Registratie na opleiding in het buitenland

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Registratie na opleiding in het buitenland"

Transcriptie

1 Registratie na pleiding in het buitenland Beleidsregel Uitwerking van de bepalingen inzake de registratie als verpleegkundig specialist na het vlgen van een pleiding in het buitenland, zals vastgelegd in het Algemeen Besluit CSV van 16 december 2008, in de artikelen 4 en 41. Beslten dr de Registratiecmmissie Specialismen Verpleegkunde p 16 september Begripsmschrijving Onder registratie na pleiding in het buitenland wrdt verstaan: Registratie in het Verpleegkundig Specialisten Register van een verpleegkundige die haar pleiding in het buitenland heeft gevlgd, nadat is vastgesteld: dat zij beschikt ver de vereiste berepskwalificaties en cmpetenties behrend bij het verpleegkundig specialisme, en dat zij vldet aan de registratievereisten. Zals hierbven geschetst bestaat de prcedure uit twee fasen: de eerste fase leidt al dan niet tt erkenning van de berepskwalificaties, de tweede fase leidt al dan niet tt registratie als verpleegkundig specialist. Hewel het mgelijk is dat uitsluitend erkenning van berepskwalificaties wrdt aangevraagd, gaat de prcedurebeschrijving in deze beleidsregel uit van een integrale aanvraag tt erkenning van berepskwalificaties én registratie als verpleegkundig specialist. Inhud Bij registratie na pleiding in het buitenland wrdt nderscheid gemaakt in: 1. Verpleegkundigen die hun pleiding in het verpleegkundig specialisme hebben gevlgd in een lidstaat van de Eurpese Unie, dan wel in IJsland, Nrwegen, Liechtenstein f Zwitserland. 2. Verpleegkundigen die hun pleiding als verpleegkundige én hun pleiding in het verpleegkundig specialisme hebben gevlgd in een ander land buiten Nederland dat niet genemd staat nder 1. Vr beide grepen geldt een eigenstandige rute m in aanmerking te kmen vr registratie. Rute vr verpleegkundigen uit grep 1: Indien de verpleegkundige ng geen BIG-registratie heeft: aanvragen en verkrijgen van registratie in het BIG-register als verpleegkundige p basis van artikel 3 Wet BIG. Deze prcedure verlpt via de website van het BIG-register. Aanvragen van registratie in het Verpleegkundig Specialisten Register bij de Registratiecmmissie Specialismen Verpleegkunde (RSV) p basis van een buitenlands diplma. Indien de aanvragend verpleegkundige ng niet in het BIG-register is geregistreerd, meten de aanvragen vr het BIG-register en vr het specialistenregister gelijktijdig via het 1-lket bij het BIG-register wrden ingediend.

2 Rute vr verpleegkundigen uit grep 2: Indien de verpleegkundige ng geen BIG-registratie heeft: aanvragen en verkrijgen van registratie in het BIG-register als verpleegkundige p basis van artikel 3 Wet BIG. Deze prcedure verlpt via de website van het BIG-register. Behalen van de vereiste berepskwalificaties dr het vlgen van een erkende MANP-pleiding in Nederland. Hierbij kan de erkende pleidingsinstelling besluiten m p nderdelen vrijstelling te verlenen p basis van elders verwrven cmpetenties (EVC's). Vlden aan de eisen en verplichtingen van een verpleegkundig specialist in pleiding zals die zijn vastgelegd in het Algemeen Besluit. Verkrijgen van het MANP-diplma. Aanvragen van registratie in het Verpleegkundig Specialisten Register bij de Registratiecmmissie Specialismen Verpleegkunde (RSV) p basis van een Nederlands diplma cnfrm de reguliere prcedure. Omdat de rute vr grep 2 gelijk staat aan de reguliere rute vr pleiding en registratie, wrdt in nderstaande uitwerking uitsluitend ingegaan p de rute vr verpleegkundigen uit grep 1. Vanaf het mment dat de aanvraag is ntvangen wrdt binnen 4 maanden een besluit genmen ten aanzien van de erkenning van de berepskwalificaties en/f de cmpenserende maatregelen die dr de RSV wrden pgelegd. Telichting Verpleegkundigen die hun pleiding als verpleegkundige én hun pleiding in het verpleegkundig specialisme hebben gevlgd in een lidstaat van de Eurpese Unie, dan wel in IJsland, Nrwegen, Liechtenstein f Zwitserland, vallen nder de richtlijn 2005/36/EG van het Eurpees Parlement en de Eurpese Raad betreffende de erkenning van berepskwalificaties (verder: richtlijn). De richtlijn is vr de Nederlandse situatie geïmplementeerd in de Algemene wet erkenning EGberepskwalificaties van december Zwel het berep van verpleegkundige als van de verpleegkundig specialist zijn gereglementeerde berepen in de zin van de richtlijn. Dit betekent dat beefenaren van deze berepen uit bvengenemde landen in beginsel als geschikt wrden beschuwd m het berep uit te efenen in één van de andere bvengenemde landen, znder dat de pleidingseisen vr dat berep van tevren zijn geharmniseerd. De richtlijn gaat uit van wederzijdse erkenning van berepen, maar sluit niet uit dat cmpenserende maatregelen kunnen wrden genmen wanneer aanzienlijke verschillen wrden vastgesteld tussen de pleiding die de migrant heeft genten en die welke in de ntvangende lidstaat is vereist. Deze cmpenserende maatregelen hebben de vrm van fwel een aanpassingsstage f een preve van bekwaamheid. De Minister van VWS is bevegd een besluit te nemen ver de telating tt het verpleegkundig basisberep p grnd van artikel 3 Wet BIG, wat gedelegeerd is aan het BIG-register. De RSV is bevegd een besluit te nemen ver de telating tt het berep verpleegkundig specialist p grnd van artikel 14 Wet BIG. De ksten vr de behandeling van de registratie-aanvraag, het assessment, de aanpassingsstage en de preve van bekwaamheid kmen vr rekening van de aanvragend verpleegkundige. Prcedure De prcedure vr registratie na pleiding in het buitenland bestaat uit nderstaande stappen. De stappen 1 t/m 9 leiden al dan niet tt erkenning van de berepskwalificaties. De stappen 9 t/m 13 leiden al dan niet tt registratie. De RSV rndt binnen vier maanden de prcedurestappen 1 t/m 9 af met een beslissing.

