Cycloon-beleidsplan Noord Nederland. Drenthe, Friesland, Groningen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Cycloon-beleidsplan 2011 2013. Noord Nederland. Drenthe, Friesland, Groningen"

Transcriptie

1 Cycln-beleidsplan Nrd Nederland Drenthe, Friesland, Grningen Auteur: Stuurgrep Cycln Datum: 1 juni 2011 Versie: 0-5

2 Clfn Titel: Cycln-beleidsplan Auteur: Stuurgrep Cycln Nrd Nederland Datum: 1 juni 2011 Versie: Definitief 0-5 Adres: Cycln Nrd Nederland P/a Acute Zrg Netwerk Nrd Nederland T.a.v. Mw. M. Van Gent Kamer De Brug / HPC BA75 Pstbus RB Grningen Telefn: Versiebeheer Versienummer Status 0-2 Cncept ter bespreking stuurgrep Cycln 0-3 Cncept ter bespreking klankbrdgrep 0-4 Cncept ter bespreking ROAZ Grningen, Friesland en Drenthe 0-5 Vastgesteld in ROAZ en Cycln Beleidsplan

3 Inhudspgave 1. Inleiding 4 2. Gezamenlijke visie p OTO 5 3. Ambitie 5 4. OTO-activiteiten per sectr in de beleidsperide Beleidscyclus en externe verantwrding 8 6. Implementatie 8 Cycln Beleidsplan

4 1. Inleiding Op grnd van de WTZi (Wet telating zrginstellingen) zijn instellingen en diensten in de zrg zelf verantwrdelijk vr hun preparatie p rampen en vr de bijbehrende infrastructuur. Het leveren van verantwrde zrg in bijzndere mstandigheden vereist extra en bijzndere vaardigheden die (kunnen) afwijken van het reguliere, dagelijkse werk. Op basis van de landelijke OTO-stimuleringssubsidie is de regi Nrd Nederland eind 2008 vrtvarend aan de slag gegaan zich ged vr te bereiden p de pgeschaalde acute zrg. In Nrd Nederland heeft het Reginaal Overleg Acute Zrg (ROAZ) er vr gekzen een stuurgrep Cycln in te stellen die richting geeft aan de besteding van de OTO-stimuleringsgelden. De stuurgrep Cycln is een samenwerking tussen de drie GHOR bureaus en het Acute Zrg Netwerk Nrd Nederland (AZNNN). De GHOR-rganisatie is belast met de cördinatie, aansturing en regie van de geneeskundige hulpverlening in het kader van de rampenbestrijding en de crisisbeheersing. De GHOR pereert nder verantwrdelijkheid van het bestuur van de veiligheidsregi. Om deze taak z ged mgelijk vr te bereiden, neemt de GHOR deel aan het reginale verleg acute zrg (ROAZ), waar de zrginstellingen afspraken maken ver de vrbereidingen p en inzet tijdens een ramp f crisis. Cycln is de structuur waarin dr de zrginstellingen wrdt gewerkt aan de gede vrbereiding p rampen. De besteding van de gelden wrden dr de stuurgrep Cycln vrbereid en in de ROAZen van Drenthe, Grningen en Friesland besprken en vastgesteld. De financiële verantwrding ver deze gelden naar het ministerie van VWS gebeurt dr het Acute Zrg Netwerk Nrd Nederland (AZNNN). Vrliggend Cycln beleidsplan beschrijft de ambitie ten aanzien van het Opleiden, Trainen en Oefenen (OTO) vr de zrginstellingen die deel uitmaken van de ROAZ-en. Het Cycln-beleidsplan is pgesteld in samenwerking met de ROAZ-partners en de stuurgrep Cycln en is het vervlg p het beleidsplan In deze eerste peride is de basis gelegd vr de vrbereiding p rampen in de ziekenhuizen dr de inzet p versterking en ntwikkeling van de crisisrganisatie. Het is nu tijd m vervlgstappen te zetten en daarm ligt in de beleidsperide het accent p het brgen van de gerealiseerde OTO-activiteiten in de sectren Ziekenhuizen, Huisartsendiensten, Huisartsen, GGD-en/GHOR, RAVen, Thuiszrg, GGZ, Verpleeg- en verzrgingshuizen, met als uiteindelijk del de vakbekwaamheid van sleutelfunctinarissen aantnbaar te brgen. Aan de ROAZ-en Drenthe, Grningen en Friesland wrdt gevraagd m besluitvrming ver vrliggend Cycln beleidsplan. Om de gezamenlijke brging van de OTO-activiteiten in Nrd Nederland duurzaam tt stand te brengen werkt Cycln p basis van het principe van, vr en dr de zrg. De OTO-activiteiten wrden merendeels ntwikkeld dr de zrginstellingen zelf, hierbij gefaciliteerd en geregisseerd dr Cycln. Via de platfrms, zals het ZiROP-platfrm (ziekenhuizen), RAV-platfrm, GGD-platfrm, verpleeg- en verzrgingshuizenplatfrm, wrdt gewerkt aan kennisdeling, ntwikkeling van OTOactiviteiten en afstemming. Binnen Cycln is de Cycln Academie pgenmen m de kwaliteitsbrging van de OTO-prducten te regelen en te garanderen. Een gede vrbereiding p het functineren van de zrginstellingen tijdens crisissituaties kan niet znder het systematisch Opleiden, Trainen en Oefenen (afgekrt: OTO) van de betrkken functinarissen. De pgeschaalde zrg tijdens een crisissituatie wrdt gerganiseerd vlgens het Rampenpvangplan van de instelling, dat iedere zrginstelling in Nrd Nederland heeft vastgesteld. Iedere zrginstelling baseert hierp het OTO-jaarplan, waarin cncreet staat mschreven welke OTOactiviteiten jaarlijks wrden uitgeverd. De resultaten van de uitgeverde activiteiten wrden gebrgd in een kwaliteitssysteem. Dit betekent dat het Rampenpvangplan en de nderliggende deelplannen systematisch wrden beefend, geëvalueerd en bijgesteld. Het dynamische karakter van een jaarplan biedt ruimte m de delstellingen telkens bij te stellen afhankelijk van het verlp van de implementatie in de praktijk. Naast de ROAZ-partners zijn er in de regi k andere partners die gebruik maken van de Cycln prducten, zals de verpleeg- en verzrgingshuizen. Vr deze delgrep is het belangrijk dat met het Cycln Beleidsplan

