Privacy Reglement Vereniging van eigenaars Brahmslaan (even nummers) te Leiden

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Privacy Reglement Vereniging van eigenaars Brahmslaan (even nummers) te Leiden"

Transcriptie

1 Privacy Reglement Vereniging van eigenaars Brahmslaan (even nummers) te Leiden Vereniging van eigenaars Brahmslaan te Leiden hecht veel waarde aan de bescherming van juw persnsgegevens. In dit dcument is het privacy beleid vastgelegd van nze vereniging waarin we heldere en transparante infrmatie geven ver he wij mgaan met persnsgegevens. Wij den er alles aan m juw privacy te waarbrgen en gaan daarm zrgvuldig m met persnsgegevens. Vereniging van eigenaars Brahmslaan te Leiden hudt zich in alle gevallen aan de tepasselijke wet- en regelgeving, waarnder de Algemene Verrdening Gegevensbescherming. Dit brengt nder andere met zich mee dat wij in ieder geval: - je persnsgegevens verwerken in vereenstemming met het del waarvr deze zijn verstrekt. Deze delen en type persnsgegevens zijn beschreven in dit privacy beleid. - verwerking van je persnsgegevens beperkt blijft tt enkel die gegevens welke minimaal ndig zijn vr de deleinden waarvr ze wrden verwerkt. - vragen m je uitdrukkelijke testemming -als wij deze ndig hebben- vr de verwerking van juw persnsgegevens, behudens in de gevallen die vereenkmstig het del zijn, dan wel rechtstreeks vrtvleien uit de wet, akte f reglement. - passende technische en/f rganisatrische maatregelen hebben genmen zdat de beveiliging van juw persnsgegevens gewaarbrgd is. - geen persnsgegevens drgeven aan andere partijen, tenzij dit ndig is vr uitvering van de deleinden waarvr ze zijn verstrekt, dan wel vrtvleit uit de wet, akte f reglement. - p de hgte zijn van juw rechten mtrent je persnsgegevens, je hier p willen wijzen en deze respecteren. Als Vereniging van eigenaars Brahmslaan te Leiden zijn wij verantwrdelijk vr de verwerking van juw persnsgegevens. Indien je na het drnemen van ns privacy beleid, f in algemenere zin, vragen hebt hierver f cntact met ns wenst p te nemen kan dit via nderstaande cntactgegevens: Vereniging van eigenaars Brahmslaan (even nummers) te Leiden Bestuur VVE Brahmslaan P/a Brahmslaan AN Leiden Waarvr verwerken wij persnsgegevens Je persnsgegevens wrden dr Vereniging van eigenaars Brahmslaan te Leiden verwerkt ten beheve van de vlgende deleinden: Het behartigen van de gemeenschappelijke belangen van de leden en het beheer ver het gemeenschappelijk bezit. In het kader van dit del is het bestuur van de vereniging p grnd van de tepasselijke reglementen verplicht een register aan te leggen van eigenaars en gebruikers. Vereniging van Eigenaren Brahmslaan Leiden 2324 AN Leiden Ingeschreven bij Kamer van Kphandel te Den Haag nder nummer:

2 Vr de bvenstaande delstellingen kunnen wij de vlgende persnsgegevens van je vragen: Naam/ vrletters/ tussenvegsel Adres Pstcde Plaats Telefnnummer adres Geslacht Gebrtedatum Gebrteplaats Bankrekeningnummer Kpie identiteitsbewijs/pasprt, znder vrlegger gekpieerd (uitsluitend vr bestuurders) Verstrekking aan derden De gegevens die je aan ns geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit ndzakelijk is vr uitvering van de hierbven beschreven deleinden, dan wel verplicht is p grnd van de wet, akte f reglement. Wij als Vereniging van eigenaars Brahmslaan te Leiden geven nit persnsgegevens dr aan andere partijen waarmee we geen verwerkersvereenkmst hebben afgeslten. Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de ndige afspraken m de beveiliging van uw persnsgegevens te waarbrgen. Verder zullen wij de dr ju verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en tegestaan is. Een vrbeeld hiervan is dat de plitie in het kader van een nderzek (persns)gegevens bij ns pvraagt. In een dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen en zijn dan k verplicht deze gegevens af te geven. Tevens kunnen wij persnsgegevens delen met derden indien jij ns hier schriftelijk testemming vr geeft. Wij verstrekken geen persnsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU. Minderjarigen Wij verwerken enkel en alleen persnsgegevens van minderjarigen (persnen jngen dan 16 jaar) indien daarvr schriftelijke testemming is gegeven dr de uder, verzrger f wettelijke vertegenwrdiger. Medische gegevens Indien aan het bestuur medische gegevens wrden verstrekt in het kader van de behartiging van het belang van een f meer eigenaars, dan wrden deze medische gegevens niet bewaard, tenzij de belanghebbende eigenaar daarte verzcht heeft. In elk geval wrden medische gegevens na 12 maanden verwijderd. Bewaartermijn Vereniging van eigenaars Brahmslaan te Leiden bewaart persnsgegevens niet langer dan ndzakelijk vr het del waarvr deze zijn verstrekt dan wel p grnd van de wet is vereist. Gedurende de peride van eigendm f gebruik van een appartementsrecht en wrden de persnsgegevens bewaard. Na beëindiging van de eigendm f gebruik wrden de persnsgegevens ng 12 maanden bewaard.

