Algemene voorwaarden van Ballast Personeelsdiensten v.o.f.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Algemene voorwaarden van Ballast Personeelsdiensten v.o.f."

Transcriptie

1 Algemene vrwaarden van Ballast Persneelsdiensten v..f. 1. Definities Algemene Vrwaarden Cliënt Dienstverlening Opdrachtgever Opdracht Opdrachttarief Opdrachtbevestiging Transitietraject De algemene vrwaarden zals van tijd tt tijd herzien dr Ballast Persneelsdiensten v..f. en aan Opdrachtgever schriftelijk kenbaar gemaakt. Natuurlijk persn die gebruik maakt van Dienstverlening van Ballast Persneelsdiensten v..f. in Opdracht van Opdrachtgever. De tussen Ballast Persneelsdiensten v..f. en Opdrachtgever vereengekmen diensten zals beschreven in de pdrachtbevestiging. Een rechtspersn die een Opdracht verleent aan Ballast Persneelsdiensten v..f. De vereenkmst tussen Ballast Persneelsdiensten v..f. en de Opdrachtgever p grnd waarvan Dienstverlening dr Ballast Persneelsdiensten aan cliënt f Opdrachtgever plaatsvindt tegen betaling van Opdrachttarief dr Opdrachtgever aan Ballast Persneelsdiensten v..f. Het tarief dat Ballast Persneelsdiensten v..f. aan Opdrachtgever in rekening brengt, per Opdracht, zals vereengekmen in de Opdracht en deze Algemene Vrwaarden. Schriftelijke bevestiging van Opdrachtgever aan Ballast Persneelsdiensten v..f. akkrd te zijn met de aangebden Dienstverlening, daarbij behrende Opdrachttarief en deze Algemene Vrwaarden. Een mgelijke Dienstverlening van Ballast Persneelsdiensten v..f. met delstelling cliënten te begeleiden naar (nieuw) werk. 2. Tepasselijkheid Algemene Verkpvrwaarden a. Deze Algemene Verkpvrwaarden zijn van tepassing p alle ffertes en aanbiedingen van Opdrachten aan en vereenkmsten met Ballast Persneelsdiensten v..f., vr zver een en ander betrekking heeft p de Dienstverlening, zulks in de ruimste zin van het wrd. b. Van deze Algemene Verkpvrwaarden afwijkende bedingen en vereenkmsten zijn uitsluitend rechtsgeldig indien en vrzver Ballast Persneelsdiensten v..f. de afwijkende bedingen schriftelijk heeft bevestigd. De tepasselijkheid van eventuele algemene vrwaarden van Opdrachtgever wrdt uitdrukkelijk van de hand gewezen. c. Dr ndertekening van de Opdracht aan Ballast Persneelsdiensten v..f. waarin naar de Algemene Verkpvrwaarden wrdt verwezen, verklaart de Opdrachtgever een exemplaar van deze Algemene Verkpvrwaarden te hebben ntvangen, van de inhud daarvan kennis te hebben genmen en deze te hebben aanvaard. d. Ballast Persneelsdiensten v..f. is gerechtigd deze Algemene Verkpvrwaarden te wijzigen. Een wijziging zal k gelden ten aanzien van vóór het tijdstip van wijziging tt stand gekmen Opdrachten. Een wijziging zal niet eerder in werking treden dan na veertien (14) dagen na kennisgeving aan Opdrachtgever. Indien Opdrachtgever niet instemt met de wijziging, heeft Ballast Persneelsdiensten v..f. het recht de Opdracht p te zeggen tegen de datum waarp de wijziging van kracht wrdt. Een kennisgeving als bedeld in dit artikel dient schriftelijk te geschieden. e. Indien één f meerdere van de bepalingen uit deze Algemene Verkpvrwaarden nietig zijn f vernietigd wrden, blijven de verige bepalingen vlledig van tepassing. 3. Vrijblijvendheid en grndslag ffertes a. Alle ffertes van Ballast Persneelsdiensten v..f. zijn vrijblijvend. De fferte en het daarin genemde Opdrachttarief zijn gedurende een dr Ballast Persneelsdiensten v..f. aan te geven termijn geldig. Wanneer de fferte geen termijn bevat waaruit de duur van de geldigheid blijkt, geldt een termijn van 3 maanden. b. Offertes van Ballast Persneelsdiensten v..f.. zijn gebaseerd p de infrmatie die dr de Opdrachtgever is verstrekt. De Opdrachtgever staat ervr in dat naar beste weten alle essentiële infrmatie vr de pzet en uitvering van de Opdracht is verstrekt aan Ballast Persneelsdiensten v..f. 4. Ttstandkming Opdracht a. De Opdracht kmt tt stand dr schriftelijke aanvaarding dr Opdrachtgever van de vereenkmst tt pdracht. Ballast Persneelsdiensten v..f. is bevegd haar activiteiten uit hfde van de Opdracht p te schrten ttdat zij een kpie van de dr de Opdrachtgever vr akkrd ndertekende vereenkmst tt pdracht retur heeft ntvangen. b. Ballast Persneelsdiensten v..f. is steeds gerechtigd Opdrachtgever te vragen zekerheid te stellen vr het nakmen van diens verplichtingen uit hfde van de Opdracht. Z ndig is Ballast Persneelsdiensten v..f. gerechtigd de aanvang f (verdere) uitvering van de Opdracht p te schrten ttdat de gevraagde zekerheid is gesteld. 1

2 c. Indien de aanvaarding dr Opdrachtgever afwijkt van het aanbd van Ballast Persneelsdiensten v..f. kmt de Opdracht niet tt stand, tenzij Ballast Persneelsdiensten v..f. deze afwijking schriftelijk aanvaardt. 5. Bijznderheden Opdracht In de Opdracht wrdt vastgelegd welke vrmen van Dienstverlening zullen wrden verstrekt dr Ballast Persneelsdiensten v..f., ten aanzien van welke cliënt de Dienstverlening zal wrden verricht en vr welke peride de Opdracht wrdt aangegaan. 6. Inschakeling derden a. Gedurende de uitvering van de Opdracht is het Ballast Persneelsdiensten v..f. tegestaan m, in verleg met Opdrachtgever, derden te betrekken f in te schakelen bij de uitvering van de Opdracht b. Indien Ballast Persneelsdiensten v..f. de Dienstverlening (deels) uitbesteedt aan derden, zal Ballast Persneelsdiensten v..f. erp tezien, dat dienstverleners die de interventie daadwerkelijk uitveren, vlden aan de kwaliteitseisen zals gesteld dr Ballast Persneelsdiensten v..f. 7. Opdrachttarief a. De Opdracht vermeldt het tarief van Ballast Persneelsdiensten v..f. per individuele en/ f cllectieve Opdracht en/f per uur. Het Opdrachttarief wrdt vermeldt in Eur. Tevens wrdt vermeldt de wijze van betaling. b. Alle tarieven zijn exclusief BTW en andere heffingen die van verheidswege wrden pgelegd. c. De tarieven zijn telkens vr ten hgste één cntractsperide geldig. 8. Aanpassing van het Opdrachttarief a. Ballast Persneelsdiensten v..f. is gerechtigd het Opdrachttarief jaarlijks te verhgen met het vlledige f evenredige bedrag dat een gevlg is van een verhging van de ksten van de activiteiten die uit de Opdracht vrtvleien. b. Als extra ksten kunnen aan de Opdrachtgever wrden drberekend: de ksten verbnden aan Ballast Persneelsdiensten v..f. p grnd van (wettelijke) regelingen; en de ksten, p basis van het dan geldende uurtarief vr derden, die gemeid zijn met het uitefenen van een verwijsfunctie vr zver die ksten niet verged wrden dr de verzekeraar f derden aan Ballast Persneelsdiensten v..f. 9. Vertruwelijkheid en npartijdigheid a. Ballast Persneelsdiensten v..f. zal alle, in het kader van de Opdracht verstrekte infrmatie, vertruwelijk behandelen en de grtst mgelijke zrgvuldigheid betrachten bij de uitvering van de Opdracht. b. Ballast Persneelsdiensten v..f. nthudt zich van welke vrm van discriminatie dan k, tenzij er sprake is van een bjectief te rechtvaardigen nderscheid. c. Het is Ballast Persneelsdiensten v..f. niet gerlfd vr de Dienstverlening een belning te ntvangen, in welke vrm dan k, van een ander dan Opdrachtgever. d. Ballast Persneelsdiensten v..f. zal de Opdrachtgever niet znder zijn testemming als referentie vermelden, k niet na beëindiging van de Opdracht. 10. Wijziging f annulering van een Opdracht a. Wanneer Opdrachtgever en Ballast Persneelsdiensten v..f. tussentijds in nderling verleg de aanpak, werkwijze f mvang van de Opdracht en/f de daaruit vrtvleiende werkzaamheden besluiten aan te passen, aanvaardt Opdrachtgever de ksten van eventueel meerwerk en/f de aanpassing van het Opdrachttarief. Wijziging van de Opdracht geschiedt niet eerder dan na de schriftelijke gedkeuring dr Opdrachtgever. b. Wanneer Opdrachtgever de Opdracht intrekt f essentiële kenmerken van de Opdracht wijzigt, zdanig dat van een annulering van de rsprnkelijke Opdracht kan wrden gesprken, is Ballast Persneelsdiensten v..f. gerechtigd een annuleringsvergeding aan Opdrachtgever in rekening te brengen. Van wijziging van essentiële kenmerken is sprake wanneer elementen van de Opdracht zdanig wrden gewijzigd dat er sprake is van een nieuwe Opdracht. De annuleringsvergeding is verschuldigd naast reeds gemaakte ksten en vrderingen vanwege reeds verrichte werkzaamheden vrtvleiend uit de rsprnkelijke Opdracht. c. Ballast Persneelsdiensten v..f.. zal haar diensten verlenen binnen de vr Ballast Persneelsdiensten v..f. gangbare termijnen. Verhindering, het niet reageren f het niet verschijnen van cliënten is vr risic van de Opdrachtgever. d. Annulering van afspraken betreffende individuele cliënten dient uiterlijk 24 uur vr het afgesprken tijdstip te geschieden. e. Indien annulering niet f te laat geschiedt, is Ballast Persneelsdiensten v..f. gerechtigd de desbetreffende dienst(en) in rekening te brengen, nverkrt haar recht p betaling van alle in deze dr haar gemaakte ksten. f. Bij annulering van een Opdracht wrden tt 8 weken vr de vereengekmen start van de Opdracht geen ksten in rekening gebracht. Bij annulering van een Opdracht tt 4 weken vr de vereengekmen startdatum wrden alle vrbereidingsksten in rekening gebracht en bij annulering van een Opdracht binnen 4 weken vr de geplande startdatum wrdt bvendien 50% van het ttaalbedrag dat in het eerste jaar factuurabel zu zijn geweest, in rekening gebracht. 2

