Beoogde resultaten in de beheersovereenkomst voor de periode

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Beoogde resultaten in de beheersovereenkomst voor de periode 2012-2016"

Transcriptie

1 JAARPLAN 2012 Begde resultaten in de beheersvereenkmst vr de peride De Vlaamse Wetenschappelijke Vereniging vr Jeugdgezndheidszrg (VWVJ) werkt aan de realisatie van de vlgende resultaatgebieden: Resultaatgebied 1: Het aanbd van infrmatie, dcumentatie en advies Resultaatgebied 2: De ntwikkeling van methdieken en materialen vr de CLB Resultaatgebied 3: Het ndersteunen van de implementatie van methdieken en materialen, met inbegrip van deskundigheidsbevrdering in CLB Resultaatgebied 4: Inhudelijk f rganisatrisch ndersteunen van de rl van de CLB in het preventieve gezndheidsbeleid Resultaatgebied 5: Ondersteunen en meewerken aan de ntwikkeling en uitbuw van peratinele infrmatiesystemen, gericht p efficiëntie- en kwaliteitsverbetering en cnfrm met e-health Samenvatting van de cncrete activiteiten tt eind 2012 De resultaatgebieden wrden gerealiseerd dr vlgende activiteiten: 1. het adviseren van de Vlaamse verheid, en in het bijznder de beleidsdmeinen gezndheid, welzijn en nderwijs, met betrekking tt jeugdgezndheidszrg. Hierte behrt k advisering ver de inhud en de praktische uitvering van de registratie dr de CLB; 2. het adviseren van de CLB-sectr en haar partners met betrekking tt de realisatie van jeugdgezndheidszrg in de CLB; 3. het participeren aan werkgrepen waarin de inbreng van jeugdgezndheidszrg relevant is, zals beschreven in het jaarplan; 4. het ter beschikking stellen van wetenschappelijk gefundeerde infrmatie en dcumentatie ver jeugdgezndheidszrg en geasscieerde thema s aan de Vlaamse verheid en aan de CLB, haar partners en andere relevante intermediairen, nder meer via een website en een digitale nieuwsbrief; 5. het detecteren van nden aan, het wetenschappelijk nderbuwen van, het uitwerken en het tetsen aan de praktijk van methdieken en materialen, en het evalueren van de inhud en de uitverbaarheid ervan nder meer aan de hand van registratiegegevens; 6. het ndernemen van acties vr de bekendmaking en verspreiding van de methdieken en materialen naar CLB-medewerkers en andere relevante rganisaties en prfessinelen;

2 2 7. het nemen van vrmingsinitiatieven ter ndersteuning van de implementatie van methdieken en materialen vr CLB-medewerkers en andere relevante prfessinelen; 8. het ndersteunen van de implementatie van methdieken en materialen, nder meer dr het rganiseren van een helpdesk en dr het verleggen met de dr het CLB aangeduide verantwrdelijken vr dit thema; 9. het evalueren van de implementatie en eventueel bijsturen van methdieken en materialen nder meer aan de hand van de geregistreerde gegevens; 10. het ndersteunen van de vertegenwrdigers van de CLB in de Lg s met het g p een efficiënte samenwerking tussen CLB en Lg s; 11. het ndersteunen van en meewerken aan de ntwikkeling en uitbuw van peratinele infrmatiesystemen; 12. het samenwerken met relevante partners. Cncrete uitwerking vr de peride 1 januari tt en met 31 december 2012 Resultaatgebied 1: Aanbd van infrmatie, dcumentatie en advies (activiteiten 1 tt 4) De VWVJ levert wetenschappelijk nderbuwde en praktijkrelevante adviezen aan de Vlaamse verheid ver nderwerpen die betrekking hebben p jeugdgezndheidszrg, en in elk geval p: de thema s van de richtlijnen, prtcllen en standaarden die de VWVJ zelf ntwikkelt f ntwikkeld heeft, f waarvan zij bij de ntwikkeling betrkken was; de inhud van de registratie dr de CLB, met het g p het verzamelen van relevante data ver de gezndheid van schlgaande kinderen (die de advisering ver thema s van de richtlijnen, prtcllen en standaarden kunnen nderbuwen) en met het g p verzamelen van data m de perfrmantie van de CLB p vlak van standaarden en prtcllen te evalueren; de inhud van het decreet CLB en de bijhrende uitveringsbesluiten, vr zver van tepassing p jeugdgezndheidszrg. De VWVJ levert wetenschappelijk nderbuwde en praktijkrelevante adviezen aan de CLB-sectr en haar partners (netwerk) m.b.t. de cncrete realisatie van jeugdgezndheidszrg in de CLB. Dit heeft nder meer betrekking p inhudelijke pririteiten in de jeugdgezndheidszrg vr schlgaande kinderen/jngeren en hun mgeving, en p methdieken m deze te realiseren. De VWVJ participeert in werkgrepen, vr zver de inbreng van jeugdgezndheidszrg hierin relevant is. De VWVJ neemt initiatieven m infrmatie met betrekking tt jeugdgezndheidszrg vr de CLB en andere geïnteresseerde prfessinelen te ntsluiten, nder meer via een website en een digitale nieuwsbrief. Output en utput-indicatren Antwrden p adviesvragen van de Vlaamse verheid, met betrekking tt de aandachtsgebieden van de Vlaamse gezndheidsdelstellingen; De vragen en antwrden zullen pgelijst staan in het vrtgangsrapprt 2012

3 3 Ontwikkeling van een registratiefiche vr het audimetrisch nderzek bij kleuters dat naar aanleiding van het gelijknamige prtcl is ntwikkeld, wrdt aan de ntwikkelaars van LARS aangebden, en de VWVJ draagt bij tt de implementatie ervan in het elektrnische registratiesysteem van de CLB. Verslag van het verleg met de stuurgrep van LARS, f haar vertegenwrdigers Afdruk van de registratiefiche Audimetrie Rapprtering ver participatie in dr de verheid aangestuurde werkgrepen Verslaggeving van het verleg in de VLOR cmmissie Gezndheidsbevrdering, de Vlaamse Vaccinatiekepel en de werkgrep Veding & beweging Website Oplijsting van aanpassingen p de website in het lpende jaar 2012 Nieuwsbrieven met actuele (wetenschappelijke) infrmatie naar aanleiding van update van richtlijnen, prtcllen en/f standaarden Publicaties p website Resultaatgebied 2: (activiteiten 5 en 12) De ntwikkeling van methdieken en materialen Cncreet wrden in de lp van het jaar 2012 de vlgende initiatieven genmen: THEMA VISUS Evaluatie van de actueel geïmplementeerde standaard aan de hand van data geregistreerd in de NICOdatabank. De evaluatie richt zich p de kwaliteit van de verwijscriteria vr verwijzing naar de garts en p de mate waarin de standaard Visus dr de CLB-medewerkers in de praktijk wrdt tegepast; Ontwikkeling van een prtcl vr de functinele integratie in het nderwijs van kinderen met een visuele beperking. Hiervr wrdt.a. gebruik gemaakt van het materiaal ntwikkeld nder het thema kinderen met een chrnische aandening. Dit prtcl dient aan te sluiten met de prtcllen diagnstiek ntwikkeld dr CLB en Onderwijs (PRODIA 1 ); Ontwikkeling van een prtcl vr de functinele integratie in het nderwijs van kinderen met een auditieve beperking. Dit prtcl dient aan te sluiten met de prtcllen diagnstiek ntwikkeld dr CLB en Onderwijs (PRODIA). THEMA (NEUROPSYCHOLOGISCHE) ONTWIKKELING Een verkennend literatuurnderzek met betrekking tt de neurlgische prcessen die aan de cgnitieve ntwikkeling ten grndslag liggen f ermee gecrreleerd zijn. Hiermee wil de VWVJ bijdragen tt de verdere ntwikkeling van richtlijnen vr de neurlgische evaluatie van schlgaande kinderen. Deze richtlijnen buwen verder p de methdieken en materialen die eerder ntwikkeld werden met betrekking tt de psychmtre ntwikkeling en dienen aan te sluiten met de prtcllen diagnstiek ntwikkeld dr CLB en Onderwijs (PRODIA). 1 Prdiagnstiek: het prject Prtcllering Diagnstiek staat in vr de uitwerking van prtcllen m een bjectief en genuanceerd beeld te krijgen van de mgelijkheden en nderwijsnden van leerlingen met specifieke nderwijsbeheften.

