Bankoverstapdienst - reglement

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Bankoverstapdienst - reglement"

Transcriptie

1 versie 3.0-1/7/2011 Bankverstapdienst - reglement Dit reglement vrmt het algemeen kader waarbinnen de deelnemende banken in België een bankverstapdienst vr zichtrekeningen aanbieden aan de cnsument. De deelnemende banken zijn vermeld p webpagina: > verstap 1. Definities Rekeninghuder: iedere cnsument (een natuurlijke persn die uitsluitend vr niet-berepsmatige deleinden handelt) die een zichtrekening in eur aanhudt bij de vrige en de nieuwe bank en die dr ndertekening van het aanvraagfrmulier gebruik wenst te maken van de bankverstapdienst vr die beide rekeningen. Vr de tepassing van dit reglement wrdt in vrkmend geval nder rekeninghuder eveneens verstaan: elke persn die rechtsgeldig de rekeninghuder zals hierbven gedefinieerd kan vertegenwrdigen, nverminderd de tepassing van de algemene vrwaarden van de vrige en/f nieuwe bank. de eventuele medehuders van de zichtrekening bij de nieuwe bank en/f de vrige bank en die krachtens hun mandaat het aanvraagfrmulier meten ndertekenen samen met de rekeninghuder zals hierbven bepaald. Betalingspdrachten: de betalingspdrachten (standaardpties) in EUR binnen de SEPAzne 1 die p de vrige zichtrekening meten wrden uitgeverd, vereenkmstig de hierna vlgende limitatieve psmming en definitie: de actieve Belgische (DOM80) en Eurpese (SEPA Direct Debit) dmiciliëringen, d.w.z. die waarvr de afgelpen dertien maanden vóór de startdatum ng minstens één effectieve uitvering is gebeurd; de drlpende verschrijvingspdrachten; de verschrijvingspdrachten met tekmstige uitveringsdatum (hierna memverschrijvingen ). 1 De lijst met de betrkken landen is terug te vinden p de website:

2 2 Vereffening: het afsluiten van de vrige zichtrekening inclusief de verdracht van het eventuele batig sald daarp naar de nieuwe zichtrekening, de stpzetting van alle betalingen (betalingspdrachten en andere) en de stpzetting van de debet- en kredietkaarten verbnden aan de vrige zichtrekening. Aanvraagfrmulier: het frmulier Aanvraag bankverstapdienst waarmee de rekeninghuder de vlgende instructies geeft aan de vrige en de nieuwe bank, die ze zullen uitveren vereenkmstig dit reglement: - verdracht van al zijn betalingspdrachten; - vereffening van de vrige zichtrekening; - f beide. Vrige zichtrekening: de zichtrekening in eur bij de vrige bank, zals aangegeven p het aanvraagfrmulier, waarvan de bevegde rekeninghuder de betalingspdrachten wenst ver te dragen en/f waarvr hij vereffening vraagt. Vrige bank: de in België gevestigde bank waarbij de vrige zichtrekening wrdt aangehuden en die deelneemt aan de bankverstapdienst. Nieuwe zichtrekening: de nieuwe zichtrekening in eur gepend bij de nieuwe bank, zals aangegeven p het aanvraagfrmulier, waarnaar de bevegde rekeninghuder de betalingspdrachten van de vrige zichtrekening wenst ver te dragen en/f waarp, in vrkmend geval, het batig sald van de afgeslten vrige zichtrekening zal wrden gebekt. Nieuwe bank: de in België gevestigde bank waarbij de nieuwe zichtrekening wrdt aangehuden en die deelneemt aan de bankverstapdienst. Startdatum: datum van ntvangst dr de nieuwe bank van het dr de rekeninghuder ingevulde en ndertekende aanvraagfrmulier. Datum van verdracht: datum waarp de vrige bank aan de nieuwe bank de infrmatie stuurt waarver zij beschikt. Uitwisselingsdatum: datum waarp de vrige bank vanwege de nieuwe bank het dr de rekeninghuder ingevulde aanvraagfrmulier ntvangt.

3 3 2. Kenmerken 2.1 Via de bankverstapdienst kan elke rekeninghuder zijn betalingspdrachten die meten wrden uitgeverd p zijn vrige zichtrekening bij zijn vrige bank laten verdragen naar zijn nieuwe zichtrekening bij zijn nieuwe bank. Daarvr heft hij zelf geen berep te den p zijn vrige bank, aangezien de nieuwe bank alles bij haar centraliseert. Hij kan via zijn nieuwe bank k de vereffening vragen van zijn zichtrekening bij zijn vrige bank. 2.2 De rekeninghuder kan kiezen tussen vlgende pties in het kader van de bankverstapdienst: enkel verdracht van al zijn betalingspdrachten; verdracht van al zijn betalingspdrachten en vereffening van de vrige zichtrekening; enkel vereffening van de vrige zichtrekening. 2.3 De bankverstapdienst p zich is kstels vr de rekeninghuder, nverminderd eventuele ksten verbnden aan de dr de banken geleverde bijbehrende diensten (prtksten vr het inlichten van de schuldeisers, ) en nverminderd de tepassing van de cntractuele vrwaarden van de vrige en de nieuwe bank. 3. Prcedure 3.1 De rekeninghuder wendt zich tt de nieuwe bank, die hem een frmulier Aanvraag bankverstapdienst ter beschikking zal stellen. Het frmulier met wrden ingevuld en ndertekend dr de rekeninghuder(s) bevegd m te beschikken ver respectievelijk de vrige zichtrekening en de nieuwe zichtrekening. Er wrdt één aanvraagfrmulier ingediend per vrige zichtrekening.

4 4 3.2 De nieuwe bank zal de rekeninghuder verder helpen en begeleiden bij het verstapdssier nder meer dr hem typebrieven ter beschikking te stellen vr de mededeling van zijn nieuwe zichtrekeningnummer aan derden. 3.3 De nieuwe bank verstuurt het aanvraagfrmulier naar de vrige bank binnen maximum drie bankwerkdagen na de startdatum. 3.4 Dr invulling en ndertekening van het aanvraagfrmulier bevestigt de rekeninghuder uitdrukkelijk zijn akkrd met de in dit Reglement beschreven bankverstapdienst, meer bepaald : wanneer verdracht van al zijn betalingspdrachten p de nieuwe rekening wrdt aangevraagd: - invering dr de nieuwe bank p zijn nieuwe zichtrekening van al zijn betalingspdrachten vermeld p het dr de vrige bank verstrekte verzicht. Indien dit niet integraal mgelijk is, meer bepaald wegens andere mdaliteiten bij de vrige bank, dan werkt de nieuwe bank naar best vermgen een passende plssing uit; - verdracht dr de vrige bank uitsluitend van de betalingspdrachten die bestaan p de datum van verdracht. De vrige bank en de nieuwe bank kunnen niet aansprakelijk gesteld wrden vr het niet-verdragen van betalingspdrachten ingeverd na die datum; - met betrekking tt betalingen die niet nder de definitie van betalingspdrachten in de zin van dit Reglement en dus buiten het tepassingsgebied van de bankverstapdienst vallen, schrapping bij eventuele vereffening van de vrige zichtrekening (zie hierna) ; geen verdracht in het kader van de bankverstapdienst bij niet-vereffening van de vrige zichtrekening en ze zullen dus ng steeds dr de vrige bank p de vrige zichtrekening uitgeverd wrden; bij de aanvraag tt vereffening van zijn vrige zichtrekening met bijbehrende kredietkaart(en):

