Voorbehouden en risicovolle handelingen binnen het primair onderwijs. Protocol Medisch Handelen

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Voorbehouden en risicovolle handelingen binnen het primair onderwijs. Protocol Medisch Handelen"

Transcriptie

1 Vrbehuden en risicvlle handelingen binnen het primair nderwijs Prtcl Medisch Handelen J.C. v.d. Wal September 2013

2 INHOUD Inleiding De leerling wrdt ziek p schl Het verstrekken van medicatie p verzek Vrbehuden en risicvlle handelingen Medische handelingen Wet- en regelgeving Aansprakelijkheid... 7 Bijlage 1: De leerling wrdt ziek p schl... 8 Frmulier 1 behrende bij het prtcl: De leerling wrdt ziek p schl... 9 Bijlage 2: Het verstrekken van medicatie p verzek Frmulier 2 behrende bij het prtcl: Het verstrekken van medicatie p verzek Bijlage 3: uitveren van medische handelingen Frmulier 3 behrende bij prtcl: uitveren van medische handelingen Bijlage 4: Bekwaamheidsverklaring bij het uitveren van medische handelingen Bijlage 5: Richtlijnen he te handelen bij een calamiteit t.g.v.: het tedienen van medicijnen aan een kind het uitveren van een medische handeling

3 INLEIDING Leerkrachten p schl wrden regelmatig gecnfrnteerd met leerlingen die klagen ver pijn die meestal met eenvudige middelen te verhelpen zijn, zals hfdpijn, buikpijn, rpijn f pijn t.g.v. een insectenbeet. Ok krijgen de leerkrachten steeds vaker het verzek van uders/ verzrgers m hun kinderen, dr de arts, vrgeschreven medicijnen te te dienen. In tenemende mate wrdt werkelijk medisch handelen van de leerkrachten binnen het primair nderwijs gevraagd, zals het geven van sndeveding, tedienen van een injectie, het prikken van bledsuiker etc. Dat betekent dat leerkrachten sms medische handelingen uitveren, waarvr zij niet bekwaam en/f bevegd zijn. Dit brengt risic s met zich mee, zwel in termen van gezndheid als juridisch. Leerkrachten begeven zich p het terrein waarvr zij niet gekwalificeerd zijn. Het management aanvaardt met het verrichten van dergelijke handelingen een aantal verantwrdelijkheden. Met het g p de gezndheid van de leerling is het van grt belang dat zij in dergelijke situaties zrgvuldig handelen. Zij meten daarbij ver de vereiste bekwaamheid beschikken. Zwel het management als de leerkrachten meten zich realiseren dat wanneer zij futen maken f zich vergissen, zij vr de handeling aansprakelijk gesteld kunnen wrden. Het is van belang dat het management en de leerkrachten van de betreffende schlen vldende kennis hebben mtrent de vrwaarden, die ndig zijn m het medisch handelen dr leerkrachten p een verantwrde manier te laten uitveren en dat alle randvrwaarden gerealiseerd zijn. Wanneer bvenstaande gerealiseerd is, zal de handelingsverlegenheid van de leerkrachten afnemen en zal de zrg p de juiste wijze gewaarbrgd kunnen wrden. De drie situaties die we in dit prtcl nderscheiden zijn: 1. De leerling wrdt ziek p schl. 2. Het verstrekken van medicatie p verzek. 3. Vrbehuden en risicvlle handelingen. Als laatste gaan we in p de aansprakelijkheid (hfdstuk 4). 3

4 1 DE LEERLING WORDT ZIEK OP SCHOOL In zijn algemeenheid is een leerkracht niet deskundig m een juiste diagnse te stellen. De grtst mgelijke terughudendheid is hier dan k gebden. Uitgangspunt met zijn dat een leerling die ziek is, naar huis met. De schlleiding (f indien mgelijk de leerkracht) zal, in geval van ziekte, altijd cntact p meten nemen met de uders m te verleggen wat er met gebeuren (is er iemand thuis m het kind p te vangen, wrdt het kind gehaald f met het gebracht wrden, met het naar de huisarts etc. ) Ok wanneer een leerkracht inschat dat een leerling bij een eenvudig middel gebaat is, dan is het gewenst m altijd eerst cntact te zeken met de uders. Wij adviseren u de leerling met de uders te laten bellen. Vraag daarna m testemming aan de uders m een bepaald middel te mgen verstrekken (1) Prblematisch is het wanneer de uders en andere, dr de uders aangewezen vertegenwrdigers, niet te bereiken zijn. De leerling kan niet naar huis gestuurd wrden, znder dat daar tezicht is. Ok kunnen de medicijnen niet met testemming van de uders verstrekt wrden. De leerkracht kan dan besluiten, eventueel na verleg met een cllega, m zelf een eenvudig middel te geven. Daarnaast met hij inschatten f niet alsng een (huis)arts geraadpleegd met wrden. Raadpleeg bij twijfel altijd een arts. Z kan bijvrbeeld een genschijnlijk eenvudige hfdpijn een uiting zijn van een veel ernstiger ziektebeeld. Het blijft zaak de leerling vrtdurend te bserveren. Iedere situatie is anders zdat we niet uitputtend alle signalen kunnen benemen die zich kunnen vrden. Enkele symptmen waar u p kunt letten zijn: Tename van de pijn Misselijkheid Verandering van huding (bijvrbeeld in elkaar krimpen) Verandering van huid (bijvrbeeld erg bleke f hgrde kleur) Verandering van gedrag ( bijvrbeeld nrust, afnemen van alertheid) Realiseer u dat u geen arts bent en raadpleeg, bij twijfel, altijd een (huis)arts. Dit geldt uiteraard k wanneer de pijn blijft f de situatie zich verergert. De zrgvuldigheid die u hierbij in acht met nemen is dat u handelt alsf het uw eigen kind is. Kinderen waarvan bekend is dat ze z ndig medicatie meten krijgen, bijv. tegen hfdpijn f pufjes tegen astma, dienen een dr de uders getekende vereenkmst te hebben waarp dat is vermeld en waarp k is aangegeven dat een persneelslid p schl dit geven mag. Het kind met die medicatie dan wel zelf bij zich hebben. Dit mag niet gegeven wrden uit de medicijnvrraad van schl. 4

5 2 HET VERSTREKKEN VAN MEDICATIE OP VERZOEK Kinderen met een lichamelijke beperking, lichamelijke ziekte f syndrm krijgen sms medicijnen f andere middelen vrgeschreven die zij een aantal malen per dag meten gebruiken, dus k tijdens de schluren. Te denken valt bijvrbeeld aan pufjes vr astma, antibitica, medicatie tegen epilepsie etc. Ouders vragen dan aan de schlleiding f een leerkracht deze middelen wil verstrekken. In deze situatie is de testemming van de uders gegeven. Het is in dit geval van belang deze testemming schriftelijk vast te leggen (2) Meestal gaat het niet alleen m eenvudige middelen, maar k m middelen die bij njuist gebruik tt schade van de gezndheid van de leerling kunnen leiden. Leg daarm schriftelijk vast m welke medicijnen het gaat, he vaak en in welke heveelheden ze meten wrden tegediend en p welke wijze dat dient te geschieden. Leg verder de peride vast, waarin de medicijnen meten wrden verstrekt, de wijze van bewaren, pbergen en de wijze van cntrle p de vervaldatum. Ouders geven hierdr duidelijk aan wat zij van de schlleiding en de leerkrachten verwachten en die weten p hun beurt weer precies wat ze meten den en waar ze verantwrdelijk vr zijn. Wanneer het gaat m het verstrekken van medicijnen gedurende een lange peride met regelmatig met de uders verlegd wrden ver de ziekte en het daarbij behrende medicijngebruik p schl. Een ged mment m te verleggen is wanneer de uders een nieuwe vrraad medicijnen kmen brengen. Enkele praktische adviezen: Neem de medicijnen alleen in ntvangst wanneer ze in de riginele verpakking zitten en uitgeschreven zijn p naam van de betreffende leerling. Lees ged de bijsluiter, zdat u p de hgte bent van eventuele bijwerkingen van het medicijn. Nteer, per keer, p een aftekenlijst dat u het medicijn aan de betreffende leerling gegeven heeft. Mcht de situatie zich vrden dat een kind niet ged p een medicijn reageert f dat er nverhpt tch een fut gemaakt wrdt bij de tediening van een medicijn, bel dan direct met de huisarts f de specialist in het ziekenhuis. Bel bij een ernstige situatie direct het landelijke alarmnummer 112. Zrg in alle gevallen dat u duidelijk alle relevante gegevens bij de hand hebt, zals naam, gebrtedatum, adres, huisarts en/f specialist van de leerling, de medicatie die is tegediend, welke reacties het kind vertnt (evt. welke fut er is gemaakt). 5

