Huizen van het Kind. Deze bundel bestaat uit twee delen.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Huizen van het Kind. Deze bundel bestaat uit twee delen."

Transcriptie

1 Huizen van het Kind Inzetten p de gezndheid en het welbevinden van kinderen en jngeren, hun uders en andere pvedingsverantwrdelijken, is een belangrijke maatschappelijke pdracht. Verschillende verheden, vrije berepen, middenveldrganisaties, vrijwilligers en burgers nemen deze pdracht elke dag ter harte. De Huizen van het Kind kmen er m de krachten ng meer te bundelen m z gezinnen ng beter te ndersteunen. Deze bundel bestaat uit twee delen. In deel één staan we stil bij enkele kernideeën ver de Huizen van het Kind. We situeren welke meerwaarde het biedt m de Huizen van het Kind lkaal vrm te geven. In het tweede deel kmt de regelgeving met betrekking tt de Huizen van het Kind aan bd.

2 Deel 1: Kernideeën Lkale samenwerking in functie van gezinnen Een Huis van het Kind is een samenwerkingsverband, waarbinnen verschillende rganisaties samen zrgen vr een multidisciplinair, geïntegreerd en afgestemd aanbd ter ndersteuning van (aanstaande) gezinnen met kinderen en jngeren. In een Huis van het Kind werken zveel mensen, rganisaties samen. Z zijn ze samen even divers en uniek als de gezinnen die ze ndersteunen. Elk Huis van het Kind is tegankelijk en herkenbaar vr ieder van zijn delgrepen, dat zijn (aanstaande) uders, andere pvedingsverantwrdelijken, kinderen en jngeren. Dé uitdaging waarrnd partners zich in een Huis van het Kind verzamelen is: He kunnen we samen (aanstaande) gezinnen z ged als mgelijk ndersteunen? Dat is een enrme uitdaging met veel mgelijke antwrden. Daarm is er een regelluw kader gecreëerd dat lkale invulling stimuleert. De uitdaging en het aantal mgelijke antwrden zijn grt. Maar de regelgevende ruimte m lkaal het juiste antwrd te kiezen, is dat gelukkig k. De lkale antwrden hangen steeds af van heel wat factren. Welke rganisaties zijn er actief? Wat zijn de lkale nden en kansen waarmee de rganisaties aan de slag gaan? En vral: welke meerwaarde kan met de samenwerking tussen zveel verschillende rganisaties gecreëerd wrden? Meerwaarde creëren dr samenwerking Centraal staat dus de vraag he verschillende rganisaties samen een meerwaarde kunnen creëren. Er wrdt niet gekzen vr samenwerken m samen te werken. Er wrdt ingezet p een samenwerking waarin verschillende partners elkaar versterken, en elk hun eigen bijdrage leveren m z tt een sterker geheel te kmen. De meerwaarde vr gezinnen met dus te allen tijde vrp staan. Elk Huis van het Kind zal p een andere manier meerwaarde creëren. Onder meer mdat hun bijdrage afhankelijk is van de lkale nden en kansen, en lkale rganisaties. In het Huis van het Kind werken verschillende partners samen: lkale besturen, rganisaties én gezinnen. Samenwerken betekent hier zveel meer dan alleen samen en werken. Het is samen je schuders nder iets zetten. Samen denken en den. En bvenal elkaar aanvullen, dr elk te den waar je ged in bent. Want enkel z verstijgt ieder zijn eigen kracht en creëer je samen meerwaarde vr anderen en vr elkaar. He wrdt die meerwaarde gecreërd vr alle gezinnen? 1. Lkale nden lkale kansen De delstelling m samen z ged mgelijk gezinnen te ndersteunen, betekent dat een Huis van het Kind zich met afstemmen p de nden en beheften van gezinnen, en p wat gezinnen als ndersteunend ervaren. Dichtbij de gezinnen staan, is cruciaal. Hen laten participeren, k in de vrmgeving, is dat k. Ieder Huis van het Kind is gelijk in zijn engagement, maar verschillend in zijn aanpak. Want die is afgestemd p de lkale nden en beheften.

3 Daarnaast is het de bedeling m in een Huis van het Kind vrt te buwen p de kansen en mgelijkheden die drheen de jaren p lkaal vlak gecreëerd zijn. De gede praktijken die intussen her en der in Vlaanderen ntstaan, tnen dat die Huizen van het Kind aansluiten p de lkale realiteit. Het is dan k expliciet de bedeling m vrt te buwen p vrgaande inspanningen en het bestaande te ptimaliseren. Daarvr wrden vlgende vragen gesteld: welke samenwerkingsverbanden bestaan al?; waar kmen gezinnen al?; kunnen we dienstverlening tegankelijker maken?; welke uitdagingen kunnen we samen aangaan? In het Huis van het Kind kesteren we wat vandaag ged werkt. Tegelijkertijd gaan we k p zek naar wat mrgen ng beter kan. 2. Inzetten p tegankelijkheid en zichtbaarheid De dienstverlening vr gezinnen is p dit mment te versnipperd, wat de tegankelijkheid en zichtbaarheid van de dienstverlening vr gezinnen bemeilijkt. Met de Huizen van het Kind meten rganisaties in de eerste plaats elkaars aanbd beter leren kennen. Z kunnen ze gezinnen gerichter teleiden, het aanbd afstemmen p de nden, en een geïntegreerde ndersteuning aanbieden. Verder is het k belangrijk dat vlgende vragen wrden gesteld. Vr wie is de bestaande dienstverlening tegankelijk? Vr wie niet? Zijn er bepaalde delgrepen die ertussenuit vallen? Zijn er uitsluitingsmechanismen aan het werk? Om de dienstverlening meer zichtbaar te maken, is het belangrijk dat er één label en één lg vr alle Huizen van het Kind bestaat. Op die manier wrdt de dienstverlening in Vlaanderen zichtbaarder. En z maken rganisaties lkaal kenbaar aan gezinnen dat hun aanbd verbnden is met elkaar. Tegelijkertijd is het k belangrijk dat iedere rganisatie binnen dit kader een eigen prfilering kan behuden. De dienstverlening die rganisaties in een Huis van het Kind aanbieden, gaat ver een basisaanbd ter ndersteuning van kinderen, jngeren, (aanstaande) uders en andere pvedingsverantwrdelijken. Daarm is laagdrempeligheid en het wegwerken van drempels k cruciaal. Een Huis van het Kind is zichtbaar en tegankelijk. Z vindt iedereen de weg. Z kan iedereen binnenstappen. In een Huis van het Kind is er plaats vr heel wat rganisaties. Elk met hun eigen kennis, ervaring en kracht. Samen ndersteunen ze gezinnen. 3. Geïntegreerde dienstverlening aanbieden De ndersteuningsbeheften van gezinnen zijn niet strikt thematisch p te delen. Neem nu: infrmatie rnd geznde veding vr een pvedingsverantwrdelijke. Dat is nauw genmen een antwrd p een gezndheidsvraag. Tegelijkertijd zal die infrmatie alleen maar nut hebben als kinderen k aangemedigd wrden m effectief geznd te eten. En als er daarnaast rekening gehuden wrdt met het feit dat geznde veding vaak duurder is (mgelijke drempel vr gezinnen in financiële meilijkheden). En als de infrmatie ver geznde veding k vergezeld wrdt van een sensibilisatie van het belang van vldende beweging bij deze gezinnen. Bvendien zijn de ndersteuningsbeheften van verschillende individuen in een gezin vaak sterk verbnden met elkaar. Z is gede kinderpvang en leuke vakantiepvang zwel vr de uder als het kind van belang. Znder afstemming kunnen dienstverleners elkaar ngewild tegenwerken, verwarring scheppen vr een gezin f de meerwaarde van een gede samenwerking mislpen. De Huizen van het Kind bieden een geïntegreerde dienstverlening met het g p het ndersteunen van gezinnen, en de individuele leden van een gezin. He het aanbd van de verschillende rganisaties wrdt afgestemd, hangt telkens af van de nd die er is en de manier waarp gezinnen ndersteund willen wrden. Op die manier wrdt steeds heel persnlijk meerwaarde gecreëerd. In het Huis van het Kind dient er evenveel aandacht te zijn vr de beheften van de uders als die van de kinderen, als vr de cntext waarin het gezin zich bevindt. Want in een gezin is elk lid even belangrijk: iedereen en alles steunt er p elkaar, en een gezin staat nit ls van haar cntext. Om gezinnen ged te kunnen ndersteunen, is geïntegreerde dienstverlening van belang. Dat betekent een nd f behefte van alle kanten bekijken. En het k van elk van die kanten benaderen wanneer je zekt naar plssingen.

4 Geïntegreerde dienstverlening en de strijd tegen kinderarmede Een geïntegreerde aanpak wrdt internatinaal als een gede praktijk aanzien binnen de strijd tegen kinderarmede. Kinderarmede vraagt immers m een gezamenlijke inzet vanuit verschillende beleidsdmeinen en vanuit verschillende rganisaties. De Huizen van het Kind zijn p zichzelf niet hét antwrd p de strijd tegen (kinder)armede, maar ze kunnen wel een belangrijke bijdrage leveren. Omdat de dienstverlening in een Huis van het Kind erp gericht is m alle (aanstaande) gezinnen met kinderen en jngeren, en kinderen en jngeren zelf, te ndersteunen in hun kracht. En mdat geïntegreerde dienstverlening in een Huis van het Kind k beter telaat m tegemet te kmen aan de vraag f behefte van een gezin in een maatschappelijk kwetsbare situatie, mdat zij vaak p verschillende levensdmeinen gelijktijdig beheften ndervinden. Z kan een Huis van het Kind als geheel meer zijn dan de sm der delen. Bij een Huis van het Kind is het geheel meer dan de sm der delen. Samen bereiken ze meer in te strijd tegen kinderarmede dan elke rganisatie p zich. 4. Vraaggericht werken Gezinnen wrden vandaag sms dr verschillende rganisaties ndersteund. De Huizen van het Kind bieden een pprtuniteit m het bestaande aanbd beter af te stemmen p de lkale nden. Lkale vragen en nden bereiken de lkale rganisaties meestal wel, maar een gezamenlijk antwrd zal de gezinnen veel sterker ndersteunen. Op die manier zullen lkale rganisaties niet allemaal p hetzelfde inzetten, maar hun expertise en krachten bundelen, m z lkale vragen integraal en efficiënt aan te pakken. Dr geïntegreerde dienstverlening te vrzien binnen een Huis van het Kind wrdt de zrgafstemming makkelijker gemaakt. Samenwerken betekent krachten bundelen: van allerlei rganisaties, van de uders f andere pvedingsverantwrdelijken én van de kinderen. Z kunnen situaties integraal en vraaggericht aangepakt wrden. 5. Meerwaarde bieden vr alle gezinnen De ambitie van de Huizen van het Kind is m meerwaarde te bieden aan álle kinderen en jngeren, (aanstaande) uders en andere pvedingsverantwrdelijken. Dit wil zeggen dat een gezin geen prbleem heft te hebben m naar een Huis van het Kind te gaan. Daarnaast betekent het dat een gezin er ndersteuning vindt die in prprtie is met haar nd f behefte. Tt slt betekent het k dat de dienstverlening tegankelijk is en een meerwaarde creëert vr uders, pvedingsverantwrdelijken f kinderen met een specifieke ndersteuningsbehefte. Enkel z is de dienstverlening van de Huizen van het Kind er vr iedereen. Het principe m dienstverlening te vrzien, die rekening hudt met en prprtineel is in functie van de nd f behefte, vr iedereen, wrdt k wel prgressief f prprtineel universalisme genemd. Ok dit principe van een beleid vr iedereen, met specifieke aandacht vr diegenen met meer nden, draagt bij aan de strijd tegen kinderarmede. Op die manier wil het flexibel inspelen p de verschillende nden en beheften die er leven bij uiteenlpende gezinnen. Een Huis van het Kind is er vr iedereen, in verhuding tt wat die ndig heeft. Vr velen is dat sms, vr smmigen is dat veel. 6. Welke rganisaties? In elke gemeente, he klein f grt k, f ver verschillende gemeenten heen, zet een diversiteit aan rganisaties zich in m gezinnen te ndersteunen. Bij de Huizen van het Kind die vandaag ntstaan, zien we dat vlgende partners zich verzamelen: basiseducatie, buurtwerking, Centra Algemeen Welzijnswerk, centra vr kinderzrg en gezinsndersteuning, Centra vr Leerlingenbegeleiding, cnsultatiebureaus, de Gezinsbnd, huisartsen, huistaakbegeleiding, initiatieven van burgers en gezinnen, inlpteams, inschrijvingen vr vakantiewerkingen, Kind en Gezin, kinderpvang met nder andere het lkaal lket kinderpvang, kraamzrg waarnder k de expertisecentra kraamzrg, lkale besturen, samenlevingspbuw, speelpleinwerkingen, OCMW s, ntmetingsplaatsen, pvedingswinkels, udergrepen, prenatale steunpunten, ruilwinkels, sci-cultureel werk,

