Accreditatieprocedure Nederlandse Vereniging voor Technische Geneeskunde

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Accreditatieprocedure Nederlandse Vereniging voor Technische Geneeskunde"

Transcriptie

1 Nederlandse Vereniging vr Technische Geneeskunde p/a Technische Geneeskunde Carré CR Pstbus AE ENSCHEDE Accreditatieprcedure Nederlandse Vereniging vr Technische Geneeskunde Versie: Nederlandse Vereniging vr Technische Geneeskunde Pstbus 217 KvK nummer:

2 Inhudspgave Inleiding... 3 Accreditatiereglement... 4 Hfdstuk I: Algemeen... 4 Artikel 1: Aanmelding... 4 Artikel 2: Verplichtingen van de aanvrager van accreditatie... 4 Artikel 3: Besluitvrming... 4 Artikel 4: Geldigheid... 5 Hfdstuk II: Bevegdheden van de kwaliteitscmmissie... 5 Artikel 1: Visitatie... 5 Artikel 2: Gerechtelijke stappen... 5 Hfdstuk III: Verplichtingen van de aanbieder... 5 Artikel 1: Certificering... 5 Artikel 2: Aanwezigheid... 6 Artikel 3: Wijzigingen... 6 Hfdstuk IV: Berdeling accreditatieaanvragen... 6 Artikel 1: Inhud van de aanvraag... 6 Artikel 2: Inhudelijke criteria bij- f naschlingsactiviteit... 7 Artikel 3: Tetsing... 7 Artikel 4: Dcent(en) en mderatr(en)... 8 Artikel 5: Studiebelasting... 9 Hfdstuk V: Cngressen, wrkshps en sympsia... 9 Artikel 1: Berdelingscriteria... 9 Artikel 2: Experimentele nderwerpen... 9 Hfdstuk VII: Bezwaar en Berep... 9 Artikel 1: Bezwaar en berep... 9 Artikel 2: Het bezwaarschrift Tekenning van accreditatiepunten aan bijeenkmsten Nederlandse Vereniging vr Technische Geneeskunde Pstbus 217 KvK nummer:

3 Inleiding Vr alle berepsgerelateerde activiteiten die kunnen dienen als bij- f naschling vr een Technisch Geneeskundige (TG), kan accreditatie wrden aangevraagd bij de kwaliteitscmmissie van de Nederlandse Vereniging vr Technische Geneeskunde (NVvTG). Ok cngressen, wrkshps en sympsia kunnen hiernder vallen (hfdstuk V). De accreditatie kan wrden aangevraagd via het registratiesysteem, welke te vinden is p de website van de NVvTG (). De aanvraag wrdt gecntrleerd en berdeeld dr de kwaliteitscmmissie van de NVvTG aan de hand van de in hfdstuk IV genemde criteria. De ksten vr een accreditatieaanvraag wrden jaarlijks vastgesteld en zijn eveneens te vinden p nze website. Nederlandse Vereniging vr Technische Geneeskunde Pstbus 217 KvK nummer:

4 Accreditatiereglement Hfdstuk I: Algemeen Artikel 1: Aanmelding 1. De aanvrager dient de accreditatieaanvraag digitaal aan te leveren via het registratiesysteem van de NVvTG, te vinden p de website. 2. De accreditatieaanvraag dient te wrden ingediend cnfrm de eisen in dit reglement (zie hfdstuk IV en V). Hud hierbij rekening met de behandeltermijn (zie hfdstuk 1, artikel 3). 3. Onvlledige aanvragen wrden niet in behandeling genmen. 4. Er zijn ksten verbnden aan de accreditatieaanvraag. Deze ksten wrden jaarlijks vastgesteld en zijn te vinden p de website van de NVvTG. 5. Een accreditatieaanvraag wrdt in behandeling genmen zdra de accreditatieksten zijn ntvangen. 6. Afwijzing van een verzek tt accreditatie geeft geen recht p restitutie van de accreditatieksten. Artikel 2: Verplichtingen van de aanvrager van accreditatie 1. De aanvrager mag slechts na tewijzing van de aangevraagde accreditatie hierver mededelingen den aan derden. 2. Het schenden van de bepaling in artikel 2.1 is geheel vr rekening en risic van de aanvrager. Eventuele schade is p geen enkele wijze te verhalen p de NVvTG en/f de kwaliteitscmmissie. Artikel 3: Besluitvrming 1. De kwaliteitscmmissie beslist uiterlijk binnen vier weken p een verzek tt accreditatie, gerekend vanaf de datum van de ntvangst van betaling. 2. De kwaliteitscmmissie tetst de bij- en naschlingsactiviteiten aan de accreditatieberdelingscriteria, zals weergegeven in hfdstuk IV van dit reglement. 3. De kwaliteitscmmissie deelt haar besluit binnen uiterlijk vijf weken na ntvangst van de betaling mee p een daarte geëigende wijze (meestal via ). Bij tekenning van het verzek bevat het besluit een pgave van het aantal geaccrediteerde punten. Bij afwijzing van het verzek bevat het besluit een mtivatie. Nederlandse Vereniging vr Technische Geneeskunde Pstbus 217 KvK nummer:

5 4. Indien de kwaliteitscmmissie niet binnen de reguliere termijn tt een beslissing kan kmen, kan zij besluiten tt een verlenging van de termijn met maximaal twee weken. De aanvrager wrdt hiervan p de hgte gesteld. Artikel 4: Geldigheid Een tekenning van accreditatie geldt alleen vr het evenement waarvr accreditatie is aangevraagd, k wanneer dit jaarlijks terugkerend is. Een besluit p een accreditatieaanvraag is bij ngewijzigde inhud geldig vr de aangevraagde peride van één jaar. Tekenning van accreditatiepunten wrdt dr de kwaliteitscmmissie ingetrkken: a. bij een substantiële wijziging in geaccrediteerde bij- en naschlingsactiviteiten; b. wanneer daarvr anderszins ernstige redenen bestaan; c. p verzek van de aanbieder Hfdstuk II: Bevegdheden van de kwaliteitscmmissie Artikel 1: Visitatie De kwaliteitscmmissie is bevegd m de aanbieder van een geaccrediteerde bij- f naschlingsactiviteit aan visitatie te nderwerpen. De visitatie gebeurt vlgens vraf gemaakte afspraken ver tijd en ksten. Artikel 2: Gerechtelijke stappen De kwaliteitscmmissie behudt zich het recht vr m gerechtelijke stappen te ndernemen tegen elke aanbieder die ten nrechte bij een bij- f naschlingsactiviteit de aanduiding Geaccrediteerd dr de NVvTG vert f p andere wijze de indruk wekt de accreditatie verkregen te hebben via de NVvTG. Hfdstuk III: Verplichtingen van de aanbieder Artikel 1: Certificering 1. De aanbieder van een geaccrediteerde bij- f naschlingsactiviteit verstrekt een certificaat aan deelnemers die de bij- f naschlingsactiviteit met vldende resultaat hebben afgernd. 2. Het certificaat bevat in ieder geval de vlgende gegevens: a. het dr de kwaliteitscmmissie aan de aanvrager verstrekte definitieve accreditatienummer; b. het dr de kwaliteitscmmissie aan de aanvrager definitief aantal tegekende accreditatiepunten; c. de naam van de bij- f naschlingsactiviteit; Nederlandse Vereniging vr Technische Geneeskunde Pstbus 217 KvK nummer:

6 d. de naam van de deelnemer; e. vermelding van andere verenigingen die accreditatie hebben verleend met tevens het dr hen aantal tegekende accreditatiepunten. Artikel 2: Aanwezigheid De aanbieder van een geaccrediteerde bij- f naschlingsactiviteit hudt vr deze activiteit een aanwezigheidsregistratie van cursisten bij. Artikel 3: Wijzigingen De aanbieder dient tijdens de geldigheidstermijn van een geaccrediteerde bij- f naschlingsactiviteit elke wijziging in het aanbd z snel mgelijk mee te delen aan de kwaliteitscmmissie. Wijzigingen kunnen tt uiterlijk vier weken vóór het evenement wrden drgegeven. De kwaliteitscmmissie zal elke wijziging afznderlijk bekijken en een besluit nemen ver de gevlgen vr accreditatie. Hfdstuk IV: Berdeling accreditatieaanvragen Artikel 1: Inhud van de aanvraag De aanvrager verstrekt bij de accreditatieaanvraag de vlgende gegevens aan de kwaliteitscmmissie: a) instituut- en cntactgegevens van de aanvrager; b) naam van de bij- f naschlingsactiviteit; c) type bij- f naschlingsactiviteit, d.w.z. (fysieke) bijeenkmsten met accreditatie per bijeenkmst dan wel alleen vr het ttaal f een individuele naschling/e-learning; d) mschrijving van de leerdelen van de bij- f naschlingsactiviteit; e) de lcatie waar de bij- f naschlingsactiviteit gegeven zal wrden (n.v.t. vr e-learnings); f) het aantal uitveringen van de bij- f naschlingsactiviteit in de peride waarvr accreditatie wrdt aangevraagd (n.v.t. vr e-learnings); g) de start- en einddatum per uitvering (n.v.t. vr e-learnings); h) de aanvangs- en eindtijd per datum (n.v.t. vr e-learnings); i) webadres waarp het prgramma van de bij- f naschlingsactiviteit is te vinden; j) de prijs die de deelnemers vr de bij- f naschlingsactiviteit dienen te betalen; k) het minimum en maximum aantal deelnemers (n.v.t. vr e-learnings); l) de namen en kwalificaties van de (verantwrdelijke) dcent(en) en/f mderatr(en); m) het nett aantal cntacturen, f in het geval van e-learning het nett aantal uren dat de e- learning duurt; Nederlandse Vereniging vr Technische Geneeskunde Pstbus 217 KvK nummer:

7 n) de begde deelnemers (delgrep) inclusief vrkennis bendigd vr de bij- f naschlingsactiviteit; ) een samenvatting van de leerstf; p) een mschrijving van de wijze waarp kennisverdracht gericht p de verschillende cmpetenties van het berepsprfiel van de TG plaatsvindt; q) indien van tepassing: de aard en wijze van tetsing; r) indien van tepassing en beschikbaar: een deelnemersevaluatie van eerdere bijeenkmsten. In het geval van e-learning dienen daarnaast nderstaande gegevens te wrden verstrekt: s) inlggegevens (gebruikersnaam en wachtwrd) vr de accreditatiecmmissie m de e- learning te kunnen tetsen; t) aantal mdules waaruit de e-learning bestaat met daarbij een krte mschrijving per mdule en het aantal uren dat de mdule duurt; u) het prgramma wrdt ingediend in de vrm waarin de deelnemer de e-learning ntvangt; v) een update van de inhud dient bij de kwaliteitscmmissie te wrden gemeld en herkenbaar vermeld te wrden in het prgramma; w) het prgramma dient kstels dr de accrediteur(s) p elk mment te kunnen wrden gevisiteerd; Artikel 2: Inhudelijke criteria bij- f naschlingsactiviteit Om vr accreditatie in aanmerking te kmen dient de bij- f naschlingsactiviteit te vlden aan de vlgende inhudelijke criteria: a. de inhud is van pst-master niveau; b. de inhud sluit aan p het berepsprfiel van de TG; c. de inhud is gebaseerd p actuele, valide en betruwbare vakkennis; d. het deel van het prgramma dat vr accreditatie in aanmerking kmt, bevat uitsluitend bjectieve infrmatie. Hiernder wrdt een bjectieve en evenwichtige weergave van de leerstf verstaan. Prmtinele bijeenkmsten f prgrammanderdelen vlledig samengesteld en/f verzrgd dr spnsren wrden niet geaccrediteerd. e. met het g p de kennispnamecapaciteit van de deelnemers dienen er vldende pauzes in het prgramma aanwezig te zijn; f. bij vrkeur wrdt de kwaliteit van het prgramma en de dcent(en) schriftelijk geëvalueerd dr de deelnemers. Vanaf een accreditatie van 8 punten is dit verplicht. Artikel 3: Tetsing Nederlandse Vereniging vr Technische Geneeskunde Pstbus 217 KvK nummer:

8 Met betrekking tt de tetsing geldt dat de vlgende tetsvrmen wrden geaccepteerd: a. take hme tentamen; b. individuele presentatie; c. schriftelijke rapprtage met tepassing van het geleerde; d. schriftelijke casusbeschrijving; e. schriftelijk tentamen; f. mndelinge tetsing. Accreditatiepunten wrden pas tegekend nadat de tets met een vldende is afgernd. In het geval van e-learnings dient daarnaast te wrden gespecificeerd heveel tetsingen de cursist maximaal kan den vrdat het prgramma pnieuw met wrden drlpen. Artikel 4: Dcent(en) en mderatr(en) 1. Onder een dcent f mderatr wrdt verstaan degene die de bij- f naschlingsactiviteit verzrgt en die: a. verantwrdelijk is vr een gede invulling en een ged verlp van de bij- f naschlingsactiviteit; b. verantwrdelijk is vr het verzrgen van de tetsing en het uitreiken van een aanwezigheidscertificaat. Een aanwezigheidscertificaat wrdt afgegeven bij een minimaal aanwezigheidspercentage van de deelnemer aan de schling van 90%. De dcent/mderatr stelt dit vast. 2. De bij- f naschlingsactiviteit kmt alleen in aanmerking vr accreditatie indien de dcent(en) f mderatr(en) vldet/vlden aan de vlgende vrwaarden: a. het hebben afgernd van een universitaire pleiding in de technische geneeskunde, geneeskunde, bimedische technlgie f een andere universitaire pleiding die gerelateerd is aan het nderwerp van de cursus; b. vldende gekwalificeerd zijn, dat wil zeggen dat de dcent/mderatr aantnbare expertise in een relevant werkveld heeft; c. vr deze bij- f naschlingsactiviteit geen relevante relatie met een bedrijf f spnsr hebben; d. in bijzndere situaties en p specifieke kennisvelden die niet direct gelieerd zijn aan, maar wel van belang vr het technisch geneeskundig kennisveld accepteert de kwaliteitscmmissie dcenten die niet aan de vereisten gesteld in lid 2.a van dit artikel vlden. Nederlandse Vereniging vr Technische Geneeskunde Pstbus 217 KvK nummer:

9 Artikel 5: Studiebelasting Tt studiebelasting wrden gerekend: a. cntacturen; hiernder wrden verstaan de directe cntacturen van de bij- f naschlingsactiviteit, waarbij kffie- en theepauzes mgen wrden meegerekend; b. literatuurstudie; hiernder wrdt verstaan de in het kader van de bij- f naschlingsactiviteit verplicht te bestuderen pagina s literatuur die nderdeel uitmaken van de tetsing (presentatiesheets en handleidingen wrden niet nder literatuurstudie gerekend). Hfdstuk V: Cngressen, wrkshps en sympsia Vr cngressen, wrkshps en sympsia wrden afwijkende eisen gesteld met betrekking tt de inhudelijke criteria en het pleidingsniveau van de dcent(en) en mderatr(en). Artikel 1: Berdelingscriteria Aanvragen vr accreditatie van cngressen, wrkshps en sympsia zullen wrden berdeeld p de vlgende criteria: 1. de inhud van het cngres, de wrkshp f het sympsium en de relevantie vr de TG; 2. het wetenschappelijk niveau van het cngres, de wrkshp f het sympsium; 3. de achtergrnd/het pleidingsniveau van de spreker(s); 4. Indien van tepassing: Ondersteunende literatuur bij het gegeven nderwerp c.q. thema; 5. Indien van tepassing: Andere rganisaties/instellingen die eerder accreditatie verleend hebben betreffende het nderwerp c.q. thema; 6. het aantal uren waarvr accreditatie wrdt aangevraagd (elk uur is 1 punt). Artikel 2: Experimentele nderwerpen Onderwerpen welke in ntwikkeling zijn maar wel al een bijdrage kunnen leveren aan de prfessinalisering van de berepsgrep kunnen k, mits crrect nderbuwd, in aanmerking kmen vr accreditatie. Hfdstuk VII: Bezwaar en Berep Artikel 1: Bezwaar en berep 1. Er kan gereclameerd wrden tegen het aantal punten. Dit dient te geschieden binnen twee weken na bekendmaking van het besluit van de kwaliteitscmmissie. Hierp wrdt eveneens binnen twee weken gereageerd dr de kwaliteitscmmissie. 2. Tegen elk ander besluit van de kwaliteitscmmissie kan bezwaar wrden gemaakt. Nederlandse Vereniging vr Technische Geneeskunde Pstbus 217 KvK nummer:

