BIJLAGE. Bijlage nr. 1

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "BIJLAGE. Bijlage nr. 1"

Transcriptie

1 BIJLAGE Bijlage nr. 1 Titel initiatief: Initiatiefnemer: vzw Huis van het Nederlands Brussel ( ), Philippe de Champagnestraat 23, 1000 Brussel Omschrijving van het initiatief De vzw Huis van het Nederlands Brussel levert een bijdrage aan de realisatie van de vlgende delstellingen: het ptimaliseren van het taalbeleid, de kwaliteitsndersteuning van het taalbeleid ten aanzien van anderstaligen en het veren van een taalprmtiebeleid ten aanzien van anderstaligen en Nederlandstaligen (zals mschreven in de beleidsvereenkmst van 2004 tussen VG, VGC en het Huis van het Nederlands Brussel). Het Huis van het Nederlands zrgt in 2015 vr de cntinuering en pstart van cncrete initiatieven binnen het prces van inhudelijke kwaliteitsndersteuning vr taallessen, taalndersteuning, taalbeleid, taalgebruik, efenkansen Nederlands en taalstimulering in Brussel. Daarnaast wrdt een bijdrage geleverd aan de prmtie van het Nederlands in het Brusselse hfdstedelijke gewest, het verstrekken van taaladvies aan bedrijven en ndersteuning in de cmmunicatie met anderstaligen. Resultaten De te bereiken resultaten m.b.t. de peride 1 januari 2015 tt en met 31 december 2015 kunnen al vlgt wrden mschreven: Algemeen a) Rapprtage van infrmatie en gegevens aan de VGC cnfrm de dr de VGC bepaalde dataverwervingsprcedure, methdiek en (digitale) frmulieren. Deel 1: Ondersteuning en ptimalisering van het NT2-aanbd vr vlwassenen a) Aansturen en verder verankeren van het lgpedieprject bij de Centra vr Vlwassenennderwijs (CVO) en bij Centrum Basiseducatie Brussel Brusselleer (CBE Brusselleer); b) Ondersteuning bieden bij de ntwikkeling van functinele, berepsspecifieke trajecten dr de CVO, p vraag van de CVO zelf en vanuit de taalbeleidswerking van het Huis; c) De CVO ndersteunen en stimuleren bij het integreren en prmten van efenkansen Nederlands binnen de NT2-klas; d) Organiseren van een werking Taalgarage met infrmatie ver de mgelijkheden m via zelfstudie Nederlands te leren; e) Advies geven ver de inzet van de alfabetiseringsgec s in de CVO s, rekening hudend met het nieuwe Plan Geletterdheid. Deel 2: Taalbeleidsndersteuning in (vlwassenen)nderwijs, pleiding, werkervaring en inschakeling a) Algemeen: Taalbeleidsndersteuning en pl taalcaches/nederlands p de pleidingsvlerdcenten (NdO) 6-maandelijkse planning pmaken vr de pl taalcaches/ndo-dcenten en vr de taalbeleidsndersteuning (deadlines: 1 januari en 30 juni); aansturen van een eigen pl van NdO-dcenten/taalcaches en uitbreiden van de ndersteuning naar het geheel van de in Brussel actieve NdO-dcenten/taalcaches. 1

2 b) Vlwassenennderwijs begeleiden van de ntwikkeling en implementatie van taalbeleid in het Brussels vlwassenennderwijs en tepassing van NdO en taalcaching p basis van de nden bij de CVO. c) Opleiding, werkervaring en inschakeling ntwikkeling en implementatie van taalbeleid binnen de Brusselse pleidings-, werkervaringsen inschakelingsprjecten en tepassing van NdO en taalcaching, met pririteit vr de pleiding-, werkervarings- en inschakelingsprjecten met steun van de VGC, de pleidingsprjecten New Deal, en (nieuwe) geïntegreerde trajecten in samenwerking met nderwijspartners en pleidingspartners; pvlging van de screenings m.b.t Nederlands bij cursisten en kandidaat-deelnemers van werkervarings- en pleidings- en nderwijsinstellingen (i.f.v. priritaire instrm in een NT2- traject); uitveren van het prject Taalbeleid p maat bij Buurtsprt. d) Leren en Werken ntwikkeling en implementatie van taalbeleid in het deeltijds nderwijs en de leertijd; uitbuwen van een Open leercentrum Nederlands vr jngeren uit het deeltijds nderwijs en de leertijd, in verleg met de sectr en in samenwerking met CBE en CVO (pstart p 01/09/15). Deel 3: Taalbeleidsndersteuning t.a.v. het persneel van diensten, rganisaties en bedrijven a) Taalbeleidsndersteuning in bedrijven het systematisch beantwrden van vragen van Brusselse bedrijven en rganisaties i.v.m. Nederlands leren en/f het ntwikkelen van een intern taalbeleid (= helpdeskfunctie/begeleide drverwijzing); ntwikkeling en implementatie van een structureel taalbeleid in geïnteresseerde Brusselse bedrijven, diensten en rganisaties met inbegrip van het creëren van ruime efenkansen Nederlands in minstens 10 bedrijven p jaarbasis; ntwikkeling van ndersteunend materiaal (.m. zakwrdenbekjes); ntwikkeling en up-t-date huden van een instrumentenmap taaladvies vr bedrijven ; rganisatie van een prmtiecampagne m Brusselse bedrijven te sensibiliseren vr een betere kennis en een cnsequenter gebruik van het Nederlands. b) Taalbeleidstraject in de lkale dienstencentra (LDC) pstarten van een visietraject taal in 6 nieuwe LDC, vlgens het mdel dat ntwikkeld werd in 2014; de begeleiding van de implementatie van de gekzen taalacties in de nieuwe LDC (vanaf september); ntwikkelen van een gemeenschappelijke basisvisie p taalgebruik vr alle LDC, in samenwerking met het Brusselse Ondersteuning Dienstencentra (BOD); begeleiden van de 6 piltcentra uit 2014 bij het uitveren van de gekzen taalacties en het cmmuniceren van de taalkeuze naar het publiek; pstellen van taalleertrajecten p maat, vr de anderstalige medewerkers van de 6 piltcentra; 2

3 rganiseren van een verkepelende stuurgrep vr het prject, in samenwerking met BOD en VGC. c) Het prject caching Nederlands p de werkvler in de Initiatieven vr Buitenschlse Opvang (IBO s): (uitveren van een taalmgevingsanalyse (taaltesten, enquêtes, bservaties en gesprekken) binnen nieuwe pvanginitiatieven en taaltesten bij nieuwe medewerkers); pvlgen van de inschrijvingen van medewerkers bij CBE en CVO; de ndige cntacten met VDAB nderhuden vr de praktische rganisatie van lessen Nederlands p de werkvler nagaan f er nieuwe grepen dienen pgestart te wrden in 2015; begeleiden van de cördinatren bij het ndersteunen van de taalleerprcessen dr het bieden van efenkansen, het rganiseren van taalpeter/meterschappen, het pvlgen van het leerprces enz. Deel 4: Ondersteuning van het taalbeleid van de VGC en haar partners (duidelijk Nederlands + ndersteuning directie Persneel en HRM) a) Algemeen: meewerken aan de (verdere) implementatie van de VGC-visietekst ver taalbeleid p het werkveld, rekening hudend met de eigenheid van de verschillende sectren b) Taalbeleid als nderdeel van cmmunicatiebeleid (Duidelijk Nederlands spreken en schrijven) nalezen van instrumenten vr interne en externe cmmunicatie van de VGC en dr de VGC gesubsidieerde rganisaties p duidelijk Nederlands en frmuleren van verbetervrstellen, met pririteit vr de eigen instrumenten van de VGC; geven van vrmingssessies en tips Duidelijke taal (spreken en schrijven) vr alle VGCmedewerkers en vr medewerkers van dr de VGC gesubsidieerde rganisaties; c) Taalbeleid als nderdeel van divers persneelsbeleid (ndersteuning directie Persneel en HRM) ndersteuning van de directie Persneel en HRM bij het verder ntwikkelen van een taalbeleid bij aanwervingen; ntwikkelen van taalprfielen vr bijkmende functies (cf. D-functies in ); helpen aanpassen van sllicitatieprcedures aan de afgesprken taalniveaus vr elk van de functies (duidelijke taal); advies geven ver aangepaste taaltrajecten vr nieuwe medewerkers die bij de start ng niet ver de ptimale taalkennis beschikken: ndersteuning van de dienst HRM bij de uitvering van taalacties: bijkmende screening van huidige en nieuwe medewerkers; cmmunicatie en uitwisseling infrmatie taalmgevingsanalyse met betrkken partners vr lessen (VDAB, CBE, CVO); ndersteuning bij interne cmmunicatie ver geplande taalacties; mkadering vr andere initiatieven dan lessen, bij de verschillende standplaatsen: efenkansen (taalpeter- f meterschap, cnversatietafels), vrmingen duidelijke taal, specifieke tls, ludieke acties, Deel 5: Sensibilisering Nederlands en ndersteuning Nederlands taalgebruik met uders a) Cntinueren, uitdiepen en uitbreiden van het aanbd Nederlands vr uders in het Nederlandstalig leerplichtnderwijs samenwerking tussen het OCB en het CBE Brusselleer in functie van een gezamenlijke en duidelijke cmmunicatie en afstemming van acties naar schlen uit het Nederlandstalig 3