3 Erkenning berepskwalificaties 1. Verzek m erkenning en registratie Een in het buitenland pgeleide verpleegkundige die vr registratie als verpleegkundige specialist in aanmerking wil kmen, meldt zich bij de RSV en verzekt m: erkenning van haar berepskwalificaties, én m registratie in een van de registers vr verpleegkundig specialisten 1. Zij levert hierbij de dcumenten aan die de RSV ndzakelijk acht. 2. Vaststelling niveau De RSV berdeelt f het diplma en de bijbehrende berepskwalificaties van de gevlgde pleiding ten minste p het bachelr-niveau 2 zijn. Indien dit niet het geval is wrdt het verzek beargumenteerd afgewezen. 3. Reglementering in het buitenland De RSV nderzekt f de pleiding is gereglementeerd in het land waar zij is gevlgd. Indien dit niet het geval is, geldt als aanvullende eis dat in de tien jaar vrafgaand aan de aanvraag het berep zals dat in Nederland is gedefinieerd - ten minste twee jaar vltijds met zijn uitgeefend. Indien dit niet het geval is wrdt het verzek beargumenteerd afgewezen. 4. Tetsing aan Nederlandse eisen De RSV tetst in welke mate de berepskwalificaties en de berepswerkzaamheden van de pleiding aansluiten p de eisen die in Nederland wrden gesteld in het Algemeen Besluit en het Specifieke Besluit van het specialisme waarvr de verpleegkundige registratie heeft aangevraagd. Indien de berepskwalificaties en berepswerkzaamheden vlledig aansluiten p de Nederlandse eisen, dan wrden de berepskwalificaties erkend (stap 10). 5. Verschillen met de Nederlandse pleiding De berepskwalificaties en berepswerkzaamheden sluiten niet vlledig aan p de Nederlandse eisen indien er wezenlijke verschillen zijn. Hiervan is sprake in tenminste één van de vlgende gevallen: De gevlgde pleiding bestaat uit ten hgste 60 Eurpese studiepunten (Eurpean Credits, afgekrt EC). De gevlgde pleiding heeft betrekking p vakken/vaardigheden die wezenlijk verschillen van de vakken van de in Nederland vereiste pleiding. Het berep van verpleegkundig specialist in Nederland mvat een f meer gereglementeerde berepswerkzaamheden die niet bestaan in hetzelfde berep in het buitenland en dit verschil kmt tt uitdrukking in de pleiding die in Nederland wrdt vereist. 6. Cmpensatie dr verwrven kennis f werkervaring Als één f meerdere van deze vragen bevestigend wrdt beantwrd, dan wrdt nagegaan f deze wezenlijke verschillen ndervangen wrden dr de aanvullende kennis en/f de werkervaring die de verpleegkundige tijdens haar berepsuitefening heeft verwrven. Indien de verschillen vlledig wrden gecmpenseerd dr de aanvullende kennis en/f werkervaring, wrden de berepskwalificaties erkend. 7. Cmpensatie dr aanpassingsstage Indien de verschillen niet vlledig wrden gecmpenseerd dr de aanvullende kennis en/f werkervaring, wrdt vastgesteld f zij kunnen wrden gecmpenseerd dr een aanpassingsstage. Indien dit mgelijk wrdt geacht, krijgt de aanvragend verpleegkundige een aanpassingsstage pgelegd, cnfrm de beschrijving in deze beleidsregel. Indien cmpensatie dr een aanpassingsstage niet mgelijk wrdt geacht, wrden de berepskwalificaties niet erkend. 1 Zals in de begripsmschrijving reeds aangegeven, kan k uitsluitend erkenning van berepskwalificaties wrden aangevraagd. 2 Een diplma tt afsluiting van een pleiding p het niveau van het hger f universitair nderwijs met een duur van ten minste drie maar minder dan vier jaar.

4 8. Ged gevlg Indien de aanpassingsstage met ged gevlg is drlpen, wrden de berepskwalificaties erkend. Indien de aanpassingsstage en/f de preve van bekwaamheid niet met ged gevlg is drlpen, wrden de berepskwalificaties niet erkend. 9. Erkenning van berepskwalificaties De berepskwalificaties wrden dr de RSV al dan niet erkend p grnd van de vrgaande stappen. Registratie als verpleegkundig specialist 10. Tetsing BIG-registratie Nadat erkenning van de berepskwalificaties heeft plaatsgevnden, tetst de RSV f de aanvragend verpleegkundige een ngeclausuleerde inschrijving in het BIG-register heeft. Dit wil zeggen dat er sprake is van een definitieve inschrijving in BIG-register, en niet van een vrlpige inschrijving waarbij ng aan bepaalde vrwaarden met wrden vldaan. Indien er geen sprake is van ngeclausuleerde inschrijving, wrdt de aanvragend verpleegkundige niet geregistreerd als verpleegkundig specialist. 11. Andere beperkingen De RSV nderzekt f er ng andere beperkingen zijn waardr de aanvragend verpleegkundige niet vldet aan de eisen van het Algemeen Besluit f aan de vereiste beheersing van de Nederlandse taal. Indien er geen sprake is van andere beperkingen, wrdt de aanvragend verpleegkundige geregistreerd (stap 13). Indien er wel sprake is van andere beperkingen, dan kan de RSV eisen dat aanvullende schling wrdt gevlgd. 12. Tetsing De aanvragend verpleegkundige levert de RSV bewijslast dat de gecnstateerde beperkingen zijn pgeheven dr middel van schling. Indien de bewijslast aantnt dat de beperkingen niet langer bestaan, wrdt de aanvragend verpleegkundige geregistreerd als verpleegkundig specialist Indien de bewijslast niet aantnt dat de beperkingen zijn pgeheven, wrdt de aanvragend verpleegkundige niet geregistreerd als verpleegkundig specialist. 13. Registratie in VSR De RSV registreert de aanvragend verpleegkundige in het register vr verpleegkundig specialisten waarvr zij registratie heeft aangevraagd indien aan alle vrwaarden is vldaan. Eisen De aanvrager van registratie: is als verpleegkundige geregistreerd in een lidstaat van de Eurpese Unie, dan wel in IJsland, Nrwegen, Liechtenstein f Zwitserland; is ngeclausuleerd geregistreerd als verpleegkundige in het BIG-register; beschikt ver berepskwalificaties p masterniveau, behrend bij een pleiding p een deelgebied van de verpleegkunde en kan dit aantnen dr middel van een gewaarmerkte kpie van het diplma; deze gewaarmerkte kpie is niet uder dan drie maanden; beschikt ver een riginele verklaring, afgegeven dr de bevegde autriteit in het land waar het diplma is behaald, waaruit blijkt dat de registratie als verpleegkundig specialist ng steeds geldig is (Certificate f Gd Standing); deze verklaring is niet uder dan drie maanden; beschikt ver dcumenten waaruit blijkt ver welke berepservaring zij beschikt alsmede welke aanvullende pleiding en bij- en naschling zij heeft gevlgd, zals een CV, riginele werkgeversverklaring(en) en het fficiële curriculum van de gevlgde pleiding. beheerst de Nederlandse taal zdanig dat de taalvaardigheid geen belemmering vrmt vr de cmmunicatie met patiënten, berepsgenten en prfessinele werkmgeving;

5 heeft geen andere beperkingen waardr niet wrdt vldaan aan de eisen van het Algemeen Besluit f die de uitefening van het berep van verpleegkundig specialist in de weg staan; vraagt registratie aan vereenkmstig de vrwaarden die de RSV stelt in haar aanvraagfrmulier. Aanpassingsstage De aanpassingsstage bestaat uit nderstaande stappen. a. Eventueel assessment Vrafgaand aan de aanpassingsstage kan de RSV de aanvragend verpleegkundige verzeken deel te nemen aan een assessment. b. Prgramma van eisen De RSV stelt een prgramma van eisen vr de aanpassingsstage vast, rekening hudend met de vr de uitefening van het specialisme bendigde cmpetenties en de kwalificaties waarver de aanvrager blijkens zijn pleiding, werkervaring en de eventuele resultaten van de in het eerste lid bedelde assessment beschikt. In het prgramma van eisen wrdt ten minste vastgelegd: de duur van de aanpassingsstage en de mvang van de eventuele pleiding; de nderwerpen die tijdens de aanpassingsstage en de pleiding in elk geval aan de rde dienen te kmen. c. Duur De duur van de aanpassingsstage bedraagt ten hgste drie jaar. d. Eventueel aanvullende pleiding Als nderdeel van de aanpassingsstage kan de registratiecmmissie een aanvullende pleiding vrschrijven. e. Relevantie specialisme De aanpassingsstage en in geval van een aanvullende pleiding, het praktijkgedeelte van die pleiding, wrden gevlgd in een vr het betreffende specialisme relevante functie in een praktijkinstelling. f. Cursrisch gedeelte In geval van een aanvullende pleiding, wrdt het cursrisch gedeelte daarvan gevlgd in een pleidingsinstelling. g. Aanwijzing hfdpleider en praktijkpleider De registratiecmmissie wijst een erkend hfdpleider vr het betreffende specialisme aan die verantwrdelijk is vr de inrichting en de berdeling van de aanpassingsstage, alsmede een erkende praktijkpleider vr de begeleiding van de aanvragend verpleegkundige tijdens de aanpassingsstage. h. Opleidingsprgramma In geval de registratiecmmissie een aanvullende pleiding vrschrijft, stelt de hfdpleider na verleg met de aanvragend verpleegkundige het pleidingsprgramma vast, alsmede de eisen waaraan de pleiding met vlden. Schriftelijke en mndelinge uitdrukkingsvaardigheid in de Nederlandse taal wrdt hierin meegenmen. i. Vrtgang en berdeling De hfdpleider berdeelt ten minste een maal per half jaar de vrtgang van de aanpassingsstage. Hierbij betrekt hij het rdeel van de praktijkpleider. In geval van een aanvullende pleiding ziet de hfdpleider erp te dat sprake is van berdeling van alle nderdelen hiervan. j. Tussentijdse beëindiging De hfdpleider kan m pleidingsinhudelijke redenen in het kader van een tussentijdse berdeling de aanvragend verpleegkundige adviseren de aanpassingsstage te beëindigen. k. Verlenging Indien het deskundigheidsniveau na afrnding van de aanpassingsstage als nvldende wrdt berdeeld, bestaat de mgelijkheid tt eenmalige verlenging van de aanpassingsstage met maximaal een half jaar.

