ct tussen AO-afspraak. ichting

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "ct tussen AO-afspraak. ichting"

Transcriptie

1 Handvat VerZUimprOtOCOl Bijlage 4 bij VNG-brief CvA/2i Leeswijzer: vetgedrukte tekst is verplicht vr de sectr gemeenten p grnd van wetgeving f De verige tekst kan als handvat gebruikt wrden vr een nadere lkale uitwerking f bevat t AO-afspraak. ichting Ziekmelding dr de werknemer p de eerste ziektedag bij de direct leidinggevende dan wel z spedig mgelijk na de ziekmelding cnt leidinggevende en werknemer ct tussen Ziekmeldingsprcedure Tijdstip ziekmelding, bijvrbeeld vóór uur f een uur vóór aanva ;bij flexibele werktijden. Bij wie wrdt ziek gemeld indien leidinggevende niet aanwezig is? Wanneer wrdt registratie ziekmelding dr leidinggevende aan P&O d< rgegeven? Drgeven ziekmelding dr P&O aan arbdienst binnen een week Telichting eerste ziektedag: de eerste ziektedag is de eerste werkdag tij ens de ziekte, 'Werkdag' is een dag waarp men nrmaal gesprken werkt, en dus rech p bezldiging heeft. Het weekend telt dus niet mee, evenmin als de vaste vrij e dag vr een deeltijder. Op een verlfdag (vakantiedag f cmpensatiedag) heeft nen recht p bezldiging zdat ziekte p deze dag wel wrdt drgegeven. Ten aanzien van werknemers die een Ziektewet-uitkering genieten (bij j ivangerschap, rgaandnatie, arbeidshandicap) geldt dat de ziekmelding uiterlijk p de vierde ziektedag wrdt drgegeven aan de UWV. Cntact tussen zieke werknemer en leidinggevende Het veren van het ziekmeldingsgesprek en het verstrekken en verkrijgen van de ndzakelijke infrmatie is de verantwrdelijkheid van de leidinggevende. De werknemer geeft de rzaak van zijn verzuim dr. Hij zal in ieder geval meten melden wat de beperkingen zijn m het werk te den. Gesprken dient te wrden ver de verwachte duur van de ziekte; het vernemen van taken; het afzeggen van afspraken. De werknemer met aangeven waar hij tijdens de ziekte te bereiken is Duidelijk met zijn wat het vervlg p dit gesprek is. (Bijvrbeeld: men denkt ver enkele dagen weer beter te zijn en maakt geen vervlg-afspraken. Of: er is waarschijnlijk sprake van situatieve ziekte en de leidinggevende schakelt een andere casemanager in.

2 Privacyaspecten De zieke werknemer dient aan de werkgever te melden welke beperkingen hij ndervindt m aan het werk te gaan. Is dat bij de werkgever niet bekend dan kan immers niet berdeeld wrden f en welke actie ndig is, en dus niet aan de wettelijke verplichtingen p het gebied van verzuimbegeleiding en werkhervatting wrden vldaan. Bijvrbeeld: in het geval van griep zal znder meer duidelijk zijn dat iemand niet p het werk kan verschijnen. Maar iemand met een verzwikte enkel zu wellicht cmputerwerk kunnen den als er vr een vetenbankje wrdt gezrgd, De werknemer heft, als hij dat niet wil, niet aan zijn werkgever te zeggen wat de precieze klachten zijn. Vakantie en ziekte Een zieke werknemer met testemming vragen aan zijn leidinggevende m p vakantie te gaan. De leidinggevende vraagt daarte het advies van de bedrijfsarts. De eerste ziektedag kan tijdens de vakantie van een werknemer vallen. Ziekte van betekenis met in principe gemeld wrden vanaf het vakantieadres. De verplichtingen bij ziekte gelden vr zver mgelijk k tijdens vakantie. Op grnd van de CAR-UWO kan de dr ziekte niet genten vakantie alsng verleend wrden Cntact tussen arbdienst en werknemer met plaatsvinden indien werkgever, werknemer f arbdienst kennis draagt van feiten en mstandigheden die, ter beperking van de verzuimduur, direct ingrijpen wenselijk f ndzakelijk maken, maar uiterlijk drie weken na ziekmelding Op welke wijze vindt het cntact in de regel plaats en p welk mment? Bijvrbeeld: de arbdienst f werkgever stuurt de zgenaamde eigen verklaring naar de medewerker p de derde ziektedag f de arbdienst neemt na een week altijd telefnisch cntact p met de werknemer. In andere situaties zal bezek aan het spreekuur, huisbezek f spedcntrle wenselijk zijn. De zieke werknemer geeft alle relevante infrmatie mtrent zijn klachten aan de arbarts. De arbarts zal deze infrmatie ndig hebben m te kunnen adviseren aan de werkgever. In bepaalde situaties kan de werkgever de werknemer dr de arbdienst laten prepen. Zie hfdstuk 7 CAR-UWO; geneeskundig nderzek en medisch nderzek. Welke afspraken maken arbarts en werknemer: behandeladvies; wanneer weer aan het werk; is het ndig werkplek, werktijden f werkinhud aan te passen? Frequent verzuim Veelvuldig krter durend verzuim kan reden zijn vr de werkgever m te (laten) nderzeken wat er aan de hand is. De leidinggevende vert een verzuimgesprek met de werknemer. Indien ndig laat de werkgever de werknemer dr de arbdienst prepen.

3 Van frequent verzuim is bijvrbeeld sprake bij meer dan twee ziekmeldingen in een peride van zes maanden f meer dan drie ziekmeldingen in eenjaar. Cntact tussen werkgever en arbdienst binnen drie weken Het eerste cntact tussen werkgever en arbdienst ver een ziektegeval vindt plaats binnen drie weken na de eerste ziektedag. Er kunnen aanvullende afspralken gelden in bijzndere gevallen zals situatieve ziekte; psychische klachten; niet gelegitimeerd verzuim. Wie nderhudt namens de werkgever cntact met de arbdienst? Welke vrm heeft het cntact tussen werkgever en arbdienst? Bijvrbeeld: telefnisch tussen leidinggevende en arbdienst. Maar k: een meer algemene verlegvrm zals een sciaal medisch team f een bedrijfsgeneeskundig team. In welke gevallen speelt dit team een rl? Privacyaspecten De arbarts heeft een geheimhudingsplicht ten aanzien van de medische gegevens en andere bijznderheden die de persnlijke levenssfeer betreffen. Nrmaal gesprken zijn deze gegevens niet relevant vr een advies aan de werkgever ver de mate en de duur van de arbeidsngeschiktheid, ndzakelijke behandelingen en eventuele aanpassingen die kunnen wrden getrffen in het kader van werkhervatting. Acht de arbarts het wenselijk m deze gegevens aan derden, waarnder de werkgever, te verstrekken, dan is daarvr testemming van de werknemer ndig. Er zijn uitznderingsgevallen denkbaar waarin znder testemming van betrkkene medische gegevens mgen wrden verstrekt. In dergelijke bijzndere gevallen zal de gezndheid, veiligheid en welzijn binnen de rganisatie van de werkgever in het geding zijn, zals bij bepaalde infectieziekten. Herstelmelding Op de eerste dag van (gedeeltelijk) herstel bij leidinggevende en/f P&Ó Registratie herstelmelding dr P&O Drgeven herstelmelding aan arbdienst Begeleiding (gedeeltelijk) herstelde werknemer dr leidinggevende, bijvrbeeld bij veranderingen in het werk, andere taken f ander werkritme. Ten aanzien van werknemers die een Ziektewet-uitkering genieten (bij zwangerschap, rgaandnatie, arbeidshandicap) geldt dat de herstelmelding uiterlijk p de tweede dag wrdt drgegeven aan de UWV. Bijhuden ziekteverlp dr werkgever Het bijhuden van het ziekteverlp is in principe verplicht, maar alleen relevant bij dreigend langdurig ziekteverzuim. Ten beheve van de verantwrding achteraf aan de UWV, is het van belang alles vast te leggen dat betrekking heeft p de gepleegde acties van de werkgever en de werknemer.

