Implementatie van het nieuw geestelijk gezondheidsbeleid voor kinderen en jongeren

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Implementatie van het nieuw geestelijk gezondheidsbeleid voor kinderen en jongeren"

Transcriptie

1 Implementatie van het nieuw geestelijk gezndheidsbeleid vr kinderen en jngeren Template vr de beschrijving van het prgramma langdurige zrg 1. Inleiding Op 30 maart 2015 werd de Gids naar een nieuw geestelijk gezndheidsbeleid vr kinderen en jngeren dr de Interministeriële Cnferentie Vlksgezndheid gedgekeurd. Daarin wrdt de basis gelegd van een nieuw geestelijk gezndheidsbeleid dat uitgaat van de nden van kinderen en jngeren met psychische f psychiatrische prblemen en hun cntext. Om ptimaal in te spelen p die nden, pteren we expliciet vr een glbale en geïntegreerde aanpak van alle zrgcmpnenten. De werkingsgebieden van de netwerken vallen samen met de territria van de prvincies en het Brussels Hfdstedelijk Gewest. Het geheel van deze werkingsgebieden mvat het vlledige Belgische grndgebied. Het werken met prgramma s gerealiseerd dr netwerken staat hierbij centraal. Met andere wrden, een geheel van relevante partners, zrgaanbieders, instellingen en diensten die zich richten p kinderen en jngeren en hun cntext vervullen samen, vanuit het netwerk, een aantal welmschreven kernpdrachten f functies. Deze functies vrmen vr ieder netwerk de basisactiviteiten m het tekmstig zrgaanbd in één f meerdere prgramma s te vertalen. Om de functies te cncretiseren, wrden er mdaliteiten aan gekppeld. Prgramma s vertrekken steeds vanuit de nden van de kinderen, jngeren en hun cntext. Hfdstuk 3 van de gids gaat hier uitgebreid p in. 2. Gefaseerde implementatie Het nieuw geestelijk gezndheidsbeleid zal stapsgewijs wrden geïmplementeerd. In een eerste fase ligt de nadruk p de creatie en de cördinatie van netwerken. Van zdra er p het terrein fuctinerende netwerken tt stand zijn gekmen, in vereenstemming met de visie, uitgangspunten en het mdel beschreven in de gids, wrdt de tweede fase van het nieuwe beleid geïmplementeerd. In die tweede fase staat de ntwikkeling van een prgramma crisiszrg centraal. 1

2 De derde fase mvat de realisatie van het prgramma langdurige zrg. De vierde fase bestaat uit de implementatie van het prgramma intersectrale cnsult en liaisn (cfr. gids, Natinaal Plan , acties 13 1, 15 2, 16 3 en 18 4 ). Beide fasen wrden gelijktijdig gelanceerd. Aangezien de zrg- en hulpverleningstrajecten van kinderen en jngeren de verschillende prgramma s zullen drkruisen is het cruciaal dat netwerken, vanaf de pstartfase van nieuwe prgramma s, de ndige inspanningen leveren m de afstemming, samenwerking en cntinuïteit tussen de verschillende prgramma s te garanderen. Dit is een ndzakelijke vrwaarde m een cntinue zrg-p-maat aan te bieden gebaseerd p de nden van de kinderen, de jngeren en hun cntext. 3. Financiering van het netwerk Zals reeds eerder aangegeven wrdt vr de financiering van de netwerkcördinatie jaarlijks eur ter beschikking gesteld. Daarnaast wrden vr het netwerk jaarlijks eur werkingsmiddelen vrzien, evenals eur vr de aanwerving van een verantwrdelijke arts (38u). Deze eur vr het netwerk wrdt aangewend vr de realisatie van de verschillende prgramma s, met name crisiszrg, langdurige zrg en intersectrale cnsult en liaisn. Naast deze werkingsmiddelen die het netwerk inzet vr de peratinalisering van de verschillende prgramma s, wrdt er bijkmende financiering p prgrammaniveau vrzien. Bvenvermelde bedragen wrden herberekend p basis van het werkelijk aantal gepresteerde maanden (twaalfden). De arts is verantwrdelijk vr de uitefening van de basispdrachten f functies in de verschillende prgramma s en kan daarnaast k klinische actviteiten uitveren. In het prgramma langdurige zrg is hij f zij verantwrdelijk vr de werking van het team dat instaat vr de mbiele assertieve hulpverlening. Samen met de netwerkcördinatie gaat de verantwrdelijke arts na p welke manier prgramma s kunnen bijgestuurd wrden teneinde beter te beantwrden aan de nden van kinderen en jngeren met psychische f psychiatrische prblemen en hun cntext, en welke rl de verantwrdlijke arts hierin zal spelen. De eigenlijke rganisatie en cördinatie van verleg is de exclusieve verantwrdelijkheid van de netwerkcördinatie. De taken van de verantwrdelijke arts wrden nder maximum twee persnen verdeeld. De aanwending van de beschikbare middelen zal tussentijds wrden geëvalueerd. 1 Organiseren van zrgcördinatie en casemanagement (wraparund apprach) vr kinderen en jngeren met een ernstige, cmplexe, meervudige prblematiek en vr jngeren met een psychiatrische prblematiek die nder een justitiële maatregel vallen, waarbij intersectrale netwerking ndzakelijk is, rekening hudend met de bestaande initiatieven. Daarbij gaat specifieke aandacht uit naar jngeren in de scharnierleeftijdsfase van 16 tt 23 jaar. 2 Realiseren van een vldende, kwaliteitsvl, tegankelijk en betaalbaar basisaanbd van gespecialiseerde geestelijke gezndheidszrg vr kinderen en jngeren binnen het werkingsgebied van ieder netwerk. 3 Versterken van ambulante diagnstiek en behandeling van kinderen en jngeren, bij vrkeur na drverwijzing dr een arts f eerstelijnsgezndheidswerker. 4 Uitbuwen van een mbiele, assertieve behandeling vr zeer kwetsbare grepen die meilijk bereikbaar zijn f jngeren met een psychiatrische prblematiek die nder een justitiële maatregel vallen en waarbij assertieve hulpverlening ndzakelijk is, rekening hudend met de bestaande initiatieven. Er wrdt een aangepast aanbd ntwikkeld vr jngeren in de scharnierleeftijdsfase van 16 tt 23 jaar. 2

