Naar Gekoppelde Toetsing van Koppelverzoeken

Save this PDF as:
Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Naar Gekoppelde Toetsing van Koppelverzoeken"

Transcriptie

1 Intentieverklaring tt Samenwerking bij en Afstemming van het tetsen van verzeken tt het kppelen van gezndheidsgegevens van meerdere instellingen ten beheve van wetenschappelijk nderzek aan de hand van de KppelCde GezndheidsGegevens 3e Cncept d.d. 12 augustus 2015

2

3 Inhud De TetsingsCmmissies... 4 Verklaren als vlgt... 5 KppelCde GezndheidsGegevens... 6 Algemeen... 6 Behandeling van het Kppelverzek... 6 Bijlage 1 TetsingsCriteria en Tetsingsfrmulier... 9 Telichting... 9 Onderwerp van tetsing... 9 KppelPrtcl... 9 TetsingsFrmulier... 10

4 De TetsingsCmmissies De Privacy Cmmissie van de Stichting Palga Het bestuur van de Stichting Farmaceutische Kengetallen (SFK) De Privacy Cmmissie van de Stichting Nederlands Instituut vr nderzek van de gezndheidszrg (Nivel) De Cmmissie van Tezicht van de Stichting Integraal Kankercentrum Nederland De scientific Bard f LifeLines b.v. De METC/TCBi van het Universitair Medisch Centrum Utrecht De TetsingsCmmissie Bibanken VU i.. van Vrije Universiteit Medisch Centrum De Cmmissie Medische Ethiek van het Leids Universitair Medisch Centrum Het KOALA Chrt van Universitair Medisch Centrum Maastricht De Bibank TetsingsCmmissie van het Academisch Medisch Centrum Amsterdam De Privacy Cmmissie van de Stichting Perinatale Registratie Nederland De Prgramma Cmmissie Nenatale Hielprikscreening; hierna gezamenlijk k aangeduid als de TetsingsCmmissies, Overwegende 1. Elk van de TetsingsCmmissies is verbnden aan een instelling, als hierbven mschreven, die beschikt ver gezndheidsgegevens van patiënten en/f deelnemers aan gezndheidsnderzek (hierna: de Instelling),. 2. Elk van de TetsingsCmmissies is belast met het berdelen van verzeken m tegang tt de gezndheidsgegevens van haar Instelling vr het verrichten van wetenschappelijk nderzek. 3. In tenemende mate meten de TetsingsCmmissies verzeken berdelen, waarbij de verzekende nderzeker de verzchte gegevens wil kppelen aan de gezndheidsgegevens van één f meer andere Instellingen (Kppelverzek). 4. Het tetsen van een Kppelverzek levert in de praktijk de vlgende prblemen p: a. Een Kppelverzek wrdt dr iedere Tetsingscmmissie apart getetst;

5 b. Bij die tetsing hanteert iedere TetsingsCmmissie: i. Haar eigen tetsingsprcedure; ii. Haar eigen tijdpad; iii. Haar eigen tetsingscriteria, p haar eigen wijze; iv. Haar eigen verstrekkings-vrwaarden. 5. Deze praktijk heeft tt gevlg dat: a. de tetsing van een en hetzelfde Kppelverzek, p basis van een en hetzelfde prtcl, per Instelling verschillend kan uitvallen; b. dat de tetsing van een Kppelverzek dr iedere TetsingsCmmissie wrdt herhaald en daardr wrdt vertraagd; en dat c. de wettelijk vereiste afweging tussen het belang van wetenschappelijk nderzek enerzijds en het belang van de privacy van patiënten en deelnemers aan gezndheidsnderzek anderzijds niet, althans nvldende geïnfrmeerd, plaatsvindt. 6. De TetsingsCmmissies hebben vrts geen kennis van de gegevensverzamelingen van de verige bij het Kppelverzek betrkken Instelling(en) waarmee de gegevens van hun Instelling gekppeld gaan wrden. Hierdr kunnen zij de rechtmatigheid en de implicaties van de kppeling van de gegevens van hun Instelling met die van de andere bij het Kppelverzek betrkken Instellingen niet verzien en dus k niet berdelen. Een Kppelverzek rept per definitie bijzndere, de databrn van een Instelling verstijgende, kppelvragen p. De beantwrding van deze vragen vergt een gezamenlijke en gelijktijdige berdeling dr de TetsingsCmmissies van de bij het Kppelverzek betrkken Instellingen (Gekppelde Tetsing). Verklaren als vlgt De TetsingsCmmissies verklaren hierbij hun intentie tt samenwerking bij en afstemming van het tetsen van verzeken tt het kppelen van gezndheidsgegevens van hun respectieve Instellingen ten beheve van wetenschappelijk nderzek, dr te streven naar Gekppelde Tetsing van Kppelverzeken aan de hand van nderstaande KppelCde GezndheidsGegevens.

6 KppelCde GezndheidsGegevens Algemeen Artikel 1. Begripsbepalingen In deze KppelCde wrdt verstaan nder: Kppelverzek: het verzek van een Onderzeker aan een Instelling m Gezndheidsgegevens te verkrijgen vr kppeling aan gezndheidsgegevens van hemzelf en/f van één f meer andere Instellingen. Kppelbestand: het in het Kppelverzek mschreven bestand van gekppelde Gezndheidsgegevens van twee f meer Instellingen. Gezndheidsgegevens: gegevens met betrekking tt de gezndheid. Onderzeker: degene die het Kppelverzek det. Prtcl: de beschrijving van het nderzek die ten grndslag ligt aan het Kppelverzek. KppelTetsingscmmissie: de ad hc cmmissie die dr de betrkken TetsingsCmmissies is samengesteld vr het tetsen van en adviseren ver een Kppelverzek. Artikel 2. Reikwijdte van de KppelCde Deze Cde is van tepassing p Kppelverzeken. Behandeling van het Kppelverzek Artikel 3. Over te leggen stukken 3.1 Een Onderzeker dient een Kppelverzek in bij één van de te kppelen Instellingen, p de dr deze Instelling vrgeschreven wijze. 3.2 Het Kppelverzek bevat de in Bijlage 1 bij deze IntentieVerklaring gevraagde infrmatie en dcumentatie. Artikel 4. Aanwijzing ad hc KppelTetsingscmmissie 4.1. Een TetsingsCmmissie die een Kppelverzek ntvangt en, na berdeling van de ntvankelijkheid en lkale uitverbaarheid daarvan, in behandeling neemt, neemt dit verzek p met de andere bij het Kppelverzek betrkken TetsingsCmmissies.

7 4.2 De betrkken TetsingsCmmissies stellen in nderling verleg een ad hc KppelTetsingsCmmissie samen, waarin de vr een gede berdeling van het Kppelverzek vereiste disciplines en belangen zijn vertegenwrdigd. De leden van de Kppeltetsingscmmissie benemen uit hun midden een vrzitter en een secretaris. Het secretariaat wrdt verzrgd dr één van de TetsingsCmmissies. 4.3 De KppelTetsingsCmmissie krijgt als pdracht m het Kppelverzek te tetsen en de TetsingsCmmissies van de betrkken Instellingen aan de hand van de uitkmst van die tetsing ver het Kppelverzek te adviseren. 4.4 Gezien de verantwrdelijkheid van iedere Instelling uit hfde van de wet en de verplichtingen jegens zijn patiënten f deelnemers, dan wel gezien de vereisten van de lkale uitverbaarheid van de verzchte kppeling, kan een Instelling kppeling met haar gegevens weigeren f aan eigen vrwaarden nderwerpen. Artikel 5. Behandeling 5.1 De vrzitter van de KppelTetsingscmmissie agendeert de tetsing van het Kppelverzek. Vr deze tetsing kan in persn f telefnisch vergaderd wrden. 5.2 De vrzitter kan de aanvrager van het Kppelverzek uitndigen vr een vergadering van de Kppeltetsingscmmissie m zijn Kppelverzek te te lichten. Artikel 6. Tetsing en beslissing 6.1 De Kppeltetsingscmmissie tetst het Kppelverzek aan de tepasselijke wettelijke tetsingscriteria, zals uitgewerkt in Bijlage De KppelTetsingsCmmissie beslist binnen 6 weken na pdracht. 6.3 De Kppeltetsingscmmissie kan: besluiten dat zij meer infrmatie van de Onderzeker ndig heeft; psitief adviseren ver het Kppelverzek, met f znder vrwaarden; f negatief adviseren ver het Kppelverzek. Artikel 7 Openbaarheid en jurisprudentie 7.1 De TetsingsCmmissies bevrderen, met inachtneming van aanspraken van intellectuele eigendm en bescherming van persnsgegevens: uitwisseling van kennis tussen de tetsingscmmissies van Partijen; verzicht en afstemming van Kppelverzeken; verzicht en archivering van gedgekeurde Kppelverzeken;