4 Bijhuden van het ziekteverlp betekent dat de werkgever (leidinggevende f andere casemanager) aantekening maakt van de gebeurtenissen met betrekking tt een ziektegeval. Alle feitelijke gegevens, dcumenten, gespreksverslagen en crrespndentie wrden vastgelegd. Deze gegevens wrden later gebruikt vr het plan van aanpak en reïntegratieverslag. Kpieën van belangrijke stukken, zals gespreksverslagen, wrden aan de werknemer verstrekt Privacyaspecten De werkgever (leidinggevende, P&O, andere casemanager) is verantwrdelijk vr het pbergen van individuele ziekteverzuimgegevens. Zijn vldende maatregelen getrffen ter beveiliging (Wet bescherming persnsgegevens en privacyreglement)? Binnen de rganisatie van de werkgever mgen alleen functinarissen ver deze gegevens kunnen beschikken vr zver ze deze direct ndig hebben vr de uitvering van hun taak zals leidinggevende, P&O, verzuimmanager. Medische gegevens wrden beheerd dr de arbdienst. Prbleemanalyse en advies dr arbdienst binnen zes weken na de eerste ziektedag, f zveel eerder als ndig is De werkgever vraagt het advies aan. Indien pas na 6 weken blijkt dat het ziekteverzuim aanhudt, dient de arbdienst alsng nverwijld een rdeel ver het ziektegeval te geven. Een prbleemanalyse en advies zijn eerder ndig zdra verzuim langer dreigt te gaan duren (bijvrbeeld bij situatieve ziekte f psychische klachten) f zdra werkhervatting nder aangepaste mstandigheden mgelijk lijkt. Het advies gaat in p de beperkingen en de medisch verantwrde mgelijkheden m te werken. De prbleemanalyse kan medische f andere privacygevelige infrmatie bevatten, zals een beschrijving van de klachten en een diagnse. De werkgever ntvangt alleen dat gedeelte van de prbleemanalyse dat hij ndig heeft m een plan van aanpak vr reïntegratie te kunnen maken. De werknemer kan uiteraard wel beschikken ver vlledige prbleemanalyse Opstellen plan van aanpak bij dreigend langdurig ziekteverzuim dr werkgever en werknemer na acht weken, in alle gevallen dat een mgelijkheid bestaat tt terugkeer naar arbeid. Inhud plan van aanpak Wie wrdt de casemanager Waarte leidt het plan? Terugkeer in eigen functie, andere functie bij werkgever f andere werkgever? Tijdelijk, prefperide f permanent? Acties werkgever m terugkeer te bespedigen Bijvrbeeld: aanpassing werkplek; zeken naar herplaatsingsmgelij kneden, Acties medewerker m terugkeer te bespedigen Bijvrbeeld uurtje per week p de werkplek zijn; therapeutisch aan de slag; bezek brengen aan bedrijfsmaatschappelijk werk. Afspraken ver cntact tussen arbdienst en dr werknemer geraadpleegde

5 behandelaars, zals huisarts, Bij herplaatsing elders: afspraken ver reïntegratiebedrijf Wrdt reïntegratie bij een andere werkgever begd dan is inschakeling van een reïntegratiebedrijf verplicht. Afspraken daarver (welk reïntegratiebedrijf, dan wel aanvragen van een persnsgebnden reïntegratiebudget) wrden in het plan van aanpak pgenmen. Welke termijnen wrden vr de acties afgesprken? Op welke mmenten wrden de afgesprken acties geëvalueerd? Prcedure plan van aanpak Het plan van aanpak wrdt pgesteld dr de werkgever (leidinggevende f andere casemanager), in samenspraak met de werknemer. Werkgever en werknemer ndertekenen het plan. De werkgever verstrekt een exemplaar van het plan van aanpak aan de werknemer en aan de arbdienst. Telichting plan van aanpak Acht-weken-termijn: het plan van aanpak is gereed binnen twee weken ia het rdeel van de arbdienst. Dat zal in de regel binnen acht weken na de eerste ziektedag zijn. Het plan van aanpak vindt zijn basis in de prbleemanalyse en het advies van de arbdienst. Vldet de werkgever niet aan de wettelijke verplichtingen ten aanzien van het plan van aanpak, dan bepaalt de UWV dat de werknemer recht heeft p drbetaling bezldiging en wrdt geen WAO tegekend. Vldet de werknemer niet aan zijn plicht tt medewerking dan gelden de sancties uit hfdstuk 7 van de CAR-UWO. Een plan van aanpak is niet ndig, indien vr alle betrkkenen duidelijk is dat terugkeer in de eigen rganisatie f bij een andere werkgever niet aan de rde zal kmen. Telichting casemanager De casemanager neemt het initiatief tt (vervlg)gesprekken en acties. Het ligt vr de hand dat de leidinggevende als casemanager ptreedt, gezien zijn verantwrdelijkheid vr de medewerker. In geval van arbeidscnflict tussen werknemer en leidinggevende zal een andere casemanager wrden aangewezen. Mgelijkheden zijn: een andere leidinggevende, de verzuimcördinatr f een medewerker van P&O, de arbdienst f het reïntegratiebedrijf. Er kan gekzen wrden vr een gespecialiseerde casemanager, die beschikt ver de vereiste kennis en vaardigheden die een leidinggevende drgaans niet heeft. Deze kan als vaste casemanager ingezet wrden p alle langdurige ziektegevallen, Een casemanager kan van binnen f van buiten de rganisatie kmen. Bij de keuze van een casemanager is het van belang na te denken ver de psitie die deze functinaris inneemt in de hiërarchie van de rganisatie, De werkgever is verantwrdelijk vr het reïntegratieprces, en daarmee vr het functineren van de casemanager.

6 Evalueren en bijstellen plan van aanpak z vaak als ndig is Evalueren en bijstellen tenminste na zes weken In ieder geval bijstellen als werknemer niet meer in eigen rganisatie terug kan keren en een reïntegratiebedrijf ingeschakeld met wrden Vr zver van tepassing gelden de regels vr het plan van aanpak k vr de bijgestelde versies van het plan van aanpak. Cntact tussen werkgever en werknemer iedere zes weken Gedurende eerste drie weken wekelijks (bijvrbeeld telefnisch) Vanaf drie weken iedere twee f vier weken cntact (bezek, telefnisch, kaartje) Niet alleen de frequentie maar k de wijze waarp het cntact plaats vindt, heeft betekenis vr het prces van reïntegratie. Persnlijk cntact past beter in het uitgangspunt: van cntrle naar begeleiding. Het kan vr een zieke werknemer stimulerend zijn m uitgendigd te wrden p de werkplek en, afhankelijk van de mgelijkheden en beperkingen, werkgerelateerd bezig te zijn, zals het bijwnen van een werkverleg f kffie drinken met cllega's. Is de werknemer niet in staat m naar de werkplek te gaan dan kan bezek aan huis dr de leidinggevende f een gesprek p lcatie van de arbdienst verwgen wrden. Cntact tussen arbdienst en werknemer iedere zes weken Ziekmelding bij UWV dr werkgever in de 13 e week Meldt de werkgever de ziekmelding niet tijdig aan de UWV, dan wrdt de wachttijd vr een WAO-uitkering verlengd. Gedurende deze peride draagt de werkgever de vlledige lasten. De melding kan feitelijk dr de arbdienst wrden gedaan.