3 4. Fase 3: het prgramma langdurige zrg Het prgramma langdurige zrg wrdt gerealiseerd vr kinderen en jngeren met een ernstige, cmplexe en meervudige prblematiek. Het del bestaat erin m dr intensieve samenwerking en netwerking gedurende een langere peride, een betere meer cntinue hulpverlening gebaseerd p de nden van het kind, de jngere en zijn cntext, aan te bieden. Mbiele, assertieve hulpverlening is aangewezen wanneer het basisaanbd niet (meer) beantwrdt aan de nden van het kind f de jngere. Het prgramma langdurige zrg is geïntegreerd en glbaal. Het is ingebed in het langdurige zrgaanbd van alle partners, zrgaanbieders, instellingen en diensten die zich richten naar kinderen, jngeren en hun cntext. Het is ndzakelijk dat het netwerk p termijn de verschillende prgramma s, zals bv. crisiszrg (inclusief urgentiehulp), langdurige zrg, intersectrale cnsult en liaisn, die kaderen binnen de activiteitenprgramma s Basisaanbd gespecialiseerde geestelijke gezndheidszrg vr kinderen en jngeren vanuit een ambulant, semi-residentieel en residentieel kader en Outreachende geestelijke gezndheidszrg vr kinderen en jngeren dr de rganisatie van mbiele crisiszrg (cfr. gids, hfdstuk 3.2.2), p elkaar afstemt zdat zrg-p-maat en zrgcntinuïteit wrden gegarandeerd. De te ntwikkelen prgramma s zijn geen keurslijven en interfereren met elkaar. Z zullen in de assertieve hulpverlening als nderdeel van het prgramma langdurige zrg waarschijnlijk k krtdurende en meer intensieve mdaliteiten wrden gerealiseerd. Het prgramma langdurige zrg realiseert de functies screening en riëntatie, diagnstiek, behandeling en uitwisselen en samen inzetten van expertise (cfr. gids, hfdstuk ). De partners van het netwerk buwen deze functies inhudelijk en peratineel uit en ntwikkelen p die manier een geïntegreerd mbiel, ambulant en (semi-)residentieel langdurig zrgaanbd (cfr. gids, activiteitenprgramma s 3 en 4). Samenwerking en netwerking staan centraal in elk prgramma. In het prgramma langdurige zrg wrdt dit.a. gecncretiseerd dr persneelsinzet vanuit het ambulante en (semi-)residentiële aanbd in de mbiele assertieve hulpverlening (cfr. infra). De specifieke delgrep vr dit prgramma mvat een aantal subdelgrepen met eigen karakteristieken zals bv. meilijk bereikbare kinderen en jngeren uit kwetsbare grepen, jngeren met een psychiatrische prblematiek die nder een justitiële maatregel vallen, jngeren met een verslavingsprblematiek en kinderen en jngeren met een verstandelijke beperking in cmbinatie met psychische f psychiatrische prblemen 6. Samenwerking en grndige afstemming met de cntext, het nderwijs, gezinsvervangende wn- en zrgvrmen, jeugdhulp, is vr dergelijke subdelgrepen ndzakelijk. De langdurige zrg wrdt in elke gemeenschap f gewest p elkaar afgestemd. Daarbij wrdt rekening gehuden met de expertise, visie en dagdagelijkse werking van het hulpverleningsaanbd. In Vlaanderen en Brussel is bv. de samenwerking met de partners werkzaam binnen de netwerken van de integrale jeugdhulp van primrdiaal belang (cfr. gids, Natinaal Plan , actie 6 7 ). De gelanceerde prep vr de realisatie van intersectrale zrgnetwerken en de per brief vergemaakte verduidelijkingen vrmen een nderdeel van het prgramma langdurige zrg. Dit impliceert dat in 5 Dit hfdstuk schets de vijf kernpdrachten die in het netwerk wrden gerealiseerd, nl. (a) vregdetectie, screening en riëntatie, (b) diagnstiek, (c) behandeling, (d) inclusie in alle levensdmeinen en (e) uitwisselen en samen inzetten van expertise. 6 Aanvullende Gemeenschappelijke Verklaring, p.16 7 Infrmeren en sensibiliseren van alle stakehlders (regeringen, administraties, werkveld, ) ver de inhud van de Gemeenschappelijke Verklaring en Aanvullende Gemeenschappelijke Verklaring met als del intersectrale samenwerking rnd geestelijke gezndheid en een intersectraal geestelijk gezndheidsbeleid vr kinderen en jngeren. 3

4 Vlaanderen en Brussel de netwerken de prjectvrstellen intersectrale netwerken als bijlage bij de template langdurige zrg tevegen. In Wallnië en in Brussel zal er bv. k rekening wrden gehuden met de intersectrale samenwerkingsprtcllen tussen bijzndere jeugdzrg et de gehandicaptensectr. Samenwerking met actren betrkken bij initiatieven zals un jardin pur tus is daarbij essentieel. 5. Financiering van het prgramma langdurige zrg De financiering dr de federale verheid zal verlpen via een B4-vereenkmst met een ziekenhuis aangeduid dr het netwerk. Dit ziekenhuis draagt de ntvangen middelen integraal en nverwijld ver aan het netwerk. De gemeenschappen en gewesten financieren de partners nder hun bevegdheid, evenals de missies die hen zijn tegekend. De federale verheid stelt vr de financiering van het prgramma langdurige zrg een bijkmende jaarlijkse financiering van eur ter beschikking vr de realisatie van mbiele assertieve hulpverlening (cfr. gids, activiteitenprgramma 4: utreachende geestelijke gezndheidszrg vr kinderen en jngeren dr de rganisatie van assertieve hulpverlening). In plaats van de beschikbare middelen te delen dr 11 (10 prvincies en het Brussels Hfdstedelijk Gewest) en het budget in elfden te verdelen ver de verschillende netwerken, hebben we er vr gekzen rekening te huden met een aantal variabelen in de verdeling: het aantal kinderen en jngeren, de prevalentie van psychische prblemen bij kinderen en jngeren en de sciaalecnmische situatie van de gezinnen. Op basis van deze variabelen wrdt aan elk werkingsgebied een specifiek gewicht tegekend. Aan de hand van deze gewichten f wegingscëfficiënten wrdt het budget ver de netwerken verdeeld. Deze verdeelsleutel werd ntwikkeld in samenwerking met prf. dr. R. Bruffaerts (KULeuven) Mbiele assertieve hulpverlening Vr de realisatie van mbiele assertieve hulpverlening stelt de federale verheid jaarlijks een bijkmende financering van van eur ter beschikking. Dit budget kan reeds wrden aangewend dr netwerken die startklaar zijn. Vanaf 1 januari 2016 wrden de vlgende nderdelen van het huidige federaal gefinancierde mbiel aanbd in de financiering van de netwerken geïntegreerd (cfr. gids, Natinaal Plan , actie 4 8 ): de 3 mbiele teams gecreëerd in het kader van het federale piltprject dubbele diagnse minderjarigen (verstandelijke beperking + geestesziekte met gedragsstrnis), a rat van eur per team de 12 mbiele teams, niet verbnden aan crisisk-bedden, gecreëerd in het kader van het federale piltprject justitiële jngeren met een psychiatrische prblematiek, met specifieke bedragen per team Dit betekent dat vanaf 2016 een ttale financiering van ,74 eur vr het prgramma langdurige zrg ter beschikking wrdt gesteld. Op dit bedrag wrden de definitieve wegingscëfficiënten tegepast m tt een prvinciale verdeelsleutel te kmen. Vóór de tepassingen van de wegingscëfficiënten in de verdeling van de middelen kan gebeuren is het echter van belang te 8 Evalueren en bijsturen van bestaande (pilt)prjecten, inspirerende praktijken en nieuwe initiatieven met het g p een structurele erkenning en financiering. 4