10 3. Het bezwaar wrdt behandeld binnen een termijn van twee weken na ntvangst en wrdt berdeeld dr andere leden van de kwaliteitscmmissie dan diegenen die de eerste berdeling hebben gedaan. 4. Het bezwaar schrst niet de werking van het besluit waartegen het is gericht. 5. Mcht het bezwaar wrden afgewezen, dan bestaat de mgelijkheid in berep te gaan binnen twee weken na bekendmaking van het besluit p het bezwaar. Het berep zal wrden behandeld dr het bestuur van de NVvTG binnen een termijn van vier weken. Artikel 2: Het bezwaarschrift 1. Een bezwaarschrift met schriftelijk en ndertekend wrden ingediend bij de secretaris van de NVvTG en bevat tenminste: a. de naam en het adres van de indiener; b. een dagtekening; c. een mschrijving van het besluit waartegen bezwaar wrdt gemaakt; d. de grnden van het bezwaar. 2. De termijn vr het indienen van een bezwaarschrift bedraagt twee weken. De termijn vangt aan met ingang van de dag na die waarp het desbetreffende besluit bekend is gemaakt. Een bezwaarschrift is tijdig ingediend indien het vóór het einde van de termijn van twee weken is verznden. 3. De secretaris tekent de datum van ntvangst aan p het bezwaarschrift. 4. De secretaris zrgt vr verzending van het bezwaarschrift naar de leden van de kwaliteitscmmissie, dan wel het bestuur van de NVvTG (in het geval van een berep). 5. De secretaris zendt een ntvangstbevestiging aan de indiener. Nederlandse Vereniging vr Technische Geneeskunde Pstbus 217 KvK nummer:

11 Tekenning van accreditatiepunten aan bijeenkmsten Het berekenen van de accreditatiepunten vindt plaats vlgens nderstaande richtlijnen: 1. 1 klkuur nderwijs kmt vereen met 1 accreditatiepunt. 2. Vr ttaliseren en afrnden p hele accreditatiepunten geldt: minder dan 30 minuten = 0 accreditatiepunten, gelijk aan f meer dan 30 minuten = 1 accreditatiepunt. 3. Uitsluitend educatieve prgrammanderdelen tellen mee: kennisverdracht; kennisuitwisseling; individuele en grepsefeningen (tijdens het prgramma); vaardigheidsefeningen nder supervisie (tijdens het prgramma). 4. De vlgende prgrammanderdelen leveren geen accreditatiepunten p: pening en afsluiting van de bijeenkmst, tenzij deze een inhudelijke bijdrage aan het prgramma betreffen; een vrbereidende bijeenkmst f een vrprgramma, tenzij deze in verband staat met het inhudelijke prgramma en aan de berdelingscriteria vr een bij- f naschlingsactiviteit vldet; speeches van plitici, bestuurders, enz., tenzij deze een inhudelijke bijdrage aan het prgramma betreffen; langere pauzes dan 15 minuten; cabaret, prijsuitreiking, enz.; infrmatiemarkt; pstersessies, tenzij deze in het prgramma zijn pgenmen en waarbij de pster k wrdt gepresenteerd (psterwalks); internetsessies tellen niet mee, tenzij deze in het prgramma zijn pgenmen (dus niet in de pauze). 5. De vlgende prgramma nderdelen leveren wel accreditatiepunten p: Nederlandse Vereniging vr Technische Geneeskunde Pstbus 217 KvK nummer:

12 plenaire discussies en paneldiscussies; subsessies. Nederlandse Vereniging vr Technische Geneeskunde Pstbus 217 KvK nummer:

Accreditatie procedure

Accreditatie procedure Accreditatie procedure De accreditatieaanvragen worden beoordeeld door de accreditatiecommissie BOKA. De accreditatieaanvraag wordt gecontroleerd en beoordeeld door de accreditatiecommissie volgens de

Nadere informatie

Accreditatiereglement Supervisorenopleiding tbv opname in het Supervisorenbestand NVO Orthopedagoog-Generalist

Accreditatiereglement Supervisorenopleiding tbv opname in het Supervisorenbestand NVO Orthopedagoog-Generalist Accreditatiereglement Supervisrenpleiding tbv pname in het Supervisrenbestand NVO Orthpedagg-Generalist Inleiding Vanuit het histrisch perspectief binnen de NVO is supervisie een methde van prfessineel

Nadere informatie

Accreditatiereglement

Accreditatiereglement Samenvatting De accreditatiecommissie (verder te noemen AC) van de Landelijke Vereniging POH-GGZ (LV POH- GGZ) is een onafhankelijke commissie van deskundigen uit de sector die de kwaliteit en het niveau

Nadere informatie

Reglement voor aanvraag van accreditatie van bij- en nascholing van de Landelijke Beroepsvereniging Specialisten Begaafdheid

Reglement voor aanvraag van accreditatie van bij- en nascholing van de Landelijke Beroepsvereniging Specialisten Begaafdheid Reglement vr aanvraag van accreditatie van bij- en naschling van de Landelijke Berepsvereniging Specialisten Begaafdheid HOOFDSTUK I: ALGEMEEN Artikel 1: Del van het reglement. Dit accreditatiereglement

Nadere informatie

Hoofdstuk 1 Algemeen pag. 4. Hoofdstuk 2 Bevoegdheden van de accreditatiecommissie pag. 5. Hoofdstuk 3 Verplichtingen van de aanbieder pag.

Hoofdstuk 1 Algemeen pag. 4. Hoofdstuk 2 Bevoegdheden van de accreditatiecommissie pag. 5. Hoofdstuk 3 Verplichtingen van de aanbieder pag. Accreditatiecommissie LV POH-GGZ, 1 juli 2015 (opgesteld) Laatste herziening 20 april 2018 Samenvatting De accreditatiecommissie (verder te noemen AC) van de Landelijke Vereniging POH-GGZ (LV POH- GGZ)

Nadere informatie

ACCREDITATIEREGLEMENT SKJ, versie 1.2 d.d. 29 februari 2016

ACCREDITATIEREGLEMENT SKJ, versie 1.2 d.d. 29 februari 2016 ACCREDITATIEREGLEMENT SKJ, versie 1.2 d.d. 29 februari 2016 Dit reglement regelt de accreditatieprocedure en legt de beoordelingscriteria vast aan de hand waarvan de scholingsactiviteit door de Accreditatie

Nadere informatie

Kracht door balans Biofeedback opleiding

Kracht door balans Biofeedback opleiding Algemene vrwaarden De algemene vrwaarden zijn van tepassing p iedere aanbieding en fferte van, alsmede elke vereenkmst tussen Kracht dr balans, vertegenwrdigd dr Mevr. drs. D.M. Matt, hierna te nemen:

Nadere informatie

Registratie na opleiding in het buitenland

Registratie na opleiding in het buitenland Registratie na pleiding in het buitenland Beleidsregel Uitwerking van de bepalingen inzake de registratie als verpleegkundig specialist na het vlgen van een pleiding in het buitenland, zals vastgelegd

Nadere informatie

Subsidietoetsingskader VVE gemeente Raalte 2015. Doelstelling subsidie:

Subsidietoetsingskader VVE gemeente Raalte 2015. Doelstelling subsidie: Subsidietetsingskader VVE gemeente Raalte 2015 Delstelling subsidie: Op grnd van de Wet OKE (Ontwikkelingskansen dr kwaliteit en educatie zijn gemeenten verantwrdelijk vr de Vrschlse educatie. Gemeenten

Nadere informatie

Zijn in de aanvraag bijlagen genoemd en zijn die bijgevoegd? Zo ja, welke? Nummer desgewenst de bijlagen.