7 Reïntegratieverslag Telichting reïntegratieverslag Het reïntegratieverslag is een samenvatting van het bijgehuden dssier. Het bestaat uit drie delen: de werkgeversbijdrage, een medisch deel en de werknemersbijdrage. De werkgeversbijdrage bevat het plan van aanpak en gegevens met betrekking tt de uitvering daarvan. De werknemersbijdrage bevat het rdeel van de medewerker ver gehele traject (inspanningen van medewerker, werkgever en arbdienst). De arbdienst levert het medisch deel. De werknemer dient het reïntegratieverslag in bij de UWV, tegelijk met de WAOaanvraag. Het reïntegratieverslag kmt tt stand in verleg met werknemer. Het dient dus tijdig, bijvrbeeld twee weken vóór aanvraag WAO, met de werknemer besprken te wrden. Bij die gelegenheid kan de bijdrage van de werknemer wrden besprken en pgetekend. De werknemer mag weigeren zijn bijdrage aan werkgever te laten zien. Dat kan het geval zijn bij een arbeidscnflict f als hij in wil gaan p de medische gegevens. De werkgever en de arbdienst verstrekken een afschrift van hun bijdragen aan de werknemer. Het reïntegratieverslag wrdt dr de werknemer zelf f via de arbdienst naar de UWV gestuurd. Het pstellen van het reïntegratieverslag is een verantwrdelijkheid van de werkgever ten pzichte van de UWV en dient als verantwrding achteraf vr verrichte reïntegratie-inspanningen. Vldet de werkgever niet aan de wettelijke verplichtingen ten aanzien van het reïntegratieverslag, dan bepaalt de UWV dat de werknemer recht heeft p drbetaling bezldiging en wrdt geen WAO tegekend. Vldet de werknemer niet aan zijn plicht tt medewerking dan gelden de sancties uit hfdstuk 7 van de CAR-UWO. Aanvraag WAO Aanvraag WAO vindt plaats na 9 maanden ziekteverzuim (inclusief nderbrekingen van minder dan vier weken), fwel in \\eck 39. Secnd pinin Telichting secnd pinin De UWV heeft nder meer tt taak p verzek van werkgever f werknemer een deskundigenrdeel te geven als tussen hen een meningsverschil bestaat ver: a) de mate van arbeidsngeschiktheid; b) de vraag f er sprake is van passende arbeid in de rganisatie; c) de vraag f de werkgever vldende reïntegratie-inspanningen heeft gepleegd, In eerste instantie adviseert de arbdienst ver deze vragen. Kan werkgever f werknemer zich niet vinden in dit advies dan kan de UWV m een secnd pinin verzcht wrden. Het rdeel van de UWV is niet bindend.

Verzuimprotocol gemeente s-hertogenbosch

Verzuimprotocol gemeente s-hertogenbosch Verzuimprtcl gemeente s-hertgenbsch 1. De werknemer meldt zich p de eerste ziektedag bij de direct leidinggevende ziek dan wel vindt er z spedig mgelijk na de ziekmelding cntact tussen de direct leidinggevende

Nadere informatie

V.4 HET VERZUIMPROTOCOL. 1. De ziekmelding

V.4 HET VERZUIMPROTOCOL. 1. De ziekmelding V.4 HET VERZUIMPROTOCOL 1. De ziekmelding Ziekmelding door de werknemer op de eerste ziektedag bij de direct leidinggevende dan wel zo spoedig mogelijk na de ziekmelding contact tussen leidinggevende en

Nadere informatie

2. Eerste dag Medewerker en leidinggevende

2. Eerste dag Medewerker en leidinggevende Eerste dag: Verantwoordelijkheid 1 Ziekmelding Medewerker De meldt zich vóór 9.00 uur ziek bij zijn leidinggevende. Als leidinggevende niet aanwezig is meldt zich bij diens vervanger. Medewerker houdt

Nadere informatie

8.2. Ziekteverzuim en (ziekte)verzuimbegeleiding

8.2. Ziekteverzuim en (ziekte)verzuimbegeleiding 8.2. Ziekteverzuim en (ziekte)verzuimbegeleiding Aangepast d.d. 10 januari 2014. Ziektemelding Persneelsleden dienen zich uiterlijk vr 7.30 uur s mrgens ziek te melden bij de schldirecteur en ingeval van

Nadere informatie

Afdeling Interne Dienstverlening/Unit Personele Administratie van de Dienst Organisatie en Ondersteuning

Afdeling Interne Dienstverlening/Unit Personele Administratie van de Dienst Organisatie en Ondersteuning GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Heerenveen. Nr. 4351 29 januari 2014 Verzuimprocol gemeente Heerenveen Hoofdstuk 1. Inleiding Op grond van de CAR/UWO, artikel 7:9, lid 5 stelt het college een

Nadere informatie

Fase 1: Re-integratiefase

Fase 1: Re-integratiefase Bijlage Matrix van verplichtingen en bijhrende sancties Fase 1: Re-integratiefase Algemene beschrijving categrie Niet nagekmen verplichting zals: Sanctie Categrie 1: Onder deze categrie vallen verplichtingen

Nadere informatie

afspraken gemaakt zijn.

afspraken gemaakt zijn. Matrix van verplichtingen en bijhrende sancties Fase 1: Re-integratiefase Algemene beschrijving categrie Niet nagekmen verplichting zals: Sanctie Categrie 1: Onder deze categrie vallen verplichtingen die

Nadere informatie

De ambtenaar dient een kopie van de afspraken-bevestiging 1 van het intakegesprek te overleggen.

De ambtenaar dient een kopie van de afspraken-bevestiging 1 van het intakegesprek te overleggen. Bijlage 1 Matrix van verplichtingen en bijhrende sancties Fase 1: Re-intgratiefase Algemene beschrijving categrie Niet nagekmen verplichting zals: Sanctie Categrie 1: vallen verplichtingen die gericht

Nadere informatie

BETER IN BEDRIJF. Voel je Beter in Bedrijf! Uw organisatie Beter in Bedrijf. Verzuimbegeleiding & Arboadvies

BETER IN BEDRIJF. Voel je Beter in Bedrijf! Uw organisatie Beter in Bedrijf. Verzuimbegeleiding & Arboadvies BETER IN BEDRIJF Vel je Beter in Bedrijf! Uw rganisatie Beter in Bedrijf Verzuimbegeleiding & Arbadvies Beter in Bedrijf levert, naast reguliere arbdienstverlening, vral maatwerk in verzuimbegeleiding

Nadere informatie

Protocol Ziekteverzuim

Protocol Ziekteverzuim Protocol Ziekteverzuim Dit protocol beschrijft de gedragsregels die bij de Hogeschool der Kunsten Den Haag gelden ten aanzien van ziekte en arbeidsongeschiktheid. De gedragsregels zijn in overeenstemming

Nadere informatie

De overeenkomst inzake geneeskundige behandeling (WGBO)

De overeenkomst inzake geneeskundige behandeling (WGBO) De vereenkmst inzake geneeskundige behandeling (WGBO) Artikel 446 1.De vereenkmst inzake geneeskundige behandeling in deze afdeling verder aangeduid als de behandelingsvereenkmst is de vereenkmst waarbij

Nadere informatie

BLAD GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING

BLAD GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING BLAD GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING Officiële uitgave van de gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst Veluwe IJssel Nr. 496 28 augustus 2017 Ziekteverzuimprotocol omgevingsdiensten in Gelderland Dit onderwerp

Nadere informatie

Zijn in de aanvraag bijlagen genoemd en zijn die bijgevoegd? Zo ja, welke? Nummer desgewenst de bijlagen.

