Overgangsnormen Minkemalaan. cursusjaar

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Overgangsnormen Minkemalaan. cursusjaar 2015 2016"

Transcriptie

1 Overgangsnrmen Minkemalaan cursusjaar

2 INHOUDSOPGAVE blz. Vrwrd 3 BEVORDERINGSNORMEN 1. Inleiding 4 2. Tetscijfers 5 3. Rapprtcijfers 5 4. Bevrderingsnrmen brugklas hav/vw 6 5. Bevrderingsnrmen klas 1 atheneum, gymnasium en klas 2 t/m Vrijwillige taak Overstappen Fraude en ngerlfd verzuim Revisie Bezwaar Rapprtuitreiking bijlage: leerlingkenmerken 12 Overal waar een mannelijk verwijswrd wrdt gebruikt, gelieve k het vruwelijke te lezen. 2

3 VOORWOORD Dit zijn de vergangsnrmen vr schljaar van de lcatie Minkemalaan. Het is een belangrijk dcument vr leerlingen, uders en dcenten. Zij kunnen hierin alle regels vinden die van belang zijn bij het vaststellen van rapprtcijfers en de beslissingen ver bevrdering en telating naar een ander leerjaar. Zulke regels spelen een grte rl tijdens spannende periden, wanneer er met wrden beslist en geadviseerd ver de schlcarrière van leerlingen. Daarm is getracht alle regels en vrschriften z duidelijk mgelijk te frmuleren. Deze nrmen gelden naast de infrmatie die vr de bvenbuw is vastgelegd in het examenreglement en het PTA (Prgramma van tetsing en afsluiting). Examenreglement en PTA zijn van tepassing p het schlexamen. Onderdelen hiervan wrden al afgenmen in jaren vrafgaand aan het eindexamenjaar. U zult deze vergangsnrmen meestal willen raadplegen in de laatste rapprtperide. In de peride daaraan vrafgaand is het echter k belangrijk m in Magister te kijken he uw kind ervr staat. Wanneer u ndanks nze inspanning tch ng vragen heeft, dan kunt u cntact pnemen met de afdelingsleider van de afdeling waar uw kind nderwijs vlgt. Klas 1 Onderbuw hav & atheneum Bvenbuw hav Bvenbuw atheneum Gymnasium 2 t/m 6 Annet van de Wuw Frank den Oudsten Claudia Osterveld - Vijftigschild Jan Kuiper Marian Huijskens van der Beek 3

4 1. Inleiding. De leerling krijgt per vak en per leerjaar een aantal maal een rapprt. Hierbij is nderscheid gemaakt tussen nder- en bvenbuw. De cijfers p de rapprten zijn gebaseerd p het gemiddelde van de tt dan behaalde cijfers. Klas 1, 2 en 3 De leerling ntvangt drie maal per jaar een rapprt. Het eerste rapprt ntvangen de leerlingen eind nvember/begin december. Het tweede rapprt ntvangen de leerlingen in maart. Het derde rapprt, tevens eindrapprt, ntvangen de leerlingen in juli. Klas 4 hav, 4 en 5 vw De leerling ntvangt twee maal per jaar rapprt. Het eerste rapprt ntvangen de leerlingen in februari. Het tweede rapprt, tevens eindrapprt, ntvangen de leerlingen in juli. Bij de vergangsvergadering stellen de dcenten vast in welke klas de leerling het vlgende schljaar vermedelijk met ged resultaat de studie zal kunnen vrtzetten. De vergangsvergadering neemt haar besluiten p grnd van de eindcijfers met tepassing van de nrmen. In de hav/vw-brugklassen, waar determinatie plaatsvindt, wrden de adviezen van de dcenten eveneens meegewgen. Deze adviezen wrden niet alleen gebaseerd p cijfers. Als leerlingen p basis van het puntenttaal van het eindrapprt niet eenduidig bevrderd kunnen wrden naar een bepaalde afdeling, wrdt er k gekeken naar de leerlingkenmerken: werkhuding, mgang met huiswerk, zelfstandig werken en inzicht (zie k bijlage). Een tussentijdse verstap naar een andere afdeling gedurende het schljaar is niet mgelijk. Dubleren is geen wettelijk recht. Het dcententeam besluit in de eindvergadering f een leerling mag dubleren. Tweemaal achtereen dubleren in hetzelfde leerjaar is niet mgelijk en k mag een leerling niet in twee achtereenvlgende leerjaren dubleren in dezelfde afdeling. De vergangsvergadering kan besluiten: a. de leerling te bevrderen naar het vlgende leerjaar van dezelfde afdeling; b. de leerling te bevrderen naar het vlgende leerjaar van één van de andere afdelingen binnen de eigen lcatie (= zgenaamde schuine bevrdering); 1 c. de leerling te laten dubleren (in leerjaar 1 is dubleren niet mgelijk); d. de leerling, indien mgelijk, te plaatsen in hetzelfde leerjaar van één van de andere afdelingen. Verder kan elke rapprtvergadering advies uitbrengen ver het vervlg van de schllpbaan van de leerling in hetzelfde f in een ander leerjaar van nze lcatie, een andere schl f een andere nderwijsvrm. In alle gevallen waarin dit reglement niet vrziet, beslist de directie. 1 Wanneer een leerling niet bevrderd kan wrden naar het vlgend leerjaar van de hav en het advies krijgt vr mav(+) p het Minkema, dan wrdt in verleg met de andere lcatie de plaatsing bepaald. Daarna neemt de afdelingsleider nderbuw hav het besluit. 4

5 2. Tetscijfers De vaksectie/vakdcent bepaalt de weging van de tetsen zals die geldt vr het rapprtcijfer. In de nderbuw geldt vr alle vakken dat de resultaten behaald na het eerste rapprt 2x z zwaar tellen. In de bvenbuw geldt vr de talen dat de tetsresultaten van het tweede halfjaar 2x z zwaar tellen als die van het eerste halfjaar. 3. Rapprtcijfers De rapprtcijfers wrden p het rapprt weergegeven met 1 decimaal. Op het eindrapprt staan k de afgernde hele cijfers, dus znder decimaal. De cijfers van het eindrapprt waarvan de eerste twee decimalen tussen de.40 en.60 liggen, kunnen naar het rdeel van de dcent naar bven f naar beneden wrden afgernd. De ptelsm die in de brugklas 1 hav/vw van belang is vr de bevrdering, is een sm van afgernde cijfers. Vr vakken die in een bepaald jaar wrden afgeslten met een schlexamen (SE), wrdt het eindrapprtcijfer uitsluitend bepaald p basis van de cijfers vr de tetsen vr het schlexamen vlgens de weging en regeling zals vermeld in het PTA en examenreglement (andere cijfers tellen dus niet mee). Vr vakken met uitsluitend schlexamencijfers geldt de afrndingsregeling zals vastgelegd in het examenreglement. 5

6 4 Bevrderingsnrmen brugklassen 1 hav/vw In de eindvergadering stellen de dcenten vast welke leerlingen naar 2 hav, naar 2 atheneum en naar 2 gymnasium wrden bevrderd. Bij deze beslissingen spelen drie facetten een rl: De rapprtcijfers van alle elf vakken. De eindberdeling van rekenen. De determinatie-adviezen van de dcenten. Zij baseren hun advies p de leerlingkenmerken (mgang met huiswerk, werkhuding, inzicht, en zelfstandig werken; zie bijlage). Het nderwijs is zó ingericht dat een leerling die gemiddeld een 6 f een 7 heeft, bevrderd wrdt naar 2 hav; een leerling die gemiddeld een 8 haalt heeft recht p bevrdering naar 2 atheneum; een leerling die gemiddeld een 8 haalt én de extra lessen Latijn/kcv en grammatica met ged gevlg heeft drlpen, heeft recht p bevrdering naar 2 gymnasium. In nderstaand schema zijn deze uitgangspunten nauwkeuriger uitgewerkt. PUNTENTOTAAL EINDRAPPORT tt en met 65 BEVORDEREN NAAR 2 mav f 2 mav+ f 2 hav 66 tt en met 82 2 hav 83 tt en met 85 2 hav f 2 atheneum f 2 gymnasium (het dcententeam beslist) 86 f 87 2 hav f 2 atheneum f 2 gymnasium (het dcententeam adviseert, de leerling kiest) 88 f meer 2 atheneum f 2 gymnasium Hiernaast geldt: * Een leerling met drie f meer nvldende cijfers p het eindrapprt wrdt bevrderd naar 2 mav f 2 mav+. * Een leerling met één nvldende wrdt besprken in de vergangsvergadering, maar is in principe bevrderd naar 2 hav. Een leerling met twee nvldendes p het eindrapprt wrdt altijd besprken. In de vergangsvergadering wrdt beslten f de leerling naar 2 mav(+) f naar 2 hav wrdt bevrderd. * Een leerling met de letter O (nvldende) vr rekenen wrdt altijd besprken in de vergangsvergadering. * De vergangsvergadering neemt de beslissing ver de determinatie van alle besprken leerlingen. Een tweederdemeerderheid bepaalt de beslissing. * Dubleren is niet mgelijk, uitznderlijke gevallen daar gelaten. Uitsluitend p basis van zeer bijzndere mstandigheden kan de eindvergadering dubleren verwegen. 6