3 Beveiliging Wij hebben passende technische en rganisatrische maatregelen genmen m persnsgegevens van ju beschermen tegen nrechtmatige verwerking, z hebben we de vlgende maatregelen genmen; - Micrsft ( Wij maken vr ns reguliere zakelijke verkeer gebruik van de diensten van Micrsft. Deze partij heeft passende technische en rganisatrische maatregelen getrffen m misbruik, verlies en crruptie van uw en nze gegevens zveel mgelijk te vrkmen. Wij behandelen al ns e- mailverkeer vertruwelijk. - Facturatie en Bekhuden e-bekhuden ( Vr het bijhuden van nze administratie en bekhuding maken wij gebruik van de diensten van e-bekhuden. Wij delen uw naam, adres wnplaatsgegevens en bankrekeningnummer. Deze gegevens wrden gebruikt vr het administreren van vrderingen. Uw persnsgegevens wrden beschermd verznden en pgeslagen. e-bekhuden is tt geheimhuding verplicht en zal uw gegevens vertruwelijk behandelen. e-bekhuden gebruikt uw persnsgegevens niet vr andere deleinden dan hierbven beschreven. Om te vlden aan de eisen van de AVG maakt e-bekhuden afspraken met klanten ver de verwerking van persnsgegevens. In deze afspraken staat nder andere mschreven he zij mgaan met privacy, beveiliging en de verwerking van persnsgegevens. Om er vr te zrgen dat zij met iedereen dezelfde heldere afspraken maken, hebben zij deze pgenmen in hun algemene vrwaarden. In de algemene vrwaarden wrden artikel 18 tt en met 29 gekwalificeerd als verwerkersvereenkmst. e-bekhuden.nl neemt de beveiliging van de bekhudmgeving uiterst serieus. De nline bekhudsftware wrdt iedere 24 uur drgelicht dr Symantec. Dat wil zeggen dat er elke dag p alle mgelijke hackmethdes een veiligheidsscan wrdt uitgeverd. Z wrdt de tegang tt privacygevelige infrmatie, kppelingen naar gevaarlijke websites, phishing (internetfraude) en andere nline gevaren, dagelijks getest. Daarnaast wrdt er iedere 24 uur een back-up gemaakt van uw gegevens. - Warmteregistratie Techem registratie verwarmingsmeters ( Uw privacy is vr Techem Energy Services B.V. (hierna: Techem) van grt belang. Om deze reden, wrden de dr ns verzamelde persnsgegevens (alle infrmatie die te herleiden is tt een persn) dan k zrgvuldig verwerkt en beveiligd. Dit in vereenstemming met de eisen die de privacywetgeving (zals de Algemene Verrdening Gegevensbescherming) hieraan stelt. Op kunt u lezen he zij mgaan met uw gegevens en welke beveiligingsmaatregelen zij hebben genmen m uw persnsgegevens te beschermen. Rechten mtrent je gegevens Je hebt recht p inzage, rectificatie f verwijdering van de persnsgegeven welke we van je hebben, vr zver dat niet in strijd is met enige wettelijke bepaling f een bepaling welke vrtvleit uit de akte en/f (mdel)reglement. Tevens kan je bezwaar maken tegen de verwerking van juw persnsgegevens (f een deel hiervan) dr ns f dr een van nze verwerkers. Ok heb je het recht de dr ju verstrekte gegevens dr ns te laten verdragen aan jezelf f direct aan een andere partij indien gewenst. Wij kunnen je lgischerwijs vragen m je te legitimeren vrdat wij gehr kunnen geven aan vrnemde verzeken.

4 Klachten Mcht je een klacht hebben ver de verwerking van je persnsgegevens vragen we je hierver met ns cntact p te nemen. Km je hier niet met ns uit dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. Je hebt het recht een klacht in te dienen bij de Autriteit Persnsgegevens, dit is de tezichthudende autriteit p het gebied van privacy. Als je naar aanleiding van nze privacy plicy ng vragen f pmerkingen hebt neem dan cntact met ns p! Infrmatie Nieuwe eigenaars en gebruikers zullen dr het bestuur f in pdracht van het bestuur p de hgte wrden gebracht van dit privacy beleid, dr verstrekking van dit reglement. Tevens dienen nieuwe eigenaars en gebruikers de testemmingsverklaring, welke dient als grndslag vr de verwerking van persnsgegevens te ndertekenen. Deze testemmingsverklaring is als bijlage aan dit reglement pgenmen. Versie:

5 Testemmingsfrmulier Algemene Verrdening Gegevensbescherming Met dit frmulier geef ik.... eigenaar/gebruiker van appartementsrecht (adres Brahmslaan AN Leiden de Vereniging van eigenaars Brahmslaan (even nummers) te Leiden testemming m gegevens ver mij te verwerken. Hiernder kruis ik vr welke gegevensverwerkingen ik testemming geef. Naam/ vrletters/ tussenvegsel Adres Pstcde Plaats Telefnnummer adres Geslacht Bankrekeningnummer Gebrtedatum Gebrteplaats Kpie identiteitsbewijs/pasprt, znder vrlegger gekpieerd (uitsluitend vr bestuurders) Ik geef testemming nder navlgende vrwaarden: Mijn testemming tt verwerking geldt alleen vr de hiernder beschreven redenen: Verwerkingen: (financiële) administratie, innen (vrscht)bijdragen, infrmatieverstrekking, vergaderingen, verzekeringen, gebruik, beheer en nderhud en vervreemding van het gebuw/appartementsrecht, register van eigenaars en gebruikers en verigens verwerkingen p grnd van de akte en/f het (mdel)reglement. Verwerkt dr: bestuur van de Vereniging van eigenaars Brahmslaan te Leiden. Vr nieuwe gegevensverwerkingen vraagt de Vereniging van eigenaars Brahmslaan te Leiden mij pnieuw m testemming. De Vereniging van eigenaars Brahmslaan te Leiden infrmeert mij ver de gegevens die ver mij wrden uitgewisseld en de gegevens die ver mij wrden geregistreerd. Als gegevens niet (meer) ndzakelijk zijn zal de Vereniging van eigenaars Brahmslaan te Leiden deze niet registreren dan wel verwijderen. Ik mag mijn testemming p elk mment intrekken, vr zver de akte van splitsing en het daarin pgenmen (mdel)reglement niet anders bepaalt. Deze testemming geldt z lang ik eigenaar/gebruiker ben van een appartementsrecht, als mede een peride van 12 maanden na beëindiging van de eigendm f het gebruik. Datum:. Plaats:.. Handtekening:. Versie: Vereniging van Eigenaren Brahmslaan Leiden 2324 AN Leiden Ingeschreven bij Kamer van Kphandel te Den Haag nder nummer:

Privacy Policy. Grondslag voor deze persoonsgegevens is: o de overeengekomen opdracht. Bijgewerkt op:

Privacy Policy. Grondslag voor deze persoonsgegevens is: o de overeengekomen opdracht. Bijgewerkt op: Privacy Plicy Bijgewerkt p: 3.5.2018 Cmmn Affairs hecht veel waarde aan de bescherming van uw persnsgegevens. In deze Privacy Plicy willen we heldere en transparante infrmatie geven ver he wij mgaan met

Nadere informatie

Privacy Policy. Privacy Policy WO=MEN, Dutch Gender Platform april 2018 Pagina 1 van 9

Privacy Policy. Privacy Policy WO=MEN, Dutch Gender Platform april 2018 Pagina 1 van 9 Privacy Plicy WO=MEN, Dutch Gender Platfrm (WO=MEN) hecht veel waarde aan de bescherming van uw persnsgegevens. In deze Privacy plicy willen we heldere en transparante infrmatie geven ver he wij mgaan

Nadere informatie

Verwerking van persoonsgegevens van patiënten of cliënten

Verwerking van persoonsgegevens van patiënten of cliënten Privacy Plicy Dit is de Privacy plicy van het Centrum vr Beweging en Therapie te Eindhven (hierna te nemen: CBT f het CBT ). Het CBT hecht veel waarde aan de bescherming van uw persnsgegevens. In deze

Nadere informatie

Persoonsgegevens van klanten worden door Apollon Travel verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

Persoonsgegevens van klanten worden door Apollon Travel verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en): PRIVACY POLICY Aplln Travel hecht veel waarde aan de bescherming van uw persnsgegevens. In deze Privacy plicy willen we heldere en transparante infrmatie geven ver he wij mgaan met persnsgegevens. Wij

Nadere informatie

PRIVACY VERKLARING VAN BEAUTYSALON ANKE

PRIVACY VERKLARING VAN BEAUTYSALON ANKE PRIVACY VERKLARING VAN BEAUTYSALON ANKE Eenmanszaak Beautysaln Anke is verantwrdelijk vr de verwerking van persnsgegevens zals weergegeven in deze privacyverklaring. Anke de Vries is de cördinatr gegevensbescherming

Nadere informatie

1. Algemeen Relax Divers bvba hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens (en dat uw privacy wordt gerespecteerd).

