Algemene consumentenvoorwaarden verkoop en levering bouw- en afbouwmaterialen en uitvoering van werkzaamheden

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Algemene consumentenvoorwaarden verkoop en levering bouw- en afbouwmaterialen en uitvoering van werkzaamheden"

Transcriptie

1 Algemene cnsumentenvrwaarden verkp en levering buw- en afbuwmaterialen en uitvering van werkzaamheden Deze algemene Vrwaarden van de Verenging van Handelaren in Buwmaterialen in Nederland (HIBIN) zijn ttstandgekmen in december 2003 in verleg met de Cnsumentenbnd en de Vereniging Eigen Huis in het kader van de Cördinatengrep Zelfreguleringsverleg van de Sciaal-Ecnmische Raad en treden in werking per 1 januari De CZ stelt het p prijs indien zulks bij een citaat uit deze Algemene Vrwaarden vermeld wrdt. ARTIKEL 1 - Definities ARTIKEL 2 - Tepasselijkheid ARTIKEL 3 - Aanbd ARTIKEL 4 - Ttstandkming van de vereenkmst ARTIKEL 5 - Verplichtingen van de ndernemer ARTIKEL 6 - Verantwrdelijkheid van de cnsument ARTIKEL 7 - Onvrziene cmplicaties ARTIKEL 8 - Meer- en minderwerk ARTIKEL 9 - Beëindiging van het werk in nvltide staat ARTIKEL 10 - (Op)levering ARTIKEL 11 - Overschrijding (p)leveringstermijn ARTIKEL 12 - Returzendingen ARTIKEL 13 - Zekerheid bij vruitbetaling ARTIKEL 14 - Betaling in termijnen ARTIKEL 15 - De eindafrekening ARTIKEL 16 - Niet-nakming van de betalingsverplichting ARTIKEL 17 - Garantie vr het geleverde ARTIKEL 18 - Geschillenregeling ARTIKEL 19 - Branchegarantie nakming bindende adviezen ARTIKEL 20 - Wijziging van de Algemene Vrwaarden Reglement Hibin garantiefnds Artikel 1: Definities In deze vrwaarden wrdt verstaan nder: Cnsument : natuurlijk persn, die niet (mede) handelt in de uitefening van een berep f bedrijf. Ondernemer: de natuurlijke f rechtspersn, lid van Hibin, die bedrijfsmatig ffertes uitbrengt, die buw- en afbuwmaterialen levert, daarte te verwerken prducten levert en indien vereengekmen verwerkt, aanbrengt en/f mnteert. Werk : het ttaal van de tussen de cnsument en de ndernemer vereengekmen levering van materialen en indien vereengekmen uit te veren werkzaamheden. Algemene Vrwaarden : Algemene cnsumentenvrwaarden verkp en levering buw- en afbuwmaterialen en uitvering van werkzaamheden. Hibin garantiefnds : het fnds van Hibin dat de pdrachtgever garandeert dat de vereenkmst vlledig wrdt nagekmen in de situatie dat de ndernemer hierte zelf niet meer in staat is vanwege surséance van betaling, faillissement f een schuldsaneringsregeling krachtens de Wet Schuldsanering Natuurlijke Persnen. Het reglement van het Hibin garantiefnds maakt nderdeel uit van deze Algemene Vrwaarden. Geschillencmmissie : de Geschillencmmissie Buw- en Afbuwmaterialen van de Stichting Geschillencmmissies vr Cnsumentenzaken, Pstbus 90600, 2509 LP Den Haag.

2 Artikel 2: Tepasselijkheid Deze algemene vrwaarden zijn van tepassing p alle (prijs)aanbiedingen aan cnsumenten en vereenkmsten tussen ndernemer en cnsument. Artikel 3: Aanbd 1. Het aanbd mvat een vlledige en nauwkeurige mschrijving van de te leveren materialen en indien vereengekmen de uit te veren werkzaamheden. De mschrijving dient vldende gedetailleerd te zijn m een gede berdeling van het aanbd dr de cnsument mgelijk te maken. 2. Het aanbd wrdt vrzien van een dagtekening en is nherrepelijk gedurende 30 dagen na ntvangst van het aanbd. 3. Het aanbd wrdt schriftelijk gedaan, tenzij spedeisende mstandigheden dit verhinderen. 4. Het aanbd vermeldt de uiterste datum waarp de materialen zullen wrden geleverd en indien van het aanbd deel uitmakend de uit te veren werkzaamheden zullen aanvangen, tenzij de ndernemer in zijn aanbd vermeldt dat hij slechts bij benadering een datum kan geven. Indien het aanbd (mede) de uitvering van werkzaamheden mvat wrdt daarin een vaste datum dan wel een vermedelijk weeknummer van plevering vermeld. 5. Het aanbd geeft inzicht in de prijs van de materialen en in de prijsvrmingmethde die vr de uit te veren werkzaamheden zal wrden gehanteerd: aanneemsm f regie. Bij de prijsvrmingmethde aanneemsm kmen partijen een vast bedrag vereen waarvr de werkzaamheden zullen wrden verricht; Bij de prijsvrmingmethde regie det de ndernemer een nauwkeurige pgave van de prijsfactren (.a. uurtarief en eenheidsprijzen van de bendigde materialen). De ndernemer kan p verzek van de cnsument een indicatie geven van de te verwachten uitveringsksten dr het nemen van een richtprijs. 6. Het aanbd vermeldt de betalingswijze. 7. Het aanbd gaat vergezeld van een exemplaar van deze Algemene Vrwaarden en het daarbij behrende reglement van het Hibin garantiefnds. Artikel 4: Ttstandkming van de vereenkmst De vereenkmst kmt tt stand dr aanvaarding van het aanbd dr de cnsument. Artikel 5: Verplichtingen van de ndernemer 1. De ndernemer levert de vereengekmen materialen ged en deugdelijk en naar de bepalingen van de vereenkmst. De ndernemer vert de werkzaamheden ged, deugdelijk en naar de bepalingen van de vereenkmst uit. De uit te veren werkzaamheden wrden verricht binnen de nrmale werktijden die gelden vr de nderneming, tenzij anders is vereengekmen. 2. De ndernemer neemt bij de levering van materialen en bij uitvering van werkzaamheden de daarp van tepassing zijnde wettelijke vrschriften in acht zals deze van kracht zijn f zullen zijn ten tijde van de levering/uitvering. 3. De ndernemer verstrekt de cnsument duidelijke instructies ver het lssen van de materialen, zdat de plaats van aflevering van de materialen ged bereikbaar is en de materialen naast de wagen kunnen wrden gelst. De ndernemer vermeldt dit, indien van tepassing, expliciet in zijn aanbieding. 4. De ndernemer is verplicht de cnsument te wijzen p: njuistheden in de pdracht vr zver de ndernemer deze kent f redelijkerwijs behrt te kennen; gebreken en ngeschiktheid van zaken (waarnder materialen f hulpmiddelen) die dr de cnsument ter beschikking zijn gesteld vr zver de ndernemer deze kent f redelijkerwijs behrt te kennen; njuistheden in de pgedragen werkzaamheden, waarnder het werken p een ndeugdelijke ndergrnd, vr zver de ndernemer deze kent f redelijkerwijs behrt te kennen. 5. De ndernemer verplicht zich na aanvang het werk regelmatig vrt te zetten. 6. De ndernemer draagt er zrg vr dat het werk wrdt verricht dr terzake deskundige persnen.