5 5 verbindt de rekeninghuder van de vrige zichtrekening zich erte m alle kredietkaarten verbnden aan de vrige zichtrekening nmiddellijk in tweeën te knippen (en k de chip) en ze nverwijld te bezrgen aan de vrige bank. Zlang die kaarten niet bij de vrige bank zijn afgegeven, zal de rekeninghuder vlledig aansprakelijk blijven vr alle verrichtingen met de kaarten die ng zuden wrden uitgeverd. Desgevallend, ntslaat de rekeninghuder de vrige bank uitdrukkelijk van enigerlei aansprakelijkheid. geeft de rekeninghuder van de nieuwe zichtrekening uitdrukkelijk mandaat aan de nieuwe bank m eventuele uitgaven/verrichtingen met behulp van de aan de vrige zichtrekening verbnden kredietkaart(en), p eerste verzek van de vrige bank via de nieuwe zichtrekening te betalen, binnen de geldende limieten. verbindt de rekeninghuder zich erte de schuldeisers aan wie hij via zijn aan de vrige zichtrekening verbnden kredietkaart(en) mandaat heeft gegeven m zijn vrige zichtrekening recurrent te debiteren, nmiddellijk ervan p de hgte te brengen dat dit mandaat stpt. Hij ntslaat uitdrukkelijk zwel de vrige als de nieuwe bank van enigerlei aansprakelijkheid in dergelijk geval. bevestigt elke rekeninghuder uitdrukkelijk zijn akkrd met de mededeling van zijn persnsgegevens dr de vrige bank, als verantwrdelijke vr de verwerking, aan de nieuwe bank, die ze ntvangt als verantwrdelijke vr de verwerking met het g p de uitvering van de bankverstapdienst zals beschreven in dit Reglement, en vr enigerlei ander del dat ze vraf bij de pening van de nieuwe rekening ter kennis heeft gebracht van de rekeninghuder. Vr zver ndig, wrdt erp gewezen dat de verwerking van de persnsgegevens van de rekeninghuder k inhudt dat bepaalde van die gegevens wrden meegedeeld aan derden met wie de rekeninghuder een cntractuele band heeft. De rekeninghuder stemt expliciet in met een dergelijke verdracht zals beschreven in dit Reglement. 3.5 De vrige bank zal binnen maximum drie bankwerkdagen na de uitwisselingsdatum zrgen vr: - bij aanvraag van een verdracht van alle betalingspdrachten en na cntrle van de cnfrmiteit van het aanvraagfrmulier: - het bijeenbrengen en verzenden van de gegevens waarver zij beschikt mtrent de betrkken betalingspdrachten;

6 6 - de uitvering van alle lpende betalingspdrachten tt p de datum van verdracht van die gegevens; - de stpzetting en/f schrapping van alle vergedragen betalingspdrachten met een vervaldag na de datum van verdracht van de gegevens naar de nieuwe bank. Is deze aanvraag niet cnfrm f is er sprake van een wettelijke f cntractuele reden die de uitvering van de verplichtingen van de vrige bank nmgelijk maakt, dan infrmeert de vrige bank de nieuwe bank binnen maximum drie bankwerkdagen na uitwisselingsdatum ver de nmgelijkheid tt uitvering van het gevraagde. De nieuwe bank zal dit meedelen aan de rekeninghuder. Indien de aanvraag een verdracht van alle betalingspdrachten én een vereffening betreft en deze vereffening niet mgelijk is, dan wrdt de verdracht van alle betalingspdrachten tch uitgeverd. - bij aanvraag tt vereffening en na cntrle van de cnfrmiteit van het aanvraagfrmulier: - de annulering/blkkering van alle aan de vrige zichtrekening verbnden debetkaarten. Bij een batig sald vr de Prtnfunctie p de kaart(en), kan de rekeninghuder gebruik blijven maken van de Prtnfunctie p de kaart(en) uitsluitend vr betalingen binnen een termijn van zes maanden vanaf de blkkering/annulering van de betrkken kaart(en) f hij kan vragen dat de vrige bank hem dat batig sald terugstrt vóór de afsluiting van de vrige zichtrekening. - de schrapping van alle aan de vrige zichtrekening verbnden kredietkaarten (zie hierbven); - de stpzetting van alle betalingspdrachten en andere betalingen met een (tekmstige) uitveringsdatum, vanuit de vrige zichtrekening; - de verdracht van het eventueel batig sald naar de nieuwe zichtrekening, na eventuele aftrek van de p die datum gekende nbetaalde uitgaven p de kredietkaarten verbnden aan de vrige zichtrekening en/f van de eventuele cntractueel vrziene ksten; - ten sltte, afsluiting van de vrige zichtrekening; - de kennisgeving daarvan aan de rekeninghuder(s) van de vrige zichtrekening.

7 7 Als er aan de vrige zichtrekening kredietkaarten zijn verbnden, zal die rekening uiterlijk drie maanden na verschrijving van het eventuele batig sald wrden afgeslten, dit nverminderd de mgelijkheid vr de vrige bank m de vrige zichtrekening vreger af te sluiten en nverminderd de geldende wettelijke en/f cntractuele bepalingen. Er wrden geen beheersksten aangerekend vr deze peride wanneer de vrige zichtrekening cnfrm de kadering in deze paragraaf niet meteen wrdt afgeslten. Is de aanvraag niet cnfrm, dan brengt de vrige bank, binnen maximum drie bankwerkdagen na uitwisselingsdatum, de nieuwe bank ervan p de hgte dat aan de aanvraag geen gevlg kan wrden gegeven. De nieuwe bank zal dit aan de rekeninghuder(s) meedelen. Indien de vereffening niet mgelijk is wegens een wettelijke f cntractuele reden, f zu de vereffening aanleiding geven tt een debetsald, dan zal devrige bank de rekeninghuder(s) van de vrige zichtrekening rechtstreeks hierver infrmeren. Indien de aanvraag een verdracht van alle betalingspdrachten én een vereffening betreft en de verdracht van alle betalingspdrachten niet mgelijk is, dan wrdt de vereffening niet uitgeverd. 3.6 Vr zver ziets technisch mgelijk is, de ndige gegevens zijn verstrekt en er geen nvrziene belemmeringen f cmplicaties ptreden, zal de nieuwe bank in geval van aanvraag tt verdracht van alle betalingspdrachten: - uiterlijk binnen één bankwerkdag na de datum van verdracht alle betalingspdrachten (uitgeznderd Eurpese dmiciliëringen) inveren p de nieuwe zichtrekening p basis van de dr de vrige bank verstrekte gegevens; - uiterlijk binnen één bankwerkdag na de datum van verdracht bevestiging daarvan geven aan de rekeninghuder(s) van de nieuwe zichtrekening. - uiterlijk binnen in principe twee bankwerkdagen na de datum van verdracht, de schuldeisers van de rekeninghuder van wie de schuldvrderingen wrden betaald p basis van een dr de rekeninghuder aan de schuldeiser verleend Belgisch (DOM80) dmiciliëringsmandaat, p de hgte brengen van de wijziging van het rekeningnummer verbnden aan vrnemde dmiciliëringsmandaten. De nieuwe bank kan eventueel de betrkken rekeninghuder(s) zelf uitndigen m rechtstreeks bij haar een nieuw dmiciliëringsmandaat met betrekking tt alle f een deel van de hiervr vermelde schuldvrderingen te tekenen. In dit geval zal de nieuwe bank de rekeninghuder(s) hierver inlichten.