8 transparantie ver prcedure, criteria, tepassing van de criteria, besluitvrming en vrwaarden vr de kppeling, nder meer dr publicatie van deze KppelCde; het pbuwen van "jurisprudentie" inzake de tetsing van Kppelverzeken, dr gedgekeurde Kppelverzeken p een kenbare en tegankelijke wijze te publiceren en te archiveren. Sltbepalingen Artikel 8. Overige regelingen, website, inwerkingtreding en aanhaling 8.1 Deze Cde laat verplichtingen van de TetsingsCmmissies p grnd van andere bindende natinale en internatinale regelingen nverlet. 8.2 Deze Cde zal wrden geplaatst p de website van de Instellingen, van BBMRI NL en van Federa. 8.3 Deze Cde treedt in werking met ingang van en geldt vr een prefperide van 1 jaar, waarna de Cde zal wrden geëvalueerd en, eventueel in aangepaste vrm, vr nbepaalde tijd kan wrden verlengd. 8.4 Deze Cde wrdt aangehaald als: KppelCde GezndheidsGegevens.

9 Bijlage 1 TetsingsCriteria en Tetsingsfrmulier Telichting De (wettelijke) criteria waaraan de KppelTetsingsCmmissie het KppelVerzek zal tetsen zijn in nderstaand Kppelverzekfrmulier pgenmen in de vrm van vragen. Dr de vragen te beantwrden kan de Onderzeker aantnen f en z ja he hij aan de criteria heeft vldaan. Bij twijfel ver de precieze betekenis van een vraag kan hij cntact pnemen met de TetsingsCmmissie waar hij het KppelVerzek heeft ingediend. Onderwerp van tetsing In het bijznder tetst de Kppeltetsingscmmissie: de beschrijving van de vr het Onderzek te kppelen databases; de wetenschappelijk nderbuwde mtivering waarm de vrgenmen kppeling(-en) ndzakelijk is/zijn vr het Onderzek; de beschrijving van de vrgenmen kppeling(-en) en de methde van kppeling; de beschrijving van de uit de kppeling resulterende database(s); de beschrijving van de datastrmen die uit het Kppelverzek vrtvleien met daarbij aangegeven wie p welk mment vr de betreffende databestanden verantwrdelijk is in de zin van de Wet Bescherming Persnsgegevens; de beschrijving van de Life Cycle van de gevraagde gezndheidsgegevens, in het bijznder een vermelding van de bestemming van de gekppelde data na aflp van het Onderzek. de beschrijving van de verwachte impact van de vrgenmen kppeling(-en) p de privacy van patiënten c.q. deelnemers; de beschrijving van de maatregelen ter bescherming van de privacy van patiënten en/f deelnemers, waarnder de maatregelen die de verwachte impact van de vrgenmen kppeling(-en) p de privacy van patiënten c.q. deelnemers redresseren;. KppelPrtcl Om de tetsing mgelijk te maken dient de Onderzeker een KppelPrtcl in te dienen, met de vlgende infrmatie:

10 Kppelprtcl 1. prbleemstelling; 2. de relevantie van het Onderzek; 3. methden van het Onderzek; 4. een beschrijving van de vr het Onderzek te kppelen databases; 5. een wetenschappelijk nderbuwde mtivering waarm de vrgenmen kppeling(-en) ndzakelijk is/zijn vr het Onderzek; 6. een beschrijving van de vrgenmen kppeling(-en) en de methde van kppeling; 7. een beschrijving van de uit de kppeling resulterende database(s); 8. een beschrijving van de datastrmen die uit het Kppelverzek vrtvleien met daarbij aangegeven wie p welk mment vr de betreffende databestanden verantwrdelijk is in de zin van de Wet Bescherming Persnsgegevens; 9. een beschrijving van de Life Cycle van de gevraagde gezndheidsgegevens, in het bijznder een vermelding van de bestemming van de gekppelde data na aflp van het Onderzek. 10. een beschrijving van de verwachte impact van de vrgenmen kppeling(-en) p de privacy van patiënten c.q. deelnemers; 11. een beschrijving van de maatregelen ter bescherming van de privacy van patiënten en/f deelnemers, waarnder de maatregelen die de verwachte impact van de vrgenmen kppeling(-en) p de privacy van patiënten c.q. deelnemers redresseren f mitigeren; 12. het rdeel ver het Prtcl van de tetsingscmmissie van de instelling waaraan de Onderzeker is verbnden, dan wel, bij ntstentenis van een dergelijk rdeel, een pgave van de reden(-en) van deze ntstentenis. TetsingsFrmulier Tetsing van verzek tt het kppelen van Gezndheidsgegevens met GezndheidsGegevens van andere Instellingen DIT FORMULIER ZAL ELECTRONISCH BESCHIKBAAR GEMAAKT WORDEN MET RUIMTE VOOR DE BEANTWOORDING VAN DE VRAGEN EN HET GEVEN VAN NADERE TOELICHTING BIJ DE VRAGEN.

11 1. Verzeker: Naam: Titulatuur: Adres: Affiliatie en cntractspartij: Adres Affiliatie: 2. Geef aan f het Kppelverzek vldet aan de Wet BasisRegistratie Persnsgegevens: Indien het Kppelverzek ziet p kppeling van Gezndheidsgegevens van de Instelling met eigen Gezndheidsgegevens van de Onderzeker, geef aan: He heeft Onderzeker zijn eigen Gezndheidsgegevens verkregen? indien de eigen Gezndheidsgegevens zijn verkregen p basis van geïnfrmeerde testemming van betrkkenen, mvat deze testemming de kppelingen uit het Kppelverzek? heeft de Onderzeker bij het Kppelverzek gebruik gemaakt van gegevens van betrkkenen uit de BasisRegistratie persnen? Indien de WBRP-gegevens aan de Onderzeker zijn verstrekt p basis van een Autrisatiebesluit, vallen de bij het Kppelverzek vermelde gegevens nder het betreffende Autrisatiebesluit?