6 l. Eindrdeel Na afrnding van de aanpassingsstage brengt de hfdpleider zijn rdeel ver het deskundigheidsniveau ter kennis van de registratiecmmissie. Indien de hfdpleider van rdeel is dat de aanpassingsstage met ged gevlg is drlpen, geeft deze een eindverklaring af waarin wrdt aangegeven dat de cmpetenties van de aanvragend verpleegkundige p het vereiste niveau zijn. m. Erkenning van berepskwalificaties Nadat de RSV zich heeft vergewist dat de eindverklaring p gede grnden is afgegeven, wrden de berepskwalificaties van de aanvragend verpleegkundige erkend.

Individualisering opleidingsduur

Individualisering opleidingsduur Individualisering pleidingsduur De reguliere AVG pleiding bestaat uit een traject van 3 jaar (36 maanden) in full time dienstverband. In de praktijk kmt verkrting f verlening van de pleiding vaak vr. Tevens

Nadere informatie

Deel 1. Procedure voor het indienen van een schakelprogramma

Deel 1. Procedure voor het indienen van een schakelprogramma Deel 1. Prcedure vr het indienen van een schakelprgramma Waarm een schakelprgramma? Vr telating tt de pstinitiële master pleiding Kwaliteit en veiligheid in de patiëntenzrg is een geaccrediteerd master

Nadere informatie

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 11 november 2014;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 11 november 2014; raadsbesluit gemeente werkendam zaaknummer 59873 nderwerp Verrdening individuele stud ieteslag Participatiewet gemeente Werkendam 2015 De raad van de gemeente Werkendam, gelezen het vrstel van burgemeester

Nadere informatie

Accreditatieprocedure Nederlandse Vereniging voor Technische Geneeskunde

Accreditatieprocedure Nederlandse Vereniging voor Technische Geneeskunde Nederlandse Vereniging vr Technische Geneeskunde p/a Technische Geneeskunde Carré CR 3.635 Pstbus 217 7500 AE ENSCHEDE Accreditatieprcedure Nederlandse Vereniging vr Technische Geneeskunde Versie: 27-12-2013

Nadere informatie

Klachtenbeleid Stichting KOM Kinderopvang

Klachtenbeleid Stichting KOM Kinderopvang Klachtenbeleid Stichting KOM Kinderpvang KOM Kinderpvang verzrgt kinderpvang vr kinderen in de leeftijdsgrep 0 tt en met 12 jaar. Alle medewerkers van de stichting zetten zich vlledig in m kwalitatief

Nadere informatie

Fase 1: Re-integratiefase

Fase 1: Re-integratiefase Bijlage Matrix van verplichtingen en bijhrende sancties Fase 1: Re-integratiefase Algemene beschrijving categrie Niet nagekmen verplichting zals: Sanctie Categrie 1: Onder deze categrie vallen verplichtingen

Nadere informatie

behorend bij de Subsidieregeling stageplaatsen zorg II

behorend bij de Subsidieregeling stageplaatsen zorg II Cpr 18047A Accuntantsprtcl behrend bij de Subsidieregeling stageplaatsen zrg II Dit Accuntantsprtcl is p maat gemaakt vr de Subsidieregeling stageplaatsen zrg II. Het betreft het vlgende prduct, genemd

Nadere informatie

Beschrijving leertraject Basiskwalificatie Didactische Bekwaamheid (BDB), inclusief de Basis Kwalificatie Examinering (BKE)

Beschrijving leertraject Basiskwalificatie Didactische Bekwaamheid (BDB), inclusief de Basis Kwalificatie Examinering (BKE) AVANS HOGESCHOOL Beschrijving leertraject Basiskwalificatie Didactische Bekwaamheid (BDB), inclusief de Basis Kwalificatie Examinering (BKE) Klik p een van nderstaande linken m direct naar het betreffende

Nadere informatie

Verzekeringsvoorwaarden, voorzover relevant en declaratieafspraken inzake de zorg verleend door een huidtherapeut 2011

Verzekeringsvoorwaarden, voorzover relevant en declaratieafspraken inzake de zorg verleend door een huidtherapeut 2011 Bijlage 1 Verzekeringsvrwaarden, vrzver relevant en declaratieafspraken inzake de zrg verleend dr een huidtherapeut 2011 Plisvrmen: Basisverzekering: -Basisverzekering Nrd-Nederland Dit is een cmbinatieplis

Nadere informatie

Klik op een van onderstaande linken om direct naar het betreffende onderdeel te gaan:

Klik op een van onderstaande linken om direct naar het betreffende onderdeel te gaan: Klik p een van nderstaande linken m direct naar het betreffende nderdeel te gaan: aansluiting BDB (inclusief BKE) p nderwijs- en persneelsbeleid pzet leertraject BDB (inclusief BKE) tetsing en berdeling

Nadere informatie

Reglement voor aanvraag van accreditatie van bij- en nascholing van de Landelijke Beroepsvereniging Specialisten Begaafdheid

Reglement voor aanvraag van accreditatie van bij- en nascholing van de Landelijke Beroepsvereniging Specialisten Begaafdheid Reglement vr aanvraag van accreditatie van bij- en naschling van de Landelijke Berepsvereniging Specialisten Begaafdheid HOOFDSTUK I: ALGEMEEN Artikel 1: Del van het reglement. Dit accreditatiereglement

Nadere informatie

Regeling Financiële Ondersteuning Overige Bijzondere Omstandigheden Profileringsfonds

Regeling Financiële Ondersteuning Overige Bijzondere Omstandigheden Profileringsfonds AANVRAAGFORMULIER 1 studiefinancieringsvrm vr chrten vóór 1-9-2015 én studiefinancieringsvrm(en) vr chrten na 1-9-2015 Regeling Financiële Ondersteuning Overige Bijzndere Omstandigheden Prfileringsfnds

Nadere informatie

Regeling Financiële Ondersteuning Topsport- Student Stenden Hogeschool Profileringsfonds

Regeling Financiële Ondersteuning Topsport- Student Stenden Hogeschool Profileringsfonds AANVRAAGFORMULIER 1 studiefinancieringsvrm vr chrten vóór 1-9-2015 én studiefinancieringsvrm(en) vr chrten na 1-9-2015 Regeling Financiële Ondersteuning Tpsprt- Student Stenden Hgeschl Prfileringsfnds

Nadere informatie

B G M E B. Voorwaarden pakketprijs en gereduceerde tarief DCP kopie-aanvraag humane producten 16 januari van 5 pagina('s)

B G M E B. Voorwaarden pakketprijs en gereduceerde tarief DCP kopie-aanvraag humane producten 16 januari van 5 pagina('s) DP kpie-aanvraag humane prducten 16 januari 2017 Pakketprijs: De term pakketprijs hudt in dat vr een grep prducten (ieder met een eigen RVG nummer) maar één keer het tarief behrende bij het prducttype

Nadere informatie

Implementatie Taakherschikking

Implementatie Taakherschikking Werkfrmulier Implementatie Taakherschikking Verpleegkundig Specialist Dit frmulier is pgesteld dr de Werkgrep Taakherschikking van de Federatie Medisch Specialisten en wrdt ndersteund dr de V&VN Verpleegkundig

Nadere informatie

Verzoek tot inschrijving masteropleidingen ibmg 2012-2013

Verzoek tot inschrijving masteropleidingen ibmg 2012-2013 Verzek tt inschrijving masterpleidingen ibmg 2012-2013 Let p: alleen vlledig ingevulde inschrijvingsverzeken wrden in behandeling genmen. Je kunt uiterlijk t/m 31 juli 2012 een verzek tt inschrijving indienen

Nadere informatie

Privacy Statement andere betrokkenen (niet zijnde studenten of medewerkers)

Privacy Statement andere betrokkenen (niet zijnde studenten of medewerkers) Privacy Statement andere betrkkenen (niet zijnde studenten f medewerkers) Hgeschl Leiden respecteert de privacy van haar bezekers en externe cntacten en gaat zrgvuldig en vertruwelijk m met uw persnsgegevens.