1. Algemeen Relax Divers bvba hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens (en dat uw privacy wordt gerespecteerd). PRIVACYVERKLARING PRIVACY VERKLARING van RELAX DIVERS DUIKCLUB BVBA 1. Algemeen Relax Divers bvba hecht veel waarde aan de bescherming van uw persnsgegevens (en dat uw privacy wrdt gerespecteerd). In deze

Nadere informatie

GOA Publiek. Privacy statement. 1 van 6

GOA Publiek. Privacy statement. 1 van 6 GOA Publiek Privacy statement 1 van 6 Inhudspgave Inleiding... 3 Inhudspgave... 2 1. Persnsgegevens die wij verwerken... 4 2. Bijzndere en/f gevelige persnsgegevens die wij verwerken... 4 3. Met welk del

Nadere informatie

KONINKLIJK MODERN SKATERS CLUB WILRIJK

KONINKLIJK MODERN SKATERS CLUB WILRIJK KONINKLIJK MODERN SKATERS CLUB WILRIJK Aangeslten B.F.R.S en W.S.R. Gesticht 1921 V.Z.W. Gemeentelijk Rlschaatsterrein Aan: Berkenveldplein IBAN: BE30 4135 1847 0111 BIC CODE: KREDBEBB BTW:BE 0408.540.442

Nadere informatie

Inhoudsopgave Privacy statement... 3 Algemeen... 3 Grondslagen... 3 Waarom verzamelen wij uw persoonsgegevens?... 3 Welke persoonsgegevens gebruiken

Inhoudsopgave Privacy statement... 3 Algemeen... 3 Grondslagen... 3 Waarom verzamelen wij uw persoonsgegevens?... 3 Welke persoonsgegevens gebruiken Privacy statement Inhudspgave Privacy statement... 3 Algemeen... 3 Grndslagen... 3 Waarm verzamelen wij uw persnsgegevens?... 3 Welke persnsgegevens gebruiken wij van u?... 4 Wningzekende... 4 Huurder...

Nadere informatie

Frans Halslaan 4, 1921EP Akersloot

Frans Halslaan 4, 1921EP Akersloot Privacy Verklaring Per 25 mei 2018 gelden er verscherpte regels vr alle rganisaties binnen de EU die persnsgegevens verwerken. Om deze reden is de privacy verklaring aangepast en vragen we u deze dr te

Nadere informatie

Hoe gebruikt Veel Beter jouw gegevens?

Hoe gebruikt Veel Beter jouw gegevens? Privacy Statement Veel Beter Franchise B.V. en haar partners welke zijn gevestigd in het multidisciplinair verzamelgebuw aan de Elektrnweg 4 1362 JP te Almere Veel Beter Franchise B.V. hecht veel waarde

Nadere informatie

In dit privacy statement wordt beschreven hoe onze gegevensverwerking wordt uitgevoerd en voor welke doelen deze gegevens worden verwerkt.

In dit privacy statement wordt beschreven hoe onze gegevensverwerking wordt uitgevoerd en voor welke doelen deze gegevens worden verwerkt. Privacy Statement De Cperatie WatBeters vr Overbetuwe (hierna WatBeters vr Overbetuwe) is ervan vertuigd dat de bescherming van de persnlijke levenssfeer van ju en de bezekers van haar website van essentieel

Nadere informatie

Wanneer u onze juridische hulp inschakelt, worden de gegevens die u verstrekt door ons vastgelegd. Wij verzamelen gegevens waaronder:

Wanneer u onze juridische hulp inschakelt, worden de gegevens die u verstrekt door ons vastgelegd. Wij verzamelen gegevens waaronder: PRIVACYVERKLARING Altadvcaten Met deze privacyverklaring infrmeren wij u nder meer ver welke srt persnsgegevens wij verzamelen, waarvr uw gegevens wrden verwerkt en welke rechten u heeft. Wanneer u nze

Nadere informatie

Privacy Statement Medewerkers

Privacy Statement Medewerkers Privacy Statement Medewerkers Hgeschl Leiden respecteert de privacy van haar medewerkers en gaat zrgvuldig en vertruwelijk m met juw persnsgegevens. Daarbij vldet de hgeschl aan de eisen van de Algemene

Nadere informatie

Privacy Reglement Vereniging van Eigenaars DillenburgstraatFeijenoordkadeNijverheidstraat

Privacy Reglement Vereniging van Eigenaars DillenburgstraatFeijenoordkadeNijverheidstraat Privacy Reglement Vereniging van Eigenaars DillenburgstraatFeijenoordkadeNijverheidstraat Vereniging van Eigenaars DillenburgstraatFeijenoordkaderNijverheidstraat (hierna VvE PanoramaDillenburg) hecht

Nadere informatie

In dit privacy statement wordt beschreven hoe onze gegevensverwerking wordt uitgevoerd en voor welke doelen deze gegevens worden verwerkt.

In dit privacy statement wordt beschreven hoe onze gegevensverwerking wordt uitgevoerd en voor welke doelen deze gegevens worden verwerkt. Privacy Statement De Cperatie WatBeters vr Overbetuwe (hierna genemd WatBeters vr Heteren, Driel en Randwijk) is ervan vertuigd dat de bescherming van de persnlijke levenssfeer van ju en de bezekers van

Nadere informatie

Versie 1.0 augustus 2018 PRIVACY STATEMENT

Versie 1.0 augustus 2018 PRIVACY STATEMENT Versie 1.0 augustus 2018 PRIVACY STATEMENT INHOUDSOPGAVE Privacy statement... 3 Algemeen... 3 Grndslagen... 3 Waarm verzamelen wij uw persnsgegevens?... 3 Welke persnsgegevens gebruiken wij van u?... 4

Nadere informatie

Privacy Statement Studenten

Privacy Statement Studenten Privacy Statement Studenten Hgeschl Leiden respecteert de privacy van haar studenten en gaat zrgvuldig en vertruwelijk m met juw persnsgegevens. Daarbij vldet de hgeschl aan de eisen van de Algemene Verrdening

Nadere informatie

Privacy Statement andere betrokkenen (niet zijnde studenten of medewerkers)

Privacy Statement andere betrokkenen (niet zijnde studenten of medewerkers) Privacy Statement andere betrkkenen (niet zijnde studenten f medewerkers) Hgeschl Leiden respecteert de privacy van haar bezekers en externe cntacten en gaat zrgvuldig en vertruwelijk m met uw persnsgegevens.