12 3. Indien het KppelVerzek gegevens van patiënten (van de instelling van Onderzeker f van een andere instelling) betreft, geef aan f het Kppelverzek vldet aan de WGBO: Heeft de betrkken patiënt vr ieder van de in het Kppelverzek mschreven kppelingen testemming gegeven? Verstrek cpie van het gebruikte infrmed cnsent frmulier. Indien de betrkken patiënt geen testemming heeft gegeven, geef dan aan f het Onderzek valt nder de wettelijke WGBO-uitznderingen p het cnsent vereiste: Mgelijke uitzndering p het cnsent vereiste (1): Betreft het Onderzek en in het bijznder de daarin vrziene kppeling(-en) statistiek f wetenschappelijk nderzek p het gebied van de vlksgezndheid? is het vragen van testemming vr het Onderzek en de daarin vrziene kppeling(-en) in redelijkheid niet mgelijk? Waarm niet? en is met betrekking tt de uitvering van het Onderzek en in het bijznder met betrekking tt de daarin vrziene kppeling(-en), vrzien in zdanige waarbrgen dat de persnlijke levenssfeer van de patiënt niet nevenredig wrdt geschaad? f Mgelijke uitzndering p het cnsent vereiste (2): betreft het Onderzek en in het bijznder de daarin vrziene kppeling(-en) statistiek f wetenschappelijk nderzek p het gebied van de vlksgezndheid? kan het vragen van testemming, gelet p de aard en het del van het Onderzek en in het bijznder de daarin vrziene kppeling(-en) in redelijkheid niet wrden verlangd? Waarm niet? en heeft de hulpverlener (cq. de instelling) zrg gedragen dat de gegevens in zdanige vrm wrden verstrekt dat herleiding tt individuele natuurlijke persnen redelijkerwijs wrdt vrkmen? Dient het Onderzek en de daarin vrziene kppeling(-en) een algemeen belang? Kan het Onderzek en de daarin vrziene kppeling(-en) niet znder de desbetreffende gegevens wrden uitgeverd? en Heeft de betrkken patiënt tegen een verstrekking cq kppeling bezwaar gemaakt? Is van de verstrekking aan de Onderzeker aantekening gemaakt in het dssier van de betrkken patiënt?

13 4. Geef aan f het Kppelverzek vldet aan de Wet Bescherming Persnsgegevens: Welke technische en rganisatrische maatregelen ter vrkming van verlies, diefstal f ngeautriseerd gebruik van de data heeft de Onderzeker getrffen? Indien het Kppelverzek vrziet in kppeling van data in gepseudnimiseerde vrm, wrdt dan vldaan aan de eisen van het Cllege Bescherming Persnsgegevens, in het bijznder dch niet uitsluitend: 1. wrdt er vakkundig gebruik gemaakt van pseudnimisering, waarbij de eerste encryptie plaatsvindt bij de aanbieder van de gegevens? 2. zijn er technische en rganisatrische maatregelen genmen m herleidbaarheid van de versleuteling ( replay back ) te vrkmen? 3. zijn de verwerkte gegevens niet indirect identificerend? 4. wrdt in een nafhankelijk deskundig rdeel (audit) vr aanvang van de kppeling en daarna peridiek vastgesteld dat aan de vrwaarden 1, 2 en 3 is vldaan? 5. is de pseudnimiserings-plssing p heldere en vlledige wijze beschreven in een penbaar dcument, zdat iedere betrkkene kan nagaan welke garanties de gekzen plssing biedt? 6. Leidt de begde kppeling f vergelijking met gegevens uit andere brn er te dat er alsng sprake zu kunnen zijn van herleidbaarheid? 7. Is bij de kppeling rekening gehuden met het elimineren van velden p grnd waarvan herleidbaarheid mgelijk is? Wrdt gebruikt gemaakt van een Trusted Third Party (TTP)? Z ja, welke TTP en welke afspraken zijn er met deze TTP gemaakt?

Naar Gekoppelde Toetsing van Koppelverzoeken

Naar Gekoppelde Toetsing van Koppelverzoeken Intentieverklaring tt samenwerking bij en afstemming van het tetsen van verzeken tt het kppelen van gezndheidsgegevens van meerdere instellingen ten beheve van wetenschappelijk nderzek aan de wettelijke

Nadere informatie

Privacy Statement andere betrokkenen (niet zijnde studenten of medewerkers)

Privacy Statement andere betrokkenen (niet zijnde studenten of medewerkers) Privacy Statement andere betrkkenen (niet zijnde studenten f medewerkers) Hgeschl Leiden respecteert de privacy van haar bezekers en externe cntacten en gaat zrgvuldig en vertruwelijk m met uw persnsgegevens.

Nadere informatie

Privacy Statement Studenten

Privacy Statement Studenten Privacy Statement Studenten Hgeschl Leiden respecteert de privacy van haar studenten en gaat zrgvuldig en vertruwelijk m met juw persnsgegevens. Daarbij vldet de hgeschl aan de eisen van de Algemene Verrdening

Nadere informatie

Privacy Statement Medewerkers

Privacy Statement Medewerkers Privacy Statement Medewerkers Hgeschl Leiden respecteert de privacy van haar medewerkers en gaat zrgvuldig en vertruwelijk m met juw persnsgegevens. Daarbij vldet de hgeschl aan de eisen van de Algemene

Nadere informatie

Privacyreglement Praktijk Herstel

Privacyreglement Praktijk Herstel Praktijk Herstel Stevensweg 83 3319 AJ Drdrecht Privacyreglement Praktijk Herstel 1. Begripsbepalingen In dit reglement wrdt verstaan nder: De hulpverleners, Elly van den Berg-IJmker en The van den Berg

Nadere informatie

Privacy -reglement

Privacy -reglement Dit reglement is gebaseerd p de Wet Bescherming Persnsgegevens (augustus 2001), die de Wet persnsregistratie vervangt. 1. Begripsbepalingen 1. Persnsgegevens: elk gegeven betreffende een geïdentificeerde

Nadere informatie

Naam Klachtenprocedure SZZ versie 1.0 vastgesteld 25-6-2014 Door RvB evaluatie 25-6-2015 Door RvB

Naam Klachtenprocedure SZZ versie 1.0 vastgesteld 25-6-2014 Door RvB evaluatie 25-6-2015 Door RvB Alle zrgberderijen van SZZ zijn aangeslten bij de Federatie Landbuw en Zrg (www.zrgberen.nl). De Federatie heeft vr de cliënten van haar leden een nafhankelijke klachtencmmissie ingericht. SZZ vindt het

Nadere informatie

Privacyreglement NFG hulpverlener

Privacyreglement NFG hulpverlener Privacyreglement NFG hulpverlener Versie: 20180502 1. Begripsbepalingen In dit reglement wrdt verstaan nder: De hulpverlener, Esther Relfs handelend nder Praktijk Mirte / Mirte Kids / Mirte in Bedrijf,

Nadere informatie

Reglement Geschillencommissie Wonen Zuid-Holland Zuid

Reglement Geschillencommissie Wonen Zuid-Holland Zuid Reglement Geschillencmmissie Wnen Zuid-Hlland Zuid DEFINITIES Artikel 1: Dit reglement verstaat nder: crpratie: de bij de Geschillencmmissie Wnen Zuid-Hlland zuid aangeslten rganisatie p wiens handelen

Nadere informatie

Schade protocol Zuiderpark Stadswalzone

Schade protocol Zuiderpark Stadswalzone Schade prtcl Zuiderpark Stadswalzne Gemeente s-hertgenbsch december 2012 Schadeprtcl Zuiderpark - Stadswalzne In dit dcument staat he de gemeente s-hertgenbsch mgaat met schadeclaims. Het is er p gericht

Nadere informatie

Privacyreglement NFG hulpverlener

Privacyreglement NFG hulpverlener Privacyreglement NFG hulpverlener 1. Begripsbepalingen In dit reglement wrdt verstaan nder: De hulpverlener, Ulla Wlters-Prnk handelend nder Verlies en Ruw Kind en Jngere, Kvk nummer: 67578896, te Gruttstraat

Nadere informatie

Frans Halslaan 4, 1921EP Akersloot

Frans Halslaan 4, 1921EP Akersloot Privacy Verklaring Per 25 mei 2018 gelden er verscherpte regels vr alle rganisaties binnen de EU die persnsgegevens verwerken. Om deze reden is de privacy verklaring aangepast en vragen we u deze dr te

Nadere informatie

Zijn in de aanvraag bijlagen genoemd en zijn die bijgevoegd? Zo ja, welke? Nummer desgewenst de bijlagen.

