Leidraad voor het aantonen van de modules als landelijk georganiseerde jeugdvereniging

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Leidraad voor het aantonen van de modules als landelijk georganiseerde jeugdvereniging"

Transcriptie

1 Departement Cultuur, Jeugd, Sprt en Media Afdeling Jeugd Arenbergstraat Brussel Leidraad vr het aantnen van de mdules als landelijk gerganiseerde jeugdvereniging Om te wrden gesubsidieerd als landelijk gerganiseerde jeugdvereniging met een vereniging aan jeugdwerk den met deelnemers uit minstens vier prvincies van het Nederlandse taalgebied f uit drie prvincies van het Nederlandse taalgebied en het tweetalige gebied Brussel-Hfdstad. Dit met blijken uit haar activiteiten. In dit artikel wrdt het tweetalige gebied Brussel-Hfdstad gelijkgesteld met een prvincie. (artikel 9 1) Overzicht van de mdules: 1. begeleiding van lkale jeugdwerkinitiatieven 2. activiteitenaanbd vr de jeugd 3. vrming van jeugdwerkers De cmbinatiemgelijkheden van deze mdules vr het behalen van een erkenning (6) f subsidiëring (3) vindt u na de beschrijving van alle mdules. Opmerkingen vraf: - Het aantnen van de mdules gebeurt met sluitende bewijsstukken en niet p basis van aannames f frfaits. U vindt hiernder bij elke mdule he u de realisatie van een mdule dient aan te tnen. - Een initiatief, activiteit, realisatie kan slechts één keer en in één mdule ingebracht wrden. Mdule 1: begeleiden van lkale jeugdwerkinitiatieven Uit het decreet en het uitveringsbesluit: In ten minste 4 prvincies, telkens ten minste twee lkale jeugdwerkinitiatieven begeleiden, met een minimum van 10 jeugdwerkinitiatieven. De landelijk gerganiseerde jeugdvereniging tnt aan dat ze het lkale jeugdwerkinitiatief gedurende het kalenderjaar effectief begeleid heeft. Een begeleiding bestaat per kalenderjaar en per lkaal jeugdwerkinitiatief minimaal uit één van de vlgende vrmen: Begeleiding p maat: Delpubliek: minimaal 4 jeugdwerkers van 1 lkaal jeugdwerkinitiatief vlgen deze pleiding p maat 1

2 Individuele caching: Delpubliek: 1 tt maximaal 4 jeugdwerkers van 1 jeugdwerkinitiatief Intervisietraject: Delpubliek: jeugdwerkers van verschillende lkale jeugdwerkinitiatieven Duur: minimaal 3 sessies van 2 uur (een aanbd met dezelfde deelnemers p dezelfde dag en p dezelfde plaats geldt als 1 sessie) Een vereniging die lkale jeugdwerkinitiatieven begeleidt, met de vrwaarden publiceren waarnder lkale jeugdwerkinitiatieven lid kunnen wrden van de vereniging, alsk wat het aanbd is van de vereniging vr lkale jeugdwerkinitiatieven. De landelijk gerganiseerde jeugdvereniging laat de lkale jeugdwerkinitiatieven vrij tetreden p vrwaarde dat ze jaarlijks een eigen bijdrage aan de landelijk gerganiseerde jeugdvereniging betalen. Het is k mgelijk dat de lkale jeugdwerkinitiatieven deelwerkingen zijn van de landelijk gerganiseerde jeugdvereniging. Als de landelijk gerganiseerde jeugdvereniging deze mdule meerdere keren wil realiseren, wrdt het aantal actieve lkale jeugdwerkinitiatieven evenredig vermeerderd. De prvinciale spreiding wrdt aangetnd, per keer dat de mdule wrdt gerealiseerd. Omschrijving van de begrippen Een lkaal jeugdwerkinitiatief is een initiatief waarbij uit zijn delstellingen blijkt dat het aan jeugdwerk det. Daarnaast kmen de deelnemers aan het initiatief uit één f een beperkt aantal aangrenzende gemeenten. Uitzndering hierp echter vrmen de jeugdwerkinitiatieven van districtsraden, penbare centra vr maatschappelijk welzijn, gemeente- en prvinciebesturen en de Vlaamse Gemeenschapscmmissie. Met tepassing van dit decreet wrden ze beschuwd als lkale jeugdwerkinitiatieven met dien verstande dat elk van de vrnemde besturen slechts eenmaal wrdt meegeteld met het g p het behalen van de erkenningsnrm. Het decreet bepaalt binnen deze mdule drie vrmen van begeleiding: Begeleiding p maat: een specifiek inhudelijk aanbd vr een lkaal jeugdwerkinitiatief dat wrdt bijgewnd dr minimaal vier jeugdwerkers van dit lkaal jeugdwerkinitiatief. De begeleiding p maat duurt minimaal twee uur. Individuele caching: een specifiek vraaggestuurd aanbd vr jeugdwerkers van een lkaal jeugdwerkinitiatief, dat aansluit bij de nden en beheften van het lkale initiatief en/f haar jeugdwerker(s). Het gaat hierbij m een intentineel leerprces aan de hand van persnlijke begeleiding waarbij de delen van de caching vraf wrden vastgelegd. Een caching duurt minimaal twee uur vr maximaal vier jeugdwerkers van hetzelfde lkaal jeugdwerkinitiatief. Intervisietraject: een specifieke verlegvrm met verschillende lkale jeugdwerkinitiatieven die lid zijn van de vereniging. Tijdens de intervisiemmenten wrden cncrete werkprblemen samen verhelderd en wrdt gezcht naar plssingen. Een lkaal jeugdwerkinitiatief neemt deel aan minimaal drie sessies van twee uur. Een aanbd met dezelfde jeugdwerkers, p dezelfde dag en p dezelfde plaats geldt als één sessie. Begeleidingen van lkale initiatieven wrden in aanmerking genmen als ze behren tt een van bvenstaande begeleidingsvrmen en indien ze face-t-face gebeuren. Jeugd: persnen jnger dan 31 jaar, f een deel van die bevlkingsgrep. 2

3 Gemeenten: enkel gemeenten uit het Nederlandse taalgebied en het tweetalig gebied Brussel-Hfdstad wrden in rekening gebracht. Brussel-Hfdstad telt vr deze mdule als één gemeente. Enkel de fficiële lijst van de gemeenten telt. 1 Deel- f fusiegemeenten wrden niet in aanmerking genmen als aparte gemeenten. Enkel het adres van de lkale jeugdwerkinitiatieven geldt als geldig adres. Begeleiders: zijn uder dan 16 jaar, hebben een actieve rl in het pedaggisch prces van en tijdens het initiatief. Het betreft hier enkel de begeleiders die aangesteld wrden vanuit de landelijk gerganiseerde jeugdvereniging. Op basis van welke stukken kan je de realisatie van deze mdule aantnen? De vereniging beschikt ver een dcument dat de lidmaatschapsvrwaarden en het aanbd mschrijft. Dit dcument is gepubliceerd (p de website, in een publicatie ). De vereniging beschikt ver een lijst van aangeslten lkale jeugdwerkinitiatieven met vermelding van de datum waarp het lidgeld is betaald. Bij elk van deze initiatieven geeft ze aan p welke manier ze deze initiatieven heeft begeleid: begeleiding p maat, individuele caching f een intervisietraject. Per initiatief dat ze p maat begeleidt, beschikt de vereniging ver een dcument waarin ze aantnt wat de begeleiding inhield (inhud en del), wie ze begeleidde (naam van het lkale jeugdwerkinitiatief en namen van de aanwezige jeugdwerkers van dat initiatief), waar en wanneer het drging (plaats, datum, begin- en einduur) en dr wie de begeleiding gebeurde (naam van de begeleider(s) vanuit de landelijk gerganiseerde vereniging en hun rl in deze begeleiding). Per individuele caching beschikt de vereniging ver een dcument waarin ze aantnt wat de caching inhield (inhud en del), wie ze cachte (naam van het lkale jeugdwerkinitiatief en de namen van de aanwezige jeugdwerkers van dat initiatief), waar en wanneer de caching drging (plaats, datum, begin- en einduur) en dr wie de caching gebeurde (naam van de begeleider(s) vanuit de landelijk gerganiseerde vereniging en hun rl in deze caching). Per intervisietraject beschikt de vereniging ver een dcument met een verzicht van de sessies (datum en plaats) en het pzet van het intervisietraject. Ze beschikt ver dcument waarmee ze per sessie kan aantnen wat deze inhield, wie er deelnam aan deze sessie (naam van de deelnemende lkale jeugdwerkinitiatieven 2 en van de aanwezige deelnemers van die initiatieven), he lang de sessie duurde (begin- en einduur) en wie de intervisie begeleidde (naam van de begeleider(s) vanuit de landelijk gerganiseerde jeugdvereniging en hun rl binnen dit traject). De vereniging beschikt k ver een schriftelijk verslag van de intervisie. 1 zie: 2 Elk lkaal jeugdwerkinitiatief neemt deel aan minimaal drie sessies van twee uur. 3