5 vrbereiden van een crisisbeleidsteam de zrgcntinuïteit wrdt gewaarbrgd en wrdt aangeslten p de reginale crisisrganisatie. 2. Gezamenlijke visie p OTO De betrkken Nrd Nederlandse zrginstellingen willen zich gezamenlijk richten p het verbeteren van de kwaliteit van de vrbereiding p crisissituaties. In essentie gaat het m de waarbrging van cntinuïteit van zrgverlening tijdens calamiteit, ramp f crisis met als resultaat een adequate pvang en zrgverlening van patiënten. Van, vr en dr de zrg is hierbij het mtt. Om dat del te bereiken met iedere zrginstelling beschikken ver een krachtige crisisrganisatie. Naast de beschikbaarheid van een actueel Rampenpvangplan is het van belang dat de crisiscördinatr een zichtbare, frmele functie krijgt binnen de rganisatie. Daarnaast wrdt benadrukt dat effectief efenen alleen kan wrden bereikt, wanneer de betrkken functinarissen een traject van pleiden, trainen en efenen hebben vlbracht. Systematisch ntwikkelen en brgen van vaardigheden met in het kader van de OTO-cyclus als greimdel wrden gezien. Tijdens een crisissituatie vert ngeveer 98% van de medewerkers dezelfde werkzaamheden uit als in de reguliere zrg. De verige medewerkers krijgen een bijzndere functie in de crisiscördinatie en wrden daarm de sleutelfunctinarissen genemd. Dit zijn de functinarissen in het crisisbeleidsteam, het supprtteam/cördinatieteam (indien aanwezig) en de prcesleiders/cördinatren. 3. Ambitie De zrginstellingen in Nrd Nederland willen gezamenlijk tewerken naar een gebrgd rampenpvangplan. Sleutelfunctinarissen zijn systematisch pgeleid m in een crisissituatie de cntinuïteit van zrg te brgen. Dit wrdt bereikt dr: Het versterken, nderhuden en tetsen van de specifieke kennis en vaardigheden van individuele functinarissen die een sleutelpsitie bekleden in de crisisrganisatie. Het z ged mgelijk kunnen aansluiten p de activiteiten van rganisaties buiten de zrginstelling die betrkken zijn bij de pgeschaalde zrg (afstemming en aansluiting in de keten). Het systematisch evalueren, verbeteren en actualiseren van het rampenpvangplan en bijbehrende deelplannen, waarbij het beheer is gebrgd in een kwaliteitssysteem (Plan, D, Check, Act, PDCA cyclus). Delstellingen vr de Nrd Nederlandse zrginstellingen zijn: 1. Aantnbaar brgen van de vakbekwaamheid van medewerkers met een sleutelpsitie in de crisisrganisatie / het zrgcntinuïteitsplan p strategisch niveau (delgrep 1: alle medewerkers die kunnen wrden pgerepen m zitting te nemen in het crisisbeleidsteam / cördinatieteam / supprtteam). 2. Aantnbaar brgen van de vakbekwaamheid van medewerkers die bijzndere (niet regelmatig en regulier vrkmende) taken uitveren in een crisissituatie p cördinerend / peratineel niveau (delgrep 2). 3. Infrmeren van verige medewerkers die meten werken in de pgeschaalde rganisatie maar hun reguliere werkzaamheden uitveren (delgrep 3). 4. OTO-activiteiten per sectr in de beleidsperide Onderstaand wrden de OTO-activiteiten per sectr beschreven en vr de drie gedefinieerde delgrepen (zie de in hfdstuk 3 beschreven delgrepen). Achtereenvlgens betreft het de sectren: ziekenhuizen, ambulancevrzieningen, huisartsendiensten/huisartsen, GGD, GGZ, thuiszrg, verpleeg- en verzrgingshuizen. Het geeft met welke activiteiten een basaal niveau ten beheve van de aantnbare brging per sectr wrdt bereikt. De minimum nrm is p basis van analyse van cmpetenties en de ervaringen van afgelpen jaren vastgesteld. Daarbij bestaat binnen Cycln de behefte m dr middel van nderzek vast te stellen in heverre daadwerkelijk de Cycln Beleidsplan

6 vakbekwaamheid van sleutelfunctinarissen p vldende niveau wrdt gebracht m de kwaliteit en uitkmsten van rampenpvang daadwerkelijk te brgen. Een pzet hiervr wrdt mmenteel uitgewerkt. Ziekenhuizen: Vlgt eenmalig de basiscursus crisisbeheersing / crisisbesluitvrming (1 dagdeel). Neemt jaarlijks deel aan de scenari-efening (1 dagdeel). Vlgt jaarlijks vrafgaand aan de scenari-efening de Trainbxen crisisbeheersing, crisisbesluitvrming en ZiROP). Delgrep 2: Alle medewerkers van de SEH den jaarlijks mee aan een ETS-efening f realistische efening. Alle medewerkers vlgen vrafgaand de Trainbx ZiROP SEH De afdelingen IC, OK en recvery den mee aan ketenefeningen met ETS f realistische efeningen. Het team familiepvang vert tenminste eenmaal in de twee jaar een realistische efening uit. Delgrep 3: Heeft de ZiROP-film pgeschaalde zrg gezien. Ambulance vrzieningen Delgrep 1 (ng niet uitgewerkt in de huidige methdiek van Cycln): Vlgt eenmalig de basiscursus crisisbeheersing / crisisbesluitvrming (1 dagdeel). Neemt jaarlijks deel aan de scenari-efening (1 dagdeel). Vlgt jaarlijks vrafgaand aan de scenari-efening de Trainbxen crisisbeheersing, crisisbesluitvrming. Delgrep 2: Alle medewerkers van de meldkamer met een rl in de pgeschaalde zrg nemen jaarlijks deel aan een efenactiviteit (XVR, ETS, realistisch). Vrafgaand aan de efening wrdt de Trainbx meldkamer in de pgeschaalde zrg gevlgd. Alle rijdende medewerkers p de ambulance nemen jaarlijks deel aan efenactiviteiten (XVR, ETS, realistisch). Vrafgaand aan de efening wrdt de Trainbx pgeschaalde zrg gevlgd. Delgrep 3: Heeft eenmaal in de twee jaar de ZiROP-film pgeschaalde zrg gezien, waarin k het pre-hspitale deel wrdt belicht. Huisartsendiensten / huisartsen Het del is te kmen tt een situatie waarbij de huisartsenzrg Nrd Nederland is vrbereid p rampen en crises; zwel p het gebied van een infectieziekte-uitbraak als bij een zgenemde flitsramp. Hieraan ten grndslag liggen het geaccrdeerde Harp en een schlingsplan vr drie jaar. Activiteiten in het kader van OTO maken nderdeel uit van het reguliere bedrijfsprces binnen de huisartsenpraktijken en psten. Tevens zijn afspraken met de GHOR vastgelegd in een cnvenant. Mmenteel wrden deze activiteiten in samenwerking met het LHV bureau Zwlle vrbereid en in de lp van 2011 uitgewerkt en geïmplementeerd. GGD In de aangegeven peride wrdt het eerste jaar een inhaalslag gerealiseerd m enerzijds de kennis en vaardigheden van betrkken sleutelfunctinarissen te ntwikkelen en anderzijds de medewerkers in het algemeen te infrmeren ver de (glbale) inhud van het GROP (GGD-rampenpvangplan). In het tweede tt en met vierde jaar wrden de verwrven vaardigheden nderhuden dr scenariefeningen (tabletp) en realistische efeningen. Iedere sleutelfunctinaris vlgt een basiscursus crisisbeheersing en crisisbesluitvrming. Cycln Beleidsplan

7 Iedere sleutelfunctinaris det jaarlijks mee aan een scenari-efening (tabletp) waarin een specifiek scenari wrdt beefend. Iedere sleutelfunctinaris is tenminste eenmaal in deze beleidsperide betrkken bij de realistische efening van de prcessen uit de taakgebieden van de GGD. Cycln Beleidsplan

8 Delgrep 2: In de beleidsperide wrdt ieder taakgebied tenminste eenmaal beefend in een praktijksituatie. In verleg met de prcesleiders wrdt een keuze gemaakt uit een aantal te beefenen (kritische) deelprcessen uit het taakgebied. Aanvullende activiteiten Peridiek wrden alle bellijsten getest, waarbij functinarissen wrden gevraagd naar de verwachte pkmsttijd. De OTO-activiteiten wrden ndersteund dr het prgramma Trainbx, dit is een E- learningplatfrm waarin specifieke kennis aan de functinarissen kan wrden vergedragen en getetst. De afgesprken en gevlgde OTO-activiteiten wrden per sleutelfunctinaris bijgehuden in Trainbx, zdat de GGD kan aantnen dat de vrbereiding p crisissituaties is gebrgd. Thuiszrg Alleen delstelling 1 het aantnbaar brgen van de vakbekwaamheid van medewerkers met een sleutelpsitie in de crisisrganisatie / het zrgcntinuïteitsplan p strategisch niveau wrdt nagestreefd. Alleen instellingen waar het instellen van een crisisbeleidsteam ndzakelijk is vr het aansturen van de rganisatie (cncernstaf) wrden in het OTO-beleid meegenmen. Vlgt eenmalig de basiscursus crisisbeheersing / crisisbesluitvrming (1 dagdeel). Neemt jaarlijks deel aan de scenari-efening (1 dagdeel). Vlgt jaarlijks vrafgaand aan de scenari-efening de Trainbxen crisisbeheersing, crisisbesluitvrming. GGZ Vr de sectr GGZ zijn er drie delgrepen. Delgrep 1 betreft de sleutelfunctinarissen in het Kernteam PSHOR. Delgrep 2 betreft de sleutelfunctinarissen in het psychsciaal pvangteam (PSOT). Delgrep 3 betreft de verige medewerkers die meten werken in de pgeschaalde situatie met reguliere werkzaamheden (Medewerkers Psychsciaal Opvangteam (MPO). Iedere sleutelfunctinaris vlgt eenmalig de basiscursus crisisbeheersing en crisisbesluitvrming. Iedere sleutelfunctinaris det jaarlijks mee aan een efenactiviteit PSHOR. Iedere sleutelfunctinaris vlgt jaarlijks vrafgaand aan de efenactiviteit de Trainbx PSHOR. Delgrep 2: Iedere sleutelfunctinaris vlgt eenmalig de basistraining PSHOR. Iedere sleutelfunctinaris det jaarlijks mee aan een efening (deelprces) PSHOR. Delgrep 3: Iedere medewerker is p de hgte van het fenmeen PSHOR en de bijbehrende pschaling. Aanvullende activiteiten Jaarlijks wrden alle bellijsten getest, waarbij functinarissen wrden gevraagd naar de verwachte pkmsttijd. Eens per twee jaar wrdt een ketenefening gehuden waaraan alle drie de delgrepen meeden. Cycln Beleidsplan