8 8 De rekeninghuder aanvaardt en erkent hierbij uitdrukkelijk dat de in de vrige paragraaf vermelde verplichtingen van de nieuwe bank zich beperken tt een infrmatieverstrekking aan de betrkken schuldeiser(s) en dat het aan hem en aan die schuldeiser(s) is m een nieuwe mandaatvereenkmst vr de betrkken dmiciliëringen af te sluiten, die dan aan de nieuwe bank kan gecmmuniceerd wrden. Elke inhuding die naar de nieuwe zichtrekening wrdt drgestuurd en betrekking heeft p een dmiciliëring die is vergedragen vanp de vrige zichtrekening, zal dr de nieuwe bank p de nieuwe zichtrekening uitgeverd wrden, dit ngeacht de ntvangst dr de nieuwe bank van de nieuwe dmiciliëringsvereenkmst afgeslten tussen de rekeninghuder en de betrkken schuldeiser f, in vrkmend geval, de ndertekening van het nieuwe dmiciliëringsmandaat dr de rekeninghuder bij de nieuwe bank. - uiterlijk binnen in principe twee bankwerkdagen na de datum van verdracht, aan de rekeninghuder de infrmatie inzake Eurpese dmiciliëringen meedelen die zij heeft ntvangen vanwege de vrige bank. De nieuwe bank zal, vr zver de rekeninghuder het haar vraagt en haar daarte zelf de ndige infrmatie, met name de naam en adres van schuldeiser, het referentienummer van het mandaat, het abnneenummer f klantennummer en het type mandaat (eenmalig f terugkerend)bezrgt, de schuldeiser(s) zals in die infrmatie aangegeven en waarvan de schuldvrderingen betaald wrden p basis van een Eurpese dmiciliëring (Sepa Direct Debit) uitgeverd p de vrige zichtrekening, infrmeren ver de wijziging van het rekeningnummer. De betrkken schuldeiser(s) en de rekeninghuder(s) zijn zelf en alleen verantwrdelijk vr de acties die p basis van die infrmatie ndernmen meten wrden. De rekeninghuder aanvaardt en erkent hierbij uitdrukkelijk dat de in de vrige paragraaf vermelde verplichtingen van de nieuwe bank zich beperken tt een infrmatieverstrekking aan de betrkken schuldeiser(s) en dat hijzelf en die schuldeiser(s) verantwrdelijk zijn m een nieuwe mandaatvereenkmst vr de betrkken dmiciliëringen af te sluiten. De nieuwe bank vert Eurpese dmiciliëringen p de nieuwe rekening uit van zdra ze de vraag tt invrdering heeft ntvangen vanwege de bank van de betrkken schuldeiser(s). 3.7 De nieuwe bank en de vrige bank verbinden zich erte de bankverstapdienst uit te veren als een gede huisvader en naar best vermgen (middelenverbintenis). Als integrale f cnfrme uitvering van de bankverstapdienst niet mgelijk blijkt, zullen de banken een ptimale plssing vr de rekeninghuder uitwerken.

9 9 De nieuwe bank en de vrige bank verbinden zich erte de in dit Reglement vastgestelde termijnen te respecteren, tenzij er nvrziene vertragingen ptreden bijvrbeeld in de infrmatiedrstrming. De nieuwe bank en de vrige bank kunnen evenmin aansprakelijk gesteld wrden vr vertragingen f niet-cnfrme uitvering van de bankverstapdienst die het gevlg zijn van laattijdige f nvlledige uitvering dr derden. 4. Aansprakelijkheid en vrijwaring Onverminderd de geldende Algemene Bankvrwaarden, ntslaat de rekeninghuder de nieuwe bank en de vrige bank uitdrukkelijk van enigerlei aansprakelijkheid vr eventuele schade als gevlg van de uitvering van de bankverstapdienst f van tekrtkmingen in die uitvering, behalve in geval van pzet f zware fut. De rekeninghuder(s) vrijwaart/vrijwaren de nieuwe bank en de vrige bank tegen eventuele vrderingen van derden die verband huden met de uitvering van de bankverstapdienst. 5. Tepasselijk recht en geschillen Als de rekeninghuder geen bevredigend antwrd heeft gekregen p zijn klacht aangaande de bankverstapdienst bij zijn nieuwe en/f vrige bank, kan hij zich wenden tt de Ombudsdienst vr de financiële sectr Bemiddelingsdienst Banken - Krediet Beleggingen, Belliardstraat bus 8, 1040 Brussel, tel , en Het Belgisch recht is van tepassing p de bankverstapdienst en de dcumenten waarin de bestaansreden en de werking van die dienst staan beschreven. Geschillen tussen de nieuwe bank en/f de vrige bank en/f de rekeninghuder(s) in verband met het bestaan, de interpretatie en de tepassing van dit Reglement en de verige dcumenten in verband met de bankverstapdienst kunnen enkel bij de Belgische rechtbanken aanhangig wrden gemaakt.

Bankoverstapdienst - reglement

Bankoverstapdienst - reglement versie 1.0-28/10/2009 Bankverstapdienst - reglement Dit reglement vrmt het algemeen kader waarbinnen de deelnemende banken in België een bankverstapdienst vr zichtrekeningen aanbieden aan de cnsument.

Nadere informatie

Gedragscode inzake bankverhuisdienst

Gedragscode inzake bankverhuisdienst Belgische Vereniging van Banken en Beursvenntschappen switching - selfregulatin- Nl (versie 2 van 15062009).dcx versin 0.5 Patrick Wynant 20/10/2009 Gedragscde inzake bankverhuisdienst Het Eurpean Banking

Nadere informatie

een klacht die niet op een bevredigende wijze is opgelost en als geschil moet worden voorgelegd aan de Geschillencommissie Mondzorg.

een klacht die niet op een bevredigende wijze is opgelost en als geschil moet worden voorgelegd aan de Geschillencommissie Mondzorg. Klachtenregeling NVM-mndhygiënisten Met inwerkingtreding van de Wet Kwaliteit Klachten en Geschillen Zrg (Wkkgz) heeft de wetgever begd de kwaliteit van zrgverlening te verbeteren en beter te kunnen bewaken.

Nadere informatie

Aanvraag verlening eenmalige subsidie gemeente Wageningen

Aanvraag verlening eenmalige subsidie gemeente Wageningen Aanvraag verlening eenmalige subsidie gemeente Wageningen Dit aanvraagfrmulier is bedeld vr een eenmalige subsidie. Een eenmalige subsidie wrdt verleend vr een eenmalige activiteit f ander incidenteel

Nadere informatie

Klachtenbeleid Stichting KOM Kinderopvang

Klachtenbeleid Stichting KOM Kinderopvang Klachtenbeleid Stichting KOM Kinderpvang KOM Kinderpvang verzrgt kinderpvang vr kinderen in de leeftijdsgrep 0 tt en met 12 jaar. Alle medewerkers van de stichting zetten zich vlledig in m kwalitatief

Nadere informatie

Aanvraagformulier subsidieregeling isolatiemaatregelen woningen 2015

Aanvraagformulier subsidieregeling isolatiemaatregelen woningen 2015 Aanvraagfrmulier subsidieregeling islatiemaatregelen wningen 2015 Raadhuisplein 2 Pstbus 500 3850 AM Ermel t 0341 56 73 21 Vul dit frmulier in, zet uw handtekening en stuur het p naar de Gemeente Ermel,

Nadere informatie

Aanmeldformulier voor Partnerschap Vernieuwing Bouw

Aanmeldformulier voor Partnerschap Vernieuwing Bouw Aanmeldfrmulier vr Partnerschap Vernieuwing Buw ALGEMENE GEGEVENS OVER DE ORGANISATIE 1. Naam van de rganisatie 2. Ingangsdatum partnerschap 3. Cntactgegevens algemeen Pstbusnummer Pstcde + plaats Straatnaam

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN

ALGEMENE VOORWAARDEN ALGEMENE VOORWAARDEN VisumPr B.V., Raamweg 1, 2596 HL, Den Haag Artikel 1. Definities In deze algemene vrwaarden wrden de vlgende definities tegepast: Opdrachtgever: de wederpartij van VisumPr B.V. VisumPr:

Nadere informatie

Bestaat er een economische en/of organisatorische eenheid met andere bedrijven? Zo ja, graag nadere informatie waaronder een organogram.

Bestaat er een economische en/of organisatorische eenheid met andere bedrijven? Zo ja, graag nadere informatie waaronder een organogram. Aanvraagfrmulier Berepsaansprakelijkheidsverzekering algemeen 1. Verzekeringnemer Naam bedrijf:.... Crrespndentieadres:... Pstcde en plaats:... Cntactpersn:... man vruw E-mail cntactpersn:.. Rechtsvrm:.