7 5. Bevrderingsnrmen 1 atheneum, 1 gymnasium, 2 t/m 4 hav en 2 t/m 5 vw De bevrderingsnrmen in 1 atheneum,1 gymnasium en de klassen 2 en 3 betreffen de cijfers van alle vakken die in het betreffende jaar gevlgd zijn. De bevrderingsnrmen in de bvenbuw betreffen de eindcijfers van alle vakken die in het betreffende jaar gevlgd zijn en in 5 vw k de eindcijfers (= schlexamencijfers) van de vakken die in het vrgaande jaar zijn afgeslten. Vr het vaststellen f een rapprt vldende is, geldt de vlgende weging: cijfer scre Bevrderd is een leerling met een vldende rapprt. Daarte met vldaan zijn aan de vlgende vrwaarden: vr alle vakken samen een ttaalscre van 0 f hger niet meer dan 3 minpunten niet meer dan 2 nvldende vakken (waarbij CKV en LO wrden meegerekend) vr alle vergangen, met uitzndering van 3 naar 4, geldt: Vr de vakken Engels/ Nederlands/ Wiskunde: maximaal één nvldende, niet lager dan 5. bij de vergang van 3 naar 4 maximaal één nvldende bij Nederlands f Engels geen cijfer lager dan 4 van 2H naar 3H en vr 3H naar 4H: vr rekenen een vldende Vr leerlingen van 1 gymnasium geldt ng het vlgende: Met een nvldende vr Latijn p het eindrapprt is bevrdering naar 2 gymnasium niet mgelijk. Met 3 nvldendes f meer p het eindrapprt is bevrdering naar 2 gymnasium f 2 atheneum niet mgelijk. Vr leerlingen van 1 atheneum geldt ng het vlgende: Vr de mdules Technisch Ontwerpen (MTO) en Audivisuele Vrmgeving (MAV) krijgen de leerlingen een letter als waardering. Letter G (= ged) levert een scre van +1 p; letter V (= vldende) levert een scre van 0 p; letter O (= nvldende) levert een scre van -1 p. Vr de bvenbuw geldt ng het vlgende: Het vak CKV waardeert de prestatie met een letter. Letter G (= ged) levert een scre van +1 p; letter V (= vldende) levert een scre van 0 p; letter O (= nvldende) levert een scre van -1 p. Het vak LO waardeert de prestatie met een cijfer. Het afgernde cijfer 8 f hger levert een scre van +1 p, het afgernde cijfer 6 f 7 levert een scre van 0 p; het afgernde cijfer 5 f lager levert een scre van -1 p. Leerlingen met andere resultaten dan hierbven genemd zijn niet bevrderd. In de eindrapprtvergadering wrdt het beste vervlgtraject besprken en wrdt hierver beslist. 7

8 Verder geldt in het algemeen ng het vlgende: Iedere leerling kan wrden besprken. alle beslissingen wrden met een tweederdemeerderheid genmen. Tijdens de bespreking zal nadrukkelijk gekeken wrden naar de kernvakken (Nederlands, Engels en wiskunde). Bij te laat inleveren van pdrachten kan er vr iedere dag dat het werk znder geldige reden te laat wrdt ingeleverd een punt wrden afgetrkken. Dit geldt k vr grepspdrachten. Een pdracht die niet ingeleverd is wrdt uiteindelijk berdeeld met een 1,0. Een leerling kan pas bevrderd wrden wanneer de vervangende pdracht vr niet ingeleverd werk met een vldende afgernd is. Deze pdracht wrdt in de laatste schlweek gemaakt. Tijdens de rapprtvergaderingen kan beslten wrden leerlingen p te dragen niet gemaakt werk (f een vervangende pdracht) alsng te maken en in te leveren. De vergangsvergadering kan besluiten de leerlingen niet te bevrderen ttdat de betreffende pdracht in rde is. Leerlingen wrdt de tegang tt de lessen geweigerd ttdat de pdracht klaar is en gedgekeurd dr de betreffende dcent. Een leerling in de bvenbuw met een nvldende (= O) vr CKV, een mdule en/f LO wrdt altijd besprken, waarna de vergadering beslist ver te nemen maatregelen m deze nvldende(s) weg te werken. Een leerling die wrdt bevrderd terwijl bij hem ng handelingsdelen van het schlexamen ntbreken f nvldende zijn, met dit in rde maken vr de laatste schldag van dat schljaar. Is dit niet het geval, dan met dit in de eerste week van het nieuwe schljaar (vanaf de eerste schldag) alsng gebeuren. Dit gaat dan, in vereenstemming met het examenreglement, ten kste van de eerstvlgende herkansingsmgelijkheid van het schlexamen. De maatschappelijke stage is in de bvenbuw een handelingsdeel dat met een vldende f ged dient te wrden afgeslten. De eindvergadering kan besluiten m een leerling die in gebreke blijft niet tt de lessen in het vlgende schljaar te te laten ttdat de pdracht in rde is. Er wrdt in de berdeling f een rapprt vldende f nvldende is, rekening gehuden met eventuele extra vakken die in de vrije ruimte zijn gekzen, indien een leerling daar prfijt van heeft. Vóór de vergangsvergadering met vaststaan welk prfiel de leerling vlgend jaar wil vlgen. Een leerling die dubleert in de bvenbuw mag het eindresultaat laten staan van de vakken van het schlexamen die met een vldende zijn afgeslten (het betreft hier maatschappijleer en CKV). NB De dcenten geven in het 3 e leerjaar een advies vr de prfielkeuze. Dit advies wrdt per vak inzichtelijk gemaakt vr de leerlingen in Magister. De leerling kan de adviezen benutten bij het maken van de prfielkeuze. Vr nieuwe vakken zals Wiskunde B is het raadzaam de dcent te raadplegen. 8

9 6. Vrijwillige taak Het kmt vr dat een dcent f een eindrapprtvergadering de leerling adviseert leemtes in zijn kennis aan te vullen dr middel van een vrijwillige taak. Z'n vrijwillige taak heeft geen cnsequenties vr de telating tt de lessen van het vlgende leerjaar. Een leerling kan k zelf m een vrijwillige taak verzeken. 7. Overstappen 1. Een tussentijdse verstap van 4 vw naar 4 hav is niet mgelijk Bij een verstap aan het einde van het schljaar van 4 vw naar 4 hav geldt dat alleen het cijfer vr maatschappijleer pnieuw wrdt vastgesteld. De verige cijfers kmen te vervallen. 3. Een verstap van 4 vw (alleen bij hge uitzndering) f 5 vw naar 5 hav is alleen mgelijk aan het einde van het schljaar én wanneer de rapprtvergadering een psitief besluit heeft genmen. 4. Een prfielwisseling f vakwisseling in 4 hav f 4 vw kan aangevraagd wrden van 1 ktber tt uiterlijk 1 december. Tekenning is nder andere afhankelijk van ruimte in de lesgrepen, ruimte in het rster, advies van de betreffende dcent en afdelingsleider. Dit betreft k de wissel van een vak uit het vrije deel vr een ander vak. 8. Fraude en ngerlfd verzuim Bij fraude mag vr de betreffende tets f pdracht het cijfer 1,0 gegeven wrden. Als een prestatie die met een cijfer wrdt berdeeld niet wrdt geleverd p de afgesprken datum znder dat er een geldige aantnbare reden vr is, mag het cijfer 1,0 wrden tegekend, waarbij altijd met de schlleiding wrdt verlegd. Indien znder geldige reden geen gebruik wrdt gemaakt van een gebden herkansing f inhaalmment p het afgesprken mment, mag eveneens het cijfer 1,0 wrden tegekend. 2 In zeer bijzndere mstandigheden kan een uitzndering gemaakt wrden dr de schlleiding. Dit is mede afhankelijk van de gevlgde vakken in 4 vw en de te vlgen vakken in 4 hav. Bij deze verstap geldt dat de cijfers van de tetsen die in 4 vw zijn gemaakt vr het schlexamen pnieuw wrden vastgesteld. De verstapprcedure dient uiterlijk 1 december te zijn afgernd. 9

