Oproep erkenning en subsidiëring van groepsgericht aanbod. opvoedingsondersteuning door vrijwilligers

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Oproep erkenning en subsidiëring van groepsgericht aanbod. opvoedingsondersteuning door vrijwilligers"

Transcriptie

1 Oprep erkenning en subsidiëring van grepsgericht aanbd pvedingsndersteuning dr vrijwilligers In het kader van het versterken van aanbd pvedingsndersteuning in de Huizen van het Kind lanceert Kind en Gezin een prep aan rganisaties die een grepsgericht aanbd pvedingsndersteuning dr vrijwilligers rganiseren met een bereik in heel Vlaanderen en het Brussels Hfdstedelijk Gewest. Het ministerieel besluit met de ndzakelijke bepalingen kan u in bijlage vinden. Het betreft hier zwel de mgelijkheid tt erkenning vr deze aanbdsvrm als de mgelijkheid m vr de uitvering van de aanbdsvrm een subsidie te ntvangen. Kind en Gezin vrziet hiervr p haar begrting het bedrag van eur welke na een vergelijkende prcedure tegekend kan wrden aan 1 rganisatr. De regelgeving bepaalt dat m een subsidie te kunnen krijgen vr de uitvering van een aanbdsvrm de rganisatr ver een erkenning van die aanbdsvrm met beschikken. Daarnaast dient de tekenning van een subsidie te gebeuren p basis van een prep met een vergelijkende prcedure. Om de administratieve last te verminderen wrdt er gepteerd m zwel de prcedure vr erkenning als deze vr subsidiëring te laten verlpen p basis van hetzelfde sjabln. Dit betekent dat p basis van het ingevulde sjabln en de prcedure vlgende resultaten mgelijk zijn. Indien aan de erkenningsvrwaarden vldaan is: een erkenning als grepsgericht aanbd pvedingsndersteuning dr vrijwilligers Indien aan de erkenningsvrwaarden vldaan is en de rganisatr heeft het best berdeelde dssier na de vergelijkende prcedure: een erkenning en een subsidie als grepsgericht aanbd pvedingsndersteuning dr vrijwilligers Prcedure Vergelijkende prcedure subsidie Fase 1: nderzek van de ntvankelijkheid Vlgende elementen wrden steeds nagegaan: Is de aanvraag aangetekend verstuurd Is de aanvraag tijdig ingediend Is het frmulier vlledig ingevuld

2 Is de aanvraag ndertekend Is er een begrting tegevegd Indien één van de bvenstaande elementen de tets dr Kind en Gezin niet drstaat zal de aanvraag nntvankelijk verklaard wrden en niet verder behandeld wrden. Kind en Gezin brengt de aanvrager binnen de dertig dagen na pstdatum p de hgte van het al dan niet ntvankelijk zijn van de aanvraag. Fase 2: Onderzek van de erkennings- en subsidievrwaarden. In deze fase wrdt bekeken welke aanvragen vlden aan de erkenningsvrwaarden en de subsidievrwaarden. Fase 3: Vergelijkende prcedure vr tekenning van de subsidie p basis van de vergelijkingscriteria De aanvragen die aan de subsidievrwaarden vlden wrden berdeeld p de vergelijkingscriteria die in de prep zijn pgenmen. Vr de vergelijkende prcedure wrdt er berdeeld p de mate waarin en de wijze waarp er aan de erkenningsvrwaarden vldaan is zals deze hiernder beschreven dienen te wrden. Uit de beschrijving met blijken in hever dit criterium nu reeds cncreet gerealiseerd wrdt (mate waarin) en p welke manier men dit aanpakt (wijze waarp). Op elk van de drie criteria kan een maximale scre van 20 tegekend wrden. 1. Werkingsgebied en bereik Vr Kind en Gezin is een breed tegankelijk aanbd vr gezinnen met kinderen belangrijk. De spreiding van het aanbd is dan k een berdelingscriterium. Organisatren dienen dan k aan te tnen in welke mate en p welke wijze ze ver heel Vlaanderen en het Brussels Hfdstedelijk Gewest gezinnen met kinderen bereiken. 2. Omschrijving van het aanbd In dit deel dient u z cncreet mgelijk aan te tnen he de rganisatr garant staat vr de uitvering van de pdrachten en delstellingen van artikels 40 en 41 van het besluit van de Vlaamse Regering tt uitvering van het decreet van 29 nvember 2013 hudende de rganisatie van preventieve gezinsndersteuning en de bepalingen van het ministerieel besluit, met name de artikels 2, 3, 4, 5 en Kwaliteit In dit deel dient z cncreet mgelijk mschreven te wrden in welke mate en p welke wijze de rganisatr vr wat betreft de uitvering van de aanbdsvrm reeds vldet aan de startvrwaarden kwaliteit zdat de werking z kwaliteitsvl mgelijk uitgeverd kan wrden. Deze wrden bepaald in artikels 28 tt en met 32 van het besluit van de Vlaamse Regering tt uitvering van het decreet van 29 nvember 2013 hudende de rganisatie van preventieve gezinsndersteuning. 2

3 Fase 4 Beslissing dr de administrateur-generaal Nadat drheen deze 3 fasen het gehele tekenningsvrstel uitgebalanceerd werd pgebuwd, zal het vr beslissing aan de administrateur-generaal van Kind en Gezin wrden vrgelegd. Invullen en insturen van de aanvraag Indien de aanvrager in aanmerking wenst te kmen vr subsidie dient de aanvraag uiterlijk p 12 februari 2015 (pstdatum geldt als bewijs) aangetekend te zijn verstuurd naar nderstaand adres: Kind en Gezin Afdeling Preventieve gezinsndersteuning T.a.v. diensthfd externe dienstverlening Halleprtlaan Brussel Aanvragers die enkel in aanmerking wensen te kmen vr erkenning kunnen de aanvraag ten allen tijde insturen Om erkenning te kunnen krijgen, dient: - het identificatieluik naar waarheid te zijn ingevuld; - de aanvrager aan te geven dat het minimaal ndzakelijke aanbd zal wrden vrzien; - vldaan te zijn aan de basisvrwaarden inzake kwaliteit; - de aanvrager aan te geven dat men zich engageert m bepaalde engagementen te realiseren maximaal één jaar na tekenning van de erkenning. Bij de inhudelijke verwerking van het ingediend dssier kan Kind en Gezin p elk mment bijkmende infrmatie pvragen. De gevraagde aanvullende infrmatie dient in dat geval binnen de dertig dagen aan Kind en Gezin wrden bezrgd. Gedurende die peride wrdt de beslissingstermijn geschrst. Ten laatste 3 maanden na de datum waarp u de ntvankelijke aanvraag verstuurde naar Kind en Gezin, zal er vanuit Kind en Gezin een aangetekend schrijven verstuurd wrden met de beslissing ver de aanvraag tt erkenning als aanbdsvrm, meer bepaald: - de tekenning van erkenning als aanbdsvrm f - het vrnemen tt weigering van de erkenning als aanbdsvrm. Indien dit laatste het geval is, zal het aangetekend schrijven de mgelijkheid, de vrwaarden en de prcedure bevatten m, indien de aanvrager dit wenst, een gemtiveerd bezwaarschrift in te dienen. Om subsidie te krijgen, dient: - aan de hierbven vermelde vrwaarden met betrekking tt erkenning vldaan zijn; - de aanvrager een begrting bij te vegen (zie verder); - de aanvrager de hgste scre behaald te hebben bij de vergelijkende prcedure. 3

