TOEZICHTKADER ACCREDITATIESTELSEL HOGER ONDERWIJS. september 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "TOEZICHTKADER ACCREDITATIESTELSEL HOGER ONDERWIJS. september 2014"

Transcriptie

1 TOEZICHTKADER ACCREDITATIESTELSEL HOGER ONDERWIJS september 2014

2 INHOUD Inleiding 4 1 Del en uitvering van het tezicht Wat willen we bereiken? Werkwijze Waarderingskader 7 2 Relatie met het instellingstezicht 11 Pagina 3 van 11

3 Inleiding Wettelijk kader Het tezicht p het accreditatiestelsel is gebaseerd p artikel 3.2, nderdeel c, van de Wet p het nderwijstezicht (WOT): De inspectie heeft mede als taak het nderzeken en bevrderen van de kwaliteit van het stelsel van hger nderwijs, met inbegrip van het stelsel van accreditatie, bedeld in artikel 1.1, nderdelen q, r en s, van de Wet p het hger nderwijs en wetenschappelijk nderzek. Het accreditatiestelsel zelf is geregeld in hfdstuk 5a van de Wet p het hger nderwijs en wetenschappelijk nderzek (WHW) en verder dr het accreditatiergaan, de Nederlands-Vlaamse Accreditatierganisatie (NVAO) uitgewerkt in accreditatiekaders en nderliggende instrumenten. Reikwijdte van het tezicht Dit tezichtskader beschrijft het tezicht p het Nederlandse accreditatiestelsel. Nederland en Vlaanderen hebben hun accreditatiestelsels gezamenlijk pgebuwd, waarna de stelsels zich afznderlijk drntwikkeld hebben. De beide landen streven ernaar de stelsels weer dichter bij elkaar te brengen. De Inspectie van het nderwijs (inspectie) hudt er rekening mee dat het tezicht p en uitspraken ver het Nederlandse accreditatiestelsel drwerking kunnen hebben p het Vlaamse stelsel. Het tezicht betreft geen tezicht p de NVAO, maar p de kwaliteit van het functineren van het accreditatiestelsel in Nederland. Tezicht p de NVAO is vlgens het Accreditatieverdrag tussen de ministers van nderwijs van Nederland en Vlaanderen vrbehuden aan het Cmité van Ministers. Daarnaast gelden vr de NVAO bepalingen in de Kaderwet zelfstandige bestuursrganen (ZBO). Vanzelfsprekend vrmt de NVAO een belangrijke infrmatiebrn ver het functineren van het stelsel. Naast het tezicht p de kwaliteit van het stelsel van hger nderwijs, met inbegrip van het accreditatiestelsel, hudt de inspectie tezicht p de naleving van wet- en regelgeving en p de financiële rechtmatigheid en cntinuïteit. De inspectie hudt geen tezicht p de kwaliteit van pleidingen hger nderwijs. Van cncept naar definitief tezichtskader Ten beheve van het tezicht p het accreditatiestelsel stelt de inspectie cf de WOT een tezichtskader p. Begin 2013 is een cncepttezichtskader pgesteld. Na verleg met het bestuursdepartement en de NVAO is dit als cnceptkader de basis geweest vr het nderzek naar het accreditatiestelsel in het vrjaar Daarna is het tezichtskader p basis van de ervaringen in het nderzek bijgesteld en met de NVAO besprken. Dit heeft cnfrm de prcedure van de WOT geleid tt vaststelling van het kader dr de Inspecteur-generaal van het Onderwijs in september Eerder tezicht Bij de start van het accreditatiestelsel is bepaald dat de inspectie tezicht zu uitefenen p de kwaliteit van het accreditatiestelsel. In dit verband zijn er reeds diverse evaluaties uitgeverd en mede p grnd hiervan zijn er verbeteringen van het stelsel drgeverd. Met dit tezichtader zetten we deze lijn vrt. Het accreditatiestelsel neemt in de kwaliteitsbrging in het hger nderwijs een centrale psitie in. De inspectie wil met haar tezicht p het accreditatiestelsel de kwaliteit van het stelsel nderzeken en bevrderen. Pagina 4 van 11

4 1 Del en uitvering van het tezicht 1.1 Wat willen we bereiken? Het tezicht p het accreditatiestelsel vr hger nderwijs heeft tt del het berdelen en bevrderen van de kwaliteit van het accreditatiestelsel en het stimuleren van de kwaliteit daarvan. Dit tezicht staat daarmee uitdrukkelijk ten dienste van het ged functineren van het accreditatiestelsel met het g p behud en versterking van het maatschappelijk vertruwen in dit stelsel en daarmee in dat van de kwaliteit van het hger nderwijs. 1.2 Werkwijze Srten nderzek Het tezicht p het accreditatiestelsel kent twee srten nderzek: - peridiek integraal nderzek naar het functineren van het accreditatiestelsel; - tussentijds incidenteel nderzek naar aanleiding van klachten f signalen. Integraal nderzek Peridiek den we nderzek naar het functineren van het accreditatiestelsel, vr het eerst eind begin Het accreditatiestelsel kent zes srten berdelingen: uitgebreide pleidingsberdeling bestaande pleiding; beperkte pleidingsberdeling bestaande pleiding; uitgebreide tets nieuwe pleiding; beperkte tets nieuwe pleiding. Daarnaast kent het stelsel de instellingstets kwaliteitszrg (ITK). Ok is er een accreditatiekader vr de berdeling van een bijznder kenmerk. Elke berdelingssrt kent een nderzek dr een nafhankelijk panel p basis van het berdelingskader. De berdeling van een bestaande pleiding leidt tt een accreditatiebesluit dr de NVAO. Een ITK leidt tt een besluit van de NVAO ver het behalen van de ITK. Bij een psitief ITK-besluit kan vr het nderzek naar een nieuwe f bestaande pleiding met een beperkte berdeling vlstaan wrden. Werkwijze peridiek nderzek accreditatieprces Eens per vier jaar det de inspectie integraal nderzek naar het functineren van het accreditatiestelsel, te beginnen eind 2012 (1). Hiervr is een waarderingskader ntwikkeld met standaarden welke het accreditatiestelsel gesteld kunnen wrden. De inspectie start met het pstellen van een nderzeksplan. Het nderzeksplan bespreken we met de NVAO. 1 Daarmee dreg het eerste nderzek bij aan de dr de minister tegezegde evaluatie van het nieuwe accreditatiestelsel eind 2012/begin Pagina 5 van 11

5 Het integrale nderzek bestaat drgaans uit: 1. een analyse van verantwrdingen (waarnder jaarverslagen) en andere beschikbare interne en externe berdelingen van het stelsel i.h.k.v. de eigen kwaliteitszrg van de NVAO (2); 2. gesprekken met NVAO, kepelrganisaties en andere betrkkenen in het accreditatiestelsel; 3. een breedte-nderzek nder (een representatieve steekpref van) alle instellingen vr hb en w, bekstigd en niet bekstigd, naar aspecten van het functineren en de bereikte resultaten van het stelsel; 4. een diepte-nderzek bij een aantal casussen van recente berdelingssrten. Onderzcht wrdt dr middel van dcumentstudie en gesprekken met enkele betrkkenen f de systematiek van het berdelingsprces, het daarp vlgend besluitvrmingsprces en de bereikte effecten aan de standaarden in dit tezichtskader vldet. Het diepte-nderzek vrmt geen herhaling van het panelnderzek en besluitvrming dr de NVAO, dat wil zeggen dat de kwaliteit van de pleiding niet pnieuw berdeeld wrdt. Dit deel van het nderzek betreft enkel de prcesgang. Het nderzek maakt deel uit van de infrmatieafspraak van het desbetreffende jaar tussen het ministerie van OCW, de Vereniging Hgeschlen respectievelijk de Vereniging van Universiteiten (VSNU) en de inspectie waarin beperking van de administratieve lasten een belangrijk uitgangspunt is. Bij elk peridiek nderzek beziet de inspectie actief de mgelijkheid tt samenwerking en afstemming van pzet en tijdstip met andere evaluerende partijen teneinde verlap te vrkmen en synergie te bereiken, met behud van eigen perspectief en verantwrdelijkheid. Dit kan reden zijn m af te wijken van de vierjaarcyclus. Onderzeksaccenten Het is mgelijk m tijdens het integrale nderzek extra accent te leggen p één standaard, f nderdeel daarvan, naar aanleiding van actuele vragen. Dit kan bijvrbeeld naar aanleiding van vernieuwingen in het stelsel, zals in We nemen dit na verleg met het ministerie in het nderzeksplan p. Onderzek naar aanleiding van incidenten Naast dit reguliere, peridieke nderzek kan de inspectie p grnd van ernstige signalen m.b.t. het accreditatieprces welke uitstraling hebben naar het gehele accreditatiestelsel, en na verleg met de NVAO en het ministerie, nderzek instellen naar de kwaliteit van een cncreet nderzek in het kader van een tets nieuwe pleiding, een accreditatie f een instellingstets vr zver dit niet de bevegdheid en werkzaamheden van de NVAO zelf betreft. De inspectie analyseert daarbij steeds f de signalen geïsleerde incidenten zijn f representatief vr het gehele accreditatiestelsel f vr nderzeken waarbij bepaalde evaluatiebureaus zijn betrkken f vr nderzeken waarbij een bepaalde instelling is betrkken. Betrkken instellingen wrden in het geval van een incidenteel nderzek vraf geïnfrmeerd. 2 Zals genemd in de Kwaliteitsverklaring NVAO, maart Pagina 6 van 11

