Protocol voor afname Centraal Ontwikkelde Examens Nederlandse taal en rekenen.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Protocol voor afname Centraal Ontwikkelde Examens Nederlandse taal en rekenen."

Transcriptie

1 . Bij de afname van examens zijn diverse functinarissen van de nderwijsinstelling betrkken. In dit prtcl wrden de vlgende (grepen van) examenbetrkkenen nderscheiden, met een krte mschrijving van de betrkkenheid bij de Centraal Ontwikkelde Examens (COE). Eén persn kan meerdere rllen f functies vervullen. Cntactpersn COE dr het bevegd gezag aangewezen functinaris die het aanspreekpunt p instellingsniveau is vr de cmmunicatie ver de COE s met het CvE en tt taak heeft m de medewerkers te vrzien van relevante infrmatie hiermtrent. Examencmmissie Het bevegd gezag van een instelling f exameninstelling stelt, al dan niet in samenwerking met een f meer bevegde gezagsrganen van andere instellingen, een examencmmissie in ten beheve van de rganisatie en het afnemen van de examens vr elke dr de instelling verzrgde pleiding f vr grepen van pleidingen. Medewerker functinaris van de instelling die nder de verantwrdelijkheid van de examencmmissie betrkken is bij de centraal ntwikkelde examens, zals surveillanten, medewerkers examenbureau, rstermakers, etc. Prtal-accuntbeheerder Elke instelling heeft minimaal één prtal-accunt. Elk prtal-accunt heeft een prtal-accuntbeheerder. De prtal-accuntbeheerder is vr Cit aanspreekpunt in de cntacten ver de techniek en de lgistiek van de examinering. Deze prtalaccuntbeheerder ntvangt dan rechtstreeks van Cit het bendigde materiaal vr de examinering. Bij alle cmmunicatie tussen Cit en de prtal-accuntbeheerder ntvangt de cntactpersn van de desbetreffende instelling een CC. Systeembeheerder medewerker(s) die belast is/zijn met de technische aspecten van de digitale examinering. Kandidaat een deelnemer die het centraal ntwikkeld examen aflegt, met afleggen f heeft afgelegd. De examencmmissie kan de haar in dit prtcl tebedeelde taken delegeren, maar blijft eindverantwrdelijke vr deze taken. De examencmmissie draagt de medewerkers p m de werkzaamheden met inachtneming van dit prtcl te verrichten en ervr te zrgen dat de geheimhuding van de examenpgaven niet geschnden wrdt. Hierbij gelden de vlgende richtlijnen: Onder geheimhuding van de pgaven van een digitaal centraal ntwikkeld examen wrdt het vlgende verstaan: a. de pgaven zijn tegankelijk vr de kandidaat tijdens de examenzitting waaraan hij deelneemt; b. dr de kandidaat gemaakte ntities mgen dr de kandidaat niet wrden meegenmen; c. de pgaven zijn tegankelijk vr medewerkers van de schl vr zver dat en p het mment dat dit ndzakelijk is vr de afname; d. het is niet tegestaan m een papieren uitdraai te maken van het gemaakte centraal examen. De examencmmissie wrdt geacht de medewerkers van zijn schl p te dragen m: 1

2 bvenstaande bepalingen in acht te nemen; elk centraal ntwikkeld examen uitsluitend te gebruiken vr het del waarvr het bestemd is, te weten als centraal examen.*) ; te vrkmen dat examenpgaven en/f examenafnames wrden geftgrafeerd/gefilmd en/f registraties (zals (digitale) schermafdrukken) daarvan znder testemming van het Cllege vr Examens wrden gemaakt dan wel verspreid; te vrkmen dat kandidaten tijdens een afname tegang hebben tt een f meerdere andere examens dan vr die betreffende afname ingepland staat**); geen infrmatie, in welke zin dan k, ver de inhud van enig centraal examen met derden uit te wisselen ***). *) Dat betekent dat efenen met centrale examens niet is tegestaan. Hiervr mgen alleen de vrbeeldexamens gebruikt wrden. Ok is het niet tegestaan m de digitale examens (klassikaal) met de kandidaten te bespreken. **) De tetsleider zrgt er vr dat er per kandidaat per vak maar één variant ingepland staat. Tevens zrgt de tetsleider er vr dat ingeplande examens pas vlak vr de afname vrijgegeven wrden, zdat de kandidaat p het mment van afname geen andere tets kan penen dan de alleen het vr dat tijdstip ingeplande centraal ntwikkelde examen. ***) Onder derden wrdt hier verstaan: iedereen die niet uit hfde van zijn betrekking in een mb-instelling betrkken is bij de afname van het desbetreffende digitale centraal ntwikkelde examen. De term kandidaat is synniem aan de in de WEB gebruikte term deelnemer. Dientengevlge is het dcenten niet tegestaan m via frums p het internet te discussiëren ver pgaven. Wat eventueel wel kan is dat enkele dcenten van verschillende instellingen telefnisch f tijdens een beslten sessie spreken ver het centraal ntwikkeld examen. Dcenten dienen zich er van bewust te zijn dat infrmatie in handen kan kmen van mensen vr wie deze infrmatie niet bedeld is en dat het uitlekken van infrmatie ver de centraal ntwikkelde examens de belangen van de kandidaten kan schaden. Vr inhudelijke vragen f reacties kunnen dcenten terecht bij de Examenlijn van het CvE. Over de dr Cit verstrekte vrbeeldexamens kan uiteraard wel vrijelijk wrden gecmmuniceerd. Het lgbek 1. De lcatie-examensecretaris beheert gedurende het hele prces van ntvangst van de exameninstrumenten tt en met de cijferbepaling een lgbek. In dit lgbek staan krt de verrichte handelingen alsmede de namen van de betrkken medewerker (zie vrbeeld). Tijdstip Activiteit Plaats Namen Parafen betrkkenen Een gede registratie van handelingen in een lgbek is van belang vr de ndzakelijke zrgvuldigheid en vr als achteraf nregelmatigheden wrden verndersteld. De Inspectie van het Onderwijs gebruikt dit lgbek bij het uitefenen van tezicht p de afname van de COE s in het mb. 2

3 2. Alle bij de handelingen betrkken medewerkers paraferen in het lgbek vr geheimhuding. 3. De medewerkers dienen k schriftelijk te verklaren dat zij kennis genmen hebben van dit prtcl en naar vermgen hun werkzaamheden ten beheve van de centraal ntwikkelde examens met inachtneming van dit prtcl zullen verrichten. Handelwijze vraf 4. Het bevegd gezag maakt elk jaar vr 1 augustus bekend wie als cntactpersn vr het CvE vr de betreffende nderwijsinstelling zal ptreden. 5. Het bevegd gezag zrgt ervr dat alle kandidaten ruim vr aanvang van de examenperide juist en vlledig zijn geïnfrmeerd ver de wijze van examinering, de wijze waarp wrdt mgegaan met afwezigheid (met f znder geldige reden), te laat kmen en nwel wrden. Hetzelfde geldt vr het vraf infrmeren van kandidaten ver de regels ten pzichte van fraude en tegestane hulpmiddelen. Handelwijze bij ntvangst examendcumenten 6. De instelling ntvangt de centraal ntwikkelde examens en de examencmmissie gaat na f de exameninstrumenten de juiste en vlledige infrmatie bevatten en f deze infrmatie tegankelijk is. Handelwijze bij vrbereiding en installatie digitale bestanden 7. De examencmmissie ziet erp te dat bij de technische vrbereiding p de afname van een centraal ntwikkeld examen rekenen respectievelijk Nederlandse taal geen werknemers betrkken zijn die belast zijn met nderwijs in deze vakken aan deelnemers van de betreffende instelling. 8. Indien van tepassing draagt de systeembeheerder zrg vr de installatie van de COE s p het netwerk van de instelling en de verbinding met de centrale cmputer van Cit. De systeembeheerder maakt hierbij gebruik van de hiervr pgestelde handleiding. 9. De examencmmissie draagt er zrg vr dat vóór de examenafname alleen dr haar bevegd verklaarden tegang hebben tt de examendcumenten. 10. De examencmmissie draagt de medewerkers p m te den wat in hun vermgen ligt m de geheimhuding te waarbrgen en daarbij de vlgende uitgangspunten in acht te nemen: Als een (digitaal) examendcument vraf met wrden gepend, geïnstalleerd f klaargezet, dan gebeurt dat nder de supervisie van de examencmmissie niet eerder dan ndig is, maar wel zó tijdig dat de ndzakelijke vrbereidende werkzaamheden in alle rust kunnen wrden verricht. Als een examendcument vraf met wrden gepend, geïnstalleerd f anderszins met wrden vrbereid, dan gebeurt dat in een ruimte waar de geheimhuding van de examendcumenten gewaarbrgd blijft. Waar dat praktisch haalbaar is, wrden handelingen dr twee medewerkers verricht. Dat beschermt degenen die inzage in de geheime dcumenten krijgen tegen zichzelf, maar vral k tegen eventuele vermedens van nzrgvuldigheid bij derden. Handelwijze bij planning 11. De examencmmissie is verantwrdelijk vr: de planning van de afnames binnen de examenperide; het tijdig infrmeren van de kandidaten ver het afnametijdstip; 3