Nadere informatie

Privacy statement GastouderCarola

Privacy statement GastouderCarola Privacy statement GastuderCarla Adres: Clenbranderstraat 79 Pstcde en wnplaats: 6921 NC Duiven Telefnnummer: 0316-847432 Website: www.gastudercarla.nl Facebk: https://www.facebk.cm/carlagastuder Inhud

Nadere informatie

PRIVACY STATEMENT DE HUISMEESTERS

PRIVACY STATEMENT DE HUISMEESTERS PRIVACY STATEMENT DE HUISMEESTERS Inhudspgave Privacy statement... 3 Algemeen... 3 Grndslagen... 3 Waarm verzamelen wij uw persnsgegevens?... 3 Welke persnsgegevens gebruiken wij van u?... 4 Wningzekende...

Nadere informatie

PRIVACY STATEMENT STICHTING EELDER WONINGBOUW

PRIVACY STATEMENT STICHTING EELDER WONINGBOUW PRIVACY STATEMENT STICHTING EELDER WONINGBOUW Privacy statement Audittrail 2018 Vragen f pmerkingen naar aanleiding van dit stuk? Stuur deze naar mail@audittrail.nl Auteur: Audittrail Opdrachtgever: Stichting

Nadere informatie

- PRIVACYREGLEMENT -

- PRIVACYREGLEMENT - - PRIVACYREGLEMENT - Wij vinden het belangrijk dat de privacy van nze patiënten ged is gebrgd. Dit privacyreglement beschrijft he wij mgaan met uw persnsgegevens, waarnder uw medische gegevens. Als u vragen

Nadere informatie

PRIVACY STATEMENT WOONTIJ

PRIVACY STATEMENT WOONTIJ PRIVACY STATEMENT WOONTIJ Inhudspgave Privacy statement... 3 Algemeen... 3 Grndslagen... 3 Waarm verzamelen wij uw persnsgegevens?... 4 Welke persnsgegevens gebruiken wij van u?... 5 Wningzekende... 5

Nadere informatie

Privacyreglement Lamers Zorg & Arbeid

Privacyreglement Lamers Zorg & Arbeid Privacyreglement Lamers Zrg & Arbeid 1. Del en herkmst In dit Privacyreglement Lamers Zrg & Arbeid wrdt uitleg gegeven ver de bescherming van privacygevelige infrmatie. In de infrmatiesystemen van Zrg

Nadere informatie

FlexLife is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

FlexLife is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. Privacyverklaring FlexLife is verantwrdelijk vr de verwerking van persnsgegevens zals weergegeven in deze privacyverklaring. Persnsgegevens FlexLife verwerkt uw persnsgegevens drdat u gebruik maakt van

Nadere informatie

Privacyverklaring. Afdeling VvE beheer Heyen Makelaars. Laatste wijziging: 9 januari 2019

Privacyverklaring. Afdeling VvE beheer Heyen Makelaars. Laatste wijziging: 9 januari 2019 Privacyverklaring Afdeling VvE beheer Heyen Makelaars Laatste wijziging: 9 januari 2019 1 Privacyverklaring VvE beheer Heyen Makelaars B.V. De afdeling VvE Beheer van Heyen Makelaars B.V. hecht veel waarde

Nadere informatie

Privacybeleid, Voor welke doelen zijn persoonsgegevens nodig

Privacybeleid, Voor welke doelen zijn persoonsgegevens nodig Privacybeleid, Kindercentrum de KinderSfa hecht veel waarde aan de bescherming van de aan haar beschikbaar gestelde persnsgegevens en gaat daar zrgvuldig mee m. In dit privacybeleid wrdt aangegeven he

Nadere informatie

b) Afhankelijk van de omstandigheden, kunnen wij de volgende categorieën van persoonsgegevens verzamelen:

b) Afhankelijk van de omstandigheden, kunnen wij de volgende categorieën van persoonsgegevens verzamelen: Privacy statement De website www.staatsen.nl is eigendm van Staatsen Executive Search. Staatsen Executive Search hudt zich aan de wettelijke vrschriften met betrekking tt de bescherming van persnsgegevens,

Nadere informatie

Ons kantoor vraagt uw persoonsgegevens alleen op voor de volgende doeleinden: het uitvoeren van opdrachten voor advies of andere diensten;

Ons kantoor vraagt uw persoonsgegevens alleen op voor de volgende doeleinden: het uitvoeren van opdrachten voor advies of andere diensten; Privacyverklaring Van Grafhrst Ntarissen Deze verklaring geeft infrmatie ver he ns kantr mgaat met persnsgegevens die in het kader van de werkzaamheden en dienstverlening wrden verwerkt. Onze cntactgegevens

Nadere informatie

Indien jij na het lezen van dit privacy statement vragen hebt, kun je contact met ons opnemen per e- mail:

Indien jij na het lezen van dit privacy statement vragen hebt, kun je contact met ons opnemen per e- mail: Privacy Statement Wij respecteren je privacy en verwerken je persnsgegevens altijd in vereenstemming met de tepasselijke regelgeving zals de Algemene verrdening gegevensbescherming (AVG). In dit privacy

Nadere informatie

Definitieve versie d.d. 24 mei Privacy statement

Definitieve versie d.d. 24 mei Privacy statement Definitieve versie d.d. 24 mei 2018 Privacy statement Prcedure: MT/DB besluit d.d. 24 mei 2018 He gaat Rentree met gegevens m Binnen Rentree wrdt gewerkt met diverse gegevens van huurders, medewerkers

Nadere informatie

Privacybeleid Froedel.nl

Privacybeleid Froedel.nl Privacybeleid Fredel.nl http://www.fredel.nl Over ns privacy-beleid Fredel.nl geeft veel m uw privacy. Wij verwerken daarm uitsluitend gegevens die wij ndig hebben vr (het verbeteren van) nze dienstverlening

Nadere informatie

Privacy en Cookie Policy van OxHill7

Privacy en Cookie Policy van OxHill7 Privacy en Ckie Plicy van OxHill7 Wij ( OxHill7 ) hechten veel waarde aan de bescherming van de privacy van nze websitebezekers en nze klanten. In deze Privacy en Ckie Plicy wrdt u geïnfrmeerd ver de wijze

Nadere informatie

Voor partners, werknemers, uitzendkrachten, inleenkrachten, student-stagiaires, en sollicitanten van imailo is een ander beleid van toepassing.

