Algemene Voorwaarden. Artikel 1 Definities

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Algemene Voorwaarden. Artikel 1 Definities"

Transcriptie

1 Algemene Vrwaarden Dit zijn de Algemene Vrwaarden van Fiets Clinics Nederland, gevestigd: Waalbandijk 20, 6541AJ Nijmegen. Op alle prducten van Fiets Clinics Nederland zijn deze Algemene Vrwaarden van tepassing. Artikel 1 Definities 1. In deze Algemene Vrwaarden wrdt verstaan nder: Deelnemer: de persn f zakelijke klant die een vereenkmst aangaat met Fiets Clinics Nederland vr het deelnemen aan een clinic; Prduct: een dr Fiets Clinics Nederland aangebden, gerganiseerde f uitgeverde dienst f een dr Fiets Clinics Nederland gemaakte f geleverd item; Clinic: een dr Fiets Clinics Nederland gerganiseerd één- f meerdaags evenement in binnenf buitenland, dit kan zijn een clinic, training, tcht f ander evenement; Bekingskantr: het bedrijf dat bemiddelt bij het sluiten van de vereenkmst tussen de deelnemer en Fiets Clinics Nederland; Overeenkmst: een tussen de deelnemer en Fiets Clinics Nederland geslten akkrd ver deelname aan het dr Fiets Clinics Nederland te leveren en dr de deelnemer af te nemen prduct; Zakelijke klant: een bedrijf, instelling f rganisatie die een vereenkmst aangaat met Fiets Clinics Nederland vr de rganisatie van een één- f meerdaags evenement in binnen- f buitenland, al dan niet vertegenwrdigd dr een natuurlijk persn handelende uit naam van een bedrijf, instelling f rganisatie; Werkdagen: maandag tt en met vrijdag met uitzndering van de erkende feestdagen; Kantruren: maandag tt en met vrijdag van 9.00 tt uur. Artikel 2 Overeenkmst 1. De vereenkmst tussen de deelnemer en Fiets Clinics Nederland kmt tt stand dr beking van een prduct. 2. Bij het aangaan van een vereenkmst accepteert de deelnemer de Algemene Vrwaarden van Fiets Clinics Nederland. 3. De beking van een prduct kan rechtstreeks en/f via bemiddeling van een bekingskantr plaatsvinden. 4. Een beking kan plaatsvinden via internet dr het invullen van een aanmeldings- f bekingsfrmulier, per telefn, , fax, per pst en mndeling. 5. De vereenkmst kmt tt stand dr het aanbd van Fiets Clinics Nederland en de aanvaarding daarvan dr de deelnemer, dr middel van de digitale inschrijving f het vlledig ingevulde en dr de deelnemer ndertekende inschrijffrmulier. Indien de deelnemer minderjarig is, wrdt er na de digitale inschrijving een verklaring tegeznden die dr uder f vgd ndertekend dient te wrden. Pas na terug ntvangst van deze ndertekende verklaring kmt de inschrijving vr een minderjarige deelnemer tt stand. Met het inschrijven gaat de deelnemer akkrd met het verstrekken van persnsgegevens, zals naam, adres, telefnnummer en p de deelnemerslijst. 6. Het aanbd van Fiets Clinics Nederland is vrijblijvend en kan z ndig dr deze wrden herrepen. 7. De deelnemer zal aan Fiets Clinics Nederland vr het sluiten van de vereenkmst en de uitvering daarvan bendigde gegevens betreffende hemzelf en de eventuele andere deelnemers verstrekken. 8. Een deelnemer die namens f ten beheve van (een) ander(e) deelnemer(s) een vereenkmst aangaat, is hfdelijk aansprakelijk vr alle verplichtingen die daaruit vrtvleien. De andere deelnemers zijn ieder vr hun eigen deel aansprakelijk. De in de aanhef van dit lid bedelde deelnemer is verplicht relevante persnlijke mstandigheden van de andere deelnemers, die van invled kunnen zijn p de uitvering van de vereenkmst (zals bijv. leeftijd f niveau), bij de aanmelding kenbaar te maken. Minderjarige deelnemers kunnen niet namens f ten beheve van (een) ander(e) deelnemer(s) een vereenkmst aangaan. 9. De inhud van het aanbd van Fiets Clinics Nederland wrdt bepaald dr de gegevens zals die gepubliceerd zijn p de website, in de brchure f in andere publicaties van aanbiedingen van Fiets Clinics Nederland. De infrmatie p de website van de Fiets Clinics Nederland is z bjectief mgelijk samengesteld. Geringe afwijkingen ten pzichte van de te ndernemen reis zijn mgelijk. Kennelijke schrijffuten, drukfuten en/f vergissingen p de website, in de brchure en prijzen binden Fiets Clinics Nederland niet. Fiets Clinics Nederland kan niet wrden gehuden aan de inhud van ft s, flders en ander vrlichtingsmateriaal dat is uitgegeven nder verantwrdelijkheid van derden. De website van

2 Fiets Clinics Nederland verwijst naar andere websites dr middel van links. Fiets Clinics Nederland is niet verantwrdelijk vr en aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid met betrekking tt de gepubliceerde infrmatie p deze sites. De infrmatie p de gelinkte websites, is dan k geen nderdeel van de vereenkmst. Artikel 3 Betaling Artikel 3a Betaling van een vereenkmst van een clinic 1. Bij het beken van een clinic dient het bedrag genemd in de vereenkmst per direct, zijnde uiterlijk binnen 14 dagen na dagtekening van de vereenkmst, maar nit later dan de vereengekmen datum van de uitvering van de clinic, te wrden ntvangen dr Fiets Clinics Nederland per verschrijving naar de bankrekening van Fiets Clinics Nederland. 2. Wanneer bij aanvang van de clinic het in de vereenkmst vermelde ttaalbedrag niet is ntvangen, behudt Fiets Clinics Nederland zich het recht vr de deelnemer uit te sluiten van deelname aan de clinic. De betalingsverplichting van de vereenkmst kmt hierbij niet te vervallen. 3. Niet tijdige betaling kan, na smmatie, leiden tt nmiddellijke pzegging van de vereenkmst dr Fiets Clinics Nederland. In dat geval zullen de bepalingen die betrekking hebben p annulering dr de deelnemer van tepassing zijn en het reeds betaalde gedeelte van het ttaalbedrag zal wrden verrekend met de annuleringsgelden. 4. Bij het sluiten van een vereenkmst uiterlijk 2 dagen vr de uitvering van de clinic, is het enkel mgelijk het vereengekmen bedrag cntant te vlden bij aanvang van de clinic. 5. Bij niet tijdige betaling kunnen aanmaningsksten in rekening gebracht wrden aan de deelnemer, zijnde 15% van het ttaal vereengekmen bedrag met een minimum van 25,00. Artikel 3b Betaling bij prducten niet zijnde een clinic 1. Bij de ttstandkming van een vereenkmst vr een prduct niet zijnde een clinic f een reis wrdt p de vereenkmst vermeld p welke wijze betaald dient te wrden en uiterlijk p welke datum de betaling dient te zijn ntvangen dr Fiets Clinics Nederland. 2. Wanneer p de aangegeven datum het in de vereenkmst vermelde ttaalbedrag niet is ntvangen, behudt Fiets Clinics Nederland zich het recht vr de levering van het vereengekmen prduct f dienst te weigeren. De betalingsverplichting van de vereenkmst kmt hierbij niet te vervallen. 3. Bij niet tijdige betaling kunnen aanmaningsksten in rekening gebracht wrden aan de deelnemer, zijnde 15% van het ttaal vereengekmen bedrag, met een minimum van 25,00. Artikel 4 Verver 1. Indien de deelnemer deel neemt aan een clinic f ander evenement waarbij de deelnemer het verver naar de lcatie zelf dient te regelen, ligt de verantwrdelijkheid vr het tijdig beken f regelen van verver geheel bij de deelnemer zelf. Fiets Clinics Nederland kan in dit geval niet aansprakelijk wrden gesteld vr het niet tijdig f niet kunnen deelnemen aan de clinic f ander evenement. De deelnemer heeft in dit geval k geen recht p restitutie van het bedrag genemd in de vereenkmst. Artikel 5 Annulering 1. Annulering van de vereenkmst dr de deelnemer dient schriftelijk f per te geschieden. De datum waarp het schriftelijke f digitale annuleringsbericht wrdt ntvangen, is in deze bepalend. Bij annulering is iedere deelnemer de vlgende bedragen verschuldigd: Bij annulering van 2 f meer weken vr datum van de clinic is 100% van het bedrag genemd in de vereenkmst verschuldigd, echter in dat geval kan de deelnemer p een andere vereen te kmen datum de clinic alsng vlgen; Bij annulering van 48 uur vr vertrek vr datum van de clinic is 100% van het bedrag genemd in de vereenkmst verschuldigd. 2. De deelnemer en de vr de deelnemer in de plaats gestelde persn zijn hfdelijk aansprakelijk tegenver Fiets Clinics Nederland vr betaling van de p het mment van de in de plaatsstelling ten name van de deelnemer penstaande factuur en de eventuele extra ksten van de vervanging.

