o o o o o o o o o o o o o o o Algemene voorwaarden Gastouderbureau Charno VOF Definities In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "o o o o o o o o o o o o o o o Algemene voorwaarden Gastouderbureau Charno VOF Definities In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:"

Transcriptie

1 Algemene vrwaarden Gastuderbureau Charn VOF Definities In deze Algemene Vrwaarden wrdt verstaan nder: Gastuderbureau: Gastuderbureau Charn VOF Gastuder: degene die na bemiddeling dr het gastuderbureau 1 f meerdere kinderen in de leeftijd van 0-12 jaar pvangt in het eigen huis f in het huis van de vraaguder. Vraaguder: uder/verzrger die een vereenkmst tt bemiddeling sluit met het gastuderbureau. Overeenkmst tt bemiddeling tussen GOB Charn & Ouder(s): schriftelijke/elektrnische vereenkmst tussen gastuderbureau en vraaguder waarin de afspraken ver de bemiddeling dr het gastuderbureau ten beheve van betrkken vraaguder zijn vastgelegd. Het aantal cntractueel vereengekmen pvanguren per kind staat vermeld met de hierbij behrende bureautarieven welke jaarlijks kunnen wrden aangepast. (Het gemiddeld uurtarief kmt tt uiting in een kstenverzicht-prgnse gastuderpvang welke wrdt pgemaakt dr het gastuderbureau en dient als leidraad). Overeenkmst van pdracht tussen gastuder & uder: schriftelijke vereenkmst tussen gastuder & uder(s) met betrekking tt de pvang van een f meerdere kinderen in de leeftijd van 0-12 jaar, tt stand gebracht dr bemiddeling van het gastuderbureau. Kppeling: het resultaat van de bemiddeling tussen gastuder en vraaguder in verband met de pvang van een kind. Opvanguren: de uren waarin gastuderpvang wrdt gebden. Bemiddelingsksten: maandelijks bedrag dat het gastuderbureau per gekppeld kind bij de vraaguder in rekening brengt vanaf de startdatum van de kppeling. Geschillencmmissie Artikel 1 Tepasbaarheid 1. Deze Algemene Vrwaarden zijn van tepassing p de pvang van kinderen in de leeftijd van 0 tt 12 jaar dr gastuders via bemiddeling dr Gastuderbureau Charn. 2. Bijzndere bepalingen die afwijken van deze Algemene Vrwaarden zijn uitsluitend van tepassing indien deze p de betreffende vereenkmst staan vermeld en zijn ndertekend dr gastuderbureau en vraaguder. Artikel 2 De kennismaking 1. Het gastuderbureau biedt schriftelijk dan wel elektrnisch infrmatie ter kennismaking aan; 2. De infrmatie bevat ten minste de vlgende elementen: De aard van de te verlenen pvang en eventuele extra diensten. Het dr het gastuderbureau ntwikkelde pedaggisch beleid, waarin de vr de bij het bureau aangeslten gastuders kenmerkende wijze van mgang met kinderen en uders wrdt mschreven. De vrm en de frequentie van infrmatie-uitwisseling, waarnder het aantal evaluatiegesprekken dat in principe per jaar wrdt gehuden. De wijze waarp het gastuderbureau de uderbetrkkenheid vrm heeft gegeven. De p dit mment geldende prijs van de gastuderpvang en eventuele extra diensten en de wijze van betaling. De klachtenprcedure. (OKP-systeem) De pzegtermijn en de dag van de maand waarp kan wrden pgezegd. Het aantal kinderen dat dr een gastuder mag wrden pgevangen. De ksten van inschrijving bij het gastuderbureau. 3. De vraaguder kan zich via een aanmeldingsfrmulier elektrnisch aanmelden als geïnteresseerde bij het gastuderbureau. Artikel 3 De Overeenkmst tt bemiddeling 1. Het gastuderbureau maakt met de geïnteresseerde vraaguder een inschrijfafspraak f een gewenst persnlijke afspraak. Het gastuderbureau infrmeert de vraaguder ver de ksten van inschrijving. 2. Tijdens het inschrijfgesprek wrdt ten minste het vlgende besprken: De naam en de gebrtedatum van het p te vangen kind. De gewenste pvangdagen en tijden. De gewenste startdatum van de pvang. De plaats f buurt waar de pvang dr de vraaguder gewenst wrdt. Andere specifieke wensen met betrekking tt de pvang f de verzrging van het kind. De ksten die het gastuderbureau en de gastuder vr de pvang bij de vraaguder in rekening zullen brengen en de wijze van betaling. 3. Het inschrijfgesprek resulteert in een dr vraaguder en gastuderbureau ndertekende vereenkmst tt bemiddeling.

2 Artikel 4 Het kppelingsaanbd 1. Het kppelingsaanbd bevat vldende infrmatie m een keuze vr kennismaking met de vrgestelde gastuder dr de vraaguder mgelijk te maken. 2. Het kppelingsaanbd bevat minimaal de vlgende infrmatie: De leeftijd en de culturele achtergrnd van de gastuder. De dagen en de tijden waarp de gastuder beschikbaar is. De leeftijd en het aantal eigen kinderen en/f gastkinderen dat de gastuder verzrgt f verzrgd heeft. Indien de pvang bij de gastuder aan huis plaatsvindt: de straat waar de gastuder wnt. Overige specifieke kenmerken van de gastuder die van belang kunnen zijn vr het bepalen van een keuze dr de vraaguder. Indien de vraaguder met de gastuder wil kennismaken: naam, adres en telefnnummer van de gastuder. 3. De vraaguder dient binnen de dr het gastuderbureau gestelde redelijke termijn te laten weten f hij f zij het aanbd al dan niet aanvaardt. 4. Het kppelingsaanbd wrdt na het verstrijken van de reactietermijn als vervallen beschuwd. Artikel 5 Het kppelingsgesprek 1. Vr aanvang van de feitelijke pvang rganiseert het gastuderbureau een kppelingsgesprek tussen vraaguder en gastuder. In dit gesprek wrden de vr de pvang bendigde specifieke gegevens van de vraaguder en zijn f haar kind besprken. De gastuder c.q. het gastuderbureau en de vraaguder spreken daarbij af m elkaar, vr zver ndig, regelmatig te infrmeren f er sprake is van algemene f tijdelijke aandachtspunten en bijznderheden vr de specifieke pvang van het kind. 2. Het gastuderbureau wijst er in het kppelingsgesprek p dat: De gastuder c.q. het gastuderbureau p de gezndheid van het kind dient te letten en daarver met de uder te cmmuniceren. De vraaguder als uder f vgd wettelijk aansprakelijk is vr schade verrzaakt dr zijn f haar kind. Artikel 6 Overeenkmst tussen gastuderbureau & Gastuder 1. De plaatsing kmt schriftelijk dan wel elektrnisch tt stand p het mment dat de gastuder een exemplaar van de vereenkmst vrzien van zijn f haar schriftelijke f elektrnische handtekening aan het gastuderbureau returneert en het gastuderbureau deze heeft ntvangen. 2. In de Plaatsingsvereenkmst staat ten minste de vlgende infrmatie: Naam, adres, telefnnr., gebrtedatum van de gastuder De startdatum van de pvang. Registratienummer LRKP (landelijk Register Kinderpvang en Peuterspeelzalen. Vrwaarden t.a.v. de gestelde eisen vanuit de Wet p de Kinderpvang. 3. Incidentele wijzigingen in de pvang laten de plaatsingsvereenkmst nverlet. Artikel 7 Overeenkmst van bemiddeling tussen gastuderbureau & vraaguder(s) 1. De Plaatsingsvereenkmst kmt schriftelijk dan wel elektrnisch tt stand p het mment dat de vraaguder een exemplaar van de vereenkmst vrzien van zijn f haar schriftelijke f elektrnische handtekening aan het gastuderbureau returneert en het gastuderbureau deze heeft ntvangen. 2. In de Plaatsingsvereenkmst staat ten minste de vlgende infrmatie: De srt pvang. Naam en adres, BSN van de vraaguder(s) Naam, adres en gebrtedatum van het gekppelde kind. De startdatum van de pvang. Het aantal pvanguren per jaar. De ttale ksten per jaar. De gemiddelde uurprijs van de pvang. (Het gemiddeld uurtarief kmt tt uiting in een kstenverzicht-prgnse gastuderpvang welke wrdt pgemaakt dr het gastuderbureau en dient als leidraad) 3. Incidentele wijzigingen in de pvang laten de plaatsingsvereenkmst nverlet.