4 indien van tepassing: bepalen p welke cmputer een examen wrdt klaargezet vr uitznderingssituaties (zie k nder Handelswijze bij afname: kandidaten met een beperking); Deelname 12. De instelling met binnen de vr de student geldende studieduur in ieder geval twee gelegenheden prgrammeren vr afname van de centrale examens, zdat de student de tweede gelegenheid eventueel kan benutten vr een herkansing. 13. Een kandidaat mag per peride slechts één maal een COE Nederlandse taal en één maal een COE rekenen den. Herkansing vindt plaats in een vlgende examenperide. 14. In geval van niet verschijnen van de kandidaat p een ingersterd afnamemment, kan de examencmmissie beslissen dat de kandidaat p een ander mment in dezelfde peride het examen mag afleggen znder dat dit geldt als herkansing. Ongeldig verklaren 15. Indien het examen afgebrken wrdt dr vermacht (bijvrbeeld nwel wrden van de kandidaat f technische stringen), kan het examen ngeldig verklaard wrden. Daarbij gelden de vlgende richtlijnen: a. ngeldigheidsverklaringen p individueel niveau. In deze gevallen wrdt dr de examencmmissie hiermtrent beslist. In verleg met CvE wrdt een nieuwe variant van het examen tegewezen die p een later mment in dezelfde afnameperide afgenmen kan wrden. b. calamiteiten die betrekking hebben p cllectieve ngeldigheidsverklaringen (zittingsniveau) zals in geval van langdurige strmstringen, etc. Ok in deze gevallen wrdt dr de examencmmissie hiermtrent beslist. In verleg met CvE wrdt een nieuwe variant van het examen tegewezen die p een later tijdstip in dezelfde afnameperide afgenmen kan wrden. 16. In aanvulling p vrgaande artikel, tellen ngeldig verklaarde afnames niet mee als kans. Afnamecndities 17. De examencmmissie draagt er zrg vr dat: vldende tezicht aanwezig is en de surveillant geïnstrueerd is; het examen, p het ingeplande mment vr de kandidaat tegankelijk is; de examensfeer en cndities gewaarbrgd zijn; de kandidaat tijdens de afname uitsluitend gebruik kan maken van tegestane hulpmiddelen vrkmen wrdt dat kandidaten kennis kunnen nemen van elkaars antwrden; kandidaten na aflp van een afname geen papier en/f aantekeningen meenemen uit de examenruimte en dat de ingenmen aantekeningen wrden vernietigd. Prces-verbaal 18. Van de gehele afnameperide wrdt een prces-verbaal pgemaakt. Dit prcesverbaal vrmt de bijlage van het lgbek en wrdt dr de Inspectie van het Onderwijs gebruikt bij tezicht p de afname van de COE s. In het prces verbaal wrdt in ieder geval vermeld: 4

5 De namen en de handtekeningen van de medewerkers betrkken bij de afname; Welke kandidaten afwezig waren, te laat zijn gekmen f nwel zijn gewrden tijdens de afname; Het tijdstip van vertrek van de kandidaten; Eventuele bijznderheden zals geluidsverlast, nwel wrden van kandidaten, vrvallen die met nregelmatigheden f (mgelijke) fraude in verband zijn gebracht; Het testaan van bijzndere faciliteiten. Kandidaten met een beperking 19. Vr kandidaten met een beperking gelden de cnceptregels Aangepaste wijze examineren van dyslectische kandidaten. Als vr een kandidaat deze regels van tepassing zijn dient hiervan in het lgbek melding te wrden gemaakt. Afwezigheid 20. De examencmmissie ziet erp te dat er tussen de instelling en de kandidaat en/f de uders/ verzrgers (indien mgelijk vrafgaand aan de feitelijke afwezigheid) adequaat is gecmmuniceerd ver afwezigheid. 21. De examencmmissie: maakt p het prces-verbaal melding van de afwezigheid; hrt de kandidaat; stelt vast f de genemde reden een al dan niet geldige reden is vr afwezigheid. 22. De examencmmissie besluit cnfrm het examenreglement welke maatregel(en) genmen wrdt (wrden), waarbij het recht m minimaal eenmaal te mgen herkansen binnen de pleidingstijd in elk geval geldt. De examencmmissie infrmeert de kandidaat f, bij minderjarigheid diens uders, schriftelijk ver de wijze waarp het examen zal wrden afgernd. Te laat kmen 23. De examencmmissie bepaalt he veel een kandidaat te laat mag kmen, mits dit Maximaal een half uur na start van de afname van het examen betreft. Pas na deze dr de examencmmissie bepaalde tijd mgen kandidaten het examenlkaal verlaten. 24. De eindtijd blijft bij het te laat kmen dr de kandidaat gelijk, tenzij dr de examencmmissie anders wrdt beslten. Deze gang van zaken wrdt vermeld in het prces-verbaal. Onwel wrden 25. Een eenmaal gemaakt examen kan achteraf niet ngeldig wrden verklaard dr een melding van de kandidaat. 26. Als een kandidaat tijdens de zitting nwel wrdt, verlegt de examencmmissie in eerste instantie met de kandidaat ver de vraag f deze het examen kan vrtzetten. 27. Als de kandidaat het examen niet kan afmaken, bestaan er twee pties: de examencmmissie gaat tijdens de zitting na f de kandidaat het examen later p diezelfde dag kan vrtzetten. Als dat het geval is met de kandidaat in quarantaine blijven ttdat het examen later p de dag vrtgezet wrdt. De examencmmissie 5

