Richtsnoeren en aanbevelingen Richtsnoeren voor de informatie die ratingbureaus periodiek aan ESMA moeten meedelen

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Richtsnoeren en aanbevelingen Richtsnoeren voor de informatie die ratingbureaus periodiek aan ESMA moeten meedelen"

Transcriptie

1 Richtsneren en aanbevelingen Richtsneren vr de infrmatie die ratingbureaus peridiek aan ESMA meten meedelen 23/06/15 ESMA/2015/609

2 Inhud 1 Tepassingsgebied Definities Del van de richtsneren Verplichtingen ten aanzien van naleving en rapprtage In de peridieke indieningen te vermelden infrmatie Financiële inkmsten en ksten (per type rating en p individuele en gecnslideerde basis) Persneelsverlp, vacatures en belangrijke bevrderingen Aantal VTE's Interne klachten vrgelegd aan de dienst naleving Ntulen van de raad van bestuur, adviezen van nafhankelijke, niet-uitverende bestuurders en verslagen die aan de raad van bestuur zijn vrgelegd Gerechtelijke, arbitrage- en andere geschillenbeslechtingsprcedures Vastgestelde ptentiële en bestaande gevallen van niet-naleving van de RBverrdening en getrffen maatregelen Organigrammen Naleving, interne audit, risicbeheer IT-strategie van de nderneming Andere dmeinen Kennisgevingen inzake materiële wijzigingen in de initiële registratievrwaarden Berekening van de tezichtvergeding en het marktaandeel van RB's Berekening van het marktaandeel van RB's Bijlage 1: verzicht van de infrmatie die ratingbureaus peridiek aan ESMA meten meedelen

3 Gebruikte afkrtingen RB-verrdening RB ESMA HR IA Verrdening (EG) nr. 1060/2009 van het Eurpees Parlement en de Raad (zals laatstelijk gewijzigd bij Verrdening (EU) nr. 462/2013). Ratingbureau Eurpean Securities and Markets Authrity (Eurpese Autriteit vr effecten en markten) Human resurces Interne audit 2

4 1 Tepassingsgebied Wie? 1. Deze richtsneren zijn van tepassing p ratingbureaus (RB's) die in de EU geregistreerd zijn. Deze richtsneren zijn niet van tepassing p gecertificeerde RB's. Wanneer? 2. Deze richtsneren wrden van kracht twee maanden na de publicatie ervan p de website van ESMA in alle fficiële talen van de EU. 2 Definities 3. ESMA-verrdening: Verrdening (EU) nr. 1095/2010 van het Eurpees Parlement en de Raad van 24 nvember 2010 tt prichting van een Eurpese tezichthudende autriteit (Eurpese Autriteit vr effecten en markten), tt wijziging van Besluit nr. 716/2009/EG en tt intrekking van Besluit 2009/77/EG van de Cmmissie. 3 Del van de richtsneren 4. In de richtsneren wrdt beschreven welke infrmatie RB's meten meedelen m ESMA in staat te stellen p cnsistente wijze vrtdurend tezicht p RB's uit te efenen. In de richtsneren wrdt eveneens tegelicht wat ESMA verwacht van de infrmatie die met wrden meegedeeld pdat zij de tezichtvergedingen en het marktaandeel van RB's kan berekenen. 4 Verplichtingen ten aanzien van naleving en rapprtage 5. Het nderhavige dcument bevat richtsneren die wrden gegeven p grnd van artikel 16 van de ESMA-verrdening. Vlgens artikel 16, lid3, van de ESMA-verrdening meten bevegde autriteiten en financiëlemarktdeelnemers zich tt het uiterste inspannen m aan de richtsneren en aanbevelingen te vlden. 5 In de peridieke indieningen te vermelden infrmatie 6. In deze sectie wrdt de infrmatie beschreven die de RB's p driemaandelijkse, halfjaarlijkse en jaarlijkse basis aan ESMA meten meedelen in het kader van de peridieke indieningen. Deze infrmatie dient binnen een maand na het eind van het desbetreffende kwartaal te wrden meegedeeld. 3

5 Peride 1e kwartaal 20xx (tt 31 maart 20xx) 2e kwartaal 20xx (tt 30 juni 20xx) 3e kwartaal 20xx (tt 30 september 20xx) 4e kwartaal 20xx (tt 31 december 20xx) Uiterste indieningsdatum 30 april 20xx 31 juli 20xx 31 ktber 20xx 31 januari 20x(x+1) 7. Opgelet: wanneer er ptentiële inbreuken p de RB-verrdening zijn vastgesteld die een risic inhuden vr de integriteit en de bjectiviteit van bestaande ratings (zals mgelijke frauduleuze f nregelmatige activiteiten (bv. wangedrag van een werknemer f bestuurder)), is het wenselijk dat de RB's ESMA daar nverwijld van p de hgte brengen. RB's meten beseffen dat als zij dit niet den, het bedrijf, indien een inbreuk wrdt vastgesteld, geen berep kan den p de verzachtende factr waarvan sprake is in sectie II, punt 3, van bijlage IV bij de RB-verrdening ("indien het ratingbureau de ESMA snel, effectief en vlledig p de hgte heeft gesteld van de inbreuk, is een cëfficiënt van 0,4 van tepassing"). 8. ESMA begt niet dat een RB afziet van zijn wettelijke vrrecht dr de in deze richtsneren bedelde peridieke infrmatie mee te delen. A. Indieningen van infrmatie p kwartaalbasis 5.1 Financiële inkmsten en ksten (per type rating en p individuele en gecnslideerde basis) 9. ESMA dient infrmatie te krijgen ver de kwartaalinkmsten per i) type rating en ii) ksten. 10. De kwartaalinkmsten dienen te wrden uitgesplitst naar de vlgende types van ratings: niet-financiële subjecten (ndernemingen); financiële subjecten (ndernemingen); verheid/verheidsfinanciën; gestructureerde financiën; gedekte bligaties. 11. Vr de kwartaalksten dienen de peratinele ksten en de ttale ksten apart te wrden weergegeven. De peratinele ksten dienen een benadering te vrmen van de inkmsten vr aftrek van rente en belastingen. De cijfers dienen te wrden vrgesteld als inkmsten en ksten p kwartaalbasis (in plaats van p jaarbasis). 12. RB's die zijn vrijgesteld van een jaarlijkse tezichtvergeding, dienen deze infrmatie halfjaarlijks mee te delen in plaats van elk kwartaal. 4

6 5.2 Persneelsverlp, vacatures en belangrijke bevrderingen 13. Het verlp nder hgere leidinggevenden (met inbegrip van hgere ITleidinggevenden), hfdanalisten en analisten met wrden vergelegd. RB's die zijn vrijgesteld van een jaarlijkse tezichtvergeding, dienen deze infrmatie halfjaarlijks mee te delen in plaats van elk kwartaal. 5.3 Aantal VTE's 14. Naast gegevens ver het persneelsverlp dient ESMA k een kwartaalverslag van het ttale aantal persneelsleden van de RB te ntvangen, uitgedrukt in vltijdequivalenten (VTE's). RB's die zijn vrijgesteld van de jaarlijkse tezichtvergeding, dienen deze infrmatie halfjaarlijks te verstrekken in plaats van elk kwartaal. 5.4 Interne klachten vrgelegd aan de dienst naleving 15. RB's dienen het vlgende aan ESMA mee te delen wanneer zij een klacht ntvangen die binnen het tepassingsgebied van de verrdening valt: een beschrijving van de inhud van de klacht; de fllw-upmaatregelen die het RB heeft getrffen; infrmatie ver de eventuele instelling van een intern nderzek naar aanleiding van de klacht, nder andere f het nderzek ng lpt dan wel is afgeslten p het mment van verslaglegging; indien het nderzek is afgeslten, een kpie van eventuele verslagen die in het kader van het nderzek zijn pgesteld. B. Indieningen van infrmatie p halfjaarlijkse basis 5.5 Ntulen van de raad van bestuur, adviezen van nafhankelijke, niet-uitverende bestuurders en verslagen die aan de raad van bestuur zijn vrgelegd 16. RB's dienen p halfjaarlijkse basis de vlgende infrmatie mee te delen: de ntulen van de vergaderingen van hun raad van bestuur; een kpie van de dcumenten die vr de respectieve vergaderingen naar de leden van de raad van beheer en de raad van tezichthuders zijn gestuurd, vergezeld van aanvullende dcumenten die tijdens de vergadering werden besprken (zals verslagen van de diensten naleving, interne audit, interne evaluatie, infrmatiebeveiliging en risic's); wanneer adviezen van nafhankelijke, niet-uitverende bestuurders als afznderlijk dcument wrdt verstrekt, dienen RB's bij de halfjaarlijkse indiening alle adviezen ver te leggen die dr nafhankelijke nietuitverende bestuurder(s) van een RB zijn ingediend in vereenstemming met 5