3 Artikel 6 Wijzigingen dr Fiets Clinics Nederland 1. Fiets Clinics Nederland spant zich tt het uiterste in m de clinic te laten verlpen vlgens de vraf dr haar gegeven vrlichting. De lkale mstandigheden p de bestemmingen en het avntuurlijke karakter van de clinics die Fiets Clinics Nederland aanbiedt, kunnen echter met zich meebrengen dat vr f tijdens de clinic aanpassingen in het prgramma meten wrden aangebracht. De leiding heeft het recht ter plaatse prgrammawijzigingen dr te veren, zdra weersmstandigheden f andere veiligheidsrelevante aspecten daarte aanleiding geven. De aanpassingen kunnen inhuden dat (binnen redelijke grenzen) p een andere lcatie wrdt gestart f dat de clinic kmt te vervallen. Fiets Clinics Nederland spant zich tt het uiterste in m de eventuele nadelige gevlgen vr de deelnemer zveel mgelijk te beperken. In deze mstandigheden kan het vrkmen dat Fiets Clinics Nederland en de deelnemer ten aanzien van het betrkken nderdeel van de vereenkmst nieuwe afspraken maken; deze nieuwe afspraken zullen wrden beschuwd als een nderdeel van de rsprnkelijke vereenkmst. 2. Alle in artikel 6.1 genemde wijzigingen in de vereenkmst en de mstandigheden die daarte de aanleiding vrmden, zullen de deelnemer nverwijld wrden meegedeeld. 3. Indien de in artikel 6.1 genemde wijzigingen zich vrden na vertrek van de deelnemer, zal Fiets Clinics Nederland ervr zrgen dat er passende alternatieve maatregelen wrden getrffen met het g p cntinuering van de clinic. In geval het vr Fiets Clinics Nederland nmgelijk is m een dergelijke regeling te treffen, f in geval de deelnemer m deugdelijke redenen de alternatieve regeling niet accepteert, kan Fiets Clinics Nederland hier niet vr aansprakelijk wrden gesteld. Artikel 7 Opzegging dr Fiets Clinics Nederland 1. Fiets Clinics Nederland kan de vereenkmst slechts pzeggen wegens gewichtige, de deelnemer nverwijld meegedeelde mstandigheden, die van zdanige aard zijn dat verdere gebndenheid van Fiets Clinics Nederland aan de vereenkmst in redelijkheid niet gevergd kan wrden. De deelnemer heeft in dat geval recht p een minstens gelijkwaardige, alternatieve clinic, dan wel p restitutie van (het reeds betaalde gedeelte) van het bedrag van de vereenkmst f een evenredig deel daarvan als de clinic reeds ten dele is genten. 2. Fiets Clinics Nederland heeft het recht de vereenkmst p te zeggen znder aansprakelijk te kunnen wrden gehuden vr enige schade: In geval het aantal aanmeldingen kleiner is dan het gepubliceerde aantal en de pzegging binnen de daarvr gestelde termijn wrdt gedaan. In dat geval wrdt de deelnemer de mgelijkheid gebden deel te nemen aan een andere clinic p een andere datum en/ f tijdstip. De vr de clinic f reis reeds gemaakte ksten zals treinreis, aanschaf materiaal en huur accmmdatie etc. wrden niet verged; In geval van vermacht, waarnder wrdt verstaan abnrmale en nvrzienbare mstandigheden, die nafhankelijk zijn van de wil van degene die zich erp berept en waarvan de gevlgen ndanks alle vrzrgsmaatregelen niet knden wrden vermeden. Onder vermacht wrdt.m. verstaan mstandigheden zals plitieke nrust, rlg, natuurrampen, extreme weersmstandigheden, schaarste, algemene stakingen, etc. Bij het vaststellen van vermacht zal rekening wrden gehuden met de lkale mstandigheden p de aard van de te vlgen clinic. Artikel 8 Aansprakelijkheid van Fiets Clinics Nederland 1. Fiets Clinics Nederland is verantwrdelijk vr de gede uitvering van de uit de vereenkmst vrtvleiende verplichtingen. Hiernder wrdt mede verstaan de verwachtingen die de deelnemer in redelijkheid kn hebben p grnd van de publicaties van Fiets Clinics Nederland, rekening hudend met feiten van algemene bekendheid met betrekking tt de bijzndere bestemmingen. De uitvering van de vereenkmst dient mede berdeeld te wrden aan de hand van de gebruiken, de stand der techniek en de beperkingen en gewnten die het avntuurlijke karakter van de clinics van Fiets Clinics Nederland met zich meebrengen. 2. Fiets Clinics Nederland is niet aansprakelijk vr schade f letsel die het gevlg is van: Tekrtkmingen in de uitvering van de vereenkmst p grnd van mstandigheden die zijn te te rekenen aan de deelnemer, waarnder begrepen schades die het gevlg zijn van de gezndheidscnditie van de deelnemer; Handelingen en invleden van niet direct bij de uitvering van de vereenkmst betrkken derden;