3 11. Einde van de Opdracht en (tussentijdse) pzegging a. Een Opdracht aangegaan vr bepaalde tijd eindigt van rechtswege dr het verstrijken van de in de Opdracht vastgestelde duur. b. Tenzij anders vereengekmen, kan een Opdracht vr bepaalde tijd niet tussentijds wrden pgezegd c. Een Opdracht aangegaan vr bepaalde tijd wrdt na aflp van de Opdracht verlengd vr dezelfde peride, tenzij een partij de Opdracht tegen het einde van de lptijd heeft pgezegd. d. Opzegging tegen het einde van de lptijd dient schriftelijk per aangetekende brief te geschieden met inachtneming van een pzegtermijn van drie maanden. e. Ieder der partijen is, nverminderd het recht p vergeding van ksten, schade en rente, gerechtigd de Opdracht znder rechtelijke tussenkmst met nmiddellijke ingang tussentijds te ntbinden bij aangetekende brief indien: de wederpartij één f meer van haar verplichtingen niet is nagekmen en nalatig is aan haar verplichtingen te vlden binnen een aan haar bij aangetekende brief vr nakming gestelde termijn; vr de wederpartij faillissement f surséance van betaling wrdt aangevraagd f verleend, dan wel maatregelen wrden getrffen die duiden p beëindiging van de nderneming; f. Indien van dit recht van ntbinding gebruik wrdt gemaakt, laat dit nverlet de verige bepalingen van de Algemene Verkpvrwaarden en het recht van de ntbindende partij m vlledige schadevergeding, inclusief alle ksten met inbegrip van de daadwerkelijke ksten van rechtsbijstand, van de wederpartij te vrderen. g. Overgang van nderneming f fusie is geen reden vr tussentijdse beëindiging van de Opdracht. 12. Betalingen a. Opdrachtgever dient zrg te dragen vr betaling van Ballast Persneelsdiensten v..f. in rekening gebrachte bedragen, uiterlijk binnen 14 dagen na factuurdatum p een dr Ballast Persneelsdiensten v..f. aan te wijzen bankrekening. b. Alle aan Opdrachtgever in rekening gebrachte bedragen dienen znder krting f inhuding te wrden vldaan. Opdrachtgever is alleen dan bevegd tt verrekening en heeft alleen dan het recht m enige betalingsverplichting jegens Ballast Persneelsdiensten v..f.. p te schrten, indien in rechte nherrepelijk is kmen vast te staan dat er sprake is van een terekenbare tekrtkming van de kant van Ballast Persneelsdiensten v..f. c. Dr het enkel verstrijken van de betalingstermijn is Opdrachtgever, znder dat vrafgaande ingebrekestelling is vereist, in verzuim. In dat geval zijn alle vrderingen, uit welke hfde dan k, van Ballast Persneelsdiensten v..f. p Opdrachtgever nmiddellijk peisbaar en is ver alle bedragen die niet uiterlijk p de laatste dag van de betalingstermijn zijn betaald een vertragingsrente verschuldigd gelijk aan de p dat mment in Nederland geldende handelsrente plus 1%. d. Opdrachtgever is gehuden tt het vlledig vergeden van dr Ballast Persneelsdiensten v..f. gemaakte buitengerechtelijke en gerechtelijke ksten ter vldening van de penstaande vrdering(en). De vergeding terzake buitengerechtelijke ksten wrden gefixeerd p 15 % van het nbetaald gebleven deel van het Opdrachttarief en eventuele ksten, met een minimum van 250,00 per vrdering. Deze vergeding zal, znder dat enig nader bewijs daarte beheft te wrden aangebden, in rekening wrden gebracht zdra juridische bijstand respectievelijk incassmaatregelen wrden genmen. 14. Transitietrajecten a. Transitietrajecten vinden alleen plaats met instemming van cliënt en na ndertekening van de pdrachtbevestiging hierte dr de Opdrachtgever. b. Tenzij expliciet schriftelijk vereengekmen, kan Ballast Persneelsdiensten v..f. niet garanderen dat het transitietraject slaagt, dch zal zich ter zake zveel mgelijk inspannen. 16. Bnus/Malus regeling a. Indien Ballast Persneelsdiensten v..f. in aanmerking kmt vr een bnus dan zal Opdrachtgever een factuur ntvangen ten bedrage van het extra bedrag b. Indien Ballast Persneelsdiensten v..f. in aanmerking kmt vr een malus dan zal de malus verrekend wrden met de laatste factuur aan Opdrachtgever. 17. Overmacht a. Ballast Persneelsdiensten v..f. nch Opdrachtgever is aansprakelijkheid vr het niet nakmen van verplichten uit de Opdracht en de mgelijk daaruit vrtvleiende schade indien de rzaak hiervan gelegen is buiten de macht van presterende partij ( Overmacht ). b. In geval van Overmacht maakt de in nmacht geraakte partij nverwijld schriftelijk melding hiervan aan de andere partij. In deze schriftelijke melding dienen de redenen welke hebben geleid tt de Overmacht te wrden vermeld. De in nmacht geraakte partij zal alles in het werk stellen m de verplichtingen uit de Overeenkmst alsng na te kmen zdra de vermachtsituatie is geëindigd, tenzij dit dr Opdrachtgever niet meer pprtuun wrdt geacht. c. Gedurende de peride van Overmacht zal de in nmacht geraakte partij niet gehuden zijn de verplichtingen uit de vereenkmst na te kmen. De ksten die vrtvleien uit de niet nakming van de Overeenkmst in de peride van vermacht zullen wrden gedragen dr de partij die de ksten maakt. 3