7 sectie A, punt 2, van bijlage I bij de RB-verrdening, evenals alle verslagen (en fllw-upverslagen) die dr een nafhankelijke bestuurder zijn pgesteld. 5.6 Gerechtelijke, arbitrage- en andere geschillenbeslechtingsprcedures 17. ESMA dient halfjaarlijks een krte beschrijving te krijgen van en actuele infrmatie ver lpende gerechtelijke prcedures, arbitrageprcedures en allerhande bindende geschillenbeslechtingsprcedures die p een gegeven mment tijdens de verslagleggingsperide liepen f ng steeds lpen en die mgelijk negatieve gevlgen kunnen hebben vr de cntinuïteit f de kwaliteit van ratings en/f materiële gevlgen kunnen hebben vr de financiële psitie van het RB. Deze beschrijving dient een verzicht te bevatten van de prcedures en de ptentiële uitkmst ervan p het gebied van aansprakelijkheid. 5.7 Vastgestelde ptentiële en bestaande gevallen van nietnaleving van de RB-verrdening en getrffen maatregelen 18. RB's dienen p halfjaarlijkse basis gedetailleerde infrmatie te verstrekken ver mgelijke gevallen die tt niet-naleving van een f meerdere van de initiële registratievrwaarden zuden kunnen leiden, zals: a. een beschrijving van elk geval dat tt mgelijke niet-naleving van de initiële registratievrwaarden kan leiden; b. een verklaring ten aanzien van de redenen waarm een dergelijk geval zich heeft vrgedaan; c. een verklaring ten aanzien van de maatregelen die het RB heeft getrffen naar aanleiding van de vaststelling van het geval; d. een verklaring f naar aanleiding van het geval een intern nderzek is ingesteld en f dit nderzek ng lpt dan wel is afgeslten; indien het nderzek is afgeslten, een kpie van eventuele verslagen die in het kader van het nderzek zijn pgesteld. 5.8 Organigrammen 19. RB's dienen halfjaarlijks rganigrammen ver te leggen als in de rganigrammen wijzigingen zijn drgeverd. Een dergelijk rganigram met vldende gegevens bevatten pdat ESMA de structuur van de vlgende afdelingen kan vaststellen, en dient de belangrijkste functies van de afdelingen te beschrijven: naleving; interne audit; interne evaluatie; bedrijfslijnen belast met de ratingactiviteiten; infrmatiebeveiliging; IT; risic's. 6

8 5.9 Naleving, interne audit, risicbeheer 20. Elk RB dient halfjaarlijks zijn werkprgramma inzake naleving mee te delen, indien tijdens de verslagleggingsperide een bijgewerkte versie van dat prgramma is pgesteld. 21. Indien een RB een interne-auditfunctie heeft ingesteld f een externe partij de pdracht tt interne audits heeft gegeven, dient ESMA een kpie van het bijgewerkte werkprgramma inzake interne audits te ntvangen, telkens wanneer tijdens de verslagleggingsperide een bijgewerkte versie van dat prgramma is pgesteld. 22. Elk RB dient ESMA kpieën te bezrgen van de verslagen die zijn pgesteld dr de diensten naleving, interne audit en risicbeheer (waarin bijvrbeeld peratinele risic's f risic's vr de infrmatiebeveiliging wrden behandeld). RB's dienen gegevens te verstrekken ver alle fllw-upmaatregelen die zijn vastgesteld m deze risic's te beperken IT-strategie van de nderneming 23. ESMA dient elk half jaar infrmatie te ntvangen ver de IT-strategie van de RB's p ndernemingsniveau en ver eventuele wijzigingen in die strategie. 24. ESMA dient elk half jaar infrmatie te ntvangen ver de werkprgramma's inzake IT van de RB's en ver eventuele wijzigingen in die werkprgramma's. RB's dienen eveneens actuele infrmatie te verstrekken ver de uitveringsstatus van het werkprgramma Andere dmeinen 25. RB's dienen eveneens halfjaarlijks verslag uit te brengen ver: nieuwe ptentiële en bestaande belangencnflicten die werden vastgesteld en eventuele maatregelen die werden getrffen m deze cnflicten te verhelpen; eventuele interne evaluaties die zijn pgestart f zullen wrden pgestart m ratingmdellen en ratingprcessen te evalueren; de resultaten van de methdlgie-evaluaties, met inbegrip van infrmatie ver eventuele tests achteraf die tijdens de verslagleggingsperide werden uitgeverd, gegevens ver belangrijke bevindingen en de maatregelen die het RB naar aanleiding daarvan heeft getrffen Kennisgevingen inzake materiële wijzigingen in de initiële registratievrwaarden 26. ESMA verstaat nder "materiële wijziging" elke wijziging in de infrmatie die in de registratieaanvraag werd meegedeeld, en, meer in het algemeen, elke wijziging die gevlgen kan hebben vr de naleving van de eisen van de RB-verrdening. 27. RB's dienen ESMA in kennis te stellen van alle materiële wijzigingen van de initiële 7

9 registratievrwaarden, met inbegrip van maar niet beperkt tt: a. de pening en sluiting van bijkantren; b. het gebruik van bekrachtigingen; c. het recht van RB's p vrijstelling(en) bij registratie; d. uitbestedingsvereenkmsten; e. de rechtsvrm; f. de ndernemingsstructuur (met inbegrip van de rerganisatie f herstructurering van de activiteiten van het RB en spin-ffs); g. het srt bedrijfsactiviteiten (met inbegrip van het verlenen van een nieuwe dienst f de lancering van een nieuw prduct in de rating- f niet-ratingsectr); h. de klasse en/f het type ratings; i. de eigendmsstructuur: verwerving f verdracht van deelnemingen vr meer dan 5% van het kapitaal; j. leden van de raad van tezichthuders/raad van bestuur; k. de nalevingsfunctie en evaluatiefunctie; l. prcedures vr het uitgeven en herzien van ratings; m. financiële middelen (met inbegrip van veranderingen in het aandelenkapitaal f langlpende schulden); n. ratingmethdlgieën, -mdellen en belangrijke aan ratings ten grndslag liggende aannamen;. IT-prcessen en infrmatieverwerkingssystemen die het ratingprces ndersteunen, zals veranderingen in IT-beheer; 5.13 Berekening van de tezichtvergeding en het marktaandeel van RB's Tezichtvergeding 28. Met het g p de berekening van de tezichtvergedingen dienen RB's elk jaar uiterlijk p 31 mei hun gecntrleerde jaarrekening van het vrige jaar aan ESMA ver te leggen. 29. De tezichtvergeding wrdt berekend p basis van de inkmsten uit de ratingactiviteiten en nevendiensten van de RB's. Een RB dat een f meerdere andere diensten verleent dan ratings, dient ESMA gedetailleerde infrmatie te verstrekken ver die diensten, pdat 8