Zijn in de aanvraag bijlagen genoemd en zijn die bijgevoegd? Zo ja, welke? Nummer desgewenst de bijlagen. Checklist berdeling adviesaanvraag 1. De adviesaanvraag Heeft de r een adviesaanvraag gehad? Let p: een rapprt is in principe geen adviesaanvraag. Met een adviesaanvraag wrdt bedeld: het dr de ndernemer

Nadere informatie

07 A Rolverdeling arbodienst / Amsterdam Thuiszorg, maart 2003

07 A Rolverdeling arbodienst / Amsterdam Thuiszorg, maart 2003 A(rb) Aktiviteiten Rl Amsterdam Thuiszrg Rl arbdienst K(ritische) P(restatie) I(ndicatren) arbdienst Vertruwenspersn ngewenst gedrag (pesten, discriminatie, agressie, seksuele intimidatie) Het arbeidsmstandigheden

Nadere informatie

Model verzuimprotocol

Model verzuimprotocol Model verzuimprotocol 1 Toelichting op Model verzuimprotocol In een verzuimprotocol leggen werkgever en werknemer de spelregels vast die gelden voor de interactie tussen de zieke werknemer en de werkgever.

Nadere informatie

Week 1 t/m 26 100% Week 27 t/m 52 90% Week 53 t/m 78 80% Week 79 t/m 104 70%

Week 1 t/m 26 100% Week 27 t/m 52 90% Week 53 t/m 78 80% Week 79 t/m 104 70% 1. Ziekmelding De eerste dag dat u ziek bent, moet u zich telefonisch ziekmelden bij uw direct leidinggevende op uw feitelijke werkplek én bij Payned payrolling. Op werkdagen zijn wij bereikbaar van 08.30

Nadere informatie

Aanbiedingsformulier. B&W.nr , d.d. 17 augustus Onderwerp Verzuimprotocol Gemeente Leiden maart 2010

Aanbiedingsformulier. B&W.nr , d.d. 17 augustus Onderwerp Verzuimprotocol Gemeente Leiden maart 2010 B&W.nr. 10.0830, d.d. 17 augustus 2010 Aanbiedingsformulier Onderwerp Verzuimprotocol Gemeente Leiden maart 2010 BESLUITEN Behoudens advies van de commissie 1. Het als bijlage 1 toegevoegde Verzuimprotocol

Nadere informatie

Verzuim Beleid. www.smallsteps.info. Opgemaakt door Human Resource Management. Doelgroep Alle werknemers. Ingangsdatum 4 juli 2014. Versie 0.

Verzuim Beleid. www.smallsteps.info. Opgemaakt door Human Resource Management. Doelgroep Alle werknemers. Ingangsdatum 4 juli 2014. Versie 0. Verzuim Beleid Opgemaakt dr Human Resurce Management Delgrep Alle werknemers Ingangsdatum 4 juli 2014 Versie 0.1 www.smallsteps.inf clfn Verzuimbeleid Visie en aanpak verzuim Delgrep: alle werknemers Versie:

Nadere informatie

1. Ziekmelding. 2. Bereikbaarheid

1. Ziekmelding. 2. Bereikbaarheid 1. Ziekmelding De eerste dag dat u ziek bent, moet u zich telefonisch ziekmelden bij uw direct leidinggevende op uw feitelijke werkplek én bij Stiptwerk. Op werkdagen zijn wij bereikbaar van 08.30 uur

Nadere informatie

Verzuimprotocol Mei 2010 1

Verzuimprotocol Mei 2010 1 Verzuimprotocol Mei 2010 1 1 Ziekmelding Bij ziekte moet de medewerker zich op de eerste ziektedag (of uiterlijk op de eerste werkdag) voor 9.30 uur telefonisch ziekmelden bij zijn direct leidinggevende.

Nadere informatie

De volgende partijen zijn betrokken bij de uitvoering van het ziekteverzuimbeleid.

De volgende partijen zijn betrokken bij de uitvoering van het ziekteverzuimbeleid. Verzuimprotocol Inleiding De Arbowet verplicht de werkgever tot het voeren van een ziekteverzuimbeleid. Dit protocol maakt deel uit van het verzuimbeleid. Het verzuimprotocol is bestemd voor alle werkgevers

Nadere informatie

ONTWIKKELPLAN SAMEN VERANTWOORDELIJK EN BETROKKEN

ONTWIKKELPLAN SAMEN VERANTWOORDELIJK EN BETROKKEN ONTWIKKELPLAN SAMEN VERANTWOORDELIJK EN BETROKKEN INLEIDING Dit dcument vervangt de mnitrprcedure die blmd en de eerder samen hebben pgesteld en die aan elke nieuwe LMD deelnemer 1 van ntwikkelactiviteiten

Nadere informatie

Naar Gekoppelde Toetsing van Koppelverzoeken

Naar Gekoppelde Toetsing van Koppelverzoeken Intentieverklaring tt Samenwerking bij en Afstemming van het tetsen van verzeken tt het kppelen van gezndheidsgegevens van meerdere instellingen ten beheve van wetenschappelijk nderzek aan de hand van

Nadere informatie

Naar Gekoppelde Toetsing van Koppelverzoeken

Naar Gekoppelde Toetsing van Koppelverzoeken Intentieverklaring tt samenwerking bij en afstemming van het tetsen van verzeken tt het kppelen van gezndheidsgegevens van meerdere instellingen ten beheve van wetenschappelijk nderzek aan de wettelijke

Nadere informatie

VERZU IMPROT OCOL Ziekmeldingen Formulier Registratie ziekmeldinggesprek. Contact tijdens ziekte

VERZU IMPROT OCOL Ziekmeldingen  Formulier Registratie ziekmeldinggesprek. Contact tijdens ziekte VERZUIMPROTOCOL Ziekmeldingen De medewerker moet zich voor 9.00 uur telefonisch ziekmelden bij zijn / haar direct leidinggevende. Indien de direct leidinggevende niet aanwezig is, moet de ziekmelding doorgegeven

Nadere informatie

Privacyreglement Libereaux BV

Privacyreglement Libereaux BV Privacyreglement Libereaux BV versie 3.0 20-05-2015 Inhud 1. Inleiding... 3 1.1 Begripsbepalingen... 3 1.2 Melding verwerking persnsgegevens... 4 1.3 Testemming verwerking persnsgegevens... 4 2. Omgaan

Nadere informatie

Verzuimprotocol Adopsa Payroll

Verzuimprotocol Adopsa Payroll Verzuimprotocol Adopsa Payroll 1. Ziekmelding De medewerker meldt zich op de eerste dag van ziekte telefonisch vóór 10.00 uur ziek bij zowel Adopsa Payroll als bij zijn opdrachtgever. Wanneer een medewerker

Nadere informatie

Model ziekteverzuimreglement Als je wegens ziekte niet kunt werken, houd je dan aan de volgende regels:

Model ziekteverzuimreglement Als je wegens ziekte niet kunt werken, houd je dan aan de volgende regels: Model ziekteverzuimreglement Als je wegens ziekte niet kunt werken, houd je dan aan de volgende regels: 1. Op tijd ziekmelden Meld je voor aanvang van de werktijd, echter uiterlijk om uur s ochtends telefonisch

Nadere informatie

Model voor verzuimprotocol

Model voor verzuimprotocol Model voor verzuimprotocol Toelichting In een verzuimprotocol leggen werkgever en werknemer de spelregels vast die gelden voor de interactie tussen de zieke werknemer en de werkgever. Deze spelregels zijn

Nadere informatie

Verzuimprotocol Centrum Arbeid en Mobiliteit B.V.

