7. Opleidingskader voor de functie redacteur web en social media

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "7. Opleidingskader voor de functie redacteur web en social media"

Transcriptie

1 7. Opleidingskader vr de functie redacteur web en scial media In het prject GROOTER wrden nder andere een aantal pleidingskaders ntwikkeld vr sleutelfuncties binnen de crisiscmmunicatie. Een daarvan is de functie redacteur web en scial media. Aan de basis van een pleidingskader ligt een kwalificatieprfiel van de betreffende functie. Dit dcument beschrijft het pleidingskader vr de functie redacteur web en scial media. Beschrijving van de functie redacteur web en scial media 7.1. Kwalificatieprfiel Vr deze functie is een kwalificatieprfiel beschikbaar: zie het dcument Opleiden, trainen en efenen sleutelfuncties crisiscmmunicatie - Kwalificatieprfielen van het prject GROOTER (januari 2013) Cntext Taakrganisatie Cmmunicatie Analyse en advies / Pers- en publieksvrlichting (Reginaal) Beleidsteam Cmmunicatieadviseur BT HOOFD COMMUNICATIE Reginaal Operatineel Team Cmmunicatieadviseur ROT Stafsectie Bevlkingszrg ANALYSE EN ADVIES AANPAK TEAMLEIDER ANALYSE EN TEAMLEIDER PERS- EN ADVIES LOGGER/ ASSISTENT HOOFD/ INFORMATIECOÖRDINATOR PUBLIEKSVOORLICHTING OMGEVINGSANALISTEN PERS- EN COMMUNICATIEADVISEUR PUBLIEKSVOORLICHTERS CONTACTPERSOON CALAMITEITENZENDER Cmmand Plaats Incident Cmmunicatieadviseur CPI REDACTEUREN WEB EN SOCIAL MEDIA 58

2 De redacteur web en scial media maakt deel uit van de taakrganisatie Cmmunicatie. Hij zet nline cmmunicatie (web en scial media) in ten beheve van pers- en publieksvrlichting. De redacteur web en scial media: - ntvangt leiding van de teamleider Pers- en publieksvrlichting; - stemt met cllega-redacteur web en scial media (indien van tepassing) af ver de taakverdeling; - stemt met pers- en publieksvrlichters af ver de uitgeverde acties Kerntaken De redacteur web en scial media heeft de vlgende kerntaken: 1. Verwerken van de cmmunicatieaanpak uit het adviesrapprt mgevingsanalyse tt cmmunicatieuitingen vr web / scial media 2. Plaatsen en actualiseren van de cmmunicatie-uitingen p relevante media 3. Geven van vrtgangs- f afwijkingsinfrmatie aan de teamleider Pers- en publieksvrlichting Uitwerking kerntaken redacteur web en scial media 1: Verwerken van de cmmunicatieaanpak uit het adviesrapprt mgevingsanalyse tt cmmunicatie-uitingen vr web / scial media Werkzaamheden De redacteur web en scial media: Adviseert de teamleider Pers- en publieksvrlichting ver in te zetten websites en verige nline middelen. Schrijft desgevraagd webteksten, Q&A s en teksten vr scial media, p basis van de cmmunicatieaanpak uit het adviesrapprt mgevingsanalyse en de vastgestelde bdschap. Zekt relevant beeldmateriaal ter ndersteuning van de cmmunicatie-uitingen. 2: Plaatsen en actualiseren van cmmunicatie-uitingen p relevante media Werkzaamheden De redacteur web en scial media: Plaatst webteksten, Q&A s, teksten vr scial media en beeldmateriaal p de in kerntaak 1 gekzen media. Herrdent peridiek de geplaatste infrmatie met het g p de verzichtelijkheid, tegankelijkheid en actualiteit. Tetst cmmunicatie-uitingen p spelling en grammatica. 3: Geven van vrtgangs- f afwijkingsinfrmatie aan de teamleider Pers- en publieksvrlichting Werkzaamheden De redacteur web en scial media: Deelt infrmatie ver de vrtgang van het werk, nder andere webstatistiek en de tename van vlgers p sciale media. Deelt eventuele afwijkingsinfrmatie, bijvrbeeld: prblemen met betrekking tt tegankelijkheid van ICT-middelen en media; stagnatie van interne infrmatiestrmen, bijvrbeeld aangeleverde Q&A s, relevante infrmatie uit het team Pers- en publieksvrlichting en de cmmunicatieaanpak. 59

3 7.4. Kwaliteiten (inclusief berdelingscriteria) Om succesvl in de genemde taken te kunnen functineren, zijn nderstaande kwaliteiten met bijbehrende berdelingscriteria het meest relevant: Meest relevante kwaliteiten vr de redacteur web en scial media (met pririteitsvlgrde) 1. Accuraat 2. Daadkrachtig 3. Stressbestendig 4. Onafhankelijk 5. Cmmunicatief Deze kwaliteiten wrden als vlgt ingevuld: Accuraat Zrgvuldig en stipt handelen, gericht p het vrkómen van futen. De redacteur web en scial media: Berdelingscriterium Gebruikt de geldende prcedures, regels, afspraken en tetst het werk daaraan Levert crrect en vlledig werk af Werkt k nder druk kwaliteitsgericht, nauwgezet en gedegen Daadkrachtig Op adequate en krachtige wijze handelen, staan vr je keuzes en erp aangesprken kunnen wrden. Uitstralen van gezag en vertruwen. De redacteur web en scial media: Berdelingscriterium Tnt vertruwen in eigen kunnen Handelt krachtig, vastberaden en pr-actief Vert direct uit en handelt met snelheid Is zelfredzaam en tnt initiatief Stressbestendig Kalm en zelfverzekerd reageren in lastige situaties. Gede prestaties blijven leveren nder druk, bij tegenslag f tegenstand. Om kunnen gaan met weerstanden. De redacteur web en scial media: Berdelingscriterium Handelt in lastige situaties rustig en relativerend, ndanks nzekerheid en meilijke mstandigheden Geeft de eigen fysieke en mentale grenzen aan Vermindert druk dr verzicht te creëren Blijft nder druk/tegenslag/tegenstand gecncentreerd en gede prestaties leveren Geeft bij (tijds)druk vrrang aan de juiste zaken Onafhankelijk Zelfstandig en zelfbewust werken. Om kunnen gaan met eisen, veranderingen en hindernissen. Eigen standpunten innemen en verdedigen. De redacteur web en scial media: Berdelingscriterium Tnt vertruwen in eigen kunnen Neemt verantwrde risic s Vraagt p het juiste mment feedback en hulp 60

4 Cmmunicatief Ideeën, meningen en infrmatie aan anderen verdragen in duidelijke taal, nn-verbale cmmunicatie en/f p schrift. Tactvl en effectief reageren p beheften en gevelens van anderen, taal en terminlgie aanpassen aan verschillende niveaus. De redacteur web en scial media: Berdelingscriterium Deelt relevante infrmatie Besteedt aandacht aan verbale en nn-verbale signalen Luistert, vat samen en vraagt dr Frmuleert krt, bndig en t-the-pint 7.5. Keuzes en dilemma s Redacteur web en scial media Keuzes Maakt een keuze vr welke cmmunicatie-uiting p welk nline-middel wrdt geplaatst. Maakt een keuze in de priritering van de eigen taken. Dilemma s Kan gecnfrnteerd wrden met een situatie waarin de faciliteiten niet ptimaal aanwezig zijn, waardr een berep wrdt gedaan p zijn imprvisatievermgen. Kan gecnfrnteerd wrden met de vraag, waar de scheidslijn ligt tussen hetgeen hij zelf binnen het mandaat practief kan cmmuniceren (ver zichtbare feiten en mstandigheden) en hetgeen daarbuiten valt. Beschrijving van de pleiding redacteur web en scial media 7.6. Titel van de pleiding Redacteur web en scial media binnen de crisiscmmunicatie Opzet De pleiding maakt deel uit van een geheel van pleidingen met betrekking tt bevlkingszrg. Het deel van die pleidingsstructuur dat betrekking heeft p crisiscmmunicatie, is weergegeven in de inleiding van dit dcument Opleidingskaders. In het prject GROOTER wrdt de (cncept)pleidingsstructuur vr de ttale bevlkingszrg nader uitgewerkt Delgrep Delgrep van deze pleiding is: redacteuren web en scial media binnen de crisiscmmunicatie. 61