Nadere informatie

Leerreglement voor de opleiding van jongeren met een b eroepsinlevingsovereenkomst bij werkgevers die vallen onder PC 200

Leerreglement voor de opleiding van jongeren met een b eroepsinlevingsovereenkomst bij werkgevers die vallen onder PC 200 Leerreglement vr de pleiding van jngeren met een b erepsinlevingsvereenkmst bij werkgevers die vallen nder PC 200 Beschrijving van de sectr APCB 200 Bedienden Mgelijke pleidingen en duur Bijzndere erkenningsregels

Nadere informatie

Zijn in de aanvraag bijlagen genoemd en zijn die bijgevoegd? Zo ja, welke? Nummer desgewenst de bijlagen.

Zijn in de aanvraag bijlagen genoemd en zijn die bijgevoegd? Zo ja, welke? Nummer desgewenst de bijlagen. Checklist berdeling adviesaanvraag 1. De adviesaanvraag Heeft de r een adviesaanvraag gehad? Let p: een rapprt is in principe geen adviesaanvraag. Met een adviesaanvraag wrdt bedeld: het dr de ndernemer

Nadere informatie

Aanvraagformulier tegemoetkoming kosten kinderopvang

Aanvraagformulier tegemoetkoming kosten kinderopvang Aanvraagfrmulier tegemetkming ksten kinderpvang INWONER van: GEMEENTE HOUTEN GEMEENTE IJSSELSTEIN GEMEENTE LOPIK GEMEENTE NIEUWEGEIN GEMEENTE VIANEN Persnlijke gegevens Uzelf Naam en vrletters Adres: pstcde

Nadere informatie

Criteria Plusklassen Samenwerkingsverband WSNS Kop van Noord-Holland

Criteria Plusklassen Samenwerkingsverband WSNS Kop van Noord-Holland Criteria Plusklassen Samenwerkingsverband WSNS Kp van Nrd-Hlland Er is sprake van hgbegaafdheid, blijkens uit: Een ttale intelligentie gelijk f hger dan 130 N.B.: bij een intelligentienderzek wrdt nrmaliter

Nadere informatie

7. Opleidingskader voor de functie redacteur web en social media

7. Opleidingskader voor de functie redacteur web en social media 7. Opleidingskader vr de functie redacteur web en scial media In het prject GROOTER wrden nder andere een aantal pleidingskaders ntwikkeld vr sleutelfuncties binnen de crisiscmmunicatie. Een daarvan is

Nadere informatie

Algemene Leveringsvoorwaarden

Algemene Leveringsvoorwaarden Algemene Leveringsvrwaarden 1. Tepasselijkheid 1.1 Deze algemene vrwaarden zijn van tepassing p alle ffertes en alle vereenkmsten, en de uitvering daarvan, welke dr WaterWerk Training, Caching & Cnsultancy

Nadere informatie

Privacy Statement Medewerkers

Privacy Statement Medewerkers Privacy Statement Medewerkers Hgeschl Leiden respecteert de privacy van haar medewerkers en gaat zrgvuldig en vertruwelijk m met juw persnsgegevens. Daarbij vldet de hgeschl aan de eisen van de Algemene

Nadere informatie

Overgangsnormen Minkemalaan. cursusjaar 2015 2016

Overgangsnormen Minkemalaan. cursusjaar 2015 2016 Overgangsnrmen Minkemalaan cursusjaar 2015 2016 1 INHOUDSOPGAVE blz. Vrwrd 3 BEVORDERINGSNORMEN 1. Inleiding 4 2. Tetscijfers 5 3. Rapprtcijfers 5 4. Bevrderingsnrmen brugklas hav/vw 6 5. Bevrderingsnrmen

Nadere informatie

Naam:.. Geboortedatum:... Adres:.. Postcode en woonplaats:

Naam:.. Geboortedatum:... Adres:.. Postcode en woonplaats: 2018-2019 Aanvraagfrmulier vr een vergeding (van een gedeelte van de) ksten schlverver vr leerlingen die een schl vr vrtgezet speciaal nderwijs (VSO) bezeken Gegevens leerling: Naam: Gebrtedatum:... BSN

Nadere informatie

afspraken gemaakt zijn.

afspraken gemaakt zijn. Matrix van verplichtingen en bijhrende sancties Fase 1: Re-integratiefase Algemene beschrijving categrie Niet nagekmen verplichting zals: Sanctie Categrie 1: Onder deze categrie vallen verplichtingen die

Nadere informatie

Naam:.. Geboortedatum:... Adres:.. Postcode en woonplaats: Locatie:.. Postcode en plaats...

Naam:.. Geboortedatum:... Adres:.. Postcode en woonplaats: Locatie:.. Postcode en plaats... 2018-2019 Aanvraagfrmulier vr een vergeding (van een gedeelte van de) ksten schlverver vr leerlingen die met een structurele beperking een reguliere schl vr vrtgezet nderwijs bezeken Gegevens leerling:

Nadere informatie

Aan de directies, intern begeleiders en leerkrachten grep 8 van de basisschlen in Schiedam, Vlaardingen, Maassluis en Maasland. Schiedam, 23 september 2015 Betreft: Ondersteuningsaanbd bij de vergang primair

Nadere informatie

Opdrachtgever en opdrachtnemer samen te noemen: partijen, verklaren te zijn overeengekomen als volgt:

Opdrachtgever en opdrachtnemer samen te noemen: partijen, verklaren te zijn overeengekomen als volgt: RAAMOVEREENKOMST INCL. BIJLAGEN: JURIDISCHE DIENSTVERLENING VOOR DE GEMEENTE EDE DE ONDERGETEKENDEN: 1. De gemeente Ede, gevestigd aan Bergstraat 4 te 6711 DD Ede, rechtsgeldig vertegenwrdigd dr haar burgemeester,

Nadere informatie

In onderstaande gevallen kunt u beter direct met een andere organisatie contact opnemen:

In onderstaande gevallen kunt u beter direct met een andere organisatie contact opnemen: TOELICHTING DOCUMENT "AANVRAAGFORMULIER VOOR EEN DIPLOMAWAARDERING" Leest u deze telichting aandachtig dr en vrkm nndige ksten f teleurstelling Om uw aanvraag snel en z ged mgelijk te kunnen verwerken,

Nadere informatie

Visitatie praktijkinstellingen. Brochure

Visitatie praktijkinstellingen. Brochure Visitatie praktijkinstellingen Brchure Inleiding In het kader van haar tezichthudende taak, is de Registratiecmmissie Specialismen Verpleegkunde (RSV) in 2014 gestart met het visiteren van de pleiding

Nadere informatie

Toelichting bij het formulier subsidievaststelling behorend bij artikel 7.1 van de Kaderregeling subsidies OCW, SZW en VWS

Toelichting bij het formulier subsidievaststelling behorend bij artikel 7.1 van de Kaderregeling subsidies OCW, SZW en VWS Telichting bij het frmulier subsidievaststelling behrend bij artikel 7.1 van de Kaderregeling subsidies OCW, SZW en VWS Dit dcument licht stapsgewijs alle nderdelen van het aanvraagfrmulier vr een subsidievaststelling