3 7. De ndernemer heeft recht p termijnverlenging indien de uitvering van het werk wrdt vertraagd ten gevlge van mstandigheden die vr risic van de cnsument kmen. Artikel 6: Verantwrdelijkheid van de cnsument 1. De cnsument stelt de ndernemer in de gelegenheid de materialen af te leveren dan wel het werk te verrichten. 2. De cnsument zrgt ervr dat de plaats van aflevering van de materialen ged bereikbaar is en, indien van tepassing, dat de ruimte waar de werkzaamheden wrden uitgeverd tijdig beschikbaar is. 3. De cnsument zrgt ervr dat de ndernemer tijdig kan beschikken ver de vr het werk bendigde gedkeuringen (zals vergunningen e.d.) en de vr het werk te verschaffen gegevens; een en ander p aanwijzing van de ndernemer. 4. De cnsument verschaft de hem ter beschikking staande aansluitingsmgelijkheden ten beheve van de vr het werk bendigde energie en water. De ksten van elektriciteit, gas en water kmen vr zijn rekening. 5. De cnsument dient er vr te zrgen dat dr derden uit te veren werkzaamheden en/f leveringen die niet tt het werk van de ndernemer behren, zdanig en z tijdig wrden verricht dat de uitvering van het werk daarvan geen vertraging ndervindt. Indien niettemin vertraging in de zin van dit lid ntstaat, dient de cnsument de ndernemer daarvan tijdig in kennis te stellen. 6. Indien de aanvang f de vrtgang van het werk wrdt vertraagd dr mstandigheden als bedeld in het vrgaande lid, dient de cnsument de daarmee vr de ndernemer verband hudende schade te vergeden, indien deze mstandigheden de cnsument kunnen wrden tegerekend. 7. De cnsument draagt het risic vr schade verrzaakt dr njuistheden in de pgedragen werkzaamheden; njuistheden in de dr de cnsument verlangde cnstructies en werkwijzen; gebreken aan de (n)rerende zaak waaraan het werk wrdt verricht; gebreken in materialen f hulpmiddelen die dr de cnsument ter beschikking zijn gesteld.dit det niet af aan de plicht van de ndernemer m de cnsument te waarschuwen p grnd van artikel 5 lid 4. Artikel 7: Onvrziene cmplicaties 1. Wanneer zich nvrziene cmplicaties vrden, det de ndernemer hiervan z spedig mgelijk mededeling aan de cnsument. 2. Indien de ndernemer de cnsument niet kan bereiken, dient hij het werk te nderbreken, behalve indien de nvrziene cmplicatie nmiddellijk handelen vereist. 3. Eventuele extra ksten die de ndernemer met maken in verband met een nvrziene cmplicatie die nmiddellijk handelen vereist en die redelijk zijn ter beperking van de schade, zullen dr de cnsument wrden verged. 4. Indien de nvrziene cmplicatie niet nmiddellijk handelen vereist, kan de cnsument meer- en minderwerk pdragen. Artikel 8: Meer- en minderwerk 1. Bij de prijsvrmingmethde aanneemsm in de zin van artikel 3 lid 5 kan de cnsument nadat de vereenkmst is geslten, znder dat een aparte vereenkmst wrdt geslten meer- f minderwerk pdragen, mits het sald van de daaruit vrtvleiende verrekeningen niet meer bedraagt dan 10% van de aanneemsm. 2. Meer- f minderwerk wrdt behudens spedeisende mstandigheden vraf schriftelijk vereengekmen. 3. Bij betwisting zal de ndernemer het bestaan van de pdracht tt meer- en minderwerk meten aantnen. Artikel 9: Beëindiging van het werk in nvltide staat 1. De cnsument is te allen tijde bevegd de vereenkmst tt uitvering van het werk geheel f gedeeltelijk p te zeggen.

4 2. Bij de prijsvrmingmethde aanneemsm in de zin van artikel 3 lid 5 sub a zal de cnsument de ndernemer de hem tekmende aanneemsm vergeden vermeerderd met de dr de ndernemer gemaakte ksten en verminderd met de besparingen die vr de ndernemer vrtvleien uit de pzegging. 3. Bij de prijsvrmingmethde regie in de zin van artikel 3 lid 5 sub b zal de cnsument aan de ndernemer vergeden de bestede ln- en materiaalksten vermeerderd met de dr de ndernemer gemaakte ksten, inclusief een redelijke vergeding vr de gederfde winst die de ndernemer ver het gehele werk zu hebben genten. 4. Partijen verplichten zich ver en weer ingeval van pzegging als bedeld in dit artikel aan een gezamenlijke vastlegging van het werk in nvltide staat mee te werken. Artikel 10: (Op)levering 1. Wanneer partijen een vaste datum van (p)levering zijn vereengekmen, wrden de materialen / wrdt het werk p deze datum (p)geleverd. Wanneer partijen een vermedelijke datum van (p)levering zijn vereengekmen, wrden de materialen/ wrdt het werk p f mstreeks deze datum (p)geleverd 2. Het werk wrdt in de navlgende gevallen als (p)geleverd beschuwd: wanneer de ndernemer de cnsument schriftelijk heeft medegedeeld dat het werk vltid is en deze het werk heeft aanvaard dr ndertekening van een pleveringsfrmulier; wanneer een redelijke termijn is verstreken nadat de ndernemer schriftelijk aan de cnsument heeft meegedeeld dat het werk vltid is en deze heeft nagelaten het werk binnen die termijn te aanvaarden, tenzij de cnsument binnen die peride het werk schriftelijk gemtiveerd afkeurt. Kleine gebreken, die geveglijk vóór een ng vlgende betalingstermijn kunnen wrden hersteld, zullen geen reden tt nthuding van de gedkeuring mgen zijn, mits zij een eventuele ingebruikneming niet in de weg staan. De ndernemer is gehuden de in dit lid bedelde gebreken z spedig mgelijk te herstellen; wanneer de cnsument het bject waaraan het werk is verricht weer in gebruik neemt, met dien verstande, dat dr ingebruikneming van een gedeelte van het werk, dat gedeelte als pgeleverd wrdt beschuwd, tenzij het aan ingebruikneming verbnden gevlg (plevering) niet gerechtvaardigd is; bij levering van materialen af magazijn: zdra de materialen in f p de ververmiddelen zijn geladen; bij franc levering van materialen: zdra de zaken ter plaatse zijn aangeverd en gelst. 3. Gebreken in geleverde materialen die de cnsument redelijkerwijs kan cnstateren dienen dr de cnsument na aflevering en vóór verwerking en/f mntage z spedig mgelijk, bij vrkeur schriftelijk te wrden gemeld bij de ndernemer. 4. Bij verwerking/mntage van de te leveren materialen dr de ndernemer dient, ingeval de materialen vóór de verwerking/mntage wrden afgeleverd, de cnsument de materialen bij aflevering te cntrleren p aantallen en zichtbare beschadiging van de verpakkingen. Artikel 11: Overschrijding (p)leveringstermijn 1. Bij verschrijding van een vereengekmen vaste datum vr de plevering van de dr de ndernemer uit te veren vereengekmen werkzaamheden is de ndernemer aan de pdrachtgever znder dat de pdrachtgever hem in gebreke heft te stellen een gefixeerde schadevergeding van 30 per kalenderdag verschuldigd vr iedere dag f gedeelte daarvan dat de vereengekmen vaste pleveringsdatum wrdt verschreden, tenzij de ndernemer aantnt dat dit kmt dr mstandigheden die niet vr zijn risic zijn. Deze beteregeling is van vereenkmstige tepassing p de situatie dat plevering éé rder plaatsvindt dan de dr partijen vereengekmen vaste datum dch p die dag blijkt dat in redelijkheid niet van plevering gesprken kan wrden. 2. Bij verschrijding van een vereengekmen vermedelijke datum vr de plevering van de dr de ndernemer uit te veren vereengekmen werkzaamheden dient de pdrachtgever de ndernemer schriftelijk in gebreke te stellen en de gelegenheid te geven de werkzaamheden alsng binnen een redelijke termijn p te leveren. Verzuimt de ndernemer dit dan is hij aan de pdrachtgever een gefixeerde schadevergeding van 30 per kalenderdag verschuldigd vr iedere dag f gedeelte daarvan dat deze redelijke termijn wrdt verschreden, tenzij de

5 ndernemer aantnt dat dit kmt dr mstandigheden die niet vr zijn risic zijn. Deze beteregeling is van vereenkmstige tepassing p de situatie dat plevering éérder plaatsvindt dan de dr partijen vereengekmen vermedelijke datum dch p die dag blijkt dat in redelijkheid niet van plevering gesprken kan wrden. 3. De in lid 1 en 2 bedelde gefixeerde schadevergeding bedraagt bij een vereengekmen bedrag kleiner f gelijk aan maximaal 20% van dat bedrag en bij bedragen grter dan maximaal 10% van dat bedrag. 4. De pdrachtgever is bevegd m de in lid 1 en 2 bedelde schadevergeding te verrekenen met de eerstvlgende termijn f met de eindafrekening. Deze schadevergeding is niet verschuldigd vr dagen zwel binnen als na de bedelde pleveringstermijn dat de plevering dr vermacht van de ndernemer is vertraagd. 5. Bij verschrijding van een vereengekmen vaste datum vr de levering van materialen heeft de pdrachtgever het recht znder de ndernemer in gebreke te heven stellen m de vereenkmst te ntbinden. 6. Bij verschrijding van een vereengekmen vermedelijke datum vr de levering van materialen dient de pdrachtgever de ndernemer schriftelijk in gebreke te stellen en de gelegenheid te geven deze materialen alsng binnen een redelijke termijn te leveren. Verzuimt de ndernemer dit dan heeft de pdrachtgever het recht m de vereenkmst te ntbinden. Artikel 12: Returzendingen 1. Alleen nbeschadigde materialen die dr de ndernemer uit vrraad zijn geleverd kunnen vr zver de leverancier de betreffende materialen ng in vrraad hudt wrden teruggebracht. Dit dient te geschieden binnen 4 weken na levering in riginele, nbeschadigde en cmplete verpakkingen tegen de betaalde prijs minus 25% als kstenvergeding. 2. Materialen p bestelling wrden nimmer teruggenmen. Artikel 13: Zekerheid bij vruitbetaling 1. De ndernemer kan bij het sluiten van de vereenkmst van de cnsument een vruitbetaling van maximaal 10% van het vereengekmen bedrag bedingen. 2. Op de vruitbetaling zijn de bepalingen van het Hibin garantiefnds dat deel uitmaakt van deze Algemene Vrwaarden van vereenkmstige tepassing. Artikel 14: Betaling in termijnen 1. Partijen kunnen vereenkmen dat betaling in termijnen geschiedt in evenredigheid met de vrtgang van de levering / het uit te veren werk. Betaling dient in dat geval plaats te vinden uiterlijk twee weken na ntvangst van de rekening. 2. Indien betaling in termijnen is vereengekmen en de ndernemer zijn verplichting terzake van de vrtzetting van de levering / het uit te veren werk niet nakmt, heeft de cnsument de bevegdheid de termijnbetaling p te schrten. Artikel 15: De eindafrekening 1. Binnen een redelijke termijn na de (p)levering dient de ndernemer bij de cnsument de eindafrekening in. 2. De eindafrekening geeft een duidelijke mschrijving van de geleverde materialen c.q. uitgeverde werkzaamheden, uitgesplitst naar de rsprnkelijke pdracht, en van het eventueel pgedragen meer- en/f minderwerk. 3. In de eindafrekening wrdt een specificatie gegeven van de gebruikte materialen en de ksten daarvan, van de gewerkte uren en de uurtarieven en van de verige ksten. Indien van tepassing wrdt verder een specificatie van meeren/ f minderwerk pgenmen. 4. De in het vrige lid genemde specificatie vindt niet plaats vr zver het werk is uitgeverd vr de prijsvrmingmethde aanneemsm, behudens pgedragen meer- en/f minderwerk. 5. Indien de ndernemer bij de prijsvrmingmethde regie een richtprijs afgeeft, mag deze richtprijs met niet meer dan 10% wrden verschreden, behudens meerwerk, met inachtneming van het bepaalde in artikel 8. De reden van een eventuele verschrijding van de richtprijs dient uit de specificatie duidelijk te blijken.