6 Thematisch nderzek De inspectie kan k af en te het accreditatiestelsel drlichten p bepaalde aspecten van het accreditatieprces ver pleidingen heen, afhankelijk van eerdere bevindingen van het tezicht. Dit nemen we p in ns jaarwerkplan. Rapprtages Elk nderzek naar het accreditatiestelsel sluiten we af met een penbaar rapprt. In dit rapprt zijn de nderzchte pleidingen en instellingen geannimiseerd. Uiterlijk zes weken na het laatste gesprek in het kader van het nderzek legt de inspectie het cnceptrapprt ver het functineren van het accreditatiestelsel ter reactie vr aan de NVAO en aan betrkken evaluatiebureaus. Het definitieve rapprt wrdt aangebden aan de minister van OCW met een afschrift aan de NVAO. Het rapprt wrdt behandeld als een themarapprt in de zin van de Regeling Inspectie van het nderwijs 2006 (3). Vervlgtraject Over de uitkmsten van het nderzek naar het accreditatiestelsel vert de inspectie verleg met de minster. Het nderzek kan leiden tt vrstellen vr aanpassingen van het stelsel, z ndig dr regelgeving. Bij tekrtkmingen in de tepassing van de vigerende kaders in het accreditatieprces kan een nderzek naar de kwaliteitsverbetering van het accreditatieprces vlgen, gericht p de betreffende elementen. Mcht dit nverhpt nvldende tt verbeteringen leiden, dan kan een breder nderzek vlgen gericht p de gecnstateerde tekrtkmingen. 1.3 Waarderingskader Achtergrnd waarderingskader De inspectie hanteert vr de berdeling van het functineren van het accreditatiestelsel een waarderingskader. Het waarderingskader wrdt per berdelingssrt gehanteerd en waar ndig aangepast. Elke berdelingssrt bestaat uit twee nderscheiden fasen: - het nderzek met een berdeling dr de cmmissie van deskundigen; - het besluit dr de NVAO. Het accreditatiestelsel heeft tt del m de (basis)kwaliteit van pleidingen c.q. instellingen te garanderen, te stimuleren en transparant te maken. Daarvr is een nafhankelijke, valide en betruwbare rdeelsvrming ndzakelijk, in een prces dat zrgvuldig en inzichtelijk wrdt gerganiseerd en de instellingen niet meer dan ndig belast. Het accreditatiestelsel dient mechanismen van kwaliteitsbrging in zich te hebben. De inspectie van het nderwijs heeft tt taak hierp te te zien. Dit tezicht staat daarmee uitdrukkelijk ten dienste van het ged functineren van het accreditatiestelsel met het g p behud en versterking van het maatschappelijk vertruwen in dit stelsel en daarmee in dat van de kwaliteit van het hger nderwijs. 3 Artikel 3, derde lid, van de Regeling Inspectie van het nderwijs Ten aanzien van niet in pdracht van de minister pgestelde inspectieprducten als bedeld in artikel 8 van de WOT (waarte in elk geval de inspectieprducten behren die vrtvleien uit het Jaarwerkplan van de inspectie) bepaalt de inspectie in welke vrm penbaarmaking en publiciteit plaatsvindt. Met het ministerie vindt tijdig afstemming plaats ver verzending, al dan niet met een reactie van de minister, aan de Tweede Kamer, en wrdt verleg gepleegd ver de wijze waarp penbaarmaking en publiciteit plaatsvindt. Pagina 7 van 11

7 Deze uitgangspunten hebben tt het vlgende waarderingskader geleid. Waarderingskader Standaard 1: Infrmatievrziening De instelling en de desbetreffende pleiding wrden ged en tijdig geïnfrmeerd ver het prces en het berdelingskader van de hen aangaande berdelingen. De instelling en de desbetreffende pleiding wrden ged geïnfrmeerd ver het accreditatiestelsel en de berdelings- en accreditatieprcessen die hen aangaan met betrekking tt het verlp, wat van hen daarvr verwacht wrdt, de berdelingskaders en ver de nrmen behrende bij de verschillende eindrdelen. De gevlgen van een besluit van de NVAO zijn bekend. Ok andere belanghebbenden kunnen zich een ged rdeel vrmen ver de inrichting van de berdeling en besluitvrming. Standaard 2: Onafhankelijkheid De actren in het stelsel zijn nafhankelijk van de te berdelen instellingen en pleidingen. De rganiserende instanties en de cmmissies van deskundigen zijn in samenstelling, werkwijze en rdeelsvrming nafhankelijk van de te berdelen instellingen en pleidingen. Standaard 3: Deskundigheid De cmmissies van deskundigen zijn vldende deskundig. De cmmissies van deskundigen vertegenwrdigen vldende vakinhudelijke deskundigheid, nderwijskundige en examendeskundigheid, werkvelddeskundigheid en vertegenwrdigen in vldende mate het studentperspectief en het internatinale perspectief. Vr de instellingstets kennen de cmmissies vldende kwaliteitszrgdeskundigheid. Standaard 4: Betruwbaarheid en validiteit De inrichting van het stelsel leidt tt betruwbare en valide nderzekprcessen en berdelingen. Bij een berdeling is passende infrmatie verkregen m de kwaliteit van een pleiding, c.q. de kwaliteitszrg, te kunnen berdelen. Alle betrkkenen, waarnder in elk geval de studenten, dcenten en de examencmmissie wrden vldende gehrd. De berdelingen van de cmmissies van deskundigen en van het accreditatiergaan zijn passend bij de beschikbare infrmatie, het berdelingskader en de nrmering (betruwbaarheid). Er bestaan geen systematische verschillen in rdelen tussen uitverende bureaus en cmmissies welke niet uit kwaliteitsverschillen tussen pleidingen f instellingen vrtkmen. De berdelingskaders zijn pgesteld in vereenstemming met de wettelijke vrschriften en maatschappelijk verwachtingen. De cmmissies van deskundigen en het accreditatiergaan berdelen niet meer en niet minder dan de p het mment van nderzek gerealiseerde kwaliteitsbrging van een instelling cq. de gerealiseerde kwaliteit van een pleiding cnfrm het berdelingskader (validiteit). Pagina 8 van 11