4 Omstandigheden die niet te wijten zijn aan de schuld van Fiets Clinics Nederland en/f krachtens de wet f de in het maatschappelijk verkeer geldende nrmen niet in redelijkheid aan Fiets Clinics Nederland kunnen wrden tegerekend; Omstandigheden waarp Fiets Clinics Nederland geen invled heeft, f in redelijkheid niet aan Fiets Clinics Nederland kunnen wrden tegerekend, dan wel van mstandigheden die, gezien het verblijf in de natuur, de bergen en nherbergzaam terrein en daarmee gepaard gaande mstandigheden, naar de aldaar gehanteerde nrmen redelijk te nemen zijn. Hiernder wrden in het bijznder hygiënische mstandigheden, weersmstandigheden en dergelijke gerekend; Diefstal f verlies van bagage en eigendmmen, waarnder k inbegrepen zijn fietsen, kleding, materiaal en uitrusting; Ter beschikking gestelde materialen en uitrusting, diensten verleend dr via Fiets Clinics Nederland ingeschakelde derden, ververmiddelen f accmmdatie van derden die dr Fiets Clinics Nederland in het prgramma wrden gebruikt, zals fietsen, skates, f andere ververmiddelen, accmmdaties en liften. 3. Fiets Clinics Nederland aanvaardt geen aansprakelijkheid vr schade waarvr reis- en/f annuleringsverzekeringen dekking plegen te geven. 4. Tenzij sprake is van de tweede vlzin van dit artikel, kan Fiets Clinics Nederland zijn aansprakelijkheid vr schade, verrzaakt dr dd f letsel van de deelnemer, niet uitsluiten f beperken. Vr zver Fiets Clinics Nederland aansprakelijk gehuden kan wrden vr dr de deelnemer geleden schade, zal deze aansprakelijkheid beperkt c.q. uitgeslten zijn in vereenstemming met de ter zake geldende internatinale verdragen. 5. In geval Fiets Clinics Nederland aansprakelijk kan wrden gehuden vr schade die de deelnemer lijdt in de uitefening van zijn berep f bedrijf, bedraagt de vergeding nit meer dan maximaal éénmaal het bedrag van de vereenkmst. 6. Tenzij hiervr anders aangegeven, sluit Fiets Clinics Nederland iedere aansprakelijkheid uit vr schade vrtvleiend uit haar handelen f nalaten tenzij dit het gevlg is van pzet f rekelsheid met de wetenschap dat hier waarschijnlijk schade uit zal vrtvleien. Vr zver Fiets Clinics Nederland aansprakelijk kan wrden gehuden vr schade ten gevlge van in de vereenkmst begrepen diensten van derden, is haar aansprakelijkheid beperkt tt éénmaal het bedrag van de vereenkmst behudens de tepasselijkheid van artikel 8.4. Artikel 9 Verplichtingen van de deelnemer 1. Deelname aan de in de vereenkmst genemde activiteit geschiedt vr de deelnemer altijd vr eigen risic. De deelnemer geeft dr het akkrd gaan met deze Algemene Vrwaarden aan p de hgte te zijn van het risic dat het muntainbiken met zich mee brengt. De deelnemer accepteert dit risic en neemt willens en wetens deel aan de dr Fiets Clinics Nederland gerganiseerde clinic f andere activiteit. 2. De deelnemer is verplicht alle aanwijzingen ter bevrdering van een gede uitvering van de clinic van Fiets Clinics Nederland, haar instructeurs f leiding p te vlgen. De deelnemer is aansprakelijk vr schade, verrzaakt dr niet nakmen van deze verplichting. 3. De deelnemer die hinder/last verrzaakt f kan verrzaken, zdanig dat een gede uitvering van een clinic daardr in sterke mate wrdt bemeilijkt f kan wrden bemeilijkt, kan dr Fiets Clinics Nederland, haar instructeurs f de reisleiding van (vrtzetting van) de clinic wrden uitgeslten. Alle daaruit vrtvleiende ksten kmen vr rekening van de deelnemer. 4. De instructeur f leiding heeft tevens het recht m deelnemers van (verdere) deelname van een clinic uit te sluiten als naar hun rdeel zich lichamelijke f geestelijke prblemen penbaren, die de clinic bemeilijken. De deelnemer kan k uitgeslten wrden in het geval van wangedrag, het niet pvlgen van aanwijzingen van de leider, het niet bij zich hebben van de juiste uitrusting, het p eigen initiatief en znder testemming van de instructeur, leiding f gids, ndernemen van activiteiten in het terrein. Alle daaruit vrtvleiende gevlgen en ksten zijn vr rekening van de uitgeslten deelnemer. Aanspraak p restitutie is niet mgelijk. 5. De deelnemer is aansprakelijk vr beschadiging, verlies f diefstal van het dr f via Fiets Clinics Nederland ter beschikking gestelde materiaal f accmmdatie. 6. De verplichting van Fiets Clinics Nederland m de in nd verkerende deelnemer hulp en bijstand te verlenen, wrdt ernstig belemmerd indien niet kan wrden teruggevallen p de hulp van een bij de reisen bagageverzekering inbegrepen S.O.S. centrale. De deelnemer is daarm verplicht een vlledige dekking verschaffende verzekering af te sluiten vr risic s die niet wrden gedekt dr de gangbare reis-, ngevallen- en bagageverzekeringen.

5 7. Bij inschrijving f aanmelding vr een clinic wrdt dr Fiets Clinics Nederland aan de deelnemer gevraagd alle vr de clinic relevante medische infrmatie aan Fiets Clinics Nederland te verstrekken. Indien de deelnemer geen, njuiste f nvlledige infrmatie verstrekt kan Fiets Clinics Nederland niet aansprakelijk gesteld wrden vr enigerlei schade ntstaan dr verstrekking f juist het niet verstrekken van deze infrmatie. 8. De deelnemer is verplicht bij inschrijving f aanmelding vr een clinic aan Fiets Clinics Nederland gegevens te verstrekken van een persn welke in geval van nd bereikbaar is en kan helpen bij een adequaat ptreden m ieder risic vr de betreffende deelnemer z laag mgelijk te huden. Het pgeven van de gegevens is vr verantwrdelijkheid van de deelnemer. Fiets Clinics Nederland mag er znder verdere cntrle vanuit gaan dat de verstrekte gegevens juist en bruikbaar zijn. De verplichting van Fiets Clinics Nederland m de in nd verkerende deelnemer hulp en bijstand te verlenen, wrdt ernstig belemmerd indien niet kan wrden teruggevallen p juiste gegevens met betrekking tt een te bereiken persn in geval van nd. Artikel 10 Klachten 1. Eventuele klachten die het niveau van een enkele p- f aanmerking verschrijden, dienen p de plaats van bestemming en/f p de plaats waar de klacht ntstnd, z spedig mgelijk schriftelijk te wrden ingediend bij de leiding en indien van tepassing, vr zver mgelijk bij de betrkken dienstverlener. Indien er geen instructeur f leiding aanwezig is f de klacht niet naar behren wrdt pgelst, dient u p de eerstvlgende mgelijkheid, tijdens kantruren cntact p te nemen met Fiets Clinics Nederland p telefnnummer Indien de klacht ter plaatse niet naar tevredenheid kan wrden afgehandeld, kan de deelnemer uiterlijk binnen een maand na beëindiging van de activiteit de klacht schriftelijk en met redenen mkleed, indienen. In geval de clinic geen drgang heeft gevnden, gaat de termijn van een maand in bij kennisname van de feiten waarp de klacht betrekking heeft, uiterlijk p de dag van de rsprnkelijke clinicdatum. 2. Fiets Clinics Nederland verplicht zich uiterlijk binnen 10 werkdagen te reageren p de ingediende klacht. 3. Op de vereenkmst en alle daaruit vrtvleiende verplichtingen is het Nederlandse recht van tepassing. Artikel 11 Beperkte aansprakelijkheid 1. De p de Website aangebden materialen en/f diensten wrden aangebden znder enige vrm van garantie f aanspraak p juistheid. Deze materialen en/f diensten kunnen p elk mment wijzigen znder vrafgaande mededeling van Fiets Clinics Nederland. In het bijznder zijn alle prijzen p de Website nder vrbehud van typ- en prgrammeerfuten. Vr de gevlgen van dergelijke futen wrdt geen aansprakelijkheid aanvaard. Geen vereenkmst kmt tt stand p basis van dergelijke futen. Artikel 12 Auteursrechten 1. Alle rechten van intellectuele eigendm betreffende deze materialen liggen bij Fiets Clinics Nederland en haar gebruikers. Kpiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet tegestaan znder schriftelijke testemming van Fiets Clinics Nederland, behudens en slechts vr zver anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is. 2. Uw gegevens wrden niet verkcht f weggegeven aan derden en wrden slechts gebruikt m de bestelde gederen te leveren. Als u daar testemming vr geeft kunnen wij u wel p de hgte huden van nieuws. Indien u dat niet meer wenst kunt u dat via f het cntactfrmulier aan ns melden. 3. Fiets Clinics Nederland neemt de van tepassing zijnde Privacywet en -regelgeving in acht.

Algemene voorwaarden trainingen Edunova

Algemene voorwaarden trainingen Edunova Algemene vrwaarden trainingen Edunva Edunva Meddsestraat 47 Winterswijk Artikel 1. Definities Opdrachtgever: de natuurlijke persn f rechtspersn, met wie een vereenkmst met betrekking tt deelname aan een

Nadere informatie

1. Lid: onder een lid wordt verstaan een bij Pennyplace ingeschreven particulier of ZZP-er / bedrijf die / dat als doel heeft:

1. Lid: onder een lid wordt verstaan een bij Pennyplace ingeschreven particulier of ZZP-er / bedrijf die / dat als doel heeft: ALGEMENE VOORWAARDEN VAN PENNYPLACE VOOR LEDEN Inhudspgave: Artikel 1: Definities... 1 Artikel 2 - Identiteit van de ndernemer... 1 Artikel 3 -Tepasselijkheid en wijziging Algemene Vrwaarden... 2 Artikel

Nadere informatie

Algemene voorwaarden van Ballast Personeelsdiensten v.o.f.