Nadere informatie

Aanvraagformulier tegemoetkoming kosten kinderopvang

Aanvraagformulier tegemoetkoming kosten kinderopvang Aanvraagfrmulier tegemetkming ksten kinderpvang INWONER van: GEMEENTE HOUTEN GEMEENTE IJSSELSTEIN GEMEENTE LOPIK GEMEENTE NIEUWEGEIN GEMEENTE VIANEN Persnlijke gegevens Uzelf Naam en vrletters Adres: pstcde

Nadere informatie

HET ONDERWIJS- EN EXAMEN REGLEMENT (OER) 06/07

HET ONDERWIJS- EN EXAMEN REGLEMENT (OER) 06/07 HET ONDERWIJS- EN EXAMEN REGLEMENT (OER) 06/07 Onderwijs- en examenregeling van de eenjarige Masterpleiding Wijsbegeerte Paragraaf 1 Algemene bepalingen art. 1.1 tepasselijkheid van de regeling Deze regeling

Nadere informatie

Specifieke lerarenopleiding

Specifieke lerarenopleiding Specifieke lerarenpleiding Aanvraag tt vrijstelling van een f meerdere mdules. Algemene infrmatie De directie van het centrum kan vrijstellingen van pleidingsnderdelen (mdules) verlenen. Deze kunnen leiden

Nadere informatie

Privacy Statement Studenten

Privacy Statement Studenten Privacy Statement Studenten Hgeschl Leiden respecteert de privacy van haar studenten en gaat zrgvuldig en vertruwelijk m met juw persnsgegevens. Daarbij vldet de hgeschl aan de eisen van de Algemene Verrdening

Nadere informatie

Leerreglement voor de opleiding van jongeren met een b eroepsinlevingsovereenkomst bij werkgevers die vallen onder PC 200

Leerreglement voor de opleiding van jongeren met een b eroepsinlevingsovereenkomst bij werkgevers die vallen onder PC 200 Leerreglement vr de pleiding van jngeren met een b erepsinlevingsvereenkmst bij werkgevers die vallen nder PC 200 Beschrijving van de sectr APCB 200 Bedienden Mgelijke pleidingen en duur Bijzndere erkenningsregels

Nadere informatie

1.6 Heeft de onderneming buitenlandse vestigingen. Zo ja, graag nadere informatie met betrekking tot de vestigingsplaats en de activiteiten ja nee

1.6 Heeft de onderneming buitenlandse vestigingen. Zo ja, graag nadere informatie met betrekking tot de vestigingsplaats en de activiteiten ja nee Aanvraagfrmulier (Bereps) Aansprakelijkheidsverzekering Administratiekantren/ Belastingadviseurs 1. Algemene Gegevens 1.1 Naam van de nderneming 1.2 Adres 1.3 Website www. 1.4 Rechtsvrm 1.5 Datum van vestiging

Nadere informatie

Naam:.. Geboortedatum:... Adres:.. Postcode en woonplaats:

Naam:.. Geboortedatum:... Adres:.. Postcode en woonplaats: 2018-2019 Aanvraagfrmulier vr een vergeding (van een gedeelte van de) ksten schlverver vr leerlingen die een basisschl vr speciaal nderwijs (SO) bezeken Gegevens leerling: Naam: Gebrtedatum:... BSN :...

Nadere informatie

ONTWIKKELPLAN SAMEN VERANTWOORDELIJK EN BETROKKEN

ONTWIKKELPLAN SAMEN VERANTWOORDELIJK EN BETROKKEN ONTWIKKELPLAN SAMEN VERANTWOORDELIJK EN BETROKKEN INLEIDING Dit dcument vervangt de mnitrprcedure die blmd en de eerder samen hebben pgesteld en die aan elke nieuwe LMD deelnemer 1 van ntwikkelactiviteiten

Nadere informatie

2. Bepalen soort collegegeld, wettelijk- of instellingscollegegeld

2. Bepalen soort collegegeld, wettelijk- of instellingscollegegeld TOELICHTING COLLEGEGELD 2019 2020 HOGESCHOOL LEIDEN Inhudspgave 1. De verschillende srten cllegegeld 2. Bepalen srt cllegegeld, wettelijk- f instellingscllegegeld 3. Tweede inschrijving en Bewijs Betaald

Nadere informatie

Reglement voor de Opleidingscommissie

Reglement voor de Opleidingscommissie Reglement vr de Opleidingscmmissie Artikel 1 Begripsbepalingen 1. In dit reglement wrdt verstaan nder: a. wet: de Wet p het hger nderwijs en wetenschappelijk nderzek; b. universiteit: de Prtestantse Thelgische

Nadere informatie

Op welk moment kan ik subsidie aanvragen? Een aanvraag kan worden ingediend in de periode 1 januari 2018 tot en met 31 december 2018.

Op welk moment kan ik subsidie aanvragen? Een aanvraag kan worden ingediend in de periode 1 januari 2018 tot en met 31 december 2018. Telichting bij het aanvraagfrmulier subsidie Regeling ter stimulering sedumdaken in Heerhugwaard 2018 Wanneer km ik vr subsidie in aanmerking? In de Regeling ter stimulering aanleg sedumdaken in Heerhugwaard

Nadere informatie

Beleidsregels voorziening jobcoaching Participatiewet 2015

Beleidsregels voorziening jobcoaching Participatiewet 2015 Beleidsregels vrziening jbcaching Participatiewet 2015 1-7-2015 Jbcaching Reginale beleidsregels jbcaching Participatiewet regi Achterhek Inleiding Jbcaching gaat ver het ndersteunen van mensen bij het

Nadere informatie

TOELICHTING COLLEGEGELD 2016 2017, HOGESCHOOL LEIDEN

TOELICHTING COLLEGEGELD 2016 2017, HOGESCHOOL LEIDEN TOELICHTING COLLEGEGELD 2016 2017, HOGESCHOOL LEIDEN Vr je inschrijving bij Hgeschl Leiden betaal je jaarlijks cllegegeld, dit is wettelijk verplicht. Hiernder lees je he Hgeschl Leiden het cllegegeld

Nadere informatie

een psycholoog die als zodanig is geregistreerd in het kader van de Wet BIG.

een psycholoog die als zodanig is geregistreerd in het kader van de Wet BIG. Deel II: Bijzndere Cntractuele Bepalingen Artikel 1 - Begripsmschrijvingen In deze vereenkmst wrdt verstaan nder: GZ-psychlg een psychlg die als zdanig is geregistreerd in het kader van de Wet BIG. Kinder

Nadere informatie

Aanvraag tegemoetkoming scholingskosten bij van-werk-naar-werk begeleiding sectorplan

Aanvraag tegemoetkoming scholingskosten bij van-werk-naar-werk begeleiding sectorplan Aanvraag tegemetkming schlingsksten bij van-werk-naar-werk begeleiding sectrplan 2016-2017 Met dit frmulier kunt u een tegemetkming in de schlingsksten aanvragen als nderdeel van begeleidingstrajecten

Nadere informatie

1.6 Heeft de onderneming buitenlandse vestigingen. Zo ja, graag nadere informatie met betrekking tot de vestigingsplaats en de activiteiten ja nee

1.6 Heeft de onderneming buitenlandse vestigingen. Zo ja, graag nadere informatie met betrekking tot de vestigingsplaats en de activiteiten ja nee Aanvraagfrmulier (Bereps) Aansprakelijkheidsverzekering Algemeen 1. Algemene Gegevens 1.1 Naam van de nderneming 1.2 Adres 1.3 Website www. 1.4 Rechtsvrm 1.5 Datum van vestiging 1.6 Heeft de nderneming

Nadere informatie

Maak van 2015 jouw persoonlijk professionaliseringsjaar

Maak van 2015 jouw persoonlijk professionaliseringsjaar Maak van 2015 juw persnlijk prfessinaliseringsjaar en wrd Nlc erkend Register Lpbaanprfessinal (RL) Nlc erkend Register Lpbaanprfessinal (RL) Deze status wrdt bereikt na certificering dr het nafhankelijke

Nadere informatie

Naam:.. Geboortedatum:... Adres:.. Postcode en woonplaats:

Naam:.. Geboortedatum:... Adres:.. Postcode en woonplaats: 2018-2019 Aanvraagfrmulier vr een vergeding (van een gedeelte van de) ksten schlverver vr leerlingen die een basisschl bezeken p grnd van hgbegaafdheid. Gegevens leerling: Naam: Gebrtedatum:... BSN :...