8 Standaard 5: Zrgvuldigheid De berdelingen en besluiten zijn gebaseerd p zrgvuldige prcessen. De instelling en de pleiding, waarnder de dcenten, krijgen vldende gelegenheid hun visie, nderwijsinrichting en geleverde prestaties te te lichten. De cmmissies en het accreditatiergaan maken vldende gebruik van schriftelijke en mndeling infrmatie van de instelling, inclusief van de eventueel aanvullende infrmatie van een pleiding p nagekmen vragen van de NVAO. De nderzeksuitvering vindt plaats cnfrm met de instelling en pleiding gemaakte afspraken. De reacties van de instelling p het cnceptrapprt en p het besluit wrden zrgvuldig gewgen en de wijze van verwerking daarvan wrdt aan de instelling bekendgemaakt. Het rapprt en het besluit wrden uitgebracht binnen de gestelde termijnen. De fllw-up na een afwijzende f vrwaardelijke accreditatie verlpt cnfrm de gecmmuniceerde werkwijze. Standaard 6: Kwaliteitsbrging De kwaliteit van het accreditatiestelsel is dr de verschillende verantwrdelijke actren vldende gebrgd. Er zijn vldende peratineel gefrmuleerde delen gefrmuleerd met betrekking tt het accreditatiestelsel. Er vindt peridiek vldende mnitring en evaluatie plaats m na te gaan in heverre de gestelde delen bereikt wrden. Er wrden bij verschil tussen de gestelde en de gerealiseerde delen tijdig tereikende maatregelen ter verbetering genmen. Er vindt tereikende publieke verantwrding plaats ver delen van het accreditatiestelsel, realisatie daarvan en genmen verbetermaatregelen. Standaard 7: Stimulerende werking De berdelingen stimuleren instellingen respectievelijk pleidingen in vldende mate tt verbetering van de kwaliteitszrg respectievelijk de kwaliteit. De berdelingen stimuleren in vldende mate instellingen en pleidingen tt een kwaliteitscultuur en tt cntinue verbetering van de kwaliteitszrg en van het nderwijs. De fllw-up prcedures leiden tt de begde kwaliteitsverbetering. Standaard 8: Transparantie Het accreditatiestelsel draagt in vldende mate bij aan de bekendheid van de kwaliteit en prfiel, en verschillen daarin tussen instellingen en pleidingen. Het accreditatiestelsel levert nder andere via rapprten en besluiten transparante infrmatie ver zwel de basiskwaliteit als ver verschillen in kwaliteit en prfielen tussen pleidingen. De infrmatie is ged tegankelijk vr alle betrkkenen en een breder publiek. De rapprten en de besluiten zijn duidelijk, cnsistent en den recht aan de situatie van de berdeelde pleiding f instelling. Het accreditatiestelsel maakt (internatinale) vergelijking van de kwaliteit van pleidingen vldende mgelijk. Standaard 9: Accreditatielasten Het accreditatiestelsel geeft niet meer administratieve lasten dan ndig. Het accreditatiestelsel beperkt waar mgelijk de administratieve lasten. Hierbij wrdt k meegewgen he instellingen de administratieve lasten ervaren in verhuding tt de Pagina 9 van 11

9 pbrengsten van het accreditatiestelsel. Standaard 10: Dekking Alle pleidingsvarianten p alle vestigingen van bekstigde nieuwe en bestaande pleidingen die ten tijde van de berdeling verzrgd wrden, zijn berdeeld, evenals alle pleidingsvarianten van niet bekstigde geaccrediteerde pleidingen. Onder pleidingsvarianten wrdt hier verstaan varianten met vlledige prgramma s zals vltijd, deeltijd, duaal. Er is een tereikende waarbrg dat instellingen na een berdeling geen varianten ntwikkelen die meer dan 40 prcent afwijken van de berdeelde variant. Standaard 11: Wettelijke vereisten De uitvering van het accreditatiestelsel vldet aan de wettelijke vereisten. Het betreft hier alle wettelijke vrschriften pgenmen in artikel 5a van de WHW.. Verschillende wettelijke vrschriften wrden al gericht nderzcht in de vrgaande standaarden. Als de inspectie tt de cnclusie kmt dat bepaalde wettelijke bepalingen niet wrden nageleefd, vermelden we dat bij deze standaard. Nrmering Per standaard vlgt het rdeel nvldende, vldet ten dele, vldende, f ged met een weging p basis van het expertrdeel. Het eindrdeel ver het functineren van het accreditatiestelsel vlgt uit een nderzek naar de standaarden en leidt tt het gewgen rdeel nvldende, vldet ten dele, vldende f ged. Pagina 10 van 11

10 2 Relatie met het instellingstezicht Naast het tezicht p het accreditatiestelsel heeft de inspectie k tezicht p de instellingen vr hger nderwijs. Dit is cmplementair aan de eigen kwaliteitsbewaking en het interne tezicht van de instellingen almede aan de kwaliteitsbrging dr het accreditatiestelsel. De beide vrmen van tezicht p het hger nderwijs kunnen elkaar beïnvleden. Het tezicht p instellingen kan signalen pleveren mtrent de kwaliteit van bepaalde accreditaties als k ver het functineren van het accreditatiestelsel. Deze signalen bespreken we met de NVAO en kunnen aanleiding zijn tt specifieke tezichtactiviteiten met betrekking tt het accreditatiestelsel. Omgekeerd kan nderzek naar het functineren van het accreditatiestelsel tt een vermeden leiden van een mgelijke ernstige tekrtkming bij een pleiding f instelling. Dit vermeden leidt tt verleg met het ministerie van OCW en/f de NVAO in het kader van het Samenwerkingsprtcl tussen de inspectie en de NVAO. Pagina 11 van 11

Zijn in de aanvraag bijlagen genoemd en zijn die bijgevoegd? Zo ja, welke? Nummer desgewenst de bijlagen.

Zijn in de aanvraag bijlagen genoemd en zijn die bijgevoegd? Zo ja, welke? Nummer desgewenst de bijlagen. Checklist berdeling adviesaanvraag 1. De adviesaanvraag Heeft de r een adviesaanvraag gehad? Let p: een rapprt is in principe geen adviesaanvraag. Met een adviesaanvraag wrdt bedeld: het dr de ndernemer

Nadere informatie

IWI. De Gemeenteraad Postbus 11563

IWI. De Gemeenteraad Postbus 11563 Inspectie Werk en Inkmen Tezicht Gemeentelijk Dmein De Gemeenteraad Pstbus 11563 2502 AN Den Haag Prinses Beatrixlaan 82 2595 AL Den Haag Telefn (070) 304 44 44 Fax (070) 304 44 45 www.lwiweb.nl Cntactpersn

Nadere informatie

Tussenrapportage: plan van aanpak raadsenquête grondexploitatie Duivenvoordecorridor.

Tussenrapportage: plan van aanpak raadsenquête grondexploitatie Duivenvoordecorridor. Tussenrapprtage: plan van aanpak raadsenquête grndexplitatie Duivenvrdecrridr. Enquêtecmmissie grndexplitatie Duivenvrdecrridr 16 februari 2015 Inhudspgave: 1. Inleiding 2. Organisatie 3. Verfijning nderzeksvraag

Nadere informatie

behorend bij de Subsidieregeling stageplaatsen zorg II

behorend bij de Subsidieregeling stageplaatsen zorg II Cpr 18047A Accuntantsprtcl behrend bij de Subsidieregeling stageplaatsen zrg II Dit Accuntantsprtcl is p maat gemaakt vr de Subsidieregeling stageplaatsen zrg II. Het betreft het vlgende prduct, genemd

Nadere informatie

HERSTELPLAN Bachelor in de Vroedkunde Vives Noord, campus Brugge

HERSTELPLAN Bachelor in de Vroedkunde Vives Noord, campus Brugge 1 HERSTELPLAN Bachelr in de Vredkunde Vives Nrd, campus Brugge INLEIDING Op basis van de externe berdeling die p 21 en 22 maart 2013 heeft plaatsgevnden, heeft de pleiding Vredkunde p 18 nvember 2013 het

Nadere informatie

Betreft: Reactie op Consultatiedocument 'Standaard 4400N - Opdrachten tot het verrichten van overeengekomen specifieke werkzaamheden (2e ontwerp)'

Betreft: Reactie op Consultatiedocument 'Standaard 4400N - Opdrachten tot het verrichten van overeengekomen specifieke werkzaamheden (2e ontwerp)' Nederlandse Berepsrganisatie van Accuntants (NBA) T.a.v. het Adviescllege vr Berepsreglementering Pstbus 7984 1008AD Amsterdam 31 ktber 2016 Referentie: HR/TvV/31102016 Betreft: Reactie p Cnsultatiedcument

Nadere informatie

Naar Gekoppelde Toetsing van Koppelverzoeken

Naar Gekoppelde Toetsing van Koppelverzoeken Intentieverklaring tt Samenwerking bij en Afstemming van het tetsen van verzeken tt het kppelen van gezndheidsgegevens van meerdere instellingen ten beheve van wetenschappelijk nderzek aan de hand van

Nadere informatie

Controleprotocol Sociaal Domein

Controleprotocol Sociaal Domein Cntrleprtcl Sciaal Dmein Cntrleprtcl vr de accuntantscntrle bij: dr de gemeenten in de regi Amersfrt* gesubsidieerde rganisaties vr Jeugdzrg en WMO dr de gemeenten in de regi Amersfrt f dr de gemeente

Nadere informatie

Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE) Winterswijk 2013-2018

Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE) Winterswijk 2013-2018 Vr- en Vregschlse Educatie (VVE) Winterswijk 2013-2018 1. Inleiding Vr- en Vregschlse Educatie, als nderdeel van het bredere beleidsterrein nderwijsachterstandbeleid, wrdt sinds 2002 in Winterswijk vrmgegeven.

