Katholieke en Openbare Scholen. voor Praktijkonderwijs. Medicijnbeleid

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Katholieke en Openbare Scholen. voor Praktijkonderwijs. Medicijnbeleid"

Transcriptie

1 Kathlieke en Openbare Schlen vr Praktijknderwijs Medicijnbeleid

2 1. Inleiding De Kathlieke en Openbare Schl vr Praktijknderwijs bieden passend nderwijs aan vr het praktijknderwijs geïndiceerde leerlingen tussen 12 en 20 jaar uit de regi Parkstad Limburg. De leerlingen die wij willen afleveren zijn maximaal cmpetente jngvlwassenen die hun eigen psitie breed in een veranderende maatschappij weten te vinden en vast te huden in iedere levensfase. De Kathlieke en Openbare Schl vr Praktijknderwijs hebben beslten intensief samen te werken met als del elkaar te inspireren bij de vrmgeving van kwalitatief hgwaardig Praktijknderwijs in de regi Ostelijk Zuid-Limburg. De schlen trekken in een aantal zaken gezamenlijk p nder de naam PPL (Schlen vr Praktijknderwijs Limburg). Wrdt PPL in deze ntitie gebezigd dan betreft het derhalve beide schlen. PPL stelt nrmen aan alle rganisatie-nderdelen m de missie van de schl kwalitatief hgwaardig te kunnen invullen. De missie van de schl is: De schlen vr Praktijknderwijs Parkstad Limburg bieden passend nderwijs aan PRO-geïndiceerde leerlingen (12-20 jarigen) uit de regi. Deze leerlingen willen we begeleiden naar maximaal cmpetente jngvlwassenen p het gebied van wnen, werken, vrijetijdsbesteding en burgerschap. Een belangrijke factr m de missie en de gestelde kwaliteitsnrm te halen is dat leerlingen geznd, al dan niet met behulp van medicijnen, ptimaal aan het nderwijsprces kunnen deelnemen. In nderhavige ntitie is vervat wat de uitgangspunten in het medicijnbeleid zijn en wat de uitveringsafspraken ten aanzien van medicijngebruik p schl zijn, zdat de gezndheid van de leerling ptimaal gewaarbrgd kan wrden.

3 2. Integraliteit van beleidsdcumenten en het medicijnbeleid. Schlplan In het schlplan is de missie, de visie en het nderwijskundig cncept neergelegd en verder integraal uitgewerkt vr het nderwijskundig beleid, persneelsbeleid en financieel beleid. Beleidsntitie kwaliteitszrg Onze medewerkers, zwel OP als OOP, hebben dagelijks intensief cntact met de leerlingen en zijn de belangrijkste buwstenen als het m kwaliteit van de schl gaat. In het beleidsplan kwaliteitszrg is mschreven p welke manier de schl invulling geeft aan de kwaliteitsbewaking van het nderwijs. De kwaliteit wrdt gemeten p een aantal dmeinen, waarvr standaarden en indicatren gefrmuleerd zijn. De beleidsntitie medicijnbeleid is in het kader van kwaliteitszrg belangrijk, zdat alle actren de afspraken ver medicijnbeleid kennen en weten uit te veren. Functiebuwwerk In het functiebuwwerk staat beschreven he de taken, verantwrdelijkheden en bevegdheden in de schlrganisatie zijn verdeeld. De functie van de individuele medewerker en de daarmee samenhangende taken, verantwrdelijkheden en bevegdheden vrmen primair de meetlat vr de verdeling van taken in het kader van de uitvering van het medicijnbeleid.

4 3. Uitgangspunten medicijnbeleid Het verantwrd mgaan met geneesmiddelen en het maken van afspraken wat nder verantwrd wrdt verstaan is van belang vr alle betrkkenen; zwel uders/verzrgers/leerlingen als schl. In deze ntitie wrden medische handelingen nderverdeeld in: Handelingen waarvr de wet BIG niet geldt: bijv: het verstrekken van medicijnen f zelfzrgmiddelen. Hiernder valt k het geven van een zetpil bij een epilepsie-aanval. Handelingen waarvr de wet BIG wel geldt: bijv: het geven van injecties, vingerprikjes bij suikerziekte en het tedienen van sndeveding. Dit zijn verpleegkundige handelingen die enkel mgen wrden uitgevierd dr artsen en verpleegkundigen. In deze ntitie wrden geneesmiddelen nderverdeeld in zelfzrgmiddelen en medicijnen. Onder zelfzrgmiddelen wrdt verstaan: geneesmiddelen die znder recept in de winkel f aptheek te kp zijn, bijv. paracetaml. Onder medicijnen wrdt verstaan: alle dr een arts vrgeschreven geneesmiddelen. Zelfzrgmiddelen wrden in principe niet dr schl verstrekt. Ouders/verzrgers/leerling zijn zelf verantwrdelijk vr gebruik en inname van zelfzrgmiddelen tijdens schltijd. In geval van kleine incidenten mgen caches wel een middel tegen insectenbeten tedienen f een klein wndje verzrgen (ntsmetten en verbinden). Terughudendheid is gebden: bij twijfel altijd verleg met uders/verzrgers en/f BHV-er. Als leerlingen ziek wrden tijdens schltijd en niet meer aan de les kunnen deelnemen, wrdt er cntact pgenmen met de uders/verzrgers m te verleggen wat er met gebeuren. Uitgangspunt is dat de leerling die ziek is naar huis met en met de uders/verzrgers mgelijk naar de huisarts. Medicijnen wrden z veel mgelijk thuis, dr de uders/verzrgers zelf tegediend; alleen als een arts vrschrijft dat medicijninname tijdens schltijd met geschieden, kunnen uders/verzrgers aan schl verzeken de medicijnen tijdens schltijd te verstrekken. Omdat het meestal niet alleen gaat m eenvudige middelen, maar k m middelen die bij njuist gebruik tt schade van de gezndheid van het kind kunnen leiden, wrden gemaakte afspraken altijd schriftelijk vastgelegd in een verklaring (bijlage1). Schl zal na het vastleggen van de afspraken in de verklaring nder verantwrdelijkheid van de uders/verzrgers het medicijn verstrekken.

5 De eindverantwrdelijkheid van geneesmiddelengebruik ligt altijd bij de uders/verzrgers Binnen het medicijnbeleid wrdt nderscheid gemaakt tussen: Structurele verstrekking van medicijnen tijdens schltijd als een arts dit heeft vrgeschreven; bijv. gedragsregulerende medicatie bij ADHD, pufjes bij astma f antibitica. Het verzek van uders/verzrgers vr het verstrekken van medicijnen wrdt altijd schriftelijk vastgelegd in een verklaring. (bijlage 1). Dit is verder uitgewerkt in hfdstuk 4A. Incidentele inname/tediening van medicijnen tijdens schltijd als een arts dit heeft vrgeschreven en er een levensbedreigende situatie ntstaat als gevlg van ziekte (bijv: hartfalen, diabetes, epilepsie etc). Er wrdt een medisch prtcl pgesteld dr de behandelend arts. Betrkken caches, teamleiders, en zrgteamleden dienen ver een bekwaamheidsverklaring te beschikken (vrbeeld in bijlage 2). Dit is verder uitgewerkt in hfdstuk 4B. Het zrgteam vrziet in het vaststellen van de werkwijze en bijhrende prcedure. De verklaringen en medisch prtcl/bekwaamheidsverklaring wrden bewaard in het leerlingdssier. Tevens zullen deze verklaringen en prtcllen gevegd wrden in de zgn: rde klapper p de kamer van de zrgcördinatr.