5 stellen dat elke netwerk ver ten minste eur dient te beschikken, i.c. de financiering van een team van 6 vltijdse equivalenten (VTE). De wegingsfactren van Waals-Brabant en Luxemburg zijn echter z laag dat deze netwerken de drempel van eur niet zuden halen. Er werd beslist m deze netwerken de fact het minimale bedrag van eur te te kennen. Dit impliceert evenwel een slidarisering van de andere netwerken, i.c. een herberekening van de definitieve wegingscëfficiënten (DWC) die gecrrigeerd wrden dr geen rekening te huden met de netwerken die een basisfinanciering van eur krijgen. De definitieve en de gecrrigeerde wegingscëfficiënten (GWC) zijn gelijk aan de cëfficiënten zals weergegeven in de template vr de beschrijving van het prgramma crisiszrg. Vervlgens wrdt de financiering van het bvenvermeld huidig federaal gefinancierd mbiel aanbd per netwerk in mindering gebracht zdat duidelijk wrdt he de bijkmende financiering van eur ver de netwerken verdeeld is. De middelen van het bvenvermeld huidig federaal gefinancierd mbiel aanbd wrdt tegevegd aan de betreffende netwerken. Tabel 1: bijkmende jaarlijkse federale financiering vr mbiele assertieve hulpverlening vanaf 2016 in eur Netwerk Minimale Pilt Pilt Ttaal mbiele ass. Weging Weging Ttaal Financiering FrK Dub. diagnse hulpverlening DWC GWC bijkmende (niet gewgen) (a) (b) financiering (c) West-Vlaanderen , ,87 0, , , , ,30 Ost-Vlaanderen , ,79 0, , , , ,10 Antwerpen , ,98 0, , , , ,24 Limburg ,00 0, , , , , ,10 Vlaams-Brabant , ,85 0, , , , ,25 Brussels H.G , , , , , , ,84 Waals-Brabant ,00 0,00 0, , , , ,00 Heneguwen , , , , , , ,05 Luik , ,85 0, , , , ,35 Namen ,00 0,00 0, , , , ,76 Luxemburg ,00 0,00 0, , , , ,00 TOTAAL , , , , , , ,00 (a) ( ,74/11)*DWC (b) ( ,74 ( *2))/9*GWC (c) (b) (pilt FrK + pilt Dub. diagnse) Een netwerk vrziet 38u verantwrdelijke arts (zie hfdstuk 3) die nadien kan wrden aangevuld met maximum 10u kinderpsychiater. Elk netwerk krijgt immers de mgelijkheid m binnen de vrziene persneelsmiddelen vr mbiele assertieve hulpverlening bijkmend één kinderpsychiater aan te stellen met specifieke ervaring en expertise rnd jngeren met een psychiatrische prblematiek die nder een justitiële maatregel vallen. Delstelling is de ndzakelijke expertise en knwhw betreffende deze specifieke delgrep in de mbiele assertieve hulpverlening te verzekeren. Elk netwerk schat zelf de ndzaak in tt een bijkmende investering in een kinderpsychiater vr deze delgrep. Deze kinderpsychiater werkt samen met de verantwrdelijke arts. De verlning gebeurt vlgens de vrziene financiering van de verantwrdelijke arts (a rat van eur vr 38u). Vanzelfsprekend is er een link tussen deze kinderpsychiater en de intensieve behandelingseenheden vr MOF-jngeren, de intensieve behandelingseenheden vr MOF/POS/GO-jngeren en/f de crisisk-bedden in het kader van het federale piltprject 'justitiële jngeren met een psychiatrische 5

6 prblematiek. We gaan er dan k van uit dat de deelnemers aan het federale piltprject zich engageren m hun kinderpsychiatrische expertise m.b.t. deze delgrep in de netwerken geestelijke gezndheid vr kinderen en jngeren, die in het werkingsgebied van het betreffende hf van berep actief zijn, in te zetten, als hier vanuit de betreffende netwerken vraag naar is. De werking van de kinderpsychiatrische bedden die deel uitmaken van de intensieve behandelingseenheden vr MOF-jngeren en van de intensieve behandelingseenheden vr MOF/POS/GO-jngeren in het kader van het federale piltprject justitiële jngeren met een psychiatrische prblematiek, wrdt dr het netwerk in de lp van 2016 geëvalueerd en, indien ndig, in samenspraak met de verheden, bijgestuurd (cfr. gids, Natinaal Plan , acties 4). Zij vrmen een belangrijk nderdeel van het prgramma langdurige zrg Investeringen in casemanagement Om een cntinue zrg-p-maat te garanderen vr kinderen en jngeren die langdurige zrg ndig hebben, realiseert het netwerk casemanagement p cliëntniveau (cfr. gids, Natinaal Plan , actie 13). Dit casemanagement wrdt geïntegreerd met het casemanagement van het prgramma crisiszrg. Er wrdt afgestemd met bestaande verlegstructuren p micrniveau (cliënt). Het netwerk kan casemanagement financieren p meerdere manieren,.a. met resterende middelen van de netwerkcördinatie resulterend uit een maximale integratie van de netwerkcördinatie met de brugfunctie tussen justitie en de actren van de geestelijke gezndheidszrg (in het kader van de uitbuw van het zrgtraject vr justitiële jngeren) en de verlegfunctie vr kinderen en jngeren binnen de verlegplatfrms geestelijke gezndheidszrg (cfr. template vr de beschrijving van het netwerk). 6. Template vr de beschrijving van het prgramma langdurige zrg Om een duidelijk beeld te krijgen van de vrstellen m het prgramma langdurige zrg te realiseren hebben de gemeenschappen, de gewesten en de federale verheid een template samengesteld. Elk prvinciaal netwerk vervlledigt de verschillende nderdelen van deze template. De netwerken krijgen hierdr de mgelijkheid m zich naar de samenwerkende verheden te prfileren. 7. Praktische mdaliteiten De template wrdt vr 4 december 2015 via mail vergemaakt aan de interkabinettenwerkgrep (ikw) taskfrce ggz via het mailadres: Elk netwerk vervlledigt één template die: bestaat uit één tekstbestand in het *.dc f het *.dcx-frmaat maximaal 10 pagina s mvat, pgemaakt in het lettertype Arial, tekstgrtte 10, interlinie 1,5 de structuur en de vlgrde van de nderdelen zals in de template weergegeven, respecteert in bijlage enkel frmele stukken (zals bv. samenwerkingsvereenkmsten) en gegrafische weergaven (ingescand als afdrukbaar pdf-bestand f als*.dc f *.dcx-bestand) bevat 6