5 7.9. Instrmeisen vr de pleiding M.b.t. wenselijke algemene kennis en vaardigheden: - werk- en denkniveau: MBO+/HBO. M.b.t. wenselijke eerder gevlgde pleidingen: in ptima frma: - een cmmunicatiepleiding (buiten GROOT/GROOTER); - Basispleiding Bevlkingszrg, delgrep prcesmedewerkers, uit GROOT (vr redacteuren web en scial media vanuit de gemeentelijke klm). Basispleiding Crisisbeheersing, delgrep prcesmedewerkers, uit CENS2 (vr redacteuren web en scial media vanuit een hulpverleningsdienst); - Prcespleiding Crisiscmmunicatie. M.b.t. de verige randvrwaarden 26 : - stressbestendigheid 27 ; - geen 9-tt-5-mentaliteit 28 ; - aantnbare aanwijzing dr gemeente f hulpverleningsdienst, m de functie en de daarbij behrende pleidingen in de crisiscmmunicatierganisatie te mgen uitveren Minimumeisen m.b.t. de pleiding De pleiding met minimaal vlden aan de vlgende eisen: - Inhud Onder de kp Beschrijving van de functie redacteur web en scial media is de landelijke invulling van deze functie weergegeven. In de pleiding leert de deelnemer in principe kerntaak 1 en 2 (zie paragraaf 7.3) uit te veren met de daarvr bendigde (kern)kwaliteiten (zie paragraaf 7.4) en uitgaande van de aangegeven cntext (zie paragraaf 7.2), mede aan de hand van de vr de functie specifieke keuzes en dilemma s (zie paragraaf 7.5). Met andere wrden: in de pleiding dient de deelnemer de betreffende landelijke, functiespecifiek ingevulde cmpetenties te ntwikkelen, zdat hij kan m- gaan met de aangegeven keuzes en dilemma s. Vr wat betreft kerntaak 3 en de bijbehrende cmpetentie geldt, dat deze niet uitgebreid in de functiegerichte pleiding Redacteur web en scial media binnen de crisiscmmunicatie aan de rde heven te kmen. Deze kerntaak kmt namelijk al vldende aan de rde in de prcespleiding Crisiscmmunicatie, die de redacteur web en scial media k dient te vlgen. In de functiegerichte pleiding met wel aan de rde kmen dat kerntaak 3 k tt de kerntaken van de functinaris behrt en wat deze glbaal inhudt, maar de kerntaak heft niet verder uitgewerkt te wrden; daarvr kan wrden verwezen naar de betreffende prcespleiding. Naast de landelijke invulling van de functie dient in de pleiding z ndig k de lkale en reginale invulling aan de rde te kmen. Het gaat hierbij m eventuele lkale/reginale aanvullingen p de landelijke invulling. Bijvrbeeld: He wrdt de functie lkaal/reginaal ingevuld? He rganiseert men hier de prcessen? In welk team zit men? Op welke lcatie? He vindt de aansturing plaats? Wat is het mandaat / wat zijn de bevegdheden? He en met welke partijen vindt infrmatie-uitwisseling plaats? 26 Deze randvrwaarden zijn in het dcument Kwalificatieprfielen gedefinieerd als randvrwaarden vr de inzetbaarheid in de functie. Derhalve wrden ze hier k al als instrmeis vr de pleiding gehanteerd. 27 Deze randvrwaarde dient dr het pleidingsinstituut als instrmeis te wrden aangegeven, maar heft niet als instrmeis te wrden getetst. 28 Idem 62

6 Het is de verantwrdelijkheid van de regi m aan de dcent mee te geven, dat en he de lkale en reginale invulling in de pleiding wrdt meegenmen. - Opleidingsinstituut Het pleidingsinstituut dient een rechtspersn te zijn. - Dcent De dcent dient minimaal hetzelfde werk- en denkniveau te hebben als de deelnemers aan de pleiding (zie paragraaf 7.9). De dcent dient zicht te hebben p het werkveld van de deelnemers aan de pleiding. De dcent dient aantnbare kennis en ervaring te hebben met betrekking tt de aangegeven kernkwaliteiten vr deze functinarissen (zie paragraaf 7.4). - Didactiek De pleiding met cmpetentiegericht wrden pgezet. Bij cmpetenties gaat het m het geïntegreerd kunnen uitveren van bepaalde taken, in een bepaalde cntext, met bepaalde kwaliteiten. Vanwege deze cmpetentiegerichtheid is in de pleiding een mix van theretische en praktische werkvrmen ndig, waarbij de berepspraktijk als uitgangspunt dient. De cmpetenties meten in nderlinge relatie met elkaar beprefd wrden in situaties, die den denken aan en vergelijkbaar zijn met de daadwerkelijke werksituatie Dr pleidingsinstituut aan te geven aspecten Ter erkenning van de pleiding dient het pleidingsinstituut dat deze pleiding wil aanbieden keuzes te maken en te te lichten m.b.t. de vlgende nderdelen: - Opbuw van de pleiding Uit welke nderdelen (nderwerpen) zal de pleiding bestaan? De inhud van de nderdelen met helder zijn aangegeven. - Uitwerking van de leerdelen per nderdeel van de pleiding Per nderdeel dient het pleidingsinstituut de leerdelen aan te geven: wat meten de deelnemers na deelname aan het betreffende nderdeel bereikt hebben? De leerdelen meten duidelijk en relevant zijn en tezamen (minimaal) de in dit prfiel aangegeven eindtermen dekken. - Werkvrmen/leermethden Welke mix van werkvrmen/leeractiviteiten/ervaringen wrdt gebruikt m de leerdelen te bereiken? Vanwege de cmpetentiegerichtheid meten gevarieerde werkvrmen wrden ingezet: theretisch, praktisch en gecntextualiseerd. - Greperingsvrmen He wrdt de deelnemersgrep ingedeeld? Mgelijkheden zijn: klassikaal; in kleine grepjes; individueel. - Opdrachtvrmen binnen de pleiding Na aflp van de pleiding kan de deelnemer bij een tetsende instantie een preve van bekwaamheid afleggen. De pleiding dient hierp vr te bereiden. Dit kan k dr binnen de pleiding reeds vrbereidende pdrachten p de preve van bekwaamheid p te nemen. Het pleidingsinstituut dient daarm aan te geven welke pdrachtvrmen/studietaken binnen de pleiding wrden ingezet, afgestemd en vrbereidend p de tetsvrmen die in de preve van bekwaamheid wrden gehanteerd. - Mnitring en evaluatie He hudt het pleidingsinstituut vinger aan de pls ver de vrtgang van de deelnemers ten aanzien van de eindtermen, he wrdt feedback gegeven en he wrdt de pleiding geëvalueerd? - Uitwerking van de studielast In paragraaf 7.14 is een indicatie van de ttale studielast vr deze pleiding weergegeven. Het pleidingsinstituut dient de verdeling hiervan ver cntacturen en zelfstudie-uren aan te geven. - Organisatie van de pleiding Hierbij wrden de meer praktische kanten van de pleiding aangegeven, bijvrbeeld: lcatie; (studie)materialen zals mdules, handuts, beken, preftetsen en practicummaterialen; cmmunicatie; planning in de tijd; deelnemersksten. 63