Algemene voorwaarden van Ballast Personeelsdiensten v.o.f. Algemene vrwaarden van Ballast Persneelsdiensten v..f. 1. Definities Algemene Vrwaarden Cliënt Dienstverlening Opdrachtgever Opdracht Opdrachttarief Opdrachtbevestiging Transitietraject De algemene vrwaarden

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN

ALGEMENE VOORWAARDEN ALGEMENE VOORWAARDEN VisumPr B.V., Raamweg 1, 2596 HL, Den Haag Artikel 1. Definities In deze algemene vrwaarden wrden de vlgende definities tegepast: Opdrachtgever: de wederpartij van VisumPr B.V. VisumPr:

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Belsimpel.nl:

Algemene voorwaarden Belsimpel.nl: Algemene vrwaarden Belsimpel.nl: Artikel 1 Definities In deze vrwaarden wrdt verstaan nder: Ondernemer: de natuurlijke f rechtspersn die prducten en/f diensten p afstand aan cnsumenten aanbiedt; Cnsument:

Nadere informatie

De overeenkomst inzake geneeskundige behandeling (WGBO)

De overeenkomst inzake geneeskundige behandeling (WGBO) De vereenkmst inzake geneeskundige behandeling (WGBO) Artikel 446 1.De vereenkmst inzake geneeskundige behandeling in deze afdeling verder aangeduid als de behandelingsvereenkmst is de vereenkmst waarbij

Nadere informatie

Cubro BVBA Algemene voorwaarden

Cubro BVBA Algemene voorwaarden Cubr BVBA Algemene vrwaarden Hiernder vindt u de algemene vrwaarden van Cubr BVBA. Deze vrwaarden zijn van tepassing p alle geleverde diensten en gemaakte vereenkmsten dr Cubr BVBA, tenzij expliciet anders

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Lidaholm Garens

Algemene Voorwaarden Lidaholm Garens Algemene Vrwaarden Lidahlm Garens Inhudspgave: Artikel 1 - Definities Artikel 2 - Identiteit van de ndernemer Artikel 3 - Tepasselijkheid Artikel 4 - Het aanbd Artikel 5 - De vereenkmst Artikel 6 - Herrepingsrecht

Nadere informatie

Kracht door balans Biofeedback opleiding

Kracht door balans Biofeedback opleiding Algemene vrwaarden De algemene vrwaarden zijn van tepassing p iedere aanbieding en fferte van, alsmede elke vereenkmst tussen Kracht dr balans, vertegenwrdigd dr Mevr. drs. D.M. Matt, hierna te nemen:

Nadere informatie

Artikel 5 - De overeenkomst Artikel 6 - Herroepingsrecht Artikel 7 - Kosten in geval van herroeping

Artikel 5 - De overeenkomst Artikel 6 - Herroepingsrecht Artikel 7 - Kosten in geval van herroeping Algemene Vrwaarden het Anbi register Inhudspgave: Artikel 1 - Definities Artikel 2 - Identiteit van het ANBI register Artikel 3 - Tepasselijkheid Artikel 4 - Het aanbd Artikel 5 - De vereenkmst Artikel

Nadere informatie

Algemene v((rwaarden ten beh(eve van het schildersbedrijf

Algemene v((rwaarden ten beh(eve van het schildersbedrijf Algemene v((rwaarden ten beh(eve van het schildersbedrijf 1. Definities In deze algemene v++rwaarden w+rdt verstaan +nder: Opdrachtnemer: het schildersbedrijf Opdrachtgever: Degene met wie +pdrachtnemer

Nadere informatie

Aanmeldformulier voor Partnerschap Vernieuwing Bouw

Aanmeldformulier voor Partnerschap Vernieuwing Bouw Aanmeldfrmulier vr Partnerschap Vernieuwing Buw ALGEMENE GEGEVENS OVER DE ORGANISATIE 1. Naam van de rganisatie 2. Ingangsdatum partnerschap 3. Cntactgegevens algemeen Pstbusnummer Pstcde + plaats Straatnaam

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Webshop Uil VR Solutions BV

Algemene Voorwaarden Webshop Uil VR Solutions BV Algemene Vrwaarden Webshp Uil VR Slutins BV Inhudspgave: Artikel 1 - Definities Artikel 2 - Identiteit van de ndernemer Artikel 3 - Tepasselijkheid Artikel 4 - Het aanbd Artikel 5 - De vereenkmst Artikel

Nadere informatie

Algemene Leveringsvoorwaarden

Algemene Leveringsvoorwaarden Algemene Leveringsvrwaarden 1. Tepasselijkheid 1.1 Deze algemene vrwaarden zijn van tepassing p alle ffertes en alle vereenkmsten, en de uitvering daarvan, welke dr WaterWerk Training, Caching & Cnsultancy

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN FREELANCERZZPPLACE VOOR AANBIEDERS VAN KORTINGEN

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN FREELANCERZZPPLACE VOOR AANBIEDERS VAN KORTINGEN ALGEMENE VOORWAARDEN VAN FREELANCERZZPPLACE VOOR AANBIEDERS VAN KORTINGEN Inhudspgave: Artikel 1: Definities... 1 Artikel 2 - Identiteit van de ndernemer... 2 Artikel 3 -Tepasselijkheid en wijziging Algemene

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN 123dubbelglas BV

ALGEMENE VOORWAARDEN 123dubbelglas BV 1 ALGEMENE VOORWAARDEN 123dubbelglas BV I. ALGEMENE GEDEELTE Artikel 1 Definities In deze Algemene Verkp-, Leverings-, en Aannemingsvrwaarden wrdt verstaan nder: 123dubbelglas : 123dubbelglas bv, Niclaas

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Webshop Ginger.

Algemene voorwaarden Webshop Ginger. Algemene vrwaarden Webshp Ginger. Inhudspgave: Artikel 1 - Definities Artikel 2 - Identiteit van de ndernemer Artikel 3 - Tepasselijkheid Artikel 4 - Het aanbd Artikel 5 - De vereenkmst Artikel 6 - Herrepingsrecht

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN BEN KORTMAN COMMUNICATIE/FOTOGRAFIE

ALGEMENE VOORWAARDEN BEN KORTMAN COMMUNICATIE/FOTOGRAFIE ALGEMENE VOORWAARDEN BEN KORTMAN COMMUNICATIE/FOTOGRAFIE 1. Algemeen De ft s p www.benkrtman.nl zijn alleen bestemd vr de eigenaar van Ben Krtman Cmmunicatie. Bezekers kunnen deze ft s bekijken, maar zijn

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Inhoudsopgave:

Algemene Voorwaarden Inhoudsopgave: Algemene Vrwaarden Inhudspgave: Artikel 1 - Definities Artikel 2 - Identiteit van de ndernemer Artikel 3 - Tepasselijkheid Artikel 4 - Het aanbd Artikel 5 - De vereenkmst Artikel 6 - Herrepingsrecht Artikel

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden webshop (h)eerlijk vlees

Algemene Voorwaarden webshop (h)eerlijk vlees Algemene Vrwaarden webshp (h)eerlijk vlees Inhudspgave: Artikel 1 - Definities Artikel 2 - Identiteit van de ndernemer Artikel 3 - Tepasselijkheid Artikel 4 - Het aanbd Artikel 5 - De vereenkmst Artikel

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Prestum.nl

Algemene Voorwaarden Prestum.nl Algemene Vrwaarden Prestum.nl Inhudspgave: Artikel 1 - Definities Artikel 2 - Tepasselijkheid Artikel 3 - Het aanbd Artikel 4 - De vereenkmst Artikel 5 - Herrepingsrecht Artikel 6 - Ksten in geval van

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN KOPEN OP AFSTAND (CONSUMENTEN)

ALGEMENE VOORWAARDEN KOPEN OP AFSTAND (CONSUMENTEN) GROEP pstadres Pstbus 176 1270 AD Huizen vestigingsadres Arendstraat 16 1223 RE Hilversum 088-8648400 inf@unividuals.nl www.unividuals.nl Handelsregister 32138630 BTW nummer NL819770292B01 Bank (Rabbank)

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden - Equrion Services B.V. Inhoudsopgave: Artikel 1 - Definities. Artikel 2 - Identiteit van de ondernemer

Algemene Voorwaarden - Equrion Services B.V. Inhoudsopgave: Artikel 1 - Definities. Artikel 2 - Identiteit van de ondernemer Algemene Vrwaarden - Equrin Services B.V. Inhudspgave: Artikel 1 - Definities Artikel 2 - Identiteit van de ndernemer Artikel 3 - Tepasselijkheid Artikel 4 - Het aanbd Artikel 5 - De vereenkmst Artikel

Nadere informatie

Algemene voorwaarden picturefix. Download & print de algemene voorwaarden. Inhoudsopgave:

Algemene voorwaarden picturefix. Download & print de algemene voorwaarden. Inhoudsopgave: Algemene vrwaarden picturefix Dwnlad & print de algemene vrwaarden Inhudspgave: Artikel 1 - Definities Artikel 2 - Identiteit van de ndernemer Artikel 3 - Tepasselijkheid Artikel 4 - Het aanbd Artikel

Nadere informatie

Algemene voorwaarden trainingen Edunova

Algemene voorwaarden trainingen Edunova Algemene vrwaarden trainingen Edunva Edunva Meddsestraat 47 Winterswijk Artikel 1. Definities Opdrachtgever: de natuurlijke persn f rechtspersn, met wie een vereenkmst met betrekking tt deelname aan een

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden i m Storm

Algemene Voorwaarden i m Storm Artikel 1. Definities 1.1 In deze algemene vrwaarden wrdt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven, nder de hiernavlgende termen de vlgende betekenis verstaan: pdrachtgever: de wederpartij van i m Strm;

Nadere informatie

Het herroepingsrecht voor buiten verkoopruimten gesloten overeenkomsten. Boek VI van het Wetboek van economisch recht (art. VI.67 en volgende WER)

Het herroepingsrecht voor buiten verkoopruimten gesloten overeenkomsten. Boek VI van het Wetboek van economisch recht (art. VI.67 en volgende WER) Het herrepingsrecht vr buiten verkpruimten geslten vereenkmsten Bek VI van het Wetbek van ecnmisch recht (art. VI.67 en vlgende WER) Binnen welke termijn mag de cnsument zijn herrepingsrecht den gelden?

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Artikel 1- Identiteit van de ondernemer Artikel 2 - Toepasselijkheid Artikel 3 - Het aanbod

Algemene Voorwaarden Artikel 1- Identiteit van de ondernemer Artikel 2 - Toepasselijkheid Artikel 3 - Het aanbod Algemene Vrwaarden Artikel 1- Identiteit van de ndernemer Trend mda Oudemansstraat 82 1504 KP Zaandam Telefnnummer: (0031) 0623281926 Tussen 09;00 / 17;00 E-mailadres: inf@trendmda.nl KvK-nummer: 54290228

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden. Artikel 1 Definities In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

Algemene Voorwaarden. Artikel 1 Definities In deze voorwaarden wordt verstaan onder: Artikel 1 Definities In deze vrwaarden wrdt verstaan nder: 1. Ondernemer: de natuurlijke f rechtspersn die prducten en/f diensten p afstand aan cnsumenten aanbiedt; 2. Cnsument: de natuurlijke persn die

Nadere informatie

Algemene consumentenvoorwaarden verkoop en levering bouw- en afbouwmaterialen en uitvoering van werkzaamheden

Algemene consumentenvoorwaarden verkoop en levering bouw- en afbouwmaterialen en uitvoering van werkzaamheden Algemene cnsumentenvrwaarden verkp en levering buw- en afbuwmaterialen en uitvering van werkzaamheden Deze algemene Vrwaarden van de Verenging van Handelaren in Buwmaterialen in Nederland (HIBIN) zijn

Nadere informatie

Aanmeldformulier cursus

Aanmeldformulier cursus Aanmeldfrmulier cursus Cursus Prijs Gegevens Deelnemer Geslacht Achternaam* Vrletter(s)* Repnaam* Man / Vruw Gebrtedatum* Gebrtegemeente* Gebrteland* Burgerservicenummer* Berep / Functie Adresgegevens

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Taximetkorting.nl

Algemene Voorwaarden Taximetkorting.nl Algemene Vrwaarden Taximetkrting.nl Inhudspgave: Artikel 1 - Definities Artikel 2 - Identiteit van de ndernemer Artikel 3 - Tepasselijkheid Artikel 4 - Het aanbd Artikel 5 - De vereenkmst Artikel 6 - Herrepingsrecht

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden. Artikel 3 - Toepasselijkheid

Algemene Voorwaarden. Artikel 3 - Toepasselijkheid Algemene Vrwaarden Inhudspgave: Artikel 1 - Definities Artikel 2 - Identiteit van de ndernemer Artikel 3 - Tepasselijkheid Artikel 4 - Het aanbd Artikel 5 - De vereenkmst Artikel 6 - Herrepingsrecht Artikel

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Inhoudsopgave: Artikel 1 - Definities Bedenktijd Consument Dag Duurtransactie Duurzame gegevensdrager Herroepingsrecht

Algemene Voorwaarden Inhoudsopgave: Artikel 1 - Definities Bedenktijd Consument Dag Duurtransactie Duurzame gegevensdrager Herroepingsrecht Algemene Vrwaarden Inhudspgave: Artikel 1 - Definities Artikel 2 - Identiteit van de ndernemer Artikel 3 - Tepasselijkheid Artikel 4 - Het aanbd Artikel 5 - De vereenkmst Artikel 6 - Herrepingsrecht Artikel

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Stepwise b.v.

Algemene Voorwaarden Stepwise b.v. Algemene Vrwaarden Stepwise b.v. Artikel 1. Begripsbepalingen In deze algemene vrwaarden wrdt verstaan nder: Opdrachtnemer: Stepwise bv te Bemmel Opdrachtgever De natuurlijke persn f rechtspersn die met

Nadere informatie

Deze Algemene Voorwaarden lief! lifestyle zijn tot stand gekomen in overleg met Webwinkel Keur.

Deze Algemene Voorwaarden lief! lifestyle zijn tot stand gekomen in overleg met Webwinkel Keur. Algemene Vrwaarden Nva baby- en kinderkleding Deze Algemene Vrwaarden lief! lifestyle zijn tt stand gekmen in verleg met Webwinkel Keur. Inhudspgave: Artikel 1 - Definities Artikel 2 - Identiteit van de

Nadere informatie

Indien de activiteit van de ondernemer is onderworpen aan een relevant vergunningstelsel: de gegevens over de toezichthoudende autoriteit:

Indien de activiteit van de ondernemer is onderworpen aan een relevant vergunningstelsel: de gegevens over de toezichthoudende autoriteit: https://www.webwinkelkeur.nl/webwinkel/ vr meer infrmatie. Algemene Vrwaarden Inhudspgave: Artikel 1 - Definities Artikel 2 - Identiteit van de ndernemer Artikel 3 - Tepasselijkheid Artikel 4 - Het aanbd

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Veilige Kluizen.com. Inhoudsopgave: Artikel 1 - Definities

Algemene Voorwaarden Veilige Kluizen.com. Inhoudsopgave: Artikel 1 - Definities Algemene Vrwaarden Veilige Kluizen.cm Inhudspgave: Artikel 1 - Definities Artikel 2 - Identiteit van de ndernemer Artikel 3 - Tepasselijkheid Artikel 4 - Het aanbd Artikel 5 - De vereenkmst Artikel 6 -

Nadere informatie

Artikel 2 - Identiteit van Bij Jelle. Inhoudsopgave: Algemene Voorwaarden Bij Jelle per 1 juni 2014.

Artikel 2 - Identiteit van Bij Jelle. Inhoudsopgave: Algemene Voorwaarden Bij Jelle per 1 juni 2014. Algemene Vrwaarden Bij Jelle per 1 juni 2014. Inhudspgave: Artikel 1 - Definities Artikel 2 - Identiteit van Bij Jelle Artikel 3 - Tepasselijkheid Artikel 4 - Het aanbd Artikel 5 - De vereenkmst Artikel

Nadere informatie

Naam Klachtenprocedure SZZ versie 1.0 vastgesteld 25-6-2014 Door RvB evaluatie 25-6-2015 Door RvB

Naam Klachtenprocedure SZZ versie 1.0 vastgesteld 25-6-2014 Door RvB evaluatie 25-6-2015 Door RvB Alle zrgberderijen van SZZ zijn aangeslten bij de Federatie Landbuw en Zrg (www.zrgberen.nl). De Federatie heeft vr de cliënten van haar leden een nafhankelijke klachtencmmissie ingericht. SZZ vindt het

Nadere informatie

Modellencontract. TFP(Time for Prints)/TFCD (Time for CD) Contract tussen Model en amateurfotograaf. Naam :... Adres :... Postcode/Woonplaats :...