6 3 VOORBEHOUDEN EN RISICOVOLLE HANDELINGEN Het is van grt belang dat een langdurig ziek kind f een kind met een bepaalde handicap zveel mgelijk gewn naar schl gaat. Het kind heeft cntact met leeftijdsgentjes, neemt deel aan het nrmale leven van een schlkind en wrdt daardr niet de hele dag herinnerd aan zijn handicap f ziek zijn. Gelukkig zien steeds meer schlen in he belangrijk het is vr het psychsciaal welbevinden van het langdurig zieke kind en het kind met een beperking m, indien mgelijk, naar schl te gaan. 3.1 MEDISCHE HANDELINGEN In hg uitznderlijke gevallen zullen uders aan de schlleiding en leerkrachten vragen handelingen te verrichten die vallen nder medisch handelen, de zgenaamde vrbehuden en risicvlle handelingen. Te denken valt daarbij aan het geven van sndeveding, het meten van de bledsuikerspiegel bij diabetes patiënten dr middel van het vingerprikje. Deze handelingen kunnen dr de uders zelf f evt. de thuiszrg p schl wrden verricht. In smmige situaties, vral als er sprake is van situatie die langere tijd bestaat, wrdt dr de uders wel eens een berep p de schlleiding en de leerkrachten gedaan. Schlbesturen meten zich, wanneer wrdt vergegaan tt het uitveren van medische handelingen dr de leerkracht, wel realiseren dat zij daarmee bepaalde verantwrdelijkheden p zich nemen. Dit heft niet nverkmelijk te zijn, maar het is ged zich te realiseren wat hiervan de cnsequenties kunnen zijn. Het zal duidelijk zijn dat de uders vr dergelijke ingrijpende handelingen hun testemming meten geven. Znder testemming van de uders kan de schlleiding f leraar al helemaal niets den. Gezien de ingrijpendheid van de handelingen met de schlleiding een schriftelijke testemming van de uders vragen. 3.2 WET- EN REGELGEVING Vr de hierbven genemde medische handelingen heeft de wetgever een aparte regeling gemaakt. De Wet Berepen in de Individuele Gezndheidszrg (Wet BIG) regelt wie wat mag den in de gezndheidszrg. De Wet BIG is bedeld vr berepsbeefenaren in de gezndheidszrg en geldt als zdanig niet vr nderwijzend persneel. Dat neemt niet weg dat in deze wet een aantal waarbrgen wrden gegeven vr een gede uitefening van de berepspraktijk aan de hand waarvan k een aantal regels te geven zijn vr schlbesturen en leerkrachten als het gaat m in de Wet BIG genemde medische handelingen. Bepaalde medische handelingen de zgenaamde vrbehuden handelingen mgen alleen wrden verricht dr artsen. Anderen dan artsen mgen medische handelingen alleen verrichten in pdracht van een arts. De betreffende arts met zich er dan van vergewissen dat degene die niet bevegd is, wel de bekwaamheid bezit m die handelingen te verrichten. Bij deze vrbehuden handelingen met er een uitveringsverzek van zwel uders als arts aanwezig zijn. 6

7 4 AANSPRAKELIJKHEID Vrenstaande is k van tepassing wanneer een leerkracht bij een leerling een medische handeling verricht. Technisch gezien vallen leerkrachten niet nder de Wet BIG. Deze geldt alleen vr medische- en paramedische berepen. Sms wrden leerkrachten betrkken bij de zrg rnd een ziek kind en wrden daarmee partners in de zrg. In z n geval kan het vrkmen dat leerkrachten gevraagd wrdt m een medische handeling bij een leerling uit te veren. Deze, niet alledaagse, psitie van de leerkracht met hierbij serieus genmen wrden. Daarm met een leerkracht een gedegen instructie krijgen he hij de handeling met uitveren. Het naar tevredenheid uitveren van de handeling wrdt schriftelijk vastgelegd in een bekwaamheidsverklaring (5). Zdende wrdt een z ptimaal mgelijke zekerheid aan kind, uders, leerkrachten en schlleiding gewaarbrgd. Ok vr de verzekeraar van de schl zal duidelijk zijn dat er z zrgvuldig mgelijk is gehandeld. Dit betekent dat een leerkracht in pdracht van een arts met handelen die hem bekwaam heeft verklaard vr het uitveren van de medische handeling. Binnen rganisaties in de gezndheidszrg is het gebruikelijk dat een arts, f een dr hem aangewezen en geïnstrueerde vertegenwrdiger, een bekwaamheidsverklaring afgeeft met het g p eventuele aansprakelijkheden. Heeft een leerkracht geen bekwaamheidsverklaring, dan kan hij bij nrdeelkundig handelen aangesprken wrden vr de aangerichte schade. Het schlbestuur is echter weer erantwrdelijk vr datgene wat de leerkracht det. Kan een schlbestuur een bekwaamheidsverklaring van een arts f geïnstrueerde vertegenwrdiger verleggen, dan kan niet bij vrbaat wrden aangenmen dat de schlleiding nzrgvuldig heeft gehandeld. Een schlbestuur dat niet kan bewijzen dat een leerkracht vr een bepaalde handeling bekwaam is, raden wij aan de medische handelingen niet te laten uitveren. Een leerkracht die wel een bekwaamheidsverklaring heeft, maar zich niet bekwaam acht bijvrbeeld mdat hij deze handeling al een hele tijd niet heeft uitgeverd zal deze handeling eveneens niet mgen uitveren. Een leerkracht die nbekwaam en/f znder pdracht van een arts de vrbehuden handelingen verricht is niet alleen civielrechtelijk aansprakelijk (betalen schadevergeding), maar k strafrechtelijk (mishandeling). Het schlbestuur kan p zijn beurt als werkgever eveneens civiel- en strafrechtelijk aansprakelijk gesteld wrden. Om zeker te zijn dat de civielrechtelijke aansprakelijkheid gedekt is, is het raadzaam m, vrdat er wrdt vergegaan tt medisch handelen, cntact p te nemen met de verzekeraar van de schl. Het kan zijn dat bij de berepsaansprakelijkheid de risic s die zijn verbnden aan deze medische handelingen niet zijn meeverzekerd. Dat heft p zich geen prbleem te zijn, mdat wanneer de verzekeraar van één en ander p de hgte wrdt gesteld hij deze risic s kan meeverzekeren, eventueel tegen een hgere premie en nder bepaalde vrwaarden (bijvrbeeld een bekwaamheidsverklaring). Mcht zich nverhpt ten gevlge van een medische handeling een calamiteit vrden, stel u dan direct in verbinding met de huisarts en/f specialist van de leerling. Bel bij een ernstige situatie direct het landelijke alarmnummer 112. zrg ervr dat u alle relevante gegevens van de leerling bij de hand heeft, zals: naam, gebrtedatum, adres, huisarts en specialist van het kind. Geef verder dr naar aanleiding van welke handeling de calamiteit zich heeft vrgedaan en welke verschijnselen bij de leerling waarneembaar zijn. 7

8 BIJLAGE 1: DE LEERLING WORDT ZIEK OP SCHOOL Testemmingsfrmulier (Eventueel te gebruiken als bijlage bij het inschrijffrmulier van de schl) Het kan vrkmen dat uw kind geznd naar schl gaat en tijdens de schluren ziek wrdt, zich verwndt, dr een insect wrdt geprikt f iets dergelijks. In z n geval zal de schl altijd cntact pnemen met de uders, verzrgers f met een andere, dr hen aangewezen, persn. Een enkele keer kmt het vr dat deze persnen niet te bereiken zijn. Als deze laatste situatie zich vrdet dan zal de leraar een zrgvuldige afweging maken f uw kind gebaat is met een eenvudige pijnstiller f dat een arts gecnsulteerd met wrden. Als u met bvenstaande akkrd bent, wilt u dan dit frmulier invullen. Ondergetekende gaat akkrd met bvengenemde handelwijze ten beheve van: (naam leerling) gebrtedatum: Wanneer nderstaande gegevens reeds p het inschrijffrmulier vermeld zijn, kunt u verdergaan naar mmezijde. adres: pstcde: plaats: Naam uder(s) / verzrger(s): telefn thuis: telefn werk: naam huisarts: telefn: Te waarschuwen persn, indien uder(s) / verzrger(s) niet te bereiken zijn: naam: telefn thuis: telefn werk: 8