4 4 THEMA KINDEREN MET EEN CHRONISCHE AANDOENING Ontwikkeling en piltfase van een elektrnisch (registratie)instrument gebaseerd p de principes gebruikt dr de Internatinal Classificatin f Functining, Disability and Health (ICF) en afgestemd p de evlutie van E-health en de registratie dr CLB. Dit instrument biedt een kader met aandachtspunten die besprken meten wrden bij de cncrete uitwerking van een handelingsplan vr een kind met een chrnische aandening f een beperking p schl. Dit raamwerk is de basis vr de uitwerking van de klinische fiches; Ontwikkeling van klinische fiches die vr de CLB-medewerkers en in het bijznder de CLB-arts, alle relevante infrmatie bundelt die nuttig is vr de uitwerking van een handelingsplan ten beheve van de functinele integratie van een kind met een chrnische aandening/beperking; THEMA S GROEI&PUBERTEIT VACCINATIES INFECTIEZIEKTEN - MONDGEZONDHEID Update van materialen, bewaken van wetenschappelijke inhuden; Output en utput-indicatren ALGEMEEN Verslaggeving van vergaderingen en verlegmmenten met.a. resnantiegrepen, met stuurgrep PRODIA, enz. THEMA VISUS De analyse van de geregistreerde data m.b.t. het visusnderzek in de Nic-databank (histrische data). Cnclusies met betrekking tt de waarde van de huidig gebruikte verwijscriteria. Cnclusies met betrekking tt het gebruik van de standaard Visus dr de CLB-medewerkers; Verslag nder vrm van een nderzeksrapprt;nieuwsbrief aan de betrkken CLBmedewerkers; Publicatie p de website van de VWVJ; In geval er fundamentele aanpassingen aan de standaard ndig zijn, wrdt de resnantiegrep samengerepen. In dat geval is er verslaggeving; Opstarten van de ntwikkeling van een prtcl vr de functinele integratie van kinderen met een visuele beperking; Samenstellen van een werkgrep, verslaggeving van de vergaderingen; Rapprt - stand van zaken; Nieuwsbrief aan de betrkken CLB-medewerkers; Publicatie p de website; Opstarten van de ntwikkeling van een prtcl vr de functinele integratie van kinderen met een auditieve beperking; Samenstellen van een werkgrep; Rapprt - stand van zaken; Nieuwsbrief aan de betrkken CLB-medewerkers; Publicatie p de website; THEMA (NEUROPSYCHOLOGISCHE) ONTWIKKELING

5 5 Literatuurnderzek betreffende de neurlgische prcessen gecrreleerd aan de cgnitieve ntwikkeling van kinderen, aangevuld met relevante cnclusies vr de CLB-praktijk; Rapprt - stand van zaken; Publicatie p de website;; THEMA KINDEREN MET EEN CHRONISCHE AANDOENING Een elektrnisch instrument ter sturing en registratie van acties te ndernemen m de functinele integratie van kinderen met een chrnische aandening te bevrderen. Dit instrument biedt een kader ngeacht de aandening f beperking van de leerling. Rapprt - stand van zaken; Klinische fiches: epilepsie, cerebrale parese, neurmusculaire aandeningen en NAH Rapprt - stand van zaken; THEMA S GROEI&PUBERTEIT VACCINATIES INFECTIEZIEKTEN - MONDGEZONDHEID Bijhuden van de wetenschappelijke literatuur met betrekking tt de thema s grei&puberteit, vaccinaties, infectieziekten en mndgezndheid; Nieuwsbrieven aan de betrkken CLB-medewerkers; Publicatie p de website; Bij ingrijpende wijzigingen wrdt de resnantiegrep samengerepen.. Resultaatgebied 3: De ndersteuning van implementatie van de methdieken en materialen (activiteiten 6 t.e.m. 9, en 12) Cncreet wrden in de lp van het jaar 2012 de vlgende initiatieven genmen: Organiseren van een infrmatiedag vr CLB-medewerkers ter bekendmaking van het prtcl audimetrisch nderzek bij kleuters; Het elektrnisch beschikbaar stellen van de rapprten, presentaties, beslisbmen en andere materialen ndig vr een gede verdracht van het prtcl aan de gebruikers; Het samenrepen van de resnantiegrep m te peilen naar de nden binnen de specifieke centrumnetten. In functie van de nden zal een start genmen wrden met het ntwikkelen van tegevegde materialen en vrmingen; Opzetten van een netwerk cördinatren-standaard-gehr ; Bekendmaking van het prtcl bij de betrkken berepsgrepen, in casu huisartsen en specialisten neus-keel-ren; THEMA S VISUS, GROEI&PUBERTEIT, MONDGEZONDHEID Samenrepen van de cördinatren standaarden. Bespreken van methdieken en het aanbieden van materialen die de implementatie van de standaarden in de lkale CLB kunnen bevrderen; THEMA S VISUS, GROEI&PUBERTEIT, MONDGEZONDHEID, VACCINATIES, INFECTIEZIEKTEN, GEHOOR

6 6 Adviseren via helpdesk. CLB-medewerkers kunnen per mail vragen stellen met betrekking tt de genemde thema s. De wetenschappelijk medewerker van de respectieve standaarden, richtlijnen, prtcllen zullen via mail f telefnisch antwrd geven. THEMA PSYCHOMOTORIEK (KLINISCH NEUROLOGISCH ONDERZOEK) Bekendmaking en ter beschikking stellen van materialen met betrekking tt de richtlijnen, die werden ntwikkeld dr een netverstijgende werkgrep met medewerking van de VWVJ, via de website ( Output en utput-indicatren Agenda van de infrmatiedag, deelnemerslijst, syllabus; Rapprten, presentaties, beslisbmen te raadplegen p de website; Verslaggeving van de resnantiegrep. Oplijsting van de afspraken en de verwachtingen ten aanzien van de VWVJ; Excelblad met cördinatren-standaard-gehr ; Verslaggeving van verleg met de betrkken berepsgrepen, desgevallend presentaties; THEMA S VISUS, GROEI&PUBERTEIT, MONDGEZONDHEID Agenda van de infrmatiedagen, deelnemerslijst, syllabus; Presentaties en desgevallend bijkmende materialen; THEMA S VISUS, GROEI&PUBERTEIT, MONDGEZONDHEID, VACCINATIES, INFECTIEZIEKTEN, GEHOOR Oplijsten van vragen die via de helpdesk wrden gesteld; Publicatie van vraag/antwrd gerubriceerd vlgens de standaarden in het luik kenniscentrum van de website nder vragen van CLB ; THEMA PSYCHOMOTORIEK (KLINISCH NEUROLOGISCH ONDERZOEK) Publicatie van materialen en linken met betrekking tt de richtlijnen die werden ntwikkeld dr een netverstijgende werkgrep en met actieve medewerking van de VWVJ, via de website (vwvj.be); Resultaatgebied 4: Het aanbieden van ndersteuning aan de vertegenwrdigers van de CLB in de Lg s met het g p een efficiënte samenwerking tussen CLB en Lg s (activiteiten 10 en 12) Opzetten van verleg tussen de VWVJ en VIGEZ met het g p de aansluiting van de dr de VWVJ ntwikkelde materialen bij de inhuden en acties ter realisatie van de Vlaamse gezndheidsdelen. De vertegenwrdiging van het VIGEZ in de adviesraad is in deze een pprtuniteit; Vertegenwrdiging van de VWVJ in beleidsrganen; Ondersteunen en - in samenspraak met de vertegenwrdigers van de centrumnetten - desgevallend pzetten van een kanaal m de drstrming van infrmatie die de diverse verlegfra pleveren, te waarbrgen.