4 nderwijs met betrekking tt ndersteuning p het vlak van taal en uderbetrkkenheid (nder regie van het Onderwijscentrum Brussel); aanbieden van vrmingen tegankelijk taalgebruik vr schlteams in hun cntacten met uders; rganiseren van infrmatiemmenten vr uders ver Nederlands leren en efenen in Brussel in alle geïnteresseerde schlen; creëren van ruime taalefenkansen vr anderstalige uders met kinderen in het Nederlandstalig nderwijs: Nederlandstalige schlen kiezen uit een ndersteuningsaanbd taalstimulering vr uders : - cnversatiegrepen; - taalstimulerend maken van bestaande activiteiten p schl; - pzetten van nieuwe expliciet taalstimulerende activiteiten waarbij Nederlandstalige uders fungeren als vrijwilliger; bij laagtaalvaardige grepen, schakelt het Huis daarvr Citizenne in. Het Huis neemt het luik taalverwerving en efenkansen Nederlands p zich. Citizenne bekijkt met welke methdieken die delen best bereikt kunnen wrden bij de delgrep. Het Huis begeleidt Citizenne bij het prject; verderzetting van de 5 bestaande taalstimuleringsprjecten en start van 5 nieuwe prjecten vr taalstimulering bij uders. De prjecten situeren zich zveel mgelijk binnen de schlcntext. b) Infrmatie- en sensibiliseringscampagne m.b.t. Nederlands vr uders met kinderen in de kinderdagverblijven: meewerken aan de evaluatie van het prject Greien in taal in pdracht van de VGC-entiteit Gezin; aanbieden van een ndersteuningstraject meer den met Nederlands in de cmmunicatie met uders vr de teams van alle geïnteresseerde kinderdagverblijven; het minitraject meer den met Nederlands in de cmmunicatie met uders legt de klemtn p reflectie ver het taalgebruik. Hieruit vlgen taalafspraken met uders; rganiseren van infrmatiemmenten vr uders ver Nederlands leren en efenen in Brussel in alle geïnteresseerde kinderdagverblijven; infrmatie-uitwisseling en expertisedeling met de taalndersteuners van de entiteit Gezin; p vraag van de taalndersteuners gesteld binnen een termijn van 3 maanden biedt een taaladviseur van het Huis van het Nederlands extra ndersteuning in de cmmunicatie met uders; wanneer ndersteuning via het Huis van het Nederlands plaatsvindt in een kinderdagverblijf waar taalndersteuners van de entiteit Gezin actief zijn, gebeurt dit in samenspraak met de taalndersteuner. c) Het prject Greien in taal in de cnsultatiebureaus vr het jnge kind : meewerken aan de evaluatie van het prject Greien in taal in pdracht van de VGC-entiteit Gezin; evalueren, verfijnen en pvlgen van de lpende afspraken met Kind en Gezin (gebruik stickers mijn mama/papa leert Nederlands en greimeter; systematisch bespreken van het thema taalntwikkeling/taalkeuze met de uders) in verleg met de entiteit Gezin; (Actualiseren van Greien in taal bij de resterende cnsultatiebureaus, p vraag); 4

5 pririteit geven aan cnsultatiebureaus ingebed in het Huis van het Kind en/f in Brede Schlwerkingen; pvlgen van de gemaakte taalafspraken in alle cnsultatiebureaus,.m. dr het regelmatig aanvullen van het prjectmateriaal in de cnsultatiebureaus en het bijwnen van enkele cnsultatiemmenten; verder zetten van de ndersteuning van de vrijwilligers (gebruik van het Nederlands in cmbinatie met respect vr de thuistaal, infrmeren en mtiveren van geïnteresseerde uders i.v.m. zelf Nederlands leren en efenen); uitbreiden van het experiment met caching van de vrijwilligers, vral m.b.t. duidelijk gesprken Nederlands; rganiseren van een pen vrmingsaanbd m.b.t. het gebruik van duidelijk Nederlands in de cmmunicatie met de uders en van thematische vrmingen vr de vrijwilligers, p vraag, in het kader van het VGC-vrmingsaanbd Opgreien in Brussel ; pvlgen van de werking van het bekmeubeltje, i.s.m. de biblitheek. Deel 6: Creëren van efenkansen Nederlands vr vlwassen anderstaligen a) Verdere ntwikkeling van de bestaande taalstimulerende werkvrmen/methdieken in het brede aanbd aan efenkansen: uitdieping van het vrmingsaanbd vr en de ervaringsuitwisseling dr vrijwilligers; in kaart brengen van het bereik en prfiel van de delgrep en een inschatting maken van de effecten van deelname; experimenteren met nieuwe methdieken binnen de werking Oefenkansen p maat ; b) Organiseren van efenkansen Nederlands in de vrm van Cnversatietafels, met pririteit vr uders met kinderen in het Nederlandstalig nderwijs en de kinderdagverblijven, vr persnen in pleiding, werkervaring en inschakeling en vr het publiek van de zelfrganisaties: rganiseren van wekelijkse vaste pen cnversatietafels in gemeenschapscentra en Muntpunt met gemiddeld een 20-tal deelnemers; rganiseren van cnversatietafels in de arresthuizen; realiseren van teleidingsacties vr anderstaligen die baat hebben bij cnversatietafels, met aandacht vr specifieke delgrepen: persnen met een migratieachtergrnd, persnen in pleiding, werkervaring en inschakeling, uders met kinderen in de Nederlandstalige kinderpvang en het Nederlandstalig nderwijs: infsessies Nederlands leren en efenen vr uders binnen de werking van de schlen en de kinderdagverblijven; infsessies Nederlands leren en efenen vr het publiek van zelfrganisaties en wijkhuizen; infsessies vr partnerrganisaties van het Huis van het Nederlands, met specifieke aandacht vr drverwijzing naar het Huis; ndersteunen van teleidingsacties van de anderstalige deelnemers aan de cnversatietafels/taalstimulerende activiteiten naar het Nederlandstalig pleidings- en vrijetijdsaanbd; vrbereiding van de verdracht van de rganisatie van cnversatietafels en de werving en het behud van vrijwilligers naar de Gemeenschapscentra; 5

6 Wijze van meten De mate waarin de begde resultaten gerealiseerd zijn en de vereiste verantwrding indien deze niet gerealiseerd zijn, zullen blijken uit: Algemeen a) Infrmatiefrmulieren met de gevraagde gegevens. Deel 1: Ondersteuning en ptimalisering van het NT2-aanbd a) Lgpedieprject: registratie van het aantal bereikte dcenten en cursisten; b) Ondersteuning bij de ntwikkeling van functinele, berepsspecifieke trajecten dr de CVO: verzicht van het aantal ntwikkelde trajecten; rapprtage ver de gebden ndersteuning c) Oefenkansen Nederlands in de NT2-klas rapprtage ver de gebden ndersteuning; d) Registratie van het aantal klanten van de Taalgarage en van hun vragen; e) Advies ver de inzet van alfabetiseringsgec s in de CVO s, rekening hudend met het nieuwe Plan Geletterdheid; f) Ondersteuning NT2-dcenten: verzicht van het aantal gerganiseerde vrmingen; registratie van het aantal bereikte dcenten (individueel en via vrmingen). Deel 2: Taalbeleidsndersteuning in (vlwassenen)nderwijs, pleiding, werkervaring en inschakeling a) Algemeen verzicht van het aantal gerganiseerde vrmingen/intervisiemmenten inzake taalbeleid, en registratie van het aantal bereikte deelnemers/ndo-dcenten/taalcaches; per sectr (vlwassenennderwijs, pleiding, werkervaring en inschakeling, deeltijds nderwijs, leertijd en ndernemerspleidingen, hger nderwijs): verzicht van de nderwijsen pleidingsinstellingen die ndersteuning kregen van een taalbeleidsadviseur en/f een taalcach van het Huis; per nderwijs- f pleidingspartner: een krte stand van zaken van de ndersteuning van de taalbeleidsadviseur en/f taalcach (taalmgevingsanalyse, taalprfielen, taalbeleidsadviezen, gerealiseerde caching van dcenten f begeleiders, en desgevallend aangepaste taallessen/nt2-trajecten vr de cursisten/spi-deelnemers, ), het herwerkte (cursus-)materiaal, en cncrete resultaten/aandachtspunten p vlak van taalbeleid/taalcaching binnen de ndersteunde rganisaties; per sectr: de planning vr het kmende werkjaar (planning deeltijds nderwijs en de leertijd, na bespreking p het ROP Leren en Werken); registratie van de screenings van en drverwijzing naar een passend NT2-aanbd van anderstalige (kandidaat)deelnemers aan Nederlandstalige pleidings- f werkervaringstrajecten; Taalbeleidsplan Buurtsprt Brussel : taalmgevingsanalyse en verzicht taalleer- en efenkansen, verzicht van het aantal intervisiemmenten m.b.t. taal en registratie van het aantal deelnemers, advies vr een glbaal taalbeleidsplan, verzicht van de vrwaarden en vrstellen vr het duurzaam implementeren van het taalbeleidsplan, draaibek met mdel taaltrajecten vr diverse types (delgrep)medewerkers, verzicht van de gebden 6