6 4. Uitvering van het medicijnbeleid A. Structurele verstrekking van medicijnen tijdens schltijd. Ouders/verzrgers dienen kinderen te leren verantwrd m te gaan met medicijnen en zelfzrgmiddelen. De leerling met weten dat de medicatie persnsgebnden is en de leerling met leren p tijd de juiste medicijnen in te nemen/ te te dienen. Ouders/verzrgers verzeken de grepscach van hun kind de medicijnen die tijdens schltijd gebruikt meten wrden te verstrekken. De cach vult met de uders de schriftelijke verklaring in (bijlage 1) en draagt zrg vr de ndertekening. Meestal zal deze vraag tijdens aanname/intakeprcedure wrden gesteld, maar het kan k in een later tijdstip. Structurele verstrekking van medicijnen tijdens schltijd gebeurt in pdracht van de uders/verzrgers dr de grepscach. Als de grepscach niet aanwezig is, neemt de vakcach dit ver. Uitgangspunt bij inname van medicijnen tijdens schltijd is dat de leerling zelf in bijzijn van de grepscach c.q. vakcach de medicijnen inneemt f tedient. Als dit niet mgelijk is dan kan de greps- cq vakcach hierbij behulpzaam te zijn. Ouders/verzrgers zijn verplicht m de grepscach p de hgte te stellen van wijzigingen in de medicatie. De grepscach zrgt vr een gedegen cmmunicatie hierver binnen de schl. Bij wijziging wrdt altijd een nieuwe verklaring pgesteld en ndertekend. De grepscach zrgt dat de infrmatie en afspraken ver structurele verstrekking van medicijnen tijdens schltijd altijd actueel zijn en in het klassenbek, uithuisklapper en SOM zijn terug te vinden. Medicijnen wrden beheerd dr de grepscach. Medicijnen wrden bewaard in een afgeslten (kel)kast, buiten het bereik van leerlingen en/f nbevegden. Aan het eind van het schljaar wrden de resterende medicijnen teruggegeven aan de uders/verzrgers Medicijnen wrden alleen in ntvangst genmen dr de grepscach als ze in de riginele verpakking zitten. Bij medicatie met het medicijn uitgeschreven zijn p naam van de leerling. De grepscach cntrleert de vervaldatum vr tediening en leest de bijsluiter, zdat hij/zij ged p de hgte is van eventuele bijwerkingen van het geneesmiddel. De grepscach nteert in het klassenbek per keer dat hij/zij het medicijn aan de leerling gegeven heeft.

7 B. Incidentele inname/ tediening van medicijnen tijdens schltijd als er een levensbedreigende situatie ntstaat als gevlg van ziekte. Ouders/ verzrgers geven bij de intake dr f de leerling mgelijk een ziekte heeft, waarvan het relevant is dat schl p de hgte is. In het geval dat er levensbedreigende situaties kunnen ntstaan als gevlg van deze ziekte hebben uders/ verzrgers de plicht m wijzigingen van welke aard k- in de ziekte f medicatie van hun kind te melden aan de grepscach. De grepscach is verantwrdelijk vr de actuele stand van zaken van de ziekte van de leerling en wrdt daarte p de hgte gehuden dr de uders/verzrgers. De grepscach zrgt vr een gedegen cmmunicatie hierver binnen de schl en zrgt dat het zrgteam hiervan p de hgte is. In geval van ziekte waarbij incidentele tediening van medicijnen ndig is bij levensbedreigende situaties wrdt een medisch prtcl pgesteld. Dit prtcl wrdt pgesteld dr de behandelend arts. Bij wijzigingen wrdt altijd een nieuw prtcl pgesteld en ndertekend. Een medisch prtcl wrdt pgesteld als er sprake is van: Diabetes, epilepsie en hartfalen; In alle gevallen waarbij een arts aangeeft dat een prtcl ndzakelijk is; Het zrgteam in verleg met de GGD-arts besluit dat dit ndzakelijk is. Het prtcl wrdt altijd besprken met de betrkkenen p schlniveau. Dit zijn in ieder geval: De grepscach Het kernteam en de teamleider Hfd BHV Medicijnen wrden alleen in ntvangst genmen dr de grepscach als ze in de riginele verpakking zitten. Bij medicatie met het medicijn uitgeschreven zijn p de naam van de leerling. De grepscach cntrleert de vervaldatum vr tediening en leest de bijsluiter, zdat hij/zij ged p de hgte is van eventuele bijwerkingen van het geneesmiddel. Bij een medisch prtcl (indien het een BIG-handeling betreft f een anale tediening) dient de betrkken teamleider en grepscach ver een bekwaamheidsverklaring te beschikken. Deze wrdt afgegeven dr een vertegenwrdiger van het Atrium Ziekenhuis, nadat deze zich ervan vergewist heeft dat de betrkkenen, die niet bevegd zijn, wel de bekwaamheid bezitten (na gedegen instructie) de handeling uit te veren. Zdende wrdt een z ptimaal mgelijke zekerheid aan leerlingen, uders/verzrgers, caches en schlleiding gewaarbrgd. Ok vr de verzekeraar van schl zal duidelijk zijn dat er z zrgvuldig mgelijk is gehandeld. Dit betekent dat een cach in pdracht van een arts met handelen, die hem/haar bekwaam heeft verklaard vr het uitveren van die specifieke medische handeling.

8 In algemene zin dienen het hfd BHV en de zrgteamleden een bekwaamheidsverklaring te hebben. Eén keer per jaar, na bijbehrende instructie, wrdt de bekwaamheidsverklaring geactualiseerd dr een daarte bevegde vertegenwrdiger van het Atriumziekenhuis afgegeven. (vrbeeld bekwaamheidsverklaring in bijlage 2). Het uitveren van medische handelingen, waarvr de wet BIG geldt, (bv injecties tedienen), kunnen geweigerd wrden dr de individuele cach als hij/zij zich niet bekwaam acht. Indien er echter sprake is van een ndsituatie wrdt ieder burger geacht te helpen naar beste weten en kunnen.

9 5. He te handelen bij een calamiteit ten gevlge van: Het tedienen van medicijnen aan een leerling Het uitveren van een medische handeling Laat de leerling niet alleen. Prbeer rustig te blijven. Observeer de leerling ged en prbeer hem/ haar gerust te stellen. Waarschuw een vlwassene vr bijstand f laat één van de leerlingen een vlwassene phalen waarbij u duidelijk instrueert wat de leerling tegen een vlwassene met zeggen. Bel direct de huisarts en/f specialist van de leerling (evt. Natinaal Vergiftigingen Infrmatiecentrum: ). Schakel bij een ernstige situatie direct BHV intern nummer 5333 in en bel het landelijk alarmnummer 112. Geef dr naar aanleiding van welk medicijn f medische handeling de calamiteit zich heeft vrgedaan en eventueel welke fut is gemaakt. Zrg ervr dat u alle relevante gegevens van de leerling bij de hand hebt f laat ze direct dr iemand pzeken, zals: 1. Naam van de leerling 2. Gebrtedatum 3. Adres 4. Telefnnummer van uders/verzrgers en/f andere, dr de uders aangewezen, persn. 5. Naam + telefnnummer van huisarts en/ f specialist 6. Ziektebeeld waarvr medicijn f medische handeling ndig Bel de uders/verzrgers: bij geen gehr een andere, dr de uders/verzrgers aangewezen persn 1. Leg duidelijk uit wat er gebeurd is 2. Vertel, indien bekend, wat de arts heeft gedaan/ gezegd 3. In geval van ziekenhuispname, geef dr naar welk ziekenhuis de leerling is gegaan

10 6. Tt slt Met dit medicijnbeleid zijn de taken, verantwrdelijkheden en bevegdheden vastgelegd die te maken hebben met de verstrekking van medicijnen dr leerlingen tijdens schltijd. Als een situatie ntstaat waarin dit medicijnbeleid niet vrziet, handelt de cach altijd in verleg met de teamleider, het zrgteam en/f de directie.