7 7 Output en utput-indicatren Data, agenda en verslaggeving van het verleg VWVJ-VIGEZ; Verslaggeving van vergaderingen van de Vlaamse Vaccinatiekepel, de VLOR-cmmissie gezndheidsbevrdering en de Vlaamse werkgrep Veding en Beweging; Verslaggeving van een vast agendapunt p de Raden van Bestuur van de VWVJ betreffende nieuws uit de LOGO; Excelblad met CLB-cntactpersnen-LOGO. Resultaatgebied 5: Ondersteunen van en meewerken aan de ntwikkeling en uitbuw van peratinele infrmatiesystemen, gericht p efficiëntie- en kwaliteitsverbetering en cnfrm met e-health (activiteiten 11 en 12) Samenwerking pzetten/nderhuden met de prjectgrep verantwrdelijk vr de ntwikkeling van LARS, een elektrnisch systeem vr de administratie en registratie van de leerlingenbegeleiding dr de CLB. De pdracht vr de VWVJ is er ver te waken dat de registratie zwel inhudelijk als naar lgica cnsistent is met de dr de VWVJ ntwikkelde standaarden, prtcllen, richtlijnen. In 2012 wrdt verlegd m.b.t. de thema s visus, vaccinaties, gehr, infectieziekten; Opstarten van verleg met Kind & Gezin met het g p een elektrnische uitwisseling van de resultaten van de ALGO-screening bij de pasgebrenen. De kennisname van deze resultaten hebben een nmiddellijk belang vr de Standaard Gehr en in het bijznder vr het prtcl Audimetrie bij kleuters ; Samenwerking met Vaccinnet via deelname aan de vaccinatiekepel; Onderzeken he het elektrnisch instrument Chrnisch ziek kind kan geïmplementeerd wrden in e- Health. Output en utput-indicatren Verslaggeving van het verleg met de stuurgrep van LARS f haar vertegenwrdigers; Overzicht van de wijze waarp de registratie-aanbevelingen in het elektrnische registratiesysteem werden geïmplementeerd; Verslaggeving van het verleg met Kind & Gezin.

VLAAMSE PARTNERORGANISATIEVOOR PREVENTIEVE JEUGDGEZONDHEIDSZORG NAAR SCHOOLGAANDE KINDEREN EN JONGEREN 2012-2016

VLAAMSE PARTNERORGANISATIEVOOR PREVENTIEVE JEUGDGEZONDHEIDSZORG NAAR SCHOOLGAANDE KINDEREN EN JONGEREN 2012-2016 VLAAMSE PARTNERORGANISATIEVOOR PREVENTIEVE JEUGDGEZONDHEIDSZORG NAAR SCHOOLGAANDE KINDEREN EN JONGEREN 2012-2016 DOSSIER IN HET KADER VAN EEN OPROEP TOT HET SLUITEN VAN EEN BEHEERSOVEREENKOMST MET EEN

Nadere informatie

VLAAMSE WETENSCHAPPELIJKE VERENIGING VOOR JEUGDGEZONDHEIDSZORG. Jaarplan 2013

VLAAMSE WETENSCHAPPELIJKE VERENIGING VOOR JEUGDGEZONDHEIDSZORG. Jaarplan 2013 VLAAMSE WETENSCHAPPELIJKE VERENIGING VOOR JEUGDGEZONDHEIDSZORG Jaarplan 2013 1 Beoogde resultaten in de beheersovereenkomst voor de periode 2012-2016 De Vlaamse Wetenschappelijke Vereniging voor Jeugdgezondheidszorg

Nadere informatie

Gefaseerde implementatie projectbeheersing methodiek Hogeschool van Utrecht

Gefaseerde implementatie projectbeheersing methodiek Hogeschool van Utrecht Prject Shared Services Gefaseerde implementatie prjectbeheersing methdiek Hgeschl van Utrecht Vervlg van Deelprjectplan Prjectadministraties (januari 2004) Het beheersen van prjectadministraties dr de

Nadere informatie

Oproep voor de aanleg van een wervingsreserve van deskundigen voor de lokale overlegplatforms (LOP s)

Oproep voor de aanleg van een wervingsreserve van deskundigen voor de lokale overlegplatforms (LOP s) Oprep vr de aanleg van een wervingsreserve van deskundigen vr de lkale verlegplatfrms (LOP s) Situering In uitvering van artikel IV.3. 3. van het decreet betreffende gelijke nderwijskansen-i dd. 28.06.2002

Nadere informatie

JAARACTIEPLAN LEERRECHT LIMBURG

JAARACTIEPLAN LEERRECHT LIMBURG 1. ORGANOGRAM: WAT WIE WANNEER & INHOUD Netwerk Leerrecht Limburg Alle betrkken partners en actren in Limburg. Zij nderschrijven de visie van Leerrecht Limburg en zijn betrkken p alle activiteiten rnd

Nadere informatie

TOEZICHTKADER ACCREDITATIESTELSEL HOGER ONDERWIJS. september 2014

TOEZICHTKADER ACCREDITATIESTELSEL HOGER ONDERWIJS. september 2014 TOEZICHTKADER ACCREDITATIESTELSEL HOGER ONDERWIJS september 2014 INHOUD Inleiding 4 1 Del en uitvering van het tezicht 5 1.1 Wat willen we bereiken? 5 1.2 Werkwijze 5 1.3 Waarderingskader 7 2 Relatie met

Nadere informatie

Resultaten De te bereiken resultaten m.b.t. de periode januari december 2013 kunnen als volgt worden omschreven:

Resultaten De te bereiken resultaten m.b.t. de periode januari december 2013 kunnen als volgt worden omschreven: BIJLAGE Bijlage nr. 1 Fiche Titel initiatief: Initiatiefnemer: vzw Huis van het Nederlands Brussel Prjectmschrijving De vzw Huis van het Nederlands Brussel levert een bijdrage aan de realisatie van de

Nadere informatie

Tracé Brussel beheert de drie werkwinkels in het Brussels hoofdstedelijk gewest. De Brusselse Werkwinkels

Tracé Brussel beheert de drie werkwinkels in het Brussels hoofdstedelijk gewest. De Brusselse Werkwinkels BIJLAGE Bijlage nr. 1 Fiche Titel initiatief: Opdrachten in het kader van het gekruist beleid nderwijs - pleiding - arbeidsmarkt Initiatiefnemer: Tracé Brussel vzw Prjectmschrijving Tracé Brussel beheert

Nadere informatie

Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE) Winterswijk 2013-2018

Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE) Winterswijk 2013-2018 Vr- en Vregschlse Educatie (VVE) Winterswijk 2013-2018 1. Inleiding Vr- en Vregschlse Educatie, als nderdeel van het bredere beleidsterrein nderwijsachterstandbeleid, wrdt sinds 2002 in Winterswijk vrmgegeven.

Nadere informatie

Het project wisselt de gehanteerde methodieken, expertise en ervaring uit met de andere gemeenschapscentra.

Het project wisselt de gehanteerde methodieken, expertise en ervaring uit met de andere gemeenschapscentra. BIJLAGE Bijlage nr. 1 Fiches Titel prject: Caleidscp Initiatiefnemer: GC De Vaartkapen Prjectmschrijving Caleidscp is een zelfrganisatie die is ingebed in het gemeenschapscentrum. Het draagvlak wrdt gevrmd

Nadere informatie

Eindtekst goedgekeurd door de Raad van Beheer van 11 september 2007

Eindtekst goedgekeurd door de Raad van Beheer van 11 september 2007 Vereniging van OCMW s - Kerkstraat 1, 3910 Neerpelt T 011/80 16 67 - F 011/80 18 29 - E inf@welzijnsregi.be Missie en Visie Welzijnsregi Nrd-Limburg Eindtekst gedgekeurd dr de Raad van Beheer van 11 september

Nadere informatie

EXPERTISESTEEKKAART. 1) Naam van de school/dienst/voorziening: Windekind Leuven. Adresgegevens: Schapenstraat 98 3000 Leuven

EXPERTISESTEEKKAART. 1) Naam van de school/dienst/voorziening: Windekind Leuven. Adresgegevens: Schapenstraat 98 3000 Leuven EXPERTISESTEEKKAART 1) Naam van de schl/dienst/vrziening: Windekind Leuven Adresgegevens: Schapenstraat 98 3000 Leuven 2) Dmein van expertise: Cmmunicatie 3) Beschrijving expertise: Alle kindjes met EMB