7 7.12. Eindtermen Na het vlgen van de pleiding dient de deelnemer aantnbaar de bedelde cmpetenties te beheersen, mede in relatie tt de aangegeven keuzes en dilemma s. Dat wil zeggen: hij met in staat de aangegeven kerntaken in de aangegeven cntext uit te veren met de daarvr bendigde aangegeven kernkwaliteiten, mede in relatie tt de aangegeven keuzes en dilemma s. De eindtermen mvatten zwel de landelijke invulling van de functie, als z ndig k de lkale en reginale invulling. Verder geldt met betrekking tt de eindtermen, vrtbuwend p paragraaf 7.10, het vlgende nderscheid: - 1 en 2 en de bijbehrende cmpetenties dienen vldende uitgebreid aan de rde te kmen in de functiegerichte pleiding Redacteur web en scial media binnen de crisiscmmunicatie. Deze kerntaken en bijbehrende cmpetenties behren dus tt de eindtermen van de functiegerichte pleiding. - 3 en de bijbehrende cmpetentie heven niet uitgebreid (maar slechts glbaal) aan de rde te kmen in de functiegerichte pleiding Redacteur web en scial media binnen de crisiscmmunicatie. Deze kerntaak kmt al vldende aan de rde in de (vrafgaande) prcespleiding Crisiscmmunicatie. Deze kerntaak en bijbehrende cmpetentie zijn dus geen (uitgebreid) nderdeel van de eindtermen van de functiegerichte pleiding, maar behren met name tt de eindtermen van de genemde prcespleiding. NB. In de preve van bekwaamheid na deze functiegerichte pleiding wrdt het vlgende getetst: - de eindtermen van de functiegerichte pleiding, dus de eindtermen m.b.t. kerntaak 1en 2 en de bijbehrende cmpetenties; - tevens: de eindtermen m.b.t. kerntaak 3 en de bijbehrende cmpetentie, die met name tt de inhud van de (vrafgaande) prcespleiding Crisiscmmunicatie behren. Deze eindtermen wrden in deze preve van bekwaamheid getetst, ndanks het feit dat kerntaak 3 en de bijbehrende cmpetentie dus geen (uitgebreid) nderdeel zijn van de eindtermen van de functiegerichte pleiding. Ze zijn echter wel nderdeel van de eindtermen van de (vrafgaande) prcespleiding Crisiscmmunicatie en meten vr het vervullen van de functie redacteur web en scial media k aantnbaar en geïntegreerd beheerst wrden. In de preve van bekwaamheid na de functiegerichte pleiding met de functinaris dus laten zien de eindtermen m.b.t. alle betreffende kerntaken te beheersen. Daarnaast zijn de in paragraaf 7.9 genemde instrmeisen (m.b.t. wenselijk werk- en denkniveau, wenselijke eerder gevlgde pleidingen en verige randvrwaarden) een vrwaarde vr het vlgen van de pleiding, en daarmee dus k indirect vr het afleggen van de preve van bekwaamheid. In de preve van bekwaamheid dient daarm k impliciet getetst te wrden, f de functinaris aan deze instrmeisen vldet Tetsing Na aflp van de pleiding kan de deelnemer bij een tetsende instantie een preve van bekwaamheid afleggen. Daarin wrdt getetst f de deelnemer de aangegeven eindtermen (uitgeznderd de lkale/reginale invulling daarvan) beheerst. Tetsing van de beheersing van de lkale en reginale invulling (zie paragraaf 7.10) kan niet plaatsvinden vanuit een centrale preve van bekwaamheid. De preve van bekwaamheid richt zich p de landelijk geldende aspecten. Het beheersen van de lkale/reginale invulling dient tijdens de pleiding dr de dcent zelf te wrden getetst. De dcent dient vervlgens aan de tetsende instantie dr te geven, f de deelnemer vldet aan de lkale/reginale eisen. Is dit het geval, dan kan de deelnemer de centrale preve van bekwaamheid afleggen Studielast Een indicatie van de cntacturen vr deze pleiding is: 2 dagdelen (uit te veren p 1 dag f verspreid ver meerdere dagen). 64

8 Het exacte aantal cntacturen hangt met name af van de invulling van de werkvrmen in de pleiding: smmige werkvrmen vergen meer tijd, andere minder tijd. De regi bepaalt met het pleidingsinstituut de mvang van de exacte studielast. Eventueel in te plannen zelfstudie-uren meten in verhuding staan tt het aantal cntacturen Minimum- en maximumaantal deelnemers Het minimum- en maximumaantal deelnemers per pleiding hangt af van de wijze waarp de pleiding wrdt ingericht. Hierbij gelden verschillende eisen: - Vr grepswerk/werkgrepen: ngeveer deelnemers (p 1 dcent). Dit betreft bijeenkmsten waarin de deelnemers in therie met de stf mgaan en daar allen actief (cgnitief) aan meten meeden, bijvrbeeld dr het bespreken van casussen f stellingen. - Vr echt praktische werkzaamheden: ngeveer 5 8 deelnemers (p 1 dcent). Dit betreft bijeenkmsten waarin de deelnemers zelf actief en praktisch aan cncrete taken werken vr een gezamenlijk eindprduct. - Vr klassieke lesgrepen/hrclleges: vanaf ngeveer 25/30 deelnemers. Dit betreft bijeenkmsten waarbij sprake is van infrmatieverdracht van de dcent naar de deelnemers (eenrichtingsverkeer). 65

Opleiden, trainen en oefenen sleutelfuncties crisiscommunicatie. Project GROOTER. Opleidingskaders

Opleiden, trainen en oefenen sleutelfuncties crisiscommunicatie. Project GROOTER. Opleidingskaders Opleiden, trainen en efenen sleutelfuncties crisiscmmunicatie Prject GROOTER Opleidingskaders 1 Clfn Dit dcument beschrijft de kaders vr de pleidingen vr zeven sleutelfuncties binnen de crisiscmmunicatie,

Nadere informatie

6. Opleidingskader voor de procesopleiding Informatiemanagement

6. Opleidingskader voor de procesopleiding Informatiemanagement 6. Opleidingskader vr de prcespleiding Infrmatiemanagement In het prject GROOTER wrden nder andere een aantal pleidingskaders ntwikkeld vr prcessen nder Bevlkingszrg. Hiernder wrdt het pleidingskader vr

Nadere informatie

6. Opleidingskader voor de functie omgevingsanalist

6. Opleidingskader voor de functie omgevingsanalist 6. Opleidingskader vr de functie mgevingsanalist In het prject GROOTER wrden nder andere een aantal pleidingskaders ntwikkeld vr sleutelfuncties binnen de crisiscmmunicatie. Een daarvan is de functie mgevingsanalist.

Nadere informatie

7. Redacteur web en social media

7. Redacteur web en social media 7. Redacteur web en social media In het project GROOTER wordt onder andere een aantal opleidingskaders ontwikkeld voor sleutelfuncties binnen de crisiscommunicatie. Een daarvan is de functie redacteur

Nadere informatie

2. Opleidingskader voor de opleiding Teamleider Preparatie nafase

2. Opleidingskader voor de opleiding Teamleider Preparatie nafase 2. Opleidingskader voor de opleiding Teamleider Preparatie nafase In het project GROOTER worden onder andere opleidingskaders ontwikkeld voor drie functiegerichte opleidingen voor Bevolkingszorg. In dit

Nadere informatie

3. Opleidingskader voor de opleiding Informatiecoördinator

3. Opleidingskader voor de opleiding Informatiecoördinator 3. Opleidingskader voor de opleiding Informatiecoördinator In het project GROOTER worden onder andere opleidingskaders ontwikkeld voor drie functiegerichte opleidingen voor Bevolkingszorg. In dit hoofdstuk

Nadere informatie

3. Opleidingskader voor de functie communicatieadviseur CoPI

3. Opleidingskader voor de functie communicatieadviseur CoPI 3. Opleidingskader voor de functie communicatieadviseur CoPI In het project GROOTER worden onder andere een aantal opleidingskaders ontwikkeld voor sleutelfuncties binnen de crisiscommunicatie. Een daarvan

Nadere informatie

5. Opleidingskader voor de functie teamleider Pers- en publieksvoorlichting

5. Opleidingskader voor de functie teamleider Pers- en publieksvoorlichting 5. Opleidingskader voor de functie teamleider Pers- en publieksvoorlichting In het project GROOTER worden onder andere een aantal opleidingskaders ontwikkeld voor sleutelfuncties binnen de crisiscommunicatie.