Zijn in de aanvraag bijlagen genoemd en zijn die bijgevoegd? Zo ja, welke? Nummer desgewenst de bijlagen. Checklist berdeling adviesaanvraag 1. De adviesaanvraag Heeft de r een adviesaanvraag gehad? Let p: een rapprt is in principe geen adviesaanvraag. Met een adviesaanvraag wrdt bedeld: het dr de ndernemer

Nadere informatie

Privacyreglement NFG versie:

Privacyreglement NFG versie: Privacyreglement NFG versie: 20180502 1. Begripsbepalingen In dit reglement wrdt verstaan nder: De hulpverlener, M.J.T. Maslijn handelend nder PsychMrfse- praktijk vr psychlgische hulp, caching & advies,

Nadere informatie

PRIVACYREGLEMENT SBO BERNISSE

PRIVACYREGLEMENT SBO BERNISSE PRIVACYREGLEMENT SBO BERNISSE Evaluatiedatum : 10-06-2018 Bestemd vr: Iedereen Dcumentbeheerder: Secretariaat Versie:1 Privacyreglement SBO Bernisse De Wet bescherming persnsgegevens (WBP) is p 1 september

Nadere informatie

Klachtenbeleid Stichting KOM Kinderopvang

Klachtenbeleid Stichting KOM Kinderopvang Klachtenbeleid Stichting KOM Kinderpvang KOM Kinderpvang verzrgt kinderpvang vr kinderen in de leeftijdsgrep 0 tt en met 12 jaar. Alle medewerkers van de stichting zetten zich vlledig in m kwalitatief

Nadere informatie

PARTIJEN. Achtergrond

PARTIJEN. Achtergrond PARTIJEN Het Cllege van de Onafhankelijke Pst- en Telecmmunicatieautriteit, vertegenwrdigd dr de vrzitter mr. C.A. Fnteijn, verder te nemen: OPTA; en De Minister van Binnenlandse Zaken en Kninkrijksrelaties,

Nadere informatie

het rapport vastgesteld (zie bijlage). Dobra Dentistry tandarts T.a.v. de heer C.F. Leithuijser Rijnsburgstraat 70 1059 AX AMSTERDAM

het rapport vastgesteld (zie bijlage). Dobra Dentistry tandarts T.a.v. de heer C.F. Leithuijser Rijnsburgstraat 70 1059 AX AMSTERDAM > Returadres Pstbus 20584 1001 NN Amsterdam Dbra Dentistry tandarts T.a.v. de heer C.F. Leithuijser Rijnsburgstraat 70 1059 AX AMSTERDAM AANGETEKEND EN PER EMAIL VERZONDEN 4 ktber 2012 Onderwerp bevel

Nadere informatie

Addendum stappenplan plaatsing

Addendum stappenplan plaatsing Addendum stappenplan plaatsing In het kader van de aangekndigde (vrgenmen) rerganisatie d.d. 4 december 2012 heeft er nader verleg plaatsgevnden tussen de betrkken vakbnden en de werkgever ver de inhud

Nadere informatie

Controleprotocol Sociaal Domein

Controleprotocol Sociaal Domein Cntrleprtcl Sciaal Dmein Cntrleprtcl vr de accuntantscntrle bij: dr de gemeenten in de regi Amersfrt* gesubsidieerde rganisaties vr Jeugdzrg en WMO dr de gemeenten in de regi Amersfrt f dr de gemeente

Nadere informatie

Privacyreglement Libereaux BV

Privacyreglement Libereaux BV Privacyreglement Libereaux BV versie 3.0 20-05-2015 Inhud 1. Inleiding... 3 1.1 Begripsbepalingen... 3 1.2 Melding verwerking persnsgegevens... 4 1.3 Testemming verwerking persnsgegevens... 4 2. Omgaan

Nadere informatie

INFORMATIE UITWISSELING TUSSEN UITZENDBUREAUS IVM VEILIGHEID EN

INFORMATIE UITWISSELING TUSSEN UITZENDBUREAUS IVM VEILIGHEID EN RVB10004.dc 1/5 RVB 2010/04 INFORMATIE UITWISSELING TUSSEN UITZENDBUREAUS IVM VEILIGHEID EN Situering GEZONDHEID OP HET WERK : EEN GESTRUCTUREERDE AANPAK Preventie en Interim heeft in 2008, in het kader

Nadere informatie

PRIVACYREGLEMENT ZIEKENHUIS OOST-LIMBURG

PRIVACYREGLEMENT ZIEKENHUIS OOST-LIMBURG PRIVACYREGLEMENT ZIEKENHUIS OOST-LIMBURG Inhudstabel Artikel 1: Delstelling van dit reglement... 2 Artikel 2: Aangewezen verantwrdelijken en veiligheidscnsulent... 2 Artikel 3: Gebruik van patiëntengegevens...

Nadere informatie

Beslissingsondersteunende instrumenten. Criteria 2016. September 2015 Stichting Kwaliteit in Basis GGZ

Beslissingsondersteunende instrumenten. Criteria 2016. September 2015 Stichting Kwaliteit in Basis GGZ Beslissingsndersteunende instrumenten September 2015 Stichting Kwaliteit in Basis GGZ Beslissingsndersteunende instrumenten Inleiding Stichting Kwaliteit in Basis GGZ gelft dat de mentale zrg in Nederland

Nadere informatie

TOEZICHTKADER ACCREDITATIESTELSEL HOGER ONDERWIJS. september 2014

TOEZICHTKADER ACCREDITATIESTELSEL HOGER ONDERWIJS. september 2014 TOEZICHTKADER ACCREDITATIESTELSEL HOGER ONDERWIJS september 2014 INHOUD Inleiding 4 1 Del en uitvering van het tezicht 5 1.1 Wat willen we bereiken? 5 1.2 Werkwijze 5 1.3 Waarderingskader 7 2 Relatie met

Nadere informatie

De regeling vindt haar basis in de standaardregeling zoals gepubliceerd door de Stichting van de Arbeid.

De regeling vindt haar basis in de standaardregeling zoals gepubliceerd door de Stichting van de Arbeid. HW Wnen acht het van belang dat medewerkers, de directie én de Raad van Cmmissarissen p adequate en veilige wijze melding kunnen maken van (eventuele vermedens van) misstanden binnen HW Wnen. Daarm is

Nadere informatie

De toezichtstaken van de Partijen Het doel van dit convenant

De toezichtstaken van de Partijen Het doel van dit convenant Cnvenant inzake de samenwerking bij het tegengaan van ntelaatbaar gedrag van externe accuntants, accuntantsrganisaties en (mede)beleidsbepalers tussen de Belastingdienst en de Stichting Autriteit Financiële

Nadere informatie

- PRIVACYREGLEMENT -

- PRIVACYREGLEMENT - - PRIVACYREGLEMENT - Wij vinden het belangrijk dat de privacy van nze patiënten ged is gebrgd. Dit privacyreglement beschrijft he wij mgaan met uw persnsgegevens, waarnder uw medische gegevens. Als u vragen

Nadere informatie

De burgemeester, het college en de raad van de gemeente Muiden;

De burgemeester, het college en de raad van de gemeente Muiden; Vrbeeld handvest De burgemeester, het cllege en de raad van de gemeente Muiden; Gelet p artikel 169, tweede en derde lid, en artikel 180, tweede en derde lid, Gemeentewet; Hebben de vlgende uitgangspunten

Nadere informatie

Privacy Reglement Vereniging van eigenaars Brahmslaan (even nummers) te Leiden

Privacy Reglement Vereniging van eigenaars Brahmslaan (even nummers) te Leiden Privacy Reglement Vereniging van eigenaars Brahmslaan 22-62 (even nummers) te Leiden Vereniging van eigenaars Brahmslaan 22-62 te Leiden hecht veel waarde aan de bescherming van juw persnsgegevens. In