9 FORMULIER 1 BEHORENDE BIJ HET PROTOCOL: DE LEERLING WORDT ZIEK OP SCHOOL Mijn kind is vergevelig vr de vlgende zaken: Medicijnen: naam: Ontsmettingsmiddelen: naam: Smeerseltjes tegen bijvrbeeld insectenbeten: naam: Pleisters: naam / srt: Overig: naam: Ruimte vr zaken die hierbven niet genemd zijn: Wilt u eventuele veranderingen z spedig mgelijk drgeven aan de directie. Het is zeer belangrijk dat deze gegevens actueel zijn. Ondergetekende: naam: uder: verzrger: datum: plaats: Handtekening: 9

10 BIJLAGE 2: HET VERSTREKKEN VAN MEDICATIE OP VERZOEK Testemmingsfrmulier vr het tedienen van de hiernder mschreven medicijn(en) aan: (naam leerling) gebrtedatum: adres: pstcde: wnplaats: zn / dchter / pupil van: (naam uder(s) / verzrger(s) telefn thuis: telefn werk: naam huisarts: telefn: naam specialist: telefn: De medicijnen zijn ndig vr nderstaande ziekte: Naam van het medicijn: Het medicijn dient dagelijks te wrden tegediend p nderstaande tijden: uur uur uur uur Het medicijnmag alleen wrden tegediend in de vlgende situatie(s): 10

11 FORMULIER 2 BEHORENDE BIJ HET PROTOCOL: HET VERSTREKKEN VAN MEDICATIE OP VERZOEK Dsering van het medicijn: Wijze van tediening: Wijze van bewaren: Cntrle p vervaldatum dr: functie: Ondergetekende, uder / verzrger van genemde leerling, geeft hiermee aan de schl c.q. de hiernder genemde leraar die daarvr een medicijninstructie heeft gehad, testemming vr het tedienen van de bvengenemde medicijnen: Naam: Plaats: Datum: Handtekening: ============================================================== MEDICIJNINSTRUCTIE Er is instructie gegeven ver het tedienen van de medicijnen p: (datum) dr: naam: functie: van: (instelling) aan: functie(s): van: (naam + plaats schl) 11

12 BIJLAGE 3: UITVOEREN VAN MEDISCHE HANDELINGEN Testemmingsfrmulier Ondergetekende geeft testemming vr uitvering van de zgenemde medische handeling p schl bij: (naam leerling) gebrtedatum: adres: pstcde: plaats: zn / dchter / pupil van: (naam uder(s) / verzrger(s) telefn thuis: telefn werk: naam huisarts: telefn: naam specialist: telefn: naam van cntactpersn (in ziekenhuis f anders) Telefn: Beschrijving van de ziekte waarvr de medische handeling p schl bij de leerling ndig is: Omschrijving van de uit te veren medische handeling : 12

13 FORMULIER 3 BEHORENDE BIJ PROTOCOL: UITVOEREN VAN MEDISCHE HANDELINGEN De medische handeling met dagelijks wrden uitgeverd p nderstaande tijden: uur uur uur uur De medische handeling mag alleen wrden uitgeverd in de hiernder nader mschreven situatie: De manier waarp de medische handeling met wrden uitgeverd: Eventuele extra pmerkingen: Bekwaamheidsverklaring aanwezig ja / nee Instructie van de medische handeling + cntrle p de juiste uitvering is gegeven p (datum): dr: functie: van: (instelling) Ondergetekende: naam: uder: verzrger: datum: plaats: Handtekening: 13

14 BIJLAGE 4: BEKWAAMHEIDSVERKLARING BIJ HET UITVOEREN VAN MEDISCHE HANDELINGEN Bekwaamheidsverklaring vr het uitveren van een zgenemde medische handeling. Ondergetekende, bevegd tt het uitveren van de hiernder beschreven handeling verklaart dat, (naam werknemer) functie: werkzaam aan / bij: na instructie dr ndergetekende, in staat is bvengenemde handeling bekwaam uit te veren. De handeling met wrden uitgeverd ten beheve van: naam: gebrtedatum: Het uitveren van bvengenemde handeling is vr de leerling ndzakelijk wegens: De hierbven beschreven handeling mag alleen wrden uitgeverd p de tijdstippen waarp de leerling p schl aanwezig is. De hierbven beschreven handeling met wrden uitgeverd gedurende de peride: Ondergetekende: functie: werkzaam aan / bij: Plaats: Datum: Handtekening: 14

15 BIJLAGE 5: RICHTLIJNEN HOE TE HANDELEN BIJ EEN CALAMITEIT T.G.V.: - HET TOEDIENEN VAN MEDICIJNEN AAN EEN KIND - HET UITVOEREN VAN EEN MEDISCHE HANDELING Laat het kind niet alleen. Prbeer rustig te blijven. Observeer het kind ged en prbeer het gerust te stellen. Waarschuw een vlwassene (f laat één van de kinderen een vlwassene phalen waarbij u duidelijk instrueert wat het kind tegen de vlwassene met zeggen). Bel direct de huisarts en / f de specialist van het kind. Bel bij een ernstige situatie direct het landelijk alarmnummer 112. Geef dr naar aanleiding van welk medicijn f medische handeling de calamiteit zich heeft vrgedaan. Zrg ervr dat u alle relevante gegevens van het kind bij de hand hebt ( f laat ze direct dr iemand pzeken ) zals: Naam van het kind. Gebrtedatum. Adres. Telefnnummer van uders en / f andere, dr de uders aangewezen, persn. Naam + telefnnummer van huisarts / specialist. Ziektebeeld waarvr medicijnen f medische handeling ndig zijn. Bel de uders ( bij geen gehr een andere, dr de uders aangewezen persn ): Leg duidelijk uit wat er gebeurd is. Vertel, indien bekend, wat de arts heeft gedaan / gezegd. In geval van pname, geef dr naar welk ziekenhuis het kind is gegaan. 15

Protocol medicijnverstrekking en medisch handelen

Protocol medicijnverstrekking en medisch handelen Prtcl medicijnverstrekking en medisch handelen Pagina 1 Inhudspgave Inleiding De leerling wrdt ziek p schl Het tedienen van medicijnen p verzek Vrbehuden en risicvlle handelingen Wet en regelgeving Aansprakelijkheid

Nadere informatie

PROTOCOL MEDICIJNGEBRUIK EN MEDISCHE HANDELINGEN OP OPENBARE BREDESCHOOL DE SCHATKAMER

PROTOCOL MEDICIJNGEBRUIK EN MEDISCHE HANDELINGEN OP OPENBARE BREDESCHOOL DE SCHATKAMER INHOUDSOPGAVE INLEIDING Het kind wrdt ziek p schl Het verstrekken van medicijnen p verzek Medische handelingen BIJLAGEN BIJLAGE 1 TOESTEMMINGSFORMULIER UW KIND WORDT ZIEK OP SCHOOL BIJLAGE 2 TOESTEMMINGSFORMULIER

Nadere informatie

Protocol Medicijn verstrekking & Medische handelingen

Protocol Medicijn verstrekking & Medische handelingen Prtcl Medicijn verstrekking & Medische handelingen Inhud Prtcl Medicijn verstrekking & Medische handelingen... 1 Inleiding... 3 Een leerling wrdt ziek p schl... 4 Het verstrekken van medicijnen p verzek...

Nadere informatie

Protocol. Medicijnverstrekking. Medisch handelen. scholen

Protocol. Medicijnverstrekking. Medisch handelen. scholen Prtcl Medicijnverstrekking en Medisch handelen p schlen GGD Gelderland-Zuid Afdeling Jeugdgezndheidszrg Maart 2017 Pagina 1 van 17 Inhudspgave Inleiding ver medicijnverstrekking en medisch handelen...