9 Verpleeg- en verzrgingshuizen Alleen delstelling 1 het aantnbaar brgen van de vakbekwaamheid van medewerkers met een sleutelpsitie in de crisisrganisatie / het zrgcntinuïteitsplan p strategisch niveau wrdt nagestreefd. Alleen instellingen waar het instellen van een crisisbeleidsteam ndzakelijk is vr het aansturen van de rganisatie (cncernstaf) wrden in het OTO-beleid meegenmen. Vlgt eenmalig de basiscursus crisisbeheersing / crisisbesluitvrming (1 dagdeel). Neemt jaarlijks deel aan de scenari-efening (1 dagdeel). Vlgt jaarlijks vrafgaand aan de scenari-efening de Trainbxen crisisbeheersing, crisisbesluitvrming. 5. Beleidscyclus en externe verantwrding De plan- d- check- act-cyclus (PDCA) wrdt gevlgd en is als vlgt uitgewerkt. De zrginstellingen maken vrafgaand aan ieder nieuwe jaar een OTO-jaarplan waarin de OTO-activiteiten vr het kmende jaar zijn uitgewerkt (plan). Met de stuurgrep Cycln wrden afspraken gemaakt ver de uitvering van de activiteiten en de ksten daarvan (d). Daarp wrdt een jaarplanning pgesteld. Iedere OTO-activiteit wrdt met de deelnemers en de eventueel betrkken efenbservatren geëvalueerd (check); dit is een vaste werkwijze binnen Cycln. De bevindingen kunnen leiden tt bijstelling van het rampenpvangplan (act), nderliggende deelplannen f het OTO-beleid. Wijzigingen wrden verwerkt en jaarlijks verantwrd in een OTO-jaarverslag. Hierin wrden aandachtpunten vr het vlgende jaar aangegeven. De frmats vr jaarplan en jaarverslag zijn bij Cycln beschikbaar. Het jaarplan/jaarverslag wrdt vastgesteld in de eigen rganisatie en aangebden aan de stuurgrep Cycln. Verantwrding en vaststelling vindt in het ROAZ plaats. 6. Implementatie In Nrd-Nederland is nder de vlag van Cycln een aanbd met OTO-activiteiten uitgewerkt in de Cycln-gids. De implementatie van het Cycln-beleidsplan is een gezamenlijk initiatief van, vr en dr de zrg in Nrd Nederland. De regi is mmenteel vlp bezig met de implementatie van de OTO- jaarplannen. Per zrginstelling is een vakbekwaamheid per mschreven team bereikt, maar dit wrdt uitgebreid tt vakbekwaamheid van individuele sleutelfunctinarissen. De peride wrdt gebruikt m dit vr alle betreffende zrginstellingen te brgen. Deelname aan OTO-activiteiten wrdt bijgehuden in een eigen registratie f een prtfli dat hiervr gekppeld aan de website van het Acute Zrg Netwerk Nrd Nederland wrdt aangereikt. Op deze manier is de vakbekwaamheid van sleutelfunctinarissen aantnbaar gebrgd. Het is de eigen verantwrdelijkheid van de zrginstellingen m gede vrbereiding p rampen te regelen en aan te tnen. Cycln Beleidsplan

Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE) Winterswijk 2013-2018

Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE) Winterswijk 2013-2018 Vr- en Vregschlse Educatie (VVE) Winterswijk 2013-2018 1. Inleiding Vr- en Vregschlse Educatie, als nderdeel van het bredere beleidsterrein nderwijsachterstandbeleid, wrdt sinds 2002 in Winterswijk vrmgegeven.

Nadere informatie

Missie, visie en organisatiedoelstellingen GHOR organisaties Gooi & Vechtstreek en Flevoland In het kader van de intensivering van de samenwerking

Missie, visie en organisatiedoelstellingen GHOR organisaties Gooi & Vechtstreek en Flevoland In het kader van de intensivering van de samenwerking Missie, visie en rganisatiedelstellingen GHOR rganisaties Gi & Vechtstreek en Flevland In het kader van de intensivering van de samenwerking Afdeling GHOR Flevland/ GHOR Gi & Vechtstreek Datum 7 juni 2010

Nadere informatie

Projectaanvraag Versterking sociale infrastructuur t.b.v. burgerkracht in Fryslân

Projectaanvraag Versterking sociale infrastructuur t.b.v. burgerkracht in Fryslân 1 Prjectaanvraag Versterking sciale infrastructuur t.b.v. burgerkracht in Fryslân 1. Aanleiding Eind 2012 heeft Prvinciale Staten van de prvincie Fryslân keuzes gemaakt mtrent de 'kerntakendiscussie'.

Nadere informatie

6. Opleidingskader voor de procesopleiding Informatiemanagement

6. Opleidingskader voor de procesopleiding Informatiemanagement 6. Opleidingskader vr de prcespleiding Infrmatiemanagement In het prject GROOTER wrden nder andere een aantal pleidingskaders ntwikkeld vr prcessen nder Bevlkingszrg. Hiernder wrdt het pleidingskader vr

Nadere informatie

Concept Kwaliteitssysteem Perifere Accreditatie Medewerkers november Concept. Kwaliteitssysteem. Perifere Accreditatie Medewerkers

Concept Kwaliteitssysteem Perifere Accreditatie Medewerkers november Concept. Kwaliteitssysteem. Perifere Accreditatie Medewerkers Cncept Kwaliteitssysteem Perifere Accreditatie Medewerkers nvember 2015 Cncept Kwaliteitssysteem Perifere Accreditatie Medewerkers 1 Cncept Kwaliteitssysteem Perifere Accreditatie Medewerkers nvember 2015

Nadere informatie

Werkblad ontwikkelwijzer Gouden Standaard

Werkblad ontwikkelwijzer Gouden Standaard Werkblad ntwikkelwijzer Guden Standaard Beeld van de leerling Vraag Opmerkingen/antwrden Actie He brengen wij nze leerlingen in beeld? (met g p telating tt gymnasiumstrm) Op welke manier maken wij ptimaal

Nadere informatie

ARBOBELEIDSPLAN. voor de stichting PCBO BAARN SOEST

ARBOBELEIDSPLAN. voor de stichting PCBO BAARN SOEST ARBOBELEIDSPLAN vr de stichting PCBO BAARN SOEST Inhudspgave 1. Uitgangspunten Arbbeleid in essentie Preventieve zrg Arbdienst 2. Organisatie Arbcmmissie Arbcördinatr Bedrijfshulpverlening 3. Risic-inventarisatie

Nadere informatie

IMPLEMENTATIE WET VERPLICHTE MELDCODE HUISELIJK GEWELD EN KINDERMISHANDELING GEMEENTEN NOORDOOST-BRABANT

IMPLEMENTATIE WET VERPLICHTE MELDCODE HUISELIJK GEWELD EN KINDERMISHANDELING GEMEENTEN NOORDOOST-BRABANT BIJLAGE 1 IMPLEMENTATIE WET VERPLICHTE MELDCODE HUISELIJK GEWELD EN KINDERMISHANDELING GEMEENTEN NOORDOOST-BRABANT 1. Inleiding Op 1 juli 2013 is de Wet verplichte meldcde huiselijk geweld en kindermishandeling

Nadere informatie

Regeling: strategisch plan duurzame ontwikkeling werknemer

Regeling: strategisch plan duurzame ontwikkeling werknemer Regeling: strategisch plan duurzame ntwikkeling werknemer Lptijd : 1 maart 2017 t/m 31 december 2018 Aanbd vr metalektrbedrijven He verandert u daadwerkelijk het gedrag en de werkwijze van teams/afdelingen

Nadere informatie

Gefaseerde implementatie projectbeheersing methodiek Hogeschool van Utrecht

Gefaseerde implementatie projectbeheersing methodiek Hogeschool van Utrecht Prject Shared Services Gefaseerde implementatie prjectbeheersing methdiek Hgeschl van Utrecht Vervlg van Deelprjectplan Prjectadministraties (januari 2004) Het beheersen van prjectadministraties dr de

