Protocol medicijnverstrekking en medisch handelen

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Protocol medicijnverstrekking en medisch handelen"

Transcriptie

1 Prtcl medicijnverstrekking en medisch handelen Pagina 1

2 Inhudspgave Inleiding De leerling wrdt ziek p schl Het tedienen van medicijnen p verzek Vrbehuden en risicvlle handelingen Wet en regelgeving Aansprakelijkheid Bijlage 1. De leerling wrdt ziek p schl Bijlage 2. Testemmingsfrmulier verstrekken medicijnen p verzek Bijlage 3. Testemmingsfrmulier verrichten medische handelingen Bijlage 4. Bekwaamheidsverklaring uitveren van een zgn. medische handeling pagina 3 pagina 4 pagina 5 pagina 7 pagina 7 pagina 8 pagina 10 pagina 12 pagina 14 pagina 16 Bijlage 5. Richtlijnen vr de leerkracht he te handelen bij een calamiteit pagina 17 aangaande medicijnen/medisch handelen Pagina 2

3 Inleiding Leerkrachten p schl wrden regelmatig gecnfrnteerd met leerlingen die klagen ver pijn die meestal met eenvudige middelen te verhelpen zijn, zals hfdpijn, buikpijn, rpijn f pijn t.g.v. een insectenbeet. Ok krijgen de leerkrachten steeds vaker het verzek van uders/verzrgers m hun kinderen, dr de arts, vrgeschreven medicijnen te te dienen. In tenemende mate wrdt werkelijk medisch handelen van de leerkrachten binnen het primair nderwijs gevraagd, zals het geven van sndeveding, tedienen van een injectie, het prikken van bledsuiker etc. Dat betekent dat leerkrachten sms medische handelingen uitveren, waarvr zij niet bekwaam en/f bevegd zijn. Dit brengt risic s met zich mee, zwel in termen van gezndheid als juridisch. Leerkrachten begeven zich p het terrein waarvr zij niet gekwalificeerd zijn. Het management aanvaardt met het verrichten van dergelijke handelingen een aantal verantwrdelijkheden. Met het g p de gezndheid van de leerling is het van grt belang dat zij in dergelijke situaties zrgvuldig handelen. Zij meten daarbij ver de vereiste bekwaamheid beschikken. Zwel het management als de leerkrachten meten zich realiseren dat wanneer zij futen maken f zich vergissen, zij vr de handeling aansprakelijk gesteld kunnen wrden. Het is van belang dat het management en de leerkrachten van de betreffende schlen vldende kennis hebben mtrent de vrwaarden, die ndig zijn m het medisch handelen dr leerkrachten p een verantwrde manier te laten uitveren en dat alle randvrwaarden gerealiseerd zijn. Wanneer bvenstaande gerealiseerd is, zal de handelingsverlegenheid van de leerkrachten afnemen en zal de zrg p de juiste wijze gewaarbrgd kunnen wrden. De drie situaties die we in dit prtcl nderscheiden zijn: 1. De leerling wrdt ziek p schl. 2. Het verstrekken van medicatie p verzek. 3. Vrbehuden en risicvlle handelingen. Als laatste gaan we in p de aansprakelijkheid (hfdstuk 4). Pagina 3