4 Bij de inhudelijke verwerking van het ingediend dssier kan Kind en Gezin p elk mment bijkmende infrmatie pvragen. De gevraagde aanvullende infrmatie dient in dat geval binnen de dertig dagen aan Kind en Gezin wrden bezrgd. Gedurende die peride wrdt de beslissingstermijn geschrst. Ten laatste 3 maanden na de datum waarp u de ntvankelijke aanvraag verstuurde ten aanzien van Kind en Gezin, zal er vanuit Kind en Gezin een aangetekend schrijven verstuurd wrden met de beslissing ver de aanvraag tt subsidie als aanbdsvrm, meer bepaald: - de tekenning van subsidie als aanbdsvrm f - het vrnemen tt weigering van de subsidie als aanbdsvrm. Indien dit laatste het geval is, zal het aangetekend schrijven de mgelijkheid, de vrwaarden en de prcedure bevatten m, indien de aanvrager dit wenst, een gemtiveerd bezwaarschrift in te dienen. Vr meer infrmatie f vragen met betrekking tt deze prep kan u terecht p 02/ We wensen u veel succes met het invullen van het aanvraagfrmulier. Met vriendelijke greten Marie-Jeanne Schfs Diensthfd externe dienstverlening, afdeling preventieve gezinsndersteuning 4

5 1. Identificatie- en cntactgegevens van de rganisatr Naam rganisatr : Adres (maatschappelijke zetel): Ondernemingsnummer: Identificatie- en cntactgegevens van de cntactpersn Geef hier aan wie er (dr de aanvrager/ rganisatr) als cntactpersn is aangesteld. Alle cmmunicatie vanuit Kind en Gezin met betrekking tt deze erkenning en met betrekking tt de werking in het algemeen zal naar deze cntactpersn gaan. Naam cntactpersn: Organisatie: Functie : Straat en nr.: Pstcde en gemeente: Telefn/GSM: adres: 3. Financiële gegevens Dit deel dient enkel ingevuld te wrden indien de aanvrager in aanmerking wenst te kmen vr subsidie. Rekeningnummer B E Crrespndentiegegevens subsidie (enkel indien verschillend van hier bven): Naam cntactpersn: Functie: 5

6 Straat en nr.: Pstcde en gemeente: Telefn/GSM: adres: 4. Werkingsgebied en bereik In dit deel dient de rganisatr te mschrijven p welke wijze en in welke mate het aanbd heel Vlaanderen en het Brussels Hfdstedelijk Gewest bereikt. 5. Aanbd In dit deel dient u z cncreet mgelijk aan te tnen he de rganisatr garant staat vr de uitvering van de pdrachten en delstellingen van artikels 40 en 41 van het besluit van de Vlaamse Regering tt uitvering van het decreet van 29 nvember 2013 hudende de rganisatie van preventieve gezinsndersteuning en de bepalingen van het ministerieel besluit, met name de artikels 2, 3, 4, 5 en 6. 6

7 6. Startvrwaarden kwaliteit Regelgevend zijn startvrwaarden inzake kwaliteit bepaald waaraan een rganisatr vr de uitvering van de aanbdsvrm dient te vlden vr erkenning. In dit luik dient bevestigd dat en mschreven te wrden he de rganisatr, hieraan zal vlden. Dit det u dr in nderstaand luik de vijf verschillende vakjes aan te vinken en te vrzien van een krte mtivatie. Opmerking: Indien een vakje niet zu zijn aangevinkt, dan wrdt hieruit gecncludeerd dat de rganisatr niet zal vlden aan de bijhrende bepaling, en kan geen erkenning wrden tegekend, zelfs niet indien er een tepasselijke krte mtivatie is vrzien. Hierbij garandeer ik als aanvrager tt erkenning, dat na tekenning de rganisatr vr de uitvering van de aanbdsvrm vrziet in f beschikt ver: een tegankelijke en aangepaste infrastructuur m de werking van de aanbdsvrm kwaliteitsvl uit te veren; Mtivatie: vldende en vldende pgeleid persneel m de werking van de aanbdsvrm kwaliteitsvl uit te veren en te vrzien in de ndige ndersteuning van dat persneel; Mtivatie: vldende ndersteuning van vrijwilligers indien die belast zuden zijn met de uitvering van een f meer pdrachten, pdat de kwaliteit van de dienstverlening p elk mment gegarandeerd is; Mtivatie: het afsluiten van de wettelijk verplichte verzekeringen, en - indien er vrijwilligers betrkken zijn bij de werking van de aanbdsvrm een verzekering vr burgerrechtelijke aansprakelijkheid van deze vrijwilligers; Mtivatie: 7

8 een duidelijke visie waarmee de pdrachten en delstellingen van de aanbdsvrm (artikel 40 en 41 van het besluit van de Vlaamse Regering, zie bijlage 1) vrm zullen wrden gegeven. Krte mtivatie: (Uit deze mtivatie met vral duidelijk naar vr kmen dat de pdrachten en delstellingen die regelgevend bepaald zijn, zullen wrden meegenmen in de werking van de aanbdsvrm) 7. Engagementsverbintenis te realiseren maximaal één jaar na tekenning van erkenning Regelgevend is bepaald dat de rganisatr van een aanbdsvrm zich erte dient te verbinden m maximaal één jaar na het verkrijgen van de erkenning te vlden aan de bepalingen die zijn pgenmen in artikel 26, 4 de punt, van het besluit van de Vlaamse regering (zie bijlage 3 vr een verzicht). Vanaf één jaar na erkenning kan dit engagement dr Kind en Gezin wrden getetst. In dit deel van de aanvraag dient u als aanvrager aan te geven dat, indien de erkenning wrdt tegekend, de rganisatr van de aanbdsvrm zich tt dit engagement verbindt. Dit det u dr het nderstaande vakje aan te vinken en te vrzien van krte mtivatie. Opmerking: Indien het vakje niet zu zijn aangevinkt, dan wrdt hieruit gecncludeerd dat de rganisatr niet zal vlden aan de bijhrende bepaling, en kan geen erkenning wrden tegekend, zelfs niet indien er een tepasselijke krte mtivatie is vrzien. Hierbij garandeer ik als aanvrager tt erkenning, dat na tekenning de rganisatr zich engageert m de engagementen uit artikel 26 punt 4 van het besluit van de Vlaamse regering tt uitvering van het decreet van 29 nvember 2013 hudende de rganisatie van de preventieve gezinsndersteuning, te realiseren maximaal 1 jaar na tekenning. Krte mtivatie: 8

9 8. Begrting Indien u in aanmerking wenst te kmen vr een subsidie geeft u in bijlage een indicatieve begrting vr de aanbdsvrm weer. Deze begrting bestaat uit een inschatting vr één werkingsjaar van de te verwachten ksten en de te verwachten pbrengsten. De ksten kan u bijvrbeeld pdelen in persneelsksten, diensten en diverse gederen, afschrijvingen en vrzieningen, f financiële ksten. De pbrengsten kan u pdelen in subsidies vanuit Kind en Gezin, subsidies vanuit andere verheden (Vlaamse verheid, lkale besturen ) en andere diverse pbrengsten. Let erp m in de begrting alle ksten en pbrengsten mee te nemen die p de vlledige werking van de aanbdsvrm betrekking hebben. Het vlstaat dus niet m alleen een aantal ksten weer te geven die de subsidie Kind en Gezin kunnen verantwrden. 9. Ondertekening van de aanvraag Gelieve nderstaande verklaring in te vullen Ik, die teken,.(naam, vrnaam + functie) verklaar dat deze aanvraag echt en vlledig is. Handtekening:. In te vullen dr Kind en Gezin: Pstdatum aanvraag:... 9

Aanvraag verlening eenmalige subsidie gemeente Wageningen

Aanvraag verlening eenmalige subsidie gemeente Wageningen Aanvraag verlening eenmalige subsidie gemeente Wageningen Dit aanvraagfrmulier is bedeld vr een eenmalige subsidie. Een eenmalige subsidie wrdt verleend vr een eenmalige activiteit f ander incidenteel

Nadere informatie

KINDEREN EN JONGEREN.