Nadere informatie

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties Ministerie van Binnenlandse Zaken en Kninkrijksrelaties >Returadres Pstbus 20010 2500 EA Den Haag AANGETEKEND / REGISTERED De heer R. Zenger Nachtwachtlaan 114 1058 ED Amsterdam Onderdeel Inlichtingen

Nadere informatie

Aanvraag verlening eenmalige subsidie gemeente Wageningen

Aanvraag verlening eenmalige subsidie gemeente Wageningen Aanvraag verlening eenmalige subsidie gemeente Wageningen Dit aanvraagfrmulier is bedeld vr een eenmalige subsidie. Een eenmalige subsidie wrdt verleend vr een eenmalige activiteit f ander incidenteel

Nadere informatie

VERWERKERSOVEREENKOMST

VERWERKERSOVEREENKOMST 1. Algemeen In deze verwerkersvereenkmst wrdt verstaan nder: 1.1 Algemene vrwaarden: de Algemene vrwaarden van Verwerker, die nverkrt van tepassing zijn p iedere afspraak tussen Verwerker en Verantwrdelijke

Nadere informatie

Bestaat er een economische en/of organisatorische eenheid met andere bedrijven? Zo ja, graag nadere informatie waaronder een organogram.

Bestaat er een economische en/of organisatorische eenheid met andere bedrijven? Zo ja, graag nadere informatie waaronder een organogram. Aanvraagfrmulier Berepsaansprakelijkheidsverzekering algemeen 1. Verzekeringnemer Naam bedrijf:.... Crrespndentieadres:... Pstcde en plaats:... Cntactpersn:... man vruw E-mail cntactpersn:.. Rechtsvrm:.

Nadere informatie

Oproep erkenning en subsidiëring van groepsgericht aanbod. opvoedingsondersteuning door vrijwilligers

Oproep erkenning en subsidiëring van groepsgericht aanbod. opvoedingsondersteuning door vrijwilligers Oprep erkenning en subsidiëring van grepsgericht aanbd pvedingsndersteuning dr vrijwilligers In het kader van het versterken van aanbd pvedingsndersteuning in de Huizen van het Kind lanceert Kind en Gezin

Nadere informatie

Uitwerking Landelijke Leidraad en Procedure Wijziging Acute Zorgaanbod Versie 6.0, ROAZ regio s VUmc en AMC

Uitwerking Landelijke Leidraad en Procedure Wijziging Acute Zorgaanbod Versie 6.0, ROAZ regio s VUmc en AMC Uitwerking Landelijke Leidraad en Prcedure Wijziging Acute Zrgaanbd Versie 6.0, ROAZ regi s VUmc en AMC nuari 2016 1 Uitwerking Het Landelijk Netwerk Acute Zrg (LNAZ) heeft een leidraad met een prcedure

Nadere informatie

PROVINCIAAL BLAD VAN LIMBURG 200 /

PROVINCIAAL BLAD VAN LIMBURG 200 / PROVINCIAAL BLAD VAN LIMBURG 200 / Officiële naam regeling: Beleidsregels ntheffingen tijdelijk en uitznderlijk gebruik luchtvaart prvincie Limburg Citeertitel: idem Beslten dr: Gedeputeerde Staten p 15-12-2009

Nadere informatie

PROTOCOL bij OVERLIJDEN

PROTOCOL bij OVERLIJDEN PROTOCOL bij OVERLIJDEN Vetbalvereniging Lenermark Lnapark 5 7371 EH Lenen Gld Tel.: 055-5051656 Versie: 27 augustus 2015 1 / 9 1. Inleiding Het prtcl 'Bij verlijden' treedt na vaststelling van het bestuur

Nadere informatie

1. Lid: onder een lid wordt verstaan een bij Pennyplace ingeschreven particulier of ZZP-er / bedrijf die / dat als doel heeft:

1. Lid: onder een lid wordt verstaan een bij Pennyplace ingeschreven particulier of ZZP-er / bedrijf die / dat als doel heeft: ALGEMENE VOORWAARDEN VAN PENNYPLACE VOOR LEDEN Inhudspgave: Artikel 1: Definities... 1 Artikel 2 - Identiteit van de ndernemer... 1 Artikel 3 -Tepasselijkheid en wijziging Algemene Vrwaarden... 2 Artikel

Nadere informatie

Implementatie Taakherschikking

Implementatie Taakherschikking Werkfrmulier Implementatie Taakherschikking Verpleegkundig Specialist Dit frmulier is pgesteld dr de Werkgrep Taakherschikking van de Federatie Medisch Specialisten en wrdt ndersteund dr de V&VN Verpleegkundig

Nadere informatie

IMPLEMENTATIE WET VERPLICHTE MELDCODE HUISELIJK GEWELD EN KINDERMISHANDELING GEMEENTEN NOORDOOST-BRABANT

IMPLEMENTATIE WET VERPLICHTE MELDCODE HUISELIJK GEWELD EN KINDERMISHANDELING GEMEENTEN NOORDOOST-BRABANT BIJLAGE 1 IMPLEMENTATIE WET VERPLICHTE MELDCODE HUISELIJK GEWELD EN KINDERMISHANDELING GEMEENTEN NOORDOOST-BRABANT 1. Inleiding Op 1 juli 2013 is de Wet verplichte meldcde huiselijk geweld en kindermishandeling

Nadere informatie

Stichting Inspecteur Boelensschool Schiermonnikoog Klokkenluidersregeling

Stichting Inspecteur Boelensschool Schiermonnikoog Klokkenluidersregeling https://dckinga.magister.net/accunt#/inlggen Stichting Inspecteur Belensschl Schiermnnikg Klkkenluidersregeling 1 Regeling inzake het mgaan met een vermeden van een misstand binnen de Inspecteur Belensschl

Nadere informatie

Meldcode bij een vermoeden van kindermishandeling voor scheidingsbegeleiders [versie 28-04-2009]

Meldcode bij een vermoeden van kindermishandeling voor scheidingsbegeleiders [versie 28-04-2009] 1 Algemeen Meldcde bij een vermeden van kindermishandeling vr scheidingsbegeleiders [versie 28-04-2009] 1.1 Iedere ScS Scheidingsspecialist, ScS Zandkasteelcach, ScS OKEE-cach, hierna te nemen scheidingsbegeleider,

Nadere informatie

Algemene Leveringsvoorwaarden

Algemene Leveringsvoorwaarden Algemene Leveringsvrwaarden 1. Tepasselijkheid 1.1 Deze algemene vrwaarden zijn van tepassing p alle ffertes en alle vereenkmsten, en de uitvering daarvan, welke dr WaterWerk Training, Caching & Cnsultancy

Nadere informatie

Reglement voor de Opleidingscommissie

Reglement voor de Opleidingscommissie Reglement vr de Opleidingscmmissie Artikel 1 Begripsbepalingen 1. In dit reglement wrdt verstaan nder: a. wet: de Wet p het hger nderwijs en wetenschappelijk nderzek; b. universiteit: de Prtestantse Thelgische

Nadere informatie

PRIVACY- EN COOKIEVERKLARING

PRIVACY- EN COOKIEVERKLARING PRIVACY- EN COOKIEVERKLARING Welkm p de privacy- en ckie verklaring (de Verklaring) van advcatenkantr FlexIEbel (hierna k aangeduid als FlexIEbel, wij, ns en nze). Wij respecteren uw privacy en zijn vastberaden

Nadere informatie

Visitatie praktijkinstellingen. Brochure

Visitatie praktijkinstellingen. Brochure Visitatie praktijkinstellingen Brchure Inleiding In het kader van haar tezichthudende taak, is de Registratiecmmissie Specialismen Verpleegkunde (RSV) in 2014 gestart met het visiteren van de pleiding