7 ndersteuning bij de pstart van de implementatie van het plan en het zeken naar structurele financiering; Open leercentrum vr jngeren : verslagen van het verleg met de sectr en de samenwerking met het CBE en CVO en registratie van de deelnemers; een cnceptnta, methdieken en lesmateriaal; pening van het centrum p 01/09/15; registratie van het bereik en het prfiel van de delgrep (minimum 40 jngeren). Deel 3: Taalbeleidsndersteuning t.a.v. het persneel van diensten, rganisaties en bedrijven a) Taalbeleidsndersteuning in bedrijven rapprtage ver de adviesverlening met een verzicht van de bereikte bedrijven (aantal en aard van de dienstverlening); rapprtage ver de taalstimulerende activiteiten in bedrijven, aantal gerganiseerde tafels/activiteiten en aantal/prfiel deelnemers en vrijwilligers, inhudelijke evaluatie van de krte- en langetermijneffecten. b) Taalbeleidstraject in de lkale dienstencentra (LDC) verslagen van minimaal 2 bijeenkmsten van de verkepelende stuurgrep; een verzicht van de centra die deelnemen aan het prject; resultaten van de taalmgevingsanalyse en het visieprces in de nieuwe deelnemende centra, m.i.v.: een SWOT-analyse van de situatie m.b.t. taal p de werkvler van de LDC; een verslag van het visiemment m.b.t. taalgebruik; vruitgangsrapprt van het ntwikkelingsprces van een algemene basisvisie p taalgebruik vr het geheel van de LDC en daarp verder werkende actieplannen taal vr de LDC die deelnemen aan het prject; taalleertrajecten vr de anderstalige medewerkers in de betrkken LDC; een verzicht van de acties in de piltcentra van 2014 en (vanaf september) de nieuwe centra vr 2015, met de daarvr ntwikkelde instrumenten; rapprtering ver de dr het Huis ndersteunde acties in de piltcentra, in uitvering van de taalbeleidsplannen. c) Het prject caching Nederlands p de werkvler in de Initiatieven vr Buitenschlse Opvang (IBO s) rapprtage ver de taallessen Nederlands in 2015; rapprtage ver de gemaakte afspraken met VDAB (huidige lessen als nieuwe lessen); rapprtage ver de ndersteunende acties in de IBO s deelnemen aan verlegmmenten p vraag van de entiteit Gezin. Deel 4: Ondersteuning van het taalbeleid van de VGC en haar partners a) Algemeen: meewerken aan de (verdere) implementatie van de VGC-visietekst ver taalbeleid p het werkveld, rekening hudend met de eigenheid van de verschillende sectren verslagen van het verleg, p initiatief van de VGC, ver de (verdere) implementatie van de VGC-visietekst ver taalbeleid p het werkveld; verzicht van de dr het Huis ndersteunde initiatieven. 7

8 b) Taalbeleid als nderdeel van cmmunicatiebeleid (Duidelijk Nederlands spreken en schrijven) een verzicht van de vrmingssessies en van herschreven teksten en dcumenten vr de directie Persneel en HRM; het aantal herschreven VGC-cmmunicatiedragers; een verzicht van het aantal vrmingssessies vr VGC-medewerkers die werkzaam zijn p het vlak van cmmunicatie; een verzicht van de rganisaties die een traject hebben aangevraagd in het kader van tegankelijk taalgebruik en de resultaten hiervan. c) Taalbeleid als nderdeel van divers persneelsbeleid (ndersteuning directie Persneel en HRM) registratie van ndersteuning bij uitvering van de geadviseerde taalacties (cmmunicatie, kwaliteitscntrle, mkaderingsactiviteiten); registratie van screening nieuwe persneelsleden uit de delgrep, en van drverwijzingen naar pleidingsaanbd; rapprtering taalstimulerende activiteiten; evaluatierapprt. Deel 5: Sensibilisering Nederlands en ndersteuning Nederlands taalgebruik met uders a) Cntinueren, uitdiepen en uitbreiden van het aanbd Nederlands vr uders in het Nederlandstalig leerplichtnderwijs registratie van het aantal gerganiseerde vrmingen duidelijke taal (+ pvlging) en van het aantal bereikte leden van schlteams; registratie van het aantal gerganiseerde infsessies Nederlands leren en efenen en aantal bereikte uders; rapprtage ver de pvlging van de vraag naar NT2-lessen en/f taalstimulerende activiteiten p schl, per schl; rapprtage van het effectief aantal gerganiseerde activiteiten m.b.t. taal en taalstimulering en aantal/prfiel deelnemers en vrijwilligers per schl en inhudelijke evaluatie; rapprtage ver de versterkte samenwerking met OCB en de lkale cördinatren Brede Schl. b) Infrmatie- en sensibiliseringscampagne met betrekking tt Nederlands leren vr uders met kinderen in de Nederlandstalige kinderdagverblijven in Brussel: systematisch infrmeren van de Entiteit Gezin ver de bereikte kinderdagverblijven, i.f.v. afstemming en uitwisseling met de taalndersteuners van de entiteit Gezin; rapprtage ver de gerganiseerde ndersteuningstrajecten Meer den met Nederlands in de cmmunicatie met uders ; verzicht van de binnen deze trajecten gemaakte taalafspraken; verzicht van de binnen deze trajecten gerganiseerde infmmenten vr uders en van het aantal bereikte uders; rapprtage ver het aantal vrmingen (in het pen aanbd van de VGC en/f p maat van één f meerdere kinderdagverblijven) m.b.t. duidelijk Nederlands (mndeling en/f schriftelijk) en van het aantal deelnemers; deelnemen aan verlegmmenten p vraag van de entiteit Gezin waarin nderlinge werkafspraken wrden gemaakt vr de hierbven beschreven activiteiten en resultaten. 8

9 c) Het prject Greien in taal in de cnsultatiebureaus vr het jnge kind : rapprtage ver het verleg en de samenwerkingsafspraken met Kind en Gezin (aantal en evaluatie); deelname aan de verlegmmenten met de entiteit Gezin in geval bijsturing van het prject ndig f wenselijk is; een verzicht van de ndersteuningsmmenten in de cnsultatiebureaus vr het jnge kind. Deel 6: Creëren van efenkansen Nederlands vr vlwassen anderstaligen a) Overzicht van het aantal vrijwilligers en van de ndersteuningsactiviteiten van het Huis t.a.v. deze vrijwilligers; b) Een geactualiseerd verzicht van de bestaande methdiekenbundel; c) Rapprtage ver het aanbd cnversatietafels: aantal gerganiseerde tafels/activiteiten en aantal/prfiel deelnemers per lcatie; aantal gerganiseerde tafels/activiteiten vr de delgrep uders met kinderen in het Nederlandstalig nderwijs en aantal/prfiel deelnemers per lcatie; teleidingsacties t.a.v. specifieke delgrepen naar het aanbd; acties met het g p de drstrm van de anderstalige deelnemers aan de cnversatietafels/taalstimulerende activiteiten naar het Nederlandstalig pleidings- f vrijetijdsaanbd; acties met het g p de verdracht van de Cnversatietafels aan de Gemeenschapscentra; verzicht van het aantal vrijwilligers van de Gemeenschapscentra; d) Rapprtage ver het aanbd taalstimulering p vraag/p maat: verzicht van de taalstimulerende prefprjecten: aantal prjecten, lcaties, aantal/prfiel deelnemers, werkvrm, en inhudelijke evaluatie. Het Huis van het Nederlands dient bij de VGC een inhudelijk tussentijds verslag in ver het prject ten laatste p 15 nvember van het jaar waarin de subsidie is tegekend. Dit verslag rapprteert ver het verlp van het prject ver de peride 1 januari tt en met 31 ktber en zal in het bijznder aantnen in welke mate de resultaten zals pgenmen in de vereenkmst zijn gerealiseerd, met de vereiste verantwrding indien deze niet f niet vlledig zijn gerealiseerd. Gezien m gevegd te wrden bij Cllegebesluit hudende de gedkeuring van de vereenkmst met vzw het Huis van het Nederlands Brussel vr het werkingsjaar 2015 en de gedkeuring van een subsidie nr van De cllegeleden, Bianca DEBAETS Pascal SMET Guy VANHENGEL 9

Resultaten De te bereiken resultaten m.b.t. de periode januari december 2013 kunnen als volgt worden omschreven:

Resultaten De te bereiken resultaten m.b.t. de periode januari december 2013 kunnen als volgt worden omschreven: BIJLAGE Bijlage nr. 1 Fiche Titel initiatief: Initiatiefnemer: vzw Huis van het Nederlands Brussel Prjectmschrijving De vzw Huis van het Nederlands Brussel levert een bijdrage aan de realisatie van de

Nadere informatie

Tracé Brussel beheert de drie werkwinkels in het Brussels hoofdstedelijk gewest. De Brusselse Werkwinkels

Tracé Brussel beheert de drie werkwinkels in het Brussels hoofdstedelijk gewest. De Brusselse Werkwinkels BIJLAGE Bijlage nr. 1 Fiche Titel initiatief: Opdrachten in het kader van het gekruist beleid nderwijs - pleiding - arbeidsmarkt Initiatiefnemer: Tracé Brussel vzw Prjectmschrijving Tracé Brussel beheert

Nadere informatie

Het project wisselt de gehanteerde methodieken, expertise en ervaring uit met de andere gemeenschapscentra.