5 speel--theken, verenigingen waar armen het wrd nemen, vrlichtingsavnden van mutualiteiten, vrijwilligersrganisaties die actief zijn p het vlak van gezinsndersteuning, vredvruwen, welzijnsschakels, Vaak werken verschillende rganisaties p lkaal vlak al samen, sms eerder incidenteel, sms meer structureel, m gezinnen beter te ndersteunen. De Huizen van het Kind buwen hierp vrt. Een Huis van het Kind telt heel wat ruimtes en kamers. Z is er plek geneg vr iedere rganisatie en ruimte geneg m met elkaar en met de gezinnen samen te werken. 7. De meerwaarde vr rganisaties De rganisaties die samenwerken in de Huizen van het Kind willen vral een meerwaarde betekenen vr gezinnen. Vr henzelf bevindt de meerwaarde zich vral p niveau van: een betere bekendheid van elkaars aanbd het uitwisselen van cmpetenties en expertise het efficiënter inzetten van middelen het bereiken van delstellingen die men niet alleen zu kunnen bereiken Dr samen te werken, creëer je niet alleen meerwaarde vr anderen, maar k vr jezelf. Tt slt De Huizen van het Kind richten zich p gezinnen in alle mgelijke vrmen, p alle (aanstaande) uders en andere pvedingsverantwrdelijken, p alle kinderen en jngeren, in m het even welke cntext. In een Huis van het Kind werken lkale besturen en rganisaties, samen met gezinnen. Samen gaan ze het engagement aan m alle gezinnen z ged als mgelijk te ndersteunen. Dit den ze dr in te zetten p: - de zichtbaarheid en tegankelijkheid van de dienstverlening ten aanzien van iedereen; - een geïntegreerde dienstverlening, m integraal werken mgelijk te maken; - een vraaggerichte dienstverlening, afgestemd p lkale nden en beheften. Om dit te bereiken buwt een lkaal Huis van het Kind vrt p de aanwezige kansen en mgelijkheden die de lkale realiteit biedt, en p de aanwezige krachten die de gezinnen en hun cntext zelf bieden. Samen ndersteunen ze gezinnen in hun kracht.

6 Deel 2: Regelgeving A. Huizen van het Kind: het wat, waarm, vr wie, met wie, he? In dit deel wrdt p basis van de regelgeving krt uitgelegd wat een Huis van het Kind is, waarm het er is, vr wie het er is, met welke partners het vrm krijgt, wat het det, en he het werkingsgebied wrdt bepaald. Vlgende regelgeving is van tepassing en trad p 1 april 2014 in werking: het decreet van 29 nvember 2013 hudende de rganisatie van de preventieve gezinsndersteuning; het besluit van de Vlaamse Regering tt uitvering van het decreet van 29 nvember 2013 hudende de rganisatie van preventieve gezinsndersteuning. In wat vlgt zal per hfdstuk via verwijzing regelgeving een vermelding te vinden zijn van de relevante artikels uit de regelgeving. De regelgevende teksten zijn terug te vinden via Wat is een Huis van het Kind? Een Huis van het Kind is: een lkaal samenwerkingsverband tussen verschillende actren vr gezinnen: (aanstaande) uders, pvedingsverantwrdelijken, kinderen en jngeren dat een geïntegreerd en efficiënt aanbd van preventieve gezinsndersteuning pzet dat p intragemeentelijk, gemeentelijk f intergemeentelijk niveau vrm krijgt afgestemd p de nden en beheften van de lkale gebruikers en actren en met het g p de principes en delstellingen die bereikt meten wrden zdat zwel p inhudelijk als rganisatrisch vlak het maximale uit de preventieve gezinsndersteuning gehaald wrdt. Het decreet biedt het kader vr de Huizen van het Kind. Het is van tepassing p de samenwerking tussen actren uit het dmein van de preventieve gezinsndersteuning, vr zver deze aanbd rganiseren in een Huis van het Kind, werkzaam in het Nederlandse taalgebied f in het tweetalige gebied Brussel-Hfdstad. - artikel 3 - artikel 7 Wat zijn de delstellingen die de Vlaamse Regering met de Huizen van het Kind wil bereiken? Het dmein van de preventieve gezinsndersteuning dient bij te dragen tt het versterken van de rechten en belangen van kinderen, en heeft als del m het welbevinden van aanstaande uders en gezinnen met kinderen en jngeren te bevrderen dr hen te ndersteunen p vlak van welzijn en gezndheid. Dit gebeurt minstens dr: 1 aanstaande uders, gezinnen, hun kinderen en jngeren gepast te ndersteunen p het vlak van gezndheid, de ntwikkeling en de pveding van hun pgreiende kinderen; 2 de sciale, infrmele netwerken rndm gezinnen en hun kinderen en jngeren te bevrderen en te ndersteunen; 3 risic s, prblemen inzake gezndheid, ntwikkeling, pveding en nderwijs bij kinderen vregtijdig p te spren, p te vlgen en/f te verwijzen;

7 4 infectieziekten bij kinderen te vrkmen, nder meer dr tediening van vaccinaties; 5 te werken aan de versterking van kwetsbare aanstaande uders en gezinnen met kinderen en jngeren in het kader van de bestrijding van kinderarmede; 6 dr middel van sensibilisering en het prmten van ndersteunende maatregelen ten aanzien van aanstaande uders en gezinnen met kinderen en jngeren bij te dragen aan het creëren van een gezinsvriendelijk klimaat in de gehele samenleving. Met de Huizen van het Kind is het de bedeling m deze delstellingen beter te realiseren dr actren samen te brengen. Z kan een geïntegreerd en efficiënt aanbd tt stand kmen dat afgestemd is p de nden van lkale gebruikers en actren. Op die manier wrdt inhudelijk en rganisatrisch het maximale uit de preventieve gezinsndersteuning gehaald. - artikel 5 - artikel 10 De Vlaamse Regering bepaalt vrts wat ze met de Huizen van het Kind wil realiseren ten pzichte van de individuele gebruiker en ten pzichte van de actren. Realisatie ten pzichte van de individuele gebruiker: 1. Het geheel van maatregelen en aanbd inzake preventieve gezinsndersteuning binnen een Huis van het Kind maximaal tegankelijk maken vr alle gezinnen en afstemmen p de vragen en nden van de gebruikers. 2. De maatregelen en het aanbd binnen het bereik van maatschappelijk kwetsbare gezinnen brengen. 3. Het aanbd verder ntsluiten vr alle prfessinals die werken met gezinnen p het gebied van preventieve gezinsndersteuning. 4. Het faciliteren van zrgafstemming. Realisatie ten pzichte van de actren van preventieve gezinsndersteuning: 1. Een cmpetentieverhging bij de betrkken actren nastreven, nder meer dr het uitwisselen van kennis en expertise. 2. Een efficiëntieverhging bekmen dr maximaal rendement van de middelen die elke betrkken actr inzet vr cmmunicatie, cördinatie en infrastructuur en dr het bundelen van krachten waar mgelijk. - artikel 11 Vr wie wrden de Huizen van het Kind pgericht? Het is de ambitie dat er binnen de Huizen van het Kind wrdt ingezet p kinderen en jngeren, (aanstaande) uders en andere pvedingsverantwrdelijken. Vanzelfsprekend bereik je al deze grepen niet meteen. Dit zal lkaal bereikt wrden met respect vr het eigen temp van het samenwerkingsverband. De regelgeving zegt hierver dat het leeftijdsbereik van elk Huis van het Kind afhankelijk is van de vragen die het Huis van het Kind bereiken en het aanbd dat hierte gerganiseerd wrdt en zveel als mgelijk dient aan te sluiten bij de lkale realiteit. - artikel 4

8 Wie det wat in een Huis van het Kind? Initiatief Het initiatief tt het rganiseren van een Huis van het Kind kan zwel dr een lkaal bestuur, als een lkale actr die werkt in het dmein van de preventieve gezinsndersteuning, genmen wrden. Als lkale actren geen initiatief nemen, dan neemt het lkaal bestuur het initiatief. - artikel 7 Lkale besturen In de Huizen van het Kind is er altijd samenwerking met lkale besturen. Dit kan p verschillende manieren vrm krijgen, aansluitend p de lkale realiteit. Daarbij is het van belang dat de Huizen van het Kind z nauw mgelijk aansluiten bij het lkaal sciaal beleid, zals dat wrdt vrmggegeven dr het lkaal bestuur. De lkale besturen zijn immers een belangrijke regisseur van het lkale gezinsbeleid en z kan vrtgebuwd wrden p bestaande structuren en beleidspties. - artikel 7 - artikel 12, paragraaf 5 Lkale actren Organisaties/ actren brengen aanbd en expertise in en engageren zich achter de delstellingen van de Huizen van het Kind. De regelgeving maakt duidelijk dat preventieve gezinsndersteuning niet enkel vrm krijgt via frmele ndersteuning, maar k via wisselwerking met infrmele ndersteuning. Op die manier krijgt k de vermaatschappelijking van de zrg vrm in een Huis van het Kind. Ok de vrijwillige inzet speelt hierin een belangrijke rl. Het is de vrije keuze van elke rganisatie/ actr m zich te engageren in het samenwerkingsverband Huis van het Kind. De actren die vr het uitveren van een aanbdsvrm hun regelgevende basis vinden nder dit decreet zijn wel verplicht zich aan te sluiten bij de Huizen van het Kind. - artikel 12, paragraaf 2 Verwijzing regelgeving - besluit Vlaamse Regering: - artikel 26, punt 4c (besluit van de Vlaamse Regering) (Aanstaande) uders en andere pvedingsverantwrdelijken, kinderen en jngeren Het abslute vertrekpunt van ieder Huis van het Kind zijn de beheften, vragen en krachten van aanstaande uders, uders, pvedingsverantwrdelijken, kinderen en jngeren. Daarenbven is het belangrijk dat elk van deze grepen zich betrkken velt bij de Huizen van het Kind. Een Huis van het Kind met immers tegankelijk zijn en haar aanbd met afgestemd zijn p de lkale nden. Gebruikersparticipatie is dan k pgenmen in het decreet, zwel als erkenningsvrwaarde als subsidievrwaarde. - artikel 11 (in functie van erkenning) - artikel 14, paragraaf 1, punt 4d (in functie van subsidiëring)