7 8. Evaluatieprcedure Op basis van de ingediende template gaat de ikw taskfrce ggz na f het netwerk vldet aan de visie, de uitgangspunten en het mdel zals beschreven in de gids. Deze beslissing wrdt schriftelijk meegedeeld. De netwerken die startklaar zijn vr de realisatie van het prgramma langdurige zrg, kunnen de vermelde bijkmende financiering vanaf 1 januari 2016 aanwenden. Netwerken die ng niet klaar zijn vr de implementatie van deze fase van het nieuw beleid, wrden geïnfrmeerd ver hun specifieke verbeterpunten. Zij zullen pnieuw een template indienen en deze vanaf maart 2016 presenteren aan de ikw taskfrce ggz. De aanwending van de vermelde financiering zal tussentijds grndig wrden geëvalueerd en, indien ndig, wrden bijgestuurd. 9. Ondersteuning Om de netwerken te ndersteunen zal een vrmingsprgramma met cachingssessies wrden uitgewerkt. Daarnaast zullen alle netwerken wetenschappelijk wrden begeleid en geëvalueerd. Relevante infrmatie wrdt gepubliceerd p 7

8 Template Beschrijving van het prgramma langdurige zrg 9 1. Naam van het netwerk Geef de naam van het netwerk. 2. Netwerking in functie van het prgramma langdurige zrg Geef een verzicht van de verschillende verlegmmenten en de wijze waarp het netwerk het prgramma langdurige zrg inhudelijk en rganisatrisch heeft vrm gegeven. Geef aan met welke partners uit de andere sectren en p welke manier is samengewerkt m dit prgramma te ntwikkelen. Licht te p welke wijze inspraak en empwerment van kinderen, jngeren en hun cntext tijdens dit prces van verleg en netwerking is gerealiseerd. 3. Huidig langdurig zrgaanbd Schets krt het huidige mbiele, ambulante en (semi-)residentiële langdurig zrgaanbd dat zich binnen het werkingsgebied van het netwerk richt p kinderen en jngeren met een psychische f psychiatrische prblematiek. Schets welke afspraken er gemaakt zijn m.b.t. dit langdurig zrgaanbd. 4. Missie en visie m.b.t. het prgramma langdurige zrg Licht de cncrete waarden, visie en missie van het netwerk te m.b.t. het prgramma langdurige zrg. 5. Beschrijving van het prgramma langdurige zrg 5.1. Inhudelijke ntwikkeling van het prgramma langdurige zrg Beschrijf p welke wijze het netwerk het prgramma langdurige zrg wil realiseren. Vertrek hierbij vanuit de activiteitenprgramma s basisaanbd gespecialiseerde geestelijke gezndheidszrg vr kinderen en jngeren vanuit een ambulant, semi-residentieel en 9 Indien bepaalde elementen van de template in het netwerk ng wrden ntwikkeld f mmenteel ng nduidelijk zijn, beschrijf dan de specifieke timing die men zal vlgen en mgelijke strategie. De inhud van deze template is dynamisch. 8

9 residentieel kader en utreachende geestelijke gezndheidszrg vr kinderen en jngeren dr de rganisatie van mbiele assertieve hulpverlening (cfr. gids, hfdstuk ). Maak zeer cncreet welke ambulante en (semi-)residentiële langdurige zrg gerealiseerd wrdt. Beschrijf welke partners, zrgaanbieders, instellingen en diensten die zich richten p kinderen, jngeren en hun cntext zich willen engageren m aan een aantal functies van hun basisaanbd specifieke mdaliteiten naar tijdsduur, intensiteit, frequentie, te kppelen. Geef deze functies en mdaliteiten weer en argumenteer waarm vr deze mdaliteiten gekzen wrdt, steeds kaderend binnen het prgramma langdurige zrg. Schets de inhudelijke cncretisering van de mbiele assertieve hulpverlening. Geef weer he de aanmeldingsprcedure zal verlpen? Welke tijdsduur, intensiteit en frequentie van zrgactiviteiten wrden nagestreefd en argumenteer waarm vr deze mdaliteiten gekzen wrdt, steeds kaderend binnen het prgramma langdurige zrg? Wrden er acties ndernmen vr specifieke delgrepen (leeftijdsgrepen, subdelgrepen, )? Op welke wijze garandeert het netwerk dat er geen specifieke (sub)delgrepen geëxcludeerd wrden in het prgramma? Beschrijf p welke wijze de partners van het netwerk hun langdurig zrgaanbd p elkaar afstemmen en netwerking ambiëren. Beschrijf p welke wijze het netwerk een efficiënt, effectief, cntinu en tegankelijk prgramma langdurige zrg realiseert. He verlpt de screening en riëntatie? Welke mdaliteiten gelden vr diagnstiek en behandeling? Beschrijf p welke wijze casemanagement zal wrden gerealiseerd? 5.2. Organisatrische ntwikkeling van het prgramma langdurige zrg Beschrijf he het netwerk het mbiele, ambulante en (semi-)residentiële aanbd van het prgramma langdurige zrg zal peratinaliseren. Welke capaciteit (persneel, bedden, plaatsen, ) wrdt in het prgramma geïnvesteerd? Op welke manier wrdt multidisciplinariteit en intersectrialiteit ver de verschillende partners heen gewaarbrgd? Zm in p de cncrete werking en teamsamenstelling van de mbiele assertieve hulpverlening. Omschrijf de rl en pdrachten van de verantwrdelijke arts (cfr. hfdstuk 3). Geef weer p welke wijze expertise en kennis van het ambulante (CGG, CAR, ) en (semi-)residentiële aanbd, zwel sectraal als intersectraal, dr persneelsinzet in de mbiele assertieve hulpverlening wrdt gegarandeerd. Waar zal de mbiele assertieve hulpverlening gelkaliseerd wrden? He vaak kmt het team in zijn ttaliteit samen? Beschrijf p welke wijze de mbiele assertieve hulpverlening zal aansluiten p de mbiele crisiszrg. Geef aan he een cntinue zrg-p-maat wrdt gegarandeerd. Zal het netwerk bijkmend een kinderpsychiater (10u.) vr jngeren met een psychiatrische prblematiek die nder een justitiële maatregel vallen aanstellen? Z ja, beschrijf diens rl in het prgramma langdurige zrg in het algemeen en specifiek in de mbiele assertieve hulpverlening, de link met het prgramma crisiszrg en de samenwerking met de verantwrdelijke arts. Z nee, waarm niet? He wrden jngeren met een psychiatrische prblematiek die nder een justitiële maatregel vallen dr het netwerk pgevangen? Ga dieper in p de rganisatie van casemanagement. Op welke wijze hebben de netwerken in Vlaanderen de intersectrale zrgnetwerken ingebed in het prgramma langdurige zrg? 10 Dit hfdstuk schetst de zes activiteitenprgramma s die minimaal in het netwerk wrden gerealiseerd, nl. (0) Universele preventie en gezndheidsprmtie, (1) vregtijdige pspring en interventie, (2) intersectrale cnsult- en liaisn, (3) basisaanbd gespecialiseerde geestelijke gezndheidszrg kinderen en jngeren vanuit een ambulant, semi-residentieel en residentieel kader, (4) Outreachende geestelijke gezndheidszrg mbiele crisiszrg en assertieve hulpverlening en zrgcördinatie, (5) integratieve herstelgerichte ndersteuning. 9