4 De leerling wrdt ziek p schl In zijn algemeenheid is een leerkracht niet deskundig m een juiste diagnse te stellen. De grtst mgelijke terughudendheid is hier dan k gebden. Uitgangspunt met zijn dat een leerling die ziek is, naar huis met. De schlleiding f de leerkracht neemt in geval van ziekte van het kind, altijd cntact p met de uders m te verleggen wat er met gebeuren (is er iemand thuis m het kind p te vangen, dr wie wrdt het kind pgehaald f met het naar de huisarts etc. ) Ok wanneer een leerkracht inschat dat een leerling bij een eenvudig middel gebaat is, dan geldt de afspraak dat altijd eerst cntact gezcht wrdt met de uders. Als het m udere kinderen gaat, kunnen zij in het bijzijn van de leerkracht de uders bellen met de schltelefn. De leerkracht vraagt daarna m testemming aan de uders m een bepaald middel te mgen verstrekken (bijlage 1). Prblematisch is het wanneer de uders en andere, dr de uders aangewezen vertegenwrdigers, niet te bereiken zijn. De leerling kan niet naar huis gestuurd wrden, znder dat daar tezicht is. Ok kunnen de medicijnen niet met testemming van de uders verstrekt wrden. De leerkracht kan dan besluiten, na verleg met een cllega, m zelf een eenvudig middel te geven. Daarnaast met hij inschatten f niet alsng een (huis)arts geraadpleegd met wrden. De leerkracht raadpleegt bij twijfel altijd een arts. Z kan bijvrbeeld een genschijnlijk eenvudige hfdpijn een uiting zijn van een veel ernstiger ziektebeeld. Het blijft zaak de leerling vrtdurend te bserveren. Iedere situatie is anders zdat we niet uitputtend alle signalen kunnen benemen die zich kunnen vrden. Enkele symptmen waar de leerkrachten p letten zijn: Tename van de pijn Misselijkheid Verandering van huding (bijvrbeeld in elkaar krimpen) Verandering van huid (bijvrbeeld erg bleke f hgrde kleur) Verandering van gedrag (bijvrbeeld nrust, afnemen van alertheid) Ngmaals, een leerkracht is geen arts en zal bij twijfel en nbereikbaarheid van uders altijd een (huis)arts raadplegen. Dit geldt uiteraard k wanneer de pijn blijft f de situatie zich verergert. De leerkracht neemt een zeer grte zrgvuldigheid in acht. Vr kinderen waarvan bekend is dat ze in geval van.. medicatie meten krijgen, bijv. tegen hfdpijn, allergie f astma, gelden de vlgende afspraken: De uders hebben een vereenkmst getekend waarp de medicatie en het gebruik is vermeld en waarp k is aangegeven dat een persneelslid p schl dit geven mag. Het kind met die medicatie dan wel zelf bij zich hebben f de medicatie met p een vaste, bij alle teamleden bekende, veilige plaats bewaard wrden. Medicatie mag niet gegeven wrden uit de medicijnvrraad van schl. De medicatie met vermeld zijn p de jaarlijkse medicatie/allergielijst. Pagina 4

5 Het verstrekken van medicijnen p verzek Kinderen met een psychiatrische aandening, lichamelijke beperking/ziekte f syndrm krijgen sms medicijnen f andere middelen vrgeschreven die zij een aantal malen per dag meten gebruiken, dus k tijdens de schluren. Te denken valt bijvrbeeld aan pufjes vr astma, antibitica, Ritalin f medicatie tegen epilepsie etc. Ouders vragen dan aan de schlleiding f een leerkracht deze middelen wil verstrekken. Ok in deze situatie gelden afspraken: De uders hebben een vereenkmst getekend waarp de medicatie en het gebruik is vermeld en waarp k is aangegeven dat een persneelslid p schl dit geven mag. Zie bijlage. De medicatie met p een vaste, bij alle teamleden bekende, veilige plaats bewaard wrden. De medicatie met in de riginele verpakking zitten, duidelijk herkenbaar uitgeschreven p naam van de leerling. Aanwezigheid van cntactgegevens in verband met nvrziene situaties aangaande het medicijngebruik. De medicatie met vermeld zijn p de jaarlijkse medicatie/allergielijst. Binnen het team zijn afspraken gemaakt: als de betreffende leerkracht ziek wrdt, wie zrgt dan vr de medicijnverstrekking? Deze vaste cllega neemt deze taak ver van de invaller. Aanvulling betreffende de vereenkmst: Vastgelegd wrdt m welke medicijnen het gaat, he vaak en in welke heveelheden ze meten wrden tegediend en p welke wijze dat dient te geschieden. Verder wrdt de peride vastgelegd waarin de medicijnen meten wrden verstrekt, de wijze van bewaren, pbergen en de wijze van cntrle p de vervaldatum. Ouders geven hierdr duidelijk aan wat zij van de schlleiding en de leerkrachten verwachten en die weten p hun beurt weer precies wat ze meten den en waar ze verantwrdelijk vr zijn. Wanneer het gaat m het verstrekken van medicijnen gedurende een lange peride met regelmatig met de uders verlegd wrden ver de ziekte en het daarbij behrende medicijngebruik p schl. Een ged mment m te verleggen is wanneer de uders een nieuwe vrraad medicijnen kmen brengen. De leerkracht: Neemt de medicijnen alleen in ntvangst wanneer ze in de riginele verpakking zitten en uitgeschreven zijn p naam van de betreffende leerling. Pagina 5