10 9. Revisie Na de eindrapprtvergadering kan een dcent/mentr bij de rectr revisie (herziening) van een genmen besluit aanvragen, mits er sprake is van nieuwe infrmatie die niet in de vergadering besprken is. Als de schlleiding p de zgeheten revisievergadering aan het eind van het schljaar de revisie-aanvraag gegrnd acht, kmen de dcenten van de vergangsvergadering pnieuw bijeen. Pas na aflp van deze revisievergadering staat de uitslag definitief vast. 10. Bezwaar Een uder/verzrger kan bezwaar aantekenen tegen de beslissing van de eindrapprtvergadering indien er sprake is van een van de vlgende situaties: Er is naar zijn/haar idee een fut gemaakt in de prcedure, zals beschreven in deze vergangsnrmen. Er is nieuwe infrmatie bekend die van drslaggevend belang zu kunnen zijn geweest bij het nemen van de beslissing tijdens de rapprtvergadering. Dit bezwaar met schriftelijk (f per ) ingediend wrden bij de rectr uiterlijk de dag vrafgaand aan de revisievergadering. 11. Rapprtuitreiking - De leerling ntvangt twee f drie maal per schljaar een rapprt. Het cijfer p eindrapprt is dr tepassing van het principe van het vrtschrijdend gemiddelde k het eindcijfer. (zie k blz. 4 Inleiding) - De leerling mag elk rapprt huden. - De uitreiking van de rapprten vindt zveel mgelijk plaats dr de mentren. Dit biedt de mentr de gelegenheid waar ndig telichting te verschaffen. De leerlingen kunnen eventuele futen p het rapprt bij hun mentr melden. - De uitreiking van het eindrapprt is vr de leerlingen een verplichte activiteit. De leerplichtambtenaar hudt hierp verscherpt tezicht, dus van elke leerling wrdt verwacht dat deze het rapprt k persnlijk phaalt. 10

11 Bijlage LEERLINGKENMERKEN Huiswerk / zelfstandig werken / planning: maakwerk met zrg gemaakt? s s en mndelinge beurten is een leerling in staat m gede (huiswerk)planningen te maken en zich daaraan te huden? kan de leerling grtere klussen ged plannen (prjecten/pdrachten die zich ver meerdere weken uitstrekken)? zelfstandig drwerken m.b.v. studieplanners en bij lesuitval Werkhuding / cncentratie / drzettingsvermgen: wrden pdrachten met zrg gemaakt (niet afgeraffeld; crrecte frmuleringen; antwrden in hele zinnen)? wrdt er ged met antwrdenbladen mgegaan (niet vergeschreven)? wrden er aantekeningen gemaakt? wrdt er gewerkt en niet gedacht: "Dat de ik thuis wel? wrdt er gedurende een lange tijd gecncentreerd gewerkt? pakt de leerling de draad p na teleurstellende resultaten? Inzicht / begrip: wrden inzichtvragen bij tetsen naar behren beantwrd? wrden vragen gesteld waaruit blijkt dat een bepaald niveau niet (f juist wel) wrdt gehaald? kan de leerling hfd- en bijzaken nderscheiden? 11

Rietschans College Overgangsnormen 2013-2014

Rietschans College Overgangsnormen 2013-2014 Rietschans Cllege Overgangsnrmen 2013-2014 Deel 1 vmb Deel 2 hav/vw 1 Inhudspgave Inhudspgave... 2 Deel 1 Overgangsnrmen 2013-2014 vmb... 3 ALGEMEEN BEVORDERING PER LEERJAAR... 3 Bevrdering van vmb-tl

Nadere informatie

Bevorderingen Algemeen 1. Op basis van de bevindingen in de zogenaamde bevorderingsvergadering" wordt aan het einde van elk schooljaar een

Bevorderingen Algemeen 1. Op basis van de bevindingen in de zogenaamde bevorderingsvergadering wordt aan het einde van elk schooljaar een Bevrderingen Algemeen 1. Op basis van de bevindingen in de zgenaamde bevrderingsvergadering" wrdt aan het einde van elk schljaar een berdeling gegeven ten beheve van het vervlgtraject van de leerling.

Nadere informatie

Toelating vmbo-t/g naar 4 havo 2015-2016

Toelating vmbo-t/g naar 4 havo 2015-2016 Telating vmb-t/g naar 4 hav 2015-2016 Inleiding Een vmb diplma geeft niet autmatisch recht p een verstap naar 4 hav. Landelijk is gebleken dat het diplma theretische/gemengde leerweg niet vldende garantie

Nadere informatie

Inleiding. Veel succes met het maken van jouw profielkeuze! S. Koningsveld, decaan Havo H. Lubberdink, decaan Vwo - 1 -

Inleiding. Veel succes met het maken van jouw profielkeuze! S. Koningsveld, decaan Havo H. Lubberdink, decaan Vwo - 1 - Inleiding Dit schljaar sta je vr een belangrijke keuze: het kiezen van je prfiel. De ervaring leert dat het maken van deze keuze niet altijd even gemakkelijk is. Het prfiel en de eventuele extra vakken

Nadere informatie

Toets- en cijferbeleid. De Passie Wierden

Toets- en cijferbeleid. De Passie Wierden Tets- en cijferbeleid De Passie Wierden Inhud INLEIDING... 3 1. TOETSING... 3 1.1. Del van tetsing... 3 1.2. Tetsvrmen + tetsweging... 3 1.3. Ontwikkelen van tetsen... 4 1.4. Afnemen van tetsen... 4 1.5.

Nadere informatie

Plaatsingsrichtlijnen Dr. Nassau College

Plaatsingsrichtlijnen Dr. Nassau College Plaatsingsrichtlijnen Dr. Nassau Cllege vr schljaar 2014-2015 Plaatsingsrichtlijnen p het Dr. Nassau Cllege In de kmende jaren zal de Cit eindtets in het basisnderwijs niet meer afgenmen wrden in februari,

Nadere informatie

Laurens Heuzinkveld mei 2015. Dyslexiebeleid 2015-2020

Laurens Heuzinkveld mei 2015. Dyslexiebeleid 2015-2020 Laurens Heuzinkveld mei 2015 Dyslexiebeleid 2015-2020 Inhud: Blz. Inleiding 3 1. Leerlingen met kenmerken van dyslexie 3 1.1 Signaleringsnderzek 2. Leerlingen in de nderbuw met een dyslexieverklaring 4

Nadere informatie

uiterlijk januari 2016 Stap 2 De decaan havo zet het traject uit waarin de vakdocenten van de leerling hun advies geven over de instroom in vwo

uiterlijk januari 2016 Stap 2 De decaan havo zet het traject uit waarin de vakdocenten van de leerling hun advies geven over de instroom in vwo Vw Cde - Vr: Van: Betreft: Datum: Leerling en uder(s)/verzrger(s) hav 5 P. Tilman (cnrectr vw 3-6), en H. Heerdink (decaan vw) Prcedure instrm van hav 5 naar vw 5 januari In deze brief staat aangegeven

Nadere informatie

Huiswerk Informatie voor alle ouders

Huiswerk Informatie voor alle ouders Nummer 6 mei 2010 Huiswerk Infrmatie vr alle uders Huiswerk en efening Ged leren lezen en rekenen is belangrijk, want je hebt deze vaardigheden in het dagelijks leven veral ndig. Kinderen ged leren lezen