Zijn in de aanvraag bijlagen genoemd en zijn die bijgevoegd? Zo ja, welke? Nummer desgewenst de bijlagen. Checklist berdeling adviesaanvraag 1. De adviesaanvraag Heeft de r een adviesaanvraag gehad? Let p: een rapprt is in principe geen adviesaanvraag. Met een adviesaanvraag wrdt bedeld: het dr de ndernemer

Nadere informatie

1. Lid: onder een lid wordt verstaan een bij Pennyplace ingeschreven particulier of ZZP-er / bedrijf die / dat als doel heeft:

1. Lid: onder een lid wordt verstaan een bij Pennyplace ingeschreven particulier of ZZP-er / bedrijf die / dat als doel heeft: ALGEMENE VOORWAARDEN VAN PENNYPLACE VOOR LEDEN Inhudspgave: Artikel 1: Definities... 1 Artikel 2 - Identiteit van de ndernemer... 1 Artikel 3 -Tepasselijkheid en wijziging Algemene Vrwaarden... 2 Artikel

Nadere informatie

zoals bedoeld in de Kaderregeling psychologenregisters NIP (hoofdstuk IX);

zoals bedoeld in de Kaderregeling psychologenregisters NIP (hoofdstuk IX); Accreditatiereglement bij- en nascholing ten behoeve van (her)registratieregeling Psycholoog Mediator NIP Hoofdstuk I: algemeen Artikel 1: definities In deze regeling wordt verstaan onder: aanvrager: een

Nadere informatie

Naam Klachtenprocedure SZZ versie 1.0 vastgesteld 25-6-2014 Door RvB evaluatie 25-6-2015 Door RvB

Naam Klachtenprocedure SZZ versie 1.0 vastgesteld 25-6-2014 Door RvB evaluatie 25-6-2015 Door RvB Alle zrgberderijen van SZZ zijn aangeslten bij de Federatie Landbuw en Zrg (www.zrgberen.nl). De Federatie heeft vr de cliënten van haar leden een nafhankelijke klachtencmmissie ingericht. SZZ vindt het

Nadere informatie

Aanvraagformulier subsidieregeling isolatiemaatregelen woningen 2015

Aanvraagformulier subsidieregeling isolatiemaatregelen woningen 2015 Aanvraagfrmulier subsidieregeling islatiemaatregelen wningen 2015 Raadhuisplein 2 Pstbus 500 3850 AM Ermel t 0341 56 73 21 Vul dit frmulier in, zet uw handtekening en stuur het p naar de Gemeente Ermel,

Nadere informatie

Raad voor Kwaliteitspromotie

Raad voor Kwaliteitspromotie Accreditatie APOOB Kapitein Crespelstraat 26 1050 Brussel 02/512.55.26 Raad vr Kwaliteitsprmtie Berdeelt de vrmingsactiviteiten. Verklarende begrippen Vrmingsactiviteiten zijn alle gerganiseerde activiteiten

Nadere informatie

Privacy Statement andere betrokkenen (niet zijnde studenten of medewerkers)

Privacy Statement andere betrokkenen (niet zijnde studenten of medewerkers) Privacy Statement andere betrkkenen (niet zijnde studenten f medewerkers) Hgeschl Leiden respecteert de privacy van haar bezekers en externe cntacten en gaat zrgvuldig en vertruwelijk m met uw persnsgegevens.

Nadere informatie

Reglement Vlaams-Nederlandse Journalistenbeurs Onderzoeksbeurs & Uitwisseling 2016

Reglement Vlaams-Nederlandse Journalistenbeurs Onderzoeksbeurs & Uitwisseling 2016 Reglement Vlaams-Nederlandse Jurnalistenbeurs Onderzeksbeurs & Uitwisseling 2016 In 2016 kennen de Vlaamse en Nederlandse verheid pnieuw de Vlaams-Nederlandse Jurnalistenbeur(zen) (VNJB) te aan Nederlandse

Nadere informatie

Accreditatiereglement bij- en nascholing ten behoeve van (her)registratieregeling Lichaamsgericht Werkend Psycholoog NIP

Accreditatiereglement bij- en nascholing ten behoeve van (her)registratieregeling Lichaamsgericht Werkend Psycholoog NIP Accreditatiereglement bij- en nascholing ten behoeve van (her)registratieregeling Lichaamsgericht Werkend Psycholoog NIP Hoofdstuk 1: Algemeen Artikel 1: Definities In deze regeling wordt verstaan onder:

Nadere informatie

Veel gestelde vragen, Producties en Festivals 2018 (gewijzigd: 28 juli 2017)

Veel gestelde vragen, Producties en Festivals 2018 (gewijzigd: 28 juli 2017) Veel gestelde vragen, Prducties en Festivals 2018 (gewijzigd: 28 juli 2017) De regeling 1. Vr welke activiteit kan subsidie wrden verleend in het kader van de regeling? U kunt een subsidie aanvragen vr:

Nadere informatie

Als aanvrager kunt u per tijdvak één aanvraag indienen. Het bundelen van festivals of producties in één aanvraag is niet mogelijk.

Als aanvrager kunt u per tijdvak één aanvraag indienen. Het bundelen van festivals of producties in één aanvraag is niet mogelijk. Veel gestelde vragen, Prducties en Festivals 2018 De regeling 1. Vr welke activiteit kan subsidie wrden verleend in het kader van de regeling? U kunt een subsidie aanvragen vr: - het maken van een prductie

Nadere informatie

Addendum stappenplan plaatsing

Addendum stappenplan plaatsing Addendum stappenplan plaatsing In het kader van de aangekndigde (vrgenmen) rerganisatie d.d. 4 december 2012 heeft er nader verleg plaatsgevnden tussen de betrkken vakbnden en de werkgever ver de inhud

Nadere informatie

Aanmeldformulier cursus

Aanmeldformulier cursus Aanmeldfrmulier cursus Cursus Prijs Gegevens Deelnemer Geslacht Achternaam* Vrletter(s)* Repnaam* Man / Vruw Gebrtedatum* Gebrtegemeente* Gebrteland* Burgerservicenummer* Berep / Functie Adresgegevens

Nadere informatie

Vergaderen Informatieblad (VP) IEV1 Bladzijde 1 van 7. Vergaderen

Vergaderen Informatieblad (VP) IEV1 Bladzijde 1 van 7. Vergaderen Vergaderen Infrmatieblad (VP) IEV1 Bladzijde 1 van 7 Vergaderen Vergaderen Infrmatieblad (VP) IEV1 Bladzijde 2 van 7 Vergaderen Elke vergadering kent een vaste structuur en een vaste vlgrde. Deze structuur

Nadere informatie

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 11 november 2014;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 11 november 2014; raadsbesluit gemeente werkendam zaaknummer 59873 nderwerp Verrdening individuele stud ieteslag Participatiewet gemeente Werkendam 2015 De raad van de gemeente Werkendam, gelezen het vrstel van burgemeester

Nadere informatie

Kaderregeling accreditatie herregistratie

Kaderregeling accreditatie herregistratie Vastgesteld door het bestuur van de Federatie van Gezondheidszorgpsychologen (FGzP) op 6 februari 2007. Datum inwerkingtreding: 1 april 2007; Eerste gewijzigde versie vastgesteld door het bestuur van de

Nadere informatie

Aanvraag verlening eenmalige subsidie gemeente Wageningen

Aanvraag verlening eenmalige subsidie gemeente Wageningen Aanvraag verlening eenmalige subsidie gemeente Wageningen Dit aanvraagfrmulier is bedeld vr een eenmalige subsidie. Een eenmalige subsidie wrdt verleend vr een eenmalige activiteit f ander incidenteel

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN KOPEN OP AFSTAND (CONSUMENTEN)

ALGEMENE VOORWAARDEN KOPEN OP AFSTAND (CONSUMENTEN) GROEP pstadres Pstbus 176 1270 AD Huizen vestigingsadres Arendstraat 16 1223 RE Hilversum 088-8648400 inf@unividuals.nl www.unividuals.nl Handelsregister 32138630 BTW nummer NL819770292B01 Bank (Rabbank)