Nadere informatie

Reactie op uitkomsten audit Beheervoorziening BSN

Reactie op uitkomsten audit Beheervoorziening BSN Directie Dienstverlening, Regeldruk en infrmatiebeleid Cluster Infrmatiebeleid Basisvrzieningen Overheid Reactie p uitkmsten audit Beheervrziening BSN Bijlage nummer 1 Ons Kenmerk 2011-2000282822 Aanleiding

Nadere informatie

Klachtenbeleid Stichting KOM Kinderopvang

Klachtenbeleid Stichting KOM Kinderopvang Klachtenbeleid Stichting KOM Kinderpvang KOM Kinderpvang verzrgt kinderpvang vr kinderen in de leeftijdsgrep 0 tt en met 12 jaar. Alle medewerkers van de stichting zetten zich vlledig in m kwalitatief

Nadere informatie

onderzoeksopzet Get Hoekt

onderzoeksopzet Get Hoekt nderzekspzet Get Hekt 1 inleiding 1-1 aanleiding De stichting Get Hekt is in 2008 pgericht en heeft sindsdien subsidie ntvangen van de deelgemeente Hek van Hlland. In de afgelpen jaren zijn er in de deelraad

Nadere informatie

PARTIJEN. Achtergrond

PARTIJEN. Achtergrond PARTIJEN Het Cllege van de Onafhankelijke Pst- en Telecmmunicatieautriteit, vertegenwrdigd dr de vrzitter mr. C.A. Fnteijn, verder te nemen: OPTA; en De Minister van Binnenlandse Zaken en Kninkrijksrelaties,

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Inleiding. 1. Beleid. 2. Uitvoering. 3. Bijlage

Inhoudsopgave. Inleiding. 1. Beleid. 2. Uitvoering. 3. Bijlage Jaarverslag Examinering 2010 1 Inhudspgave Inleiding 1. Beleid 2. Uitvering 3. Bijlage 2 Inleiding Amarantis Onderwijsgrep heeft het middelbaar berepsnderwijs ndergebracht bij ROC ASA. De examinering binnen

Nadere informatie

IMPLEMENTATIE WET VERPLICHTE MELDCODE HUISELIJK GEWELD EN KINDERMISHANDELING GEMEENTEN NOORDOOST-BRABANT

IMPLEMENTATIE WET VERPLICHTE MELDCODE HUISELIJK GEWELD EN KINDERMISHANDELING GEMEENTEN NOORDOOST-BRABANT BIJLAGE 1 IMPLEMENTATIE WET VERPLICHTE MELDCODE HUISELIJK GEWELD EN KINDERMISHANDELING GEMEENTEN NOORDOOST-BRABANT 1. Inleiding Op 1 juli 2013 is de Wet verplichte meldcde huiselijk geweld en kindermishandeling

Nadere informatie

Schade protocol Zuiderpark Stadswalzone

Schade protocol Zuiderpark Stadswalzone Schade prtcl Zuiderpark Stadswalzne Gemeente s-hertgenbsch december 2012 Schadeprtcl Zuiderpark - Stadswalzne In dit dcument staat he de gemeente s-hertgenbsch mgaat met schadeclaims. Het is er p gericht

Nadere informatie

het rapport vastgesteld (zie bijlage). Dobra Dentistry tandarts T.a.v. de heer C.F. Leithuijser Rijnsburgstraat 70 1059 AX AMSTERDAM

het rapport vastgesteld (zie bijlage). Dobra Dentistry tandarts T.a.v. de heer C.F. Leithuijser Rijnsburgstraat 70 1059 AX AMSTERDAM > Returadres Pstbus 20584 1001 NN Amsterdam Dbra Dentistry tandarts T.a.v. de heer C.F. Leithuijser Rijnsburgstraat 70 1059 AX AMSTERDAM AANGETEKEND EN PER EMAIL VERZONDEN 4 ktber 2012 Onderwerp bevel

Nadere informatie

Regeling Financiële Ondersteuning Overige Bijzondere Omstandigheden Profileringsfonds

Regeling Financiële Ondersteuning Overige Bijzondere Omstandigheden Profileringsfonds AANVRAAGFORMULIER 1 studiefinancieringsvrm vr chrten vóór 1-9-2015 én studiefinancieringsvrm(en) vr chrten na 1-9-2015 Regeling Financiële Ondersteuning Overige Bijzndere Omstandigheden Prfileringsfnds

Nadere informatie

Intern Toezichtkader Intern Toezichtkader vastgesteld d.d

Intern Toezichtkader Intern Toezichtkader vastgesteld d.d Intern Tezichtkader Intern Tezichtkader vastgesteld d.d. 21-5-2012 Krte Telichting. Naar aanleiding van afspraak p de vrige bijeenkmst. Als uitgangspunt is gekzen het Intern Tezichtkader dat in het vrjaar

Nadere informatie

Naar Gekoppelde Toetsing van Koppelverzoeken

Naar Gekoppelde Toetsing van Koppelverzoeken Intentieverklaring tt samenwerking bij en afstemming van het tetsen van verzeken tt het kppelen van gezndheidsgegevens van meerdere instellingen ten beheve van wetenschappelijk nderzek aan de wettelijke

Nadere informatie

Middelen Financiële middelen o De organisatie heeft een actueel beleid met betrekking tot het verkrijgen van de benodigde financiële middelen.

Middelen Financiële middelen o De organisatie heeft een actueel beleid met betrekking tot het verkrijgen van de benodigde financiële middelen. Categrie C Per aspect van het framewrk zijn nrmen pgesteld. Vetgedrukt zijn de verplichte nrmen. Organisaties die nder categrie C vallen, zullen verder zijn met het implementeren van kwaliteitssystemen

Nadere informatie

Protocol voor afname Centraal Ontwikkelde Examens Nederlandse taal en rekenen.

Protocol voor afname Centraal Ontwikkelde Examens Nederlandse taal en rekenen. . Bij de afname van examens zijn diverse functinarissen van de nderwijsinstelling betrkken. In dit prtcl wrden de vlgende (grepen van) examenbetrkkenen nderscheiden, met een krte mschrijving van de betrkkenheid

Nadere informatie

Jaarverslag Cliëntenraad. Juvans Maatschappelijk Werk en Dienstverlening

Jaarverslag Cliëntenraad. Juvans Maatschappelijk Werk en Dienstverlening Jaarverslag 2016 Cliëntenraad Juvans Maatschappelijk Werk en Dienstverlening Vrwrd Gewaardeerde lezer, Graag bieden we u hierbij ns jaarverslag 2016 aan zdat u geïnfrmeerd bent ver nze inbreng in het beleid

Nadere informatie

Missie, visie en strategie Informatievoorziening veiligheidsregio s Definitief RBC 5/11/14

Missie, visie en strategie Informatievoorziening veiligheidsregio s Definitief RBC 5/11/14 Missie, visie en strategie Infrmatievrziening veiligheidsregi s Definitief RBC 5/11/14 Inleiding Relatie met prgrammaplan en werkplannen Deze missie, visie en strategie vrmen de basis vr het Prgramma Infrmatievrziening