Nadere informatie

Beleidsplan 2014 tot en met 2016

Beleidsplan 2014 tot en met 2016 Blessed Generatin Nederland Falkejacht 25 9254 EJ Hurdegaryp Beleidsplan 2014 tt en met 2016 Blessed Generatin Nederland (0511) 47 21 37 - www.blessedgeneratin.nl - inf@blessedgeneratin.nl KvK 01100560

Nadere informatie

Uitwerking Landelijke Leidraad en Procedure Wijziging Acute Zorgaanbod Versie 6.0, ROAZ regio s VUmc en AMC

Uitwerking Landelijke Leidraad en Procedure Wijziging Acute Zorgaanbod Versie 6.0, ROAZ regio s VUmc en AMC Uitwerking Landelijke Leidraad en Prcedure Wijziging Acute Zrgaanbd Versie 6.0, ROAZ regi s VUmc en AMC nuari 2016 1 Uitwerking Het Landelijk Netwerk Acute Zrg (LNAZ) heeft een leidraad met een prcedure

Nadere informatie

Programma Welzijn en Zorg. Nieuwe Zorg en Domotica

Programma Welzijn en Zorg. Nieuwe Zorg en Domotica Prgramma Welzijn en Zrg Nieuwe Zrg en Dmtica Aanleiding De mgelijkheden vr het langer zelfstandig thuis blijven wnen, meten wrden verbreed. Technlgische ntwikkelingen die zrg p afstand en het participeren

Nadere informatie

Beleidsregels voorziening jobcoaching Participatiewet 2015

Beleidsregels voorziening jobcoaching Participatiewet 2015 Beleidsregels vrziening jbcaching Participatiewet 2015 1-7-2015 Jbcaching Reginale beleidsregels jbcaching Participatiewet regi Achterhek Inleiding Jbcaching gaat ver het ndersteunen van mensen bij het

Nadere informatie

Subsidietoetsingskader VVE gemeente Raalte 2015. Doelstelling subsidie:

Subsidietoetsingskader VVE gemeente Raalte 2015. Doelstelling subsidie: Subsidietetsingskader VVE gemeente Raalte 2015 Delstelling subsidie: Op grnd van de Wet OKE (Ontwikkelingskansen dr kwaliteit en educatie zijn gemeenten verantwrdelijk vr de Vrschlse educatie. Gemeenten

Nadere informatie

juli nieuwe hoofdstuk 3 CAR: Selecteren en aanleveren relevante lokale regelingen beloningsbeleid

juli nieuwe hoofdstuk 3 CAR: Selecteren en aanleveren relevante lokale regelingen beloningsbeleid Het sprbekje geeft inzicht in de activiteiten vr een zrgvuldige vergang nder vermelding van de peride waarin die stappen meten zijn gezet. Per activiteit is aangegeven wat wij hierin vr u kunnen betekenen.

Nadere informatie

NOTITIE REGIONAAL REPRESSIEF DEKKINGSPLAN FASE 2 BESTUURLIJKE UITGANGSPUNTEN. 1. Inleiding

NOTITIE REGIONAAL REPRESSIEF DEKKINGSPLAN FASE 2 BESTUURLIJKE UITGANGSPUNTEN. 1. Inleiding NOTITIE REGIONAAL REPRESSIEF DEKKINGSPLAN FASE 2 BESTUURLIJKE UITGANGSPUNTEN 1. Inleiding De pdracht van het AB VrZW bij de vaststelling van het dekkingsplan fase 1 p 18 ktber 2013 luidde: nderzek de mgelijkheden

Nadere informatie

Implementatie Taakherschikking

Implementatie Taakherschikking Werkfrmulier Implementatie Taakherschikking Verpleegkundig Specialist Dit frmulier is pgesteld dr de Werkgrep Taakherschikking van de Federatie Medisch Specialisten en wrdt ndersteund dr de V&VN Verpleegkundig

Nadere informatie

Registratienummer: GF11.20097 Datum: 25 oktober 2011 Agendapunt: 11

Registratienummer: GF11.20097 Datum: 25 oktober 2011 Agendapunt: 11 Aan de gemeenteraad Registratienummer: GF11.20097 Datum: 25 ktber 2011 Agendapunt: 11 Prtefeuillehuder: De heer T.J. van der Zwan Behandelend ambtenaar: Mevruw A.C. Teuben-Bkma Onderwerp: Integraal Veiligheidsbeleid

Nadere informatie

Het is ook mogelijk om deze training op maat op locatie uit te voeren.

Het is ook mogelijk om deze training op maat op locatie uit te voeren. CURSUSAANBOD NAJAAR 2010 VRIJWILLIGERS 1. SWOFFICE SWOffice is een belangrijk instrument m inzicht te verkrijgen in je resultaten, maar k m infrmatie te geven ver het gebruik van de dienstverlening aan

Nadere informatie

Retailmanagement brochure voor bedrijven

Retailmanagement brochure voor bedrijven Campus Schnmeersen Gebuw B Valentin Vaerwyckweg 1 BE-9000 Gent Retailmanagement brchure vr bedrijven Deze brchure bevat de belangrijkste infrmatie ver de pleiding Retailmanagement. De meest up t date infrmatie

Nadere informatie

Handreiking functionerings- en beoordelingsgesprekken griffiers

Handreiking functionerings- en beoordelingsgesprekken griffiers Handreiking functinerings- en berdelingsgesprekken griffiers September 2014 Functineringsgesprek Als de griffier is aangesteld, is het verstandig m met elkaar te blijven reflecteren p het functineren.

Nadere informatie

Ministerie van Verkeer en Waterstaat. Directoraat-Genemal Rijkswaterstaat. Adviesdienst Verkeer en Vervoer

Ministerie van Verkeer en Waterstaat. Directoraat-Genemal Rijkswaterstaat. Adviesdienst Verkeer en Vervoer Ministerie van Verkeer en Waterstaat Directraat-Genemal Rijkswaterstaat Adviesdienst Verkeer en Verver He is MELDWERK ntstaan? «. ">. "'T» In 1987 hebben de beheerders van rijkswegen afgesprken wegwerkzaamheden

Nadere informatie

Reglement Geschillencommissie Wonen Zuid-Holland Zuid

Reglement Geschillencommissie Wonen Zuid-Holland Zuid Reglement Geschillencmmissie Wnen Zuid-Hlland Zuid DEFINITIES Artikel 1: Dit reglement verstaat nder: crpratie: de bij de Geschillencmmissie Wnen Zuid-Hlland zuid aangeslten rganisatie p wiens handelen

Nadere informatie

Missie, visie en strategie Informatievoorziening veiligheidsregio s Definitief RBC 5/11/14

Missie, visie en strategie Informatievoorziening veiligheidsregio s Definitief RBC 5/11/14 Missie, visie en strategie Infrmatievrziening veiligheidsregi s Definitief RBC 5/11/14 Inleiding Relatie met prgrammaplan en werkplannen Deze missie, visie en strategie vrmen de basis vr het Prgramma Infrmatievrziening

Nadere informatie

07 A Rolverdeling arbodienst / Amsterdam Thuiszorg, maart 2003

07 A Rolverdeling arbodienst / Amsterdam Thuiszorg, maart 2003 A(rb) Aktiviteiten Rl Amsterdam Thuiszrg Rl arbdienst K(ritische) P(restatie) I(ndicatren) arbdienst Vertruwenspersn ngewenst gedrag (pesten, discriminatie, agressie, seksuele intimidatie) Het arbeidsmstandigheden

Nadere informatie

Vacature en procedure benoeming voorzitter landelijk bestuur Verantwoordelijke

Vacature en procedure benoeming voorzitter landelijk bestuur Verantwoordelijke Bijlage 6 Ledenraad 27 nvember 2014 Vrlegger Onderwerp Vacature en prcedure beneming vrzitter landelijk bestuur Verantwrdelijke Landelijk bestuur Aanleiding Er ntstaat een vacature vanwege het niet beschikbaar

Nadere informatie

De zienswijze op deze ontwerp-begroting dient uiterlijk zes weken na versturen bij het dagelijks bestuur van BghU in het bezit te zijn.