Modellencontract. TFP(Time for Prints)/TFCD (Time for CD) Contract tussen Model en amateurfotograaf. Naam :... Adres :... Postcode/Woonplaats :... Mdellencntract TFP(Time fr Prints)/TFCD (Time fr CD) Cntract tussen Mdel en amateurftgraaf Ondergetekenden: Naam :... Adres :... Pstcde/Wnplaats:... Telefn :... Email/Website :... Hierna genemd Ftgraaf,

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden voor leden Stichting WebwinkelKeur

Algemene Voorwaarden voor leden Stichting WebwinkelKeur Algemene Vrwaarden vr leden Stichting WebwinkelKeur Inhudspgave: Artikel 1 - Definities Artikel 2 - Identiteit van de ndernemer Artikel 3 - Tepasselijkheid Artikel 4 - Het aanbd Artikel 5 - De vereenkmst

Nadere informatie

Wij doen graag zaken!

Wij doen graag zaken! BRIXS Wij den graag zaken! De algemene vrwaarden van BRIXS GROEP zijn gedepneerd bij de kamer van kphandel te Den Haag nder nummer 59425458. Laatste wijziging 1 maart 2014. Algemene Vrwaarden BRIXS GROEP

Nadere informatie

o o o o o o o o o o o o o o o Algemene voorwaarden Gastouderbureau Charno VOF Definities In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:

o o o o o o o o o o o o o o o Algemene voorwaarden Gastouderbureau Charno VOF Definities In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder: Algemene vrwaarden Gastuderbureau Charn VOF Definities In deze Algemene Vrwaarden wrdt verstaan nder: Gastuderbureau: Gastuderbureau Charn VOF Gastuder: degene die na bemiddeling dr het gastuderbureau

Nadere informatie

Algemene Leveringsvoorwaarden

Algemene Leveringsvoorwaarden Algemene Leveringsvrwaarden Inhudspgave: Artikel 1 Definities Artikel 2 - Identiteit van de ndernemer Artikel 3 Tepasselijkheid Artikel 4 - Het aanbd Artikel 5 - De vereenkmst Artikel 6 Herrepingsrecht

Nadere informatie

Bibliotheekreglement

Bibliotheekreglement Biblitheekreglement 1-1-2015 Algemene bepalingen 1. Als in dit reglement gesprken wrdt ver de biblitheek, dan wrden alle vestigingen van de Biblitheek Haarlemmermeer bedeld. 2. De biblitheek is vrij tegankelijk

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Home Security Twente (homesecuritytwente.nl & homesecurity-twente.nl)

Algemene Voorwaarden Home Security Twente (homesecuritytwente.nl & homesecurity-twente.nl) Hme Security Twente [ klantenservice@hmesecuritytwente.nl ] Pagina 1 van 7 Algemene Vrwaarden Hme Security Twente (hmesecuritytwente.nl & hmesecurity-twente.nl) Hebt u vragen m.b.t. deze algemene vrwaarden?

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN VERMEERSCH-DECONINCK NV

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN VERMEERSCH-DECONINCK NV ALGEMENE VOORWAARDEN VAN VERMEERSCH-DECONINCK NV Deze website is eigendm van Vermeersch-Decninck nv. Maatschappelijke zetel: Vermeersch-Decninck nv Edewallestraat 96 8610 Krtemark België Telefn: +32 (0)

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden voor leden Stichting WebwinkelKeur i4dessertwijn

Algemene Voorwaarden voor leden Stichting WebwinkelKeur i4dessertwijn Algemene Vrwaarden vr leden Stichting WebwinkelKeur i4dessertwijn Inhudspgave: Artikel 1 - Definities Artikel 2 - Identiteit van de ndernemer Artikel 3 - Tepasselijkheid Artikel 4 - Het aanbd Artikel 5

Nadere informatie

Indien de activiteit van de ondernemer is onderworpen aan een relevant vergunningstelsel: de gegevens over de toezichthoudende autoriteit:

Indien de activiteit van de ondernemer is onderworpen aan een relevant vergunningstelsel: de gegevens over de toezichthoudende autoriteit: Algemene Vrwaarden vr leden Stichting WebwinkelKeur Inhudspgave: Artikel 1 - Definities Artikel 2 - Identiteit van de ndernemer Artikel 3 - Tepasselijkheid Artikel 4 - Het aanbd Artikel 5 - De vereenkmst

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden voor leden Stichting WebwinkelKeur. Inhoudsopgave:

Algemene Voorwaarden voor leden Stichting WebwinkelKeur. Inhoudsopgave: Algemene Vrwaarden vr leden Stichting WebwinkelKeur Inhudspgave: Artikel 1 - Definities Artikel 2 - Identiteit van de ndernemer Artikel 3 - Tepasselijkheid Artikel 4 - Het aanbd Artikel 5 - De vereenkmst

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Beefer Nederland

Algemene Voorwaarden Beefer Nederland Algemene Vrwaarden Beefer Nederland Inhudspgave: Artikel 1 - Definities Artikel 2 - Identiteit van de ndernemer Artikel 3 - Tepasselijkheid Artikel 4 - Het aanbd Artikel 5 - De vereenkmst Artikel 6 - Herrepingsrecht

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Inhoudsopgave: Artikel 1 - Definities Bedenktijd Consument Dag Duurtransactie Duurzame gegevensdrager Herroepingsrecht

Algemene Voorwaarden Inhoudsopgave: Artikel 1 - Definities Bedenktijd Consument Dag Duurtransactie Duurzame gegevensdrager Herroepingsrecht Algemene Vrwaarden Inhudspgave: Artikel 1 - Definities Artikel 2 - Identiteit van de ndernemer Artikel 3 - Tepasselijkheid Artikel 4 - Het aanbd Artikel 5 - De vereenkmst Artikel 6 - Herrepingsrecht Artikel

Nadere informatie

Privacy -reglement

Privacy -reglement Dit reglement is gebaseerd p de Wet Bescherming Persnsgegevens (augustus 2001), die de Wet persnsregistratie vervangt. 1. Begripsbepalingen 1. Persnsgegevens: elk gegeven betreffende een geïdentificeerde

Nadere informatie

Disclaimer Auteursrecht Aansprakelijkheid Hyperlinks

Disclaimer Auteursrecht Aansprakelijkheid Hyperlinks Ondanks de cnstante zrg en aandacht die wij besteden aan de inhud van deze internetsite, is het mgelijk dat infrmatie p deze internetsite nvlledig f njuist is. Auteursrecht Wij hebben p de inhud van deze

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Thuiswinkel

Algemene Voorwaarden Thuiswinkel Algemene Vrwaarden Thuiswinkel Deze Algemene Vrwaarden van de Nederlandse Thuiswinkel Organisatie zijn tt stand gekmen in verleg met de Cnsumentenbnd in het kader van de Cördinatiegrep Zelfreguleringsverleg

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden. Inhoudsopgave:

Algemene Voorwaarden. Inhoudsopgave: Algemene Vrwaarden Inhudspgave: Artikel 1 - Definities Artikel 2 - Identiteit van de ndernemer Artikel 3 - Tepasselijkheid Artikel 4 - Het aanbd Artikel 5 - De vereenkmst Artikel 6 - Herrepingsrecht Artikel

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden. Inhoudsopgave: Artikel 1 - Definities

Algemene Voorwaarden. Inhoudsopgave: Artikel 1 - Definities Algemene Vrwaarden Inhudspgave: Artikel 1 - Definities Artikel 2 - Identiteit van de ndernemer Artikel 3 - Tepasselijkheid Artikel 4 - Het aanbd Artikel 5 - De vereenkmst Artikel 6 - Herrepingsrecht Artikel

Nadere informatie

AANSCHAF EN ACTIVERING

AANSCHAF EN ACTIVERING 1. AANVAARDING Dr de aanschaf, het gebruik f een pging tt gebruik van een Cadeaubn: (a) aanvaardt u en stemt u ermee in dat u aan deze Vrwaarden bent gebnden; en Geeft u een ander testemming uw Cadeaubn

Nadere informatie

Opdracht: een overeenkomst van opdracht in de zin van artikel 7:400 e.v. BW.