Nadere informatie

Naam:.. Geboortedatum:... Adres:.. Postcode en woonplaats:

Naam:.. Geboortedatum:... Adres:.. Postcode en woonplaats: 2018-2019 Aanvraagfrmulier vr een vergeding (van een gedeelte van de) ksten schlverver vr leerlingen die een schl vr speciaal basisnderwijs (SBO) bezeken Gegevens leerling: Naam: Gebrtedatum:... BSN :...

Nadere informatie

Aanmeldformulier cursus

Aanmeldformulier cursus Aanmeldfrmulier cursus Cursus Prijs Gegevens Deelnemer Geslacht Achternaam* Vrletter(s)* Repnaam* Man / Vruw Gebrtedatum* Gebrtegemeente* Gebrteland* Burgerservicenummer* Berep / Functie Adresgegevens

Nadere informatie

1.6 Heeft de onderneming buitenlandse vestigingen. Zo ja, graag nadere informatie met betrekking tot de vestigingsplaats en de activiteiten ja nee

1.6 Heeft de onderneming buitenlandse vestigingen. Zo ja, graag nadere informatie met betrekking tot de vestigingsplaats en de activiteiten ja nee Stuur dit frmulier naar MKBdirect Pst: Kryptnstraat 41, 7463 PB Rijssen E-mail: inf@rab-rijssen.nl Aanvraagfrmulier (Bereps) Aansprakelijkheidsverzekering Algemeen 1. Algemene Gegevens 1.1 Naam van de

Nadere informatie

Talentenmap. Ervaringsbewijs Sociaal Tolk. Naam en voornaam:.. Rijksregisternummer: Datum opmaak:

Talentenmap. Ervaringsbewijs Sociaal Tolk. Naam en voornaam:.. Rijksregisternummer: Datum opmaak: Talentenmap Ervaringsbewijs Sciaal Tlk Naam en vrnaam:.. Rijksregisternummer: Datum pmaak: A. Vrbereiding van de kandidaat U vraagt een ervaringsbewijs sciaal tlk aan. Hier vlgen enkele vragen die u vrbereiden

Nadere informatie

ONTWERPBESLUIT. Omgevingsvergunning. Besluit

ONTWERPBESLUIT. Omgevingsvergunning. Besluit ONTWERPBESLUIT Datum : Ons kenmerk : 2013.0. Zaaknummer : 130201236 Cntactpersn : mw. J. Elbrecht Telefnnummer : (026) 377 31 39 Omgevingsvergunning Burgemeester en wethuders hebben p 18 februari 2013

Nadere informatie

Naam:.. Geboortedatum:... Adres:.. Postcode en woonplaats: Locatie:.. Postcode en plaats..

Naam:.. Geboortedatum:... Adres:.. Postcode en woonplaats: Locatie:.. Postcode en plaats.. 2018-2019 Aanvraagfrmulier vr een vergeding (van een gedeelte van de) ksten schlverver vr leerlingen die met een structurele beperking een reguliere basisschl bezeken Gegevens leerling: Naam: Gebrtedatum:...

Nadere informatie

Certificatieschema BEI-BLS-VP LS-netten

Certificatieschema BEI-BLS-VP LS-netten Pagina 1 van 7 Stichting Persnscertificatie Energietechniek Alle rechten vrbehuden. Niets uit deze uitgave mag wrden verveelvudigd, pgeslagen in een geautmatiseerd gegevensbestand, f penbaar gemaakt, in

Nadere informatie

een gezondheidspsycholoog die geregistreerd staat conform de voorwaarden als bedoeld in artikel 3 van de Wet BIG.

een gezondheidspsycholoog die geregistreerd staat conform de voorwaarden als bedoeld in artikel 3 van de Wet BIG. Deel II: Bijzndere Cntractuele Bepalingen Artikel 1 - Begripsmschrijvingen In deze vereenkmst wrdt verstaan nder: GZ-psychlg een gezndheidspsychlg die geregistreerd staat cnfrm de vrwaarden als bedeld

Nadere informatie

Time-out, schorsing en verwijdering van kinderen

Time-out, schorsing en verwijdering van kinderen Time-ut, schrsing en verwijdering van kinderen Psitief advies GMR d.d. Definitief vastgesteld CvB d.d. 1 Inleiding De kindcentra van CKC Drenthe staan middenin de samenleving. Dat betekent

Nadere informatie

Voorwaarden waaraan een arts moet voldoen om geaccrediteerd te worden en te blijven

Voorwaarden waaraan een arts moet voldoen om geaccrediteerd te worden en te blijven BIJLAGE 2: VOORWAARDEN VOOR ACCREDITERING Brn: http://www.riziv.be/care/nl/dctrs/accreditatin/individual accreditatin/cnditins accreditatin.htm Vrwaarden waaraan een arts met vlden m geaccrediteerd te

Nadere informatie

PROTOCOL FACILITERING VOOR LEERLINGEN MET EEN BEPERKING Winkler Prins. Versie d.d. 22 juni 2017

PROTOCOL FACILITERING VOOR LEERLINGEN MET EEN BEPERKING Winkler Prins. Versie d.d. 22 juni 2017 PROTOCOL FACILITERING VOOR LEERLINGEN MET EEN BEPERKING Winkler Prins Versie d.d. 22 juni 2017 Instemming MR 22/06/2017 Vaststelling Bestuurder 22/06/2017 Inhudspgave Inleiding... 3 Del... 4 Extra tijd

Nadere informatie

1.6 Heeft de onderneming buitenlandse vestigingen. Zo ja, graag nadere informatie met betrekking tot de vestigingsplaats en de activiteiten ja nee

1.6 Heeft de onderneming buitenlandse vestigingen. Zo ja, graag nadere informatie met betrekking tot de vestigingsplaats en de activiteiten ja nee Aanvraagfrmulier (Bereps) Aansprakelijkheidsverzekering Accuntants 1. Algemene Gegevens 1.1 Naam van de nderneming 1.2 Adres 1.3 Website www. 1.4 Rechtsvrm 1.5 Datum van vestiging 1.6 Heeft de nderneming

Nadere informatie

Naam:.. Geboortedatum:... Adres:.. Postcode en woonplaats:

Naam:.. Geboortedatum:... Adres:.. Postcode en woonplaats: 2017-2018 Aanvraagfrmulier vr een vergeding (van een gedeelte van de) ksten schlverver vr leerlingen die een schl vr vrtgezet speciaal nderwijs (VSO) bezeken Gegevens leerling: Naam: Gebrtedatum:... BSN

Nadere informatie

VRIJSTELLINGEN van Verkennend Bodemonderzoek (VBO) *

VRIJSTELLINGEN van Verkennend Bodemonderzoek (VBO) * VRIJSTELLINGEN van Verkennend Bdemnderzek (VBO) * * zals bepaald dr art.13/4 van de Ordnnantie van 5 maart 2009 betreffende het beheer en de sanering van verntreinigde bdems, gewijzigd dr de rdnnantie

Nadere informatie

Aan de directies, intern begeleiders en leerkrachten groep 8 van de basisscholen in Schiedam, Vlaardingen, Maassluis en Maasland.

Aan de directies, intern begeleiders en leerkrachten groep 8 van de basisscholen in Schiedam, Vlaardingen, Maassluis en Maasland. Aan de directies, intern begeleiders en leerkrachten grep 8 van de basisschlen in Schiedam, Vlaardingen, Maassluis en Maasland. Schiedam, 05 september 2016 Betreft: Ondersteuningsaanbd bij de vergang primair

Nadere informatie

Vrijwilligersbeleid voetbalvereniging N.B.S.V.V.