Voor partners, werknemers, uitzendkrachten, inleenkrachten, student-stagiaires, en sollicitanten van imailo is een ander beleid van toepassing. PRIVACY STATEMENT Versie mei 2018 Imail B.V. (imail) hecht er waarde aan dat uw gegevens p een juiste wijze wrden verwerkt. Wij (imail) gaan daarm met de grtst mgelijke zrgvuldigheid m met persnsgegevens

Nadere informatie

VERKLARING. Inzake gegevensverwerking klanten. Volgens de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

VERKLARING. Inzake gegevensverwerking klanten. Volgens de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) VERKLARING Inzake gegevensverwerking klanten Vlgens de Algemene Verrdening Gegevensbescherming (AVG) Deze verklaring inzake gegevensverwerking is van Schnmaakbedrijf L.J. de Vries B.V., gevestigd te Aalsmeer

Nadere informatie

PRIVACY- EN COOKIEVERKLARING

PRIVACY- EN COOKIEVERKLARING PRIVACY- EN COOKIEVERKLARING Welkm p de privacy- en ckie verklaring (de Verklaring) van advcatenkantr FlexIEbel (hierna k aangeduid als FlexIEbel, wij, ns en nze). Wij respecteren uw privacy en zijn vastberaden

Nadere informatie

Indien jij na het lezen van dit privacy statement vragen hebt, kun je contact met ons opnemen per e- mail:

Indien jij na het lezen van dit privacy statement vragen hebt, kun je contact met ons opnemen per e- mail: Privacy Statement Wij respecteren je privacy en verwerken je persnsgegevens altijd in vereenstemming met de tepasselijke regelgeving zals de Algemene verrdening gegevensbescherming (AVG). In dit privacy

Nadere informatie

Privacy Statement Stichting Hulst voor Elkaar

Privacy Statement Stichting Hulst voor Elkaar Privacy Statement Stichting Hulst vr Elkaar Hulst, 1 juli 2018 Dit is het Privacy Statement van Stichting Hulst vr Elkaar. Om u ged van dienst te zijn en m ns werk z efficiënt en effectief mgelijk uit

Nadere informatie

Privacy beleid. Kinderopvang Pernis

Privacy beleid. Kinderopvang Pernis Privacy beleid Stichting hecht veel waarde aan de bescherming van uw persnsgegevens. Dit privacy beleid is van tepassing p alle privacygevelige infrmatie f persnsgegevens die u aan ns verstrekt, bijvrbeeld

Nadere informatie

Privacy Statement. Zorgboerderij Gaia

Privacy Statement. Zorgboerderij Gaia Privacy Statement Zrgberderij Gaia De Bterhek Zrgdiensten Gaia Zrgdiensten / Zrgberderij De Bterhek verwerkt persnsgegevens. Wij willen je hierver graag duidelijk en transparant infrmeren. In dit privacy

Nadere informatie

Algemeen. Contact. Verzamelen en verwerken van persoonsgegevens

Algemeen. Contact. Verzamelen en verwerken van persoonsgegevens Algemeen In deze privacyverklaring wrdt uitgelegd wat persnsgegevens zijn, welke gegevens Hyptheekadvies Drechtsteden BV h..d.n. Huis & Hyptheek Hendrik-Id-Ambacht verzamelt, waarm we dit den, helang we

Nadere informatie

VERWERKERSOVEREENKOMST

VERWERKERSOVEREENKOMST 1. Algemeen In deze verwerkersvereenkmst wrdt verstaan nder: 1.1 Algemene vrwaarden: de Algemene vrwaarden van Verwerker, die nverkrt van tepassing zijn p iedere afspraak tussen Verwerker en Verantwrdelijke

Nadere informatie

PRIVACYVERKLARING BONARIUS BEDRIJVEN

PRIVACYVERKLARING BONARIUS BEDRIJVEN PRIVACYVERKLARING BONARIUS BEDRIJVEN Bnarius respecteert uw privacy. Bnarius draagt er zrg vr dat de infrmatie die Bnarius ver u verkrijgt, en die u aan Bnarius beschikbaar stelt, vertruwelijk en met de

Nadere informatie

Privacyreglement. Inleiding

Privacyreglement. Inleiding Privacyreglement Inleiding Bij het adviseren ver en het afsluiten van financiële prducten f diensten vraagt Blkweg Financieel Adviseurs B.V. (Blkweg) veel vertruwelijke infrmatie van klanten. Klanten van

Nadere informatie

Privacyreglement NFG hulpverlener

Privacyreglement NFG hulpverlener Privacyreglement NFG hulpverlener Versie: 20180502 1. Begripsbepalingen In dit reglement wrdt verstaan nder: De hulpverlener, Esther Relfs handelend nder Praktijk Mirte / Mirte Kids / Mirte in Bedrijf,

Nadere informatie

OVEREENKOMST INSCHAREN

OVEREENKOMST INSCHAREN Pagina 1 van 5 OVEREENKOMST INSCHAREN Deze vereenkmst wrdt aangegaan dr: Naam:... Adres:... Wnplaats:... Telefnnummer:... E-mail:... en Vefgrund V.O.F., Grsveldweg 32a 7497 NN Bentel mariekeweber@hetnet.nl

Nadere informatie

Privacyreglement. 1. Begripsbepalingen

Privacyreglement. 1. Begripsbepalingen Privacyreglement Inleiding Bij het adviseren ver en het afsluiten van financiële prducten f diensten vragen wij veel vertruwelijke infrmatie van klanten. Klanten van Drieklank pensienairs meten ervan uit

Nadere informatie

Privacyverklaring. Versie: 1.0 Publicatiedatum: 19 november Mariska Meijers (eigenaar) Organisatie: Gastouderbureau Vereen

Privacyverklaring. Versie: 1.0 Publicatiedatum: 19 november Mariska Meijers (eigenaar) Organisatie: Gastouderbureau Vereen Privacyverklaring Versie: 1.0 Publicatiedatum: 19 nvember 2018 Plaats: Almere Auteur: Mariska Meijers (eigenaar) Organisatie: Gastuderbureau Vereen De Algemene Verrdening Gegevensbescherming (AVG) is inmiddels

Nadere informatie

Privacyverklaring Carnegie-Stichting ( )

Privacyverklaring Carnegie-Stichting ( ) Privacyverklaring Carnegie-Stichting (16.05.2018) De Carnegie-Stichting verwerkt persnsgegevens en andere data in vereenstemming met de geldende wetgeving. Per 25 mei 2018 is de Algemene verrdening gegevensbescherming

Nadere informatie

BUNGALOWPARK DE EGELSHOEK 1

BUNGALOWPARK DE EGELSHOEK 1 VERENIGING VAN EIGENAARS Graaf Floris V weg 32 BUNGALOWPARK DE EGELSHOEK 1 3739 NB HOLLANDSCHE RADING PRIVACY REGLEMENT De vereniging van eigenaars Bungalowpark de Egelshoek 1 vindt de bescherming van

Nadere informatie

PRIVACY STATEMENT. Wie zijn wij?