KINDEREN EN JONGEREN. SubsidiereglementJEUGDWERK VOOR MAATSCHAPPELIJK KWETSBARE KINDEREN EN JONGEREN. Art. 1 : Delstelling Dit reglement begt de financiële ndersteuning van rganisaties die jeugdwerk aanbieden aan maatschappelijk

Nadere informatie

INTERNATIONALE SAMENWERKING AANVRAAGFORMULIER Infotoelagen voor sensibiliserende en educatieve activiteiten

INTERNATIONALE SAMENWERKING AANVRAAGFORMULIER Infotoelagen voor sensibiliserende en educatieve activiteiten INTERNATIONALE SAMENWERKING AANVRAAGFORMULIER Inftelagen vr sensibiliserende en educatieve activiteiten Stad Aalst wenst niet enkel prjecten in andere landen te steunen, maar wil k de Aalstenaars warm

Nadere informatie

Aanvraagformulier subsidieregeling isolatiemaatregelen woningen 2015

Aanvraagformulier subsidieregeling isolatiemaatregelen woningen 2015 Aanvraagfrmulier subsidieregeling islatiemaatregelen wningen 2015 Raadhuisplein 2 Pstbus 500 3850 AM Ermel t 0341 56 73 21 Vul dit frmulier in, zet uw handtekening en stuur het p naar de Gemeente Ermel,

Nadere informatie

Aanvraagformulier subsidieregeling woonboten

Aanvraagformulier subsidieregeling woonboten Klant, Markt & Relaties Planadvies & Vergunningen v.201102 Aanvraagfrmulier subsidieregeling wnbten De aanvraag wrdt ingediend p grnd van de Subsidieregeling rilering wnbten AGV, 22 mei 2008, nr. AB 08/018;

Nadere informatie

Subsidiereglement Steenokkerzeel 2016

Subsidiereglement Steenokkerzeel 2016 Subsidiereglement Steenkkerzeel 2016 Hfdstuk 1: Algemene bepalingen Artikel 1 Binnen de perken van de kredieten, daarte gedgekeurd p de gemeentebegrting en rekening hudende met de gebden mgelijkheden m

Nadere informatie

Leidraad voor het opmaken van het werkingsverslag van een landelijk georganiseerde jeugdvereniging

Leidraad voor het opmaken van het werkingsverslag van een landelijk georganiseerde jeugdvereniging Departement Cultuur, Jeugd, Sprt en Media Afdeling Jeugd Arenbergstraat 9 1000 Brussel subsidiedssierjeugd@cjsm.vlaanderen.be Leidraad vr het pmaken van het werkingsverslag van een landelijk gerganiseerde

Nadere informatie

HANDLEIDING: AANVRAAG VOOR EEN SUBSIDIE IN HET ZUIDEN INVULFORMULIER

HANDLEIDING: AANVRAAG VOOR EEN SUBSIDIE IN HET ZUIDEN INVULFORMULIER 1 JUNI 2015 HANDLEIDING: AANVRAAG VOOR EEN SUBSIDIE IN HET ZUIDEN INVULFORMULIER SEYS VEERLE PROVINCIEBESTUUR WEST-VLAANDEREN Hug Verriesstraat 22 8800 ROESELARE Vrwrd Sinds 1971 ndersteunt de prvincie

Nadere informatie

Reglement betreffende een Provinciale herkenbaarheid bij elke vorm van provinciale subsidie.

Reglement betreffende een Provinciale herkenbaarheid bij elke vorm van provinciale subsidie. Reglement betreffende een Prvinciale herkenbaarheid bij elke vrm van prvinciale subsidie. DE PROVINCIERAAD VAN WEST - VLAANDEREN, Overwegende dat het belang van de prvinciale herkenbaarheid, naar aanleiding

Nadere informatie

Subsidiereglement Energiezorg op School 2014. Hoofdstuk I: Algemene bepalingen

Subsidiereglement Energiezorg op School 2014. Hoofdstuk I: Algemene bepalingen Subsidiereglement Energiezrg p Schl 2014 Hfdstuk I: Algemene bepalingen Artikel 1.- Stedenfnds De subsidie Energiezrg p Schl past in de Beleidsvereenkmst Stedenfnds tussen de Vlaamse Gemeenschap en de

Nadere informatie

Regeling Financiële Ondersteuning Overige Bijzondere Omstandigheden Profileringsfonds

Regeling Financiële Ondersteuning Overige Bijzondere Omstandigheden Profileringsfonds AANVRAAGFORMULIER 1 studiefinancieringsvrm vr chrten vóór 1-9-2015 én studiefinancieringsvrm(en) vr chrten na 1-9-2015 Regeling Financiële Ondersteuning Overige Bijzndere Omstandigheden Prfileringsfnds

Nadere informatie

OPEN SOON PROJECTOPROEPEN Project : FORMULIER OVERHEIDSSTEUN VOOR VERNIEUWENDE HANDELSZAKEN VAK VOORBEHOUDEN VOOR DE ADMINISTRATIE

OPEN SOON PROJECTOPROEPEN Project : FORMULIER OVERHEIDSSTEUN VOOR VERNIEUWENDE HANDELSZAKEN VAK VOORBEHOUDEN VOOR DE ADMINISTRATIE PROJECTOPROEPEN 2018 OPEN SOON OVERHEIDSSTEUN VOOR VERNIEUWENDE HANDELSZAKEN FORMULIER VAK VOORBEHOUDEN VOOR DE ADMINISTRATIE Datum van ntvangst : Dssier nr. : Prject : Naam f letterwrd van het prject

Nadere informatie

OPEN SOON PROJECTOPROEPEN Project : FORMULIER. 31/10/2017 om 16.00u OVERHEIDSSTEUN VOOR VERNIEUWENDE HANDELSZAKEN

OPEN SOON PROJECTOPROEPEN Project : FORMULIER. 31/10/2017 om 16.00u OVERHEIDSSTEUN VOOR VERNIEUWENDE HANDELSZAKEN PROJECTOPROEPEN 2017 OPEN SOON OVERHEIDSSTEUN VOOR VERNIEUWENDE HANDELSZAKEN FORMULIER VAK VOORBEHOUDEN VOOR DE ADMINISTRATIE Datum van ntvangst : Datum van ntvangst : Dssier nr. : Dssier nr. : Prject

Nadere informatie

Oproep subsidiëring Huizen van het Kind

Oproep subsidiëring Huizen van het Kind 1 maart 2019 Oprep subsidiëring Huizen van het Kind Een Huis van het Kind: veral en vr elk kind, elk gezin. 1. Situering In Vlaanderen en Brussel zijn we p weg naar een Huis van het Kind: veral en vr elk

Nadere informatie

IMPLEMENTATIE WET VERPLICHTE MELDCODE HUISELIJK GEWELD EN KINDERMISHANDELING GEMEENTEN NOORDOOST-BRABANT

IMPLEMENTATIE WET VERPLICHTE MELDCODE HUISELIJK GEWELD EN KINDERMISHANDELING GEMEENTEN NOORDOOST-BRABANT BIJLAGE 1 IMPLEMENTATIE WET VERPLICHTE MELDCODE HUISELIJK GEWELD EN KINDERMISHANDELING GEMEENTEN NOORDOOST-BRABANT 1. Inleiding Op 1 juli 2013 is de Wet verplichte meldcde huiselijk geweld en kindermishandeling

Nadere informatie

Reglement Vlaams-Nederlandse Journalistenbeurs Onderzoeksbeurs & Uitwisseling 2016

Reglement Vlaams-Nederlandse Journalistenbeurs Onderzoeksbeurs & Uitwisseling 2016 Reglement Vlaams-Nederlandse Jurnalistenbeurs Onderzeksbeurs & Uitwisseling 2016 In 2016 kennen de Vlaamse en Nederlandse verheid pnieuw de Vlaams-Nederlandse Jurnalistenbeur(zen) (VNJB) te aan Nederlandse

Nadere informatie

Regeling Financiële Ondersteuning Topsport- Student Stenden Hogeschool Profileringsfonds

Regeling Financiële Ondersteuning Topsport- Student Stenden Hogeschool Profileringsfonds AANVRAAGFORMULIER 1 studiefinancieringsvrm vr chrten vóór 1-9-2015 én studiefinancieringsvrm(en) vr chrten na 1-9-2015 Regeling Financiële Ondersteuning Tpsprt- Student Stenden Hgeschl Prfileringsfnds