Nadere informatie

Dyslexie, Dyscalculie & Spellingsbegeleiding

Dyslexie, Dyscalculie & Spellingsbegeleiding Dyslexie, Dyscalculie & Spellingsbegeleiding Dyslexie en dyscalculie en spellingsbegeleiding p het Carlus Clusius Cllege Zwlle Signalering en Begeleiding dyslectische / dyscalculische leerlingen Dyslexie:

Nadere informatie

AANMELDINGS- en INSCHRIJVINGSBELEID MONDIAL COLLEGE NIJMEGEN. Schooljaar 2016-2017 en 2017-2018

AANMELDINGS- en INSCHRIJVINGSBELEID MONDIAL COLLEGE NIJMEGEN. Schooljaar 2016-2017 en 2017-2018 AANMELDINGS- en INSCHRIJVINGSBELEID MONDIAL COLLEGE NIJMEGEN Schljaar 2016-2017 en 2017-2018 Vastgesteld dr CMT: nvember 2015 Met instemming MR: 30 maart 2016 1 Aanmelding- en inschrijvingsbeleid Mndial

Nadere informatie

OVERSTAP 4VMBO- 4HAVO 2016-2017. Bertrand Russell College havo en vwo

OVERSTAP 4VMBO- 4HAVO 2016-2017. Bertrand Russell College havo en vwo OVERSTAP 4VMBO- 4HAVO 2016-2017 Bertrand Russell Cllege hav en vw Overstap vmb naar 4-hav infrmatie 2016-2017 Waarm drstrmen naar 4hav? Stel, je zit in 4 VMBO-t. Je haalt gede resultaten, het ziet ernaar

Nadere informatie

Dyslexiebeleid 2015-2016 ISW Hoogeland MAVO/HAVO/VWO

Dyslexiebeleid 2015-2016 ISW Hoogeland MAVO/HAVO/VWO Dyslexiebeleid 2015-2016 ISW Hgeland MAVO/HAVO/VWO Augustus 2015 Uitgangspunten In dit beleidsstuk wrdt ten beheve van de leesbaarheid alleen de mannelijke vrm geschreven. Daar waar mannelijke vrnaamwrden

Nadere informatie

LOOPBAANORIËNTATIE VMBO-4 Periode 1 t/m periode 3

LOOPBAANORIËNTATIE VMBO-4 Periode 1 t/m periode 3 LOOPBAANORIËNTATIE VMBO-4 Peride 1 t/m peride 3 In leerjaar 4 met je de keus gaan maken; wat wil jij gaan den wanneer je het vmbdiplma hebt? Om te laten zien dat je uiteindelijk een studie, die bij je

Nadere informatie

Registratie na opleiding in het buitenland

Registratie na opleiding in het buitenland Registratie na pleiding in het buitenland Beleidsregel Uitwerking van de bepalingen inzake de registratie als verpleegkundig specialist na het vlgen van een pleiding in het buitenland, zals vastgelegd

Nadere informatie

Criteria Plusklassen Samenwerkingsverband WSNS Kop van Noord-Holland

Criteria Plusklassen Samenwerkingsverband WSNS Kop van Noord-Holland Criteria Plusklassen Samenwerkingsverband WSNS Kp van Nrd-Hlland Er is sprake van hgbegaafdheid, blijkens uit: Een ttale intelligentie gelijk f hger dan 130 N.B.: bij een intelligentienderzek wrdt nrmaliter

Nadere informatie

Aan de directies, intern begeleiders en leerkrachten grep 8 van de basisschlen in Schiedam, Vlaardingen, Maassluis en Maasland. Schiedam, 23 september 2015 Betreft: Ondersteuningsaanbd bij de vergang primair

Nadere informatie

o o o BIJLAGE PEDAGOGISCHE VISIE A. Gedragsindicatoren personeel in relatie tot leerlingen (vice versa)

o o o BIJLAGE PEDAGOGISCHE VISIE A. Gedragsindicatoren personeel in relatie tot leerlingen (vice versa) PEDAGOGISCHE VISIE A. Algemeen De pedaggische visie vertelt he de schl met leerlingen, persneel en uders van leerlingen wil mgaan en wat de schl verwacht ten aanzien van de relatie tussen leerlingen en

Nadere informatie

Zijn in de aanvraag bijlagen genoemd en zijn die bijgevoegd? Zo ja, welke? Nummer desgewenst de bijlagen.

Zijn in de aanvraag bijlagen genoemd en zijn die bijgevoegd? Zo ja, welke? Nummer desgewenst de bijlagen. Checklist berdeling adviesaanvraag 1. De adviesaanvraag Heeft de r een adviesaanvraag gehad? Let p: een rapprt is in principe geen adviesaanvraag. Met een adviesaanvraag wrdt bedeld: het dr de ndernemer

Nadere informatie

Regeling Financiële Ondersteuning Overige Bijzondere Omstandigheden Profileringsfonds

Regeling Financiële Ondersteuning Overige Bijzondere Omstandigheden Profileringsfonds AANVRAAGFORMULIER 1 studiefinancieringsvrm vr chrten vóór 1-9-2015 én studiefinancieringsvrm(en) vr chrten na 1-9-2015 Regeling Financiële Ondersteuning Overige Bijzndere Omstandigheden Prfileringsfnds

Nadere informatie

Protocol voor afname Centraal Ontwikkelde Examens Nederlandse taal en rekenen.

Protocol voor afname Centraal Ontwikkelde Examens Nederlandse taal en rekenen. . Bij de afname van examens zijn diverse functinarissen van de nderwijsinstelling betrkken. In dit prtcl wrden de vlgende (grepen van) examenbetrkkenen nderscheiden, met een krte mschrijving van de betrkkenheid

Nadere informatie

Wij verzoeken u de toelichting voor het invullen van het formulier goed te lezen.

Wij verzoeken u de toelichting voor het invullen van het formulier goed te lezen. Wij verzeken u de telichting vr het invullen van het frmulier ged te lezen. Op basis van de dr u aangegeven reismgelijkheden van de leerling en p basis van het verversadvies van schl en eventuele andere

Nadere informatie

Beslissingsondersteunende instrumenten. Criteria 2016. September 2015 Stichting Kwaliteit in Basis GGZ

Beslissingsondersteunende instrumenten. Criteria 2016. September 2015 Stichting Kwaliteit in Basis GGZ Beslissingsndersteunende instrumenten September 2015 Stichting Kwaliteit in Basis GGZ Beslissingsndersteunende instrumenten Inleiding Stichting Kwaliteit in Basis GGZ gelft dat de mentale zrg in Nederland

Nadere informatie

DOCUMENT VEEL GESTELDE VRAGEN

DOCUMENT VEEL GESTELDE VRAGEN DOCUMENT VEEL GESTELDE VRAGEN Met ik mijn kind aanmelden? Als u uw kind niet aanmeldt, kunt u het pas vanaf de eerste schldag van mei 2014 inschrijven vr het schljaar 2014-2015 in een Dilbeekse kleuter

Nadere informatie

Klachtenbeleid Stichting KOM Kinderopvang

Klachtenbeleid Stichting KOM Kinderopvang Klachtenbeleid Stichting KOM Kinderpvang KOM Kinderpvang verzrgt kinderpvang vr kinderen in de leeftijdsgrep 0 tt en met 12 jaar. Alle medewerkers van de stichting zetten zich vlledig in m kwalitatief

Nadere informatie

TOELATING- en PLAATSINGSBELEID MONDIAL COLLEGE NIJMEGEN. Schooljaar 2014-2015

TOELATING- en PLAATSINGSBELEID MONDIAL COLLEGE NIJMEGEN. Schooljaar 2014-2015 TOELATING- en PLAATSINGSBELEID MONDIAL COLLEGE NIJMEGEN Schljaar 2014-2015 Vastgesteld dr CMT: 21 ktber 2013 Met instemming MR: 11 nvember 2013 Ltingsprcedure MA ingevegd (pag. 8-9): februari 2015 1 Telating-