11 Bijlage 1 bij medicijnbeleid PPL: Verklaring met betrekking tt verstrekking van medicijnen tijdens schltijd Naam uder/verzrger: Naam leerling Gebrtedatum Adres Pstcde en plaats : : : : Verzekt schl m de leerling tijdens schltijd het hierna genemde medicijn te verstrekken. Naam medicijn :. Vrm : 0 drank 0 tablet 0 anders:.. Medicijn dient dagelijks te wrden verstrekt p nderstaande tijden: uur dsering:. uur dsering:. Wijze van tediening :. Dit medicijn is ndig vr de ziekte/ aandening:. Vrgeschreven dr : Naam Functie Telefnnummer :. :. :. Medicatie is in het beheer van:. Medicijn wrdt bewaard p afgeslten plaats. Wijze van bewaren : 0 kelkast 0 dnker 0 anders:

12 Bijzndere aanwijzingen (bv vr/ na de maaltijd, niet met melkprducten): Afspraken: 0 de leerling is zelf verantwrdelijk vr het innemen van de medicatie. 0 de grepscach beheert de medicatie en ndersteunt de leerling bij het medicijngebruik 0 de cach infrmeert andere persneelsleden he te handelen bij zijn/ haar afwezigheid. Verdere afspraken: Bij calamiteiten wrdt cntact pgenmen met: O O 112 bellen Ouders. Telefnnummer thuis:.. Telefnnummer werk:.. O Huisarts Naam: Telefnnummer: O Specialist Naam: Telefnnummer: O Anders Naam:. Relatie tt leerling: Telefnnummer:... De uders/ verzrgers zijn p de hgte en gaan akkrd met;! De schl wil p verzek van de uders/ verzrgers medicijnen verstrekken zals mschreven in het medicijnbeleid. Hierbij kan de schl niet aansprakelijk gesteld wrden vr het gebruik en eventuele bijwerkingen en andere gevlgen van het tedienen van medicatie. De eindverantwrdelijkheid vr het medicijngebruik van de leerlingen ligt ten alle tijden bij de uders/ verzrgers.! De uders/ verzrgers verplichten zich m de leerling ged te leren mgaan met medicijnen. De leerling met weten dat de medicatie persnsgebnden is en de leerling met leren p tijd de medicijnen in te nemen.

13 ! De medicatie wrdt dr de uders/ verzrgers in bewaring gegeven bij de grepscach. Medicatie wrdt nit aan de leerling meegegeven. Op het eind van het schljaar kmt de uder/ verzrger de resterende medicatie p schl phalen.! De uders/ verzrgers geven de medicatie altijd af in de riginele verpakking, uitgeschreven p naam van zn/ dchter, vrzien van een bijsluiter.! De uders/ verzrgers cntrleren de uiterste vervaldatum.! De uders/ verzrgers zijn verplicht wijzigingen in de medicatie f veranderingen in de heveelheid medicatie f het gebruik van de medicatie altijd direct dr te gevn aan de grepscach. Aldus vereengekmen: Heerlen, datum: Ondertekend vr akkrd: Ouder(s)/ verzrger(s) grepscach leerling

14 Bijlage 2 bij medicijnbeleid PPL: Vrbeeld Bekwaamheidsverklaring vr het uitveren van medische handelingen Bekwaamheidsverklaring bij het uitveren van medische handelingen. Ondergetekende, bevegd tt het uitveren van de hiernder beschreven handeling: verklaart dat, (naam werknemer):... functie:... werkzaam aan/bij:... na instructie dr ndergetekende, in staat is bvengenemde handeling bekwaam uit te veren. De handeling met wrden uitgeverd ten beheve van: naam kind:... gebrtedatum:... Het uitveren van bvengenemde handeling is vr het kind ndzakelijk wegens: De hierbven beschreven handeling mag alleen wrden uitgeverd p de tijdstippen waarp het kind aanwezig is p de schl. De hierbven beschreven handeling met wrden uitgeverd gedurende de peride:... Ondergetekende: Naam:... Functie :... Werkzaam bij:... Plaats:... Datum:... Handtekening:...

Voorbehouden en risicovolle handelingen binnen het primair onderwijs. Protocol Medisch Handelen

Voorbehouden en risicovolle handelingen binnen het primair onderwijs. Protocol Medisch Handelen Vrbehuden en risicvlle handelingen binnen het primair nderwijs Prtcl Medisch Handelen J.C. v.d. Wal September 2013 INHOUD Inleiding... 3 1 De leerling wrdt ziek p schl... 4 2 Het verstrekken van medicatie

Nadere informatie

Protocol medicijnverstrekking en medisch handelen

Protocol medicijnverstrekking en medisch handelen Prtcl medicijnverstrekking en medisch handelen Pagina 1 Inhudspgave Inleiding De leerling wrdt ziek p schl Het tedienen van medicijnen p verzek Vrbehuden en risicvlle handelingen Wet en regelgeving Aansprakelijkheid

Nadere informatie

Medicijnbeleid Beroepscollege Locatie Herle

Medicijnbeleid Beroepscollege Locatie Herle Medicijnbeleid Beroepscollege Locatie Herle 1. Integraliteit van beleidsdocumenten en het medicijnbeleid. Schoolplan In het schoolplan is de missie, de visie en het onderwijskundig concept neergelegd en

Nadere informatie

PROTOCOL MEDICIJNGEBRUIK EN MEDISCHE HANDELINGEN OP OPENBARE BREDESCHOOL DE SCHATKAMER

PROTOCOL MEDICIJNGEBRUIK EN MEDISCHE HANDELINGEN OP OPENBARE BREDESCHOOL DE SCHATKAMER INHOUDSOPGAVE INLEIDING Het kind wrdt ziek p schl Het verstrekken van medicijnen p verzek Medische handelingen BIJLAGEN BIJLAGE 1 TOESTEMMINGSFORMULIER UW KIND WORDT ZIEK OP SCHOOL BIJLAGE 2 TOESTEMMINGSFORMULIER

Nadere informatie

Overeenkomst toedien medicijnen

Overeenkomst toedien medicijnen Overeenkmst tedien medicijnen 1. Hierbij geeft/geven..., uder(s)/verzrger(s) van..., testemming aan gastuder... m aan haar/zijn/hun/ kind tijdens het verblijf bij de gastuder het hierna genemde geneesmiddel/zelfzrgmiddel

Nadere informatie

Protocol. Medicijnverstrekking. Medisch handelen. scholen

Protocol. Medicijnverstrekking. Medisch handelen. scholen Prtcl Medicijnverstrekking en Medisch handelen p schlen GGD Gelderland-Zuid Afdeling Jeugdgezndheidszrg Maart 2017 Pagina 1 van 17 Inhudspgave Inleiding ver medicijnverstrekking en medisch handelen...

Nadere informatie

PROTOCOL MEDICIJNGEBRUIK

PROTOCOL MEDICIJNGEBRUIK PROTOCOL MEDICIJNGEBRUIK WET BIG BASISSCHOOL PAUS JOANNES Team Paus Jannes directie@pausjannes.cm 1 1. Del Het vastleggen van afspraken p het gebied van de geneesmiddelenverstrekking en het verrichten

Nadere informatie

Protocol medisch handelen op scholen (DEF VERSIE 11-9-2015)

Protocol medisch handelen op scholen (DEF VERSIE 11-9-2015) Protocol medisch handelen op scholen (DEF VERSIE 11-9-2015) Inhoud Soorten medische handelingen op school 3 Het kind wordt ziek op school 4 Het verstrekken van medicijnen op verzoek 4 Opbergen van medicijnen

Nadere informatie

Protocol medicijnverstrekking & medisch handelen

Protocol medicijnverstrekking & medisch handelen Protocol medicijnverstrekking & medisch handelen november 2010 Inhoud Inleiding over medicijnverstrekking en medisch handelen... 3 Het kind wordt ziek op school... 3 Het verstrekken van medicijnen op verzoek...

