Algemene voorwaarden trainingen Edunova

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Algemene voorwaarden trainingen Edunova"

Transcriptie

1 Algemene vrwaarden trainingen Edunva Edunva Meddsestraat 47 Winterswijk Artikel 1. Definities Opdrachtgever: de natuurlijke persn f rechtspersn, met wie een vereenkmst met betrekking tt deelname aan een training is geslten. Cursist: de natuurlijke persn die feitelijk namens de pdrachtgever aan de training deelneemt. Training: training, cursus, wrkshp, caching, cunseling f enige andere bijeenkmst met als del het verbrengen en/f vergrten van kennis en/f vaardigheden. Open training: training met deelname dr cursist(en) uit verschillende rganisaties. Incmpany training: training met deelname dr cursist(en) uit dezelfde rganisatie p lcatie van de betreffende rganisatie. Maatwerk training: training met deelname dr cursist(en) uit dezelfde rganisatie aangepast aan de vraag en behefte van de betreffende rganisatie. Vrwaarden: nderhavige algemene vrwaarden. Artikel 2. Tepasselijkheid 1. De vrwaarden zijn van tepassing p alle ffertes, algemene aanbiedingen, (rechts)handelingen, vereenkmsten en dergelijke met betrekking tt trainingen van Edunva, ngeacht f deze samenhangen met, dan wel vlgen p reeds gedane ffertes, algemene aanbiedingen, (rechts)handelingen, vereenkmsten en dergelijke. 2. Wijzigingen van f aanvullingen p de vrwaarden dienen dr pdrachtnemer uitdrukkelijk en schriftelijk te wrden bevestigd. 3. Een inschrijving p de wijze als vermeld in artikel 3 lid 1 f het accepteren van een fferte als bedeld in artikel 4 lid 2 impliceert aanvaarding van de tepasselijkheid van deze vrwaarden. 4. Tepasselijkheid van algemene vrwaarden van de pdrachtgever is uitgeslten vr zver deze in strijd zijn met deze vrwaarden.

2 Artikel 3. Inschrijving en bevestiging pen training 1. Inschrijving vr de dr Edunva te verzrgen pen trainingen kan dr pdrachtgever plaatsvinden dr het vlledig invullen van het inschrijffrmulier p de website 2. Edunva bevestigt een inschrijving die is gedaan p de wijze als in het vrgaande lid vermeld steeds per mail. Dr verzending van deze (pdracht)bevestiging kmt de vereenkmst met betrekking tt deelname aan de betreffende training tt stand. 3. De pdrachtbevestiging geeft de (inhud van de) vereenkmst weer, behudens tegenbewijs. Artikel 4. Overeenkmst ter zake incmpany training/maatwerktraining 1. Ter zake een incmpany- f maatwerktraining zal pdrachtgever een fferte aanvragen bij Edunva. 2. De vereenkmst met betrekking tt deelname aan een incmpany- f maatwerktraining kmt tt stand dr integrale acceptatie van de fferte. 3. De inhud van de fferte geldt als weergave van de vereenkmst. Een afwijkende acceptatie van de fferte geldt als verwerping van de rsprnkelijke fferte en als een uitndiging tt het den van een nieuwe fferte. Edunva is niet verplicht tt het pstellen van een nieuwe fferte. Artikel 5. Prijzen van pen training 1. Bij inschrijving via een inschrijffrmulier p de website gelden de trainingsprijzen zals deze ten tijde van aanmelding zijn vermeld p de website en in de meest recente trainingsbrchure f leaflet die dr Edunva is uitgegeven c.q. verspreid, ngeacht f de pdrachtgever deze kent. 2. In de trainingsprijzen zijn de ksten vr het trainingsmateriaal inbegrepen, tenzij anders is vermeld. 3. Als p een training BTW van tepassing is, zijn vermelde prijzen exclusief BTW. 4. Prijzen zullen wrden aangepast bij wijzigingen in het BTW regime en/f de hgte van de geldende BTW tarieven. Artikel 6. Prijzen van incmpany- f maatwerktraining 1. De trainingsprijs die is vermeld in de fferte is slechts bindend gedurende de geldigheidsduur van die fferte. 2. In de geffreerde trainingsprijs zijn de ksten vr het trainingsmateriaal inbegrepen, tenzij anders is vermeld. 3. Als p een training BTW van tepassing is, zijn vermelde prijzen exclusief BTW en wrden inclusief BTW in rekening gebracht. 4. Prijzen zullen wrden aangepast bij wijzigingen in het BTW regime en/f de hgte van de geldende BTW tarieven.