9 Wat bieden ze aan? Een Huis van het Kind staat vr geïntegreerde dienstverlening ten aanzien van gezinnen. Een Huis van het Kind brengt een divers aanbd p het vlak van preventieve gezinsndersteuning bijeen. Dit aanbd is gesteld p het principe van het prgressief universalisme. In artikel 6 van het decreet wrdt dit vertaald als: A. Het aanreiken van een basisaanbd dienstverlening aan elk kind en elk gezin Dit basisaanbd bevat minimaal vlgende pijlers: 1. Preventieve gezndheidszrg, waarnder vaccinaties, vrege detectie van gezndheidsrisic s en gezndheidsprblemen en acties gericht p gezndheidsbevrdering; 2. Opvedingsndersteuning, in de regelgeving gedefinieerd als laagdrempelige, gelaagde ndersteuning van pvedingsverantwrdelijken bij de pveding van kinderen en jngeren ; 3. Activiteiten m ntmeting en sciale chesie te bevrderen: ter ndersteuning van sciale netwerken die een ndersteunende rl spelen vr gezinnen, en ter facilitering van het ntstaan van een sciale mix die een weerspiegeling is van de lkale ppulatie. B. Een supplementair aanbd integreren in dit basisaanbd, zdat de dienstverlening aangepast is aan de nden van specifieke gezinnen Op die manier wrdt universele dienstverlening, vr alle kinderen en jngeren, en alle (aanstaande) uders en andere pvedingsverantwrdelijken, begt. - artikel 6 - artikel 8 Cncreet dienen de drie bvenvermelde pijlers vrm te krijgen via minimaal vlgend aanbd dat met een zekere regelmaat dient te wrden aangebden: 1. Preventieve medische cnsulten erkend f gesubsidieerd dr Kind en Gezin 2. Cnsulten uitgeverd dr de regiteamleden van Kind en Gezin 3. Minimaal twee andere verschillende aanbdsvrmen 4. Actieve drverwijzing van gebruikers naar aanbd Daarnaast is het z dat alle actren die vr de uitvering van hun aanbdsvrm hun regelgevende basis vinden nder dit decreet, verplicht dienen aan te sluiten. Verwijzing regelgeving - decreet : - artikel 12, paragraaf 1 - artikel 12, paragraaf 2 Verwijzing regelgeving - besluit Vlaamse Regering: - artikel 26, punt 4c

10 Waar bieden ze het aan: bepaling van het werkingsgebied Bij de bepaling van het werkingsgebied zijn de gemeentegrenzen het vertrekpunt. Indien het lkaal niet interessant zu zijn m de gemeente als werkingsgebied te nemen, kan er k gekzen wrden m p kleinere schaal (intragemeentelijk) f p grtere schaal (intergemeentelijk) te werken. Hierbij mgen de grenzen van de zrgregi niveau kleine stad wel niet verschreden wrden. Het decreet bepaalt verder dat elk Huis van het Kind een uniek werkingsgebied heeft. Dit betekent dat werkingsgebieden van verschillende Huizen van het Kind elkaar niet mgen verlappen. Onafhankelijk van de bepaling van het werkingsgebied van een Huis van het Kind, bepalen gezinnen zelf f ze gebruik maken van het aanbd. Ze zijn k vrij m te kiezen p welk Huis van het Kind ze zich berepen. - artikel 9

11 B. Erkenning aanvragen als Huis van het Kind Wat met je den m erkenning te krijgen als Huis van het Kind? Na 1 april 2014 zal er een aanvraagfrmulier dr Kind en Gezin ter beschikking wrden gesteld p In dit aanvraagfrmulier wrden vlgende vrwaarden gevraagd, deze zijn minimaal ndig m erkenning als Huis van het Kind te krijgen: Een vrstel hebben als samenwerkingsverband ver het werkingsgebied van je Huis van het Kind (zie bven vr meer inf ver bepalingen rnd het werkingsgebied). Aangeven uit welk aanbd het samenwerkingsverband bestaat, dat minimaal dient te bestaan uit: cnsultatiebureau minimaal twee andere aanbdsvrmen, waarnder de verplichte aansluiting van aanbd dat zich in jullie werkingsgebied bevindt en dat dr Kind en Gezin erkend en/ f gesubsidieerd wrdt krachtens het besluit (namelijk cnsultatiebureaus, prenatale steunpunten, pvedingswinkels, spel- en ntmetingsinitiatieven, inlpteams, mbiel aanbd dr vrijwilligers en aanbd versterken van de nderwijskansen) Aantnen dat het Huis van het Kind er kmt in samenwerking met het lkaal bestuur. Daarnaast met het samenwerkingsverband zich er k te te verbinden m maximaal na twee jaar van het verkrijgen van de erkenning te vlden aan vlgende vrwaarden: Meerwaarde vr de gezinnen vrzien. actieve drverwijzing van gebruikers naar het aanbd; in te zetten p participatie van gebruikers; acties te ndernemen m te kmen tt een geïntegreerd en efficiënt aanbd dat afgestemd is p de nden van de lkale gebruikers en actren, en waarbij: het geheel van maatregelen en aanbd inzake preventieve gezinsndersteuning dat ingebracht wrdt in een Huis van het Kind maximaal tegankelijk gemaakt wrdt vr alle gezinnen en afgestemd wrdt p de vragen en nden van gebruikers; maatregelen en aanbd binnen het bereik van maatschappelijk kwetsbare gezinnen wrdt gebracht, nder meer dr maatregelen en aanbd dat er p gericht is m deze delgrep aan te laten sluiten p het geheel aan aanbd; waarbinnen zrgafstemming wrdt gefaciliteerd; en waarbij dit aanbd eveneens wrdt ntslten vr alle prfessinals die werken met gezinnen met kinderen en jngeren die behefte hebben aan ndersteuning p het gebied van preventieve gezinsndersteuning. Een meerwaarde vr de actren vrzien: cmpetentieverhging bij de betrkken actren, nder meer dr het uitwisselen van kennis en expertise, efficiëntieverhging dr maximaal rendement van de middelen die elk betrkken actr inzet vr nder meer cmmunicatie, cördinatie en infrastructuur en dr het bundelen van krachten waar mgelijk. Als samenwerkingsverband z veel mgelijk aansluiten bij de wijze waarp dr de lkale besturen vrm wrdt gegeven aan het lkaal sciaal beleid. Het samenwerkingsverband penstellen vr andere rganisaties van preventieve gezinsndersteuning die willen aansluiten bij het Huis van het Kind. Het aanbd van het Huis van het Kind bekend maken p het Lkaal Overleg Kinderpvang en p het Intersectraal Reginaal Overleg Jeugdhulp. Daarbij dient te wrden afgestemd p welke wijze de infrmatie met betrekking tt het aanbd zal drstrmen naar de gebruikers van kinderpvang, de gebruikers binnen de integrale jeugdhulp en de jeugdhulpaanbieders, en p welke wijze de samenwerking met kinderpvangvrzieningen vrm zal krijgen.

12 Indien de erkenningsaanvraag wrdt gedgekeurd, mag het samenwerkingsverband de naam Huis van het Kind en het lg gebruiken. Een erkenning wrdt tegekend vr nbepaalde duur. Verwijzing regelgeving - besluit Vlaamse Regering: - Erkenning: artikel 5 tem artikel 11 - Prcedure inzake erkenning: artikel 81 tem artikel 89 Zijn er frmele vrmvereisten verbnden aan een erkenning als Huis van het Kind? De benaming Huis van het Kind impliceert niet dat het m een fysiek huis met gaan. Er zijn geen frmele vrmvereisten ver he het aanbd van dit lkaal samenwerkingsverband ten aanzien van gezinnen vrm dient te krijgen. De benaming Huis van het Kind en het daarbijhrende lg mgen evenwel slechts gebruikt wrden p vrwaarde dat het aanbd dat gevat is, en de samenwerking tussen de betrkken actren beantwrdt aan de erkenningsvrwaarden. - artikel 13 Tezicht p de erkende Huizen van het Kind Tezicht is belangrijk m de kwaliteit en meerwaarde ten aanzien van de gezinnen te bewaken. Het is het agentschap Kind en Gezin dat is aangesteld m tezicht uit te efenen. De regelgeving bepaalt dat ieder samenwerkingsverband dat als Huis van het Kind erkend is, in staat met zijn m te rapprteren ver de samenwerking en de werkzaamheden die samengaan met de erkenningsvrwaarden. Ter verduidelijking: het gaat hier enkel m tezicht p de samenwerking en niet ver tezicht p het aanbd en de individuele werking van de deelnemende rganisaties. De regelgeving vrziet daarnaast bepalingen met betrekking tt tezicht en handhaving waardr de erkenning van nbepaalde duur kan wrden pgeheven f vrijwillig kan wrden stpgezet. - artikel 11 - artikel 64-71