Nadere informatie

Privacy Statement andere betrokkenen (niet zijnde studenten of medewerkers)

Privacy Statement andere betrokkenen (niet zijnde studenten of medewerkers) Privacy Statement andere betrkkenen (niet zijnde studenten f medewerkers) Hgeschl Leiden respecteert de privacy van haar bezekers en externe cntacten en gaat zrgvuldig en vertruwelijk m met uw persnsgegevens.

Nadere informatie

Er zijn twee types mandatarissen: Sociale Dienstverrichters Erkende Sociale Secretariaten

Er zijn twee types mandatarissen: Sociale Dienstverrichters Erkende Sociale Secretariaten GUIDELINES : RELATIE WERKGEVER DIENSTVERRICHTERS - RSZ 1. Algemene principes Werkgevers handelen in principe in eigen naam en cmmuniceren met de RSZ vr de nakming van hun administratieve verplichtingen.

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Lidaholm Garens

Algemene Voorwaarden Lidaholm Garens Algemene Vrwaarden Lidahlm Garens Inhudspgave: Artikel 1 - Definities Artikel 2 - Identiteit van de ndernemer Artikel 3 - Tepasselijkheid Artikel 4 - Het aanbd Artikel 5 - De vereenkmst Artikel 6 - Herrepingsrecht

Nadere informatie

1. Lid: onder een lid wordt verstaan een bij Pennyplace ingeschreven particulier of ZZP-er / bedrijf die / dat als doel heeft:

1. Lid: onder een lid wordt verstaan een bij Pennyplace ingeschreven particulier of ZZP-er / bedrijf die / dat als doel heeft: ALGEMENE VOORWAARDEN VAN PENNYPLACE VOOR LEDEN Inhudspgave: Artikel 1: Definities... 1 Artikel 2 - Identiteit van de ndernemer... 1 Artikel 3 -Tepasselijkheid en wijziging Algemene Vrwaarden... 2 Artikel

Nadere informatie

o o o o o o o o o o o o o o o Algemene voorwaarden Gastouderbureau Charno VOF Definities In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:

o o o o o o o o o o o o o o o Algemene voorwaarden Gastouderbureau Charno VOF Definities In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder: Algemene vrwaarden Gastuderbureau Charn VOF Definities In deze Algemene Vrwaarden wrdt verstaan nder: Gastuderbureau: Gastuderbureau Charn VOF Gastuder: degene die na bemiddeling dr het gastuderbureau

Nadere informatie

Naam Klachtenprocedure SZZ versie 1.0 vastgesteld 25-6-2014 Door RvB evaluatie 25-6-2015 Door RvB

Naam Klachtenprocedure SZZ versie 1.0 vastgesteld 25-6-2014 Door RvB evaluatie 25-6-2015 Door RvB Alle zrgberderijen van SZZ zijn aangeslten bij de Federatie Landbuw en Zrg (www.zrgberen.nl). De Federatie heeft vr de cliënten van haar leden een nafhankelijke klachtencmmissie ingericht. SZZ vindt het

Nadere informatie

EASY BANKING APP: PRECONTRACTUELE INFORMATIE

EASY BANKING APP: PRECONTRACTUELE INFORMATIE EASY BANKING APP: PRECONTRACTUELE INFORMATIE Infrmatie ver BNP Paribas Frtis NV Easy Banking App is een financiële dienst van BNP Paribas Frtis NV, Warandeberg 3, 1000 Brussel, RPR Brussel, BTW BE 0403.199.702,

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden - Equrion Services B.V. Inhoudsopgave: Artikel 1 - Definities. Artikel 2 - Identiteit van de ondernemer

Algemene Voorwaarden - Equrion Services B.V. Inhoudsopgave: Artikel 1 - Definities. Artikel 2 - Identiteit van de ondernemer Algemene Vrwaarden - Equrin Services B.V. Inhudspgave: Artikel 1 - Definities Artikel 2 - Identiteit van de ndernemer Artikel 3 - Tepasselijkheid Artikel 4 - Het aanbd Artikel 5 - De vereenkmst Artikel

Nadere informatie

Algemene voorwaarden picturefix. Download & print de algemene voorwaarden. Inhoudsopgave:

Algemene voorwaarden picturefix. Download & print de algemene voorwaarden. Inhoudsopgave: Algemene vrwaarden picturefix Dwnlad & print de algemene vrwaarden Inhudspgave: Artikel 1 - Definities Artikel 2 - Identiteit van de ndernemer Artikel 3 - Tepasselijkheid Artikel 4 - Het aanbd Artikel

Nadere informatie

1.6 Heeft de onderneming buitenlandse vestigingen. Zo ja, graag nadere informatie met betrekking tot de vestigingsplaats en de activiteiten ja nee

1.6 Heeft de onderneming buitenlandse vestigingen. Zo ja, graag nadere informatie met betrekking tot de vestigingsplaats en de activiteiten ja nee Stuur dit frmulier naar MKBdirect Pst: Kryptnstraat 41, 7463 PB Rijssen E-mail: inf@rab-rijssen.nl Aanvraagfrmulier (Bereps) Aansprakelijkheidsverzekering Algemeen 1. Algemene Gegevens 1.1 Naam van de

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Belsimpel.nl:

Algemene voorwaarden Belsimpel.nl: Algemene vrwaarden Belsimpel.nl: Artikel 1 Definities In deze vrwaarden wrdt verstaan nder: Ondernemer: de natuurlijke f rechtspersn die prducten en/f diensten p afstand aan cnsumenten aanbiedt; Cnsument:

Nadere informatie

Reglement van de wedstrijd FC de Kampioenen

Reglement van de wedstrijd FC de Kampioenen Reglement van de wedstrijd FC de Kampienen Artikel 1: Organisatr AG Insurance nv, met maatschappelijke zetel in 1000 Brussel, Emile Jacqmainlaan 53, RPR Brussel - BTW BE 0404.494.849, rganiseert de wedstrijd

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden i m Storm

Algemene Voorwaarden i m Storm Artikel 1. Definities 1.1 In deze algemene vrwaarden wrdt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven, nder de hiernavlgende termen de vlgende betekenis verstaan: pdrachtgever: de wederpartij van i m Strm;

Nadere informatie

Privacy Statement Medewerkers

Privacy Statement Medewerkers Privacy Statement Medewerkers Hgeschl Leiden respecteert de privacy van haar medewerkers en gaat zrgvuldig en vertruwelijk m met juw persnsgegevens. Daarbij vldet de hgeschl aan de eisen van de Algemene

Nadere informatie

Toelichting bij het formulier subsidievaststelling behorend bij artikel 7.1 van de Kaderregeling subsidies OCW, SZW en VWS

Toelichting bij het formulier subsidievaststelling behorend bij artikel 7.1 van de Kaderregeling subsidies OCW, SZW en VWS Telichting bij het frmulier subsidievaststelling behrend bij artikel 7.1 van de Kaderregeling subsidies OCW, SZW en VWS Dit dcument licht stapsgewijs alle nderdelen van het aanvraagfrmulier vr een subsidievaststelling

Nadere informatie

1.6 Heeft de onderneming buitenlandse vestigingen. Zo ja, graag nadere informatie met betrekking tot de vestigingsplaats en de activiteiten ja nee

1.6 Heeft de onderneming buitenlandse vestigingen. Zo ja, graag nadere informatie met betrekking tot de vestigingsplaats en de activiteiten ja nee Aanvraagfrmulier (Bereps) Aansprakelijkheidsverzekering Administratiekantren/ Belastingadviseurs 1. Algemene Gegevens 1.1 Naam van de nderneming 1.2 Adres 1.3 Website www. 1.4 Rechtsvrm 1.5 Datum van vestiging

Nadere informatie

Bestemd voor AANVRAGER namens: Eenmanszaak Vennootschap onder firma (v.o.f.) Commanditaire vennootschap (c.v.)