10 ESMA kan berdelen f het m niet-ratingdiensten, niet-nevendiensten dan wel nevendiensten gaat. 30. Wanneer een RB waarvan de ttale jaarlijkse inkmsten ten minste 10 miljen eur bedragen, inkmsten aangeeft als afkmstig uit niet-ratingactiviteiten en/f nietnevendiensten, dient het RB ESMA een gedetailleerde beschrijving van die activiteiten en diensten te geven. Z kan ESMA berdelen f de inkmsten uit die activiteiten en diensten in aanmerking kmen vr aftrek van de tepasselijke mzet. De bedragen die vereenkmen met die niet-ratingactiviteiten f niet-nevendiensten, dienen p passende wijze te wrden gecertificeerd dr de externe accuntants 1 van het RB. 31. Wanneer een RB waarvan de ttale jaarlijkse inkmsten ten minste 10 miljen eur bedragen, ratingactiviteiten en nevendiensten aanbiedt aan verschillende cliënten, kan het vragen m de desbetreffende inkmsten af te trekken van de berekening van de inkmsten uit nevendiensten. Het RB dient ESMA een gedetailleerde beschrijving van zijn interne structuur en van eventuele relevante beleidslijnen, prcessen en prcedures ver te leggen. Dit met ESMA in staat stellen geval per geval te berdelen f het resultaat neerkmt p de verlening van diensten aan verschillende cliënten, waardr ptentiële belangencnflicten kunnen wrden uitgeslten en er geen tezichtcntrle ndig is. Op basis daarvan zal ESMA berdelen f de inkmsten uit het gedifferentieerde cliëntenbestand in aanmerking kmen vr aftrek van de tepasselijke mzet. De bedragen vr de inkmsten uit nevendiensten die wrden verleend aan verschillende cliënten die geen ratingdiensten ntvangen in het tepasselijke bekjaar, dienen p passende wijze vr elke cliënt afznderlijk en p geaggregeerde basis te wrden gecertificeerd dr de externe accuntants van het RB. Eventuele wijzigingen in de structuur van het RB f in het beleid, de prcessen f de prcedures met betrekking tt de verlening van nevendiensten aan een bepaalde cliënt, meten nverwijld aan ESMA wrden meegedeeld. 32. Vr bvenstaande berekening en de berdeling van de afwezigheid van ptentiële belangencnflicten wrdt nder "cliënt" verstaan elke cliënt zals gedefinieerd in de laatste alinea van afdeling E, deel II, punt 2, van bijlage I bij de RB-verrdening die geen ratingdiensten ntvangt van de RB-grep Wanneer een RB m andere aanpassingen van de tepasselijke mzet verzekt (zals de schrapping van nderlinge transacties), dient het RB ESMA een gedetailleerde beschrijving te geven van de gevraagde aanpassing en de redenen vr zulke aanpassing. Het bedrag dat met een dergelijke aanpassing vereenkmt, dient p passende wijze te wrden gecertificeerd dr de externe accuntant van het RB. 34. De berekening van de tezichtvergeding van het RB det geen afbreuk aan de lpende tezichtbevegdheden van ESMA m te berdelen f de verlening van nevendiensten dr een RB een ptentieel belangencnflict inhudt, en m, als dat het geval is, passende maatregelen te treffen in vereenstemming met de RB-verrdening. 1 De certificering mag p een andere manier wrden uitgeverd dr de externe accuntant van het RB, bijvrbeeld via een specifiek prcedureverslag f een prcedureverslag dat werd vereengekmen met de externe accuntant van het RB, een dr de externe accuntant van het RB pgestelde staat van ntvangsten van het RB f van de gefactureerde bedragen, f dr deze certificeringsaanvraag p te nemen in de cntrlepdracht van de externe accuntant van het RB. 2 In de laatste alinea van afdeling E, deel II, punt 2, van bijlage I bij de RB-verrdening staat: "vr de tepassing van dit punt wrdt nder 'cliënt' verstaan een entiteit, haar dchterndernemingen en de met haar verbnden entiteiten waarin de entiteit een deelneming van meer dan 20 % heeft, alsk alle andere entiteiten ten aanzien waarvan het ratingbureau namens een cliënt als nderhandelaar is pgetreden bij de structurering van een schuldemissie en waarbij, direct f indirect, een vergeding aan het ratingbureau is betaald vr het afgeven van een rating vr deze schuldemissie." 9

11 5.14 Berekening van het marktaandeel van RB's 35. Aangezien het marktaandeel van RB's p dezelfde basis wrdt berekend als de tezichtvergeding, zijn de richtsneren vr de berekening van de tepasselijke mzet vr tezichtvergedingen k van tepassing p de berekening van het marktaandeel van het RB. 36. Vr de berekening van het jaarlijkse marktaandeel van een RB dienen RB's waarbij het bekjaar verschilt van het kalenderjaar ESMA, de financiële rekeningen aangepast aan het kalenderjaar te bezrgen. De bedragen die met dergelijke aanpassingen vereenkmen, dienen p passende wijze te wrden gecertificeerd dr de externe accuntants van het RB. Een RB mag k gecntrleerde jaarrekeningen vrleggen die uitgesplitst zijn naar kwartaal f naar een andere peride, vr zver die infrmatie ESMA in staat stelt haar jaarlijkse berekening van het ttale marktaandeel en de berekening van de tezichtvergeding uit te veren. 10

12 6 Bijlage 1: verzicht van de infrmatie die ratingbureaus peridiek aan ESMA meten meedelen A. Indieningen van infrmatie p kwartaalbasis Financiële inkmsten (per srt rating en p individuele en gecnslideerde basis) en ksten (halfjaarlijks vr RB's die zijn vrijgesteld van tezichtvergedingen); persneelsverlp, vacatures en belangrijke bevrderingen (halfjaarlijks vr RB's die zijn vrijgesteld van tezichtvergedingen); aantal VTE's (halfjaarlijks vr RB's die zijn vrijgesteld van tezichtvergedingen); interne klachten vrgelegd aan de dienst naleving. B. Indieningen van infrmatie p halfjaarlijkse basis infrmatie ver eventuele interne evaluaties die zijn pgestart f zullen wrden pgestart m ratingmdellen en ratingprcessen te evalueren; de resultaten van methdlgie-evaluaties, met inbegrip van infrmatie ver eventuele tests achteraf die tijdens de verslagleggingsperide werden uitgeverd, gegevens ver belangrijke bevindingen en de maatregelen die het RB naar aanleiding daarvan heeft getrffen; naleving, interne audit, risicbeheer en IT-strategie en -beheer; vastgestelde ptentiële gevallen van niet-naleving van de RB-verrdening en getrffen maatregelen; nieuwe ptentiële en bestaande belangencnflicten die werden vastgesteld en maatregelen die werden getrffen; ntulen van de raad van bestuur, adviezen van nafhankelijke, niet-uitverende bestuurders en verslagen die zijn vrgelegd aan de raad van bestuur; gerechtelijke, arbitrage- en andere geschillenbeslechtingsprcedures; bijgewerkte rganigrammen. 11

Controleprotocol Sociaal Domein

Controleprotocol Sociaal Domein Cntrleprtcl Sciaal Dmein Cntrleprtcl vr de accuntantscntrle bij: dr de gemeenten in de regi Amersfrt* gesubsidieerde rganisaties vr Jeugdzrg en WMO dr de gemeenten in de regi Amersfrt f dr de gemeente

Nadere informatie

Naam Klachtenprocedure SZZ versie 1.0 vastgesteld 25-6-2014 Door RvB evaluatie 25-6-2015 Door RvB

Naam Klachtenprocedure SZZ versie 1.0 vastgesteld 25-6-2014 Door RvB evaluatie 25-6-2015 Door RvB Alle zrgberderijen van SZZ zijn aangeslten bij de Federatie Landbuw en Zrg (www.zrgberen.nl). De Federatie heeft vr de cliënten van haar leden een nafhankelijke klachtencmmissie ingericht. SZZ vindt het

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN

ALGEMENE VOORWAARDEN ALGEMENE VOORWAARDEN VisumPr B.V., Raamweg 1, 2596 HL, Den Haag Artikel 1. Definities In deze algemene vrwaarden wrden de vlgende definities tegepast: Opdrachtgever: de wederpartij van VisumPr B.V. VisumPr:

Nadere informatie

NOTITIE Bij zaaknummer: AST/2016/002953

NOTITIE Bij zaaknummer: AST/2016/002953 NOTITIE Bij zaaknummer: AST/2016/002953 AAN VAN : Cllege / Cmmissie / Raad : J.C.A. (Jsé) Peerlings, team Financiën / Belastingen DATUM : 12 februari 2016 ONDERWERP : Vergelijk mdelverrdening art 213 Gemeentewet

Nadere informatie

Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen

Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen Federaal Agentschap vr de Veiligheid van de Vedselketen Omzendbrief betreffende de cntrle van de identiteit van paarden en de uitsluiting vr de slacht vr menselijke cnsumptie van buiten de wettelijke termijn

Nadere informatie

Verklaring de-minimissteun

Verklaring de-minimissteun Verklaring de-minimissteun Verklaring in het kader van het verlenen van de-minimis steunbedragen als bedeld in de de-minimis verrdening (PbEU 2006, L 379). Aanbevlen wrdt m vr het invullen van deze verklaring

Nadere informatie

Subsidieregeling economie en innovatie Noord-Brabant - provincie Noord-Brabant -

Subsidieregeling economie en innovatie Noord-Brabant - provincie Noord-Brabant - Subsidieregeling ecnmie en innvatie Nrd-Brabant - prvincie Nrd-Brabant - Het del van de Subsidieregeling ecnmie en innvatie Nrd-Brabant (ECOINNONB) is het realiseren van een aantal delstellingen uit het

Nadere informatie

Toelichting bij het formulier subsidievaststelling behorend bij artikel 7.1 van de Kaderregeling subsidies OCW, SZW en VWS

Toelichting bij het formulier subsidievaststelling behorend bij artikel 7.1 van de Kaderregeling subsidies OCW, SZW en VWS Telichting bij het frmulier subsidievaststelling behrend bij artikel 7.1 van de Kaderregeling subsidies OCW, SZW en VWS Dit dcument licht stapsgewijs alle nderdelen van het aanvraagfrmulier vr een subsidievaststelling

Nadere informatie

De burgemeester, het college en de raad van de gemeente Muiden;

De burgemeester, het college en de raad van de gemeente Muiden; Vrbeeld handvest De burgemeester, het cllege en de raad van de gemeente Muiden; Gelet p artikel 169, tweede en derde lid, en artikel 180, tweede en derde lid, Gemeentewet; Hebben de vlgende uitgangspunten

Nadere informatie

Bankoverstapdienst - reglement

Bankoverstapdienst - reglement versie 3.0-1/7/2011 Bankverstapdienst - reglement Dit reglement vrmt het algemeen kader waarbinnen de deelnemende banken in België een bankverstapdienst vr zichtrekeningen aanbieden aan de cnsument. De

Nadere informatie

Bestaat er een economische en/of organisatorische eenheid met andere bedrijven? Zo ja, graag nadere informatie waaronder een organogram.