Nadere informatie

ADVIES LOGGER/ ASSISTENT HOOFD/ INFORMATIECOÖRDINATOR OMGEVINGSANALISTEN

ADVIES LOGGER/ ASSISTENT HOOFD/ INFORMATIECOÖRDINATOR OMGEVINGSANALISTEN 6. Omgevingsanalist In het project GROOTER wordt onder andere een aantal opleidingskaders ontwikkeld voor sleutelfuncties binnen de crisiscommunicatie. Een daarvan is de functie omgevingsanalist. Aan de

Nadere informatie

Registratie na opleiding in het buitenland

Registratie na opleiding in het buitenland Registratie na pleiding in het buitenland Beleidsregel Uitwerking van de bepalingen inzake de registratie als verpleegkundig specialist na het vlgen van een pleiding in het buitenland, zals vastgelegd

Nadere informatie

Beslissingsondersteunende instrumenten. Criteria 2016. September 2015 Stichting Kwaliteit in Basis GGZ

Beslissingsondersteunende instrumenten. Criteria 2016. September 2015 Stichting Kwaliteit in Basis GGZ Beslissingsndersteunende instrumenten September 2015 Stichting Kwaliteit in Basis GGZ Beslissingsndersteunende instrumenten Inleiding Stichting Kwaliteit in Basis GGZ gelft dat de mentale zrg in Nederland

Nadere informatie

ECTS-fiche. 1. Identificatie. Opleiding. Module. Lestijden 40

ECTS-fiche. 1. Identificatie. Opleiding. Module. Lestijden 40 ECTS-fiche 1. Identificatie Opleiding Ondernemingscmmunicatie Mdule MarketingManagement Cde A2 Lestijden 40 Studiepunten n.v.t. Ingeschatte ttale studiebelasting (in uren) 1 Mgelijkheid tt JA aanvragen

Nadere informatie

Controleprotocol Sociaal Domein

Controleprotocol Sociaal Domein Cntrleprtcl Sciaal Dmein Cntrleprtcl vr de accuntantscntrle bij: dr de gemeenten in de regi Amersfrt* gesubsidieerde rganisaties vr Jeugdzrg en WMO dr de gemeenten in de regi Amersfrt f dr de gemeente

Nadere informatie

Certificatieschema VIAG-VP G-meterkast

Certificatieschema VIAG-VP G-meterkast Pagina 1 van 7 Stichting Persnscertificatie Energietechniek Alle rechten vrbehuden. Niets uit deze uitgave mag wrden verveelvudigd, pgeslagen in een geautmatiseerd gegevensbestand, f penbaar gemaakt, in

Nadere informatie

IMPLEMENTATIE WET VERPLICHTE MELDCODE HUISELIJK GEWELD EN KINDERMISHANDELING GEMEENTEN NOORDOOST-BRABANT

IMPLEMENTATIE WET VERPLICHTE MELDCODE HUISELIJK GEWELD EN KINDERMISHANDELING GEMEENTEN NOORDOOST-BRABANT BIJLAGE 1 IMPLEMENTATIE WET VERPLICHTE MELDCODE HUISELIJK GEWELD EN KINDERMISHANDELING GEMEENTEN NOORDOOST-BRABANT 1. Inleiding Op 1 juli 2013 is de Wet verplichte meldcde huiselijk geweld en kindermishandeling

Nadere informatie

Certificatieschema BEI-BLS-VP LS-netten

Certificatieschema BEI-BLS-VP LS-netten Pagina 1 van 7 Stichting Persnscertificatie Energietechniek Alle rechten vrbehuden. Niets uit deze uitgave mag wrden verveelvudigd, pgeslagen in een geautmatiseerd gegevensbestand, f penbaar gemaakt, in

Nadere informatie

Uitstroomprofiel opleiding Klinisch Informatica September 2014

Uitstroomprofiel opleiding Klinisch Informatica September 2014 Uitstrmprfiel pleiding Klinisch Infrmatica 1 Inleiding Dit uitstrmprfiel sluit aan p het berepsprfiel van de klinisch infrmaticus. Het berepsprfiel beschrijft evenwel de ttale breedte van het veld van

Nadere informatie

1. Opleidingskader voor de procesopleiding Crisiscommunicatie

1. Opleidingskader voor de procesopleiding Crisiscommunicatie 1. Opleidingskader voor de procesopleiding Crisiscommunicatie In het project GROOTER worden onder andere een aantal opleidingskaders ontwikkeld voor processen onder Bevolkingszorg. Hieronder wordt het

Nadere informatie

Certificatieschema VIAG-WV G-meterkast

Certificatieschema VIAG-WV G-meterkast Pagina 1 van 7 nderdeel van Stichting Persnscertificatie Energietechniek Alle rechten vrbehuden. Niets uit deze uitgave mag wrden verveelvudigd, pgeslagen in een geautmatiseerd gegevensbestand, f penbaar

Nadere informatie

FUNCTIEBESCHRIJVING ADMINISTRATIEF MEDEWERKER backoffice

FUNCTIEBESCHRIJVING ADMINISTRATIEF MEDEWERKER backoffice FUNCTIEBESCHRIJVING ADMINISTRATIEF MEDEWERKER backffice Identificatiegegevens Functie: administratief medewerker Functietitel: administratief medewerker backffice Niveau/rang: administratief medewerker

Nadere informatie

Functie-eisen coördinatoren

Functie-eisen coördinatoren Functie-eisen cördinatren Psitinering De beide cördinatren hebben de leiding van de rganisatie. De vrijwilligers zijn de spil in de rganisatie. Functieniveau De stichting Hspice Zwlle heeft gekzen vr 2

Nadere informatie

FUNCTIEBESCHRIJVING ONTHAALMEDEWERKER

FUNCTIEBESCHRIJVING ONTHAALMEDEWERKER FUNCTIEBESCHRIJVING ONTHAALMEDEWERKER Identificatiegegevens Functie: administratief medewerker Functietitel: nthaalmedewerker Niveau/rang: administratief medewerker C 1-3 Plaats in het rgangram: de nthaalmedewerkers

Nadere informatie

Certificatieschema BEI-BLS-WV LS-meterkast

Certificatieschema BEI-BLS-WV LS-meterkast Pagina 1 van 8 nderdeel van BEI-BLS- WV LS-meterkast Stichting Persnscertificatie Energietechniek Alle rechten vrbehuden. Niets uit deze uitgave mag wrden verveelvudigd, pgeslagen in een geautmatiseerd

Nadere informatie

1. Opleidingskader voor de functie communicatieadviseur BT

1. Opleidingskader voor de functie communicatieadviseur BT 1. Opleidingskader voor de functie communicatieadviseur BT In het project GROOTER worden onder andere een aantal opleidingskaders ontwikkeld voor sleutelfuncties binnen de crisiscommunicatie. Een daarvan

Nadere informatie

3. Communicatieadviseur CoPI

3. Communicatieadviseur CoPI 3. Communicatieadviseur CoPI In het project GROOTER wordt onder andere een aantal opleidingskaders ontwikkeld voor sleutelfuncties binnen de crisiscommunicatie. Een daarvan is de functie communicatieadviseur

Nadere informatie

5. Opleidingskader voor de procesopleiding Verplaatsen mens en dier

5. Opleidingskader voor de procesopleiding Verplaatsen mens en dier 5. Opleidingskader voor de procesopleiding Verplaatsen mens en dier In het project GROOTER worden onder andere een aantal opleidingskaders ontwikkeld voor processen onder Bevolkingszorg. Hieronder wordt

Nadere informatie

Beleidsregels voorziening jobcoaching Participatiewet 2015

Beleidsregels voorziening jobcoaching Participatiewet 2015 Beleidsregels vrziening jbcaching Participatiewet 2015 1-7-2015 Jbcaching Reginale beleidsregels jbcaching Participatiewet regi Achterhek Inleiding Jbcaching gaat ver het ndersteunen van mensen bij het

Nadere informatie

Cursussen CJG. (samenwerking tussen De Meerpaal en het onderwijs in Dronten) Voortgezet Onderwijs

Cursussen CJG. (samenwerking tussen De Meerpaal en het onderwijs in Dronten) Voortgezet Onderwijs Cursussen CJG (samenwerking tussen De Meerpaal en het nderwijs in Drnten) Vrtgezet Onderwijs 1 Faalangst (vrtgezet nderwijs) Faalangsttraining is vr jngeren die gespannen zijn en (te) veel nadenken ver

Nadere informatie

5. Teamleider Pers- en publieksvoorlichting

5. Teamleider Pers- en publieksvoorlichting 5. Teamleider Pers- en publieksvoorlichting In het project GROOTER wordt onder andere een aantal opleidingskaders ontwikkeld voor sleutelfuncties binnen de crisiscommunicatie. Een daarvan is de functie

Nadere informatie

Exameneisen en literatuurlijst. NIMA A2 Specialisatie: Online Marketeer. Van toepassing op de examens vanaf januari 2016

Exameneisen en literatuurlijst. NIMA A2 Specialisatie: Online Marketeer. Van toepassing op de examens vanaf januari 2016 Exameneisen en literatuurlijst NIMA A2 Specialisatie: Online Marketeer Van tepassing p de examens vanaf januari 2016 Exameneisen NIMA A2: Specialisatie Online Marketeer 2016 april 2015 INHOUDSOPGAVE 1.