Het project wisselt de gehanteerde methodieken, expertise en ervaring uit met de andere gemeenschapscentra. BIJLAGE Bijlage nr. 1 Fiches Titel prject: Caleidscp Initiatiefnemer: GC De Vaartkapen Prjectmschrijving Caleidscp is een zelfrganisatie die is ingebed in het gemeenschapscentrum. Het draagvlak wrdt gevrmd

Nadere informatie

BIJLAGE. Bijlage nr. 08/01. Fiches

BIJLAGE. Bijlage nr. 08/01. Fiches BIJLAGE Bijlage nr. 08/01 Fiches Titel initiatief: Vruwenwerking Caleidscp Gemeenschapscentrum De Vaartkapen Prjectmschrijving Caleidscp rganiseert activiteiten vr vruwen. Centraal staat de educatie/emancipatie

Nadere informatie

BIJLAGE. Vlaamse Gemeenschapscommissie Collegebesluit nr Bijlage nr. 1. Fiches

BIJLAGE. Vlaamse Gemeenschapscommissie Collegebesluit nr Bijlage nr. 1. Fiches Vlaamse Gemeenschapscmmissie Cllegebesluit nr. 20162017-0316 23-02-2017 BIJLAGE Bijlage nr. 1 Fiches Titel initiatief: Initiatiefnemer: Brussels Aanmeldingspunt vr Persnen met een handicap (BrAP) Vzw Dienst

Nadere informatie

vertegenwoordigd door dhr. Pascal SMET, Collegelid bevoegd voor Cultuur, Jeugd, Sport en Stedelijk beleid

vertegenwoordigd door dhr. Pascal SMET, Collegelid bevoegd voor Cultuur, Jeugd, Sport en Stedelijk beleid BIJLAGE Bijlage nr. 1 Overeenkmst tussen de gevangenis Sint-Gillis, gemeente Sint-Gillis en de Vlaamse Gemeenschapscmmissie ver de biblitheekwerking in de gevangenis van Sint-Gillis Deze vereenkmst wrdt

Nadere informatie

Oproep erkenning en subsidiëring van groepsgericht aanbod. opvoedingsondersteuning door vrijwilligers

Oproep erkenning en subsidiëring van groepsgericht aanbod. opvoedingsondersteuning door vrijwilligers Oprep erkenning en subsidiëring van grepsgericht aanbd pvedingsndersteuning dr vrijwilligers In het kader van het versterken van aanbd pvedingsndersteuning in de Huizen van het Kind lanceert Kind en Gezin

Nadere informatie

Functiebeschrijving Vaste Instructeur WOBRA

Functiebeschrijving Vaste Instructeur WOBRA Functiebeschrijving Vaste Instructeur WOBRA Del De vzw WOBRA werft een vltijds Instructeur (m/v) aan in cntractueel verband vr nbepaalde duur. De instructeur heeft taken en bevegdheden in: - het vakbekwaam

Nadere informatie

Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE) Winterswijk 2013-2018

Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE) Winterswijk 2013-2018 Vr- en Vregschlse Educatie (VVE) Winterswijk 2013-2018 1. Inleiding Vr- en Vregschlse Educatie, als nderdeel van het bredere beleidsterrein nderwijsachterstandbeleid, wrdt sinds 2002 in Winterswijk vrmgegeven.

Nadere informatie

REGLEMENT. Artikel 1. - Doelstellingen. de onderwijskwaliteit en het leerrendement verhogen

REGLEMENT. Artikel 1. - Doelstellingen. de onderwijskwaliteit en het leerrendement verhogen REGLEMENT Subsidiereglement vr de aankp van uitrustingsgederen vr het TSO-BSO en het Stelsel Leren en Werken en vr het STEM-nderwijs in het KSO-ASO vr het schljaar 2017-2018 Investeren in uitrusting draagt

Nadere informatie

Subsidietoetsingskader VVE gemeente Raalte 2015. Doelstelling subsidie:

Subsidietoetsingskader VVE gemeente Raalte 2015. Doelstelling subsidie: Subsidietetsingskader VVE gemeente Raalte 2015 Delstelling subsidie: Op grnd van de Wet OKE (Ontwikkelingskansen dr kwaliteit en educatie zijn gemeenten verantwrdelijk vr de Vrschlse educatie. Gemeenten

Nadere informatie

Voorbereidingsjaar hoger onderwijs voor anderstaligen. Functieprofiel: Leerondersteuner Voorbereidingsjaar Hoger Onderwijs voor Anderstaligen

Voorbereidingsjaar hoger onderwijs voor anderstaligen. Functieprofiel: Leerondersteuner Voorbereidingsjaar Hoger Onderwijs voor Anderstaligen Vrbereidingsjaar hger nderwijs vr anderstaligen Prvincieplein 1 Cntact: Functieprfiel: Leerndersteuner Vrbereidingsjaar Hger Onderwijs vr Anderstaligen Samenvatting Als leerndersteuner begeleid en ndersteun

Nadere informatie

Beleidsregels voorziening jobcoaching Participatiewet 2015

Beleidsregels voorziening jobcoaching Participatiewet 2015 Beleidsregels vrziening jbcaching Participatiewet 2015 1-7-2015 Jbcaching Reginale beleidsregels jbcaching Participatiewet regi Achterhek Inleiding Jbcaching gaat ver het ndersteunen van mensen bij het

Nadere informatie

Functiebeschrijving: Directeur Communicatie

Functiebeschrijving: Directeur Communicatie Functiebeschrijving: Directeur Cmmunicatie Functiefamilie Lager Kader Vr akkrd Naam leidinggevende Kristien Verbraeken Datum + handtekening Naam functiehuder Datum + Handtekening 1. Cntext van de functie

Nadere informatie

Actieplan leeftijdsbewust personeelsbeleid 2013-2023

Actieplan leeftijdsbewust personeelsbeleid 2013-2023 Nvember 2013 Actieplan leeftijdsbewust persneelsbeleid 2013-2023 Actie 1: Ontwikkelen van een stagebeleid. Stagiaires zijn ptentiële nieuwe cllega s. Een stageperide kunnen we aanzien als een inwerkperide.

Nadere informatie

BIJLAGE. Bijlage nr. 09/01. Fiches

BIJLAGE. Bijlage nr. 09/01. Fiches BIJLAGE Bijlage nr. 09/01 Fiches Titel initiatief: Vruwenwerking Caleidscp Gemeenschapscentrum De Vaartkapen Prjectmschrijving Caleidscp rganiseert activiteiten vr vruwen. Centraal staat de educatie/emancipatie

Nadere informatie

Beoogde resultaten in de beheersovereenkomst voor de periode 2012-2016

Beoogde resultaten in de beheersovereenkomst voor de periode 2012-2016 JAARPLAN 2012 Begde resultaten in de beheersvereenkmst vr de peride 2012-2016 De Vlaamse Wetenschappelijke Vereniging vr Jeugdgezndheidszrg (VWVJ) werkt aan de realisatie van de vlgende resultaatgebieden:

Nadere informatie

KINDEREN EN JONGEREN.

KINDEREN EN JONGEREN. SubsidiereglementJEUGDWERK VOOR MAATSCHAPPELIJK KWETSBARE KINDEREN EN JONGEREN. Art. 1 : Delstelling Dit reglement begt de financiële ndersteuning van rganisaties die jeugdwerk aanbieden aan maatschappelijk

Nadere informatie

LOGBOEK van: klas: 1

LOGBOEK van: klas: 1 LOGBOEK van: klas: 1 Inhudspgave Inleiding en inhud van het lgbek Wat is de maatschappelijke stage? Delen van de maatschappelijke stage Waar de je maatschappelijke stage? Kaders waarbinnen de maatschappelijke

Nadere informatie

ECTS-fiche. 1. Identificatie. Opleiding. Module. Lestijden 40

ECTS-fiche. 1. Identificatie. Opleiding. Module. Lestijden 40 ECTS-fiche 1. Identificatie Opleiding Ondernemingscmmunicatie Mdule MarketingManagement Cde A2 Lestijden 40 Studiepunten n.v.t. Ingeschatte ttale studiebelasting (in uren) 1 Mgelijkheid tt JA aanvragen

Nadere informatie

Oproep voor de aanleg van een wervingsreserve van deskundigen voor de lokale overlegplatforms (LOP s)

Oproep voor de aanleg van een wervingsreserve van deskundigen voor de lokale overlegplatforms (LOP s) Oprep vr de aanleg van een wervingsreserve van deskundigen vr de lkale verlegplatfrms (LOP s) Situering In uitvering van artikel IV.3. 3. van het decreet betreffende gelijke nderwijskansen-i dd. 28.06.2002

Nadere informatie

Gefaseerde implementatie projectbeheersing methodiek Hogeschool van Utrecht

Gefaseerde implementatie projectbeheersing methodiek Hogeschool van Utrecht Prject Shared Services Gefaseerde implementatie prjectbeheersing methdiek Hgeschl van Utrecht Vervlg van Deelprjectplan Prjectadministraties (januari 2004) Het beheersen van prjectadministraties dr de

