Door Datalab B.V. geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer:

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Door Datalab B.V. geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer:"

Transcriptie

1 Algemene Vrwaarden MyOV Dr Datalab B.V. geregistreerd bij de Kamer van Kphandel nder nummer: Wij verzeken u deze algemene vrwaarden zrgvuldig te lezen. Uw gebruik van de applicatie MyOV, die dr Datalab wrdt geëxpliteerd, en van de diensten die Datalab via haar mbiele applicaties aanbiedt, is uitdrukkelijk p vrwaarde dat u deze vrwaarden vr de dienstverlening ( Vrwaarden ) aanvaardt. Dr gebruik te maken van de applicatie erkent u uw instemming met deze Vrwaarden. Indien u geheel f gedeeltelijk niet akkrd gaat met deze Vrwaarden, dient u de applicatie niet te gebruiken. Eigendm Het auteursrecht en eigendm van de applicatie, inclusief individuele afbeeldingen, grafisch materiaal, lg s, tekst en pmaak, evenals de samenstelling van de in de App geplaatste cntent (de Cntent ), behrt te aan Datalab. MyOV en het MyOV-lg zijn merken en/f dienstmerken van Datalab in Nederland en/f andere landen. De namen van andere in de App vermelde bedrijven en prducten zijn de merken van hun respectievelijke eigenaren. Al deze merken, dienstmerken en lg s in de App, ngeacht f deze eigendm zijn van Datalab f derden, wrden hierin aangeduid als de Merken. Tenzij uit deze Vrwaarden anders blijkt, zal niets dat in de App staat, geïnterpreteerd wrden als het verlenen, nch dr implicatie f anderszins, van een licentie f recht tt gebruik van Cntent f Merken. Definities In deze Algemene Vrwaarden wrdt verstaan nder: MyOV punten: het spaarprgramma MyOV punten van DATA-LAB Punten: de punten die gespaard kunnen wrden met MyOV punten De website: Accunt: persnlijke mgeving van MyOV punten waarbinnen iedere deelnemer het eigen sald en de persnlijke gegevens kan inzien. Beheer MyOV punten: de partij die in pdracht van verschillende ververders de MyOV punten tekent, uitkeert en beheert. Algemeen Met MyOV punten spaar je Punten die je kunt verzilveren in ruil vr aantrekkelijke krtingen p prducten en activiteiten. Bvendien wrden er regelmatig leuke extra s bij deelnemende partners aangebden. Bij deelname aan het prgramma verklaar je kennis te hebben genmen van de Algemene Vrwaarden van MyOV punten en de vrwaarden van de partners van de DATA-LAB, en ga je akkrd met de tepassing ervan p de vereenkmst inzake MyOV punten tussen ju en MyOV. MyOV raadt je aan m deze Algemene Vrwaarden zrgvuldig dr te lezen vr je begint 1