Nadere informatie

Subsidieregeling economie en innovatie Noord-Brabant - provincie Noord-Brabant -

Subsidieregeling economie en innovatie Noord-Brabant - provincie Noord-Brabant - Subsidieregeling ecnmie en innvatie Nrd-Brabant - prvincie Nrd-Brabant - Het del van de Subsidieregeling ecnmie en innvatie Nrd-Brabant (ECOINNONB) is het realiseren van een aantal delstellingen uit het

Nadere informatie

Aanvraag tegemoetkoming scholingskosten bij van-werk-naar-werk begeleiding sectorplan

Aanvraag tegemoetkoming scholingskosten bij van-werk-naar-werk begeleiding sectorplan Aanvraag tegemetkming schlingsksten bij van-werk-naar-werk begeleiding sectrplan 2016-2017 Met dit frmulier kunt u een tegemetkming in de schlingsksten aanvragen als nderdeel van begeleidingstrajecten

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Belsimpel.nl:

Algemene voorwaarden Belsimpel.nl: Algemene vrwaarden Belsimpel.nl: Artikel 1 Definities In deze vrwaarden wrdt verstaan nder: Ondernemer: de natuurlijke f rechtspersn die prducten en/f diensten p afstand aan cnsumenten aanbiedt; Cnsument:

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden - Equrion Services B.V. Inhoudsopgave: Artikel 1 - Definities. Artikel 2 - Identiteit van de ondernemer

Algemene Voorwaarden - Equrion Services B.V. Inhoudsopgave: Artikel 1 - Definities. Artikel 2 - Identiteit van de ondernemer Algemene Vrwaarden - Equrin Services B.V. Inhudspgave: Artikel 1 - Definities Artikel 2 - Identiteit van de ndernemer Artikel 3 - Tepasselijkheid Artikel 4 - Het aanbd Artikel 5 - De vereenkmst Artikel

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Prestum.nl

Algemene Voorwaarden Prestum.nl Algemene Vrwaarden Prestum.nl Inhudspgave: Artikel 1 - Definities Artikel 2 - Tepasselijkheid Artikel 3 - Het aanbd Artikel 4 - De vereenkmst Artikel 5 - Herrepingsrecht Artikel 6 - Ksten in geval van

Nadere informatie

Deel 1. Procedure voor het indienen van een schakelprogramma

Deel 1. Procedure voor het indienen van een schakelprogramma Deel 1. Prcedure vr het indienen van een schakelprgramma Waarm een schakelprgramma? Vr telating tt de pstinitiële master pleiding Kwaliteit en veiligheid in de patiëntenzrg is een geaccrediteerd master

Nadere informatie

De accreditatiecommisssie voor PVO (ACPVO) wil erop toezien dat elk geregistreerd osteopaat een minimum aantal uren bij- of nascholing volgt.

De accreditatiecommisssie voor PVO (ACPVO) wil erop toezien dat elk geregistreerd osteopaat een minimum aantal uren bij- of nascholing volgt. Reglement Permanente Vrming vr Ostepaten (PVO) 1 Definitie Onder het begrip «permanente vrming vr stepaten» wrdt verstaan: een vrming die de kennis van de prfessinele stepaat nderhudt, aanvult en uitdiept.

Nadere informatie

Maak van 2015 jouw persoonlijk professionaliseringsjaar

Maak van 2015 jouw persoonlijk professionaliseringsjaar Maak van 2015 juw persnlijk prfessinaliseringsjaar en wrd Nlc erkend Register Lpbaanprfessinal (RL) Nlc erkend Register Lpbaanprfessinal (RL) Deze status wrdt bereikt na certificering dr het nafhankelijke

Nadere informatie

Op welk moment kan ik subsidie aanvragen? Een aanvraag kan worden ingediend in de periode 1 januari 2018 tot en met 31 december 2018.

Op welk moment kan ik subsidie aanvragen? Een aanvraag kan worden ingediend in de periode 1 januari 2018 tot en met 31 december 2018. Telichting bij het aanvraagfrmulier subsidie Regeling ter stimulering sedumdaken in Heerhugwaard 2018 Wanneer km ik vr subsidie in aanmerking? In de Regeling ter stimulering aanleg sedumdaken in Heerhugwaard

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Artikel 1- Identiteit van de ondernemer Artikel 2 - Toepasselijkheid Artikel 3 - Het aanbod

Algemene Voorwaarden Artikel 1- Identiteit van de ondernemer Artikel 2 - Toepasselijkheid Artikel 3 - Het aanbod Algemene Vrwaarden Artikel 1- Identiteit van de ndernemer Trend mda Oudemansstraat 82 1504 KP Zaandam Telefnnummer: (0031) 0623281926 Tussen 09;00 / 17;00 E-mailadres: inf@trendmda.nl KvK-nummer: 54290228

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Webshop Uil VR Solutions BV

Algemene Voorwaarden Webshop Uil VR Solutions BV Algemene Vrwaarden Webshp Uil VR Slutins BV Inhudspgave: Artikel 1 - Definities Artikel 2 - Identiteit van de ndernemer Artikel 3 - Tepasselijkheid Artikel 4 - Het aanbd Artikel 5 - De vereenkmst Artikel

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN FREELANCERZZPPLACE VOOR AANBIEDERS VAN KORTINGEN

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN FREELANCERZZPPLACE VOOR AANBIEDERS VAN KORTINGEN ALGEMENE VOORWAARDEN VAN FREELANCERZZPPLACE VOOR AANBIEDERS VAN KORTINGEN Inhudspgave: Artikel 1: Definities... 1 Artikel 2 - Identiteit van de ndernemer... 2 Artikel 3 -Tepasselijkheid en wijziging Algemene

Nadere informatie

Opdrachtgever en opdrachtnemer samen te noemen: partijen, verklaren te zijn overeengekomen als volgt:

Opdrachtgever en opdrachtnemer samen te noemen: partijen, verklaren te zijn overeengekomen als volgt: RAAMOVEREENKOMST INCL. BIJLAGEN: JURIDISCHE DIENSTVERLENING VOOR DE GEMEENTE EDE DE ONDERGETEKENDEN: 1. De gemeente Ede, gevestigd aan Bergstraat 4 te 6711 DD Ede, rechtsgeldig vertegenwrdigd dr haar burgemeester,

Nadere informatie

Handleiding bij het voorbereiden van een activiteit met of bij een partner

Handleiding bij het voorbereiden van een activiteit met of bij een partner Handleiding bij het vrbereiden van een activiteit met f bij een partner Deze handleiding is.a. ndzakelijk mdat wij (het regiteam) geen rechtspersn zijn en derhalve niet namens De Hart&Vaatgrep kunnen pereren

Nadere informatie

Beschrijving leertraject Basiskwalificatie Didactische Bekwaamheid (BDB), inclusief de Basis Kwalificatie Examinering (BKE)

Beschrijving leertraject Basiskwalificatie Didactische Bekwaamheid (BDB), inclusief de Basis Kwalificatie Examinering (BKE) AVANS HOGESCHOOL Beschrijving leertraject Basiskwalificatie Didactische Bekwaamheid (BDB), inclusief de Basis Kwalificatie Examinering (BKE) Klik p een van nderstaande linken m direct naar het betreffende

Nadere informatie

Klik op een van onderstaande linken om direct naar het betreffende onderdeel te gaan:

Klik op een van onderstaande linken om direct naar het betreffende onderdeel te gaan: Klik p een van nderstaande linken m direct naar het betreffende nderdeel te gaan: aansluiting BDB (inclusief BKE) p nderwijs- en persneelsbeleid pzet leertraject BDB (inclusief BKE) tetsing en berdeling

Nadere informatie

Algemene voorwaarden picturefix. Download & print de algemene voorwaarden. Inhoudsopgave:

Algemene voorwaarden picturefix. Download & print de algemene voorwaarden. Inhoudsopgave: Algemene vrwaarden picturefix Dwnlad & print de algemene vrwaarden Inhudspgave: Artikel 1 - Definities Artikel 2 - Identiteit van de ndernemer Artikel 3 - Tepasselijkheid Artikel 4 - Het aanbd Artikel