Verzuimprotocol Centrum Arbeid en Mobiliteit B.V. Verzuimprotocol Centrum Arbeid en Mobiliteit B.V. 1. Ziekmelding De medewerker meldt zich op de eerste dag van ziekte telefonisch vóór 10.00 uur ziek bij zowel Centrum Arbeid en Mobiliteit B.V. (CAM) als

Nadere informatie

Naam Klachtenprocedure SZZ versie 1.0 vastgesteld 25-6-2014 Door RvB evaluatie 25-6-2015 Door RvB

Naam Klachtenprocedure SZZ versie 1.0 vastgesteld 25-6-2014 Door RvB evaluatie 25-6-2015 Door RvB Alle zrgberderijen van SZZ zijn aangeslten bij de Federatie Landbuw en Zrg (www.zrgberen.nl). De Federatie heeft vr de cliënten van haar leden een nafhankelijke klachtencmmissie ingericht. SZZ vindt het

Nadere informatie

Privacy -reglement

Privacy -reglement Dit reglement is gebaseerd p de Wet Bescherming Persnsgegevens (augustus 2001), die de Wet persnsregistratie vervangt. 1. Begripsbepalingen 1. Persnsgegevens: elk gegeven betreffende een geïdentificeerde

Nadere informatie

De burgemeester, het college en de raad van de gemeente Muiden;

De burgemeester, het college en de raad van de gemeente Muiden; Vrbeeld handvest De burgemeester, het cllege en de raad van de gemeente Muiden; Gelet p artikel 169, tweede en derde lid, en artikel 180, tweede en derde lid, Gemeentewet; Hebben de vlgende uitgangspunten

Nadere informatie

Model verzuimprotocol

Model verzuimprotocol Model verzuimprotocol 1 Ziekmelding Bij ziekte moet de werknemer zich op de eerste ziektedag telefonisch ziekmelden bij zijn direct leidinggevende. Wordt een werknemer tijdens werktijd

Nadere informatie

Verzuimprotocol: ziekteverlof aanvragen

Verzuimprotocol: ziekteverlof aanvragen Bij verzuim ligt het accent op wat je nog wel kan. Ziek is ziek, maar betekent niet automatisch dat je niet kunt werken. Ziekteverzuim is minder vrijblijvend en vraagt van werkgever en medewerker meer

Nadere informatie

Ziekteverzuimreglement Inhoud

Ziekteverzuimreglement Inhoud Ziekteverzuimreglement Inhoud 1. Tijdig ziekmelden... 2 2. Verstrekken van informatie... 2 3. Controle... 3 4. Begeleiding door de werkgever... 3 5. Controle en begeleiding door de arbodienst... 3 6. Vakantie

Nadere informatie

Kracht door balans Biofeedback opleiding

Kracht door balans Biofeedback opleiding Algemene vrwaarden De algemene vrwaarden zijn van tepassing p iedere aanbieding en fferte van, alsmede elke vereenkmst tussen Kracht dr balans, vertegenwrdigd dr Mevr. drs. D.M. Matt, hierna te nemen:

Nadere informatie

Verzuimverlof aanvragen

Verzuimverlof aanvragen In dit protocol staan de door [naam organisatie] verplicht gestelde voorschriften en procedures als je door ziekte arbeidsongeschikt bent en je eigen werk niet kunt doen. 1. Verzuimverlof aanvragen Verzuimverlof

Nadere informatie

Een zieke medewerker. Wat nu?

Een zieke medewerker. Wat nu? Een zieke medewerker. Wat nu? Als een medewerker door ziekte of ongeval niet kan werken, dan meldt deze zich ziek. Vanaf dat moment gelden de afspraken die door de werkgever in samenspraak met de Ondernemingsraad

Nadere informatie

100 Present registreert en verwerkt persoonsgegevens van werknemers ten behoeve van:

100 Present registreert en verwerkt persoonsgegevens van werknemers ten behoeve van: Privacy Reglement 100 Present 2016 Identiteit van 100 Present BV 100 Present BV, gevestigd te Peldijk, kantrhudend ABC Westland 145, hierna te nemen 100 Present. Registratie Kamer van Kphandel, Westland,

Nadere informatie

VERZUIMPROTOCOL STICHTING SPORTSERVICE NOORD-BRABANT. (versie 1.3 d.d. 01-01-2009)

VERZUIMPROTOCOL STICHTING SPORTSERVICE NOORD-BRABANT. (versie 1.3 d.d. 01-01-2009) VERZUIMPROTOCOL STICHTING SPORTSERVICE NOORD-BRABANT (versie 1.3 d.d. 01-01-2009) VERZUIMPROTOCOL STICHTING SPORTSERVICE NOORD-BRABANT Inleiding Stichting Sportservice Noord-Brabant heeft als formeel werkgever

Nadere informatie

Model verzuimprotocol Informatie voor werkgevers en werknemers

Model verzuimprotocol Informatie voor werkgevers en werknemers Model verzuimprotocol Informatie voor werkgevers en werknemers 1 Ziekmelding Bij ziekte moet de werknemer zich op de eerste ziektedag telefonisch ziekmelden bij zijn direct leidinggevende.

Nadere informatie

Voorbeeld-reïntegratieprotocol

Voorbeeld-reïntegratieprotocol Dit TNO rapport is gemaakt in opdracht van Sectorfondsen Zorg en Welzijn 1 Voorbeeld-reïntegratieprotocol Beknopte reïntegratieprotocol (m.n. voor kleinere instellingen) TNO rapport 17944/35419.bru/wyn

Nadere informatie

Uitwerking Landelijke Leidraad en Procedure Wijziging Acute Zorgaanbod Versie 6.0, ROAZ regio s VUmc en AMC

Uitwerking Landelijke Leidraad en Procedure Wijziging Acute Zorgaanbod Versie 6.0, ROAZ regio s VUmc en AMC Uitwerking Landelijke Leidraad en Prcedure Wijziging Acute Zrgaanbd Versie 6.0, ROAZ regi s VUmc en AMC nuari 2016 1 Uitwerking Het Landelijk Netwerk Acute Zrg (LNAZ) heeft een leidraad met een prcedure

Nadere informatie

Meldcode huiselijk geweld en. kindermishandeling

Meldcode huiselijk geweld en. kindermishandeling Meldcde huiselijk geweld en kindermishandeling OMO Schlengrep De Langstraat 10 maart 2014 Gedgekeurd in MR d.d. 17-3-2014 Meldcde huiselijk geweld en kindermishandeling De schlleiding van OMO Schlengrep

Nadere informatie

Ziekteverzuimreglement Payroll Talent

Ziekteverzuimreglement Payroll Talent Ziekteverzuimreglement Payroll Talent 1. Ziek melden U dient zich bij arbeidsongeschiktheid tussen 8.00 en 9.30 uur persoonlijk ziek te melden bij de afdeling Ziekteverzuim van Payroll Talent via telefoonnummer:

Nadere informatie

Protocol bij het overlijden van een gezinslid van een leerling

Protocol bij het overlijden van een gezinslid van een leerling Prtcl bij het verlijden van een gezinslid van een leerling Algemeen: Er wrden geen mededelingen aan de pers gedaan. Het lcatie aanspreekpunt f de directeur meldt alleen dat nze 1 ste zrg de nabestaanden

Nadere informatie

BIJLAGE BIJ ARTIKEL 8: VERZUIMPROTOCOL BIJ ZIEKTEVERZUIM

BIJLAGE BIJ ARTIKEL 8: VERZUIMPROTOCOL BIJ ZIEKTEVERZUIM 4 BIJLAGE BIJ ARTIKEL 8: VERZUIMPROTOCOL BIJ ZIEKTEVERZUIM Als u wegens ziekte niet kunt werken, houdt u zich dan aan de volgende regels. 1. Verplichting naleving reglement Het is belangrijk dat u de voorschriften

Nadere informatie

Career & Kids Franchise Organisatie

Career & Kids Franchise Organisatie Cliëntenaudit rapprt Blik Op Werk Caching, Re-integratie, Lpbaanadvies, Outplacement, Training 11 28 februari 2013 DNV Team Leader Audit Team Tn Berema Tn Berema Clienten Audit Rapprt Blik p Werk keurmerk