2 met sparen. Lees deze vrwaarden geregeld na p de site in verband met eventuele wijzigingen. Substantiële wijzigingen van deze Algemene Vrwaarden zullen via de website f p een andere manier aan je wrden bekendgemaakt. Punten sparen 3.1 Als lid van MyOV punten spaar je Punten dr met een annieme f persnlijke plastic OVchipkaart te reizen met het penbaar verver binnen het verversgebied van de deelnemende partijen. De Punten p juw accunt kmen alleen aan ju persnlijk te en kunnen niet wrden vergedragen, k niet aan de derde kaarthuder wiens kaart je hebt tegevegd aan juw MyOV punten accunt. 3.2 De dr ju gespaarde Punten wrden vastgesteld p basis van het aantal spitsmijdingen. 3.3 Je spaart alleen Punten met de reizen waarbij een geldige check-in en check-uit transactie heeft plaatsgevnden. 3.4 Het is mgelijk m extra Punten te sparen bij specifieke acties. 3.5 Punten drukken het aantal punten uit dat bendigd is vr het verkrijgen van MyOV gelieerde prducten f diensten. De punten drukken geen geldwaarde uit en kunnen als zdanig p geen enkele wijze ingeruild wrden tegen cntant f giraal geld. Punten verzilveren 4.1 Dr in te lggen p je MyOV accunt kun je vuchers bestellen die je p lcatie kunt verzilveren. 4.2 De Punten die p juw accunt wrden gespaard kunnen alleen dr ju persnlijk wrden verzilverd. 4.3 Punten kunnen niet wrden verzilverd in ruil vr cntant geld f giraal geld. 4.4 MyOV hudt je p verschillende manieren p de hgte van de prducten en diensten die te bestellen zijn, heveel Punten je hiervr ndig hebt en welke vrwaarden daarbij van tepassing zijn. 4.5 Indien je vr een bepaald prduct f vr een bepaalde dienst niet vldende Punten hebt, is bestellen niet mgelijk tenzij vermeld staat dat bijbetalen mgelijk is. 4.6 Op het verzilveren van Punten zijn, naast de Algemene Vrwaarden van MyOV, altijd de (algemene) vrwaarden van de betreffende aanbieder van de prducten f diensten van tepassing. 4.7 Naast deze Algemene Vrwaarden zijn k de eventuele bekingsvrwaarden van de betreffende aanbieder van de prducten f diensten van tepassing. 4.8 MyOV en de partners behuden zich het recht vr m een transactie te weigeren. 4.9 Op het mment dat je bij MyOV (direct f indirect) een beking en/f reservering maakt vr reizen en/f uitstapjes, is je reservering en/f bestelling bindend. Dit betekent dat als je beking en/f reservering dr MyOV f dr één van de partners gehnreerd wrdt, je de verschuldigde Punten - inclusief eventuele ksten van de reis f het uitstapje - vanaf dat mment aan MyOV respectievelijk de partner verschuldigd bent Bij annulering van een reservering f bestelling vervallen de Punten en vindt er geen restitutie van Punten plaats. 2

3 Inschrijving MyOV 5.1 Iedere natuurlijke persn met een f meerdere geldige persnlijke plastic OV-chipkaart(en) kan p de site een accunt aanmaken, waarp gespaarde en verzilverde Punten wrden bij- en afgeschreven. Het is tegestaan de persnlijke OV-chipkaart van een andere kaarthuder aan je accunt te te vegen, mits deze daarte uitdrukkelijk testemming vr geeft. 5.2 Vr minderjarigen tussen de 12 en 16 jaar dienen de uders f wettelijke vertegenwrdigers testemming te verlenen vr deelname. Vr minderjarigen nder de 12 jaar is deelname niet mgelijk. MyOV accunt 6.1 Dr in te lggen p je accunt kun je de dienstregeling inzien en je v-chipkaart sald. Tevens krijg je een reisadvies en zie je p welke mmenten jij buiten de spits punten kunt sparen. Met de punten spaar je vr prducten. De prducten kun je aanschaffen dr vuchers in te wisselen. 6.2 Indien je van mening bent dat het Punten-verzicht njuistheden bevat, kun je cntact pnemen via 6.3 Punten zijn niet verdraagbaar en wrden nit met terugwerkende kracht tegekend (bijvrbeeld in geval van beëindiging van het lidmaatschap, vermissing f diefstal van de OVchipkaart en technische stringen). 6.4 Indien je langdurig geen Punten spaart en/f geen Punten besteedt, is Beheer MyOV gerechtigd het accunt p te heffen. Hierver wrd je tijdig geïnfrmeerd. 6.5 Indien er gedurende een nafgebrken peride van 6 maanden geen Punten p juw accunt zijn bij- f afgeschreven, ntvang je van MyOV een waarin je daarp geattendeerd wrdt. Indien daarna binnen 2 maanden geen Punten meer p juw sald wrden bij- f afgeschreven, beëindigt MyOV het accunt (11.2). 6.6 Als je langer dan een jaar niet reist met een van de deelnemende verversbedrijven, wrdt je accunt autmatisch p inactief gezet. Hierver wrd je tijdig geïnfrmeerd. Verlies en diefstal van de OV-chipkaart 7.1 In geval van verlies f diefstal van juw OV-chipkaart(en) adviseert MyOV dat je z snel mgelijk je kaart blkkeert. Dit kan via de Klantenservice van OV-chipkaart, bereikbaar via telefnnummer ( 0,50 p.g.). 7.2 Zdra juw OV-chipkaart is geblkkeerd, kun je deze niet meer gebruiken m te reizen en Punten te sparen f te besteden. 7.3 Bij verlies f diefstal van je OV-chipkaart lpen je Punten geen gevaar, want die staan veilig p je accunt. Dr het ude OV-chipkaartnummer te verwijderen en een nieuwe OV-chipkaart te te vegen kun je - na activatie - gewn weer verder sparen. 7.4 Bij verlies f diefstal ben je als reiziger en spaarder tt het mment van blkkering verantwrdelijk en aansprakelijk vr de schade die vrtvleit uit het gebruik van juw OVchipkaart. Aansprakelijkheid 9.1 MyOV en de deelnemende partners en aanbieders erkennen geen aansprakelijkheid vr ngeautriseerd gebruik van juw MyOV punten-accunt, OV-chipkaart en frauduleus verzilveren van Punten. 9.2 Indien je vermedt dan wel redelijkerwijs hebt kunnen vermeden dat er een futieve bij- f afschrijving van Punten heeft plaatsgevnden, ben je verplicht dit te melden aan de desbetreffende deelnemende partner en/f MyOV. 3