De zienswijze op deze ontwerp-begroting dient uiterlijk zes weken na versturen bij het dagelijks bestuur van BghU in het bezit te zijn. Onderwerp: Ingekmen stuk Ontwerpbegrting 2014 BghU - zienswijzeprcedure COLLEGE VAN DIJKGRAAF EN HOOGHEEMRADEN COMMISSIE ALGEMEEN BESTUUR Agendapunt 3D Nummer: 639863 In D&H: 21-05-2014 Steller: M. Oppenhuizen

Nadere informatie

TOEZICHTKADER ACCREDITATIESTELSEL HOGER ONDERWIJS. september 2014

TOEZICHTKADER ACCREDITATIESTELSEL HOGER ONDERWIJS. september 2014 TOEZICHTKADER ACCREDITATIESTELSEL HOGER ONDERWIJS september 2014 INHOUD Inleiding 4 1 Del en uitvering van het tezicht 5 1.1 Wat willen we bereiken? 5 1.2 Werkwijze 5 1.3 Waarderingskader 7 2 Relatie met

Nadere informatie

8.2. Ziekteverzuim en (ziekte)verzuimbegeleiding

8.2. Ziekteverzuim en (ziekte)verzuimbegeleiding 8.2. Ziekteverzuim en (ziekte)verzuimbegeleiding Aangepast d.d. 10 januari 2014. Ziektemelding Persneelsleden dienen zich uiterlijk vr 7.30 uur s mrgens ziek te melden bij de schldirecteur en ingeval van

Nadere informatie

Middelen Financiële middelen o De organisatie heeft een actueel beleid met betrekking tot het verkrijgen van de benodigde financiële middelen.

Middelen Financiële middelen o De organisatie heeft een actueel beleid met betrekking tot het verkrijgen van de benodigde financiële middelen. Categrie C Per aspect van het framewrk zijn nrmen pgesteld. Vetgedrukt zijn de verplichte nrmen. Organisaties die nder categrie C vallen, zullen verder zijn met het implementeren van kwaliteitssystemen

Nadere informatie

Visitatie praktijkinstellingen. Brochure

Visitatie praktijkinstellingen. Brochure Visitatie praktijkinstellingen Brchure Inleiding In het kader van haar tezichthudende taak, is de Registratiecmmissie Specialismen Verpleegkunde (RSV) in 2014 gestart met het visiteren van de pleiding

Nadere informatie

Transmuraal Programma Management

Transmuraal Programma Management Transmuraal Prgramma Management Een prpsitie van Vitha versie 1 Inhudspgave 1 Inleiding... 3 2 Transmurale behandelpraktijken... 3 2.1 Transmurale zrg nader gedefinieerd... 3 2.2 Transmurale zrg in de

Nadere informatie

7. Opleidingskader voor de functie redacteur web en social media

7. Opleidingskader voor de functie redacteur web en social media 7. Opleidingskader vr de functie redacteur web en scial media In het prject GROOTER wrden nder andere een aantal pleidingskaders ntwikkeld vr sleutelfuncties binnen de crisiscmmunicatie. Een daarvan is

Nadere informatie

Convenant brancheorganisatie beroepsverenigingen in het kader van: Versterking beroepsvereniging Beroepenregister en Beroepsregistratie

Convenant brancheorganisatie beroepsverenigingen in het kader van: Versterking beroepsvereniging Beroepenregister en Beroepsregistratie Cnvenant brancherganisatie berepsverenigingen in het kader van: Versterking berepsvereniging Berepenregister en Berepsregistratie De ndergetekenden, I. De rganisatie van brancherganisatie MOgrep Jeugdzrg

Nadere informatie

Vakbekwaam blijven..een vak apart. Oefenbeleidsplan Brandweer in Zeeland Monodisciplinair oefenen, 2014-2016

Vakbekwaam blijven..een vak apart. Oefenbeleidsplan Brandweer in Zeeland Monodisciplinair oefenen, 2014-2016 Vakbekwaam blijven..een vak apart Oefenbeleidsplan Brandweer in Zeeland Mndisciplinair efenen, 2014-2016 Vakbekwaam blijven..een vak apart Oefenbeleidsplan Brandweer in Zeeland Mndisciplinair efenen 2014-2016

Nadere informatie

Verantwoordelijkheden... 11. Afkortingen en definities... 12. Regelgeving en wetten... 13. Relevante websites... 13

Verantwoordelijkheden... 11. Afkortingen en definities... 12. Regelgeving en wetten... 13. Relevante websites... 13 MEDISCHE APPARATUUR ZONDER CE-MARKERING prjectgrep: CEWAZ versie: 1.1.1 februari 2015 www.wibaz.nl Inhud Overzicht Medische Hulpmiddelen... 3 Inleiding... 4 Del... 5 Tepassingsgebied... 5 Uitgangssituaties...

Nadere informatie

Training Werken aan Welbevinden. Opleidingscurriculum. Facit, Velsen-Noord Februari 2011

Training Werken aan Welbevinden. Opleidingscurriculum. Facit, Velsen-Noord Februari 2011 Training Werken aan Welbevinden Opleidingscurriculum Facit, Velsen-Nrd Februari 2011 Inhudspgave Inleiding 3 1. Algemene beschrijving van de pleiding 4 1.1 Delgrep 4 1.2 Kwalificaties 4 1.3 Uitgangspunten

Nadere informatie

Meerjarenbegroting 2013 2016 Stichting Spaarnesant

Meerjarenbegroting 2013 2016 Stichting Spaarnesant Meerjarenbegrting 2013 2016 Stichting Spaarnesant Auteur: Bedrijfsbureau: Jan Aalberts & Jeren van Schagen Vr: Raad van Tezicht Bestuurder Stichting Spaarnesant Lcatie: Haarlem Datum: 31 mei 13 Inhudspgave

Nadere informatie

Formulier voor het indienen van de eerste ronde proeftuinen ihkv decentralisatie jeugdzorg Regio Rotterdam Rijnmond

Formulier voor het indienen van de eerste ronde proeftuinen ihkv decentralisatie jeugdzorg Regio Rotterdam Rijnmond Frmulier vr het indienen van de eerste rnde preftuinen ihkv decentralisatie jeugdzrg Regi Rtterdam Rijnmnd Alléén gemeenten in de regi Rtterdam Rijnmnd kunnen vrstellen vr preftuinen indienen! Dit frmulier

Nadere informatie

Kwaliteitsaspecten van onderwijs. Wat vinden pedicures belangrijk aan kwaliteit van opleiders

Kwaliteitsaspecten van onderwijs. Wat vinden pedicures belangrijk aan kwaliteit van opleiders Kwaliteitsaspecten van nderwijs Wat vinden pedicures belangrijk aan kwaliteit van pleiders Clfn Titel Kwaliteitsaspecten van nderwijs. Wat vinden pedicures belangrijk aan kwaliteit van pleiders. Auteur

Nadere informatie

LOGBOEK van: klas: 1

LOGBOEK van: klas: 1 LOGBOEK van: klas: 1 Inhudspgave Inleiding en inhud van het lgbek Wat is de maatschappelijke stage? Delen van de maatschappelijke stage Waar de je maatschappelijke stage? Kaders waarbinnen de maatschappelijke

Nadere informatie

Alleen m.b.t. vergoedingen pedagogisch Instemming. medewerkers (hoofdstuk 1 uit de regeling) Advies

Alleen m.b.t. vergoedingen pedagogisch Instemming. medewerkers (hoofdstuk 1 uit de regeling) Advies Satusverzicht. Cnsultatie Unitmanagers/Lcatiemanagers mei 2011 evaluatie Cnsultatie cliëntenraad Besluit Bestuursgrep 22 april 2003 OR Alleen m.b.t. vergedingen pedaggisch Instemming medewerkers (hfdstuk

Nadere informatie

Uw kenmerk Ons kenmerk Toestelnummer 2009/ Uw brief d.d. Behandeld door Bijlagen R.M.C. Strijker

Uw kenmerk Ons kenmerk Toestelnummer 2009/ Uw brief d.d. Behandeld door Bijlagen R.M.C. Strijker De raad van de gemeente Alkmaar Rekenkamercmmissie Uw kenmerk Ons kenmerk Testelnummer 2009/027 0725489342 Uw brief d.d. Behandeld dr Bijlagen R.M.C. Strijker Onderwerp Evaluatie kwaliteit prgrammabegrting

Nadere informatie

Verzuim Beleid. www.smallsteps.info. Opgemaakt door Human Resource Management. Doelgroep Alle werknemers. Ingangsdatum 4 juli 2014. Versie 0.