Nadere informatie

Medisch protocol OBS Prins Claus

Medisch protocol OBS Prins Claus Medisch protocol OBS Prins Claus Linschoten september 2016 Inhoudsopgave INLEIDING... 3 EEN KIND WORDT ZIEK OP SCHOOL... 3 HET VERSTREKKEN VAN MEDICIJNEN OP VERZOEK... 3 MEDISCHE HANDELINGEN... 4 OMGAAN

Nadere informatie

B i j l a g e 1 GEZONDE JEUGD / PROTOCOLLEN H E T V E R S T R E K K E N V A N M E D I C I J N E N O P

B i j l a g e 1 GEZONDE JEUGD / PROTOCOLLEN H E T V E R S T R E K K E N V A N M E D I C I J N E N O P B i j l a g e 1 H E T V E R S T R E K K E N V A N M E D I C I J N E N O P V E R Z O E K ( T O E S T E M M I N G S F O R M U L I E R) Verklaring: Toestemming tot het verstrekken van medicijnen op verzoek

Nadere informatie

Klachtenbeleid Stichting KOM Kinderopvang

Klachtenbeleid Stichting KOM Kinderopvang Klachtenbeleid Stichting KOM Kinderpvang KOM Kinderpvang verzrgt kinderpvang vr kinderen in de leeftijdsgrep 0 tt en met 12 jaar. Alle medewerkers van de stichting zetten zich vlledig in m kwalitatief

Nadere informatie

Stichting Katholiek Onderwijs Enschede PROTOCOL MEDICIJNVERSTREKKING EN MEDISCH HANDELEN. 29 mei 2013 instemming MR

Stichting Katholiek Onderwijs Enschede PROTOCOL MEDICIJNVERSTREKKING EN MEDISCH HANDELEN. 29 mei 2013 instemming MR Stichting Katholiek Onderwijs Enschede PROTOCOL MEDICIJNVERSTREKKING EN MEDISCH HANDELEN 1 Inhoudsopgave Inleiding Het kind wordt ziek op school Het verstrekken van medicijnen op verzoek Medische handelingen

Nadere informatie

Obs de Wezeboom. Protocol vervoer bij uitstapjes onder schooltijd. Protocol vervoer onder schooltijd obs de Wezeboom 1

Obs de Wezeboom. Protocol vervoer bij uitstapjes onder schooltijd. Protocol vervoer onder schooltijd obs de Wezeboom 1 Obs de Wezebm Prtcl verver bij uitstapjes nder schltijd Prtcl verver nder schltijd bs de Wezebm 1 Vrwrd Vr u ligt het prtcl: verver bij uitstapjes nder schltijd. Op schl wrden allerlei activiteiten gerganiseerd,

Nadere informatie

Bijlage 1 - Het kind wordt ziek op school, schoolreisje of schoolkamp

Bijlage 1 - Het kind wordt ziek op school, schoolreisje of schoolkamp Bijlage 1 - Het kind wordt ziek op school, schoolreisje of schoolkamp Verklaring: Toestemming tot handelen als een kind ziek wordt op school, schoolreisje of schoolkamp (Eventueel te gebruiken als bijlage

Nadere informatie

Protocol Informatievoorziening gescheiden ouders

Protocol Informatievoorziening gescheiden ouders Prtcl Infrmatievrziening gescheiden uders De Bellefleur Ddewaard Del van het prtcl Dit prtcl geeft uitleg ver de wijze waarp wij mgaan met de infrmatievrziening vr gescheiden uders. Uitgangspunt is dat

Nadere informatie

Protocol medisch handelen. Beekdal Lyceum

Protocol medisch handelen. Beekdal Lyceum Protocol medisch handelen Beekdal Lyceum november 2013 Inleiding 3 1. De leerling wordt ziek op school 4 2. Het verstrekken van medicijnen op verzoek 4 3. Medische handelingen 5 Bijlagen: 1. Toestemmingsformulier

Nadere informatie

Protocol Medicijn verstrekking en Medische handelingen

Protocol Medicijn verstrekking en Medische handelingen Protocol Medicijn verstrekking en Medische handelingen Inleiding... 2 1. Het kind wordt ziek op school... 2 2. Het verstrekken van medicijnen op verzoek... 2 3. Medische handelingen... 2 4. Richtlijnen

Nadere informatie

Protocol. Medicijnverstrekking en medische handelingen. Stichting Invitare 2013. 2013 protocol medicijnverstrekking Invitare

Protocol. Medicijnverstrekking en medische handelingen. Stichting Invitare 2013. 2013 protocol medicijnverstrekking Invitare Protocol Medicijnverstrekking en medische handelingen Stichting Invitare 2013 2013 protocol medicijnverstrekking Invitare Inhoudsopgave Het kind wordt ziek op school 2 Het verstrekken van medicijnen op

Nadere informatie

Stichting de Blauwe Loper. A 16 Protocol medicijnverstrekking en medisch handelen op school

Stichting de Blauwe Loper. A 16 Protocol medicijnverstrekking en medisch handelen op school Stichting de Blauwe Loper A 16 Protocol medicijnverstrekking en medisch handelen op school Inhoudsopgave 1 Inleiding over medicijnverstrekking en medisch handelen 3 2. Het kind wordt ziek op school 3 3.

Nadere informatie

P R O T O C O L MEDICIJNVERSTREKKING OP BASISSCHOLEN. Medicijnverstrekking

P R O T O C O L MEDICIJNVERSTREKKING OP BASISSCHOLEN. Medicijnverstrekking P R O T O C O L MEDICIJNVERSTREKKING OP BASISSCHOLEN Inhoudsopgave - Inleiding. pag. 2 - Het kind wordt ziek op school pag. 3 - Het verstrekken van medicijnen op verzoek.. pag. 4 Bijlagen: 1. Toestemmingsformulier

Nadere informatie

IMPLEMENTATIE WET VERPLICHTE MELDCODE HUISELIJK GEWELD EN KINDERMISHANDELING GEMEENTEN NOORDOOST-BRABANT

IMPLEMENTATIE WET VERPLICHTE MELDCODE HUISELIJK GEWELD EN KINDERMISHANDELING GEMEENTEN NOORDOOST-BRABANT BIJLAGE 1 IMPLEMENTATIE WET VERPLICHTE MELDCODE HUISELIJK GEWELD EN KINDERMISHANDELING GEMEENTEN NOORDOOST-BRABANT 1. Inleiding Op 1 juli 2013 is de Wet verplichte meldcde huiselijk geweld en kindermishandeling

Nadere informatie

Protocol medicijn verstrekking en het verrichten van medische handelingen Rotterdamse Vereniging voor Katholiek Onderwijs

Protocol medicijn verstrekking en het verrichten van medische handelingen Rotterdamse Vereniging voor Katholiek Onderwijs Protocol medicijn verstrekking en het verrichten van medische handelingen Rotterdamse Vereniging voor Katholiek Onderwijs 1 Protocol medicijn verstrekking en het verrichten van medische handelingen Inhoudsopgave

Nadere informatie

Medicijnenverstrekking en medische handelingen Versie februari 2016 in IBO Holder de Bolder

Medicijnenverstrekking en medische handelingen Versie februari 2016 in IBO Holder de Bolder Inhud: Inleiding 1. Een kind wrdt ziek in de pvang Prtcl medicijnverstrekking en medische handelingen in IBO Hlder de Blder 2. Het verstrekken van medicijnen in reguliere situaties 3. Het verrichten van

Nadere informatie

ARBOBELEIDSPLAN. voor de stichting PCBO BAARN SOEST

ARBOBELEIDSPLAN. voor de stichting PCBO BAARN SOEST ARBOBELEIDSPLAN vr de stichting PCBO BAARN SOEST Inhudspgave 1. Uitgangspunten Arbbeleid in essentie Preventieve zrg Arbdienst 2. Organisatie Arbcmmissie Arbcördinatr Bedrijfshulpverlening 3. Risic-inventarisatie

Nadere informatie

Protocol bij het overlijden van een gezinslid van een leerling

Protocol bij het overlijden van een gezinslid van een leerling Prtcl bij het verlijden van een gezinslid van een leerling Algemeen: Er wrden geen mededelingen aan de pers gedaan. Het lcatie aanspreekpunt f de directeur meldt alleen dat nze 1 ste zrg de nabestaanden

Nadere informatie

Spectrum-SPCO Regeling medicijnverstrekking en medisch handelen Communicatie 1. Inleiding 2. De regelgeving 3. Onderscheiden situaties

Spectrum-SPCO Regeling medicijnverstrekking en medisch handelen Communicatie 1. Inleiding 2. De regelgeving 3. Onderscheiden situaties Spectrum-SPCO Regeling medicijnverstrekking en medisch handelen Communicatie CvB 18 december 2012 Ter bespreking in staf (o.a. advies Besturenraad ingewonnen) MO 12 januari 2013 Ter eerste advisering GMR

Nadere informatie

Protocol medicijnverstrekking en medisch handelen op school. CSG Willem de Zwijger Schoonhoven

Protocol medicijnverstrekking en medisch handelen op school. CSG Willem de Zwijger Schoonhoven Protocol medicijnverstrekking en medisch handelen op school CSG Willem de Zwijger Schoonhoven Schoonhoven, september 2014 1 Inhoudsopgave 1.0 Inleiding.... 3 2.0 Het kind wordt ziek op school.. 4 3.0 Het

Nadere informatie

Wij verzoeken u de toelichting voor het invullen van het formulier goed te lezen.