4 9.3 MyOV kan niet aansprakelijk wrden gesteld vr enige schade verrzaakt dr (gebreken aan) de dr haar verstrekte prijzen en/f prducten f diensten verkrijgbaar via MyOV. 9.4 MyOV en de dr haar ingeschakelde hulppersnen f derden kunnen niet aansprakelijk wrden gesteld vr eventuele technische stringen aan de site f in de app. Wijzigingen 10.1 MyOV behudt zich het recht vr m in vrkmende gevallen bepaalde prducten f diensten binnen het spaaraanbd in te trekken f te wijzigen, en prducten f diensten te te vegen MyOV behudt zich het recht vr de waarde van een prduct f dienst in Punten en/f het bedrag van bijbetaling te wijzigen. Beëindiging deelname 11.1 Je bent te allen tijde gerechtigd juw deelname aan MyOV punten te beëindigen. Dit kan via de app Na beëindiging kunnen er geen Punten meer p juw sald wrden bij- f afgeschreven dr de deelnemer Beheer MyOV is gerechtigd juw accunt met nmiddellijke ingang p te heffen en de betreffende Punten te laten vervallen indien er sprake is van fraude, het verschaffen van nvlledige f njuiste infrmatie, je in strijd handelt met de tepasselijke vrwaarden, je misbruik maakt van de rechten die je hebt als deelnemer aan MyOV en/f wanneer je p enige andere wijze handelt waardr schade wrdt berkkend aan MyOV f de deelnemende (vaste) partners. Beëindiging MyOV 12.1 MyOV lpt vanaf 1 juni 2015 tt een nader dr MyOV te bepalen mment. MyOV kan het prgramma p ieder mment eenzijdig beëindigen en zal dit p de site bekend maken In geval van beëindiging van MyOV vervalt het recht de p juw accunt bijgeschreven Punten/ Vuchers te verzilveren bij de deelnemende partners. Crrespndentie/adreswijziging 13.1 Crrespndentie met betrekking tt MyOV punten zal wrden geznden naar het bij MyOV laatst pgegeven adres. In geval van een wijziging dien je dit via de app dr te geven. Persnlijke gegevens 14.1 Juw persnlijke gegevens (nder andere NAW-gegevens, telefnnummer, OVchipkaartnummer(s) en reisgegevens) en eventueel aan juw accunt gekppelde gegevens van tegevegde kaarten van andere kaarthuders, zijn pgenmen in het bestand van MyOV. Deze gegevens zullen vertruwelijk en cnfrm de Wet Bescherming Persnsgegevens behandeld wrden Bvengenemd bestand is nder de naam m nder meldingsnummer aangemeld bij het Cllege Bescherming Persnsgegevens te Den Haag Wanneer je geen gerichte MyOV aanbiedingen wilt ntvangen, kun je dat via de drgeven Vr het uitgebreide Privacystatement verwijzen wij je naar het Privacystatement p de site. Hierin staat mschreven welke persnlijke gegevens in het kader van MyOV wrden verwerkt en met welke deleinden, en he MyOV en de deelnemende partners met juw persnlijke gegevens mgaan. Tevens kun je hierin lezen he je je tegen bepaalde verwerkingen kunt verzetten. 4