PRIVACY STATEMENT. Wie zijn wij? PRIVACY STATEMENT Wij hechten veel belang aan uw privacy. Wanneer u infrmatie aan ns verstrekt, zullen wij hier z zrgvuldig mgelijk mee mgaan. He wij dit den en vr welke deleinden wij de infrmatie gebruiken,

Nadere informatie

Privacy Reglement Vereniging van Eigenaars Suyderseezicht te Lelystad

Privacy Reglement Vereniging van Eigenaars Suyderseezicht te Lelystad Privacy Reglement Vereniging van Eigenaars Suyderseezicht te Lelystad De Vereniging van Eigenaars Suyderseezicht (hierna: VvE) hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In dit document

Nadere informatie

Privacyreglement NFG versie:

Privacyreglement NFG versie: Privacyreglement NFG versie: 20180502 1. Begripsbepalingen In dit reglement wrdt verstaan nder: De hulpverlener, M.J.T. Maslijn handelend nder PsychMrfse- praktijk vr psychlgische hulp, caching & advies,

Nadere informatie

Wij bieden onze dienstverlening aan onder de labels Omgaan met Ontslag, Omgaan met Overname en Omgaan met Ontwikkeling.

Wij bieden onze dienstverlening aan onder de labels Omgaan met Ontslag, Omgaan met Overname en Omgaan met Ontwikkeling. Privacy Statement 2 juni 2018 WIE ZIJN WE? Omgaan met Ontslag BV begeleidt werkgevers en werknemers in situaties van rerganisatie en ntslag. Dat den wij dr de dienstverlening p de nderdelen van Arbeidsrecht,

Nadere informatie

Privacyreglement NFG hulpverlener

Privacyreglement NFG hulpverlener Privacyreglement NFG hulpverlener 1. Begripsbepalingen In dit reglement wrdt verstaan nder: De hulpverlener, Ulla Wlters-Prnk handelend nder Verlies en Ruw Kind en Jngere, Kvk nummer: 67578896, te Gruttstraat

Nadere informatie

Artjanna Stories, gevestigd in Amsterdam is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Artjanna Stories, gevestigd in Amsterdam is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. Privacyverklaring Artjanna Stries, gevestigd in Amsterdam is verantwrdelijk vr de verwerking van persnsgegevens zals weergegeven in deze privacyverklaring. Cntactgegevens: http://artjannastries.cm +31

Nadere informatie

ALGEMENE HUURVOORWAARDEN SMART MOBILE B.V.

ALGEMENE HUURVOORWAARDEN SMART MOBILE B.V. ALGEMENE HUURVOORWAARDEN SMART MOBILE B.V. Adres: Van Nelleweg 1, Tabak 1.13 KvK: 74177990 BTW nr: NL859798823B01 IBAN: NL NL50 RABO 0167 8362 18 Email adres: inf@smart-mbile.nl Artikel 1 Tepasselijkheid

Nadere informatie

Privacyreglement Praktijk Herstel

Privacyreglement Praktijk Herstel Praktijk Herstel Stevensweg 83 3319 AJ Drdrecht Privacyreglement Praktijk Herstel 1. Begripsbepalingen In dit reglement wrdt verstaan nder: De hulpverleners, Elly van den Berg-IJmker en The van den Berg

Nadere informatie

Altrad Benelux n.v. privacyverklaring

Altrad Benelux n.v. privacyverklaring Altrad Benelux n.v. privacyverklaring Wij zijn er van vertuigd dat de bescherming van uw persnlijke gegevens van essentieel belang is. Indien wij uw persnsgegevens verwerken, den we dat dan k in vereenstemming

Nadere informatie

Verder zullen we jouw gegevens niet zonder jouw toestemming verwerken, tenzij we daartoe wettelijk verplicht zijn.

Verder zullen we jouw gegevens niet zonder jouw toestemming verwerken, tenzij we daartoe wettelijk verplicht zijn. PRIVACY POLICY Omnitise B.V. Wij zijn Omnitise B.V.. Wij respecteren juw privacy en persnlijke levenssfeer, maar sms hebben we persnlijke gegevens van ju ndig. In deze verklaring lees je welke gegevens

Nadere informatie

Wij raden u aan deze privacy policy zorgvuldig door te nemen.

Wij raden u aan deze privacy policy zorgvuldig door te nemen. PRIVACY POLICY BZB-FEDAFIN 1. Algemeen waarvr dient deze privacy plicy? 1.1 BZB-Fedafin is ervan vertuigd dat de bescherming van uw persnlijke gegevens van essentieel belang is. Deze privacy plicy begt

Nadere informatie

Wij adviseren je om het Privacy beleid door te lezen en te bewaren voor je eigen administratie.

Wij adviseren je om het Privacy beleid door te lezen en te bewaren voor je eigen administratie. 1. Bewust f nbewust deel je persnsgegevens met ns. Alkmaarse Shtkan Karate-d Jhan Bult (hierna: de vereniging ) respecteert juw privacy en vindt het belangrijk m zrgvuldig met de persnsgegevens van haar

Nadere informatie

Hieronder beschrijven we beknopt onze werkwijze met betrekking tot bescherming van persoonsgegevens.

Hieronder beschrijven we beknopt onze werkwijze met betrekking tot bescherming van persoonsgegevens. Privacy Verklaring Stichting Ged Thuis Vrwrd Als rganisatie actief in de zrg hebben wij veel te maken met (gevelige) persnsgegevens. Deze Verklaring is er p gericht m u te infrmeren ver het pnemen, beheren

Nadere informatie

Vragenlijst Aanmelding Stichting Milo

Vragenlijst Aanmelding Stichting Milo Vragenlijst Aanmelding Stichting Mil Deze lijst graag z vlledig mgelijk invullen. Weet u iets niet (meer)? Plaats dan een vraagteken. De bijlage bij deze vragenlijst bevat nder meer een checklist van alle

Nadere informatie

Vragenlijst Aanmelding Stichting Milo

Vragenlijst Aanmelding Stichting Milo Vragenlijst Aanmelding Stichting Mil Deze lijst graag z vlledig mgelijk invullen. Weet u iets niet (meer)? Plaats dan een vraagteken. De bijlage bij deze vragenlijst bevat nder meer een checklist van alle

Nadere informatie

De GDPR in 10 stappen

De GDPR in 10 stappen De GDPR in 10 stappen Stap 4- Vul uw gegevens aan in het Verwerkingsregister 2018 G.T.L. Het is verbden deze dcumenten te vermenigvuldigen f anderzijds te verwerken znder nze testemming. Elke inbreuk zal

Nadere informatie

PROCEDURE RECHTEN VAN BETROKKENEN DE HUISMEESTERS

PROCEDURE RECHTEN VAN BETROKKENEN DE HUISMEESTERS PROCEDURE RECHTEN VAN BETROKKENEN DE HUISMEESTERS Inhudspgave 1. ALGEMENE PROCEDURE... 3 2. RECHT OP INFORMATIE... 4 3. RECHT OP INZAGE... 6 4. RECHT OP CORRECTIE EN AANVULLING... 7 5. RECHT OP GEGEVENSWISSING...