Nadere informatie

BEOORDELINGSHANDLEIDING BESTEK 09/10138

BEOORDELINGSHANDLEIDING BESTEK 09/10138 BEOORDELINGSHANDLEIDING BESTEK 09/10138 Opstellen van de rangschikking: 1. Per gunningscriterium wrdt een scre tegekend. 2. Vr de gunningscriteria aanpak en methdiek, prfessinaliteitswaarbrgen en kwaliteit

Nadere informatie

PARTIJEN. Achtergrond

PARTIJEN. Achtergrond PARTIJEN Het Cllege van de Onafhankelijke Pst- en Telecmmunicatieautriteit, vertegenwrdigd dr de vrzitter mr. C.A. Fnteijn, verder te nemen: OPTA; en De Minister van Binnenlandse Zaken en Kninkrijksrelaties,

Nadere informatie

beta brugklas secties 2004 2005 1 Ontwikkeling bètatechniek op het Newmancollege. 1. Inleiding

beta brugklas secties 2004 2005 1 Ontwikkeling bètatechniek op het Newmancollege. 1. Inleiding beta brugklas secties 2004 2005 1 Ontwikkeling bètatechniek p het Newmancllege. 1. Inleiding Het Newmancllege streeft naar een sterke prfilering p het gebied van de bètatechnische vakken. De argumenten

Nadere informatie

Uitstroomprofiel opleiding Klinisch Informatica September 2014

Uitstroomprofiel opleiding Klinisch Informatica September 2014 Uitstrmprfiel pleiding Klinisch Infrmatica 1 Inleiding Dit uitstrmprfiel sluit aan p het berepsprfiel van de klinisch infrmaticus. Het berepsprfiel beschrijft evenwel de ttale breedte van het veld van

Nadere informatie

Werkblad ontwikkelwijzer Gouden Standaard

Werkblad ontwikkelwijzer Gouden Standaard Werkblad ntwikkelwijzer Guden Standaard Beeld van de leerling Vraag Opmerkingen/antwrden Actie He brengen wij nze leerlingen in beeld? (met g p telating tt gymnasiumstrm) Op welke manier maken wij ptimaal

Nadere informatie

Bibliotheek en basisvaardigheden. Handreiking voor een structurele aanpak op lokaal niveau

Bibliotheek en basisvaardigheden. Handreiking voor een structurele aanpak op lokaal niveau Biblitheek en basisvaardigheden Handreiking vr een structurele aanpak p lkaal niveau 1 Inhud Een structurele aanpak van laaggeletterdheid p lkaal niveau 3 1. Draagvlak bij de gemeente 3 2. Draagvlak in

Nadere informatie

EXPERTISESTEEKKAART. 1) Naam van de school/dienst/voorziening: begeleidingscentrum Ter Heide

EXPERTISESTEEKKAART. 1) Naam van de school/dienst/voorziening: begeleidingscentrum Ter Heide EXPERTISESTEEKKAART 1) Naam van de schl/dienst/vrziening: begeleidingscentrum Ter Heide Adresgegevens: Kltsraat 125 3600 Genk 2) Dmein van expertise: Aanbd aan persnen met EMB: Basale stimulatieactiviteiten

Nadere informatie

FAQ Innovatieve bedrijfsnetwerken versie 18 november 2015

FAQ Innovatieve bedrijfsnetwerken versie 18 november 2015 FAQ Innvatieve bedrijfsnetwerken versie 18 nvember 2015 Wanneer kan het IBN effectief van start gaan? De steun aan een innvatiecluster kan p zijn vregst starten p de eerste werkdag van de maand die vlgt

Nadere informatie

Handleiding. Het opstellen van een diaconaal beleidsplan

Handleiding. Het opstellen van een diaconaal beleidsplan Handleiding Het pstellen van een diacnaal beleidsplan Versie 1.0 Generale diacnale cmmissie Datum: augustus 2015 Generale diacnale cmmissie Vendelier 51-D 3905 PC VEENENDAAL Telefn (0318) 505541 Website:

Nadere informatie

Jaarverslag Cliëntenraad. Juvans Maatschappelijk Werk en Dienstverlening

Jaarverslag Cliëntenraad. Juvans Maatschappelijk Werk en Dienstverlening Jaarverslag 2014 Cliëntenraad Juvans Maatschappelijk Werk en Dienstverlening 2 Vrwrd Gewaardeerde lezer, Hierbij bieden we u het jaarverslag 2014 aan. Vr de cliëntenraad is het een interessant jaar geweest.

Nadere informatie

BELEIDSTHEMABEHEERDER VERKEERSVEILIGHEID

BELEIDSTHEMABEHEERDER VERKEERSVEILIGHEID Het Departement Mbiliteit en Openbare Werken werft aan in cntractueel dienstverband met een cntract van nbepaalde duur: BELEIDSTHEMABEHEERDER VERKEERSVEILIGHEID Afdeling: Beleidsdmein: Niveau: Graad: Standplaats:

Nadere informatie

Tussenrapportage: plan van aanpak raadsenquête grondexploitatie Duivenvoordecorridor.

Tussenrapportage: plan van aanpak raadsenquête grondexploitatie Duivenvoordecorridor. Tussenrapprtage: plan van aanpak raadsenquête grndexplitatie Duivenvrdecrridr. Enquêtecmmissie grndexplitatie Duivenvrdecrridr 16 februari 2015 Inhudspgave: 1. Inleiding 2. Organisatie 3. Verfijning nderzeksvraag

Nadere informatie

ECTS-fiche. 1. Identificatie. Opleiding. Module. Lestijden 40

ECTS-fiche. 1. Identificatie. Opleiding. Module. Lestijden 40 ECTS-fiche 1. Identificatie Opleiding Ondernemingscmmunicatie Mdule MarketingManagement Cde A2 Lestijden 40 Studiepunten n.v.t. Ingeschatte ttale studiebelasting (in uren) 1 Mgelijkheid tt JA aanvragen

Nadere informatie

FUNCTIEBESCHRIJVING VERTEGENWOORDIGER RETAIL

FUNCTIEBESCHRIJVING VERTEGENWOORDIGER RETAIL 1. Functietitel : FUNCTIEBESCHRIJVING VERTEGENWOORDIGER RETAIL Vertegenwrdiger retail 2. Afdeling in de rganisatie : Sales departement unit retail 3. Psitinering binnen het bedrijf : De vertegenwrdiger

Nadere informatie

Oproep erkenning en subsidiëring van groepsgericht aanbod. opvoedingsondersteuning door vrijwilligers

Oproep erkenning en subsidiëring van groepsgericht aanbod. opvoedingsondersteuning door vrijwilligers Oprep erkenning en subsidiëring van grepsgericht aanbd pvedingsndersteuning dr vrijwilligers In het kader van het versterken van aanbd pvedingsndersteuning in de Huizen van het Kind lanceert Kind en Gezin

Nadere informatie

Huurdersvereniging In De Goede Woning ACTIVITEITENPLAN

Huurdersvereniging In De Goede Woning ACTIVITEITENPLAN ACTIVITEITENPLAN 2014 Activiteitenplan 2014 : INLEIDING In 1997 werd de in Zetermeer pgericht met als del het behartigen van de belangen van huurders van de cmplexen van R.K. Wningbuwstichting De Gede

Nadere informatie

Begeleidende tekst bij de presentatie Ieder kind heeft recht op Gedifferentieerd RekenOnderwijs.