3 Artikel 8 De Overeenkmst van pdracht tussen gastuder & uder(s) 1. Gastuder en vraaguder bevestigen de bij het kppelingsgesprek gemaakte afspraken schriftelijk dan wel elektrnisch dr ndertekening van de vereenkmst van pdracht welke dr het gastuderbureau uit service gpunt schriftelijk f digitaal is pgesteld vr beide partijen. 2. In de Overeenkmst van pdracht staan minimaal de vlgende gegevens: De naam en gebrtedatum van het kind. De ingangsdatum en indien bekent de einddatum van de kppeling evenals de pvangdagen en tijden. De p dit mment geldende prijs van de pvang en eventuele extra diensten en de wijze van betaling. Vrwaarden m.b.t. geen pvang te bieden en te verzrgen De pzegtermijn en de dag van de maand waarp kan wrden pgezegd Overige specifieke afspraken tussen gastuder en vraaguder ver bijvrbeeld veding en verzrging van het kind wrden besprken f schriftelijk vast gelegd tussen gastuder & vraaguder. Artikel 9 Aanbieden in cncept en Ondertekenen van de vereenkmst tussen de betrkken partijen De vereenkmst tussen de betrkken partijen wrdt in 1 e instantie in cncept aangebden, dr het gastuderbureau aan de betrkken partijen (gastuder en vraaguder) waarbij m een akkrd wrdt gevraagd aan de geadresseerde. De vereenkmst tussen de betrkken partijen wrdt ná akkrd schriftelijk f elektrnisch tegeznden, vanuit het gastuderbureau aan de betrkken partijen (gastuder en vraaguder) waarbij wrdt gevraagd m een schriftelijke f elektrnisch handtekening. De handtekeningen die via Ondertekenen.nl gezet wrden zijn juridische rechtsgeldige geavanceerde elektrnische handtekeningen. De elektrnische handtekening geldt als bewijs van een wilsuiting wanneer het vldet aan de eisen in de Wet Elektrnische Handtekening (WEH). Ondertekenen.nl vldet hieraan. De specifieke eisen hiervr zijn p te vragen bij het gastuderbureau. De digitale handtekening is internatinaal geaccepteerd. De EU heeft hiervr de meest stringente standaarden. Evids, het bedrijf dat ndertekenen.nl expliteert, biedt ndertekenplssingen die p wereldwijd niveau tegepast wrden dr aansprekende referenties. In Nederland zijn dat rganisaties als het Ministerie van Veiligheid en Justitie, KvK Nederland, AZL Pensienuitvering, PstNL, VvAA, Ministerie van Ecnmische Zaken, DTZ Zadelhff, AON, Legal & General en rganisaties in uiteenlpende branches waar een juridisch rechtsgeldige digitale handtekening vereist is. Artikel 10 Duur, wijziging en beëindiging van de kppeling 1. De kppeling duurt tt de eerste dag van de maand vlgend p de maand waarin het kind 13 jaar wrdt, tenzij schriftelijk dan wel elektrnisch anders is vereengekmen. Indien partijen vereenkmen dat er sprake is van verlenging, wrdt dit dr beide partijen schriftelijk dan wel elektrnisch bevestigd. De nderhavige Algemene Vrwaarden blijven in dat geval van tepassing. 2. Bij verlijden van het kind zijn de Overeenkmst van pdracht en de plaatsingsvereenkmst van rechtswege per direct beëindigd. Bij nieuw ingetreden blijvende invaliditeit die het functineren bij de pvang kan beïnvleden hebben de vraaguder en het gastuderbureau c.q. de gastuder het recht m de vereenkmsten per direct te beëindigen. 3. Elk der partijen heeft het recht de vereenkmsten te beëindigen dr middel van een schriftelijke dan wel elektrnische verklaring, met inachtneming van een pzegtermijn van 1 maand tenzij uitdrukkelijk anders is vereengekmen en in ieder geval vr de eerste van de vlgende maand. 4. Het gastuderbureau kan de vereenkmst met een vraaguder die twee maanden niet heeft betaald, per aangetekende brief f persnlijke aanzegging met ntvangstbevestiging, direct pzeggen. De vraaguder wrdt de mgelijkheid gebden de pzegging ngedaan te maken dr nmiddellijke betaling. Artikel 9 Tegankelijkheid 1. Het gastuderbureau bemiddelt in beginsel ten beheve van elk kind zlang hierver vereenstemming bestaat tussen gastuderbureau en vraaguder. 2. Het gastuderbureau behudt zich het recht vr een gekppeld kind vr pvang te weigeren vr de duur van de peride dat het kind dr ziekte f anderszins extra verzrgingsbeheftig is, dan wel een gezndheidsrisic vrmt vr andere gastkinderen f de gastuder. 3. Indien een gekppeld kind, nadat diens uders daarte zijn aangemaand, zdanig gedrag blijft vertnen dat daardr gevaar ntstaat vr de geestelijke en/f lichamelijke gezndheid van de verige pgevangen kinderen, dan wel het kind niet p de gebruikelijke wijze kan wrden pgevangen, heeft het gastuderbureau het recht p redelijke grnd en met inachtneming van een redelijke termijn de tegang tt de gastuderpvang te weigeren en de vereenkmsten p te zeggen. 4. Gastuderbureau en vraaguder zijn verplicht in het geval dat het kind vr langere tijd afwezig is in verleg te treden ver het beschikbaar huden van de pvangplaats.