Bestemd voor AANVRAGER namens: Eenmanszaak Vennootschap onder firma (v.o.f.) Commanditaire vennootschap (c.v.) BIBOB Vragenlijsten Mdel 1 t/m 4 versie 2012 Frmulier vr: aanvrager namens eenmanszaak aanvrager namens v..f. f c.v. BIBOB VRAGENFORMULIER Bestemd vr AANVRAGER namens: Eenmanszaak Venntschap nder firma

Nadere informatie

Cubro BVBA Algemene voorwaarden

Cubro BVBA Algemene voorwaarden Cubr BVBA Algemene vrwaarden Hiernder vindt u de algemene vrwaarden van Cubr BVBA. Deze vrwaarden zijn van tepassing p alle geleverde diensten en gemaakte vereenkmsten dr Cubr BVBA, tenzij expliciet anders

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Webshop Uil VR Solutions BV

Algemene Voorwaarden Webshop Uil VR Solutions BV Algemene Vrwaarden Webshp Uil VR Slutins BV Inhudspgave: Artikel 1 - Definities Artikel 2 - Identiteit van de ndernemer Artikel 3 - Tepasselijkheid Artikel 4 - Het aanbd Artikel 5 - De vereenkmst Artikel

Nadere informatie

1.6 Heeft de onderneming buitenlandse vestigingen. Zo ja, graag nadere informatie met betrekking tot de vestigingsplaats en de activiteiten ja nee

1.6 Heeft de onderneming buitenlandse vestigingen. Zo ja, graag nadere informatie met betrekking tot de vestigingsplaats en de activiteiten ja nee Aanvraagfrmulier (Bereps) Aansprakelijkheidsverzekering Algemeen 1. Algemene Gegevens 1.1 Naam van de nderneming 1.2 Adres 1.3 Website www. 1.4 Rechtsvrm 1.5 Datum van vestiging 1.6 Heeft de nderneming

Nadere informatie

Privacyreglement Lamers Zorg & Arbeid

Privacyreglement Lamers Zorg & Arbeid Privacyreglement Lamers Zrg & Arbeid 1. Del en herkmst In dit Privacyreglement Lamers Zrg & Arbeid wrdt uitleg gegeven ver de bescherming van privacygevelige infrmatie. In de infrmatiesystemen van Zrg

Nadere informatie

Aanvraagformulier vergoeding individueel gedupeerden

Aanvraagformulier vergoeding individueel gedupeerden Aanvraagfrmulier vergeding individueel gedupeerden Aanvraag vergeding in natura Met dit aanvraagfrmulier verzekt u de Stichting Bevrdering Kwaliteit Leefmgeving Schiphlregi (afgekrt: Stichting Leefmgeving

Nadere informatie

Privacy Statement Studenten

Privacy Statement Studenten Privacy Statement Studenten Hgeschl Leiden respecteert de privacy van haar studenten en gaat zrgvuldig en vertruwelijk m met juw persnsgegevens. Daarbij vldet de hgeschl aan de eisen van de Algemene Verrdening

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Webshop Ginger.

Algemene voorwaarden Webshop Ginger. Algemene vrwaarden Webshp Ginger. Inhudspgave: Artikel 1 - Definities Artikel 2 - Identiteit van de ndernemer Artikel 3 - Tepasselijkheid Artikel 4 - Het aanbd Artikel 5 - De vereenkmst Artikel 6 - Herrepingsrecht

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Artikel 1- Identiteit van de ondernemer Artikel 2 - Toepasselijkheid Artikel 3 - Het aanbod

Algemene Voorwaarden Artikel 1- Identiteit van de ondernemer Artikel 2 - Toepasselijkheid Artikel 3 - Het aanbod Algemene Vrwaarden Artikel 1- Identiteit van de ndernemer Trend mda Oudemansstraat 82 1504 KP Zaandam Telefnnummer: (0031) 0623281926 Tussen 09;00 / 17;00 E-mailadres: inf@trendmda.nl KvK-nummer: 54290228

Nadere informatie

Schade protocol Zuiderpark Stadswalzone

Schade protocol Zuiderpark Stadswalzone Schade prtcl Zuiderpark Stadswalzne Gemeente s-hertgenbsch december 2012 Schadeprtcl Zuiderpark - Stadswalzne In dit dcument staat he de gemeente s-hertgenbsch mgaat met schadeclaims. Het is er p gericht

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden webshop (h)eerlijk vlees

Algemene Voorwaarden webshop (h)eerlijk vlees Algemene Vrwaarden webshp (h)eerlijk vlees Inhudspgave: Artikel 1 - Definities Artikel 2 - Identiteit van de ndernemer Artikel 3 - Tepasselijkheid Artikel 4 - Het aanbd Artikel 5 - De vereenkmst Artikel

Nadere informatie

1.6 Heeft de onderneming buitenlandse vestigingen. Zo ja, graag nadere informatie met betrekking tot de vestigingsplaats en de activiteiten ja nee

1.6 Heeft de onderneming buitenlandse vestigingen. Zo ja, graag nadere informatie met betrekking tot de vestigingsplaats en de activiteiten ja nee Aanvraagfrmulier (Bereps) Aansprakelijkheidsverzekering Accuntants 1. Algemene Gegevens 1.1 Naam van de nderneming 1.2 Adres 1.3 Website www. 1.4 Rechtsvrm 1.5 Datum van vestiging 1.6 Heeft de nderneming

Nadere informatie

Artikel 5 - De overeenkomst Artikel 6 - Herroepingsrecht Artikel 7 - Kosten in geval van herroeping

Artikel 5 - De overeenkomst Artikel 6 - Herroepingsrecht Artikel 7 - Kosten in geval van herroeping Algemene Vrwaarden het Anbi register Inhudspgave: Artikel 1 - Definities Artikel 2 - Identiteit van het ANBI register Artikel 3 - Tepasselijkheid Artikel 4 - Het aanbd Artikel 5 - De vereenkmst Artikel

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN KOPEN OP AFSTAND (CONSUMENTEN)

ALGEMENE VOORWAARDEN KOPEN OP AFSTAND (CONSUMENTEN) GROEP pstadres Pstbus 176 1270 AD Huizen vestigingsadres Arendstraat 16 1223 RE Hilversum 088-8648400 inf@unividuals.nl www.unividuals.nl Handelsregister 32138630 BTW nummer NL819770292B01 Bank (Rabbank)

Nadere informatie

REGLEMENT BANKOVERSTAPDIENST

REGLEMENT BANKOVERSTAPDIENST REGLEMENT BANKOVERSTAPDIENST De bankoverstapdienst voor consumenten is onderworpen aan het Wetboek Economisch Recht (Boek VII Betalings- en kredietdiensten Titel 3 Betalingsdiensten ). Dit Reglement is

Nadere informatie

De burgemeester, het college en de raad van de gemeente Muiden;

De burgemeester, het college en de raad van de gemeente Muiden; Vrbeeld handvest De burgemeester, het cllege en de raad van de gemeente Muiden; Gelet p artikel 169, tweede en derde lid, en artikel 180, tweede en derde lid, Gemeentewet; Hebben de vlgende uitgangspunten

Nadere informatie

Reglement betreffende een Provinciale herkenbaarheid bij elke vorm van provinciale subsidie.