10 5.3. Financiering van het prgramma langdurige zrg Werk een transparante financiering uit vr het prgramma langdurige zrg vr 2016, alsk een meerjarenplan vr 2017 en Hu bij de pmaak van de meerjarenplanning rekening met de integratie van de mbiele teams van het federale piltprject dubbele diagnse minderjarigen (verstandelijke beperking + geestesziekte met gedragsstrnis) en de 12 mbiele teams, niet verbnden aan crisisk-bedden, gecreëerd in het kader van het federale piltprject justitiële jngeren met een psychiatrische prblematiek. Geef een gedetailleerd verzicht van de aanwending van de financiering vr de mbiele assertieve zrg en van de investeringen in casemanagement. Hu eveneens rekening met de financiering vr de verantwrdelijke arts en de werkingsmiddelen van het netwerk. Verduidelijk he het netwerk deze werkingsmiddelen wil aanwenden Afstemming met lkale initiatieven Geef een krt verzicht van de relevante lkale initiatieven van partners, zrgaanbieders, instellingen en diensten uit de andere sectren die zich richten naar kinderen en jngeren die langdurige zrg ndig hebben. Licht te p welke wijze er wrdt samengewerkt tussen het prgramma langdurige zrg en deze initiatieven teneinde binnen het werkingsgebied van het netwerk een glbaal en geïntegreerd langdurig zrgaanbd te realiseren. 6. Zelfevaluatie van het netwerk Het is aangewezen p geregelde tijdstippen de kwaliteit en de perfrmantie van het prgramma langdurige zrg te evalueren p basis van een aantal dmeinen. De gids beschrijft reeds een aantal kwaliteits- en perfrmantiedmeinen (cfr. gids, hfdstuk ). Geef weer welke kwaliteits- en perfrmantiedmeinen m.b.t. prgramma langdurige zrg dr het netwerk belangrijk wrden geacht. Geef weer wanneer je deze zal evalueren en p basis van welke indicatren. 7. Cncactpersn m.b.t. het prgramma langdurige zrg Geef de ndige gegevens (vrnaam, naam, gsm-nummer, mailadres) van een cntactpersn van uw netwerk die kan wrden gecntacteerd vr bijkmende infrmatie ver deze template. 8. Opsmming bijlagen 10

Implementatie van het nieuw geestelijk gezondheidsbeleid voor kinderen en jongeren

Implementatie van het nieuw geestelijk gezondheidsbeleid voor kinderen en jongeren Implementatie van het nieuw geestelijk gezndheidsbeleid vr kinderen en jngeren Template vr de beschrijving van het netwerk 1. Inleiding Op 30 maart 2015 werd de Gids naar een nieuw geestelijk gezndheidsbeleid

Nadere informatie

Implementatie van het nieuw geestelijk gezondheidsbeleid voor kinderen en jongeren

Implementatie van het nieuw geestelijk gezondheidsbeleid voor kinderen en jongeren Implementatie van het nieuw geestelijk gezndheidsbeleid vr kinderen en jngeren Template vr de beschrijving van het prgramma intersectrale cnsult en liaisn 1. Inleiding Op 30 maart 2015 werd de Gids naar

Nadere informatie

Implementatie van het nieuw geestelijk gezondheidsbeleid voor kinderen en jongeren

Implementatie van het nieuw geestelijk gezondheidsbeleid voor kinderen en jongeren Implementatie van het nieuw geestelijk gezndheidsbeleid vr kinderen en jngeren Template vr de beschrijving van het prgramma crisiszrg 1. Inleiding Op 30 maart 2015 werd de Gids naar een nieuw geestelijk

Nadere informatie

Oproep erkenning en subsidiëring van groepsgericht aanbod. opvoedingsondersteuning door vrijwilligers

Oproep erkenning en subsidiëring van groepsgericht aanbod. opvoedingsondersteuning door vrijwilligers Oprep erkenning en subsidiëring van grepsgericht aanbd pvedingsndersteuning dr vrijwilligers In het kader van het versterken van aanbd pvedingsndersteuning in de Huizen van het Kind lanceert Kind en Gezin

Nadere informatie

FAQ Innovatieve bedrijfsnetwerken versie 18 november 2015

FAQ Innovatieve bedrijfsnetwerken versie 18 november 2015 FAQ Innvatieve bedrijfsnetwerken versie 18 nvember 2015 Wanneer kan het IBN effectief van start gaan? De steun aan een innvatiecluster kan p zijn vregst starten p de eerste werkdag van de maand die vlgt

Nadere informatie

Visietekst Continuïteitsmanagement Bekrachtigd tijdens Comité art.107 RELING op 13/05/2015

Visietekst Continuïteitsmanagement Bekrachtigd tijdens Comité art.107 RELING op 13/05/2015 Visietekst Cntinuïteitsmanagement Bekrachtigd tijdens Cmité art.107 RELING p 13/05/2015 Van ntslagmanagement naar cntinuïteitsmanagement Ontslagmanagement (OM) werd als methdiek binnen de psychiatrische

Nadere informatie

Huizen van het Kind. Deze bundel bestaat uit twee delen.

Huizen van het Kind. Deze bundel bestaat uit twee delen. Huizen van het Kind Inzetten p de gezndheid en het welbevinden van kinderen en jngeren, hun uders en andere pvedingsverantwrdelijken, is een belangrijke maatschappelijke pdracht. Verschillende verheden,

Nadere informatie

EXPERTISESTEEKKAART. 1) Naam van de school/dienst/voorziening: Windekind Leuven. Adresgegevens: Schapenstraat 98 3000 Leuven

EXPERTISESTEEKKAART. 1) Naam van de school/dienst/voorziening: Windekind Leuven. Adresgegevens: Schapenstraat 98 3000 Leuven EXPERTISESTEEKKAART 1) Naam van de schl/dienst/vrziening: Windekind Leuven Adresgegevens: Schapenstraat 98 3000 Leuven 2) Dmein van expertise: Cmmunicatie 3) Beschrijving expertise: Alle kindjes met EMB

Nadere informatie

Projectaanvraag Versterking sociale infrastructuur t.b.v. burgerkracht in Fryslân

Projectaanvraag Versterking sociale infrastructuur t.b.v. burgerkracht in Fryslân 1 Prjectaanvraag Versterking sciale infrastructuur t.b.v. burgerkracht in Fryslân 1. Aanleiding Eind 2012 heeft Prvinciale Staten van de prvincie Fryslân keuzes gemaakt mtrent de 'kerntakendiscussie'.