4 Artikel 10 De prijs en prijswijzigingen 1. De prijs die de vraaguder met betalen wrdt vraf vereengekmen. 2. Prijswijzigingen wrden dr het gastuderbureau van tevren aangekndigd met een termijn die minimaal gelijk is aan de vereengekmen pzegtermijn (zie artikel 8 lid 4). Artikel 11 Annulering Vanaf het mment van ndertekening van de vereenkmst van pdracht en de plaatsingsvereenkmst tt de ingangsdatum van de vereenkmst heeft de vraaguder de mgelijkheid de vereenkmst te annuleren. Hiervr zijn annuleringsksten verschuldigd. De hgte van de annuleringsksten bedraagt nit meer dan de verschuldigde betaling vr 1 maand. Het gastuderbureau infrmeert bij het kppelingsgesprek de vraaguder ver de te vlgen prcedure en de hgte van de annuleringsksten. Artikel 12 De dienst 1. Het gastuderbureau staat ervr in dat de dr hem f haar verrichte werkzaamheden vr de gastuderpvang beantwrden aan de vereenkmst vr bemiddeling in vereenstemming met de wettelijke eisen. 2. Het gastuderbureau treft zdanige persnele vrzieningen dat het ptimaal geschikt is vr het bemiddelen en begeleiden met betrekking tt de gastuderpvang. 3. De vraaguder is bij het brengen van het kind naar de gastuder verantwrdelijk vr zijn f haar kind tt het mment dat partijen er redelijkerwijs vanuit mgen gaan dat de verdracht van verantwrdelijkheid daadwerkelijk heeft plaatsgevnden. De gastuder is vervlgens verantwrdelijk vr het kind tt het mment dat wederm partijen er redelijkerwijs vanuit mgen gaan dat de verdracht van verantwrdelijkheid k daadwerkelijk heeft plaatsgevnden. 4. Het gastuderbureau kan van de vraaguder eisen dat deze de eventuele phaalbevegdheid van een derde schriftelijk f elektrnisch vastlegt. 5. De gastuder en de vraaguder dragen samen zrg vr een adequate infrmatie-uitwisseling ver het kind. 6. Het gastuderbureau c.q. de gastuder hudt vrzver dit redelijk mgelijk is, k in verband met de cntacten met de andere kinderen, rekening met de individuele wensen van de vraaguder. 7. Het gastuderbureau kan de vraaguder wijzen p de juridische cnsequenties van het stelselmatig niet p tijd brengen f halen van zijn f haar kind. Artikel 13 Vakmanschap en materiële verzrging 1. Het gastuderbureau bemiddelt uitsluitend tussen vraaguders en gastuders die vlden aan de dr haar gestelde selectiecriteria. 2. Persnen werkzaam bij het gastuderbureau en gastuders met wie het gastuderbureau samenwerkt zijn in het bezit van een verklaring mtrent het gedrag, afgegeven vlgens de wet Justitiële gegevens. De werknemer en de gastuder verleggen een dergelijke verklaring aan het gastuderbureau vr aanvang van zijn f haar werkzaamheden; de verklaring is p dat mment van verleggen niet uder dan twee maanden. Indien het gastuderbureau redelijkerwijs mag vermeden dat de werknemer f de gastuder niet langer vldet aan de eisen vr het afgeven van deze verklaring, verlangt het gastuderbureau dat de werknemer c.q. de gastuder, binnen een dr het gastuderbureau vast te stellen termijn, pnieuw een verklaring mtrent het gedrag verlegt die niet uder is dan twee maanden. Artikel 14 De betaling/ niet tijdige betaling 1. De vraaguder is verantwrdelijk vr de tijdige betaling van het gastuderbureau en de gastuder. 2. De betaling geschiedt maandelijks p de vlgende wijze: na aflp van elke maand betaalt de vraaguder eigen handig de uurvergeding van de vrgaande maand binnen 5 dagen na ntvangst van de betreffende factuur van het gastuderbureau, afhankelijk van hetgeen daarmtrent is afgesprken. Er vindt geen autmatische incass plaats. De nta dient dr de uder zelf te wrden vergemaakt. 3. Inschakeling dr de vraaguder van een derde vr het den van betalingen ntslaat vraaguder niet van zijn betalingsverplichting. 4. De vraaguder is in verzuim na verstrijking van de betalingsdatum. Het gastuderbureau c.q. de gastuder zendt na het verstrijken van die datum schriftelijk een betalingsherinnering en geeft de vraaguder de gelegenheid binnen 3 dagen na ntvangst van deze betalingsherinnering alsng te betalen. Het gastuderbureau c.q. de gastuder waarschuwt de vraaguder daarbij dat als er dan ng geen betaling plaats vindt, de vereenkmst nmiddellijk kan wrden pgezegd. 5. Onverlet het bepaalde in lid 4 van dit artikel kan het gastuderbureau ervr kiezen een betalingsregeling aan te bieden. 6. Er zal jaarlijks een jaarpgaaf wrden pgemaakt dr het Gastuderbureau (uiterlijk vóór de 1 e van maart in het daarpvlgende jaar). Op het mment dat niet alle betalingen zijn ntvangen in het betreffende jaar, vlgens de dr het GOB uitgeverde kassiersfunctie, zal er geen jaarpgaaf wrden verstrekt tt aan het mment alle betalingen zijn ntvangen vr het betreffende jaar. 7. Bij geen tijdige betaling van de vraf pgemaakte nta wrdt dr het gastuderbureau een herinnering tegeznden aan de uder(s) waarbij gevraagd wrdt m de betaling alsng binnen 3 werkdagen te vlden met de melding dat de kassiersfunctie niet p juiste wijze uitgeverd kan wrden en hierdr vertraging ptreedt bij het vermaken van de pvangvergeding aan de gastuder. Als hierdr geen betaling wrdt ntvangen zal een 14 dagen herinneringsbrief wrden tegeznden vlgens de Wet p de Incassksten. Op 1 juli 2012 is de wet Nrmering Buitengerechtelijke Incassksten in werking getreden. Deze nieuwe wet, k wel Wet Incassksten genemd, bepaalt de hgte van de vergeding vr het incasseren van vrderingen buiten de rechter m. Op de vervaldatum wrdt de vrdering uit handen gegeven aan het incassbureau. De (eventuele) gemaakte ksten m.b.t. de incassprcedure wrden vraf besprken en naar rat verdeeld.

5 Artikel 15 Aansprakelijk gastuderbureau en vraaguder Partijen zijn aansprakelijk vrzver dit uit de wet f uit de vereenkmsten vrtvleit. Artikel 16 Klachtenprcedure 1. Klachten ver de uitvering van de vereenkmsten meten vlledig en duidelijk schriftelijk mschreven wrden ingediend bij het gastuderbureau binnen twee maanden nadat de vraaguder de gebreken heeft gecnstateerd f heeft kunnen cnstateren. Niet tijdig indienen van de klacht kan tt gevlg hebben dat de vraaguder zijn f haar rechten ter zake verliest. 2. Het gastuderbureau behandelt de klacht in vereenstemming met haar interne klachtenprcedure. 3. Indien de klacht niet in der minne kan wrden pgelst, ntstaat een geschil dat vatbaar is vr de externe klachtencmmissie. Geschillencmmissie kinderpvang en Peuterspeelzalen 1. De uder/udercmmissie dient de klacht eerst bij de ndernemer in te dienen. 2. Leidt de klacht niet tt een plssing dan met het geschil binnen 12 maanden na de datum waarp de uder/udercmmissie de klacht bij de ndernemer indiende, schriftelijk f in een andere dr de Cmmissie te bepalen vrm bij de Geschillencmmissie Kinderpvang en Peuterspeelzalen (hierna: Geschillencmmissie) aanhangig wrden gemaakt. 3. Geschillen kunnen zwel dr de uder/udercmmissie als dr de ndernemer aanhangig wrden gemaakt bij de Geschillencmmissie ( 4. Wanneer de uder/udercmmissie een geschil aanhangig maakt bij de Geschillencmmissie, is de ndernemer aan deze keuze gebnden. Indien de ndernemer een geschil aanhangig wil maken, met hij de uder/udercmmissie schriftelijk f in een andere passende vrm vragen zich binnen vijf weken uit te spreken f hij daarmee akkrd gaat. De ndernemer dient daarbij aan te kndigen dat hij zich na het verstrijken van vrnemde termijn vrij zal achten het geschil bij de gewne rechter aanhangig te maken. 5. De Geschillencmmissie det uitspraak met inachtneming van de bepalingen van het vr haar geldende reglement. Het reglement van de Geschillencmmissie is beschikbaar via en wrdt desgevraagd tegeznden. De beslissingen van de Geschillencmmissie geschieden bij wege van bindend advies. Vr de behandeling van een geschil dr de Geschillencmmissie is een vergeding verschuldigd. 6. Uitsluitend de hierbven genemde Geschillencmmissie dan wel de gewne rechter is bevegd van geschillen kennis te nemen. Artikel 17 Afwijking Individuele afwijkingen, met inbegrip van aanvullingen dan wel uitbreidingen van deze Algemene Vrwaarden, meten schriftelijk tussen het gastuderbureau en de vraaguder wrden vastgelegd. Gastuderbureau Charn VOF. Paardeweide 3L 4824 EH Breda Inschrijving KvK: Registratienummer LRK:

Algemene voorwaarden. de vorm en de frequentie van informatie-uitwisseling, waaronder het aantal evaluatiegesprekken dat per jaar wordt gehouden;

Algemene voorwaarden. de vorm en de frequentie van informatie-uitwisseling, waaronder het aantal evaluatiegesprekken dat per jaar wordt gehouden; Algemene vrwaarden Artikel 1 Definities In deze vrwaarden wrdt nder de vlgende definities het vlgende verstaan; Gastuderbureau: Hme gastuderbureau; Vraaguder: uder / verzrger die een Overeenkmst tt bemiddeling

Nadere informatie

Algemene voorwaarden trainingen Edunova

Algemene voorwaarden trainingen Edunova Algemene vrwaarden trainingen Edunva Edunva Meddsestraat 47 Winterswijk Artikel 1. Definities Opdrachtgever: de natuurlijke persn f rechtspersn, met wie een vereenkmst met betrekking tt deelname aan een

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN BEN KORTMAN COMMUNICATIE/FOTOGRAFIE

ALGEMENE VOORWAARDEN BEN KORTMAN COMMUNICATIE/FOTOGRAFIE ALGEMENE VOORWAARDEN BEN KORTMAN COMMUNICATIE/FOTOGRAFIE 1. Algemeen De ft s p www.benkrtman.nl zijn alleen bestemd vr de eigenaar van Ben Krtman Cmmunicatie. Bezekers kunnen deze ft s bekijken, maar zijn

Nadere informatie

Kracht door balans Biofeedback opleiding

Kracht door balans Biofeedback opleiding Algemene vrwaarden De algemene vrwaarden zijn van tepassing p iedere aanbieding en fferte van, alsmede elke vereenkmst tussen Kracht dr balans, vertegenwrdigd dr Mevr. drs. D.M. Matt, hierna te nemen:

Nadere informatie

Cubro BVBA Algemene voorwaarden

Cubro BVBA Algemene voorwaarden Cubr BVBA Algemene vrwaarden Hiernder vindt u de algemene vrwaarden van Cubr BVBA. Deze vrwaarden zijn van tepassing p alle geleverde diensten en gemaakte vereenkmsten dr Cubr BVBA, tenzij expliciet anders