4 d. Onverlet het bepaalde in artikel 1 van de Algemene Verkpvrwaarden heeft zwel Ballast Persneelsdiensten v..f. als Opdrachtgever het recht de vereenkmst geheel f gedeeltelijk te ntbinden in geval van Overmacht, indien de peride waarin dr vermacht nakming van verplichtingen van Ballast Persneelsdiensten v..f. niet mgelijk is, langer duurt dan twee maanden. e. Indien Ballast Persneelsdiensten v..f. bij het intreden van de vermacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft vldaan, f slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan vlden, is zij gerechtigd het reeds uitgeverde c.q. uitverbare deel afznderlijk te factureren en is de Opdrachtgever gehuden deze factuur te vlden als betrf het een afznderlijke pdracht. Dit geldt echter niet als het reeds uitgeverde c.q. uitverbare deel geen zelfstandige waarde heeft. 18. Schadevergeding Indien Opdrachtgever een f meer verplichtingen vrtvleiend uit de Opdracht niet nakmt jegens Ballast Persneelsdiensten v..f. is Opdrachtgever gehuden aan Ballast Persneelsdiensten v..f. alle schade te vergeden, inclusief eventuele (rechtsbijstands)ksten, die daar direct f indirect vr Ballast Persneelsdiensten v..f. uit vrtvleien. Dit laat het recht van Ballast Persneelsdiensten v..f. nverlet eventuele andere vrderingen tt nakming f rechtsmaatregelen in te repen. 19. Garanties De resultaten van tepassing en gebruik van de dr Ballast Persneelsdiensten v..f. verrichte adviezen en andere werkzaamheden zijn afhankelijk van velerlei factren die buiten haar invled vallen. Ballast Persneelsdiensten v..f. kan daarm, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is vereengekmen, geen garanties verstrekken met betrekking tt de dr haar verstrekte adviezen en verrichte diensten. 20. Aansprakelijkheid en vrijwaring a. De ttale aansprakelijkheid van Ballast Persneelsdiensten v..f. wegens terekenbare tekrtkming in de nakming van de Opdracht zal beperkt zijn tt het bedrag dat Ballast Persneelsdiensten v..f. vr haar activiteiten in het kader van de Opdracht heeft ntvangen. Bij Opdrachten die een langere duur hebben dan één jaar, Ballast Persneelsdiensten v..f. slechts aansprakelijk vr een bedrag gelijk aan de sm van de dr Ballast Persneelsdiensten v..f.. ntvangen Opdrachttarieven ver het laatste jaar. b. Onverlet het bepaalde nder a zal de ttale aansprakelijkheid Ballast Persneelsdiensten v..f. in ieder geval niet meer bedragen dan het te dier zake dr de aansprakelijkheidsverzekeraar van Ballast Persneelsdiensten v..f. uitgekeerde bedrag. c. Ballast Persneelsdiensten v..f. is niet aansprakelijk vr schade, van welke aard k, ntstaan drdat Ballast Persneelsdiensten v..f. is uitgegaan van dr de Opdrachtgever verstrekte njuiste en /f nvlledige gegevens, tenzij deze njuistheid f nvlledigheid dr Ballast Persneelsdiensten v..f. kenbaar behrde te zijn. d. Ballast Persneelsdiensten v..f. is niet aansprakelijk vr schade geleden dr Opdrachtgever vanwege dr een Werknemer geleden lichamelijke dan wel psychische schade die direct dan wel indirect het gevlg is van dr werknemer(s) van Ballast Persneelsdiensten v..f.gemaakte fut(en). Ballast Persneelsdiensten v..f. is niet aansprakelijk vr en de Opdrachtgever vrijwaart Ballast Persneelsdiensten v..f. te allen tijden tegen eventuele aanspraken jegens Ballast Persneelsdiensten v..f. van Werknemers van Opdrachtgever die direct f indirect samenhangen met de uitvering van de Opdracht. e. De aansprakelijkheid van Ballast Persneelsdiensten v..f. vr gevlgschade, met inbegrip van gederfde winst en gemiste besparingen, is uitgeslten. f. Indien, nverhpt, Ballast Persneelsdiensten v..f. niet (meer) kan vlden aan de wettelijke eisen ten aanzien van certificering van haar Arb-dienst, zal Ballast Persneelsdiensten v..f. hiervr niet aansprakelijk kunnen wrden gesteld dr Opdrachtgever. Ballast Persneelsdiensten v..f. zal p z krt mgelijke termijn zrg dragen vr een adequate plssing in deze en zal de Opdrachtgever hiervan p de hgte brengen. g. Ballast Persneelsdiensten v..f. is niet aansprakelijk vr uit dr de UWV aan aan Opdrachtgever pgelegde sancties vrtvleiende schade vanwege het niet nakmen van afspraken in het kader van de Wet Verbetering Prtwachter. h. Eventuele aanspraken van de Opdrachtgever in de zin van dit artikel dienen binnen één jaar na afrnding van de Opdracht te zijn ingediend, bij gebreke waarvan de Opdrachtgever zijn rechten heeft verwerkt. 21. Overdracht Geen der partijen is gerechtigd de rechten en plichten uit de Overeenkmst geheel f gedeeltelijk ver te dragen aan derden, behudens schriftelijke testemming hierte van de andere partij. 22. Intellectuele Eigendm a. Alle dr Ballast Persneelsdiensten v..f. verstrekte stukken, zals rapprten, adviezen, methdieken enz. zijn uitsluitend bestemd m te wrden gebruikt dr Opdrachtgever en mgen niet dr hem znder vrafgaande testemming van Ballast Persneelsdiensten v..f. wrden verveelvudigd, penbaar gemaakt, f ter kennis van derden gebracht. b. Ballast Persneelsdiensten v..f. behudt het recht de dr de uitvering van de werkzaamheden tegenmen kennis vr andere deleinden te gebruiken, vr zver hierbij geen vertruwelijke infrmatie ter kennis van derden wrdt gebracht. 4

5 23. Bewijs Ballast Persneelsdiensten v..f. en Opdrachtgever spreken af dat, behudens tegenbewijs, alle gegevens en registraties zals pgenmen administratie en dssiers van Ballast Persneelsdiensten v..f. geacht wrden geldend te zijn. 24. Tepasselijk recht Nederlands recht is van tepassing. 25. Depnering a. Deze vrwaarden zijn gedepneerd bij de Kamer van Kphandel te Zwlle nder nummer b. Ze wrden beschikbaar gesteld p de site van Ballast Persneelsdiensten v..f. en wrden, vr zver zij niets reeds ter hand zijn gesteld, p eerste verzek aan Opdrachtgever tegeznden. 5

Algemene Voorwaarden Stepwise b.v.

Algemene Voorwaarden Stepwise b.v. Algemene Vrwaarden Stepwise b.v. Artikel 1. Begripsbepalingen In deze algemene vrwaarden wrdt verstaan nder: Opdrachtnemer: Stepwise bv te Bemmel Opdrachtgever De natuurlijke persn f rechtspersn die met

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden i m Storm

Algemene Voorwaarden i m Storm Artikel 1. Definities 1.1 In deze algemene vrwaarden wrdt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven, nder de hiernavlgende termen de vlgende betekenis verstaan: pdrachtgever: de wederpartij van i m Strm;

Nadere informatie

Algemene voorwaarden trainingen Edunova

Algemene voorwaarden trainingen Edunova Algemene vrwaarden trainingen Edunva Edunva Meddsestraat 47 Winterswijk Artikel 1. Definities Opdrachtgever: de natuurlijke persn f rechtspersn, met wie een vereenkmst met betrekking tt deelname aan een

Nadere informatie

Cubro BVBA Algemene voorwaarden

Cubro BVBA Algemene voorwaarden Cubr BVBA Algemene vrwaarden Hiernder vindt u de algemene vrwaarden van Cubr BVBA. Deze vrwaarden zijn van tepassing p alle geleverde diensten en gemaakte vereenkmsten dr Cubr BVBA, tenzij expliciet anders

Nadere informatie

Algemene v((rwaarden ten beh(eve van het schildersbedrijf

Algemene v((rwaarden ten beh(eve van het schildersbedrijf Algemene v((rwaarden ten beh(eve van het schildersbedrijf 1. Definities In deze algemene v++rwaarden w+rdt verstaan +nder: Opdrachtnemer: het schildersbedrijf Opdrachtgever: Degene met wie +pdrachtnemer

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Franchise Connect versie 2014.01