Wij verzoeken u de toelichting voor het invullen van het formulier goed te lezen. Wij verzeken u de telichting vr het invullen van het frmulier ged te lezen. Op basis van de dr u aangegeven reismgelijkheden van de leerling en p basis van het verversadvies van schl en eventuele andere

Nadere informatie

o o o o o o o o o o o o o o o Algemene voorwaarden Gastouderbureau Charno VOF Definities In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:

o o o o o o o o o o o o o o o Algemene voorwaarden Gastouderbureau Charno VOF Definities In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder: Algemene vrwaarden Gastuderbureau Charn VOF Definities In deze Algemene Vrwaarden wrdt verstaan nder: Gastuderbureau: Gastuderbureau Charn VOF Gastuder: degene die na bemiddeling dr het gastuderbureau

Nadere informatie

school honoreert de ziekmelding school honoreert de ziekmelding niet school verstrekt geen medicatie*

school honoreert de ziekmelding school honoreert de ziekmelding niet school verstrekt geen medicatie* protocol medisch handelen en medicijnverstrekking leerling mag van ouders zelfstandig naar huis leerling gaat naar huis en er wordt naar school gebeld als hij veilig thuis is leerling wordt ziek op school

Nadere informatie

Protocol. Medische handelingen binnen Kentalis Enkschool. Pagina 1 van 9. Protocol medisch handelen in de klas oktober 2014

Protocol. Medische handelingen binnen Kentalis Enkschool. Pagina 1 van 9. Protocol medisch handelen in de klas oktober 2014 Protocol Medische handelingen binnen Kentalis Enkschool Protocol medisch handelen in de klas oktober 2014 Pagina 1 van 9 Inhoudsopgave Samenvatting 1. Medische handelingen 1.2 Hoe is de scholing geregeld

Nadere informatie

Het op een doeltreffende wijze handelen in geval van ziekte van kinderen en bij ongevallen.

Het op een doeltreffende wijze handelen in geval van ziekte van kinderen en bij ongevallen. Cde: Kwa-WVS-2.4-064 Datum: 01-01-2017 Versienummer: 7 Titel: Prtcl Zieke kinderen KOB/HvT Eigenaar: Manager Bedrijfsbureau Auteur: Agnes de Beer Validatie: Directeur Bladnummer: 1 van 7 1. Del Het p een

Nadere informatie

VAN OUDERCOMITÉ NAAR OUDERRAAD

VAN OUDERCOMITÉ NAAR OUDERRAAD VAN OUDERCOMITÉ NAAR OUDERRAAD Sinds 1 september 2004 kan elke schl een uderraad prichten vlgens het participatiedecreet. Het schlbestuur is verplicht m een uderraad p te richten als 10% van de uders er

Nadere informatie

Beleid Luisvrije School

Beleid Luisvrije School Beleid Luisvrije Schl Inleiding De Klankhf heeft de bestrijding van luizen mschreven in een beleidsstuk. Het wrd luizen en het hebben ervan betekent niet smerig en nverzrgd, maar is wel knap lastig en

Nadere informatie

Protocol medicijnverstrekking en medische handelingen

Protocol medicijnverstrekking en medische handelingen Protocol medicijnverstrekking en medische handelingen Leraren op school worden regelmatig geconfronteerd met leerlingen die klagen over pijn die meestal met eenvoudige middelen te verhelpen is, zoals hoofdpijn,

Nadere informatie

P R O T O C O L MEDICIJNVERSTREKKING OBS JAN LIGTHART VLAARDINGEN

P R O T O C O L MEDICIJNVERSTREKKING OBS JAN LIGTHART VLAARDINGEN P R O T O C O L MEDICIJNVERSTREKKING OBS JAN LIGTHART VLAARDINGEN INHOUDSOPGAVE - Inleiding - Het kind wordt ziek op school - Het verstrekken van medicijnen op verzoek BIJLAGEN: 1 Toestemmingsformulier

Nadere informatie

1 Handelswijzen en formulieren bij ziekte & medisch handelen

1 Handelswijzen en formulieren bij ziekte & medisch handelen 1 Handelswijzen en formulieren bij ziekte & medisch handelen 1.1 Protocol- medicijnverstrekking op school Met school wordt bedoeld: teamleden van de school, inclusief directeur. Met ouders wordt bedoeld:

Nadere informatie

MEDICIJNVERSTREKKING OP BASISSCHOLEN / UITVOEREN VAN MEDISCHE HANDELINGEN

MEDICIJNVERSTREKKING OP BASISSCHOLEN / UITVOEREN VAN MEDISCHE HANDELINGEN P r o t o c o l MEDICIJNVERSTREKKING OP BASISSCHOLEN / UITVOEREN VAN MEDISCHE HANDELINGEN Bijlagen: 1. Toestemmingsformulier voor: het kind wordt ziek op school 2. Toestemmingsformulier voor: het verstrekken

Nadere informatie

PROTOCOL MEDICIJNVERSTREKKING OP ONS KINDERDAGVERBLIJF

PROTOCOL MEDICIJNVERSTREKKING OP ONS KINDERDAGVERBLIJF PROTOCOL MEDICIJNVERSTREKKING OP ONS KINDERDAGVERBLIJF Kindcentrum Hofferie Protocol Medicijnverstrekking 2016 Pagina 1 Inhoudsopgave - Inleiding pagina 3 - Het kind wordt ziek op het kinderdagverblijf

Nadere informatie

BUDGETPLAN JEUGDHULP. Hebt u vragen over het invullen van het budgetplan? Neemt u dan contact op met uw contactpersoon van de Toegang.

BUDGETPLAN JEUGDHULP. Hebt u vragen over het invullen van het budgetplan? Neemt u dan contact op met uw contactpersoon van de Toegang. BUDGETPLAN JEUGDHULP Vr u ligt het budgetplan Jeugdhulp. U vult dit budgetplan in als u zelf de ndersteuning vr uw kind/een minderjarige wilt cördineren met een persnsgebnden budget (pgb). In dit budgetplan

Nadere informatie

Protocol medisch handelen & Medicijnverstrekking in het VO

Protocol medisch handelen & Medicijnverstrekking in het VO Stichting Cambium College voor Openbaar Voortgezet Onderwijs Protocol medisch handelen & Medicijnverstrekking in het VO Datum behandeling Directie 21 september 2015 Datum instemming THB nvt Datum instemming

Nadere informatie

Het college van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Enschede;

Het college van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Enschede; Uitveringsbesluit Jeugdhulp Enschede 2015 Het cllege van Burgemeester en Wethuders van de gemeente Enschede; - gelet p de artikelen 2.3, 12.3, 12.4 en 19 van de Verrdening Jeugdhulp Enschede 2015, waarin