Nadere informatie

Privacy -reglement

Privacy -reglement Dit reglement is gebaseerd p de Wet Bescherming Persnsgegevens (augustus 2001), die de Wet persnsregistratie vervangt. 1. Begripsbepalingen 1. Persnsgegevens: elk gegeven betreffende een geïdentificeerde

Nadere informatie

Richtlijnen functioneringsgesprek evangelist. Versie 1.0

Richtlijnen functioneringsgesprek evangelist. Versie 1.0 Richtlijnen functineringsgesprek evangelist Versie 1.0 Datum: mei 2015 1. Inleiding In deze brchure krijgt u een praktische handreiking met betrekking tt het huden van een functineringsgesprek met een

Nadere informatie

Confidentieel. 16 januari 2013 2013/11989. Sectorbrief Themaonderzoek Uitbesteding Vermogensbeheer. Geacht bestuur,

Confidentieel. 16 januari 2013 2013/11989. Sectorbrief Themaonderzoek Uitbesteding Vermogensbeheer. Geacht bestuur, Tezicht pensienfndsen en beleggingsndernemingen Middelgrte en kleine pensienfndsen Pstbus 98 1000 AB Amsterdam Cnfidentieel Datum Bijlage(n) 1 Onderwerp Sectrbrief Themanderzek Uitbesteding Vermgensbeheer

Nadere informatie

Reglement compliance officer

Reglement compliance officer Reglement Artikel 1. Definities a. bestuur: het bestuur van het fnds; b. : de functinaris die dr het bestuur van het fnds als vereenkmstig art. 12 lid 2 van de statuten van het fnds is benemd; c. directeur:

Nadere informatie

BIJLAGE. Bevindingen en aanbevelingen van de auditors van DG REGIO

BIJLAGE. Bevindingen en aanbevelingen van de auditors van DG REGIO BIJLAGE Bevindingen en aanbevelingen van de auditrs van DG REGIO In september 2011 heeft de auditeenheid van Directraat-generaal Reginaal Beleid (DG REGIO) van de Eurpese Cmmissie een derdelijnscntrle

Nadere informatie

Leden van de raad van bestuur (RvB) en de raad van toezicht (RvT) van GGNet.

Leden van de raad van bestuur (RvB) en de raad van toezicht (RvT) van GGNet. Del Dr middel van dit reglement wrdt nadere invulling gegeven aan de taken, de verantwrdelijkheden en wijze van besluitvrming van de raad van bestuur. Bestemd vr Leden van de raad van bestuur (RvB) en

Nadere informatie

Privacy Statement Studenten

Privacy Statement Studenten Privacy Statement Studenten Hgeschl Leiden respecteert de privacy van haar studenten en gaat zrgvuldig en vertruwelijk m met juw persnsgegevens. Daarbij vldet de hgeschl aan de eisen van de Algemene Verrdening

Nadere informatie

Multidisciplinair evaluatieprotocol

Multidisciplinair evaluatieprotocol Multidisciplinair evaluatieprtcl Versie Status Datum Auteur 2.1 Vastgesteld in VD 19-12-2017 P. Vgel 2.0 Ter vaststelling in de VD 18-12-2017 P. Vgel 1.2 Gedgekeurd in het 11-12-2017 P. Vgel Hfdenverleg

Nadere informatie

1.1 Verantwoording 2 1.2 Indeling Treasurystatuut 2

1.1 Verantwoording 2 1.2 Indeling Treasurystatuut 2 TREASURYSTATUUT INHOUDSOPGAVE 1 INLEIDING 1.1 Verantwrding 2 1.2 Indeling Treasurystatuut 2 2 DOELSTELLING TREASURYFUNCTIE 2.1 Liquiditeitenbeheer 3 2.2 Financieren 4 2.3 Beleggen 5 2.4 Betalingsverkeer

Nadere informatie

Algemene Leveringsvoorwaarden

Algemene Leveringsvoorwaarden Algemene Leveringsvrwaarden 1. Tepasselijkheid 1.1 Deze algemene vrwaarden zijn van tepassing p alle ffertes en alle vereenkmsten, en de uitvering daarvan, welke dr WaterWerk Training, Caching & Cnsultancy

Nadere informatie

Accreditatieprocedure Nederlandse Vereniging voor Technische Geneeskunde

Accreditatieprocedure Nederlandse Vereniging voor Technische Geneeskunde Nederlandse Vereniging vr Technische Geneeskunde p/a Technische Geneeskunde Carré CR 3.635 Pstbus 217 7500 AE ENSCHEDE Accreditatieprcedure Nederlandse Vereniging vr Technische Geneeskunde Versie: 27-12-2013

Nadere informatie

Handreiking functionerings- en beoordelingsgesprekken griffiers

Handreiking functionerings- en beoordelingsgesprekken griffiers Handreiking functinerings- en berdelingsgesprekken griffiers September 2014 Functineringsgesprek Als de griffier is aangesteld, is het verstandig m met elkaar te blijven reflecteren p het functineren.

Nadere informatie

Retailmanagement brochure voor bedrijven

Retailmanagement brochure voor bedrijven Campus Schnmeersen Gebuw B Valentin Vaerwyckweg 1 BE-9000 Gent Retailmanagement brchure vr bedrijven Deze brchure bevat de belangrijkste infrmatie ver de pleiding Retailmanagement. De meest up t date infrmatie

Nadere informatie

Reglement voor de Opleidingscommissie

Reglement voor de Opleidingscommissie Reglement vr de Opleidingscmmissie Artikel 1 Begripsbepalingen 1. In dit reglement wrdt verstaan nder: a. wet: de Wet p het hger nderwijs en wetenschappelijk nderzek; b. universiteit: de Prtestantse Thelgische

Nadere informatie

Beoogde resultaten in de beheersovereenkomst voor de periode 2012-2016

Beoogde resultaten in de beheersovereenkomst voor de periode 2012-2016 JAARPLAN 2012 Begde resultaten in de beheersvereenkmst vr de peride 2012-2016 De Vlaamse Wetenschappelijke Vereniging vr Jeugdgezndheidszrg (VWVJ) werkt aan de realisatie van de vlgende resultaatgebieden:

Nadere informatie

Klachtenregeling medewerkers

Klachtenregeling medewerkers Klachtenregeling medewerkers Inleiding De Tintengrep hecht veel waarde aan pen cmmunicatie en een ged werkklimaat. Het is belangrijk dat medewerkers nvrede en klachten ter sprake brengen, zdat er gezamenlijk

Nadere informatie

Privacy Statement andere betrokkenen (niet zijnde studenten of medewerkers)

Privacy Statement andere betrokkenen (niet zijnde studenten of medewerkers) Privacy Statement andere betrkkenen (niet zijnde studenten f medewerkers) Hgeschl Leiden respecteert de privacy van haar bezekers en externe cntacten en gaat zrgvuldig en vertruwelijk m met uw persnsgegevens.

Nadere informatie

juli nieuwe hoofdstuk 3 CAR: Selecteren en aanleveren relevante lokale regelingen beloningsbeleid

juli nieuwe hoofdstuk 3 CAR: Selecteren en aanleveren relevante lokale regelingen beloningsbeleid Het sprbekje geeft inzicht in de activiteiten vr een zrgvuldige vergang nder vermelding van de peride waarin die stappen meten zijn gezet. Per activiteit is aangegeven wat wij hierin vr u kunnen betekenen.