Nadere informatie

beta brugklas secties 2004 2005 1 Ontwikkeling bètatechniek op het Newmancollege. 1. Inleiding

beta brugklas secties 2004 2005 1 Ontwikkeling bètatechniek op het Newmancollege. 1. Inleiding beta brugklas secties 2004 2005 1 Ontwikkeling bètatechniek p het Newmancllege. 1. Inleiding Het Newmancllege streeft naar een sterke prfilering p het gebied van de bètatechnische vakken. De argumenten

Nadere informatie

Naam Klachtenprocedure SZZ versie 1.0 vastgesteld 25-6-2014 Door RvB evaluatie 25-6-2015 Door RvB

Naam Klachtenprocedure SZZ versie 1.0 vastgesteld 25-6-2014 Door RvB evaluatie 25-6-2015 Door RvB Alle zrgberderijen van SZZ zijn aangeslten bij de Federatie Landbuw en Zrg (www.zrgberen.nl). De Federatie heeft vr de cliënten van haar leden een nafhankelijke klachtencmmissie ingericht. SZZ vindt het

Nadere informatie

Naar Gekoppelde Toetsing van Koppelverzoeken

Naar Gekoppelde Toetsing van Koppelverzoeken Intentieverklaring tt Samenwerking bij en Afstemming van het tetsen van verzeken tt het kppelen van gezndheidsgegevens van meerdere instellingen ten beheve van wetenschappelijk nderzek aan de hand van

Nadere informatie

Vergaderen Informatieblad (VP) IEV1 Bladzijde 1 van 7. Vergaderen

Vergaderen Informatieblad (VP) IEV1 Bladzijde 1 van 7. Vergaderen Vergaderen Infrmatieblad (VP) IEV1 Bladzijde 1 van 7 Vergaderen Vergaderen Infrmatieblad (VP) IEV1 Bladzijde 2 van 7 Vergaderen Elke vergadering kent een vaste structuur en een vaste vlgrde. Deze structuur

Nadere informatie

Gastouderbureau Noorderlicht

Gastouderbureau Noorderlicht Algemene richtlijnen: Vraag- en gastuders wrden geacht kennis te hebben genmen van de werkwijze van ; Gastuders wrden geacht bij aanvang van de pvang te handelen cnfrm het pedaggisch plan; hanteert de

Nadere informatie

Verkorte Handleiding Versie Medewerker Januari 2013

Verkorte Handleiding Versie Medewerker Januari 2013 Verkrte Handleiding Versie Medewerker Januari 2013 Starten met OTIB-skillsmanager OTIB-skillsmanager is een instrument m het gesprek dat u gaat veren met uw leidinggevende vr te bereiden. U wrdt gevraagd

Nadere informatie

LOGBOEK van: klas: 1

LOGBOEK van: klas: 1 LOGBOEK van: klas: 1 Inhudspgave Inleiding en inhud van het lgbek Wat is de maatschappelijke stage? Delen van de maatschappelijke stage Waar de je maatschappelijke stage? Kaders waarbinnen de maatschappelijke

Nadere informatie

Naar Gekoppelde Toetsing van Koppelverzoeken

Naar Gekoppelde Toetsing van Koppelverzoeken Intentieverklaring tt samenwerking bij en afstemming van het tetsen van verzeken tt het kppelen van gezndheidsgegevens van meerdere instellingen ten beheve van wetenschappelijk nderzek aan de wettelijke

Nadere informatie

Accreditatieprocedure Nederlandse Vereniging voor Technische Geneeskunde

Accreditatieprocedure Nederlandse Vereniging voor Technische Geneeskunde Nederlandse Vereniging vr Technische Geneeskunde p/a Technische Geneeskunde Carré CR 3.635 Pstbus 217 7500 AE ENSCHEDE Accreditatieprcedure Nederlandse Vereniging vr Technische Geneeskunde Versie: 27-12-2013

Nadere informatie

D i e n s t v e r l e n i n g s d o c u m e n t

D i e n s t v e r l e n i n g s d o c u m e n t D i e n s t v e r l e n i n g s d c u m e n t Ons kantr hudt zich bezig met financiële dienstverlening en heeft zich gespecialiseerd in schade- en levensverzekeringen en is daarbij actief p de zakelijkeen

Nadere informatie

Protocol bij het overlijden van een gezinslid van een leerling

Protocol bij het overlijden van een gezinslid van een leerling Prtcl bij het verlijden van een gezinslid van een leerling Algemeen: Er wrden geen mededelingen aan de pers gedaan. Het lcatie aanspreekpunt f de directeur meldt alleen dat nze 1 ste zrg de nabestaanden

Nadere informatie

Maatschappelijke Stage

Maatschappelijke Stage Maatschappelijke Stage 2 Inhud 1. Wat is MAS? 1.1 MAS algemeen. 1.2 MAS p het Gren van Prinstererlyceum 1.3 Deadlines 2. Stage zeken 2.1 De stage cördinatr p schl. 2.2 Masactief 3. De frmulieren 3.1 Aanvraagfrmulier

Nadere informatie

PROTOCOL bij OVERLIJDEN

PROTOCOL bij OVERLIJDEN PROTOCOL bij OVERLIJDEN Vetbalvereniging Lenermark Lnapark 5 7371 EH Lenen Gld Tel.: 055-5051656 Versie: 27 augustus 2015 1 / 9 1. Inleiding Het prtcl 'Bij verlijden' treedt na vaststelling van het bestuur

Nadere informatie

Inschrijven van leerlingen

Inschrijven van leerlingen Inschrijven van leerlingen 1 Telatingsvrwaarden Een inschrijving kan pas ingaan na instemming met het schlreglement en het pedaggische prject van de schl. Bij de inschrijving dient een fficieel dcument

Nadere informatie

INHOUD. Hoofdstuk 1 Inleiding 2

INHOUD. Hoofdstuk 1 Inleiding 2 INHOUD Hfdstuk 1 Inleiding 2 Hfdstuk 2 Wat hudt die extra begeleiding in? 4 LWOO Praktijknderwijs Wie kmt ervr in aanmerking? Wie beslist daarver? Hfdstuk 3 Wat hudt het nderzek van het COB in? 7 Welke

Nadere informatie

LOGO Fontys HS xxx DELIVERABLE 1-07 VRAGENLIJST KENNISMAKEN

LOGO Fontys HS xxx DELIVERABLE 1-07 VRAGENLIJST KENNISMAKEN LOGO Fntys HS xxx DELIVERABLE 1-07 VRAGENLIJST KENNISMAKEN met Fntys Hgeschl XXX studiejaar 2009-2010 Vul de vragenlijst in en neem deze mee naar het gesprek met de dcent. 1. Persnlijke gegevens Vr- en

Nadere informatie

Leerreglement voor de opleiding van jongeren met een b eroepsinlevingsovereenkomst bij werkgevers die vallen onder PC 200

Leerreglement voor de opleiding van jongeren met een b eroepsinlevingsovereenkomst bij werkgevers die vallen onder PC 200 Leerreglement vr de pleiding van jngeren met een b erepsinlevingsvereenkmst bij werkgevers die vallen nder PC 200 Beschrijving van de sectr APCB 200 Bedienden Mgelijke pleidingen en duur Bijzndere erkenningsregels

Nadere informatie

Beleidsregels voorziening jobcoaching Participatiewet 2015

Beleidsregels voorziening jobcoaching Participatiewet 2015 Beleidsregels vrziening jbcaching Participatiewet 2015 1-7-2015 Jbcaching Reginale beleidsregels jbcaching Participatiewet regi Achterhek Inleiding Jbcaching gaat ver het ndersteunen van mensen bij het

Nadere informatie

Regeling Financiële Ondersteuning Topsport- Student Stenden Hogeschool Profileringsfonds

Regeling Financiële Ondersteuning Topsport- Student Stenden Hogeschool Profileringsfonds AANVRAAGFORMULIER 1 studiefinancieringsvrm vr chrten vóór 1-9-2015 én studiefinancieringsvrm(en) vr chrten na 1-9-2015 Regeling Financiële Ondersteuning Tpsprt- Student Stenden Hgeschl Prfileringsfnds

Nadere informatie

Opbrengsten VSO Panta Rhei College schooljaar 2014-2015

Opbrengsten VSO Panta Rhei College schooljaar 2014-2015 Opbrengsten VSO Panta Rhei Cllege schljaar 2014-2015 Inleiding Iedere schl heeft tt taak nderwijs te bieden waarbij de leerlingen kennis, vaardigheden en hudingen verwerven. Uitgangspunt vr dat aanbd zijn