Nadere informatie

Protocol. Medicijn verstrekking en Medische handelingen op school

Protocol. Medicijn verstrekking en Medische handelingen op school Protocol Medicijn verstrekking en Medische handelingen op school Herzien: april 2015 Inhoudsopgave Inleiding. 3 Het kind wordt ziek op school 4 Het verstrekken van medicijnen op verzoek... 5 Medische handelingen...

Nadere informatie

Protocol medicijnverstrekking en medisch handelen op De Bataaf

Protocol medicijnverstrekking en medisch handelen op De Bataaf Protocol medicijnverstrekking en medisch handelen op De Bataaf Inhoudsopgave A - Inleiding over medicijnverstrekking en medisch handelen B - Het kind wordt ziek op school C - Het verstrekken van medicijnen

Nadere informatie

PROTOCOL MEDICIJNVERSTREKKING

PROTOCOL MEDICIJNVERSTREKKING PROTOCOL MEDICIJNVERSTREKKING Leraren op school worden regelmatig geconfronteerd met leerlingen die klagen over pijn die meestal met eenvoudige middelen te verhelpen is, zoals hoofdpijn, buikpijn, oorpijn

Nadere informatie

Medisch Protocol. Voorbehouden en risicovolle. handelingen. binnen de school

Medisch Protocol. Voorbehouden en risicovolle. handelingen. binnen de school Medisch Protocol Voorbehouden en risicovolle handelingen binnen de school april 2014 INHOUDSOPGAVE Inleiding De leerling wordt ziek op school Het verstrekken van medicatie op verzoek Voorbehouden en risicovolle

Nadere informatie

Medisch Protocol. Voorbehouden en risicovolle. handelingen. binnen de Rafael

Medisch Protocol. Voorbehouden en risicovolle. handelingen. binnen de Rafael Medisch Protocol Voorbehouden en risicovolle handelingen binnen de Rafael juli 2015 INHOUDSOPGAVE Inleiding De leerling wordt ziek op school Het verstrekken van medicatie op verzoek Voorbehouden en risicovolle

Nadere informatie

Protocol Medicijn verstrekking. Medische

Protocol Medicijn verstrekking. Medische Protocol Medicijn verstrekking Medische Amsterdam, vastgesteld door CvB d.d. 23 oktober 2014 Inhoudsopgave 1 Inleiding... Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd. 2 Het kind wordt ziek op school... Fout! Bladwijzer

Nadere informatie

Protocollen, regelingen en afspraken

Protocollen, regelingen en afspraken STICHTING OPENBAAR PRIMAIR EN SPECIAAL ONDERWIJS LEIDEN Protocollen, regelingen en afspraken 4J Medische Handelingen aug. 2010 Inleiding Onderwijspersoneel wordt regelmatig geconfronteerd met leerlingen

Nadere informatie

Protocol Medicijn verstrekking en Medische handelingen

Protocol Medicijn verstrekking en Medische handelingen Protocol Medicijn verstrekking en Medische handelingen Inleiding... 2 1. Het kind wordt ziek op school... 2 2. Het verstrekken van medicijnen op verzoek... 2 3. Medische handelingen... 2 4. Richtlijnen

Nadere informatie

Katholieke en Openbare Scholen. voor Praktijkonderwijs. Medicijnbeleid

Katholieke en Openbare Scholen. voor Praktijkonderwijs. Medicijnbeleid Kathlieke en Openbare Schlen vr Praktijknderwijs Medicijnbeleid 1. Inleiding De Kathlieke en Openbare Schl vr Praktijknderwijs bieden passend nderwijs aan vr het praktijknderwijs geïndiceerde leerlingen

Nadere informatie

Protocol. Medicijn verstrekking en Medische handelingen op scholen. Inleiding:.pag. 1. Het kind wordt ziek op school: pag. 2

Protocol. Medicijn verstrekking en Medische handelingen op scholen. Inleiding:.pag. 1. Het kind wordt ziek op school: pag. 2 Protocol Medicijn verstrekking en Medische handelingen op scholen I.S.M Inhoudsopgave Inleiding:.pag. 1 Het kind wordt ziek op school: pag. 2 Het verstrekken van medicijnen op verzoek:..pag. 3 Medische

Nadere informatie

Protocol Medicijnverstrekking en Medisch handelen op scholen

Protocol Medicijnverstrekking en Medisch handelen op scholen Protocol Medicijnverstrekking en Medisch handelen op scholen Colofon: Herziene versie: december 2010 Inhoudsopgave Inleiding over medicijnverstrekking en medisch handelen... 4 1. De jongere wordt ziek

Nadere informatie

Protocol medicijn verstrekking en medische handelingen

Protocol medicijn verstrekking en medische handelingen Protocol medicijn verstrekking en medische handelingen Veiligheidsplan Bijeen, Stichting Openbaar Primair Onderwijs Hoogeveen - versie mei 2014 - Pagina 1 van 15 Inhoudsopgave Inleiding pag. 3 Het kind

Nadere informatie

Protocol. Medicijn verstrekking en Medische handelingen op basisscholen

Protocol. Medicijn verstrekking en Medische handelingen op basisscholen Protocol Medicijn verstrekking en Medische handelingen op basisscholen Medicijnverstrekking en medisch handelen op de basisschool Versie: 2.0 Datum: 1 juli 2011 Revisiedatum: juli 2012 Inhoudsopgave Inleiding:

Nadere informatie

Protocol medisch handelen. De Wegwijzer

Protocol medisch handelen. De Wegwijzer Protocol medisch handelen De Wegwijzer 1 Inhoudsopgave 1 Inhoudsopgave 1 2 Aanleiding 2 3 Doel 2 4 Toepassingsgebied 2 5 Definities / afkortingen 2 6 Inhoud 2 6.1 Inleiding over medicijnverstrekking en

Nadere informatie

Protocol medicijnverstrekking en medisch handelen op school.

Protocol medicijnverstrekking en medisch handelen op school. Protocol medicijnverstrekking en medisch handelen op school. Pagina 2 Inhoud Inleiding over medicijnverstrekking en medisch handelen... 3 1. Het kind wordt ziek op school... 4 2. Het verstrekken van medicijnen

Nadere informatie

Protocol MEDICIJNVERSTREKKING EN MEDISCHE HANDELINGEN. MOSALIRA SCHOLEN Vastgesteld door AD d.d. 9 juni Handboek 1006

Protocol MEDICIJNVERSTREKKING EN MEDISCHE HANDELINGEN. MOSALIRA SCHOLEN Vastgesteld door AD d.d. 9 juni Handboek 1006 Protocol MEDICIJNVERSTREKKING EN MEDISCHE HANDELINGEN MOSALIRA SCHOLEN Vastgesteld door AD d.d. 9 juni 2010 Handboek 1006 Inhoudsopgave Inleiding... pag. 5 Het kind wordt ziek op school... pag. 6 Het verstrekken

Nadere informatie

Protocol Medicijnverstrekking en Medisch Handelen In het Primair Onderwijs

Protocol Medicijnverstrekking en Medisch Handelen In het Primair Onderwijs Protocol Medicijnverstrekking en Medisch Handelen In het Primair Onderwijs Pagina 1 van 17 Inhoudsopgave Inleiding pag. 3 Het kind wordt ziek op school pag. 4 Het verstrekken van medicijnen op verzoek

Nadere informatie

Protocol. Medicijn verstrekking. Medische handelingen. op obs Centrum

Protocol. Medicijn verstrekking. Medische handelingen. op obs Centrum Protocol Medicijn verstrekking en Medische handelingen op obs Centrum Inhoudsopgave Inleiding: pag. 2 Het kind wordt ziek op school: pag. 3 Het verstrekken van medicijnen op verzoek:.pag. 4 Medische handelingen:....