3 Artikel 7. Betaling 1. Na inschrijving vr een training zals vermeld in artikel 3 f na acceptatie van de fferte als bedeld in artikel 4 zendt Edunva een factuur met betrekking tt de training aan de pdrachtgever. 2. Betaling dr de pdrachtgever dient integraal te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum znder enig recht p krting f verrekening, ten kantre van Edunva f dr middel van strting p een dr Edunva aangewezen bank- f girrekening. 3. Indien de pdrachtgever niet binnen de in lid 2 van dit artikel genemde termijn heeft betaald, is hij van rechtswege in verzuim znder dat een nadere ingebrekestelling vereist is. De pdrachtgever is in dat geval tevens znder nadere smmatie vanaf de vervaldatum tt de datum van algehele vldening een rente verschuldigd van 1% per maand, berekend ver het penstaande factuurbedrag, waarbij een deel van een maand wrdt beschuwd als een hele. 4. Indien de pdrachtgever niet dan wel niet tijdig betaalt, zijn de daaruit vr Edunva vrtvleiende ksten vr rekening van de pdrachtgever. Onder deze ksten zijn begrepen alle gerechtelijke en buitengerechtelijke ksten, zals de ksten van smmatie, incass, raadsman/advcaat. De buitengerechtelijke ksten wrden gesteld p ten minste 15% van het te vrderen bedrag met een minimum van 250,- excl. BTW. Artikel 8. Verplaatsing data incmpany- f maatwerktraining dr de pdrachtgever 1. Een trainingsdag(deel) kan tt drie (3) weken vr de afgesprken datum in verleg kstels wrden verplaatst naar een andere datum. Bij verplaatsing krter dan drie (3) weken - en langer dan een (1) week - vr datum wrdt 50% van het trainingsbedrag in rekening gebracht. Bij verplaatsing binnen een (1) week vr de afgesprken datum is het vlledige trainingsbedrag verschuldigd. Artikel 9. Annulering pen training dr de pdrachtgever 1. Annulering dr de pdrachtgever van de vereenkmst ter zake een pen training is uitsluitend mgelijk bij aangetekend schrijven tt drie (3) weken vr de geplande trainingsdag. 2. Bij annulering vanaf drie (3) weken vr de geplande trainingsdag wrdt het trainingsgeld vlledig in rekening gebracht en heeft de pdrachtgever geen recht p restitutie van het reeds betaalde bedrag. 3. Annulering dr de pdrachtgever van de trainingsvereenkmst na aanvang van de training is niet mgelijk.