Bestaat er een economische en/of organisatorische eenheid met andere bedrijven? Zo ja, graag nadere informatie waaronder een organogram. Aanvraagfrmulier Berepsaansprakelijkheidsverzekering algemeen 1. Verzekeringnemer Naam bedrijf:.... Crrespndentieadres:... Pstcde en plaats:... Cntactpersn:... man vruw E-mail cntactpersn:.. Rechtsvrm:.

Nadere informatie

Zijn in de aanvraag bijlagen genoemd en zijn die bijgevoegd? Zo ja, welke? Nummer desgewenst de bijlagen.

Zijn in de aanvraag bijlagen genoemd en zijn die bijgevoegd? Zo ja, welke? Nummer desgewenst de bijlagen. Checklist berdeling adviesaanvraag 1. De adviesaanvraag Heeft de r een adviesaanvraag gehad? Let p: een rapprt is in principe geen adviesaanvraag. Met een adviesaanvraag wrdt bedeld: het dr de ndernemer

Nadere informatie

Financiële verordening ex artikel 212 Gemeentewet

Financiële verordening ex artikel 212 Gemeentewet Financiële verrdening ex artikel 212 Gemeentewet De raad van de gemeente Hendrik-Id-Ambacht besluit, gelet p artikel 212 van de Gemeentewet, vast te stellen: de verrdening p de uitgangspunten vr het financieel

Nadere informatie

Regeling Financiële Ondersteuning Topsport- Student Stenden Hogeschool Profileringsfonds

Regeling Financiële Ondersteuning Topsport- Student Stenden Hogeschool Profileringsfonds AANVRAAGFORMULIER 1 studiefinancieringsvrm vr chrten vóór 1-9-2015 én studiefinancieringsvrm(en) vr chrten na 1-9-2015 Regeling Financiële Ondersteuning Tpsprt- Student Stenden Hgeschl Prfileringsfnds

Nadere informatie

BIJLAGE B SUBSIDIEPROGRAMMA PROEFTUINEN DUURZAME MOBILITEIT: RIJDEN OP BIOGAS EN HOGERE BLENDS BIOBRANDSTOFFEN

BIJLAGE B SUBSIDIEPROGRAMMA PROEFTUINEN DUURZAME MOBILITEIT: RIJDEN OP BIOGAS EN HOGERE BLENDS BIOBRANDSTOFFEN BIJLAGE B SUBSIDIEPROGRAMMA PROEFTUINEN DUURZAME MOBILITEIT: RIJDEN OP BIOGAS EN HOGERE BLENDS BIOBRANDSTOFFEN Verklaring de-minimissteun Verklaring in het kader van het verlenen van de-minimis steunbedragen

Nadere informatie

1.1 Verantwoording 2 1.2 Indeling Treasurystatuut 2

1.1 Verantwoording 2 1.2 Indeling Treasurystatuut 2 TREASURYSTATUUT INHOUDSOPGAVE 1 INLEIDING 1.1 Verantwrding 2 1.2 Indeling Treasurystatuut 2 2 DOELSTELLING TREASURYFUNCTIE 2.1 Liquiditeitenbeheer 3 2.2 Financieren 4 2.3 Beleggen 5 2.4 Betalingsverkeer

Nadere informatie

Aanvraag verlening eenmalige subsidie gemeente Wageningen

Aanvraag verlening eenmalige subsidie gemeente Wageningen Aanvraag verlening eenmalige subsidie gemeente Wageningen Dit aanvraagfrmulier is bedeld vr een eenmalige subsidie. Een eenmalige subsidie wrdt verleend vr een eenmalige activiteit f ander incidenteel

Nadere informatie

8.2. Ziekteverzuim en (ziekte)verzuimbegeleiding

8.2. Ziekteverzuim en (ziekte)verzuimbegeleiding 8.2. Ziekteverzuim en (ziekte)verzuimbegeleiding Aangepast d.d. 10 januari 2014. Ziektemelding Persneelsleden dienen zich uiterlijk vr 7.30 uur s mrgens ziek te melden bij de schldirecteur en ingeval van

Nadere informatie

Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen

Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen Federaal Agentschap vr de Veiligheid van de Vedselketen Omzendbrief betreffende de cntrle van de identiteit van paarden en de uitsluiting vr de slacht vr menselijke cnsumptie van buiten de wettelijke termijn

Nadere informatie

Bankoverstapdienst - reglement

Bankoverstapdienst - reglement versie 1.0-28/10/2009 Bankverstapdienst - reglement Dit reglement vrmt het algemeen kader waarbinnen de deelnemende banken in België een bankverstapdienst vr zichtrekeningen aanbieden aan de cnsument.

Nadere informatie

Middelen Financiële middelen o De organisatie heeft een actueel beleid met betrekking tot het verkrijgen van de benodigde financiële middelen.

Middelen Financiële middelen o De organisatie heeft een actueel beleid met betrekking tot het verkrijgen van de benodigde financiële middelen. Categrie C Per aspect van het framewrk zijn nrmen pgesteld. Vetgedrukt zijn de verplichte nrmen. Organisaties die nder categrie C vallen, zullen verder zijn met het implementeren van kwaliteitssystemen

Nadere informatie

Beslissingsondersteunende instrumenten. Criteria 2016. September 2015 Stichting Kwaliteit in Basis GGZ

Beslissingsondersteunende instrumenten. Criteria 2016. September 2015 Stichting Kwaliteit in Basis GGZ Beslissingsndersteunende instrumenten September 2015 Stichting Kwaliteit in Basis GGZ Beslissingsndersteunende instrumenten Inleiding Stichting Kwaliteit in Basis GGZ gelft dat de mentale zrg in Nederland

Nadere informatie

1.6 Heeft de onderneming buitenlandse vestigingen. Zo ja, graag nadere informatie met betrekking tot de vestigingsplaats en de activiteiten ja nee

1.6 Heeft de onderneming buitenlandse vestigingen. Zo ja, graag nadere informatie met betrekking tot de vestigingsplaats en de activiteiten ja nee Aanvraagfrmulier (Bereps) Aansprakelijkheidsverzekering Accuntants 1. Algemene Gegevens 1.1 Naam van de nderneming 1.2 Adres 1.3 Website www. 1.4 Rechtsvrm 1.5 Datum van vestiging 1.6 Heeft de nderneming

Nadere informatie

TOEZICHTKADER ACCREDITATIESTELSEL HOGER ONDERWIJS. september 2014

TOEZICHTKADER ACCREDITATIESTELSEL HOGER ONDERWIJS. september 2014 TOEZICHTKADER ACCREDITATIESTELSEL HOGER ONDERWIJS september 2014 INHOUD Inleiding 4 1 Del en uitvering van het tezicht 5 1.1 Wat willen we bereiken? 5 1.2 Werkwijze 5 1.3 Waarderingskader 7 2 Relatie met

Nadere informatie

BIJLAGE. Bevindingen en aanbevelingen van de auditors van DG REGIO

BIJLAGE. Bevindingen en aanbevelingen van de auditors van DG REGIO BIJLAGE Bevindingen en aanbevelingen van de auditrs van DG REGIO In september 2011 heeft de auditeenheid van Directraat-generaal Reginaal Beleid (DG REGIO) van de Eurpese Cmmissie een derdelijnscntrle

Nadere informatie

Opdrachtgever en opdrachtnemer samen te noemen: partijen, verklaren te zijn overeengekomen als volgt:

Opdrachtgever en opdrachtnemer samen te noemen: partijen, verklaren te zijn overeengekomen als volgt: RAAMOVEREENKOMST INCL. BIJLAGEN: JURIDISCHE DIENSTVERLENING VOOR DE GEMEENTE EDE DE ONDERGETEKENDEN: 1. De gemeente Ede, gevestigd aan Bergstraat 4 te 6711 DD Ede, rechtsgeldig vertegenwrdigd dr haar burgemeester,

Nadere informatie

De arbeidsongevallen. Inhoud. Wat is een arbeidsongeval?...2. Wat te doen bij een arbeidsongeval?...3. Hoe verloopt de uitbetaling?...

