Wij doen graag zaken!

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Wij doen graag zaken!"

Transcriptie

1 BRIXS Wij den graag zaken! De algemene vrwaarden van BRIXS GROEP zijn gedepneerd bij de kamer van kphandel te Den Haag nder nummer Laatste wijziging 1 maart Algemene Vrwaarden BRIXS GROEP Pagina 1 van 7

2 I Definities BRIXS GROEP BV (hierna BRIXS) en daaraan gelieerde dchter ndernemingen, waarnder begrepen, maar niet beperkt tt BRIXS GROEP BV. Opdrachtgever: De natuurlijke f rechtspersn die zich dr tussenkmst van BRIXS vrziet van (een) prfessinal(s). Opdracht: De vereenkmst tussen een pdrachtgever en BRIXS p grnd waarvan BRIXS diensten verleent aan pdrachtgever. Diensten: Alle dr BRIXS vr een pdrachtgever uit te veren werkzaamheden, waarnder begrepen maar niet beperkt tt werving & selectie, uitzenden, payrlling, detachering, cnsultancy, rganisatieadviezen, ndersteuning. Opdrachtbevestiging: Het dr BRIXS te versturen dcument dr middel waarvan de pdracht tt stand kmt en waarin in ieder geval de inhud van de diensten en het (uur)tarief alsmede de duur van de pdracht is pgenmen. Tevens, indien van tepassing, wrdt hierin vastgelegd welke gegevens dr f namens de pdrachtgever aan BRIXS ter beschikking wrden gesteld bij aanvang en tijdens de vervulling van de pdracht. Prfessinal: Degene die, al dan niet uit hfde van een arbeidsvereenkmst met BRIXS, in pdracht van BRIXS diensten bij f ten beheve van pdrachtgever uitvert. Hnrarium: De dr pdrachtgever aan BRIXS verschuldigde vergeding in verband met de pdracht. Werving en selectie: De vereenkmst tussen de pdrachtgever en BRIXS p grnd waarvan werving en selectie en/f executive search werkzaamheden verricht wrden ten beheve van de pdrachtgever. II Tepasselijkheid 1. Deze algemene vrwaarden zijn van tepassing p alle ffertes van, pdrachten aan en vereenkmsten met BRIXS. 2. Algemene vrwaarden dan wel afwijkende bedingen van pdrachtgever zijn slechts geldig indien, en vr zver, deze schriftelijk dr BRIXS zijn aanvaard. Een dergelijke aanvaarding kan en mag niet wrden afgeleid uit het feit dat BRIXS nweersprken laat dat pdrachtgever de algemene vrwaarden van BRIXS niet aanvaardt en/f andere vrwaarden tepasselijk verklaart. III Offertes en ttstandkming van de pdracht 1. Alle dr BRIXS verstrekte ffertes en daarin vermelde prijzen en cndities wrden steeds geheel vrijblijvend gedaan en hebben tenzij anders wrdt vermeld een maximale geldigheid van vier weken. Er is uitsluitend sprake van een bindend aanbd indien dit dr BRIXS uitdrukkelijk schriftelijk is gedaan waarbij tevens de termijn vr aanvaarding is vermeld. 2. Mndelinge tezeggingen verbinden BRIXS slechts nadat zij deze schriftelijk heeft bevestigd. 3. Opdrachten en wijzigingen daarvan kmen tt stand p het mment dat BRIXS deze schriftelijk heeft geaccepteerd dr middel van het sturen van een pdracht bevestiging dan wel p het mment dat BRIXS feitelijk een aanvang neemt met de uitvering van de werkzaamheden. IV Uitvering van de pdracht 1. BRIXS staat in vr een behrlijke uitvering van de pdracht vereenkmstig de in de pdrachtbevestiging schriftelijk vastgelegde afspraken en prcedures. BRIXS is echter niet verantwrdelijk vr infrmatie en gegevens die dr pdrachtgever in het kader van de pdracht wrden verstrekt. 2. Tijdens het uitveren van de diensten rapprteert de prfessinal aan een cntactpersn die dr pdrachtgever is aangesteld. Algemene Vrwaarden BRIXS GROEP Pagina 2 van 7

3 3. De keuze van de prfessinal die de werkzaamheden in het kader van de pdracht verricht, vindt plaats in nauw verleg tussen BRIXS en de pdrachtgever. BRIXS behudt zich het recht vr te allen tijde een reeds vrgedragen prfessinal terug te trekken f te vervangen dr een andere gekwalificeerde kandidaat. 4. Opdrachtgever heeft gedurende de eerste 5 werkdagen van de prfessinal bij pdrachtgever het recht de pdracht ten aanzien van de desbetreffende prfessinal met nmiddellijke ingang eenzijdig te beëindigen, indien de prfessinal aantnbaar niet vldet aan de eisen die ndig zijn vr de gede uitefening van de functie en pdrachtgever BRIXS hiervan minimaal 1 werkdag van tevren p de hgte heeft gesteld. Beëindiging met nmiddellijke ingang is echter niet mgelijk indien BRIXS binnen 10 werkdagen na de aanzegging van pdrachtgever vr passende vervanging zrg kan dragen. Het vrgaande is uitsluitend van tepassing p de prfessinal die vr de eerste keer (direct f indirect) bij pdrachtgever werkzaam is. 5. Het is pdrachtgever niet tegestaan znder vrafgaande schriftelijke testemming van BRIXS de prfessinal andere werkzaamheden te laten verrichten dan die bij de pdracht zijn vereengekmen dan wel de werkzaamheden buiten Nederland te laten verrichten. Ok is het drlenen van de prfessinal znder schriftelijke testemming van BRIXS niet tegestaan. V Lptijd en beëindiging van de pdracht 1. De pdracht wrdt aangegaan vr bepaalde f nbepaalde tijd. 2. De pdracht vr bepaalde tijd eindigt van rechtswege p het mment dat de vereengekmen tijd verstrijkt, wanneer een vraf vereengekmen tekmstige gebeurtenis zich vrdet f na het bereiken van een bepaalde vereengekmen delstelling. 3. Indien de duur van een pdracht afhankelijk is gesteld van een tekmstige gebeurtenis f het bereiken van een bepaalde vereengekmen delstelling, is geen tussentijdse pzegging mgelijk. 4. Tussentijdse pzegging van een pdracht vr bepaalde tijd is uitsluitend mgelijk indien dat schriftelijk tussen partijen is vereengekmen, en met inachtneming van een pzegtermijn van in ieder geval één kalendermaand. De pzegging dient te geschieden tegen het einde van de maand dr middel van een aangetekende brief. 5. De pdracht vr nbepaalde tijd kan uitsluitend tegen het einde van de maand, dr middel van een aangetekende brief, met inachtneming van een pzegtermijn van één kalendermaand, wrden pgezegd. 6. Indien en nadat in het kader van een pdracht een vraf vereengekmen tekmstige gebeurtenis zich vrdet, een bepaalde vereengekmen delstelling is bereikt f na het mment dat de vereengekmen tijd van de pdracht is verstreken, de pdracht stilzwijgend wrdt vrtgezet, wrdt de pdracht met ten minste een maand fwel de in de pdrachtbevestiging vermelde verlengperide verlengd. 7. BRIXS behudt zich het recht vr een prfessinal p een pdracht te vervangen. Een nieuwe prfessinal zal minimaal het kennis en ervaringsniveau hebben zals vereengekmen in de pdrachtbevestiging. Mchten partijen niet tt vereenstemming kmen ver de persn van de vervangende prfessinal, dan eindigt de pdracht van rechtswege na ntvangst van een daarte dr BRIXS verznden bevestiging, znder dat BRIXS aansprakelijk is vr eventueel dr pdrachtgever geleden schade. 8. Opdrachten tussen BRIXS en pdrachtgever kunnen wrden ntbnden znder rechterlijke tussenkmst en znder dat enige ingebrekestelling zal zijn vereist p het tijdstip waarp: a) pdrachtgever in staat van faillissement wrdt verklaard; b) pdrachtgever vrlpige surseance van betaling aanvraagt; c) pdrachtgever dr beslaglegging p de eigendmmen van pdrachtgever, nder curatelestelling f anderszins de beschikkingsbevegdheid ver haar vermgen f delen daarvan verliest; d) naar het rdeel van BRIXS inning van bestaande f tekmstige vrderingen niet zeker gesteld kan wrden; e) pdrachtgever in verzuim is met betrekking tt de nakming van enige verplichting die vrtvleit uit de pdracht en/f deze algemene vrwaarden. Het vrgaande laat nverlet het recht van BRIXS m vlledige schadevergeding te vrderen van pdrachtgever. Algemene Vrwaarden BRIXS GROEP Pagina 3 van 7