Nadere informatie

BEGELEIDING LEERLINGEN MET DYSCALCULIE

BEGELEIDING LEERLINGEN MET DYSCALCULIE BEGELEIDING LEERLINGEN MET DYSCALCULIE Begeleiding van leerlingen met ernstige rekenprblemen en/f dyscalculie Delen en uitgangspunten Binnen het Veluws Cllege Crtenbsch hanteren wij het Prtcl Ernstige

Nadere informatie

Leerreglement voor de opleiding van jongeren met een b eroepsinlevingsovereenkomst bij werkgevers die vallen onder PC 200

Leerreglement voor de opleiding van jongeren met een b eroepsinlevingsovereenkomst bij werkgevers die vallen onder PC 200 Leerreglement vr de pleiding van jngeren met een b erepsinlevingsvereenkmst bij werkgevers die vallen nder PC 200 Beschrijving van de sectr APCB 200 Bedienden Mgelijke pleidingen en duur Bijzndere erkenningsregels

Nadere informatie

Certificatieschema VIAG-VP G-meterkast

Certificatieschema VIAG-VP G-meterkast Pagina 1 van 7 Stichting Persnscertificatie Energietechniek Alle rechten vrbehuden. Niets uit deze uitgave mag wrden verveelvudigd, pgeslagen in een geautmatiseerd gegevensbestand, f penbaar gemaakt, in

Nadere informatie

TOEZICHTKADER ACCREDITATIESTELSEL HOGER ONDERWIJS. september 2014

TOEZICHTKADER ACCREDITATIESTELSEL HOGER ONDERWIJS. september 2014 TOEZICHTKADER ACCREDITATIESTELSEL HOGER ONDERWIJS september 2014 INHOUD Inleiding 4 1 Del en uitvering van het tezicht 5 1.1 Wat willen we bereiken? 5 1.2 Werkwijze 5 1.3 Waarderingskader 7 2 Relatie met

Nadere informatie

EXAMEN en TENTAMEN REGLEMENT Therapeutisch NLP Coach

EXAMEN en TENTAMEN REGLEMENT Therapeutisch NLP Coach EXAMEN en TENTAMEN REGLEMENT Therapeutisch NLP Cach 1 Kabergrep 2016 Inhudspgave 1. DEFINITIES... 3 2. STUDENTENDOSSIER... 3 3. ONDERDELEN TENTAMENS... 3 4. ALGEMENE INDELING TOETS, EVALUATIE EN ONTWIKKELINGS

Nadere informatie

8.2. Ziekteverzuim en (ziekte)verzuimbegeleiding

8.2. Ziekteverzuim en (ziekte)verzuimbegeleiding 8.2. Ziekteverzuim en (ziekte)verzuimbegeleiding Aangepast d.d. 10 januari 2014. Ziektemelding Persneelsleden dienen zich uiterlijk vr 7.30 uur s mrgens ziek te melden bij de schldirecteur en ingeval van

Nadere informatie

Reglement Geschillencommissie Wonen Zuid-Holland Zuid

Reglement Geschillencommissie Wonen Zuid-Holland Zuid Reglement Geschillencmmissie Wnen Zuid-Hlland Zuid DEFINITIES Artikel 1: Dit reglement verstaat nder: crpratie: de bij de Geschillencmmissie Wnen Zuid-Hlland zuid aangeslten rganisatie p wiens handelen

Nadere informatie

Dyslexie beleidsplan 2011-2015. Maerlant Brielle

Dyslexie beleidsplan 2011-2015. Maerlant Brielle Dyslexie beleidsplan 2011-2015 Maerlant Brielle 1 Inleiding In het Dyslexie beleidsplan 2011-2015 wrdt het meerjarig strategisch beleid p het gebied van dyslexie van Maerlant vrmgegeven. Dit plan zal de

Nadere informatie

Vrijwilligersbeleid voetbalvereniging N.B.S.V.V.

Vrijwilligersbeleid voetbalvereniging N.B.S.V.V. Vrijwilligersbeleid vetbalvereniging N.B.S.V.V. Waarm deze richtlijn? Geen enkele amateur-sprtvereniging kan tegenwrdig ng bestaan znder de inzet en bijdrage van (veel) vrijwilligers. Ok binnen nze vereniging

Nadere informatie

Schade protocol Zuiderpark Stadswalzone

Schade protocol Zuiderpark Stadswalzone Schade prtcl Zuiderpark Stadswalzne Gemeente s-hertgenbsch december 2012 Schadeprtcl Zuiderpark - Stadswalzne In dit dcument staat he de gemeente s-hertgenbsch mgaat met schadeclaims. Het is er p gericht

Nadere informatie

Reglement Vlaams-Nederlandse Journalistenbeurs Onderzoeksbeurs & Uitwisseling 2016

Reglement Vlaams-Nederlandse Journalistenbeurs Onderzoeksbeurs & Uitwisseling 2016 Reglement Vlaams-Nederlandse Jurnalistenbeurs Onderzeksbeurs & Uitwisseling 2016 In 2016 kennen de Vlaamse en Nederlandse verheid pnieuw de Vlaams-Nederlandse Jurnalistenbeur(zen) (VNJB) te aan Nederlandse

Nadere informatie

Inschrijfformulier nieuwe leerling

Inschrijfformulier nieuwe leerling Inschrijffrmulier nieuwe leerling Wij vragen u dit inschrijffrmulier vlledig in te vullen en ged te letten p de spelling van de naam van het kind. De naam met precies z geschreven zijn als in het bevlkingsregister.

Nadere informatie

Zorg op K.S.T.S. Temse-Velle

Zorg op K.S.T.S. Temse-Velle Zrg p K.S.T.S. Temse-Velle Beste uders, De zrgwerking p nze schl bestaat al heel wat jaren en is vrtdurend in beweging. Enerzijds mdat de wetgeving i.v.m. zrg verandert, anderzijds mdat leerlingzrg zelf

Nadere informatie

Maak van 2015 jouw persoonlijk professionaliseringsjaar

Maak van 2015 jouw persoonlijk professionaliseringsjaar Maak van 2015 juw persnlijk prfessinaliseringsjaar en wrd Nlc erkend Register Lpbaanprfessinal (RL) Nlc erkend Register Lpbaanprfessinal (RL) Deze status wrdt bereikt na certificering dr het nafhankelijke

Nadere informatie

Certificatieschema VIAG-WV G-meterkast

Certificatieschema VIAG-WV G-meterkast Pagina 1 van 7 nderdeel van Stichting Persnscertificatie Energietechniek Alle rechten vrbehuden. Niets uit deze uitgave mag wrden verveelvudigd, pgeslagen in een geautmatiseerd gegevensbestand, f penbaar

Nadere informatie

Rapport. Bekend maakt bemind Onderzoek naar de bekendheid van en waardering voor het Expertisecentrum Veilige Publieke Taak

Rapport. Bekend maakt bemind Onderzoek naar de bekendheid van en waardering voor het Expertisecentrum Veilige Publieke Taak Rapprt Bekend maakt bemind Onderzek naar de bekendheid van en waardering vr het Expertisecentrum Veilige Publieke Taak Over het CAOP Het CAOP is hét kennis- en dienstencentrum p het gebied van arbeidszaken

Nadere informatie

Paasvakantie 2013. Basisscholen Drongen

Paasvakantie 2013. Basisscholen Drongen Paasvakantie 2013 Basisschlen Drngen De basisschlen van de deelgemeente Drngen rganiseren een netverschrijdende vakantiepvang. We rganiseren in de 2 e Idee Kids vzw. week van de paasvakantie themaweken

Nadere informatie

Vragenlijst uitvraagmodule

Vragenlijst uitvraagmodule Vragenlijst uitvraagmdule AWBZ Inkpbeleid 2014 www.vgz-zrgkantren.nl VGZ Zrgkantr BV, KvK 09167532, gevestigd te Nijmegen, Univé Zrgkantr BV, KvK 37122493, gevestigd te Alkmaar en Trias Zrgkantr BV, KvK