6 Leest ged de bijsluiter, zdat hij p de hgte is van eventuele bijwerkingen van het medicijn. Nteert, per keer, p een aftekenlijst dat het medicijn aan de betreffende leerling gegeven is. Zrgt vr backup als hij/zij nverwachts afwezig is. Mcht de situatie zich vrden dat een kind niet ged p een medicijn reageert f dat er nverhpt tch een fut gemaakt wrdt bij de tediening van een medicijn, dan belt de leerkracht direct met de huisarts f de specialist in het ziekenhuis. Bij een ernstige situatie belt hij direct het landelijke alarmnummer 112. Daarbij zrgt de leerkracht in ieder geval dat hij alle relevante gegevens bij de hand heeft, zals naam, gebrtedatum, adres, huisarts en/f specialist van de leerling, de medicatie die is tegediend, welke reacties het kind vertnt (evt. welke fut er is gemaakt). De leerkracht, f liever ng een cllega, belt ndertussen/daarna meteen de uders. Startgesprek f intake kleuters Vast nderdeel van het startgesprek en intake gesprek van de kleuters is de vraag naar medicijngebruik, allergieën en mgelijk medische aandeningen. Elk jaar wrden deze gegevens dr leerkracht en uders uptdate gehuden. Bijzndere situaties Als de grep een uitstapje heeft verlegt de leerkracht met de uders f er specifieke maatregelen/afspraken ndig zijn. Als de schl p schlreisje gaat, neemt de cördinatr van de dag een medicijnlijst mee. Daarp staan k de mbiele telefnnummers van betreffende uders vermeld. Pagina 6

7 Vrbehuden en risicvlle handelingen Het is van grt belang dat een langdurig ziek kind f een kind met een bepaalde handicap zveel mgelijk gewn naar schl gaat. Het kind heeft cntact met leeftijdsgentjes, neemt deel aan het nrmale leven van een schlkind en wrdt daardr niet de hele dag herinnerd aan zijn handicap f ziek zijn. In hg uitznderlijke gevallen zullen uders aan de schlleiding en leerkrachten vragen handelingen te verrichten die vallen nder medisch handelen, de zgenaamde vrbehuden en risicvlle handelingen. Te denken valt daarbij aan het geven van sndeveding, het meten van de bledsuikerspiegel bij diabetes patiënten dr middel van het vingerprikje. Deze handelingen kunnen dr de uders zelf f evt. de thuiszrg p schl wrden verricht. In smmige situaties, vral als er sprake is van situatie die langere tijd bestaat, wrdt dr de uders wel eens een berep p de schlleiding en de leerkrachten gedaan. Het management met zich, wanneer wrdt vergegaan tt het uitveren van medische handelingen dr de leerkracht, wel realiseren dat zij daarmee bepaalde verantwrdelijkheden p zich nemen. Dit heft niet nverkmelijk te zijn, maar het is ged zich te realiseren wat hiervan de cnsequenties kunnen zijn. Het zal duidelijk zijn dat de uders vr dergelijke ingrijpende handelingen hun testemming meten geven. Znder testemming van de uders kan de directie f leraar al helemaal niets den. Gezien de ingrijpendheid van de handelingen met de directie een schriftelijke testemming van de uders vragen. Wet en regelgeving Vr de hierbven genemde medische handelingen heeft de wetgever een aparte regeling gemaakt. De Wet Berepen in de Individuele Gezndheidszrg (Wet BIG) regelt wie wat mag den in de gezndheidszrg. De Wet BIG is bedeld vr berepsbeefenaren in de gezndheidszrg en geldt als zdanig niet vr nderwijzend persneel. Dat neemt niet weg dat in deze wet een aantal waarbrgen wrden gegeven vr een gede uitefening van de berepspraktijk aan de hand waarvan k een aantal regels te geven zijn vr schlbesturen en leerkrachten als het gaat m in de Wet BIG genemde medische handelingen. Bepaalde medische handelingen de zgenaamde vrbehuden handelingen mgen alleen wrden verricht dr artsen. Anderen dan artsen mgen medische handelingen alleen verrichten in pdracht van een arts. De betreffende arts met zich er dan van vergewissen dat degene die niet bevegd is, wel de bekwaamheid bezit m die handelingen te verrichten. Bij deze vrbehuden handelingen met er een uitveringsverzek van zwel uders als arts aanwezig zijn. Pagina 7