Begeleidende tekst bij de presentatie Ieder kind heeft recht op Gedifferentieerd RekenOnderwijs. Begeleidende tekst bij de presentatie Ieder kind heeft recht p Gedifferentieerd RekenOnderwijs. Dia 1 Opmerking vr de presentatr: in het geval u tijd te krt kmt, kunt u de blauwe tekst als ptineel beschuwen

Nadere informatie

Klachtenbeleid Stichting KOM Kinderopvang

Klachtenbeleid Stichting KOM Kinderopvang Klachtenbeleid Stichting KOM Kinderpvang KOM Kinderpvang verzrgt kinderpvang vr kinderen in de leeftijdsgrep 0 tt en met 12 jaar. Alle medewerkers van de stichting zetten zich vlledig in m kwalitatief

Nadere informatie

IMPLEMENTATIE WET VERPLICHTE MELDCODE HUISELIJK GEWELD EN KINDERMISHANDELING GEMEENTEN NOORDOOST-BRABANT

IMPLEMENTATIE WET VERPLICHTE MELDCODE HUISELIJK GEWELD EN KINDERMISHANDELING GEMEENTEN NOORDOOST-BRABANT BIJLAGE 1 IMPLEMENTATIE WET VERPLICHTE MELDCODE HUISELIJK GEWELD EN KINDERMISHANDELING GEMEENTEN NOORDOOST-BRABANT 1. Inleiding Op 1 juli 2013 is de Wet verplichte meldcde huiselijk geweld en kindermishandeling

Nadere informatie

Functiebeschrijving: Directeur Communicatie

Functiebeschrijving: Directeur Communicatie Functiebeschrijving: Directeur Cmmunicatie Functiefamilie Lager Kader Vr akkrd Naam leidinggevende Kristien Verbraeken Datum + handtekening Naam functiehuder Datum + Handtekening 1. Cntext van de functie

Nadere informatie

Programma Welzijn en Zorg. Nieuwe Zorg en Domotica

Programma Welzijn en Zorg. Nieuwe Zorg en Domotica Prgramma Welzijn en Zrg Nieuwe Zrg en Dmtica Aanleiding De mgelijkheden vr het langer zelfstandig thuis blijven wnen, meten wrden verbreed. Technlgische ntwikkelingen die zrg p afstand en het participeren

Nadere informatie

Notulen van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn Zitting van 25 juni 2014

Notulen van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn Zitting van 25 juni 2014 Ntulen van de Raad vr Maatschappelijk Welzijn Zitting van 25 juni 2014 Aanwezig: Luc Op de Beeck, vrzitter; Stephan Brdeyne, Jan Bulliard, Clara Calis, Gnda Claessen, Erik De Quick, Laurent de Vries, Rudy

Nadere informatie

Projectaanvraag Versterking sociale infrastructuur t.b.v. burgerkracht in Fryslân

Projectaanvraag Versterking sociale infrastructuur t.b.v. burgerkracht in Fryslân 1 Prjectaanvraag Versterking sciale infrastructuur t.b.v. burgerkracht in Fryslân 1. Aanleiding Eind 2012 heeft Prvinciale Staten van de prvincie Fryslân keuzes gemaakt mtrent de 'kerntakendiscussie'.

Nadere informatie

OVERZICHT VORMINGSINITIATIEVEN PRAXISP

OVERZICHT VORMINGSINITIATIEVEN PRAXISP Praktijkcentrum Psychlgie en Pedaggische Wetenschappen OVERZICHT VORMINGSINITIATIEVEN PRAXISP Er zijn in PraxisP verschillende mgelijkheden m een vrmingsinitiatief te rganiseren, nl.: 1. Lezingenreeks

Nadere informatie

Projectformulier ten behoeve van Openbare Instellingen

Projectformulier ten behoeve van Openbare Instellingen Prjectfrmulier ten beheve van Openbare Instellingen Praktische infrmatie naam van penbare instelling die het prject heeft ingediend: Federale Overheidsdienst Infrmatieen Cmmunicatietechnlgie (Fedict).

Nadere informatie

Gedragscode voor de leden van de Beroepsvereniging van Nederlandse Stedebouwkundigen en Planologen

Gedragscode voor de leden van de Beroepsvereniging van Nederlandse Stedebouwkundigen en Planologen Gedragscde vr de leden van de Berepsvereniging van Nederlandse Stedebuwkundigen en Planlgen Gedragscde vr de leden van de Berepsvereniging van Nederlandse Stedebuwkundigen en Planlgen Inhudspgave Hfdstuk

Nadere informatie

KINDEREN EN JONGEREN.

KINDEREN EN JONGEREN. SubsidiereglementJEUGDWERK VOOR MAATSCHAPPELIJK KWETSBARE KINDEREN EN JONGEREN. Art. 1 : Delstelling Dit reglement begt de financiële ndersteuning van rganisaties die jeugdwerk aanbieden aan maatschappelijk

Nadere informatie

juli nieuwe hoofdstuk 3 CAR: Selecteren en aanleveren relevante lokale regelingen beloningsbeleid

juli nieuwe hoofdstuk 3 CAR: Selecteren en aanleveren relevante lokale regelingen beloningsbeleid Het sprbekje geeft inzicht in de activiteiten vr een zrgvuldige vergang nder vermelding van de peride waarin die stappen meten zijn gezet. Per activiteit is aangegeven wat wij hierin vr u kunnen betekenen.

Nadere informatie

BEHEERSOVEREENKOMST TUSSEN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP EN DE VZW VLAAMSE WETENSCHAPPELIJKE VERENIGING VOOR JEUGDGEZONDHEIDSZORG 2012-2016

BEHEERSOVEREENKOMST TUSSEN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP EN DE VZW VLAAMSE WETENSCHAPPELIJKE VERENIGING VOOR JEUGDGEZONDHEIDSZORG 2012-2016 BEHEERSOVEREENKOMST TUSSEN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP EN DE VZW VLAAMSE WETENSCHAPPELIJKE VERENIGING VOOR JEUGDGEZONDHEIDSZORG 2012-2016 VOORTGANGSRAPPORT 2012 VLAAMSE WETENSCHAPPELIJKE VERENIGING VOOR JEUGDGEZONDHEIDSZORG

Nadere informatie

REGLEMENT VAN ORDE van de GEBRUIKERSGROEP met betrekking tot het IWT VIS Traject RenoFase (IWT 120784)

REGLEMENT VAN ORDE van de GEBRUIKERSGROEP met betrekking tot het IWT VIS Traject RenoFase (IWT 120784) REGLEMENT VAN ORDE van de GEBRUIKERSGROEP met betrekking tt het IWT VIS Traject RenFase (IWT 120784) Bvengenemd prject kadert in een prgramma dat de inrichting van een gebruikersgrep dr de ntvanger van

Nadere informatie

PWO-oproep 2014-2015 Personeelsmededeling

PWO-oproep 2014-2015 Personeelsmededeling PWO-prep 2014-2015 Persneelsmededeling 20 januari 2014 Persneelsmededeling PWO-prep (Prjectmatig Wetenschappelijk Onderzek) 2014-2015 1. Inleiding en cntext Het prfessineel hger nderwijs in Vlaanderen

Nadere informatie

Zijn in de aanvraag bijlagen genoemd en zijn die bijgevoegd? Zo ja, welke? Nummer desgewenst de bijlagen.

Zijn in de aanvraag bijlagen genoemd en zijn die bijgevoegd? Zo ja, welke? Nummer desgewenst de bijlagen. Checklist berdeling adviesaanvraag 1. De adviesaanvraag Heeft de r een adviesaanvraag gehad? Let p: een rapprt is in principe geen adviesaanvraag. Met een adviesaanvraag wrdt bedeld: het dr de ndernemer

Nadere informatie

Cliëntprofielen sector visueel 2015

Cliëntprofielen sector visueel 2015 Cliëntprfielen sectr visueel 2015 Nr Naam prfiel Aard en mvang *) Lptijd 0 Infrmatie, advies & Vrlichting Betreft specifieke functie, niet p individuele cliënt/hulpvraag gericht, delgrep, infrmatie, advies

Nadere informatie

Mee kunnen doen in Hengelo

Mee kunnen doen in Hengelo Mee kunnen den in Hengel Wet Maatschappelijke Ondersteuning Burger en cliëntparticipatie Uitwerkingsntitie III Gemeente Hengel, juli 2006 Inhud 1 Inleiding... 3 2 Wat staat er in de WMO... 4 3 WMO platfrm