Nadere informatie

Medicijnverstrekking en medisch handelen op school

Medicijnverstrekking en medisch handelen op school Medicijnverstrekking en medisch handelen op school Leraren op school worden regelmatig geconfronteerd met leerlingen die klagen over pijn die meestal met eenvoudige middelen te verhelpen is zoals hoofdpijn,

Nadere informatie

Stichting Haagsche Schoolvereeniging. Protocol medicijnverstrekking en medisch handelen. 14 juli Inhoudsopgave

Stichting Haagsche Schoolvereeniging. Protocol medicijnverstrekking en medisch handelen. 14 juli Inhoudsopgave 1 Stichting Haagsche Schoolvereeniging Protocol medicijnverstrekking en medisch handelen Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. Het kind wordt ziek op school 3. Het verstrekken van medicijnen op verzoek 4. Medische

Nadere informatie

P r o t o c o l. Stichting Katholiek Primair Onderwijs Oost Veluwe. Protocol medicijngebruik en verstrekking op basisscholen SKPOOV

P r o t o c o l. Stichting Katholiek Primair Onderwijs Oost Veluwe. Protocol medicijngebruik en verstrekking op basisscholen SKPOOV Stichting Katholiek Primair Onderwijs Oost Veluwe P r o t o c o l M E D I C I J N V E R S T R E K K I N G E N M E D I S C H E H A N D E L I N G E N O P B A S I S S C H O L E N Inhoud P r o t o c o l...

Nadere informatie

Protocol medicijnverstrekking en medische handelingen van de Stichting voor Christelijk Primair Onderwijs te Lelystad

Protocol medicijnverstrekking en medische handelingen van de Stichting voor Christelijk Primair Onderwijs te Lelystad Protocol medicijnverstrekking en van de Stichting voor Christelijk Primair Onderwijs te Lelystad Dit protocol is van kracht per 1 april 2012 Vaststelling DB 14-02-2012 1 Inhoudsopgave: Inleiding.... pag.

Nadere informatie

MEDICIJNVERSTREKKING OP BASISSCHOLEN / UITVOEREN VAN MEDISCHE HANDELINGEN

MEDICIJNVERSTREKKING OP BASISSCHOLEN / UITVOEREN VAN MEDISCHE HANDELINGEN P r o t o c o l MEDICIJNVERSTREKKING OP BASISSCHOLEN / UITVOEREN VAN MEDISCHE HANDELINGEN Bijlagen: 1. Toestemmingsformulier voor: het kind wordt ziek op school 2. Toestemmingsformulier voor: het verstrekken

Nadere informatie

PROTOCOL. voorbehouden en risicovolle handelingen binnen het primair onderwijs, het voortgezet onderwijs en het middelbaar beroepsonderwijs

PROTOCOL. voorbehouden en risicovolle handelingen binnen het primair onderwijs, het voortgezet onderwijs en het middelbaar beroepsonderwijs PROTOCOL voorbehouden en risicovolle handelingen binnen het primair onderwijs, het voortgezet onderwijs en het middelbaar beroepsonderwijs Inhoudsopgave Inleiding 2 Blz De leerling wordt ziek op school

Nadere informatie

Protocol medicijnverstrekking. en medische handelingen. op school. Basisschool De Korenaer Postbus AL Oss

Protocol medicijnverstrekking. en medische handelingen. op school. Basisschool De Korenaer Postbus AL Oss Protocol medicijnverstrekking en medische handelingen op school Basisschool De Korenaer Postbus 465 5340 AL Oss 1 Inhoudsopgave Inleiding... 3 A. Het kind wordt ziek op school... 4 B. Het verstrekken van

Nadere informatie

P r o t o c o l GEZONDE JEUGD / PROTOC M E D I C I J N V E R S T R E K K I N G E N M E D I S C H E H A N D E L I N G E N O P B A S I S S C H O L E N

P r o t o c o l GEZONDE JEUGD / PROTOC M E D I C I J N V E R S T R E K K I N G E N M E D I S C H E H A N D E L I N G E N O P B A S I S S C H O L E N GEZONDE JEUGD / PROTOC P r o t o c o l M E D I C I J N V E R S T R E K K I N G E N M E D I S C H E H A N D E L I N G E N O P B A S I S S C H O L E N Aangepast voor de Nutsscholen Oss Protocol wordt gehanteerd

Nadere informatie

MEDISCH HANDELEN, MEDICIJNVERSTREKKING, ZIEKTE LEERLING PROTOCOL

MEDISCH HANDELEN, MEDICIJNVERSTREKKING, ZIEKTE LEERLING PROTOCOL MEDISCH HANDELEN, MEDICIJNVERSTREKKING, ZIEKTE LEERLING PROTOCOL INLEIDING Leraren op school worden regelmatig geconfronteerd met leerlingen die klagen over pijn die meestal met eenvoudige middelen te

Nadere informatie

Protocol medicijn verstrekking en het verrichten van medische handelingen Rotterdamse Vereniging voor Katholiek Onderwijs

Protocol medicijn verstrekking en het verrichten van medische handelingen Rotterdamse Vereniging voor Katholiek Onderwijs Protocol medicijn verstrekking en het verrichten van medische handelingen Rotterdamse Vereniging voor Katholiek Onderwijs 1 Protocol medicijn verstrekking en het verrichten van medische handelingen Inhoudsopgave

Nadere informatie

GEZONDE JEUGD / PROTOCOLLEN. Protocol MEDICIJNVERSTREKKING EN MEDISCHE HANDELINGEN OP BASISSCHOLEN. medicijnverstrekking en medisch handelen GGD

GEZONDE JEUGD / PROTOCOLLEN. Protocol MEDICIJNVERSTREKKING EN MEDISCHE HANDELINGEN OP BASISSCHOLEN. medicijnverstrekking en medisch handelen GGD Protocol MEDICIJNVERSTREKKING EN MEDISCHE HANDELINGEN OP BASISSCHOLEN medicijnverstrekking en medisch handelen medicijnverstrekking en medisch handelen Inhoudsopgave Inleiding... pag. 5 Het kind wordt

Nadere informatie

P R O T O C O L MEDICIJNVERSTREKKING OBS JAN LIGTHART VLAARDINGEN

P R O T O C O L MEDICIJNVERSTREKKING OBS JAN LIGTHART VLAARDINGEN P R O T O C O L MEDICIJNVERSTREKKING OBS JAN LIGTHART VLAARDINGEN INHOUDSOPGAVE - Inleiding - Het kind wordt ziek op school - Het verstrekken van medicijnen op verzoek BIJLAGEN: 1 Toestemmingsformulier

Nadere informatie

Protocol. Medicijnverstrekking. Medisch handelen. school

Protocol. Medicijnverstrekking. Medisch handelen. school Protocol Medicijnverstrekking en Medisch handelen op school Stichting Aandacht+ 2011 Inhoudsopgave 1 Inleiding over medicijnverstrekking en medisch handelen... 3 2 De leerling wordt ziek op school... 3

Nadere informatie

Model-protocol medische handelingen WDZ Standaard protocol

Model-protocol medische handelingen WDZ Standaard protocol Model-protocol medische handelingen WDZ Standaard protocol Inhoudsopgave Voorwoord... 3 1. Soorten medische handelingen op school... 5 a. Handelingen waarvoor de wet BIG niet geldt... 5 b. Handelingen

Nadere informatie

Medicijnverstrekking en medisch handelen op school

Medicijnverstrekking en medisch handelen op school Medicijnverstrekking en medisch handelen op school Leraren op school worden regelmatig geconfronteerd met leerlingen die klagen over pijn die meestal met eenvoudige middelen te verhelpen is zoals hoofdpijn,

Nadere informatie

M E D I C I J N V E R S T R E K K I N G E N M E D I S C H E H A N D E L I N G E N

M E D I C I J N V E R S T R E K K I N G E N M E D I S C H E H A N D E L I N G E N P r o t o c o l M E D I C I J N V E R S T R E K K I N G E N M E D I S C H E H A N D E L I N G E N OP B A S I S S C H O L E N Inleiding. pag. 2 Het kind wordt ziek op school pag. 3 Het verstrekken van medicijnen

Nadere informatie

P R O T O C O L MEDICIJNVERSTREKKING OP BASISSCHOLEN. Medicijnverstrekking

P R O T O C O L MEDICIJNVERSTREKKING OP BASISSCHOLEN. Medicijnverstrekking P R O T O C O L MEDICIJNVERSTREKKING OP BASISSCHOLEN Inhoudsopgave - Inleiding. pag. 2 - Het kind wordt ziek op school pag. 3 - Het verstrekken van medicijnen op verzoek.. pag. 4 Bijlagen: 1. Toestemmingsformulier

Nadere informatie

Protocol medicijnverstrekking en medisch handelen op school. José Schildwacht

Protocol medicijnverstrekking en medisch handelen op school. José Schildwacht Protocol medicijnverstrekking en medisch handelen op school. José Schildwacht COLOFON OBS De Kromme Draai Den Hoeff 49 2865 XR Ammerstol Tel:0182-352607 E-Mail:directie.krommedraai@onderwijsprimair.nl