Reglement betreffende een Provinciale herkenbaarheid bij elke vorm van provinciale subsidie. Reglement betreffende een Prvinciale herkenbaarheid bij elke vrm van prvinciale subsidie. DE PROVINCIERAAD VAN WEST - VLAANDEREN, Overwegende dat het belang van de prvinciale herkenbaarheid, naar aanleiding

Nadere informatie

Algemene Leveringsvoorwaarden

Algemene Leveringsvoorwaarden Algemene Leveringsvrwaarden 1. Tepasselijkheid 1.1 Deze algemene vrwaarden zijn van tepassing p alle ffertes en alle vereenkmsten, en de uitvering daarvan, welke dr WaterWerk Training, Caching & Cnsultancy

Nadere informatie

2. Algemene toekenningsvoorwaarden

2. Algemene toekenningsvoorwaarden Tekenningsvrwaarden Cöperantenbnussen 2017 1. Definities 1.1 Crelan: De bank Crelan is een federatie van kredietinstellingen bestaande uit de NV Crelan en de CVBA CrelanC. Haar zetel is gevestigd te Sylvain

Nadere informatie

Wij hanteren dezelfde algemene voorwaarde als de Nederlandse thuiswinkel organisatie die tot stand zijn gekomen in overleg met de Consumentenbond

Wij hanteren dezelfde algemene voorwaarde als de Nederlandse thuiswinkel organisatie die tot stand zijn gekomen in overleg met de Consumentenbond Vrwaarden Wij hanteren dezelfde algemene vrwaarde als de Nederlandse thuiswinkel rganisatie die tt stand zijn gekmen in verleg met de Cnsumentenbnd Artikel 1 - Definities In deze vrwaarden wrdt verstaan

Nadere informatie

Frans Halslaan 4, 1921EP Akersloot

Frans Halslaan 4, 1921EP Akersloot Privacy Verklaring Per 25 mei 2018 gelden er verscherpte regels vr alle rganisaties binnen de EU die persnsgegevens verwerken. Om deze reden is de privacy verklaring aangepast en vragen we u deze dr te

Nadere informatie

(Beroeps) Aansprakelijkheidsverzekering Makelaars onroerende zaken

(Beroeps) Aansprakelijkheidsverzekering Makelaars onroerende zaken Aanvraagfrmulier (Bereps) Aansprakelijkheidsverzekering Makelaars nrerende zaken 1. Algemene Gegevens 1.1 Naam van de nderneming 1.2 Adres 1.3 Website www. 1.4 Rechtsvrm 1.5 Datum van vestiging 1.6 Heeft

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN RES PREPAID

ALGEMENE VOORWAARDEN RES PREPAID ALGEMENE VOORWAARDEN RES PREPAID 1. Inleiding & definities RES is een netwerk van lkale bedrijven, km's, handelaars en persnen, die vrije berepen uitefenen. Particulieren wrden gemtiveerd m aan te kpen

Nadere informatie

1. Ondernemer: de natuurlijke of rechtspersoon die producten en/of diensten op afstand aan consumenten aanbiedt;

1. Ondernemer: de natuurlijke of rechtspersoon die producten en/of diensten op afstand aan consumenten aanbiedt; Algemene Vrwaarden Artikel 1 - Definities In deze vrwaarden wrdt verstaan nder: 1. Ondernemer: de natuurlijke f rechtspersn die prducten en/f diensten p afstand aan cnsumenten aanbiedt; 2. Cnsument: de

Nadere informatie

Algemene Leveringsvoorwaarden

Algemene Leveringsvoorwaarden Algemene Leveringsvrwaarden Inhudspgave: Artikel 1 Definities Artikel 2 - Identiteit van de ndernemer Artikel 3 Tepasselijkheid Artikel 4 - Het aanbd Artikel 5 - De vereenkmst Artikel 6 Herrepingsrecht

Nadere informatie

Het herroepingsrecht voor buiten verkoopruimten gesloten overeenkomsten. Boek VI van het Wetboek van economisch recht (art. VI.67 en volgende WER)

Het herroepingsrecht voor buiten verkoopruimten gesloten overeenkomsten. Boek VI van het Wetboek van economisch recht (art. VI.67 en volgende WER) Het herrepingsrecht vr buiten verkpruimten geslten vereenkmsten Bek VI van het Wetbek van ecnmisch recht (art. VI.67 en vlgende WER) Binnen welke termijn mag de cnsument zijn herrepingsrecht den gelden?

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Inhoudsopgave: Artikel 1 - Definities Bedenktijd Consument Dag Duurtransactie Duurzame gegevensdrager Herroepingsrecht

Algemene Voorwaarden Inhoudsopgave: Artikel 1 - Definities Bedenktijd Consument Dag Duurtransactie Duurzame gegevensdrager Herroepingsrecht Algemene Vrwaarden Inhudspgave: Artikel 1 - Definities Artikel 2 - Identiteit van de ndernemer Artikel 3 - Tepasselijkheid Artikel 4 - Het aanbd Artikel 5 - De vereenkmst Artikel 6 - Herrepingsrecht Artikel

Nadere informatie

Algemene voorwaarden www.grandesvillasdefrance.{be nl}

Algemene voorwaarden www.grandesvillasdefrance.{be nl} Algemene vrwaarden Grandes Villas de France stelt haar webplatfrm www.grandesvillasdefrance.{be nl} ter beschikking van de verhuurder/eigenaar/aanbieder vr de prmtie en de publiciteit van diens vakantievilla.

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN FREELANCERZZPPLACE VOOR AANBIEDERS VAN KORTINGEN

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN FREELANCERZZPPLACE VOOR AANBIEDERS VAN KORTINGEN ALGEMENE VOORWAARDEN VAN FREELANCERZZPPLACE VOOR AANBIEDERS VAN KORTINGEN Inhudspgave: Artikel 1: Definities... 1 Artikel 2 - Identiteit van de ndernemer... 2 Artikel 3 -Tepasselijkheid en wijziging Algemene

Nadere informatie

AANSCHAF EN ACTIVERING

AANSCHAF EN ACTIVERING 1. AANVAARDING Dr de aanschaf, het gebruik f een pging tt gebruik van een Cadeaubn: (a) aanvaardt u en stemt u ermee in dat u aan deze Vrwaarden bent gebnden; en Geeft u een ander testemming uw Cadeaubn

Nadere informatie

AANVRAAGFORMULIER VOOR HET ATTEST VERLAAGD TARIEF SUCCESSIERECHTEN VERIFICATIE VAN DE VOORWAARDEN EEN JAAR NA HET OVERLIJDEN

AANVRAAGFORMULIER VOOR HET ATTEST VERLAAGD TARIEF SUCCESSIERECHTEN VERIFICATIE VAN DE VOORWAARDEN EEN JAAR NA HET OVERLIJDEN Brussel Fiscaliteit* Kruidtuinlaan 20 1035 Brussel AANVRAAGFORMULIER VOOR HET ATTEST VERLAAGD TARIEF SUCCESSIERECHTEN VERIFICATIE VAN DE VOORWAARDEN EEN JAAR NA HET OVERLIJDEN ARTIKEL 60BIS/3, 2, 1 VAN

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden. Artikel 3 - Toepasselijkheid

Algemene Voorwaarden. Artikel 3 - Toepasselijkheid Algemene Vrwaarden Inhudspgave: Artikel 1 - Definities Artikel 2 - Identiteit van de ndernemer Artikel 3 - Tepasselijkheid Artikel 4 - Het aanbd Artikel 5 - De vereenkmst Artikel 6 - Herrepingsrecht Artikel

Nadere informatie

Werken met uitzendkrachten

Werken met uitzendkrachten Uitzendkrachten-Werken met uitzendkrachten-telichting 1/8 Werken met uitzendkrachten Uitzendkrachten zijn werknemers die vallen nder twee srten werkgevers. Enerzijds heeft men de werkgever van de uitzendkracht

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Inhoudsopgave:

Algemene Voorwaarden Inhoudsopgave: Algemene Vrwaarden Inhudspgave: Artikel 1 - Definities Artikel 2 - Identiteit van de ndernemer Artikel 3 - Tepasselijkheid Artikel 4 - Het aanbd Artikel 5 - De vereenkmst Artikel 6 - Herrepingsrecht Artikel

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Personenalarmering Zorgalarm Nederland (versie januari 2014)

Algemene Voorwaarden Personenalarmering Zorgalarm Nederland (versie januari 2014) ZrgAlarm Nederland Klantenservice Antwrdnummer 68 7940 VB Meppel Telefn: 088-126 85 55 inf@zrgalarmnederland.nl www.zrgalarmnederland.nl Algemene Vrwaarden Persnenalarmering Zrgalarm Nederland (versie