Nadere informatie

Handleiding Handleiding Communicatie voor. Promotoren. Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling VLAANDEREN 2014-2020.

Handleiding Handleiding Communicatie voor. Promotoren. Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling VLAANDEREN 2014-2020. Handleiding Handleiding Cmmunicatie vr Prmtren Eurpees Fnds vr Reginale Ontwikkeling VLAANDEREN 2014-2020 1 Eurpese Unie Inhud 1 Inleiding... 1 2 De minimale cmmunicatieverplichtingen... 1 a) Weergave

Nadere informatie

Middelen Financiële middelen o De organisatie heeft een actueel beleid met betrekking tot het verkrijgen van de benodigde financiële middelen.

Middelen Financiële middelen o De organisatie heeft een actueel beleid met betrekking tot het verkrijgen van de benodigde financiële middelen. Categrie C Per aspect van het framewrk zijn nrmen pgesteld. Vetgedrukt zijn de verplichte nrmen. Organisaties die nder categrie C vallen, zullen verder zijn met het implementeren van kwaliteitssystemen

Nadere informatie

Opleidingsgids branche erkende opleiding Gespecialiseerd Verzorgende Psychogeriatrie (GVP)

Opleidingsgids branche erkende opleiding Gespecialiseerd Verzorgende Psychogeriatrie (GVP) Opleidingsgids branche erkende pleiding Gespecialiseerd Verzrgende Psychgeriatrie (GVP) Dit is de algemene pleidingsgids vr de branche erkende pleiding GVP. Het kan zijn dat met de rganisatie waar u werkt

Nadere informatie

Begeleidende tekst bij de presentatie Ieder kind heeft recht op Gedifferentieerd RekenOnderwijs.

Begeleidende tekst bij de presentatie Ieder kind heeft recht op Gedifferentieerd RekenOnderwijs. Begeleidende tekst bij de presentatie Ieder kind heeft recht p Gedifferentieerd RekenOnderwijs. Dia 1 Opmerking vr de presentatr: in het geval u tijd te krt kmt, kunt u de blauwe tekst als ptineel beschuwen

Nadere informatie

Deelprojectplan. Projectadministraties

Deelprojectplan. Projectadministraties Deelprjectplan Prjectadministraties Het beheersen van prjectadministraties dr de invering van een hgeschlbrede methdiek. 1 INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding 2. Prbleemverkenning en stelling 3. Prjectdelen 4.

Nadere informatie

Training Werken aan Welbevinden. Opleidingscurriculum. Facit, Velsen-Noord Februari 2011

Training Werken aan Welbevinden. Opleidingscurriculum. Facit, Velsen-Noord Februari 2011 Training Werken aan Welbevinden Opleidingscurriculum Facit, Velsen-Nrd Februari 2011 Inhudspgave Inleiding 3 1. Algemene beschrijving van de pleiding 4 1.1 Delgrep 4 1.2 Kwalificaties 4 1.3 Uitgangspunten

Nadere informatie

Subsidietoetsingskader VVE gemeente Raalte 2015. Doelstelling subsidie:

Subsidietoetsingskader VVE gemeente Raalte 2015. Doelstelling subsidie: Subsidietetsingskader VVE gemeente Raalte 2015 Delstelling subsidie: Op grnd van de Wet OKE (Ontwikkelingskansen dr kwaliteit en educatie zijn gemeenten verantwrdelijk vr de Vrschlse educatie. Gemeenten

Nadere informatie

Evaluatierapport Scalda - Groep 3 29 januari 26 maart 2014

Evaluatierapport Scalda - Groep 3 29 januari 26 maart 2014 Evaluatierapprt Scalda - Grep 3 29 januari 26 maart 2014 1. Inleiding, deelnemers en activiteiten In dit dcument wrden de bevindingen weergegeven van begeleiders en deelnemers die betrkken waren bij de

Nadere informatie

Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE) Winterswijk 2013-2018

Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE) Winterswijk 2013-2018 Vr- en Vregschlse Educatie (VVE) Winterswijk 2013-2018 1. Inleiding Vr- en Vregschlse Educatie, als nderdeel van het bredere beleidsterrein nderwijsachterstandbeleid, wrdt sinds 2002 in Winterswijk vrmgegeven.

Nadere informatie

NTA 8009:2007. Veiligheidsmanagementsysteem voor ziekenhuizen en instellingen die ziekenhuiszorg verlenen

NTA 8009:2007. Veiligheidsmanagementsysteem voor ziekenhuizen en instellingen die ziekenhuiszorg verlenen NTA 8009:2007 Veiligheidsmanagementsysteem vr ziekenhuizen en instellingen die ziekenhuiszrg verlenen Unifrm en inzichtelijk veiligheidsmanagementsysteem Openheid ver patiëntveiligheid Basis vr interne

Nadere informatie

Accreditatieprocedure Nederlandse Vereniging voor Technische Geneeskunde

Accreditatieprocedure Nederlandse Vereniging voor Technische Geneeskunde Nederlandse Vereniging vr Technische Geneeskunde p/a Technische Geneeskunde Carré CR 3.635 Pstbus 217 7500 AE ENSCHEDE Accreditatieprcedure Nederlandse Vereniging vr Technische Geneeskunde Versie: 27-12-2013

Nadere informatie

Maak van 2015 jouw persoonlijk professionaliseringsjaar

Maak van 2015 jouw persoonlijk professionaliseringsjaar Maak van 2015 juw persnlijk prfessinaliseringsjaar en wrd Nlc erkend Register Lpbaanprfessinal (RL) Nlc erkend Register Lpbaanprfessinal (RL) Deze status wrdt bereikt na certificering dr het nafhankelijke

Nadere informatie

3. Opleidingskader voor de procesopleiding Voorzien in primaire levensbehoeften

3. Opleidingskader voor de procesopleiding Voorzien in primaire levensbehoeften 3. Opleidingskader voor de procesopleiding Voorzien in primaire levensbehoeften In het project GROOTER worden onder andere een aantal opleidingskaders ontwikkeld voor processen onder Bevolkingszorg. Hieronder

Nadere informatie

KERNFUNCTIE. 1. Functie-informatie. Functienaam: Directeur Shared Services Organisatie Functieschaal: 15 Kenmerkscores: 45445 45545 44 45 Somscore: 62

KERNFUNCTIE. 1. Functie-informatie. Functienaam: Directeur Shared Services Organisatie Functieschaal: 15 Kenmerkscores: 45445 45545 44 45 Somscore: 62 KERNFUNCTIE 1. Functie-infrmatie Functienaam: Directeur Shared Services Organisatie Functieschaal: 15 Kenmerkscres: 45445 45545 44 45 Smscre: 62 2. Omgeving De werkzaamheden wrden verricht binnen de bestuurlijke