4 VI Arbeidsduur, werktijden, bedrijfssluiting en vakantie 1. Opdrachtgever staat ervr in dat de arbeidsduur en werktijden van de prfessinal vlden aan de wettelijke en andere van verheidswege gestelde eisen. 2. Opdrachtgever verplicht zich erte BRIXS vrafgaande aan het aangaan van de pdracht te infrmeren ver eventuele bedrijfssluitingen gedurende de lptijd van de pdracht. Gedurende de lptijd van de pdracht zal pdrachtgever BRIXS nmiddellijk na bekendmaking van een bedrijfssluiting, maar in ieder geval vier weken vr de sluiting, hierver infrmeren, bij gebreke waarvan pdrachtgever aansprakelijk is vr de eventuele schade van BRIXS, die daarvan (in)direct het gevlg is. 3. Het tijdstip en de duur van de vakantie van de prfessinal wrdt na verleg met pdrachtgever bindend dr BRIXS vastgesteld. VII Aanwijzingen en regie pdrachtgever 1. De prfessinal verricht de werkzaamheden in het kader van de pdracht nder regie dan wel nder strikte leiding en tezicht van pdrachtgever, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is vereengekmen. 2. Opdrachtgever is verantwrdelijk en aansprakelijk vr de prfessinal als vr haar eigen persneel. Opdrachtgever vrijwaart BRIXS terzake tegen aanspraken van de prfessinal en/f derden. 3. Slechts indien dit schriftelijk uitdrukkelijk is vereengekmen, is BRIXS gehuden bij de uitvering van de pdracht tijdig en verantwrd gegeven aanwijzingen van pdrachtgever p te vlgen. VIII Veiligheid en aansprakelijkheid 1. Opdrachtgever is gehuden de werkzaamheden te laten verrichten met inachtneming van hetgeen bij f krachtens de Arbeidsmstandighedenwet is gesteld. Opdrachtgever is gehuden m aan de prfessinal en BRIXS tijdig vr aanvang van de werkzaamheden van de prfessinal een dcument te verstrekken met een beschrijving van de specifieke kenmerken van de in te nemen arbeidsplaats. 2. Opdrachtgever is gehuden zdanige maatregelen te treffen en aanwijzingen te verstrekken als redelijkerwijs ndig is m te vrkmen dat de prfessinal in de uitefening van zijn werkzaamheden schade lijdt en is bekend met de aansprakelijkheid zals bedeld in artikel 7:658 lid 4 BW. 3. Opdrachtgever vrijwaart BRIXS tegen eventuele aanspraken (van een prfessinal) uit hfde van artikel 7:658 lid 4 BW (bedrijfsngevallen). 4. Opdrachtgever vrijwaart BRIXS tegen alle eventuele aanspraken van een prfessinal in verband met schade die deze lijdt drdat een aan de prfessinal tebehrende zaak is beschadigd f teniet is gegaan bij de uitvering van de werkzaamheden vr pdrachtgever. IX Hnrarium en verwerk 1. Het hnrarium wrdt berekend p basis van het uurtarief, zals vastgelegd in de pdrachtbevestiging. 2. Opdrachtgever is het hnrarium verschuldigd ver de vereengekmen arbeidsduur c.q. prjectduur en eventueel meer gewerkte uren, tenzij en vr zver de prfessinal niet werkzaam is geweest wegens ziekte en/f arbeidsngeschiktheid van de prfessinal. 3. Indien een prfessinal per dag/week/maand meer uren werkzaamheden verricht dan in de pdrachtbevestiging is vereengekmen, dan wrdt het uurtarief verhgd cnfrm hetgeen in de pdrachtbevestiging is vastgelegd. 4. In geval van verhging van de lnksten van de prfessinal als gevlg van (een wijziging van) een verheidsmaatregel en/f ander verbindend vrschrift en/f als gevlg van wijziging van Algemene Vrwaarden BRIXS GROEP Pagina 4 van 7

5 sciale lasten en/f fiscale wetgeving, en/f CAO is BRIXS gerechtigd het hnrarium dienvereenkmstig aan te passen. 5. BRIXS is vrts gerechtigd het hnrarium aan te passen in verband met de verhging van de belning van de prfessinal per 1 januari van enig kalenderjaar (al dan niet p basis van het CBS indexcijfer vr de gezinscnsumptie). 6. Een aanpassing van het hnrarium wrdt dr BRIXS z spedig mgelijk schriftelijk aan pdrachtgever bekendgemaakt. X Wijze van factureren 1. BRIXS factureert p basis van de dr de prfessinal pgestelde urenstaten die pdrachtgever verbinden, tenzij pdrachtgever vertuigend tegenbewijs levert ver de daadwerkelijk gewerkte uren. 2. Indien pdrachtgever de urenstaten niet ndertekent dan wel nalatig is de urenstaten van de prfessinal vr akkrd te ndertekenen en/f niet binnen 5 werkdagen na de desbetreffende werkzaamheden zelf een naar zijn mening crrect ingevulde urenstaat aan BRIXS heeft verstrekt, is BRIXS bevegd zelf het aantal dr de prfessinal gewerkte uren bindend vast te stellen, waarbij de vereengekmen arbeidsmvang als uitgangspunt zal dienen. 3. Van het vrenstaande kan schriftelijk wrden afgeweken indien facturering plaatsvindt p basis van in de pdracht pgenmen vaste bedragen. XI Betalingen 1. Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum dr vermaking van het bedrag naar de p de factuur vermelde rekening van BRIXS. Betalingen aan en/f het verstrekken van (een) vrscht(ten) aan een prfessinal zijn verbden en hebben tt gevlg dat aan BRIXS niet bevrijdend is betaald. 2. Opdrachtgever betaalt steeds znder aftrek f verrekening, znder pschrting wegens vermeende f daadwerkelijke terekenbare tekrtkming en znder dat pdrachtgever zijn betalingsverplichting dr beslag nder zichzelf f anderszins mag blkkeren. 3. Indien pdrachtgever niet binnen de gestelde termijn betaalt, treedt van rechtswege verzuim in met ingang van de vervaldatum, znder dat BRIXS tt enige ingebrekestelling f smmatie verplicht is. In zdanig geval is pdrachtgever ver het verschuldigd gebleven bedrag rente verschuldigd van 2% per kalendermaand, waarbij een gedeelte van een maand als een vlledige maand wrdt aangemerkt. 4. Indien BRIXS vergaat tt het nemen van maatregelen ter incass van de vrdering, is pdrachtgever gehuden BRIXS alle terzake gemaakte ksten te vergeden. Daarnder zijn begrepen alle vergedingen aan de ingeschakelde derden en alle ksten die BRIXS binnen de eigen rganisatie maakt en die in redelijkheid geheel f gedeeltelijk aan de desbetreffende maatregelen kunnen wrden tegerekend. Alsdan heeft BRIXS de keuze de hierbij gemaakte ksten gespecificeerd van pdrachtgever te vrderen f die ksten frfaitair te bepalen p 15% van het ten nrechte nverschuldigd gebleven bedrag. 5. Reclames mtrent een factuur meten binnen 8 kalenderdagen na de dag van verzending van de factuur schriftelijk bij BRIXS zijn ingediend. De bewijslast betreffende tijdige indiening van de reclame rust p de pdrachtgever. Na deze termijn wrden klachten niet meer in behandeling genmen en heeft de pdrachtgever zijn recht p reclame verwerkt. Een reclame det niet af aan de betalingsverplichting. 6. Indien pdrachtgever in gebreke is met de juiste en/f tijdige nakming van een f meer van zijn verplichtingen en ngeacht f er sprake is van een reclame als bedeld in punt 5: a) zijn de verplichtingen van BRIXS tt nakming van haar eigen verplichtingen autmatisch en nmiddellijk pgeschrt ttdat de wederpartij hetgeen hij is verschuldigd, vlledig heeft vldaan (betaling van eventuele incassksten en/f andere ksten daarnder begrepen); b) kan BRIXS van pdrachtgever vlledige betaling en/f afdende zekerheid verlangen, bijvrbeeld in de vrm van een bankgarantie. Algemene Vrwaarden BRIXS GROEP Pagina 5 van 7