Nadere informatie

Oproep erkenning en subsidiëring van groepsgericht aanbod. opvoedingsondersteuning door vrijwilligers

Oproep erkenning en subsidiëring van groepsgericht aanbod. opvoedingsondersteuning door vrijwilligers Oprep erkenning en subsidiëring van grepsgericht aanbd pvedingsndersteuning dr vrijwilligers In het kader van het versterken van aanbd pvedingsndersteuning in de Huizen van het Kind lanceert Kind en Gezin

Nadere informatie

Re-integratie van arbeidsongeschikte werknemers

Re-integratie van arbeidsongeschikte werknemers Re-integratie van arbeidsngeschikte werknemers De verheid wil de vrijwillige werkhervatting van werknemers die tijdelijk f definitief ngeschikt zijn m de vereengekmen arbeid uit te veren faciliteren. Wanneer

Nadere informatie

LAC. Inspiratie LAC water. Maak een draaiboek voor je interne werking. Maak afspraken met de watermaatschappijen. Organiseer je LAC-zitting

LAC. Inspiratie LAC water. Maak een draaiboek voor je interne werking. Maak afspraken met de watermaatschappijen. Organiseer je LAC-zitting Maak afspraken met de watermaatschappijen Organiseer je LAC-zitting Ken de WATER-rechten en plichten van je klant Vermijd afsluitingen Maak een draaibek vr je interne werking LAC Bied nazrg Betrek je cliënt

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Stepwise b.v.

Algemene Voorwaarden Stepwise b.v. Algemene Vrwaarden Stepwise b.v. Artikel 1. Begripsbepalingen In deze algemene vrwaarden wrdt verstaan nder: Opdrachtnemer: Stepwise bv te Bemmel Opdrachtgever De natuurlijke persn f rechtspersn die met

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden. Artikel 1 Definities In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

Algemene Voorwaarden. Artikel 1 Definities In deze voorwaarden wordt verstaan onder: Artikel 1 Definities In deze vrwaarden wrdt verstaan nder: 1. Ondernemer: de natuurlijke f rechtspersn die prducten en/f diensten p afstand aan cnsumenten aanbiedt; 2. Cnsument: de natuurlijke persn die

Nadere informatie

Richtsnoeren en aanbevelingen Richtsnoeren voor de informatie die ratingbureaus periodiek aan ESMA moeten meedelen

Richtsnoeren en aanbevelingen Richtsnoeren voor de informatie die ratingbureaus periodiek aan ESMA moeten meedelen Richtsneren en aanbevelingen Richtsneren vr de infrmatie die ratingbureaus peridiek aan ESMA meten meedelen 23/06/15 ESMA/2015/609 Inhud 1 Tepassingsgebied... 3 2 Definities... 3 3 Del van de richtsneren...

Nadere informatie

Mijn egov-rollenbeheer Handleiding voor Roltoekenningsgebruikers

Mijn egov-rollenbeheer Handleiding voor Roltoekenningsgebruikers Mijn egv-rllenbeheer Handleiding vr Rltekenningsgebruikers Versie 1 11 december 2013 Inhud 1 Over deze handleiding... 3 1.1 Vr wie... 3 1.2 Gebruik icnen... 3 2 Veelgebruikte termen en definities... 4

Nadere informatie

Algemene v((rwaarden ten beh(eve van het schildersbedrijf

Algemene v((rwaarden ten beh(eve van het schildersbedrijf Algemene v((rwaarden ten beh(eve van het schildersbedrijf 1. Definities In deze algemene v++rwaarden w+rdt verstaan +nder: Opdrachtnemer: het schildersbedrijf Opdrachtgever: Degene met wie +pdrachtnemer

Nadere informatie

Nieuwe wet op de mede-eigendom - 2010

Nieuwe wet op de mede-eigendom - 2010 Belgiëlei 182 Tel: 03/239 34 30 inf@03beheer.be Beste mede-eigenaar, Nieuwe wet p de mede-eigendm - 2010 Zals u wellicht reeds vernmen heeft is sinds krt een nieuwe wet p de mede-eigendm van kracht. Ze

Nadere informatie

Algemene leveringsvoorwaarden NV Soma Apotheek Versie juli 2010

Algemene leveringsvoorwaarden NV Soma Apotheek Versie juli 2010 Algemene leveringsvrwaarden NV Sma Aptheek Versie juli 2010 Deze Algemene Vrwaarden zijn van tepassing bij alle bestellingen en aankpen via de website van NV Sma Aptheek. Artikel 1 - Definities In deze

Nadere informatie

1.6 Is de onderneming in het bezit van een Wft-vergunning. Zo ja, graag hieronder de gegevens invullen. ja nee

1.6 Is de onderneming in het bezit van een Wft-vergunning. Zo ja, graag hieronder de gegevens invullen. ja nee Aanvraagfrmulier (Bereps) Aansprakelijkheidsverzekering Assurantietussenpersn 1. Algemene Gegevens 1.1 Naam van de nderneming 1.2 Adres 1.3 Website www. 1.4 Rechtsvrm 1.5 Datum van vestiging 1.6 Is de

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Taximetkorting.nl

Algemene Voorwaarden Taximetkorting.nl Algemene Vrwaarden Taximetkrting.nl Inhudspgave: Artikel 1 - Definities Artikel 2 - Identiteit van de ndernemer Artikel 3 - Tepasselijkheid Artikel 4 - Het aanbd Artikel 5 - De vereenkmst Artikel 6 - Herrepingsrecht

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Thuiswinkel

Algemene Voorwaarden Thuiswinkel Algemene Vrwaarden Thuiswinkel Deze Algemene Vrwaarden van de Nederlandse Thuiswinkel Organisatie zijn tt stand gekmen in verleg met de Cnsumentenbnd in het kader van de Cördinatiegrep Zelfreguleringsverleg

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Veilige Kluizen.com. Inhoudsopgave: Artikel 1 - Definities

Algemene Voorwaarden Veilige Kluizen.com. Inhoudsopgave: Artikel 1 - Definities Algemene Vrwaarden Veilige Kluizen.cm Inhudspgave: Artikel 1 - Definities Artikel 2 - Identiteit van de ndernemer Artikel 3 - Tepasselijkheid Artikel 4 - Het aanbd Artikel 5 - De vereenkmst Artikel 6 -

Nadere informatie

Regeling Financiële Ondersteuning Overige Bijzondere Omstandigheden Profileringsfonds

Regeling Financiële Ondersteuning Overige Bijzondere Omstandigheden Profileringsfonds AANVRAAGFORMULIER 1 studiefinancieringsvrm vr chrten vóór 1-9-2015 én studiefinancieringsvrm(en) vr chrten na 1-9-2015 Regeling Financiële Ondersteuning Overige Bijzndere Omstandigheden Prfileringsfnds

Nadere informatie

AANVRAAGFORMULIER VOOR HET ATTEST VRIJSTELLING SCHENKINGRECHTEN

AANVRAAGFORMULIER VOOR HET ATTEST VRIJSTELLING SCHENKINGRECHTEN Brussel Fiscaliteit* Kruidtuinlaan 20 1035 Brussel AANVRAAGFORMULIER VOOR HET ATTEST VRIJSTELLING SCHENKINGRECHTEN VERIFICATIE VAN DE VOORWAARDEN EEN JAAR NA DE DATUM VAN DE AUTHENTIEKE AKTE VAN SCHENKING

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Riemenfactory Inhoudsopgave:

Algemene Voorwaarden Riemenfactory Inhoudsopgave: Algemene Vrwaarden Riemenfactry Inhudspgave: Artikel 1 Definities... 1 Artikel 2 - Identiteit van de ndernemer... 1 Artikel 3 - Tepasselijkheid... 1 Artikel 4 - Het aanbd... 2 Artikel 5 - De vereenkmst...