Algemene voorwaarden Franchise Connect versie 2014.01 1. Toepasselijkheid algemene verkoopvoorwaarden Deze algemene verkoopvoorwaarden zijn van toepassing op alle offertes en aanbiedingen van opdrachten aan en overeenkomsten met Franchise Connect, voor zover

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN

ALGEMENE VOORWAARDEN ALGEMENE VOORWAARDEN VisumPr B.V., Raamweg 1, 2596 HL, Den Haag Artikel 1. Definities In deze algemene vrwaarden wrden de vlgende definities tegepast: Opdrachtgever: de wederpartij van VisumPr B.V. VisumPr:

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden 1. Algemeen 2. Grondslag offertes en opdrachtaanvaarding 3. Het betrekken van derden bij de opdrachtuitvoering

Algemene Voorwaarden 1. Algemeen 2. Grondslag offertes en opdrachtaanvaarding 3. Het betrekken van derden bij de opdrachtuitvoering Algemene Voorwaarden 1. Algemeen a. De Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, werkzaamheden, offertes en overeenkomsten tussen Radmer Arbeidsadvies BV en de opdrachtgevers, respectievelijk

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN BEN KORTMAN COMMUNICATIE/FOTOGRAFIE

ALGEMENE VOORWAARDEN BEN KORTMAN COMMUNICATIE/FOTOGRAFIE ALGEMENE VOORWAARDEN BEN KORTMAN COMMUNICATIE/FOTOGRAFIE 1. Algemeen De ft s p www.benkrtman.nl zijn alleen bestemd vr de eigenaar van Ben Krtman Cmmunicatie. Bezekers kunnen deze ft s bekijken, maar zijn

Nadere informatie

Leveringsvoorwaarden Eyecatcher Webdesign

Leveringsvoorwaarden Eyecatcher Webdesign Leveringsvrwaarden Eyecatcher Webdesign 1 Definities Opdrachtnemer : Opdrachtgever : Overeenkmst : Dienst : Prduct : Eyecatcher Webdesign De natuurlijke f rechtspersn met wie Eyecatcher Webdesign een vereenkmst

Nadere informatie

Algemene Leveringsvoorwaarden

Algemene Leveringsvoorwaarden Algemene Leveringsvrwaarden 1. Tepasselijkheid 1.1 Deze algemene vrwaarden zijn van tepassing p alle ffertes en alle vereenkmsten, en de uitvering daarvan, welke dr WaterWerk Training, Caching & Cnsultancy

Nadere informatie

Wij doen graag zaken!

Wij doen graag zaken! BRIXS Wij den graag zaken! De algemene vrwaarden van BRIXS GROEP zijn gedepneerd bij de kamer van kphandel te Den Haag nder nummer 59425458. Laatste wijziging 1 maart 2014. Algemene Vrwaarden BRIXS GROEP

Nadere informatie

1. Definities In deze Algemene Leveringsvoorwaarden wordt verstaan onder:

1. Definities In deze Algemene Leveringsvoorwaarden wordt verstaan onder: BLOOMING TALENT Algemene voorwaarden Versie 1: 2013 1. Definities In deze Algemene Leveringsvoorwaarden wordt verstaan onder: Algemene voorwaarden Basispakket Dienstverlening Opdrachtgever Opdracht Opdrachttarief

Nadere informatie

Algemene voorwaarden trainingen Edunova

Algemene voorwaarden trainingen Edunova Algemene vrwaarden trainingen Edunva Edunva Meddsestraat 47 Winterswijk Artikel 1. Definities Opdrachtgever: de natuurlijke persn f rechtspersn, met wie een vereenkmst met betrekking tt deelname aan een

Nadere informatie

1. Lid: onder een lid wordt verstaan een bij Pennyplace ingeschreven particulier of ZZP-er / bedrijf die / dat als doel heeft:

1. Lid: onder een lid wordt verstaan een bij Pennyplace ingeschreven particulier of ZZP-er / bedrijf die / dat als doel heeft: ALGEMENE VOORWAARDEN VAN PENNYPLACE VOOR LEDEN Inhudspgave: Artikel 1: Definities... 1 Artikel 2 - Identiteit van de ndernemer... 1 Artikel 3 -Tepasselijkheid en wijziging Algemene Vrwaarden... 2 Artikel

Nadere informatie

Aanmeldformulier voor Partnerschap Vernieuwing Bouw

Aanmeldformulier voor Partnerschap Vernieuwing Bouw Aanmeldfrmulier vr Partnerschap Vernieuwing Buw ALGEMENE GEGEVENS OVER DE ORGANISATIE 1. Naam van de rganisatie 2. Ingangsdatum partnerschap 3. Cntactgegevens algemeen Pstbusnummer Pstcde + plaats Straatnaam

Nadere informatie

Algemene contractvoorwaarden Gemeente Den Haag

Algemene contractvoorwaarden Gemeente Den Haag Algemene cntractvrwaarden Gemeente Den Haag Cntractvrwaarden Gemeente Den Haag (versie januari 2015) Pagina 1 Inhudspgave I ALGEMEEN Artikel 1 Definities Artikel 2 Tepasselijkheid Artikel 3 Inschrijving

Nadere informatie

Kracht door balans Biofeedback opleiding

Kracht door balans Biofeedback opleiding Algemene vrwaarden De algemene vrwaarden zijn van tepassing p iedere aanbieding en fferte van, alsmede elke vereenkmst tussen Kracht dr balans, vertegenwrdigd dr Mevr. drs. D.M. Matt, hierna te nemen:

Nadere informatie

Artikel 5 - De overeenkomst Artikel 6 - Herroepingsrecht Artikel 7 - Kosten in geval van herroeping

Artikel 5 - De overeenkomst Artikel 6 - Herroepingsrecht Artikel 7 - Kosten in geval van herroeping Algemene Vrwaarden het Anbi register Inhudspgave: Artikel 1 - Definities Artikel 2 - Identiteit van het ANBI register Artikel 3 - Tepasselijkheid Artikel 4 - Het aanbd Artikel 5 - De vereenkmst Artikel

Nadere informatie

Algemene voorwaarden van Selja

Algemene voorwaarden van Selja Algemene vrwaarden van Selja 1. Definities Opdrachtgever, afnemer f cliënt: de natuurlijke f rechtspersn met wie de vereenkmst tt levering van prducten en diensten van Selja wrdt geslten f wenst af te

Nadere informatie

Definities Toepasselijkheid Algemeen

Definities Toepasselijkheid Algemeen Dr het aangaan van een relatie met Quinz zijn alle betrekkingen tussen Quinz en haar cliënten nderwrpen aan deze algemene vrwaarden, vr zver daar in nderlinge vereenstemming tussen partijen niet schriftelijk

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden. Artikel 1 Definities

Algemene Voorwaarden. Artikel 1 Definities Algemene Vrwaarden Dit zijn de Algemene Vrwaarden van Fiets Clinics Nederland, gevestigd: Waalbandijk 20, 6541AJ Nijmegen. Op alle prducten van Fiets Clinics Nederland zijn deze Algemene Vrwaarden van

Nadere informatie

Opdracht: een overeenkomst van opdracht in de zin van artikel 7:400 e.v. BW.

Opdracht: een overeenkomst van opdracht in de zin van artikel 7:400 e.v. BW. Algemene Vrwaarden Algemene Vrwaarden bij de uitvering van webbuw, webdiensten, advies-, trainings- en cachingspdrachten dr Sparkling Business Innvatin (Papiermlen 30, 3994 DK, Huten, KVK:30262720), hierna

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN FREELANCERZZPPLACE VOOR AANBIEDERS VAN KORTINGEN

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN FREELANCERZZPPLACE VOOR AANBIEDERS VAN KORTINGEN ALGEMENE VOORWAARDEN VAN FREELANCERZZPPLACE VOOR AANBIEDERS VAN KORTINGEN Inhudspgave: Artikel 1: Definities... 1 Artikel 2 - Identiteit van de ndernemer... 2 Artikel 3 -Tepasselijkheid en wijziging Algemene

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN 123dubbelglas BV

ALGEMENE VOORWAARDEN 123dubbelglas BV 1 ALGEMENE VOORWAARDEN 123dubbelglas BV I. ALGEMENE GEDEELTE Artikel 1 Definities In deze Algemene Verkp-, Leverings-, en Aannemingsvrwaarden wrdt verstaan nder: 123dubbelglas : 123dubbelglas bv, Niclaas

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Belsimpel.nl:

Algemene voorwaarden Belsimpel.nl: Algemene vrwaarden Belsimpel.nl: Artikel 1 Definities In deze vrwaarden wrdt verstaan nder: Ondernemer: de natuurlijke f rechtspersn die prducten en/f diensten p afstand aan cnsumenten aanbiedt; Cnsument:

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Webshop Uil VR Solutions BV

Algemene Voorwaarden Webshop Uil VR Solutions BV Algemene Vrwaarden Webshp Uil VR Slutins BV Inhudspgave: Artikel 1 - Definities Artikel 2 - Identiteit van de ndernemer Artikel 3 - Tepasselijkheid Artikel 4 - Het aanbd Artikel 5 - De vereenkmst Artikel

Nadere informatie

Algemene Verkoop- en Leveringsvoorwaarden HILDESHEIM GROOTHANDEL B.V.