De arbeidsongevallen. Inhoud. Wat is een arbeidsongeval?...2. Wat te doen bij een arbeidsongeval?...3. Hoe verloopt de uitbetaling?... De arbeidsngevallen Inhud Wat is een arbeidsngeval?...2 Wat te den bij een arbeidsngeval?...3 He verlpt de uitbetaling?...4 En vr de leden van SMartBe?...5 Dit dcument werd gedwnlad van de site van SMartBe

Nadere informatie

BIBOB VRAGENFORMULIER RECHTSPERSONEN BESTUURDER/ VENNOOT/ AANDEELHOUDER

BIBOB VRAGENFORMULIER RECHTSPERSONEN BESTUURDER/ VENNOOT/ AANDEELHOUDER Mdel 4: frmulier vr bestuurder/aandeelhuder/vennt in de rechtspersn n.a.v. nieuwe wet BIBOB ktber 2013 Zaaktype B1460 Frmulier vr: rechtspersn bestuurder, vennt, aandeelhuder BIBOB VRAGENFORMULIER RECHTSPERSONEN

Nadere informatie

Regeling Financiële Ondersteuning Overige Bijzondere Omstandigheden Profileringsfonds

Regeling Financiële Ondersteuning Overige Bijzondere Omstandigheden Profileringsfonds AANVRAAGFORMULIER 1 studiefinancieringsvrm vr chrten vóór 1-9-2015 én studiefinancieringsvrm(en) vr chrten na 1-9-2015 Regeling Financiële Ondersteuning Overige Bijzndere Omstandigheden Prfileringsfnds

Nadere informatie

Gedragscode inzake bankverhuisdienst

Gedragscode inzake bankverhuisdienst Belgische Vereniging van Banken en Beursvenntschappen switching - selfregulatin- Nl (versie 2 van 15062009).dcx versin 0.5 Patrick Wynant 20/10/2009 Gedragscde inzake bankverhuisdienst Het Eurpean Banking

Nadere informatie

Omzendbrief betreffende de identificatie en de encodering van de paardachtigen in een centrale gegevensbank

Omzendbrief betreffende de identificatie en de encodering van de paardachtigen in een centrale gegevensbank Federaal Agentschap vr de Veiligheid van de Vedselketen Omzendbrief betreffende de identificatie en de encdering van de paardachtigen in een centrale gegevensbank Referentie PCCB/S2/CRR/1176598 Datum 11/05/2016

Nadere informatie

Wanneer u onze juridische hulp inschakelt, worden de gegevens die u verstrekt door ons vastgelegd. Wij verzamelen gegevens waaronder:

Wanneer u onze juridische hulp inschakelt, worden de gegevens die u verstrekt door ons vastgelegd. Wij verzamelen gegevens waaronder: PRIVACYVERKLARING Altadvcaten Met deze privacyverklaring infrmeren wij u nder meer ver welke srt persnsgegevens wij verzamelen, waarvr uw gegevens wrden verwerkt en welke rechten u heeft. Wanneer u nze

Nadere informatie

WAT BEPAALT DE EUROPESE RICHTLIJN INZAKE HET RECHT OP TOEGANG TOT EEN ADVOCAAT?

WAT BEPAALT DE EUROPESE RICHTLIJN INZAKE HET RECHT OP TOEGANG TOT EEN ADVOCAAT? WAT BEPAALT DE EUROPESE RICHTLIJN INZAKE HET RECHT OP TOEGANG TOT EEN ADVOCAAT? Vicky De Suter, FOD Justitie, DGWL, Directie Strafwetgeving Een krte terugblik - CPS - studiedag 27 maart 2013 - Eurpese

Nadere informatie

Actieplan van het Instituut van de Bedrijfsrevisoren betreffende de toepassing van ISQC 1 11.08.2014

Actieplan van het Instituut van de Bedrijfsrevisoren betreffende de toepassing van ISQC 1 11.08.2014 Actieplan van het Instituut van de Bedrijfsrevisren betreffende de tepassing van ISQC 1 11.08.2014 Algemene beschuwingen 1. De Raad van het IBR is zich bewust van de meilijkheden die de cnfraters ndervinden

Nadere informatie

Bestemd voor NATUURLIJKE PERSONEN - VENNOOT in: Vennootschap onder firma (v.o.f.) Commanditaire vennootschap (c.v.)

Bestemd voor NATUURLIJKE PERSONEN - VENNOOT in: Vennootschap onder firma (v.o.f.) Commanditaire vennootschap (c.v.) Mdel 2: frmulier vr vennt in een v..f. f c.v. Frmulier vr: vennt in v..f. f c.v. BIBOB VRAGENFORMULIER Bestemd vr NATUURLIJKE PERSONEN - VENNOOT in: Venntschap nder firma (v..f.) Cmmanditaire venntschap

Nadere informatie

BIBOB VRAGENFORMULIER RECHTSPERSONEN. Gemachtigd aanvrager namens de rechtspersoon namens een:

BIBOB VRAGENFORMULIER RECHTSPERSONEN. Gemachtigd aanvrager namens de rechtspersoon namens een: Mdel 3: frmulier vr gemachtigd aanvrager namens rechtspersn n.a.v. nieuwe wet BIBOB ktber 2013 BIBOB VRAGENFORMULIER RECHTSPERSONEN Gemachtigd aanvrager namens de rechtspersn namens een: Beslten venntschap

Nadere informatie

Als aanvrager kunt u per tijdvak één aanvraag indienen. Het bundelen van festivals of producties in één aanvraag is niet mogelijk.

Als aanvrager kunt u per tijdvak één aanvraag indienen. Het bundelen van festivals of producties in één aanvraag is niet mogelijk. Veel gestelde vragen, Prducties en Festivals 2018 De regeling 1. Vr welke activiteit kan subsidie wrden verleend in het kader van de regeling? U kunt een subsidie aanvragen vr: - het maken van een prductie

Nadere informatie

VERWERKERSOVEREENKOMST

VERWERKERSOVEREENKOMST 1. Algemeen In deze verwerkersvereenkmst wrdt verstaan nder: 1.1 Algemene vrwaarden: de Algemene vrwaarden van Verwerker, die nverkrt van tepassing zijn p iedere afspraak tussen Verwerker en Verantwrdelijke

Nadere informatie

Klachtenbeleid Stichting KOM Kinderopvang

Klachtenbeleid Stichting KOM Kinderopvang Klachtenbeleid Stichting KOM Kinderpvang KOM Kinderpvang verzrgt kinderpvang vr kinderen in de leeftijdsgrep 0 tt en met 12 jaar. Alle medewerkers van de stichting zetten zich vlledig in m kwalitatief

Nadere informatie

OPEN SOON PROJECTOPROEPEN Project : FORMULIER. 31/10/2017 om 16.00u OVERHEIDSSTEUN VOOR VERNIEUWENDE HANDELSZAKEN

OPEN SOON PROJECTOPROEPEN Project : FORMULIER. 31/10/2017 om 16.00u OVERHEIDSSTEUN VOOR VERNIEUWENDE HANDELSZAKEN PROJECTOPROEPEN 2017 OPEN SOON OVERHEIDSSTEUN VOOR VERNIEUWENDE HANDELSZAKEN FORMULIER VAK VOORBEHOUDEN VOOR DE ADMINISTRATIE Datum van ntvangst : Datum van ntvangst : Dssier nr. : Dssier nr. : Prject

Nadere informatie

PROJECTOPROEP VOOR VERENIGINGEN EN PROJECTEN AANVRAAGFORMULIER SUBSIDIE VOLKSGEZONDHEID 2017

PROJECTOPROEP VOOR VERENIGINGEN EN PROJECTEN AANVRAAGFORMULIER SUBSIDIE VOLKSGEZONDHEID 2017 Pagina 1 van 5 Gemeente Sint-Gillis Dienst Vlksgezndheid Munthfstraat 70 1060 Sint-Gillis Dienstgegevens (aan te vullen dr de dienst Vlksgezndheid) DOSSIERNUMMER: DATUM: PROJECTNAAM: NAAM PROMOTOR: PROJECTNAAM:

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Webshop Uil VR Solutions BV

Algemene Voorwaarden Webshop Uil VR Solutions BV Algemene Vrwaarden Webshp Uil VR Slutins BV Inhudspgave: Artikel 1 - Definities Artikel 2 - Identiteit van de ndernemer Artikel 3 - Tepasselijkheid Artikel 4 - Het aanbd Artikel 5 - De vereenkmst Artikel

Nadere informatie

Privacy Policy. Grondslag voor deze persoonsgegevens is: o de overeengekomen opdracht. Bijgewerkt op:

Privacy Policy. Grondslag voor deze persoonsgegevens is: o de overeengekomen opdracht. Bijgewerkt op: Privacy Plicy Bijgewerkt p: 3.5.2018 Cmmn Affairs hecht veel waarde aan de bescherming van uw persnsgegevens. In deze Privacy Plicy willen we heldere en transparante infrmatie geven ver he wij mgaan met

Nadere informatie

Bestemd voor NATUURLIJKE PERSONEN - AANVRAGER namens: Eenmanszaak Vennootschap onder firma (v.o.f.) Commanditaire vennootschap (c.v.