Nadere informatie

Leidraad voor het opmaken van het werkingsverslag van een landelijk georganiseerde jeugdvereniging

Leidraad voor het opmaken van het werkingsverslag van een landelijk georganiseerde jeugdvereniging Departement Cultuur, Jeugd, Sprt en Media Afdeling Jeugd Arenbergstraat 9 1000 Brussel subsidiedssierjeugd@cjsm.vlaanderen.be Leidraad vr het pmaken van het werkingsverslag van een landelijk gerganiseerde

Nadere informatie

Intensief voorbereidingsjaar hoger onderwijs voor anderstalige nieuwkomers

Intensief voorbereidingsjaar hoger onderwijs voor anderstalige nieuwkomers Intensief vrbereidingsjaar hger nderwijs vr anderstalige nieuwkmers Prvincieplein 1 Cntact: Functieprfiel: studiecach intensief vrbereidingsjaar hger nderwijs vr anderstalige nieuwkmers Samenvatting L4-Vlwassenennderwijs

Nadere informatie

Overeenkomst tussen de Vlaamse Gemeenschapscommissie en basisschool De Voorzienigheid

Overeenkomst tussen de Vlaamse Gemeenschapscommissie en basisschool De Voorzienigheid BIJLAGE Bijlage nr. 1 Overeenkmst tussen de Vlaamse Gemeenschapscmmissie en basisschl De Vrzienigheid Tussen de Vlaamse Gemeenschapscmmissie (VGC), Sainctelettesquare 17 te 1000 Brussel, vertegenwrdigd

Nadere informatie

Projectaanvraag Versterking sociale infrastructuur t.b.v. burgerkracht in Fryslân

Projectaanvraag Versterking sociale infrastructuur t.b.v. burgerkracht in Fryslân 1 Prjectaanvraag Versterking sciale infrastructuur t.b.v. burgerkracht in Fryslân 1. Aanleiding Eind 2012 heeft Prvinciale Staten van de prvincie Fryslân keuzes gemaakt mtrent de 'kerntakendiscussie'.

Nadere informatie

CVO PANTA RHEI - Schoonmeersstraat 26 9000 GENT 09 335 22 22

CVO PANTA RHEI - Schoonmeersstraat 26 9000 GENT 09 335 22 22 CVO PANTA RHEI - Schnmeersstraat 26 9000 GENT 09 335 22 22 www.vlwassenennderwijs.be identificatie pleiding Winkelmanagement mdulenaam Financieel beheer pleidingsnderdeel Financiële administratie van de

Nadere informatie

Implementatie van het nieuw geestelijk gezondheidsbeleid voor kinderen en jongeren

Implementatie van het nieuw geestelijk gezondheidsbeleid voor kinderen en jongeren Implementatie van het nieuw geestelijk gezndheidsbeleid vr kinderen en jngeren Template vr de beschrijving van het netwerk 1. Inleiding Op 30 maart 2015 werd de Gids naar een nieuw geestelijk gezndheidsbeleid

Nadere informatie

Office 365 migratie cursussen. In-company computercursussen bij bedrijven en organisaties

Office 365 migratie cursussen. In-company computercursussen bij bedrijven en organisaties Office 365 migratie cursussen In-cmpany cmputercursussen bij bedrijven en rganisaties Migratie naar een nieuwe Office 365 mgeving Een migratie naar de nieuwe versie van Micrsft Office 365 vergt een extra

Nadere informatie

Financieel beheerder, secretaris en bij uitbreiding het managementteam

Financieel beheerder, secretaris en bij uitbreiding het managementteam Functiebeschrijving Teamcach Financiën Functiegegevens Functiebenaming: Directie: Team: Lnschaal: Rapprteert aan: Teamcach Financiën Bedrijfsvering Team Financiën A1a-A3a Financieel beheerder, secretaris

Nadere informatie

IMPLEMENTATIE WET VERPLICHTE MELDCODE HUISELIJK GEWELD EN KINDERMISHANDELING GEMEENTEN NOORDOOST-BRABANT

IMPLEMENTATIE WET VERPLICHTE MELDCODE HUISELIJK GEWELD EN KINDERMISHANDELING GEMEENTEN NOORDOOST-BRABANT BIJLAGE 1 IMPLEMENTATIE WET VERPLICHTE MELDCODE HUISELIJK GEWELD EN KINDERMISHANDELING GEMEENTEN NOORDOOST-BRABANT 1. Inleiding Op 1 juli 2013 is de Wet verplichte meldcde huiselijk geweld en kindermishandeling

Nadere informatie

VACATURE PROJECTCOÖRDINATOR SPEERPUNT TAAL

VACATURE PROJECTCOÖRDINATOR SPEERPUNT TAAL Persneel 2 juli 2014 POV-140702-DOC-PWE Budewijnlaan 20-21, 1000 Brussel VACATURE PROJECTCOÖRDINATOR SPEERPUNT TAAL Prvinciaal Onderwijs Vlaanderen is de nderwijskepel vr het prvinciaal nderwijs in Vlaanderen.

Nadere informatie

Succesvol samenwerken met ouders. Onderzoek Ouderbetrokkenheid. Bundel in te kijken in de leraarskamer. http://flob.sint-niklaas.

Succesvol samenwerken met ouders. Onderzoek Ouderbetrokkenheid. Bundel in te kijken in de leraarskamer. http://flob.sint-niklaas. Onderzek Ouderbetrkkenheid V.U. : Lieve Van Daele, Grte Markt 1, 9100 Sint-Niklaas Succesvl samenwerken met uders Bundel in te kijken in de leraarskamer http://flb.sint-niklaas.be ONDERZOEK GOK-PROJECT

Nadere informatie

procesbegeleiders (en beleidsmedewerkers)

procesbegeleiders (en beleidsmedewerkers) prcesbegleiders (en beleidsmedewerkers) prcesbegeleiders (en beleidsmedewerkers) Deze thematische fiche wil inzicht verschaffen in de vereenkmsten en de verschillen van een prcesbegeleider en een beleidsmedewerker

Nadere informatie

GPS naar werk. Wat is het doel van uw organisatie? - (Huistaak-)begeleiding organiseren voor GOK-leerlingen (en hun ouders) in Zele.

GPS naar werk. Wat is het doel van uw organisatie? - (Huistaak-)begeleiding organiseren voor GOK-leerlingen (en hun ouders) in Zele. GPS naar werk Wat is het del van uw rganisatie? - (Huistaak-)begeleiding rganiseren vr GOK-leerlingen (en hun uders) in Zele. - Overleg tussen lkale initiatieven (van huistaakbegeleiding), het LOP, de

Nadere informatie

o o o BIJLAGE PEDAGOGISCHE VISIE A. Gedragsindicatoren personeel in relatie tot leerlingen (vice versa)

o o o BIJLAGE PEDAGOGISCHE VISIE A. Gedragsindicatoren personeel in relatie tot leerlingen (vice versa) PEDAGOGISCHE VISIE A. Algemeen De pedaggische visie vertelt he de schl met leerlingen, persneel en uders van leerlingen wil mgaan en wat de schl verwacht ten aanzien van de relatie tussen leerlingen en

Nadere informatie

Functie- en competentieprofiel Deskundige team ontspannen

Functie- en competentieprofiel Deskundige team ontspannen Functie- en cmpetentieprfiel Deskundige team ntspannen 1. Identificatiegegevens Functietitel Afdeling - Dienst Niveau Graad Deskundige Team Ontspannen B B1-B3 2. Psitinering in het rgangram Rapprteert

Nadere informatie

Werkblad ontwikkelwijzer Gouden Standaard

Werkblad ontwikkelwijzer Gouden Standaard Werkblad ntwikkelwijzer Guden Standaard Beeld van de leerling Vraag Opmerkingen/antwrden Actie He brengen wij nze leerlingen in beeld? (met g p telating tt gymnasiumstrm) Op welke manier maken wij ptimaal

Nadere informatie

Beleidsplan 2014 tot en met 2016

Beleidsplan 2014 tot en met 2016 Blessed Generatin Nederland Falkejacht 25 9254 EJ Hurdegaryp Beleidsplan 2014 tt en met 2016 Blessed Generatin Nederland (0511) 47 21 37 - www.blessedgeneratin.nl - inf@blessedgeneratin.nl KvK 01100560

Nadere informatie

Retailmanagement brochure voor bedrijven

Retailmanagement brochure voor bedrijven Campus Schnmeersen Gebuw B Valentin Vaerwyckweg 1 BE-9000 Gent Retailmanagement brchure vr bedrijven Deze brchure bevat de belangrijkste infrmatie ver de pleiding Retailmanagement. De meest up t date infrmatie

Nadere informatie

Onderwerp Vervolg Programma Eigen Kracht - het stimuleren van laagopgeleide vrouwen naar werk

Onderwerp Vervolg Programma Eigen Kracht - het stimuleren van laagopgeleide vrouwen naar werk Cllegevrstel Openbaar Onderwerp Vervlg Prgramma Eigen Kracht - het stimuleren van laagpgeleide vruwen naar werk Prgramma / Prgrammanummer Werk & Inkmen / 1061 BW-nummer Prtefeuillehuder T. Tankir Samenvatting

Nadere informatie

Integratie via buitenschoolse activiteiten Een initiatief van het Fonds Baillet Latour, beheerd door de Koning Boudewijnstichting

Integratie via buitenschoolse activiteiten Een initiatief van het Fonds Baillet Latour, beheerd door de Koning Boudewijnstichting Prjectprep 2016 Integratie via buitenschlse activiteiten Een initiatief van het Fnds Baillet Latur, beheerd dr de Kning Budewijnstichting Begeleiding en ndersteuning van actren van buitenschlse activiteiten

Nadere informatie

Projectformulier ten behoeve van Openbare Instellingen

Projectformulier ten behoeve van Openbare Instellingen Prjectfrmulier ten beheve van Openbare Instellingen Praktische infrmatie naam van penbare instelling die het prject heeft ingediend: Federale Overheidsdienst Infrmatieen Cmmunicatietechnlgie (Fedict).