Nadere informatie

Protocol MEDICIJNVERSTREKKING EN MEDISCHE HANDELINGEN

Protocol MEDICIJNVERSTREKKING EN MEDISCHE HANDELINGEN Protocol MEDICIJNVERSTREKKING EN MEDISCHE HANDELINGEN Versie 1; januari 2014 Inhoudsopgave Inleiding...pag. 3 Het kind wordt ziek op school...pag. 3 Het verstrekken van medicijnen op verzoek...pag. 4 Medische

Nadere informatie

Protocol. Medicijnverstrekking. Medisch handelen. school

Protocol. Medicijnverstrekking. Medisch handelen. school Protocol Medicijnverstrekking en Medisch handelen op school GGD Fryslân afdeling Jeugdgezondheidszorg september 2006 1 Inhoudsopgave 1 Inleiding over medicijnverstrekking en medisch handelen. 3 2. Het

Nadere informatie

Protocol. Omgaan met zieke kinderen. Medicijn verstrekking en het verrichten van medische handelingen

Protocol. Omgaan met zieke kinderen. Medicijn verstrekking en het verrichten van medische handelingen Protocol Omgaan met zieke kinderen Medicijn verstrekking en het verrichten van medische handelingen Protocol Omgaan met zieke kinderen (medicijn verstrekking en het verrichten van medische handelingen)

Nadere informatie

Protocol medicijn verstrekking en het verrichten van medische handelingen

Protocol medicijn verstrekking en het verrichten van medische handelingen Protocol medicijn verstrekking en het verrichten van medische handelingen CvB: 29-10-07 MOS: 26-11-07 / herzien 09-05-11 1 Protocol medicijn verstrekking en het verrichten van medische handelingen Inhoudsopgave

Nadere informatie

Protocol medicijn verstrekking en het verrichten van medische handelingen

Protocol medicijn verstrekking en het verrichten van medische handelingen Protocol medicijn verstrekking en het verrichten van medische handelingen CvB: 29-10-07 MOS: 26-11-07 / herzien 09-05-11 1 Protocol medicijn verstrekking en het verrichten van medische handelingen Inhoudsopgave

Nadere informatie

P r o t o c o l M E D I C I J N V E R S T R E K K I N G E N M E D I S C H E H A N D E L I N G E N O P B A S I S S C H O L E N

P r o t o c o l M E D I C I J N V E R S T R E K K I N G E N M E D I S C H E H A N D E L I N G E N O P B A S I S S C H O L E N P r o t o c o l M E D I C I J N V E R S T R E K K I N G E N M E D I S C H E H A N D E L I N G E N O P B A S I S S C H O L E N Aangepast voor de Nutsscholen Oss Protocol wordt gehanteerd door AON, verzekeraar

Nadere informatie

PROTOCOL MEDICIJNVERSTREKKING EN MEDISCHE HANDELINGEN.

PROTOCOL MEDICIJNVERSTREKKING EN MEDISCHE HANDELINGEN. PROTOCOL MEDICIJNVERSTREKKING EN MEDISCHE HANDELINGEN. Op scholen van Signum worden we regelmatig geconfronteerd met leerlingen die klagen over pijn die meestal met eenvoudige middelen te verhelpen is,

Nadere informatie

MEDICIJNVERSTREKKING EN MEDISCHE HANDELINGEN OP BASISSCHOLEN

MEDICIJNVERSTREKKING EN MEDISCHE HANDELINGEN OP BASISSCHOLEN HANDREIKING MEDICIJNVERSTREKKING EN MEDISCHE HANDELINGEN OP BASISSCHOLEN Inhoudsopgave - Inleiding pag. 2 - Het kind wordt ziek op school pag. 2 - Het verstrekken van medicijnen op verzoek pag. 3 - Medische

Nadere informatie

Protocol medicijnverstrekking en medische handelingen op basisscholen

Protocol medicijnverstrekking en medische handelingen op basisscholen GGD Regio Nijmegen Protocol medicijnverstrekking en medische handelingen op basisscholen postadres postbus 1120 6501 BC Nijmegen bezoekadres Groenewoudseweg 275 6524 TV Nijmegen telefoon: (024) 329 72

Nadere informatie

CBS Merula Bloemendaele 4 3218XA Heenvliet 0181-662551

CBS Merula Bloemendaele 4 3218XA Heenvliet 0181-662551 CBS Merula Bloemendaele 4 3218XA Heenvliet 0181-662551 info@merula.vcodekring.nl www.merula.nl CBS Merula is één van de scholen van www.vcodekring.nl Protocol zieke kinderen op de Merula. Inleiding De

Nadere informatie

Protocol medicijnverstrekking & medisch handelen

Protocol medicijnverstrekking & medisch handelen Protocol medicijnverstrekking & medisch handelen november 2010 Inhoud Inleiding over medicijnverstrekking en medisch handelen... 3 Het kind wordt ziek op school... 3 Het verstrekken van medicijnen op verzoek...

Nadere informatie

Protocol. Medicijnverstrekking en Medisch handelen op scholen

Protocol. Medicijnverstrekking en Medisch handelen op scholen Protocol Medicijnverstrekking en Medisch handelen op scholen GGD Hart voor Brabant Afdeling Jeugdgezondheidszorg Juni 2010 Inhoudsopgave Inleiding over medicijnverstrekking en medisch handelen... 3 1.

Nadere informatie

Protocol. Medicijnverstrekking en Medisch handelen op scholen

Protocol. Medicijnverstrekking en Medisch handelen op scholen Protocol Medicijnverstrekking en Medisch handelen op scholen GGD Hart voor Brabant Afdeling Jeugdgezondheidszorg Juni 2010 Inhoudsopgave Inleiding over medicijnverstrekking en medisch handelen... 3 1.

Nadere informatie

Medicijnverstrekking en medisch handelen op school

Medicijnverstrekking en medisch handelen op school Medicijnverstrekking en medisch handelen op school Leraren op school worden regelmatig geconfronteerd met leerlingen die klagen over pijn die meestal met eenvoudige middelen te verhelpen is zoals hoofdpijn,

Nadere informatie

Protocol medische handelingen

Protocol medische handelingen Protocol medische handelingen Dit protocol vormt binnen de Wet op Passend onderwijs het kader waarin al, dan niet vastgelegde handelingen worden uitgevoerd op school. Mocht zich onverhoopt ten gevolge

Nadere informatie

PROTOCOL MEDICIJNVERSTREKKING MEDISCH HANDELEN ANTONIUS RKBS

PROTOCOL MEDICIJNVERSTREKKING MEDISCH HANDELEN ANTONIUS RKBS PROTOCOL MEDICIJNVERSTREKKING MEDISCH HANDELEN ANTONIUS RKBS Inhoudsopgave Onderwerpen: 1. Inleiding over medicijnverstrekking en medisch handelen 2. Het kind wordt ziek op school 3. Het verstrekken van

Nadere informatie

Protocol medische handelingen op scholen

Protocol medische handelingen op scholen Nummer 0.1 Versie 1 Protocol medische handelingen op scholen Protocol medische handelingen 0.1 Pagina 1 van 12 Inhoud 1. Voorwoord... 3 2. Soorten medische handelingen en aansprakelijkheid... 4 3. Het

Nadere informatie

Protocol. Medicijnverstrekking en medische handelingen op SKOFV- scholen

Protocol. Medicijnverstrekking en medische handelingen op SKOFV- scholen Protocol Medicijnverstrekking en medische handelingen op SKOFV- scholen Februari 2011 0 Inhoudsopgave Inleiding Het kind wordt ziek op school Het verstrekken van medicijnen op verzoek Medische handelingen

Nadere informatie

Protocol Medicijnverstrekking en Medisch handelen op school (versie juni2016)

Protocol Medicijnverstrekking en Medisch handelen op school (versie juni2016) Protocol Medicijnverstrekking en Medisch handelen op school (versie juni2016) Inhoudsopgave 1 Inleiding over medicijnverstrekking en medisch handelen en toelichting van het onderwijsteam7 2. Het kind wordt