Nadere informatie

Veel gestelde vragen huurbeleid 18 oktober 2012

Veel gestelde vragen huurbeleid 18 oktober 2012 Veel gestelde vragen huurbeleid 18 ktber 2012 Algemeen: 1. Waarm kmt er een nieuw huurbeleid? Een aantal ntwikkelingen heeft ervr gezrgd dat wij ns huurbeleid hebben aangepast. Deze ntwikkelingen zijn:

Nadere informatie

TOELICHTING COLLEGEGELD 2016 2017, HOGESCHOOL LEIDEN

TOELICHTING COLLEGEGELD 2016 2017, HOGESCHOOL LEIDEN TOELICHTING COLLEGEGELD 2016 2017, HOGESCHOOL LEIDEN Vr je inschrijving bij Hgeschl Leiden betaal je jaarlijks cllegegeld, dit is wettelijk verplicht. Hiernder lees je he Hgeschl Leiden het cllegegeld

Nadere informatie

Evaluatierapport Scalda - Groep 3 29 januari 26 maart 2014

Evaluatierapport Scalda - Groep 3 29 januari 26 maart 2014 Evaluatierapprt Scalda - Grep 3 29 januari 26 maart 2014 1. Inleiding, deelnemers en activiteiten In dit dcument wrden de bevindingen weergegeven van begeleiders en deelnemers die betrkken waren bij de

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN

ALGEMENE VOORWAARDEN ALGEMENE VOORWAARDEN VisumPr B.V., Raamweg 1, 2596 HL, Den Haag Artikel 1. Definities In deze algemene vrwaarden wrden de vlgende definities tegepast: Opdrachtgever: de wederpartij van VisumPr B.V. VisumPr:

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement Tussen Schoolse Opvang

Huishoudelijk reglement Tussen Schoolse Opvang bs De Merwednk Merwe Dnk 4 6 4207 XB Grinchem Tel: 06-21601220 Fax: 0183 681109 ts@bs-de-merwednk.nl www.bs-de-merwednk.nl Huishudelijk reglement Tussen Schlse Opvang In dit reglement wrden de dagelijkse

Nadere informatie

Inhoud: Protocol Hoogbegaafdheid Van Dijckschool 2

Inhoud: Protocol Hoogbegaafdheid Van Dijckschool 2 Inhud: 1. Delgrep...3 2. Signalering en diagnstiek...3 2.1. Signalering (DHH = mdule 1)...3 2.1.1 Aanleidingen vr de signaleringsprcedure...4 2.1.2 Stappen van de signaleringsprcedure....4 2.2 Diagnstiek

Nadere informatie

TEAMWIJZER team 2 Inleiding 1. Team 2 2. Ons onderwijs in VMBO 3 en 4 3. Voortgang en resultaten 4. Begeleiding 5. Het schooljaar

TEAMWIJZER team 2 Inleiding 1. Team 2 2. Ons onderwijs in VMBO 3 en 4 3. Voortgang en resultaten 4. Begeleiding 5. Het schooljaar TEAMWIJZER team 2 Schljaar 2015-2016 Hierin vind je infrmatie ver leerjaar 3 en 4 van Team 2, VMBO van De Werkplaats Kindergemeenschap. Naast deze teamwijzer verschijnt er elke peride een Nieuwsbrief.

Nadere informatie

Baan in Beeld. Outplacementprogramma Goud

Baan in Beeld. Outplacementprogramma Goud Baan in Beeld. Outplacementprgramma Gud De utplacementprgramma s van Baan in Beeld zijn bestemd vr medewerkers die een rganisatie gaan verlaten en nieuw werk zeken. Om aan de unieke behefte van uw medewerker

Nadere informatie

Kwaliteitsaspecten van onderwijs. Wat vinden pedicures belangrijk aan kwaliteit van opleiders

Kwaliteitsaspecten van onderwijs. Wat vinden pedicures belangrijk aan kwaliteit van opleiders Kwaliteitsaspecten van nderwijs Wat vinden pedicures belangrijk aan kwaliteit van pleiders Clfn Titel Kwaliteitsaspecten van nderwijs. Wat vinden pedicures belangrijk aan kwaliteit van pleiders. Auteur

Nadere informatie

MEMO. Betreft : Overeenkomst naar aanleiding van overleg met vakorganisaties op 17 maart 2015. Aan : Vakorganisaties Van : Directie.

MEMO. Betreft : Overeenkomst naar aanleiding van overleg met vakorganisaties op 17 maart 2015. Aan : Vakorganisaties Van : Directie. EO Betreft : Overeenkmst naar aanleiding van verleg met vakrganisaties p 17 maart 2015 Aan : akrganisaties an : Directie. Ons kenmerk: TvdBvak23032015 Pagina: 1/6 s 1. Omvang en duur van het cntract Cntractduur

Nadere informatie

Verzuimprotocol gemeente s-hertogenbosch

Verzuimprotocol gemeente s-hertogenbosch Verzuimprtcl gemeente s-hertgenbsch 1. De werknemer meldt zich p de eerste ziektedag bij de direct leidinggevende ziek dan wel vindt er z spedig mgelijk na de ziekmelding cntact tussen de direct leidinggevende

Nadere informatie

Het eindwerkstuk. Geert Groote College 2012-2013 11e klas Lucas Sint Marcel Seelen

Het eindwerkstuk. Geert Groote College 2012-2013 11e klas Lucas Sint Marcel Seelen Het eindwerkstuk Geert Grte Cllege 2012-2013 11e klas Lucas Sint Marcel Seelen Het eindwerkstuk Het eindwerkstuk is een individueel prject dat elke leerling in de elfde klas aangaat. Het is een prject

Nadere informatie

Deel 1. Procedure voor het indienen van een schakelprogramma

Deel 1. Procedure voor het indienen van een schakelprogramma Deel 1. Prcedure vr het indienen van een schakelprgramma Waarm een schakelprgramma? Vr telating tt de pstinitiële master pleiding Kwaliteit en veiligheid in de patiëntenzrg is een geaccrediteerd master

Nadere informatie

Omgaan met dyslexie, dyscalculie en andere beperkingen op Helen Parkhurst. Wendy van Leeuwen Orthopedagoog voorjaar 2013

Omgaan met dyslexie, dyscalculie en andere beperkingen op Helen Parkhurst. Wendy van Leeuwen Orthopedagoog voorjaar 2013 Omgaan met dyslexie, dyscalculie en andere beperkingen p Helen Parkhurst Wendy van Leeuwen Orthpedagg vrjaar 2013 1 Dyslexie, dyscalculie en verige beperkingen Helen Parkhurst Schljaar 2013-2014 Inhudspgave

Nadere informatie

Meldcode bij een vermoeden van kindermishandeling voor scheidingsbegeleiders [versie 28-04-2009]

Meldcode bij een vermoeden van kindermishandeling voor scheidingsbegeleiders [versie 28-04-2009] 1 Algemeen Meldcde bij een vermeden van kindermishandeling vr scheidingsbegeleiders [versie 28-04-2009] 1.1 Iedere ScS Scheidingsspecialist, ScS Zandkasteelcach, ScS OKEE-cach, hierna te nemen scheidingsbegeleider,

Nadere informatie

Porta Mosana College. Notulen MR vergadering. 29 sept 2015

Porta Mosana College. Notulen MR vergadering. 29 sept 2015 Prta Msana Cllege Ntulen MR vergadering 29 sept 2015 Aanwezig: Gast: Afwezig: Ad van Bekhven, Huub Janssen, Ingrid Ottenheijm, Philippe Schambergen, Mann Walthie, Ernst Relfs, Antn Keurentjes, Milu Samuels

Nadere informatie

Bestaat er een economische en/of organisatorische eenheid met andere bedrijven? Zo ja, graag nadere informatie waaronder een organogram.

Bestaat er een economische en/of organisatorische eenheid met andere bedrijven? Zo ja, graag nadere informatie waaronder een organogram. Aanvraagfrmulier Berepsaansprakelijkheidsverzekering algemeen 1. Verzekeringnemer Naam bedrijf:.... Crrespndentieadres:... Pstcde en plaats:... Cntactpersn:... man vruw E-mail cntactpersn:.. Rechtsvrm:.