Nadere informatie

FAQ Innovatieve bedrijfsnetwerken versie 18 november 2015

FAQ Innovatieve bedrijfsnetwerken versie 18 november 2015 FAQ Innvatieve bedrijfsnetwerken versie 18 nvember 2015 Wanneer kan het IBN effectief van start gaan? De steun aan een innvatiecluster kan p zijn vregst starten p de eerste werkdag van de maand die vlgt

Nadere informatie

LOGBOEK van: klas: 1

LOGBOEK van: klas: 1 LOGBOEK van: klas: 1 Inhudspgave Inleiding en inhud van het lgbek Wat is de maatschappelijke stage? Delen van de maatschappelijke stage Waar de je maatschappelijke stage? Kaders waarbinnen de maatschappelijke

Nadere informatie

PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN

PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN Vergadering van 25 april 2013 Verslag van de deputatie Bevegd deputatielid: Luk Lemmens Telefn: 03 240 52 65 Agenda nr. 1/1 Prvinciaal Biblitheekcentrum. Aanpassing van het

Nadere informatie

Subsidieoproep voor groepsgericht aanbod opvoedingsondersteuning door vrijwilligers, gericht op gezinnen met kinderen of jongeren met specifieke

Subsidieoproep voor groepsgericht aanbod opvoedingsondersteuning door vrijwilligers, gericht op gezinnen met kinderen of jongeren met specifieke 08/04/2019 Subsidieoproep voor groepsgericht aanbod opvoedingsondersteuning door vrijwilligers, gericht op gezinnen met kinderen of jongeren met specifieke ondersteuningsbehoeften A. Situering In het kader

Nadere informatie

in het kader van het EFRO-project KI:SS West (Kernversterking door Innovatie: Samen Sterk in West- Vlaanderen)

in het kader van het EFRO-project KI:SS West (Kernversterking door Innovatie: Samen Sterk in West- Vlaanderen) vr het verkrijgen van een financiële tegemetkming vr initiatieven van startende en bestaande handelaarsverenigingen in de prvincie West-Vlaanderen in het kader van het EFRO-prject KI:SS West (Kernversterking

Nadere informatie

Aanvraagformulier Reglement voor de subsidiëring van muziekevenementen PRAKTISCH

Aanvraagformulier Reglement voor de subsidiëring van muziekevenementen PRAKTISCH Aanvraagfrmulier Reglement vr de subsidiëring van muziekevenementen PRAKTISCH - Dit frmulier dient ten laatste p 15 april 2015 ingediend te wrden bij cllege van burgemeester en schepenen, Btermarkt 2,

Nadere informatie

Aanvraagformulier subsidie Provincie Zeeland

Aanvraagformulier subsidie Provincie Zeeland Aanvraagfrmulier subsidie Prvincie Zeeland NAAM ACTIVITEIT / PROJECT Naam GEGEVENS AANVRAGER Naam instelling Adres Instelling Pstcde en wnplaats IBAN-nummer BIC-cde Cntactpersn Functie cntactpersn Telefnnummer

Nadere informatie

Aanvraagformulier cofinanciering LEF

Aanvraagformulier cofinanciering LEF Aanvraagfrmulier cfinanciering LEF 1. Aanvraag vr delstelling: Welke delstellingen uit het Ecnmisch Actieprgramma 2016 2019 zijn delstellingen die u met uw prject gaat realiseren f aan bij gaat dragen?

Nadere informatie

Reglement betoelaging lotgenotengroepen. Kom op tegen Kanker

Reglement betoelaging lotgenotengroepen. Kom op tegen Kanker Reglement betelaging ltgentengrepen Km p tegen Kanker 1. Del Km p tegen Kanker wil ltgentengrepen stimuleren, begeleiden en ndersteunen een kwaliteitsvlle werking uit te buwen. Dit det ze nder meer dr

Nadere informatie

Handleiding Handleiding Communicatie voor. Promotoren. Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling VLAANDEREN 2014-2020.

Handleiding Handleiding Communicatie voor. Promotoren. Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling VLAANDEREN 2014-2020. Handleiding Handleiding Cmmunicatie vr Prmtren Eurpees Fnds vr Reginale Ontwikkeling VLAANDEREN 2014-2020 1 Eurpese Unie Inhud 1 Inleiding... 1 2 De minimale cmmunicatieverplichtingen... 1 a) Weergave

Nadere informatie

Aanvraagformulier Reglement voor de subsidiëring van muziekevenementen 2017 IDENTIFICATIE VAN HET MUZIEKEVENEMENT

Aanvraagformulier Reglement voor de subsidiëring van muziekevenementen 2017 IDENTIFICATIE VAN HET MUZIEKEVENEMENT Aanvraagfrmulier Reglement vr de subsidiëring van muziekevenementen 2017 PRAKTISCH - Dit frmulier dient ten laatste p 1 maart 2017 ingediend te wrden bij cllege van burgemeester en schepenen, Btermarkt

Nadere informatie

Aanvraagformulier evenementen

Aanvraagformulier evenementen Aanvraagfrmulier evenementen Aan de hand van dit dcument kan u al de ndige gegevens en aanvragen bezrgen aan het feestlket van de gemeente Lepldsburg. LET OP: dit frmulier is enkel vr de vergunningen die

Nadere informatie

AANVRAAGFORMULIER SUBSIDIE 2016 INNOVATIEFONDS ORGANISATIES

AANVRAAGFORMULIER SUBSIDIE 2016 INNOVATIEFONDS ORGANISATIES AANVRAAGFORMULIER SUBSIDIE 2016 INNOVATIEFONDS ORGANISATIES Leest u vral de telichting vr het invullen en indienen van het aanvraagfrmulier ged dr. Dit kan vrkmen dat de subsidieaanvraag te laat f nvlledig

Nadere informatie

Zijn in de aanvraag bijlagen genoemd en zijn die bijgevoegd? Zo ja, welke? Nummer desgewenst de bijlagen.

Zijn in de aanvraag bijlagen genoemd en zijn die bijgevoegd? Zo ja, welke? Nummer desgewenst de bijlagen. Checklist berdeling adviesaanvraag 1. De adviesaanvraag Heeft de r een adviesaanvraag gehad? Let p: een rapprt is in principe geen adviesaanvraag. Met een adviesaanvraag wrdt bedeld: het dr de ndernemer

Nadere informatie

Huizen van het Kind. Deze bundel bestaat uit twee delen.

Huizen van het Kind. Deze bundel bestaat uit twee delen. Huizen van het Kind Inzetten p de gezndheid en het welbevinden van kinderen en jngeren, hun uders en andere pvedingsverantwrdelijken, is een belangrijke maatschappelijke pdracht. Verschillende verheden,

Nadere informatie

Herinnering Opvolging Tewerkstellingsfonds (VAP dagen)

Herinnering Opvolging Tewerkstellingsfonds (VAP dagen) DIENST BELEIDSCOÖRDINATIE Brussel, 23 april 2013 VSKO/DB/13.07 Cntact: Hans De Becker, hans.debecker@vsk.be, 02 507 08 39 Rudi Warsn, rudi.warsn@vsk.be, 02 529 04 00 Meesters-, vak- en dienstpersneel (PC

Nadere informatie

Leidraad voor het aantonen van de modules als landelijk georganiseerde jeugdvereniging

Leidraad voor het aantonen van de modules als landelijk georganiseerde jeugdvereniging Departement Cultuur, Jeugd, Sprt en Media Afdeling Jeugd Arenbergstraat 9 1000 Brussel subsidiedssierjeugd@cjsm.vlaanderen.be Leidraad vr het aantnen van de mdules als landelijk gerganiseerde jeugdvereniging

Nadere informatie

Beslissingsondersteunende instrumenten. Criteria 2016. September 2015 Stichting Kwaliteit in Basis GGZ