Nadere informatie

Klachtenbeleid Stichting KOM Kinderopvang

Klachtenbeleid Stichting KOM Kinderopvang Klachtenbeleid Stichting KOM Kinderpvang KOM Kinderpvang verzrgt kinderpvang vr kinderen in de leeftijdsgrep 0 tt en met 12 jaar. Alle medewerkers van de stichting zetten zich vlledig in m kwalitatief

Nadere informatie

Gastouderbureau Noorderlicht

Gastouderbureau Noorderlicht Algemene richtlijnen: Vraag- en gastuders wrden geacht kennis te hebben genmen van de werkwijze van ; Gastuders wrden geacht bij aanvang van de pvang te handelen cnfrm het pedaggisch plan; hanteert de

Nadere informatie

Artikel 5 - De overeenkomst Artikel 6 - Herroepingsrecht Artikel 7 - Kosten in geval van herroeping

Artikel 5 - De overeenkomst Artikel 6 - Herroepingsrecht Artikel 7 - Kosten in geval van herroeping Algemene Vrwaarden het Anbi register Inhudspgave: Artikel 1 - Definities Artikel 2 - Identiteit van het ANBI register Artikel 3 - Tepasselijkheid Artikel 4 - Het aanbd Artikel 5 - De vereenkmst Artikel

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden - Equrion Services B.V. Inhoudsopgave: Artikel 1 - Definities. Artikel 2 - Identiteit van de ondernemer

Algemene Voorwaarden - Equrion Services B.V. Inhoudsopgave: Artikel 1 - Definities. Artikel 2 - Identiteit van de ondernemer Algemene Vrwaarden - Equrin Services B.V. Inhudspgave: Artikel 1 - Definities Artikel 2 - Identiteit van de ndernemer Artikel 3 - Tepasselijkheid Artikel 4 - Het aanbd Artikel 5 - De vereenkmst Artikel

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Artikel 1- Identiteit van de ondernemer Artikel 2 - Toepasselijkheid Artikel 3 - Het aanbod

Algemene Voorwaarden Artikel 1- Identiteit van de ondernemer Artikel 2 - Toepasselijkheid Artikel 3 - Het aanbod Algemene Vrwaarden Artikel 1- Identiteit van de ndernemer Trend mda Oudemansstraat 82 1504 KP Zaandam Telefnnummer: (0031) 0623281926 Tussen 09;00 / 17;00 E-mailadres: inf@trendmda.nl KvK-nummer: 54290228

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN

ALGEMENE VOORWAARDEN ALGEMENE VOORWAARDEN VisumPr B.V., Raamweg 1, 2596 HL, Den Haag Artikel 1. Definities In deze algemene vrwaarden wrden de vlgende definities tegepast: Opdrachtgever: de wederpartij van VisumPr B.V. VisumPr:

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Webshop Uil VR Solutions BV

Algemene Voorwaarden Webshop Uil VR Solutions BV Algemene Vrwaarden Webshp Uil VR Slutins BV Inhudspgave: Artikel 1 - Definities Artikel 2 - Identiteit van de ndernemer Artikel 3 - Tepasselijkheid Artikel 4 - Het aanbd Artikel 5 - De vereenkmst Artikel

Nadere informatie

Bankoverstapdienst - reglement

Bankoverstapdienst - reglement versie 1.0-28/10/2009 Bankverstapdienst - reglement Dit reglement vrmt het algemeen kader waarbinnen de deelnemende banken in België een bankverstapdienst vr zichtrekeningen aanbieden aan de cnsument.

Nadere informatie

Algemene voorwaarden picturefix. Download & print de algemene voorwaarden. Inhoudsopgave:

Algemene voorwaarden picturefix. Download & print de algemene voorwaarden. Inhoudsopgave: Algemene vrwaarden picturefix Dwnlad & print de algemene vrwaarden Inhudspgave: Artikel 1 - Definities Artikel 2 - Identiteit van de ndernemer Artikel 3 - Tepasselijkheid Artikel 4 - Het aanbd Artikel

Nadere informatie

Bankoverstapdienst - reglement

Bankoverstapdienst - reglement versie 3.0-1/7/2011 Bankverstapdienst - reglement Dit reglement vrmt het algemeen kader waarbinnen de deelnemende banken in België een bankverstapdienst vr zichtrekeningen aanbieden aan de cnsument. De

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Belsimpel.nl:

Algemene voorwaarden Belsimpel.nl: Algemene vrwaarden Belsimpel.nl: Artikel 1 Definities In deze vrwaarden wrdt verstaan nder: Ondernemer: de natuurlijke f rechtspersn die prducten en/f diensten p afstand aan cnsumenten aanbiedt; Cnsument:

Nadere informatie

1. Lid: onder een lid wordt verstaan een bij Pennyplace ingeschreven particulier of ZZP-er / bedrijf die / dat als doel heeft:

1. Lid: onder een lid wordt verstaan een bij Pennyplace ingeschreven particulier of ZZP-er / bedrijf die / dat als doel heeft: ALGEMENE VOORWAARDEN VAN PENNYPLACE VOOR LEDEN Inhudspgave: Artikel 1: Definities... 1 Artikel 2 - Identiteit van de ndernemer... 1 Artikel 3 -Tepasselijkheid en wijziging Algemene Vrwaarden... 2 Artikel

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden i m Storm

Algemene Voorwaarden i m Storm Artikel 1. Definities 1.1 In deze algemene vrwaarden wrdt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven, nder de hiernavlgende termen de vlgende betekenis verstaan: pdrachtgever: de wederpartij van i m Strm;

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Thuiswinkel voor de levering van diensten Inhoudsopgave: Artikel 1 - Definities Bedenktijd Consument Dag Duurtransactie

Algemene Voorwaarden Thuiswinkel voor de levering van diensten Inhoudsopgave: Artikel 1 - Definities Bedenktijd Consument Dag Duurtransactie Algemene Vrwaarden Thuiswinkel vr de levering van diensten Deze Algemene Vrwaarden van de Nederlandse Thuiswinkel Organisatie zijn tt stand gekmen in verleg met de Cnsumentenbnd in het kader van de Cördinatiegrep

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden. Artikel 1 Definities

Algemene Voorwaarden. Artikel 1 Definities Algemene Vrwaarden Dit zijn de Algemene Vrwaarden van Fiets Clinics Nederland, gevestigd: Waalbandijk 20, 6541AJ Nijmegen. Op alle prducten van Fiets Clinics Nederland zijn deze Algemene Vrwaarden van

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden webshop (h)eerlijk vlees

Algemene Voorwaarden webshop (h)eerlijk vlees Algemene Vrwaarden webshp (h)eerlijk vlees Inhudspgave: Artikel 1 - Definities Artikel 2 - Identiteit van de ndernemer Artikel 3 - Tepasselijkheid Artikel 4 - Het aanbd Artikel 5 - De vereenkmst Artikel

Nadere informatie

Naam Klachtenprocedure SZZ versie 1.0 vastgesteld 25-6-2014 Door RvB evaluatie 25-6-2015 Door RvB

Naam Klachtenprocedure SZZ versie 1.0 vastgesteld 25-6-2014 Door RvB evaluatie 25-6-2015 Door RvB Alle zrgberderijen van SZZ zijn aangeslten bij de Federatie Landbuw en Zrg (www.zrgberen.nl). De Federatie heeft vr de cliënten van haar leden een nafhankelijke klachtencmmissie ingericht. SZZ vindt het

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Webshop Ginger.

Algemene voorwaarden Webshop Ginger. Algemene vrwaarden Webshp Ginger. Inhudspgave: Artikel 1 - Definities Artikel 2 - Identiteit van de ndernemer Artikel 3 - Tepasselijkheid Artikel 4 - Het aanbd Artikel 5 - De vereenkmst Artikel 6 - Herrepingsrecht

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Thuiswinkel

Algemene Voorwaarden Thuiswinkel Algemene Vrwaarden Thuiswinkel Deze Algemene Vrwaarden van de Nederlandse Thuiswinkel Organisatie zijn tt stand gekmen in verleg met de Cnsumentenbnd in het kader van de Cördinatiegrep Zelfreguleringsverleg

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Taximetkorting.nl

Algemene Voorwaarden Taximetkorting.nl Algemene Vrwaarden Taximetkrting.nl Inhudspgave: Artikel 1 - Definities Artikel 2 - Identiteit van de ndernemer Artikel 3 - Tepasselijkheid Artikel 4 - Het aanbd Artikel 5 - De vereenkmst Artikel 6 - Herrepingsrecht

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden. Artikel 3 - Toepasselijkheid

Algemene Voorwaarden. Artikel 3 - Toepasselijkheid Algemene Vrwaarden Inhudspgave: Artikel 1 - Definities Artikel 2 - Identiteit van de ndernemer Artikel 3 - Tepasselijkheid Artikel 4 - Het aanbd Artikel 5 - De vereenkmst Artikel 6 - Herrepingsrecht Artikel

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Lidaholm Garens

Algemene Voorwaarden Lidaholm Garens Algemene Vrwaarden Lidahlm Garens Inhudspgave: Artikel 1 - Definities Artikel 2 - Identiteit van de ndernemer Artikel 3 - Tepasselijkheid Artikel 4 - Het aanbd Artikel 5 - De vereenkmst Artikel 6 - Herrepingsrecht

Nadere informatie

- De Geschillencommissie: Geschillencommissie Kinderopvang en Peuterspeelzalen.