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Lidaholm Garens

Algemene Voorwaarden Lidaholm Garens Algemene Vrwaarden Lidahlm Garens Inhudspgave: Artikel 1 - Definities Artikel 2 - Identiteit van de ndernemer Artikel 3 - Tepasselijkheid Artikel 4 - Het aanbd Artikel 5 - De vereenkmst Artikel 6 - Herrepingsrecht

Nadere informatie

Algemene voorwaarden trainingen Edunova

Algemene voorwaarden trainingen Edunova Algemene vrwaarden trainingen Edunva Edunva Meddsestraat 47 Winterswijk Artikel 1. Definities Opdrachtgever: de natuurlijke persn f rechtspersn, met wie een vereenkmst met betrekking tt deelname aan een

Nadere informatie

Algemene voorwaarden opleidingen Plein C

Algemene voorwaarden opleidingen Plein C Algemene vrwaarden pleidingen Plein C 1. Definities In deze algemene vrwaarden wrdt verstaan nder: 1. Algemene vrwaarden: deze algemene vrwaarden. 2. Cursuscntract: de specifieke afspraken die gelden vr

Nadere informatie

Stel uw inkomen zeker, sluit een arbeidsongeschiktheidsverzekering af

Stel uw inkomen zeker, sluit een arbeidsongeschiktheidsverzekering af Stel uw inkmen zeker, sluit een arbeidsngeschiktheids af Eindelijk geniet u van een heerlijke skivakantie. En natuurlijk verkmt het u niet, want u bent een ervaren skiër. Maar laat dat ngeluk nu net in

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Webshop Ginger.

Algemene voorwaarden Webshop Ginger. Algemene vrwaarden Webshp Ginger. Inhudspgave: Artikel 1 - Definities Artikel 2 - Identiteit van de ndernemer Artikel 3 - Tepasselijkheid Artikel 4 - Het aanbd Artikel 5 - De vereenkmst Artikel 6 - Herrepingsrecht

Nadere informatie

Artikel 5 - De overeenkomst Artikel 6 - Herroepingsrecht Artikel 7 - Kosten in geval van herroeping

Artikel 5 - De overeenkomst Artikel 6 - Herroepingsrecht Artikel 7 - Kosten in geval van herroeping Algemene Vrwaarden het Anbi register Inhudspgave: Artikel 1 - Definities Artikel 2 - Identiteit van het ANBI register Artikel 3 - Tepasselijkheid Artikel 4 - Het aanbd Artikel 5 - De vereenkmst Artikel

Nadere informatie

Controleprotocol Sociaal Domein

Controleprotocol Sociaal Domein Cntrleprtcl Sciaal Dmein Cntrleprtcl vr de accuntantscntrle bij: dr de gemeenten in de regi Amersfrt* gesubsidieerde rganisaties vr Jeugdzrg en WMO dr de gemeenten in de regi Amersfrt f dr de gemeente

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Inhoudsopgave:

Algemene Voorwaarden Inhoudsopgave: Algemene Vrwaarden Inhudspgave: Artikel 1 - Definities Artikel 2 - Identiteit van de ndernemer Artikel 3 - Tepasselijkheid Artikel 4 - Het aanbd Artikel 5 - De vereenkmst Artikel 6 - Herrepingsrecht Artikel

Nadere informatie

TOEZICHTKADER ACCREDITATIESTELSEL HOGER ONDERWIJS. september 2014

TOEZICHTKADER ACCREDITATIESTELSEL HOGER ONDERWIJS. september 2014 TOEZICHTKADER ACCREDITATIESTELSEL HOGER ONDERWIJS september 2014 INHOUD Inleiding 4 1 Del en uitvering van het tezicht 5 1.1 Wat willen we bereiken? 5 1.2 Werkwijze 5 1.3 Waarderingskader 7 2 Relatie met

Nadere informatie

Opleidingsgids branche erkende opleiding Gespecialiseerd Verzorgende Psychogeriatrie (GVP)

Opleidingsgids branche erkende opleiding Gespecialiseerd Verzorgende Psychogeriatrie (GVP) Opleidingsgids branche erkende pleiding Gespecialiseerd Verzrgende Psychgeriatrie (GVP) Dit is de algemene pleidingsgids vr de branche erkende pleiding GVP. Het kan zijn dat met de rganisatie waar u werkt

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden webshop (h)eerlijk vlees

Algemene Voorwaarden webshop (h)eerlijk vlees Algemene Vrwaarden webshp (h)eerlijk vlees Inhudspgave: Artikel 1 - Definities Artikel 2 - Identiteit van de ndernemer Artikel 3 - Tepasselijkheid Artikel 4 - Het aanbd Artikel 5 - De vereenkmst Artikel

Nadere informatie

Aanvraag EXPLOITATIE SPEELAUTOMATENHAL

Aanvraag EXPLOITATIE SPEELAUTOMATENHAL Aanvraag EXPLOITATIE SPEELAUTOMATENHAL Aanvraag vr het verkrijgen van een vergunning vr het expliteren van een speelautmatenhal p grnd van de Speelautmatenhalverrdening Gemeente Tilburg 2014. Aan de burgemeester

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Thuiswinkel

Algemene Voorwaarden Thuiswinkel Algemene Vrwaarden Thuiswinkel Deze Algemene Vrwaarden van de Nederlandse Thuiswinkel Organisatie zijn tt stand gekmen in verleg met de Cnsumentenbnd in het kader van de Cördinatiegrep Zelfreguleringsverleg

Nadere informatie

GEMEENTEBLAD Officiële publicatie van Gemeente Almere (Flevoland)

GEMEENTEBLAD Officiële publicatie van Gemeente Almere (Flevoland) Nadere regels subsidies Aanjaag Onderwijs en Arbeidsmarkt Het cllege van burgemeester en wethuders van de gemeente Almere; gelet p titel 4.2 van de Algemene wet bestuursrecht en artikel 3 van de Algemene

Nadere informatie

1. Ondernemer: de natuurlijke of rechtspersoon die producten en/of diensten op afstand aan consumenten aanbiedt;

1. Ondernemer: de natuurlijke of rechtspersoon die producten en/of diensten op afstand aan consumenten aanbiedt; Algemene Vrwaarden Artikel 1 - Definities In deze vrwaarden wrdt verstaan nder: 1. Ondernemer: de natuurlijke f rechtspersn die prducten en/f diensten p afstand aan cnsumenten aanbiedt; 2. Cnsument: de

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden. Artikel 1 Definities

Algemene Voorwaarden. Artikel 1 Definities Algemene Vrwaarden Dit zijn de Algemene Vrwaarden van Fiets Clinics Nederland, gevestigd: Waalbandijk 20, 6541AJ Nijmegen. Op alle prducten van Fiets Clinics Nederland zijn deze Algemene Vrwaarden van

Nadere informatie

Privacy Statement Medewerkers

Privacy Statement Medewerkers Privacy Statement Medewerkers Hgeschl Leiden respecteert de privacy van haar medewerkers en gaat zrgvuldig en vertruwelijk m met juw persnsgegevens. Daarbij vldet de hgeschl aan de eisen van de Algemene

Nadere informatie

Overgangsnormen Minkemalaan. cursusjaar 2015 2016

Overgangsnormen Minkemalaan. cursusjaar 2015 2016 Overgangsnrmen Minkemalaan cursusjaar 2015 2016 1 INHOUDSOPGAVE blz. Vrwrd 3 BEVORDERINGSNORMEN 1. Inleiding 4 2. Tetscijfers 5 3. Rapprtcijfers 5 4. Bevrderingsnrmen brugklas hav/vw 6 5. Bevrderingsnrmen

Nadere informatie

Time-out, schorsing en verwijdering van kinderen

Time-out, schorsing en verwijdering van kinderen Time-ut, schrsing en verwijdering van kinderen Psitief advies GMR d.d. Definitief vastgesteld CvB d.d. 1 Inleiding De kindcentra van CKC Drenthe staan middenin de samenleving. Dat betekent

Nadere informatie

Beslissingsondersteunende instrumenten. Criteria 2016. September 2015 Stichting Kwaliteit in Basis GGZ