4 Artikel 10. Verhindering van de cursist 1. Indien een cursist verhinderd is deel te nemen aan de training, is vervanging dr een andere cursist mgelijk, mits de vervanger uiterlijk een (1) week vr de eerste trainingsdag wrdt aangemeld bij Edunva. Vr deze vervanging is de pdrachtgever geen extra ksten verschuldigd. 2. Een verhinderde cursist kan p verzek wrden vergebekt naar eenzelfde training p andere data f datum. Bij verbeking wrden administratieksten ad 19,50 excl. BTW in rekening gebracht. Bij verbeking binnen een week vr de eerste trainingsdag bedragen deze ksten 25% van de trainingsprijs, met een minimum van 19,50 excl. BTW. Artikel 11. Annulering dr Edunva 1. Edunva behudt zich het recht vr de training te annuleren tt uiterlijk drie (3) dagen vr de eerste trainingsdag. De pdrachtgevers wrden hiermtrent nverwijld p de hgte gesteld. Edunva zal het dr de pdrachtgever betaalde trainingsgeld restitueren. Indien mgelijk biedt Edunva de pdrachtgever een alternatief aan. Indien de pdrachtgever hiervan gebruik maakt wrdt het trainingsgeld niet gerestitueerd. Artikel 12. Aansprakelijkheid 1. Edunva is niet aansprakelijk vr enige schade die verrzaakt is dr f verband hudt met deelname aan een training van Edunva f de annulering van de trainingsvereenkmst dr Edunva, tenzij aan Edunva pzet f grve schuld kan wrden verweten. 2. Indien Edunva p enig mment ndanks het bepaalde in lid 1 wel aansprakelijk is vr enige schade, dan zal deze beperkt zijn tt maximaal het factuurbedrag. 3. Indirecte schade wrdt niet verged. Artikel 13. Intellectuele eigendm 1. Het verstrekte trainingsmateriaal wrdt eigendm van de pdrachtgever. 2. De rechten van het intellectuele eigendm met betrekking tt de training, het trainingsmateriaal en eventuele verige stukken/prducten met betrekking tt de training wrden dr Edunva vrbehuden. 3. Znder uitdrukkelijke schriftelijke testemming van Edunva is de pdrachtgever niet gerechtigd gegevens uit en/f gedeelten en/f uittreksels van het verstrekte trainingsmateriaal te penbaren, te expliteren f - p welke wijze dan k - te verveelvudigen.

5 Artikel 14. Vervanging dcent f trainer 1. Edunva is te allen tijde gerechtigd een dcent f trainer, dr haar met de uitvering van de trainingsvereenkmst belast, te vervangen dr een andere dcent f trainer. Artikel 15. Reclame 1. De pdrachtgever dient een reclame met betrekking tt de uitvering van de trainingsvereenkmst f een met de training samenhangende administratieve prcedure schriftelijk kenbaar te maken binnen 8 dagen na aanvang van de training en deze te richten aan de directeur van Edunva. Aangaande de reclame zal een schriftelijke reactie vlgen. 2. Reclames aangaande de factuur dienen binnen 8 dagen na factuurdatum p dezelfde wijze als in lid 1 vermeld kenbaar te wrden gemaakt, waarna de afhandeling eveneens schriftelijk zal plaatsvinden. Artikel 16. Tepasselijk recht 1. Op alle ffertes, algemene aanbiedingen, (rechts)handelingen en dergelijke van Edunva en vereenkmsten tussen Edunva en de pdrachtgever is Nederlands recht van tepassing. 2. Alle geschillen die tussen partijen ntstaan naar aanleiding van een fferte, algemene aanbieding, (rechts)handeling, vereenkmst en dergelijke, waarp deze vrwaarden van tepassing zijn f naar aanleiding van vereenkmsten die hieruit vrtvleien, wrden aanhangig gemaakt bij een bevegde rechter nadat partijen zich tt het uiterste hebben ingespannen een geschil in nderling verleg te beslechten en tenzij de wet anders vrschrijft.

Algemene voorwaarden In company workshops en trainingen

Algemene voorwaarden In company workshops en trainingen Algemene voorwaarden In company workshops en trainingen Artikel 1. Definities Opdrachtgever: de natuurlijke persoon of rechtspersoon met wie een overeenkomst tot afname van een in company workshop of training

Nadere informatie

Coachee: De natuurlijke persoon die deelneemt aan een begeleidingstraject op het gebied van coaching, training of aanverwante werkzaamheden.