- De Geschillencommissie: Geschillencommissie Kinderopvang en Peuterspeelzalen. Artikel 1 Definities - Gastouderopvang: (kinderopvang) het, tegen betaling, verzorgen en opvoeden van kinderen in een gezinssituatie door een ander dan de ouder of verzorger, bestaande in de gelijktijdige

Nadere informatie

Algemene voorwaarden van Ballast Personeelsdiensten v.o.f.

Algemene voorwaarden van Ballast Personeelsdiensten v.o.f. Algemene vrwaarden van Ballast Persneelsdiensten v..f. 1. Definities Algemene Vrwaarden Cliënt Dienstverlening Opdrachtgever Opdracht Opdrachttarief Opdrachtbevestiging Transitietraject De algemene vrwaarden

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Inhoudsopgave: Artikel 1 - Definities Bedenktijd Consument Dag Duurtransactie Duurzame gegevensdrager Herroepingsrecht

Algemene Voorwaarden Inhoudsopgave: Artikel 1 - Definities Bedenktijd Consument Dag Duurtransactie Duurzame gegevensdrager Herroepingsrecht Algemene Vrwaarden Inhudspgave: Artikel 1 - Definities Artikel 2 - Identiteit van de ndernemer Artikel 3 - Tepasselijkheid Artikel 4 - Het aanbd Artikel 5 - De vereenkmst Artikel 6 - Herrepingsrecht Artikel

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Thuiswinkel. Inhoudsopgave: Artikel 1 - Definities

Algemene Voorwaarden Thuiswinkel. Inhoudsopgave: Artikel 1 - Definities Algemene Vrwaarden Thuiswinkel Deze Algemene Vrwaarden van de Nederlandse Thuiswinkel Organisatie zijn tt stand gekmen in verleg met de Cnsumentenbnd in het kader van de Cördinatiegrep Zelfreguleringsverleg

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN KOPEN OP AFSTAND (CONSUMENTEN)

ALGEMENE VOORWAARDEN KOPEN OP AFSTAND (CONSUMENTEN) GROEP pstadres Pstbus 176 1270 AD Huizen vestigingsadres Arendstraat 16 1223 RE Hilversum 088-8648400 inf@unividuals.nl www.unividuals.nl Handelsregister 32138630 BTW nummer NL819770292B01 Bank (Rabbank)

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Gastouderbureau De Knapzak

Algemene voorwaarden Gastouderbureau De Knapzak Algemene voorwaarden Gastouderbureau De Knapzak Definities In de algemene voorwaarden verstaan we onder: Gastouderbureau: Gastouderbureau De Knapzak/ Gob De Knapzak Vraagouder: ouder/verzorger die een

Nadere informatie

Uitvoeringsregels Peuteropvang en Voor- en Vroegschoolse Educatie

Uitvoeringsregels Peuteropvang en Voor- en Vroegschoolse Educatie Uitveringsregels Peuterpvang en Vr- en Vregschlse Educatie 1. Algemeen 1.1 Citeertitel De Algemene Subsidieregeling 2008 Oude IJsselstreek vrmt de basis vr de uitveringsregels Peuterpvang en Vr- en Vregschlse

Nadere informatie

Aanvraag verlening eenmalige subsidie gemeente Wageningen

Aanvraag verlening eenmalige subsidie gemeente Wageningen Aanvraag verlening eenmalige subsidie gemeente Wageningen Dit aanvraagfrmulier is bedeld vr een eenmalige subsidie. Een eenmalige subsidie wrdt verleend vr een eenmalige activiteit f ander incidenteel

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Veilige Kluizen.com. Inhoudsopgave: Artikel 1 - Definities

Algemene Voorwaarden Veilige Kluizen.com. Inhoudsopgave: Artikel 1 - Definities Algemene Vrwaarden Veilige Kluizen.cm Inhudspgave: Artikel 1 - Definities Artikel 2 - Identiteit van de ndernemer Artikel 3 - Tepasselijkheid Artikel 4 - Het aanbd Artikel 5 - De vereenkmst Artikel 6 -

Nadere informatie

Zijn in de aanvraag bijlagen genoemd en zijn die bijgevoegd? Zo ja, welke? Nummer desgewenst de bijlagen.

Zijn in de aanvraag bijlagen genoemd en zijn die bijgevoegd? Zo ja, welke? Nummer desgewenst de bijlagen. Checklist berdeling adviesaanvraag 1. De adviesaanvraag Heeft de r een adviesaanvraag gehad? Let p: een rapprt is in principe geen adviesaanvraag. Met een adviesaanvraag wrdt bedeld: het dr de ndernemer

Nadere informatie

Algemene consumentenvoorwaarden verkoop en levering bouw- en afbouwmaterialen en uitvoering van werkzaamheden

Algemene consumentenvoorwaarden verkoop en levering bouw- en afbouwmaterialen en uitvoering van werkzaamheden Algemene cnsumentenvrwaarden verkp en levering buw- en afbuwmaterialen en uitvering van werkzaamheden Deze algemene Vrwaarden van de Verenging van Handelaren in Buwmaterialen in Nederland (HIBIN) zijn

Nadere informatie

Algemene voorwaarden. Algemene Voorwaarden Thuiswinkel

Algemene voorwaarden. Algemene Voorwaarden Thuiswinkel Algemene vrwaarden Algemene Vrwaarden Thuiswinkel Deze Algemene Vrwaarden van de Nederlandse Thuiswinkel Organisatie zijn tt stand gekmen in verleg met de Cnsumentenbnd in het kader van de Cördinatiegrep

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Inhoudsopgave: Artikel 1 - Definities Bedenktijd Consument Dag Duurtransactie Duurzame gegevensdrager Herroepingsrecht

Algemene Voorwaarden Inhoudsopgave: Artikel 1 - Definities Bedenktijd Consument Dag Duurtransactie Duurzame gegevensdrager Herroepingsrecht Algemene Vrwaarden Inhudspgave: Artikel 1 - Definities Artikel 2 - Identiteit van de ndernemer Artikel 3 - Tepasselijkheid Artikel 4 - Het aanbd Artikel 5 - De vereenkmst Artikel 6 - Herrepingsrecht Artikel

Nadere informatie

Wij doen graag zaken!

Wij doen graag zaken! BRIXS Wij den graag zaken! De algemene vrwaarden van BRIXS GROEP zijn gedepneerd bij de kamer van kphandel te Den Haag nder nummer 59425458. Laatste wijziging 1 maart 2014. Algemene Vrwaarden BRIXS GROEP

Nadere informatie

Algemene Leveringsvoorwaarden

Algemene Leveringsvoorwaarden Algemene Leveringsvrwaarden 1. Tepasselijkheid 1.1 Deze algemene vrwaarden zijn van tepassing p alle ffertes en alle vereenkmsten, en de uitvering daarvan, welke dr WaterWerk Training, Caching & Cnsultancy

Nadere informatie

Schade protocol Zuiderpark Stadswalzone

Schade protocol Zuiderpark Stadswalzone Schade prtcl Zuiderpark Stadswalzne Gemeente s-hertgenbsch december 2012 Schadeprtcl Zuiderpark - Stadswalzne In dit dcument staat he de gemeente s-hertgenbsch mgaat met schadeclaims. Het is er p gericht

Nadere informatie

Indien de activiteit van de ondernemer is onderworpen aan een relevant vergunningstelsel: de gegevens over de toezichthoudende autoriteit:

Indien de activiteit van de ondernemer is onderworpen aan een relevant vergunningstelsel: de gegevens over de toezichthoudende autoriteit: Algemene Vrwaarden vr leden Stichting WebwinkelKeur Inhudspgave: Artikel 1 - Definities Artikel 2 - Identiteit van de ndernemer Artikel 3 - Tepasselijkheid Artikel 4 - Het aanbd Artikel 5 - De vereenkmst