Nadere informatie

Reglement compliance officer

Reglement compliance officer Reglement Artikel 1. Definities a. bestuur: het bestuur van het fnds; b. : de functinaris die dr het bestuur van het fnds als vereenkmstig art. 12 lid 2 van de statuten van het fnds is benemd; c. directeur:

Nadere informatie

Reglement Vlaams-Nederlandse Journalistenbeurs Onderzoeksbeurs & Uitwisseling 2016

Reglement Vlaams-Nederlandse Journalistenbeurs Onderzoeksbeurs & Uitwisseling 2016 Reglement Vlaams-Nederlandse Jurnalistenbeurs Onderzeksbeurs & Uitwisseling 2016 In 2016 kennen de Vlaamse en Nederlandse verheid pnieuw de Vlaams-Nederlandse Jurnalistenbeur(zen) (VNJB) te aan Nederlandse

Nadere informatie

Voorwaarden voor deelname en verklaring van vertrouwelijkheid. I. Voorwaarden voor deelname

Voorwaarden voor deelname en verklaring van vertrouwelijkheid. I. Voorwaarden voor deelname Vrwaarden vr deelname en verklaring van vertruwelijkheid I. Vrwaarden vr deelname 1- De "Prijs Karel Van Miert vr Studenten" wrdt uitgereikt aan een student(e) aan één van de hgeschlen f universiteiten

Nadere informatie

Privacyreglement Lamers Zorg & Arbeid

Privacyreglement Lamers Zorg & Arbeid Privacyreglement Lamers Zrg & Arbeid 1. Del en herkmst In dit Privacyreglement Lamers Zrg & Arbeid wrdt uitleg gegeven ver de bescherming van privacygevelige infrmatie. In de infrmatiesystemen van Zrg

Nadere informatie

Voorwaarden waaraan een arts moet voldoen om geaccrediteerd te worden en te blijven

Voorwaarden waaraan een arts moet voldoen om geaccrediteerd te worden en te blijven BIJLAGE 2: VOORWAARDEN VOOR ACCREDITERING Brn: http://www.riziv.be/care/nl/dctrs/accreditatin/individual accreditatin/cnditins accreditatin.htm Vrwaarden waaraan een arts met vlden m geaccrediteerd te

Nadere informatie

ct tussen AO-afspraak. ichting

ct tussen AO-afspraak. ichting Handvat VerZUimprOtOCOl Bijlage 4 bij VNG-brief CvA/2i 02004415 Leeswijzer: vetgedrukte tekst is verplicht vr de sectr gemeenten p grnd van wetgeving f De verige tekst kan als handvat gebruikt wrden vr

Nadere informatie

Time-out, schorsing en verwijdering van kinderen

Time-out, schorsing en verwijdering van kinderen Time-ut, schrsing en verwijdering van kinderen Psitief advies GMR d.d. Definitief vastgesteld CvB d.d. 1 Inleiding De kindcentra van CKC Drenthe staan middenin de samenleving. Dat betekent

Nadere informatie

Versie 2: 10.11.2005 SOCIAAL PLAN

Versie 2: 10.11.2005 SOCIAAL PLAN Versie 2: 10.11.2005 SOCIAAL PLAN De ndergetekenden, 1. Stichting Lindenhf te Schiedam, vr deze de heer L. Kppejan, zijnde ude werkgever 2. Stichting Bureau Jeugdzrg Stadsregi Rtterdam, vr deze de heer

Nadere informatie

Privacyreglement. 1. Begripsbepalingen. 2. Bereik. In dit reglement wordt verstaan onder:

Privacyreglement. 1. Begripsbepalingen. 2. Bereik. In dit reglement wordt verstaan onder: Privacyreglement N.M.W.C. van Rijt-Ketelaars Beekstraat 54 6001 GJ Weert 06-40700486 inf@meelevenverliesbegeleiding.nl www.meelevenverliesbegeleiding.nl KvK nr. 69149402 1. Begripsbepalingen In dit reglement

Nadere informatie

Klachtenregeling medewerkers

Klachtenregeling medewerkers Klachtenregeling medewerkers Inleiding De Tintengrep hecht veel waarde aan pen cmmunicatie en een ged werkklimaat. Het is belangrijk dat medewerkers nvrede en klachten ter sprake brengen, zdat er gezamenlijk

Nadere informatie

Privacy Policy. Grondslag voor deze persoonsgegevens is: o de overeengekomen opdracht. Bijgewerkt op:

Privacy Policy. Grondslag voor deze persoonsgegevens is: o de overeengekomen opdracht. Bijgewerkt op: Privacy Plicy Bijgewerkt p: 3.5.2018 Cmmn Affairs hecht veel waarde aan de bescherming van uw persnsgegevens. In deze Privacy Plicy willen we heldere en transparante infrmatie geven ver he wij mgaan met

Nadere informatie

Maak van 2015 jouw persoonlijk professionaliseringsjaar

Maak van 2015 jouw persoonlijk professionaliseringsjaar Maak van 2015 juw persnlijk prfessinaliseringsjaar en wrd Nlc erkend Register Lpbaanprfessinal (RL) Nlc erkend Register Lpbaanprfessinal (RL) Deze status wrdt bereikt na certificering dr het nafhankelijke

Nadere informatie

Regeling Financiële Ondersteuning Overige Bijzondere Omstandigheden Profileringsfonds

Regeling Financiële Ondersteuning Overige Bijzondere Omstandigheden Profileringsfonds AANVRAAGFORMULIER 1 studiefinancieringsvrm vr chrten vóór 1-9-2015 én studiefinancieringsvrm(en) vr chrten na 1-9-2015 Regeling Financiële Ondersteuning Overige Bijzndere Omstandigheden Prfileringsfnds

Nadere informatie

Aanduiding van een vertegenwoordiger (artikel 14 1 van de wet van 22 augustus 2002 betreffende de rechten van de patiënt)

Aanduiding van een vertegenwoordiger (artikel 14 1 van de wet van 22 augustus 2002 betreffende de rechten van de patiënt) Aanduiding van een vertegenwrdiger (artikel 14 1 van de wet van 22 augustus 2002 betreffende de rechten van de patiënt) Ik, (vrnaam en naam van de patiënt), duid hierbij nderstaande persn aan als mijn

Nadere informatie

juli nieuwe hoofdstuk 3 CAR: Selecteren en aanleveren relevante lokale regelingen beloningsbeleid

juli nieuwe hoofdstuk 3 CAR: Selecteren en aanleveren relevante lokale regelingen beloningsbeleid Het sprbekje geeft inzicht in de activiteiten vr een zrgvuldige vergang nder vermelding van de peride waarin die stappen meten zijn gezet. Per activiteit is aangegeven wat wij hierin vr u kunnen betekenen.

Nadere informatie

Reglement raad van toezicht. samenwerkende zorgboeren zuid

Reglement raad van toezicht. samenwerkende zorgboeren zuid Reglement raad van tezicht samenwerkende zrgberen zuid 2019 Inhudspgave Artikel 1. Psitinering van de raad van tezicht... 3 Artikel 2. Samenstelling en cmpetenties raad van tezicht... 3 Artikel 3. Beneming

Nadere informatie

Patiëntinformatieformulier late IAT behandeling patiënt versie 1. November 2018

Patiëntinformatieformulier late IAT behandeling patiënt versie 1. November 2018 PATIËNTINFORMATIE STUDIE NAAR HET EFFECT VAN INTRA-ARTERIËLE BEHANDELING VAN HET HERSENINFARCT BIJ PATIËNTEN MET LATE AANKOMST OP DE SPOEDEINSENDE HULP Inleiding Geachte heer/mevruw, Wij vragen u vriendelijk

Nadere informatie

3. De in opdracht van Verantwoordelijke te Verwerken persoonsgegevens blijven eigendom van Verantwoordelijke en/of de betreffende betrokkenen.