6 6. Tenzij sprake is van cntante betaling vindt betaling van de eindafrekening plaats binnen twee weken na ntvangst van de rekening. Artikel 16: Niet-nakming van de betalingsverplichting 1. Indien de cnsument niet tijdig betaalt wrdt hij wettelijk geacht znder verdere ingebrekestelling in verzuim te verkeren. Niettemin zendt de ndernemer na het verstrijken van de betalingsdatum als bedeld in artikel 14 lid 1 en artikel 15 lid 6 één betalingsherinnering, waarin hij de cnsument p zijn verzuim wijst en hem alsng de gelegenheid geeft binnen twee weken na ntvangst van deze betalingsherinnering te betalen. 2. Over de betaling die niet tijdig is verricht, kan de ndernemer rente in rekening brengen vanaf het verstrijken van de betalingstermijn als bedeld in artikel 14 lid 1 en artikel 15 lid 6 tt de dag van ntvangst van het verschuldigde. Deze rente is gelijk aan de wettelijke rente ingevlge artikel 6:119 van het Burgerlijk Wetbek. 3. De ndernemer is na verlp van de in lid 1 bedelde termijn van twee weken bevegd znder nadere ingebrekestelling tt invrdering ver te gaan van het aan hem verschuldigde bedrag. Indien de ndernemer hierte vergaat, zijn de daaraan verbnden (buiten)gerechtelijke ksten naar redelijkheid vr rekening van de cnsument. 4. De ndernemer blijft eigenaar van geleverde en/f ng niet verwerkte materialen, ttdat de cnsument aan zijn betalingsverplichting heeft vldaan. 5. Indien de ndernemer een dr hem aan de cnsument verschuldigde schadevergeding niet tijdig betaalt, kan de cnsument hem per brief wijzen p zijn verzuim. Indien de ndernemer niet binnen twee weken na ntvangst van deze brief heeft betaald, wrdt hij geacht in verzuim te verkeren. De leden 2 en 3 van dit artikel zijn in dat geval van vereenkmstige tepassing. Artikel 17: Garantie vr het geleverde 1. De ndernemer garandeert dat eventuele na de plevering aan de dag getreden tekrtkmingen aan het uitgeverde werk gedurende een termijn van 24 maanden vanaf de plevering kstels zullen wrden verhlpen, tenzij hij aantnt dat het gebrek hem niet kan wrden tegerekend f het gebrek het gevlg is van het niet uitveren van een dr de leverancier vrgeschreven peridiek nderhud. Het vrgaande laat nverlet dat de ndernemer k na de genemde peride vr eventuele gebreken in het werk aansprakelijk kan zijn p grnd van de wet. 2. Bij levering vlgens mnster f shwrmmdel, geldt dat mnster f shwrmmdel als drsnee-hedanigheid van de levering. Vr zver met betrekking tt te leveren f te verwerken materialen, wat betreft de maatvering en technische kwaliteiten, de leverancier f de fabrikant van wie de ndernemer de prducten betrekt garandeert dat deze vlden aan NEN-EN- dan wel DIN-nrmen, geldt die garantie k tussen de ndernemer en de cnsument. 3. De tekrtkmingen als bedeld in lid 1 zijn tekrtkmingen die niet eerder dan het mment van ntdekking dr de cnsument nderkend hadden kunnen wrden en dr de cnsument z spedig mgelijk daarna schriftelijk aan de ndernemer zijn meegedeeld. Artikel 18: Geschillenregeling 1. Geschillen tussen de cnsument en de ndernemer ver de ttstandkming f uitvering van vereenkmsten met betrekking tt dr deze ndernemer te leveren f geleverde diensten, uitgeverde werkzaamheden en zaken, kunnen zwel dr de cnsument als dr de ndernemer wrden vrgelegd aan de Geschillencmmissie Buw- en Afbuwmaterialen, Pstbus 90600, 2509 LP Den Haag. 2. Een geschil wrdt dr de Geschillencmmissie slechts in behandeling genmen indien de cnsument zijn klacht eerst aan de ndernemer heeft vrgelegd. 3. Nadat de klacht aan de ndernemer is vrgelegd dient het geschil uiterlijk drie maanden na het ntstaan daarvan schriftelijk bij de Geschillencmmissie aanhangig te wrden gemaakt. 4. Wanneer de cnsument een geschil vrlegt aan de Geschillencmmissie, is de ndernemer aan deze keuze gebnden. Indien de ndernemer dit wil den, met hij de cnsument schriftelijk vragen zich binnen vijf weken uit te

7 spreken f hij daarmee akkrd gaat. De ndernemer dient daarbij aan te kndigen dat hij zich na het verstrijken van vrnemde termijn vrij zal achten het geschil aan de gewne rechter vr te leggen. 5. De Geschillencmmissie det uitspraak met inachtneming van de bepalingen van het vr haar geldende reglement. Het reglement van de Geschillencmmissie wrdt desgevraagd tegeznden. De beslissingen van de Geschillencmmissie geschieden bij wege van bindendadvies. Vr de behandeling van een geschil is een vergeding verschuldigd. Artikel 19: Branchegarantie nakming bindende adviezen 1. Hibin zal met bekwame sped de verplichtingen van de ndernemer tegenver de cnsument hem pgelegd dr de Geschillencmmissie in een bindend advies vernemen indien deze ndernemer deze verplichtingen niet binnen de daarvr in het bindend advies gestelde termijn is nagekmen, tenzij de ndernemer dat bindend advies binnen twee maanden na dagtekening daarvan ter tetsing aan de rechter heeft vrgelegd. 2. Vr tepassing van deze garantie is vereist dat de cnsument een schriftelijk berep det bij Hibin. Artikel 20: Wijziging van de Algemene Vrwaarden Hibin zal deze Algemene Vrwaarden slechts wijzigen in verleg met de Cnsumentenbnd en Vereniging Eigen Huis. Reglement Hibin garantiefnds 1. Het Hibin garantiefnds is ingesteld m rders uit te veren die de bij Hibin aangeslten leverancier vanwege surséance vanbetaling, faillissement f een schuldsaneringsregeling krachtens de Wet Schuldsanering Natuurlijke Persnen niet meer kan uitveren. 2. Het Hibin garantiefnds is uitsluitend van tepassing indien de rder is geplaatst bij een lid van Hibin. 3. Dr het Hibin garantiefnds wrdt de vruitbetaling van 10% cnfrm artikel 13 van de Hibin Algemene cnsumentenvrwaarden verkp en levering buw- en afbuwmaterialen en uitvering van werkzaamheden, zeker gesteld. 4. Het Hibin garantiefnds draagt er zrg vr dat de rder tegen de vereengekmen prijs en vrwaarden wrdt uitgeverd. 5. Bij een berep p het Hibin garantiefnds is de cnsument gehuden m z spedig mgelijk een afschrift van de rder c.q. rderbevestiging, evenals een bewijs van een eventuele vruitbetaling te zenden aan Hibin, pstbus 2161, 6802 CD Arnhem. 6. Hibin is gehuden de cnsument zijn berep p het garantiefnds schriftelijk te bevestigen en z spedig mgelijk daarna cntact met hem p te nemen ver de uitlevering van de rder. 7. Hibin wijst in verleg met de cnsument een bij Hibin aangeslten nderneming aan, die de rder tegen de vereengekmen vrwaarden uitvert. Zij streeft er met uiterste inspanning naar m de rsprnkelijke (p)leveringsdatum te handhaven c.q. z dicht mgelijk te benaderen. Indien de cnsument een berep det p het Hibin garantiefnds en er is sprake van een vereengekmen vaste f vermedelijke datum van (p)levering, wrdt de beteclausule cnfrm artikel 11 van de in punt 3 genemde vrwaarden pgeschrt. Partijen spreken in verleg met Hibin een nieuwe datum van (p)levering af. 8. De aan te wijzen nderneming vert het vergrte deel van de bestelde materialen in haar assrtiment. De verige materialen wrden in ged verleg met de cnsument geleverd in gelijkwaardige kwaliteit en uitvering. 9. Indien de rder is uitgeverd, zenden zwel de cnsument als de ndernemer hiervan bericht aan Hibin.