13 C. Subsidie aanvragen als Huis van het Kind Wat met je den m subsidie te krijgen als Huis van het Kind? Binnen de perken van de begrtingskredieten kan er een subsidie wrden tegekend aan Huizen van het Kind. Aanvraag tt subsidiëring kan enkel wrden gedaan p het mment dat er een prep kmt tt aanvraag van een subsidie. Deze prep zal vergezeld zijn met een aanvraagfrmulier. De prep zal steeds breed wrden gecmmuniceerd en zal k te vinden zijn p de website In het aanvraagfrmulier tt subsidie zullen vlgende vrwaarden wrden gevraagd; deze zijn minimaal ndig m gegrnd een aanvraag tt subsidie te kunnen den: Aangeven dat je samenwerkingsverband de vrm aanneemt van een feitelijke vereniging f een vzw. Een vrstel hebben als samenwerkingsverband ver het werkingsgebied van je Huis van het Kind (zie bven vr meer inf ver bepalingen rnd het werkingsgebied). Aangeven uit welk aanbd het samenwerkingsverband bestaat, dat minimaal dient te bestaan uit: cnsultatiebureau minimaal twee andere aanbdsvrmen, waarnder de verplichte aansluiting van aanbd dat zich in jullie werkingsgebied bevindt en dat dr Kind en Gezin erkend en/ f gesubsidieerd wrdt krachtens het besluit (namelijk cnsultatiebureaus, prenatale steunpunten, pvedingswinkels, spel- en ntmetingsinitiatieven, inlpteams, mbiel aanbd dr vrijwilligers en aanbd versterken van de nderwijskansen) Aantnen dat het Huis van het Kind er kmt in samenwerking met het lkaal bestuur. Daarnaast met het samenwerkingsverband zich er k te te verbinden m binnen de 2 jaar na de gedkeuring van de subsidieaanvraag te vlden aan vlgende vrwaarden: Meerwaarde vr de gezinnen vrzien. actieve drverwijzing van gebruikers naar het aanbd. acties te ndernemen m te kmen tt een geïntegreerd en efficiënt aanbd dat afgestemd is p de nden van de lkale gebruikers en actren, en waarbij: het geheel van maatregelen en aanbd inzake preventieve gezinsndersteuning dat ingebracht wrdt in een Huis van het Kind maximaal tegankelijk gemaakt wrdt vr alle gezinnen en afgestemd wrdt p de vragen en nden van gebruikers; maatregelen en aanbd binnen het bereik van maatschappelijk kwetsbare gezinnen wrdt gebracht, nder meer dr maatregelen en aanbd dat er p gericht is m deze delgrep aan te laten sluiten p het geheel aan aanbd; dit aanbd eveneens wrdt ntslten vr alle prfessinals die werken met gezinnen met kinderen en jngeren die behefte hebben aan ndersteuning p het gebied van preventieve gezinsndersteuning; waarbij het samenwerkingsverband zich niet alleen richt tt de gebruikers die het Huis van het Kind al bereikt, maar waarbij er gericht acties wrden ndernmen ten aanzien van het deel van de delgrep die ng niet bereikt wrdt; waarbinnen verlap tussen het aanbd van verschillende actren wrdt weggewerkt; waarbinnen lkale lacunes in het aanbd wrden aangepakt dr het bundelen van de middelen van verschillende actren; waarbij er cncrete initiatieven wrden genmen m gebruikersparticipatie structureel en maximaal te verankeren binnen het Huis van het Kind; waarbinnen zrgafstemming vr individuele gebruikers wrdt gerganiseerd;

14 waarbinnen er in middelen wrdt vrzien vr nder andere cördinatie en kwaliteitsbevrdering van het aanbd ndergebracht in het Huis van het Kind. Een meerwaarde vr de actren vrzien: cmpetentieverhging bij de betrkken actren, nder meer dr het uitwisselen van kennis en expertise, efficiëntieverhging dr maximaal rendement van de middelen die elk betrkken actr inzet vr nder meer cmmunicatie, cördinatie en infrastructuur en dr het bundelen van krachten waar mgelijk. Als samenwerkingsverband z veel mgelijk aansluiten bij de wijze waarp dr de lkale besturen vrm wrdt gegeven aan het lkaal sciaal beleid. Andere actren p het vlak van de preventieve gezinsndersteuning waarmee het werkingsgebied deelt actief betrekken bij het Huis van het Kind, met dien verstande dat het aantal actren en het geheel van het aanbd van die aard is dat het aanbd van het Huis van het Kind in vereenstemming is met de lkale nden en beheften. Het aanbd van het Huis van het Kind bekend maken p het Lkaal Overleg Kinderpvang en p het Intersectraal Reginaal Overleg Jeugdhulp. Daarbij dient te wrden afgestemd p welke wijze de infrmatie met betrekking tt het aanbd zal drstrmen naar de gebruikers van kinderpvang, de gebruikers binnen de integrale jeugdhulp en de jeugdhulpaanbieders, en p welke wijze de samenwerking met kinderpvangvrzieningen vrm zal krijgen. Daarnaast zal het aanvraagfrmulier k vragen mvatten die telaten m een vergelijking te maken tussen de verschillende aanvragers (d.i. de vergelijkingscriteria), p basis waarvan beslist wrdt aan welke samenwerkingsverbanden een subsidie kan wrden tegekend. Dit beslissingspad zal in de prep beschreven staan. Tt slt: Ieder samenwerkingsverband dat vldet aan de subsidievrwaarden krijgt ls van het feit f er effectief een subsidie wrdt tegekend een erkenning als Huis van het Kind. Verwijzing regelgeving - besluit Vlaamse Regering: - Subsidiëring: artikel 12 tem artikel 24 - Prcedure inzake subsidiëring: artikel 89 tem artikel 94 Zijn er frmele vrmvereisten verbnden aan een subsidiëring als Huis van het Kind? Net zals bij erkenning impliceert de benaming Huis van het Kind niet dat het m een fysiek huis met gaan. De benaming Huis van het Kind en het daarbijhrende lg mgen evenwel slechts gebruikt wrden p vrwaarde dat het aanbd dat gevat is, en de samenwerking tussen de betrkken actren beantwrdt aan de erkennings- en/ f subsidievrwaarden. Bij een aanvraag tt subsidie is vereist dat het samenwerkingsverband de vrm aanneemt van een feitelijke vereniging f een vzw. Berekening, aanwending en tezicht p de aanwending van de subsidies De subsidie geldt als een algemene werkingssubsidie die met wrden aangewend vr de rganisatie van een aanbdsvrm. De grtterde van de subsidie wrdt minimaal bepaald p basis van: - het aantal minderjarigen in het werkingsgebied van het Huis van het Kind; - en het aandeel minderjarigen in een kansarm gezin in het werkingsgebied van het Huis van het Kind, berekend dr middel van een samengestelde indicatr. In de prep zal het mechanisme van de berekening meer gedetailleerd wrden mschreven. De subsidie wrdt tegekend vr nbepaalde duur. De regelgeving bepaalt dat er jaarlijks tezicht is p de besteding van de middelen, en bevat verder prcedures vr aanmaning, stpzetting en terugvrdering van de subsidies.

15 Verwijzing regelgeving - besluit Vlaamse Regering: - Aanwending subsidie: artikel 20 - Berekening subsidie: artikel 22 tem artikel 24 - Tezicht p aanwending van de subsidie: artikel Aanmaning, stpzetting en terugvrdering van de subsidie: artikel Aanbdsvrmen In het besluit van de Vlaamse Regering wrden vijf verschillende aanbdsvrmen mschreven. Verwijzing regelgeving - besluit Vlaamse Regering: - artikel = Titel 3. Aanbd preventieve gezinsndersteuning Deze 5 verschillende aanbdsvrmen zijn: 1. Een laagdrempelig aanbd aan pvedingsndersteuning vr aanstaande gezinnen en gezinnen met kinderen (nderafdeling 1, artikel 40 en 41). 2. Een laagdrempelig aanbd aan spel en ntmeting vr aanstaande gezinnen en gezinnen met kinderen (nderafdeling 2, artikel 42 en 43). 3. Een laagdrempelig, ambulant aanbd preventieve gezinsndersteuning vr aanstaande gezinnen en gezinnen met kinderen (nderafdeling 3, artikel 44 en 45). 4. Een laagdrempelig, mbiel aanbd preventieve gezinsndersteuning vr aanstaande gezinnen en gezinnen met kinderen (nderafdeling 4, artikel 46 en 47). 5. Een laagdrempelig aanbd preventieve gezinsndersteuning vr aanstaande gezinnen en gezinnen met kinderen met het g p de versterking van nderwijskansen (nderafdeling 5, artikel 48 en 49). Vr iedere nderafdeling/aanbdsvrm staan de pdrachten (even artikels) en delstellingen (neven artikels) pgelijst in het besluit van de Vlaamse Regering. Deze 5 nderafdelingen hebben twee functies: 1. Een functie als nderdeel van het samenwerkingsverband dat subsidies ntvangt als Huis van het Kind In uitvering van artikel 20 van het besluit van de Vlaamse Regering dient de subsidie aangewend te wrden vr de rganisatie van een aanbdsvrm. Een samenwerkingsverband, f met andere wrden een Huis van het Kind, dient te beslissen p welke aanbdsvrm (nderafdeling) ze extra wil inzetten, gezien de lkale nden en beheften, en welke taken het samenwerkingsverband hierbij wil pnemen. 2. Een functie vr de rganisatren van een aanbdsvrm die erkend wrdt dr Kind en Gezin Vr de rganisatren van een aanbdsvrm die erkend en/f gesubsidieerd wrdt dr Kind en Gezin wrdt per aanbdsvrm een ministerieel besluit pgesteld. Z vinden aanbdsvrmen die tt vandaag p prjectmatige basis gesubsidieerd werden f een subsidie ntvingen nder het decreet hudende de rganisatie van pvedingsndersteuning (dat werd pgeheven met het decreet hudende de rganisatie van preventieve gezinsndersteuning), hun nieuwe regelgevende basis.

16 Het gaat hier ver de vlgende aanbdsvrmen, pgelijst per nderafdeling: Onderafdeling 1: pvedingswinkels, pvedingslijn Onderafdeling 2: spel- en ntmetingsinitiatieven Onderafdeling 3: inlpteams Onderafdeling 4: mbiel aanbd dr vrijwilligers Onderafdeling 5: aanbd versterken van de nderwijskansen Ter verduidelijking: Het gaat hier dus niet ver een regelgevende basis vr elk mgelijk aanbd dat in een Huis van het Kind te vinden kan zijn. Vele rganisaties die in een Huis van het Kind kunnen aansluiten vinden hun regelgevende basis elders. De bepalingen in het besluit hebben dan k geen rechtstreekse uitwerking in de dienstverlening van deze rganisaties.

17 Op zek naar meer infrmatie f inspiratie? Neem dan een kijkje p Hier vindt u meer inf ver de regelgeving, ervaringen, een vrbeeld van huisstijl, de kernideeën, ndersteunende partners,... Krtm, inspiratie m te buwen aan uw Huis van het Kind! Wilt u meer infrmatie, heeft u suggesties,...? Stuur dan een naar Veel succes met de buw van het Huis van het Kind!

Oproep erkenning en subsidiëring van groepsgericht aanbod. opvoedingsondersteuning door vrijwilligers

Oproep erkenning en subsidiëring van groepsgericht aanbod. opvoedingsondersteuning door vrijwilligers Oprep erkenning en subsidiëring van grepsgericht aanbd pvedingsndersteuning dr vrijwilligers In het kader van het versterken van aanbd pvedingsndersteuning in de Huizen van het Kind lanceert Kind en Gezin

Nadere informatie

Kinderopvang met een sociale functie Hoe kun je dit vanuit een centrum voor kinderopvang in de praktijk realiseren?