3. De in opdracht van Verantwoordelijke te Verwerken persoonsgegevens blijven eigendom van Verantwoordelijke en/of de betreffende betrokkenen. Bijlage: Bewerkersvereenkmst FTM Fld Management Versie: 1.0 Datum: 01-01-2019 Deze bewerkersvereenkmst is een bijlage bij FTM Fld Management Algemene vrwaarden (hierna: de Hfdvereenkmst) tussen klant (hierna:

Nadere informatie

Toezicht op het verloop van gerechtelijke onderzoeken. Lessen uit de zaak ABC in Veurne.

Toezicht op het verloop van gerechtelijke onderzoeken. Lessen uit de zaak ABC in Veurne. Bijznder nderzek Tezicht p het verlp van gerechtelijke nderzeken. Lessen uit de zaak ABC in Veurne. Aanbevelingen gedgekeurd dr de algemene vergadering p 20 februari 2019. Cnseil supérieur de la Justice

Nadere informatie

VERKLARING. Inzake gegevensverwerking klanten. Volgens de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

VERKLARING. Inzake gegevensverwerking klanten. Volgens de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) VERKLARING Inzake gegevensverwerking klanten Vlgens de Algemene Verrdening Gegevensbescherming (AVG) Deze verklaring inzake gegevensverwerking is van Schnmaakbedrijf L.J. de Vries B.V., gevestigd te Aalsmeer

Nadere informatie

Protocol voor afname Centraal Ontwikkelde Examens Nederlandse taal en rekenen.

Protocol voor afname Centraal Ontwikkelde Examens Nederlandse taal en rekenen. . Bij de afname van examens zijn diverse functinarissen van de nderwijsinstelling betrkken. In dit prtcl wrden de vlgende (grepen van) examenbetrkkenen nderscheiden, met een krte mschrijving van de betrkkenheid

Nadere informatie

Overgangsnormen Minkemalaan. cursusjaar 2015 2016

Overgangsnormen Minkemalaan. cursusjaar 2015 2016 Overgangsnrmen Minkemalaan cursusjaar 2015 2016 1 INHOUDSOPGAVE blz. Vrwrd 3 BEVORDERINGSNORMEN 1. Inleiding 4 2. Tetscijfers 5 3. Rapprtcijfers 5 4. Bevrderingsnrmen brugklas hav/vw 6 5. Bevrderingsnrmen

Nadere informatie

PRIVACY VERKLARING VAN BEAUTYSALON ANKE

PRIVACY VERKLARING VAN BEAUTYSALON ANKE PRIVACY VERKLARING VAN BEAUTYSALON ANKE Eenmanszaak Beautysaln Anke is verantwrdelijk vr de verwerking van persnsgegevens zals weergegeven in deze privacyverklaring. Anke de Vries is de cördinatr gegevensbescherming

Nadere informatie

Protocol en klachtenregeling ongewenst gedrag

Protocol en klachtenregeling ongewenst gedrag Prtcl en klachtenregeling ngewenst gedrag Geactualiseerd: december 2016 1 I. Vrkming van ngewenst gedrag 1. Binnen de Gruitprt wrdt agressie en geweld, (seksuele) intimidatie, discriminatie, pesten en

Nadere informatie

VRIJSTELLINGEN van Verkennend Bodemonderzoek (VBO) *

VRIJSTELLINGEN van Verkennend Bodemonderzoek (VBO) * VRIJSTELLINGEN van Verkennend Bdemnderzek (VBO) * * zals bepaald dr art.13/4 van de Ordnnantie van 5 maart 2009 betreffende het beheer en de sanering van verntreinigde bdems, gewijzigd dr de rdnnantie

Nadere informatie

Informatiebrief over deelname aan het onderzoek Food2Learn

Informatiebrief over deelname aan het onderzoek Food2Learn Infrmatiebrief ver deelname aan het nderzek Fd2Learn Beste leerlingen, uders en/f wettelijk vertegenwrdigers, Dat het eten van vis (rijk aan mega- 3 vetzuren) ged is vr het functineren van de hersenen

Nadere informatie

Reactie op uitkomsten audit Beheervoorziening BSN

Reactie op uitkomsten audit Beheervoorziening BSN Directie Dienstverlening, Regeldruk en infrmatiebeleid Cluster Infrmatiebeleid Basisvrzieningen Overheid Reactie p uitkmsten audit Beheervrziening BSN Bijlage nummer 1 Ons Kenmerk 2011-2000282822 Aanleiding

Nadere informatie

Implementatie Taakherschikking

Implementatie Taakherschikking Werkfrmulier Implementatie Taakherschikking Physician Assistant Dit frmulier is pgesteld dr de van Federatie Medisch Specialisten en wrdt ndersteund dr de Nederlandse Assciatie Physician Assistants (NAPA).

Nadere informatie

Leden van de raad van bestuur (RvB) en de raad van toezicht (RvT) van GGNet.

Leden van de raad van bestuur (RvB) en de raad van toezicht (RvT) van GGNet. Del Dr middel van dit reglement wrdt nadere invulling gegeven aan de taken, de verantwrdelijkheden en wijze van besluitvrming van de raad van bestuur. Bestemd vr Leden van de raad van bestuur (RvB) en

Nadere informatie

Reglement compliance officer

Reglement compliance officer Reglement Artikel 1. Definities a. bestuur: het bestuur van het fnds; b. : de functinaris die dr het bestuur van het fnds als vereenkmstig art. 12 lid 2 van de statuten van het fnds is benemd; c. directeur:

Nadere informatie

Klokkenluidersregeling Rivas

Klokkenluidersregeling Rivas Klkkenluidersregeling Rivas 1 Inhudspgave Del Delgrep Definities en mschrijvingen Nrmelement(en) JCI Beschrijving beleid Artikel 1: Definities Artikel 2: Infrmatie, advies en ndersteuning vr de werknemer

Nadere informatie

Registratie na opleiding in het buitenland

Registratie na opleiding in het buitenland Registratie na pleiding in het buitenland Beleidsregel Uitwerking van de bepalingen inzake de registratie als verpleegkundig specialist na het vlgen van een pleiding in het buitenland, zals vastgelegd

Nadere informatie

PROCEDURE RECHTEN VAN BETROKKENEN DE HUISMEESTERS

PROCEDURE RECHTEN VAN BETROKKENEN DE HUISMEESTERS PROCEDURE RECHTEN VAN BETROKKENEN DE HUISMEESTERS Inhudspgave 1. ALGEMENE PROCEDURE... 3 2. RECHT OP INFORMATIE... 4 3. RECHT OP INZAGE... 6 4. RECHT OP CORRECTIE EN AANVULLING... 7 5. RECHT OP GEGEVENSWISSING...