Algemene v((rwaarden ten beh(eve van het schildersbedrijf

Algemene v((rwaarden ten beh(eve van het schildersbedrijf Algemene v((rwaarden ten beh(eve van het schildersbedrijf 1. Definities In deze algemene v++rwaarden w+rdt verstaan +nder: Opdrachtnemer: het schildersbedrijf Opdrachtgever: Degene met wie +pdrachtnemer

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Lidaholm Garens

Algemene Voorwaarden Lidaholm Garens Algemene Vrwaarden Lidahlm Garens Inhudspgave: Artikel 1 - Definities Artikel 2 - Identiteit van de ndernemer Artikel 3 - Tepasselijkheid Artikel 4 - Het aanbd Artikel 5 - De vereenkmst Artikel 6 - Herrepingsrecht

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Belsimpel.nl:

Algemene voorwaarden Belsimpel.nl: Algemene vrwaarden Belsimpel.nl: Artikel 1 Definities In deze vrwaarden wrdt verstaan nder: Ondernemer: de natuurlijke f rechtspersn die prducten en/f diensten p afstand aan cnsumenten aanbiedt; Cnsument:

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden BouwZorgKampen

Algemene Voorwaarden BouwZorgKampen Algemene Vrwaarden BuwZrgKampen Artikel 1: Definities In deze Algemene Vrwaarden wrdt verstaan nder: Klusbedrijf: BuwZrgKampen, de pdrachtnemer, die bedrijfsmatig kluswerkzaamheden verricht vr bedrijven

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Thuiswinkel

Algemene Voorwaarden Thuiswinkel Algemene Vrwaarden Thuiswinkel Deze Algemene Vrwaarden van de Nederlandse Thuiswinkel Organisatie zijn tt stand gekmen in verleg met de Cnsumentenbnd in het kader van de Cördinatiegrep Zelfreguleringsverleg

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Artikel 1- Identiteit van de ondernemer Artikel 2 - Toepasselijkheid Artikel 3 - Het aanbod

Algemene Voorwaarden Artikel 1- Identiteit van de ondernemer Artikel 2 - Toepasselijkheid Artikel 3 - Het aanbod Algemene Vrwaarden Artikel 1- Identiteit van de ndernemer Trend mda Oudemansstraat 82 1504 KP Zaandam Telefnnummer: (0031) 0623281926 Tussen 09;00 / 17;00 E-mailadres: inf@trendmda.nl KvK-nummer: 54290228

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Thuiswinkel voor de levering van diensten Inhoudsopgave: Artikel 1 - Definities Bedenktijd Consument Dag Duurtransactie

Algemene Voorwaarden Thuiswinkel voor de levering van diensten Inhoudsopgave: Artikel 1 - Definities Bedenktijd Consument Dag Duurtransactie Algemene Vrwaarden Thuiswinkel vr de levering van diensten Deze Algemene Vrwaarden van de Nederlandse Thuiswinkel Organisatie zijn tt stand gekmen in verleg met de Cnsumentenbnd in het kader van de Cördinatiegrep

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Webshop Uil VR Solutions BV

Algemene Voorwaarden Webshop Uil VR Solutions BV Algemene Vrwaarden Webshp Uil VR Slutins BV Inhudspgave: Artikel 1 - Definities Artikel 2 - Identiteit van de ndernemer Artikel 3 - Tepasselijkheid Artikel 4 - Het aanbd Artikel 5 - De vereenkmst Artikel

Nadere informatie

Consumentenvoorwaarden

Consumentenvoorwaarden Consumentenvoorwaarden HIBIN Consumentenvoorwaarden Deze Algemene Voorwaarden van de Vereniging van Handelaren in Bouwmaterialen in Nederland (HIBIN) zijn tot stand gekomen in december 2003 in overleg

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden - Equrion Services B.V. Inhoudsopgave: Artikel 1 - Definities. Artikel 2 - Identiteit van de ondernemer

Algemene Voorwaarden - Equrion Services B.V. Inhoudsopgave: Artikel 1 - Definities. Artikel 2 - Identiteit van de ondernemer Algemene Vrwaarden - Equrin Services B.V. Inhudspgave: Artikel 1 - Definities Artikel 2 - Identiteit van de ndernemer Artikel 3 - Tepasselijkheid Artikel 4 - Het aanbd Artikel 5 - De vereenkmst Artikel

Nadere informatie

Algemene voorwaarden. Algemene Voorwaarden Thuiswinkel

Algemene voorwaarden. Algemene Voorwaarden Thuiswinkel Algemene vrwaarden Algemene Vrwaarden Thuiswinkel Deze Algemene Vrwaarden van de Nederlandse Thuiswinkel Organisatie zijn tt stand gekmen in verleg met de Cnsumentenbnd in het kader van de Cördinatiegrep

Nadere informatie

Algemene consumentenvoorwaarden verkoop en levering bouw- en afbouwmaterialen en uitvoering van werkzaamheden

Algemene consumentenvoorwaarden verkoop en levering bouw- en afbouwmaterialen en uitvoering van werkzaamheden Algemene consumentenvoorwaarden verkoop en levering bouw- en afbouwmaterialen en uitvoering van werkzaamheden Deze Algemene Voorwaarden van de Vereniging van Handelaren in Bouwmaterialen in Nederland (HIBIN)

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Thuiswinkel. Inhoudsopgave: Artikel 1 - Definities

Algemene Voorwaarden Thuiswinkel. Inhoudsopgave: Artikel 1 - Definities Algemene Vrwaarden Thuiswinkel Deze Algemene Vrwaarden van de Nederlandse Thuiswinkel Organisatie zijn tt stand gekmen in verleg met de Cnsumentenbnd in het kader van de Cördinatiegrep Zelfreguleringsverleg

Nadere informatie

Algemene voorwaarden picturefix. Download & print de algemene voorwaarden. Inhoudsopgave:

Algemene voorwaarden picturefix. Download & print de algemene voorwaarden. Inhoudsopgave: Algemene vrwaarden picturefix Dwnlad & print de algemene vrwaarden Inhudspgave: Artikel 1 - Definities Artikel 2 - Identiteit van de ndernemer Artikel 3 - Tepasselijkheid Artikel 4 - Het aanbd Artikel

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN

ALGEMENE VOORWAARDEN ALGEMENE VOORWAARDEN VisumPr B.V., Raamweg 1, 2596 HL, Den Haag Artikel 1. Definities In deze algemene vrwaarden wrden de vlgende definities tegepast: Opdrachtgever: de wederpartij van VisumPr B.V. VisumPr:

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN 123dubbelglas BV

ALGEMENE VOORWAARDEN 123dubbelglas BV 1 ALGEMENE VOORWAARDEN 123dubbelglas BV I. ALGEMENE GEDEELTE Artikel 1 Definities In deze Algemene Verkp-, Leverings-, en Aannemingsvrwaarden wrdt verstaan nder: 123dubbelglas : 123dubbelglas bv, Niclaas

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN KOPEN OP AFSTAND (CONSUMENTEN)

ALGEMENE VOORWAARDEN KOPEN OP AFSTAND (CONSUMENTEN) GROEP pstadres Pstbus 176 1270 AD Huizen vestigingsadres Arendstraat 16 1223 RE Hilversum 088-8648400 inf@unividuals.nl www.unividuals.nl Handelsregister 32138630 BTW nummer NL819770292B01 Bank (Rabbank)

Nadere informatie

1. Lid: onder een lid wordt verstaan een bij Pennyplace ingeschreven particulier of ZZP-er / bedrijf die / dat als doel heeft:

1. Lid: onder een lid wordt verstaan een bij Pennyplace ingeschreven particulier of ZZP-er / bedrijf die / dat als doel heeft: ALGEMENE VOORWAARDEN VAN PENNYPLACE VOOR LEDEN Inhudspgave: Artikel 1: Definities... 1 Artikel 2 - Identiteit van de ndernemer... 1 Artikel 3 -Tepasselijkheid en wijziging Algemene Vrwaarden... 2 Artikel

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Webshop Ginger.