Kinderopvang met een sociale functie Hoe kun je dit vanuit een centrum voor kinderopvang in de praktijk realiseren? K ind e r p v a n g m e t e e n s c i a l e f u n c t i e Kinderpvang met een sciale functie He kun je dit vanuit een centrum vr kinderpvang in de praktijk realiseren? De sciale functie van kinderpvang

Nadere informatie

IMPLEMENTATIE WET VERPLICHTE MELDCODE HUISELIJK GEWELD EN KINDERMISHANDELING GEMEENTEN NOORDOOST-BRABANT

IMPLEMENTATIE WET VERPLICHTE MELDCODE HUISELIJK GEWELD EN KINDERMISHANDELING GEMEENTEN NOORDOOST-BRABANT BIJLAGE 1 IMPLEMENTATIE WET VERPLICHTE MELDCODE HUISELIJK GEWELD EN KINDERMISHANDELING GEMEENTEN NOORDOOST-BRABANT 1. Inleiding Op 1 juli 2013 is de Wet verplichte meldcde huiselijk geweld en kindermishandeling

Nadere informatie

Projectaanvraag Versterking sociale infrastructuur t.b.v. burgerkracht in Fryslân

Projectaanvraag Versterking sociale infrastructuur t.b.v. burgerkracht in Fryslân 1 Prjectaanvraag Versterking sciale infrastructuur t.b.v. burgerkracht in Fryslân 1. Aanleiding Eind 2012 heeft Prvinciale Staten van de prvincie Fryslân keuzes gemaakt mtrent de 'kerntakendiscussie'.

Nadere informatie

KINDEREN EN JONGEREN.

KINDEREN EN JONGEREN. SubsidiereglementJEUGDWERK VOOR MAATSCHAPPELIJK KWETSBARE KINDEREN EN JONGEREN. Art. 1 : Delstelling Dit reglement begt de financiële ndersteuning van rganisaties die jeugdwerk aanbieden aan maatschappelijk

Nadere informatie

FAQ Innovatieve bedrijfsnetwerken versie 18 november 2015

FAQ Innovatieve bedrijfsnetwerken versie 18 november 2015 FAQ Innvatieve bedrijfsnetwerken versie 18 nvember 2015 Wanneer kan het IBN effectief van start gaan? De steun aan een innvatiecluster kan p zijn vregst starten p de eerste werkdag van de maand die vlgt

Nadere informatie

Bijlage 4. Toetsingskader ontwerp levensloopbestendig Zeist-Oost

Bijlage 4. Toetsingskader ontwerp levensloopbestendig Zeist-Oost Bijlage 4 Tetsingskader ntwerp levenslpbestendig Zeist-Ost 1. Opzet Het tetsingskader Levenslpbestendig Zeist-Ost bestaat uit een aantel nderdelen. Een algemeen deel gaat ver de levenslpbestendige wijk:

Nadere informatie

Maak van 2015 jouw persoonlijk professionaliseringsjaar

Maak van 2015 jouw persoonlijk professionaliseringsjaar Maak van 2015 juw persnlijk prfessinaliseringsjaar en wrd Nlc erkend Register Lpbaanprfessinal (RL) Nlc erkend Register Lpbaanprfessinal (RL) Deze status wrdt bereikt na certificering dr het nafhankelijke

Nadere informatie

Succesvol samenwerken met ouders. Onderzoek Ouderbetrokkenheid. Bundel in te kijken in de leraarskamer. http://flob.sint-niklaas.

Succesvol samenwerken met ouders. Onderzoek Ouderbetrokkenheid. Bundel in te kijken in de leraarskamer. http://flob.sint-niklaas. Onderzek Ouderbetrkkenheid V.U. : Lieve Van Daele, Grte Markt 1, 9100 Sint-Niklaas Succesvl samenwerken met uders Bundel in te kijken in de leraarskamer http://flb.sint-niklaas.be ONDERZOEK GOK-PROJECT

Nadere informatie

Huizen van het Kind. Gezinnen ondersteunen in hun kracht

Huizen van het Kind. Gezinnen ondersteunen in hun kracht Huizen van het Kind Gezinnen ondersteunen in hun kracht Een noodzakelijke, natuurlijke evolutie ondersteund door een nieuwe regelgeving www.huizenvanhetkind.be Doelstelling Hoe Regels Doelstelling Hoe

Nadere informatie

EXPERTISESTEEKKAART. 1) Naam van de school/dienst/voorziening: Windekind Leuven. Adresgegevens: Schapenstraat 98 3000 Leuven

EXPERTISESTEEKKAART. 1) Naam van de school/dienst/voorziening: Windekind Leuven. Adresgegevens: Schapenstraat 98 3000 Leuven EXPERTISESTEEKKAART 1) Naam van de schl/dienst/vrziening: Windekind Leuven Adresgegevens: Schapenstraat 98 3000 Leuven 2) Dmein van expertise: Cmmunicatie 3) Beschrijving expertise: Alle kindjes met EMB

Nadere informatie

VAN OUDERCOMITÉ NAAR OUDERRAAD

VAN OUDERCOMITÉ NAAR OUDERRAAD VAN OUDERCOMITÉ NAAR OUDERRAAD Sinds 1 september 2004 kan elke schl een uderraad prichten vlgens het participatiedecreet. Het schlbestuur is verplicht m een uderraad p te richten als 10% van de uders er

Nadere informatie

Pedagogische Civil Society

Pedagogische Civil Society Pedaggische Civil Sciety Nieuwkmer in het cntinuüm van pvedndersteuning? 4 juni 2010 Drs. Cécile Winkelman Irene Sies, MSc Welkm Drs. Cécile Winkelman Irene Sies, MSc Werkzaam bij SO&T: kwaliteit in Opveden

Nadere informatie

Agenda. 1. Verwelkoming 2. Kennismaking 3. Huis van het kind - Toelichting 4. Ronde tafel met kernvragen 5. Cirkels 6. Slot

Agenda. 1. Verwelkoming 2. Kennismaking 3. Huis van het kind - Toelichting 4. Ronde tafel met kernvragen 5. Cirkels 6. Slot Agenda 1. Verwelkoming 2. Kennismaking 3. Huis van het kind - Toelichting 4. Ronde tafel met kernvragen 5. Cirkels 6. Slot 1. Verwelkoming door Schepen Kaat Olivier 2. Kennismaking 3. Huis van het kind

Nadere informatie

van de Hoge Raad voor Vrijwilligers

van de Hoge Raad voor Vrijwilligers Memrandum van de Hge Raad vr Vrijwilligers Nvember 2014 Memrandum van de Hge Raad vr Vrijwilligers Vrijwilligerswerk: brandend actueel In een veranderende maatschappij die een ecnmische crisis drmaakt,

Nadere informatie

Ondersteuning gericht op kwaliteit van leven en maatschappelijke participatie van personen met een beperking. Een wetenschappelijke stand van zaken.

Ondersteuning gericht op kwaliteit van leven en maatschappelijke participatie van personen met een beperking. Een wetenschappelijke stand van zaken. Ondersteuning gericht p kwaliteit van leven en maatschappelijke participatie van persnen met een beperking. Een wetenschappelijke stand van zaken. Bea Maes KU Leuven Een veld in beweging Vlwaardig burgerschap

Nadere informatie

W I M D Beleidsplan Versie 1 februari 2013

W I M D Beleidsplan Versie 1 februari 2013 W M I D Beleidsplan Versie 1 februari 2013 Vraf Vr u ligt het beleidsplan van de Stichting Wninitiatief Midden-Delfland (Stichting WIMD). Het plan mvat een verzicht van de delstellingen, activiteiten en

Nadere informatie

Ronde Tafel Vlaamse sportfederaties 2020. Verslagen thematafels

Ronde Tafel Vlaamse sportfederaties 2020. Verslagen thematafels Rnde Tafel Vlaamse sprtfederaties 2020 p 3 december 2013 Verslagen thematafels Thema 1: Wat is de psitie van de Vlaamse sprtfederaties in het Vlaamse sprtlandschap ann 2020? Mderatr: Bart Vanreusel Verslaggever:

Nadere informatie

Reglement betreffende een Provinciale herkenbaarheid bij elke vorm van provinciale subsidie.

Reglement betreffende een Provinciale herkenbaarheid bij elke vorm van provinciale subsidie. Reglement betreffende een Prvinciale herkenbaarheid bij elke vrm van prvinciale subsidie. DE PROVINCIERAAD VAN WEST - VLAANDEREN, Overwegende dat het belang van de prvinciale herkenbaarheid, naar aanleiding

Nadere informatie

Samenvatting Deelprojecten Ouderen Samen

Samenvatting Deelprojecten Ouderen Samen Samenvatting Deelprjecten Ouderen Samen Vughtse Ouderen aan het Wrd In januari 2007 zijn dr het Prject Ouderen Samen vier bijeenkmsten gerganiseerd waarvr alle Vughtse inwners van 55 jaar en uder waren

Nadere informatie

Handleiding Handleiding Communicatie voor. Promotoren. Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling VLAANDEREN 2014-2020.

Handleiding Handleiding Communicatie voor. Promotoren. Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling VLAANDEREN 2014-2020. Handleiding Handleiding Cmmunicatie vr Prmtren Eurpees Fnds vr Reginale Ontwikkeling VLAANDEREN 2014-2020 1 Eurpese Unie Inhud 1 Inleiding... 1 2 De minimale cmmunicatieverplichtingen... 1 a) Weergave

Nadere informatie

Integratie via buitenschoolse activiteiten Een initiatief van het Fonds Baillet Latour, beheerd door de Koning Boudewijnstichting

Integratie via buitenschoolse activiteiten Een initiatief van het Fonds Baillet Latour, beheerd door de Koning Boudewijnstichting Prjectprep 2016 Integratie via buitenschlse activiteiten Een initiatief van het Fnds Baillet Latur, beheerd dr de Kning Budewijnstichting Begeleiding en ndersteuning van actren van buitenschlse activiteiten

Nadere informatie

BIJLAGE. Bijlage nr. 08/01. Fiches

BIJLAGE. Bijlage nr. 08/01. Fiches BIJLAGE Bijlage nr. 08/01 Fiches Titel initiatief: Vruwenwerking Caleidscp Gemeenschapscentrum De Vaartkapen Prjectmschrijving Caleidscp rganiseert activiteiten vr vruwen. Centraal staat de educatie/emancipatie

Nadere informatie

Veel gestelde vragen huurbeleid 18 oktober 2012

Veel gestelde vragen huurbeleid 18 oktober 2012 Veel gestelde vragen huurbeleid 18 ktber 2012 Algemeen: 1. Waarm kmt er een nieuw huurbeleid? Een aantal ntwikkelingen heeft ervr gezrgd dat wij ns huurbeleid hebben aangepast. Deze ntwikkelingen zijn:

Nadere informatie

Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE) Winterswijk 2013-2018

Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE) Winterswijk 2013-2018 Vr- en Vregschlse Educatie (VVE) Winterswijk 2013-2018 1. Inleiding Vr- en Vregschlse Educatie, als nderdeel van het bredere beleidsterrein nderwijsachterstandbeleid, wrdt sinds 2002 in Winterswijk vrmgegeven.

Nadere informatie

Leidraad voor het aantonen van de modules als landelijk georganiseerde jeugdvereniging

Leidraad voor het aantonen van de modules als landelijk georganiseerde jeugdvereniging Departement Cultuur, Jeugd, Sprt en Media Afdeling Jeugd Arenbergstraat 9 1000 Brussel subsidiedssierjeugd@cjsm.vlaanderen.be Leidraad vr het aantnen van de mdules als landelijk gerganiseerde jeugdvereniging

Nadere informatie

Maatschappelijke Stage

Maatschappelijke Stage Maatschappelijke Stage 2 Inhud 1. Wat is MAS? 1.1 MAS algemeen. 1.2 MAS p het Gren van Prinstererlyceum 1.3 Deadlines 2. Stage zeken 2.1 De stage cördinatr p schl. 2.2 Masactief 3. De frmulieren 3.1 Aanvraagfrmulier

Nadere informatie

Bij leefbaarheid gaat het er om hoe mensen hun omgeving ervaren en beoordelen.