Beslissingsondersteunende instrumenten. Criteria 2016. September 2015 Stichting Kwaliteit in Basis GGZ Beslissingsndersteunende instrumenten September 2015 Stichting Kwaliteit in Basis GGZ Beslissingsndersteunende instrumenten Inleiding Stichting Kwaliteit in Basis GGZ gelft dat de mentale zrg in Nederland

Nadere informatie

Oproep erkenning en subsidiëring van groepsgericht aanbod. opvoedingsondersteuning door vrijwilligers

Oproep erkenning en subsidiëring van groepsgericht aanbod. opvoedingsondersteuning door vrijwilligers Oprep erkenning en subsidiëring van grepsgericht aanbd pvedingsndersteuning dr vrijwilligers In het kader van het versterken van aanbd pvedingsndersteuning in de Huizen van het Kind lanceert Kind en Gezin

Nadere informatie

Alleen m.b.t. vergoedingen pedagogisch Instemming. medewerkers (hoofdstuk 1 uit de regeling) Advies

Alleen m.b.t. vergoedingen pedagogisch Instemming. medewerkers (hoofdstuk 1 uit de regeling) Advies Satusverzicht. Cnsultatie Unitmanagers/Lcatiemanagers mei 2011 evaluatie Cnsultatie cliëntenraad Besluit Bestuursgrep 22 april 2003 OR Alleen m.b.t. vergedingen pedaggisch Instemming medewerkers (hfdstuk

Nadere informatie

Kaderregeling Accreditatie Herregistratie, zoals vastgesteld door het Bestuur FGzP op 6 februari 2007

Kaderregeling Accreditatie Herregistratie, zoals vastgesteld door het Bestuur FGzP op 6 februari 2007 Kaderregeling Accreditatie Herregistratie Het bestuur van de Federatie van Gezondheidszorgpsychologen (FGzP), gelet op: - het Besluit eisen voor de herregistratie van gezondheidszorgpsycholoog-specialisten,

Nadere informatie

het rapport vastgesteld (zie bijlage). Dobra Dentistry tandarts T.a.v. de heer C.F. Leithuijser Rijnsburgstraat 70 1059 AX AMSTERDAM

het rapport vastgesteld (zie bijlage). Dobra Dentistry tandarts T.a.v. de heer C.F. Leithuijser Rijnsburgstraat 70 1059 AX AMSTERDAM > Returadres Pstbus 20584 1001 NN Amsterdam Dbra Dentistry tandarts T.a.v. de heer C.F. Leithuijser Rijnsburgstraat 70 1059 AX AMSTERDAM AANGETEKEND EN PER EMAIL VERZONDEN 4 ktber 2012 Onderwerp bevel

Nadere informatie

Algemene leveringsvoorwaarden NV Soma Apotheek Versie juli 2010

Algemene leveringsvoorwaarden NV Soma Apotheek Versie juli 2010 Algemene leveringsvrwaarden NV Sma Aptheek Versie juli 2010 Deze Algemene Vrwaarden zijn van tepassing bij alle bestellingen en aankpen via de website van NV Sma Aptheek. Artikel 1 - Definities In deze

Nadere informatie

Tegels en Sanitair Online

Tegels en Sanitair Online 1 Algemene Vrwaarden Inhudspgave: Artikel 1 - Definities Artikel 2 - Identiteit van de ndernemer Artikel 3 - Tepasselijkheid Artikel 4 - Het aanbd Artikel 5 - De vereenkmst Artikel 6 - Herrepingsrecht

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Inhoudsopgave: Artikel 1 - Definities Bedenktijd Consument Dag Duurtransactie Duurzame gegevensdrager Herroepingsrecht

Algemene Voorwaarden Inhoudsopgave: Artikel 1 - Definities Bedenktijd Consument Dag Duurtransactie Duurzame gegevensdrager Herroepingsrecht Algemene Vrwaarden Inhudspgave: Artikel 1 - Definities Artikel 2 - Identiteit van de ndernemer Artikel 3 - Tepasselijkheid Artikel 4 - Het aanbd Artikel 5 - De vereenkmst Artikel 6 - Herrepingsrecht Artikel

Nadere informatie

TOELICHTING COLLEGEGELD 2016 2017, HOGESCHOOL LEIDEN

TOELICHTING COLLEGEGELD 2016 2017, HOGESCHOOL LEIDEN TOELICHTING COLLEGEGELD 2016 2017, HOGESCHOOL LEIDEN Vr je inschrijving bij Hgeschl Leiden betaal je jaarlijks cllegegeld, dit is wettelijk verplicht. Hiernder lees je he Hgeschl Leiden het cllegegeld

Nadere informatie

Regeling Financiële Ondersteuning Topsport- Student Stenden Hogeschool Profileringsfonds

Regeling Financiële Ondersteuning Topsport- Student Stenden Hogeschool Profileringsfonds AANVRAAGFORMULIER 1 studiefinancieringsvrm vr chrten vóór 1-9-2015 én studiefinancieringsvrm(en) vr chrten na 1-9-2015 Regeling Financiële Ondersteuning Tpsprt- Student Stenden Hgeschl Prfileringsfnds

Nadere informatie

Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE) Winterswijk 2013-2018

Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE) Winterswijk 2013-2018 Vr- en Vregschlse Educatie (VVE) Winterswijk 2013-2018 1. Inleiding Vr- en Vregschlse Educatie, als nderdeel van het bredere beleidsterrein nderwijsachterstandbeleid, wrdt sinds 2002 in Winterswijk vrmgegeven.

Nadere informatie

7. Opleidingskader voor de functie redacteur web en social media

7. Opleidingskader voor de functie redacteur web en social media 7. Opleidingskader vr de functie redacteur web en scial media In het prject GROOTER wrden nder andere een aantal pleidingskaders ntwikkeld vr sleutelfuncties binnen de crisiscmmunicatie. Een daarvan is

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Thuiswinkel voor de levering van diensten Inhoudsopgave: Artikel 1 - Definities Bedenktijd Consument Dag Duurtransactie

Algemene Voorwaarden Thuiswinkel voor de levering van diensten Inhoudsopgave: Artikel 1 - Definities Bedenktijd Consument Dag Duurtransactie Algemene Vrwaarden Thuiswinkel vr de levering van diensten Deze Algemene Vrwaarden van de Nederlandse Thuiswinkel Organisatie zijn tt stand gekmen in verleg met de Cnsumentenbnd in het kader van de Cördinatiegrep

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden. Artikel 3 - Toepasselijkheid

Algemene Voorwaarden. Artikel 3 - Toepasselijkheid Algemene Vrwaarden Inhudspgave: Artikel 1 - Definities Artikel 2 - Identiteit van de ndernemer Artikel 3 - Tepasselijkheid Artikel 4 - Het aanbd Artikel 5 - De vereenkmst Artikel 6 - Herrepingsrecht Artikel

Nadere informatie

6. Opleidingskader voor de procesopleiding Informatiemanagement

6. Opleidingskader voor de procesopleiding Informatiemanagement 6. Opleidingskader vr de prcespleiding Infrmatiemanagement In het prject GROOTER wrden nder andere een aantal pleidingskaders ntwikkeld vr prcessen nder Bevlkingszrg. Hiernder wrdt het pleidingskader vr

Nadere informatie

beta brugklas secties 2004 2005 1 Ontwikkeling bètatechniek op het Newmancollege. 1. Inleiding

beta brugklas secties 2004 2005 1 Ontwikkeling bètatechniek op het Newmancollege. 1. Inleiding beta brugklas secties 2004 2005 1 Ontwikkeling bètatechniek p het Newmancllege. 1. Inleiding Het Newmancllege streeft naar een sterke prfilering p het gebied van de bètatechnische vakken. De argumenten

Nadere informatie

LOGBOEK van: klas: 1

LOGBOEK van: klas: 1 LOGBOEK van: klas: 1 Inhudspgave Inleiding en inhud van het lgbek Wat is de maatschappelijke stage? Delen van de maatschappelijke stage Waar de je maatschappelijke stage? Kaders waarbinnen de maatschappelijke