Nadere informatie

Privacy Verklaring 23/08/2018

Privacy Verklaring 23/08/2018 Privacy Verklaring 23/08/2018 1.1. Algemeen VZW O2 stelt zich met deze huidige Privacy Verklaring in regel met de Eurpese Verrdening 2016/679 van 27 april 2016 betreffende de bescherming van persnsgegevens

Nadere informatie

PRIVACY- EN COOKIEVERKLARING EIFD

PRIVACY- EN COOKIEVERKLARING EIFD PRIVACY- EN COOKIEVERKLARING EIFD Dit is de Privacy- en ckieverklaring van het Examen Instituut Financiële Dienstverlening (hierna k: EIFD, ns f wij ). Wij zijn ns er van bewust dat je vertruwen stelt

Nadere informatie

Verwerkersovereenkomst

Verwerkersovereenkomst Verwerkersvereenkmst DB+ B.V. VERTROUWELIJK Pagina 1 van 11 Verwerkersvereenkmst De ndergetekenden: I. DB+ B.V., een beslten venntschap met beperkte aansprakelijkheid, gevestigd aan het adres Naaldwijkseweg

Nadere informatie

Privacyverklaring Luscii

Privacyverklaring Luscii Privacyverklaring Luscii 1. Luscii Luscii healthtech B.V. is een Nederlands bedrijf. Onze bedrijfsactiviteiten vinden plaats in de Eurpese Ecnmische Ruimte (EER) en tenzij anders aangegeven bewaren wij

Nadere informatie

Privacyverklaring FeBIO, Federatie van Brusselse Inschakelingsondernemingen vzw

Privacyverklaring FeBIO, Federatie van Brusselse Inschakelingsondernemingen vzw Privacyverklaring FeBIO, Federatie van Brusselse Inschakelingsndernemingen vzw Vr cntactpersnen bij leden en externen FeBIO vzw biedt dienstverlening en belangenbehartiging vr werkgevers van inschakelingsndernemingen

Nadere informatie

Model Verwerkersovereenkomst. Generieke e-learning

Model Verwerkersovereenkomst. Generieke e-learning Mdel Verwerkersvereenkmst Generieke e-learning Tussen De Staat der Nederlanden, namens Ministerie van Financiën, namens het Directraat-Generaal Belastingdienst En [leverancier], Hrend bij de aanbesteding:

Nadere informatie

Privacy verklaring van VFU Het Vormingsfonds voor Uitzendkrachten

Privacy verklaring van VFU Het Vormingsfonds voor Uitzendkrachten Privacy verklaring van VFU Het Vrmingsfnds vr Uitzendkrachten Wij beschermen uw privacy. VFU, merknaam van Vrmingsfnds vr Uitzendkrachten vzw, neemt de bescherming van de persnsgegevens van haar deelnemers

Nadere informatie

Privacy -reglement

Privacy -reglement Dit reglement is gebaseerd p de Wet Bescherming Persnsgegevens (augustus 2001), die de Wet persnsregistratie vervangt. 1. Begripsbepalingen 1. Persnsgegevens: elk gegeven betreffende een geïdentificeerde

Nadere informatie

PRIVACYVERKLARING KENDR Versie september 2018

PRIVACYVERKLARING KENDR Versie september 2018 PRIVACYVERKLARING KENDR Versie 1.0 - september 2018 INTRODUCTIE Deze privacyverklaring van KendR legt uit wat we met uw persnsgegevens den, ngeacht f we een dienst aan u verlenen dan wel een dienst van

Nadere informatie

Algemeen. Contact. Verzamelen en verwerken van persoonsgegevens

Algemeen. Contact. Verzamelen en verwerken van persoonsgegevens Algemeen In deze privacyverklaring wrdt uitgelegd wat persnsgegevens zijn, welke gegevens Brantjes Assurantiën BV h..d.n. De Hyptheekshp Beverwijk verzamelt, waarm we dit den, helang we de gegevens bewaren

Nadere informatie

Waarvoor gebruiken wij uw gegevens? 1. Voor de uitvoering van onze overeenkomst met u en met name om:

Waarvoor gebruiken wij uw gegevens? 1. Voor de uitvoering van onze overeenkomst met u en met name om: Privacy plicy WTC De Nieuwenhvespurters (hier bekend als "wij" f "De Nieuwenhvespurters") verzamelt vr een ptimale deelname aan en beleving van nze evenementen persnlijke gegevens van u. We lichten hierbij

Nadere informatie

CVO maart Bemiddelingsovereenkomst voor verzekeringsmakelaars

CVO maart Bemiddelingsovereenkomst voor verzekeringsmakelaars 1 CVO19011 26 maart 2019 Bemiddelingsvereenkmst vr verzekeringsmakelaars Sectrale instructies vr de verwerking van persnsgegevens ten beheve van een verwerkingsverantwrdelijke Inleiding De Eurpese Algemene

Nadere informatie

Privacyverklaring Hervormde Gemeente Huizen, te Huizen Onderdeel van de Protestantse Kerk in Nederland

Privacyverklaring Hervormde Gemeente Huizen, te Huizen Onderdeel van de Protestantse Kerk in Nederland Privacyverklaring Hervrmde Gemeente Huizen, te Huizen Onderdeel van de Prtestantse Kerk in Nederland Brn: Mdel Privacyverklaring PKN Datum: 5 januari 2019 Versie: 1.2 (vrige versie 1.1 september 2018)

Nadere informatie

Procedure Informatiebeveiligingsincidenten en datalekken

Procedure Informatiebeveiligingsincidenten en datalekken DB2018040-1 Prcedure Infrmatiebeveiligingsincidenten en datalekken Versie: 0.1 Versiedatum 01-11-2018 V-Classificatie: Intern dcument / bedrijfsvertruwelijk Inhud 1. Inleiding...3 2. Wet- en regelgeving

Nadere informatie

Algemeen. Contact. Financieel Centrum Nijmegen Wijchen B.V. handelend onder de namen:

Algemeen. Contact. Financieel Centrum Nijmegen Wijchen B.V. handelend onder de namen: Algemeen In deze privacyverklaring wrdt uitgelegd wat persnsgegevens zijn, welke gegevens Financieel Centrum Nijmegen Wijchen B.V. h..d.n. Hyptheekshp Nijmegen St. Annastraat en Huis & Hyptheek Wijchen

Nadere informatie

Algemeen. Contact. Vechtfinance B.V. h.o.d.n. Het Verzekeringskantoor T.a.v. De heer J.K.N. van Nuijs Vleutenseweg HE Utrecht

Algemeen. Contact. Vechtfinance B.V. h.o.d.n. Het Verzekeringskantoor T.a.v. De heer J.K.N. van Nuijs Vleutenseweg HE Utrecht Het Verzekeringskantr Vleutenseweg 273 3532 HE Utrecht +31 30 754 06 60 inf@hetverzekeringskantr.nl www.hetverzekeringskantr.nl IBAN NL65 RABO 0151 0252 66 t.n.v. Vechtfinance B.V. KvK BTW 3028985 NL820658388B01

Nadere informatie

PROCEDURE RECHTEN VAN BETROKKENEN DE HUISMEESTERS

PROCEDURE RECHTEN VAN BETROKKENEN DE HUISMEESTERS PROCEDURE RECHTEN VAN BETROKKENEN DE HUISMEESTERS Inhudspgave 1. ALGEMENE PROCEDURE... 3 2. RECHT OP INFORMATIE... 4 3. RECHT OP INZAGE... 6 4. RECHT OP CORRECTIE EN AANVULLING... 7 5. RECHT OP GEGEVENSWISSING...