Algemene Verkoop- en Leveringsvoorwaarden HILDESHEIM GROOTHANDEL B.V. Algemene Verkp- en Leveringsvrwaarden HILDESHEIM GROOTHANDEL B.V. Artikel I: Definities In deze vrwaarden wrdt verstaan nder: Hildesheim: Hildesheim Grthandel B.V., statutair gevestigd te Purmerend en

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Lidaholm Garens

Algemene Voorwaarden Lidaholm Garens Algemene Vrwaarden Lidahlm Garens Inhudspgave: Artikel 1 - Definities Artikel 2 - Identiteit van de ndernemer Artikel 3 - Tepasselijkheid Artikel 4 - Het aanbd Artikel 5 - De vereenkmst Artikel 6 - Herrepingsrecht

Nadere informatie

Algemene consumentenvoorwaarden verkoop en levering bouw- en afbouwmaterialen en uitvoering van werkzaamheden

Algemene consumentenvoorwaarden verkoop en levering bouw- en afbouwmaterialen en uitvoering van werkzaamheden Algemene cnsumentenvrwaarden verkp en levering buw- en afbuwmaterialen en uitvering van werkzaamheden Deze algemene Vrwaarden van de Verenging van Handelaren in Buwmaterialen in Nederland (HIBIN) zijn

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden webshop (h)eerlijk vlees

Algemene Voorwaarden webshop (h)eerlijk vlees Algemene Vrwaarden webshp (h)eerlijk vlees Inhudspgave: Artikel 1 - Definities Artikel 2 - Identiteit van de ndernemer Artikel 3 - Tepasselijkheid Artikel 4 - Het aanbd Artikel 5 - De vereenkmst Artikel

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Prestum.nl

Algemene Voorwaarden Prestum.nl Algemene Vrwaarden Prestum.nl Inhudspgave: Artikel 1 - Definities Artikel 2 - Tepasselijkheid Artikel 3 - Het aanbd Artikel 4 - De vereenkmst Artikel 5 - Herrepingsrecht Artikel 6 - Ksten in geval van

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Inhoudsopgave:

Algemene Voorwaarden Inhoudsopgave: Algemene Vrwaarden Inhudspgave: Artikel 1 - Definities Artikel 2 - Identiteit van de ndernemer Artikel 3 - Tepasselijkheid Artikel 4 - Het aanbd Artikel 5 - De vereenkmst Artikel 6 - Herrepingsrecht Artikel

Nadere informatie

Opdrachtgever en opdrachtnemer samen te noemen: partijen, verklaren te zijn overeengekomen als volgt:

Opdrachtgever en opdrachtnemer samen te noemen: partijen, verklaren te zijn overeengekomen als volgt: RAAMOVEREENKOMST INCL. BIJLAGEN: JURIDISCHE DIENSTVERLENING VOOR DE GEMEENTE EDE DE ONDERGETEKENDEN: 1. De gemeente Ede, gevestigd aan Bergstraat 4 te 6711 DD Ede, rechtsgeldig vertegenwrdigd dr haar burgemeester,

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden SKOOP- Consultancy BV Op weg naar de juiste focus en koers

Algemene Voorwaarden SKOOP- Consultancy BV Op weg naar de juiste focus en koers Algemene Voorwaarden SKOOP- Consultancy BV Op weg naar de juiste focus en koers 1. Definities In deze Algemene Leveringsvoorwaarden wordt verstaan onder: Algemene Leveringsvoorwaarden Dienstverlening Opdrachtgever

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Inhoudsopgave: Artikel 1 - Definities Bedenktijd Consument Dag Duurtransactie Duurzame gegevensdrager Herroepingsrecht

Algemene Voorwaarden Inhoudsopgave: Artikel 1 - Definities Bedenktijd Consument Dag Duurtransactie Duurzame gegevensdrager Herroepingsrecht Algemene Vrwaarden Inhudspgave: Artikel 1 - Definities Artikel 2 - Identiteit van de ndernemer Artikel 3 - Tepasselijkheid Artikel 4 - Het aanbd Artikel 5 - De vereenkmst Artikel 6 - Herrepingsrecht Artikel

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Artikel 1- Identiteit van de ondernemer Artikel 2 - Toepasselijkheid Artikel 3 - Het aanbod

Algemene Voorwaarden Artikel 1- Identiteit van de ondernemer Artikel 2 - Toepasselijkheid Artikel 3 - Het aanbod Algemene Vrwaarden Artikel 1- Identiteit van de ndernemer Trend mda Oudemansstraat 82 1504 KP Zaandam Telefnnummer: (0031) 0623281926 Tussen 09;00 / 17;00 E-mailadres: inf@trendmda.nl KvK-nummer: 54290228

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Webshop Ginger.

Algemene voorwaarden Webshop Ginger. Algemene vrwaarden Webshp Ginger. Inhudspgave: Artikel 1 - Definities Artikel 2 - Identiteit van de ndernemer Artikel 3 - Tepasselijkheid Artikel 4 - Het aanbd Artikel 5 - De vereenkmst Artikel 6 - Herrepingsrecht

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Taximetkorting.nl

Algemene Voorwaarden Taximetkorting.nl Algemene Vrwaarden Taximetkrting.nl Inhudspgave: Artikel 1 - Definities Artikel 2 - Identiteit van de ndernemer Artikel 3 - Tepasselijkheid Artikel 4 - Het aanbd Artikel 5 - De vereenkmst Artikel 6 - Herrepingsrecht

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden. Artikel 3 - Toepasselijkheid

Algemene Voorwaarden. Artikel 3 - Toepasselijkheid Algemene Vrwaarden Inhudspgave: Artikel 1 - Definities Artikel 2 - Identiteit van de ndernemer Artikel 3 - Tepasselijkheid Artikel 4 - Het aanbd Artikel 5 - De vereenkmst Artikel 6 - Herrepingsrecht Artikel

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN KOPEN OP AFSTAND (CONSUMENTEN)

ALGEMENE VOORWAARDEN KOPEN OP AFSTAND (CONSUMENTEN) GROEP pstadres Pstbus 176 1270 AD Huizen vestigingsadres Arendstraat 16 1223 RE Hilversum 088-8648400 inf@unividuals.nl www.unividuals.nl Handelsregister 32138630 BTW nummer NL819770292B01 Bank (Rabbank)

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Veilige Kluizen.com. Inhoudsopgave: Artikel 1 - Definities

Algemene Voorwaarden Veilige Kluizen.com. Inhoudsopgave: Artikel 1 - Definities Algemene Vrwaarden Veilige Kluizen.cm Inhudspgave: Artikel 1 - Definities Artikel 2 - Identiteit van de ndernemer Artikel 3 - Tepasselijkheid Artikel 4 - Het aanbd Artikel 5 - De vereenkmst Artikel 6 -

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN

ALGEMENE VOORWAARDEN 1 ALGEMENE VOORWAARDEN Opgesteld door: 2 ALGEMENE VOORWAARDEN FRIETFEEST.NL, gevestigd te Sint-Oedenrode, ingeschreven in het handelsregister onder nummer 17223508 verder te noemen FF. Artikel 1: Definities.