8 Aansprakelijkheid Bvenstaande is k van tepassing wanneer een leerkracht bij een leerling een medische handeling verricht. Technisch gezien vallen leerkrachten niet nder de Wet BIG. Deze geldt alleen vr medische en paramedische berepen. Sms wrden leerkrachten betrkken bij de zrg rnd een ziek kind en wrden daarmee partners in de zrg. In z n geval kan het vrkmen dat leerkrachten gevraagd wrdt m een medische handeling bij een leerling uit te veren. Deze, niet alledaagse, psitie van de leerkracht met hierbij serieus genmen wrden. Per kind, per situatie, zal de vraag van uders vr het uitveren van medische handelingen zrgvuldig wrden afgewgen dr de directie en leerkracht. De leerkracht heeft het recht m het den van deze medische handeling te weigeren (het kan hem/haar niet zndermeer wrden pgelegd). Indien de handeling wrdt tegezegd, met de leerkracht een gedegen instructie krijgen he hij/zij de handeling met uitveren. Het naar tevredenheid uitveren van de handeling wrdt schriftelijk vastgelegd in een bekwaamheidsverklaring (bijlage 5). Zdende wrdt een z ptimaal mgelijke zekerheid aan kind, uders, leerkrachten en schlleiding gewaarbrgd. Ok vr de verzekeraar van de schl zal duidelijk zijn dat er z zrgvuldig mgelijk is gehandeld. Dit betekent dat een leerkracht in pdracht van een arts met handelen die hem/haar bekwaam heeft verklaard vr het uitveren van de medische handeling. Binnen rganisaties in de gezndheidszrg is het gebruikelijk dat een arts, f een dr hem aangewezen en geïnstrueerde vertegenwrdiger, een bekwaamheidsverklaring afgeeft met het g p eventuele aansprakelijkheden. Heeft een leerkracht geen bekwaamheidsverklaring, dan kan hij bij nrdeelkundig handelen aangesprken wrden vr de aangerichte schade. Het schlbestuur is echter weer verantwrdelijk vr datgene wat de leerkracht det. Kan een schlbestuur een bekwaamheidsverklaring van een arts f geïnstrueerde vertegenwrdiger verleggen, dan kan niet bij vrbaat wrden aangenmen dat de schlleiding nzrgvuldig heeft gehandeld. Invallers veren deze medische handelingen niet uit. Als de leerkracht ziek is, zijn de uders verantwrdelijk vr (een plssing vr) het uitveren van de medische handeling. Een schlbestuur dat niet kan bewijzen dat een leerkracht vr een bepaalde handeling bekwaam is, raden wij aan de medische handelingen niet te laten uitveren. Een leerkracht die wel een bekwaamheidsverklaring heeft, maar zich niet bekwaam acht bijvrbeeld mdat hij deze handeling al een hele tijd niet heeft uitgeverd zal deze handeling eveneens niet mgen uitveren. Een leerkracht die nbekwaam en/f znder pdracht van een arts de vrbehuden handelingen verricht is niet alleen civielrechtelijk aansprakelijk (betalen schadevergeding), maar k strafrechtelijk (mishandeling). Het schlbestuur kan p zijn beurt als werkgever eveneens civiel en strafrechtelijk aansprakelijk gesteld wrden. Om zeker te zijn dat de civielrechtelijke aansprakelijkheid gedekt is, neemt de directie, vrdat er wrdt vergegaan tt medisch handelen, altijd cntact p met de verzekeraar van de schl. Het kan zijn dat bij de berepsaansprakelijkheid de risic s die zijn verbnden aan deze medische handelingen niet zijn meeverzekerd. Dat heft p zich geen prbleem te zijn, mdat wanneer de verzekeraar van één en ander p de hgte wrdt gesteld hij deze risic s kan meeverzekeren, eventueel tegen een hgere premie en nder bepaalde vrwaarden (bijvrbeeld een bekwaamheidsverklaring). Pagina 8

9 Mcht zich nverhpt ten gevlge van een medische handeling een calamiteit vrden, dan stelt de leerkracht zich direct in verbinding met de huisarts en/f specialist van de leerling. Hij belt bij een ernstige situatie direct het landelijke alarmnummer 112 en zrgt ervr dat hij alle relevante gegevens van de leerling bij de hand heeft, zals: naam, gebrtedatum, adres, huisarts, behandelend specialist en medicijngebruik van het kind. De leerkracht geeft verder dr naar aanleiding van welke handeling de calamiteit zich heeft vrgedaan en welke verschijnselen bij de leerling waarneembaar zijn. Als de leerkracht ziek is, wrdt cntact pgenmen met uders zij zeken dan naar een plssing m de medische handelingen dan zelf uit te veren. Pagina 9

10 Bijlage 1. De leerling wrdt ziek p schl Testemmingsfrmulier (Eventueel te gebruiken als bijlage bij het inschrijffrmulier van de schl) Het kan vrkmen dat uw kind geznd naar schl gaat en tijdens de schluren ziek wrdt, zich verwndt, dr een insect wrdt geprikt f iets dergelijks. In z n geval zal de schl altijd cntact pnemen met de uders, verzrgers f met een andere, dr hen aangewezen, persn. Een enkele keer kmt het vr dat deze persnen niet te bereiken zijn. Als deze laatste situatie zich vrdet dan zal de leraar een zrgvuldige afweging maken f uw kind gebaat is met een eenvudige pijnstiller f dat een arts gecnsulteerd met wrden. Als u met bvenstaande akkrd bent, wilt u dan dit frmulier invullen. Ondergetekende gaat akkrd met bvengenemde handelwijze ten beheve van: (naam leerling) gebrtedatum: Wanneer nderstaande gegevens reeds p het inschrijffrmulier vermeld zijn, kunt u verdergaan met de vlgende pagina. adres: pstcde: plaats: Naam uder(s) / verzrger(s): telefn thuis: telefn werk: naam huisarts: telefn: Te waarschuwen persn, indien uder(s) / verzrger(s) niet te bereiken zijn: naam: telefn thuis: telefn werk: Pagina 10