Nadere informatie

Cycloon-beleidsplan 2011 2013. Noord Nederland. Drenthe, Friesland, Groningen

Cycloon-beleidsplan 2011 2013. Noord Nederland. Drenthe, Friesland, Groningen Cycln-beleidsplan 2011 2013 Nrd Nederland Drenthe, Friesland, Grningen Auteur: Stuurgrep Cycln Datum: 1 juni 2011 Versie: 0-5 Clfn Titel: Cycln-beleidsplan 2011-2013 Auteur: Stuurgrep Cycln Nrd Nederland

Nadere informatie

Implementatie Taakherschikking

Implementatie Taakherschikking Werkfrmulier Implementatie Taakherschikking Verpleegkundig Specialist Dit frmulier is pgesteld dr de Werkgrep Taakherschikking van de Federatie Medisch Specialisten en wrdt ndersteund dr de V&VN Verpleegkundig

Nadere informatie

Gefaseerde implementatie projectbeheersing methodiek Hogeschool van Utrecht

Gefaseerde implementatie projectbeheersing methodiek Hogeschool van Utrecht Prject Shared Services Gefaseerde implementatie prjectbeheersing methdiek Hgeschl van Utrecht Vervlg van Deelprjectplan Prjectadministraties (januari 2004) Het beheersen van prjectadministraties dr de

Nadere informatie

Programma Welzijn en Zorg. Nieuwe Zorg en Domotica

Programma Welzijn en Zorg. Nieuwe Zorg en Domotica Prgramma Welzijn en Zrg Nieuwe Zrg en Dmtica Aanleiding De mgelijkheden vr het langer zelfstandig thuis blijven wnen, meten wrden verbreed. Technlgische ntwikkelingen die zrg p afstand en het participeren

Nadere informatie

o o o BIJLAGE PEDAGOGISCHE VISIE A. Gedragsindicatoren personeel in relatie tot leerlingen (vice versa)

o o o BIJLAGE PEDAGOGISCHE VISIE A. Gedragsindicatoren personeel in relatie tot leerlingen (vice versa) PEDAGOGISCHE VISIE A. Algemeen De pedaggische visie vertelt he de schl met leerlingen, persneel en uders van leerlingen wil mgaan en wat de schl verwacht ten aanzien van de relatie tussen leerlingen en

Nadere informatie

Projectaanvraag Versterking sociale infrastructuur t.b.v. burgerkracht in Fryslân

Projectaanvraag Versterking sociale infrastructuur t.b.v. burgerkracht in Fryslân 1 Prjectaanvraag Versterking sciale infrastructuur t.b.v. burgerkracht in Fryslân 1. Aanleiding Eind 2012 heeft Prvinciale Staten van de prvincie Fryslân keuzes gemaakt mtrent de 'kerntakendiscussie'.

Nadere informatie

Bijlage IVa Sjabloon voor de verdeling van werkzaamheden voor onderwijzend personeel in de kunsteducatie

Bijlage IVa Sjabloon voor de verdeling van werkzaamheden voor onderwijzend personeel in de kunsteducatie Bijlage IVa Sjabln vr de verdeling van werkzaamheden vr nderwijzend persneel in de kunsteducatie Sjabln vr de verdeling van werkzaamheden vr nderwijzend persneel in de kunsteducatie LOGA-partijen vinden

Nadere informatie

Missie, visie en strategie Informatievoorziening veiligheidsregio s Definitief RBC 5/11/14

Missie, visie en strategie Informatievoorziening veiligheidsregio s Definitief RBC 5/11/14 Missie, visie en strategie Infrmatievrziening veiligheidsregi s Definitief RBC 5/11/14 Inleiding Relatie met prgrammaplan en werkplannen Deze missie, visie en strategie vrmen de basis vr het Prgramma Infrmatievrziening

Nadere informatie

ECTS-fiche. 1. Identificatie TECHNIEKEN VAN MARKTONDERZOEK

ECTS-fiche. 1. Identificatie TECHNIEKEN VAN MARKTONDERZOEK ECTS-fiche Opzet van de ECTS-fiche is m een uitgebreid verzicht te krijgen van de invulling en pbuw van de mdule. Er bestaat slechts één ECTS-fiche vr elke mdule. 1. Identificatie Opleiding GRADUAAT MARKETING

Nadere informatie

Getallen 1 is een programma voor het aanleren van de basis rekenvaardigheden (getalbegrip).

Getallen 1 is een programma voor het aanleren van de basis rekenvaardigheden (getalbegrip). Getallen 1 Getallen 1 is een prgramma vr het aanleren van de basis rekenvaardigheden (getalbegrip). Delgrep Rekenen en Wiskunde Getallen 1 Getallen 1 is geschikt vr grep 7 en 8 van de basisschl en de eerste

Nadere informatie

Samenvattend rapport Operationeel Leidinggevenden

Samenvattend rapport Operationeel Leidinggevenden Samenvattend rapprt Operatineel Leidinggevenden Organisatie: Bevragingsperide: Rapprtdatum: ttaal 25/11/2014-24/12/2014 27/01/2015 He situeert u dit rapprt? Dit rapprt bevat het glbale verzicht van de

Nadere informatie

Aanvraag verlening eenmalige subsidie gemeente Wageningen

Aanvraag verlening eenmalige subsidie gemeente Wageningen Aanvraag verlening eenmalige subsidie gemeente Wageningen Dit aanvraagfrmulier is bedeld vr een eenmalige subsidie. Een eenmalige subsidie wrdt verleend vr een eenmalige activiteit f ander incidenteel

Nadere informatie

Regeling: strategisch plan duurzame ontwikkeling werknemer

Regeling: strategisch plan duurzame ontwikkeling werknemer Regeling: strategisch plan duurzame ntwikkeling werknemer Lptijd : 1 maart 2017 t/m 31 december 2018 Aanbd vr metalektrbedrijven He verandert u daadwerkelijk het gedrag en de werkwijze van teams/afdelingen

Nadere informatie

Implementatie Taakherschikking

Implementatie Taakherschikking Werkfrmulier Implementatie Taakherschikking Physician Assistant Dit frmulier is pgesteld dr de van Federatie Medisch Specialisten en wrdt ndersteund dr de Nederlandse Assciatie Physician Assistants (NAPA).

Nadere informatie

Functiefamilie: Directie

Functiefamilie: Directie Bijlage 3 bij Regeling ntwikkelen, functineren en berdelen (Cmpetenties per functieprfiel) Functiefamilie: Directie Cmpetentie: Netwerken De mate waarin de persn relaties en/f samenwerkingsverbanden binnen

Nadere informatie

2. Opleidingskader voor de functie communicatieadviseur ROT

2. Opleidingskader voor de functie communicatieadviseur ROT 2. Opleidingskader voor de functie communicatieadviseur ROT In het project GROOTER worden onder andere een aantal opleidingskaders ontwikkeld voor sleutelfuncties binnen de crisiscommunicatie. Een daarvan

Nadere informatie

Algemene Leveringsvoorwaarden

Algemene Leveringsvoorwaarden Algemene Leveringsvrwaarden 1. Tepasselijkheid 1.1 Deze algemene vrwaarden zijn van tepassing p alle ffertes en alle vereenkmsten, en de uitvering daarvan, welke dr WaterWerk Training, Caching & Cnsultancy

Nadere informatie

Wat zijn de specifieke omstandigheden van deze locatie waar, bij inpassing van de voorziening, rekening mee gehouden moet worden?

Wat zijn de specifieke omstandigheden van deze locatie waar, bij inpassing van de voorziening, rekening mee gehouden moet worden? Omgevingsscan Achtergrnd prject De gemeente Drdrecht heeft het plan pgevat de prblematiek rndm (merendeels verslaafde) dak- en thuislze mensen in haar stad aan te pakken. In dit kader heeft de gemeente

Nadere informatie

Mochten er problemen zijn, neem dan altijd contact op met jouw begeleider.