5 Klachten 15.1 Ondanks alle zrgvuldigheid die MyOV besteedt aan de service kan het vrkmen dat je niet tevreden bent. Juw klacht kun je per mail kenbaar maken aan nze Klantenservice via 15.2 Je dient juw klacht z snel mgelijk aan ns bekend te maken en wel binnen drie maanden nadat je klacht is ntstaan. Klachten die na aflp van deze termijn binnenkmen, wrden niet meer in behandeling genmen. Sltbepalingen 16.1 Het merk MyOV is geregistreerd Niets uit de inhud van MyOV mag wrden verveelvudigd dan wel gepubliceerd znder uitdrukkelijk testemming van de DATA-LAB BV MyOV is gerechtigd deze vrwaarden te wijzigen en zal je hiervan p de hgte brengen. Na wijziging van de Algemene Vrwaarden kmen de ude Algemene Vrwaarden te vervallen Eventuele geschillen kunnen uitsluitend wrden vrgelegd aan de bevegde rechter in Nederland. Het Nederlands recht is van tepassing p je vereenkmst met MyOV punten en deze vrwaarden. Tepasselijk recht Deze Vrwaarden en de uitvering daarvan vallen nder Nederlands recht. U stemt in met en nderwerpt uzelf aan Nederlandse jurisdictie, met betrekking tt alle kwesties en cntrverses die ntstaan uit uw gebruik van de applicatie en deze Vrwaarden. Vr zver tegestaan dr de wet dienen claims en acties naar aanleiding van f met betrekking tt uw tegang f gebruik van de applicatie binnen 2 maanden na de datum waarp de rzaak van de claim f actie ntstnd aanhangig te wrden gemaakt. Datalab beheert en expliteert de applicatie vanuit haar hfdkantr in Amersfrt te Nederland. De applicatie is mgelijkerwijs niet geschikt f beschikbaar vr gebruik in andere lcaties. Indien u deze Site buiten Nederland gebruikt, bent u verantwrdelijk vr naleving van de plaatselijke wetgeving. 5

Spelregels ebook cadeau

Spelregels ebook cadeau Spelregels ebk cadeau Inhudspgave: Artikel 1 - Definities Pagina: 1 Artikel 2 - Identiteit van de ndernemer Pagina: 1 Artikel 3 - Tepasselijkheid Pagina: 2 Artikel 4 - Het aanbd Pagina: 2 Artikel 5 - De

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Digi-Muse B.V. AV 1 november 2013

Algemene Voorwaarden Digi-Muse B.V. AV 1 november 2013 Algemene Vrwaarden Digi-Muse B.V. AV 1 nvember 2013 Bij de aankp van prducten heeft de cnsument de mgelijkheid de vereenkmst znder pgave van redenen te ntbinden gedurende 7 dagen. Uitgeslten van dit recht

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN DATACENTER NOORD B.V. Inleiding. ARTIKEL 1 Definities. ARTIKEL 2 Werkingsfeer en aard voorwaarden. ARTIKEL 3 Totstandkoming.

ALGEMENE VOORWAARDEN DATACENTER NOORD B.V. Inleiding. ARTIKEL 1 Definities. ARTIKEL 2 Werkingsfeer en aard voorwaarden. ARTIKEL 3 Totstandkoming. ALGEMENE VOORWAARDEN DATACENTER NOORD B.V. Inleiding. Tevens gedepneerd bij de Kamer van Kphandel Leeuwarden,, nder nummer 01121628. Te allen tijde raadpleegbaar p de website van DataCenter Nrd B.V. ARTIKEL

Nadere informatie

Richtlijnen en dienstbeschrijving Website

Richtlijnen en dienstbeschrijving Website Richtlijnen en dienstbeschrijving Website 1. Inleiding Deze Richtlijnen en Dienstbeschrijving Website Services ( Richtlijnen ) vrmen een aanvulling p de Algemene Vrwaarden van Khris.nl ( Algemene Vrwaarden

Nadere informatie

Waarom krijg ik bij LeasePlan Bank een aantrekkelijke rente?