Beslissingsondersteunende instrumenten. Criteria 2016. September 2015 Stichting Kwaliteit in Basis GGZ Beslissingsndersteunende instrumenten September 2015 Stichting Kwaliteit in Basis GGZ Beslissingsndersteunende instrumenten Inleiding Stichting Kwaliteit in Basis GGZ gelft dat de mentale zrg in Nederland

Nadere informatie

Subsidieregeling economie en innovatie Noord-Brabant - provincie Noord-Brabant -

Subsidieregeling economie en innovatie Noord-Brabant - provincie Noord-Brabant - Subsidieregeling ecnmie en innvatie Nrd-Brabant - prvincie Nrd-Brabant - Het del van de Subsidieregeling ecnmie en innvatie Nrd-Brabant (ECOINNONB) is het realiseren van een aantal delstellingen uit het

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement beoordelingscomité Starterscontract

Huishoudelijk reglement beoordelingscomité Starterscontract Huishudelijk reglement berdelingscmité Starterscntract Gedgekeurd in de gemeenteraad van 22 maart 2010 Gewijzigd in de gemeenteraad van 14 december 2015 Bekendgemaakt p 25 maart 2010 en 15 december 2015

Nadere informatie

Veel gestelde vragen, Producties en Festivals 2018 (gewijzigd: 28 juli 2017)

Veel gestelde vragen, Producties en Festivals 2018 (gewijzigd: 28 juli 2017) Veel gestelde vragen, Prducties en Festivals 2018 (gewijzigd: 28 juli 2017) De regeling 1. Vr welke activiteit kan subsidie wrden verleend in het kader van de regeling? U kunt een subsidie aanvragen vr:

Nadere informatie

Toelichting bij het formulier subsidievaststelling behorend bij artikel 7.1 van de Kaderregeling subsidies OCW, SZW en VWS

Toelichting bij het formulier subsidievaststelling behorend bij artikel 7.1 van de Kaderregeling subsidies OCW, SZW en VWS Telichting bij het frmulier subsidievaststelling behrend bij artikel 7.1 van de Kaderregeling subsidies OCW, SZW en VWS Dit dcument licht stapsgewijs alle nderdelen van het aanvraagfrmulier vr een subsidievaststelling

Nadere informatie

SUBSIDIEAANVRAAG 2009. Aanvraagformulier subsidieverlening jeugd, jongeren en gehandicaptenwerk

SUBSIDIEAANVRAAG 2009. Aanvraagformulier subsidieverlening jeugd, jongeren en gehandicaptenwerk SUBSIDIEAANVRAAG 2009 Aanvraagfrmulier subsidieverlening jeugd, jngeren en gehandicaptenwerk Ten beheve van de aanvraag tt subsidieverlening met gebruik wrden gemaakt van dit Aanvraagfrmulier tt subsidieverlening

Nadere informatie

Controleprotocol Sociaal Domein

Controleprotocol Sociaal Domein Cntrleprtcl Sciaal Dmein Cntrleprtcl vr de accuntantscntrle bij: dr de gemeenten in de regi Amersfrt* gesubsidieerde rganisaties vr Jeugdzrg en WMO dr de gemeenten in de regi Amersfrt f dr de gemeente

Nadere informatie

PROJECTOPROEP VOOR VERENIGINGEN EN PROJECTEN AANVRAAGFORMULIER SUBSIDIE VOLKSGEZONDHEID 2017

PROJECTOPROEP VOOR VERENIGINGEN EN PROJECTEN AANVRAAGFORMULIER SUBSIDIE VOLKSGEZONDHEID 2017 Pagina 1 van 5 Gemeente Sint-Gillis Dienst Vlksgezndheid Munthfstraat 70 1060 Sint-Gillis Dienstgegevens (aan te vullen dr de dienst Vlksgezndheid) DOSSIERNUMMER: DATUM: PROJECTNAAM: NAAM PROMOTOR: PROJECTNAAM:

Nadere informatie

CRITERIALIJST VOOR SUBSIDIEAANVRAGEN TER PROMOTIE VAN EEN BREED SPORTAANBOD DOOR EVENEMENTEN MET EEN BOVENLOKAAL EN COMPETITIEF KARAKTER

CRITERIALIJST VOOR SUBSIDIEAANVRAGEN TER PROMOTIE VAN EEN BREED SPORTAANBOD DOOR EVENEMENTEN MET EEN BOVENLOKAAL EN COMPETITIEF KARAKTER CRITERIALIJST VOOR SUBSIDIEAANVRAGEN TER PROMOTIE VAN EEN BREED SPORTAANBOD DOOR EVENEMENTEN MET EEN BOVENLOKAAL EN COMPETITIEF KARAKTER Vr meer infrmatie kan u steeds terecht bij Vlaamse verheid Agentschap

Nadere informatie

Subsidiereglement ondersteuning wijkinitiatief - WIJK IN ACTIE -

Subsidiereglement ondersteuning wijkinitiatief - WIJK IN ACTIE - Subsidiereglement ndersteuning wijkinitiatief - WIJK IN ACTIE - Artikel 1 - Del Dr de tekenning van subsidie ndersteuning wijkinitiatief wil de stad Reselare die initiatieven die bijdragen tt de leefbaarheid

Nadere informatie

Subsidiereglement Klimaatneutrale initiatieven en buurten

Subsidiereglement Klimaatneutrale initiatieven en buurten Subsidiereglement Klimaatneutrale initiatieven en buurten INHOUDSTAFEL Artikel 1 DOELSTELLING VAN DIT SUBSIDIEREGLEMENT... 2 Artikel 2 ACHTERGROND VAN DIT SUBSIDIEREGLEMENT... 2 Artikel 3 DEFINITIES...

Nadere informatie

Gelet op de Panathlonverklaring over de ethiek in de jeugdsport, die de rechten van het kind in de sport centraal stelt;

Gelet op de Panathlonverklaring over de ethiek in de jeugdsport, die de rechten van het kind in de sport centraal stelt; 3.2. Het subsidiereglement De gemeenteraad, Met tepassing van de nieuwe Gemeentewet, in penbare zitting vergaderd; Gelet p het Decreet van 28 januari 1974 betreffende het Cultuurpact; Gelet p de Wet van

Nadere informatie

Grants Fysieke activiteit

Grants Fysieke activiteit Grants Fysieke activiteit 2018-2019 Deze vragen wrden u enkel ter infrmatieve titel ter beschikking gesteld. Enkel via het platfrm van Stichting tegen Kanker vr de prjectprep Grants Fysieke activiteit

Nadere informatie

Als aanvrager kunt u per tijdvak één aanvraag indienen. Het bundelen van festivals of producties in één aanvraag is niet mogelijk.

Als aanvrager kunt u per tijdvak één aanvraag indienen. Het bundelen van festivals of producties in één aanvraag is niet mogelijk. Veel gestelde vragen, Prducties en Festivals 2018 De regeling 1. Vr welke activiteit kan subsidie wrden verleend in het kader van de regeling? U kunt een subsidie aanvragen vr: - het maken van een prductie

Nadere informatie

CVDR. Nr. CVDR348970_1. RegelingPGBjeugdhulp Gouda 2015

CVDR. Nr. CVDR348970_1. RegelingPGBjeugdhulp Gouda 2015 CVDR Officiële uitgave van Guda. Nr. CVDR348970_1 13 maart 2018 RegelingPGBjeugdhulp Guda 2015 Het cllege van burgemeester en wethuders van de gemeente Guda; gelezen het vrstel van 5 nvember 2014; Gelet

Nadere informatie

SUBSIDIEREGLEMENT STIMULEREN TOT PROFESSIONALISERING VAN DE GOOIKSE SPORTVERENIGINGEN

SUBSIDIEREGLEMENT STIMULEREN TOT PROFESSIONALISERING VAN DE GOOIKSE SPORTVERENIGINGEN I. ALGEMENE VOORWAARDEN GEMEENTEBESTUUR GOOIK SUBSIDIEREGLEMENT IFV STIMULEREN TOT PROFESSIONALISERING VAN DE GOOIKSE SPORTVERENIGINGEN Artikel 1 Algemene bepalingen Dit reglement geeft uitvering aan Besluit