Nadere informatie

Checklist Veranderaanpak Inhoud en Proces

Checklist Veranderaanpak Inhoud en Proces list Veranderaanpak Inhud en Prces AdMva 2011 www.admva.nl www.arbcatalgusvvt.nl list Veranderaanpak Inhud en Prces www.arbcatalgusvvt.nl Clfn Sturen p Werkdrukbalans en Energie AdMva 2011 Erna van der

Nadere informatie

Reglement compliance officer

Reglement compliance officer Reglement Artikel 1. Definities a. bestuur: het bestuur van het fnds; b. : de functinaris die dr het bestuur van het fnds als vereenkmstig art. 12 lid 2 van de statuten van het fnds is benemd; c. directeur:

Nadere informatie

Meldcode huiselijk geweld en. kindermishandeling

Meldcode huiselijk geweld en. kindermishandeling Meldcde huiselijk geweld en kindermishandeling OMO Schlengrep De Langstraat 10 maart 2014 Gedgekeurd in MR d.d. 17-3-2014 Meldcde huiselijk geweld en kindermishandeling De schlleiding van OMO Schlengrep

Nadere informatie

Protocol en klachtenregeling ongewenst gedrag

Protocol en klachtenregeling ongewenst gedrag Prtcl en klachtenregeling ngewenst gedrag Geactualiseerd: december 2016 1 I. Vrkming van ngewenst gedrag 1. Binnen de Gruitprt wrdt agressie en geweld, (seksuele) intimidatie, discriminatie, pesten en

Nadere informatie

Rietschans College Overgangsnormen 2013-2014

Rietschans College Overgangsnormen 2013-2014 Rietschans Cllege Overgangsnrmen 2013-2014 Deel 1 vmb Deel 2 hav/vw 1 Inhudspgave Inhudspgave... 2 Deel 1 Overgangsnrmen 2013-2014 vmb... 3 ALGEMEEN BEVORDERING PER LEERJAAR... 3 Bevrdering van vmb-tl

Nadere informatie

Career & Kids Franchise Organisatie

Career & Kids Franchise Organisatie Cliëntenaudit rapprt Blik Op Werk Caching, Re-integratie, Lpbaanadvies, Outplacement, Training 11 28 februari 2013 DNV Team Leader Audit Team Tn Berema Tn Berema Clienten Audit Rapprt Blik p Werk keurmerk

Nadere informatie

Maak van 2015 jouw persoonlijk professionaliseringsjaar

Maak van 2015 jouw persoonlijk professionaliseringsjaar Maak van 2015 juw persnlijk prfessinaliseringsjaar en wrd Nlc erkend Register Lpbaanprfessinal (RL) Nlc erkend Register Lpbaanprfessinal (RL) Deze status wrdt bereikt na certificering dr het nafhankelijke

Nadere informatie

Gedragscode voor de leden van de Beroepsvereniging van Nederlandse Stedebouwkundigen en Planologen

Gedragscode voor de leden van de Beroepsvereniging van Nederlandse Stedebouwkundigen en Planologen Gedragscde vr de leden van de Berepsvereniging van Nederlandse Stedebuwkundigen en Planlgen Gedragscde vr de leden van de Berepsvereniging van Nederlandse Stedebuwkundigen en Planlgen Inhudspgave Hfdstuk

Nadere informatie

Werken met uitzendkrachten

Werken met uitzendkrachten Uitzendkrachten-Werken met uitzendkrachten-telichting 1/8 Werken met uitzendkrachten Uitzendkrachten zijn werknemers die vallen nder twee srten werkgevers. Enerzijds heeft men de werkgever van de uitzendkracht

Nadere informatie

INHOUD. Hoofdstuk 1 Inleiding 2

INHOUD. Hoofdstuk 1 Inleiding 2 INHOUD Hfdstuk 1 Inleiding 2 Hfdstuk 2 Wat hudt die extra begeleiding in? 4 LWOO Praktijknderwijs Wie kmt ervr in aanmerking? Wie beslist daarver? Hfdstuk 3 Wat hudt het nderzek van het COB in? 7 Welke

Nadere informatie

Met vriendelijke groet, mede name;j(s,^hr. W. .CM. Schellekens, hoofdinspecteur curatieve zorg.

Met vriendelijke groet, mede name;j(s,^hr. W. .CM. Schellekens, hoofdinspecteur curatieve zorg. WERKGEBIED ZUIDWEST Bezekadres Pstadres Telefeen Telefax Internet Wilhelmina van Pruisenweg 52 Den Haag Pstbus 90700 2509 LS Den Haag (070)304 15 00 (070) 304 15 00 www.igz.nl STAATSTOEZICHT OP DE VOLKSGEZONDHEID

Nadere informatie

Beslissingsondersteunende instrumenten. Criteria 2016. September 2015 Stichting Kwaliteit in Basis GGZ

Beslissingsondersteunende instrumenten. Criteria 2016. September 2015 Stichting Kwaliteit in Basis GGZ Beslissingsndersteunende instrumenten September 2015 Stichting Kwaliteit in Basis GGZ Beslissingsndersteunende instrumenten Inleiding Stichting Kwaliteit in Basis GGZ gelft dat de mentale zrg in Nederland

Nadere informatie

De burgemeester, het college en de raad van de gemeente Muiden;

De burgemeester, het college en de raad van de gemeente Muiden; Vrbeeld handvest De burgemeester, het cllege en de raad van de gemeente Muiden; Gelet p artikel 169, tweede en derde lid, en artikel 180, tweede en derde lid, Gemeentewet; Hebben de vlgende uitgangspunten

Nadere informatie

Vraag en antwoorden over de volmacht

Vraag en antwoorden over de volmacht Vraag en antwrden ver de vlmacht Hiernder treft u een verzicht aan van de vragen en antwrden die zijn gesteld ver de vlmacht. Heeft de vlmacht een lptijd? Heeft de deelnemersraad psitief advies gegeven

Nadere informatie

ADMINISTRATIEF LOGISTIEK DIENSTHOOFD APOTHEEK

ADMINISTRATIEF LOGISTIEK DIENSTHOOFD APOTHEEK Mariaziekenhuis vzw Maesensveld 1 B-900 Overpelt Tel. + 2 11 826 000 Fax + 2 11 826 001 www.mariaziekenhuis.be inf@mznl.be ADMINISTRATIEF LOGISTIEK DIENSTHOOFD APOTHEEK ZORGONDERSTEUNENDE EENHEDEN Plaats

Nadere informatie

De toezichtstaken van de Partijen Het doel van dit convenant

De toezichtstaken van de Partijen Het doel van dit convenant Cnvenant inzake de samenwerking bij het tegengaan van ntelaatbaar gedrag van externe accuntants, accuntantsrganisaties en (mede)beleidsbepalers tussen de Belastingdienst en de Stichting Autriteit Financiële

Nadere informatie

Regeling Financiële Ondersteuning Topsport- Student Stenden Hogeschool Profileringsfonds

Regeling Financiële Ondersteuning Topsport- Student Stenden Hogeschool Profileringsfonds AANVRAAGFORMULIER 1 studiefinancieringsvrm vr chrten vóór 1-9-2015 én studiefinancieringsvrm(en) vr chrten na 1-9-2015 Regeling Financiële Ondersteuning Tpsprt- Student Stenden Hgeschl Prfileringsfnds

Nadere informatie

Programma Welzijn en Zorg. Nieuwe Zorg en Domotica

Programma Welzijn en Zorg. Nieuwe Zorg en Domotica Prgramma Welzijn en Zrg Nieuwe Zrg en Dmtica Aanleiding De mgelijkheden vr het langer zelfstandig thuis blijven wnen, meten wrden verbreed. Technlgische ntwikkelingen die zrg p afstand en het participeren

Nadere informatie

Beleidsregels voorziening jobcoaching Participatiewet 2015

Beleidsregels voorziening jobcoaching Participatiewet 2015 Beleidsregels vrziening jbcaching Participatiewet 2015 1-7-2015 Jbcaching Reginale beleidsregels jbcaching Participatiewet regi Achterhek Inleiding Jbcaching gaat ver het ndersteunen van mensen bij het

Nadere informatie

Jaarverslag. Format jaarverslag 2013. Ridderkerk, 13 januari 2014 VGS Adivio

Jaarverslag. Format jaarverslag 2013. Ridderkerk, 13 januari 2014 VGS Adivio Jaarverslag Frmat jaarverslag 2013 Ridderkerk, 13 januari 2014 VGS Adivi Inhudspgave VERSLAG VAN DE TOEZICHTHOUDER... 3 OVERVIEW & ALGEMEEN... 4 IDENTITEIT... 5 ONDERWIJS... 6 PERSONEEL... 7 HUISVESTING

Nadere informatie

NOTITIE Bij zaaknummer: AST/2016/002953

NOTITIE Bij zaaknummer: AST/2016/002953 NOTITIE Bij zaaknummer: AST/2016/002953 AAN VAN : Cllege / Cmmissie / Raad : J.C.A. (Jsé) Peerlings, team Financiën / Belastingen DATUM : 12 februari 2016 ONDERWERP : Vergelijk mdelverrdening art 213 Gemeentewet