Waarom krijg ik bij LeasePlan Bank een aantrekkelijke rente? Veelgestelde vragen Over LeasePlan Bank Wie is LeasePlan Bank? LeasePlan Bank is een Nederlandse internetspaarbank. Wij zijn nderdeel van het wereldwijd pererende LeasePlan Crpratin N.V. Klanten kunnen

Nadere informatie

1. Bereik. 1.3. De Database en de Data hebben het volgende doel:

1. Bereik. 1.3. De Database en de Data hebben het volgende doel: Gebruiksvrwaarden - trustbx v.2-16.06.2014 1. Bereik 1.1. Trustbx B2C is een geregistreerd handelsmerk van GS1 Belgium and Luxemburg, en is een database ( Database ), in exclusief bezit van GS1 Belgium

Nadere informatie

TripleM Design Vliehors 10 8223 CX Lelystad ALGEMENE VOORWAARDEN

TripleM Design Vliehors 10 8223 CX Lelystad ALGEMENE VOORWAARDEN Vliehrs 10 ALGEMENE VOORWAARDEN Acceptatie U accepteert deze algemene vrwaarden p het mment dat u akkrd gaat met een fferte. Wijziging TripleM Design heeft het recht m deze algemene vrwaarden te wijzigen

Nadere informatie

Algemene voorwaarden trainingen Edunova

Algemene voorwaarden trainingen Edunova Algemene vrwaarden trainingen Edunva Edunva Meddsestraat 47 Winterswijk Artikel 1. Definities Opdrachtgever: de natuurlijke persn f rechtspersn, met wie een vereenkmst met betrekking tt deelname aan een

Nadere informatie

Reglement OC en COR. Kinderdagverblijven (KDV), Buitenschoolse opvang (BSO), Halve Dagopvang (HaDO) en Tienercentrum (TC) Versie juni 2011

Reglement OC en COR. Kinderdagverblijven (KDV), Buitenschoolse opvang (BSO), Halve Dagopvang (HaDO) en Tienercentrum (TC) Versie juni 2011 Reglement OC en COR Kinderdagverblijven (KDV), Buitenschlse pvang (BSO), Halve Dagpvang (HaDO) en Tienercentrum (TC) Versie juni 2011 Telichting bij Reglement Oudercmmissie en Reglement Centrale Ouderraad

Nadere informatie

Alle betrokken partijen rondom een pleegzorgplaatsing hebben een eigen en een gezamenlijke

Alle betrokken partijen rondom een pleegzorgplaatsing hebben een eigen en een gezamenlijke Hfdstuk 7 l Overige Zaken Alle betrkken partijen rndm een pleegzrgplaatsing hebben een eigen en een gezamenlijke verantwrdelijkheid vr het z ged mgelijk verlpen van de plaatsing. Overleg en afstemming

Nadere informatie

Training Presenteren

Training Presenteren Training Presenteren In deze cursus van 2 dagen ver het geven en verzrgen van presentaties met alles wat daarbij kmt kijken aan vrbereidingen en cmmunicatie, behandelen we tallze elementen en technieken

Nadere informatie

SUPPLEMENT. betreffende. Mn Services Levensloop Fonds. Subfonds: Staal Metaal & Techniek. Versienummer: 3.1.2 (231209)

SUPPLEMENT. betreffende. Mn Services Levensloop Fonds. Subfonds: Staal Metaal & Techniek. Versienummer: 3.1.2 (231209) SUPPLEMENT betreffende Mn Services Levenslp Fnds Subfnds: Staal Versienummer: 3.1.2 (231209) Levenslp (en haar subfndsen) is één van de namen waarnder het Mn Services Levenslp Fnds (en haar subfndsen)

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE DIENSTENWIJZER

INHOUDSOPGAVE DIENSTENWIJZER DIENSTENWIJZER Op alle diensten die dr Veldhuizen Investments BV wrden geleverd, zijn de Algemene Leveringsvrwaarden van tepassing. Deze vrwaarden zijn gedepneerd bij de K.v.K Centraal Gelderland. De tekst

Nadere informatie

Gedragscode Goed Zorgverzekeraarschap. Bijlage - ZN-11-102

Gedragscode Goed Zorgverzekeraarschap. Bijlage - ZN-11-102 Gedragscde Ged Zrgverzekeraarschap Bijlage - ZN-11-102 Inhudspgave Pag. Vrwrd 3 Deel 1 Cde Ged Zrgverzekeraarschap 4 1.1 Inleiding 4 1.1.1 Verantwrdelijkheden van de zrgverzekeraar 4 1.1.2 Basiswaarden