Mochten er problemen zijn, neem dan altijd contact op met jouw begeleider. VOORWOORD Vr je ligt de handleiding vr het maken van juw prfielwerkstuk. Zals je weet is het maken van een prfielwerkstuk één van de nderdelen van het schlexamen in de vierde klas vmb-tl/gl. Daarm met

Nadere informatie

Checklist Veranderaanpak Inhoud en Proces

Checklist Veranderaanpak Inhoud en Proces list Veranderaanpak Inhud en Prces AdMva 2011 www.admva.nl www.arbcatalgusvvt.nl list Veranderaanpak Inhud en Prces www.arbcatalgusvvt.nl Clfn Sturen p Werkdrukbalans en Energie AdMva 2011 Erna van der

Nadere informatie

Beleidsplan directe instructie : 1. Verantwoording 2. Doelstellingen 3. Model 4. Kijkwijzer 5. -Werkwijze en tijdsplanning.

Beleidsplan directe instructie : 1. Verantwoording 2. Doelstellingen 3. Model 4. Kijkwijzer 5. -Werkwijze en tijdsplanning. Beleidsplan directe instructie : 1. Verantwrding 2. Delstellingen 3. Mdel 4. Kijkwijzer 5. -Werkwijze en tijdsplanning 1 Verantwrding: Wij willen binnen het nderwijs dat wij geven rekening huden met de

Nadere informatie

Cursus Kinderen met motivatie problemen in het onderwijs, motiveren kun je leren 9

Cursus Kinderen met motivatie problemen in het onderwijs, motiveren kun je leren 9 Inhud Inleiding Pst-HBO pleiding Sensrische infrmatieverwerking Basiscursus Sensrische infrmatieverwerking Cursus Nieuwste behandelinzichten in de sensrische infrmatieverwerking Cursus Sensrische infrmatieverwerking

Nadere informatie

4. Opleidingskader voor de functie hoofd taakorganisatie Communicatie

4. Opleidingskader voor de functie hoofd taakorganisatie Communicatie 4. Opleidingskader voor de functie hoofd taakorganisatie Communicatie In het project GROOTER worden onder andere een aantal opleidingskaders ontwikkeld voor sleutelfuncties binnen de crisiscommunicatie.

Nadere informatie

Koninklijke Nederlandse Algemene Schermbond

Koninklijke Nederlandse Algemene Schermbond KvK te s-gravenhage 40409378 Pstbus 600 Phne +31 (0)79 343 81 49 inf@knas.nl 2700 MD Zetermeer Fax +31 (0)79 343 81 50 www.knas.nl Kninklijke Van: KNAS Opleidingen Maitre AJ van der Weg Onderwerp: Tpcach

Nadere informatie

Aanvullingen op handboek Veiligheidsladder (VL) ten behoeve van pilot

Aanvullingen op handboek Veiligheidsladder (VL) ten behoeve van pilot CvD Veiligheidsladder NEN Datum 2016-11-25 Dcumentnummer 2016-004 Betreft Aanvullingen t.b.v. Pilt Datum vastgesteld 2016-12-05 Implementatie Publicatie p website Beslissing Aanvullingen p handbek Veiligheidsladder

Nadere informatie

Plaatsingsrichtlijnen Dr. Nassau College

Plaatsingsrichtlijnen Dr. Nassau College Plaatsingsrichtlijnen Dr. Nassau Cllege vr schljaar 2014-2015 Plaatsingsrichtlijnen p het Dr. Nassau Cllege In de kmende jaren zal de Cit eindtets in het basisnderwijs niet meer afgenmen wrden in februari,

Nadere informatie

Deel 1. Procedure voor het indienen van een schakelprogramma

Deel 1. Procedure voor het indienen van een schakelprogramma Deel 1. Prcedure vr het indienen van een schakelprgramma Waarm een schakelprgramma? Vr telating tt de pstinitiële master pleiding Kwaliteit en veiligheid in de patiëntenzrg is een geaccrediteerd master

Nadere informatie

De denkstijltest. CompetenZa info@competenza.nu www.competenza.nu

De denkstijltest. CompetenZa info@competenza.nu www.competenza.nu De denkstijltest Wat is het? Uw manier van denken bepaalt in sterke mate he u zich velt en he u handelt. Dat geldt vr individuen, maar k vr teams en rganisaties. MindSnar is een methde waarmee denkstijlen

Nadere informatie

Standaarden en eindtermen ve

Standaarden en eindtermen ve Standaarden en eindtermen ve Een vergelijkend verzicht Raamwerk NT2 CINOP maart 2013 1 INHOUD 1. Inleiding pagina 3 2. Algemene verschillen en vereenkmsten pagina 4 3. Vergelijking per vaardigheid pagina

Nadere informatie

In de workshop is alleen een bijdrage geleverd met betrekking tot de theoretische onderbouwing/ het theoretisch kader van het curriculum.

In de workshop is alleen een bijdrage geleverd met betrekking tot de theoretische onderbouwing/ het theoretisch kader van het curriculum. Verslag wrkshp 1 en 2 : In de wrkshp is alleen een bijdrage geleverd met betrekking tt de theretische nderbuwing/ het theretisch kader van het curriculum. Een eerste reactie p de pzet van het curriculum:

Nadere informatie

Transmuraal Programma Management

Transmuraal Programma Management Transmuraal Prgramma Management Een prpsitie van Vitha versie 1 Inhudspgave 1 Inleiding... 3 2 Transmurale behandelpraktijken... 3 2.1 Transmurale zrg nader gedefinieerd... 3 2.2 Transmurale zrg in de

Nadere informatie

Competentieprofiel hoofdbegeleid(st)er dagcentrum

Competentieprofiel hoofdbegeleid(st)er dagcentrum Cmpetentieprfiel hfdbegeleid(st)er dagcentrum 1. Hfddel en plaats van de functie Onder supervisie van de cördinatie/directie van het dagcentrum de dagelijkse dienstverlening naar nze gebruiker(s) binnen

Nadere informatie

TOEZICHTKADER ACCREDITATIESTELSEL HOGER ONDERWIJS. september 2014

TOEZICHTKADER ACCREDITATIESTELSEL HOGER ONDERWIJS. september 2014 TOEZICHTKADER ACCREDITATIESTELSEL HOGER ONDERWIJS september 2014 INHOUD Inleiding 4 1 Del en uitvering van het tezicht 5 1.1 Wat willen we bereiken? 5 1.2 Werkwijze 5 1.3 Waarderingskader 7 2 Relatie met

Nadere informatie

Rapport. Bekend maakt bemind Onderzoek naar de bekendheid van en waardering voor het Expertisecentrum Veilige Publieke Taak

Rapport. Bekend maakt bemind Onderzoek naar de bekendheid van en waardering voor het Expertisecentrum Veilige Publieke Taak Rapprt Bekend maakt bemind Onderzek naar de bekendheid van en waardering vr het Expertisecentrum Veilige Publieke Taak Over het CAOP Het CAOP is hét kennis- en dienstencentrum p het gebied van arbeidszaken

Nadere informatie

1. Communicatieadviseur BT

1. Communicatieadviseur BT 1. Communicatieadviseur BT In het project GROOTER wordt onder andere een aantal opleidingskaders ontwikkeld voor sleutelfuncties binnen de crisiscommunicatie. Een daarvan is de functie communicatieadviseur

Nadere informatie

Functie- en competentieprofiel Beroepsbrandweer Officier - onderluitenant

Functie- en competentieprofiel Beroepsbrandweer Officier - onderluitenant Functie- en cmpetentieprfiel Berepsbrandweer Officier - nderluitenant 1. Identificatiegegevens Functietitel Cluster Dienst Niveau Graad Berepsbrandweer Officier Onderluitenant Brandweerkrps Officier Onderluitenant

Nadere informatie

Rollenspel Jezus redt

Rollenspel Jezus redt Rllenspel Jezus redt Krte mschrijving prgrammanderdeel De leerlingen spelen samen een bestuursrechtzaak bij de Raad van State na. De Raad van State is de hgste bestuursrechter van Nederland. In deze rechtszaak