Bestemd voor NATUURLIJKE PERSONEN - AANVRAGER namens: Eenmanszaak Vennootschap onder firma (v.o.f.) Commanditaire vennootschap (c.v. Mdel 1: frmulier vr aanvrager namens eenmanszaak f namens v..f. f c.v. Frmulier vr: natuurlijke persnen - aanvrager namens eenmanszaak natuurlijke persnen - aanvrager namens v..f. f c.v. BIBOB VRAGENFORMULIER

Nadere informatie

Werken met uitzendkrachten

Werken met uitzendkrachten Uitzendkrachten-Werken met uitzendkrachten-telichting 1/8 Werken met uitzendkrachten Uitzendkrachten zijn werknemers die vallen nder twee srten werkgevers. Enerzijds heeft men de werkgever van de uitzendkracht

Nadere informatie

CPR305/2011/EU VERORDENING BOUWPRODUCTEN

CPR305/2011/EU VERORDENING BOUWPRODUCTEN XCDC Trading & Cnsultancy B.V.B.A. B-8780 Ostrzebeke 1. Algemeen CPR305/2011/EU VERORDENING BOUWPRODUCTEN Vanaf 1 st juli 2014 is de CE MARKERING van buwprducten die nder een geharmniseerde nrm vallen,

Nadere informatie

Aanvraagformulier cofinanciering LEF

Aanvraagformulier cofinanciering LEF Aanvraagfrmulier cfinanciering LEF 1. Aanvraag vr delstelling: Welke delstellingen uit het Ecnmisch Actieprgramma 2016 2019 zijn delstellingen die u met uw prject gaat realiseren f aan bij gaat dragen?

Nadere informatie

Confidentieel. 16 januari 2013 2013/11989. Sectorbrief Themaonderzoek Uitbesteding Vermogensbeheer. Geacht bestuur,

Confidentieel. 16 januari 2013 2013/11989. Sectorbrief Themaonderzoek Uitbesteding Vermogensbeheer. Geacht bestuur, Tezicht pensienfndsen en beleggingsndernemingen Middelgrte en kleine pensienfndsen Pstbus 98 1000 AB Amsterdam Cnfidentieel Datum Bijlage(n) 1 Onderwerp Sectrbrief Themanderzek Uitbesteding Vermgensbeheer

Nadere informatie

Privacyreglement Lamers Zorg & Arbeid

Privacyreglement Lamers Zorg & Arbeid Privacyreglement Lamers Zrg & Arbeid 1. Del en herkmst In dit Privacyreglement Lamers Zrg & Arbeid wrdt uitleg gegeven ver de bescherming van privacygevelige infrmatie. In de infrmatiesystemen van Zrg

Nadere informatie

De toezichtstaken van de Partijen Het doel van dit convenant

De toezichtstaken van de Partijen Het doel van dit convenant Cnvenant inzake de samenwerking bij het tegengaan van ntelaatbaar gedrag van externe accuntants, accuntantsrganisaties en (mede)beleidsbepalers tussen de Belastingdienst en de Stichting Autriteit Financiële

Nadere informatie

1.6 Heeft de onderneming buitenlandse vestigingen. Zo ja, graag nadere informatie met betrekking tot de vestigingsplaats en de activiteiten ja nee

1.6 Heeft de onderneming buitenlandse vestigingen. Zo ja, graag nadere informatie met betrekking tot de vestigingsplaats en de activiteiten ja nee Aanvraagfrmulier (Bereps) Aansprakelijkheidsverzekering Administratiekantren/ Belastingadviseurs 1. Algemene Gegevens 1.1 Naam van de nderneming 1.2 Adres 1.3 Website www. 1.4 Rechtsvrm 1.5 Datum van vestiging

Nadere informatie

GEMEENTEBLAD Officiële publicatie van Gemeente Almere (Flevoland)

GEMEENTEBLAD Officiële publicatie van Gemeente Almere (Flevoland) Nadere regels subsidies Aanjaag Onderwijs en Arbeidsmarkt Het cllege van burgemeester en wethuders van de gemeente Almere; gelet p titel 4.2 van de Algemene wet bestuursrecht en artikel 3 van de Algemene

Nadere informatie

Regeling klachten- en geschillencommissie

Regeling klachten- en geschillencommissie Regeling klachten- en geschillencmmissie Pagina 2 van 6 Artikel 1: Begripsbepalingen In deze klachten- en geschillenregeling wrdt verstaan nder: klacht: een schriftelijk ingediende klacht bij de klachten-

Nadere informatie

3. De in opdracht van Verantwoordelijke te Verwerken persoonsgegevens blijven eigendom van Verantwoordelijke en/of de betreffende betrokkenen.

3. De in opdracht van Verantwoordelijke te Verwerken persoonsgegevens blijven eigendom van Verantwoordelijke en/of de betreffende betrokkenen. Bijlage: Bewerkersvereenkmst FTM Fld Management Versie: 1.0 Datum: 01-01-2019 Deze bewerkersvereenkmst is een bijlage bij FTM Fld Management Algemene vrwaarden (hierna: de Hfdvereenkmst) tussen klant (hierna:

Nadere informatie

De opbouw van de Machinerichtlijn

De opbouw van de Machinerichtlijn De pbuw van de Machinerichtlijn Vrafgaand aan de fficiële tekst van de richtlijn zijn de verwegingen van de Raad van de Eurpese Gemeenschappen pgenmen. Deze verwegingen geven aan welke uitgangspunten hebben

Nadere informatie

1.1 Verantwoording Indeling Treasurystatuut 2

1.1 Verantwoording Indeling Treasurystatuut 2 TREASURYSTATUUT INHOUDSOPGAVE 1 INLEIDING 1.1 Verantwrding 2 1.2 Indeling Treasurystatuut 2 2 DOELSTELLING TREASURYFUNCTIE 2.1 Liquiditeitenbeheer 3 2.2 Financieren 4 2.3 Beleggen 5 2.4 Betalingsverkeer

Nadere informatie

Veel gestelde vragen, Producties en Festivals 2018 (gewijzigd: 28 juli 2017)

Veel gestelde vragen, Producties en Festivals 2018 (gewijzigd: 28 juli 2017) Veel gestelde vragen, Prducties en Festivals 2018 (gewijzigd: 28 juli 2017) De regeling 1. Vr welke activiteit kan subsidie wrden verleend in het kader van de regeling? U kunt een subsidie aanvragen vr:

Nadere informatie

Wie verkoopt uw huis?

Wie verkoopt uw huis? Wie verkpt uw huis? Accuntnet Verkp Vertruwens Persn Service Accuntnet V V P Service Wie verkpt uw huis? Als u uw huis wilt verkpen, schakelt u k in Spanje een makelaar in. Echter in Spanje geeft men nrmaal

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden - Equrion Services B.V. Inhoudsopgave: Artikel 1 - Definities. Artikel 2 - Identiteit van de ondernemer

Algemene Voorwaarden - Equrion Services B.V. Inhoudsopgave: Artikel 1 - Definities. Artikel 2 - Identiteit van de ondernemer Algemene Vrwaarden - Equrin Services B.V. Inhudspgave: Artikel 1 - Definities Artikel 2 - Identiteit van de ndernemer Artikel 3 - Tepasselijkheid Artikel 4 - Het aanbd Artikel 5 - De vereenkmst Artikel

Nadere informatie

Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen

Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen Federaal Agentschap vr de Veiligheid van de Vedselketen Omzendbrief betreffende de cntrle van de identiteit van paarden en de uitsluiting vr de slacht vr menselijke cnsumptie van buiten de wettelijke termijn

Nadere informatie

Toegangscontrole en (voor)aanmelding

Toegangscontrole en (voor)aanmelding Tegangscntrle en (vr)aanmelding Telichting ISPS Sinds 1 juli 2004 zijn passagiersschepen en vrachtschepen (BT 500 en meer) die internatinale reizen maken en havenfaciliteiten die deze vr internatinale

Nadere informatie

Aanvraagformulier structurele prestatiesubsidie (sport)verenigingen 2018

Aanvraagformulier structurele prestatiesubsidie (sport)verenigingen 2018 Aanvraagfrmulier structurele prestatiesubsidie (sprt)verenigingen 2018 Wanneer u in aanmerking wilt kmen vr een subsidie van de gemeente Sliedrecht kunt u dit aanvraagfrmulier invullen en ndertekend verzenden

Nadere informatie

1.6 Heeft de onderneming buitenlandse vestigingen. Zo ja, graag nadere informatie met betrekking tot de vestigingsplaats en de activiteiten ja nee