Nadere informatie

KINDEREN EN JONGEREN.

KINDEREN EN JONGEREN. SubsidiereglementJEUGDWERK VOOR MAATSCHAPPELIJK KWETSBARE KINDEREN EN JONGEREN. Art. 1 : Delstelling Dit reglement begt de financiële ndersteuning van rganisaties die jeugdwerk aanbieden aan maatschappelijk

Nadere informatie

Leidraad voor het aantonen van de modules als landelijk georganiseerde jeugdvereniging

Leidraad voor het aantonen van de modules als landelijk georganiseerde jeugdvereniging Departement Cultuur, Jeugd, Sprt en Media Afdeling Jeugd Arenbergstraat 9 1000 Brussel subsidiedssierjeugd@cjsm.vlaanderen.be Leidraad vr het aantnen van de mdules als landelijk gerganiseerde jeugdvereniging

Nadere informatie

Verklarende nota over de procedure voor de hervestiging van vluchtelingen in België en de modaliteiten tot deelname van de OCMW s.

Verklarende nota over de procedure voor de hervestiging van vluchtelingen in België en de modaliteiten tot deelname van de OCMW s. Dit prgramma wrdt gefinancierd dr het Fnds Asiel, Migratie en Integratie HERVESTIGING VAN VLUCHTELINGEN IN BELGIË PROGRAMMA 2015 Verklarende nta ver de prcedure vr de hervestiging van vluchtelingen in

Nadere informatie

van gebruikers, en het toekennen van lees- en schrijfrechten (zie hiervoor http://www.grensregio.eu/project-indienen/ ).

van gebruikers, en het toekennen van lees- en schrijfrechten (zie hiervoor http://www.grensregio.eu/project-indienen/ ). LEIDRAAD AANMELDING Bij het aanmaken van een prjectaanmelding in het digitale e-lket kunnen er verschillende vragen bij u pkmen, zals: He lang mag een tekst zijn? Welk detailniveau wrdt er gevraagd? Waar

Nadere informatie

ECTS-fiche. 1. Identificatie. Opleiding. Module. Lestijden 40

ECTS-fiche. 1. Identificatie. Opleiding. Module. Lestijden 40 ECTS-fiche 1. Identificatie Opleiding Ondernemingscmmunicatie Mdule MarketingManagement Cde A2 Lestijden 40 Studiepunten n.v.t. Ingeschatte ttale studiebelasting (in uren) 1 Mgelijkheid tt JA aanvragen

Nadere informatie

Oproep voor de aanleg van een wervingsreserve van deskundigen voor de lokale overlegplatforms (LOP s)

Oproep voor de aanleg van een wervingsreserve van deskundigen voor de lokale overlegplatforms (LOP s) Oprep vr de aanleg van een wervingsreserve van deskundigen vr de lkale verlegplatfrms (LOP s) Situering In uitvering van artikel IV.3. 3. van het decreet betreffende gelijke nderwijskansen-i dd. 28.06.2002

Nadere informatie

Resultaten De te bereiken resultaten m.b.t. de periode januari december 2013 kunnen als volgt worden omschreven:

Resultaten De te bereiken resultaten m.b.t. de periode januari december 2013 kunnen als volgt worden omschreven: BIJLAGE Bijlage nr. 1 Fiche Titel initiatief: Initiatiefnemer: vzw Huis van het Nederlands Brussel Prjectmschrijving De vzw Huis van het Nederlands Brussel levert een bijdrage aan de realisatie van de

Nadere informatie

PWO-oproep 2014-2015 Personeelsmededeling

PWO-oproep 2014-2015 Personeelsmededeling PWO-prep 2014-2015 Persneelsmededeling 20 januari 2014 Persneelsmededeling PWO-prep (Prjectmatig Wetenschappelijk Onderzek) 2014-2015 1. Inleiding en cntext Het prfessineel hger nderwijs in Vlaanderen

Nadere informatie

Zijn in de aanvraag bijlagen genoemd en zijn die bijgevoegd? Zo ja, welke? Nummer desgewenst de bijlagen.

Zijn in de aanvraag bijlagen genoemd en zijn die bijgevoegd? Zo ja, welke? Nummer desgewenst de bijlagen. Checklist berdeling adviesaanvraag 1. De adviesaanvraag Heeft de r een adviesaanvraag gehad? Let p: een rapprt is in principe geen adviesaanvraag. Met een adviesaanvraag wrdt bedeld: het dr de ndernemer

Nadere informatie

IMPLEMENTATIE WET VERPLICHTE MELDCODE HUISELIJK GEWELD EN KINDERMISHANDELING GEMEENTEN NOORDOOST-BRABANT

IMPLEMENTATIE WET VERPLICHTE MELDCODE HUISELIJK GEWELD EN KINDERMISHANDELING GEMEENTEN NOORDOOST-BRABANT BIJLAGE 1 IMPLEMENTATIE WET VERPLICHTE MELDCODE HUISELIJK GEWELD EN KINDERMISHANDELING GEMEENTEN NOORDOOST-BRABANT 1. Inleiding Op 1 juli 2013 is de Wet verplichte meldcde huiselijk geweld en kindermishandeling

Nadere informatie

Bij leefbaarheid gaat het er om hoe mensen hun omgeving ervaren en beoordelen.

Bij leefbaarheid gaat het er om hoe mensen hun omgeving ervaren en beoordelen. 1 Leefbaarheid is een belangrijk, z niet hét thema van de laatste jaren. De wnmgeving wrdt vr mensen steeds belangrijker vr de ervaren wn. Ok vanuit het perspectief van sciale chesie, veiligheid en sciaal-ecnmische

Nadere informatie

Transmuraal Programma Management

Transmuraal Programma Management Transmuraal Prgramma Management Een prpsitie van Vitha versie 1 Inhudspgave 1 Inleiding... 3 2 Transmurale behandelpraktijken... 3 2.1 Transmurale zrg nader gedefinieerd... 3 2.2 Transmurale zrg in de

Nadere informatie

Ontwikkelingsplan 2010-2020 van het transmissienet voor elektriciteit ELIA

Ontwikkelingsplan 2010-2020 van het transmissienet voor elektriciteit ELIA Ontwikkelingsplan 2010-2020 van het transmissienet vr elektriciteit ELIA Verklaring van de Algemene Directie Energie met het g p de gedkeuring van het plan dr de federale Minister van Energie Deze verklaring

Nadere informatie

Beweeg Mee! De gecombineerde leefstijlinterventie (GLI) 1 in de collectieve verzekering voor de minima van de gemeente Den Haag