Bij leefbaarheid gaat het er om hoe mensen hun omgeving ervaren en beoordelen. 1 Leefbaarheid is een belangrijk, z niet hét thema van de laatste jaren. De wnmgeving wrdt vr mensen steeds belangrijker vr de ervaren wn. Ok vanuit het perspectief van sciale chesie, veiligheid en sciaal-ecnmische

Nadere informatie

Passend onderwijs. Passend onderwijs. SWV PO Twente Noord 1

Passend onderwijs. Passend onderwijs. SWV PO Twente Noord 1 Passend nderwijs Passend nderwijs SWV PO Twente Nrd 1 Opbuw presentatie Passend nderwijs SWV PO Twente Nrd 2 1. De Basis basis Passend nderwijs SWV PO Twente Nrd 3 Waarm passend nderwijs? Alle leerlingen

Nadere informatie

Cursussen CJG. (samenwerking tussen De Meerpaal en het onderwijs in Dronten) Voortgezet Onderwijs

Cursussen CJG. (samenwerking tussen De Meerpaal en het onderwijs in Dronten) Voortgezet Onderwijs Cursussen CJG (samenwerking tussen De Meerpaal en het nderwijs in Drnten) Vrtgezet Onderwijs 1 Faalangst (vrtgezet nderwijs) Faalangsttraining is vr jngeren die gespannen zijn en (te) veel nadenken ver

Nadere informatie

Communicatie voor beleid Interactie (raadplegen, dialoog, participatie) en procescommunicatie; betrokkenheid, betere besluiten en beleid

Communicatie voor beleid Interactie (raadplegen, dialoog, participatie) en procescommunicatie; betrokkenheid, betere besluiten en beleid Samenvatting BEELDEN OVER COMMUNICATIE TEYLINGEN Bevindingen gesprekken ver Cmmunicatie, raad- en cllegeleden, rganisatie en samenleving In deze ntitie zijn de resultaten van zwel de gesprekken van 9 ktber

Nadere informatie

Voorbereidingsjaar hoger onderwijs voor anderstaligen. Functieprofiel: Leerondersteuner Voorbereidingsjaar Hoger Onderwijs voor Anderstaligen

Voorbereidingsjaar hoger onderwijs voor anderstaligen. Functieprofiel: Leerondersteuner Voorbereidingsjaar Hoger Onderwijs voor Anderstaligen Vrbereidingsjaar hger nderwijs vr anderstaligen Prvincieplein 1 Cntact: Functieprfiel: Leerndersteuner Vrbereidingsjaar Hger Onderwijs vr Anderstaligen Samenvatting Als leerndersteuner begeleid en ndersteun

Nadere informatie

Oproep voor de aanleg van een wervingsreserve van deskundigen voor de lokale overlegplatforms (LOP s)

Oproep voor de aanleg van een wervingsreserve van deskundigen voor de lokale overlegplatforms (LOP s) Oprep vr de aanleg van een wervingsreserve van deskundigen vr de lkale verlegplatfrms (LOP s) Situering In uitvering van artikel IV.3. 3. van het decreet betreffende gelijke nderwijskansen-i dd. 28.06.2002

Nadere informatie

Bibliotheek en basisvaardigheden. Handreiking voor een structurele aanpak op lokaal niveau

Bibliotheek en basisvaardigheden. Handreiking voor een structurele aanpak op lokaal niveau Biblitheek en basisvaardigheden Handreiking vr een structurele aanpak p lkaal niveau 1 Inhud Een structurele aanpak van laaggeletterdheid p lkaal niveau 3 1. Draagvlak bij de gemeente 3 2. Draagvlak in

Nadere informatie

Implementatie van het nieuw geestelijk gezondheidsbeleid voor kinderen en jongeren

Implementatie van het nieuw geestelijk gezondheidsbeleid voor kinderen en jongeren Implementatie van het nieuw geestelijk gezndheidsbeleid vr kinderen en jngeren Template vr de beschrijving van het netwerk 1. Inleiding Op 30 maart 2015 werd de Gids naar een nieuw geestelijk gezndheidsbeleid

Nadere informatie

Aanvraag verlening eenmalige subsidie gemeente Wageningen

Aanvraag verlening eenmalige subsidie gemeente Wageningen Aanvraag verlening eenmalige subsidie gemeente Wageningen Dit aanvraagfrmulier is bedeld vr een eenmalige subsidie. Een eenmalige subsidie wrdt verleend vr een eenmalige activiteit f ander incidenteel

Nadere informatie

Directeur SWV Passend Onderwijs VO Deventer

Directeur SWV Passend Onderwijs VO Deventer Samenwerkingsverband VO Deventer zekt: Directeur SWV Passend Onderwijs VO Deventer Een belangrijke pdracht in Deventer is het reduceren van het aandeel (het verwijzingspercentage) Vrtgezet Speciaal Onderwijs,

Nadere informatie

De gastouder schept een vertrouwde en familiare opvang omgeving voor het gastkind

De gastouder schept een vertrouwde en familiare opvang omgeving voor het gastkind Gastuderbureau Kindvriendelijk PEDAGOGISCH BELEID Inleiding Kinderpvang is een kwestie van vertruwen. Vraaguders vertruwen de gastuders en het gastuderbureau hun allerliefste bezit te. Zij meten de zekerheid

Nadere informatie

Begeleidende tekst bij de presentatie Ieder kind heeft recht op Gedifferentieerd RekenOnderwijs.

Begeleidende tekst bij de presentatie Ieder kind heeft recht op Gedifferentieerd RekenOnderwijs. Begeleidende tekst bij de presentatie Ieder kind heeft recht p Gedifferentieerd RekenOnderwijs. Dia 1 Opmerking vr de presentatr: in het geval u tijd te krt kmt, kunt u de blauwe tekst als ptineel beschuwen

Nadere informatie

Meldcode bij een vermoeden van kindermishandeling voor scheidingsbegeleiders [versie 28-04-2009]

Meldcode bij een vermoeden van kindermishandeling voor scheidingsbegeleiders [versie 28-04-2009] 1 Algemeen Meldcde bij een vermeden van kindermishandeling vr scheidingsbegeleiders [versie 28-04-2009] 1.1 Iedere ScS Scheidingsspecialist, ScS Zandkasteelcach, ScS OKEE-cach, hierna te nemen scheidingsbegeleider,

Nadere informatie

MedewerkerMonitor Benchmark in de Zorg

MedewerkerMonitor Benchmark in de Zorg MedewerkerMnitr Benchmark in de Zrg Telichting pzet vragenlijst en invulinstructies U heeft een inlgcde ntvangen per brief f per e-mail. Mcht u geen inlgcde ntvangen hebben, dan kunt u terecht bij de benchmarkcördinatr

Nadere informatie

Vacature en procedure benoeming voorzitter landelijk bestuur Verantwoordelijke

Vacature en procedure benoeming voorzitter landelijk bestuur Verantwoordelijke Bijlage 6 Ledenraad 27 nvember 2014 Vrlegger Onderwerp Vacature en prcedure beneming vrzitter landelijk bestuur Verantwrdelijke Landelijk bestuur Aanleiding Er ntstaat een vacature vanwege het niet beschikbaar

Nadere informatie

LOGBOEK van: klas: 1

LOGBOEK van: klas: 1 LOGBOEK van: klas: 1 Inhudspgave Inleiding en inhud van het lgbek Wat is de maatschappelijke stage? Delen van de maatschappelijke stage Waar de je maatschappelijke stage? Kaders waarbinnen de maatschappelijke

Nadere informatie

Eindtekst goedgekeurd door de Raad van Beheer van 11 september 2007

Eindtekst goedgekeurd door de Raad van Beheer van 11 september 2007 Vereniging van OCMW s - Kerkstraat 1, 3910 Neerpelt T 011/80 16 67 - F 011/80 18 29 - E inf@welzijnsregi.be Missie en Visie Welzijnsregi Nrd-Limburg Eindtekst gedgekeurd dr de Raad van Beheer van 11 september

Nadere informatie

ALS OUDERS GAAN SCHEIDEN. BILOCATIE ALS KANS? Visie van de vereniging Bemiddeling vzw *

ALS OUDERS GAAN SCHEIDEN. BILOCATIE ALS KANS? Visie van de vereniging Bemiddeling vzw * ALS OUDERS GAAN SCHEIDEN. BILOCATIE ALS KANS? Visie van de vereniging Bemiddeling vzw * Wanneer uders bij een scheiding cnflicten hebben, dan heeft dat vaak grte gevlgen vr de ntwikkeling van de kinderen.

Nadere informatie

Huiswerk Informatie voor alle ouders

Huiswerk Informatie voor alle ouders Nummer 6 mei 2010 Huiswerk Infrmatie vr alle uders Huiswerk en efening Ged leren lezen en rekenen is belangrijk, want je hebt deze vaardigheden in het dagelijks leven veral ndig. Kinderen ged leren lezen

Nadere informatie

PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN

PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN Vergadering van 25 april 2013 Verslag van de deputatie Bevegd deputatielid: Luk Lemmens Telefn: 03 240 52 65 Agenda nr. 1/1 Prvinciaal Biblitheekcentrum. Aanpassing van het

Nadere informatie

Actieplan van het Instituut van de Bedrijfsrevisoren betreffende de toepassing van ISQC 1 11.08.2014

Actieplan van het Instituut van de Bedrijfsrevisoren betreffende de toepassing van ISQC 1 11.08.2014 Actieplan van het Instituut van de Bedrijfsrevisren betreffende de tepassing van ISQC 1 11.08.2014 Algemene beschuwingen 1. De Raad van het IBR is zich bewust van de meilijkheden die de cnfraters ndervinden

Nadere informatie

Controleprotocol Sociaal Domein

Controleprotocol Sociaal Domein Cntrleprtcl Sciaal Dmein Cntrleprtcl vr de accuntantscntrle bij: dr de gemeenten in de regi Amersfrt* gesubsidieerde rganisaties vr Jeugdzrg en WMO dr de gemeenten in de regi Amersfrt f dr de gemeente

Nadere informatie

OUDERBLIK. Een rugzak vol ideeën voor ouders en school SCHRIFTELIJKE COMMUNICATIE MET OUDERS

OUDERBLIK. Een rugzak vol ideeën voor ouders en school SCHRIFTELIJKE COMMUNICATIE MET OUDERS OUDERBLIK Een rugzak vl ideeën vr uders en schl SCHRIFTELIJKE COMMUNICATIE MET OUDERS 2012 1. Schriftelijke cmmunicatie met anderstalige uders Schriftelijke cmmunicatie gaat ver alle cmmunicatie naar uders

Nadere informatie

Beleidsplan 2014 tot en met 2016

Beleidsplan 2014 tot en met 2016 Blessed Generatin Nederland Falkejacht 25 9254 EJ Hurdegaryp Beleidsplan 2014 tt en met 2016 Blessed Generatin Nederland (0511) 47 21 37 - www.blessedgeneratin.nl - inf@blessedgeneratin.nl KvK 01100560

Nadere informatie

AGE Algemene Vergadering 2013 Declaratie 17 May 2013

AGE Algemene Vergadering 2013 Declaratie 17 May 2013 AGE Algemene Vergadering 2013 Declaratie 17 May 2013 De Eurpese Unie is p een cruciaal mment gekmen en nderzekt de hervrming van haar visie en haar bij vrrang belangrijkste dmeinen, in het licht van de

Nadere informatie

Subsidietoetsingskader VVE gemeente Raalte 2015. Doelstelling subsidie:

Subsidietoetsingskader VVE gemeente Raalte 2015. Doelstelling subsidie: Subsidietetsingskader VVE gemeente Raalte 2015 Delstelling subsidie: Op grnd van de Wet OKE (Ontwikkelingskansen dr kwaliteit en educatie zijn gemeenten verantwrdelijk vr de Vrschlse educatie. Gemeenten

Nadere informatie

Zijn in de aanvraag bijlagen genoemd en zijn die bijgevoegd? Zo ja, welke? Nummer desgewenst de bijlagen.