4 Mdule 2: Activiteitenaanbd vr de jeugd Uit het decreet en het uitveringsbesluit: Organiseren van minstens 1250 deelnemersuren (p jaarbasis) aan vrmende, ntspannende f infrmatieve initiatieven vr de jeugd waaraan deelgenmen wrdt p vrijwillige basis. De activiteiten hebben pedaggische deleinden en verlpen nder begeleiding en via een interactief prces. Organiseren van minstens 10 initiatieven met minstens 4 deelnemers per initiatief. De deelnemers kmen uit ten minste vier prvincies; Een meerdaags initiatief telt als 1 initiatief. Een initiatief duurt minstens 2 en hgstens 10 uur per dag. Vr elk van de 4 prvincies geldt dat de inwners uit die prvincie samen minstens 175 deelnemersuren realiseren. Vr het tweetalig gebied Brussel- hfdstad vlstaan 60 deelnemersuren. De initiatieven vlden aan de delstellingen van de landelijk gerganiseerde jeugdvereniging, zals bepaald in de statuten. Het aanbd is gedifferentieerd en wrdt gekenmerkt dr een pedaggische aanpak die blijkt uit de vrbereiding, het prgramma en de vrtgangscntrle. Het initiatief verlpt nder begeleiding. Per 15 deelnemers is er minstens 1 begeleider aanwezig. De begeleiders zijn minstens 16 jaar ud. In geval van samenwerking tussen verenigingen die p basis van het decreet werkingssubsidies ntvangen, kunnen vr de berekening van deelnemers- en vrmingsuren in deze mdule de gerealiseerde uren ver meer dan een vereniging verdeeld wrden. De verenigingen maken schriftelijke afspraken ver welke vereniging welke begeleiders inzet vr het initiatief in kwestie en de deelnemers- f vrmingsuren wrden verdeeld a rat van het aantal begeleiders dat de verenigingen inzetten. De schriftelijke afspraken wrden vraf aan de administratie bezrgd. Wanneer een vereniging deze mdule meerdere keren wil inbrengen vr haar erkenning f subsidiëring, dan realiseert ze per keer dat ze de mdule inbrengt 1250 deelnemersuren met deelnemers uit ten minste vier prvincies. Het minimumaantal initiatieven vermeerdert niet a rat van het aantal gerealiseerde mdules, maar blijft Omschrijving van de begrippen Een activiteit heeft een vrmend, ntspannend f infrmatief karakter. Al deze activiteiten - k de ntspannende - hebben pedaggische delstellingen, verlpen nder begeleiding en via een interactief prces. Daarm wrden fuiven, spaghetti-avnden, barbecues, enz. niet in aanmerking genmen (zie Memrie van Telichting). Jeugd: persnen jnger dan 31 jaar, f een deel van die bevlkingsgrep. 3 Het decreet schrijft niet vr he u binnen deze mdule de initiatieven dient te verdelen als u ze meerdere keren realiseert. U kan dan k vrij kiezen he u de gerealiseerde initiatieven verdeelt ver de mdules, p vrwaarde dat in elke mdule de vereiste nrmen wrden behaald. 4

5 Deelnemers: kinderen en jngeren die p vrijwillige basis deelnemen aan de activiteiten. Een persneelslid van de vereniging die de mdule realiseert wrdt niet meegerekend als deelnemer. Deelnemersuren: de duur in uren aan activiteiten vermenigvuldigd met het aantal aanwezige deelnemers. Enkel initiatieven waar minimaal vier deelnemers en per begeleider maximaal 15 deelnemers aanwezig zijn wrden in aanmerking genmen. De vrije mmenten (bijvrbeeld eetpauzes) en niet-activiteitenuren (inschrijvingen, nthaal en dergelijke) wrden niet meegerekend. Vr de berekening van het ttaal aantal deelnemersuren wrden de deelnemersuren van alle deelnemers meegenmen, dus k die van de deelnemers die niet in Vlaanderen f Brussel gedmicilieerd zijn. Deze laatste deelnemers kmen niet in aanmerking vr het aantnen van de prvinciale spreiding. Ze wrden wel meegeteld vr de cntrle inzake de begeleidersnrm. In geval van samenwerking tussen verenigingen die p basis van het decreet werkingssubsidies ntvangen, maken de verenigingen schriftelijke afspraken ver welke vereniging welke begeleiders inzet vr het initiatief in kwestie en de deelnemersuren wrden verdeeld a rat van het aantal begeleiders dat de verenigingen inzetten. Een vrbeeld: verenigingen A en B ntvangen beide werkingssubsidies p basis van het decreet en werken vr een activiteit samen. Vereniging A zet 2 begeleiders in, vereniging B zet 1 begeleider in, samen bereiken ze 30 deelnemers gedurende 5 uur. Vereniging A mag dan 100 deelnemersuren inbrengen, vereniging B slechts 50. Elk deelnemersuur kan dus maar één keer ingebracht wrden. Prvincies: vr de tewijzing van de deelnemers aan een bepaalde prvincie geldt hun dmicilieadres. Begeleiders: zijn uder dan 16 jaar, hebben een actieve rl in het pedaggisch prces van en tijdens het initiatief. Het betreft hier enkel de begeleiders die aangesteld wrden vanuit de landelijk gerganiseerde jeugdvereniging. Op basis van welke stukken kan je de realisatie van deze mdule aantnen? De vereniging kan vr elk initiatief dat ze wil inbrengen vr erkenning f subsidiëring een dcument vrleggen. Daarin tnt ze aan wat het initiatief inhield (inhud en del), waar en wanneer het drging (plaats, datum, begin- en einduur), heveel activiteitsuren ze hiermee realiseerde (p basis van een prgramma) en wie het initiatief begeleidde (naam en gebrtedatum van de begeleiders en hun pedaggische rl binnen het initiatief). Vr elk initiatief dient de vereniging ver een aanwezigheidslijst te beschikken, met vermelding van de naam van de aanwezige deelnemers, (de pstcde van) hun gemeente van dmicilie en hun gebrtedatum (f leeftijd). Indien het initiatief p vraag van een derde (zals bijvrbeeld een jeugddienst) gebeurt, kan een verklaring p eer van een vertegenwrdiger van deze rganisatie aanvaard wrden. De verklaring p eer bevat: de naam en functie van degene die de verklaring aflegt, de naam en datum van het initiatief waarver de verklaring wrdt afgelegd en het aantal deelnemers, samen met hun leeftijd en de gemeente waar de deelnemers gedmicilieerd zijn. Een verklaring p eer is gedateerd en ndertekend. Verklaringen p eer van de vereniging zelf f van haar begeleiders zijn uiteraard niet aanvaardbaar. Bij samenwerkingen tussen verenigingen die p basis van het decreet werkingssubsidies ntvangen maken deze verenigingen schriftelijke afspraken ver welke vereniging welke begeleiders inzet vr het initiatief in kwestie; de deelnemersuren wrden verdeeld a rat van de dr de verenigingen ingezette begeleiders. Deze schriftelijke afspraken wrden vraf aan de afdeling jeugd bezrgd. Mdule 3: Vrming van jeugdwerkers 5