11 Mijn kind is vergevelig vr de vlgende zaken: Medicijnen: naam: Ontsmettingsmiddelen: naam: Smeerseltjes tegen bijvrbeeld insectenbeten, znnebrandcrème: naam: Pleisters: naam / srt: Overig: naam: Ruimte vr zaken die hierbven niet genemd zijn: Wilt u eventuele veranderingen z spedig mgelijk drgeven aan de directie. Het is zeer belangrijk dat deze gegevens actueel zijn. Ondergetekende: naam: uder: verzrger: datum: plaats: Handtekening: Pagina 11

12 Bijlage 2. Testemmingsfrmulier vr het verstrekken van medicatie p verzek Testemmingsfrmulier vr het tedienen van de hiernder mschreven medicijn(en) aan: (naam leerling) gebrtedatum: adres: pstcde: wnplaats: zn / dchter / pleegkind van: (naam uder(s) / verzrger(s) telefn thuis: telefn werk: naam huisarts: telefn: naam specialist: telefn: De medicijnen zijn ndig vr nderstaande ziekte: Naam van het medicijn: Het medicijn dient dagelijks te wrden tegediend p nderstaande tijden: uur uur uur uur Het medicijn mag alleen wrden tegediend in de vlgende situatie(s): Pagina 12

13 Dsering van het medicijn: Wijze van tediening: Wijze van bewaren: Cntrle p vervaldatum dr: functie: Ondergetekende, uder / verzrger van genemde leerling, geeft hiermee aan de schl c.q. de hiernder genemde leerkracht die daarvr een medicijninstructie heeft gehad, testemming vr het tedienen van de bvengenemde medicijnen: Naam: Plaats: Datum: Handtekening: ============================================================== MEDICIJNINSTRUCTIE Er is instructie gegeven ver het tedienen van de medicijnen p: (datum) dr: naam: functie: van: (instelling) aan: functie(s): van: (naam + plaats schl) Pagina 13

14 Bijlage 3. Testemmingsfrmulier verrichten medische handelingen Ondergetekende geeft testemming vr uitvering van de zgenemde medische handeling p schl bij: (naam leerling) gebrtedatum: adres: pstcde: plaats: zn / dchter / pleegkind van: (naam uder(s) / verzrger(s) telefn thuis: telefn werk: naam huisarts: telefn: naam specialist: telefn: naam van cntactpersn (in ziekenhuis f anders) Telefn: Beschrijving van de ziekte waarvr de medische handeling p schl bij de leerling ndig is: Omschrijving van de uit te veren medische handeling : Pagina 14

15 De medische handeling met dagelijks wrden uitgeverd p nderstaande tijden: uur uur uur uur De medische handeling mag alleen wrden uitgeverd in de hiernder nader mschreven situatie: De manier waarp de medische handeling met wrden uitgeverd: Eventuele extra pmerkingen: Bekwaamheidsverklaring aanwezig ja / nee Instructie van de medische handeling + cntrle p de juiste uitvering is gegeven p (datum): dr: functie: van: (instelling) Ondergetekende: naam: uder: verzrger: datum: plaats: Handtekening: Pagina 15

16 Bijlage 4. Bekwaamheidsverklaring vr het uitveren van een zgenemde medische handeling Ondergetekende, bevegd tt het uitveren van de hiernder beschreven handeling verklaart dat, (naam werknemer) functie: werkzaam aan / bij: na instructie dr ndergetekende, in staat is bvengenemde handeling bekwaam uit te veren. De handeling met wrden uitgeverd ten beheve van: naam: gebrtedatum: Het uitveren van bvengenemde handeling is vr de leerling ndzakelijk wegens: De hierbven beschreven handeling mag alleen wrden uitgeverd p de tijdstippen waarp de leerling p schl aanwezig is. De hierbven beschreven handeling met wrden uitgeverd gedurende de peride: Ondergetekende: functie: werkzaam aan / bij: Plaats: Datum: Handtekening: Pagina 16