Nadere informatie

Master Industriële Wetenschappen in de Scheikunde

Master Industriële Wetenschappen in de Scheikunde Master Industriële Wetenschappen in de Scheikunde Telatingsvrwaarden: - Minimum 18 jaar zijn geen 34 jaar wrden in het jaar van inlijving - Belg zijn f de natinaliteit bezitten van één van de lidstaten

Nadere informatie

Actieplan van het Instituut van de Bedrijfsrevisoren betreffende de toepassing van ISQC 1 11.08.2014

Actieplan van het Instituut van de Bedrijfsrevisoren betreffende de toepassing van ISQC 1 11.08.2014 Actieplan van het Instituut van de Bedrijfsrevisren betreffende de tepassing van ISQC 1 11.08.2014 Algemene beschuwingen 1. De Raad van het IBR is zich bewust van de meilijkheden die de cnfraters ndervinden

Nadere informatie

Cliëntprofielen sector visueel 2015

Cliëntprofielen sector visueel 2015 Cliëntprfielen sectr visueel 2015 Nr Naam prfiel Aard en mvang *) Lptijd 0 Infrmatie, advies & Vrlichting Betreft specifieke functie, niet p individuele cliënt/hulpvraag gericht, delgrep, infrmatie, advies

Nadere informatie

Mee kunnen doen in Hengelo

Mee kunnen doen in Hengelo Mee kunnen den in Hengel Wet Maatschappelijke Ondersteuning Burger en cliëntparticipatie Uitwerkingsntitie III Gemeente Hengel, juli 2006 Inhud 1 Inleiding... 3 2 Wat staat er in de WMO... 4 3 WMO platfrm

Nadere informatie

Bibliotheek en basisvaardigheden. Handreiking voor een structurele aanpak op lokaal niveau

Bibliotheek en basisvaardigheden. Handreiking voor een structurele aanpak op lokaal niveau Biblitheek en basisvaardigheden Handreiking vr een structurele aanpak p lkaal niveau 1 Inhud Een structurele aanpak van laaggeletterdheid p lkaal niveau 3 1. Draagvlak bij de gemeente 3 2. Draagvlak in

Nadere informatie

Leidraad voor het aantonen van de modules als landelijk georganiseerde jeugdvereniging

Leidraad voor het aantonen van de modules als landelijk georganiseerde jeugdvereniging Departement Cultuur, Jeugd, Sprt en Media Afdeling Jeugd Arenbergstraat 9 1000 Brussel subsidiedssierjeugd@cjsm.vlaanderen.be Leidraad vr het aantnen van de mdules als landelijk gerganiseerde jeugdvereniging

Nadere informatie

Alleen m.b.t. vergoedingen pedagogisch Instemming. medewerkers (hoofdstuk 1 uit de regeling) Advies

Alleen m.b.t. vergoedingen pedagogisch Instemming. medewerkers (hoofdstuk 1 uit de regeling) Advies Satusverzicht. Cnsultatie Unitmanagers/Lcatiemanagers mei 2011 evaluatie Cnsultatie cliëntenraad Besluit Bestuursgrep 22 april 2003 OR Alleen m.b.t. vergedingen pedaggisch Instemming medewerkers (hfdstuk

Nadere informatie

RIZIV: Opleiden van werkzoekenden, die erkend arbeidsongeschikt zijn.

RIZIV: Opleiden van werkzoekenden, die erkend arbeidsongeschikt zijn. RIZIV: Opleiden van werkzekenden, die erkend arbeidsngeschikt zijn. VERSIE 2015 Inhudspgave OOK ERKEND ARBEIDSONGESCHIKTE PERSONEN HEBBEN RECHT OP OPLEIDING...2 Visie...2 Delgrep...2 Partners in het traject...2

Nadere informatie

Huurdersvereniging In De Goede Woning ACTIVITEITENPLAN

Huurdersvereniging In De Goede Woning ACTIVITEITENPLAN ACTIVITEITENPLAN 2014 Activiteitenplan 2014 : INLEIDING In 1997 werd de in Zetermeer pgericht met als del het behartigen van de belangen van huurders van de cmplexen van R.K. Wningbuwstichting De Gede

Nadere informatie

Visietekst Continuïteitsmanagement Bekrachtigd tijdens Comité art.107 RELING op 13/05/2015

Visietekst Continuïteitsmanagement Bekrachtigd tijdens Comité art.107 RELING op 13/05/2015 Visietekst Cntinuïteitsmanagement Bekrachtigd tijdens Cmité art.107 RELING p 13/05/2015 Van ntslagmanagement naar cntinuïteitsmanagement Ontslagmanagement (OM) werd als methdiek binnen de psychiatrische

Nadere informatie

Notulen van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn Zitting van 25 juni 2014

Notulen van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn Zitting van 25 juni 2014 Ntulen van de Raad vr Maatschappelijk Welzijn Zitting van 25 juni 2014 Aanwezig: Luc Op de Beeck, vrzitter; Stephan Brdeyne, Jan Bulliard, Clara Calis, Gnda Claessen, Erik De Quick, Laurent de Vries, Rudy

Nadere informatie

Eindtekst goedgekeurd door de Raad van Beheer van 11 september 2007

Eindtekst goedgekeurd door de Raad van Beheer van 11 september 2007 Vereniging van OCMW s - Kerkstraat 1, 3910 Neerpelt T 011/80 16 67 - F 011/80 18 29 - E inf@welzijnsregi.be Missie en Visie Welzijnsregi Nrd-Limburg Eindtekst gedgekeurd dr de Raad van Beheer van 11 september

Nadere informatie

Inschrijven van leerlingen

Inschrijven van leerlingen Inschrijven van leerlingen 1 Telatingsvrwaarden Een inschrijving kan pas ingaan na instemming met het schlreglement en het pedaggische prject van de schl. Bij de inschrijving dient een fficieel dcument

Nadere informatie

FUNCTIEBESCHRIJVING ICT Projectleider - Expert

FUNCTIEBESCHRIJVING ICT Projectleider - Expert FUNCTIEBESCHRIJVING ICT Prjectleider - Epert 1. CONTEXT VAN DE FUNCTIE BINNEN DE ORGANISATIE De Vlaamse ICT-vereniging is een ksten- en kennisdelende rganisatie, die strategische ICT-brugfuncties ter beschikking

Nadere informatie

ICT IN HET BASISONDERWIJS?

ICT IN HET BASISONDERWIJS? OVERZICHT SESSIE DATAGEBRUIK BIJ HET VORMGEVEN VAN SCHOOLSPECIFIEK ICT-BELEID ICT in het nderwijs ICT-eindtermen 22 NOVEMBER 2012 Dr. Ruben Vanderlinde Vakgrep Onderwijskunde Meer inf: Ruben.Vanderlinde@UGent.

Nadere informatie

FUNCTIEBESCHRIJVING. Functie: Directeur woonzorg Niveau-graad: A4a-b Functiefamilie: Strategisch leidinggevenden dienstniveau

FUNCTIEBESCHRIJVING. Functie: Directeur woonzorg Niveau-graad: A4a-b Functiefamilie: Strategisch leidinggevenden dienstniveau FUNCTIEBESCHRIJVING Functie: Directeur wnzrg Niveau-graad: A4a-b Functiefamilie: Strategisch leidinggevenden dienstniveau Sciaal Huis Ostende functiebeschrijving Directeur wnzrg 2 BELEIDSMATIG WERKEN STRATEGISCH

Nadere informatie

FUNCTIEBESCHRIJVING VERTEGENWOORDIGER RETAIL

FUNCTIEBESCHRIJVING VERTEGENWOORDIGER RETAIL 1. Functietitel : FUNCTIEBESCHRIJVING VERTEGENWOORDIGER RETAIL Vertegenwrdiger retail 2. Afdeling in de rganisatie : Sales departement unit retail 3. Psitinering binnen het bedrijf : De vertegenwrdiger

Nadere informatie

Functie- en competentieprofiel Begeleid(st)er BKO

Functie- en competentieprofiel Begeleid(st)er BKO 1. Identificatiegegevens Functie- en cmpetentieprfiel Begeleid(st)er BKO Functietitel Afdeling - Dienst Niveau Graad Begeleid(st)er BKO OCMW- Buitenschlse Kinderpvang D D1-D3 2. Psitinering in het rgangram

Nadere informatie

Leerreglement voor de opleiding van jongeren met een b eroepsinlevingsovereenkomst bij werkgevers die vallen onder PC 200

Leerreglement voor de opleiding van jongeren met een b eroepsinlevingsovereenkomst bij werkgevers die vallen onder PC 200 Leerreglement vr de pleiding van jngeren met een b erepsinlevingsvereenkmst bij werkgevers die vallen nder PC 200 Beschrijving van de sectr APCB 200 Bedienden Mgelijke pleidingen en duur Bijzndere erkenningsregels

Nadere informatie

Onderwerp: Realisatie van buitensignalisatie om bezoekers wegwijs te maken en de herkenbaarheid van de Elishoutcampus te verhogen.