Opdracht: een overeenkomst van opdracht in de zin van artikel 7:400 e.v. BW. Algemene Vrwaarden Algemene Vrwaarden bij de uitvering van webbuw, webdiensten, advies-, trainings- en cachingspdrachten dr Sparkling Business Innvatin (Papiermlen 30, 3994 DK, Huten, KVK:30262720), hierna

Nadere informatie

Wij hanteren dezelfde algemene voorwaarde als de Nederlandse thuiswinkel organisatie die tot stand zijn gekomen in overleg met de Consumentenbond

Wij hanteren dezelfde algemene voorwaarde als de Nederlandse thuiswinkel organisatie die tot stand zijn gekomen in overleg met de Consumentenbond Vrwaarden Wij hanteren dezelfde algemene vrwaarde als de Nederlandse thuiswinkel rganisatie die tt stand zijn gekmen in verleg met de Cnsumentenbnd Artikel 1 - Definities In deze vrwaarden wrdt verstaan

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN RES PREPAID

ALGEMENE VOORWAARDEN RES PREPAID ALGEMENE VOORWAARDEN RES PREPAID 1. Inleiding & definities RES is een netwerk van lkale bedrijven, km's, handelaars en persnen, die vrije berepen uitefenen. Particulieren wrden gemtiveerd m aan te kpen

Nadere informatie

Klachtenbeleid Stichting KOM Kinderopvang

Klachtenbeleid Stichting KOM Kinderopvang Klachtenbeleid Stichting KOM Kinderpvang KOM Kinderpvang verzrgt kinderpvang vr kinderen in de leeftijdsgrep 0 tt en met 12 jaar. Alle medewerkers van de stichting zetten zich vlledig in m kwalitatief

Nadere informatie

Inschrijfformulier Yoga Detox week april 2014

Inschrijfformulier Yoga Detox week april 2014 Inschrijffrmulier Yga Detx week april 2014 Wij willen u vragen m nderstaande gegevens z vlledig mgelijk in te vullen. Man / vruw* Vlledige naam: Adres: Pstcde + wnplaats: Telefn: Email: Gebrteplaats: Gebrtedatum:

Nadere informatie

Artikel 2 - Identiteit van de ondernemer Topbloemen Nederland BV handelend onder de naam/namen: Topbloemen.nl, Bestflowers.nl, Wijn-vandaag.

Artikel 2 - Identiteit van de ondernemer Topbloemen Nederland BV handelend onder de naam/namen: Topbloemen.nl, Bestflowers.nl, Wijn-vandaag. Algemene Vrwaarden Thuiswinkel (vr cnsumenten) Deze Algemene Vrwaarden van de Nederlandse Thuiswinkel Organisatie zijn tt stand gekmen in verleg met de Cnsumentenbnd in het kader van de Cördinatiegrep

Nadere informatie

Door Datalab B.V. geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer:

Door Datalab B.V. geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer: Algemene Vrwaarden MyOV Dr Datalab B.V. geregistreerd bij de Kamer van Kphandel nder nummer: 59087757 0000 000028408217 Wij verzeken u deze algemene vrwaarden zrgvuldig te lezen. Uw gebruik van de applicatie

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Thuiswinkel. Inhoudsopgave: Artikel 1 - Definities

Algemene Voorwaarden Thuiswinkel. Inhoudsopgave: Artikel 1 - Definities Algemene Vrwaarden Thuiswinkel Deze Algemene Vrwaarden van de Nederlandse Thuiswinkel Organisatie zijn tt stand gekmen in verleg met de Cnsumentenbnd in het kader van de Cördinatiegrep Zelfreguleringsverleg

Nadere informatie

Algemene voorwaarden. Algemene Voorwaarden Thuiswinkel

Algemene voorwaarden. Algemene Voorwaarden Thuiswinkel Algemene vrwaarden Algemene Vrwaarden Thuiswinkel Deze Algemene Vrwaarden van de Nederlandse Thuiswinkel Organisatie zijn tt stand gekmen in verleg met de Cnsumentenbnd in het kader van de Cördinatiegrep

Nadere informatie

Richtlijnen en dienstbeschrijving Website

Richtlijnen en dienstbeschrijving Website Richtlijnen en dienstbeschrijving Website 1. Inleiding Deze Richtlijnen en Dienstbeschrijving Website Services ( Richtlijnen ) vrmen een aanvulling p de Algemene Vrwaarden van Khris.nl ( Algemene Vrwaarden

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden BouwZorgKampen

Algemene Voorwaarden BouwZorgKampen Algemene Vrwaarden BuwZrgKampen Artikel 1: Definities In deze Algemene Vrwaarden wrdt verstaan nder: Klusbedrijf: BuwZrgKampen, de pdrachtnemer, die bedrijfsmatig kluswerkzaamheden verricht vr bedrijven

Nadere informatie

Leveringsvoorwaarden Eyecatcher Webdesign

Leveringsvoorwaarden Eyecatcher Webdesign Leveringsvrwaarden Eyecatcher Webdesign 1 Definities Opdrachtnemer : Opdrachtgever : Overeenkmst : Dienst : Prduct : Eyecatcher Webdesign De natuurlijke f rechtspersn met wie Eyecatcher Webdesign een vereenkmst

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Personenalarmering Zorgalarm Nederland (versie januari 2014)

Algemene Voorwaarden Personenalarmering Zorgalarm Nederland (versie januari 2014) ZrgAlarm Nederland Klantenservice Antwrdnummer 68 7940 VB Meppel Telefn: 088-126 85 55 inf@zrgalarmnederland.nl www.zrgalarmnederland.nl Algemene Vrwaarden Persnenalarmering Zrgalarm Nederland (versie

Nadere informatie

Algemene contractvoorwaarden Gemeente Den Haag

Algemene contractvoorwaarden Gemeente Den Haag Algemene cntractvrwaarden Gemeente Den Haag Cntractvrwaarden Gemeente Den Haag (versie januari 2015) Pagina 1 Inhudspgave I ALGEMEEN Artikel 1 Definities Artikel 2 Tepasselijkheid Artikel 3 Inschrijving

Nadere informatie

ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN OP AFSTAND. Inhoudsopgave:

ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN OP AFSTAND. Inhoudsopgave: ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN OP AFSTAND Inhudspgave: Artikel 1 - Definities Artikel 2 - Identiteit van de nderneming Artikel 3 - Tepasselijkheid Artikel 4 - Het aanbd Artikel 5 - De vereenkmst Artikel

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Sportvoedingsschema.nl

Algemene Voorwaarden Sportvoedingsschema.nl Algemene Vrwaarden Sprtvedingsschema.nl Inhudspgave: Artikel 1 - Definities Artikel 2 - Identiteit van de ndernemer Artikel 3 - Tepasselijkheid Artikel 4 - Het aanbd Artikel 5 - De vereenkmst Artikel 6

Nadere informatie

Disclaimer SIZO Handelsregister

Disclaimer SIZO Handelsregister Disclaimer SIZO Handelsregister - 1 van 7 - DISCLAIMER I. DEFINITIES In deze disclaimer wrdt verstaan nder: 1. Ondernemer: de beslten venntschap Siz Slutins BV, mede handelende nder de naam Siz Handelsregister,

Nadere informatie

Ondernemer: de natuurlijke of rechtspersoon die producten en/of diensten op afstand aan consumenten aanbiedt;

Ondernemer: de natuurlijke of rechtspersoon die producten en/of diensten op afstand aan consumenten aanbiedt; Algemene vrwaarden Artikel 1 Definities In deze vrwaarden wrdt verstaan nder: Ondernemer: de natuurlijke f rechtspersn die prducten en/f diensten p afstand aan cnsumenten aanbiedt; Cnsument: de natuurlijke

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Thuiswinkel

Algemene Voorwaarden Thuiswinkel Algemene Vrwaarden Thuiswinkel Deze Algemene Vrwaarden van de Nederlandse Thuiswinkel Organisatie zijn tt stand gekmen in verleg met de Cnsumentenbnd in het kader van de Cördinatiegrep Zelfreguleringsverleg

Nadere informatie

Versie 2: 10.11.2005 SOCIAAL PLAN

Versie 2: 10.11.2005 SOCIAAL PLAN Versie 2: 10.11.2005 SOCIAAL PLAN De ndergetekenden, 1. Stichting Lindenhf te Schiedam, vr deze de heer L. Kppejan, zijnde ude werkgever 2. Stichting Bureau Jeugdzrg Stadsregi Rtterdam, vr deze de heer

Nadere informatie

Klantvoorwaarden Support HP Nederland B.V.