Zijn in de aanvraag bijlagen genoemd en zijn die bijgevoegd? Zo ja, welke? Nummer desgewenst de bijlagen. Checklist berdeling adviesaanvraag 1. De adviesaanvraag Heeft de r een adviesaanvraag gehad? Let p: een rapprt is in principe geen adviesaanvraag. Met een adviesaanvraag wrdt bedeld: het dr de ndernemer

Nadere informatie

Transmuraal Programma Management

Transmuraal Programma Management Transmuraal Prgramma Management Een prpsitie van Vitha versie 1 Inhudspgave 1 Inleiding... 3 2 Transmurale behandelpraktijken... 3 2.1 Transmurale zrg nader gedefinieerd... 3 2.2 Transmurale zrg in de

Nadere informatie

Verslag werkconferentie Sociaal domein en toegang, donderdag 19 juni 2014

Verslag werkconferentie Sociaal domein en toegang, donderdag 19 juni 2014 Verslag werkcnferentie Sciaal dmein en tegang, dnderdag 19 juni 2014 Inleiding Z n 70 persnen bezchten dnderdag 19 juni de werkcnferentie Sciaal Dmein en tegang. Het ging m een breed en divers gezelschap

Nadere informatie

Teamtrainingen en teamdagen

Teamtrainingen en teamdagen Het Sandelhut Meditatietechnieken, Caching en Training Teamtrainingen en teamdagen Lcatie: Het Beekse Bshuis Girlesedijk ngenummerd Hilvarenbeek Pst: Gildelaan 41 5081 PJ Hilvarenbeek Cntact: 06 155 77

Nadere informatie

Implementatie van het nieuw geestelijk gezondheidsbeleid voor kinderen en jongeren

Implementatie van het nieuw geestelijk gezondheidsbeleid voor kinderen en jongeren Implementatie van het nieuw geestelijk gezndheidsbeleid vr kinderen en jngeren Template vr de beschrijving van het prgramma langdurige zrg 1. Inleiding Op 30 maart 2015 werd de Gids naar een nieuw geestelijk

Nadere informatie

Spreken Aandacht voor een goede spreekhouding d.m.v. actieve deelname aan klasgesprekken.

Spreken Aandacht voor een goede spreekhouding d.m.v. actieve deelname aan klasgesprekken. Wat is het V-niveau? In het V-niveau f vrderingsniveau wrden kennis en vaardigheden verder ingeefend en uitgebreid. Hiervr steunt men p de verwrven basiskennis vanuit het initiatieniveau f de lagere schl.

Nadere informatie

Actieplan leeftijdsbewust personeelsbeleid 2013-2023

Actieplan leeftijdsbewust personeelsbeleid 2013-2023 Nvember 2013 Actieplan leeftijdsbewust persneelsbeleid 2013-2023 Actie 1: Ontwikkelen van een stagebeleid. Stagiaires zijn ptentiële nieuwe cllega s. Een stageperide kunnen we aanzien als een inwerkperide.

Nadere informatie

ERFGOEDDAG Goede afspraken om samen een succesverhaal te schrijven

ERFGOEDDAG Goede afspraken om samen een succesverhaal te schrijven ERFGOEDDAG Gede afspraken m samen een succesverhaal te schrijven Inleiding In 2016 is Erfgeddag te aan zijn zestiende editie. Het is dr zijn aanpak, publieksbereik en innvatieve rl en vral dankzij de inzet

Nadere informatie

PREVENTIEVE BASISZORG (fase 0)

PREVENTIEVE BASISZORG (fase 0) PREVENTIEVE BASISZORG (fase 0) hetergene grepen: kinderen uit diverse sciale milieus, een grte verscheidenheid aan rts. De schl gaat adequaat m met verschillen tussen leerlingen: gezien deze verschillen

Nadere informatie

Beschermd Wonen met een pgb onder verantwoordelijkheid van gemeenten

Beschermd Wonen met een pgb onder verantwoordelijkheid van gemeenten Beschermd Wnen met een pgb nder verantwrdelijkheid van gemeenten Een factsheet vr cliënten, cliëntvertegenwrdigers en familievertegenwrdigers 1 februari 2016 Sinds 1 januari 2015 valt Beschermd Wnen (vrheen

Nadere informatie

LEERVRAAG 2. - Informatie: - informeren. - observeren. - middelen zoeken. - actie ondernemen. - evalueren

LEERVRAAG 2. - Informatie: - informeren. - observeren. - middelen zoeken. - actie ondernemen. - evalueren LEERVRAAG 2 Leervraag (wat is /he kan ik vraag) He krijg ik een vllediger beeld van de hulp die Daan krijgt? Activiteiten uit stappenpla n - infrmeren - bserveren - middelen zeken - actie ndernemen - evalueren

Nadere informatie

Beleidsplan Stichting Leven in Albanië

Beleidsplan Stichting Leven in Albanië Stichting Leven in Albanië Inhudspgave Intrductie... 3 Missie en visie... 4 Strategische delstellingen... 5 Fndswerving... 7 Financieel beleid... 8 Verhuding TFC en Stichting Leven in Albanië:... 9 Stichting

Nadere informatie

EXPERTISESTEEKKAART. 1) Naam van de school/dienst/voorziening: Het Gielsbos. Adresgegevens: Vosselaarseweg 1 2275 Gierle

EXPERTISESTEEKKAART. 1) Naam van de school/dienst/voorziening: Het Gielsbos. Adresgegevens: Vosselaarseweg 1 2275 Gierle EXPERTISESTEEKKAART 1) Naam van de schl/dienst/vrziening: Het Gielsbs Adresgegevens: Vsselaarseweg 1 2275 Gierle 2) Dmein van expertise: cmmunicatie/diagnstiek+behandeling 3) Beschrijving expertise: Bij

Nadere informatie

Reglement over de organisatie van activiteiten in het kader van het project Blijf er niet mee zitten

Reglement over de organisatie van activiteiten in het kader van het project Blijf er niet mee zitten Reglement ver de rganisatie van activiteiten in het kader van het prject Blijf er niet mee zitten Gedgekeurd in de gemeenteraad van dag maand jaar [Bestuursndersteuning vult dit aan]. Bekendgemaakt p dag

Nadere informatie

re-integratie jobcaoching praktijkleerwerktraject De Pastorie diverse branches social return

re-integratie jobcaoching praktijkleerwerktraject De Pastorie diverse branches social return jbcaching praktijkleerwerktraject De Pastrie scial return Stichting MatchWinners Rermnd jbcaching praktijkleerwerktraject De Pastrie scial return Stichting Matchwinners Rermnd 1. Intr Sinds 2009 biedt

Nadere informatie

VGSO Nieuwsbrief extra editie over komende gemeenteraadsverkiezingen

VGSO Nieuwsbrief extra editie over komende gemeenteraadsverkiezingen VGSO Nieuwsbrief extra editie ver kmende gemeenteraadsverkiezingen Hierbij ntvangt u een extra nieuwsbrief van de VGSO. Deze nieuwsbrief staat vrijwel geheel in het teken van de gemeenteraadsverkiezingen

Nadere informatie

Het project wisselt de gehanteerde methodieken, expertise en ervaring uit met de andere gemeenschapscentra.

Het project wisselt de gehanteerde methodieken, expertise en ervaring uit met de andere gemeenschapscentra. BIJLAGE Bijlage nr. 1 Fiches Titel prject: Caleidscp Initiatiefnemer: GC De Vaartkapen Prjectmschrijving Caleidscp is een zelfrganisatie die is ingebed in het gemeenschapscentrum. Het draagvlak wrdt gevrmd

Nadere informatie

Programma Welzijn en Zorg. Nieuwe Zorg en Domotica

Programma Welzijn en Zorg. Nieuwe Zorg en Domotica Prgramma Welzijn en Zrg Nieuwe Zrg en Dmtica Aanleiding De mgelijkheden vr het langer zelfstandig thuis blijven wnen, meten wrden verbreed. Technlgische ntwikkelingen die zrg p afstand en het participeren

Nadere informatie

Zorgroutes interne en externe zorgstructuur in basisscholen Versie oktober 2013

Zorgroutes interne en externe zorgstructuur in basisscholen Versie oktober 2013 Zrgrutes interne en externe zrgstructuur in basisschlen Versie ktber 2013 Inhud 1. Inleiding CJG en zrgrutes gemeenten Westerkwartier 2. Meldcde kindermishandeling en huiselijk geweld 3. Criteria zrgrutes

Nadere informatie

Beleidsregels voorziening jobcoaching Participatiewet 2015

Beleidsregels voorziening jobcoaching Participatiewet 2015 Beleidsregels vrziening jbcaching Participatiewet 2015 1-7-2015 Jbcaching Reginale beleidsregels jbcaching Participatiewet regi Achterhek Inleiding Jbcaching gaat ver het ndersteunen van mensen bij het

Nadere informatie

Vrijwilligersbeleid voetbalvereniging N.B.S.V.V.