Nadere informatie

Periode Protocol Actie

Periode Protocol Actie 34 Verzuimprotocol Periode Protocol Actie Dag 1 Na 1 e dag ZIEKMELDING De werknemer meldt zich zo snel mogelijk op de eerste dag van ziekte bij zijn of haar leidinggevende ziek. De leidinggevende zorgt

Nadere informatie

Reglement Geschillencommissie Wonen Zuid-Holland Zuid

Reglement Geschillencommissie Wonen Zuid-Holland Zuid Reglement Geschillencmmissie Wnen Zuid-Hlland Zuid DEFINITIES Artikel 1: Dit reglement verstaat nder: crpratie: de bij de Geschillencmmissie Wnen Zuid-Hlland zuid aangeslten rganisatie p wiens handelen

Nadere informatie

1 januari 2015: de Wet Werk en Zekerheid (WWZ) doet zijn intrede

1 januari 2015: de Wet Werk en Zekerheid (WWZ) doet zijn intrede Nieuwsbrief december 2014 I 1 januari 2015: de Wet Werk en Zekerheid (WWZ) det zijn intrede De wijzigingen per 1 januari 2015 in vgelvlucht: Preftijd: in een arbeidsvereenkmst vr bepaalde tijd van zes

Nadere informatie

Voorwaarden waaraan een arts moet voldoen om geaccrediteerd te worden en te blijven

Voorwaarden waaraan een arts moet voldoen om geaccrediteerd te worden en te blijven BIJLAGE 2: VOORWAARDEN VOOR ACCREDITERING Brn: http://www.riziv.be/care/nl/dctrs/accreditatin/individual accreditatin/cnditins accreditatin.htm Vrwaarden waaraan een arts met vlden m geaccrediteerd te

Nadere informatie

VeReFi model Verzuimprotocol

VeReFi model Verzuimprotocol VeReFi model Verzuimprotocol Als een werknemer zich ziek meldt, is het belangrijk om zo snel mogelijk vast te stellen hoe ernstig de situatie is. Gaat het om kortdurend of langer verzuim, zijn er aanpassingen

Nadere informatie

Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. fh grningen bezekadres: Martinikerkhf 12 Aan Prvinciale Staten pstadres: Pstbus 610 9700 AP Grningen lïwywftgprgymc algêrnéen telefnnr: algerneen faxnr.: OSO 316 49 II OSO 316 49 33 Datum Briefnummer Zaaknummer

Nadere informatie

Bijlage IVa Sjabloon voor de verdeling van werkzaamheden voor onderwijzend personeel in de kunsteducatie

Bijlage IVa Sjabloon voor de verdeling van werkzaamheden voor onderwijzend personeel in de kunsteducatie Bijlage IVa Sjabln vr de verdeling van werkzaamheden vr nderwijzend persneel in de kunsteducatie Sjabln vr de verdeling van werkzaamheden vr nderwijzend persneel in de kunsteducatie LOGA-partijen vinden

Nadere informatie

B&W-Aanbiedingsformulier

B&W-Aanbiedingsformulier B&W.nr.: 07.1251, d.d. 4 december 2007 B&W-Aanbiedingsformulier Onderwerp Wijziging verzuimprotocol BESLUITEN Behoudens advies van de commissie OWZ 1. Het als bijlage 1 opgenomen verzuimprotocol vast te

Nadere informatie

Samenvatting De gewijzigde visie op en inrichting van de aanpak van verzuim maakt het noodzakelijk het verzuimprotocol te actualiseren.

Samenvatting De gewijzigde visie op en inrichting van de aanpak van verzuim maakt het noodzakelijk het verzuimprotocol te actualiseren. Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Geactualiseerd Verzuimprotocol Programma / Programmanummer Bestuur & Middelen / 1042 BW-nummer Portefeuillehouder H. Kunst Samenvatting De gewijzigde visie op en inrichting

Nadere informatie

VOEL OOK DE MAGIE VAN KINDEROPVANG EN NATUUR!

VOEL OOK DE MAGIE VAN KINDEROPVANG EN NATUUR! Ontwikkeling van kinderen, stagnatie van de ntwikkeling en drverwijzen Wij prberen er vr te zrgen dat kinderen zich bij nze pvang plezierig velen en zich kunnen ntwikkelen. Om te kunnen berdelen f dit

Nadere informatie

Addendum stappenplan plaatsing

Addendum stappenplan plaatsing Addendum stappenplan plaatsing In het kader van de aangekndigde (vrgenmen) rerganisatie d.d. 4 december 2012 heeft er nader verleg plaatsgevnden tussen de betrkken vakbnden en de werkgever ver de inhud

Nadere informatie

ARBOBELEIDSPLAN. voor de stichting PCBO BAARN SOEST

ARBOBELEIDSPLAN. voor de stichting PCBO BAARN SOEST ARBOBELEIDSPLAN vr de stichting PCBO BAARN SOEST Inhudspgave 1. Uitgangspunten Arbbeleid in essentie Preventieve zrg Arbdienst 2. Organisatie Arbcmmissie Arbcördinatr Bedrijfshulpverlening 3. Risic-inventarisatie

Nadere informatie

IMPLEMENTATIE WET VERPLICHTE MELDCODE HUISELIJK GEWELD EN KINDERMISHANDELING GEMEENTEN NOORDOOST-BRABANT

IMPLEMENTATIE WET VERPLICHTE MELDCODE HUISELIJK GEWELD EN KINDERMISHANDELING GEMEENTEN NOORDOOST-BRABANT BIJLAGE 1 IMPLEMENTATIE WET VERPLICHTE MELDCODE HUISELIJK GEWELD EN KINDERMISHANDELING GEMEENTEN NOORDOOST-BRABANT 1. Inleiding Op 1 juli 2013 is de Wet verplichte meldcde huiselijk geweld en kindermishandeling

Nadere informatie

Ziekte en verzuim in de praktijk. Het kader. Wet Verbetering Poortwachter 1. Breda, 24 maart 2009

Ziekte en verzuim in de praktijk. Het kader. Wet Verbetering Poortwachter 1. Breda, 24 maart 2009 Ziekte en verzuim in de praktijk Breda, 24 maart 2009 Het kader Wet Verbetering Poortwachter Beleidsregels beoordelingskader poortwachter (UWV) Burgerlijk wetboek Wet Verbetering Poortwachter 1 Ziekmelding

Nadere informatie

Verzuimprotocol LINDE COLLEGE

Verzuimprotocol LINDE COLLEGE Verzuimprotocol LINDE COLLEGE 1 1 Ziekmelding 1. Bij ziekte moet de medewerker zich op de eerste ziektedag vóór 08.00 uur telefonisch ziekmelden bij de balie. Als de medewerker zelf niet in staat is zich

Nadere informatie

Wij verzoeken u de toelichting voor het invullen van het formulier goed te lezen.