6 maakt hiervan melding in het prces-verbaal. Als vrtzetting later p de dag f het in quarantaine huden van de kandidaat niet mgelijk is, geldt artikel Indien de kandidaat het examen niet p dezelfde dag kan vrtzetten, bepaalt de examencmmissie m het tijdens de zitting gemaakte examenwerk ngeldig te verklaren. Op het prces-verbaal wrdt melding gemaakt van de reden. Zie k artikel De examencmmissie infrmeert de kandidaat, bij minderjarigheid diens uders, schriftelijk ver de wijze waarp het examen zal wrden afgernd. Onregelmatigheden / fraude 30. Indien een medewerker waarneemt dat een kandidaat zich schuldig maakt aan een frauduleuze handeling/nregelmatigheid, zals gebruik maken van andere dan de tegestane hulpmiddelen, kennis nemen van elkaar antwrden, ngerlfd papier f aantekeningen meenemen vanaf de afnamelcatie, stelt hij de desbetreffende kandidaat hier terstnd van in kennis. 31. De kandidaat wrdt - als dat mgelijk is - in staat gesteld m het werk af te maken. Dit m berepsprcedures niet in de weg te staan. 32. Het vrval wrdt beschreven p het prces-verbaal. 33. Na aflp van het examen wrdt de examencmmissie van het vrval mndeling en schriftelijk in kennis gesteld. 34. De examencmmissie stelt een nderzek in, waarbij de verschillende betrkkenen wrden gehrd. 35. Nadat het nderzek is afgeslten, neemt de examencmmissie een beslissing. 36. De examencmmissie kan beslissen dat de kandidaat de vlgende examenperide alsng een examen af dient te leggen. 37. De kandidaat en, bij minderjarigheid diens uders, wrdt schriftelijk van de beslissing van de examencmmissie in kennis gesteld. 38. De kandidaat wrdt gewezen p de berepsmgelijkheid vlgens het examenreglement. 39. De examencmmissie maakt in het lgbek melding van haar beslissing. Afsluiten van het examen 40. Onder gezag van de examencmmissie wrdt er p te gezien dat de kandidaat klaar is met afleggen van het examen. In het geval van technische prblemen tijdens digitale afname mag het examen niet vrtijdig wrden afgebrken. Eerst wrdt dan cntact pgenmen met de ICT-examenhelpdesk van Cit. Indien de examencmmissie tch met besluiten tt vrtijdig afsluiten van het examen, draagt de examencmmissie daarbij zrg vr het nteren van de aard van het technische prbleem en de dr de nderwijsinstelling genmen stappen m het prbleem te verhelpen (in samenwerking met de ICT-examenhelpdesk) in het prces verbaal. Zie k artikel 15. Handelwijze bij berdeling 41. De examencmmissie stuurt de resultaten naar Cit. 6

7 Na de afname 42. De examencmmissie stelt het cijfer vr het centraal ntwikkeld examen vast cnfrm het Examen- en Kwalificatiebesluit berepspleidingen WEB. (Staatsblad 2010,294) artikel 10 en Wijziging Examen- en kwalificatiebesluit berepspleidingen WEB (Staatsblad 2012, 217) artikel I nderdelen K en M. Geheimhuding 43. De examendcumenten (pgaven en berdelingsnrmen) blijven k na de afname geheim. Het bewaren van het gemaakte examenwerk 44. Het resultaat van het gemaakte examen wrdt in het eigen administratiesysteem van de instelling bewaard. Het te bewaren examenwerk mvat de dr Cit aangeleverde rapprtage ver de resultaten waarin per kandidaat de eindscre is gegeven. Daarnaast het tegekende cijfer cnfrm de mzettingstabel. Deze gegevens wrden tt een jaar na diplmering dr de instelling bewaard. De wijze waarp kandidaten kunnen kennisnemen van de berdeling 45. De kandidaat kan kennis nemen van de berdeling van het gemaakte werk via het kandidaat rapprt dat beschikbaar is p de instelling. Bij twijfel aan de behaalde scre en/f de mzetting van de behaalde scre naar het cijfer dr de nderwijsinstelling, kan de kandidaat dit dr een dr het CvE aangewezen bjectieve, derde partij laten cntrleren. Klachten en berep 46. De kandidaat kan met klachten ver de afname van een Centraal Ontwikkeld Examen terecht bij de cmmissie van berep van de betreffende instelling, zals beschreven in het Examenreglement. 47. Met klachten ver de (ttstandkming van) het cijfer vr een Centraal Ontwikkeld Examen kan de kandidaat een civielrechtelijke prcedure starten. 7

Examenprotocol 2013-2014

Examenprotocol 2013-2014 Examenprotocol 2013-2014 In het Examenbesluit beroepsopleidingen WEB 1 staat het volgende: Artikel 6 Taken College voor examens, lid 1, onderdeel j. Het college is belast met het bij regeling vaststellen

Nadere informatie

Protocol Geheimhouding BRIANT COLLEGE 2013-2014 VMBO

Protocol Geheimhouding BRIANT COLLEGE 2013-2014 VMBO Prtcl Geheimhuding BRIANT COLLEGE 2013-2014 VMBO Basisberepsgerichte leerweg (BB) Kaderberepsgerichte leerweg (KB) Theretische leerweg (TL) Prtcl geheimhuding bij papieren centrale examens De geheimhuding

Nadere informatie

Actuele link naar deze regeling:

Actuele link naar deze regeling: Actuele link naar deze regeling: http://www.wetten.overheid.nl/bwbr0036416/ Regeling van het College voor Toetsen en Examens van 9 februari 2015, nummer CvTE-15.00621, houdende vaststelling van het examenprotocol

Nadere informatie

Protocol en klachtenregeling ongewenst gedrag

Protocol en klachtenregeling ongewenst gedrag Prtcl en klachtenregeling ngewenst gedrag Geactualiseerd: december 2016 1 I. Vrkming van ngewenst gedrag 1. Binnen de Gruitprt wrdt agressie en geweld, (seksuele) intimidatie, discriminatie, pesten en

Nadere informatie

Klachtenbeleid Stichting KOM Kinderopvang

Klachtenbeleid Stichting KOM Kinderopvang Klachtenbeleid Stichting KOM Kinderpvang KOM Kinderpvang verzrgt kinderpvang vr kinderen in de leeftijdsgrep 0 tt en met 12 jaar. Alle medewerkers van de stichting zetten zich vlledig in m kwalitatief

Nadere informatie

Zie hiervoor de bijlage bij de regeling. Handreiking Onregelmatigheden, fraude en beveiliging examens, versie 3.0 november 2014

Zie hiervoor de bijlage bij de regeling. Handreiking Onregelmatigheden, fraude en beveiliging examens, versie 3.0 november 2014 Versie 3.0 nvember 2014 HANDREIKING Onregelmatigheden, fraude en beveiliging bij examenprcessen en examenafname Deze handreiking bevat aandachtspunten en vrbeelden die schlen kunnen helpen bij het pstellen

Nadere informatie

Regeling examenprotocol centrale examinering mbo 2015 Geldend van t/m heden

Regeling examenprotocol centrale examinering mbo 2015 Geldend van t/m heden Regeling examenprotocol centrale examinering mbo 2015 Geldend van 01-08-2017 t/m heden Regeling van het College voor Toetsen en Examens van 9 februari 2015, nummer CvTE-15.00621, houdende vaststelling

Nadere informatie

Naam Klachtenprocedure SZZ versie 1.0 vastgesteld 25-6-2014 Door RvB evaluatie 25-6-2015 Door RvB

Naam Klachtenprocedure SZZ versie 1.0 vastgesteld 25-6-2014 Door RvB evaluatie 25-6-2015 Door RvB Alle zrgberderijen van SZZ zijn aangeslten bij de Federatie Landbuw en Zrg (www.zrgberen.nl). De Federatie heeft vr de cliënten van haar leden een nafhankelijke klachtencmmissie ingericht. SZZ vindt het

Nadere informatie

TOEZICHTKADER ACCREDITATIESTELSEL HOGER ONDERWIJS. september 2014

TOEZICHTKADER ACCREDITATIESTELSEL HOGER ONDERWIJS. september 2014 TOEZICHTKADER ACCREDITATIESTELSEL HOGER ONDERWIJS september 2014 INHOUD Inleiding 4 1 Del en uitvering van het tezicht 5 1.1 Wat willen we bereiken? 5 1.2 Werkwijze 5 1.3 Waarderingskader 7 2 Relatie met