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden voor leden Stichting WebwinkelKeur

Algemene Voorwaarden voor leden Stichting WebwinkelKeur Algemene Vrwaarden vr leden Stichting WebwinkelKeur Inhudspgave: Artikel 1 - Definities Artikel 2 - Identiteit van de ndernemer Artikel 3 - Tepasselijkheid Artikel 4 - Het aanbd Artikel 5 - De vereenkmst

Nadere informatie

Aanmeldformulier voor Partnerschap Vernieuwing Bouw

Aanmeldformulier voor Partnerschap Vernieuwing Bouw Aanmeldfrmulier vr Partnerschap Vernieuwing Buw ALGEMENE GEGEVENS OVER DE ORGANISATIE 1. Naam van de rganisatie 2. Ingangsdatum partnerschap 3. Cntactgegevens algemeen Pstbusnummer Pstcde + plaats Straatnaam

Nadere informatie

Reglement Geschillencommissie Wonen Zuid-Holland Zuid

Reglement Geschillencommissie Wonen Zuid-Holland Zuid Reglement Geschillencmmissie Wnen Zuid-Hlland Zuid DEFINITIES Artikel 1: Dit reglement verstaat nder: crpratie: de bij de Geschillencmmissie Wnen Zuid-Hlland zuid aangeslten rganisatie p wiens handelen

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Inhoudsopgave:

Algemene Voorwaarden Inhoudsopgave: Algemene Vrwaarden Inhudspgave: Artikel 1 - Definities Artikel 2 - Identiteit van de ndernemer Artikel 3 - Tepasselijkheid Artikel 4 - Het aanbd Artikel 5 - De vereenkmst Artikel 6 - Herrepingsrecht Artikel

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden voor leden Stichting WebwinkelKeur. Inhoudsopgave:

Algemene Voorwaarden voor leden Stichting WebwinkelKeur. Inhoudsopgave: Algemene Vrwaarden vr leden Stichting WebwinkelKeur Inhudspgave: Artikel 1 - Definities Artikel 2 - Identiteit van de ndernemer Artikel 3 - Tepasselijkheid Artikel 4 - Het aanbd Artikel 5 - De vereenkmst

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Beefer Nederland

Algemene Voorwaarden Beefer Nederland Algemene Vrwaarden Beefer Nederland Inhudspgave: Artikel 1 - Definities Artikel 2 - Identiteit van de ndernemer Artikel 3 - Tepasselijkheid Artikel 4 - Het aanbd Artikel 5 - De vereenkmst Artikel 6 - Herrepingsrecht

Nadere informatie

1. Ondernemer: de natuurlijke of rechtspersoon die producten en/of diensten op afstand aan consumenten aanbiedt;

1. Ondernemer: de natuurlijke of rechtspersoon die producten en/of diensten op afstand aan consumenten aanbiedt; Algemene Vrwaarden Artikel 1 - Definities In deze vrwaarden wrdt verstaan nder: 1. Ondernemer: de natuurlijke f rechtspersn die prducten en/f diensten p afstand aan cnsumenten aanbiedt; 2. Cnsument: de

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden voor leden Stichting WebwinkelKeur i4dessertwijn

Algemene Voorwaarden voor leden Stichting WebwinkelKeur i4dessertwijn Algemene Vrwaarden vr leden Stichting WebwinkelKeur i4dessertwijn Inhudspgave: Artikel 1 - Definities Artikel 2 - Identiteit van de ndernemer Artikel 3 - Tepasselijkheid Artikel 4 - Het aanbd Artikel 5

Nadere informatie

Wij hanteren dezelfde algemene voorwaarde als de Nederlandse thuiswinkel organisatie die tot stand zijn gekomen in overleg met de Consumentenbond

Wij hanteren dezelfde algemene voorwaarde als de Nederlandse thuiswinkel organisatie die tot stand zijn gekomen in overleg met de Consumentenbond Vrwaarden Wij hanteren dezelfde algemene vrwaarde als de Nederlandse thuiswinkel rganisatie die tt stand zijn gekmen in verleg met de Cnsumentenbnd Artikel 1 - Definities In deze vrwaarden wrdt verstaan

Nadere informatie

IMPLEMENTATIE WET VERPLICHTE MELDCODE HUISELIJK GEWELD EN KINDERMISHANDELING GEMEENTEN NOORDOOST-BRABANT

IMPLEMENTATIE WET VERPLICHTE MELDCODE HUISELIJK GEWELD EN KINDERMISHANDELING GEMEENTEN NOORDOOST-BRABANT BIJLAGE 1 IMPLEMENTATIE WET VERPLICHTE MELDCODE HUISELIJK GEWELD EN KINDERMISHANDELING GEMEENTEN NOORDOOST-BRABANT 1. Inleiding Op 1 juli 2013 is de Wet verplichte meldcde huiselijk geweld en kindermishandeling

Nadere informatie

Algemene voorwaarden trainingen Edunova

Algemene voorwaarden trainingen Edunova Algemene vrwaarden trainingen Edunva Edunva Meddsestraat 47 Winterswijk Artikel 1. Definities Opdrachtgever: de natuurlijke persn f rechtspersn, met wie een vereenkmst met betrekking tt deelname aan een

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Home Security Twente (homesecuritytwente.nl & homesecurity-twente.nl)

Algemene Voorwaarden Home Security Twente (homesecuritytwente.nl & homesecurity-twente.nl) Hme Security Twente [ klantenservice@hmesecuritytwente.nl ] Pagina 1 van 7 Algemene Vrwaarden Hme Security Twente (hmesecuritytwente.nl & hmesecurity-twente.nl) Hebt u vragen m.b.t. deze algemene vrwaarden?

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Thuiswinkel

Algemene Voorwaarden Thuiswinkel Algemene Vrwaarden Thuiswinkel Deze Algemene Vrwaarden van de Nederlandse Thuiswinkel Organisatie zijn tt stand gekmen in verleg met de Cnsumentenbnd in het kader van de Cördinatiegrep Zelfreguleringsverleg

Nadere informatie

Indien de activiteit van de ondernemer is onderworpen aan een relevant vergunningstelsel: de gegevens over de toezichthoudende autoriteit:

Indien de activiteit van de ondernemer is onderworpen aan een relevant vergunningstelsel: de gegevens over de toezichthoudende autoriteit: https://www.webwinkelkeur.nl/webwinkel/ vr meer infrmatie. Algemene Vrwaarden Inhudspgave: Artikel 1 - Definities Artikel 2 - Identiteit van de ndernemer Artikel 3 - Tepasselijkheid Artikel 4 - Het aanbd

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Prestum.nl

Algemene Voorwaarden Prestum.nl Algemene Vrwaarden Prestum.nl Inhudspgave: Artikel 1 - Definities Artikel 2 - Tepasselijkheid Artikel 3 - Het aanbd Artikel 4 - De vereenkmst Artikel 5 - Herrepingsrecht Artikel 6 - Ksten in geval van

Nadere informatie

Artikel 2 - Identiteit van de ondernemer Topbloemen Nederland BV handelend onder de naam/namen: Topbloemen.nl, Bestflowers.nl, Wijn-vandaag.

Artikel 2 - Identiteit van de ondernemer Topbloemen Nederland BV handelend onder de naam/namen: Topbloemen.nl, Bestflowers.nl, Wijn-vandaag. Algemene Vrwaarden Thuiswinkel (vr cnsumenten) Deze Algemene Vrwaarden van de Nederlandse Thuiswinkel Organisatie zijn tt stand gekmen in verleg met de Cnsumentenbnd in het kader van de Cördinatiegrep

Nadere informatie

pgb-uitvoeringsplan Zijn er meerdere gezinsleden die gebruik maken van een pgb? Maakt u dan een uitvoeringsplan voor het hele gezin.

pgb-uitvoeringsplan Zijn er meerdere gezinsleden die gebruik maken van een pgb? Maakt u dan een uitvoeringsplan voor het hele gezin. pgb-uitveringsplan U wilt vr uzelf f vr een ander met een persnsgebnden budget (pgb) ndersteuning inkpen. Een van de vrwaarden m vr een pgb in aanmerking te kmen is dat u een uitveringsplan maakt. In het

Nadere informatie

1. Begripsomschrijving Kinderopvangorganisatie: rechtsvorm of organisatievorm waar één of meerdere kindercentra en gastouderbureaus onder vallen;