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden - Equrion Services B.V. Inhoudsopgave: Artikel 1 - Definities. Artikel 2 - Identiteit van de ondernemer

Algemene Voorwaarden - Equrion Services B.V. Inhoudsopgave: Artikel 1 - Definities. Artikel 2 - Identiteit van de ondernemer Algemene Vrwaarden - Equrin Services B.V. Inhudspgave: Artikel 1 - Definities Artikel 2 - Identiteit van de ndernemer Artikel 3 - Tepasselijkheid Artikel 4 - Het aanbd Artikel 5 - De vereenkmst Artikel

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Home Security Twente (homesecuritytwente.nl & homesecurity-twente.nl)

Algemene Voorwaarden Home Security Twente (homesecuritytwente.nl & homesecurity-twente.nl) Hme Security Twente [ klantenservice@hmesecuritytwente.nl ] Pagina 1 van 7 Algemene Vrwaarden Hme Security Twente (hmesecuritytwente.nl & hmesecurity-twente.nl) Hebt u vragen m.b.t. deze algemene vrwaarden?

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden voor leden Stichting WebwinkelKeur

Algemene Voorwaarden voor leden Stichting WebwinkelKeur Algemene Vrwaarden vr leden Stichting WebwinkelKeur Inhudspgave: Artikel 1 - Definities Artikel 2 - Identiteit van de ndernemer Artikel 3 - Tepasselijkheid Artikel 4 - Het aanbd Artikel 5 - De vereenkmst

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden BouwZorgKampen

Algemene Voorwaarden BouwZorgKampen Algemene Vrwaarden BuwZrgKampen Artikel 1: Definities In deze Algemene Vrwaarden wrdt verstaan nder: Klusbedrijf: BuwZrgKampen, de pdrachtnemer, die bedrijfsmatig kluswerkzaamheden verricht vr bedrijven

Nadere informatie

Algemene voorwaarden picturefix. Download & print de algemene voorwaarden. Inhoudsopgave:

Algemene voorwaarden picturefix. Download & print de algemene voorwaarden. Inhoudsopgave: Algemene vrwaarden picturefix Dwnlad & print de algemene vrwaarden Inhudspgave: Artikel 1 - Definities Artikel 2 - Identiteit van de ndernemer Artikel 3 - Tepasselijkheid Artikel 4 - Het aanbd Artikel

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Thuiswinkel voor de levering van diensten Inhoudsopgave: Artikel 1 - Definities Bedenktijd Consument Dag Duurtransactie

Algemene Voorwaarden Thuiswinkel voor de levering van diensten Inhoudsopgave: Artikel 1 - Definities Bedenktijd Consument Dag Duurtransactie Algemene Vrwaarden Thuiswinkel vr de levering van diensten Deze Algemene Vrwaarden van de Nederlandse Thuiswinkel Organisatie zijn tt stand gekmen in verleg met de Cnsumentenbnd in het kader van de Cördinatiegrep

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Socialize Media

Algemene voorwaarden Socialize Media Algemene voorwaarden Socialize Media Artikel 1 Definities en toepasselijkheid 1.1 Opdrachtgever: de rechtspersoon die aan Socialize Media een opdracht heeft verstrekt tot het leveren van advies, beheer

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden voor leden Stichting WebwinkelKeur i4dessertwijn

Algemene Voorwaarden voor leden Stichting WebwinkelKeur i4dessertwijn Algemene Vrwaarden vr leden Stichting WebwinkelKeur i4dessertwijn Inhudspgave: Artikel 1 - Definities Artikel 2 - Identiteit van de ndernemer Artikel 3 - Tepasselijkheid Artikel 4 - Het aanbd Artikel 5

Nadere informatie

: De tussen SOVM en Opdrachtgever overeengekomen diensten, zoals opgenomen in Bijlage 1 bij de Opdracht.

: De tussen SOVM en Opdrachtgever overeengekomen diensten, zoals opgenomen in Bijlage 1 bij de Opdracht. Algemene Voorwaarden Buitenplaats de Poel SOVM 1. Definities In deze Algemene Leveringsvoorwaarden wordt verstaan onder: Algemene Leveringsvoorwaarden Dienstverlening Opdrachtgever Opdracht Opdrachttarief

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Thuiswinkel

Algemene Voorwaarden Thuiswinkel Algemene Vrwaarden Thuiswinkel Deze Algemene Vrwaarden van de Nederlandse Thuiswinkel Organisatie zijn tt stand gekmen in verleg met de Cnsumentenbnd in het kader van de Cördinatiegrep Zelfreguleringsverleg

Nadere informatie

Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden

Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden Algemene verkp- en leveringsvrwaarden Tepassing van eventuele algemene vrwaarden van de klant is uitgeslten tenzij dit uitdrukkelijk schriftelijk anders is vereengekmen. Algemene verkp- en leveringsvrwaarden

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden voor leden Stichting WebwinkelKeur. Inhoudsopgave:

Algemene Voorwaarden voor leden Stichting WebwinkelKeur. Inhoudsopgave: Algemene Vrwaarden vr leden Stichting WebwinkelKeur Inhudspgave: Artikel 1 - Definities Artikel 2 - Identiteit van de ndernemer Artikel 3 - Tepasselijkheid Artikel 4 - Het aanbd Artikel 5 - De vereenkmst

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Thuiswinkel. Inhoudsopgave: Artikel 1 - Definities

Algemene Voorwaarden Thuiswinkel. Inhoudsopgave: Artikel 1 - Definities Algemene Vrwaarden Thuiswinkel Deze Algemene Vrwaarden van de Nederlandse Thuiswinkel Organisatie zijn tt stand gekmen in verleg met de Cnsumentenbnd in het kader van de Cördinatiegrep Zelfreguleringsverleg

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN ALLROUND BACKOFFICE

ALGEMENE VOORWAARDEN ALLROUND BACKOFFICE Artikel 1 Definities 1. In deze voorwaarden wordt verstaan onder: Allround Backoffice: de gebruiker van deze algemene voorwaarden, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder

Nadere informatie

ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN OP AFSTAND. Inhoudsopgave:

ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN OP AFSTAND. Inhoudsopgave: ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN OP AFSTAND Inhudspgave: Artikel 1 - Definities Artikel 2 - Identiteit van de nderneming Artikel 3 - Tepasselijkheid Artikel 4 - Het aanbd Artikel 5 - De vereenkmst Artikel

Nadere informatie

Toelichting op het Dienstverleningsdocument Vermogen opbouwen (Gouden handdruk)

Toelichting op het Dienstverleningsdocument Vermogen opbouwen (Gouden handdruk) Telichting p het Dienstverleningsdcument Vermgen pbuwen (Guden handdruk) Inleiding. U heeft een dienstverleningsdcument (DVD) van ns ntvangen. Dit DVD is pgesteld cnfrm de vrschriften van de AFM; in dit

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Personenalarmering Zorgalarm Nederland (versie januari 2014)

Algemene Voorwaarden Personenalarmering Zorgalarm Nederland (versie januari 2014) ZrgAlarm Nederland Klantenservice Antwrdnummer 68 7940 VB Meppel Telefn: 088-126 85 55 inf@zrgalarmnederland.nl www.zrgalarmnederland.nl Algemene Vrwaarden Persnenalarmering Zrgalarm Nederland (versie

Nadere informatie

MODELARBEIDSOVEREENKOMST DIERENARTS-ASSISTENT(E)

MODELARBEIDSOVEREENKOMST DIERENARTS-ASSISTENT(E) MODELARBEIDSOVEREENKOMST DIERENARTS-ASSISTENT(E) KNMVD, juni 2015 Let p: De werkgever kan met werknemer k afspraken maken p basis van de CAO vr dierenartsenpraktijken en het daarin pgenmen mdelcntract.