Nadere informatie

Vergaderen Informatieblad (VP) IEV1 Bladzijde 1 van 7. Vergaderen

Vergaderen Informatieblad (VP) IEV1 Bladzijde 1 van 7. Vergaderen Vergaderen Infrmatieblad (VP) IEV1 Bladzijde 1 van 7 Vergaderen Vergaderen Infrmatieblad (VP) IEV1 Bladzijde 2 van 7 Vergaderen Elke vergadering kent een vaste structuur en een vaste vlgrde. Deze structuur

Nadere informatie

Schade protocol Zuiderpark Stadswalzone

Schade protocol Zuiderpark Stadswalzone Schade prtcl Zuiderpark Stadswalzne Gemeente s-hertgenbsch december 2012 Schadeprtcl Zuiderpark - Stadswalzne In dit dcument staat he de gemeente s-hertgenbsch mgaat met schadeclaims. Het is er p gericht

Nadere informatie

Klachtenregeling CSG Reggesteyn

Klachtenregeling CSG Reggesteyn Klachtenregeling CSG Reggesteyn Opnieuw vastgesteld dr het cllege van bestuur, 20 mei 2008 Instemming dr de Medezeggenschapsraad, 23 juni 2008 Redactinele aanpassingen, 6 juli 2009 Klachtenregeling CSG

Nadere informatie

Protocol voor afname

Protocol voor afname Protocol voor afname 2015-2016 Protocol centrale examinering mbo 2015-2016- Hogeschool Tio In dit protocol worden de volgende (groepen van) examenbetrokkenen onderscheiden. Hieronder volgt een korte omschrijving

Nadere informatie

Laurens Heuzinkveld mei 2015. Dyslexiebeleid 2015-2020

Laurens Heuzinkveld mei 2015. Dyslexiebeleid 2015-2020 Laurens Heuzinkveld mei 2015 Dyslexiebeleid 2015-2020 Inhud: Blz. Inleiding 3 1. Leerlingen met kenmerken van dyslexie 3 1.1 Signaleringsnderzek 2. Leerlingen in de nderbuw met een dyslexieverklaring 4

Nadere informatie

Privacy -reglement

Privacy -reglement Dit reglement is gebaseerd p de Wet Bescherming Persnsgegevens (augustus 2001), die de Wet persnsregistratie vervangt. 1. Begripsbepalingen 1. Persnsgegevens: elk gegeven betreffende een geïdentificeerde

Nadere informatie

De burgemeester, het college en de raad van de gemeente Muiden;

De burgemeester, het college en de raad van de gemeente Muiden; Vrbeeld handvest De burgemeester, het cllege en de raad van de gemeente Muiden; Gelet p artikel 169, tweede en derde lid, en artikel 180, tweede en derde lid, Gemeentewet; Hebben de vlgende uitgangspunten

Nadere informatie

WAT BEPAALT DE EUROPESE RICHTLIJN INZAKE HET RECHT OP TOEGANG TOT EEN ADVOCAAT?

WAT BEPAALT DE EUROPESE RICHTLIJN INZAKE HET RECHT OP TOEGANG TOT EEN ADVOCAAT? WAT BEPAALT DE EUROPESE RICHTLIJN INZAKE HET RECHT OP TOEGANG TOT EEN ADVOCAAT? Vicky De Suter, FOD Justitie, DGWL, Directie Strafwetgeving Een krte terugblik - CPS - studiedag 27 maart 2013 - Eurpese

Nadere informatie

IMPLEMENTATIE WET VERPLICHTE MELDCODE HUISELIJK GEWELD EN KINDERMISHANDELING GEMEENTEN NOORDOOST-BRABANT

IMPLEMENTATIE WET VERPLICHTE MELDCODE HUISELIJK GEWELD EN KINDERMISHANDELING GEMEENTEN NOORDOOST-BRABANT BIJLAGE 1 IMPLEMENTATIE WET VERPLICHTE MELDCODE HUISELIJK GEWELD EN KINDERMISHANDELING GEMEENTEN NOORDOOST-BRABANT 1. Inleiding Op 1 juli 2013 is de Wet verplichte meldcde huiselijk geweld en kindermishandeling

Nadere informatie

Zijn in de aanvraag bijlagen genoemd en zijn die bijgevoegd? Zo ja, welke? Nummer desgewenst de bijlagen.

Zijn in de aanvraag bijlagen genoemd en zijn die bijgevoegd? Zo ja, welke? Nummer desgewenst de bijlagen. Checklist berdeling adviesaanvraag 1. De adviesaanvraag Heeft de r een adviesaanvraag gehad? Let p: een rapprt is in principe geen adviesaanvraag. Met een adviesaanvraag wrdt bedeld: het dr de ndernemer

Nadere informatie

Klachtenreglement Zorgkantoor DWO/NWN

Klachtenreglement Zorgkantoor DWO/NWN Klachtenreglement Zrgkantr DWO/NWN Januari 2015 1. Algemene bepalingen De Wet langdurige zrg (Wlz) is vanaf 1 januari 2015 van kracht. Deze wet wrdt uitgeverd dr de zrgkantren. Deze kantren zijn vr smmige

Nadere informatie

Overgangsnormen Minkemalaan. cursusjaar 2015 2016

Overgangsnormen Minkemalaan. cursusjaar 2015 2016 Overgangsnrmen Minkemalaan cursusjaar 2015 2016 1 INHOUDSOPGAVE blz. Vrwrd 3 BEVORDERINGSNORMEN 1. Inleiding 4 2. Tetscijfers 5 3. Rapprtcijfers 5 4. Bevrderingsnrmen brugklas hav/vw 6 5. Bevrderingsnrmen

Nadere informatie

Deel 1. Procedure voor het indienen van een schakelprogramma

Deel 1. Procedure voor het indienen van een schakelprogramma Deel 1. Prcedure vr het indienen van een schakelprgramma Waarm een schakelprgramma? Vr telating tt de pstinitiële master pleiding Kwaliteit en veiligheid in de patiëntenzrg is een geaccrediteerd master

Nadere informatie

Vrijwilligersbeleid voetbalvereniging N.B.S.V.V.

Vrijwilligersbeleid voetbalvereniging N.B.S.V.V. Vrijwilligersbeleid vetbalvereniging N.B.S.V.V. Waarm deze richtlijn? Geen enkele amateur-sprtvereniging kan tegenwrdig ng bestaan znder de inzet en bijdrage van (veel) vrijwilligers. Ok binnen nze vereniging

Nadere informatie

Tussenrapportage: plan van aanpak raadsenquête grondexploitatie Duivenvoordecorridor.

Tussenrapportage: plan van aanpak raadsenquête grondexploitatie Duivenvoordecorridor. Tussenrapprtage: plan van aanpak raadsenquête grndexplitatie Duivenvrdecrridr. Enquêtecmmissie grndexplitatie Duivenvrdecrridr 16 februari 2015 Inhudspgave: 1. Inleiding 2. Organisatie 3. Verfijning nderzeksvraag

Nadere informatie

Voorbehouden en risicovolle handelingen binnen het primair onderwijs. Protocol Medisch Handelen

Voorbehouden en risicovolle handelingen binnen het primair onderwijs. Protocol Medisch Handelen Vrbehuden en risicvlle handelingen binnen het primair nderwijs Prtcl Medisch Handelen J.C. v.d. Wal September 2013 INHOUD Inleiding... 3 1 De leerling wrdt ziek p schl... 4 2 Het verstrekken van medicatie

Nadere informatie

toezichtsplan zwembad de Kloet versie 1 augustus 2008 Protocol toezichthouden voor huurders 1 van 5

toezichtsplan zwembad de Kloet versie 1 augustus 2008 Protocol toezichthouden voor huurders 1 van 5 tezichtsplan zwembad de Klet Prtcl tezichthuden vr huurders 1 van 5 tezichtsplan zwembad de Klet Bij alle activiteiten van de huurders waarbij zich persnen in de zwemzaal bevinden, dienen er vldende en