Nadere informatie

Subsidieregelment ondersteuning wijkinitiatief - WIJK IN ACTIE -

Subsidieregelment ondersteuning wijkinitiatief - WIJK IN ACTIE - Subsidieregelment ndersteuning wijkinitiatief - WIJK IN ACTIE - Artikel 1 - Del Dr de tekenning van subsidie ndersteuning wijkinitiatief wil de stad Reselare die initiatieven die bijdragen tt de leefbaarheid

Nadere informatie

INFORMATIE- EN TOESTEMMINGSFORMULIER. vasectomie

INFORMATIE- EN TOESTEMMINGSFORMULIER. vasectomie INFORMATIE- EN TOESTEMMINGSFORMULIER vasectmie De BAU geeft de testemming aan urlgen m het nderstaand infrmatie- en testemmingsfrmulier te gebruiken vr hun praktijk. Het is echter niet tegelaten dat er

Nadere informatie

Aanvraagformulier Uitvoeringsverordening EBU - NOMMIF. 1 van 9. 1.1. Gegevens van de hoofdaanvrager

Aanvraagformulier Uitvoeringsverordening EBU - NOMMIF. 1 van 9. 1.1. Gegevens van de hoofdaanvrager Let p: Alleen de aanvragen die vlden aan strategische agenda van de Ecnmic Bard Utrecht (EBU) en het tpsectrenbeleid in de regi kmen in aanmerking vr subsidie. Alleen vlledig ingevulde en ndertekende frmulieren

Nadere informatie

Subsidiereglement Klimaatneutrale initiatieven en buurten

Subsidiereglement Klimaatneutrale initiatieven en buurten Subsidiereglement Klimaatneutrale initiatieven en buurten INHOUDSTAFEL Artikel 1 DOELSTELLING VAN DIT SUBSIDIEREGLEMENT... 2 Artikel 2 ACHTERGROND VAN DIT SUBSIDIEREGLEMENT... 2 Artikel 3 DEFINITIES...

Nadere informatie

Subsidietoetsingskader VVE gemeente Raalte 2015. Doelstelling subsidie:

Subsidietoetsingskader VVE gemeente Raalte 2015. Doelstelling subsidie: Subsidietetsingskader VVE gemeente Raalte 2015 Delstelling subsidie: Op grnd van de Wet OKE (Ontwikkelingskansen dr kwaliteit en educatie zijn gemeenten verantwrdelijk vr de Vrschlse educatie. Gemeenten

Nadere informatie

Aanvraagformulier structurele prestatiesubsidie (sport)verenigingen 2018

Aanvraagformulier structurele prestatiesubsidie (sport)verenigingen 2018 Aanvraagfrmulier structurele prestatiesubsidie (sprt)verenigingen 2018 Wanneer u in aanmerking wilt kmen vr een subsidie van de gemeente Sliedrecht kunt u dit aanvraagfrmulier invullen en ndertekend verzenden

Nadere informatie

Op welk moment kan ik subsidie aanvragen? Een aanvraag kan worden ingediend in de periode 1 januari 2018 tot en met 31 december 2018.

Op welk moment kan ik subsidie aanvragen? Een aanvraag kan worden ingediend in de periode 1 januari 2018 tot en met 31 december 2018. Telichting bij het aanvraagfrmulier subsidie Regeling ter stimulering sedumdaken in Heerhugwaard 2018 Wanneer km ik vr subsidie in aanmerking? In de Regeling ter stimulering aanleg sedumdaken in Heerhugwaard

Nadere informatie

AANVRAAGFORMULIER VOOR HET ATTEST VERLAAGD TARIEF SUCCESSIERECHTEN VERIFICATIE VAN DE VOORWAARDEN EEN JAAR NA HET OVERLIJDEN

AANVRAAGFORMULIER VOOR HET ATTEST VERLAAGD TARIEF SUCCESSIERECHTEN VERIFICATIE VAN DE VOORWAARDEN EEN JAAR NA HET OVERLIJDEN Brussel Fiscaliteit* Kruidtuinlaan 20 1035 Brussel AANVRAAGFORMULIER VOOR HET ATTEST VERLAAGD TARIEF SUCCESSIERECHTEN VERIFICATIE VAN DE VOORWAARDEN EEN JAAR NA HET OVERLIJDEN ARTIKEL 60BIS/3, 2, 1 VAN

Nadere informatie

AANVRAAGFORMULIER VOOR HET ATTEST VRIJSTELLING SCHENKINGRECHTEN

AANVRAAGFORMULIER VOOR HET ATTEST VRIJSTELLING SCHENKINGRECHTEN Brussel Fiscaliteit* Kruidtuinlaan 20 1035 Brussel AANVRAAGFORMULIER VOOR HET ATTEST VRIJSTELLING SCHENKINGRECHTEN VERIFICATIE VAN DE VOORWAARDEN EEN JAAR NA DE DATUM VAN DE AUTHENTIEKE AKTE VAN SCHENKING

Nadere informatie

BUDGETPLAN JEUGDHULP. Hebt u vragen over het invullen van het budgetplan? Neemt u dan contact op met uw contactpersoon van de Toegang.

BUDGETPLAN JEUGDHULP. Hebt u vragen over het invullen van het budgetplan? Neemt u dan contact op met uw contactpersoon van de Toegang. BUDGETPLAN JEUGDHULP Vr u ligt het budgetplan Jeugdhulp. U vult dit budgetplan in als u zelf de ndersteuning vr uw kind/een minderjarige wilt cördineren met een persnsgebnden budget (pgb). In dit budgetplan

Nadere informatie

Actieplan leeftijdsbewust personeelsbeleid 2013-2023

Actieplan leeftijdsbewust personeelsbeleid 2013-2023 Nvember 2013 Actieplan leeftijdsbewust persneelsbeleid 2013-2023 Actie 1: Ontwikkelen van een stagebeleid. Stagiaires zijn ptentiële nieuwe cllega s. Een stageperide kunnen we aanzien als een inwerkperide.

Nadere informatie

Aanvraagformulier tegemoetkoming kosten kinderopvang

Aanvraagformulier tegemoetkoming kosten kinderopvang Aanvraagfrmulier tegemetkming ksten kinderpvang INWONER van: GEMEENTE HOUTEN GEMEENTE IJSSELSTEIN GEMEENTE LOPIK GEMEENTE NIEUWEGEIN GEMEENTE VIANEN Persnlijke gegevens Uzelf Naam en vrletters Adres: pstcde

Nadere informatie

Maatschappelijke Stage

Maatschappelijke Stage Maatschappelijke Stage 2 Inhud 1. Wat is MAS? 1.1 MAS algemeen. 1.2 MAS p het Gren van Prinstererlyceum 1.3 Deadlines 2. Stage zeken 2.1 De stage cördinatr p schl. 2.2 Masactief 3. De frmulieren 3.1 Aanvraagfrmulier

Nadere informatie

Reglement goedkope energielening FRGE

Reglement goedkope energielening FRGE Reglement gedkpe energielening FRGE Particuliere bewners niet-delgrep & particuliere verhuurders 1 Definities 1.1 Lkale Entiteit is een instantie die, p het niveau van één f meerdere gemeenten, instaat

Nadere informatie

Handleiding. Het opstellen van een diaconaal beleidsplan

Handleiding. Het opstellen van een diaconaal beleidsplan Handleiding Het pstellen van een diacnaal beleidsplan Versie 1.0 Generale diacnale cmmissie Datum: augustus 2015 Generale diacnale cmmissie Vendelier 51-D 3905 PC VEENENDAAL Telefn (0318) 505541 Website:

Nadere informatie

Klachtenbeleid Stichting KOM Kinderopvang

Klachtenbeleid Stichting KOM Kinderopvang Klachtenbeleid Stichting KOM Kinderpvang KOM Kinderpvang verzrgt kinderpvang vr kinderen in de leeftijdsgrep 0 tt en met 12 jaar. Alle medewerkers van de stichting zetten zich vlledig in m kwalitatief