Nadere informatie

Rietschans College Overgangsnormen 2013-2014

Rietschans College Overgangsnormen 2013-2014 Rietschans Cllege Overgangsnrmen 2013-2014 Deel 1 vmb Deel 2 hav/vw 1 Inhudspgave Inhudspgave... 2 Deel 1 Overgangsnrmen 2013-2014 vmb... 3 ALGEMEEN BEVORDERING PER LEERJAAR... 3 Bevrdering van vmb-tl

Nadere informatie

Klachtenbeleid Stichting KOM Kinderopvang

Klachtenbeleid Stichting KOM Kinderopvang Klachtenbeleid Stichting KOM Kinderpvang KOM Kinderpvang verzrgt kinderpvang vr kinderen in de leeftijdsgrep 0 tt en met 12 jaar. Alle medewerkers van de stichting zetten zich vlledig in m kwalitatief

Nadere informatie

Algemene Leveringsvoorwaarden

Algemene Leveringsvoorwaarden Algemene Leveringsvrwaarden Inhudspgave: Artikel 1 Definities Artikel 2 - Identiteit van de ndernemer Artikel 3 Tepasselijkheid Artikel 4 - Het aanbd Artikel 5 - De vereenkmst Artikel 6 Herrepingsrecht

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Riemenfactory Inhoudsopgave:

Algemene Voorwaarden Riemenfactory Inhoudsopgave: Algemene Vrwaarden Riemenfactry Inhudspgave: Artikel 1 Definities... 1 Artikel 2 - Identiteit van de ndernemer... 1 Artikel 3 - Tepasselijkheid... 1 Artikel 4 - Het aanbd... 2 Artikel 5 - De vereenkmst...

Nadere informatie

De burgemeester, het college en de raad van de gemeente Muiden;

De burgemeester, het college en de raad van de gemeente Muiden; Vrbeeld handvest De burgemeester, het cllege en de raad van de gemeente Muiden; Gelet p artikel 169, tweede en derde lid, en artikel 180, tweede en derde lid, Gemeentewet; Hebben de vlgende uitgangspunten

Nadere informatie

Inschrijfformulier Co-Curricular Activities LanguageOne 2014-2015

Inschrijfformulier Co-Curricular Activities LanguageOne 2014-2015 Inschrijffrmulier C-Curricular Activities LanguageOne 2014-2015 Algemeen LanguageOne zrgt vr passend, kwalitatief en eigentijds nderwijs in de Nederlandse Taal en Cultuur gericht p Nederlandstalige leerlingen

Nadere informatie

Deze Algemene Voorwaarden lief! lifestyle zijn tot stand gekomen in overleg met Webwinkel Keur.

Deze Algemene Voorwaarden lief! lifestyle zijn tot stand gekomen in overleg met Webwinkel Keur. Algemene Vrwaarden Nva baby- en kinderkleding Deze Algemene Vrwaarden lief! lifestyle zijn tt stand gekmen in verleg met Webwinkel Keur. Inhudspgave: Artikel 1 - Definities Artikel 2 - Identiteit van de

Nadere informatie

Het BSA bij het team Financieel Administratieve beroepen.

Het BSA bij het team Financieel Administratieve beroepen. Het BSA bij het team Financieel Administratieve berepen. Beste student, Je bent p 1 augustus 2018 aan een pleiding begnnen. Halverwege peride 4 zal je een bindend studieadvies ntvangen. Dit hudt in dat

Nadere informatie

Cubro BVBA Algemene voorwaarden

Cubro BVBA Algemene voorwaarden Cubr BVBA Algemene vrwaarden Hiernder vindt u de algemene vrwaarden van Cubr BVBA. Deze vrwaarden zijn van tepassing p alle geleverde diensten en gemaakte vereenkmsten dr Cubr BVBA, tenzij expliciet anders

Nadere informatie

KINDEREN EN JONGEREN.

KINDEREN EN JONGEREN. SubsidiereglementJEUGDWERK VOOR MAATSCHAPPELIJK KWETSBARE KINDEREN EN JONGEREN. Art. 1 : Delstelling Dit reglement begt de financiële ndersteuning van rganisaties die jeugdwerk aanbieden aan maatschappelijk

Nadere informatie

Toelating vmbo-t/g naar 4 havo 2015-2016

Toelating vmbo-t/g naar 4 havo 2015-2016 Telating vmb-t/g naar 4 hav 2015-2016 Inleiding Een vmb diplma geeft niet autmatisch recht p een verstap naar 4 hav. Landelijk is gebleken dat het diplma theretische/gemengde leerweg niet vldende garantie

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Home Security Twente (homesecuritytwente.nl & homesecurity-twente.nl)

Algemene Voorwaarden Home Security Twente (homesecuritytwente.nl & homesecurity-twente.nl) Hme Security Twente [ klantenservice@hmesecuritytwente.nl ] Pagina 1 van 7 Algemene Vrwaarden Hme Security Twente (hmesecuritytwente.nl & hmesecurity-twente.nl) Hebt u vragen m.b.t. deze algemene vrwaarden?

Nadere informatie

Aanvraagformulier subsidieregeling woonboten

Aanvraagformulier subsidieregeling woonboten Klant, Markt & Relaties Planadvies & Vergunningen v.201102 Aanvraagfrmulier subsidieregeling wnbten De aanvraag wrdt ingediend p grnd van de Subsidieregeling rilering wnbten AGV, 22 mei 2008, nr. AB 08/018;

Nadere informatie

Algemene voorwaarden. Algemene Voorwaarden Thuiswinkel

Algemene voorwaarden. Algemene Voorwaarden Thuiswinkel Algemene vrwaarden Algemene Vrwaarden Thuiswinkel Deze Algemene Vrwaarden van de Nederlandse Thuiswinkel Organisatie zijn tt stand gekmen in verleg met de Cnsumentenbnd in het kader van de Cördinatiegrep

Nadere informatie

EXAMEN en TENTAMEN REGLEMENT Therapeutisch NLP Coach

EXAMEN en TENTAMEN REGLEMENT Therapeutisch NLP Coach EXAMEN en TENTAMEN REGLEMENT Therapeutisch NLP Cach 1 Kabergrep 2016 Inhudspgave 1. DEFINITIES... 3 2. STUDENTENDOSSIER... 3 3. ONDERDELEN TENTAMENS... 3 4. ALGEMENE INDELING TOETS, EVALUATIE EN ONTWIKKELINGS

Nadere informatie

1.1 Verantwoording 2 1.2 Indeling Treasurystatuut 2

1.1 Verantwoording 2 1.2 Indeling Treasurystatuut 2 TREASURYSTATUUT INHOUDSOPGAVE 1 INLEIDING 1.1 Verantwrding 2 1.2 Indeling Treasurystatuut 2 2 DOELSTELLING TREASURYFUNCTIE 2.1 Liquiditeitenbeheer 3 2.2 Financieren 4 2.3 Beleggen 5 2.4 Betalingsverkeer

Nadere informatie

Aanmeldformulier voor Partnerschap Vernieuwing Bouw

Aanmeldformulier voor Partnerschap Vernieuwing Bouw Aanmeldfrmulier vr Partnerschap Vernieuwing Buw ALGEMENE GEGEVENS OVER DE ORGANISATIE 1. Naam van de rganisatie 2. Ingangsdatum partnerschap 3. Cntactgegevens algemeen Pstbusnummer Pstcde + plaats Straatnaam

Nadere informatie

Subsidieverordening isolatiemaatregelen bestaande eigen woningen

Subsidieverordening isolatiemaatregelen bestaande eigen woningen Raadsvrstel AGENDAPUNT: 6 VERGADERDATUM: 16 FEBRUARI 2012 Onderwerp Datum cllegebesluit Subsidieverrdening islatiemaatregelen bestaande eigen wningen Cmmissie Vlkshuisvesting, Datum vergadering 08-02-2012

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Taximetkorting.nl

Algemene Voorwaarden Taximetkorting.nl Algemene Vrwaarden Taximetkrting.nl Inhudspgave: Artikel 1 - Definities Artikel 2 - Identiteit van de ndernemer Artikel 3 - Tepasselijkheid Artikel 4 - Het aanbd Artikel 5 - De vereenkmst Artikel 6 - Herrepingsrecht

Nadere informatie