6 Uit het decreet en het uitveringsbesluit: Organiseren van minstens 75 vrmingsuren (p jaarbasis) vr jeugdwerkers. Organiseren van minstens 10 initiatieven met minstens 4 deelnemers per initiatief; de deelnemers kmen uit ten minste 4 prvincies: Een meerdaags initiatief telt als 1 initiatief. Een initiatief duurt minstens 2. Hgstens 10 uur per dag wrdt in aanmerking genmen vr de berekening van de deelnemersuren in deze mdule. Vr elk van de 4 prvincies geldt dat de inwners uit die prvincie samen minstens 75 deelnemersuren realiseren. Vr het tweetalig gebied Brussel-Hfdstad vlstaan 25 deelnemersuren. De initiatieven hebben een duidelijk vrmend karakter vr de betrkken, eventueel tekmstige, jeugdwerkers. Ze zijn interactief pgebuwd en verlpen nder pedaggische begeleiding. De vrming vldet aan de delstellingen van de landelijk gerganiseerde jeugdvereniging, zals bepaald in haar statuten. Het aanbd is gedifferentieerd. Het initiatief heeft pedaggische delstellingen. De pedaggische aanpak blijkt uit de vrbereiding, het prgramma en de vrtgangscntrle. De initiatieven hebben een duidelijk vrmend karakter en zijn interactief pgebuwd. Het initiatief verlpt nder begeleiding. Per 15 deelnemers is er minstens 1 begeleider aanwezig. De begeleiders zijn minstens 16 jaar ud. In geval van samenwerking tussen verenigingen die p basis van het decreet werkingssubsidies ntvangen, kunnen vr het berekenen van deelnemers- en vrmingsuren in deze mdule de gerealiseerde uren ver meer dan één vereniging wrden verdeeld. De verenigingen maken schriftelijke afspraken ver welke vereniging welke begeleiders inzet vr het initiatief in kwestie; en de deelnemers- f vrmingsuren wrden verdeeld a rat van het aantal begeleiders dat de verenigingen inzetten. De schriftelijke afspraken wrden vraf aan de administratie bezrgd. Wanneer een vereniging deze mdule meerdere keren wil inbrengen vr haar erkenning f subsidiëring, dan realiseert ze per keer dat ze de mdule inbrengt 75 vrmingsuren met deelnemers uit ten minste 4 prvincies. Het minimumaantal initiatieven vermeerdert niet a rat van het aantal gerealiseerde mdules, maar blijft Omschrijving van de begrippen Een vrmende activiteit zrgt ervr dat de kennis en inzichten die deelnemers krijgen, k kunnen tegepast wrden dr de deelnemers. Jeugd: persnen jnger dan 31 jaar, f een deel van die bevlkingsgrep. 4 Het decreet schrijft niet vr he u binnen deze mdule de initiatieven dient te verdelen als u ze meerdere keren realiseert. U kan dan k vrij kiezen he u de gerealiseerde initiatieven verdeelt ver de mdules, p vrwaarde dat in elke mdule de vereiste nrmen wrden behaald en de spreiding wrdt gerealiseerd. 6

7 Jeugdwerker: elke persn die verantwrdelijkheid p zich neemt in jeugdwerk en aantnbare ervaring heeft, f inspanningen levert p het vlak van schling f vrming met betrekking tt het jeugdwerk. Vrmingsuren: de duur van de vrming, uitgedrukt in uren. De vrije mmenten (bijvrbeeld eetpauzes) en niet-vrmende activiteiten wrden hierbij niet meegerekend. In geval van samenwerking tussen verenigingen die p basis van het decreet werkingssubsidies ntvangen, kunnen de gerealiseerde vrmingsuren ver meer dan een vereniging wrden verdeeld. De deelnemersuren wrden verdeeld a rat van het aantal begeleiders dat de vereniging inzetten. Een vrbeeld: verenigingen A en B ntvangen beide werkingssubsidies p basis van het decreet en werken vr een vrming van jeugdwerkers samen. Vereniging A zet 2 begeleiders in, vereniging B zet 1 begeleider in, samen bereiken ze 30 deelnemers gedurende 6 uur. Vereniging A mag dan 4 vrmingsuren en 120 deelnemersuren inbrengen, vereniging B 2 vrmingsuren en 60 deelnemersuren. Elk vrmings- f deelnemersuur kan dus maar één keer ingebracht wrden. Prvincies: vr de tewijzing van de deelnemers aan een bepaalde prvincie geldt hun dmicilieadres. Deelnemersuren: het aantal aanwezige deelnemers (minstens 4 deelnemers per initiatief, minstens 1 begeleider per 15 deelnemers) vermenigvuldigd met de vrmingsuren. Vr de berekening van het ttaal aantal deelnemersuren wrden de deelnemersuren van alle deelnemers meegenmen, dus k die van de deelnemers die niet in Vlaanderen f Brussel gedmicilieerd zijn. Deze laatste deelnemers kmen niet in aanmerking vr het aantnen van de prvinciale spreiding. Ze wrden wel meegeteld vr de cntrle inzake de begeleidersnrm. Begeleiders: zijn uder dan 16 jaar, hebben een actieve rl in het pedaggisch prces van en tijdens het initiatief. Het betreft hier enkel de begeleiders die aangesteld wrden vanuit de landelijk gerganiseerde jeugdvereniging. Op basis van welke elementen kan je de realisatie van deze mdule aantnen? De vereniging kan vr elk initiatief dat ze wil inbrengen vr erkenning f subsidiëring een dcument vrleggen waarin ze aantnt wat het initiatief inhield (inhud en del), waar en wanneer het drging (plaats, datum, begin- en einduur), p wie ze zich richt met dit initiatief (krte beschrijving van de delgrep), heveel vrmingsuren ze hiermee realiseerde (p basis van prgramma) en wie het initiatief begeleidde (naam en gebrtedatum van de begeleiders en hun pedaggische rl binnen het initiatief). Per initiatief dient de vereniging ver een aanwezigheidslijst te beschikken, met vermelding van de naam van de aanwezige deelnemers en (de pstcde van) hun gemeente van dmicilie. Bij samenwerkingen tussen verenigingen die p basis van het decreet werkingssubsidies ntvangen maken deze verenigingen schriftelijke afspraken ver welke vereniging welke begeleiders inzet vr het initiatief in kwestie; de vrmings- en deelnemersuren wrden verdeeld a rat van het aantal begeleiders dat de verenigingen inzetten. Deze schriftelijke afspraken wrden vraf aan de afdeling Jeugd bezrgd. 7

8 Overzicht cmbinatiemgelijkheden mdules landelijk gerganiseerde jeugdverenigingen - Vr een erkenning als landelijk gerganiseerde jeugdvereniging (minstens 6 mdules): maximumaantal mdule 1 3 mdule 2 6 mdule Vr een subsidiëring als landelijk gerganiseerde jeugdvereniging (minstens 3 mdules): maximumaantal Mdule 1 2 mdule 2 3 mdule 3 3 Binnen bvenstaande marges kan de vereniging zelf bepalen welke mdules ze wenst in te brengen en he vaak ze deze inbrengt vr de handhaving van haar subsidiëring f erkenning. In de verslaggeving is het vldende m 3 respectievelijk 6 mdules p te nemen. 8

Leidraad voor het aantonen van de modules als vereniging informatie en participatie

Leidraad voor het aantonen van de modules als vereniging informatie en participatie Departement Cultuur, Jeugd, Sprt en Media Afdeling Jeugd Arenbergstraat 9 1000 Brussel subsidiedssierjeugd@cjsm.vlaanderen.be Leidraad vr het aantnen van de mdules als vereniging infrmatie en participatie

Nadere informatie

Leidraad voor het opmaken van het werkingsverslag van een landelijk georganiseerde jeugdvereniging

Leidraad voor het opmaken van het werkingsverslag van een landelijk georganiseerde jeugdvereniging Departement Cultuur, Jeugd, Sprt en Media Afdeling Jeugd Arenbergstraat 9 1000 Brussel subsidiedssierjeugd@cjsm.vlaanderen.be Leidraad vr het pmaken van het werkingsverslag van een landelijk gerganiseerde

Nadere informatie

Oproep erkenning en subsidiëring van groepsgericht aanbod. opvoedingsondersteuning door vrijwilligers

Oproep erkenning en subsidiëring van groepsgericht aanbod. opvoedingsondersteuning door vrijwilligers Oprep erkenning en subsidiëring van grepsgericht aanbd pvedingsndersteuning dr vrijwilligers In het kader van het versterken van aanbd pvedingsndersteuning in de Huizen van het Kind lanceert Kind en Gezin

Nadere informatie

Subsidietoetsingskader VVE gemeente Raalte 2015. Doelstelling subsidie:

Subsidietoetsingskader VVE gemeente Raalte 2015. Doelstelling subsidie: Subsidietetsingskader VVE gemeente Raalte 2015 Delstelling subsidie: Op grnd van de Wet OKE (Ontwikkelingskansen dr kwaliteit en educatie zijn gemeenten verantwrdelijk vr de Vrschlse educatie. Gemeenten

Nadere informatie

KINDEREN EN JONGEREN.