Verzuim Beleid. www.smallsteps.info. Opgemaakt door Human Resource Management. Doelgroep Alle werknemers. Ingangsdatum 4 juli 2014. Versie 0. Verzuim Beleid Opgemaakt dr Human Resurce Management Delgrep Alle werknemers Ingangsdatum 4 juli 2014 Versie 0.1 www.smallsteps.inf clfn Verzuimbeleid Visie en aanpak verzuim Delgrep: alle werknemers Versie:

Nadere informatie

DiabeteszorgBeter. Let op: Een gedrukte versie is beschikbaar bij uw regio-secretariaat

DiabeteszorgBeter. Let op: Een gedrukte versie is beschikbaar bij uw regio-secretariaat Let p: Een gedrukte versie is beschikbaar bij uw regi-secretariaat DiabeteszrgBeter Kwaliteitsimpuls dr implementatie van een samenhangend transmuraal diabeteszrgprgramma en gebruik van spiegelinfrmatie

Nadere informatie

Handleiding. Het opstellen van een diaconaal beleidsplan

Handleiding. Het opstellen van een diaconaal beleidsplan Handleiding Het pstellen van een diacnaal beleidsplan Versie 1.0 Generale diacnale cmmissie Datum: augustus 2015 Generale diacnale cmmissie Vendelier 51-D 3905 PC VEENENDAAL Telefn (0318) 505541 Website:

Nadere informatie

Beweeg Mee! De gecombineerde leefstijlinterventie (GLI) 1 in de collectieve verzekering voor de minima van de gemeente Den Haag

Beweeg Mee! De gecombineerde leefstijlinterventie (GLI) 1 in de collectieve verzekering voor de minima van de gemeente Den Haag Beweeg Mee! De gecmbineerde leefstijlinterventie (GLI) 1 in de cllectieve verzekering vr de minima van de gemeente Den Haag Mensen niet alleen aan het bewegen brengen, maar k aan het bewegen huden. Dat

Nadere informatie

de natuur en milieufederaties Meer Met Minder Energie

de natuur en milieufederaties Meer Met Minder Energie de natuur en milieufederaties Meer Met Minder Energie Nr.: Ontv.:. k APR 2014 Prc.eig.: Kph Paraaf indelen: Gemeente Purmerend (NH) ta.v. Cllege van B&W en Gemeenteraad Pstbus 15 1440 AA PURMEREND uw kenmerk

Nadere informatie

Deelprojectplan. Projectadministraties

Deelprojectplan. Projectadministraties Deelprjectplan Prjectadministraties Het beheersen van prjectadministraties dr de invering van een hgeschlbrede methdiek. 1 INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding 2. Prbleemverkenning en stelling 3. Prjectdelen 4.

Nadere informatie

GOVERNANCE MVO PLATFORM

GOVERNANCE MVO PLATFORM Gvernancedcument MVO Platfrm, 22 nvember 2012 GOVERNANCE MVO PLATFORM Inleiding Het MVO Platfrm is een in 2002 pgericht infrmeel samenwerkingsverband van maatschappelijke rganisaties 1 en vakbndsrganisaties

Nadere informatie

Functie-eisen coördinatoren

Functie-eisen coördinatoren Functie-eisen cördinatren Psitinering De beide cördinatren hebben de leiding van de rganisatie. De vrijwilligers zijn de spil in de rganisatie. Functieniveau De stichting Hspice Zwlle heeft gekzen vr 2

Nadere informatie

Financiële verordening ex artikel 212 Gemeentewet

Financiële verordening ex artikel 212 Gemeentewet Financiële verrdening ex artikel 212 Gemeentewet De raad van de gemeente Hendrik-Id-Ambacht besluit, gelet p artikel 212 van de Gemeentewet, vast te stellen: de verrdening p de uitgangspunten vr het financieel

Nadere informatie

Actieplan leeftijdsbewust personeelsbeleid 2013-2023

Actieplan leeftijdsbewust personeelsbeleid 2013-2023 Nvember 2013 Actieplan leeftijdsbewust persneelsbeleid 2013-2023 Actie 1: Ontwikkelen van een stagebeleid. Stagiaires zijn ptentiële nieuwe cllega s. Een stageperide kunnen we aanzien als een inwerkperide.

Nadere informatie

Training Faciliteren door middel van de moderatiemethode

Training Faciliteren door middel van de moderatiemethode samen beslist beter besluiten Training Faciliteren dr middel van de mderatiemethde Training Techniek Resultaat Tepasbaar. Dynamisch. Interactief. Visueel. Zelfdcumenterend. Overzichtelijk. Betrkkenheid.

Nadere informatie

Aanbieding rapport Algemene Doorlichting Rampenbestrijding De Stand van Zaken ZOOS- ZOO?

Aanbieding rapport Algemene Doorlichting Rampenbestrijding De Stand van Zaken ZOOS- ZOO? Inspectie PENBARE RDE EN VEILIGHEID Datum 14 maart 2008 ns kenmerk 2007-0000550582 Aan de griffieren van de gemeenteraden nderdeel Inspectie V Inlichtingen E.LM. de Vs T (070) 4268796 F Uw kenmerk nderwerp

Nadere informatie

Evaluatie inkoopproces maatwerkvoorziening ondersteuning

Evaluatie inkoopproces maatwerkvoorziening ondersteuning Evaluatie inkpprces maatwerkvrziening ndersteuning Evaluatie inkpprces maatwerkvrziening ndersteuning Den Haag, april 2015 Myriam Martens Frédérique Bakker Aanleiding prcesevaluatie De extramurale AWBZ

Nadere informatie

Rapport. Bekend maakt bemind Onderzoek naar de bekendheid van en waardering voor het Expertisecentrum Veilige Publieke Taak

Rapport. Bekend maakt bemind Onderzoek naar de bekendheid van en waardering voor het Expertisecentrum Veilige Publieke Taak Rapprt Bekend maakt bemind Onderzek naar de bekendheid van en waardering vr het Expertisecentrum Veilige Publieke Taak Over het CAOP Het CAOP is hét kennis- en dienstencentrum p het gebied van arbeidszaken

Nadere informatie

Hoe kan uw overheidsorganisatie professionalisering en verduurzaming van het inkoopproces bewerkstelligen

Hoe kan uw overheidsorganisatie professionalisering en verduurzaming van het inkoopproces bewerkstelligen He kan uw verheidsrganisatie prfessinalisering en verduurzaming van het inkpprces bewerkstelligen He kan uw verheidsrganisatie prfessinalisering en verduurzaming van het inkpprces bewerkstelligen UITWERKING

Nadere informatie

Oproep erkenning en subsidiëring van groepsgericht aanbod. opvoedingsondersteuning door vrijwilligers

Oproep erkenning en subsidiëring van groepsgericht aanbod. opvoedingsondersteuning door vrijwilligers Oprep erkenning en subsidiëring van grepsgericht aanbd pvedingsndersteuning dr vrijwilligers In het kader van het versterken van aanbd pvedingsndersteuning in de Huizen van het Kind lanceert Kind en Gezin

Nadere informatie

Controleprotocol Sociaal Domein

Controleprotocol Sociaal Domein Cntrleprtcl Sciaal Dmein Cntrleprtcl vr de accuntantscntrle bij: dr de gemeenten in de regi Amersfrt* gesubsidieerde rganisaties vr Jeugdzrg en WMO dr de gemeenten in de regi Amersfrt f dr de gemeente

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel (SOP)

Schoolondersteuningsprofiel (SOP) Schlndersteuningsprfiel (SOP) Namens team Terra Nigra: P.P. Truijen Praktijkversie SOP Telichting In deze praktijkversie SOP is aangegeven in heverre de schl kan vlden aan de vastgestelde basisndersteuning

Nadere informatie

ONTWIKKELPLAN SAMEN VERANTWOORDELIJK EN BETROKKEN

ONTWIKKELPLAN SAMEN VERANTWOORDELIJK EN BETROKKEN ONTWIKKELPLAN SAMEN VERANTWOORDELIJK EN BETROKKEN INLEIDING Dit dcument vervangt de mnitrprcedure die blmd en de eerder samen hebben pgesteld en die aan elke nieuwe LMD deelnemer 1 van ntwikkelactiviteiten

Nadere informatie

Beleidsnotitie 2013-2016. 100, uw welzijns- en zorgnetwerk. Vastgesteld op 26 april 2013

Beleidsnotitie 2013-2016. 100, uw welzijns- en zorgnetwerk. Vastgesteld op 26 april 2013 Beleidsntitie 2013-2016 100, uw welzijns- en zrgnetwerk Vastgesteld p 26 april 2013 1 1 Inleiding Begin 2012 maakte 100, uw welzijns- en zrgnetwerk een drstart, na vier jaar nder de naam Zwel NN vanuit

Nadere informatie

Zijn in de aanvraag bijlagen genoemd en zijn die bijgevoegd? Zo ja, welke? Nummer desgewenst de bijlagen.