Nadere informatie

Indien de activiteit van de ondernemer is onderworpen aan een relevant vergunningstelsel: de gegevens over de toezichthoudende autoriteit:

Indien de activiteit van de ondernemer is onderworpen aan een relevant vergunningstelsel: de gegevens over de toezichthoudende autoriteit: https://www.webwinkelkeur.nl/webwinkel/ vr meer infrmatie. Algemene Vrwaarden Inhudspgave: Artikel 1 - Definities Artikel 2 - Identiteit van de ndernemer Artikel 3 - Tepasselijkheid Artikel 4 - Het aanbd

Nadere informatie

Indien de activiteit van de ondernemer is onderworpen aan een relevant vergunningstelsel: de gegevens over de toezichthoudende autoriteit:

Indien de activiteit van de ondernemer is onderworpen aan een relevant vergunningstelsel: de gegevens over de toezichthoudende autoriteit: Algemene Vrwaarden vr leden Stichting WebwinkelKeur Inhudspgave: Artikel 1 - Definities Artikel 2 - Identiteit van de ndernemer Artikel 3 - Tepasselijkheid Artikel 4 - Het aanbd Artikel 5 - De vereenkmst

Nadere informatie

De overeenkomst inzake geneeskundige behandeling (WGBO)

De overeenkomst inzake geneeskundige behandeling (WGBO) De vereenkmst inzake geneeskundige behandeling (WGBO) Artikel 446 1.De vereenkmst inzake geneeskundige behandeling in deze afdeling verder aangeduid als de behandelingsvereenkmst is de vereenkmst waarbij

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Beefer Nederland

Algemene Voorwaarden Beefer Nederland Algemene Vrwaarden Beefer Nederland Inhudspgave: Artikel 1 - Definities Artikel 2 - Identiteit van de ndernemer Artikel 3 - Tepasselijkheid Artikel 4 - Het aanbd Artikel 5 - De vereenkmst Artikel 6 - Herrepingsrecht

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Inhoudsopgave: Artikel 1 - Definities Bedenktijd Consument Dag Duurtransactie Duurzame gegevensdrager Herroepingsrecht

Algemene Voorwaarden Inhoudsopgave: Artikel 1 - Definities Bedenktijd Consument Dag Duurtransactie Duurzame gegevensdrager Herroepingsrecht Algemene Vrwaarden Inhudspgave: Artikel 1 - Definities Artikel 2 - Identiteit van de ndernemer Artikel 3 - Tepasselijkheid Artikel 4 - Het aanbd Artikel 5 - De vereenkmst Artikel 6 - Herrepingsrecht Artikel

Nadere informatie

Algemene voorwaarden. Algemene Voorwaarden Thuiswinkel

Algemene voorwaarden. Algemene Voorwaarden Thuiswinkel Algemene vrwaarden Algemene Vrwaarden Thuiswinkel Deze Algemene Vrwaarden van de Nederlandse Thuiswinkel Organisatie zijn tt stand gekmen in verleg met de Cnsumentenbnd in het kader van de Cördinatiegrep

Nadere informatie

Artikel 2 - Identiteit van de ondernemer Topbloemen Nederland BV handelend onder de naam/namen: Topbloemen.nl, Bestflowers.nl, Wijn-vandaag.

Artikel 2 - Identiteit van de ondernemer Topbloemen Nederland BV handelend onder de naam/namen: Topbloemen.nl, Bestflowers.nl, Wijn-vandaag. Algemene Vrwaarden Thuiswinkel (vr cnsumenten) Deze Algemene Vrwaarden van de Nederlandse Thuiswinkel Organisatie zijn tt stand gekmen in verleg met de Cnsumentenbnd in het kader van de Cördinatiegrep

Nadere informatie

Artikel 2 - Identiteit van Bij Jelle. Inhoudsopgave: Algemene Voorwaarden Bij Jelle per 1 juni 2014.

Artikel 2 - Identiteit van Bij Jelle. Inhoudsopgave: Algemene Voorwaarden Bij Jelle per 1 juni 2014. Algemene Vrwaarden Bij Jelle per 1 juni 2014. Inhudspgave: Artikel 1 - Definities Artikel 2 - Identiteit van Bij Jelle Artikel 3 - Tepasselijkheid Artikel 4 - Het aanbd Artikel 5 - De vereenkmst Artikel

Nadere informatie

Deze Algemene Voorwaarden lief! lifestyle zijn tot stand gekomen in overleg met Webwinkel Keur.

Deze Algemene Voorwaarden lief! lifestyle zijn tot stand gekomen in overleg met Webwinkel Keur. Algemene Vrwaarden Nva baby- en kinderkleding Deze Algemene Vrwaarden lief! lifestyle zijn tt stand gekmen in verleg met Webwinkel Keur. Inhudspgave: Artikel 1 - Definities Artikel 2 - Identiteit van de

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden. Inhoudsopgave: Artikel 1 - Definities

Algemene Voorwaarden. Inhoudsopgave: Artikel 1 - Definities Algemene Vrwaarden Inhudspgave: Artikel 1 - Definities Artikel 2 - Identiteit van de ndernemer Artikel 3 - Tepasselijkheid Artikel 4 - Het aanbd Artikel 5 - De vereenkmst Artikel 6 - Herrepingsrecht Artikel

Nadere informatie

Wij hanteren dezelfde algemene voorwaarde als de Nederlandse thuiswinkel organisatie die tot stand zijn gekomen in overleg met de Consumentenbond

Wij hanteren dezelfde algemene voorwaarde als de Nederlandse thuiswinkel organisatie die tot stand zijn gekomen in overleg met de Consumentenbond Vrwaarden Wij hanteren dezelfde algemene vrwaarde als de Nederlandse thuiswinkel rganisatie die tt stand zijn gekmen in verleg met de Cnsumentenbnd Artikel 1 - Definities In deze vrwaarden wrdt verstaan

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden. Artikel 1 Definities In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

Algemene Voorwaarden. Artikel 1 Definities In deze voorwaarden wordt verstaan onder: Artikel 1 Definities In deze vrwaarden wrdt verstaan nder: 1. Ondernemer: de natuurlijke f rechtspersn die prducten en/f diensten p afstand aan cnsumenten aanbiedt; 2. Cnsument: de natuurlijke persn die

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden. Inhoudsopgave:

Algemene Voorwaarden. Inhoudsopgave: Algemene Vrwaarden Inhudspgave: Artikel 1 - Definities Artikel 2 - Identiteit van de ndernemer Artikel 3 - Tepasselijkheid Artikel 4 - Het aanbd Artikel 5 - De vereenkmst Artikel 6 - Herrepingsrecht Artikel

Nadere informatie

Gastouderbureau Noorderlicht

Gastouderbureau Noorderlicht Algemene richtlijnen: Vraag- en gastuders wrden geacht kennis te hebben genmen van de werkwijze van ; Gastuders wrden geacht bij aanvang van de pvang te handelen cnfrm het pedaggisch plan; hanteert de

Nadere informatie

Algemene Leveringsvoorwaarden

Algemene Leveringsvoorwaarden Algemene Leveringsvrwaarden Inhudspgave: Artikel 1 Definities Artikel 2 - Identiteit van de ndernemer Artikel 3 Tepasselijkheid Artikel 4 - Het aanbd Artikel 5 - De vereenkmst Artikel 6 Herrepingsrecht

Nadere informatie

Modellencontract. TFP(Time for Prints)/TFCD (Time for CD) Contract tussen Model en amateurfotograaf. Naam :... Adres :... Postcode/Woonplaats :...

Modellencontract. TFP(Time for Prints)/TFCD (Time for CD) Contract tussen Model en amateurfotograaf. Naam :... Adres :... Postcode/Woonplaats :... Mdellencntract TFP(Time fr Prints)/TFCD (Time fr CD) Cntract tussen Mdel en amateurftgraaf Ondergetekenden: Naam :... Adres :... Pstcde/Wnplaats:... Telefn :... Email/Website :... Hierna genemd Ftgraaf,

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Thuiswinkel

Algemene Voorwaarden Thuiswinkel Algemene Vrwaarden Thuiswinkel Deze Algemene Vrwaarden van de Nederlandse Thuiswinkel Organisatie zijn tt stand gekmen in verleg met de Cnsumentenbnd in het kader van de Cördinatiegrep Zelfreguleringsverleg

Nadere informatie

Algemene leverings- en betalingvoorwaarden

Algemene leverings- en betalingvoorwaarden Algemene leverings- en betalingvrwaarden Artikel 1 Algemeen 1. In deze vrwaarden wrdt Snel's WebShp, gevestigd te Geerplderweg 22 in Guda verder aangeduid als Snel's WebShp en haar cntractpartner als kper.

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Hendriks Project Support

Algemene voorwaarden Hendriks Project Support Artikel 1 Definities 1. In deze voorwaarden wordt verstaan onder: Hendriks Project Support: de gebruiker van deze algemene voorwaarden, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder

Nadere informatie

Door Datalab B.V. geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer:

Door Datalab B.V. geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer: Algemene Vrwaarden MyOV Dr Datalab B.V. geregistreerd bij de Kamer van Kphandel nder nummer: 59087757 0000 000028408217 Wij verzeken u deze algemene vrwaarden zrgvuldig te lezen. Uw gebruik van de applicatie

Nadere informatie

Bankoverstapdienst - reglement

Bankoverstapdienst - reglement versie 1.0-28/10/2009 Bankverstapdienst - reglement Dit reglement vrmt het algemeen kader waarbinnen de deelnemende banken in België een bankverstapdienst vr zichtrekeningen aanbieden aan de cnsument.