KINDEREN EN JONGEREN. SubsidiereglementJEUGDWERK VOOR MAATSCHAPPELIJK KWETSBARE KINDEREN EN JONGEREN. Art. 1 : Delstelling Dit reglement begt de financiële ndersteuning van rganisaties die jeugdwerk aanbieden aan maatschappelijk

Nadere informatie

FAQ Innovatieve bedrijfsnetwerken versie 18 november 2015

FAQ Innovatieve bedrijfsnetwerken versie 18 november 2015 FAQ Innvatieve bedrijfsnetwerken versie 18 nvember 2015 Wanneer kan het IBN effectief van start gaan? De steun aan een innvatiecluster kan p zijn vregst starten p de eerste werkdag van de maand die vlgt

Nadere informatie

Aanvraag verlening eenmalige subsidie gemeente Wageningen

Aanvraag verlening eenmalige subsidie gemeente Wageningen Aanvraag verlening eenmalige subsidie gemeente Wageningen Dit aanvraagfrmulier is bedeld vr een eenmalige subsidie. Een eenmalige subsidie wrdt verleend vr een eenmalige activiteit f ander incidenteel

Nadere informatie

Beleidsregels voorziening jobcoaching Participatiewet 2015

Beleidsregels voorziening jobcoaching Participatiewet 2015 Beleidsregels vrziening jbcaching Participatiewet 2015 1-7-2015 Jbcaching Reginale beleidsregels jbcaching Participatiewet regi Achterhek Inleiding Jbcaching gaat ver het ndersteunen van mensen bij het

Nadere informatie

6 verschillende systemen derdebetaler

6 verschillende systemen derdebetaler 6 verschillende systemen derdebetaler Systeem 1: prcentuele tussenkmsten p abnnementen Systeem 2: tussenkmst p kaarten Systeem 3: tussenkmst p biljetten Systeem 4: gratis netabnnement vr bepaalde leeftijdscategrieën

Nadere informatie

REGLEMENT: VERDELING WERKINSSUBSIDIES ALGEMENE OMKADERING. Artikel 1 - algemene omschrijving

REGLEMENT: VERDELING WERKINSSUBSIDIES ALGEMENE OMKADERING. Artikel 1 - algemene omschrijving REGLEMENT: VERDELING WERKINSSUBSIDIES I ALGEMENE OMKADERING Artikel 1 - algemene mschrijving De tekenning van de financiële en materiële steun is afhankelijk van het jaarlijks uittrekken van de daarte

Nadere informatie

Handleiding. Het opstellen van een diaconaal beleidsplan

Handleiding. Het opstellen van een diaconaal beleidsplan Handleiding Het pstellen van een diacnaal beleidsplan Versie 1.0 Generale diacnale cmmissie Datum: augustus 2015 Generale diacnale cmmissie Vendelier 51-D 3905 PC VEENENDAAL Telefn (0318) 505541 Website:

Nadere informatie

Werken met uitzendkrachten

Werken met uitzendkrachten Uitzendkrachten-Werken met uitzendkrachten-telichting 1/8 Werken met uitzendkrachten Uitzendkrachten zijn werknemers die vallen nder twee srten werkgevers. Enerzijds heeft men de werkgever van de uitzendkracht

Nadere informatie

Maatschappelijke Stage

Maatschappelijke Stage Maatschappelijke Stage 2 Inhud 1. Wat is MAS? 1.1 MAS algemeen. 1.2 MAS p het Gren van Prinstererlyceum 1.3 Deadlines 2. Stage zeken 2.1 De stage cördinatr p schl. 2.2 Masactief 3. De frmulieren 3.1 Aanvraagfrmulier

Nadere informatie

een huurwoning of een zelfstandige wooneenheid van een woningcorporatie of

een huurwoning of een zelfstandige wooneenheid van een woningcorporatie of Inschrijfvrwaarden Wnnet Haaglanden Algemene bepalingen 1. De algemene inschrijfvrwaarden zijn van tepassing p alle inschrijvingen van wningzekenden in het wningzekendenregister van Wnnet-Haaglanden.nl

Nadere informatie

Aanvraagformulier evenementen

Aanvraagformulier evenementen Aanvraagfrmulier evenementen Aan de hand van dit dcument kan u al de ndige gegevens en aanvragen bezrgen aan het feestlket van de gemeente Lepldsburg. LET OP: dit frmulier is enkel vr de vergunningen die

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden. Artikel 1 Definities

Algemene Voorwaarden. Artikel 1 Definities Algemene Vrwaarden Dit zijn de Algemene Vrwaarden van Fiets Clinics Nederland, gevestigd: Waalbandijk 20, 6541AJ Nijmegen. Op alle prducten van Fiets Clinics Nederland zijn deze Algemene Vrwaarden van

Nadere informatie

REGLEMENTERING Jeugdfonds zwemsport 2016

REGLEMENTERING Jeugdfonds zwemsport 2016 REGLEMENTERING Jeugdfnds zwemsprt 2016 1.Inleiding In samenwerking met de Vlaamse Gemeenschap en BLOSO werd in 2012 dr de Vlaamse Zwemfederatie het Jeugdfnds Zwemsprt pgericht. Dit jeugdsprtprject zal

Nadere informatie

DOCUMENT VEEL GESTELDE VRAGEN

DOCUMENT VEEL GESTELDE VRAGEN DOCUMENT VEEL GESTELDE VRAGEN Met ik mijn kind aanmelden? Als u uw kind niet aanmeldt, kunt u het pas vanaf de eerste schldag van mei 2014 inschrijven vr het schljaar 2014-2015 in een Dilbeekse kleuter

Nadere informatie

Toelichting bij het Criterium Vlaams-Brabant (CVB)

Toelichting bij het Criterium Vlaams-Brabant (CVB) Telichting bij het Criterium Vlaams-Brabant (CVB) Uitgangspunten Het Criterium Vlaams-Brabant (CVB)is de pvlger van het B-Circuit. De hfdredenen vr deze wijziging zijn: Het Prvinciaal Bestuur stelt vast

Nadere informatie

Aanmeldformulier cursus

Aanmeldformulier cursus Aanmeldfrmulier cursus Cursus Prijs Gegevens Deelnemer Geslacht Achternaam* Vrletter(s)* Repnaam* Man / Vruw Gebrtedatum* Gebrtegemeente* Gebrteland* Burgerservicenummer* Berep / Functie Adresgegevens

Nadere informatie

Aanvraagformulier subsidieregeling woonboten

Aanvraagformulier subsidieregeling woonboten Klant, Markt & Relaties Planadvies & Vergunningen v.201102 Aanvraagfrmulier subsidieregeling wnbten De aanvraag wrdt ingediend p grnd van de Subsidieregeling rilering wnbten AGV, 22 mei 2008, nr. AB 08/018;

Nadere informatie

Talentenmap. Ervaringsbewijs Sociaal Tolk. Naam en voornaam:.. Rijksregisternummer: Datum opmaak:

Talentenmap. Ervaringsbewijs Sociaal Tolk. Naam en voornaam:.. Rijksregisternummer: Datum opmaak: Talentenmap Ervaringsbewijs Sciaal Tlk Naam en vrnaam:.. Rijksregisternummer: Datum pmaak: A. Vrbereiding van de kandidaat U vraagt een ervaringsbewijs sciaal tlk aan. Hier vlgen enkele vragen die u vrbereiden

Nadere informatie

Aanvraagformulier structurele prestatiesubsidie (sport)verenigingen 2018

Aanvraagformulier structurele prestatiesubsidie (sport)verenigingen 2018 Aanvraagfrmulier structurele prestatiesubsidie (sprt)verenigingen 2018 Wanneer u in aanmerking wilt kmen vr een subsidie van de gemeente Sliedrecht kunt u dit aanvraagfrmulier invullen en ndertekend verzenden

Nadere informatie

Klik op een van onderstaande linken om direct naar het betreffende onderdeel te gaan:

Klik op een van onderstaande linken om direct naar het betreffende onderdeel te gaan: Klik p een van nderstaande linken m direct naar het betreffende nderdeel te gaan: aansluiting BDB (inclusief BKE) p nderwijs- en persneelsbeleid pzet leertraject BDB (inclusief BKE) tetsing en berdeling

Nadere informatie

LOGBOEK van: klas: 1

LOGBOEK van: klas: 1 LOGBOEK van: klas: 1 Inhudspgave Inleiding en inhud van het lgbek Wat is de maatschappelijke stage? Delen van de maatschappelijke stage Waar de je maatschappelijke stage? Kaders waarbinnen de maatschappelijke

Nadere informatie

INFORMATIE UITWISSELING TUSSEN UITZENDBUREAUS IVM VEILIGHEID EN

INFORMATIE UITWISSELING TUSSEN UITZENDBUREAUS IVM VEILIGHEID EN RVB10004.dc 1/5 RVB 2010/04 INFORMATIE UITWISSELING TUSSEN UITZENDBUREAUS IVM VEILIGHEID EN Situering GEZONDHEID OP HET WERK : EEN GESTRUCTUREERDE AANPAK Preventie en Interim heeft in 2008, in het kader

Nadere informatie

Zijn in de aanvraag bijlagen genoemd en zijn die bijgevoegd? Zo ja, welke? Nummer desgewenst de bijlagen.