Algemene voorwaarden Webshop Ginger. Algemene vrwaarden Webshp Ginger. Inhudspgave: Artikel 1 - Definities Artikel 2 - Identiteit van de ndernemer Artikel 3 - Tepasselijkheid Artikel 4 - Het aanbd Artikel 5 - De vereenkmst Artikel 6 - Herrepingsrecht

Nadere informatie

Artikel 2 - Identiteit van de ondernemer Topbloemen Nederland BV handelend onder de naam/namen: Topbloemen.nl, Bestflowers.nl, Wijn-vandaag.

Artikel 2 - Identiteit van de ondernemer Topbloemen Nederland BV handelend onder de naam/namen: Topbloemen.nl, Bestflowers.nl, Wijn-vandaag. Algemene Vrwaarden Thuiswinkel (vr cnsumenten) Deze Algemene Vrwaarden van de Nederlandse Thuiswinkel Organisatie zijn tt stand gekmen in verleg met de Cnsumentenbnd in het kader van de Cördinatiegrep

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden webshop (h)eerlijk vlees

Algemene Voorwaarden webshop (h)eerlijk vlees Algemene Vrwaarden webshp (h)eerlijk vlees Inhudspgave: Artikel 1 - Definities Artikel 2 - Identiteit van de ndernemer Artikel 3 - Tepasselijkheid Artikel 4 - Het aanbd Artikel 5 - De vereenkmst Artikel

Nadere informatie

Algemene consumentenvoorwaarden verkoop en levering bouw- en afbouwmaterialen en uitvoering van werkzaamheden. AV CZ/38 december 2003

Algemene consumentenvoorwaarden verkoop en levering bouw- en afbouwmaterialen en uitvoering van werkzaamheden. AV CZ/38 december 2003 Algemene consumentenvoorwaarden verkoop en levering bouw- en afbouwmaterialen en uitvoering van werkzaamheden AV CZ/38 december 2003 Deze Algemene Voorwaarden van de Vereniging van Handelaren in Bouwmaterialen

Nadere informatie

Wij hanteren dezelfde algemene voorwaarde als de Nederlandse thuiswinkel organisatie die tot stand zijn gekomen in overleg met de Consumentenbond

Wij hanteren dezelfde algemene voorwaarde als de Nederlandse thuiswinkel organisatie die tot stand zijn gekomen in overleg met de Consumentenbond Vrwaarden Wij hanteren dezelfde algemene vrwaarde als de Nederlandse thuiswinkel rganisatie die tt stand zijn gekmen in verleg met de Cnsumentenbnd Artikel 1 - Definities In deze vrwaarden wrdt verstaan

Nadere informatie

Cubro BVBA Algemene voorwaarden

Cubro BVBA Algemene voorwaarden Cubr BVBA Algemene vrwaarden Hiernder vindt u de algemene vrwaarden van Cubr BVBA. Deze vrwaarden zijn van tepassing p alle geleverde diensten en gemaakte vereenkmsten dr Cubr BVBA, tenzij expliciet anders

Nadere informatie

1. Ondernemer: de natuurlijke of rechtspersoon die producten en/of diensten op afstand aan consumenten aanbiedt;

1. Ondernemer: de natuurlijke of rechtspersoon die producten en/of diensten op afstand aan consumenten aanbiedt; Algemene Vrwaarden Artikel 1 - Definities In deze vrwaarden wrdt verstaan nder: 1. Ondernemer: de natuurlijke f rechtspersn die prducten en/f diensten p afstand aan cnsumenten aanbiedt; 2. Cnsument: de

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Inhoudsopgave:

Algemene Voorwaarden Inhoudsopgave: Algemene Vrwaarden Inhudspgave: Artikel 1 - Definities Artikel 2 - Identiteit van de ndernemer Artikel 3 - Tepasselijkheid Artikel 4 - Het aanbd Artikel 5 - De vereenkmst Artikel 6 - Herrepingsrecht Artikel

Nadere informatie

Algemene voorwaarden van Ballast Personeelsdiensten v.o.f.

Algemene voorwaarden van Ballast Personeelsdiensten v.o.f. Algemene vrwaarden van Ballast Persneelsdiensten v..f. 1. Definities Algemene Vrwaarden Cliënt Dienstverlening Opdrachtgever Opdracht Opdrachttarief Opdrachtbevestiging Transitietraject De algemene vrwaarden

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Thuiswinkel

Algemene Voorwaarden Thuiswinkel Algemene Vrwaarden Thuiswinkel Deze Algemene Vrwaarden van de Nederlandse Thuiswinkel Organisatie zijn tt stand gekmen in verleg met de Cnsumentenbnd in het kader van de Cördinatiegrep Zelfreguleringsverleg

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Taximetkorting.nl

Algemene Voorwaarden Taximetkorting.nl Algemene Vrwaarden Taximetkrting.nl Inhudspgave: Artikel 1 - Definities Artikel 2 - Identiteit van de ndernemer Artikel 3 - Tepasselijkheid Artikel 4 - Het aanbd Artikel 5 - De vereenkmst Artikel 6 - Herrepingsrecht

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden. Artikel 3 - Toepasselijkheid

Algemene Voorwaarden. Artikel 3 - Toepasselijkheid Algemene Vrwaarden Inhudspgave: Artikel 1 - Definities Artikel 2 - Identiteit van de ndernemer Artikel 3 - Tepasselijkheid Artikel 4 - Het aanbd Artikel 5 - De vereenkmst Artikel 6 - Herrepingsrecht Artikel

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Fred s schilderwerken

Algemene voorwaarden Fred s schilderwerken Inhoudsopgave Artikel 1 - Definities Artikel 2 - Werkingssfeer Artikel 3 - Aanbod Artikel 4 - Totstandkoming van de overeenkomst Artikel 5 - Uitbesteding aan derden Artikel 6 - Verplichtingen van Fred

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Inhoudsopgave: Artikel 1 - Definities Bedenktijd Consument Dag Duurtransactie Duurzame gegevensdrager Herroepingsrecht

Algemene Voorwaarden Inhoudsopgave: Artikel 1 - Definities Bedenktijd Consument Dag Duurtransactie Duurzame gegevensdrager Herroepingsrecht Algemene Vrwaarden Inhudspgave: Artikel 1 - Definities Artikel 2 - Identiteit van de ndernemer Artikel 3 - Tepasselijkheid Artikel 4 - Het aanbd Artikel 5 - De vereenkmst Artikel 6 - Herrepingsrecht Artikel

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Veilige Kluizen.com. Inhoudsopgave: Artikel 1 - Definities

Algemene Voorwaarden Veilige Kluizen.com. Inhoudsopgave: Artikel 1 - Definities Algemene Vrwaarden Veilige Kluizen.cm Inhudspgave: Artikel 1 - Definities Artikel 2 - Identiteit van de ndernemer Artikel 3 - Tepasselijkheid Artikel 4 - Het aanbd Artikel 5 - De vereenkmst Artikel 6 -

Nadere informatie

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Algemene voorwaarden Artikel 1 Definities 1. Opdrachtgever: natuurlijk persoon of rechtspersoon. 2. Opdrachtnemer: VK Afbouw (KVK 70921547), die bedrijfsmatig offertes uitbrengt en schilders-, timmer-

Nadere informatie

Voorwaarden. Algemene Voorwaarden. Inhoudsopgave: Artikel 1 Definities. Artikel 2 Identiteit van de ondernemer. Artikel 3 Toepasselijkheid

Voorwaarden. Algemene Voorwaarden. Inhoudsopgave: Artikel 1 Definities. Artikel 2 Identiteit van de ondernemer. Artikel 3 Toepasselijkheid Vrwaarden Algemene Vrwaarden Inhudspgave: Artikel 1 Definities Artikel 2 Identiteit van de ndernemer Artikel 3 Tepasselijkheid Artikel 4 Het aanbd Artikel 5 De vereenkmst Artikel 6 Herrepingsrecht Artikel

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Thuiswinkel

Algemene Voorwaarden Thuiswinkel Algemene Vrwaarden Thuiswinkel Deze Algemene Vrwaarden van de Nederlandse Thuiswinkel Organisatie (hierna: Thuiswinkel.rg) zijn tt stand gekmen in verleg met de Cnsumentenbnd in het kader van de Cördinatiegrep

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Thuiswinkel

Algemene Voorwaarden Thuiswinkel Algemene Vrwaarden Thuiswinkel Deze Algemene Vrwaarden van de Nederlandse Thuiswinkel Organisatie (hierna: Thuiswinkel.rg) zijn tt stand gekmen in verleg met de Cnsumentenbnd in het kader van de Cördinatiegrep