Nadere informatie

Allianz@Y. Traffic Plan. Algemene Voorwaarden. VERZEKERING Traffic Plan o I.t') I.t') CL

Allianz@Y. Traffic Plan. Algemene Voorwaarden. VERZEKERING Traffic Plan o I.t') I.t') CL Allianz@Y Algemene Vrwaarden VERZEKERING I.t') I.t') CL Allianz@ Lr) Lr) a.. Allianz@) INHOUDSTAFEL Blz. Begripsmschrijvingen 5 DEEL EEN Uw cntract Artikel 1 - Vrwerp van het cntract Artikel 2 - Persnen

Nadere informatie

Hoofdstuk 6 Verzekeringen

Hoofdstuk 6 Verzekeringen Hfdstuk 6 Verzekeringen In dit hfdstuk bespreken we de meest vrkmende verzekeringen die betrekking hebben p pleegzrgplaatsingen. 1. W.A.-verzekering a. 15 b. 15-16 jaar c. 16+ d. 18 + 2. Rechtsbijstandverzekering

Nadere informatie

Allianz (ffi) lij. Persoonlijke Verzekering Lichamelijke Ongevallen. VERZEKERING Persoonlijke Verzekering Lichamelijke Ongevallen o Ir) Ir) 0..

Allianz (ffi) lij. Persoonlijke Verzekering Lichamelijke Ongevallen. VERZEKERING Persoonlijke Verzekering Lichamelijke Ongevallen o Ir) Ir) 0.. Allianz (ffi) lij Algemene Vrwaarden Persnlijke Verzekering Lichamelijke Ongevallen VERZEKERING Persnlijke Verzekering Lichamelijke Ongevallen Ir) Ir) 0.. Allianz@) '" c.. Allianz@) INHOUDSTAFEL Blz. DEEL

Nadere informatie

Customer Due Diligence Beleid

Customer Due Diligence Beleid Custmer Due Diligence Beleid Syntrus Achmea Vermgensbeheer B.V. Versie 1.0, nvember 2014 Custmer Due Diligence Beleid Syntrus Achmea Vermgensbeheer B.V. 1 van 14 Inhudspgave 1 INLEIDING... 4 1.1 REIKWIJDTE

Nadere informatie

Werken met uitzendkrachten

Werken met uitzendkrachten Uitzendkrachten-Werken met uitzendkrachten-telichting 1/8 Werken met uitzendkrachten Uitzendkrachten zijn werknemers die vallen nder twee srten werkgevers. Enerzijds heeft men de werkgever van de uitzendkracht

Nadere informatie

Inleiding... 3. Toepasselijke wettelijke bepalingen... 4 Wie is kunstenaar in de ogen van de RVA?... 5

Inleiding... 3. Toepasselijke wettelijke bepalingen... 4 Wie is kunstenaar in de ogen van de RVA?... 5 Werklsheid Juw rechten en plichten Inhud Inleiding... 3 Tepasselijke wettelijke bepalingen... 4 Wie is kunstenaar in de gen van de RVA?... 5 Deel 1 Wanneer heb je recht p een werklsheidsuitkering?... 8

Nadere informatie

BlackBerry Standard Support

BlackBerry Standard Support BlackBerry Standard Supprt Versie 2.5 Auteur Ken Wittevrngel Datum 24 ktber 2006 Bladzijde 2 Inhudspgave 1 SERVICE TIJDEN...3 2 BEREIKBAARHEID...4 3 DIENSTVERLENING...5 4 INCIDENTENBEHEER...6 4.1 PROCEDURE

Nadere informatie

2014-2015. Trainingsinformatieblad nr. 31_O. Coöperatie Baronije UA

2014-2015. Trainingsinformatieblad nr. 31_O. Coöperatie Baronije UA nr. 31_O Cöperatie Barnije UA 2014-2015 Cöperatie Barnije UA Edisnbaan 16a - 3439 MN NIEUWEGEIN Pstbus 1383-3430 BJ NIEUWEGEIN T: 030-214 80 34 (algemeen) F: 030-214 80 36 E: cntact@barnije.nl KVK: 30283429