Nadere informatie

NOTITIE REGIONAAL REPRESSIEF DEKKINGSPLAN FASE 2 BESTUURLIJKE UITGANGSPUNTEN. 1. Inleiding

NOTITIE REGIONAAL REPRESSIEF DEKKINGSPLAN FASE 2 BESTUURLIJKE UITGANGSPUNTEN. 1. Inleiding NOTITIE REGIONAAL REPRESSIEF DEKKINGSPLAN FASE 2 BESTUURLIJKE UITGANGSPUNTEN 1. Inleiding De pdracht van het AB VrZW bij de vaststelling van het dekkingsplan fase 1 p 18 ktber 2013 luidde: nderzek de mgelijkheden

Nadere informatie

Communicatie voor beleid Interactie (raadplegen, dialoog, participatie) en procescommunicatie; betrokkenheid, betere besluiten en beleid

Communicatie voor beleid Interactie (raadplegen, dialoog, participatie) en procescommunicatie; betrokkenheid, betere besluiten en beleid Samenvatting BEELDEN OVER COMMUNICATIE TEYLINGEN Bevindingen gesprekken ver Cmmunicatie, raad- en cllegeleden, rganisatie en samenleving In deze ntitie zijn de resultaten van zwel de gesprekken van 9 ktber

Nadere informatie

Training Faciliteren door middel van de moderatiemethode

Training Faciliteren door middel van de moderatiemethode samen beslist beter besluiten Training Faciliteren dr middel van de mderatiemethde Training Techniek Resultaat Tepasbaar. Dynamisch. Interactief. Visueel. Zelfdcumenterend. Overzichtelijk. Betrkkenheid.

Nadere informatie

Aanbod Diensten Baan in Beeld

Aanbod Diensten Baan in Beeld Aanbd Diensten Baan in Beeld 3751 LM Bunschten inf@baaninbeeld.cm www.baaninbeeld.cm Inhudspgave 1. Over Baan in Beeld p. 3 Wie wij zijn, utplacement en lpbaanadvies, fcus, resultaat en lcatie. 2. Outplacementprgramma

Nadere informatie

Administratief medewerker

Administratief medewerker Taakmschrijving Administratief medewerker 1. Functie-infrmatie 1.1 Functietitel Administratief medewerker 1.2 Lnniveau C1-C3 1.3 Diplmavereisten Huder zijn van een diplma van het secundair nderwijs f daarmee

Nadere informatie

Kwaliteitsaspecten van onderwijs. Wat vinden pedicures belangrijk aan kwaliteit van opleiders

Kwaliteitsaspecten van onderwijs. Wat vinden pedicures belangrijk aan kwaliteit van opleiders Kwaliteitsaspecten van nderwijs Wat vinden pedicures belangrijk aan kwaliteit van pleiders Clfn Titel Kwaliteitsaspecten van nderwijs. Wat vinden pedicures belangrijk aan kwaliteit van pleiders. Auteur

Nadere informatie

Baan in Beeld. Outplacementprogramma Goud

Baan in Beeld. Outplacementprogramma Goud Baan in Beeld. Outplacementprgramma Gud De utplacementprgramma s van Baan in Beeld zijn bestemd vr medewerkers die een rganisatie gaan verlaten en nieuw werk zeken. Om aan de unieke behefte van uw medewerker

Nadere informatie

Start duurzame inzetbaarheid

Start duurzame inzetbaarheid Start duurzame inzetbaarheid Een praktijkcasus Dr: Rlf Weijers, Pauline Miedema Hewel duurzame inzetbaarheid een veelbesprken thema is, blijft het lastig m het cncreet te maken en er handen aan veten aan

Nadere informatie

Masterclass SharePoint Online. in het onderwijs. APS IT-diensten, Utrecht

Masterclass SharePoint Online. in het onderwijs. APS IT-diensten, Utrecht Office 365 in het nderwijs Masterclass SharePint Online Masterclass Office 365 - SharePint Online in het nderwijs. APS IT-diensten, Utrecht Micrsft Office 365 in het nderwijs Micrsft Office 365 biedt nderwijsinstellingen

Nadere informatie

van gebruikers, en het toekennen van lees- en schrijfrechten (zie hiervoor http://www.grensregio.eu/project-indienen/ ).

van gebruikers, en het toekennen van lees- en schrijfrechten (zie hiervoor http://www.grensregio.eu/project-indienen/ ). LEIDRAAD AANMELDING Bij het aanmaken van een prjectaanmelding in het digitale e-lket kunnen er verschillende vragen bij u pkmen, zals: He lang mag een tekst zijn? Welk detailniveau wrdt er gevraagd? Waar

Nadere informatie

V-ICT-OR begeleidt besturen in hun informatiehuishouding voor optimaal verloop van samenvoeging gemeente en OCMW

V-ICT-OR begeleidt besturen in hun informatiehuishouding voor optimaal verloop van samenvoeging gemeente en OCMW V-ICT-OR begeleidt besturen in hun infrmatiehuishuding vr ptimaal verlp van samenveging gemeente en OCMW De infrmatica in steden en gemeenten greide sinds de jaren 80 rganisch. Dat stapje bij stapje greien

Nadere informatie

LOGBOEK van: klas: 1

LOGBOEK van: klas: 1 LOGBOEK van: klas: 1 Inhudspgave Inleiding en inhud van het lgbek Wat is de maatschappelijke stage? Delen van de maatschappelijke stage Waar de je maatschappelijke stage? Kaders waarbinnen de maatschappelijke

Nadere informatie

Certificatieschema VIAG-VOP G-assistent

Certificatieschema VIAG-VOP G-assistent Pagina 1 van 6 Stichting Persnscertificatie Energietechniek Alle rechten vrbehuden. Niets uit deze uitgave mag wrden verveelvudigd, pgeslagen in een geautmatiseerd gegevensbestand, f penbaar gemaakt, in

Nadere informatie

Visie op de webpresentatie. gemeente Eindhoven

Visie op de webpresentatie. gemeente Eindhoven Visie p de webpresentatie gemeente Eindhven Inhud 1 Inleiding 3 2 Basisgedachte beheften ntvanger centraal 3 2.1 Onderscheidende kwaliteiten websites 3 2.2 Verbinding essentieel 4 2.2.1 Verbinding extern

Nadere informatie

Communicatieplan (3-C-2)

Communicatieplan (3-C-2) Gebr. van der Lee Cmmunicatieplan (3-C-2) CO²- Bewust Directie: E. van der Lee Cmmunicatiemanager: T. Hebee KAM-Cördinatr: A. Werkmeester Lelystad, september 12 Inhudspgave Inhudspgave... 2 1. Inleiding

Nadere informatie

De student kan zijn beginnende visie met anderen bespreken en legt een verband met diversiteit in de samenleving.

De student kan zijn beginnende visie met anderen bespreken en legt een verband met diversiteit in de samenleving. 1 1. Inleiding De tetsvrm waarmee je een heel jaar PPO afsluit is het mndelinge assessment met twee assessren genaamd: bekwaamheidspreve 3 (BP3). Wanneer je dit assessment met een vldende afrndt krijg

Nadere informatie

Veel gestelde vragen huurbeleid 18 oktober 2012

Veel gestelde vragen huurbeleid 18 oktober 2012 Veel gestelde vragen huurbeleid 18 ktber 2012 Algemeen: 1. Waarm kmt er een nieuw huurbeleid? Een aantal ntwikkelingen heeft ervr gezrgd dat wij ns huurbeleid hebben aangepast. Deze ntwikkelingen zijn:

Nadere informatie

Aanvraagformulier subsidie Provincie Zeeland

Aanvraagformulier subsidie Provincie Zeeland Aanvraagfrmulier subsidie Prvincie Zeeland NAAM ACTIVITEIT / PROJECT Naam GEGEVENS AANVRAGER Naam instelling Adres Instelling Pstcde en wnplaats IBAN-nummer BIC-cde Cntactpersn Functie cntactpersn Telefnnummer

Nadere informatie

Verandertrajecten voor individuele medewerkers

Verandertrajecten voor individuele medewerkers Het Sandelhut Meditatietechnieken, Caching en Training Verandertrajecten vr individuele medewerkers Lcatie: Het Beekse Bshuis Girlesedijk ngenummerd Hilvarenbeek Pst: Gildelaan 41 5081 PJ Hilvarenbeek

Nadere informatie