Coachee: De natuurlijke persoon die deelneemt aan een begeleidingstraject op het gebied van coaching, training of aanverwante werkzaamheden. ALGEMENE VOORWAARDEN Artikel 1: Definities In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: Opdrachtnemer: De natuurlijke of rechtspersoon namens wie de Coach Diensten op het gebied van coaching, training

Nadere informatie

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Algemene voorwaarden 085-4011 069 www.creativeict. www.creativeict.nl Creative ICT Bultsweg 90 7532 XJ Enschede info@creativeict.nl www.creativeict.nl KvK 08221000 BTW NL 203920429 B01 ABN AMRO 44.38.64.314

Nadere informatie

27145441, 150, 2491 AK

27145441, 150, 2491 AK Algemene leverings- en betalingsvoorwaarden van VAPRO B.V. (hierna VAPRO) statutair gevestigd te 's-gravenhage, KvK 27145441, kantoorhoudende Loire 150, 2491 AK te 's-gravenhage. Leveringsvoorwaarden gedeponeerd

Nadere informatie

Artikel 1. Definities In deze Voorwaarden zijn de begrippen met een hoofdletter als volgt gedefinieerd:

Artikel 1. Definities In deze Voorwaarden zijn de begrippen met een hoofdletter als volgt gedefinieerd: Algemene Voorwaarden CAD Accent Artikel 1. Definities In deze Voorwaarden zijn de begrippen met een hoofdletter als volgt gedefinieerd: Afnemer: iedere natuurlijke of rechtspersoon die al dan niet handelt

Nadere informatie

ALGEMENE LEVERINGS - EN BETALINGSVOORWAARDEN: 100 Graden

ALGEMENE LEVERINGS - EN BETALINGSVOORWAARDEN: 100 Graden ALGEMENE LEVERINGS - EN BETALINGSVOORWAARDEN: 100 Graden Artikel 1 ALGEMEEN 1.1 Al onze aanbiedingen, overeenkomsten en de uitvoering daarvan worden uitsluitend beheerst door de onderhavige voorwaarden.

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN

ALGEMENE VOORWAARDEN ALGEMENE VOORWAARDEN Van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid VECHTSTAD CONSULTANCY B.V. Artikel 1 TOEPASSELIJKHEID 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op al onze aanbiedingen

Nadere informatie

ALGEMENE BEMIDDELINGSVOORWAARDEN van Nu Wonen. hierna te noemen: "NU WONEN BV"

ALGEMENE BEMIDDELINGSVOORWAARDEN van Nu Wonen. hierna te noemen: NU WONEN BV ALGEMENE BEMIDDELINGSVOORWAARDEN van Nu Wonen hierna te noemen: "NU WONEN BV" 1. Definities 1.1. Huurder: de natuurlijke of rechtspersoon die middels bemiddeling door Nu Wonen een woning huurt. De Huurder

Nadere informatie

Geldend per 1 februari 2007. Artikel 1: Begrippen. In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

Geldend per 1 februari 2007. Artikel 1: Begrippen. In deze voorwaarden wordt verstaan onder: Geldend per 1 februari 2007 Artikel 1: Begrippen In deze voorwaarden wordt verstaan onder: a. leverancier: de stichting Driestar Educatief, gevestigd en kantoorhoudend te 2800 AJ Gouda aan de Burgemeester

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN JURICOACH

ALGEMENE VOORWAARDEN JURICOACH ALGEMENE VOORWAARDEN JURICOACH Artikel 1. Definities 1.1 In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder: Opdrachtgever: de partij (natuurlijke- of rechtspersoon) die Opdracht geeft aan Opdrachtnemer

Nadere informatie

Algemene voorwaarden All Art Design B.V., B2B, versie 2014.