Nadere informatie

PROJECTOPROEP "be Circular - be Brussels" Kandidatuurdossier 2016

PROJECTOPROEP be Circular - be Brussels Kandidatuurdossier 2016 Kandidatuurfrmulier vr luik 4 PROJECTOPROEP "be Circular - be Brussels" Kandidatuurdssier 2016 Vr gratis begeleiding bij de implementatie van de methde "Resilience Design" ter identificatie van de relevante

Nadere informatie

Wat moet u inleveren bij een woningruil

Wat moet u inleveren bij een woningruil Wat met u inleveren bij een wningruil Dit frmulier met u samen met nderstaande gegevens inleveren. Dit geldt k vr uw medebewners (behalve kinderen). Uittreksel wnhistrie (niet van tepassing als u nu huurt

Nadere informatie

Aanvraagformulier Subsidieregeling isolatiemaatregelen woningen

Aanvraagformulier Subsidieregeling isolatiemaatregelen woningen Aanvraagfrmulier Subsidieregeling islatiemaatregelen wningen Let p: U dient deze subsidie aan te vragen vrdat de islatiewerkzaamheden wrden uitgeverd! Na het besluit tt subsidieverlening kunt u de werkzaamheden

Nadere informatie

Tips Digiduif. 1. U logt in op digiduif met uw e-mail adres en wachtwoord.

Tips Digiduif. 1. U logt in op digiduif met uw e-mail adres en wachtwoord. Tips Digiduif 1. U lgt in p digiduif met uw e-mail adres en wachtwrd. 2. U kiest de knp instellingen. Op de vlgende pagina s kunt u allerlei zaken invullen en aanpassen die bij uw accunt hren. Tevens zit

Nadere informatie

Aanvraagformulier subsidie gevelrenovatie en renovatie handelspanden

Aanvraagformulier subsidie gevelrenovatie en renovatie handelspanden Vak bestemd vr administratie Dssiernummer:................. Aanvraagdatum:................. Aanvraagfrmulier subsidie gevelrenvatie en renvatie handelspanden Met dit frmulier dient u een aanvraag in vr

Nadere informatie

Uitvoeringsregels Peuteropvang en Voor- en Vroegschoolse Educatie

Uitvoeringsregels Peuteropvang en Voor- en Vroegschoolse Educatie Uitveringsregels Peuterpvang en Vr- en Vregschlse Educatie 1. Algemeen 1.1 Citeertitel De Algemene Subsidieregeling 2008 Oude IJsselstreek vrmt de basis vr de uitveringsregels Peuterpvang en Vr- en Vregschlse

Nadere informatie

Wolthuisweg 5 8091 EB Wezep e-mail: info@skgo.nl. Naam en voornaam ouder/verzorger 2: vader / moeder * vader / moeder * ...

Wolthuisweg 5 8091 EB Wezep e-mail: info@skgo.nl. Naam en voornaam ouder/verzorger 2: vader / moeder * vader / moeder * ... Stichting Kindcentrum Oldebrek Wlthuisweg 5 8091 EB Wezep e-mail: Naam en vrnaam uder/verzrger 1: vader / meder *... Naam en vrnaam uder/verzrger 2: vader / meder * Vrletters: Vrletters: Gebrtedatum: Burgerservicenummer

Nadere informatie

BIJLAGE III PROCEDURES VOOR EEN DYNAMISCHE LIJST

BIJLAGE III PROCEDURES VOOR EEN DYNAMISCHE LIJST BIJLAGE III PROCEDURES VOOR EEN DYNAMISCHE LIJST Een dynamische lijst betekent enerzijds dat een erkenning kan aangevraagd wrden vr het huden van een srt die niet vrkmt p de psitieve lijst 1, en anderzijds

Nadere informatie

Huizen van het Kind. Toelichting bij het invullen van de aanvraag tot erkenning als Huis van het Kind

Huizen van het Kind. Toelichting bij het invullen van de aanvraag tot erkenning als Huis van het Kind Huizen van het Kind Telichting bij het invullen van de aanvraag tt erkenning als Huis van het Kind Deel 1: Situering Inleiding Sinds 1 april 2014 is het decreet hudende de rganisatie van de preventieve

Nadere informatie

AANVRAAGFORMULIER Duurzame warmte voor bestaande woningen

AANVRAAGFORMULIER Duurzame warmte voor bestaande woningen AANVRAAGFORMULIER Duurzame warmte vr bestaande wningen 0. Vrwaarden vr aanvraag 0.1 Heeft u de duurzame warmtemaatregel vr 1 september 2008 gekcht f hiervr vr 1 september 2008 pdracht gegeven? O Ja: u

Nadere informatie

INFORMATIE- EN TOESTEMMINGSFORMULIER. artificiële urinaire sfincter

INFORMATIE- EN TOESTEMMINGSFORMULIER. artificiële urinaire sfincter INFORMATIE- EN TOESTEMMINGSFORMULIER artificiële urinaire sfincter De BAU geeft de testemming aan urlgen m het nderstaand frmulier vr geïnfrmeerde testemming te gebruiken vr hun praktijk. Het is echter

Nadere informatie

Trainingsopgaven Basistraining Evenementen Scouts Online

Trainingsopgaven Basistraining Evenementen Scouts Online Trainingspgaven Basistraining Evenementen Scuts Online Inhudspgave 1 Vrbereidingspgaven... 3 1.1 E-mailadres aanpassen... 3 1.2 Testfuncties tevegen... 3 2 Basispgaven... 4 2.1 Nieuw evenement aanmaken...

Nadere informatie

een klacht die niet op een bevredigende wijze is opgelost en als geschil moet worden voorgelegd aan de Geschillencommissie Mondzorg.

een klacht die niet op een bevredigende wijze is opgelost en als geschil moet worden voorgelegd aan de Geschillencommissie Mondzorg. Klachtenregeling NVM-mndhygiënisten Met inwerkingtreding van de Wet Kwaliteit Klachten en Geschillen Zrg (Wkkgz) heeft de wetgever begd de kwaliteit van zrgverlening te verbeteren en beter te kunnen bewaken.

Nadere informatie

INFORMATIE- EN TOESTEMMINGSFORMULIER. GreenLight Laser -vaporisatie van de prostaat

INFORMATIE- EN TOESTEMMINGSFORMULIER. GreenLight Laser -vaporisatie van de prostaat INFORMATIE- EN TOESTEMMINGSFORMULIER GreenLight Laser -vaprisatie van de prstaat De BAU geeft de testemming aan urlgen m het nderstaand frmulier vr geïnfrmeerde testemming te gebruiken vr hun praktijk.

Nadere informatie

INFORMATIE- EN TOESTEMMINGSFORMULIER. inguïnale orchidectomie voor een testistumor

INFORMATIE- EN TOESTEMMINGSFORMULIER. inguïnale orchidectomie voor een testistumor INFORMATIE- EN TOESTEMMINGSFORMULIER inguïnale rchidectmie vr een testistumr De BAU geeft de testemming aan urlgen m het nderstaand infrmatie- en testemmingsfrmulier te gebruiken vr hun praktijk. Het is

Nadere informatie

van gebruikers, en het toekennen van lees- en schrijfrechten (zie hiervoor http://www.grensregio.eu/project-indienen/ ).

van gebruikers, en het toekennen van lees- en schrijfrechten (zie hiervoor http://www.grensregio.eu/project-indienen/ ). LEIDRAAD AANMELDING Bij het aanmaken van een prjectaanmelding in het digitale e-lket kunnen er verschillende vragen bij u pkmen, zals: He lang mag een tekst zijn? Welk detailniveau wrdt er gevraagd? Waar