Nadere informatie

Klokkenluidersregeling Rivas

Klokkenluidersregeling Rivas Klkkenluidersregeling Rivas 1 Inhudspgave Del Delgrep Definities en mschrijvingen Nrmelement(en) JCI Beschrijving beleid Artikel 1: Definities Artikel 2: Infrmatie, advies en ndersteuning vr de werknemer

Nadere informatie

Kwaliteitsborging van toetsing en beoordeling

Kwaliteitsborging van toetsing en beoordeling Kwaliteitsbrging van tetsing en berdeling Dr de examencmmissies en tetscmmissie FSW Augustus 2012 Vastgesteld dr de examencmmissies van de Faculteit Sciale Wetenschappen Kwaliteitsbrging van tetsing en

Nadere informatie

Registratie na opleiding in het buitenland

Registratie na opleiding in het buitenland Registratie na pleiding in het buitenland Beleidsregel Uitwerking van de bepalingen inzake de registratie als verpleegkundig specialist na het vlgen van een pleiding in het buitenland, zals vastgelegd

Nadere informatie

Reglement Geschillencommissie Wonen Zuid-Holland Zuid

Reglement Geschillencommissie Wonen Zuid-Holland Zuid Reglement Geschillencmmissie Wnen Zuid-Hlland Zuid DEFINITIES Artikel 1: Dit reglement verstaat nder: crpratie: de bij de Geschillencmmissie Wnen Zuid-Hlland zuid aangeslten rganisatie p wiens handelen

Nadere informatie

Memo coördinatie gemeentelijke taken ten aanzien van Proo

Memo coördinatie gemeentelijke taken ten aanzien van Proo Mem cördinatie gemeentelijke taken ten aanzien van Pr Waar gaat het m? De vergang van het huidige externe tezicht p Stichting Pr naar de inrichting van intern tezicht leidt tt verschuiving van een aantal

Nadere informatie

Actieplan van het Instituut van de Bedrijfsrevisoren betreffende de toepassing van ISQC 1 11.08.2014

Actieplan van het Instituut van de Bedrijfsrevisoren betreffende de toepassing van ISQC 1 11.08.2014 Actieplan van het Instituut van de Bedrijfsrevisren betreffende de tepassing van ISQC 1 11.08.2014 Algemene beschuwingen 1. De Raad van het IBR is zich bewust van de meilijkheden die de cnfraters ndervinden

Nadere informatie

Bij leefbaarheid gaat het er om hoe mensen hun omgeving ervaren en beoordelen.

Bij leefbaarheid gaat het er om hoe mensen hun omgeving ervaren en beoordelen. 1 Leefbaarheid is een belangrijk, z niet hét thema van de laatste jaren. De wnmgeving wrdt vr mensen steeds belangrijker vr de ervaren wn. Ok vanuit het perspectief van sciale chesie, veiligheid en sciaal-ecnmische

Nadere informatie

Privacyreglement. Inleiding

Privacyreglement. Inleiding Privacyreglement Inleiding Bij het adviseren ver en het afsluiten van financiële prducten f diensten vraagt Blkweg Financieel Adviseurs B.V. (Blkweg) veel vertruwelijke infrmatie van klanten. Klanten van

Nadere informatie

Regeling klachten- en geschillencommissie

Regeling klachten- en geschillencommissie Regeling klachten- en geschillencmmissie Pagina 2 van 6 Artikel 1: Begripsbepalingen In deze klachten- en geschillenregeling wrdt verstaan nder: klacht: een schriftelijk ingediende klacht bij de klachten-

Nadere informatie

NTA 8009:2007. Veiligheidsmanagementsysteem voor ziekenhuizen en instellingen die ziekenhuiszorg verlenen

NTA 8009:2007. Veiligheidsmanagementsysteem voor ziekenhuizen en instellingen die ziekenhuiszorg verlenen NTA 8009:2007 Veiligheidsmanagementsysteem vr ziekenhuizen en instellingen die ziekenhuiszrg verlenen Unifrm en inzichtelijk veiligheidsmanagementsysteem Openheid ver patiëntveiligheid Basis vr interne

Nadere informatie

Accreditatiereglement Supervisorenopleiding tbv opname in het Supervisorenbestand NVO Orthopedagoog-Generalist

Accreditatiereglement Supervisorenopleiding tbv opname in het Supervisorenbestand NVO Orthopedagoog-Generalist Accreditatiereglement Supervisrenpleiding tbv pname in het Supervisrenbestand NVO Orthpedagg-Generalist Inleiding Vanuit het histrisch perspectief binnen de NVO is supervisie een methde van prfessineel

Nadere informatie

Reglement voor aanvraag van accreditatie van bij- en nascholing van de Landelijke Beroepsvereniging Specialisten Begaafdheid

Reglement voor aanvraag van accreditatie van bij- en nascholing van de Landelijke Beroepsvereniging Specialisten Begaafdheid Reglement vr aanvraag van accreditatie van bij- en naschling van de Landelijke Berepsvereniging Specialisten Begaafdheid HOOFDSTUK I: ALGEMEEN Artikel 1: Del van het reglement. Dit accreditatiereglement

Nadere informatie

Visitatieverslag. Kwaliteitsvisitatie NIP voor zelfstandig gevestigd psychologen

Visitatieverslag. Kwaliteitsvisitatie NIP voor zelfstandig gevestigd psychologen Visitatieverslag Kwaliteitsvisitatie NIP vr zelfstandig gevestigd psychlgen Naam gevisiteerde psychlg: Msterman, Ineke Praktijk Psychlgenpraktijk Elf Adres: Blemendalstraat 5, Zwlle Datum visitatie: 20-10-2011

Nadere informatie

Vacature en procedure benoeming voorzitter landelijk bestuur Verantwoordelijke

Vacature en procedure benoeming voorzitter landelijk bestuur Verantwoordelijke Bijlage 6 Ledenraad 27 nvember 2014 Vrlegger Onderwerp Vacature en prcedure beneming vrzitter landelijk bestuur Verantwrdelijke Landelijk bestuur Aanleiding Er ntstaat een vacature vanwege het niet beschikbaar

Nadere informatie

Verantwoordelijkheden... 11. Afkortingen en definities... 12. Regelgeving en wetten... 13. Relevante websites... 13

Verantwoordelijkheden... 11. Afkortingen en definities... 12. Regelgeving en wetten... 13. Relevante websites... 13 MEDISCHE APPARATUUR ZONDER CE-MARKERING prjectgrep: CEWAZ versie: 1.1.1 februari 2015 www.wibaz.nl Inhud Overzicht Medische Hulpmiddelen... 3 Inleiding... 4 Del... 5 Tepassingsgebied... 5 Uitgangssituaties...

Nadere informatie

Asbestbeleidsplan. Beleid en beheer asbest

Asbestbeleidsplan. Beleid en beheer asbest Asbestbeleidsplan Beleid en beheer asbest Dcumenttitel. Asbestbeleidsplan Status. Cncept Definitief Versie. 1.1 Datum. 22-03-2014 Organisatie. Wningcrpratie Rentree Opstellers. Wningcrpratie Rentree i.s.m.

Nadere informatie

8.2. Ziekteverzuim en (ziekte)verzuimbegeleiding

8.2. Ziekteverzuim en (ziekte)verzuimbegeleiding 8.2. Ziekteverzuim en (ziekte)verzuimbegeleiding Aangepast d.d. 10 januari 2014. Ziektemelding Persneelsleden dienen zich uiterlijk vr 7.30 uur s mrgens ziek te melden bij de schldirecteur en ingeval van

Nadere informatie

Beschrijving leertraject Basiskwalificatie Didactische Bekwaamheid (BDB), inclusief de Basis Kwalificatie Examinering (BKE)

Beschrijving leertraject Basiskwalificatie Didactische Bekwaamheid (BDB), inclusief de Basis Kwalificatie Examinering (BKE) AVANS HOGESCHOOL Beschrijving leertraject Basiskwalificatie Didactische Bekwaamheid (BDB), inclusief de Basis Kwalificatie Examinering (BKE) Klik p een van nderstaande linken m direct naar het betreffende

Nadere informatie

Privacy Statement Medewerkers

Privacy Statement Medewerkers Privacy Statement Medewerkers Hgeschl Leiden respecteert de privacy van haar medewerkers en gaat zrgvuldig en vertruwelijk m met juw persnsgegevens. Daarbij vldet de hgeschl aan de eisen van de Algemene

Nadere informatie

Richtsnoeren en aanbevelingen Richtsnoeren voor de informatie die ratingbureaus periodiek aan ESMA moeten meedelen

Richtsnoeren en aanbevelingen Richtsnoeren voor de informatie die ratingbureaus periodiek aan ESMA moeten meedelen Richtsneren en aanbevelingen Richtsneren vr de infrmatie die ratingbureaus peridiek aan ESMA meten meedelen 23/06/15 ESMA/2015/609 Inhud 1 Tepassingsgebied... 3 2 Definities... 3 3 Del van de richtsneren...