Onderwerp: Realisatie van buitensignalisatie om bezoekers wegwijs te maken en de herkenbaarheid van de Elishoutcampus te verhogen. BIJLAGE Bijlage nr. 1 Lastenbek buitensignalisatie Campus Elishut Vlaamse Gemeenschapscmmissie algemene directie Onderwijs en Vrming - Overheidspdracht bij nderhandelingsprcedure znder bekendmaking - BUITENSIGNALISATIE

Nadere informatie

Het Agentschap Voor Onderwijsdiensten (AgODi) werft aan in contractueel verband: 1 deskundige met een contract van bepaalde duur (6 maanden)

Het Agentschap Voor Onderwijsdiensten (AgODi) werft aan in contractueel verband: 1 deskundige met een contract van bepaalde duur (6 maanden) Het Agentschap Vr Onderwijsdiensten (AgODi) werft aan in cntractueel verband: 1 deskundige met een cntract van bepaalde duur (6 maanden) Vlaams ministerie van Onderwijs en Vrming Entiteit : Agentschap

Nadere informatie

ECTS-fiche. Opleiding. Persoonsgecentreerd werken. Lestijden. Ingeschatte totale studiebelasting (in uren) 1 Mogelijkheid tot

ECTS-fiche. Opleiding. Persoonsgecentreerd werken. Lestijden. Ingeschatte totale studiebelasting (in uren) 1 Mogelijkheid tot ECTS-fiche Opzet van de ECTS-fiche is m een uitgebreid verzicht te krijgen van de invulling en pbuw van de mdule. Er bestaat slechts één ECTS-fiche vr elke mdule. 1. Identificatie Opleiding Mdule Cde Lestijden

Nadere informatie

IKZ DEEL II : De informatieronde

IKZ DEEL II : De informatieronde Vanuit het standpunt van de zn is de schaduw nzichtbaar (Gethe) IKZ DEEL II : De infrmatiernde Het is méér dan een cliché f butade: m aan een breed kwaliteitsbeleid te werken, heb je écht steun, inbreng

Nadere informatie

ARBOBELEIDSPLAN. voor de stichting PCBO BAARN SOEST

ARBOBELEIDSPLAN. voor de stichting PCBO BAARN SOEST ARBOBELEIDSPLAN vr de stichting PCBO BAARN SOEST Inhudspgave 1. Uitgangspunten Arbbeleid in essentie Preventieve zrg Arbdienst 2. Organisatie Arbcmmissie Arbcördinatr Bedrijfshulpverlening 3. Risic-inventarisatie

Nadere informatie

EXPERTISESTEEKKAART. 1) Naam van de school/dienst/voorziening: begeleidingscentrum Ter Heide

EXPERTISESTEEKKAART. 1) Naam van de school/dienst/voorziening: begeleidingscentrum Ter Heide EXPERTISESTEEKKAART 1) Naam van de schl/dienst/vrziening: begeleidingscentrum Ter Heide Adresgegevens: Kltsraat 125 3600 Genk 2) Dmein van expertise: Aanbd aan persnen met EMB: Basale stimulatieactiviteiten

Nadere informatie

Leerreglement voor de opleiding van jongeren met een b eroepsinlevingsovereenkomst bij werkgevers die vallen onder PC 200

Leerreglement voor de opleiding van jongeren met een b eroepsinlevingsovereenkomst bij werkgevers die vallen onder PC 200 Leerreglement vr de pleiding van jngeren met een b erepsinlevingsvereenkmst bij werkgevers die vallen nder PC 200 Beschrijving van de sectr APCB 200 Bedienden Mgelijke pleidingen en duur Bijzndere erkenningsregels

Nadere informatie

Reglement betreffende een Provinciale herkenbaarheid bij elke vorm van provinciale subsidie.

Reglement betreffende een Provinciale herkenbaarheid bij elke vorm van provinciale subsidie. Reglement betreffende een Prvinciale herkenbaarheid bij elke vrm van prvinciale subsidie. DE PROVINCIERAAD VAN WEST - VLAANDEREN, Overwegende dat het belang van de prvinciale herkenbaarheid, naar aanleiding

Nadere informatie

Geschoold arbeider / Erfgoedbewaker (m/v) Raversyde

Geschoold arbeider / Erfgoedbewaker (m/v) Raversyde Niveau D Functiebeschrijving Geschld arbeider / Erfgedbewaker (m/v) Raversyde I. Functiebenaming Geschld arbeider erfgedbewaker Functiefamilie 11 : tezichtsfuncties II. Plaats in de rganisatie Je wrdt

Nadere informatie

1 3 4 Analysefrmat Aandacht vr taal in het pleidingscurriculum Onderzek Nederlands in het berepsgericht nderwijs versie 4-07 12 12 A Algemene gegevens ver nderwijsinstelling

Nadere informatie

Beweeg Mee! De gecombineerde leefstijlinterventie (GLI) 1 in de collectieve verzekering voor de minima van de gemeente Den Haag

Beweeg Mee! De gecombineerde leefstijlinterventie (GLI) 1 in de collectieve verzekering voor de minima van de gemeente Den Haag Beweeg Mee! De gecmbineerde leefstijlinterventie (GLI) 1 in de cllectieve verzekering vr de minima van de gemeente Den Haag Mensen niet alleen aan het bewegen brengen, maar k aan het bewegen huden. Dat

Nadere informatie

CVO PANTA RHEI - Schoonmeersstraat 26 9000 GENT 09 335 22 22

CVO PANTA RHEI - Schoonmeersstraat 26 9000 GENT 09 335 22 22 CVO PANTA RHEI - Schnmeersstraat 26 9000 GENT 09 335 22 22 www.vlwassenennderwijs.be identificatie pleiding Marketing mdulenaam Financieel management cde mdule C4 Geldig vanaf 01/09/2015 aantal lestijden

Nadere informatie

Samenvatting Deelprojecten Ouderen Samen

Samenvatting Deelprojecten Ouderen Samen Samenvatting Deelprjecten Ouderen Samen Vughtse Ouderen aan het Wrd In januari 2007 zijn dr het Prject Ouderen Samen vier bijeenkmsten gerganiseerd waarvr alle Vughtse inwners van 55 jaar en uder waren

Nadere informatie

REGLEMENT VAN ORDE van de GEBRUIKERSGROEP met betrekking tot het IWT VIS Traject RenoFase (IWT 120784)

REGLEMENT VAN ORDE van de GEBRUIKERSGROEP met betrekking tot het IWT VIS Traject RenoFase (IWT 120784) REGLEMENT VAN ORDE van de GEBRUIKERSGROEP met betrekking tt het IWT VIS Traject RenFase (IWT 120784) Bvengenemd prject kadert in een prgramma dat de inrichting van een gebruikersgrep dr de ntvanger van

Nadere informatie

Maatschappelijke Stage

Maatschappelijke Stage Maatschappelijke Stage 2 Inhud 1. Wat is MAS? 1.1 MAS algemeen. 1.2 MAS p het Gren van Prinstererlyceum 1.3 Deadlines 2. Stage zeken 2.1 De stage cördinatr p schl. 2.2 Masactief 3. De frmulieren 3.1 Aanvraagfrmulier

Nadere informatie

VACANTVERKLARING : INHOUDELIJKE BIJLAGE EMR PROJECT

VACANTVERKLARING : INHOUDELIJKE BIJLAGE EMR PROJECT POM Limburg DC/D/2011-09 VACANTVERKLARING : INHOUDELIJKE BIJLAGE EMR PROJECT Prjectmanager ACTIE 1: Verdieping partnership: de nulmeting van de Euregi in kaart Om de Eureginale prblematiek van de zrgberepen

Nadere informatie

Justitieasssitent (M/V)

Justitieasssitent (M/V) MOD WVG afdeling Persneel Kning Albert II-laan 35 bus 30 1030 BRUSSEL T 02 553 31 52 F 02 553 34 77 persneel@wvg.vlaanderen.be FUNCTIEBESCHRIJVING ////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Nadere informatie

Communicatieplan (3-C-2)

Communicatieplan (3-C-2) Gebr. van der Lee Cmmunicatieplan (3-C-2) CO²- Bewust Directie: E. van der Lee Cmmunicatiemanager: T. Hebee KAM-Cördinatr: A. Werkmeester Lelystad, september 12 Inhudspgave Inhudspgave... 2 1. Inleiding