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Thuiswinkel

Algemene Voorwaarden Thuiswinkel Algemene Vrwaarden Thuiswinkel Deze Algemene Vrwaarden van de Nederlandse Thuiswinkel Organisatie (hierna: Thuiswinkel.rg) zijn tt stand gekmen in verleg met de Cnsumentenbnd in het kader van de Cördinatiegrep

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden i m Storm

Algemene Voorwaarden i m Storm Artikel 1. Definities 1.1 In deze algemene vrwaarden wrdt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven, nder de hiernavlgende termen de vlgende betekenis verstaan: pdrachtgever: de wederpartij van i m Strm;

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden voor leden Stichting WebwinkelKeur

Algemene Voorwaarden voor leden Stichting WebwinkelKeur Algemene Vrwaarden vr leden Stichting WebwinkelKeur Inhudspgave: Artikel 1 - Definities Artikel 2 - Identiteit van de ndernemer Artikel 3 - Tepasselijkheid Artikel 4 - Het aanbd Artikel 5 - De vereenkmst

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Home Security Twente (homesecuritytwente.nl & homesecurity-twente.nl)

Algemene Voorwaarden Home Security Twente (homesecuritytwente.nl & homesecurity-twente.nl) Hme Security Twente [ klantenservice@hmesecuritytwente.nl ] Pagina 1 van 7 Algemene Vrwaarden Hme Security Twente (hmesecuritytwente.nl & hmesecurity-twente.nl) Hebt u vragen m.b.t. deze algemene vrwaarden?

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Thuiswinkel

Algemene Voorwaarden Thuiswinkel Algemene Vrwaarden Thuiswinkel Deze Algemene Vrwaarden van de Nederlandse Thuiswinkel Organisatie (hierna: Thuiswinkel.rg) zijn tt stand gekmen in verleg met de Cnsumentenbnd in het kader van de Cördinatiegrep

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden voor leden Stichting WebwinkelKeur i4dessertwijn

Algemene Voorwaarden voor leden Stichting WebwinkelKeur i4dessertwijn Algemene Vrwaarden vr leden Stichting WebwinkelKeur i4dessertwijn Inhudspgave: Artikel 1 - Definities Artikel 2 - Identiteit van de ndernemer Artikel 3 - Tepasselijkheid Artikel 4 - Het aanbd Artikel 5

Nadere informatie

Onze Algemene voorwaarden samengevat in simpele zinnen:

Onze Algemene voorwaarden samengevat in simpele zinnen: Onze Algemene vrwaarden samengevat in simpele zinnen: - Wij dienen u een degelijk en nieuw prduct te sturen, wat aan uw verwachtingen vldet. - Wij zrgen vr levering binnen de aangegeven levertijd en als

Nadere informatie

Artikel 5 - De overeenkomst Artikel 6 - Herroepingsrecht Artikel 7 - Kosten in geval van herroeping

Artikel 5 - De overeenkomst Artikel 6 - Herroepingsrecht Artikel 7 - Kosten in geval van herroeping Algemene Vrwaarden het Anbi register Inhudspgave: Artikel 1 - Definities Artikel 2 - Identiteit van het ANBI register Artikel 3 - Tepasselijkheid Artikel 4 - Het aanbd Artikel 5 - De vereenkmst Artikel

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden voor leden Stichting WebwinkelKeur. Inhoudsopgave:

Algemene Voorwaarden voor leden Stichting WebwinkelKeur. Inhoudsopgave: Algemene Vrwaarden vr leden Stichting WebwinkelKeur Inhudspgave: Artikel 1 - Definities Artikel 2 - Identiteit van de ndernemer Artikel 3 - Tepasselijkheid Artikel 4 - Het aanbd Artikel 5 - De vereenkmst

Nadere informatie

Artikel 2 - Identiteit van Bij Jelle. Inhoudsopgave: Algemene Voorwaarden Bij Jelle per 1 juni 2014.

Artikel 2 - Identiteit van Bij Jelle. Inhoudsopgave: Algemene Voorwaarden Bij Jelle per 1 juni 2014. Algemene Vrwaarden Bij Jelle per 1 juni 2014. Inhudspgave: Artikel 1 - Definities Artikel 2 - Identiteit van Bij Jelle Artikel 3 - Tepasselijkheid Artikel 4 - Het aanbd Artikel 5 - De vereenkmst Artikel

Nadere informatie

ALGEMENE CONSUMENTENVOORWAARDEN

ALGEMENE CONSUMENTENVOORWAARDEN ALGEMENE CONSUMENTENVOORWAARDEN ARTIKEL 1 - Definities ARTIKEL 2 - Werkingssfeer ARTIKEL 3 - Aanbod ARTIKEL 4 - Totstandkoming van de overeenkomst ARTIKEL 5 - Verplichtingen van de ondernemer ARTIKEL 6

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Inhoudsopgave: Artikel 1 - Definities Bedenktijd Consument Dag Duurtransactie Duurzame gegevensdrager Herroepingsrecht

Algemene Voorwaarden Inhoudsopgave: Artikel 1 - Definities Bedenktijd Consument Dag Duurtransactie Duurzame gegevensdrager Herroepingsrecht Algemene Vrwaarden Inhudspgave: Artikel 1 - Definities Artikel 2 - Identiteit van de ndernemer Artikel 3 - Tepasselijkheid Artikel 4 - Het aanbd Artikel 5 - De vereenkmst Artikel 6 - Herrepingsrecht Artikel

Nadere informatie

Algemene voorwaarden trainingen Edunova

Algemene voorwaarden trainingen Edunova Algemene vrwaarden trainingen Edunva Edunva Meddsestraat 47 Winterswijk Artikel 1. Definities Opdrachtgever: de natuurlijke persn f rechtspersn, met wie een vereenkmst met betrekking tt deelname aan een

Nadere informatie

Indien de activiteit van de ondernemer is onderworpen aan een relevant vergunningstelsel: de gegevens over de toezichthoudende autoriteit:

Indien de activiteit van de ondernemer is onderworpen aan een relevant vergunningstelsel: de gegevens over de toezichthoudende autoriteit: https://www.webwinkelkeur.nl/webwinkel/ vr meer infrmatie. Algemene Vrwaarden Inhudspgave: Artikel 1 - Definities Artikel 2 - Identiteit van de ndernemer Artikel 3 - Tepasselijkheid Artikel 4 - Het aanbd

Nadere informatie

Algemene Leveringsvoorwaarden

Algemene Leveringsvoorwaarden Algemene Leveringsvrwaarden 1. Tepasselijkheid 1.1 Deze algemene vrwaarden zijn van tepassing p alle ffertes en alle vereenkmsten, en de uitvering daarvan, welke dr WaterWerk Training, Caching & Cnsultancy

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Beefer Nederland

Algemene Voorwaarden Beefer Nederland Algemene Vrwaarden Beefer Nederland Inhudspgave: Artikel 1 - Definities Artikel 2 - Identiteit van de ndernemer Artikel 3 - Tepasselijkheid Artikel 4 - Het aanbd Artikel 5 - De vereenkmst Artikel 6 - Herrepingsrecht

Nadere informatie

Indien de activiteit van de ondernemer is onderworpen aan een relevant vergunningstelsel: de gegevens over de toezichthoudende autoriteit:

Indien de activiteit van de ondernemer is onderworpen aan een relevant vergunningstelsel: de gegevens over de toezichthoudende autoriteit: Algemene Vrwaarden vr leden Stichting WebwinkelKeur Inhudspgave: Artikel 1 - Definities Artikel 2 - Identiteit van de ndernemer Artikel 3 - Tepasselijkheid Artikel 4 - Het aanbd Artikel 5 - De vereenkmst

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden. Artikel 1 Definities

Algemene Voorwaarden. Artikel 1 Definities Algemene Vrwaarden Dit zijn de Algemene Vrwaarden van Fiets Clinics Nederland, gevestigd: Waalbandijk 20, 6541AJ Nijmegen. Op alle prducten van Fiets Clinics Nederland zijn deze Algemene Vrwaarden van

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Riemenfactory Inhoudsopgave:

Algemene Voorwaarden Riemenfactory Inhoudsopgave: Algemene Vrwaarden Riemenfactry Inhudspgave: Artikel 1 Definities... 1 Artikel 2 - Identiteit van de ndernemer... 1 Artikel 3 - Tepasselijkheid... 1 Artikel 4 - Het aanbd... 2 Artikel 5 - De vereenkmst...

Nadere informatie

Diezerplein CT Zwolle m

Diezerplein CT Zwolle m Algemene vrwaarden vr verlening van diensten dr WeerZin Supervisie & Caching,, 8021 CT Zwlle, ingeschreven bij de Kamer van Kphandel nder nummer 05082961, hierna te nemen: WeerZin Supervisie & Caching.