1.6 Heeft de onderneming buitenlandse vestigingen. Zo ja, graag nadere informatie met betrekking tot de vestigingsplaats en de activiteiten ja nee Aanvraagfrmulier (Bereps) Aansprakelijkheidsverzekering Algemeen 1. Algemene Gegevens 1.1 Naam van de nderneming 1.2 Adres 1.3 Website www. 1.4 Rechtsvrm 1.5 Datum van vestiging 1.6 Heeft de nderneming

Nadere informatie

Algemene Leveringsvoorwaarden

Algemene Leveringsvoorwaarden Algemene Leveringsvrwaarden 1. Tepasselijkheid 1.1 Deze algemene vrwaarden zijn van tepassing p alle ffertes en alle vereenkmsten, en de uitvering daarvan, welke dr WaterWerk Training, Caching & Cnsultancy

Nadere informatie

RICHTLIJNEN BIJ HET OPSTELLEN VAN HET RAPPORTERINGMODEL EX ANTE VOOR DE BEHEERDER VAN HET ELEKTRICITEITSTRANSMISSIENET

RICHTLIJNEN BIJ HET OPSTELLEN VAN HET RAPPORTERINGMODEL EX ANTE VOOR DE BEHEERDER VAN HET ELEKTRICITEITSTRANSMISSIENET RICHTLIJNEN BIJ HET OPSTELLEN VAN HET RAPPORTERINGMODEL EX ANTE VOOR DE BEHEERDER VAN HET ELEKTRICITEITSTRANSMISSIENET 1 OPBOUW EN DOEL VAN HET RAPPORTERINGMODEL EX ANTE 1. Het rapprteringmdel heeft als

Nadere informatie

Naam van de onderneming: Bezoekadres: Postcode en plaats: Postadres: Telefoonnummer: E-mailadres: Website: Datum van oprichting:

Naam van de onderneming: Bezoekadres: Postcode en plaats: Postadres: Telefoonnummer: E-mailadres: Website: Datum van oprichting: Aanmeldingsfrmulier Het bedrijf Naam van de nderneming: Bezekadres: Pstcde en plaats: Pstadres: Pstcde en plaats: Telefnnummer: E-mailadres: Website: Datum van prichting: Nummer Kamer van Kphandel: Welke

Nadere informatie

behorend bij de Subsidieregeling stageplaatsen zorg II

behorend bij de Subsidieregeling stageplaatsen zorg II Cpr 18047A Accuntantsprtcl behrend bij de Subsidieregeling stageplaatsen zrg II Dit Accuntantsprtcl is p maat gemaakt vr de Subsidieregeling stageplaatsen zrg II. Het betreft het vlgende prduct, genemd

Nadere informatie

Middelen Financiële middelen o De organisatie heeft een actueel beleid met betrekking tot het verkrijgen van de benodigde financiële middelen.

Middelen Financiële middelen o De organisatie heeft een actueel beleid met betrekking tot het verkrijgen van de benodigde financiële middelen. Categrie D Per aspect van het framewrk zijn nrmen pgesteld. Vetgedrukt zijn de verplichte nrmen. Vr grtere rganisaties heeft het de vrkeur m een grter aantal diepgaande nrmen te hanteren. Deze rganisaties

Nadere informatie

1.6 Heeft de onderneming buitenlandse vestigingen. Zo ja, graag nadere informatie met betrekking tot de vestigingsplaats en de activiteiten ja nee

1.6 Heeft de onderneming buitenlandse vestigingen. Zo ja, graag nadere informatie met betrekking tot de vestigingsplaats en de activiteiten ja nee Stuur dit frmulier naar MKBdirect Pst: Kryptnstraat 41, 7463 PB Rijssen E-mail: inf@rab-rijssen.nl Aanvraagfrmulier (Bereps) Aansprakelijkheidsverzekering Algemeen 1. Algemene Gegevens 1.1 Naam van de

Nadere informatie

PARTIJEN. Achtergrond

PARTIJEN. Achtergrond PARTIJEN Het Cllege van de Onafhankelijke Pst- en Telecmmunicatieautriteit, vertegenwrdigd dr de vrzitter mr. C.A. Fnteijn, verder te nemen: OPTA; en De Minister van Binnenlandse Zaken en Kninkrijksrelaties,

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Webshop Ginger.

Algemene voorwaarden Webshop Ginger. Algemene vrwaarden Webshp Ginger. Inhudspgave: Artikel 1 - Definities Artikel 2 - Identiteit van de ndernemer Artikel 3 - Tepasselijkheid Artikel 4 - Het aanbd Artikel 5 - De vereenkmst Artikel 6 - Herrepingsrecht

Nadere informatie

AANVRAAG OM TEGEMOETKOMING IN PLANSCHADE

AANVRAAG OM TEGEMOETKOMING IN PLANSCHADE Gegevens gemeente Registratienummer: Datum ntvangst: Indienen bij afdeling: Dienstverlening Verzendadres gemeente Bunnik Pstbus 5, 3980 CA Bunnik Singelpark 1, 3984 NC Odijk AANVRAAG OM TEGEMOETKOMING

Nadere informatie

TARIFERING EDPB. Nota over de wetgeving

TARIFERING EDPB. Nota over de wetgeving FD/NB Brussel, 23 mei 2014 TARIFERING EDPB Nta ver de wetgeving Op 23 mei 2014 is een reeds lang aangekndigd KB verschenen: Het kninklijk besluit van 24 april 2014 tt wijziging van het kninklijk besluit

Nadere informatie

Oproep erkenning en subsidiëring van groepsgericht aanbod. opvoedingsondersteuning door vrijwilligers

Oproep erkenning en subsidiëring van groepsgericht aanbod. opvoedingsondersteuning door vrijwilligers Oprep erkenning en subsidiëring van grepsgericht aanbd pvedingsndersteuning dr vrijwilligers In het kader van het versterken van aanbd pvedingsndersteuning in de Huizen van het Kind lanceert Kind en Gezin

Nadere informatie

(Beroeps) Aansprakelijkheidsverzekering Makelaars onroerende zaken

(Beroeps) Aansprakelijkheidsverzekering Makelaars onroerende zaken Aanvraagfrmulier (Bereps) Aansprakelijkheidsverzekering Makelaars nrerende zaken 1. Algemene Gegevens 1.1 Naam van de nderneming 1.2 Adres 1.3 Website www. 1.4 Rechtsvrm 1.5 Datum van vestiging 1.6 Heeft

Nadere informatie

1 PROCEDURE NIEUWE BESCHERMINGSAANVRAAG

1 PROCEDURE NIEUWE BESCHERMINGSAANVRAAG 1 PROCEDURE NIEUWE BESCHERMINGSAANVRAAG 1.1 Achtergrnd Een wijn kan beschermd wrden als beschermde rsprngsbenaming (BOB) f als beschermde gegrafische aanduiding (BGA). Vlgende Eurpese verrdeningen beschrijven

Nadere informatie

Reglement Vlaams-Nederlandse Journalistenbeurs Onderzoeksbeurs & Uitwisseling 2016

Reglement Vlaams-Nederlandse Journalistenbeurs Onderzoeksbeurs & Uitwisseling 2016 Reglement Vlaams-Nederlandse Jurnalistenbeurs Onderzeksbeurs & Uitwisseling 2016 In 2016 kennen de Vlaamse en Nederlandse verheid pnieuw de Vlaams-Nederlandse Jurnalistenbeur(zen) (VNJB) te aan Nederlandse

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN BEN KORTMAN COMMUNICATIE/FOTOGRAFIE

ALGEMENE VOORWAARDEN BEN KORTMAN COMMUNICATIE/FOTOGRAFIE ALGEMENE VOORWAARDEN BEN KORTMAN COMMUNICATIE/FOTOGRAFIE 1. Algemeen De ft s p www.benkrtman.nl zijn alleen bestemd vr de eigenaar van Ben Krtman Cmmunicatie. Bezekers kunnen deze ft s bekijken, maar zijn

Nadere informatie

Aanvraagformulier subsidieregeling isolatiemaatregelen woningen 2015

Aanvraagformulier subsidieregeling isolatiemaatregelen woningen 2015 Aanvraagfrmulier subsidieregeling islatiemaatregelen wningen 2015 Raadhuisplein 2 Pstbus 500 3850 AM Ermel t 0341 56 73 21 Vul dit frmulier in, zet uw handtekening en stuur het p naar de Gemeente Ermel,

Nadere informatie

Deel 1. Procedure voor het indienen van een schakelprogramma

Deel 1. Procedure voor het indienen van een schakelprogramma Deel 1. Prcedure vr het indienen van een schakelprgramma Waarm een schakelprgramma? Vr telating tt de pstinitiële master pleiding Kwaliteit en veiligheid in de patiëntenzrg is een geaccrediteerd master

Nadere informatie

Richtlijnen voor de indiening van een Staatssteundossier voor O&O&I in het kader van AIRBUS-programma s