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Thuiswinkel

Algemene Voorwaarden Thuiswinkel Algemene Vrwaarden Thuiswinkel Deze Algemene Vrwaarden van de Nederlandse Thuiswinkel Organisatie (hierna: Thuiswinkel.rg) zijn tt stand gekmen in verleg met de Cnsumentenbnd in het kader van de Cördinatiegrep

Nadere informatie

Tegels en Sanitair Online

Tegels en Sanitair Online 1 Algemene Vrwaarden Inhudspgave: Artikel 1 - Definities Artikel 2 - Identiteit van de ndernemer Artikel 3 - Tepasselijkheid Artikel 4 - Het aanbd Artikel 5 - De vereenkmst Artikel 6 - Herrepingsrecht

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Artikel 1. Definities Artikel 2. Toepasselijkheid Artikel 3. Afwijkingen van de Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden Artikel 1. Definities Artikel 2. Toepasselijkheid Artikel 3. Afwijkingen van de Algemene Voorwaarden Algemene Voorwaarden Artikel 1. Definities 1.1 Sterq, gevestigd te Amsterdam, rechtsgeldig vertegenwoordigd door drs. R.P. van Straaten, arts. 1.2 De werkgever: de natuurlijke persoon, dan wel rechtspersoon

Nadere informatie

Toelichting bij het formulier subsidievaststelling behorend bij artikel 7.1 van de Kaderregeling subsidies OCW, SZW en VWS

Toelichting bij het formulier subsidievaststelling behorend bij artikel 7.1 van de Kaderregeling subsidies OCW, SZW en VWS Telichting bij het frmulier subsidievaststelling behrend bij artikel 7.1 van de Kaderregeling subsidies OCW, SZW en VWS Dit dcument licht stapsgewijs alle nderdelen van het aanvraagfrmulier vr een subsidievaststelling

Nadere informatie

17 FEB.Z0G9. Datum 16 februari 2009 Aan De heer F. van Hattem Mevrouw L. Sluyser. Betreft Huurcontract Julianaplein 1, kenmerk 405709 d.d.

17 FEB.Z0G9. Datum 16 februari 2009 Aan De heer F. van Hattem Mevrouw L. Sluyser. Betreft Huurcontract Julianaplein 1, kenmerk 405709 d.d. Gasthuisstraat 32 Pstbus 204 Telefn 023 511 53 00 stadsbib[itheek@haar[em.nl 2011 XP Haarlem 2000 AE Haarlem Telefax 023 511 53 90 www.sbhaarlem.nl Datum 16 februari 2009 Aan De heer F. van Hattem Mevruw

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Thuiswinkel

Algemene Voorwaarden Thuiswinkel Algemene Vrwaarden Thuiswinkel Deze Algemene Vrwaarden van de Nederlandse Thuiswinkel Organisatie (hierna: Thuiswinkel.rg) zijn tt stand gekmen in verleg met de Cnsumentenbnd in het kader van de Cördinatiegrep

Nadere informatie

Onze Algemene voorwaarden samengevat in simpele zinnen:

Onze Algemene voorwaarden samengevat in simpele zinnen: Onze Algemene vrwaarden samengevat in simpele zinnen: - Wij dienen u een degelijk en nieuw prduct te sturen, wat aan uw verwachtingen vldet. - Wij zrgen vr levering binnen de aangegeven levertijd en als

Nadere informatie

Ondernemer: de natuurlijke of rechtspersoon die producten en/of diensten op afstand aan consumenten aanbiedt;

Ondernemer: de natuurlijke of rechtspersoon die producten en/of diensten op afstand aan consumenten aanbiedt; Algemene vrwaarden Artikel 1 Definities In deze vrwaarden wrdt verstaan nder: Ondernemer: de natuurlijke f rechtspersn die prducten en/f diensten p afstand aan cnsumenten aanbiedt; Cnsument: de natuurlijke

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Thuiswinkel

Algemene Voorwaarden Thuiswinkel Algemene Vrwaarden Thuiswinkel Deze Algemene Vrwaarden van de Nederlandse Thuiswinkel Organisatie (hierna: Thuiswinkel.rg) zijn tt stand gekmen in verleg met de Cnsumentenbnd in het kader van de Cördinatiegrep

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Thuiswinkel

Algemene Voorwaarden Thuiswinkel Algemene Vrwaarden Thuiswinkel Deze Algemene Vrwaarden van de Nederlandse Thuiswinkel Organisatie (hierna: Thuiswinkel.rg) zijn tt stand gekmen in verleg met de Cnsumentenbnd in het kader van de Cördinatiegrep

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR LEVERING AAN CONSUMENTEN VDS

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR LEVERING AAN CONSUMENTEN VDS Algemene Vrwaarden Van Dijk Services Januari 2014, Gedepneerd bij de Kamer Van Kphandel Artikel 1 Definitie 1. Onder "gebruiker" wrdt in deze Algemene Vrwaarden verstaan degene die deze Algemene Vrwaarden

Nadere informatie

Vrijblijvende object informatie TE KOOP Schiedamsedijk 70a - 71a 3011 EK Rotterdam

Vrijblijvende object informatie TE KOOP Schiedamsedijk 70a - 71a 3011 EK Rotterdam Email: rijnmnd@hwmakelaars.nl Vrijblijvende bject infrmatie TE KOOP Schiedamsedijk 70a - 71a 3011 EK Rtterdam Email: rijnmnd@hwmakelaars.nl Vrijblijvende bject infrmatie TE KOOP Schiedamsedijk 70a - 71a

Nadere informatie

Controleprotocol Sociaal Domein

Controleprotocol Sociaal Domein Cntrleprtcl Sciaal Dmein Cntrleprtcl vr de accuntantscntrle bij: dr de gemeenten in de regi Amersfrt* gesubsidieerde rganisaties vr Jeugdzrg en WMO dr de gemeenten in de regi Amersfrt f dr de gemeente

Nadere informatie

2.3 Afwijkende bedingen en afspraken zijn pas rechtsgeldig als zij uitdrukkelijk en schriftelijk met Zaandam Webdesign zijn overeengekomen.

2.3 Afwijkende bedingen en afspraken zijn pas rechtsgeldig als zij uitdrukkelijk en schriftelijk met Zaandam Webdesign zijn overeengekomen. Algemene Voorwaarden Zaandam Webdesign Artikel 1. Definities 1.1 In deze algemene voorwaarden wordt onder de opdrachtgever verstaan: de wederpartij van Zaandam Webdesign en onder overeenkomst: de overeenkomst

Nadere informatie

o o o o o o o o o o o o o o o Algemene voorwaarden Gastouderbureau Charno VOF Definities In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:

o o o o o o o o o o o o o o o Algemene voorwaarden Gastouderbureau Charno VOF Definities In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder: Algemene vrwaarden Gastuderbureau Charn VOF Definities In deze Algemene Vrwaarden wrdt verstaan nder: Gastuderbureau: Gastuderbureau Charn VOF Gastuder: degene die na bemiddeling dr het gastuderbureau

Nadere informatie

Aanmeldformulier cursus

Aanmeldformulier cursus Aanmeldfrmulier cursus Cursus Prijs Gegevens Deelnemer Geslacht Achternaam* Vrletter(s)* Repnaam* Man / Vruw Gebrtedatum* Gebrtegemeente* Gebrteland* Burgerservicenummer* Berep / Functie Adresgegevens

Nadere informatie

Bankoverstapdienst - reglement

Bankoverstapdienst - reglement versie 3.0-1/7/2011 Bankverstapdienst - reglement Dit reglement vrmt het algemeen kader waarbinnen de deelnemende banken in België een bankverstapdienst vr zichtrekeningen aanbieden aan de cnsument. De

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN

ALGEMENE VOORWAARDEN ALGEMENE VOORWAARDEN Inhudspgave: Artikel 1 - Definities Artikel 2 - Identiteit van Fleece-it! Artikel 3 - Tepasselijkheid Artikel 4 - Het aanbd Artikel 5 - De vereenkmst Artikel 6 Uitsluiting van herrepingsrecht

Nadere informatie