Zijn in de aanvraag bijlagen genoemd en zijn die bijgevoegd? Zo ja, welke? Nummer desgewenst de bijlagen. Checklist berdeling adviesaanvraag 1. De adviesaanvraag Heeft de r een adviesaanvraag gehad? Let p: een rapprt is in principe geen adviesaanvraag. Met een adviesaanvraag wrdt bedeld: het dr de ndernemer

Nadere informatie

Bijlage 4. Toetsingskader ontwerp levensloopbestendig Zeist-Oost

Bijlage 4. Toetsingskader ontwerp levensloopbestendig Zeist-Oost Bijlage 4 Tetsingskader ntwerp levenslpbestendig Zeist-Ost 1. Opzet Het tetsingskader Levenslpbestendig Zeist-Ost bestaat uit een aantel nderdelen. Een algemeen deel gaat ver de levenslpbestendige wijk:

Nadere informatie

Werkwijze uitspraken en de RO Standaarden. 1 Aanleiding. 2 Leeswijzer

Werkwijze uitspraken en de RO Standaarden. 1 Aanleiding. 2 Leeswijzer Werkwijze uitspraken en de RO Standaarden Onderwerp Verwerken van rechterlijke uitspraken Aan Gebruikers RO Standaarden Van Genvum, beheerder RO Standaarden Datum 24 ktber 2013 Status Publiek 1 Aanleiding

Nadere informatie

Hieronder wordt de plaats van het informatieproduct integraal operationeel plan weergegeven in het stroomschema evenementenveiligheid.

Hieronder wordt de plaats van het informatieproduct integraal operationeel plan weergegeven in het stroomschema evenementenveiligheid. Hiernder wrdt de plaats van het infrmatieprduct integraal peratineel plan weergegeven in het strmschema evenementenveiligheid. In het integraal peratineel plan wrden de te treffen maatregelen en vrzieningen

Nadere informatie

Het in kaart brengen van de kwaliteit van bestaan in de gehandicaptenzorg en -ondersteuning

Het in kaart brengen van de kwaliteit van bestaan in de gehandicaptenzorg en -ondersteuning Het in kaart brengen van de kwaliteit van bestaan in de gehandicaptenzrg en -ndersteuning Inventarisatie van instrumenten die wrden gebruikt Significant Thrbeckelaan 91 3771 ED Barneveld +31 342 40 52

Nadere informatie

Samenvatting Deelprojecten Ouderen Samen

Samenvatting Deelprojecten Ouderen Samen Samenvatting Deelprjecten Ouderen Samen Vughtse Ouderen aan het Wrd In januari 2007 zijn dr het Prject Ouderen Samen vier bijeenkmsten gerganiseerd waarvr alle Vughtse inwners van 55 jaar en uder waren

Nadere informatie

Beleidsplan Stichting Gevangenenzorg Albanië

Beleidsplan Stichting Gevangenenzorg Albanië Stichting Gevangenenzrg Albanië Stichting Gevangenenzrg Albanië Inhudspgave Intrductie... 3 Missie en visie... 4 Strategische delstellingen... 5 Fndswerving... 7 Financieel beleid... 8 Stichting Gevangenenzrg

Nadere informatie

Plan van Aanpak vervolg verbetering samenwerking Meerlanden

Plan van Aanpak vervolg verbetering samenwerking Meerlanden Plan van Aanpak vervlg verbetering samenwerking Meerlanden Aan: gemeenten Aalsmeer, Blemendaal, Diemen, Haarlemmerliede & Spaarnwude, Haarlemmermeer, Heemstede, Hillegm, Lisse en Nrdwijkerhut en Meerlanden

Nadere informatie

c. Relatiebeheer algemene en éénmalige groepen d. Relatiebeheer maatschappelijke organisaties e. Contacten en samenwerking met bedrijven

c. Relatiebeheer algemene en éénmalige groepen d. Relatiebeheer maatschappelijke organisaties e. Contacten en samenwerking met bedrijven Inhudspgave Inleiding 1. Huidige situatie 2. Delstellingen 2014 2.1 Algemeen Del 2.2 Jaarvisie 3. Actieplan 3.1 Algemeen Del 3.2 Jaarvisie a. Cördinatie b. Relatiebeheer kerken c. Relatiebeheer algemene

Nadere informatie

Otten, J Artikel ESAA, 2009 Risicomanagement: een geïntegreerde benadering

Otten, J Artikel ESAA, 2009 Risicomanagement: een geïntegreerde benadering Risicmanagement: een geïntegreerde benadering Cpyright: Alle rechten zijn vrbehuden aan de auteur(s) van dit dcument en Auditing.nl 1 Risicmanagement Een geïntegreerde benadering Auteur: Jan Otten 10 juli

Nadere informatie

Federatiestatuut. Walburggroep. -concept -

Federatiestatuut. Walburggroep. -concept - Federatiestatuut Walburggrep -cncept - Federatiestatuut pagina 1/12 Inhud 1 Overwegingen 3 2 Naam en delstelling van de federatie 4 2.1 Naam 4 2.2 Delstelling 4 3 Bestuur 5 3.1 Federatiebestuur, beneming

Nadere informatie

Introductie MVO Prestatieladder

Introductie MVO Prestatieladder Intrductie De is een certificeerbare nrm vr Maatschappelijke Verantwrdelijkheid van Organisaties (MVO). De nrm is gemaakt vr rganisaties die hun eigen MVO ambities en perfrmance aantnbaar willen maken,

Nadere informatie

Asbestbeleidsplan. Beleid en beheer asbest

Asbestbeleidsplan. Beleid en beheer asbest Asbestbeleidsplan Beleid en beheer asbest Dcumenttitel. Asbestbeleidsplan Status. Cncept Definitief Versie. 1.1 Datum. 22-03-2014 Organisatie. Wningcrpratie Rentree Opstellers. Wningcrpratie Rentree i.s.m.

Nadere informatie

[STUDIEHANDLEIDING KENNIS INFORMATIE AVOND]

[STUDIEHANDLEIDING KENNIS INFORMATIE AVOND] 2014/2015 Rc van Amsterdam Kennis Infrmatie Avnd (KIA) Schljaar 2014/2015;Jerie Smit [STUDIEHANDLEIDING KENNIS INFORMATIE AVOND] De studenten rganiseren een Kennis Infrmatie Avnd vr uders. Inleiding/Briefing

Nadere informatie

Van analoog via dialoog naar digitaal. Proteion Thuis: Paraat voor de toekomst

Van analoog via dialoog naar digitaal. Proteion Thuis: Paraat voor de toekomst Van analg via dialg naar digitaal Prtein Thuis: Paraat vr de tekmst 1 Inleiding Prtein Thuis stelt zich als del ged vrbereid de uitdagingen van de tekmst aan te gaan. De uitdagingen p het gebied van de

Nadere informatie

AGENDAPUNT voor burgemeester en wethouders

AGENDAPUNT voor burgemeester en wethouders AGENDAPUNT vr burgemeester en wethuders Nummer: Datum vergadering: 22-09-2009 Onderwerp: Herijking museumbeleid Steenwijkerland Cnceptbesluit: Opdracht geven vr de ntwikkeling van een nieuwe inhudelijke

Nadere informatie

Zorgroutes interne en externe zorgstructuur in basisscholen Versie oktober 2013

Zorgroutes interne en externe zorgstructuur in basisscholen Versie oktober 2013 Zrgrutes interne en externe zrgstructuur in basisschlen Versie ktber 2013 Inhud 1. Inleiding CJG en zrgrutes gemeenten Westerkwartier 2. Meldcde kindermishandeling en huiselijk geweld 3. Criteria zrgrutes

Nadere informatie

Maak van 2015 jouw persoonlijk professionaliseringsjaar

Maak van 2015 jouw persoonlijk professionaliseringsjaar Maak van 2015 juw persnlijk prfessinaliseringsjaar en wrd Nlc erkend Register Lpbaanprfessinal (RL) Nlc erkend Register Lpbaanprfessinal (RL) Deze status wrdt bereikt na certificering dr het nafhankelijke

Nadere informatie

Procesdocument Klankbordgroep Schakenbosch

Procesdocument Klankbordgroep Schakenbosch Prcesdcument Klankbrdgrep Schakenbsch Tijdens de klankbrdgrepvergadering van 23 juni 2010 is de afspraak gemaakt met de leden van de klankbrdgrep m duidelijkheid te geven ver het prces, de kaders, de verschillende

Nadere informatie

Implementatie Taakherschikking

Implementatie Taakherschikking Werkfrmulier Implementatie Taakherschikking Physician Assistant Dit frmulier is pgesteld dr de van Federatie Medisch Specialisten en wrdt ndersteund dr de Nederlandse Assciatie Physician Assistants (NAPA).