Richtlijnen voor de indiening van een Staatssteundossier voor O&O&I in het kader van AIRBUS-programma s Richtlijnen vr de indiening van een Staatssteundssier vr O&O&I in het kader van AIRBUS-prgramma s Versie : Nederlands 08-01-2018 Ce texte est également dispnible en français. Demandez la versin française

Nadere informatie

Privacy Policy. Privacy Policy WO=MEN, Dutch Gender Platform april 2018 Pagina 1 van 9

Privacy Policy. Privacy Policy WO=MEN, Dutch Gender Platform april 2018 Pagina 1 van 9 Privacy Plicy WO=MEN, Dutch Gender Platfrm (WO=MEN) hecht veel waarde aan de bescherming van uw persnsgegevens. In deze Privacy plicy willen we heldere en transparante infrmatie geven ver he wij mgaan

Nadere informatie

Cubro BVBA Algemene voorwaarden

Cubro BVBA Algemene voorwaarden Cubr BVBA Algemene vrwaarden Hiernder vindt u de algemene vrwaarden van Cubr BVBA. Deze vrwaarden zijn van tepassing p alle geleverde diensten en gemaakte vereenkmsten dr Cubr BVBA, tenzij expliciet anders

Nadere informatie

D i e n s t v e r l e n i n g s d o c u m e n t

D i e n s t v e r l e n i n g s d o c u m e n t D i e n s t v e r l e n i n g s d c u m e n t Ons kantr hudt zich bezig met financiële dienstverlening en heeft zich gespecialiseerd in schade- en levensverzekeringen en is daarbij actief p de zakelijkeen

Nadere informatie

PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN

PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN Vergadering van 27 juni 2013 Verslag van de deputatie Bevegd deputatielid: Luk Lemmens Telefn: 03 240 52 65 Agenda nr. 0/1 Invulling van het begrip dagelijks bestuur in de zin

Nadere informatie

1.6 Heeft de onderneming buitenlandse vestigingen. Zo ja, graag nadere informatie met betrekking tot de vestigingsplaats en de activiteiten ja nee

1.6 Heeft de onderneming buitenlandse vestigingen. Zo ja, graag nadere informatie met betrekking tot de vestigingsplaats en de activiteiten ja nee Aanvraagfrmulier (Bereps) Aansprakelijkheidsverzekering technische berepen 1. Algemene Gegevens 1.1 Naam van de nderneming 1.2 Adres 1.3 Website www. 1.4 Rechtsvrm 1.5 Datum van vestiging 1.6 Heeft de

Nadere informatie

U heeft ons verzocht, om gezamenlijk, een gedegen voorstel ten aanzien van uw hypotheek uit te brengen.

U heeft ons verzocht, om gezamenlijk, een gedegen voorstel ten aanzien van uw hypotheek uit te brengen. Vragenfrmulier Klant Beeld U heeft ns verzcht, m gezamenlijk, een gedegen vrstel ten aanzien van uw hyptheek uit te brengen. Onze bedrijfsfilsfie is, m samen met nze relaties, een inventarisatie te maken

Nadere informatie

U overweegt een beroep te doen op de dienstverlening van ons kantoor. In deze brief leggen wij u graag uit hoe wij werken en hoe wij beloond worden.

U overweegt een beroep te doen op de dienstverlening van ons kantoor. In deze brief leggen wij u graag uit hoe wij werken en hoe wij beloond worden. DIENSTVERLENINGSDOCUMENT ADVISEUR Dit dcument wrdt u aangebden dr Olders Assurantie Adviseurs B.V. en Olders Hyptheek Adviseurs B.V. Pstbus 525 2003 RM Haarlem Intrductie: U verweegt een berep te den p

Nadere informatie

Algemene voorwaarden. Algemene Voorwaarden Thuiswinkel

Algemene voorwaarden. Algemene Voorwaarden Thuiswinkel Algemene vrwaarden Algemene Vrwaarden Thuiswinkel Deze Algemene Vrwaarden van de Nederlandse Thuiswinkel Organisatie zijn tt stand gekmen in verleg met de Cnsumentenbnd in het kader van de Cördinatiegrep

Nadere informatie

Accreditatieprocedure Nederlandse Vereniging voor Technische Geneeskunde

Accreditatieprocedure Nederlandse Vereniging voor Technische Geneeskunde Nederlandse Vereniging vr Technische Geneeskunde p/a Technische Geneeskunde Carré CR 3.635 Pstbus 217 7500 AE ENSCHEDE Accreditatieprcedure Nederlandse Vereniging vr Technische Geneeskunde Versie: 27-12-2013

Nadere informatie

De regeling vindt haar basis in de standaardregeling zoals gepubliceerd door de Stichting van de Arbeid.

De regeling vindt haar basis in de standaardregeling zoals gepubliceerd door de Stichting van de Arbeid. HW Wnen acht het van belang dat medewerkers, de directie én de Raad van Cmmissarissen p adequate en veilige wijze melding kunnen maken van (eventuele vermedens van) misstanden binnen HW Wnen. Daarm is

Nadere informatie

Beslissing van de Vlaamse Regulator van de Elektriciteits- en Gasmarkt. van 7 juli 2015

Beslissing van de Vlaamse Regulator van de Elektriciteits- en Gasmarkt. van 7 juli 2015 Vlaamse Regulatr van de Elektriciteits- en Gasmarkt Publiekrechtelijk vrmgegeven extern verzelfstandigd agentschap Graaf de Ferrarisgebuw Kning Albert II-laan 20 bus 19 B-1000 Brussel Gratis telefn 1700

Nadere informatie

Addendum stappenplan plaatsing

Addendum stappenplan plaatsing Addendum stappenplan plaatsing In het kader van de aangekndigde (vrgenmen) rerganisatie d.d. 4 december 2012 heeft er nader verleg plaatsgevnden tussen de betrkken vakbnden en de werkgever ver de inhud

Nadere informatie

Missie, visie en strategie Informatievoorziening veiligheidsregio s Definitief RBC 5/11/14

Missie, visie en strategie Informatievoorziening veiligheidsregio s Definitief RBC 5/11/14 Missie, visie en strategie Infrmatievrziening veiligheidsregi s Definitief RBC 5/11/14 Inleiding Relatie met prgrammaplan en werkplannen Deze missie, visie en strategie vrmen de basis vr het Prgramma Infrmatievrziening

Nadere informatie

1. Lid: onder een lid wordt verstaan een bij Pennyplace ingeschreven particulier of ZZP-er / bedrijf die / dat als doel heeft:

1. Lid: onder een lid wordt verstaan een bij Pennyplace ingeschreven particulier of ZZP-er / bedrijf die / dat als doel heeft: ALGEMENE VOORWAARDEN VAN PENNYPLACE VOOR LEDEN Inhudspgave: Artikel 1: Definities... 1 Artikel 2 - Identiteit van de ndernemer... 1 Artikel 3 -Tepasselijkheid en wijziging Algemene Vrwaarden... 2 Artikel

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN

ALGEMENE VOORWAARDEN ALGEMENE VOORWAARDEN De algemene vrwaarden pgenmen in dit dcument zijn van tepassing p uw deelname aan halaluitvaart. Halaluitvaart is nderdeel van Stichting Takaaful Nederland. De algemene vrwaarden zijn

Nadere informatie

INFORMATIE UITWISSELING TUSSEN UITZENDBUREAUS IVM VEILIGHEID EN

INFORMATIE UITWISSELING TUSSEN UITZENDBUREAUS IVM VEILIGHEID EN RVB10004.dc 1/5 RVB 2010/04 INFORMATIE UITWISSELING TUSSEN UITZENDBUREAUS IVM VEILIGHEID EN Situering GEZONDHEID OP HET WERK : EEN GESTRUCTUREERDE AANPAK Preventie en Interim heeft in 2008, in het kader

Nadere informatie

Overeenkomst Stichting BVVB Collectief en Aangesloten Ondernemingen

Overeenkomst Stichting BVVB Collectief en Aangesloten Ondernemingen Overeenkmst Stichting BVVB Cllectief en Aangeslten Ondernemingen De ndergetekenden zijn vereengekmen als vlgt: 1. Deze vereenkmst heeft betrekking p de WFT zals bedeld in artikelen: 2:105 2:105 lid 1a

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Belsimpel.nl:

Algemene voorwaarden Belsimpel.nl: Algemene vrwaarden Belsimpel.nl: Artikel 1 Definities In deze vrwaarden wrdt verstaan nder: Ondernemer: de natuurlijke f rechtspersn die prducten en/f diensten p afstand aan cnsumenten aanbiedt; Cnsument:

Nadere informatie

Lloyd's - internationale klachten

Lloyd's - internationale klachten Klachten januari 2016 Llyd's - internatinale klachten De behandeling van internatinale klachten bij Llyd s: richtlijn vr Managing Agents en hun vertegenwrdigers Deze richtlijn geeft een praktisch prces

Nadere informatie