Nadere informatie

Protocol. Medicijnverstrekkingen en medische handelingen

Protocol. Medicijnverstrekkingen en medische handelingen Protocol Medicijnverstrekkingen en medische handelingen September 2013 WOORD VOORAF Het navolgende document is opgesteld door de GGD ten behoeve van scholen (landelijk protocol). Veel leerkrachten, teams,

Nadere informatie

Protocol. Medicijnverstrekking en medische handelingen. Stichting Invitare 2013. 2013 protocol medicijnverstrekking Invitare

Protocol. Medicijnverstrekking en medische handelingen. Stichting Invitare 2013. 2013 protocol medicijnverstrekking Invitare Protocol Medicijnverstrekking en medische handelingen Stichting Invitare 2013 2013 protocol medicijnverstrekking Invitare Inhoudsopgave Het kind wordt ziek op school 2 Het verstrekken van medicijnen op

Nadere informatie

Protocol medicijnverstrekking en medisch handelen op scholen code: Jgz 237

Protocol medicijnverstrekking en medisch handelen op scholen code: Jgz 237 Protocol medicijnverstrekking en medisch handelen op scholen code: 1. Inleiding Steeds meer kinderen gebruiken medicatie. Ook krijgt de schoolleiding steeds vaker het verzoek van ouders/verzorgers om hun

Nadere informatie

PROTOCOL VOORBEHOUDEN EN RISICOVOLLE HANDELINGEN BINNEN HET PRIMAIR ONDERWIJS VOORTGEZET ONDERWIJS MIDDELBAAR BEROEPSONDERWIJS

PROTOCOL VOORBEHOUDEN EN RISICOVOLLE HANDELINGEN BINNEN HET PRIMAIR ONDERWIJS VOORTGEZET ONDERWIJS MIDDELBAAR BEROEPSONDERWIJS PROTOCOL VOORBEHOUDEN EN RISICOVOLLE HANDELINGEN BINNEN HET PRIMAIR ONDERWIJS VOORTGEZET ONDERWIJS MIDDELBAAR BEROEPSONDERWIJS 2 Colofon Titel Samenstelling Protocol. binnen het primair onderwijs, voortgezet

Nadere informatie

PROTOCOL MEDISCH HANDELEN

PROTOCOL MEDISCH HANDELEN PROTOCOL MEDISCH HANDELEN 1 1. Voorwoord... 3 2. Soorten medische handelingen en aansprakelijkheid... 4 3. Het verrichten van medische handelingen... 4 4. Wettelijke regels... 5 5. Het kind wordt ziek

Nadere informatie

Medicijnverstrekking en medische handelingen. PPO de Link

Medicijnverstrekking en medische handelingen. PPO de Link Medicijnverstrekking en medische handelingen PPO de Link Inhoudsopgave 1. Inleiding over medicijnverstrekking en medisch handelen... 3 2. Het kind wordt ziek op school... 3 3. Het verstrekken van medicijnen

Nadere informatie

Medicijnverstrekking en Medisch Handelen op scholen van de SSBA

Medicijnverstrekking en Medisch Handelen op scholen van de SSBA Medicijnverstrekking en Medisch Handelen op scholen van de SSBA 1 Inhoudsopgave Inleiding pag. 3 Het kind wordt ziek op school pag. 4 Het verstrekken van medicijnen op verzoek pag. 5 Medische handelingen

Nadere informatie

PROTOCOL MEDISCH HANDELEN OP SCHOOL

PROTOCOL MEDISCH HANDELEN OP SCHOOL PROTOCOL MEDISCH HANDELEN OP SCHOOL Voorwoord Leerkrachten worden op school regelmatig geconfronteerd met leerlingen die klagen over pijn wat meestal met eenvoudige middelen te verhelpen is, zoals hoofdpijn,

Nadere informatie

Protocol Medicijnverstrekking en Medisch handelen op scholen.

Protocol Medicijnverstrekking en Medisch handelen op scholen. Protocol Medicijnverstrekking en Medisch handelen op scholen. Boxtel, maart 2011 Inhoudsopgave Inleiding over medicijnverstrekking en medisch handelen... 3 1. De leerling wordt ziek op school... 4 2. Het

Nadere informatie

Protocol Medicijn verstrekking & Medische handelingen op Magister Alvinus 2017/2018

Protocol Medicijn verstrekking & Medische handelingen op Magister Alvinus 2017/2018 Protocol Medicijn verstrekking & Medische handelingen op Magister Alvinus 2017/2018 Juli 2017 INHOUDSOPGAVE Inleiding 2 1. Een leerling wordt ziek op school 2 2. Het verstrekken van medicijnen op verzoek

Nadere informatie

Protocol medicijnen op school

Protocol medicijnen op school 1 Inhoudsopgave: 1. Inleiding over medicijnverstrekking 2. Het kind wordt ziek op school 3. Het verstrekken van medicijnen op verzoek 4. Wettelijke regels 5. Aansprakelijkheid Bijlagen: 1. Verklaring toestemming

Nadere informatie

Protocol. medicijnverstrekking. medisch handelen. RKBS Sint Jozefschool

Protocol. medicijnverstrekking. medisch handelen. RKBS Sint Jozefschool 1 Protocol medicijnverstrekking en medisch handelen op RKBS Sint Jozefschool 2 Inhoudsopgave Inleiding over medicijnverstrekking en medisch handelen 3 1. Het kind wordt ziek op school 4 2. Het verstrekken

Nadere informatie

Protocol. Medicijnverstrekking en Medisch handelen op scholen

Protocol. Medicijnverstrekking en Medisch handelen op scholen Protocol Medicijnverstrekking en Medisch handelen op scholen GGD Hart voor Brabant Afdeling Jeugdgezondheidszorg Maart 2011 Inhoudsopgave Inleiding over medicijnverstrekking en medisch handelen... 3 1.

Nadere informatie

Advies Directieberaad positief Datum 18/03/2008. GMR informatierecht Datum 27/05/2008. Akkoord bestuur Datum 26/05/2008

Advies Directieberaad positief Datum 18/03/2008. GMR informatierecht Datum 27/05/2008. Akkoord bestuur Datum 26/05/2008 Protocol Openbaar Primair Onderwijs Assen Onderwerp Medicijnverstrekking/verrichten medische handelingen Datum Mei 2008 Behandeling Bestuurscommissie 26 mei 2008 Doel Komen tot een voorstel voor bovenschools

Nadere informatie

Versie Protocol medisch handelen

Versie Protocol medisch handelen Versie 16-02-2014 Protocol medisch handelen Inhoudsopgave Voorwoord... 3 1. Soorten medische handelingen op school... 5 a. Handelingen waarvoor de wet BIG niet geldt... 5 b. Handelingen waarvoor de wet

Nadere informatie

Medicijn verstrekking. Medische handelingen

Medicijn verstrekking. Medische handelingen Protocol Medicijn verstrekking & Medische handelingen op scholen voor basisonderwijs GGD Groningen Mei 2014 INHOUDSOPGAVE Inleiding: pag. 2 1. Een leerling wordt ziek op school: pag. 3 2. Het verstrekken

Nadere informatie

1. De wet BIG (Wet op Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg) en de school Wij onderscheiden op school de volgende handelingen:

1. De wet BIG (Wet op Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg) en de school Wij onderscheiden op school de volgende handelingen: Protocol: SPECIAAL BASISONDERWIJS Medicijnverstrekking en medisch handelen 0. Doel van het protocol Het protocol medicijnverstrekking en medisch handelen beschrijft de wijze waarop Toermalijn handelt in

Nadere informatie

Protocol medisch handelen Dom Helder Camaraschool

Protocol medisch handelen Dom Helder Camaraschool Protocol medisch handelen Dom Helder Camaraschool INLEIDING Leerkrachten worden regelmatig geconfronteerd met leerlingen die klagen over pijn die meestal met eenvoudige middelen te verhelpen is, zoals

Nadere informatie

Protocol medisch handelen Brede school Heuvelrijk en Sint Jozef Nederwetten

Protocol medisch handelen Brede school Heuvelrijk en Sint Jozef Nederwetten Protocol medisch handelen Brede school Heuvelrijk en Sint Jozef Nederwetten 2 Voorwoord De Kinderopvang, de Peuterspeelzaal en het Primair Onderwijs worden steeds vaker gevraagd te helpen bij het toedienen