Nadere informatie

Dyslexie, Dyscalculie & Spellingsbegeleiding

Dyslexie, Dyscalculie & Spellingsbegeleiding Dyslexie, Dyscalculie & Spellingsbegeleiding Dyslexie en dyscalculie en spellingsbegeleiding p het Carlus Clusius Cllege Zwlle Signalering en Begeleiding dyslectische / dyscalculische leerlingen Dyslexie:

Nadere informatie

Reglement Geschillencommissie Wonen Zuid-Holland Zuid

Reglement Geschillencommissie Wonen Zuid-Holland Zuid Reglement Geschillencmmissie Wnen Zuid-Hlland Zuid DEFINITIES Artikel 1: Dit reglement verstaat nder: crpratie: de bij de Geschillencmmissie Wnen Zuid-Hlland zuid aangeslten rganisatie p wiens handelen

Nadere informatie

Kracht door balans Biofeedback opleiding

Kracht door balans Biofeedback opleiding Algemene vrwaarden De algemene vrwaarden zijn van tepassing p iedere aanbieding en fferte van, alsmede elke vereenkmst tussen Kracht dr balans, vertegenwrdigd dr Mevr. drs. D.M. Matt, hierna te nemen:

Nadere informatie

Vaststelling en screening van examens

Vaststelling en screening van examens Vaststelling en screening van examens Bijlage bij de presentatie vr het Servicepunt examinering mb, 21 maart 2014 Jan Adema, tetsdeskundig adviseur RCEC/ Cit 1 Inhud Vaststelling in perspectief... 3 Wat

Nadere informatie

Protocol bij het overlijden van een gezinslid van een leerling

Protocol bij het overlijden van een gezinslid van een leerling Prtcl bij het verlijden van een gezinslid van een leerling Algemeen: Er wrden geen mededelingen aan de pers gedaan. Het lcatie aanspreekpunt f de directeur meldt alleen dat nze 1 ste zrg de nabestaanden

Nadere informatie

Protocol Schorsing en verwijdering

Protocol Schorsing en verwijdering Prtcl Schrsing en verwijdering Versie: 19-03-2012 Basis Wet en regelgeving Wet p het Vrtgezet Onderwijs, art. 27 Inrichtingsbesluit WVO, art. 13, 14, 15 Archief CvB DN 1.4 Van tepassing p/vr Gehele schlengrep

Nadere informatie

Protocol schorsing en verwijdering van leerlingen

Protocol schorsing en verwijdering van leerlingen Prtcl schrsing en verwijdering van leerlingen Algemeen. Elke schl neemt in zijn schlgids een tekst p i.v.m. het schrsen en verwijderen van een leerling. In die tekst wrdt verwezen naar het prtcl p de website

Nadere informatie

De overeenkomst inzake geneeskundige behandeling (WGBO)

De overeenkomst inzake geneeskundige behandeling (WGBO) De vereenkmst inzake geneeskundige behandeling (WGBO) Artikel 446 1.De vereenkmst inzake geneeskundige behandeling in deze afdeling verder aangeduid als de behandelingsvereenkmst is de vereenkmst waarbij

Nadere informatie

BEGELEIDING LEERLINGEN MET DYSCALCULIE

BEGELEIDING LEERLINGEN MET DYSCALCULIE BEGELEIDING LEERLINGEN MET DYSCALCULIE Begeleiding van leerlingen met ernstige rekenprblemen en/f dyscalculie Delen en uitgangspunten Binnen het Veluws Cllege Crtenbsch hanteren wij het Prtcl Ernstige

Nadere informatie

Accreditatieprocedure Nederlandse Vereniging voor Technische Geneeskunde

Accreditatieprocedure Nederlandse Vereniging voor Technische Geneeskunde Nederlandse Vereniging vr Technische Geneeskunde p/a Technische Geneeskunde Carré CR 3.635 Pstbus 217 7500 AE ENSCHEDE Accreditatieprcedure Nederlandse Vereniging vr Technische Geneeskunde Versie: 27-12-2013

Nadere informatie

ONTWIKKELPLAN SAMEN VERANTWOORDELIJK EN BETROKKEN

ONTWIKKELPLAN SAMEN VERANTWOORDELIJK EN BETROKKEN ONTWIKKELPLAN SAMEN VERANTWOORDELIJK EN BETROKKEN INLEIDING Dit dcument vervangt de mnitrprcedure die blmd en de eerder samen hebben pgesteld en die aan elke nieuwe LMD deelnemer 1 van ntwikkelactiviteiten

Nadere informatie

Controleprotocol Sociaal Domein

Controleprotocol Sociaal Domein Cntrleprtcl Sciaal Dmein Cntrleprtcl vr de accuntantscntrle bij: dr de gemeenten in de regi Amersfrt* gesubsidieerde rganisaties vr Jeugdzrg en WMO dr de gemeenten in de regi Amersfrt f dr de gemeente

Nadere informatie

Protocol time-out, schorsing en verwijdering van leerlingen

Protocol time-out, schorsing en verwijdering van leerlingen Prtcl time-ut, schrsing en verwijdering van leerlingen Status beleidscyclus Instemming GMR : 21 september 2016 Definitief vastgesteld dr CvB : 22 september 2016 Bevegdheid GMR: Advies van de GMR.b.v. artikel

Nadere informatie

Wij doen graag zaken!

Wij doen graag zaken! BRIXS Wij den graag zaken! De algemene vrwaarden van BRIXS GROEP zijn gedepneerd bij de kamer van kphandel te Den Haag nder nummer 59425458. Laatste wijziging 1 maart 2014. Algemene Vrwaarden BRIXS GROEP

Nadere informatie

Voorwaarden voor deelname en verklaring van vertrouwelijkheid. I. Voorwaarden voor deelname

Voorwaarden voor deelname en verklaring van vertrouwelijkheid. I. Voorwaarden voor deelname Vrwaarden vr deelname en verklaring van vertruwelijkheid I. Vrwaarden vr deelname 1- De "Prijs Karel Van Miert vr Studenten" wrdt uitgereikt aan een student(e) aan één van de hgeschlen f universiteiten

Nadere informatie

Aanmeldformulier cursus

Aanmeldformulier cursus Aanmeldfrmulier cursus Cursus Prijs Gegevens Deelnemer Geslacht Achternaam* Vrletter(s)* Repnaam* Man / Vruw Gebrtedatum* Gebrtegemeente* Gebrteland* Burgerservicenummer* Berep / Functie Adresgegevens

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Prestum.nl

Algemene Voorwaarden Prestum.nl Algemene Vrwaarden Prestum.nl Inhudspgave: Artikel 1 - Definities Artikel 2 - Tepasselijkheid Artikel 3 - Het aanbd Artikel 4 - De vereenkmst Artikel 5 - Herrepingsrecht Artikel 6 - Ksten in geval van

Nadere informatie

INHOUD. Hoofdstuk 1 Inleiding 2

INHOUD. Hoofdstuk 1 Inleiding 2 INHOUD Hfdstuk 1 Inleiding 2 Hfdstuk 2 Wat hudt die extra begeleiding in? 4 LWOO Praktijknderwijs Wie kmt ervr in aanmerking? Wie beslist daarver? Hfdstuk 3 Wat hudt het nderzek van het COB in? 7 Welke

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement ombudsdienst A.V. Ziekenhuis Oost-Limburg

Huishoudelijk reglement ombudsdienst A.V. Ziekenhuis Oost-Limburg Huishudelijk reglement mbudsdienst A.V. Ziekenhuis Ost-Limburg 1 Inhud 1. Inleiding en verwijzing naar wettelijke bepalingen... 3 2. Tepassingsgebied... 3 3. Gedkeuring en inzage huishudelijk reglement...