6 XII Intellectuele en industriële eigendm 1. BRIXS zal, indien ndig en mgelijk, zijn medewerking verlenen m te bewerkstelligen c.q. te bevrderen, dat alle rechten van intellectuele en industriële eigendm p de resultaten van de werkzaamheden, waarnder nder meer begrepen verslagen, rapprten, begrtingen, tekeningen, schetsen, bestekken en andere bescheiden; mdellen en cmputerbestanden die de prfessinal in het kader van de pdracht heeft vervaardigd, tekmen respectievelijk (zullen) wrden vergedragen aan pdrachtgever. Tenzij uitdrukkelijk anders in de pdrachtbevestiging is vereengekmen. Indien BRIXS in verband hiermee een vergeding verschuldigd wrdt aan de prfessinal, wrdt pdrachtgever van rechtswege een gelijke vergeding verschuldigd aan BRIXS. 2. Alle dr BRIXS aan de pdrachtgever geleverde zaken blijven eigendm van BRIXS ttdat de pdrachtgever zijn verplichtingen uit de vereenkmst alsmede alle vrderingen van BRIXS wegens niet nakming van de vereenkmst dr de pdrachtgever vlledig heeft vldaan. 3. Onverminderd het bepaalde in punt 1 wrden de intellectuele en industriële eigendmsrechten p de resultaten van de pdracht aan pdrachtgever verleend f vergedragen p het mment dat de pdrachtgever al zijn betalingsverplichtingen jegens BRIXS is nagekmen. XIII Geheimhuding 1. BRIXS en pdrachtgever verbinden zich tt strikte geheimhuding tegenver alle derden, van al hetgeen hen in het kader van de pdracht ter kennis kmt mtrent de wederpartij en waarvan zij weten f redelijkerwijs hadden kunnen vermeden dat bekendmaking schadelijk is f kan zijn vr de wederpartij. 2. BRIXS zal de prfessinal verplichten geheimhuding te betrachten mtrent al hetgeen deze bij het verrichten van de werkzaamheden bekend f gewaar wrdt. BRIXS is echter nimmer aansprakelijk vr eventuele schade als gevlg van het feit dat een prfessinal deze verplichting heeft geschnden. XIV Rechtstreekse arbeidsverhuding 1. Het is pdrachtgever en alle aan haar gelieerde ndernemingen tijdens de lptijd van een pdracht én gedurende twaalf maanden na het einde van de pdracht niet tegestaan m znder uitdrukkelijke vrafgaande schriftelijke testemming van BRIXS, rechtstreeks vr zich, dan wel dr middel van en/f vr derden een arbeidsverhuding f samenwerking van welke aard dan k aan te gaan met de prfessinal. 2. Het is pdrachtgever en alle aan haar gelieerde ndernemingen niet tegestaan gedurende een peride van 12 maanden nadat een prfessinal dr BRIXS aan haar is vrgesteld, en een pdracht niet tt stand is gekmen, een arbeidsverhuding f samenwerking van welke aard dan k aan te gaan met de prfessinal. 3. Overtreding van het in de vrige leden bepaalde leidt tt een aan BRIXS verschuldigde, nmiddellijk peisbare bete ter hgte van , eur, maar laat de mgelijkheid van BRIXS m vlledige schadevergeding te eisen nverlet. 4. Opdrachtgever is in verband met het bepaalde in dit artikel verantwrdelijk en aansprakelijk vr (in)direct met haar gelieerde ndernemingen. XV Aansprakelijkheid en vrijwaring 1. Elke eventuele aansprakelijkheid van BRIXS is beperkt tt het bedrag waarvr BRIXS is verzekerd en zal nimmer meer belpen dan het bedrag dat met de pdracht is verschuldigd f zu zijn, met dien verstande dat de schadevergeding-verplichting van BRIXS zich niet uitstrekt tt bedrijfsschade en andere indirecte schade. Algemene Vrwaarden BRIXS GROEP Pagina 6 van 7

7 2. BRIXS is jegens pdrachtgever niet aansprakelijk vr schade en/f verliezen die de prfessinal tebrengt aan pdrachtgever en/f derden. 3. Opdrachtgever vrijwaart BRIXS vr iedere aansprakelijkheid van BRIXS die direct f indirect vrtvleit uit schade en/f verliezen die de prfessinal tebrengt aan pdrachtgever en/f derden. 4. BRIXS is jegens pdrachtgever niet aansprakelijk vr verbintenissen die de prfessinal met pdrachtgever f derden is aangegaan, ngeacht f hiervr dr pdrachtgever f die derde testemming is verleend. 5. Opdrachtgever vrijwaart BRIXS vr iedere aansprakelijkheid van BRIXS die direct f indirect vrtvleit uit verbintenissen die de prfessinal is aangegaan met pdrachtgever en/f derden, ngeacht f hiervr dr pdrachtgever f die derde testemming is verleend. XVI Bepalingen werving en selectie pdrachten 1. BRIXS is gehuden m zich in het kader van een pdracht in te spannen m geschikte kandidaten te werven en te selecteren ten beheve van indiensttreding bij de pdrachtgever. Vr de beslissing m met een dr BRIXS geselecteerde kandidaat een arbeidsvereenkmst aan te gaan, alsmede vr de inhud van deze arbeidsvereenkmst, de belning en de arbeidsmstandigheden is de p drachtgever verantwrdelijk. BRIXS aanvaardt p geen enkele wijze aansprakelijkheid vr tekrtkmingen van, en/f schade verrzaakt dr een kandidaat die dr BRIXS is aangedragen. 2. Een werving en selectie pdracht kmt tt stand drdat BRIXS feitelijk aanvangt met de uitvering de werkzaamheden. 3. De werving selectie fee bedraagt 24% van het brut jaarsalaris inclusief vakantiegeld, p basis van een fulltime dienstverband, met een minimum van 6000,-- eur. 4. Indien de kandidaat binnen 1 maand na het ingaan van het arbeidscntract niet meer bij pdrachtgever in dienst is wrdt de helft van de vereengekmen fee in mindering gebracht. BRIXS heeft hierbij de inspanningsverplichting m vr 12% van het brut jaarsalaris, inclusief vakantiegeld p basis van een fulltime dienstverband, nieuwe kandidaten aan te dragen. 5. Opdrachtgever is de vereengekmen fee aan BRIXS ten minste verschuldigd zdra hij rechtstreeks vr zich en/f middels dan wel vr derden een arbeidsvereenkmst van welke aard dan k aangaat met de kandidaat. 6. Indien pdrachtgever en/f een aan haar gelieerde nderneming gedurende twaalf maanden na het vrstellen van de kandidaat rechtstreeks vr zich, dan wel dr middel van en/f vr derden een arbeidsverhuding f samenwerking van welke aard dan k aangaat, leidt dit tt het nmiddellijk verschuldigd wrden dr pdrachtgever aan BRIXS van de ttale werving en selectie fee. XVII Tepasselijk recht en frumkeuze 1. Deze vrwaarden en alle ffertes en pdrachten waarp zij betrekking hebben, zijn nderwrpen aan Nederlands recht. 2. Alle geschillen vrtvleiende f samenhangend met de pdracht kunnen uitsluitend ter beslechting nderwrpen wrden aan de bevegde rechter te Den Haag. Algemene Vrwaarden BRIXS GROEP Pagina 7 van 7

2014 ALGEMENE VOORWAARDEN DETACHERING - BROOKLYN GROUP B.V.

2014 ALGEMENE VOORWAARDEN DETACHERING - BROOKLYN GROUP B.V. 2014 ALGEMENE VOORWAARDEN DETACHERING - BROOKLYN GROUP B.V. Gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Utrecht op 20 mei 2014 onder nummer 3 0 2 7 8 9 2 0 1 I. Inhoudsopgave algemene voorwaarden Brooklyn

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN

ALGEMENE VOORWAARDEN ALGEMENE VOORWAARDEN VisumPr B.V., Raamweg 1, 2596 HL, Den Haag Artikel 1. Definities In deze algemene vrwaarden wrden de vlgende definities tegepast: Opdrachtgever: de wederpartij van VisumPr B.V. VisumPr:

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden. Interim Management VIERPAS BV. VIERPAS BV AV Interim Management mei 2011 Pagina 1

Algemene Voorwaarden. Interim Management VIERPAS BV. VIERPAS BV AV Interim Management mei 2011 Pagina 1 Algemene Voorwaarden Interim Management VIERPAS BV VIERPAS BV AV Interim Management mei 2011 Pagina 1 Inhoudsopgave algemene voorwaarden Interim Management VIERPAS BV Artikel 1 Definities 3 Artikel 2 Toepasselijkheid

Nadere informatie

a l g e m e n e v o o r w a a r d e n s e a r c h & s e l e c t i o n

a l g e m e n e v o o r w a a r d e n s e a r c h & s e l e c t i o n a l g e m e n e v o o r w a a r d e n s e a r c h & s e l e c t i o n inhoudsopgave algemene voorwaarden Brandsinc. Artikel 1 definities Artikel 2 toepasselijkheid Artikel 3 offertes en totstandkoming

Nadere informatie

Algemene voorwaarden van Ballast Personeelsdiensten v.o.f.