Nadere informatie

Verzuimprotocol gemeente s-hertogenbosch

Verzuimprotocol gemeente s-hertogenbosch Verzuimprtcl gemeente s-hertgenbsch 1. De werknemer meldt zich p de eerste ziektedag bij de direct leidinggevende ziek dan wel vindt er z spedig mgelijk na de ziekmelding cntact tussen de direct leidinggevende

Nadere informatie

Privacyreglement. Inleiding

Privacyreglement. Inleiding Privacyreglement Inleiding Bij het adviseren ver en het afsluiten van financiële prducten f diensten vraagt Blkweg Financieel Adviseurs B.V. (Blkweg) veel vertruwelijke infrmatie van klanten. Klanten van

Nadere informatie

WBP, DOELSTELLINGEN GEGEVENSGEBRUIK KLOK GROENPROJECTEN

WBP, DOELSTELLINGEN GEGEVENSGEBRUIK KLOK GROENPROJECTEN WBP, DOELSTELLINGEN GEGEVENSGEBRUIK KLOK GROENPROJECTEN Klk Grenprjecten (hierna te lezen als KGP) maakt gebruik van uw persnsgegevens cnfrm de wettelijke grndslagen vr de vlgende deleinden: KGP verzamelt

Nadere informatie

Privacy Policy. Privacy Policy WO=MEN, Dutch Gender Platform april 2018 Pagina 1 van 9

Privacy Policy. Privacy Policy WO=MEN, Dutch Gender Platform april 2018 Pagina 1 van 9 Privacy Plicy WO=MEN, Dutch Gender Platfrm (WO=MEN) hecht veel waarde aan de bescherming van uw persnsgegevens. In deze Privacy plicy willen we heldere en transparante infrmatie geven ver he wij mgaan

Nadere informatie

Aanvraagformulier vergoeding individueel gedupeerden

Aanvraagformulier vergoeding individueel gedupeerden Aanvraagfrmulier vergeding individueel gedupeerden Aanvraag vergeding in natura Met dit aanvraagfrmulier verzekt u de Stichting Bevrdering Kwaliteit Leefmgeving Schiphlregi (afgekrt: Stichting Leefmgeving

Nadere informatie

GOA Publiek. Privacy statement. 1 van 6

GOA Publiek. Privacy statement. 1 van 6 GOA Publiek Privacy statement 1 van 6 Inhudspgave Inleiding... 3 Inhudspgave... 2 1. Persnsgegevens die wij verwerken... 4 2. Bijzndere en/f gevelige persnsgegevens die wij verwerken... 4 3. Met welk del

Nadere informatie

een klacht die niet op een bevredigende wijze is opgelost en als geschil moet worden voorgelegd aan de Geschillencommissie Mondzorg.

een klacht die niet op een bevredigende wijze is opgelost en als geschil moet worden voorgelegd aan de Geschillencommissie Mondzorg. Klachtenregeling NVM-mndhygiënisten Met inwerkingtreding van de Wet Kwaliteit Klachten en Geschillen Zrg (Wkkgz) heeft de wetgever begd de kwaliteit van zrgverlening te verbeteren en beter te kunnen bewaken.

Nadere informatie

Inkoop- en aanbestedingsbeleid Energiefonds Overijssel

Inkoop- en aanbestedingsbeleid Energiefonds Overijssel Inkp- en aanbestedingsbeleid Energiefnds Overijssel 2013 Inhudspgave 1 Inleiding 3 2 Het beleid 4 2.1 Rechtmatigheidsthema's 4 Prcedures 4 Meerwerk en herhalingspdrachten 4 2B-diensten 5 Integriteit 5

Nadere informatie

In onze praktijken wordt u als eerste te woord gestaan door één van onze assistentes.

In onze praktijken wordt u als eerste te woord gestaan door één van onze assistentes. Geachte mijnheer/mevruw, Wij heten u van harte welkm als patiënt van de SHG! In nze praktijken wrdt u als eerste te wrd gestaan dr één van nze assistentes. Om de vergang van uw huidige huisarts naar uw

Nadere informatie

Hieronder beschrijven we beknopt onze werkwijze met betrekking tot bescherming van persoonsgegevens.

Hieronder beschrijven we beknopt onze werkwijze met betrekking tot bescherming van persoonsgegevens. Privacy Verklaring Stichting Ged Thuis Vrwrd Als rganisatie actief in de zrg hebben wij veel te maken met (gevelige) persnsgegevens. Deze Verklaring is er p gericht m u te infrmeren ver het pnemen, beheren

Nadere informatie

Deze regeling bevat de procedure voor het melden van een vermoeden van een misstand.

Deze regeling bevat de procedure voor het melden van een vermoeden van een misstand. Klkkenluidersregeling Wningcrpratie De Leeuw Van Putten Versie: 18 ktber 2016 Om de integriteit van De Leeuw Van Putten te waarbrgen en erp te te zien dat de belangen van medewerkers en klanten ptimaal

Nadere informatie

Klachtenreglement Zorgkantoor DWO/NWN

Klachtenreglement Zorgkantoor DWO/NWN Klachtenreglement Zrgkantr DWO/NWN Januari 2015 1. Algemene bepalingen De Wet langdurige zrg (Wlz) is vanaf 1 januari 2015 van kracht. Deze wet wrdt uitgeverd dr de zrgkantren. Deze kantren zijn vr smmige

Nadere informatie

Gedragscode gebruik persoonsgegevens

Gedragscode gebruik persoonsgegevens Gedragscde gebruik persnsgegevens 1. Inleiding Aanleiding en del Binnen TMG wrden p een grt aantal plaatsen en p diverse wijzen persnsgegevens Verwerkt (de definities van de wrden met een hfdletter staan

Nadere informatie

Modellencontract. TFP(Time for Prints)/TFCD (Time for CD) Contract tussen Model en amateurfotograaf. Naam :... Adres :... Postcode/Woonplaats :...

Modellencontract. TFP(Time for Prints)/TFCD (Time for CD) Contract tussen Model en amateurfotograaf. Naam :... Adres :... Postcode/Woonplaats :... Mdellencntract TFP(Time fr Prints)/TFCD (Time fr CD) Cntract tussen Mdel en amateurftgraaf Ondergetekenden: Naam :... Adres :... Pstcde/Wnplaats:... Telefn :... Email/Website :... Hierna genemd Ftgraaf,

Nadere informatie

Verantwoordelijkheden... 11. Afkortingen en definities... 12. Regelgeving en wetten... 13. Relevante websites... 13

Verantwoordelijkheden... 11. Afkortingen en definities... 12. Regelgeving en wetten... 13. Relevante websites... 13 MEDISCHE APPARATUUR ZONDER CE-MARKERING prjectgrep: CEWAZ versie: 1.1.1 februari 2015 www.wibaz.nl Inhud Overzicht Medische Hulpmiddelen... 3 Inleiding... 4 Del... 5 Tepassingsgebied... 5 Uitgangssituaties...

Nadere informatie

Gedragscode voor de leden van de Beroepsvereniging van Nederlandse Stedebouwkundigen en Planologen

Gedragscode voor de leden van de Beroepsvereniging van Nederlandse Stedebouwkundigen en Planologen Gedragscde vr de leden van de Berepsvereniging van Nederlandse Stedebuwkundigen en Planlgen Gedragscde vr de leden van de Berepsvereniging van Nederlandse Stedebuwkundigen en Planlgen Inhudspgave Hfdstuk

Nadere informatie

B&W-Aanbiedingsformulier

B&W-Aanbiedingsformulier B&W-nr. 07.0760, d.d. 10 juli 2007 B&W-Aanbiedingsfrmulier Onderwerp Cnvenant Operatinele Grenzen Brandweerzrg Gemeente Leiden Gemeente Oegstgeest BESLUITEN Behudens advies van de cmmissie 1. in te stemmen

Nadere informatie

1.6 Heeft de onderneming buitenlandse vestigingen. Zo ja, graag nadere informatie met betrekking tot de vestigingsplaats en de activiteiten ja nee

1.6 Heeft de onderneming buitenlandse vestigingen. Zo ja, graag nadere informatie met betrekking tot de vestigingsplaats en de activiteiten ja nee Stuur dit frmulier naar MKBdirect Pst: Kryptnstraat 41, 7463 PB Rijssen E-mail: inf@rab-rijssen.nl Aanvraagfrmulier (Bereps) Aansprakelijkheidsverzekering Algemeen 1. Algemene Gegevens 1.1 Naam van de

Nadere informatie

Baan in Beeld. Outplacementprogramma Goud

Baan in Beeld. Outplacementprogramma Goud Baan in Beeld. Outplacementprgramma Gud De utplacementprgramma s van Baan in Beeld zijn bestemd vr medewerkers die een rganisatie gaan verlaten en nieuw werk zeken. Om aan de unieke behefte van uw medewerker

Nadere informatie