Nadere informatie

Gastouderbureau Noorderlicht

Gastouderbureau Noorderlicht Algemene richtlijnen: Vraag- en gastuders wrden geacht kennis te hebben genmen van de werkwijze van ; Gastuders wrden geacht bij aanvang van de pvang te handelen cnfrm het pedaggisch plan; hanteert de

Nadere informatie

Omgaan met kindermisbruik in onderwijs of internaat

Omgaan met kindermisbruik in onderwijs of internaat 2010-09-17 Omgaan met kindermisbruik in nderwijs f internaat 1 Inleiding De vrbije maanden werd de Kerk gecnfrnteerd met verschillende klachten rnd kindermisbruik dr haar geestelijken. Smmige geestelijken

Nadere informatie

Gedragscode gebruik persoonsgegevens

Gedragscode gebruik persoonsgegevens Gedragscde gebruik persnsgegevens 1. Inleiding Aanleiding en del Binnen TMG wrden p een grt aantal plaatsen en p diverse wijzen persnsgegevens Verwerkt (de definities van de wrden met een hfdletter staan

Nadere informatie

Huiswerk. Waarom geven wij op school huiswerk? Wij vinden huiswerk zinvol, omdat we denken daar het volgende mee te kunnen bereiken :

Huiswerk. Waarom geven wij op school huiswerk? Wij vinden huiswerk zinvol, omdat we denken daar het volgende mee te kunnen bereiken : Versie: ktber 2016 Huiswerk Op nze schl wrdt in diverse grepen huiswerk gegeven. Onder huiswerk verstaan we werk dat vanuit de schl meegegeven wrdt en waarvan verwacht wrdt dat het dr de kinderen thuis

Nadere informatie

Naar Gekoppelde Toetsing van Koppelverzoeken

Naar Gekoppelde Toetsing van Koppelverzoeken Intentieverklaring tt Samenwerking bij en Afstemming van het tetsen van verzeken tt het kppelen van gezndheidsgegevens van meerdere instellingen ten beheve van wetenschappelijk nderzek aan de hand van

Nadere informatie

Veenendaalse Atletiek Vereniging. Reglement Kantine-Commissie. ( doel / taken / bevoegdheden )

Veenendaalse Atletiek Vereniging. Reglement Kantine-Commissie. ( doel / taken / bevoegdheden ) Veenendaalse Atletiek Vereniging Reglement Kantine-Cmmissie ( del / taken / bevegdheden ) Mei 2015 Reglement Kantine-Cmmissie VAV ( del / taken / bevegdheden ) Inleiding. In de Statuten van de Veenendaalse

Nadere informatie

Aanduiding van een vertegenwoordiger (artikel 14 1 van de wet van 22 augustus 2002 betreffende de rechten van de patiënt)

Aanduiding van een vertegenwoordiger (artikel 14 1 van de wet van 22 augustus 2002 betreffende de rechten van de patiënt) Aanduiding van een vertegenwrdiger (artikel 14 1 van de wet van 22 augustus 2002 betreffende de rechten van de patiënt) Ik, (vrnaam en naam van de patiënt), duid hierbij nderstaande persn aan als mijn

Nadere informatie

Tips Digiduif. 1. U logt in op digiduif met uw e-mail adres en wachtwoord.

Tips Digiduif. 1. U logt in op digiduif met uw e-mail adres en wachtwoord. Tips Digiduif 1. U lgt in p digiduif met uw e-mail adres en wachtwrd. 2. U kiest de knp instellingen. Op de vlgende pagina s kunt u allerlei zaken invullen en aanpassen die bij uw accunt hren. Tevens zit

Nadere informatie

PROTOCOL MEDICIJNGEBRUIK

PROTOCOL MEDICIJNGEBRUIK PROTOCOL MEDICIJNGEBRUIK WET BIG BASISSCHOOL PAUS JOANNES Team Paus Jannes directie@pausjannes.cm 1 1. Del Het vastleggen van afspraken p het gebied van de geneesmiddelenverstrekking en het verrichten

Nadere informatie

Regeling Financiële Ondersteuning Topsport- Student Stenden Hogeschool Profileringsfonds

Regeling Financiële Ondersteuning Topsport- Student Stenden Hogeschool Profileringsfonds AANVRAAGFORMULIER 1 studiefinancieringsvrm vr chrten vóór 1-9-2015 én studiefinancieringsvrm(en) vr chrten na 1-9-2015 Regeling Financiële Ondersteuning Tpsprt- Student Stenden Hgeschl Prfileringsfnds

Nadere informatie

.1-4- gemeente Eindhouen

.1-4- gemeente Eindhouen .1-4- gemeente Eindhuen Inleiding 3 3 Vr u ligt het Jaarverslag Leerplicht en Straks.nu 2008-2009. Qua vrm en pmaakeen ander jaarverslag dan u gewend bent. De vrij uitgebreide weergave van allerlei zaken

Nadere informatie

Zorgroutes interne en externe zorgstructuur in basisscholen Versie oktober 2013

Zorgroutes interne en externe zorgstructuur in basisscholen Versie oktober 2013 Zrgrutes interne en externe zrgstructuur in basisschlen Versie ktber 2013 Inhud 1. Inleiding CJG en zrgrutes gemeenten Westerkwartier 2. Meldcde kindermishandeling en huiselijk geweld 3. Criteria zrgrutes

Nadere informatie

Registratie na opleiding in het buitenland

Registratie na opleiding in het buitenland Registratie na pleiding in het buitenland Beleidsregel Uitwerking van de bepalingen inzake de registratie als verpleegkundig specialist na het vlgen van een pleiding in het buitenland, zals vastgelegd

Nadere informatie

Protocol Informatievoorziening gescheiden ouders

Protocol Informatievoorziening gescheiden ouders Prtcl Infrmatievrziening gescheiden uders De Bellefleur Ddewaard Del van het prtcl Dit prtcl geeft uitleg ver de wijze waarp wij mgaan met de infrmatievrziening vr gescheiden uders. Uitgangspunt is dat

Nadere informatie

Algemene Leveringsvoorwaarden

Algemene Leveringsvoorwaarden Algemene Leveringsvrwaarden 1. Tepasselijkheid 1.1 Deze algemene vrwaarden zijn van tepassing p alle ffertes en alle vereenkmsten, en de uitvering daarvan, welke dr WaterWerk Training, Caching & Cnsultancy

Nadere informatie

Verantwoordelijkheden... 11. Afkortingen en definities... 12. Regelgeving en wetten... 13. Relevante websites... 13

Verantwoordelijkheden... 11. Afkortingen en definities... 12. Regelgeving en wetten... 13. Relevante websites... 13 MEDISCHE APPARATUUR ZONDER CE-MARKERING prjectgrep: CEWAZ versie: 1.1.1 februari 2015 www.wibaz.nl Inhud Overzicht Medische Hulpmiddelen... 3 Inleiding... 4 Del... 5 Tepassingsgebied... 5 Uitgangssituaties...