Algemene voorwaarden van Ballast Personeelsdiensten v.o.f. Algemene vrwaarden van Ballast Persneelsdiensten v..f. 1. Definities Algemene Vrwaarden Cliënt Dienstverlening Opdrachtgever Opdracht Opdrachttarief Opdrachtbevestiging Transitietraject De algemene vrwaarden

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Stepwise b.v.

Algemene Voorwaarden Stepwise b.v. Algemene Vrwaarden Stepwise b.v. Artikel 1. Begripsbepalingen In deze algemene vrwaarden wrdt verstaan nder: Opdrachtnemer: Stepwise bv te Bemmel Opdrachtgever De natuurlijke persn f rechtspersn die met

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN RS BEHEER GROEP B.V.

ALGEMENE VOORWAARDEN RS BEHEER GROEP B.V. ALGEMENE VOORWAARDEN RS BEHEER GROEP B.V. De algemene voorwaarden van RSBG BV zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Noor Noordwest Holland op 19 april 2011 onder nummer Inhoudsopgave Algemene

Nadere informatie

Cubro BVBA Algemene voorwaarden

Cubro BVBA Algemene voorwaarden Cubr BVBA Algemene vrwaarden Hiernder vindt u de algemene vrwaarden van Cubr BVBA. Deze vrwaarden zijn van tepassing p alle geleverde diensten en gemaakte vereenkmsten dr Cubr BVBA, tenzij expliciet anders

Nadere informatie

Algemene voorwaarden trainingen Edunova

Algemene voorwaarden trainingen Edunova Algemene vrwaarden trainingen Edunva Edunva Meddsestraat 47 Winterswijk Artikel 1. Definities Opdrachtgever: de natuurlijke persn f rechtspersn, met wie een vereenkmst met betrekking tt deelname aan een

Nadere informatie

Interim Management, Training, Coaching, Advies en Detachering

Interim Management, Training, Coaching, Advies en Detachering Algemene Voorwaarden Connected Financials BV Interim Management, Training, Coaching, Advies en Detachering Ridderstraat 218 4101 BK Culemborg info@connectedfinancials.nl www.connectedfinancials.nl Mobiel

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN BEN KORTMAN COMMUNICATIE/FOTOGRAFIE

ALGEMENE VOORWAARDEN BEN KORTMAN COMMUNICATIE/FOTOGRAFIE ALGEMENE VOORWAARDEN BEN KORTMAN COMMUNICATIE/FOTOGRAFIE 1. Algemeen De ft s p www.benkrtman.nl zijn alleen bestemd vr de eigenaar van Ben Krtman Cmmunicatie. Bezekers kunnen deze ft s bekijken, maar zijn

Nadere informatie

Algemene Leveringsvoorwaarden

Algemene Leveringsvoorwaarden Algemene Leveringsvrwaarden 1. Tepasselijkheid 1.1 Deze algemene vrwaarden zijn van tepassing p alle ffertes en alle vereenkmsten, en de uitvering daarvan, welke dr WaterWerk Training, Caching & Cnsultancy

Nadere informatie

Algemene v((rwaarden ten beh(eve van het schildersbedrijf

Algemene v((rwaarden ten beh(eve van het schildersbedrijf Algemene v((rwaarden ten beh(eve van het schildersbedrijf 1. Definities In deze algemene v++rwaarden w+rdt verstaan +nder: Opdrachtnemer: het schildersbedrijf Opdrachtgever: Degene met wie +pdrachtnemer

Nadere informatie

Aanmeldformulier voor Partnerschap Vernieuwing Bouw

Aanmeldformulier voor Partnerschap Vernieuwing Bouw Aanmeldfrmulier vr Partnerschap Vernieuwing Buw ALGEMENE GEGEVENS OVER DE ORGANISATIE 1. Naam van de rganisatie 2. Ingangsdatum partnerschap 3. Cntactgegevens algemeen Pstbusnummer Pstcde + plaats Straatnaam

Nadere informatie

1. Lid: onder een lid wordt verstaan een bij Pennyplace ingeschreven particulier of ZZP-er / bedrijf die / dat als doel heeft:

1. Lid: onder een lid wordt verstaan een bij Pennyplace ingeschreven particulier of ZZP-er / bedrijf die / dat als doel heeft: ALGEMENE VOORWAARDEN VAN PENNYPLACE VOOR LEDEN Inhudspgave: Artikel 1: Definities... 1 Artikel 2 - Identiteit van de ndernemer... 1 Artikel 3 -Tepasselijkheid en wijziging Algemene Vrwaarden... 2 Artikel

Nadere informatie

Leveringsvoorwaarden Eyecatcher Webdesign

Leveringsvoorwaarden Eyecatcher Webdesign Leveringsvrwaarden Eyecatcher Webdesign 1 Definities Opdrachtnemer : Opdrachtgever : Overeenkmst : Dienst : Prduct : Eyecatcher Webdesign De natuurlijke f rechtspersn met wie Eyecatcher Webdesign een vereenkmst

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden i m Storm

Algemene Voorwaarden i m Storm Artikel 1. Definities 1.1 In deze algemene vrwaarden wrdt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven, nder de hiernavlgende termen de vlgende betekenis verstaan: pdrachtgever: de wederpartij van i m Strm;

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden ProActief Detachering

Algemene Voorwaarden ProActief Detachering Algemene Voorwaarden Dit zijn de Algemene Voorwaarden van ingeschreven bij de Kamer van Koophandel met versiedatum 21 september 2016 onder nummer 60770309, kantoorhoudende aan de Zwanenbloem 28, 6665 HS

Nadere informatie

Kracht door balans Biofeedback opleiding

Kracht door balans Biofeedback opleiding Algemene vrwaarden De algemene vrwaarden zijn van tepassing p iedere aanbieding en fferte van, alsmede elke vereenkmst tussen Kracht dr balans, vertegenwrdigd dr Mevr. drs. D.M. Matt, hierna te nemen:

Nadere informatie

Definities Toepasselijkheid Algemeen

Definities Toepasselijkheid Algemeen Dr het aangaan van een relatie met Quinz zijn alle betrekkingen tussen Quinz en haar cliënten nderwrpen aan deze algemene vrwaarden, vr zver daar in nderlinge vereenstemming tussen partijen niet schriftelijk

Nadere informatie

Algemene contractvoorwaarden Gemeente Den Haag

Algemene contractvoorwaarden Gemeente Den Haag Algemene cntractvrwaarden Gemeente Den Haag Cntractvrwaarden Gemeente Den Haag (versie januari 2015) Pagina 1 Inhudspgave I ALGEMEEN Artikel 1 Definities Artikel 2 Tepasselijkheid Artikel 3 Inschrijving

Nadere informatie

MODELARBEIDSOVEREENKOMST DIERENARTS-ASSISTENT(E)

MODELARBEIDSOVEREENKOMST DIERENARTS-ASSISTENT(E) MODELARBEIDSOVEREENKOMST DIERENARTS-ASSISTENT(E) KNMVD, juni 2015 Let p: De werkgever kan met werknemer k afspraken maken p basis van de CAO vr dierenartsenpraktijken en het daarin pgenmen mdelcntract.

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Respect-Intermediair B.V.