Wij verzoeken u de toelichting voor het invullen van het formulier goed te lezen. Wij verzeken u de telichting vr het invullen van het frmulier ged te lezen. Op basis van de dr u aangegeven reismgelijkheden van de leerling en p basis van het verversadvies van schl en eventuele andere

Nadere informatie

Controleprotocol Sociaal Domein

Controleprotocol Sociaal Domein Cntrleprtcl Sciaal Dmein Cntrleprtcl vr de accuntantscntrle bij: dr de gemeenten in de regi Amersfrt* gesubsidieerde rganisaties vr Jeugdzrg en WMO dr de gemeenten in de regi Amersfrt f dr de gemeente

Nadere informatie

Deze werkgeversverklaring met begeleidende brief kunt u geven aan uw werkgever. Het is erg belangrijk dat de verklaring zorgvuldig en volledig wordt

Deze werkgeversverklaring met begeleidende brief kunt u geven aan uw werkgever. Het is erg belangrijk dat de verklaring zorgvuldig en volledig wordt Deze werkgeversverklaring met begeleidende brief kunt u geven aan uw werkgever. Het is erg belangrijk dat de verklaring zrgvuldig en vlledig wrdt ingevuld. Aanvullende Vrzieningen Werkgever Gegevens

Nadere informatie

12 december X

12 december X 12 december 2017 4.6 X . Verzuimprotocol Gemeente Nijmegen 2017 Rollen in het verzuimproces: ONZE VISIE: Medewerker: Leidinggevende: P&O-adviseur Verzuimcoördinator Bedrijfsarts: Grip op verzuim vinden

Nadere informatie

Handreiking functionerings- en beoordelingsgesprekken griffiers

Handreiking functionerings- en beoordelingsgesprekken griffiers Handreiking functinerings- en berdelingsgesprekken griffiers September 2014 Functineringsgesprek Als de griffier is aangesteld, is het verstandig m met elkaar te blijven reflecteren p het functineren.

Nadere informatie

Protocol Informatievoorziening gescheiden ouders

Protocol Informatievoorziening gescheiden ouders Prtcl Infrmatievrziening gescheiden uders De Bellefleur Ddewaard Del van het prtcl Dit prtcl geeft uitleg ver de wijze waarp wij mgaan met de infrmatievrziening vr gescheiden uders. Uitgangspunt is dat

Nadere informatie

Gemeente Grave NOTA ZIEKTEVERZUIMBELEID

Gemeente Grave NOTA ZIEKTEVERZUIMBELEID Gemeente Grave NOTA ZIEKTEVERZUIMBELEID Grave, december 2002 INHOUD Inleiding Hoofdstuk 1 Ziekteverzuim Hoofdstuk 2 Veranderingen blz.4 blz.5 blz.5 Hoofdstuk 3 Verzuimprotocol blz.7 3. 1 Ziekmelding door

Nadere informatie

Ik ben ziek Wat nu? Informatie over ziekteverzuim en reïntegratie

Ik ben ziek Wat nu? Informatie over ziekteverzuim en reïntegratie Ik ben ziek Wat nu? Informatie over ziekteverzuim en reïntegratie Vooraf In deze brochure lees je wat je bij ziekteverzuim moet doen. Verzuimen is een vervelende situatie, die niemand wil, maar iedereen

Nadere informatie

Bestemd voor Alle medewerkers, cliënten, kinderen, andere personen die zich op locaties van Stichting D.W.R.P. bevinden.

Bestemd voor Alle medewerkers, cliënten, kinderen, andere personen die zich op locaties van Stichting D.W.R.P. bevinden. MIC-melding Del van de prcedure Het dr een cmmissie analyseren en berdelen van futen en (bijna) ngelukken in de rganisatie m hiervan te leren, z ndig actie te ndernemen en z herhaling f erger te vrkmen

Nadere informatie

1.5 Daar waar sprake is van strijdigheid tussen het addendum en het vigerende sociaal plan, gaan de bepalingen van dit addendum voor.

1.5 Daar waar sprake is van strijdigheid tussen het addendum en het vigerende sociaal plan, gaan de bepalingen van dit addendum voor. Addendum behrend bij drlpend Sciaal Plan De Riethrst Strmenland Partijen cnstateren dat het huidige sciaal plan aanvulling beheft als gevlg van het vrgenmen besluit 'Clíënt vrp', december 2016. Dit addendum

Nadere informatie

Protocol en klachtenregeling ongewenst gedrag

Protocol en klachtenregeling ongewenst gedrag Prtcl en klachtenregeling ngewenst gedrag Geactualiseerd: december 2016 1 I. Vrkming van ngewenst gedrag 1. Binnen de Gruitprt wrdt agressie en geweld, (seksuele) intimidatie, discriminatie, pesten en

Nadere informatie

Werken met uitzendkrachten

Werken met uitzendkrachten Uitzendkrachten-Werken met uitzendkrachten-telichting 1/8 Werken met uitzendkrachten Uitzendkrachten zijn werknemers die vallen nder twee srten werkgevers. Enerzijds heeft men de werkgever van de uitzendkracht

Nadere informatie

2015-1*7. Nieuwegein. Datum 24 maart 2015 Portefeuillehouder: P.W.M. Snoeren

2015-1*7. Nieuwegein. Datum 24 maart 2015 Portefeuillehouder: P.W.M. Snoeren Nieuwegein p 2015-1*7 Aan De gemeenteraad Onderwerp: Brief ex art. 42 RvO van de fractie PvdA dd 23-03-15 inzake JGZprtcl asielzekerskinderen. Afdeling: Griffie Datum 24 maart 2015 Prtefeuillehuder: P.W.M.

Nadere informatie

Meldcode bij een vermoeden van kindermishandeling voor scheidingsbegeleiders [versie 28-04-2009]

Meldcode bij een vermoeden van kindermishandeling voor scheidingsbegeleiders [versie 28-04-2009] 1 Algemeen Meldcde bij een vermeden van kindermishandeling vr scheidingsbegeleiders [versie 28-04-2009] 1.1 Iedere ScS Scheidingsspecialist, ScS Zandkasteelcach, ScS OKEE-cach, hierna te nemen scheidingsbegeleider,

Nadere informatie

Protocol Ziekteverzuim

Protocol Ziekteverzuim Protocol Ziekteverzuim Dit protocol beschrijft de gedragsregels die bij de Hogeschool der Kunsten Den Haag gelden ten aanzien van ziekte en arbeidsongeschiktheid. De gedragsregels zijn in overeenstemming

Nadere informatie

Ik heb een zieke werknemer. Wat nu? Informatie voor werkgevers over reïntegratie en Ziektewet

Ik heb een zieke werknemer. Wat nu? Informatie voor werkgevers over reïntegratie en Ziektewet Ik heb een zieke werknemer. Wat nu? Informatie voor werkgevers over reïntegratie en Ziektewet Werk boven uitkering UWV verstrekt tijdelijk inkomen in het kader van wettelijke regelingen als de WW en de

Nadere informatie

een klacht die niet op een bevredigende wijze is opgelost en als geschil moet worden voorgelegd aan de Geschillencommissie Mondzorg.

een klacht die niet op een bevredigende wijze is opgelost en als geschil moet worden voorgelegd aan de Geschillencommissie Mondzorg. Klachtenregeling NVM-mndhygiënisten Met inwerkingtreding van de Wet Kwaliteit Klachten en Geschillen Zrg (Wkkgz) heeft de wetgever begd de kwaliteit van zrgverlening te verbeteren en beter te kunnen bewaken.

Nadere informatie

Aanvraagformulier subsidieregeling isolatiemaatregelen woningen 2015

Aanvraagformulier subsidieregeling isolatiemaatregelen woningen 2015 Aanvraagfrmulier subsidieregeling islatiemaatregelen wningen 2015 Raadhuisplein 2 Pstbus 500 3850 AM Ermel t 0341 56 73 21 Vul dit frmulier in, zet uw handtekening en stuur het p naar de Gemeente Ermel,

Nadere informatie

Dubbel U - Verzuimreglement

Dubbel U - Verzuimreglement Dubbel U - Verzuimreglement Inleiding In dit verzuimprotocol zijn de regels vastgelegd die gelden voor werknemers van Dubbel U die de werkzaamheden niet kunnen verrichten in verband met ziekte (hierna

Nadere informatie

VERZUIMREGLEMENT (VE R S I E 2. 2 )

VERZUIMREGLEMENT (VE R S I E 2. 2 ) VERZUIMREGLEMENT (VE R S I E 2. 2 ) 1 Begripsbepalingen Medewerker: personeelslid van stichting PCPO Capelle-Krimpen Werkgever: Stichting PCPO Capelle-Krimpen Directeur: eindverantwoordelijke van de school.