Vrijwilligersbeleid voetbalvereniging N.B.S.V.V. Vrijwilligersbeleid vetbalvereniging N.B.S.V.V. Waarm deze richtlijn? Geen enkele amateur-sprtvereniging kan tegenwrdig ng bestaan znder de inzet en bijdrage van (veel) vrijwilligers. Ok binnen nze vereniging

Nadere informatie

Onze school gebruikt hierbij naast het SPCO veiligheidplan, in ieder geval de volgende hulpmiddelen:

Onze school gebruikt hierbij naast het SPCO veiligheidplan, in ieder geval de volgende hulpmiddelen: Graaf Jan van Mntfrtschl Beleid ter vrkming en/f regulering van pestgedrag 1. 1 Inleiding: Iedere schl heeft een veilig schlklimaat ndig. Op de Graaf Jan van Mntfrtschl zijn wij ns ervan bewust dat veiligheid

Nadere informatie

GOVERNANCE MVO PLATFORM

GOVERNANCE MVO PLATFORM Gvernancedcument MVO Platfrm, 22 nvember 2012 GOVERNANCE MVO PLATFORM Inleiding Het MVO Platfrm is een in 2002 pgericht infrmeel samenwerkingsverband van maatschappelijke rganisaties 1 en vakbndsrganisaties

Nadere informatie

INHOUD. Hoofdstuk 1 Inleiding 2

INHOUD. Hoofdstuk 1 Inleiding 2 INHOUD Hfdstuk 1 Inleiding 2 Hfdstuk 2 Wat hudt die extra begeleiding in? 4 LWOO Praktijknderwijs Wie kmt ervr in aanmerking? Wie beslist daarver? Hfdstuk 3 Wat hudt het nderzek van het COB in? 7 Welke

Nadere informatie

Statenvoorstel nr. PS/2014/341

Statenvoorstel nr. PS/2014/341 Statenvrstel nr. PS/2014/341 Initiatiefvrstel Cde Maatschappelijke Participatie Datum Inlichtingen bij 23 april 2014 mevruw G.J. Overmeen-Bakhuis Aan Prvinciale Staten Onderwerp Initiatiefvrstel Cde Maatschappelijke

Nadere informatie

Ouderblik. Vrijwilligers in de ouderwerking verzekeren

Ouderblik. Vrijwilligers in de ouderwerking verzekeren Ouderblik Vrijwilligers in de uderwerking verzekeren Inleiding Ouderparticipatie p schl kan verschillende vrmen aannemen aangepast aan de nden van de schl en de uders: een maandelijks udercafé, kffiechtenden,

Nadere informatie

Handleiding. Het opstellen van een diaconaal beleidsplan

Handleiding. Het opstellen van een diaconaal beleidsplan Handleiding Het pstellen van een diacnaal beleidsplan Versie 1.0 Generale diacnale cmmissie Datum: augustus 2015 Generale diacnale cmmissie Vendelier 51-D 3905 PC VEENENDAAL Telefn (0318) 505541 Website:

Nadere informatie

7. Opleidingskader voor de functie redacteur web en social media

7. Opleidingskader voor de functie redacteur web en social media 7. Opleidingskader vr de functie redacteur web en scial media In het prject GROOTER wrden nder andere een aantal pleidingskaders ntwikkeld vr sleutelfuncties binnen de crisiscmmunicatie. Een daarvan is

Nadere informatie

Huurdersvereniging In De Goede Woning ACTIVITEITENPLAN

Huurdersvereniging In De Goede Woning ACTIVITEITENPLAN ACTIVITEITENPLAN 2014 Activiteitenplan 2014 : INLEIDING In 1997 werd de in Zetermeer pgericht met als del het behartigen van de belangen van huurders van de cmplexen van R.K. Wningbuwstichting De Gede

Nadere informatie

Beoogde resultaten in de beheersovereenkomst voor de periode 2012-2016

Beoogde resultaten in de beheersovereenkomst voor de periode 2012-2016 JAARPLAN 2012 Begde resultaten in de beheersvereenkmst vr de peride 2012-2016 De Vlaamse Wetenschappelijke Vereniging vr Jeugdgezndheidszrg (VWVJ) werkt aan de realisatie van de vlgende resultaatgebieden:

Nadere informatie

HANDLEIDING: AANVRAAG VOOR EEN SUBSIDIE IN HET ZUIDEN INVULFORMULIER

HANDLEIDING: AANVRAAG VOOR EEN SUBSIDIE IN HET ZUIDEN INVULFORMULIER 1 JUNI 2015 HANDLEIDING: AANVRAAG VOOR EEN SUBSIDIE IN HET ZUIDEN INVULFORMULIER SEYS VEERLE PROVINCIEBESTUUR WEST-VLAANDEREN Hug Verriesstraat 22 8800 ROESELARE Vrwrd Sinds 1971 ndersteunt de prvincie

Nadere informatie

Training Faciliteren door middel van de moderatiemethode

Training Faciliteren door middel van de moderatiemethode samen beslist beter besluiten Training Faciliteren dr middel van de mderatiemethde Training Techniek Resultaat Tepasbaar. Dynamisch. Interactief. Visueel. Zelfdcumenterend. Overzichtelijk. Betrkkenheid.

Nadere informatie

Kwaliteit van de arbeid van kamermeisjes

Kwaliteit van de arbeid van kamermeisjes HIER FOTO INVOEGEN BREEDTE 210mm x HOOGTE 99mm Kwaliteit van de arbeid van kamermeisjes Samengevat 2011 Guidea - Kenniscentrum vr Terisme en Hreca vzw Deze infrmatie werd met de grtste zrg samengesteld.

Nadere informatie

Visietekst BuO Type 3 Onderwijs en begeleiding aan kinderen met ernstige emotionele- en /of gedragsproblemen

Visietekst BuO Type 3 Onderwijs en begeleiding aan kinderen met ernstige emotionele- en /of gedragsproblemen Visietekst BuO Type 3 Onderwijs en begeleiding aan kinderen met ernstige emtinele- en /f gedragsprblemen Schljaar 2009-2010 Welkm jij. Jij, helemaal jezelf. Nieuw vr ns, nbekend, ged zals je bent. Wij

Nadere informatie

Krachtgericht werken - Levensdomeinen in beeld

Krachtgericht werken - Levensdomeinen in beeld Krachtgericht werken - Levensdmeinen in beeld Methdiek Omschrijving: Deze efening is bedeld m de levensdmeinen waarrnd in een casus wrdt gewerkt, in beeld te krijgen. Deze efening is een pstap naar een

Nadere informatie

Notulen van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn Zitting van 25 juni 2014

Notulen van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn Zitting van 25 juni 2014 Ntulen van de Raad vr Maatschappelijk Welzijn Zitting van 25 juni 2014 Aanwezig: Luc Op de Beeck, vrzitter; Stephan Brdeyne, Jan Bulliard, Clara Calis, Gnda Claessen, Erik De Quick, Laurent de Vries, Rudy

Nadere informatie

INTERNATIONALE SAMENWERKING AANVRAAGFORMULIER Infotoelagen voor sensibiliserende en educatieve activiteiten

INTERNATIONALE SAMENWERKING AANVRAAGFORMULIER Infotoelagen voor sensibiliserende en educatieve activiteiten INTERNATIONALE SAMENWERKING AANVRAAGFORMULIER Inftelagen vr sensibiliserende en educatieve activiteiten Stad Aalst wenst niet enkel prjecten in andere landen te steunen, maar wil k de Aalstenaars warm

Nadere informatie

Functie-eisen coördinatoren

Functie-eisen coördinatoren Functie-eisen cördinatren Psitinering De beide cördinatren hebben de leiding van de rganisatie. De vrijwilligers zijn de spil in de rganisatie. Functieniveau De stichting Hspice Zwlle heeft gekzen vr 2

Nadere informatie

Meedoen in het MBO. Een regeling voor ouders/verzorgers of studenten met financiële problemen

Meedoen in het MBO. Een regeling voor ouders/verzorgers of studenten met financiële problemen Meeden in het MBO Een regeling vr uders/verzrgers f studenten met financiële prblemen Instemming CSR Vaststelling MBO DR Publicatie in cncept Publicatie definitief dcument 23 juni 2017 22 mei 2017 12 juni

Nadere informatie

Agressiemanagement. Management Consulting and Research Kapeldreef 60, 3001 Heverlee Tel. 016/29 83 11 Fax 016/29 83 19 Website http://www.mcr-bvba.

Agressiemanagement. Management Consulting and Research Kapeldreef 60, 3001 Heverlee Tel. 016/29 83 11 Fax 016/29 83 19 Website http://www.mcr-bvba. Agressiemanagement Bedrijven, rganisaties en schlen krijgen steeds vaker met agressie te maken. Wanneer je met mensen werkt, bestaat er immers de kans p cnflicten. Z n cnflict kan escaleren in bedreigingen,

Nadere informatie

Rapport. Bekend maakt bemind Onderzoek naar de bekendheid van en waardering voor het Expertisecentrum Veilige Publieke Taak

Rapport. Bekend maakt bemind Onderzoek naar de bekendheid van en waardering voor het Expertisecentrum Veilige Publieke Taak Rapprt Bekend maakt bemind Onderzek naar de bekendheid van en waardering vr het Expertisecentrum Veilige Publieke Taak Over het CAOP Het CAOP is hét kennis- en dienstencentrum p het gebied van arbeidszaken

Nadere informatie

Wat. Concept in Belgie. UEFA Grassroots Day

Wat. Concept in Belgie. UEFA Grassroots Day UEFA Grassrts Day Wat De UEFA Champins League finale is altijd een speciale gelegenheid in de vetbalkalender. Miljenen vetballiefhebbers kijken uit naar het prnkstuk van het kampienenbal. Vr het 3 de jaar

Nadere informatie

Het Nieuwe Werken: hieperdepiep hoera? De rol van de OR bij de invoering van Het Nieuwe Werken

Het Nieuwe Werken: hieperdepiep hoera? De rol van de OR bij de invoering van Het Nieuwe Werken Het Nieuwe Werken: hieperdepiep hera? De rl van de OR bij de invering van Het Nieuwe Werken De kans is grt dat er in uw rganisatie al wrdt gesprken ver de invering van Het Nieuwe Werken. En z niet, dan

Nadere informatie

van gebruikers, en het toekennen van lees- en schrijfrechten (zie hiervoor http://www.grensregio.eu/project-indienen/ ).

van gebruikers, en het toekennen van lees- en schrijfrechten (zie hiervoor http://www.grensregio.eu/project-indienen/ ). LEIDRAAD AANMELDING Bij het aanmaken van een prjectaanmelding in het digitale e-lket kunnen er verschillende vragen bij u pkmen, zals: He lang mag een tekst zijn? Welk detailniveau wrdt er gevraagd? Waar

Nadere informatie

Protestantse Gemeente Appingedam Diaconie

Protestantse Gemeente Appingedam Diaconie Beleidsplan diacnie Prtestantse Gemeente Appingedam 2013 2016 Inleiding Vr u ligt het beleidsplan van de diacnie. Dit beleidsplan is nderdeel van het beleidsplan van de Prtestantse Gemeente Appingedam.

Nadere informatie

Samenwerken over de sectoren heen. Dilemma's en hoe ermee om te gaan Caroline Vermeiren

Samenwerken over de sectoren heen. Dilemma's en hoe ermee om te gaan Caroline Vermeiren Samenwerken ver de sectren heen. Dilemma's en he ermee m te gaan Carline Vermeiren Netwerken Steeds meer bewustwrding mtrent (kinder)armede Vertaalt zich in tename van de beschikbare middelen m hierp in

Nadere informatie

aan carine.callemin@ocmwkortrijk.be of OCMW Kortrijk, t.a.v. Carine Callemin, Budastraat 27 te 8500 Kortrijk

aan carine.callemin@ocmwkortrijk.be of OCMW Kortrijk, t.a.v. Carine Callemin, Budastraat 27 te 8500 Kortrijk SELECTIE ADMINISTRATIEF MEDEWERKER OKTOBER - NOVEMBER 2013 VERLOOP VAN DE SELECTIEPROCEDURE 1. indienen van de kandidaturen tegen uiterlijk 11 ktber 2013 mtivatiebrief uitgebreid CV - afschrift diplma

Nadere informatie