Vrijwilligersbeleid voetbalvereniging N.B.S.V.V. Vrijwilligersbeleid vetbalvereniging N.B.S.V.V. Waarm deze richtlijn? Geen enkele amateur-sprtvereniging kan tegenwrdig ng bestaan znder de inzet en bijdrage van (veel) vrijwilligers. Ok binnen nze vereniging

Nadere informatie

Omzendbrief betreffende de identificatie en de encodering van de paardachtigen in een centrale gegevensbank

Omzendbrief betreffende de identificatie en de encodering van de paardachtigen in een centrale gegevensbank Federaal Agentschap vr de Veiligheid van de Vedselketen Omzendbrief betreffende de identificatie en de encdering van de paardachtigen in een centrale gegevensbank Referentie PCCB/S2/CRR/1176598 Datum 11/05/2016

Nadere informatie

Subsidieregeling economie en innovatie Noord-Brabant - provincie Noord-Brabant -

Subsidieregeling economie en innovatie Noord-Brabant - provincie Noord-Brabant - Subsidieregeling ecnmie en innvatie Nrd-Brabant - prvincie Nrd-Brabant - Het del van de Subsidieregeling ecnmie en innvatie Nrd-Brabant (ECOINNONB) is het realiseren van een aantal delstellingen uit het

Nadere informatie

WAT BEPAALT DE EUROPESE RICHTLIJN INZAKE HET RECHT OP TOEGANG TOT EEN ADVOCAAT?

WAT BEPAALT DE EUROPESE RICHTLIJN INZAKE HET RECHT OP TOEGANG TOT EEN ADVOCAAT? WAT BEPAALT DE EUROPESE RICHTLIJN INZAKE HET RECHT OP TOEGANG TOT EEN ADVOCAAT? Vicky De Suter, FOD Justitie, DGWL, Directie Strafwetgeving Een krte terugblik - CPS - studiedag 27 maart 2013 - Eurpese

Nadere informatie

Implementatie Taakherschikking

Implementatie Taakherschikking Werkfrmulier Implementatie Taakherschikking Physician Assistant Dit frmulier is pgesteld dr de van Federatie Medisch Specialisten en wrdt ndersteund dr de Nederlandse Assciatie Physician Assistants (NAPA).

Nadere informatie

GEMEENTEBLAD Officiële publicatie van Gemeente Almere (Flevoland)

GEMEENTEBLAD Officiële publicatie van Gemeente Almere (Flevoland) Nadere regels subsidies Aanjaag Onderwijs en Arbeidsmarkt Het cllege van burgemeester en wethuders van de gemeente Almere; gelet p titel 4.2 van de Algemene wet bestuursrecht en artikel 3 van de Algemene

Nadere informatie

Bevorderingen Algemeen 1. Op basis van de bevindingen in de zogenaamde bevorderingsvergadering" wordt aan het einde van elk schooljaar een

Bevorderingen Algemeen 1. Op basis van de bevindingen in de zogenaamde bevorderingsvergadering wordt aan het einde van elk schooljaar een Bevrderingen Algemeen 1. Op basis van de bevindingen in de zgenaamde bevrderingsvergadering" wrdt aan het einde van elk schljaar een berdeling gegeven ten beheve van het vervlgtraject van de leerling.

Nadere informatie

Bestemd voor NATUURLIJKE PERSONEN - VENNOOT in: Vennootschap onder firma (v.o.f.) Commanditaire vennootschap (c.v.)

Bestemd voor NATUURLIJKE PERSONEN - VENNOOT in: Vennootschap onder firma (v.o.f.) Commanditaire vennootschap (c.v.) Mdel 2: frmulier vr vennt in een v..f. f c.v. Frmulier vr: vennt in v..f. f c.v. BIBOB VRAGENFORMULIER Bestemd vr NATUURLIJKE PERSONEN - VENNOOT in: Venntschap nder firma (v..f.) Cmmanditaire venntschap

Nadere informatie

De ambtenaar dient een kopie van de afspraken-bevestiging 1 van het intakegesprek te overleggen.

De ambtenaar dient een kopie van de afspraken-bevestiging 1 van het intakegesprek te overleggen. Bijlage 1 Matrix van verplichtingen en bijhrende sancties Fase 1: Re-intgratiefase Algemene beschrijving categrie Niet nagekmen verplichting zals: Sanctie Categrie 1: vallen verplichtingen die gericht

Nadere informatie

Cubro BVBA Algemene voorwaarden

Cubro BVBA Algemene voorwaarden Cubr BVBA Algemene vrwaarden Hiernder vindt u de algemene vrwaarden van Cubr BVBA. Deze vrwaarden zijn van tepassing p alle geleverde diensten en gemaakte vereenkmsten dr Cubr BVBA, tenzij expliciet anders

Nadere informatie

Accreditatiereglement Supervisorenopleiding tbv opname in het Supervisorenbestand NVO Orthopedagoog-Generalist

Accreditatiereglement Supervisorenopleiding tbv opname in het Supervisorenbestand NVO Orthopedagoog-Generalist Accreditatiereglement Supervisrenpleiding tbv pname in het Supervisrenbestand NVO Orthpedagg-Generalist Inleiding Vanuit het histrisch perspectief binnen de NVO is supervisie een methde van prfessineel

Nadere informatie

BIBOB VRAGENFORMULIER RECHTSPERSONEN. Gemachtigd aanvrager namens de rechtspersoon namens een:

BIBOB VRAGENFORMULIER RECHTSPERSONEN. Gemachtigd aanvrager namens de rechtspersoon namens een: Mdel 3: frmulier vr gemachtigd aanvrager namens rechtspersn n.a.v. nieuwe wet BIBOB ktber 2013 BIBOB VRAGENFORMULIER RECHTSPERSONEN Gemachtigd aanvrager namens de rechtspersn namens een: Beslten venntschap

Nadere informatie

Aanvraag verlening eenmalige subsidie gemeente Wageningen

Aanvraag verlening eenmalige subsidie gemeente Wageningen Aanvraag verlening eenmalige subsidie gemeente Wageningen Dit aanvraagfrmulier is bedeld vr een eenmalige subsidie. Een eenmalige subsidie wrdt verleend vr een eenmalige activiteit f ander incidenteel

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden - Equrion Services B.V. Inhoudsopgave: Artikel 1 - Definities. Artikel 2 - Identiteit van de ondernemer

Algemene Voorwaarden - Equrion Services B.V. Inhoudsopgave: Artikel 1 - Definities. Artikel 2 - Identiteit van de ondernemer Algemene Vrwaarden - Equrin Services B.V. Inhudspgave: Artikel 1 - Definities Artikel 2 - Identiteit van de ndernemer Artikel 3 - Tepasselijkheid Artikel 4 - Het aanbd Artikel 5 - De vereenkmst Artikel

Nadere informatie

Servicedocument vrijstelling generieke examinering Nederlandse taal, rekenen en Engels

Servicedocument vrijstelling generieke examinering Nederlandse taal, rekenen en Engels Servicedcument vrijstelling generieke examinering Nederlandse taal, rekenen en Engels In dit dcument vindt u een verzicht van de regelgeving ver het verlenen van een vrijstelling van deelname aan de examens

Nadere informatie

Rapportage inspectiebezoek aan Woon- en zorgcentrum Boschoord te Lunteren op 18 juli 2013. Zwolle, juli 2013

Rapportage inspectiebezoek aan Woon- en zorgcentrum Boschoord te Lunteren op 18 juli 2013. Zwolle, juli 2013 Rapprtage inspectiebezek aan Wn- en zrgcentrum Bschrd te Lunteren p 18 juli 2013 Zwlle, juli 2013 Inhud 1 Inleiding 3 2 Resultaten verbetermaatregelen 4 3 Bevindingen en Cnclusie 7 Pagina 2 van 7 1 Inleiding

Nadere informatie

Kracht door balans Biofeedback opleiding

Kracht door balans Biofeedback opleiding Algemene vrwaarden De algemene vrwaarden zijn van tepassing p iedere aanbieding en fferte van, alsmede elke vereenkmst tussen Kracht dr balans, vertegenwrdigd dr Mevr. drs. D.M. Matt, hierna te nemen:

Nadere informatie

Certificatieschema VIAG-WV G-meterkast

Certificatieschema VIAG-WV G-meterkast Pagina 1 van 7 nderdeel van Stichting Persnscertificatie Energietechniek Alle rechten vrbehuden. Niets uit deze uitgave mag wrden verveelvudigd, pgeslagen in een geautmatiseerd gegevensbestand, f penbaar

Nadere informatie

De toezichtstaken van de Partijen Het doel van dit convenant

De toezichtstaken van de Partijen Het doel van dit convenant Cnvenant inzake de samenwerking bij het tegengaan van ntelaatbaar gedrag van externe accuntants, accuntantsrganisaties en (mede)beleidsbepalers tussen de Belastingdienst en de Stichting Autriteit Financiële

Nadere informatie

Rietschans College Overgangsnormen 2013-2014

Rietschans College Overgangsnormen 2013-2014 Rietschans Cllege Overgangsnrmen 2013-2014 Deel 1 vmb Deel 2 hav/vw 1 Inhudspgave Inhudspgave... 2 Deel 1 Overgangsnrmen 2013-2014 vmb... 3 ALGEMEEN BEVORDERING PER LEERJAAR... 3 Bevrdering van vmb-tl

Nadere informatie

Bestemd voor NATUURLIJKE PERSONEN - VENNOOT in: o Vennootschap onder firma (v.o.f.) o Commanditaire vennootschap (c.v.)

Bestemd voor NATUURLIJKE PERSONEN - VENNOOT in: o Vennootschap onder firma (v.o.f.) o Commanditaire vennootschap (c.v.) Mdel 2: frmulier vr vennt in v..f. f c.v. versie 2012 Frmulier vr: vennt in v..f. f c.v. BIBOB VRAGENFORMULIER Bestemd vr NATUURLIJKE PERSONEN - VENNOOT in: Venntschap nder firma (v..f.) Cmmanditaire venntschap

Nadere informatie

toezichtsplan zwembad de Kloet versie 1 augustus 2008 Protocol toezichthouden voor huurders 1 van 5

toezichtsplan zwembad de Kloet versie 1 augustus 2008 Protocol toezichthouden voor huurders 1 van 5 tezichtsplan zwembad de Klet Prtcl tezichthuden vr huurders 1 van 5 tezichtsplan zwembad de Klet Bij alle activiteiten van de huurders waarbij zich persnen in de zwemzaal bevinden, dienen er vldende en

Nadere informatie

Dit formulier kunt u ingevuld en. Postbus BB te Wijk bij Duurstede t (0343) e

Dit formulier kunt u ingevuld en. Postbus BB te Wijk bij Duurstede t (0343) e Aanvraagfrmulier drank- en hrecavergunning mdel B Aanvraag ter verkrijging van een vergunning vr de uitefening van het hrecabedrijf bestemd vr rechtspersnen die zich richten p activiteiten van recreatieve,

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN

ALGEMENE VOORWAARDEN ALGEMENE VOORWAARDEN VisumPr B.V., Raamweg 1, 2596 HL, Den Haag Artikel 1. Definities In deze algemene vrwaarden wrden de vlgende definities tegepast: Opdrachtgever: de wederpartij van VisumPr B.V. VisumPr:

Nadere informatie

Wij verzoeken u de toelichting voor het invullen van het formulier goed te lezen.

Wij verzoeken u de toelichting voor het invullen van het formulier goed te lezen. Wij verzeken u de telichting vr het invullen van het frmulier ged te lezen. Op basis van de dr u aangegeven reismgelijkheden van de leerling en p basis van het verversadvies van schl en eventuele andere

Nadere informatie

Certificatieschema BEI-BLS-WV LS-meterkast

Certificatieschema BEI-BLS-WV LS-meterkast Pagina 1 van 8 nderdeel van BEI-BLS- WV LS-meterkast Stichting Persnscertificatie Energietechniek Alle rechten vrbehuden. Niets uit deze uitgave mag wrden verveelvudigd, pgeslagen in een geautmatiseerd

Nadere informatie

het rapport vastgesteld (zie bijlage). Dobra Dentistry tandarts T.a.v. de heer C.F. Leithuijser Rijnsburgstraat 70 1059 AX AMSTERDAM

het rapport vastgesteld (zie bijlage). Dobra Dentistry tandarts T.a.v. de heer C.F. Leithuijser Rijnsburgstraat 70 1059 AX AMSTERDAM > Returadres Pstbus 20584 1001 NN Amsterdam Dbra Dentistry tandarts T.a.v. de heer C.F. Leithuijser Rijnsburgstraat 70 1059 AX AMSTERDAM AANGETEKEND EN PER EMAIL VERZONDEN 4 ktber 2012 Onderwerp bevel

Nadere informatie

Verantwoordelijkheden... 11. Afkortingen en definities... 12. Regelgeving en wetten... 13. Relevante websites... 13

Verantwoordelijkheden... 11. Afkortingen en definities... 12. Regelgeving en wetten... 13. Relevante websites... 13 MEDISCHE APPARATUUR ZONDER CE-MARKERING prjectgrep: CEWAZ versie: 1.1.1 februari 2015 www.wibaz.nl Inhud Overzicht Medische Hulpmiddelen... 3 Inleiding... 4 Del... 5 Tepassingsgebied... 5 Uitgangssituaties...

Nadere informatie

(Beroeps) Aansprakelijkheidsverzekering Makelaars onroerende zaken

(Beroeps) Aansprakelijkheidsverzekering Makelaars onroerende zaken Aanvraagfrmulier (Bereps) Aansprakelijkheidsverzekering Makelaars nrerende zaken 1. Algemene Gegevens 1.1 Naam van de nderneming 1.2 Adres 1.3 Website www. 1.4 Rechtsvrm 1.5 Datum van vestiging 1.6 Heeft

Nadere informatie

EINDBEOORDELING stage PiP1A

EINDBEOORDELING stage PiP1A EINDBEOORDELING stage PiP1A Geachte stagebegeleider, Ten eerste willen wij u hartelijk danken vr uw begeleiding tijdens de praktijkperide van Prfessinal in de Praktijk 1A (PiP1A) van nze leraar-in-pleiding

Nadere informatie

Naam:.. Geboortedatum:... Adres:.. Postcode en woonplaats:

Naam:.. Geboortedatum:... Adres:.. Postcode en woonplaats: 2018-2019 Aanvraagfrmulier vr een vergeding (van een gedeelte van de) ksten schlverver vr leerlingen die een basisschl bezeken p grnd van de verlangde gdsdienstige- f levensbeschuwelijke richting. Gegevens

Nadere informatie

onderzoeksopzet Get Hoekt

onderzoeksopzet Get Hoekt nderzekspzet Get Hekt 1 inleiding 1-1 aanleiding De stichting Get Hekt is in 2008 pgericht en heeft sindsdien subsidie ntvangen van de deelgemeente Hek van Hlland. In de afgelpen jaren zijn er in de deelraad

Nadere informatie

VERWERKERSOVEREENKOMST

VERWERKERSOVEREENKOMST 1. Algemeen In deze verwerkersvereenkmst wrdt verstaan nder: 1.1 Algemene vrwaarden: de Algemene vrwaarden van Verwerker, die nverkrt van tepassing zijn p iedere afspraak tussen Verwerker en Verantwrdelijke

Nadere informatie

BIBOB VRAGENFORMULIER RECHTSPERSONEN BESTUURDER/ VENNOOT/ AANDEELHOUDER

BIBOB VRAGENFORMULIER RECHTSPERSONEN BESTUURDER/ VENNOOT/ AANDEELHOUDER Mdel 4: frmulier vr bestuurder/aandeelhuder/vennt in de rechtspersn n.a.v. nieuwe wet BIBOB ktber 2013 Zaaktype B1460 Frmulier vr: rechtspersn bestuurder, vennt, aandeelhuder BIBOB VRAGENFORMULIER RECHTSPERSONEN

Nadere informatie