Zijn in de aanvraag bijlagen genoemd en zijn die bijgevoegd? Zo ja, welke? Nummer desgewenst de bijlagen. Checklist berdeling adviesaanvraag 1. De adviesaanvraag Heeft de r een adviesaanvraag gehad? Let p: een rapprt is in principe geen adviesaanvraag. Met een adviesaanvraag wrdt bedeld: het dr de ndernemer

Nadere informatie

Inschrijfvoorwaarden. Inschrijfprotocol regio Haaglanden. Algemene bepalingen

Inschrijfvoorwaarden. Inschrijfprotocol regio Haaglanden. Algemene bepalingen Inschrijfvrwaarden Inschrijfprtcl regi Haaglanden Algemene bepalingen 1. De algemene inschrijfvrwaarden zijn van tepassing p alle inschrijvingen van wningzekenden in het wningzekendenregister van Wnnet-Haaglanden.nl

Nadere informatie

pgb-uitvoeringsplan Zijn er meerdere gezinsleden die gebruik maken van een pgb? Maakt u dan een uitvoeringsplan voor het hele gezin.

pgb-uitvoeringsplan Zijn er meerdere gezinsleden die gebruik maken van een pgb? Maakt u dan een uitvoeringsplan voor het hele gezin. pgb-uitveringsplan U wilt vr uzelf f vr een ander met een persnsgebnden budget (pgb) ndersteuning inkpen. Een van de vrwaarden m vr een pgb in aanmerking te kmen is dat u een uitveringsplan maakt. In het

Nadere informatie

LEIDRAAD VOORT- GANGSRAPPORTAGE 2017 LANDELIJK GEORGANISEERDE JEUGDVERENIGINGEN

LEIDRAAD VOORT- GANGSRAPPORTAGE 2017 LANDELIJK GEORGANISEERDE JEUGDVERENIGINGEN Afdeling Jeugd Arenbergstraat 9 1000 Brussel Contactpersoon: Hilde Van dyck E-mail: subsidiedossierjeugd@cjsm.vlaanderen.be LEIDRAAD VOORT- GANGSRAPPORTAGE 2017 LANDELIJK GEORGANISEERDE JEUGDVERENIGINGEN

Nadere informatie

Accreditatieprocedure Nederlandse Vereniging voor Technische Geneeskunde

Accreditatieprocedure Nederlandse Vereniging voor Technische Geneeskunde Nederlandse Vereniging vr Technische Geneeskunde p/a Technische Geneeskunde Carré CR 3.635 Pstbus 217 7500 AE ENSCHEDE Accreditatieprcedure Nederlandse Vereniging vr Technische Geneeskunde Versie: 27-12-2013

Nadere informatie

FAQ : Projectoproep AAZW

FAQ : Projectoproep AAZW FAQ : Prjectprep AAZW 2015-2017 Vragen Antwrden Wat betekent: «De mdaliteiten vr de drverwijzing en werking zullen later wrden bepaald in een bijlage bij de vereenkmst» (lastenbek, artikel 3.1.3., p. 13.)

Nadere informatie

Reglement betreffende een Provinciale herkenbaarheid bij elke vorm van provinciale subsidie.

Reglement betreffende een Provinciale herkenbaarheid bij elke vorm van provinciale subsidie. Reglement betreffende een Prvinciale herkenbaarheid bij elke vrm van prvinciale subsidie. DE PROVINCIERAAD VAN WEST - VLAANDEREN, Overwegende dat het belang van de prvinciale herkenbaarheid, naar aanleiding

Nadere informatie

6. Opleidingskader voor de procesopleiding Informatiemanagement

6. Opleidingskader voor de procesopleiding Informatiemanagement 6. Opleidingskader vr de prcespleiding Infrmatiemanagement In het prject GROOTER wrden nder andere een aantal pleidingskaders ntwikkeld vr prcessen nder Bevlkingszrg. Hiernder wrdt het pleidingskader vr

Nadere informatie

Specifieke lerarenopleiding

Specifieke lerarenopleiding Specifieke lerarenpleiding Aanvraag tt vrijstelling van een f meerdere mdules. Algemene infrmatie De directie van het centrum kan vrijstellingen van pleidingsnderdelen (mdules) verlenen. Deze kunnen leiden

Nadere informatie

Stedelijk reglement betreffende de toekenning van toelagen aan jeugdhuizen

Stedelijk reglement betreffende de toekenning van toelagen aan jeugdhuizen Stedelijk reglement betreffende de tekenning van telagen aan jeugdhuizen Gedgekeurd in de gemeenteraad van 25 nvember 2013 Bekendgemaakt p 28 nvember 2013 Art. 1 - Vrwerp Binnen de perken van de kredieten,

Nadere informatie

Richtlijnen functioneringsgesprek evangelist. Versie 1.0

Richtlijnen functioneringsgesprek evangelist. Versie 1.0 Richtlijnen functineringsgesprek evangelist Versie 1.0 Datum: mei 2015 1. Inleiding In deze brchure krijgt u een praktische handreiking met betrekking tt het huden van een functineringsgesprek met een

Nadere informatie

Rapport. Bekend maakt bemind Onderzoek naar de bekendheid van en waardering voor het Expertisecentrum Veilige Publieke Taak

Rapport. Bekend maakt bemind Onderzoek naar de bekendheid van en waardering voor het Expertisecentrum Veilige Publieke Taak Rapprt Bekend maakt bemind Onderzek naar de bekendheid van en waardering vr het Expertisecentrum Veilige Publieke Taak Over het CAOP Het CAOP is hét kennis- en dienstencentrum p het gebied van arbeidszaken

Nadere informatie

De burgemeester, het college en de raad van de gemeente Muiden;

De burgemeester, het college en de raad van de gemeente Muiden; Vrbeeld handvest De burgemeester, het cllege en de raad van de gemeente Muiden; Gelet p artikel 169, tweede en derde lid, en artikel 180, tweede en derde lid, Gemeentewet; Hebben de vlgende uitgangspunten

Nadere informatie

Tussenrapportage: plan van aanpak raadsenquête grondexploitatie Duivenvoordecorridor.

Tussenrapportage: plan van aanpak raadsenquête grondexploitatie Duivenvoordecorridor. Tussenrapprtage: plan van aanpak raadsenquête grndexplitatie Duivenvrdecrridr. Enquêtecmmissie grndexplitatie Duivenvrdecrridr 16 februari 2015 Inhudspgave: 1. Inleiding 2. Organisatie 3. Verfijning nderzeksvraag

Nadere informatie

Openbare raadpleging over de evaluatie van de Europese strategie inzake handicaps 2010/2020

Openbare raadpleging over de evaluatie van de Europese strategie inzake handicaps 2010/2020 Openbare raadpleging ver de evaluatie van de Eurpese strategie inzake handicaps 2010/2020 Er zijn in de EU ngeveer 80 miljen mensen met een handicap. Vr deze mensen is het, dr allerlei belemmeringen, vaak

Nadere informatie

Wat. Concept in Belgie. UEFA Grassroots Day

Wat. Concept in Belgie. UEFA Grassroots Day UEFA Grassrts Day Wat De UEFA Champins League finale is altijd een speciale gelegenheid in de vetbalkalender. Miljenen vetballiefhebbers kijken uit naar het prnkstuk van het kampienenbal. Vr het 3 de jaar

Nadere informatie

We willen de ouders nogmaals informeren dat de kribbe gesloten zal zijn op donderdag 30 april 2015 (bijscholing).