Algemene Voorwaarden Respect-Intermediair B.V. Algemene Voorwaarden Respect-Intermediair B.V. Inhoudsopgave algemene voorwaarden Respect-Intermediair b.v. 1 Definities 2 Non-discriminatie en geheimhouding 3 Toepasselijkheid 4 Totstandkoming van de

Nadere informatie

Algemene voorwaarden van Selja

Algemene voorwaarden van Selja Algemene vrwaarden van Selja 1. Definities Opdrachtgever, afnemer f cliënt: de natuurlijke f rechtspersn met wie de vereenkmst tt levering van prducten en diensten van Selja wrdt geslten f wenst af te

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN T.A.V. INTERIM-WERKZAAMHEDEN, CONSULTANCY EN ORGANISATIEADVIES VAN NRG-OFFICE

ALGEMENE VOORWAARDEN T.A.V. INTERIM-WERKZAAMHEDEN, CONSULTANCY EN ORGANISATIEADVIES VAN NRG-OFFICE ALGEMENE VOORWAARDEN T.A.V. INTERIM-WERKZAAMHEDEN, CONSULTANCY EN ORGANISATIEADVIES VAN NRG-OFFICE Artikel 1 Definities NRG-Office: NRG-Office B.V. gevestigd te Nijmegen. Opdrachtgever: de natuurlijke

Nadere informatie

Artikel 1 Definities Opdrachtgever De natuurlijke of rechtspersoon die zich door tussenkomst van TRAQTION voorziet van (een) professional(s).

Artikel 1 Definities Opdrachtgever De natuurlijke of rechtspersoon die zich door tussenkomst van TRAQTION voorziet van (een) professional(s). Algemene Voorwaarden bv 3 I. Inhoudsopgave algemene voorwaarden TRAQTION Artikel 1 Definities Artikel 2 Toepasselijkheid Artikel 3 Offertes en totstandkoming van de opdracht Artikel 4 Looptijd en beëindiging

Nadere informatie

[ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN]

[ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN] [ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN] I. Algemene leveringsvoorwaarden JOB personeelsmakelaar B.V. (Detachering) II. Algemene leveringsvoorwaarden JOB personeelsmakelaar B.V. (Werving en selectie) DE ALGEMENE

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Belsimpel.nl:

Algemene voorwaarden Belsimpel.nl: Algemene vrwaarden Belsimpel.nl: Artikel 1 Definities In deze vrwaarden wrdt verstaan nder: Ondernemer: de natuurlijke f rechtspersn die prducten en/f diensten p afstand aan cnsumenten aanbiedt; Cnsument:

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden. Inter Techniek bv

Algemene Voorwaarden. Inter Techniek bv Algemene Voorwaarden Inter Techniek bv Inhoudsopgave y I. Algemene voorwaarden Inter Techniek bv 5 II. Algemene voorwaarden Inter Techniek bv, Recruitment 15 Algemene voorwaarden Inter Techniek V 1.00

Nadere informatie

De overeenkomst inzake geneeskundige behandeling (WGBO)

De overeenkomst inzake geneeskundige behandeling (WGBO) De vereenkmst inzake geneeskundige behandeling (WGBO) Artikel 446 1.De vereenkmst inzake geneeskundige behandeling in deze afdeling verder aangeduid als de behandelingsvereenkmst is de vereenkmst waarbij

Nadere informatie

Artikel 5 - De overeenkomst Artikel 6 - Herroepingsrecht Artikel 7 - Kosten in geval van herroeping

Artikel 5 - De overeenkomst Artikel 6 - Herroepingsrecht Artikel 7 - Kosten in geval van herroeping Algemene Vrwaarden het Anbi register Inhudspgave: Artikel 1 - Definities Artikel 2 - Identiteit van het ANBI register Artikel 3 - Tepasselijkheid Artikel 4 - Het aanbd Artikel 5 - De vereenkmst Artikel

Nadere informatie

Algemene voorwaarden trainingen Edunova

Algemene voorwaarden trainingen Edunova Algemene vrwaarden trainingen Edunva Edunva Meddsestraat 47 Winterswijk Artikel 1. Definities Opdrachtgever: de natuurlijke persn f rechtspersn, met wie een vereenkmst met betrekking tt deelname aan een

Nadere informatie

Opdrachtgever en opdrachtnemer samen te noemen: partijen, verklaren te zijn overeengekomen als volgt:

Opdrachtgever en opdrachtnemer samen te noemen: partijen, verklaren te zijn overeengekomen als volgt: RAAMOVEREENKOMST INCL. BIJLAGEN: JURIDISCHE DIENSTVERLENING VOOR DE GEMEENTE EDE DE ONDERGETEKENDEN: 1. De gemeente Ede, gevestigd aan Bergstraat 4 te 6711 DD Ede, rechtsgeldig vertegenwrdigd dr haar burgemeester,

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN FREELANCERZZPPLACE VOOR AANBIEDERS VAN KORTINGEN

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN FREELANCERZZPPLACE VOOR AANBIEDERS VAN KORTINGEN ALGEMENE VOORWAARDEN VAN FREELANCERZZPPLACE VOOR AANBIEDERS VAN KORTINGEN Inhudspgave: Artikel 1: Definities... 1 Artikel 2 - Identiteit van de ndernemer... 2 Artikel 3 -Tepasselijkheid en wijziging Algemene

Nadere informatie

Algemene voorwaarden. 1 Inhoudsopgave algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden. 1 Inhoudsopgave algemene voorwaarden Algemene voorwaarden Y 1 Inhoudsopgave algemene voorwaarden Artikel 1 Definities 16 Artikel 2 Non-discriminatie en geheimhouding 17 Artikel 3 Toepasselijkheid 17 Artikel 4 Totstandkoming van de opdracht

Nadere informatie

Mantelovereenkomst inzake de inhuur van een externe werknemer. Nazca, gevestigd te 1718 PA Hoogwoud, Dokter Poolstraat 9, hierna te noemen Nazca

Mantelovereenkomst inzake de inhuur van een externe werknemer. Nazca, gevestigd te 1718 PA Hoogwoud, Dokter Poolstraat 9, hierna te noemen Nazca Mantelovereenkomst inzake de inhuur van een externe werknemer Partijen: Nazca, gevestigd te 1718 PA Hoogwoud, Dokter Poolstraat 9, hierna te noemen Nazca en , gevestigd te

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Personenalarmering Zorgalarm Nederland (versie januari 2014)

Algemene Voorwaarden Personenalarmering Zorgalarm Nederland (versie januari 2014) ZrgAlarm Nederland Klantenservice Antwrdnummer 68 7940 VB Meppel Telefn: 088-126 85 55 inf@zrgalarmnederland.nl www.zrgalarmnederland.nl Algemene Vrwaarden Persnenalarmering Zrgalarm Nederland (versie

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN 123dubbelglas BV

ALGEMENE VOORWAARDEN 123dubbelglas BV 1 ALGEMENE VOORWAARDEN 123dubbelglas BV I. ALGEMENE GEDEELTE Artikel 1 Definities In deze Algemene Verkp-, Leverings-, en Aannemingsvrwaarden wrdt verstaan nder: 123dubbelglas : 123dubbelglas bv, Niclaas

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN T.A.V. WERVING- EN SELECTIEWERKZAAMHEDEN VAN NRG-OFFICE

ALGEMENE VOORWAARDEN T.A.V. WERVING- EN SELECTIEWERKZAAMHEDEN VAN NRG-OFFICE ALGEMENE VOORWAARDEN T.A.V. WERVING- EN SELECTIEWERKZAAMHEDEN VAN NRG-OFFICE Artikel 1 - Definities NRG-Office: NRG-Office B.V. gevestigd te Nijmegen. Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon die

Nadere informatie

Toelichting op het Dienstverleningsdocument Vermogen opbouwen (Gouden handdruk)

Toelichting op het Dienstverleningsdocument Vermogen opbouwen (Gouden handdruk) Telichting p het Dienstverleningsdcument Vermgen pbuwen (Guden handdruk) Inleiding. U heeft een dienstverleningsdcument (DVD) van ns ntvangen. Dit DVD is pgesteld cnfrm de vrschriften van de AFM; in dit

Nadere informatie

Toelichting bij het formulier subsidievaststelling behorend bij artikel 7.1 van de Kaderregeling subsidies OCW, SZW en VWS

Toelichting bij het formulier subsidievaststelling behorend bij artikel 7.1 van de Kaderregeling subsidies OCW, SZW en VWS Telichting bij het frmulier subsidievaststelling behrend bij artikel 7.1 van de Kaderregeling subsidies OCW, SZW en VWS Dit dcument licht stapsgewijs alle nderdelen van het aanvraagfrmulier vr een subsidievaststelling

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Artikel 1- Identiteit van de ondernemer Artikel 2 - Toepasselijkheid Artikel 3 - Het aanbod