Nadere informatie

Altrad Benelux n.v. privacyverklaring

Altrad Benelux n.v. privacyverklaring Altrad Benelux n.v. privacyverklaring Wij zijn er van vertuigd dat de bescherming van uw persnlijke gegevens van essentieel belang is. Indien wij uw persnsgegevens verwerken, den we dat dan k in vereenstemming

Nadere informatie

Zijn in de aanvraag bijlagen genoemd en zijn die bijgevoegd? Zo ja, welke? Nummer desgewenst de bijlagen.

Zijn in de aanvraag bijlagen genoemd en zijn die bijgevoegd? Zo ja, welke? Nummer desgewenst de bijlagen. Checklist berdeling adviesaanvraag 1. De adviesaanvraag Heeft de r een adviesaanvraag gehad? Let p: een rapprt is in principe geen adviesaanvraag. Met een adviesaanvraag wrdt bedeld: het dr de ndernemer

Nadere informatie

Telefoonnummer: Bereikbaarheid: van maandag t/m vrijdag van 09:00 uur tot 17:00 uur adres:

Telefoonnummer: Bereikbaarheid: van maandag t/m vrijdag van 09:00 uur tot 17:00 uur  adres: Onderstaande Algemene Vrwaarden wrden gehanteerd dr FC Utrecht BV. Artikel 1 - Definities In deze vrwaarden wrdt verstaan nder: 1. Ondernemer: de natuurlijke f rechtspersn die prducten en/f diensten p

Nadere informatie

Algemene voorwaarden van Ballast Personeelsdiensten v.o.f.

Algemene voorwaarden van Ballast Personeelsdiensten v.o.f. Algemene vrwaarden van Ballast Persneelsdiensten v..f. 1. Definities Algemene Vrwaarden Cliënt Dienstverlening Opdrachtgever Opdracht Opdrachttarief Opdrachtbevestiging Transitietraject De algemene vrwaarden

Nadere informatie

ORGANISATIENOTA VRIJWILLIGERS

ORGANISATIENOTA VRIJWILLIGERS ORGANISATIENOTA VRIJWILLIGERS 1. Gegevens rganisatie - Naam rganisatie : - Juridisch statuut : - Maatschappelijke zetel : - Telefnnummer en eventueel emailadres : - Omschrijving sciale delstelling : 2.

Nadere informatie

Gedragscode inzake bankoverstapdienst

Gedragscode inzake bankoverstapdienst switching - selfregulation - NL.docx version 2.0 Patrick Wynant 22/10/2010 Gedragscode inzake bankoverstapdienst Het European Banking Industry Committee (EBIC) heeft op vraag van de Europese Commissie

Nadere informatie

1. Wedstrijdvoorwaarden. 2. Wedstrijdperiode. 3. Deelname

1. Wedstrijdvoorwaarden. 2. Wedstrijdperiode. 3. Deelname Wedstrijdvrwaarden Win tickets vr de UEFA Champins League bij Santander vr Paris Saint-Germain versus Manchester United FC Santander Cnsumer Finance Benelux B.V. 1. Wedstrijdvrwaarden 1.1. Deze Wedstrijdvrwaarden

Nadere informatie

1.6 Heeft de onderneming buitenlandse vestigingen. Zo ja, graag nadere informatie met betrekking tot de vestigingsplaats en de activiteiten ja nee

1.6 Heeft de onderneming buitenlandse vestigingen. Zo ja, graag nadere informatie met betrekking tot de vestigingsplaats en de activiteiten ja nee Aanvraagfrmulier (Bereps) Aansprakelijkheidsverzekering technische berepen 1. Algemene Gegevens 1.1 Naam van de nderneming 1.2 Adres 1.3 Website www. 1.4 Rechtsvrm 1.5 Datum van vestiging 1.6 Heeft de

Nadere informatie

Informatie over 'Kosten en Lasten'

Informatie over 'Kosten en Lasten' NEWSFLASH VOOR TUSSENPERSONEN 22 september 2017 Infrmatie ver 'Ksten en Lasten' Het reglement Ksten en Lasten van de FSMA geldt vr wie in België diensten van verzekeringsbemiddeling aanbiedt. Het reglement

Nadere informatie

VERO-Count Domicilieringen (SEPA).

VERO-Count Domicilieringen (SEPA). VERO-Cunt Dmicilieringen (SEPA) 1. Releases Versie Beschikbaar Vanaf VERO-Vng VERO-Vxp Ja Ja Zmer 2011 (71) 2. Van tepassing p VERO-Cunt Dmicilieringen (SEPA). 3. Omschrijving van de functie Vrtaan kunnen

Nadere informatie

De Europese Algemene Verordening van 27 april 2016 over gegevensbescherming (AVG of, in het Engels, GDPR) wordt van toepassing op 25 mei 2018.

De Europese Algemene Verordening van 27 april 2016 over gegevensbescherming (AVG of, in het Engels, GDPR) wordt van toepassing op 25 mei 2018. Privacy Ntice Assuralia neemt de bescherming van uw persnlijke gegevens ter harte. Daarm verbindt Assuralia zich erte deze gegevens met bijzndere aandacht te beschermen en te verwerken, in vlledige transparantie

Nadere informatie

Klachtenreglement Zorgkantoor DWO/NWN

Klachtenreglement Zorgkantoor DWO/NWN Klachtenreglement Zrgkantr DWO/NWN Januari 2015 1. Algemene bepalingen De Wet langdurige zrg (Wlz) is vanaf 1 januari 2015 van kracht. Deze wet wrdt uitgeverd dr de zrgkantren. Deze kantren zijn vr smmige

Nadere informatie

Algemene voorwaarden trainingen Edunova

Algemene voorwaarden trainingen Edunova Algemene vrwaarden trainingen Edunva Edunva Meddsestraat 47 Winterswijk Artikel 1. Definities Opdrachtgever: de natuurlijke persn f rechtspersn, met wie een vereenkmst met betrekking tt deelname aan een

Nadere informatie

Privacyreglement Libereaux BV

Privacyreglement Libereaux BV Privacyreglement Libereaux BV versie 3.0 20-05-2015 Inhud 1. Inleiding... 3 1.1 Begripsbepalingen... 3 1.2 Melding verwerking persnsgegevens... 4 1.3 Testemming verwerking persnsgegevens... 4 2. Omgaan

Nadere informatie

Privacy Policy. Privacy Policy WO=MEN, Dutch Gender Platform april 2018 Pagina 1 van 9

Privacy Policy. Privacy Policy WO=MEN, Dutch Gender Platform april 2018 Pagina 1 van 9 Privacy Plicy WO=MEN, Dutch Gender Platfrm (WO=MEN) hecht veel waarde aan de bescherming van uw persnsgegevens. In deze Privacy plicy willen we heldere en transparante infrmatie geven ver he wij mgaan

Nadere informatie

Guidelines. over de sector van ondernemingen die banden verkopen en plaatsen (bandencentrales en garages)

Guidelines. over de sector van ondernemingen die banden verkopen en plaatsen (bandencentrales en garages) Guidelines ver de sectr van ndernemingen die banden verkpen en plaatsen (bandencentrales en garages) In verleg met de berepsrganisatie FEDERTYRE heeft de FOD Ecnmie beslist m aanbevelingen te geven ver

Nadere informatie

INFORMATIE UITWISSELING TUSSEN UITZENDBUREAUS IVM VEILIGHEID EN

INFORMATIE UITWISSELING TUSSEN UITZENDBUREAUS IVM VEILIGHEID EN RVB10004.dc 1/5 RVB 2010/04 INFORMATIE UITWISSELING TUSSEN UITZENDBUREAUS IVM VEILIGHEID EN Situering GEZONDHEID OP HET WERK : EEN GESTRUCTUREERDE AANPAK Preventie en Interim heeft in 2008, in het kader

Nadere informatie