Nadere informatie

Checklist Veranderaanpak Inhoud en Proces

Checklist Veranderaanpak Inhoud en Proces list Veranderaanpak Inhud en Prces AdMva 2011 www.admva.nl www.arbcatalgusvvt.nl list Veranderaanpak Inhud en Prces www.arbcatalgusvvt.nl Clfn Sturen p Werkdrukbalans en Energie AdMva 2011 Erna van der

Nadere informatie

Training Werken aan Welbevinden. Opleidingscurriculum. Facit, Velsen-Noord Februari 2011

Training Werken aan Welbevinden. Opleidingscurriculum. Facit, Velsen-Noord Februari 2011 Training Werken aan Welbevinden Opleidingscurriculum Facit, Velsen-Nrd Februari 2011 Inhudspgave Inleiding 3 1. Algemene beschrijving van de pleiding 4 1.1 Delgrep 4 1.2 Kwalificaties 4 1.3 Uitgangspunten

Nadere informatie

Implementatie van het nieuw geestelijk gezondheidsbeleid voor kinderen en jongeren

Implementatie van het nieuw geestelijk gezondheidsbeleid voor kinderen en jongeren Implementatie van het nieuw geestelijk gezndheidsbeleid vr kinderen en jngeren Template vr de beschrijving van het netwerk 1. Inleiding Op 30 maart 2015 werd de Gids naar een nieuw geestelijk gezndheidsbeleid

Nadere informatie

V-ICT-OR begeleidt besturen in hun informatiehuishouding voor optimaal verloop van samenvoeging gemeente en OCMW

V-ICT-OR begeleidt besturen in hun informatiehuishouding voor optimaal verloop van samenvoeging gemeente en OCMW V-ICT-OR begeleidt besturen in hun infrmatiehuishuding vr ptimaal verlp van samenveging gemeente en OCMW De infrmatica in steden en gemeenten greide sinds de jaren 80 rganisch. Dat stapje bij stapje greien

Nadere informatie

Onderwerp Vervolg Programma Eigen Kracht - het stimuleren van laagopgeleide vrouwen naar werk

Onderwerp Vervolg Programma Eigen Kracht - het stimuleren van laagopgeleide vrouwen naar werk Cllegevrstel Openbaar Onderwerp Vervlg Prgramma Eigen Kracht - het stimuleren van laagpgeleide vruwen naar werk Prgramma / Prgrammanummer Werk & Inkmen / 1061 BW-nummer Prtefeuillehuder T. Tankir Samenvatting

Nadere informatie

Missie, visie en strategie Informatievoorziening veiligheidsregio s Definitief RBC 5/11/14

Missie, visie en strategie Informatievoorziening veiligheidsregio s Definitief RBC 5/11/14 Missie, visie en strategie Infrmatievrziening veiligheidsregi s Definitief RBC 5/11/14 Inleiding Relatie met prgrammaplan en werkplannen Deze missie, visie en strategie vrmen de basis vr het Prgramma Infrmatievrziening

Nadere informatie

IB/Directiedag - 21 mei 2014

IB/Directiedag - 21 mei 2014 IB/Directiedag - 21 mei 2014 He geven we vrm aan Passend Onderwijs binnen Passenderwijs? He werken we met de schlen samen? Wat mag u van ns verwachten? Even vrstellen.. Vr elk kind een passend aanbd! Kwalitatief

Nadere informatie

Implementatie Taakherschikking

Implementatie Taakherschikking Werkfrmulier Implementatie Taakherschikking Verpleegkundig Specialist Dit frmulier is pgesteld dr de Werkgrep Taakherschikking van de Federatie Medisch Specialisten en wrdt ndersteund dr de V&VN Verpleegkundig

Nadere informatie

07 A Rolverdeling arbodienst / Amsterdam Thuiszorg, maart 2003

07 A Rolverdeling arbodienst / Amsterdam Thuiszorg, maart 2003 A(rb) Aktiviteiten Rl Amsterdam Thuiszrg Rl arbdienst K(ritische) P(restatie) I(ndicatren) arbdienst Vertruwenspersn ngewenst gedrag (pesten, discriminatie, agressie, seksuele intimidatie) Het arbeidsmstandigheden

Nadere informatie

Vragenlijst BVL-digitaal activiteitenplan

Vragenlijst BVL-digitaal activiteitenplan Vragenlijst VL- Deel A. verankering in schlbeleid/rganisatie 1 Deelname aan het VL is p schl en bvenschlsniveau vastgelegd in fficiële stukken/cmmunicatiemiddelen. Heeft de schl deelname aan het VL vastgelegd

Nadere informatie

ECTS-fiche. Graduaat Maatschappelijk werk Sociaal agogische vaardigheden

ECTS-fiche. Graduaat Maatschappelijk werk Sociaal agogische vaardigheden ECTS-fiche 1. Identificatie Opleiding Mdule Cde Graduaat Maatschappelijk werk Sciaal aggische vaardigheden Bc5 Lestijden 40 Studiepunten Ingeschatte ttale n.v.t. studiebelasting 50 (in uren) 1 Mgelijkheid

Nadere informatie

Bij leefbaarheid gaat het er om hoe mensen hun omgeving ervaren en beoordelen.

Bij leefbaarheid gaat het er om hoe mensen hun omgeving ervaren en beoordelen. 1 Leefbaarheid is een belangrijk, z niet hét thema van de laatste jaren. De wnmgeving wrdt vr mensen steeds belangrijker vr de ervaren wn. Ok vanuit het perspectief van sciale chesie, veiligheid en sciaal-ecnmische

Nadere informatie

Samenvatting Deelprojecten Ouderen Samen

Samenvatting Deelprojecten Ouderen Samen Samenvatting Deelprjecten Ouderen Samen Vughtse Ouderen aan het Wrd In januari 2007 zijn dr het Prject Ouderen Samen vier bijeenkmsten gerganiseerd waarvr alle Vughtse inwners van 55 jaar en uder waren

Nadere informatie

Bijlagen. A plan van aanpak 2009-2010. adviesbevoegdheden CCR. samenwerkingsovereenkomst CCR-RvB. jaarcyclus. E begroting-uitgaven 2010

Bijlagen. A plan van aanpak 2009-2010. adviesbevoegdheden CCR. samenwerkingsovereenkomst CCR-RvB. jaarcyclus. E begroting-uitgaven 2010 Bijlagen A plan van aanpak 2009-2010 B C D adviesbevegdheden CCR samenwerkingsvereenkmst CCR-RvB jaarcyclus E begrting-uitgaven 2010 F schema adviesaanvragen 2010 Bijlage A: CCR plan van aanpak 2009-2010

Nadere informatie

VERPLEEGKUNDIGE SPOEDGEVALLEN

VERPLEEGKUNDIGE SPOEDGEVALLEN Mariaziekenhuis vzw Maesensveld 1 B-900 Overpelt Tel. + 2 11 826 000 Fax + 2 11 826 001 www.mariaziekenhuis.be inf@mznl.be VERPLEEGKUNDIGE SPOEDGEVALLEN ZORGEENHEDEN Plaats in de rganisatie De verpleegkundige

Nadere informatie

VISIETEKST Zorgcircuits Reling Bron: netwerkteam (2013), Bekrachtigt op het Comité: 04/09/2013

VISIETEKST Zorgcircuits Reling Bron: netwerkteam (2013), Bekrachtigt op het Comité: 04/09/2013 VISIETEKST Zrgcircuits Reling Brn: netwerkteam (2013), Bekrachtigt p het Cmité: 04/09/2013 Via de prjectfiche RELING OVERLEG krijgen de subregi's Nrd, Midden, West en Zuid de pdracht m verlegtafels te

Nadere informatie

Achtergrond : Perspectief 2020

Achtergrond : Perspectief 2020 Achtergrnd : Perspectief 2020 Vraaggestuurd en persnsgericht ndersteuningsmdel Vlwaardig burgerschap in een inclusieve samenleving Vermaatschappelijking van de zrg Gedeelde zrg en ndersteuning Achtergrnd

Nadere informatie

BIJLAGE. Bijlage nr. 1

BIJLAGE. Bijlage nr. 1 BIJLAGE Bijlage nr. 1 Titel initiatief: Initiatiefnemer: vzw Huis van het Nederlands Brussel (0862.910.119), Philippe de Champagnestraat 23, 1000 Brussel Omschrijving van het initiatief De vzw Huis van