Nadere informatie

Klachtenbeleid Stichting KOM Kinderopvang

Klachtenbeleid Stichting KOM Kinderopvang Klachtenbeleid Stichting KOM Kinderpvang KOM Kinderpvang verzrgt kinderpvang vr kinderen in de leeftijdsgrep 0 tt en met 12 jaar. Alle medewerkers van de stichting zetten zich vlledig in m kwalitatief

Nadere informatie

INFORMATIE UITWISSELING TUSSEN UITZENDBUREAUS IVM VEILIGHEID EN

INFORMATIE UITWISSELING TUSSEN UITZENDBUREAUS IVM VEILIGHEID EN RVB10004.dc 1/5 RVB 2010/04 INFORMATIE UITWISSELING TUSSEN UITZENDBUREAUS IVM VEILIGHEID EN Situering GEZONDHEID OP HET WERK : EEN GESTRUCTUREERDE AANPAK Preventie en Interim heeft in 2008, in het kader

Nadere informatie

ZIEKTEVERZUIMBELEIDSPLAN. voor de Stichting Katholiek Onderwijs Mergelland

ZIEKTEVERZUIMBELEIDSPLAN. voor de Stichting Katholiek Onderwijs Mergelland ZIEKTEVERZUIMBELEIDSPLAN voor de Stichting Katholiek Onderwijs Mergelland INHOUDSOPGAVE PAGINA 1. INLEIDING 1.1 Uitgangspunten 2 2. BELEID 3 2.1 Preventief beleid 3 2.1.1 Inzet medewerkers 3 2.1.2 Functioneringsgesprek

Nadere informatie

Zorgroutes interne en externe zorgstructuur in basisscholen Versie oktober 2013

Zorgroutes interne en externe zorgstructuur in basisscholen Versie oktober 2013 Zrgrutes interne en externe zrgstructuur in basisschlen Versie ktber 2013 Inhud 1. Inleiding CJG en zrgrutes gemeenten Westerkwartier 2. Meldcde kindermishandeling en huiselijk geweld 3. Criteria zrgrutes

Nadere informatie

Aanvraagformulier subsidie Provincie Zeeland

Aanvraagformulier subsidie Provincie Zeeland Aanvraagfrmulier subsidie Prvincie Zeeland NAAM ACTIVITEIT / PROJECT Naam GEGEVENS AANVRAGER Naam instelling Adres Instelling Pstcde en wnplaats IBAN-nummer BIC-cde Cntactpersn Functie cntactpersn Telefnnummer

Nadere informatie

Sollicitatiecode Metameer 2013

Sollicitatiecode Metameer 2013 Sllicitatiecde Metameer 2013 GEDRAGSCODE VOOR WERVING & SELECTIE Sllicitatiecde Metameer 2013 2 UITGANGSPUNTEN 1.1 De cde is gebaseerd p de vlgende uitgangspunten: - een eerlijke kans p aanstelling vr

Nadere informatie

Verzuimprotocol Stichting Verenigde Nederlandse Apotheken

Verzuimprotocol Stichting Verenigde Nederlandse Apotheken Wanneer u wegens ziekte niet kunt werken, houdt u zich dan aan de volgende regels. 1. Op tijd ziekmelden Meldt u zich voor aanvang van de werktijd, echter uiterlijk om 09.00 uur s ochtends telefonisch

Nadere informatie

Beleidsregels voorziening jobcoaching Participatiewet 2015

Beleidsregels voorziening jobcoaching Participatiewet 2015 Beleidsregels vrziening jbcaching Participatiewet 2015 1-7-2015 Jbcaching Reginale beleidsregels jbcaching Participatiewet regi Achterhek Inleiding Jbcaching gaat ver het ndersteunen van mensen bij het

Nadere informatie

B&W-Aanbiedingsformulier

B&W-Aanbiedingsformulier B&W-nr. 07.0760, d.d. 10 juli 2007 B&W-Aanbiedingsfrmulier Onderwerp Cnvenant Operatinele Grenzen Brandweerzrg Gemeente Leiden Gemeente Oegstgeest BESLUITEN Behudens advies van de cmmissie 1. in te stemmen

Nadere informatie

verzuimbrochure Ziek melden voor 10.00 uur bij de administratie Tel: 023-5319348

verzuimbrochure Ziek melden voor 10.00 uur bij de administratie Tel: 023-5319348 verzuimbrochure Ziek melden voor 10.00 uur bij de administratie Tel: 023-5319348 Hersteld melden zo spoedig mogelijk, ook op roostervrije dagen, bij de administratie 21 februari 2012 1 Verzuimbeleid Hart

Nadere informatie

Oproep erkenning en subsidiëring van groepsgericht aanbod. opvoedingsondersteuning door vrijwilligers

Oproep erkenning en subsidiëring van groepsgericht aanbod. opvoedingsondersteuning door vrijwilligers Oprep erkenning en subsidiëring van grepsgericht aanbd pvedingsndersteuning dr vrijwilligers In het kader van het versterken van aanbd pvedingsndersteuning in de Huizen van het Kind lanceert Kind en Gezin

Nadere informatie

Stel uw inkomen zeker, sluit een arbeidsongeschiktheidsverzekering af

Stel uw inkomen zeker, sluit een arbeidsongeschiktheidsverzekering af Stel uw inkmen zeker, sluit een arbeidsngeschiktheids af Eindelijk geniet u van een heerlijke skivakantie. En natuurlijk verkmt het u niet, want u bent een ervaren skiër. Maar laat dat ngeluk nu net in

Nadere informatie

Middelen Financiële middelen o De organisatie heeft een actueel beleid met betrekking tot het verkrijgen van de benodigde financiële middelen.

Middelen Financiële middelen o De organisatie heeft een actueel beleid met betrekking tot het verkrijgen van de benodigde financiële middelen. Categrie C Per aspect van het framewrk zijn nrmen pgesteld. Vetgedrukt zijn de verplichte nrmen. Organisaties die nder categrie C vallen, zullen verder zijn met het implementeren van kwaliteitssystemen

Nadere informatie

Toelichting bij het gebruik van het Model Legionella Risicoanalyse en Beheersplan Luchtbevochtingsinstallatie

Toelichting bij het gebruik van het Model Legionella Risicoanalyse en Beheersplan Luchtbevochtingsinstallatie Telichting bij het gebruik van het Mdel Leginella Risicanalyse en Beheersplan Luchtbevchtingsinstallatie 1 Del van het mdel Het Mdel is te beschuwen als een nderlegger f mdel bij het pstellen van de risicanalyse

Nadere informatie

TOEZICHTKADER ACCREDITATIESTELSEL HOGER ONDERWIJS. september 2014

TOEZICHTKADER ACCREDITATIESTELSEL HOGER ONDERWIJS. september 2014 TOEZICHTKADER ACCREDITATIESTELSEL HOGER ONDERWIJS september 2014 INHOUD Inleiding 4 1 Del en uitvering van het tezicht 5 1.1 Wat willen we bereiken? 5 1.2 Werkwijze 5 1.3 Waarderingskader 7 2 Relatie met

Nadere informatie

Tevredenheidsenquete bezwarencommissie (CONCEPT)

Tevredenheidsenquete bezwarencommissie (CONCEPT) Lid Gedeputeerde Staten M. van Engelshven-Huls prvincie ZUID HLLAND NGEKUMLN Q g nv, 2010 Leden van de Statencmmissie Bestuur & Middelen Cntact T070-441 64 19 F 070-441 78 19 m.van.engelshvenhuls@pzh.nl

Nadere informatie