1. Begripsomschrijving Kinderopvangorganisatie: rechtsvorm of organisatievorm waar één of meerdere kindercentra en gastouderbureaus onder vallen; Reglement Oudercmmissie Hera kindercentra 1. Begripsmschrijving Kinderpvangrganisatie: rechtsvrm f rganisatievrm waar één f meerdere kindercentra en gastuderbureaus nder vallen; Huder:* degene die een

Nadere informatie

Addendum stappenplan plaatsing

Addendum stappenplan plaatsing Addendum stappenplan plaatsing In het kader van de aangekndigde (vrgenmen) rerganisatie d.d. 4 december 2012 heeft er nader verleg plaatsgevnden tussen de betrkken vakbnden en de werkgever ver de inhud

Nadere informatie

Privacy -reglement

Privacy -reglement Dit reglement is gebaseerd p de Wet Bescherming Persnsgegevens (augustus 2001), die de Wet persnsregistratie vervangt. 1. Begripsbepalingen 1. Persnsgegevens: elk gegeven betreffende een geïdentificeerde

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden. Inhoudsopgave: Artikel 1 - Definities

Algemene Voorwaarden. Inhoudsopgave: Artikel 1 - Definities Algemene Vrwaarden Inhudspgave: Artikel 1 - Definities Artikel 2 - Identiteit van de ndernemer Artikel 3 - Tepasselijkheid Artikel 4 - Het aanbd Artikel 5 - De vereenkmst Artikel 6 - Herrepingsrecht Artikel

Nadere informatie

Subsidietoetsingskader VVE gemeente Raalte 2015. Doelstelling subsidie:

Subsidietoetsingskader VVE gemeente Raalte 2015. Doelstelling subsidie: Subsidietetsingskader VVE gemeente Raalte 2015 Delstelling subsidie: Op grnd van de Wet OKE (Ontwikkelingskansen dr kwaliteit en educatie zijn gemeenten verantwrdelijk vr de Vrschlse educatie. Gemeenten

Nadere informatie

Tegels en Sanitair Online

Tegels en Sanitair Online 1 Algemene Vrwaarden Inhudspgave: Artikel 1 - Definities Artikel 2 - Identiteit van de ndernemer Artikel 3 - Tepasselijkheid Artikel 4 - Het aanbd Artikel 5 - De vereenkmst Artikel 6 - Herrepingsrecht

Nadere informatie

Toelichting bij het formulier subsidievaststelling behorend bij artikel 7.1 van de Kaderregeling subsidies OCW, SZW en VWS

Toelichting bij het formulier subsidievaststelling behorend bij artikel 7.1 van de Kaderregeling subsidies OCW, SZW en VWS Telichting bij het frmulier subsidievaststelling behrend bij artikel 7.1 van de Kaderregeling subsidies OCW, SZW en VWS Dit dcument licht stapsgewijs alle nderdelen van het aanvraagfrmulier vr een subsidievaststelling

Nadere informatie

Klachtenregeling. Bureau Bloei - Valeriaan SP Nootdorp KvK

Klachtenregeling. Bureau Bloei - Valeriaan SP Nootdorp KvK Klachtenregeling Bureau Blei - Valeriaan 8-2631 SP Ntdrp - 015-8891964 - www.bureaublei.nl - inf@bureaublei.nl - KvK 55250955 1 Inhud 1. Intrductie... 3 2. Uitgangspunten... 4 3. Begripsmschrijvingen...

Nadere informatie

Artikel 2 - Identiteit van Bij Jelle. Inhoudsopgave: Algemene Voorwaarden Bij Jelle per 1 juni 2014.

Artikel 2 - Identiteit van Bij Jelle. Inhoudsopgave: Algemene Voorwaarden Bij Jelle per 1 juni 2014. Algemene Vrwaarden Bij Jelle per 1 juni 2014. Inhudspgave: Artikel 1 - Definities Artikel 2 - Identiteit van Bij Jelle Artikel 3 - Tepasselijkheid Artikel 4 - Het aanbd Artikel 5 - De vereenkmst Artikel

Nadere informatie

Algemene beschrijving. Artikel 1 - Definities. Artikel 2 - Identiteit van de ondernemer

Algemene beschrijving. Artikel 1 - Definities. Artikel 2 - Identiteit van de ondernemer Algemene beschrijving Sanitairwinkel.be richt zich p de Eurpese markt met wngerelateerde prducten. Sanitair en tegels vrmen de basis in het aanbd verdeeld ver bekende (inter)natinale merken en diverse

Nadere informatie

Artikel 1 Definities In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

Artikel 1 Definities In deze voorwaarden wordt verstaan onder: Inhudspgave: Artikel 1 Definities Artikel 2 Identiteit van de ndernemer Artikel 3 Tepasselijkheid Artikel 4 Het aanbd Artikel 5 De vereenkmst Artikel 6 Herrepingsrecht Artikel 7 Ksten in geval van herreping

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Riemenfactory Inhoudsopgave:

Algemene Voorwaarden Riemenfactory Inhoudsopgave: Algemene Vrwaarden Riemenfactry Inhudspgave: Artikel 1 Definities... 1 Artikel 2 - Identiteit van de ndernemer... 1 Artikel 3 - Tepasselijkheid... 1 Artikel 4 - Het aanbd... 2 Artikel 5 - De vereenkmst...

Nadere informatie

een klacht die niet op een bevredigende wijze is opgelost en als geschil moet worden voorgelegd aan de Geschillencommissie Mondzorg.

een klacht die niet op een bevredigende wijze is opgelost en als geschil moet worden voorgelegd aan de Geschillencommissie Mondzorg. Klachtenregeling NVM-mndhygiënisten Met inwerkingtreding van de Wet Kwaliteit Klachten en Geschillen Zrg (Wkkgz) heeft de wetgever begd de kwaliteit van zrgverlening te verbeteren en beter te kunnen bewaken.

Nadere informatie

De gastouder schept een vertrouwde en familiare opvang omgeving voor het gastkind

De gastouder schept een vertrouwde en familiare opvang omgeving voor het gastkind Gastuderbureau Kindvriendelijk PEDAGOGISCH BELEID Inleiding Kinderpvang is een kwestie van vertruwen. Vraaguders vertruwen de gastuders en het gastuderbureau hun allerliefste bezit te. Zij meten de zekerheid

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN

ALGEMENE VOORWAARDEN ALGEMENE VOORWAARDEN Inhudspgave: Artikel 1 - Definities Artikel 2 - Identiteit van Fleece-it! Artikel 3 - Tepasselijkheid Artikel 4 - Het aanbd Artikel 5 - De vereenkmst Artikel 6 Uitsluiting van herrepingsrecht

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Leuker.nu Webwinkel

Algemene Voorwaarden Leuker.nu Webwinkel Algemene Vrwaarden Leuker.nu Webwinkel Inhudspgave: Artikel 1 - Definities Artikel 2 - Identiteit van de ndernemer Artikel 3 - Tepasselijkheid Artikel 4 - Het aanbd Artikel 5 - De vereenkmst Artikel 6

Nadere informatie

Huisregelement opvang Kiddyzz

Huisregelement opvang Kiddyzz Huisregelement pvang Kiddyzz Deze huisregels gelden in cmbinatie met de vereenkmst van pdracht tussen uders/verzrgers en gastuder, welke dr beide partijen ndertekend zijn. Alle vraaguders dienen van deze

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN FREELANCERZZPPLACE VOOR AANBIEDERS VAN KORTINGEN

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN FREELANCERZZPPLACE VOOR AANBIEDERS VAN KORTINGEN ALGEMENE VOORWAARDEN VAN FREELANCERZZPPLACE VOOR AANBIEDERS VAN KORTINGEN Inhudspgave: Artikel 1: Definities... 1 Artikel 2 - Identiteit van de ndernemer... 2 Artikel 3 -Tepasselijkheid en wijziging Algemene

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Personenalarmering Zorgalarm Nederland (versie januari 2014)

Algemene Voorwaarden Personenalarmering Zorgalarm Nederland (versie januari 2014) ZrgAlarm Nederland Klantenservice Antwrdnummer 68 7940 VB Meppel Telefn: 088-126 85 55 inf@zrgalarmnederland.nl www.zrgalarmnederland.nl Algemene Vrwaarden Persnenalarmering Zrgalarm Nederland (versie

Nadere informatie

Reglement van de wedstrijd FC de Kampioenen

Reglement van de wedstrijd FC de Kampioenen Reglement van de wedstrijd FC de Kampienen Artikel 1: Organisatr AG Insurance nv, met maatschappelijke zetel in 1000 Brussel, Emile Jacqmainlaan 53, RPR Brussel - BTW BE 0404.494.849, rganiseert de wedstrijd