Nadere informatie

Informatiebrief over deelname aan het onderzoek Food2Learn

Informatiebrief over deelname aan het onderzoek Food2Learn Infrmatiebrief ver deelname aan het nderzek Fd2Learn Beste leerlingen, uders en/f wettelijk vertegenwrdigers, Dat het eten van vis (rijk aan mega- 3 vetzuren) ged is vr het functineren van de hersenen

Nadere informatie

Visitatie praktijkinstellingen. Brochure

Visitatie praktijkinstellingen. Brochure Visitatie praktijkinstellingen Brchure Inleiding In het kader van haar tezichthudende taak, is de Registratiecmmissie Specialismen Verpleegkunde (RSV) in 2014 gestart met het visiteren van de pleiding

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden - Equrion Services B.V. Inhoudsopgave: Artikel 1 - Definities. Artikel 2 - Identiteit van de ondernemer

Algemene Voorwaarden - Equrion Services B.V. Inhoudsopgave: Artikel 1 - Definities. Artikel 2 - Identiteit van de ondernemer Algemene Vrwaarden - Equrin Services B.V. Inhudspgave: Artikel 1 - Definities Artikel 2 - Identiteit van de ndernemer Artikel 3 - Tepasselijkheid Artikel 4 - Het aanbd Artikel 5 - De vereenkmst Artikel

Nadere informatie

Enquête dienstverlening en kosten accountant in primair en voortgezet onderwijs

Enquête dienstverlening en kosten accountant in primair en voortgezet onderwijs Enquête dienstverlening en ksten accuntant in primair en vrtgezet nderwijs Dit nderzek heeft betrekking p de dienstverlening dr uw accuntant in 2010, ver de jaarstukken 2009. 1. In welke categrie valt

Nadere informatie

Bestemd voor Alle medewerkers, cliënten, kinderen, andere personen die zich op locaties van Stichting D.W.R.P. bevinden.

Bestemd voor Alle medewerkers, cliënten, kinderen, andere personen die zich op locaties van Stichting D.W.R.P. bevinden. MIC-melding Del van de prcedure Het dr een cmmissie analyseren en berdelen van futen en (bijna) ngelukken in de rganisatie m hiervan te leren, z ndig actie te ndernemen en z herhaling f erger te vrkmen

Nadere informatie

Zorgplan. Naam. Adres. Uitgerekende datum. Administratienummer. Naam en adres verloskundige praktijk

Zorgplan. Naam. Adres. Uitgerekende datum. Administratienummer. Naam en adres verloskundige praktijk Zrgplan Naam Adres Uitgerekende datum Administratienummer Naam en adres verlskundige praktijk datum tijd Met wie Afsprakenlijst Gefeliciteerd met uw zwangerschap! Tijdens uw zwangerschap zal u nder cntrle

Nadere informatie

Beleid met betrekking tot inschrijven, toelaten, schorsen en verwijderen

Beleid met betrekking tot inschrijven, toelaten, schorsen en verwijderen Beleid met betrekking tt inschrijven, telaten, schrsen en verwijderen Status van het beleidsdeel: Status DO GMR RvT 1 e evaluatie Kwaliteitscyclus def 14-07-2009 14-07-09 vastgesteld 1 e bijstelling p

Nadere informatie

Mochten er problemen zijn, neem dan altijd contact op met jouw begeleider.

Mochten er problemen zijn, neem dan altijd contact op met jouw begeleider. VOORWOORD Vr je ligt de handleiding vr het maken van juw prfielwerkstuk. Zals je weet is het maken van een prfielwerkstuk één van de nderdelen van het schlexamen in de vierde klas vmb-tl/gl. Daarm met

Nadere informatie

Gebruik , internet en intranet.

Gebruik  , internet en intranet. Gebruik e-mail, internet en intranet. 1. Starten en beëindigen e-mailadres en wachtwrd 1.1 Medewerkers met een arbeidsvereenkmst van Yes! Kinderpvang krijgen bij het in diensttreden een e-mailadres en

Nadere informatie

Academiejaar 2013-2014

Academiejaar 2013-2014 Arteveldehgeschl Dienst studieadvies Hgprt 15 9000 Gent Tel. 09/234 90 30 studieadvies@arteveldehs.be Gids vr studenten: studie en werk/ndernemerschap/kunst/plitiek/ studentenvertegenwrdiging/sciale f

Nadere informatie

Katholieke en Openbare Scholen. voor Praktijkonderwijs. Medicijnbeleid

Katholieke en Openbare Scholen. voor Praktijkonderwijs. Medicijnbeleid Kathlieke en Openbare Schlen vr Praktijknderwijs Medicijnbeleid 1. Inleiding De Kathlieke en Openbare Schl vr Praktijknderwijs bieden passend nderwijs aan vr het praktijknderwijs geïndiceerde leerlingen

Nadere informatie

Certificatieschema VIAG-WV G-meterkast

Certificatieschema VIAG-WV G-meterkast Pagina 1 van 7 nderdeel van Stichting Persnscertificatie Energietechniek Alle rechten vrbehuden. Niets uit deze uitgave mag wrden verveelvudigd, pgeslagen in een geautmatiseerd gegevensbestand, f penbaar

Nadere informatie

Klachtenregeling. Bureau Bloei - Valeriaan SP Nootdorp KvK

Klachtenregeling. Bureau Bloei - Valeriaan SP Nootdorp KvK Klachtenregeling Bureau Blei - Valeriaan 8-2631 SP Ntdrp - 015-8891964 - www.bureaublei.nl - inf@bureaublei.nl - KvK 55250955 1 Inhud 1. Intrductie... 3 2. Uitgangspunten... 4 3. Begripsmschrijvingen...

Nadere informatie

Bankoverstapdienst - reglement

Bankoverstapdienst - reglement versie 1.0-28/10/2009 Bankverstapdienst - reglement Dit reglement vrmt het algemeen kader waarbinnen de deelnemende banken in België een bankverstapdienst vr zichtrekeningen aanbieden aan de cnsument.

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Webshop Uil VR Solutions BV

Algemene Voorwaarden Webshop Uil VR Solutions BV Algemene Vrwaarden Webshp Uil VR Slutins BV Inhudspgave: Artikel 1 - Definities Artikel 2 - Identiteit van de ndernemer Artikel 3 - Tepasselijkheid Artikel 4 - Het aanbd Artikel 5 - De vereenkmst Artikel

Nadere informatie

Statenvoorstel nr. PS/2014/341

Statenvoorstel nr. PS/2014/341 Statenvrstel nr. PS/2014/341 Initiatiefvrstel Cde Maatschappelijke Participatie Datum Inlichtingen bij 23 april 2014 mevruw G.J. Overmeen-Bakhuis Aan Prvinciale Staten Onderwerp Initiatiefvrstel Cde Maatschappelijke

Nadere informatie

Werkgeversverklaring

Werkgeversverklaring Werkgeversverklaring Deze werkgeversverklaring met begeleidende brief kunt u geven aan uw werkgever. Het is erg belangrijk dat de verklaring zrgvuldig en vlledig wrdt ingevuld. Geachte werkgever, Uw werknemer

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Webshop Ginger.

Algemene voorwaarden Webshop Ginger. Algemene vrwaarden Webshp Ginger. Inhudspgave: Artikel 1 - Definities Artikel 2 - Identiteit van de ndernemer Artikel 3 - Tepasselijkheid Artikel 4 - Het aanbd Artikel 5 - De vereenkmst Artikel 6 - Herrepingsrecht

Nadere informatie

Bankoverstapdienst - reglement

Bankoverstapdienst - reglement versie 3.0-1/7/2011 Bankverstapdienst - reglement Dit reglement vrmt het algemeen kader waarbinnen de deelnemende banken in België een bankverstapdienst vr zichtrekeningen aanbieden aan de cnsument. De

Nadere informatie

Algemene voorwaarden picturefix. Download & print de algemene voorwaarden. Inhoudsopgave:

Algemene voorwaarden picturefix. Download & print de algemene voorwaarden. Inhoudsopgave: Algemene vrwaarden picturefix Dwnlad & print de algemene vrwaarden Inhudspgave: Artikel 1 - Definities Artikel 2 - Identiteit van de ndernemer Artikel 3 - Tepasselijkheid Artikel 4 - Het aanbd Artikel

Nadere informatie

Regeling Financiële Ondersteuning Overige Bijzondere Omstandigheden Profileringsfonds

Regeling Financiële Ondersteuning Overige Bijzondere Omstandigheden Profileringsfonds AANVRAAGFORMULIER 1 studiefinancieringsvrm vr chrten vóór 1-9-2015 én studiefinancieringsvrm(en) vr chrten na 1-9-2015 Regeling Financiële Ondersteuning Overige Bijzndere Omstandigheden Prfileringsfnds