Nadere informatie

Protocol. Medicijnverstrekking en Medisch handelen

Protocol. Medicijnverstrekking en Medisch handelen Protocol Medicijnverstrekking en Medisch handelen Inleiding over medicijnverstrekking en medisch handelen Medewerkers op school worden regelmatig geconfronteerd met leerlingen die klagen over pijn die

Nadere informatie

Protocol medische handelingen op school 2017

Protocol medische handelingen op school 2017 Protocol medische handelingen op school 2017 Inhoudsopgave -Voorwoord -Stroomschema -Handelen bij calamiteiten -bijlage 1: Meldingsformulier bij allergie -bijlage 2: Toestemmingsformulier bij het verstrekken

Nadere informatie

1 Handelswijzen en formulieren bij ziekte & medisch handelen

1 Handelswijzen en formulieren bij ziekte & medisch handelen 1 Handelswijzen en formulieren bij ziekte & medisch handelen 1.1 Protocol- medicijnverstrekking op school Met school wordt bedoeld: teamleden van de school, inclusief directeur. Met ouders wordt bedoeld:

Nadere informatie

2.3. Het opbergen van medicijnen op school... 8

2.3. Het opbergen van medicijnen op school... 8 Protocol Medicijnverstrekking en medische handelingen versie: januari 2016 Inhoudsopgave Voorwoord... 3 1. Soorten medische handelingen op school... 5 a. Handelingen waarvoor de wet BIG niet geldt... 5

Nadere informatie

Protocol medisch handelen & Medicijnverstrekking in het VO

Protocol medisch handelen & Medicijnverstrekking in het VO Stichting Cambium College voor Openbaar Voortgezet Onderwijs Protocol medisch handelen & Medicijnverstrekking in het VO Datum behandeling Directie 21 september 2015 Datum instemming THB nvt Datum instemming

Nadere informatie

protocol medicijnverstrekking medisch handelen

protocol medicijnverstrekking medisch handelen versie november 2013 Basisschool d n Heiakker; BETER leren met hoofd, hart en handen. protocol medicijnverstrekking en medisch handelen Inhoudsopgave: Inleiding... pag. 5 Het kind wordt ziek op school...

Nadere informatie

2. Toestemmingsformulier voor: het verstrekken van medicijnen op verzoek

2. Toestemmingsformulier voor: het verstrekken van medicijnen op verzoek Richtlijnen medische handelingen binnen Leerrijk! Inhoudsopgave Voorwoord 1. Soorten medische handelingen op school 2. Medicijnverstrekking en medisch handelen 2.1. Het kind wordt ziek op school 2.2. Het

Nadere informatie

Betreft: medicijnverstrekking en medisch handelen. Beste ouders / verzorgers,

Betreft: medicijnverstrekking en medisch handelen. Beste ouders / verzorgers, Betreft: medicijnverstrekking en medisch handelen Beste ouders / verzorgers, SBO Het Zilverlicht krijgt steeds vaker het verzoek van ouders om hun kinderen de door bijvoorbeeld een arts voorgeschreven

Nadere informatie

Protocol medicijnverstrekking en informatie over medisch handelen op het Dongemond college

Protocol medicijnverstrekking en informatie over medisch handelen op het Dongemond college Beleidsstuk Protocol medicijnverstrekking en informatie over medisch handelen op het Dongemond college MT goedgekeurd op 6 april 2016 (P)MR ingestemd op 9 mei 2016 college van bestuur formeel vastgesteld

Nadere informatie

Protocol medisch handelen en. medicijnverstrekking. medicijnverstrekking. Document. Marijke Hengeveld. Beheerder Marijke Hengeveld

Protocol medisch handelen en. medicijnverstrekking. medicijnverstrekking. Document. Marijke Hengeveld. Beheerder Marijke Hengeveld Protocol medisch handelen en medicijnverstrekking Document Auteur Eigenaar Protocol medisch handelen en medicijnverstrekking Marijke Hengeveld CO Produs Beheerder Marijke Hengeveld Status Concept datum

Nadere informatie

Protocol medicijnverstrekking en medisch handelen op school. Obs de Wilgenhoek

Protocol medicijnverstrekking en medisch handelen op school. Obs de Wilgenhoek Protocol medicijnverstrekking en medisch handelen op school Obs de Wilgenhoek 1 Inhoudsopgave 1 Inleiding over medicijnverstrekking en medisch handelen 3 De drie te onderscheiden situaties Spaarnesant

Nadere informatie

Model-protocol medische handelingen op scholen Standaard protocol

Model-protocol medische handelingen op scholen Standaard protocol Model-protocol medische handelingen op scholen Standaard protocol Inhoudsopgave Voorwoord... 3 1. Soorten medische handelingen op school... 5 a. Handelingen waarvoor de wet BIG niet geldt... 5 b. Handelingen

Nadere informatie

Protocol Medische handelingen op scholen

Protocol Medische handelingen op scholen Protocol Medische Vastgesteld door het College van Bestuur d.d. 18 februari 2016 Instemming door de GMR d.d. 16 maart 2016 Inhoudsopgave Voorwoord 3 1 Soorten medische handelingen 4 1.1 Handelingen waarvoor

Nadere informatie

Protocol medicijnverstrekking en medische handelingen

Protocol medicijnverstrekking en medische handelingen Protocol medicijnverstrekking en medische handelingen Leraren op school worden regelmatig geconfronteerd met leerlingen die klagen over pijn die meestal met eenvoudige middelen te verhelpen is, zoals hoofdpijn,

Nadere informatie

PROTOCOL MEDICIJNVERSTREKKING OP ONS KINDERDAGVERBLIJF

PROTOCOL MEDICIJNVERSTREKKING OP ONS KINDERDAGVERBLIJF PROTOCOL MEDICIJNVERSTREKKING OP ONS KINDERDAGVERBLIJF Kindcentrum Hofferie Protocol Medicijnverstrekking 2016 Pagina 1 Inhoudsopgave - Inleiding pagina 3 - Het kind wordt ziek op het kinderdagverblijf

Nadere informatie

Protocol: Medicijnverstrekking en medisch handelen op onze scholen V.O. en R.O.C.

Protocol: Medicijnverstrekking en medisch handelen op onze scholen V.O. en R.O.C. Protocol: Medicijnverstrekking en medisch handelen op onze scholen V.O. en R.O.C. De tekst van het voorliggende protocol is voor een belangrijk deel en met toestemming overgenomen uit het protocol van

Nadere informatie

Beleidsdocument mijnplein 5G Protocol Medicijnverstrekking en Medische handelingen op scholen

Beleidsdocument mijnplein 5G Protocol Medicijnverstrekking en Medische handelingen op scholen Beleidsdocument mijnplein 5G Protocol Medicijnverstrekking en Medische handelingen op scholen Inhoudsopgave Inleiding: pag. 3 Het kind wordt ziek op school: pag. 4 Het verstrekken van medicijnen op verzoek:.

Nadere informatie

Protocol medische handelingen op scholen

Protocol medische handelingen op scholen Protocol medische handelingen op scholen Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst Zeeland Vastgesteld dd. 23 oktober 2006 versie 1.0 Geaccordeerd: T. Snijders, manager afd. JGZ Evaluatiedatum: september 2007

Nadere informatie

Met dit protocol geven we aan hoe SKOFV-scholen in voorkomende gevallen behoren te handelen.

Met dit protocol geven we aan hoe SKOFV-scholen in voorkomende gevallen behoren te handelen. Werkveld: Onderwijs - Protocol medicijn verstrekking en het verrichten van medische handelingen Datum: 28-02-2011 Versie: 1 Voorlopig vastgesteld CvB 01-04-2011 Advies Directieberaad 21-06-2011 Instemming/Advies

Nadere informatie

Protocol medische handelingen op scholen

Protocol medische handelingen op scholen Protocol medische handelingen op scholen Inhoudsopgave 1. Soorten medische handelingen op school pag. 2 2. Medicijnverstrekking en medisch handelen pag. 3 2.1. Het kind wordt ziek op school pag. 4 2.2.

Nadere informatie

Protocol Medicijnverstrekking en Medisch handelen

Protocol Medicijnverstrekking en Medisch handelen ST.-JOZEFMAVO Protocol Medicijnverstrekking en Medisch handelen Jan van der Kolk 6-11-2013 Protocol hoe te handelen bij plotselinge ziekte van een leerling, medicijnverstrekking en medisch handelen, gevolgd

Nadere informatie