Nadere informatie

Verzoek tot inschrijving masteropleidingen ibmg 2012-2013

Verzoek tot inschrijving masteropleidingen ibmg 2012-2013 Verzek tt inschrijving masterpleidingen ibmg 2012-2013 Let p: alleen vlledig ingevulde inschrijvingsverzeken wrden in behandeling genmen. Je kunt uiterlijk t/m 31 juli 2012 een verzek tt inschrijving indienen

Nadere informatie

ct tussen AO-afspraak. ichting

ct tussen AO-afspraak. ichting Handvat VerZUimprOtOCOl Bijlage 4 bij VNG-brief CvA/2i 02004415 Leeswijzer: vetgedrukte tekst is verplicht vr de sectr gemeenten p grnd van wetgeving f De verige tekst kan als handvat gebruikt wrden vr

Nadere informatie

Cursus Kinderen met motivatie problemen in het onderwijs, motiveren kun je leren 9

Cursus Kinderen met motivatie problemen in het onderwijs, motiveren kun je leren 9 Inhud Inleiding Pst-HBO pleiding Sensrische infrmatieverwerking Basiscursus Sensrische infrmatieverwerking Cursus Nieuwste behandelinzichten in de sensrische infrmatieverwerking Cursus Sensrische infrmatieverwerking

Nadere informatie

MEDEDELINGEN aan de LEERLINGEN van het K.A.Z. en hun OUDERS

MEDEDELINGEN aan de LEERLINGEN van het K.A.Z. en hun OUDERS Zttegem, 23 mei 2013 MEDEDELINGEN aan de LEERLINGEN van het K.A.Z. en hun OUDERS Beste leerlingen Geachte uders Vraleer wij aan de zmervakantie te zijn, hebben nze leerlingen ng een zware peride van eindpreven

Nadere informatie

Certificatieschema BEI-BLS-VP LS-netten

Certificatieschema BEI-BLS-VP LS-netten Pagina 1 van 7 Stichting Persnscertificatie Energietechniek Alle rechten vrbehuden. Niets uit deze uitgave mag wrden verveelvudigd, pgeslagen in een geautmatiseerd gegevensbestand, f penbaar gemaakt, in

Nadere informatie

Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. fh grningen bezekadres: Martinikerkhf 12 Aan Prvinciale Staten pstadres: Pstbus 610 9700 AP Grningen lïwywftgprgymc algêrnéen telefnnr: algerneen faxnr.: OSO 316 49 II OSO 316 49 33 Datum Briefnummer Zaaknummer

Nadere informatie

Exameneisen en literatuurlijst. NIMA A2 Specialisatie: Online Marketeer. Van toepassing op de examens vanaf januari 2016

Exameneisen en literatuurlijst. NIMA A2 Specialisatie: Online Marketeer. Van toepassing op de examens vanaf januari 2016 Exameneisen en literatuurlijst NIMA A2 Specialisatie: Online Marketeer Van tepassing p de examens vanaf januari 2016 Exameneisen NIMA A2: Specialisatie Online Marketeer 2016 april 2015 INHOUDSOPGAVE 1.

Nadere informatie

*** Enquête *** afstudeerscriptie over de huidige elektronische verbindingen*

*** Enquête *** afstudeerscriptie over de huidige elektronische verbindingen* *** Enquête *** Inleidend Als student van de Universiteit Twente de ik in het kader van mijn masterstudie Public Safety een (klik hier vr definitie) afstudeerscriptie ver de huidige elektrnische verbindingen*

Nadere informatie

VOEL OOK DE MAGIE VAN KINDEROPVANG EN NATUUR!

VOEL OOK DE MAGIE VAN KINDEROPVANG EN NATUUR! Ontwikkeling van kinderen, stagnatie van de ntwikkeling en drverwijzen Wij prberen er vr te zrgen dat kinderen zich bij nze pvang plezierig velen en zich kunnen ntwikkelen. Om te kunnen berdelen f dit

Nadere informatie

Aanbod Diensten Baan in Beeld

Aanbod Diensten Baan in Beeld Aanbd Diensten Baan in Beeld 3751 LM Bunschten inf@baaninbeeld.cm www.baaninbeeld.cm Inhudspgave 1. Over Baan in Beeld p. 3 Wie wij zijn, utplacement en lpbaanadvies, fcus, resultaat en lcatie. 2. Outplacementprgramma

Nadere informatie

Gegevens vader/verzorger Voorletters en achternaam:.. Opleiding gevolgd in:...

Gegevens vader/verzorger Voorletters en achternaam:.. Opleiding gevolgd in:... Inschrijffrmulier nieuwe leerling Wij vragen u dit vrlpig inschrijffrmulier vlledig in te vullen en ged te letten p de spelling van de naam van het kind. De naam met precies z geschreven zijn als in het

Nadere informatie

Modulewijzer: MEDMEC03 Media en creativiteit: co-creatie

Modulewijzer: MEDMEC03 Media en creativiteit: co-creatie Mdulewijzer: MEDMEC03 Media en creativiteit: c-creatie 2 CP Cluster Media aan de Maas Opleiding: GMT, CMD en CDM Versie 2011/februari 1 A4-Mdulebeschrijving Mdulecde: Media & Creativiteit: MEDMEC03 Mdulenaam:

Nadere informatie

Tussenrapportage: plan van aanpak raadsenquête grondexploitatie Duivenvoordecorridor.

Tussenrapportage: plan van aanpak raadsenquête grondexploitatie Duivenvoordecorridor. Tussenrapprtage: plan van aanpak raadsenquête grndexplitatie Duivenvrdecrridr. Enquêtecmmissie grndexplitatie Duivenvrdecrridr 16 februari 2015 Inhudspgave: 1. Inleiding 2. Organisatie 3. Verfijning nderzeksvraag

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden. Artikel 1 Definities

Algemene Voorwaarden. Artikel 1 Definities Algemene Vrwaarden Dit zijn de Algemene Vrwaarden van Fiets Clinics Nederland, gevestigd: Waalbandijk 20, 6541AJ Nijmegen. Op alle prducten van Fiets Clinics Nederland zijn deze Algemene Vrwaarden van

Nadere informatie

Tijdelijke regeling diensten van algemeen economisch belang toegelaten instellingen volkshuisvesting. Q and A s: update d.d.

Tijdelijke regeling diensten van algemeen economisch belang toegelaten instellingen volkshuisvesting. Q and A s: update d.d. Tijdelijke regeling diensten van algemeen ecnmisch belang tegelaten instellingen vlkshuisvesting Q and A s: update d.d. februari 2013 Aanbesteding Hebben wningcrpraties de plicht m maatschappelijk vastged

Nadere informatie

Certificatieschema BEI-BLS-WV LS-meterkast

Certificatieschema BEI-BLS-WV LS-meterkast Pagina 1 van 8 nderdeel van BEI-BLS- WV LS-meterkast Stichting Persnscertificatie Energietechniek Alle rechten vrbehuden. Niets uit deze uitgave mag wrden verveelvudigd, pgeslagen in een geautmatiseerd

Nadere informatie

Getallen 1 is een programma voor het aanleren van de basis rekenvaardigheden (getalbegrip).

Getallen 1 is een programma voor het aanleren van de basis rekenvaardigheden (getalbegrip). Getallen 1 Getallen 1 is een prgramma vr het aanleren van de basis rekenvaardigheden (getalbegrip). Delgrep Rekenen en Wiskunde Getallen 1 Getallen 1 is geschikt vr grep 7 en 8 van de basisschl en de eerste

Nadere informatie

Academiejaar 2013-2014

Academiejaar 2013-2014 Arteveldehgeschl Dienst studieadvies Hgprt 15 9000 Gent Tel. 09/234 90 30 studieadvies@arteveldehs.be Gids vr studenten: studie en werk/ndernemerschap/kunst/plitiek/ studentenvertegenwrdiging/sciale f

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel Elzendaalcollege

Schoolondersteuningsprofiel Elzendaalcollege Schlndersteuningsprfiel Elzendaalcllege 1 Krte beschrijving van de lcatie De lcatie Bxmeer: biedt Mav, Hav en VWO. telt ruim 1700 leerlingen. heeft elke afdeling verdeeld in nderbuw en bvenbuw (m.u.v.

Nadere informatie