Beweeg Mee! De gecombineerde leefstijlinterventie (GLI) 1 in de collectieve verzekering voor de minima van de gemeente Den Haag Beweeg Mee! De gecmbineerde leefstijlinterventie (GLI) 1 in de cllectieve verzekering vr de minima van de gemeente Den Haag Mensen niet alleen aan het bewegen brengen, maar k aan het bewegen huden. Dat

Nadere informatie

Actieplan van het Instituut van de Bedrijfsrevisoren betreffende de toepassing van ISQC 1 11.08.2014

Actieplan van het Instituut van de Bedrijfsrevisoren betreffende de toepassing van ISQC 1 11.08.2014 Actieplan van het Instituut van de Bedrijfsrevisren betreffende de tepassing van ISQC 1 11.08.2014 Algemene beschuwingen 1. De Raad van het IBR is zich bewust van de meilijkheden die de cnfraters ndervinden

Nadere informatie

Programma Welzijn en Zorg. Nieuwe Zorg en Domotica

Programma Welzijn en Zorg. Nieuwe Zorg en Domotica Prgramma Welzijn en Zrg Nieuwe Zrg en Dmtica Aanleiding De mgelijkheden vr het langer zelfstandig thuis blijven wnen, meten wrden verbreed. Technlgische ntwikkelingen die zrg p afstand en het participeren

Nadere informatie

PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN

PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN Vergadering van 25 april 2013 Verslag van de deputatie Bevegd deputatielid: Luk Lemmens Telefn: 03 240 52 65 Agenda nr. 1/1 Prvinciaal Biblitheekcentrum. Aanpassing van het

Nadere informatie

Het college van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Enschede;

Het college van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Enschede; Uitveringsbesluit Jeugdhulp Enschede 2015 Het cllege van Burgemeester en Wethuders van de gemeente Enschede; - gelet p de artikelen 2.3, 12.3, 12.4 en 19 van de Verrdening Jeugdhulp Enschede 2015, waarin

Nadere informatie

MISSIE CGG AHASVERUS

MISSIE CGG AHASVERUS MISSIE CGG AHASVERUS Als CGG nemen we mee verantwrdelijkheid vr de uitbuw van een geestelijk gezndheidszrg vr alle inwners uit de regi Halle - Vilvrde. We bieden hierte gespecialiseerde ambulante hulpverlening

Nadere informatie

van de Hoge Raad voor Vrijwilligers

van de Hoge Raad voor Vrijwilligers Memrandum van de Hge Raad vr Vrijwilligers Nvember 2014 Memrandum van de Hge Raad vr Vrijwilligers Vrijwilligerswerk: brandend actueel In een veranderende maatschappij die een ecnmische crisis drmaakt,

Nadere informatie

Werken met uitzendkrachten

Werken met uitzendkrachten Uitzendkrachten-Werken met uitzendkrachten-telichting 1/8 Werken met uitzendkrachten Uitzendkrachten zijn werknemers die vallen nder twee srten werkgevers. Enerzijds heeft men de werkgever van de uitzendkracht

Nadere informatie

PROJECTOPROEP "be Circular - be Brussels" Kandidatuurdossier 2016

PROJECTOPROEP be Circular - be Brussels Kandidatuurdossier 2016 Kandidatuurfrmulier vr luik 4 PROJECTOPROEP "be Circular - be Brussels" Kandidatuurdssier 2016 Vr gratis begeleiding bij de implementatie van de methde "Resilience Design" ter identificatie van de relevante

Nadere informatie

Notulen van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn Zitting van 25 juni 2014

Notulen van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn Zitting van 25 juni 2014 Ntulen van de Raad vr Maatschappelijk Welzijn Zitting van 25 juni 2014 Aanwezig: Luc Op de Beeck, vrzitter; Stephan Brdeyne, Jan Bulliard, Clara Calis, Gnda Claessen, Erik De Quick, Laurent de Vries, Rudy

Nadere informatie

Wie zijn we? Kernwaarden in ons handelen zijn:

Wie zijn we? Kernwaarden in ons handelen zijn: Wie zijn we? Zrggrep Kans is een zrginstelling die ptimale zrg, begeleiding en huisvesting biedt aan zwel jngvlwassenen met psychiatrische strnissen en daarmee samenhangende gedragsprblematiek, als aan

Nadere informatie

Matching Needs and Services (MNS) Leonieke Boendermaker /NIZW Jeugd www.jeugdzorg.nl

Matching Needs and Services (MNS) Leonieke Boendermaker /NIZW Jeugd www.jeugdzorg.nl Matching Needs and Services (MNS) Lenieke Bendermaker /NIZW Jeugd www.jeugdzrg.nl Vraag en aanbd: wanneer? Een grte zrg-aanbieder met een meerjaren plan pstellen vr de rganisatie. Welke kant met het p?

Nadere informatie

Competentieprofiel van de hulpverlenerambulancier

Competentieprofiel van de hulpverlenerambulancier Cmpetentieprfiel van de hulpverlenerambulancier (Wet hudende diverse bepalingen inzake gezndheidszrg van 19 december 2008) 1. De ambulancier ntwikkelt zich persnlijk en prfessineel De ambulancier neemt

Nadere informatie

Cliëntprofielen sector visueel 2015

Cliëntprofielen sector visueel 2015 Cliëntprfielen sectr visueel 2015 Nr Naam prfiel Aard en mvang *) Lptijd 0 Infrmatie, advies & Vrlichting Betreft specifieke functie, niet p individuele cliënt/hulpvraag gericht, delgrep, infrmatie, advies

Nadere informatie

Handleiding Handleiding Communicatie voor. Promotoren. Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling VLAANDEREN 2014-2020.

Handleiding Handleiding Communicatie voor. Promotoren. Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling VLAANDEREN 2014-2020. Handleiding Handleiding Cmmunicatie vr Prmtren Eurpees Fnds vr Reginale Ontwikkeling VLAANDEREN 2014-2020 1 Eurpese Unie Inhud 1 Inleiding... 1 2 De minimale cmmunicatieverplichtingen... 1 a) Weergave

Nadere informatie

Dossier Ecocheques. Bron: Lex4you op www.securex.eu. BOL BUDIV vzw Kerkstraat 108 9050 Gentbrugge 09 324 38 77. helpdesk@bol budiv.be www.bol budiv.