17 Bijlage 5. Richtlijnen vr de leerkracht he te handelen bij een calamiteit aangaande medicijnen/medisch handelen Laat het kind niet alleen. Prbeer rustig te blijven. Observeer het kind ged en prbeer het gerust te stellen. Waarschuw een vlwassene (f laat één van de kinderen een vlwassene phalen waarbij u duidelijk instrueert wat het kind tegen de vlwassene met zeggen). Bel direct de huisarts en / f de specialist van het kind. Bel bij een ernstige situatie direct het landelijk alarmnummer 112. Geef dr naar aanleiding van welk medicijn f medische handeling de calamiteit zich heeft vrgedaan. Zrg ervr dat u alle relevante gegevens van het kind bij de hand hebt ( f laat ze direct dr iemand pzeken ) zals: Naam van het kind. Gebrtedatum. Adres. Telefnnummer van uders en / f andere, dr de uders aangewezen, persn. Naam + telefnnummer van huisarts / specialist. Ziektebeeld waarvr medicijnen f medische handeling ndig zijn. Bel de uders ( bij geen gehr een andere, dr de uders aangewezen persn ): Leg duidelijk uit wat er gebeurd is. Vertel, indien bekend, wat de arts heeft gedaan / gezegd. In geval van pname, geef dr naar welk ziekenhuis het kind is gegaan. Pagina 17

Protocol. Medicijnverstrekking en medische handelingen. Stichting Invitare 2013. 2013 protocol medicijnverstrekking Invitare

Protocol. Medicijnverstrekking en medische handelingen. Stichting Invitare 2013. 2013 protocol medicijnverstrekking Invitare Protocol Medicijnverstrekking en medische handelingen Stichting Invitare 2013 2013 protocol medicijnverstrekking Invitare Inhoudsopgave Het kind wordt ziek op school 2 Het verstrekken van medicijnen op

Nadere informatie

Zorgplan. Naam. Adres. Uitgerekende datum. Administratienummer. Naam en adres verloskundige praktijk

Zorgplan. Naam. Adres. Uitgerekende datum. Administratienummer. Naam en adres verloskundige praktijk Zrgplan Naam Adres Uitgerekende datum Administratienummer Naam en adres verlskundige praktijk datum tijd Met wie Afsprakenlijst Gefeliciteerd met uw zwangerschap! Tijdens uw zwangerschap zal u nder cntrle

Nadere informatie

Alle betrokken partijen rondom een pleegzorgplaatsing hebben een eigen en een gezamenlijke

Alle betrokken partijen rondom een pleegzorgplaatsing hebben een eigen en een gezamenlijke Hfdstuk 7 l Overige Zaken Alle betrkken partijen rndm een pleegzrgplaatsing hebben een eigen en een gezamenlijke verantwrdelijkheid vr het z ged mgelijk verlpen van de plaatsing. Overleg en afstemming

Nadere informatie

Hoofdstuk 6 Verzekeringen

Hoofdstuk 6 Verzekeringen Hfdstuk 6 Verzekeringen In dit hfdstuk bespreken we de meest vrkmende verzekeringen die betrekking hebben p pleegzrgplaatsingen. 1. W.A.-verzekering a. 15 b. 15-16 jaar c. 16+ d. 18 + 2. Rechtsbijstandverzekering

Nadere informatie

Beroepscode en gedragsregels

Beroepscode en gedragsregels Berepscde en gedragsregels vr predikanten en kerkelijk werkers Vastgesteld dr de generale synde in nvember 2011 en april 2012 Inhud 1 Inleiding 3 2 BEROEPSCODE 3 2.1 Predikanten 3 2.1.1 Leiding 3 2.1.2

Nadere informatie

Dienstenwijzer Reigerdael

Dienstenwijzer Reigerdael Reigerdael B.V. Reigerdael Advies Bislett 12 7825 SB Emmen T +31(0)591 659705 F +31(0)591 659466 Dienstenwijzer Reigerdael De Dienstenwijzer van Reigerdael heeft tt del duidelijkheid en een ged inzicht

Nadere informatie

Scheiden. Een lastig proces

Scheiden. Een lastig proces Scheiden. Een lastig prces Deze tekst is pgesteld dr een werkgrep bestaande uit vertegenwrdigers van de advcatuur, de rechtspraak en het ministerie van Veiligheid en Justitie, mei 2011. Inhudspgave pagina

Nadere informatie

Hoofdstuk 5 versie 2.9 juli 2015 Gegevensverzameling HIV volwassenen

Hoofdstuk 5 versie 2.9 juli 2015 Gegevensverzameling HIV volwassenen Hfdstuk 5 versie 2.9 juli 2015 Gegevensverzameling HIV vlwassenen Gegevensverzameling... 2 5.1. Algemeen... 2 5.2. Instructie dataverzamelaars... 2 5.3. Fasen in dataverzameling... 3 5.3.1. Brndcumenten...