Nadere informatie

Functie-eisen coördinatoren

Functie-eisen coördinatoren Functie-eisen cördinatren Psitinering De beide cördinatren hebben de leiding van de rganisatie. De vrijwilligers zijn de spil in de rganisatie. Functieniveau De stichting Hspice Zwlle heeft gekzen vr 2

Nadere informatie

Servicedocument vrijstelling generieke examinering Nederlandse taal, rekenen en Engels

Servicedocument vrijstelling generieke examinering Nederlandse taal, rekenen en Engels Servicedcument vrijstelling generieke examinering Nederlandse taal, rekenen en Engels In dit dcument vindt u een verzicht van de regelgeving ver het verlenen van een vrijstelling van deelname aan de examens

Nadere informatie

Deelprojectplan. Projectadministraties

Deelprojectplan. Projectadministraties Deelprjectplan Prjectadministraties Het beheersen van prjectadministraties dr de invering van een hgeschlbrede methdiek. 1 INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding 2. Prbleemverkenning en stelling 3. Prjectdelen 4.

Nadere informatie

Cycloon-beleidsplan 2011 2013. Noord Nederland. Drenthe, Friesland, Groningen

Cycloon-beleidsplan 2011 2013. Noord Nederland. Drenthe, Friesland, Groningen Cycln-beleidsplan 2011 2013 Nrd Nederland Drenthe, Friesland, Grningen Auteur: Stuurgrep Cycln Datum: 1 juni 2011 Versie: 0-5 Clfn Titel: Cycln-beleidsplan 2011-2013 Auteur: Stuurgrep Cycln Nrd Nederland

Nadere informatie

Klik op een van onderstaande linken om direct naar het betreffende onderdeel te gaan:

Klik op een van onderstaande linken om direct naar het betreffende onderdeel te gaan: Klik p een van nderstaande linken m direct naar het betreffende nderdeel te gaan: aansluiting BDB (inclusief BKE) p nderwijs- en persneelsbeleid pzet leertraject BDB (inclusief BKE) tetsing en berdeling

Nadere informatie

Middelen Financiële middelen o De organisatie heeft een actueel beleid met betrekking tot het verkrijgen van de benodigde financiële middelen.

Middelen Financiële middelen o De organisatie heeft een actueel beleid met betrekking tot het verkrijgen van de benodigde financiële middelen. Categrie D Per aspect van het framewrk zijn nrmen pgesteld. Vetgedrukt zijn de verplichte nrmen. Vr grtere rganisaties heeft het de vrkeur m een grter aantal diepgaande nrmen te hanteren. Deze rganisaties

Nadere informatie

o o o o o o o o o o o o o o o Algemene voorwaarden Gastouderbureau Charno VOF Definities In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:

o o o o o o o o o o o o o o o Algemene voorwaarden Gastouderbureau Charno VOF Definities In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder: Algemene vrwaarden Gastuderbureau Charn VOF Definities In deze Algemene Vrwaarden wrdt verstaan nder: Gastuderbureau: Gastuderbureau Charn VOF Gastuder: degene die na bemiddeling dr het gastuderbureau

Nadere informatie

Plan van aanpak onderzoek politieopleidingen 2015

Plan van aanpak onderzoek politieopleidingen 2015 Plan van aanpak nderzek plitiepleidingen 2015 Vastgestelde versie 1 Inhud 1. Inleiding... 3 1.1. Aanleiding nderzek... 3 1.2. Cntext nderzek... 3 2. Afbakening... 4 2.1. Selectie pleidingen... 4 2.2. Scan

Nadere informatie

Aanvraag verlening eenmalige subsidie gemeente Wageningen

Aanvraag verlening eenmalige subsidie gemeente Wageningen Aanvraag verlening eenmalige subsidie gemeente Wageningen Dit aanvraagfrmulier is bedeld vr een eenmalige subsidie. Een eenmalige subsidie wrdt verleend vr een eenmalige activiteit f ander incidenteel

Nadere informatie

Certificatieschema VIAG-VP G-meterkast

Certificatieschema VIAG-VP G-meterkast Pagina 1 van 7 Stichting Persnscertificatie Energietechniek Alle rechten vrbehuden. Niets uit deze uitgave mag wrden verveelvudigd, pgeslagen in een geautmatiseerd gegevensbestand, f penbaar gemaakt, in

Nadere informatie

Voorstel aan de Gemeenteraad

Voorstel aan de Gemeenteraad Vrstel aan de Gemeenteraad 13-04-2012 DSO/2012/2302451svdz Onderwerp Regiplan Windenergie en Beleidsvisie tijdelijke windenergie Almere Beleidsveld Duurzame Ruimtelijke Ontwikkeling Prtefeuillehuder H.

Nadere informatie

Certificatieschema BEI-BLS-WV LS-meterkast

Certificatieschema BEI-BLS-WV LS-meterkast Pagina 1 van 8 nderdeel van BEI-BLS- WV LS-meterkast Stichting Persnscertificatie Energietechniek Alle rechten vrbehuden. Niets uit deze uitgave mag wrden verveelvudigd, pgeslagen in een geautmatiseerd

Nadere informatie

Werkblad ontwikkelwijzer Gouden Standaard

Werkblad ontwikkelwijzer Gouden Standaard Werkblad ntwikkelwijzer Guden Standaard Beeld van de leerling Vraag Opmerkingen/antwrden Actie He brengen wij nze leerlingen in beeld? (met g p telating tt gymnasiumstrm) Op welke manier maken wij ptimaal

Nadere informatie

Indelen (nieuwe) groepen. Concept beleidsnotitie

Indelen (nieuwe) groepen. Concept beleidsnotitie Indelen (nieuwe) grepen Cncept beleidsntitie 25-01-2017 Inleiding Leerlingen kmen p schl wanneer ze vier jaar zijn en wrden dan p basis van de bij ns bekende gegevens ingedeeld in een bestaande grep 1/2.

Nadere informatie

Projectomschrijvingen van het Uitvoeringsprogramma 2012-2015 Visie Openbaar Vervoer 2020

Projectomschrijvingen van het Uitvoeringsprogramma 2012-2015 Visie Openbaar Vervoer 2020 Vrdracht Prvinciale Staten van Nrd-Hlland Vrdracht Haarlem, juli 2012 Onderwerp: Uitveringsprgramma 2012-2015 Visie Openbaar Verver 2020 Bijlage: Prjectmschrijvingen van het Uitveringsprgramma 2012-2015

Nadere informatie

Certificatieschema VIAG-WV G-meterkast

Certificatieschema VIAG-WV G-meterkast Pagina 1 van 7 nderdeel van Stichting Persnscertificatie Energietechniek Alle rechten vrbehuden. Niets uit deze uitgave mag wrden verveelvudigd, pgeslagen in een geautmatiseerd gegevensbestand, f penbaar

Nadere informatie

Formulier voor het indienen van de eerste ronde proeftuinen ihkv decentralisatie jeugdzorg Regio Rotterdam Rijnmond

Formulier voor het indienen van de eerste ronde proeftuinen ihkv decentralisatie jeugdzorg Regio Rotterdam Rijnmond Frmulier vr het indienen van de eerste rnde preftuinen ihkv decentralisatie jeugdzrg Regi Rtterdam Rijnmnd Alléén gemeenten in de regi Rtterdam Rijnmnd kunnen vrstellen vr preftuinen indienen! Dit frmulier

Nadere informatie