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN

ALGEMENE VOORWAARDEN ALGEMENE VOORWAARDEN VisumPr B.V., Raamweg 1, 2596 HL, Den Haag Artikel 1. Definities In deze algemene vrwaarden wrden de vlgende definities tegepast: Opdrachtgever: de wederpartij van VisumPr B.V. VisumPr:

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Artikel 1- Identiteit van de ondernemer Artikel 2 - Toepasselijkheid Artikel 3 - Het aanbod

Algemene Voorwaarden Artikel 1- Identiteit van de ondernemer Artikel 2 - Toepasselijkheid Artikel 3 - Het aanbod Algemene Vrwaarden Artikel 1- Identiteit van de ndernemer Trend mda Oudemansstraat 82 1504 KP Zaandam Telefnnummer: (0031) 0623281926 Tussen 09;00 / 17;00 E-mailadres: inf@trendmda.nl KvK-nummer: 54290228

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement Tussen Schoolse Opvang

Huishoudelijk reglement Tussen Schoolse Opvang bs De Merwednk Merwe Dnk 4 6 4207 XB Grinchem Tel: 06-21601220 Fax: 0183 681109 ts@bs-de-merwednk.nl www.bs-de-merwednk.nl Huishudelijk reglement Tussen Schlse Opvang In dit reglement wrden de dagelijkse

Nadere informatie

Beleidsregels voorziening jobcoaching Participatiewet 2015

Beleidsregels voorziening jobcoaching Participatiewet 2015 Beleidsregels vrziening jbcaching Participatiewet 2015 1-7-2015 Jbcaching Reginale beleidsregels jbcaching Participatiewet regi Achterhek Inleiding Jbcaching gaat ver het ndersteunen van mensen bij het

Nadere informatie

Meedoen in het MBO. Een regeling voor ouders/verzorgers of studenten met financiële problemen

Meedoen in het MBO. Een regeling voor ouders/verzorgers of studenten met financiële problemen Meeden in het MBO Een regeling vr uders/verzrgers f studenten met financiële prblemen Instemming CSR Vaststelling MBO DR Publicatie in cncept Publicatie definitief dcument 23 juni 2017 22 mei 2017 12 juni

Nadere informatie

Toets- en cijferbeleid. De Passie Wierden

Toets- en cijferbeleid. De Passie Wierden Tets- en cijferbeleid De Passie Wierden Inhud INLEIDING... 3 1. TOETSING... 3 1.1. Del van tetsing... 3 1.2. Tetsvrmen + tetsweging... 3 1.3. Ontwikkelen van tetsen... 4 1.4. Afnemen van tetsen... 4 1.5.

Nadere informatie

Naar Gekoppelde Toetsing van Koppelverzoeken

Naar Gekoppelde Toetsing van Koppelverzoeken Intentieverklaring tt samenwerking bij en afstemming van het tetsen van verzeken tt het kppelen van gezndheidsgegevens van meerdere instellingen ten beheve van wetenschappelijk nderzek aan de wettelijke

Nadere informatie

Criteria Plusklassen Samenwerkingsverband WSNS Kop van Noord-Holland

Criteria Plusklassen Samenwerkingsverband WSNS Kop van Noord-Holland Criteria Plusklassen Samenwerkingsverband WSNS Kp van Nrd-Hlland Er is sprake van hgbegaafdheid, blijkens uit: Een ttale intelligentie gelijk f hger dan 130 N.B.: bij een intelligentienderzek wrdt nrmaliter

Nadere informatie

D i e n s t v e r l e n i n g s d o c u m e n t

D i e n s t v e r l e n i n g s d o c u m e n t D i e n s t v e r l e n i n g s d c u m e n t Ons kantr hudt zich bezig met financiële dienstverlening en heeft zich gespecialiseerd in schade- en levensverzekeringen en is daarbij actief p de zakelijkeen

Nadere informatie

Certificatieschema BEI-BLS-WV LS-meterkast

Certificatieschema BEI-BLS-WV LS-meterkast Pagina 1 van 8 nderdeel van BEI-BLS- WV LS-meterkast Stichting Persnscertificatie Energietechniek Alle rechten vrbehuden. Niets uit deze uitgave mag wrden verveelvudigd, pgeslagen in een geautmatiseerd

Nadere informatie

een psycholoog die als zodanig is geregistreerd in het kader van de Wet BIG.

een psycholoog die als zodanig is geregistreerd in het kader van de Wet BIG. Deel II: Bijzndere Cntractuele Bepalingen Artikel 1 - Begripsmschrijvingen In deze vereenkmst wrdt verstaan nder: GZ-psychlg een psychlg die als zdanig is geregistreerd in het kader van de Wet BIG. Kinder

Nadere informatie

Groep Technologie & Design Campus De Nayer. Bijzonder reglement Bachelorproef

Groep Technologie & Design Campus De Nayer. Bijzonder reglement Bachelorproef Grep Technlgie & Design Campus De Nayer Bijznder reglement Bachelrpref Academiejaar 2014-2015 Inhudstafel 1 Begripsbepalingen... 2 2 Visie... 3 2.1 Externe criteria... 3 2.2 Interne criteria... 3 3 Begeleiding...

Nadere informatie

Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE) Winterswijk 2013-2018

Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE) Winterswijk 2013-2018 Vr- en Vregschlse Educatie (VVE) Winterswijk 2013-2018 1. Inleiding Vr- en Vregschlse Educatie, als nderdeel van het bredere beleidsterrein nderwijsachterstandbeleid, wrdt sinds 2002 in Winterswijk vrmgegeven.

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Belsimpel.nl:

Algemene voorwaarden Belsimpel.nl: Algemene vrwaarden Belsimpel.nl: Artikel 1 Definities In deze vrwaarden wrdt verstaan nder: Ondernemer: de natuurlijke f rechtspersn die prducten en/f diensten p afstand aan cnsumenten aanbiedt; Cnsument:

Nadere informatie

Meldcode huiselijk geweld en. kindermishandeling

Meldcode huiselijk geweld en. kindermishandeling Meldcde huiselijk geweld en kindermishandeling OMO Schlengrep De Langstraat 10 maart 2014 Gedgekeurd in MR d.d. 17-3-2014 Meldcde huiselijk geweld en kindermishandeling De schlleiding van OMO Schlengrep

Nadere informatie

OPLEIDING tot Verzorgende-IG. Ondersteuningsmagazijn Praktijk Beroepstaak E Startbekaam

OPLEIDING tot Verzorgende-IG. Ondersteuningsmagazijn Praktijk Beroepstaak E Startbekaam OPLEIDING tt Verzrgende-IG Ondersteuningsmagazijn Berepstaak E Startbekaam Albeda cllege Branche gezndheidszrg Kwalificatieniveau 4 Chrt: 2010-2011 Fase: Startbekaam Naam student:. P.E1-3.start.gesprek

Nadere informatie

Verkorte Handleiding Versie Medewerker Januari 2013

Verkorte Handleiding Versie Medewerker Januari 2013 Verkrte Handleiding Versie Medewerker Januari 2013 Starten met OTIB-skillsmanager OTIB-skillsmanager is een instrument m het gesprek dat u gaat veren met uw leidinggevende vr te bereiden. U wrdt gevraagd

Nadere informatie

Algemene v((rwaarden ten beh(eve van het schildersbedrijf

Algemene v((rwaarden ten beh(eve van het schildersbedrijf Algemene v((rwaarden ten beh(eve van het schildersbedrijf 1. Definities In deze algemene v++rwaarden w+rdt verstaan +nder: Opdrachtnemer: het schildersbedrijf Opdrachtgever: Degene met wie +pdrachtnemer

Nadere informatie