Nadere informatie

Algemene Leveringsvoorwaarden

Algemene Leveringsvoorwaarden Algemene Leveringsvrwaarden Inhudspgave: Artikel 1 Definities Artikel 2 - Identiteit van de ndernemer Artikel 3 Tepasselijkheid Artikel 4 - Het aanbd Artikel 5 - De vereenkmst Artikel 6 Herrepingsrecht

Nadere informatie

ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN OP AFSTAND. Inhoudsopgave:

ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN OP AFSTAND. Inhoudsopgave: ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN OP AFSTAND Inhudspgave: Artikel 1 - Definities Artikel 2 - Identiteit van de nderneming Artikel 3 - Tepasselijkheid Artikel 4 - Het aanbd Artikel 5 - De vereenkmst Artikel

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN FREELANCERZZPPLACE VOOR AANBIEDERS VAN KORTINGEN

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN FREELANCERZZPPLACE VOOR AANBIEDERS VAN KORTINGEN ALGEMENE VOORWAARDEN VAN FREELANCERZZPPLACE VOOR AANBIEDERS VAN KORTINGEN Inhudspgave: Artikel 1: Definities... 1 Artikel 2 - Identiteit van de ndernemer... 2 Artikel 3 -Tepasselijkheid en wijziging Algemene

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Thuiswinkel

Algemene Voorwaarden Thuiswinkel Algemene Vrwaarden Thuiswinkel Deze Algemene Vrwaarden van de Nederlandse Thuiswinkel Organisatie (hierna: Thuiswinkel.rg) zijn tt stand gekmen in verleg met de Cnsumentenbnd in het kader van de Cördinatiegrep

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden. Inhoudsopgave:

Algemene Voorwaarden. Inhoudsopgave: Algemene Vrwaarden Inhudspgave: Artikel 1 - Definities Artikel 2 - Identiteit van de ndernemer Artikel 3 - Tepasselijkheid Artikel 4 - Het aanbd Artikel 5 - De vereenkmst Artikel 6 - Herrepingsrecht Artikel

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Prestum.nl

Algemene Voorwaarden Prestum.nl Algemene Vrwaarden Prestum.nl Inhudspgave: Artikel 1 - Definities Artikel 2 - Tepasselijkheid Artikel 3 - Het aanbd Artikel 4 - De vereenkmst Artikel 5 - Herrepingsrecht Artikel 6 - Ksten in geval van

Nadere informatie

Algemene beschrijving. Artikel 1 - Definities. Artikel 2 - Identiteit van de ondernemer

Algemene beschrijving. Artikel 1 - Definities. Artikel 2 - Identiteit van de ondernemer Algemene beschrijving Sanitairwinkel.be richt zich p de Eurpese markt met wngerelateerde prducten. Sanitair en tegels vrmen de basis in het aanbd verdeeld ver bekende (inter)natinale merken en diverse

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden. Artikel 1 Definities In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

Algemene Voorwaarden. Artikel 1 Definities In deze voorwaarden wordt verstaan onder: Artikel 1 Definities In deze vrwaarden wrdt verstaan nder: 1. Ondernemer: de natuurlijke f rechtspersn die prducten en/f diensten p afstand aan cnsumenten aanbiedt; 2. Cnsument: de natuurlijke persn die

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden. Inhoudsopgave: Artikel 1 - Definities

Algemene Voorwaarden. Inhoudsopgave: Artikel 1 - Definities Algemene Vrwaarden Inhudspgave: Artikel 1 - Definities Artikel 2 - Identiteit van de ndernemer Artikel 3 - Tepasselijkheid Artikel 4 - Het aanbd Artikel 5 - De vereenkmst Artikel 6 - Herrepingsrecht Artikel

Nadere informatie

Tegels en Sanitair Online

Tegels en Sanitair Online 1 Algemene Vrwaarden Inhudspgave: Artikel 1 - Definities Artikel 2 - Identiteit van de ndernemer Artikel 3 - Tepasselijkheid Artikel 4 - Het aanbd Artikel 5 - De vereenkmst Artikel 6 - Herrepingsrecht

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Leuker.nu Webwinkel

Algemene Voorwaarden Leuker.nu Webwinkel Algemene Vrwaarden Leuker.nu Webwinkel Inhudspgave: Artikel 1 - Definities Artikel 2 - Identiteit van de ndernemer Artikel 3 - Tepasselijkheid Artikel 4 - Het aanbd Artikel 5 - De vereenkmst Artikel 6

Nadere informatie

De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, Gelet op artikel 11 van het Besluit Rijksgebouwendienst 1999;

De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, Gelet op artikel 11 van het Besluit Rijksgebouwendienst 1999; Regeling van de Minister van Binnenlandse Zaken en Kninkrijksrelaties van 24 nvember 2010, nr. JA2010026531, Rijksgebuwendienst, Stafafdeling Juridische Advisering, hudende de vaststelling van de Algemene

Nadere informatie

Kracht door balans Biofeedback opleiding

Kracht door balans Biofeedback opleiding Algemene vrwaarden De algemene vrwaarden zijn van tepassing p iedere aanbieding en fferte van, alsmede elke vereenkmst tussen Kracht dr balans, vertegenwrdigd dr Mevr. drs. D.M. Matt, hierna te nemen:

Nadere informatie

Artikel 1 Definities In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

Artikel 1 Definities In deze voorwaarden wordt verstaan onder: Inhudspgave: Artikel 1 Definities Artikel 2 Identiteit van de ndernemer Artikel 3 Tepasselijkheid Artikel 4 Het aanbd Artikel 5 De vereenkmst Artikel 6 Herrepingsrecht Artikel 7 Ksten in geval van herreping

Nadere informatie

5. Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;

5. Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht; Algemene Vrwaarden Wijntraining Online Artikel 1 - Definities In deze vrwaarden wrdt verstaan nder: 1. Ondernemer: de natuurlijke f rechtspersn die lid is van de Nederlandse Thuiswinkel Organisatie en

Nadere informatie

Deze Algemene Voorwaarden lief! lifestyle zijn tot stand gekomen in overleg met Webwinkel Keur.

Deze Algemene Voorwaarden lief! lifestyle zijn tot stand gekomen in overleg met Webwinkel Keur. Algemene Vrwaarden Nva baby- en kinderkleding Deze Algemene Vrwaarden lief! lifestyle zijn tt stand gekmen in verleg met Webwinkel Keur. Inhudspgave: Artikel 1 - Definities Artikel 2 - Identiteit van de

Nadere informatie

Naam Klachtenprocedure SZZ versie 1.0 vastgesteld 25-6-2014 Door RvB evaluatie 25-6-2015 Door RvB

Naam Klachtenprocedure SZZ versie 1.0 vastgesteld 25-6-2014 Door RvB evaluatie 25-6-2015 Door RvB Alle zrgberderijen van SZZ zijn aangeslten bij de Federatie Landbuw en Zrg (www.zrgberen.nl). De Federatie heeft vr de cliënten van haar leden een nafhankelijke klachtencmmissie ingericht. SZZ vindt het

Nadere informatie

Telefoonnummer: Bereikbaarheid: van maandag t/m vrijdag van 09:00 uur tot 17:00 uur adres:

Telefoonnummer: Bereikbaarheid: van maandag t/m vrijdag van 09:00 uur tot 17:00 uur  adres: Onderstaande Algemene Vrwaarden wrden gehanteerd dr FC Utrecht BV. Artikel 1 - Definities In deze vrwaarden wrdt verstaan nder: 1. Ondernemer: de natuurlijke f rechtspersn die prducten en/f diensten p

Nadere informatie

Zoweg.nl Weteringstraat 1-1 1017 SL Amsterdam info@zoweg.nl KvK-nummer: 34223432 Btw-identificatienummer: 823562633B01

Zoweg.nl Weteringstraat 1-1 1017 SL Amsterdam info@zoweg.nl KvK-nummer: 34223432 Btw-identificatienummer: 823562633B01 Lees eerst de vrwaarden vrdat u een reservering maakt via Zweg.nl. Als u gebruik maakt van Zweg.nl gaat u akkrd met nze vrwaarden. Als u het niet eens bent met nze vrwaarden, maak dan geen gebruik van

Nadere informatie

Opdracht: een overeenkomst van opdracht in de zin van artikel 7:400 e.v. BW.