Algemene Voorwaarden Artikel 1- Identiteit van de ondernemer Artikel 2 - Toepasselijkheid Artikel 3 - Het aanbod Algemene Vrwaarden Artikel 1- Identiteit van de ndernemer Trend mda Oudemansstraat 82 1504 KP Zaandam Telefnnummer: (0031) 0623281926 Tussen 09;00 / 17;00 E-mailadres: inf@trendmda.nl KvK-nummer: 54290228

Nadere informatie

Versie 2: 10.11.2005 SOCIAAL PLAN

Versie 2: 10.11.2005 SOCIAAL PLAN Versie 2: 10.11.2005 SOCIAAL PLAN De ndergetekenden, 1. Stichting Lindenhf te Schiedam, vr deze de heer L. Kppejan, zijnde ude werkgever 2. Stichting Bureau Jeugdzrg Stadsregi Rtterdam, vr deze de heer

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden - Equrion Services B.V. Inhoudsopgave: Artikel 1 - Definities. Artikel 2 - Identiteit van de ondernemer

Algemene Voorwaarden - Equrion Services B.V. Inhoudsopgave: Artikel 1 - Definities. Artikel 2 - Identiteit van de ondernemer Algemene Vrwaarden - Equrin Services B.V. Inhudspgave: Artikel 1 - Definities Artikel 2 - Identiteit van de ndernemer Artikel 3 - Tepasselijkheid Artikel 4 - Het aanbd Artikel 5 - De vereenkmst Artikel

Nadere informatie

Opdracht: een overeenkomst van opdracht in de zin van artikel 7:400 e.v. BW.

Opdracht: een overeenkomst van opdracht in de zin van artikel 7:400 e.v. BW. Algemene Vrwaarden Algemene Vrwaarden bij de uitvering van webbuw, webdiensten, advies-, trainings- en cachingspdrachten dr Sparkling Business Innvatin (Papiermlen 30, 3994 DK, Huten, KVK:30262720), hierna

Nadere informatie

Addendum stappenplan plaatsing

Addendum stappenplan plaatsing Addendum stappenplan plaatsing In het kader van de aangekndigde (vrgenmen) rerganisatie d.d. 4 december 2012 heeft er nader verleg plaatsgevnden tussen de betrkken vakbnden en de werkgever ver de inhud

Nadere informatie

Algemene consumentenvoorwaarden verkoop en levering bouw- en afbouwmaterialen en uitvoering van werkzaamheden

Algemene consumentenvoorwaarden verkoop en levering bouw- en afbouwmaterialen en uitvoering van werkzaamheden Algemene cnsumentenvrwaarden verkp en levering buw- en afbuwmaterialen en uitvering van werkzaamheden Deze algemene Vrwaarden van de Verenging van Handelaren in Buwmaterialen in Nederland (HIBIN) zijn

Nadere informatie

Algemene Verkoop- en Leveringsvoorwaarden HILDESHEIM GROOTHANDEL B.V.

Algemene Verkoop- en Leveringsvoorwaarden HILDESHEIM GROOTHANDEL B.V. Algemene Verkp- en Leveringsvrwaarden HILDESHEIM GROOTHANDEL B.V. Artikel I: Definities In deze vrwaarden wrdt verstaan nder: Hildesheim: Hildesheim Grthandel B.V., statutair gevestigd te Purmerend en

Nadere informatie

Mantelovereenkomst inzake de inhuur van een zelfstandige zonder personeel

Mantelovereenkomst inzake de inhuur van een zelfstandige zonder personeel Mantelovereenkomst inzake de inhuur van een zelfstandige zonder personeel Partijen: Nazca, gevestigd te 1718 PA Hoogwoud, Dokter Poolstraat 9, hierna te noemen Nazca en , gevestigd te

Nadere informatie

Algemene voorwaarden picturefix. Download & print de algemene voorwaarden. Inhoudsopgave:

Algemene voorwaarden picturefix. Download & print de algemene voorwaarden. Inhoudsopgave: Algemene vrwaarden picturefix Dwnlad & print de algemene vrwaarden Inhudspgave: Artikel 1 - Definities Artikel 2 - Identiteit van de ndernemer Artikel 3 - Tepasselijkheid Artikel 4 - Het aanbd Artikel

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Prestum.nl

Algemene Voorwaarden Prestum.nl Algemene Vrwaarden Prestum.nl Inhudspgave: Artikel 1 - Definities Artikel 2 - Tepasselijkheid Artikel 3 - Het aanbd Artikel 4 - De vereenkmst Artikel 5 - Herrepingsrecht Artikel 6 - Ksten in geval van

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden. Artikel 1 Definities

Algemene Voorwaarden. Artikel 1 Definities Algemene Vrwaarden Dit zijn de Algemene Vrwaarden van Fiets Clinics Nederland, gevestigd: Waalbandijk 20, 6541AJ Nijmegen. Op alle prducten van Fiets Clinics Nederland zijn deze Algemene Vrwaarden van

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN KOPEN OP AFSTAND (CONSUMENTEN)

ALGEMENE VOORWAARDEN KOPEN OP AFSTAND (CONSUMENTEN) GROEP pstadres Pstbus 176 1270 AD Huizen vestigingsadres Arendstraat 16 1223 RE Hilversum 088-8648400 inf@unividuals.nl www.unividuals.nl Handelsregister 32138630 BTW nummer NL819770292B01 Bank (Rabbank)

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Inhoudsopgave:

Algemene Voorwaarden Inhoudsopgave: Algemene Vrwaarden Inhudspgave: Artikel 1 - Definities Artikel 2 - Identiteit van de ndernemer Artikel 3 - Tepasselijkheid Artikel 4 - Het aanbd Artikel 5 - De vereenkmst Artikel 6 - Herrepingsrecht Artikel

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Lidaholm Garens

Algemene Voorwaarden Lidaholm Garens Algemene Vrwaarden Lidahlm Garens Inhudspgave: Artikel 1 - Definities Artikel 2 - Identiteit van de ndernemer Artikel 3 - Tepasselijkheid Artikel 4 - Het aanbd Artikel 5 - De vereenkmst Artikel 6 - Herrepingsrecht

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Connected Financials BV

Algemene Voorwaarden Connected Financials BV Algemene Voorwaarden Connected Financials BV Anna Polakstraat 6 4105 EX Culemborg info@connectedfinancials.nl www.connectedfinancials.nl 0345-518199 06-12901391 ING Bank 65.53.60.255 BTW NL 8169.12.531.B01

Nadere informatie

Algemene Leveringsvoorwaarden A.P.S. DETACHERING B.V.

Algemene Leveringsvoorwaarden A.P.S. DETACHERING B.V. Algemene Leveringsvoorwaarden A.P.S. DETACHERING B.V. Hoofdstuk 1 Detachering medewerkers Artikel 1 - Vrijblijvende offertes Alle offertes van A.P.S. DETACHERING B.V. zijn vrijblijvend, tenzij het tegendeel

Nadere informatie

De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, Gelet op artikel 11 van het Besluit Rijksgebouwendienst 1999;

De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, Gelet op artikel 11 van het Besluit Rijksgebouwendienst 1999; Regeling van de Minister van Binnenlandse Zaken en Kninkrijksrelaties van 24 nvember 2010, nr. JA2010026531, Rijksgebuwendienst, Stafafdeling Juridische Advisering, hudende de vaststelling van de Algemene

Nadere informatie

ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN OP AFSTAND. Inhoudsopgave:

ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN OP AFSTAND. Inhoudsopgave: ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN OP AFSTAND Inhudspgave: Artikel 1 - Definities Artikel 2 - Identiteit van de nderneming Artikel 3 - Tepasselijkheid Artikel 4 - Het aanbd Artikel 5 - De vereenkmst Artikel

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden BouwZorgKampen

Algemene Voorwaarden BouwZorgKampen Algemene Vrwaarden BuwZrgKampen Artikel 1: Definities In deze Algemene Vrwaarden wrdt verstaan nder: Klusbedrijf: BuwZrgKampen, de pdrachtnemer, die bedrijfsmatig kluswerkzaamheden verricht vr bedrijven

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Inhoudsopgave: Artikel 1 - Definities Bedenktijd Consument Dag Duurtransactie Duurzame gegevensdrager Herroepingsrecht

Algemene Voorwaarden Inhoudsopgave: Artikel 1 - Definities Bedenktijd Consument Dag Duurtransactie Duurzame gegevensdrager Herroepingsrecht Algemene Vrwaarden Inhudspgave: Artikel 1 - Definities Artikel 2 - Identiteit van de ndernemer Artikel 3 - Tepasselijkheid Artikel 4 - Het aanbd Artikel 5 - De vereenkmst Artikel 6 - Herrepingsrecht Artikel