Nadere informatie

Protocol. Medicijnverstrekking. Medisch handelen. school

Protocol. Medicijnverstrekking. Medisch handelen. school Protocol Medicijnverstrekking en Medisch handelen op school Stichting Aandacht+ 2011 Inhoudsopgave 1 Inleiding over medicijnverstrekking en medisch handelen... 3 2 De leerling wordt ziek op school... 3

Nadere informatie

Medicijnverstrekking en medisch handelen

Medicijnverstrekking en medisch handelen Medicijnverstrekking en medisch handelen Vooraf In de dagelijkse praktijk krijgt de school te maken met kinderen die medicijnen gebruiken. De laatste jaren neemt het aantal medicijngebruikers toe. Het

Nadere informatie

PRIVACY BELEID EN DATALEKKEN versie 2016

PRIVACY BELEID EN DATALEKKEN versie 2016 PRIVACY BELEID EN DATALEKKEN versie 2016 Pagina 1 van 5 Privacy p schlen van Kiem Dr de tenemende digitalisering wrdt in het nderwijs steeds meer gebruik gemaakt van ICT. En er wrden steeds meer gegevens

Nadere informatie

PEST PROTOCOL. Prins Willem-Alexanderschool

PEST PROTOCOL. Prins Willem-Alexanderschool PEST PROTOCOL Prins Willem-Alexanderschl Wat is een pestprtcl? Een pestprtcl is een aantal vereenkmsten ver het tegengaan van pesten. Een afspraak tussen de schl, de kinderen en de uders. Waarm een pestprtcl?

Nadere informatie

Werkgeversverklaring

Werkgeversverklaring Werkgeversverklaring Deze werkgeversverklaring met begeleidende brief kunt u geven aan uw werkgever. Het is erg belangrijk dat de verklaring zrgvuldig en vlledig wrdt ingevuld. Geachte werkgever, Uw werknemer

Nadere informatie

Meldcode bij een vermoeden van kindermishandeling voor scheidingsbegeleiders [versie 28-04-2009]

Meldcode bij een vermoeden van kindermishandeling voor scheidingsbegeleiders [versie 28-04-2009] 1 Algemeen Meldcde bij een vermeden van kindermishandeling vr scheidingsbegeleiders [versie 28-04-2009] 1.1 Iedere ScS Scheidingsspecialist, ScS Zandkasteelcach, ScS OKEE-cach, hierna te nemen scheidingsbegeleider,

Nadere informatie

1. De wet BIG (Wet op Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg) en de school Wij onderscheiden op school de volgende handelingen:

1. De wet BIG (Wet op Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg) en de school Wij onderscheiden op school de volgende handelingen: Protocol: SPECIAAL BASISONDERWIJS Medicijnverstrekking en medisch handelen 0. Doel van het protocol Het protocol medicijnverstrekking en medisch handelen beschrijft de wijze waarop Toermalijn handelt in

Nadere informatie

PROTOCOL MEDISCHE HANDELINGEN OP DE SCHOLEN van FLUENTA

PROTOCOL MEDISCHE HANDELINGEN OP DE SCHOLEN van FLUENTA PROTOCOL MEDISCHE HANDELINGEN OP DE SCHOLEN van FLUENTA Inhoudsopgave 1. Voorwoord 2. Soorten medische handelingen op school a. Handelingen waarvoor de wet BIG niet geldt b. Handelingen waarvoor de wet

Nadere informatie

8.2. Ziekteverzuim en (ziekte)verzuimbegeleiding

8.2. Ziekteverzuim en (ziekte)verzuimbegeleiding 8.2. Ziekteverzuim en (ziekte)verzuimbegeleiding Aangepast d.d. 10 januari 2014. Ziektemelding Persneelsleden dienen zich uiterlijk vr 7.30 uur s mrgens ziek te melden bij de schldirecteur en ingeval van

Nadere informatie

afspraken medicijnprotocol Dominicusschool n.a.v. het RVKO protocol

afspraken medicijnprotocol Dominicusschool n.a.v. het RVKO protocol D 4.1 medicijnprotocol afspraken medicijnprotocol Dominicusschool n.a.v. het RVKO protocol Van het RVKO protocol wordt bijlage 1 niet ingevuld, deze informatie is terug te vinden in de administratiebrief

Nadere informatie

Protocol medicijngebruik op de jenaplaneet

Protocol medicijngebruik op de jenaplaneet Het verstrekken van medicijnen op verzoek Kinderen krijgen soms medicijnen of andere middelen voorgeschreven die zij een aantal malen per dag moeten gebruiken, dus ook tijdens schooluren. Te denken valt

Nadere informatie

Protocol medicijnverstrekking en medisch handelen op school CSG Willem de Zwijger Schoonhoven

Protocol medicijnverstrekking en medisch handelen op school CSG Willem de Zwijger Schoonhoven Protocol medicijnverstrekking en medisch handelen op school CSG Willem de Zwijger Schoonhoven Protocol medicijnverstrekking en medisch handelen op school november 2013 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3

Nadere informatie

De aandachtspuntenlijst

De aandachtspuntenlijst De aandachtspuntenlijst Wat is de aandachtspuntenlijst? De aandachtspuntenlijst is een verzicht van nderwerpen die aan de rde kunnen kmen tijdens een afspraak met de neurlg. Onderwerpen waarver u meer

Nadere informatie

Protocol. Omgaan met zieke kinderen. Medicijn verstrekking en het verrichten van medische handelingen

Protocol. Omgaan met zieke kinderen. Medicijn verstrekking en het verrichten van medische handelingen Protocol Omgaan met zieke kinderen Medicijn verstrekking en het verrichten van medische handelingen Protocol Omgaan met zieke kinderen (medicijn verstrekking en het verrichten van medische handelingen)

Nadere informatie

Bestemd voor Alle medewerkers, cliënten, kinderen, andere personen die zich op locaties van Stichting D.W.R.P. bevinden.

Bestemd voor Alle medewerkers, cliënten, kinderen, andere personen die zich op locaties van Stichting D.W.R.P. bevinden. MIC-melding Del van de prcedure Het dr een cmmissie analyseren en berdelen van futen en (bijna) ngelukken in de rganisatie m hiervan te leren, z ndig actie te ndernemen en z herhaling f erger te vrkmen

Nadere informatie

Protocol medische handelingen

Protocol medische handelingen Protocol medische handelingen Voorwoord Leerkrachten op school worden regelmatig geconfronteerd met leerlingen die klagen over pijn die meestal met eenvoudige middelen te verhelpen is, zoals hoofdpijn,

Nadere informatie

Naam Klachtenprocedure SZZ versie 1.0 vastgesteld 25-6-2014 Door RvB evaluatie 25-6-2015 Door RvB

Naam Klachtenprocedure SZZ versie 1.0 vastgesteld 25-6-2014 Door RvB evaluatie 25-6-2015 Door RvB Alle zrgberderijen van SZZ zijn aangeslten bij de Federatie Landbuw en Zrg (www.zrgberen.nl). De Federatie heeft vr de cliënten van haar leden een nafhankelijke klachtencmmissie ingericht. SZZ vindt het

Nadere informatie

Openbare basisschool Westerkim Daltonschool Hoofdluisprotocol 15-09-2015

Openbare basisschool Westerkim Daltonschool Hoofdluisprotocol 15-09-2015 Openbare basisschl Westerkim Daltnschl Vermeerstraat 1 5102 DC Dngen 0162-313836 westerkim@bswesterkim.nl www.bswesterkim.nl Hfdluisprtcl 15-09-2015 Inhudspgave Inleiding 3 Wat wrdt er van verschillende

Nadere informatie

Pestprotocol basisschool Pieter Wijten

Pestprotocol basisschool Pieter Wijten Pestprtcl basisschl Pieter Wijten Basisschl Pieter Wijten werkt aan een veilig schlklimaat waarin kinderen respectvl met elkaar mgaan. Ze hanteert drie principes: Ik zrg ged vr mezelf Ik zrg ged vr de

Nadere informatie

Schade protocol Zuiderpark Stadswalzone

Schade protocol Zuiderpark Stadswalzone Schade prtcl Zuiderpark Stadswalzne Gemeente s-hertgenbsch december 2012 Schadeprtcl Zuiderpark - Stadswalzne In dit dcument staat he de gemeente s-hertgenbsch mgaat met schadeclaims. Het is er p gericht

Nadere informatie

PROTOCOL bij OVERLIJDEN

PROTOCOL bij OVERLIJDEN PROTOCOL bij OVERLIJDEN Vetbalvereniging Lenermark Lnapark 5 7371 EH Lenen Gld Tel.: 055-5051656 Versie: 27 augustus 2015 1 / 9 1. Inleiding Het prtcl 'Bij verlijden' treedt na vaststelling van het bestuur

Nadere informatie

Protocol voor afname Centraal Ontwikkelde Examens Nederlandse taal en rekenen.