Nadere informatie

Privacyreglement. 1. Begripsbepalingen. 2. Bereik. In dit reglement wordt verstaan onder:

Privacyreglement. 1. Begripsbepalingen. 2. Bereik. In dit reglement wordt verstaan onder: Privacyreglement N.M.W.C. van Rijt-Ketelaars Beekstraat 54 6001 GJ Weert 06-40700486 inf@meelevenverliesbegeleiding.nl www.meelevenverliesbegeleiding.nl KvK nr. 69149402 1. Begripsbepalingen In dit reglement

Nadere informatie

Privacy en Cookie Policy van we-spot.nl

Privacy en Cookie Policy van we-spot.nl Privacy en Ckie Plicy van we-spt.nl Wij We-spt BV hechten veel waarde aan de bescherming van de privacy van nze websitebezekers. In deze Privacy en Ckie Plicy wrdt u geïnfrmeerd ver de wijze waarp wij

Nadere informatie

Door Datalab B.V. geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer:

Door Datalab B.V. geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer: Algemene Vrwaarden MyOV Dr Datalab B.V. geregistreerd bij de Kamer van Kphandel nder nummer: 59087757 0000 000028408217 Wij verzeken u deze algemene vrwaarden zrgvuldig te lezen. Uw gebruik van de applicatie

Nadere informatie

2. Inhoudsopgave Privacyreglement Inleiding Inhoudsopgave Gegevens Klanten Doel gegevensverwerking

2. Inhoudsopgave Privacyreglement Inleiding Inhoudsopgave Gegevens Klanten Doel gegevensverwerking Privacyreglement 1. Inleiding Kinderpvang Villa Kakelbnt Heerhugwaard B.V. (hierna te nemen: Villa Kakelbnt ) hecht veel waarde aan bescherming van persnsgegevens. Wij gaan zrgvuldig m met de privacy gegevens

Nadere informatie

PRIVACYREGLEMENT SBO BERNISSE

PRIVACYREGLEMENT SBO BERNISSE PRIVACYREGLEMENT SBO BERNISSE Evaluatiedatum : 10-06-2018 Bestemd vr: Iedereen Dcumentbeheerder: Secretariaat Versie:1 Privacyreglement SBO Bernisse De Wet bescherming persnsgegevens (WBP) is p 1 september

Nadere informatie

De Europese Algemene Verordening van 27 april 2016 over gegevensbescherming (AVG of, in het Engels, GDPR) wordt van toepassing op 25 mei 2018.

De Europese Algemene Verordening van 27 april 2016 over gegevensbescherming (AVG of, in het Engels, GDPR) wordt van toepassing op 25 mei 2018. Privacy Ntice Assuralia neemt de bescherming van uw persnlijke gegevens ter harte. Daarm verbindt Assuralia zich erte deze gegevens met bijzndere aandacht te beschermen en te verwerken, in vlledige transparantie

Nadere informatie

Voor de bovenstaande doelstellingen kunnen wij de volgende persoonsgegevens van onze leden vragen:

Voor de bovenstaande doelstellingen kunnen wij de volgende persoonsgegevens van onze leden vragen: Privacyreglement Genootschap 800 Het Genootschap 800 hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In dit document is het privacyreglement vastgelegd van onze vereniging waarin we heldere

Nadere informatie

PRIVACY POLICY SKILINE

PRIVACY POLICY SKILINE PRIVACY POLICY SKILINE 1. Algemeen waarvr dient deze privacy plicy? 1.1. Dit is de privacy plicy van SKILINE (ndernemingsgegevens: zie artikel 3 hiernder) (hierna k wij f ns ). Deze privacy plicy is van

Nadere informatie

BELEID INZAKE ONLINE PRIVACY

BELEID INZAKE ONLINE PRIVACY BELEID INZAKE ONLINE PRIVACY Care Prperty Invest NV, een penbare gereglementeerde vastgedvenntschap met zetel te Hrstebaan 3, 2900 Schten, België (hierna wij, we f CP Invest genaamd), verbindt zich erte

Nadere informatie

Voorbehouden en risicovolle handelingen binnen het primair onderwijs. Protocol Medisch Handelen

Voorbehouden en risicovolle handelingen binnen het primair onderwijs. Protocol Medisch Handelen Vrbehuden en risicvlle handelingen binnen het primair nderwijs Prtcl Medisch Handelen J.C. v.d. Wal September 2013 INHOUD Inleiding... 3 1 De leerling wrdt ziek p schl... 4 2 Het verstrekken van medicatie

Nadere informatie

4. Deze Privacy Policy was laatst bijgewerkt op 23/05/2018. FOODSERVICE ALLIANCE l Kastelein 50 B-2300 Turnhout Belgium T +32(0)

4. Deze Privacy Policy was laatst bijgewerkt op 23/05/2018. FOODSERVICE ALLIANCE l Kastelein 50 B-2300 Turnhout Belgium T +32(0) P R I V A C Y P O L I C Y 1. Deze privacy plicy ( Privacy Plicy ) regelt de verwerking van juw persnsgegevens als een nderdeel van juw gebruik van nze Website (de Website ) en de diensten die daarmee verband

Nadere informatie

Aanvraag verlening eenmalige subsidie gemeente Wageningen

Aanvraag verlening eenmalige subsidie gemeente Wageningen Aanvraag verlening eenmalige subsidie gemeente Wageningen Dit aanvraagfrmulier is bedeld vr een eenmalige subsidie. Een eenmalige subsidie wrdt verleend vr een eenmalige activiteit f ander incidenteel

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN SMART MOBILE B.V.

ALGEMENE VOORWAARDEN SMART MOBILE B.V. ALGEMENE VOORWAARDEN SMART MOBILE B.V. Adres: Van Nelleweg 1, Tabak 1.13 KvK: 74177990 BTW nr: NL859798823B01 IBAN: NL NL50 RABO 0167 8362 18 Email adres: inf@smart-mbile.nl DEFINITIES Cnsument: natuurlijk

Nadere informatie