We willen de ouders nogmaals informeren dat de kribbe gesloten zal zijn op donderdag 30 april 2015 (bijscholing). Brussel, 13 april 2015 Beste uders, Graag cntrleren we f alle gegevens die we van de gezinnen hebben ng steeds crrect zijn. Een gsm- f vast telefnnummer, emailadres, werkgever (en dus telefnnummer) f pstadres

Nadere informatie

HANDLEIDING: AANVRAAG VOOR EEN SUBSIDIE IN HET ZUIDEN INVULFORMULIER

HANDLEIDING: AANVRAAG VOOR EEN SUBSIDIE IN HET ZUIDEN INVULFORMULIER 1 JUNI 2015 HANDLEIDING: AANVRAAG VOOR EEN SUBSIDIE IN HET ZUIDEN INVULFORMULIER SEYS VEERLE PROVINCIEBESTUUR WEST-VLAANDEREN Hug Verriesstraat 22 8800 ROESELARE Vrwrd Sinds 1971 ndersteunt de prvincie

Nadere informatie

Paasvakantie 2013. Basisscholen Drongen

Paasvakantie 2013. Basisscholen Drongen Paasvakantie 2013 Basisschlen Drngen De basisschlen van de deelgemeente Drngen rganiseren een netverschrijdende vakantiepvang. We rganiseren in de 2 e Idee Kids vzw. week van de paasvakantie themaweken

Nadere informatie

Model-veiligheidsplan

Model-veiligheidsplan Mdel-veiligheidsplan Inleiding Vr evenementen waarbij meer dan 500 bezekers p hetzelfde mment aanwezig zijn en die plaatsvinden in de penlucht f een tent is een veiligheidsplan verplicht. Bij de verige

Nadere informatie

LEIDRAAD INTERPROVINCIALE JEUGDOPLEIDINGSTORNOOIEN versie 23 april 2014

LEIDRAAD INTERPROVINCIALE JEUGDOPLEIDINGSTORNOOIEN versie 23 april 2014 LEIDRAAD INTERPROVINCIALE JEUGDOPLEIDINGSTORNOOIEN versie 23 april 2014 1. ALGEMEEN De interprvinciale jeugdpleidingstrnien zijn trnien waar de diverse selectiegrepen van de vijf Vlaamse prvincies tegen

Nadere informatie

PROJECT JEUGDSPORTFONDS SEIZOEN 2014-2015

PROJECT JEUGDSPORTFONDS SEIZOEN 2014-2015 PROJECT JEUGDSPORTFONDS SEIZOEN 2014-201 Net als de vrige jaren geven we de clubs de kans infrmatie ver hun jeugdwerking dr te geven aan de Vlaamse Vlleybalbnd (VVB). Op basis van criteria waaraan de clubs

Nadere informatie

Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE) Winterswijk 2013-2018

Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE) Winterswijk 2013-2018 Vr- en Vregschlse Educatie (VVE) Winterswijk 2013-2018 1. Inleiding Vr- en Vregschlse Educatie, als nderdeel van het bredere beleidsterrein nderwijsachterstandbeleid, wrdt sinds 2002 in Winterswijk vrmgegeven.

Nadere informatie

Middelen Financiële middelen o De organisatie heeft een actueel beleid met betrekking tot het verkrijgen van de benodigde financiële middelen.

Middelen Financiële middelen o De organisatie heeft een actueel beleid met betrekking tot het verkrijgen van de benodigde financiële middelen. Categrie C Per aspect van het framewrk zijn nrmen pgesteld. Vetgedrukt zijn de verplichte nrmen. Organisaties die nder categrie C vallen, zullen verder zijn met het implementeren van kwaliteitssystemen

Nadere informatie

Toepassing vrijstelling energiebelasting 2012 i.v.m. opwekken elektriciteit

Toepassing vrijstelling energiebelasting 2012 i.v.m. opwekken elektriciteit Verklaring Warmte Kracht Kppeling (WKK) Tepassing vrijstelling energiebelasting 2012 i.v.m. pwekken elektriciteit De afnemer: Bedrijfsnaam : Plaats : Klantnummer : BTW-nummer : verklaart hierbij ten beheve

Nadere informatie

INTERNATIONALE SAMENWERKING AANVRAAGFORMULIER Infotoelagen voor sensibiliserende en educatieve activiteiten

INTERNATIONALE SAMENWERKING AANVRAAGFORMULIER Infotoelagen voor sensibiliserende en educatieve activiteiten INTERNATIONALE SAMENWERKING AANVRAAGFORMULIER Inftelagen vr sensibiliserende en educatieve activiteiten Stad Aalst wenst niet enkel prjecten in andere landen te steunen, maar wil k de Aalstenaars warm

Nadere informatie

Academiejaar 2013-2014

Academiejaar 2013-2014 Arteveldehgeschl Dienst studieadvies Hgprt 15 9000 Gent Tel. 09/234 90 30 studieadvies@arteveldehs.be Gids vr studenten: studie en werk/ndernemerschap/kunst/plitiek/ studentenvertegenwrdiging/sciale f

Nadere informatie

Aanvraagformulier subsidie Provincie Zeeland

Aanvraagformulier subsidie Provincie Zeeland Aanvraagfrmulier subsidie Prvincie Zeeland NAAM ACTIVITEIT / PROJECT Naam GEGEVENS AANVRAGER Naam instelling Adres Instelling Pstcde en wnplaats IBAN-nummer BIC-cde Cntactpersn Functie cntactpersn Telefnnummer

Nadere informatie

CPR305/2011/EU VERORDENING BOUWPRODUCTEN

CPR305/2011/EU VERORDENING BOUWPRODUCTEN XCDC Trading & Cnsultancy B.V.B.A. B-8780 Ostrzebeke 1. Algemeen CPR305/2011/EU VERORDENING BOUWPRODUCTEN Vanaf 1 st juli 2014 is de CE MARKERING van buwprducten die nder een geharmniseerde nrm vallen,

Nadere informatie

Aanvraagformulier tegemoetkoming kosten kinderopvang

Aanvraagformulier tegemoetkoming kosten kinderopvang Aanvraagfrmulier tegemetkming ksten kinderpvang INWONER van: GEMEENTE HOUTEN GEMEENTE IJSSELSTEIN GEMEENTE LOPIK GEMEENTE NIEUWEGEIN GEMEENTE VIANEN Persnlijke gegevens Uzelf Naam en vrletters Adres: pstcde

Nadere informatie

Werkblad ontwikkelwijzer Gouden Standaard

Werkblad ontwikkelwijzer Gouden Standaard Werkblad ntwikkelwijzer Guden Standaard Beeld van de leerling Vraag Opmerkingen/antwrden Actie He brengen wij nze leerlingen in beeld? (met g p telating tt gymnasiumstrm) Op welke manier maken wij ptimaal

Nadere informatie

AANVRAAGFORMULIER Tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten 2015

AANVRAAGFORMULIER Tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten 2015 Tegemetkming chrnisch zieken en Inwners van de gemeente Wudenberg met een laag inkmen en die chrnisch ziek f gehandicapt zijn, ntvangen mgelijk een financiële bijdrage. In dit aanvraagfrmulier staan de

Nadere informatie

LEIDRAAD VOORT- GANGSRAPPORTAGE 2016 LANDELIJK GEORGANISEERDE JEUGDVERENIGINGEN

LEIDRAAD VOORT- GANGSRAPPORTAGE 2016 LANDELIJK GEORGANISEERDE JEUGDVERENIGINGEN Afdeling Jeugd Arenbergstraat 9 1000 Brussel Contactpersoon: Hilde Van dyck E-mail: subsidiedossierjeugd@cjsm.vlaanderen.be LEIDRAAD VOORT- GANGSRAPPORTAGE 2016 LANDELIJK GEORGANISEERDE JEUGDVERENIGINGEN

Nadere informatie

Lokale participatieregeling

Lokale participatieregeling Lkale participatieregeling 1. Algemene principes p het vlak van participatief bestuur p schl Schlbesturen en alle nderwijsparticipanten (persneel, uders, leerlingen) hebben een zrgplicht m verschillende

Nadere informatie

1. INLEIDING. 1.1. Definitie jeugdwerkinitiatieven. 1.2. Erkenning van jeugdwerkinitiatieven

1. INLEIDING. 1.1. Definitie jeugdwerkinitiatieven. 1.2. Erkenning van jeugdwerkinitiatieven 1. INLEIDING 1.1. Definitie jeugdwerkinitiatieven Jeugdwerk: sciaal-cultureel werk p basis van niet cmmerciële delen vr f dr kinderen en jngeren van drie tt en met dertig jaar, in de vrije tijd, nder educatieve

Nadere informatie

Subsidiereglement Steenokkerzeel 2016

Subsidiereglement Steenokkerzeel 2016 Subsidiereglement Steenkkerzeel 2016 Hfdstuk 1: Algemene bepalingen Artikel 1 Binnen de perken van de kredieten, daarte gedgekeurd p de gemeentebegrting en rekening hudende met de gebden mgelijkheden m

Nadere informatie

Pedagogische Civil Society

Pedagogische Civil Society Pedaggische Civil Sciety Nieuwkmer in het cntinuüm van pvedndersteuning? 4 juni 2010 Drs. Cécile Winkelman Irene Sies, MSc Welkm Drs. Cécile Winkelman Irene Sies, MSc Werkzaam bij SO&T: kwaliteit in Opveden

Nadere informatie

Aanvraagformulier tegemoetkoming kosten kinderopvang

Aanvraagformulier tegemoetkoming kosten kinderopvang Aanvraagfrmulier tegemetkming ksten kinderpvang INWONER van: GEMEENTE HOUTEN GEMEENTE IJSSELSTEIN GEMEENTE LOPIK GEMEENTE NIEUWEGEIN GEMEENTE VIANEN Persnlijke gegevens Uzelf Naam en vrletters Adres: pstcde

Nadere informatie

Analytische boekhouding

Analytische boekhouding Analytische Bekhuding Analytische bekhuding 1 Vrbereiding... 2 1.1 Dssier instellingen... 2 1.2 Analytische rekeningen maken... 3 2 Analytisch beken... 4 2.1 Kppeling... 5 2.2 Bekingsvrstellen (mdellen)...