Opdracht: een overeenkomst van opdracht in de zin van artikel 7:400 e.v. BW. Algemene Vrwaarden Algemene Vrwaarden bij de uitvering van webbuw, webdiensten, advies-, trainings- en cachingspdrachten dr Sparkling Business Innvatin (Papiermlen 30, 3994 DK, Huten, KVK:30262720), hierna

Nadere informatie

Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden

Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden Algemene verkp- en leveringsvrwaarden Tepassing van eventuele algemene vrwaarden van de klant is uitgeslten tenzij dit uitdrukkelijk schriftelijk anders is vereengekmen. Algemene verkp- en leveringsvrwaarden

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN BEN KORTMAN COMMUNICATIE/FOTOGRAFIE

ALGEMENE VOORWAARDEN BEN KORTMAN COMMUNICATIE/FOTOGRAFIE ALGEMENE VOORWAARDEN BEN KORTMAN COMMUNICATIE/FOTOGRAFIE 1. Algemeen De ft s p www.benkrtman.nl zijn alleen bestemd vr de eigenaar van Ben Krtman Cmmunicatie. Bezekers kunnen deze ft s bekijken, maar zijn

Nadere informatie

Algemene leveringsvoorwaarden NV Soma Apotheek Versie juli 2010

Algemene leveringsvoorwaarden NV Soma Apotheek Versie juli 2010 Algemene leveringsvrwaarden NV Sma Aptheek Versie juli 2010 Deze Algemene Vrwaarden zijn van tepassing bij alle bestellingen en aankpen via de website van NV Sma Aptheek. Artikel 1 - Definities In deze

Nadere informatie

Algemene contractvoorwaarden Gemeente Den Haag

Algemene contractvoorwaarden Gemeente Den Haag Algemene cntractvrwaarden Gemeente Den Haag Cntractvrwaarden Gemeente Den Haag (versie januari 2015) Pagina 1 Inhudspgave I ALGEMEEN Artikel 1 Definities Artikel 2 Tepasselijkheid Artikel 3 Inschrijving

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Personenalarmering Zorgalarm Nederland (versie januari 2014)

Algemene Voorwaarden Personenalarmering Zorgalarm Nederland (versie januari 2014) ZrgAlarm Nederland Klantenservice Antwrdnummer 68 7940 VB Meppel Telefn: 088-126 85 55 inf@zrgalarmnederland.nl www.zrgalarmnederland.nl Algemene Vrwaarden Persnenalarmering Zrgalarm Nederland (versie

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden. Artikel 1 Definities. In deze voorwaarden wordt verstaan onder: Artikel 2 Identiteit van de ondernemer

Algemene Voorwaarden. Artikel 1 Definities. In deze voorwaarden wordt verstaan onder: Artikel 2 Identiteit van de ondernemer Algemene Vrwaarden Artikel 1 Definities In deze vrwaarden wrdt verstaan nder: 1. Bedenktijd: de termijn waarbinnen de cnsument gebruik kan maken van zijn herrepingsrecht; 2. Cnsument: de natuurlijke persn

Nadere informatie

Wij doen graag zaken!

Wij doen graag zaken! BRIXS Wij den graag zaken! De algemene vrwaarden van BRIXS GROEP zijn gedepneerd bij de kamer van kphandel te Den Haag nder nummer 59425458. Laatste wijziging 1 maart 2014. Algemene Vrwaarden BRIXS GROEP

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN

ALGEMENE VOORWAARDEN ALGEMENE VOORWAARDEN Inhudspgave: Artikel 1 - Definities Artikel 2 - Identiteit van Fleece-it! Artikel 3 - Tepasselijkheid Artikel 4 - Het aanbd Artikel 5 - De vereenkmst Artikel 6 Uitsluiting van herrepingsrecht

Nadere informatie

Ondernemer: de natuurlijke of rechtspersoon die producten en/of diensten op afstand aan consumenten aanbiedt;

Ondernemer: de natuurlijke of rechtspersoon die producten en/of diensten op afstand aan consumenten aanbiedt; Algemene vrwaarden Artikel 1 Definities In deze vrwaarden wrdt verstaan nder: Ondernemer: de natuurlijke f rechtspersn die prducten en/f diensten p afstand aan cnsumenten aanbiedt; Cnsument: de natuurlijke

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR LEVERING AAN CONSUMENTEN VDS

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR LEVERING AAN CONSUMENTEN VDS Algemene Vrwaarden Van Dijk Services Januari 2014, Gedepneerd bij de Kamer Van Kphandel Artikel 1 Definitie 1. Onder "gebruiker" wrdt in deze Algemene Vrwaarden verstaan degene die deze Algemene Vrwaarden

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Jos Erkens fotografie / Fightview

Algemene voorwaarden Jos Erkens fotografie / Fightview Algemene vrwaarden Js Erkens ftgrafie / Fightview In deze Algemene Vrwaarden wrdt verstaan nder: Aw: Auteurswet 1912 Ftgrafisch werk: ftgrafische werken zals bedeld in artikel 10 lid 1 sub 9 Aw, dan wel

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden en Privacy statement

Algemene Voorwaarden en Privacy statement Algemene Vrwaarden en Privacy statement Privacy Statement ISO Beauty BV det er alles aan m uw privacy te waarbrgen. Uw gegevens blijven bij ns en wrden niet drverkcht f drgespeeld aan derden. De database

Nadere informatie

o o o o o o o o o o o o o o o Algemene voorwaarden Gastouderbureau Charno VOF Definities In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:

o o o o o o o o o o o o o o o Algemene voorwaarden Gastouderbureau Charno VOF Definities In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder: Algemene vrwaarden Gastuderbureau Charn VOF Definities In deze Algemene Vrwaarden wrdt verstaan nder: Gastuderbureau: Gastuderbureau Charn VOF Gastuder: degene die na bemiddeling dr het gastuderbureau

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Digi-Muse B.V. AV 1 november 2013

Algemene Voorwaarden Digi-Muse B.V. AV 1 november 2013 Algemene Vrwaarden Digi-Muse B.V. AV 1 nvember 2013 Bij de aankp van prducten heeft de cnsument de mgelijkheid de vereenkmst znder pgave van redenen te ntbinden gedurende 7 dagen. Uitgeslten van dit recht

Nadere informatie

Aanmeldformulier voor Partnerschap Vernieuwing Bouw

Aanmeldformulier voor Partnerschap Vernieuwing Bouw Aanmeldfrmulier vr Partnerschap Vernieuwing Buw ALGEMENE GEGEVENS OVER DE ORGANISATIE 1. Naam van de rganisatie 2. Ingangsdatum partnerschap 3. Cntactgegevens algemeen Pstbusnummer Pstcde + plaats Straatnaam

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden CG Baits

Algemene Voorwaarden CG Baits Algemene Vrwaarden CG Baits Inhudspgave: Artikel 1 - Definities Artikel 2 - Identiteit van de ndernemer Artikel 3 - Tepasselijkheid Artikel 4 - Het aanbd Artikel 5 - De vereenkmst Artikel 6 - Herrepingsrecht

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Stepwise b.v.

Algemene Voorwaarden Stepwise b.v. Algemene Vrwaarden Stepwise b.v. Artikel 1. Begripsbepalingen In deze algemene vrwaarden wrdt verstaan nder: Opdrachtnemer: Stepwise bv te Bemmel Opdrachtgever De natuurlijke persn f rechtspersn die met

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN VERMEERSCH-DECONINCK NV

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN VERMEERSCH-DECONINCK NV ALGEMENE VOORWAARDEN VAN VERMEERSCH-DECONINCK NV Deze website is eigendm van Vermeersch-Decninck nv. Maatschappelijke zetel: Vermeersch-Decninck nv Edewallestraat 96 8610 Krtemark België Telefn: +32 (0)

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Thuiswinkel

Algemene Voorwaarden Thuiswinkel Algemene Vrwaarden Thuiswinkel Deze Algemene Vrwaarden van de Nederlandse Thuiswinkel Organisatie zijn tt stand gekmen in verleg met de Cnsumentenbnd in het kader van de Cördinatiegrep Zelfreguleringsverleg

Nadere informatie

5. Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;

5. Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht; Algemene Vrwaarden Thuiswinkel Deze Algemene Vrwaarden van de Nederlandse Thuiswinkel Organisatie zijn tt stand gekmen in verleg met de Cnsumentenbnd in het kader van de Cördinatiegrep Zelfreguleringsverleg

Nadere informatie

Schade protocol Zuiderpark Stadswalzone

Schade protocol Zuiderpark Stadswalzone Schade prtcl Zuiderpark Stadswalzne Gemeente s-hertgenbsch december 2012 Schadeprtcl Zuiderpark - Stadswalzne In dit dcument staat he de gemeente s-hertgenbsch mgaat met schadeclaims. Het is er p gericht

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Sportvoedingsschema.nl

Algemene Voorwaarden Sportvoedingsschema.nl Algemene Vrwaarden Sprtvedingsschema.nl Inhudspgave: Artikel 1 - Definities Artikel 2 - Identiteit van de ndernemer Artikel 3 - Tepasselijkheid Artikel 4 - Het aanbd Artikel 5 - De vereenkmst Artikel 6

Nadere informatie

Kanaaldijk PV Bergen NH +31 (0) (0)

Kanaaldijk PV Bergen NH +31 (0) (0) Algemene Vrwaarden vr Kle Ruitersprt Inhudspgave: Artikel 1 - Definities Artikel 2 - Identiteit van de ndernemer Artikel 3 - Tepasselijkheid Artikel 4 - Het aanbd Artikel 5 - De vereenkmst Artikel 6 -

Nadere informatie