Nadere informatie

Stap 1 : Oriënteren op jongerenparticipatie en maatschappelijke stage

Stap 1 : Oriënteren op jongerenparticipatie en maatschappelijke stage >> Stappenplan vr stagebieders Wilt u als rganisatie aan de slag met MaS? Neem dan het stappenplan stapsgewijs dr, zdat u weet f u er echt klaar vr bent m met jngeren te werken en maatschappelijke stage

Nadere informatie

IB/Directiedag - 21 mei 2014

IB/Directiedag - 21 mei 2014 IB/Directiedag - 21 mei 2014 He geven we vrm aan Passend Onderwijs binnen Passenderwijs? He werken we met de schlen samen? Wat mag u van ns verwachten? Even vrstellen.. Vr elk kind een passend aanbd! Kwalitatief

Nadere informatie

Info-avond Kids &Co Herent, 28 november 2013

Info-avond Kids &Co Herent, 28 november 2013 Inf-avnd Kids &C Herent, 28 nvember 2013 Stand van zaken Vrgeschiedenis: Zijn zelf uders van Alice, pgevangen in Ukkie 3 Cntact gezcht met: Curatr Kind & Gezin Agentschap Ondernemen Vregere persneelsleden

Nadere informatie

Functie- en competentieprofiel Beroepsbrandweer Officier - onderluitenant

Functie- en competentieprofiel Beroepsbrandweer Officier - onderluitenant Functie- en cmpetentieprfiel Berepsbrandweer Officier - nderluitenant 1. Identificatiegegevens Functietitel Cluster Dienst Niveau Graad Berepsbrandweer Officier Onderluitenant Brandweerkrps Officier Onderluitenant

Nadere informatie

VOEL OOK DE MAGIE VAN KINDEROPVANG EN NATUUR!

VOEL OOK DE MAGIE VAN KINDEROPVANG EN NATUUR! Ontwikkeling van kinderen, stagnatie van de ntwikkeling en drverwijzen Wij prberen er vr te zrgen dat kinderen zich bij nze pvang plezierig velen en zich kunnen ntwikkelen. Om te kunnen berdelen f dit

Nadere informatie

Functie- en competentieprofiel

Functie- en competentieprofiel GEMEENTE WINGENE Het Gemeentebestuur van Wingene wenst ver te gaan tt het aanwerven van een vltijds Stafmedewerker HRM en Beleid (m/v) in statutair verband. Functie- en cmpetentieprfiel Functie-benaming

Nadere informatie

INTERNATIONALE SAMENWERKING AANVRAAGFORMULIER Infotoelagen voor sensibiliserende en educatieve activiteiten

INTERNATIONALE SAMENWERKING AANVRAAGFORMULIER Infotoelagen voor sensibiliserende en educatieve activiteiten INTERNATIONALE SAMENWERKING AANVRAAGFORMULIER Inftelagen vr sensibiliserende en educatieve activiteiten Stad Aalst wenst niet enkel prjecten in andere landen te steunen, maar wil k de Aalstenaars warm

Nadere informatie

ERFGOEDDAG Goede afspraken om samen een succesverhaal te schrijven

ERFGOEDDAG Goede afspraken om samen een succesverhaal te schrijven ERFGOEDDAG Gede afspraken m samen een succesverhaal te schrijven Inleiding In 2016 is Erfgeddag te aan zijn zestiende editie. Het is dr zijn aanpak, publieksbereik en innvatieve rl en vral dankzij de inzet

Nadere informatie

Competentieprofiel hoofdbegeleid(st)er dagcentrum

Competentieprofiel hoofdbegeleid(st)er dagcentrum Cmpetentieprfiel hfdbegeleid(st)er dagcentrum 1. Hfddel en plaats van de functie Onder supervisie van de cördinatie/directie van het dagcentrum de dagelijkse dienstverlening naar nze gebruiker(s) binnen

Nadere informatie

ECTS-fiche. Graduaat Maatschappelijk werk Sociaal agogische vaardigheden

ECTS-fiche. Graduaat Maatschappelijk werk Sociaal agogische vaardigheden ECTS-fiche 1. Identificatie Opleiding Mdule Cde Graduaat Maatschappelijk werk Sciaal aggische vaardigheden Bc5 Lestijden 40 Studiepunten Ingeschatte ttale n.v.t. studiebelasting 50 (in uren) 1 Mgelijkheid

Nadere informatie

Naam van de organisatie: Uw naam: Wat is uw functie? Tot welke sector behoort uw organisatie? Wat is de omvang van uw organisatie?

Naam van de organisatie: Uw naam: Wat is uw functie? Tot welke sector behoort uw organisatie? Wat is de omvang van uw organisatie? Naam van de rganisatie: Uw naam: Wat is uw functie? Directeur/hfd van een Academie Directeur/hfd afdeling Opleidingen Senir Learning Cnsultant/ Senir Onderwijskundige Learning cnsultant/ Onderwijskundige

Nadere informatie

Excellente werving, Excellente studenten. Studentenwerving

Excellente werving, Excellente studenten. Studentenwerving Excellente werving, Excellente studenten Studentenwerving Ondersteuningstraject werving Vraag vanuit de Centres en Centra Gebaseerd p ndersteuningsvraag Individuele benadering, inzichten vr iedereen 2

Nadere informatie

HANDLEIDING: AANVRAAG VOOR EEN SUBSIDIE IN HET ZUIDEN INVULFORMULIER

HANDLEIDING: AANVRAAG VOOR EEN SUBSIDIE IN HET ZUIDEN INVULFORMULIER 1 JUNI 2015 HANDLEIDING: AANVRAAG VOOR EEN SUBSIDIE IN HET ZUIDEN INVULFORMULIER SEYS VEERLE PROVINCIEBESTUUR WEST-VLAANDEREN Hug Verriesstraat 22 8800 ROESELARE Vrwrd Sinds 1971 ndersteunt de prvincie

Nadere informatie

VERSLAG IROJ OOST-VLAANDEREN 27/06/2014

VERSLAG IROJ OOST-VLAANDEREN 27/06/2014 VERSLAG IROJ OOST-VLAANDEREN 27/06/2014 datum 5 september 2014 aanwezig Alain Slck (AWW), Patrick D'Osterlinck (CLB), Raf Opstaele (GGZ), Bert Vanacker (VAPH), Snja Ramber (Sectr Jngerenwelzijn), Marc

Nadere informatie

Leer / ontwikkelingslijnen. Opleiding Helpende Zorg en Welzijn. BOL en BBL NAAM STUDENT:..

Leer / ontwikkelingslijnen. Opleiding Helpende Zorg en Welzijn. BOL en BBL NAAM STUDENT:.. Leer / ntwikkelingslijnen Opleiding Helpende Zrg en Welzijn BOL en BBL NAAM SUDEN:.. 1 2 Uitleg van het leerlijnenbekje Vr je ligt het leerlijnenbekje van je pleiding Helpende Zrg & Welzijn niveau 2. ijdens

Nadere informatie

Functie-eisen coördinatoren

Functie-eisen coördinatoren Functie-eisen cördinatren Psitinering De beide cördinatren hebben de leiding van de rganisatie. De vrijwilligers zijn de spil in de rganisatie. Functieniveau De stichting Hspice Zwlle heeft gekzen vr 2

Nadere informatie

BIJLAGE H- Concrete uitwerking Management SWV PassendWijs bij JAARPLANNING- WERKAGENDA 2014-2015 SWV PASSENDWIJS

BIJLAGE H- Concrete uitwerking Management SWV PassendWijs bij JAARPLANNING- WERKAGENDA 2014-2015 SWV PASSENDWIJS Cncrete uitwerking Management SWV PassendWijs Schljaar 2014-2015 Inleiding: Hiernder vlgt een cncrete uitwerking van het vrstel vr de cördinatie van het SWV PassendWijs in het schljaar 2014-2015. Deze

Nadere informatie

Hoe kan uw overheidsorganisatie professionalisering en verduurzaming van het inkoopproces bewerkstelligen

Hoe kan uw overheidsorganisatie professionalisering en verduurzaming van het inkoopproces bewerkstelligen He kan uw verheidsrganisatie prfessinalisering en verduurzaming van het inkpprces bewerkstelligen He kan uw verheidsrganisatie prfessinalisering en verduurzaming van het inkpprces bewerkstelligen UITWERKING

Nadere informatie

Convenant brancheorganisatie beroepsverenigingen in het kader van: Versterking beroepsvereniging Beroepenregister en Beroepsregistratie

Convenant brancheorganisatie beroepsverenigingen in het kader van: Versterking beroepsvereniging Beroepenregister en Beroepsregistratie Cnvenant brancherganisatie berepsverenigingen in het kader van: Versterking berepsvereniging Berepenregister en Berepsregistratie De ndergetekenden, I. De rganisatie van brancherganisatie MOgrep Jeugdzrg

Nadere informatie

Mediteren voor Musici

Mediteren voor Musici Het Sandelhut Meditatietechnieken, Caching en Training Mediteren vr Musici Lcatie: Het Beekse Bshuis Girlesedijk ngenummerd Hilvarenbeek Pst: Gildelaan 41 5081 PJ Hilvarenbeek Cntact: 06 155 77 510 infrmatie@hetsandelhut.nl

Nadere informatie