Nadere informatie

Werken met uitzendkrachten

Werken met uitzendkrachten Uitzendkrachten-Werken met uitzendkrachten-telichting 1/8 Werken met uitzendkrachten Uitzendkrachten zijn werknemers die vallen nder twee srten werkgevers. Enerzijds heeft men de werkgever van de uitzendkracht

Nadere informatie

De huidige wijze waarop de subsidiegelden worden uitgegeven is een verdeling van de subsidie ten behoeve van:

De huidige wijze waarop de subsidiegelden worden uitgegeven is een verdeling van de subsidie ten behoeve van: Stichting Ontwikkelingssamenwerking Lingewaard Inhudelijk en financieel jaarverslag ver 2012 Was het jaar 2011 een jaar van nzekerheid en verleg met de gemeente he in de tekmst met ntwikkelingssamenwerking

Nadere informatie

Reglement Vlaams-Nederlandse Journalistenbeurs Onderzoeksbeurs & Uitwisseling 2016

Reglement Vlaams-Nederlandse Journalistenbeurs Onderzoeksbeurs & Uitwisseling 2016 Reglement Vlaams-Nederlandse Jurnalistenbeurs Onderzeksbeurs & Uitwisseling 2016 In 2016 kennen de Vlaamse en Nederlandse verheid pnieuw de Vlaams-Nederlandse Jurnalistenbeur(zen) (VNJB) te aan Nederlandse

Nadere informatie

Voorwoord Voor u ligt het werkplan Het werkplan richt zich op de hoofdzaken van de activiteiten.

Voorwoord Voor u ligt het werkplan Het werkplan richt zich op de hoofdzaken van de activiteiten. Werkplan 2017 0 1 Vrwrd Vr u ligt het werkplan 2017. Het werkplan richt zich p de hfdzaken van de activiteiten. 2017 staat, net zals in 2016, in het teken van de landelijke ntwikkelingen zwel binnen de

Nadere informatie

Checklist competenties voor onderwijsprofessionals

Checklist competenties voor onderwijsprofessionals Checklist cmpetenties vr nderwijsprfessinals Wijbe Duma Checklist De cmpetenties Visiegestuurd werken Opbrengstgericht werken -Samenwerken Effectief Overleggen - Planmatig werken kmen uit het assessment

Nadere informatie

Het Agentschap voor Onderwijsdiensten (AgODi) werft aan in contractueel verband

Het Agentschap voor Onderwijsdiensten (AgODi) werft aan in contractueel verband Het Agentschap vr Onderwijsdiensten (AgODi) werft aan in cntractueel verband 1 ADJUNCT VAN DE DIRECTEUR- JURIST (M/V) Vlaams ministerie van Onderwijs en Vrming Entiteit Agentschap vr Onderwijsdiensten,

Nadere informatie

DiabeteszorgBeter. Let op: Een gedrukte versie is beschikbaar bij uw regio-secretariaat

DiabeteszorgBeter. Let op: Een gedrukte versie is beschikbaar bij uw regio-secretariaat Let p: Een gedrukte versie is beschikbaar bij uw regi-secretariaat DiabeteszrgBeter Kwaliteitsimpuls dr implementatie van een samenhangend transmuraal diabeteszrgprgramma en gebruik van spiegelinfrmatie

Nadere informatie

Actieplan van het Instituut van de Bedrijfsrevisoren betreffende de toepassing van ISQC 1 11.08.2014

Actieplan van het Instituut van de Bedrijfsrevisoren betreffende de toepassing van ISQC 1 11.08.2014 Actieplan van het Instituut van de Bedrijfsrevisren betreffende de tepassing van ISQC 1 11.08.2014 Algemene beschuwingen 1. De Raad van het IBR is zich bewust van de meilijkheden die de cnfraters ndervinden

Nadere informatie

Controleprotocol Sociaal Domein

Controleprotocol Sociaal Domein Cntrleprtcl Sciaal Dmein Cntrleprtcl vr de accuntantscntrle bij: dr de gemeenten in de regi Amersfrt* gesubsidieerde rganisaties vr Jeugdzrg en WMO dr de gemeenten in de regi Amersfrt f dr de gemeente

Nadere informatie

Deelprojectplan. Projectadministraties

Deelprojectplan. Projectadministraties Deelprjectplan Prjectadministraties Het beheersen van prjectadministraties dr de invering van een hgeschlbrede methdiek. 1 INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding 2. Prbleemverkenning en stelling 3. Prjectdelen 4.

Nadere informatie

Opdracht van CLBSchool

Opdracht van CLBSchool Kinderen met prbleemgedrag He vinden behandelende artsen en CLB elkaar? Dr Inge Van Trimpnt Opdracht van CLB De centra hebben als pdracht bij te dragen tt het welbevinden van leerlingen nu en in de tekmst.

Nadere informatie

ECTS-fiche. Opleiding. Persoonsgecentreerd werken. Lestijden. Ingeschatte totale studiebelasting (in uren) 1 Mogelijkheid tot

ECTS-fiche. Opleiding. Persoonsgecentreerd werken. Lestijden. Ingeschatte totale studiebelasting (in uren) 1 Mogelijkheid tot ECTS-fiche Opzet van de ECTS-fiche is m een uitgebreid verzicht te krijgen van de invulling en pbuw van de mdule. Er bestaat slechts één ECTS-fiche vr elke mdule. 1. Identificatie Opleiding Mdule Cde Lestijden

Nadere informatie

Beleidsplan Stichting Gevangenenzorg Albanië

Beleidsplan Stichting Gevangenenzorg Albanië Stichting Gevangenenzrg Albanië Stichting Gevangenenzrg Albanië Inhudspgave Intrductie... 3 Missie en visie... 4 Strategische delstellingen... 5 Fndswerving... 7 Financieel beleid... 8 Stichting Gevangenenzrg

Nadere informatie

Evaluatie zorgleefplan met cliënt thuis en in het verzorgingshuis

Evaluatie zorgleefplan met cliënt thuis en in het verzorgingshuis Evaluatie zrgleefplan met cliënt thuis en in het verzrgingshuis Artikel: 2010-003 Datum: 30-11-2010 Auteur: Merel van Uden Prtcl vr halfjaarlijkse evaluatiegesprek ver zrgleefplan van een cliënt met een

Nadere informatie

BIJLAGE H- Concrete uitwerking Management SWV PassendWijs bij JAARPLANNING- WERKAGENDA 2014-2015 SWV PASSENDWIJS

BIJLAGE H- Concrete uitwerking Management SWV PassendWijs bij JAARPLANNING- WERKAGENDA 2014-2015 SWV PASSENDWIJS Cncrete uitwerking Management SWV PassendWijs Schljaar 2014-2015 Inleiding: Hiernder vlgt een cncrete uitwerking van het vrstel vr de cördinatie van het SWV PassendWijs in het schljaar 2014-2015. Deze

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel (SOP)

Schoolondersteuningsprofiel (SOP) Schlndersteuningsprfiel (SOP) Namens team Terra Nigra: P.P. Truijen Praktijkversie SOP Telichting In deze praktijkversie SOP is aangegeven in heverre de schl kan vlden aan de vastgestelde basisndersteuning

Nadere informatie

Criteria zittenblijven / verlengde kleuterperiode

Criteria zittenblijven / verlengde kleuterperiode Criteria zittenblijven / verlengde kleuterperide 1 Prtcl dubleren De beslissing m een leerling een schljaar extra te laten den wrdt genmen aan de hand van een welverwgen prcedure. In de prcedure wrden

Nadere informatie

Passend onderwijs. Passend onderwijs. SWV PO Twente Noord 1

Passend onderwijs. Passend onderwijs. SWV PO Twente Noord 1 Passend nderwijs Passend nderwijs SWV PO Twente Nrd 1 Opbuw presentatie Passend nderwijs SWV PO Twente Nrd 2 1. De Basis basis Passend nderwijs SWV PO Twente Nrd 3 Waarm passend nderwijs? Alle leerlingen