Nadere informatie

Pestprotocol ICBS De Trimaran. Pestprotocol. ICBS De Trimaran

Pestprotocol ICBS De Trimaran. Pestprotocol. ICBS De Trimaran Pestprtcl ICBS De Trimaran Pestprtcl ICBS De Trimaran 0 Pestprtcl ICBS De Trimaran Inhud Het pestprtcl... 2 Wat is pesten?... 3 Wat is de vijf sprenaanpak?... 5 He vlgt de schl de sciaal emtinele ntwikkeling?...

Nadere informatie

Jeugdbeleidsplan Vroomshoopse Boys 2010-2014. (geactualiseerd in 2010)

Jeugdbeleidsplan Vroomshoopse Boys 2010-2014. (geactualiseerd in 2010) Jeugdbeleidsplan Vrmshpse Bys 2010-2014 (geactualiseerd in 2010) Jeugdbeleidsplan Vr. Bys 2008-2010 Blz.0 Vrwrd ( aanpassen ) Ambities mag je hebben. We willen hgerp met Vrmshpse Bys en tegelijkertijd

Nadere informatie

Inhoudsopgave schoolplan

Inhoudsopgave schoolplan 1 Inhudspgave schlplan Pagina 1. Inleiding 1.0 Vrwrd 3 1.1 uitgangspunten 5 1.2 De grndslag vr het functineren van de Viersprng 6 1.3 Delen en functies van het plan 1.4 Prcedure pstellen en vaststellen

Nadere informatie

Gedragscode Goed Zorgverzekeraarschap. Bijlage - ZN-11-102

Gedragscode Goed Zorgverzekeraarschap. Bijlage - ZN-11-102 Gedragscde Ged Zrgverzekeraarschap Bijlage - ZN-11-102 Inhudspgave Pag. Vrwrd 3 Deel 1 Cde Ged Zrgverzekeraarschap 4 1.1 Inleiding 4 1.1.1 Verantwrdelijkheden van de zrgverzekeraar 4 1.1.2 Basiswaarden

Nadere informatie

Effectief solliciteren

Effectief solliciteren Effectief slliciteren He vind ik vacatures? Op de arbeidsmarkt kun je vacatures p de vlgende manieren vinden: vrienden, kennissen, bekenden; cntact pnemen met werkgevers; kranten (landelijk en reginaal;

Nadere informatie

CURSUSBOEK VOOR LEERLINGEN

CURSUSBOEK VOOR LEERLINGEN Kieskeurig Een cursus die je helpt bij het kiezen van een vervlgpleiding na de HAVO f het VWO CURSUSBOEK VOOR LEERLINGEN Franca Hiddink Hanzehgeschl Grningen / Lectraat Rehabilitatie Crrespndentie: f.j.m.hiddink@pl.hanze.nl

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Digi-Muse B.V. AV 1 november 2013

Algemene Voorwaarden Digi-Muse B.V. AV 1 november 2013 Algemene Vrwaarden Digi-Muse B.V. AV 1 nvember 2013 Bij de aankp van prducten heeft de cnsument de mgelijkheid de vereenkmst znder pgave van redenen te ntbinden gedurende 7 dagen. Uitgeslten van dit recht

Nadere informatie

Waarom krijg ik bij LeasePlan Bank een aantrekkelijke rente?

Waarom krijg ik bij LeasePlan Bank een aantrekkelijke rente? Veelgestelde vragen Over LeasePlan Bank Wie is LeasePlan Bank? LeasePlan Bank is een Nederlandse internetspaarbank. Wij zijn nderdeel van het wereldwijd pererende LeasePlan Crpratin N.V. Klanten kunnen

Nadere informatie

Nieuwe Trainers Vaste afspraken BDKP

Nieuwe Trainers Vaste afspraken BDKP Nieuwe Trainers Vaste afspraken BDKP 2012 Kadergrep FNV bndgenten DSM Limburg BV/ Lanxess Elastmers Nederland bv Occupatinal Safety and Health T create safety and healthy wrkplaces Een instructie methde

Nadere informatie

Bedrijfhulpverleningsplan KDV Polderpret

Bedrijfhulpverleningsplan KDV Polderpret Bedrijfhulpverleningsplan KDV Plderpret Inhudspgave Inleiding... 3 1 Ontruimingsplan... 3 2 Kinder-EHBO en BHV... 3 3 Bedrijfshulpverlening... 3 3.1 Del van bedrijfshulpverlening... 3 3.2 Uitgangspunt...