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Taximetkorting.nl

Algemene Voorwaarden Taximetkorting.nl Algemene Vrwaarden Taximetkrting.nl Inhudspgave: Artikel 1 - Definities Artikel 2 - Identiteit van de ndernemer Artikel 3 - Tepasselijkheid Artikel 4 - Het aanbd Artikel 5 - De vereenkmst Artikel 6 - Herrepingsrecht

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Webshop Uil VR Solutions BV

Algemene Voorwaarden Webshop Uil VR Solutions BV Algemene Vrwaarden Webshp Uil VR Slutins BV Inhudspgave: Artikel 1 - Definities Artikel 2 - Identiteit van de ndernemer Artikel 3 - Tepasselijkheid Artikel 4 - Het aanbd Artikel 5 - De vereenkmst Artikel

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden. Artikel 3 - Toepasselijkheid

Algemene Voorwaarden. Artikel 3 - Toepasselijkheid Algemene Vrwaarden Inhudspgave: Artikel 1 - Definities Artikel 2 - Identiteit van de ndernemer Artikel 3 - Tepasselijkheid Artikel 4 - Het aanbd Artikel 5 - De vereenkmst Artikel 6 - Herrepingsrecht Artikel

Nadere informatie

Algemene Leveringsvoorwaarden Roots to share BV. Versie

Algemene Leveringsvoorwaarden Roots to share BV. Versie Algemene Leveringsvoorwaarden Roots to share BV. Versie 2-2016. Algemeen Artikel 1, Definities In deze algemene voorwaarden worden de volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt: RooTS Roots to

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden webshop (h)eerlijk vlees

Algemene Voorwaarden webshop (h)eerlijk vlees Algemene Vrwaarden webshp (h)eerlijk vlees Inhudspgave: Artikel 1 - Definities Artikel 2 - Identiteit van de ndernemer Artikel 3 - Tepasselijkheid Artikel 4 - Het aanbd Artikel 5 - De vereenkmst Artikel

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Thuiswinkel. Inhoudsopgave: Artikel 1 - Definities

Algemene Voorwaarden Thuiswinkel. Inhoudsopgave: Artikel 1 - Definities Algemene Vrwaarden Thuiswinkel Deze Algemene Vrwaarden van de Nederlandse Thuiswinkel Organisatie zijn tt stand gekmen in verleg met de Cnsumentenbnd in het kader van de Cördinatiegrep Zelfreguleringsverleg

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden. Artikel 1 Definities In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

Algemene Voorwaarden. Artikel 1 Definities In deze voorwaarden wordt verstaan onder: Artikel 1 Definities In deze vrwaarden wrdt verstaan nder: 1. Ondernemer: de natuurlijke f rechtspersn die prducten en/f diensten p afstand aan cnsumenten aanbiedt; 2. Cnsument: de natuurlijke persn die

Nadere informatie

Naam Klachtenprocedure SZZ versie 1.0 vastgesteld 25-6-2014 Door RvB evaluatie 25-6-2015 Door RvB

Naam Klachtenprocedure SZZ versie 1.0 vastgesteld 25-6-2014 Door RvB evaluatie 25-6-2015 Door RvB Alle zrgberderijen van SZZ zijn aangeslten bij de Federatie Landbuw en Zrg (www.zrgberen.nl). De Federatie heeft vr de cliënten van haar leden een nafhankelijke klachtencmmissie ingericht. SZZ vindt het

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden InQuest B.V.

Algemene Voorwaarden InQuest B.V. Algemene Voorwaarden InQuest B.V. Colofon Deel A: Algemene Voorwaarden Detachering en Interim Management Deel B: Algemene Voorwaarden Werving en Selectie Deel C: Algemene Voorwaarden (Advies-)Opdrachten

Nadere informatie

Kandidaat Degene die door YoungConsult wordt geselecteerd voor een passende functie bij de Opdrachtgever.

Kandidaat Degene die door YoungConsult wordt geselecteerd voor een passende functie bij de Opdrachtgever. Artikel 1 Definities Algemene voorwaarden De onderhavige algemene voorwaarden die van toepassing zijn op iedere Opdracht en Overeenkomst tot Arbeidsbemiddeling welke door tussenkomst van YoungConsult tot

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden Algemene Voorwaarden De algemene voorwaarden van G-Nius B.V. zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Eindhoven op 19 januari 2006 onder nummer 17143400 Inhoudsopgave I. Algemene voorwaarden G-Nius

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Thuiswinkel voor de levering van diensten Inhoudsopgave: Artikel 1 - Definities Bedenktijd Consument Dag Duurtransactie

Algemene Voorwaarden Thuiswinkel voor de levering van diensten Inhoudsopgave: Artikel 1 - Definities Bedenktijd Consument Dag Duurtransactie Algemene Vrwaarden Thuiswinkel vr de levering van diensten Deze Algemene Vrwaarden van de Nederlandse Thuiswinkel Organisatie zijn tt stand gekmen in verleg met de Cnsumentenbnd in het kader van de Cördinatiegrep

Nadere informatie

Gastouderbureau Noorderlicht

Gastouderbureau Noorderlicht Algemene richtlijnen: Vraag- en gastuders wrden geacht kennis te hebben genmen van de werkwijze van ; Gastuders wrden geacht bij aanvang van de pvang te handelen cnfrm het pedaggisch plan; hanteert de

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden van toepassing op rechtsverhoudingen met opdrachtgevers

Algemene Voorwaarden van toepassing op rechtsverhoudingen met opdrachtgevers Algemene Voorwaarden van toepassing op rechtsverhoudingen met opdrachtgevers Ethische gedragscode De belangrijkste gedragsregels zijn: Potentiële kandidaten worden alleen voorgesteld aan een opdrachtgever

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Thuiswinkel

Algemene Voorwaarden Thuiswinkel Algemene Vrwaarden Thuiswinkel Deze Algemene Vrwaarden van de Nederlandse Thuiswinkel Organisatie zijn tt stand gekmen in verleg met de Cnsumentenbnd in het kader van de Cördinatiegrep Zelfreguleringsverleg

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden. Inhoudsopgave:

Algemene Voorwaarden. Inhoudsopgave: Algemene Vrwaarden Inhudspgave: Artikel 1 - Definities Artikel 2 - Identiteit van de ndernemer Artikel 3 - Tepasselijkheid Artikel 4 - Het aanbd Artikel 5 - De vereenkmst Artikel 6 - Herrepingsrecht Artikel

Nadere informatie

Privacy -reglement

Privacy -reglement Dit reglement is gebaseerd p de Wet Bescherming Persnsgegevens (augustus 2001), die de Wet persnsregistratie vervangt. 1. Begripsbepalingen 1. Persnsgegevens: elk gegeven betreffende een geïdentificeerde

Nadere informatie

Artikel 2 - Identiteit van Bij Jelle. Inhoudsopgave: Algemene Voorwaarden Bij Jelle per 1 juni 2014.

Artikel 2 - Identiteit van Bij Jelle. Inhoudsopgave: Algemene Voorwaarden Bij Jelle per 1 juni 2014. Algemene Vrwaarden Bij Jelle per 1 juni 2014. Inhudspgave: Artikel 1 - Definities Artikel 2 - Identiteit van Bij Jelle Artikel 3 - Tepasselijkheid Artikel 4 - Het aanbd Artikel 5 - De vereenkmst Artikel

Nadere informatie

een klacht die niet op een bevredigende wijze is opgelost en als geschil moet worden voorgelegd aan de Geschillencommissie Mondzorg.

een klacht die niet op een bevredigende wijze is opgelost en als geschil moet worden voorgelegd aan de Geschillencommissie Mondzorg. Klachtenregeling NVM-mndhygiënisten Met inwerkingtreding van de Wet Kwaliteit Klachten en Geschillen Zrg (Wkkgz) heeft de wetgever begd de kwaliteit van zrgverlening te verbeteren en beter te kunnen bewaken.