Nadere informatie

Mijn egov-rollenbeheer Handleiding voor Roltoekenningsgebruikers

Mijn egov-rollenbeheer Handleiding voor Roltoekenningsgebruikers Mijn egv-rllenbeheer Handleiding vr Rltekenningsgebruikers Versie 1 11 december 2013 Inhud 1 Over deze handleiding... 3 1.1 Vr wie... 3 1.2 Gebruik icnen... 3 2 Veelgebruikte termen en definities... 4

Nadere informatie

Verkorte Handleiding Versie Medewerker Januari 2013

Verkorte Handleiding Versie Medewerker Januari 2013 Verkrte Handleiding Versie Medewerker Januari 2013 Starten met OTIB-skillsmanager OTIB-skillsmanager is een instrument m het gesprek dat u gaat veren met uw leidinggevende vr te bereiden. U wrdt gevraagd

Nadere informatie

Onderwerp Vervolg Programma Eigen Kracht - het stimuleren van laagopgeleide vrouwen naar werk

Onderwerp Vervolg Programma Eigen Kracht - het stimuleren van laagopgeleide vrouwen naar werk Cllegevrstel Openbaar Onderwerp Vervlg Prgramma Eigen Kracht - het stimuleren van laagpgeleide vruwen naar werk Prgramma / Prgrammanummer Werk & Inkmen / 1061 BW-nummer Prtefeuillehuder T. Tankir Samenvatting

Nadere informatie

Deel 1. Procedure voor het indienen van een schakelprogramma

Deel 1. Procedure voor het indienen van een schakelprogramma Deel 1. Prcedure vr het indienen van een schakelprgramma Waarm een schakelprgramma? Vr telating tt de pstinitiële master pleiding Kwaliteit en veiligheid in de patiëntenzrg is een geaccrediteerd master

Nadere informatie

AANVRAAGDOSSIER SUBSIDIEREGLEMENT voor erkende Kortenbergse cultuurverenigingen ACTIVITEITEN

AANVRAAGDOSSIER SUBSIDIEREGLEMENT voor erkende Kortenbergse cultuurverenigingen ACTIVITEITEN AANVRAAGDOSSIER SUBSIDIEREGLEMENT vr erkende Krtenbergse cultuurverenigingen ACTIVITEITEN 2016-2017 Belangrijk: - Lees grndig het subsidiereglement (zie bijlage) na. Dit is de algemene basis waarp het

Nadere informatie

Meldcode huiselijk geweld en. kindermishandeling

Meldcode huiselijk geweld en. kindermishandeling Meldcde huiselijk geweld en kindermishandeling OMO Schlengrep De Langstraat 10 maart 2014 Gedgekeurd in MR d.d. 17-3-2014 Meldcde huiselijk geweld en kindermishandeling De schlleiding van OMO Schlengrep

Nadere informatie

Klachtenbeleid Stichting KOM Kinderopvang

Klachtenbeleid Stichting KOM Kinderopvang Klachtenbeleid Stichting KOM Kinderpvang KOM Kinderpvang verzrgt kinderpvang vr kinderen in de leeftijdsgrep 0 tt en met 12 jaar. Alle medewerkers van de stichting zetten zich vlledig in m kwalitatief

Nadere informatie

V-ICT-OR begeleidt besturen in hun informatiehuishouding voor optimaal verloop van samenvoeging gemeente en OCMW

V-ICT-OR begeleidt besturen in hun informatiehuishouding voor optimaal verloop van samenvoeging gemeente en OCMW V-ICT-OR begeleidt besturen in hun infrmatiehuishuding vr ptimaal verlp van samenveging gemeente en OCMW De infrmatica in steden en gemeenten greide sinds de jaren 80 rganisch. Dat stapje bij stapje greien

Nadere informatie

Beleidsplan 2014 tot en met 2016

Beleidsplan 2014 tot en met 2016 Blessed Generatin Nederland Falkejacht 25 9254 EJ Hurdegaryp Beleidsplan 2014 tt en met 2016 Blessed Generatin Nederland (0511) 47 21 37 - www.blessedgeneratin.nl - inf@blessedgeneratin.nl KvK 01100560

Nadere informatie

Ontwerp van decreet. houdende een vernieuwd jeugd- en kinderrechtenbeleid Tekst aangenomen door de plenaire vergadering

Ontwerp van decreet. houdende een vernieuwd jeugd- en kinderrechtenbeleid Tekst aangenomen door de plenaire vergadering stuk ingediend op 1363 (2011-2012) Nr. 6 11 januari 2012 (2011-2012) Ontwerp van decreet houdende een vernieuwd jeugd- en kinderrechtenbeleid Tekst aangenomen door de plenaire vergadering Stukken in het

Nadere informatie

Excellente werving, Excellente studenten. Studentenwerving

Excellente werving, Excellente studenten. Studentenwerving Excellente werving, Excellente studenten Studentenwerving Ondersteuningstraject werving Vraag vanuit de Centres en Centra Gebaseerd p ndersteuningsvraag Individuele benadering, inzichten vr iedereen 2

Nadere informatie

Als aanvrager kunt u per tijdvak één aanvraag indienen. Het bundelen van festivals of producties in één aanvraag is niet mogelijk.

Als aanvrager kunt u per tijdvak één aanvraag indienen. Het bundelen van festivals of producties in één aanvraag is niet mogelijk. Veel gestelde vragen, Prducties en Festivals 2018 De regeling 1. Vr welke activiteit kan subsidie wrden verleend in het kader van de regeling? U kunt een subsidie aanvragen vr: - het maken van een prductie

Nadere informatie

BIJLAGE. Bijlage nr. 08/01. Fiches

BIJLAGE. Bijlage nr. 08/01. Fiches BIJLAGE Bijlage nr. 08/01 Fiches Titel initiatief: Vruwenwerking Caleidscp Gemeenschapscentrum De Vaartkapen Prjectmschrijving Caleidscp rganiseert activiteiten vr vruwen. Centraal staat de educatie/emancipatie

Nadere informatie

Implementatie van het nieuw geestelijk gezondheidsbeleid voor kinderen en jongeren

Implementatie van het nieuw geestelijk gezondheidsbeleid voor kinderen en jongeren Implementatie van het nieuw geestelijk gezndheidsbeleid vr kinderen en jngeren Template vr de beschrijving van het netwerk 1. Inleiding Op 30 maart 2015 werd de Gids naar een nieuw geestelijk gezndheidsbeleid

Nadere informatie

Statenvoorstel nr. PS/2014/341

Statenvoorstel nr. PS/2014/341 Statenvrstel nr. PS/2014/341 Initiatiefvrstel Cde Maatschappelijke Participatie Datum Inlichtingen bij 23 april 2014 mevruw G.J. Overmeen-Bakhuis Aan Prvinciale Staten Onderwerp Initiatiefvrstel Cde Maatschappelijke

Nadere informatie

VISIE OP LEREN. De uitgangspunten van de samenwerking; Het opleiden binnen het partnerschap; Het leren binnen het partnerschap.