Protocol voor afname Centraal Ontwikkelde Examens Nederlandse taal en rekenen. . Bij de afname van examens zijn diverse functinarissen van de nderwijsinstelling betrkken. In dit prtcl wrden de vlgende (grepen van) examenbetrkkenen nderscheiden, met een krte mschrijving van de betrkkenheid

Nadere informatie

Uitvoeringsbesluit Jeugdhulp Enschede 2015

Uitvoeringsbesluit Jeugdhulp Enschede 2015 Uitveringsbesluit Jeugdhulp Enschede 2015 Het cllege van Burgemeester en Wethuders van de gemeente Enschede; - gelet p de artikelen 2.3, 12.3, 12.4 en 19 van de Verrdening Jeugdhulp Enschede 2015, waarin

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Artikel 1- Identiteit van de ondernemer Artikel 2 - Toepasselijkheid Artikel 3 - Het aanbod

Algemene Voorwaarden Artikel 1- Identiteit van de ondernemer Artikel 2 - Toepasselijkheid Artikel 3 - Het aanbod Algemene Vrwaarden Artikel 1- Identiteit van de ndernemer Trend mda Oudemansstraat 82 1504 KP Zaandam Telefnnummer: (0031) 0623281926 Tussen 09;00 / 17;00 E-mailadres: inf@trendmda.nl KvK-nummer: 54290228

Nadere informatie

Asbestbeleidsplan. Beleid en beheer asbest

Asbestbeleidsplan. Beleid en beheer asbest Asbestbeleidsplan Beleid en beheer asbest Dcumenttitel. Asbestbeleidsplan Status. Cncept Definitief Versie. 1.1 Datum. 22-03-2014 Organisatie. Wningcrpratie Rentree Opstellers. Wningcrpratie Rentree i.s.m.

Nadere informatie

Protocol: Medicijnverstrekking en Medisch Handelen. Stichting Saenstroom

Protocol: Medicijnverstrekking en Medisch Handelen. Stichting Saenstroom Protocol: Medicijnverstrekking en Medisch Handelen Stichting Saenstroom De tekst van het voorliggende protocol is op basis van het model-protocol Medicijnverstrekking & Medisch Handelen op scholen, vastgesteld

Nadere informatie

Huurdersvereniging In De Goede Woning ACTIVITEITENPLAN

Huurdersvereniging In De Goede Woning ACTIVITEITENPLAN ACTIVITEITENPLAN 2014 Activiteitenplan 2014 : INLEIDING In 1997 werd de in Zetermeer pgericht met als del het behartigen van de belangen van huurders van de cmplexen van R.K. Wningbuwstichting De Gede

Nadere informatie

Maatschappelijke Stage

Maatschappelijke Stage Maatschappelijke Stage 2 Inhud 1. Wat is MAS? 1.1 MAS algemeen. 1.2 MAS p het Gren van Prinstererlyceum 1.3 Deadlines 2. Stage zeken 2.1 De stage cördinatr p schl. 2.2 Masactief 3. De frmulieren 3.1 Aanvraagfrmulier

Nadere informatie

Wat te doen bij een incident?

Wat te doen bij een incident? Wat te den bij een incident?. Waarschuw de BHV~er Bel de receptie (testel..) 2. Vlg de Instructles van de BHV'er p Als de BHV'er niet reageert ~L~ bij brand druk een handbrandrneider in Iet p eigen veiligheid

Nadere informatie

Medisch Protocol. Voorbehouden en risicovolle. handelingen. binnen de school

Medisch Protocol. Voorbehouden en risicovolle. handelingen. binnen de school Medisch Protocol Voorbehouden en risicovolle handelingen binnen de school april 2014 INHOUDSOPGAVE Inleiding De leerling wordt ziek op school Het verstrekken van medicatie op verzoek Voorbehouden en risicovolle

Nadere informatie

Versie oktober 2013. Protocol medicijnverstrekking en medisch handelen op scholen

Versie oktober 2013. Protocol medicijnverstrekking en medisch handelen op scholen Protocol medicijnverstrekking & medisch handelen op scholen Versie oktober 2013 1 Inhoudsopgave 1 Inleiding over medicijnverstrekking en medisch handelen... 3 2 Het kind wordt ziek op school... 4 3 Het

Nadere informatie

Omgaan met kindermisbruik in onderwijs of internaat

Omgaan met kindermisbruik in onderwijs of internaat 2010-09-17 Omgaan met kindermisbruik in nderwijs f internaat 1 Inleiding De vrbije maanden werd de Kerk gecnfrnteerd met verschillende klachten rnd kindermisbruik dr haar geestelijken. Smmige geestelijken

Nadere informatie

Huiswerk Informatie voor alle ouders

Huiswerk Informatie voor alle ouders Nummer 6 mei 2010 Huiswerk Infrmatie vr alle uders Huiswerk en efening Ged leren lezen en rekenen is belangrijk, want je hebt deze vaardigheden in het dagelijks leven veral ndig. Kinderen ged leren lezen

Nadere informatie

Protocol time-out, schorsing en verwijdering van leerlingen

Protocol time-out, schorsing en verwijdering van leerlingen Prtcl time-ut, schrsing en verwijdering van leerlingen Status beleidscyclus Instemming GMR : 21 september 2016 Definitief vastgesteld dr CvB : 22 september 2016 Bevegdheid GMR: Advies van de GMR.b.v. artikel

Nadere informatie

De overeenkomst inzake geneeskundige behandeling (WGBO)

De overeenkomst inzake geneeskundige behandeling (WGBO) De vereenkmst inzake geneeskundige behandeling (WGBO) Artikel 446 1.De vereenkmst inzake geneeskundige behandeling in deze afdeling verder aangeduid als de behandelingsvereenkmst is de vereenkmst waarbij

Nadere informatie

Medische handelingen op de scholen van Fluenta (protocol) Naam document: Aangeboden aan College van Bestuur: 30-03-2015

Medische handelingen op de scholen van Fluenta (protocol) Naam document: Aangeboden aan College van Bestuur: 30-03-2015 Naam document: Versie: Behandeld in de commissie: Medische handelingen op de scholen van Fluenta (protocol) Concept Commissie Onderwijs Aangeboden aan College van Bestuur: 30-03-2015 Advisering directie-overleg:

Nadere informatie

Klachtenreglement Zorgkantoor DWO/NWN

Klachtenreglement Zorgkantoor DWO/NWN Klachtenreglement Zrgkantr DWO/NWN Januari 2015 1. Algemene bepalingen De Wet langdurige zrg (Wlz) is vanaf 1 januari 2015 van kracht. Deze wet wrdt uitgeverd dr de zrgkantren. Deze kantren zijn vr smmige

Nadere informatie

NTA 8009:2007. Veiligheidsmanagementsysteem voor ziekenhuizen en instellingen die ziekenhuiszorg verlenen

NTA 8009:2007. Veiligheidsmanagementsysteem voor ziekenhuizen en instellingen die ziekenhuiszorg verlenen NTA 8009:2007 Veiligheidsmanagementsysteem vr ziekenhuizen en instellingen die ziekenhuiszrg verlenen Unifrm en inzichtelijk veiligheidsmanagementsysteem Openheid ver patiëntveiligheid Basis vr interne