Klantvoorwaarden Support HP Nederland B.V. Klantvrwaarden Supprt HP Nederland B.V. 1. Partijen. Deze vrwaarden vrmen de vereenkmst ( Overeenkmst ) tt aankp van diensten tussen HP Nederland B.V. ( HP ) en de hiernder vermelde entiteit van klant

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Thuiswinkel voor de levering van diensten Inhoudsopgave: Artikel 1 - Definities Bedenktijd Consument Dag Duurtransactie

Algemene Voorwaarden Thuiswinkel voor de levering van diensten Inhoudsopgave: Artikel 1 - Definities Bedenktijd Consument Dag Duurtransactie Algemene Vrwaarden Thuiswinkel vr de levering van diensten Deze Algemene Vrwaarden van de Nederlandse Thuiswinkel Organisatie zijn tt stand gekmen in verleg met de Cnsumentenbnd in het kader van de Cördinatiegrep

Nadere informatie

Reglement van de wedstrijd FC de Kampioenen

Reglement van de wedstrijd FC de Kampioenen Reglement van de wedstrijd FC de Kampienen Artikel 1: Organisatr AG Insurance nv, met maatschappelijke zetel in 1000 Brussel, Emile Jacqmainlaan 53, RPR Brussel - BTW BE 0404.494.849, rganiseert de wedstrijd

Nadere informatie

Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden

Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden Algemene verkp- en leveringsvrwaarden Tepassing van eventuele algemene vrwaarden van de klant is uitgeslten tenzij dit uitdrukkelijk schriftelijk anders is vereengekmen. Algemene verkp- en leveringsvrwaarden

Nadere informatie

Tegels en Sanitair Online

Tegels en Sanitair Online 1 Algemene Vrwaarden Inhudspgave: Artikel 1 - Definities Artikel 2 - Identiteit van de ndernemer Artikel 3 - Tepasselijkheid Artikel 4 - Het aanbd Artikel 5 - De vereenkmst Artikel 6 - Herrepingsrecht

Nadere informatie

Gastouderbureau Noorderlicht

Gastouderbureau Noorderlicht Algemene richtlijnen: Vraag- en gastuders wrden geacht kennis te hebben genmen van de werkwijze van ; Gastuders wrden geacht bij aanvang van de pvang te handelen cnfrm het pedaggisch plan; hanteert de

Nadere informatie

Algemene voorwaarden van Selja

Algemene voorwaarden van Selja Algemene vrwaarden van Selja 1. Definities Opdrachtgever, afnemer f cliënt: de natuurlijke f rechtspersn met wie de vereenkmst tt levering van prducten en diensten van Selja wrdt geslten f wenst af te

Nadere informatie

Definities Toepasselijkheid Algemeen

Definities Toepasselijkheid Algemeen Dr het aangaan van een relatie met Quinz zijn alle betrekkingen tussen Quinz en haar cliënten nderwrpen aan deze algemene vrwaarden, vr zver daar in nderlinge vereenstemming tussen partijen niet schriftelijk

Nadere informatie

Modellencontract. Contract tussen Model en amateurfotograaf. Naam :... Adres :... Postcode/Woonplaats :... Telefoon :... /Website :...

Modellencontract. Contract tussen Model en amateurfotograaf. Naam :... Adres :... Postcode/Woonplaats :... Telefoon :...  /Website :... Mdellencntract Cntract tussen Mdel en amateurftgraaf Ondergetekenden: Naam :... Adres :... Pstcde/Wnplaats:... Telefn :... Email/Website :... Hierna genemd Ftgraaf, waarnder steeds begrepen wrdt: amateurftgraaf

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN

ALGEMENE VOORWAARDEN ALGEMENE VOORWAARDEN Inhudspgave: Artikel 1 - Definities Artikel 2 - Identiteit van Fleece-it! Artikel 3 - Tepasselijkheid Artikel 4 - Het aanbd Artikel 5 - De vereenkmst Artikel 6 Uitsluiting van herrepingsrecht

Nadere informatie

Algemene voorwaarden www.grandesvillasdefrance.{be nl}

Algemene voorwaarden www.grandesvillasdefrance.{be nl} Algemene vrwaarden Grandes Villas de France stelt haar webplatfrm www.grandesvillasdefrance.{be nl} ter beschikking van de verhuurder/eigenaar/aanbieder vr de prmtie en de publiciteit van diens vakantievilla.

Nadere informatie

Werken met uitzendkrachten

Werken met uitzendkrachten Uitzendkrachten-Werken met uitzendkrachten-telichting 1/8 Werken met uitzendkrachten Uitzendkrachten zijn werknemers die vallen nder twee srten werkgevers. Enerzijds heeft men de werkgever van de uitzendkracht

Nadere informatie

Indien u ons telefonisch een opdracht geeft, dient u deze opdracht schriftelijk te bevestigen.

Indien u ons telefonisch een opdracht geeft, dient u deze opdracht schriftelijk te bevestigen. DIENSTVERLENINGSDOCUMENT Krachtens wettelijke bepalingen zijn wij verplicht m vrafgaand aan de ttstandkming van een (financiële) vereenkmst/pdracht tt dienstverlening dit dcument aan u te verstrekken.

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Digi-Muse B.V. AV 1 november 2013

Algemene Voorwaarden Digi-Muse B.V. AV 1 november 2013 Algemene Vrwaarden Digi-Muse B.V. AV 1 nvember 2013 Bij de aankp van prducten heeft de cnsument de mgelijkheid de vereenkmst znder pgave van redenen te ntbinden gedurende 7 dagen. Uitgeslten van dit recht

Nadere informatie

PARTIJEN. Achtergrond

PARTIJEN. Achtergrond PARTIJEN Het Cllege van de Onafhankelijke Pst- en Telecmmunicatieautriteit, vertegenwrdigd dr de vrzitter mr. C.A. Fnteijn, verder te nemen: OPTA; en De Minister van Binnenlandse Zaken en Kninkrijksrelaties,

Nadere informatie

Opdrachtgever en opdrachtnemer samen te noemen: partijen, verklaren te zijn overeengekomen als volgt:

Opdrachtgever en opdrachtnemer samen te noemen: partijen, verklaren te zijn overeengekomen als volgt: RAAMOVEREENKOMST INCL. BIJLAGEN: JURIDISCHE DIENSTVERLENING VOOR DE GEMEENTE EDE DE ONDERGETEKENDEN: 1. De gemeente Ede, gevestigd aan Bergstraat 4 te 6711 DD Ede, rechtsgeldig vertegenwrdigd dr haar burgemeester,

Nadere informatie

Verkoopsvoorwaarden Boekenbeurs dd. 1 september 2015

Verkoopsvoorwaarden Boekenbeurs dd. 1 september 2015 A. Ticketfrmules Bekenbeurs Verkpsvrwaarden Bekenbeurs dd. 1 september 2015 Wij bieden de vlgende ticketmgelijkheden aan: Dagticket nrmaal tarief; dit is het ticket dat je tegang geeft tt de bekenbeurs

Nadere informatie

Stel uw inkomen zeker, sluit een arbeidsongeschiktheidsverzekering af

Stel uw inkomen zeker, sluit een arbeidsongeschiktheidsverzekering af Stel uw inkmen zeker, sluit een arbeidsngeschiktheids af Eindelijk geniet u van een heerlijke skivakantie. En natuurlijk verkmt het u niet, want u bent een ervaren skiër. Maar laat dat ngeluk nu net in

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden en Privacy statement

Algemene Voorwaarden en Privacy statement Algemene Vrwaarden en Privacy statement Privacy Statement ISO Beauty BV det er alles aan m uw privacy te waarbrgen. Uw gegevens blijven bij ns en wrden niet drverkcht f drgespeeld aan derden. De database

Nadere informatie

Bankoverstapdienst - reglement

Bankoverstapdienst - reglement versie 1.0-28/10/2009 Bankverstapdienst - reglement Dit reglement vrmt het algemeen kader waarbinnen de deelnemende banken in België een bankverstapdienst vr zichtrekeningen aanbieden aan de cnsument.

Nadere informatie

Algemene Leveringsvoorwaarden Kemp Camera s

Algemene Leveringsvoorwaarden Kemp Camera s Artikel 1 Definities Algemene Leveringsvrwaarden Kemp Camera s In deze vrwaarden wrdt verstaan nder: Ondernemer: de natuurlijke f rechtspersn die prducten en/f diensten p afstand aan cnsumenten aanbiedt;

Nadere informatie