VISIE OP LEREN. De uitgangspunten van de samenwerking; Het opleiden binnen het partnerschap; Het leren binnen het partnerschap. VISIE OP LEREN Opleiden en leren in het partnerschap Apeldrn Zutphen Vr het welslagen van de missie is het van het grtste belang dat binnen het partnerschap gewerkt wrdt vanuit een gemeenschappelijke visie

Nadere informatie

AGENDAPUNT voor burgemeester en wethouders

AGENDAPUNT voor burgemeester en wethouders AGENDAPUNT vr burgemeester en wethuders Nummer: Datum vergadering: 25-06-2013 Onderwerp: Meldcde huiselijk geweld en kindermishandeling Cnceptbesluit: Het cllege stelt de meldcde huiselijk geweld en kindermishandeling

Nadere informatie

van gebruikers, en het toekennen van lees- en schrijfrechten (zie hiervoor http://www.grensregio.eu/project-indienen/ ).

van gebruikers, en het toekennen van lees- en schrijfrechten (zie hiervoor http://www.grensregio.eu/project-indienen/ ). LEIDRAAD AANMELDING Bij het aanmaken van een prjectaanmelding in het digitale e-lket kunnen er verschillende vragen bij u pkmen, zals: He lang mag een tekst zijn? Welk detailniveau wrdt er gevraagd? Waar

Nadere informatie

Participatie van het Publiek

Participatie van het Publiek Participatie van het Publiek KU Leuven Prf. Dr. Frankie Schram Frankie.schram@sc.kuleuven.be Ideeën Cmmissie Versnelling Maatschappelijk Belangrijke Investeringsprjecten (Cmmissie Sauwens) Te ruime inspraak-

Nadere informatie

Financiële verordening ex artikel 212 Gemeentewet

Financiële verordening ex artikel 212 Gemeentewet Financiële verrdening ex artikel 212 Gemeentewet De raad van de gemeente Hendrik-Id-Ambacht besluit, gelet p artikel 212 van de Gemeentewet, vast te stellen: de verrdening p de uitgangspunten vr het financieel

Nadere informatie

OVER-gemeenten Afdeling Beleid en regie M. ten Brink Juni 2012 CULTUURNOTA GEMEENTE WORMERLAND 2013-2016

OVER-gemeenten Afdeling Beleid en regie M. ten Brink Juni 2012 CULTUURNOTA GEMEENTE WORMERLAND 2013-2016 OVER-gemeenten Afdeling Beleid en regie M. ten Brink Juni 2012 CULTUURNOTA GEMEENTE WORMERLAND 2013-2016 INHOUDSOPGAVE Inhudspgave...pag. 1 1. Inleiding...pag. 2 1.1 Kernachtig cultuurbeleid.pag. 2 1.2

Nadere informatie

De voorzitter heet alle aanwezigen welkom en neemt kort de opzet van de vergadering door.

De voorzitter heet alle aanwezigen welkom en neemt kort de opzet van de vergadering door. VERSLAG Regivergadering regi 1, 2 & 3 zaalvetbal Sprthallen Zuid d.d. dnderdag 18 ktber 2012 Aanwezig: Districtsbestuur Jaap Verkrst, Gerrit Aafjes, Hans Buitenhuis en Henk Zeeman Arbeidsrganisatie Guus

Nadere informatie

Actieplan van het Instituut van de Bedrijfsrevisoren betreffende de toepassing van ISQC 1 11.08.2014

Actieplan van het Instituut van de Bedrijfsrevisoren betreffende de toepassing van ISQC 1 11.08.2014 Actieplan van het Instituut van de Bedrijfsrevisren betreffende de tepassing van ISQC 1 11.08.2014 Algemene beschuwingen 1. De Raad van het IBR is zich bewust van de meilijkheden die de cnfraters ndervinden

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement van de Stichting Kamermuziek Hengelo Vastgesteld in de bestuursvergadering dd 20 juli 2015

Huishoudelijk reglement van de Stichting Kamermuziek Hengelo Vastgesteld in de bestuursvergadering dd 20 juli 2015 Huishudelijk reglement van de Stichting Kamermuziek Hengel Vastgesteld in de bestuursvergadering dd 20 juli 2015 Begripsbepaling In dit reglement wrdt verstaan nder: de stichting: de Stichting Kamermuziek

Nadere informatie

Handleiding Handleiding Communicatie voor. Promotoren. Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling VLAANDEREN 2014-2020.

Handleiding Handleiding Communicatie voor. Promotoren. Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling VLAANDEREN 2014-2020. Handleiding Handleiding Cmmunicatie vr Prmtren Eurpees Fnds vr Reginale Ontwikkeling VLAANDEREN 2014-2020 1 Eurpese Unie Inhud 1 Inleiding... 1 2 De minimale cmmunicatieverplichtingen... 1 a) Weergave

Nadere informatie

Kwaliteit van de arbeid van kamermeisjes

Kwaliteit van de arbeid van kamermeisjes HIER FOTO INVOEGEN BREEDTE 210mm x HOOGTE 99mm Kwaliteit van de arbeid van kamermeisjes Samengevat 2011 Guidea - Kenniscentrum vr Terisme en Hreca vzw Deze infrmatie werd met de grtste zrg samengesteld.

Nadere informatie

PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN

PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN Vergadering van 25 april 2013 Verslag van de deputatie Bevegd deputatielid: Luk Lemmens Telefn: 03 240 52 65 Agenda nr. 1/1 Prvinciaal Biblitheekcentrum. Aanpassing van het

Nadere informatie

AANVRAAG ERKENNING SCHIETSTAND

AANVRAAG ERKENNING SCHIETSTAND FEDERALE DIENSTEN GOUVERNEUR ANTWERPEN DIENST WAPENS AANVRAAG ERKENNING SCHIETSTAND IDENTITEIT VAN DE ERKENDE PERSOON Enkel in te vullen indien de erkende persn een natuurlijke persn is: Naam van de natuurlijke

Nadere informatie

Vergaderen Informatieblad (VP) IEV1 Bladzijde 1 van 7. Vergaderen

Vergaderen Informatieblad (VP) IEV1 Bladzijde 1 van 7. Vergaderen Vergaderen Infrmatieblad (VP) IEV1 Bladzijde 1 van 7 Vergaderen Vergaderen Infrmatieblad (VP) IEV1 Bladzijde 2 van 7 Vergaderen Elke vergadering kent een vaste structuur en een vaste vlgrde. Deze structuur

Nadere informatie

BIBOB VRAGENFORMULIER RECHTSPERSONEN. Gemachtigd aanvrager namens de rechtspersoon namens een:

BIBOB VRAGENFORMULIER RECHTSPERSONEN. Gemachtigd aanvrager namens de rechtspersoon namens een: Mdel 3: frmulier vr gemachtigd aanvrager namens rechtspersn n.a.v. nieuwe wet BIBOB ktber 2013 BIBOB VRAGENFORMULIER RECHTSPERSONEN Gemachtigd aanvrager namens de rechtspersn namens een: Beslten venntschap

Nadere informatie

Bibliotheek en basisvaardigheden. Handreiking voor een structurele aanpak op lokaal niveau

Bibliotheek en basisvaardigheden. Handreiking voor een structurele aanpak op lokaal niveau Biblitheek en basisvaardigheden Handreiking vr een structurele aanpak p lkaal niveau 1 Inhud Een structurele aanpak van laaggeletterdheid p lkaal niveau 3 1. Draagvlak bij de gemeente 3 2. Draagvlak in

Nadere informatie

Regeling: strategisch plan duurzame ontwikkeling werknemer

Regeling: strategisch plan duurzame ontwikkeling werknemer Regeling: strategisch plan duurzame ntwikkeling werknemer Lptijd : 1 maart 2017 t/m 31 december 2018 Aanbd vr metalektrbedrijven He verandert u daadwerkelijk het gedrag en de werkwijze van teams/afdelingen

Nadere informatie

Registratie na opleiding in het buitenland

Registratie na opleiding in het buitenland Registratie na pleiding in het buitenland Beleidsregel Uitwerking van de bepalingen inzake de registratie als verpleegkundig specialist na het vlgen van een pleiding in het buitenland, zals vastgelegd

Nadere informatie

Convenant brancheorganisatie beroepsverenigingen in het kader van: Versterking beroepsvereniging Beroepenregister en Beroepsregistratie

Convenant brancheorganisatie beroepsverenigingen in het kader van: Versterking beroepsvereniging Beroepenregister en Beroepsregistratie Cnvenant brancherganisatie berepsverenigingen in het kader van: Versterking berepsvereniging Berepenregister en Berepsregistratie De ndergetekenden, I. De rganisatie van brancherganisatie MOgrep Jeugdzrg

Nadere informatie

Mee kunnen doen in Hengelo

Mee kunnen doen in Hengelo Mee kunnen den in Hengel Wet Maatschappelijke Ondersteuning Burger en cliëntparticipatie Uitwerkingsntitie III Gemeente Hengel, juli 2006 Inhud 1 Inleiding... 3 2 Wat staat er in de WMO... 4 3 WMO platfrm

Nadere informatie