Nadere informatie

Indien de activiteit van de ondernemer is onderworpen aan een relevant vergunningstelsel: de gegevens over de toezichthoudende autoriteit:

Indien de activiteit van de ondernemer is onderworpen aan een relevant vergunningstelsel: de gegevens over de toezichthoudende autoriteit: https://www.webwinkelkeur.nl/webwinkel/ vr meer infrmatie. Algemene Vrwaarden Inhudspgave: Artikel 1 - Definities Artikel 2 - Identiteit van de ndernemer Artikel 3 - Tepasselijkheid Artikel 4 - Het aanbd

Nadere informatie

1 januari 2015: de Wet Werk en Zekerheid (WWZ) doet zijn intrede

1 januari 2015: de Wet Werk en Zekerheid (WWZ) doet zijn intrede Nieuwsbrief december 2014 I 1 januari 2015: de Wet Werk en Zekerheid (WWZ) det zijn intrede De wijzigingen per 1 januari 2015 in vgelvlucht: Preftijd: in een arbeidsvereenkmst vr bepaalde tijd van zes

Nadere informatie

Bankoverstapdienst - reglement

Bankoverstapdienst - reglement versie 1.0-28/10/2009 Bankverstapdienst - reglement Dit reglement vrmt het algemeen kader waarbinnen de deelnemende banken in België een bankverstapdienst vr zichtrekeningen aanbieden aan de cnsument.

Nadere informatie

Controleprotocol Sociaal Domein

Controleprotocol Sociaal Domein Cntrleprtcl Sciaal Dmein Cntrleprtcl vr de accuntantscntrle bij: dr de gemeenten in de regi Amersfrt* gesubsidieerde rganisaties vr Jeugdzrg en WMO dr de gemeenten in de regi Amersfrt f dr de gemeente

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Veilige Kluizen.com. Inhoudsopgave: Artikel 1 - Definities

Algemene Voorwaarden Veilige Kluizen.com. Inhoudsopgave: Artikel 1 - Definities Algemene Vrwaarden Veilige Kluizen.cm Inhudspgave: Artikel 1 - Definities Artikel 2 - Identiteit van de ndernemer Artikel 3 - Tepasselijkheid Artikel 4 - Het aanbd Artikel 5 - De vereenkmst Artikel 6 -

Nadere informatie

Wij hanteren dezelfde algemene voorwaarde als de Nederlandse thuiswinkel organisatie die tot stand zijn gekomen in overleg met de Consumentenbond

Wij hanteren dezelfde algemene voorwaarde als de Nederlandse thuiswinkel organisatie die tot stand zijn gekomen in overleg met de Consumentenbond Vrwaarden Wij hanteren dezelfde algemene vrwaarde als de Nederlandse thuiswinkel rganisatie die tt stand zijn gekmen in verleg met de Cnsumentenbnd Artikel 1 - Definities In deze vrwaarden wrdt verstaan

Nadere informatie

Algemene voorwaarden. Algemene Voorwaarden Thuiswinkel

Algemene voorwaarden. Algemene Voorwaarden Thuiswinkel Algemene vrwaarden Algemene Vrwaarden Thuiswinkel Deze Algemene Vrwaarden van de Nederlandse Thuiswinkel Organisatie zijn tt stand gekmen in verleg met de Cnsumentenbnd in het kader van de Cördinatiegrep

Nadere informatie

Vraag en antwoorden over de volmacht

Vraag en antwoorden over de volmacht Vraag en antwrden ver de vlmacht Hiernder treft u een verzicht aan van de vragen en antwrden die zijn gesteld ver de vlmacht. Heeft de vlmacht een lptijd? Heeft de deelnemersraad psitief advies gegeven

Nadere informatie

2. Een bemiddelingsvergoeding wordt nooit aan Verhuurder berekend indien er sprake is van een opdracht van huurderszijde.

2. Een bemiddelingsvergoeding wordt nooit aan Verhuurder berekend indien er sprake is van een opdracht van huurderszijde. ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR VERHUURDERS VAN WOONRUIMTE FJ VERHUURMAKELAARS I. Algemene bepalingen 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en op alle bemiddelingsovereenkomsten welke

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Thuiswinkel

Algemene Voorwaarden Thuiswinkel Algemene Vrwaarden Thuiswinkel Deze Algemene Vrwaarden van de Nederlandse Thuiswinkel Organisatie zijn tt stand gekmen in verleg met de Cnsumentenbnd in het kader van de Cördinatiegrep Zelfreguleringsverleg

Nadere informatie

o o o o o o o o o o o o o o o Algemene voorwaarden Gastouderbureau Charno VOF Definities In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:

o o o o o o o o o o o o o o o Algemene voorwaarden Gastouderbureau Charno VOF Definities In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder: Algemene vrwaarden Gastuderbureau Charn VOF Definities In deze Algemene Vrwaarden wrdt verstaan nder: Gastuderbureau: Gastuderbureau Charn VOF Gastuder: degene die na bemiddeling dr het gastuderbureau

Nadere informatie

Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden

Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden Algemene verkp- en leveringsvrwaarden Tepassing van eventuele algemene vrwaarden van de klant is uitgeslten tenzij dit uitdrukkelijk schriftelijk anders is vereengekmen. Algemene verkp- en leveringsvrwaarden

Nadere informatie

Aanvraag verlening eenmalige subsidie gemeente Wageningen

Aanvraag verlening eenmalige subsidie gemeente Wageningen Aanvraag verlening eenmalige subsidie gemeente Wageningen Dit aanvraagfrmulier is bedeld vr een eenmalige subsidie. Een eenmalige subsidie wrdt verleend vr een eenmalige activiteit f ander incidenteel

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden voor leden Stichting WebwinkelKeur

Algemene Voorwaarden voor leden Stichting WebwinkelKeur Algemene Vrwaarden vr leden Stichting WebwinkelKeur Inhudspgave: Artikel 1 - Definities Artikel 2 - Identiteit van de ndernemer Artikel 3 - Tepasselijkheid Artikel 4 - Het aanbd Artikel 5 - De vereenkmst

Nadere informatie

Deze Algemene Voorwaarden lief! lifestyle zijn tot stand gekomen in overleg met Webwinkel Keur.

Deze Algemene Voorwaarden lief! lifestyle zijn tot stand gekomen in overleg met Webwinkel Keur. Algemene Vrwaarden Nva baby- en kinderkleding Deze Algemene Vrwaarden lief! lifestyle zijn tt stand gekmen in verleg met Webwinkel Keur. Inhudspgave: Artikel 1 - Definities Artikel 2 - Identiteit van de

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Home Security Twente (homesecuritytwente.nl & homesecurity-twente.nl)

Algemene Voorwaarden Home Security Twente (homesecuritytwente.nl & homesecurity-twente.nl) Hme Security Twente [ klantenservice@hmesecuritytwente.nl ] Pagina 1 van 7 Algemene Vrwaarden Hme Security Twente (hmesecuritytwente.nl & hmesecurity-twente.nl) Hebt u vragen m.b.t. deze algemene vrwaarden?

Nadere informatie

Bankoverstapdienst - reglement

Bankoverstapdienst - reglement versie 3.0-1/7/2011 Bankverstapdienst - reglement Dit reglement vrmt het algemeen kader waarbinnen de deelnemende banken in België een bankverstapdienst vr zichtrekeningen aanbieden aan de cnsument. De

Nadere informatie

Modellencontract. TFP(Time for Prints)/TFCD (Time for CD) Contract tussen Model en amateurfotograaf. Naam :... Adres :... Postcode/Woonplaats :...

Modellencontract. TFP(Time for Prints)/TFCD (Time for CD) Contract tussen Model en amateurfotograaf. Naam :... Adres :... Postcode/Woonplaats :... Mdellencntract TFP(Time fr Prints)/TFCD (Time fr CD) Cntract tussen Mdel en amateurftgraaf Ondergetekenden: Naam :... Adres :... Pstcde/Wnplaats:... Telefn :... Email/Website :... Hierna genemd Ftgraaf,

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Webshop Ginger.

Algemene voorwaarden Webshop Ginger. Algemene vrwaarden Webshp Ginger. Inhudspgave: Artikel 1 - Definities Artikel 2 - Identiteit van de ndernemer Artikel 3 - Tepasselijkheid Artikel 4 - Het aanbd Artikel 5 - De vereenkmst Artikel 6 - Herrepingsrecht

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden voor leden Stichting WebwinkelKeur. Inhoudsopgave:

Algemene Voorwaarden voor leden Stichting WebwinkelKeur. Inhoudsopgave: Algemene Vrwaarden vr leden Stichting WebwinkelKeur Inhudspgave: Artikel 1 - Definities Artikel 2 - Identiteit van de ndernemer Artikel 3 - Tepasselijkheid Artikel 4 - Het aanbd Artikel 5 - De vereenkmst

Nadere informatie