Nadere informatie

Ouderblik. Vrijwilligers in de ouderwerking verzekeren

Ouderblik. Vrijwilligers in de ouderwerking verzekeren Ouderblik Vrijwilligers in de uderwerking verzekeren Inleiding Ouderparticipatie p schl kan verschillende vrmen aannemen aangepast aan de nden van de schl en de uders: een maandelijks udercafé, kffiechtenden,

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Inleiding...13

Inhoudsopgave. Inleiding...13 Inhudspgave Inleiding 2 1 Over wie gaat het? 5 2 Een nieuwe visie p de jeugdzrg 10 21 Jeugdzrg al langer p plitieke agenda 10 22 Een nieuwe visie 11 3 Een systeembeschrijving van de huidige jeugdzrg13

Nadere informatie

Programma. Verzekering alternatieve therapeuten. Formulier BATS 10/11

Programma. Verzekering alternatieve therapeuten. Formulier BATS 10/11 Prgramma Verzekering alternatieve therapeuten Frmulier BATS 10/11 In vereenstemming met de autrisatie die dr de verzekeraar nder Cntract SC3342013280 is verleend aan ndergetekende en met in acht name van

Nadere informatie

TripleM Design Vliehors 10 8223 CX Lelystad ALGEMENE VOORWAARDEN

TripleM Design Vliehors 10 8223 CX Lelystad ALGEMENE VOORWAARDEN Vliehrs 10 ALGEMENE VOORWAARDEN Acceptatie U accepteert deze algemene vrwaarden p het mment dat u akkrd gaat met een fferte. Wijziging TripleM Design heeft het recht m deze algemene vrwaarden te wijzigen

Nadere informatie

Reglement OC en COR. Kinderdagverblijven (KDV), Buitenschoolse opvang (BSO), Halve Dagopvang (HaDO) en Tienercentrum (TC) Versie juni 2011

Reglement OC en COR. Kinderdagverblijven (KDV), Buitenschoolse opvang (BSO), Halve Dagopvang (HaDO) en Tienercentrum (TC) Versie juni 2011 Reglement OC en COR Kinderdagverblijven (KDV), Buitenschlse pvang (BSO), Halve Dagpvang (HaDO) en Tienercentrum (TC) Versie juni 2011 Telichting bij Reglement Oudercmmissie en Reglement Centrale Ouderraad

Nadere informatie

Spelregels ebook cadeau

Spelregels ebook cadeau Spelregels ebk cadeau Inhudspgave: Artikel 1 - Definities Pagina: 1 Artikel 2 - Identiteit van de ndernemer Pagina: 1 Artikel 3 - Tepasselijkheid Pagina: 2 Artikel 4 - Het aanbd Pagina: 2 Artikel 5 - De

Nadere informatie

Hoofdstuk 5 Werkend Leren: eerst de praktijk, dan kiezen voor een opleiding. Stichting Humanitas zet de deur open.

Hoofdstuk 5 Werkend Leren: eerst de praktijk, dan kiezen voor een opleiding. Stichting Humanitas zet de deur open. Hfdstuk 5 Werkend Leren: eerst de praktijk, dan kiezen vr een pleiding. Stichting Humanitas zet de deur pen. Het kunstje kun je best wel leren, maar de mensen mesten er verder niet bij zijn. Je met leren

Nadere informatie

Customer Due Diligence Beleid

Customer Due Diligence Beleid Custmer Due Diligence Beleid Syntrus Achmea Vermgensbeheer B.V. Versie 1.0, nvember 2014 Custmer Due Diligence Beleid Syntrus Achmea Vermgensbeheer B.V. 1 van 14 Inhudspgave 1 INLEIDING... 4 1.1 REIKWIJDTE

Nadere informatie

Waarom zou je kiezen voor M&O?

Waarom zou je kiezen voor M&O? Waarm zu je kiezen vr M&O? Onderzek naar het keuzegedrag van leerlingen vr het vak Management & Organisatie Grningen, mei 2013 Auteurs Brenda Bergkamp Bvenhuis Arjan Wrd Masterpleiding leraar Algemene

Nadere informatie

Rapportage consultatieronde vitamine D- suppletieadviezen

Rapportage consultatieronde vitamine D- suppletieadviezen Rapprtage cnsultatiernde vitamine D- suppletieadviezen (inclusief vitamine K) Het Vedingscentrum Mei 2011, Den Haag Rapprt cnsultatiernde vitamine D- suppletieadviezen Rapprt cnsultatiernde vitamine D-

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE DIENSTENWIJZER

INHOUDSOPGAVE DIENSTENWIJZER DIENSTENWIJZER Op alle diensten die dr Veldhuizen Investments BV wrden geleverd, zijn de Algemene Leveringsvrwaarden van tepassing. Deze vrwaarden zijn gedepneerd bij de K.v.K Centraal Gelderland. De tekst

Nadere informatie

Handleiding voorbereidingsopdracht

Handleiding voorbereidingsopdracht Handleiding vrbereidingspdracht Verplichte training berepsethiek accuntants in business Uitleg prces en inhud Algemeen: telichting vrbereidingspdracht Inleiding Vrafgaand aan de verplichte training Berepsethiek

Nadere informatie