Nadere informatie

ARBOBELEIDSPLAN. voor de stichting PCBO BAARN SOEST

ARBOBELEIDSPLAN. voor de stichting PCBO BAARN SOEST ARBOBELEIDSPLAN vr de stichting PCBO BAARN SOEST Inhudspgave 1. Uitgangspunten Arbbeleid in essentie Preventieve zrg Arbdienst 2. Organisatie Arbcmmissie Arbcördinatr Bedrijfshulpverlening 3. Risic-inventarisatie

Nadere informatie

Bijlage 4. Toetsingskader ontwerp levensloopbestendig Zeist-Oost

Bijlage 4. Toetsingskader ontwerp levensloopbestendig Zeist-Oost Bijlage 4 Tetsingskader ntwerp levenslpbestendig Zeist-Ost 1. Opzet Het tetsingskader Levenslpbestendig Zeist-Ost bestaat uit een aantel nderdelen. Een algemeen deel gaat ver de levenslpbestendige wijk:

Nadere informatie

Projectplan Peel en MaasNet

Projectplan Peel en MaasNet Prjectplan Peel en MaasNet Prjectnaam : Peel en MaasNet Datum : 4 februari 2014 Opsteller : Stuurgrep Peel en MaasNet 1. Aanleiding In de gemeente Peel en Maas is er sprake van een greiende behefte aan

Nadere informatie

Huizen van het Kind. Deze bundel bestaat uit twee delen.

Huizen van het Kind. Deze bundel bestaat uit twee delen. Huizen van het Kind Inzetten p de gezndheid en het welbevinden van kinderen en jngeren, hun uders en andere pvedingsverantwrdelijken, is een belangrijke maatschappelijke pdracht. Verschillende verheden,

Nadere informatie

FUNCTIEBESCHRIJVING STAFMEDEWERKER PERSONEELSZAKEN. Niveau. Plaats in het organogram. Hoofddoel van de functie. Resultaatsgebieden B1-B2-B3

FUNCTIEBESCHRIJVING STAFMEDEWERKER PERSONEELSZAKEN. Niveau. Plaats in het organogram. Hoofddoel van de functie. Resultaatsgebieden B1-B2-B3 FUNCTIEBESCHRIJVING STAFMEDEWERKER PERSONEELSZAKEN Niveau B1-B2-B3 Plaats in het rgangram De stafmedewerker persneelszaken rapprteert aan de secretaris en maakt deel uit van het managementteam. Je maakt

Nadere informatie

Het Agentschap Voor Onderwijsdiensten (AgODi) werft aan in contractueel verband: 1 deskundige met een contract van bepaalde duur (6 maanden)

Het Agentschap Voor Onderwijsdiensten (AgODi) werft aan in contractueel verband: 1 deskundige met een contract van bepaalde duur (6 maanden) Het Agentschap Vr Onderwijsdiensten (AgODi) werft aan in cntractueel verband: 1 deskundige met een cntract van bepaalde duur (6 maanden) Vlaams ministerie van Onderwijs en Vrming Entiteit : Agentschap

Nadere informatie

Mijn stad, mijn dorp

Mijn stad, mijn dorp Visiedcument Mijn Stad Mijn Drp Mijn stad, mijn drp Visiedcument (Cncept) Auteur : Wendy Oude Nijeweme d Hllsy Dcument : Visiedcument Mijn Stad Mijn Drp Versie 1.0.dc 1 Visiedcument Mijn Stad Mijn Drp

Nadere informatie

Samenvattend rapport Operationeel Leidinggevenden

Samenvattend rapport Operationeel Leidinggevenden Samenvattend rapprt Operatineel Leidinggevenden Organisatie: Bevragingsperide: Rapprtdatum: ttaal 25/11/2014-24/12/2014 27/01/2015 He situeert u dit rapprt? Dit rapprt bevat het glbale verzicht van de

Nadere informatie

Meldcode bij een vermoeden van kindermishandeling voor scheidingsbegeleiders [versie 28-04-2009]

Meldcode bij een vermoeden van kindermishandeling voor scheidingsbegeleiders [versie 28-04-2009] 1 Algemeen Meldcde bij een vermeden van kindermishandeling vr scheidingsbegeleiders [versie 28-04-2009] 1.1 Iedere ScS Scheidingsspecialist, ScS Zandkasteelcach, ScS OKEE-cach, hierna te nemen scheidingsbegeleider,

Nadere informatie

Zorgroutes interne en externe zorgstructuur in basisscholen Versie oktober 2013

Zorgroutes interne en externe zorgstructuur in basisscholen Versie oktober 2013 Zrgrutes interne en externe zrgstructuur in basisschlen Versie ktber 2013 Inhud 1. Inleiding CJG en zrgrutes gemeenten Westerkwartier 2. Meldcde kindermishandeling en huiselijk geweld 3. Criteria zrgrutes

Nadere informatie

Protestantse Gemeente Appingedam Diaconie

Protestantse Gemeente Appingedam Diaconie Beleidsplan diacnie Prtestantse Gemeente Appingedam 2013 2016 Inleiding Vr u ligt het beleidsplan van de diacnie. Dit beleidsplan is nderdeel van het beleidsplan van de Prtestantse Gemeente Appingedam.

Nadere informatie

Naar Gekoppelde Toetsing van Koppelverzoeken

Naar Gekoppelde Toetsing van Koppelverzoeken Intentieverklaring tt Samenwerking bij en Afstemming van het tetsen van verzeken tt het kppelen van gezndheidsgegevens van meerdere instellingen ten beheve van wetenschappelijk nderzek aan de hand van

Nadere informatie

Regeling: strategisch plan duurzame ontwikkeling werknemer

Regeling: strategisch plan duurzame ontwikkeling werknemer Regeling: strategisch plan duurzame ntwikkeling werknemer Lptijd : 1 maart 2017 t/m 31 december 2018 Aanbd vr metalektrbedrijven He verandert u daadwerkelijk het gedrag en de werkwijze van teams/afdelingen

Nadere informatie

VACATURE ADJUNCT-DIRECTEUR SINT-JOZEFSINSTITUUT-COLLEGE

VACATURE ADJUNCT-DIRECTEUR SINT-JOZEFSINSTITUUT-COLLEGE 27 jan 2015 VACATURE ADJUNCT-DIRECTEUR SINT-JOZEFSINSTITUUT-COLLEGE Taakmschrijving De adjunct-directeur (m./v.) maakt deel uit van het directieteam van de schlengrep Sint-Rembert en van de schlengemeenschap

Nadere informatie

Bestuursdirecteur strategie & ontwikkeling (m/v) Griffie

Bestuursdirecteur strategie & ontwikkeling (m/v) Griffie NIVEAU A Functiebeschrijving A I. Functiebenaming Bestuursdirecteur strategie & ntwikkeling (m/v) Griffie Bestuursdirecteur Strategie & Ontwikkeling (mandaat) Functiefamilie 1: strategisch leidinggevenden

Nadere informatie

Transmuraal Programma Management

Transmuraal Programma Management Transmuraal Prgramma Management Een prpsitie van Vitha versie 1 Inhudspgave 1 Inleiding... 3 2 Transmurale behandelpraktijken... 3 2.1 Transmurale zrg nader gedefinieerd... 3 2.2 Transmurale zrg in de

Nadere informatie

Convenant brancheorganisatie beroepsverenigingen in het kader van: Versterking beroepsvereniging Beroepenregister en Beroepsregistratie

Convenant brancheorganisatie beroepsverenigingen in het kader van: Versterking beroepsvereniging Beroepenregister en Beroepsregistratie Cnvenant brancherganisatie berepsverenigingen in het kader van: Versterking berepsvereniging Berepenregister en Berepsregistratie De ndergetekenden, I. De rganisatie van brancherganisatie MOgrep Jeugdzrg

Nadere informatie

Functie- en competentieprofiel

Functie- en competentieprofiel Functie- en cmpetentieprfiel 1. Identificatiegegevens Functietitel Afdeling Dienst Functiefamilie Niveau Graad Cördinatr Hulpverlening Afdeling Sciaal en Vrije Tijd Cördinatr A A1a-A3a 2. Psitinering in

Nadere informatie