Nadere informatie

Opdrachtgever en opdrachtnemer samen te noemen: partijen, verklaren te zijn overeengekomen als volgt:

Opdrachtgever en opdrachtnemer samen te noemen: partijen, verklaren te zijn overeengekomen als volgt: RAAMOVEREENKOMST INCL. BIJLAGEN: JURIDISCHE DIENSTVERLENING VOOR DE GEMEENTE EDE DE ONDERGETEKENDEN: 1. De gemeente Ede, gevestigd aan Bergstraat 4 te 6711 DD Ede, rechtsgeldig vertegenwrdigd dr haar burgemeester,

Nadere informatie

ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN OP AFSTAND. Inhoudsopgave:

ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN OP AFSTAND. Inhoudsopgave: ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN OP AFSTAND Inhudspgave: Artikel 1 - Definities Artikel 2 - Identiteit van de nderneming Artikel 3 - Tepasselijkheid Artikel 4 - Het aanbd Artikel 5 - De vereenkmst Artikel

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden. Artikel 1 Definities In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

Algemene Voorwaarden. Artikel 1 Definities In deze voorwaarden wordt verstaan onder: Artikel 1 Definities In deze vrwaarden wrdt verstaan nder: 1. Ondernemer: de natuurlijke f rechtspersn die prducten en/f diensten p afstand aan cnsumenten aanbiedt; 2. Cnsument: de natuurlijke persn die

Nadere informatie

Vrijwilligersbeleid voetbalvereniging N.B.S.V.V.

Vrijwilligersbeleid voetbalvereniging N.B.S.V.V. Vrijwilligersbeleid vetbalvereniging N.B.S.V.V. Waarm deze richtlijn? Geen enkele amateur-sprtvereniging kan tegenwrdig ng bestaan znder de inzet en bijdrage van (veel) vrijwilligers. Ok binnen nze vereniging

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden. Inhoudsopgave:

Algemene Voorwaarden. Inhoudsopgave: Algemene Vrwaarden Inhudspgave: Artikel 1 - Definities Artikel 2 - Identiteit van de ndernemer Artikel 3 - Tepasselijkheid Artikel 4 - Het aanbd Artikel 5 - De vereenkmst Artikel 6 - Herrepingsrecht Artikel

Nadere informatie

Algemene voorwaarden KdvPlus Buitengewone Kinderopvang Locatie Kinderdagverblijf "Klein Marland", Rijckholterweg 8, 6245 LS Oost Maarland

Algemene voorwaarden KdvPlus Buitengewone Kinderopvang Locatie Kinderdagverblijf Klein Marland, Rijckholterweg 8, 6245 LS Oost Maarland Deze Algemene Voorwaarden zijn afgeleid van de Algemene Voorwaarden van de Maatschappelijk Ondernemers Groep en de Branchevereniging ondernemers in de kinderopvang, welke zijn totstand gekomen in overleg

Nadere informatie

Zoweg.nl Weteringstraat 1-1 1017 SL Amsterdam info@zoweg.nl KvK-nummer: 34223432 Btw-identificatienummer: 823562633B01

Zoweg.nl Weteringstraat 1-1 1017 SL Amsterdam info@zoweg.nl KvK-nummer: 34223432 Btw-identificatienummer: 823562633B01 Lees eerst de vrwaarden vrdat u een reservering maakt via Zweg.nl. Als u gebruik maakt van Zweg.nl gaat u akkrd met nze vrwaarden. Als u het niet eens bent met nze vrwaarden, maak dan geen gebruik van

Nadere informatie

Deze Algemene Voorwaarden lief! lifestyle zijn tot stand gekomen in overleg met Webwinkel Keur.

Deze Algemene Voorwaarden lief! lifestyle zijn tot stand gekomen in overleg met Webwinkel Keur. Algemene Vrwaarden Nva baby- en kinderkleding Deze Algemene Vrwaarden lief! lifestyle zijn tt stand gekmen in verleg met Webwinkel Keur. Inhudspgave: Artikel 1 - Definities Artikel 2 - Identiteit van de

Nadere informatie

Algemene Leveringsvoorwaarden

Algemene Leveringsvoorwaarden Algemene Leveringsvrwaarden Inhudspgave: Artikel 1 Definities Artikel 2 - Identiteit van de ndernemer Artikel 3 Tepasselijkheid Artikel 4 - Het aanbd Artikel 5 - De vereenkmst Artikel 6 Herrepingsrecht

Nadere informatie

Algemene leveringsvoorwaarden NV Soma Apotheek Versie juli 2010

Algemene leveringsvoorwaarden NV Soma Apotheek Versie juli 2010 Algemene leveringsvrwaarden NV Sma Aptheek Versie juli 2010 Deze Algemene Vrwaarden zijn van tepassing bij alle bestellingen en aankpen via de website van NV Sma Aptheek. Artikel 1 - Definities In deze

Nadere informatie

Algemene voorwaarden. Inhoud

Algemene voorwaarden. Inhoud 1 Algemene voorwaarden Inhoud Artikel 1 Definities p. 2 Artikel 2 Toepasselijkheid p. 2 Artikel 3 De kennismaking p. 2 Artikel 4 Het aanbod p. 2 Artikel 5 De overeenkomst p. 3 Artikel 6 Het plaatsingsgesprek

Nadere informatie

Telefoonnummer: Bereikbaarheid: van maandag t/m vrijdag van 09:00 uur tot 17:00 uur adres:

Telefoonnummer: Bereikbaarheid: van maandag t/m vrijdag van 09:00 uur tot 17:00 uur  adres: Onderstaande Algemene Vrwaarden wrden gehanteerd dr FC Utrecht BV. Artikel 1 - Definities In deze vrwaarden wrdt verstaan nder: 1. Ondernemer: de natuurlijke f rechtspersn die prducten en/f diensten p

Nadere informatie

Aanvraagformulier subsidieregeling woonboten

Aanvraagformulier subsidieregeling woonboten Klant, Markt & Relaties Planadvies & Vergunningen v.201102 Aanvraagfrmulier subsidieregeling wnbten De aanvraag wrdt ingediend p grnd van de Subsidieregeling rilering wnbten AGV, 22 mei 2008, nr. AB 08/018;

Nadere informatie

een huurwoning of een zelfstandige wooneenheid van een woningcorporatie of

een huurwoning of een zelfstandige wooneenheid van een woningcorporatie of Inschrijfvrwaarden Wnnet Haaglanden Algemene bepalingen 1. De algemene inschrijfvrwaarden zijn van tepassing p alle inschrijvingen van wningzekenden in het wningzekendenregister van Wnnet-Haaglanden.nl

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Digi-Muse B.V. AV 1 november 2013

Algemene Voorwaarden Digi-Muse B.V. AV 1 november 2013 Algemene Vrwaarden Digi-Muse B.V. AV 1 nvember 2013 Bij de aankp van prducten heeft de cnsument de mgelijkheid de vereenkmst znder pgave van redenen te ntbinden gedurende 7 dagen. Uitgeslten van dit recht

Nadere informatie

VERWERKERSOVEREENKOMST

VERWERKERSOVEREENKOMST 1. Algemeen In deze verwerkersvereenkmst wrdt verstaan nder: 1.1 Algemene vrwaarden: de Algemene vrwaarden van Verwerker, die nverkrt van tepassing zijn p iedere afspraak tussen Verwerker en Verantwrdelijke

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Thuiswinkel

Algemene Voorwaarden Thuiswinkel Algemene Vrwaarden Thuiswinkel Deze Algemene Vrwaarden van de Nederlandse Thuiswinkel Organisatie (hierna: Thuiswinkel.rg) zijn tt stand gekmen in verleg met de Cnsumentenbnd in het kader van de Cördinatiegrep

Nadere informatie

D i e n s t v e r l e n i n g s d o c u m e n t

D i e n s t v e r l e n i n g s d o c u m e n t D i e n s t v e r l e n i n g s d c u m e n t Ons kantr hudt zich bezig met financiële dienstverlening en heeft zich gespecialiseerd in schade- en levensverzekeringen en is daarbij actief p de zakelijkeen

Nadere informatie

Privacy Statement Studenten

Privacy Statement Studenten Privacy Statement Studenten Hgeschl Leiden respecteert de privacy van haar studenten en gaat zrgvuldig en vertruwelijk m met juw persnsgegevens. Daarbij vldet de hgeschl aan de eisen van de Algemene Verrdening

Nadere informatie