Nadere informatie

ORGANOGRAM INTERSECTORAAL REGIONAAL OVERLEG JEUGDHULP WEST-VLAANDEREN

ORGANOGRAM INTERSECTORAAL REGIONAAL OVERLEG JEUGDHULP WEST-VLAANDEREN ORGANOGRAM INTERSECTORAAL REGIONAAL OVERLEG JEUGDHULP WEST-VLAANDEREN Managementcmité Integrale Jeugdhulp (MC) De uitvering van de delstellingen uit het decreet Integrale Jeugdhulp (art. 8) wrdt aangestuurd

Nadere informatie

Leidraad voor het aantonen van de modules als landelijk georganiseerde jeugdvereniging

Leidraad voor het aantonen van de modules als landelijk georganiseerde jeugdvereniging Departement Cultuur, Jeugd en Media Afdeling Jeugd Arenbergstraat 9 1000 Brussel subsidiedssierjeugd@cjsm.vlaanderen.be Leidraad vr het aantnen van de mdules als landelijk gerganiseerde jeugdvereniging

Nadere informatie

Richtlijnen voor de indiening van een Staatssteundossier voor O&O&I in het kader van AIRBUS-programma s

Richtlijnen voor de indiening van een Staatssteundossier voor O&O&I in het kader van AIRBUS-programma s Richtlijnen vr de indiening van een Staatssteundssier vr O&O&I in het kader van AIRBUS-prgramma s Versie : Nederlands 08-01-2018 Ce texte est également dispnible en français. Demandez la versin française

Nadere informatie

Aanvraagformulier vergoeding individueel gedupeerden

Aanvraagformulier vergoeding individueel gedupeerden Aanvraagfrmulier vergeding individueel gedupeerden Aanvraag vergeding in natura Met dit aanvraagfrmulier verzekt u de Stichting Bevrdering Kwaliteit Leefmgeving Schiphlregi (afgekrt: Stichting Leefmgeving

Nadere informatie

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 11 november 2014;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 11 november 2014; raadsbesluit gemeente werkendam zaaknummer 59873 nderwerp Verrdening individuele stud ieteslag Participatiewet gemeente Werkendam 2015 De raad van de gemeente Werkendam, gelezen het vrstel van burgemeester

Nadere informatie

het rapport vastgesteld (zie bijlage). Dobra Dentistry tandarts T.a.v. de heer C.F. Leithuijser Rijnsburgstraat 70 1059 AX AMSTERDAM

het rapport vastgesteld (zie bijlage). Dobra Dentistry tandarts T.a.v. de heer C.F. Leithuijser Rijnsburgstraat 70 1059 AX AMSTERDAM > Returadres Pstbus 20584 1001 NN Amsterdam Dbra Dentistry tandarts T.a.v. de heer C.F. Leithuijser Rijnsburgstraat 70 1059 AX AMSTERDAM AANGETEKEND EN PER EMAIL VERZONDEN 4 ktber 2012 Onderwerp bevel

Nadere informatie

We willen de ouders nogmaals informeren dat de kribbe gesloten zal zijn op donderdag 30 april 2015 (bijscholing).

We willen de ouders nogmaals informeren dat de kribbe gesloten zal zijn op donderdag 30 april 2015 (bijscholing). Brussel, 13 april 2015 Beste uders, Graag cntrleren we f alle gegevens die we van de gezinnen hebben ng steeds crrect zijn. Een gsm- f vast telefnnummer, emailadres, werkgever (en dus telefnnummer) f pstadres

Nadere informatie

Reglement subsidies acties fair trade gedurende de maand oktober

Reglement subsidies acties fair trade gedurende de maand oktober Reglement subsidies acties fair trade gedurende de maand ktber Waarm werken rnd eerlijke handel? Vandaag lijden 800 miljen wereldburgers hnger. Het is dan k vlkmen naanvaardbaar m in nderhandelingen 'vedsel'

Nadere informatie

Privacyreglement Lamers Zorg & Arbeid

Privacyreglement Lamers Zorg & Arbeid Privacyreglement Lamers Zrg & Arbeid 1. Del en herkmst In dit Privacyreglement Lamers Zrg & Arbeid wrdt uitleg gegeven ver de bescherming van privacygevelige infrmatie. In de infrmatiesystemen van Zrg

Nadere informatie

Aanvraagformulier Subsidie Kennis- en Innovatienetwerken

Aanvraagformulier Subsidie Kennis- en Innovatienetwerken GEGE GEGEVENS AANVRAGER Aanvraagfrmulier Subsidie Kennis- en Innvatienetwerken Naam rganisatie/bedrijf : Vrm rechtspersn : Naam cntactpersn : Functie cntactpersn : Pstadres : Pstcde : Plaatsnaam : Telefnnummer

Nadere informatie

Alleen m.b.t. vergoedingen pedagogisch Instemming. medewerkers (hoofdstuk 1 uit de regeling) Advies

Alleen m.b.t. vergoedingen pedagogisch Instemming. medewerkers (hoofdstuk 1 uit de regeling) Advies Satusverzicht. Cnsultatie Unitmanagers/Lcatiemanagers mei 2011 evaluatie Cnsultatie cliëntenraad Besluit Bestuursgrep 22 april 2003 OR Alleen m.b.t. vergedingen pedaggisch Instemming medewerkers (hfdstuk

Nadere informatie

Wij verzoeken u de toelichting voor het invullen van het formulier goed te lezen.

Wij verzoeken u de toelichting voor het invullen van het formulier goed te lezen. Wij verzeken u de telichting vr het invullen van het frmulier ged te lezen. Op basis van de dr u aangegeven reismgelijkheden van de leerling en p basis van het verversadvies van schl en eventuele andere

Nadere informatie

onderzoeksopzet Get Hoekt

onderzoeksopzet Get Hoekt nderzekspzet Get Hekt 1 inleiding 1-1 aanleiding De stichting Get Hekt is in 2008 pgericht en heeft sindsdien subsidie ntvangen van de deelgemeente Hek van Hlland. In de afgelpen jaren zijn er in de deelraad

Nadere informatie

Aanvraag tegemoetkoming scholingskosten bij van-werk-naar-werk begeleiding sectorplan

Aanvraag tegemoetkoming scholingskosten bij van-werk-naar-werk begeleiding sectorplan Aanvraag tegemetkming schlingsksten bij van-werk-naar-werk begeleiding sectrplan 2016-2017 Met dit frmulier kunt u een tegemetkming in de schlingsksten aanvragen als nderdeel van begeleidingstrajecten

Nadere informatie

Samenvatting - Reacties oko-leden n.a.v. de testronde format (Kiosk)

Samenvatting - Reacties oko-leden n.a.v. de testronde format (Kiosk) Samenvatting - Reacties K-leden n.a.v. de testrnde frmat (Kisk) VOORAF K dankt CJSM, Afdeling Kunsten, vr de mgelijkheid m de frmats te testen. In een eerste fase hebben 20 K-leden de frmulieren getest

Nadere informatie

Regeling Financiële Ondersteuning Overige Bijzondere Omstandigheden Profileringsfonds

Regeling Financiële Ondersteuning Overige Bijzondere Omstandigheden Profileringsfonds AANVRAAGFORMULIER 1 studiefinancieringsvrm vr chrten vóór 1-9-2015 én studiefinancieringsvrm(en) vr chrten na 1-9-2015 Regeling Financiële Ondersteuning Overige Bijzndere Omstandigheden Prfileringsfnds

Nadere informatie

Bankoverstapdienst - reglement

Bankoverstapdienst - reglement versie 1.0-28/10/2009 Bankverstapdienst - reglement Dit reglement vrmt het algemeen kader waarbinnen de deelnemende banken in België een bankverstapdienst vr zichtrekeningen aanbieden aan de cnsument.

Nadere informatie

Deel 1. Procedure voor het indienen van een schakelprogramma

Deel 1. Procedure voor het indienen van een schakelprogramma Deel 1. Prcedure vr het indienen van een schakelprgramma Waarm een schakelprgramma? Vr telating tt de pstinitiële master pleiding Kwaliteit en veiligheid in de patiëntenzrg is een geaccrediteerd master

Nadere informatie