Algemene voorwaarden All Art Design B.V., B2B, versie 2014. Algemene voorwaarden All Art Design B.V., B2B, versie 2014. Artikel 1. Definities 1. Opdrachtnemer: All Art Design; 2. Opdrachtgever: de rechtspersoon, dan wel de natuurlijke persoon handelend in de uitoefening

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN KKamsterdam

ALGEMENE VOORWAARDEN KKamsterdam ALGEMENE VOORWAARDEN KKamsterdam Toepasselijkheid 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op en maken onlosmakelijk deel uit van iedere aanbieding, offerte en overeenkomst die betrekking heeft

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN EDITOO B.V

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN EDITOO B.V ALGEMENE VOORWAARDEN VAN EDITOO B.V., GEVESTIGD TE ARNHEM, GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN VOOR CENTRAAL GELDERLAND OP 24 MAART 2014 ONDER NUMMER 09116701 Artikel 1: Definities 1.

Nadere informatie

Algemene voorwaarden D.O.e.N. B.V.

Algemene voorwaarden D.O.e.N. B.V. Algemene voorwaarden D.O.e.N. B.V. Artikel 1 Definities In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: 1.1. D.O.e.N. BV: de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid D.O.e.N. B.V. gevestigd

Nadere informatie

Algemene leveringsvoorwaarden

Algemene leveringsvoorwaarden VivaVeda Christiane Veldkamp Hubert Ummelsstraat 2 5953 PT Reuver 077-475 80 62 06-42 20 37 17 info@vivaveda.nl www.vivaveda.nl Algemene leveringsvoorwaarden TOEPASSING. Artikel 1. 1. Op alle offertes

Nadere informatie

ALGEMENE VERKOOP- EN LEVERINGSVOORWAARDEN VAN DE VERENIGING PLATFORM PROMOTIONAL PRODUCTS,

ALGEMENE VERKOOP- EN LEVERINGSVOORWAARDEN VAN DE VERENIGING PLATFORM PROMOTIONAL PRODUCTS, ALGEMENE VERKOOP- EN LEVERINGSVOORWAARDEN VAN DE VERENIGING PLATFORM PROMOTIONAL PRODUCTS, statutair GEVESTIGD TE DEN HAAG EN feitelijk KANTOORHOUDENDE TE (2585 EW) DEN HAAG AAN DE Laan Copes van Cattenburch

Nadere informatie

Afnemer: de rechtspersoon of natuurlijke persoon met wie EUN een Overeenkomst heeft gesloten.

Afnemer: de rechtspersoon of natuurlijke persoon met wie EUN een Overeenkomst heeft gesloten. ARTIKEL 1 Definities In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: Afnemer: de rechtspersoon of natuurlijke persoon met wie EUN een Overeenkomst heeft gesloten. Algemene Voorwaarden: deze algemene

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN INTERTEACH OPLEIDINGEN B.V.

ALGEMENE VOORWAARDEN INTERTEACH OPLEIDINGEN B.V. ALGEMENE VOORWAARDEN INTERTEACH OPLEIDINGEN B.V. Artikel 1. Definities In het hiernavolgende wordt verstaan onder: a. Interteach Opleidingen B.V.: Opleidingsinstituut vooral gericht op kortdurende bedrijfscursussen

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Sjonic Digital Media BV

Algemene voorwaarden Sjonic Digital Media BV SJONIC DIGITAL MEDIA BV EDISONWEG 1D 3404 LA IJSSELSTEIN T 030-6875506 F 030-6875507 SJONIC@SJONIC.NL SJONIC.NL KVK UTRECHT 30174195 RABOBANK 33.60.15.062 Algemene voorwaarden Sjonic Digital Media BV Inhoudsopgave

Nadere informatie

ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN van Pieter Cornelis Visser, wonende te Haastrecht en gevestigd in Woerden.

ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN van Pieter Cornelis Visser, wonende te Haastrecht en gevestigd in Woerden. ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN van Pieter Cornelis Visser, wonende te Haastrecht en gevestigd in Woerden. 1. Aanbiedingen. Tenzij daarbij uitdrukkelijk het tegendeel is vermeld zijn onze offertes, prijscouranten

Nadere informatie

Postadres: postbus 9031 1180MA Amstelveen Tel : 06 11318722 e:mail info@uwwoningkeurder.nl KVK: 34216786

Postadres: postbus 9031 1180MA Amstelveen Tel : 06 11318722 e:mail info@uwwoningkeurder.nl KVK: 34216786 Artikel 1 Werkingssfeer 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes en overeenkomsten van of met Uw Woningkeurder en alle daarmee verband houdende handelingen, zowel van voorbereidende

Nadere informatie

Artikel 2. Definities In deze verkoop- en leveringsvoorwaarden (hierna te noemen: Voorwaarden) wordt verstaan onder:

Artikel 2. Definities In deze verkoop- en leveringsvoorwaarden (hierna te noemen: Voorwaarden) wordt verstaan onder: Algemene Verkoop- en leveringsvoorwaarden Artikel 1. Algemeen "Cédicu", houdt zich bezig met de ontwikkeling, productie, levering en verspreiding van Laat eens zien! lespakketten via diverse mediavormen,

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden. 1 Algemene bepalingen. 2 Aanbiedingen en tarieven. 3 Auteursrecht. 4 Aansprakelijkheid. ShiftVision

Algemene Voorwaarden. 1 Algemene bepalingen. 2 Aanbiedingen en tarieven. 3 Auteursrecht. 4 Aansprakelijkheid. ShiftVision Algemene Voorwaarden 1 Algemene bepalingen 1.1 De navolgende voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van ShiftVision, hierna te noemen de opdrachtnemer, op alle door de opdrachtnemer gesloten

Nadere informatie

3. De toepasselijkheid van eventuele inkoop- en of andere voorwaarden van opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen

3. De toepasselijkheid van eventuele inkoop- en of andere voorwaarden van opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen Algemene Leveringsvoorwaarden Hemel-bed, gevestigd te Amersfoort, Manegebaan 12, 3816AD. Kamer van Koophandel Gooi-, Eem- en Flevoland inschrijvingsnummer :31031020 BTW-nummer: NL088667443B01 Algemene

Nadere informatie

IBAN NL59 ABNA 0566 2487 35 BIC ABNANL2A

IBAN NL59 ABNA 0566 2487 35 BIC ABNANL2A Algemene Voorwaarden Algemene voorwaarden van Las Fiestas Del Mundo, gevestigd te Halsteren, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 20124064. Artikel 1 Definities Onder deze algemene voorwaarden

Nadere informatie

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Algemene voorwaarden Algemene voorwaarden voor Belastingbuddy Artikel 1 Definities In deze algemene voorwaarden worden de volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN ALL-IN-MEDIA 1. Begripsbepaling: In het kader van de onderhavige algemene voorwaarden wordt verstaan onder: a.

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN ALL-IN-MEDIA 1. Begripsbepaling: In het kader van de onderhavige algemene voorwaarden wordt verstaan onder: a. ALGEMENE VOORWAARDEN VAN ALL-IN-MEDIA 1. Begripsbepaling: In het kader van de onderhavige algemene voorwaarden wordt verstaan onder: a. All-In-Media: Eenmanszaak All-In-Media., gevestigd en kantoorhoudende

Nadere informatie

VAN DOORNE BEVERAGES B.V. Den Haag

VAN DOORNE BEVERAGES B.V. Den Haag Algemene Voorwaarden Van Doorne Beverages B.V. Algemene Voorwaarden van de besloten vennootschap Van Doorne Beverages B.V. gevestigd te, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te onder nummer 27280283,

Nadere informatie

3. Eventuele afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.

3. Eventuele afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen. ALGEMENE VOORWAARDEN VAN: I-Development / Studentproject.eu hierna te noemen: gebruiker Artikel 1 Definities 1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt,

Nadere informatie