Nadere informatie

Gastouderbureau Noorderlicht

Gastouderbureau Noorderlicht Algemene richtlijnen: Vraag- en gastuders wrden geacht kennis te hebben genmen van de werkwijze van ; Gastuders wrden geacht bij aanvang van de pvang te handelen cnfrm het pedaggisch plan; hanteert de

Nadere informatie

Implementatie Taakherschikking

Implementatie Taakherschikking Werkfrmulier Implementatie Taakherschikking Verpleegkundig Specialist Dit frmulier is pgesteld dr de Werkgrep Taakherschikking van de Federatie Medisch Specialisten en wrdt ndersteund dr de V&VN Verpleegkundig

Nadere informatie

Dyslexie, Dyscalculie & Spellingsbegeleiding

Dyslexie, Dyscalculie & Spellingsbegeleiding Dyslexie, Dyscalculie & Spellingsbegeleiding Dyslexie en dyscalculie en spellingsbegeleiding p het Carlus Clusius Cllege Zwlle Signalering en Begeleiding dyslectische / dyscalculische leerlingen Dyslexie:

Nadere informatie

De burgemeester, het college en de raad van de gemeente Muiden;

De burgemeester, het college en de raad van de gemeente Muiden; Vrbeeld handvest De burgemeester, het cllege en de raad van de gemeente Muiden; Gelet p artikel 169, tweede en derde lid, en artikel 180, tweede en derde lid, Gemeentewet; Hebben de vlgende uitgangspunten

Nadere informatie

Richtlijnen functioneringsgesprek evangelist. Versie 1.0

Richtlijnen functioneringsgesprek evangelist. Versie 1.0 Richtlijnen functineringsgesprek evangelist Versie 1.0 Datum: mei 2015 1. Inleiding In deze brchure krijgt u een praktische handreiking met betrekking tt het huden van een functineringsgesprek met een

Nadere informatie

Medisch Protocol. Voorbehouden en risicovolle. handelingen. binnen de Rafael

Medisch Protocol. Voorbehouden en risicovolle. handelingen. binnen de Rafael Medisch Protocol Voorbehouden en risicovolle handelingen binnen de Rafael juli 2015 INHOUDSOPGAVE Inleiding De leerling wordt ziek op school Het verstrekken van medicatie op verzoek Voorbehouden en risicovolle

Nadere informatie

Protocol Medisch Handelen & Medicijnverstrekking op het Johannes Fontanus College

Protocol Medisch Handelen & Medicijnverstrekking op het Johannes Fontanus College Protocol Medisch Handelen & Medicijnverstrekking op het Johannes Fontanus College 1 INLEIDING BELANGRIJKE AANDACHTSPUNTEN In dit protocol wordt een onderscheid gemaakt tussen medisch handelen in het algemeen

Nadere informatie

Betreft: medicijnverstrekking en medisch handelen. Beste ouders / verzorgers,

Betreft: medicijnverstrekking en medisch handelen. Beste ouders / verzorgers, Betreft: medicijnverstrekking en medisch handelen Beste ouders / verzorgers, SBO Het Zilverlicht krijgt steeds vaker het verzoek van ouders om hun kinderen de door bijvoorbeeld een arts voorgeschreven

Nadere informatie

Stad & Esch maken we samen: Van pesten naar een wij-gevoel

Stad & Esch maken we samen: Van pesten naar een wij-gevoel Stad & Esch maken we samen: Van pesten naar een wij-gevel Omgaan met pesten pagina 1 van 11 Inhudspgave 1. Vrwrd blz. 3 2. Van pesten naar.een wij-gevel blz. 4 3. Stappen bij structureel pestgedrag blz.

Nadere informatie

o o o BIJLAGE PEDAGOGISCHE VISIE A. Gedragsindicatoren personeel in relatie tot leerlingen (vice versa)

o o o BIJLAGE PEDAGOGISCHE VISIE A. Gedragsindicatoren personeel in relatie tot leerlingen (vice versa) PEDAGOGISCHE VISIE A. Algemeen De pedaggische visie vertelt he de schl met leerlingen, persneel en uders van leerlingen wil mgaan en wat de schl verwacht ten aanzien van de relatie tussen leerlingen en

Nadere informatie

PROTOCOL MEDISCHE HANDELINGEN

PROTOCOL MEDISCHE HANDELINGEN PROTOCOL MEDISCHE HANDELINGEN Inleiding over medicijnverstrekking en medisch handelen Leerkrachten op school worden regelmatig geconfronteerd met leerlingen die klagen over pijn die meestal met eenvoudige

Nadere informatie

Protocol en klachtenregeling ongewenst gedrag

Protocol en klachtenregeling ongewenst gedrag Prtcl en klachtenregeling ngewenst gedrag Geactualiseerd: december 2016 1 I. Vrkming van ngewenst gedrag 1. Binnen de Gruitprt wrdt agressie en geweld, (seksuele) intimidatie, discriminatie, pesten en

Nadere informatie

BEGELEIDING LEERLINGEN MET DYSCALCULIE

BEGELEIDING LEERLINGEN MET DYSCALCULIE BEGELEIDING LEERLINGEN MET DYSCALCULIE Begeleiding van leerlingen met ernstige rekenprblemen en/f dyscalculie Delen en uitgangspunten Binnen het Veluws Cllege Crtenbsch hanteren wij het Prtcl Ernstige

Nadere informatie

Protocol medicijnen op school

Protocol medicijnen op school 1 Inhoudsopgave: 1. Inleiding over medicijnverstrekking 2. Het kind wordt ziek op school 3. Het verstrekken van medicijnen op verzoek 4. Wettelijke regels 5. Aansprakelijkheid Bijlagen: 1. Verklaring toestemming

Nadere informatie

Protocol medicijnverstrekking en informatie over medisch handelen op het Dongemond college

Protocol medicijnverstrekking en informatie over medisch handelen op het Dongemond college Beleidsstuk Protocol medicijnverstrekking en informatie over medisch handelen op het Dongemond college MT goedgekeurd op 6 april 2016 (P)MR ingestemd op 9 mei 2016 college van bestuur formeel vastgesteld

Nadere informatie

Pestprotocol. Pestprotocol Stichting Allure januari 2012 1

Pestprotocol. Pestprotocol Stichting Allure januari 2012 1 Pestprtcl Elke schl bij Stichting Allure hanteert een Pestprtcl. Het schlspecifieke Pestprtcl is een afgeleide van dit algemeen Pestprtcl. 1. Del van het pestprtcl: Wij vinden dat elk kind dat bij ns naar

Nadere informatie

Gedragscode gebruik persoonsgegevens

Gedragscode gebruik persoonsgegevens Gedragscde gebruik persnsgegevens 1. Inleiding Aanleiding en del Binnen TMG wrden p een grt aantal plaatsen en p diverse wijzen persnsgegevens Verwerkt (de definities van de wrden met een hfdletter staan

Nadere informatie

Aanduiding van een vertegenwoordiger (artikel 14 1 van de wet van 22 augustus 2002 betreffende de rechten van de patiënt)

Aanduiding van een vertegenwoordiger (artikel 14 1 van de wet van 22 augustus 2002 betreffende de rechten van de patiënt) Aanduiding van een vertegenwrdiger (artikel 14 1 van de wet van 22 augustus 2002 betreffende de rechten van de patiënt) Ik, (vrnaam en naam van de patiënt), duid hierbij nderstaande persn aan als mijn

Nadere informatie

Protocol. Medicijnverstrekking en medische handelingen op SKOFV- scholen

Protocol. Medicijnverstrekking en medische handelingen op SKOFV- scholen Protocol Medicijnverstrekking en medische handelingen op SKOFV- scholen Februari 2011 0 Inhoudsopgave Inleiding Het kind wordt ziek op school Het verstrekken van medicijnen op verzoek Medische handelingen

Nadere informatie