Nadere informatie

Vallen niet echt onder de rubriek Omnium, maar kunnen ook in het kader van een autoverzekering worden afgesloten :

Vallen niet echt onder de rubriek Omnium, maar kunnen ook in het kader van een autoverzekering worden afgesloten : De Omnium verzekering : wat zit daar allemaal in? Naast de verplichte verzekering 1, waarbij de burgerrechtelijke aansprakelijkheid (BA) met wrden gedekt bij het gebruik van een mtrvertuig p de penbare

Nadere informatie

OFFERTEAANVRAAG VOOR DIENSTEN BESTEK NR. DLA/COM/13. 02. Onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking Ontwikkelen van de website www.vgc.

OFFERTEAANVRAAG VOOR DIENSTEN BESTEK NR. DLA/COM/13. 02. Onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking Ontwikkelen van de website www.vgc. BIJLAG Bijlage nr. 1 Bestek nderhandelingsprcedure znder bekendmaking vr het ntwikkelen van de website www.vgc.be OFFRTAANVRAAG VOOR DINSTN BSTK NR. DLA/COM/13. 02 Onderhandelingsprcedure znder bekendmaking

Nadere informatie

Toezicht Dataretentie en het verwerken van persoons-en locatiegegevens voor bedrijfsdoeleinden

Toezicht Dataretentie en het verwerken van persoons-en locatiegegevens voor bedrijfsdoeleinden Agentschap Telecm Ministerie van Ecnmische Zaken, Landbuw en Innvatie Tezicht Dataretentie en het verwerken van persns-en lcatiegegevens vr bedrijfsdeleinden De l-meting Clfn Aan Hfd Tezicht Team Infrmatieveiligheid

Nadere informatie

ideal Advanced ING Wholesale Banking Integratiehandleiding PHP voor ideal Advanced Versie 2.3, april 2010 Inhoud

ideal Advanced ING Wholesale Banking Integratiehandleiding PHP voor ideal Advanced Versie 2.3, april 2010 Inhoud ideal Advanced ING Whlesale Banking Integratiehandleiding PHP vr ideal Advanced Versie 2.3, april 2010 Inhud Inhud... 1 1 Intrductie... 4 1.1 Overzicht... 4 1.2 Verplichtingen... 4 1.3 Aanvullende vragen?...

Nadere informatie

Deel IV: Dagelijkse boekingen in UNIT4 Accounting

Deel IV: Dagelijkse boekingen in UNIT4 Accounting Deel IV: Dagelijkse bekingen in UNIT4 Accunting UNIT4 Accuntancy B.V. Telefn 0318 581600 De Schutterij 27 Telefax 0318 581610 Pstbus 755 Supprtlijn 0318 581750 3900 AT Veenendaal Supprtfax 0318 581610

Nadere informatie

Gemeentelijk reglement betreffende de erkenning en de subsidiëring van het jeugdwerk

Gemeentelijk reglement betreffende de erkenning en de subsidiëring van het jeugdwerk Gemeentelijk reglement betreffende de erkenning en de subsidiëring van het jeugdwerk 2 I. ALGEMENE BEPALINGEN Art. 1 - Binnen de perken van de kredieten, daarte gedgekeurd p de gemeentebegrting, kunnen

Nadere informatie

Besluit nr. 1046047 d.d. 5 maart 2013 van Gedeputeerde Staten van Fryslân

Besluit nr. 1046047 d.d. 5 maart 2013 van Gedeputeerde Staten van Fryslân Uitgegeven: 20 maart 2013 2013, nr. 17 PROVINCIAAL BLAD VAN FRYSLÂN Gedeputeerde Staten van Fryslân, gelet p artikel 125 Ambtenarenwet en artikel I 2 van de Cllectieve Arbeidsvrwaardenregeling prvincies

Nadere informatie

Handleiding voorbereidingsopdracht

Handleiding voorbereidingsopdracht Handleiding vrbereidingspdracht Verplichte training berepsethiek accuntants in business Uitleg prces en inhud Algemeen: telichting vrbereidingspdracht Inleiding Vrafgaand aan de verplichte training Berepsethiek

Nadere informatie