Nadere informatie

Risicomanagement in zorgbouwprojecten. Centrum Zorg en Bouw

Risicomanagement in zorgbouwprojecten. Centrum Zorg en Bouw Risicmanagement in zrgbuwprjecten Centrum Zrg en Buw Inhud Zelfscan; Rl CZB bij risicmanagement; Wat kunt u verwachten? Vraag Past uw initiatief in het strategisch huisvestingsplan van de rganisatie? Het

Nadere informatie

Visitatieverslag. Kwaliteitsvisitatie NIP voor zelfstandig gevestigd psychologen

Visitatieverslag. Kwaliteitsvisitatie NIP voor zelfstandig gevestigd psychologen Visitatieverslag Kwaliteitsvisitatie NIP vr zelfstandig gevestigd psychlgen Naam gevisiteerde psychlg: Msterman, Ineke Praktijk Psychlgenpraktijk Elf Adres: Blemendalstraat 5, Zwlle Datum visitatie: 20-10-2011

Nadere informatie

Geachte dijkgraven, secretarissendirecteur en hoofden communicatie,

Geachte dijkgraven, secretarissendirecteur en hoofden communicatie, Van: Albert Vermue [mailt:avermue@uvw.nl] Verznden: wensdag 9 juli 2014 14:02 Onderwerp: Verspreiding stukken klankbrdgrep 27 juni jl. Geachte dijkgraven, secretarissendirecteur en hfden cmmunicatie, Op

Nadere informatie

Voorstel aan de Gemeenteraad

Voorstel aan de Gemeenteraad Vrstel aan de Gemeenteraad 13-04-2012 DSO/2012/2302451svdz Onderwerp Regiplan Windenergie en Beleidsvisie tijdelijke windenergie Almere Beleidsveld Duurzame Ruimtelijke Ontwikkeling Prtefeuillehuder H.

Nadere informatie

B&W-Aanbiedingsformulier

B&W-Aanbiedingsformulier B&W-nr. 07.0760, d.d. 10 juli 2007 B&W-Aanbiedingsfrmulier Onderwerp Cnvenant Operatinele Grenzen Brandweerzrg Gemeente Leiden Gemeente Oegstgeest BESLUITEN Behudens advies van de cmmissie 1. in te stemmen

Nadere informatie

Bijlage IVa Sjabloon voor de verdeling van werkzaamheden voor onderwijzend personeel in de kunsteducatie

Bijlage IVa Sjabloon voor de verdeling van werkzaamheden voor onderwijzend personeel in de kunsteducatie Bijlage IVa Sjabln vr de verdeling van werkzaamheden vr nderwijzend persneel in de kunsteducatie Sjabln vr de verdeling van werkzaamheden vr nderwijzend persneel in de kunsteducatie LOGA-partijen vinden

Nadere informatie

VISIE OP LEREN. De uitgangspunten van de samenwerking; Het opleiden binnen het partnerschap; Het leren binnen het partnerschap.

VISIE OP LEREN. De uitgangspunten van de samenwerking; Het opleiden binnen het partnerschap; Het leren binnen het partnerschap. VISIE OP LEREN Opleiden en leren in het partnerschap Apeldrn Zutphen Vr het welslagen van de missie is het van het grtste belang dat binnen het partnerschap gewerkt wrdt vanuit een gemeenschappelijke visie

Nadere informatie

REGLEMENT VAN ORDE van de GEBRUIKERSGROEP met betrekking tot het IWT VIS Traject RenoFase (IWT 120784)

REGLEMENT VAN ORDE van de GEBRUIKERSGROEP met betrekking tot het IWT VIS Traject RenoFase (IWT 120784) REGLEMENT VAN ORDE van de GEBRUIKERSGROEP met betrekking tt het IWT VIS Traject RenFase (IWT 120784) Bvengenemd prject kadert in een prgramma dat de inrichting van een gebruikersgrep dr de ntvanger van

Nadere informatie

Kernwaarde. Visie. Ik ben uniek, Jij bent uniek, Wij zijn met elkaar meer dan de som van ons.

Kernwaarde. Visie. Ik ben uniek, Jij bent uniek, Wij zijn met elkaar meer dan de som van ons. 1 Inhudspgave 2 3 Stichting Zuidwester zet zich in vr mensen met een verstandelijke beperking die ndersteuning vragen m p een waardige manier te kunnen deelnemen aan de samenleving. Dit gebeurt met een

Nadere informatie

2015-2016 Jaarplan Medezeggenschap

2015-2016 Jaarplan Medezeggenschap 2015-2016 Jaarplan Medezeggenschap Medezeggenschapsraad de Bras mr@rkbsdebras.lucasnderwijs.nl 2015-2016 INHOUD Inleiding... 3 Algemeen... 3 Wat is de Medezeggenschapsraad (MR)... 3 Missie, Visie en speerpunten

Nadere informatie

Toelichting bij gebruik Model Legionella Risicoanalyse en Beheersplan koeltoreninstallaties

Toelichting bij gebruik Model Legionella Risicoanalyse en Beheersplan koeltoreninstallaties Telichting bij gebruik Mdel Leginella Risicanalyse en Beheersplan keltreninstallaties 1 Del Het Mdel Leginella Risicanalyse en Beheersplan is te beschuwen als een nderlegger f mdel bij het pstellen van

Nadere informatie

IT Management Group. Samenvatting PRINCE2 2009

IT Management Group. Samenvatting PRINCE2 2009 IT Management Grup Samenvatting PRINCE2 2009 ITIL is a Registered Trade Mark f the Office f Gvernment Cmmerce in the United Kingdm and ther cuntries. PRINCE2 is a Registered Trade Mark f the Office f Gvernment

Nadere informatie

2014-2015. Trainingsinformatieblad nr. 3.7. Coöperatie Baronije UA

2014-2015. Trainingsinformatieblad nr. 3.7. Coöperatie Baronije UA nr. 3.7 Cöperatie Barnije UA 2014-2015 Cöperatie Barnije UA Edisnbaan 16a - 3439 MN NIEUWEGEIN Pstbus 1383-3430 BJ NIEUWEGEIN T: 030-214 80 34 (algemeen) F: 030-214 80 36 E: cntact@barnije.nl KVK: 30283429

Nadere informatie

.1-4- gemeente Eindhouen

.1-4- gemeente Eindhouen .1-4- gemeente Eindhuen Inleiding 3 3 Vr u ligt het Jaarverslag Leerplicht en Straks.nu 2008-2009. Qua vrm en pmaakeen ander jaarverslag dan u gewend bent. De vrij uitgebreide weergave van allerlei zaken

Nadere informatie

Reactie op uitkomsten audit Beheervoorziening BSN

Reactie op uitkomsten audit Beheervoorziening BSN Directie Dienstverlening, Regeldruk en infrmatiebeleid Cluster Infrmatiebeleid Basisvrzieningen Overheid Reactie p uitkmsten audit Beheervrziening BSN Bijlage nummer 1 Ons Kenmerk 2011-2000282822 Aanleiding

Nadere informatie

Beoogde resultaten in de beheersovereenkomst voor de periode 2012-2016

Beoogde resultaten in de beheersovereenkomst voor de periode 2012-2016 JAARPLAN 2012 Begde resultaten in de beheersvereenkmst vr de peride 2012-2016 De Vlaamse Wetenschappelijke Vereniging vr Jeugdgezndheidszrg (VWVJ) werkt aan de realisatie van de vlgende resultaatgebieden:

Nadere informatie