Dossier Ecocheques. Bron: Lex4you op www.securex.eu. BOL BUDIV vzw Kerkstraat 108 9050 Gentbrugge 09 324 38 77. helpdesk@bol budiv.be www.bol budiv. Dssier Eccheques Brn: Lex4yu p www.securex.eu BOL BUDIV vzw Kerkstraat 108 9050 Gentbrugge 09 324 38 77 helpdesk@bl budiv.be www.bl budiv.be Dssier Eccheques Wat is een eccheque? Eccheques zijn een initiatief

Nadere informatie

AGENDAPUNT voor burgemeester en wethouders

AGENDAPUNT voor burgemeester en wethouders AGENDAPUNT vr burgemeester en wethuders Nummer: Datum vergadering: 25-06-2013 Onderwerp: Meldcde huiselijk geweld en kindermishandeling Cnceptbesluit: Het cllege stelt de meldcde huiselijk geweld en kindermishandeling

Nadere informatie

VISIETEKST Zorgcircuits Reling Bron: netwerkteam (2013), Bekrachtigt op het Comité: 04/09/2013

VISIETEKST Zorgcircuits Reling Bron: netwerkteam (2013), Bekrachtigt op het Comité: 04/09/2013 VISIETEKST Zrgcircuits Reling Brn: netwerkteam (2013), Bekrachtigt p het Cmité: 04/09/2013 Via de prjectfiche RELING OVERLEG krijgen de subregi's Nrd, Midden, West en Zuid de pdracht m verlegtafels te

Nadere informatie

Arbeidszorg in het meerbanenplan samenvatting september 2006

Arbeidszorg in het meerbanenplan samenvatting september 2006 Arbeidszrg in het meerbanenplan samenvatting september 2006 Leeswijzer: in het eerste deel vind je een algemene samenvatting. In bijlage staan per thema meer details, pmerkingen, aandachtspunten, enz.

Nadere informatie

Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE) Winterswijk 2013-2018

Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE) Winterswijk 2013-2018 Vr- en Vregschlse Educatie (VVE) Winterswijk 2013-2018 1. Inleiding Vr- en Vregschlse Educatie, als nderdeel van het bredere beleidsterrein nderwijsachterstandbeleid, wrdt sinds 2002 in Winterswijk vrmgegeven.

Nadere informatie

Openbare raadpleging over de evaluatie van de Europese strategie inzake handicaps 2010/2020

Openbare raadpleging over de evaluatie van de Europese strategie inzake handicaps 2010/2020 Openbare raadpleging ver de evaluatie van de Eurpese strategie inzake handicaps 2010/2020 Er zijn in de EU ngeveer 80 miljen mensen met een handicap. Vr deze mensen is het, dr allerlei belemmeringen, vaak

Nadere informatie

Pedagogische Civil Society

Pedagogische Civil Society Pedaggische Civil Sciety Nieuwkmer in het cntinuüm van pvedndersteuning? 4 juni 2010 Drs. Cécile Winkelman Irene Sies, MSc Welkm Drs. Cécile Winkelman Irene Sies, MSc Werkzaam bij SO&T: kwaliteit in Opveden

Nadere informatie

c. Relatiebeheer algemene en éénmalige groepen d. Relatiebeheer maatschappelijke organisaties e. Contacten en samenwerking met bedrijven

c. Relatiebeheer algemene en éénmalige groepen d. Relatiebeheer maatschappelijke organisaties e. Contacten en samenwerking met bedrijven Inhudspgave Inleiding 1. Huidige situatie 2. Delstellingen 2014 2.1 Algemeen Del 2.2 Jaarvisie 3. Actieplan 3.1 Algemeen Del 3.2 Jaarvisie a. Cördinatie b. Relatiebeheer kerken c. Relatiebeheer algemene

Nadere informatie

Tracé Brussel beheert de drie werkwinkels in het Brussels hoofdstedelijk gewest. De Brusselse Werkwinkels

Tracé Brussel beheert de drie werkwinkels in het Brussels hoofdstedelijk gewest. De Brusselse Werkwinkels BIJLAGE Bijlage nr. 1 Fiche Titel initiatief: Opdrachten in het kader van het gekruist beleid nderwijs - pleiding - arbeidsmarkt Initiatiefnemer: Tracé Brussel vzw Prjectmschrijving Tracé Brussel beheert

Nadere informatie

Bijlage 4. Toetsingskader ontwerp levensloopbestendig Zeist-Oost

Bijlage 4. Toetsingskader ontwerp levensloopbestendig Zeist-Oost Bijlage 4 Tetsingskader ntwerp levenslpbestendig Zeist-Ost 1. Opzet Het tetsingskader Levenslpbestendig Zeist-Ost bestaat uit een aantel nderdelen. Een algemeen deel gaat ver de levenslpbestendige wijk:

Nadere informatie

Samenwerkingsschool Balans

Samenwerkingsschool Balans Samenwerkingsschl Balans DYSLEXIEBELEID_p website.dc - 1-1. Wat is dyslexie De Gezndheidsraad prbeerde jaren geleden tt natinale vereenstemming te kmen dr een glbale mschrijving p te stellen waarin iedereen

Nadere informatie

KWALITEIT VAN LEVEN DOOR ZORG EN ONDERSTEUNING VAN GEBRUIKERS IN VOORZIENINGEN VOOR PERSONEN MET EEN HANDICAP.

KWALITEIT VAN LEVEN DOOR ZORG EN ONDERSTEUNING VAN GEBRUIKERS IN VOORZIENINGEN VOOR PERSONEN MET EEN HANDICAP. Federatie van uderverenigingen en gebruikersraden in instellingen vr persnen met een handicap KWALITEIT VAN LEVEN DOOR ZORG EN ONDERSTEUNING VAN GEBRUIKERS IN VOORZIENINGEN VOOR PERSONEN MET EEN HANDICAP.

Nadere informatie

Baan in Beeld. Outplacementprogramma Goud

Baan in Beeld. Outplacementprogramma Goud Baan in Beeld. Outplacementprgramma Gud De utplacementprgramma s van Baan in Beeld zijn bestemd vr medewerkers die een rganisatie gaan verlaten en nieuw werk zeken. Om aan de unieke behefte van uw medewerker

Nadere informatie

Tips Digiduif. 1. U logt in op digiduif met uw e-mail adres en wachtwoord.

Tips Digiduif. 1. U logt in op digiduif met uw e-mail adres en wachtwoord. Tips Digiduif 1. U lgt in p digiduif met uw e-mail adres en wachtwrd. 2. U kiest de knp instellingen. Op de vlgende pagina s kunt u allerlei zaken invullen en aanpassen die bij uw accunt hren. Tevens zit

Nadere informatie

Projectformulier ten behoeve van Openbare Instellingen

Projectformulier ten behoeve van Openbare Instellingen Prjectfrmulier ten beheve van Openbare Instellingen Praktische infrmatie naam van penbare instelling die het prject heeft ingediend: Federale Overheidsdienst Infrmatieen Cmmunicatietechnlgie (Fedict).

Nadere informatie

IB/Directiedag - 21 mei 2014

IB/Directiedag - 21 mei 2014 IB/Directiedag - 21 mei 2014 He geven we vrm aan Passend Onderwijs binnen Passenderwijs? He werken we met de schlen samen? Wat mag u van ns verwachten? Even vrstellen.. Vr elk kind een passend aanbd! Kwalitatief

Nadere informatie

Vrijwilligersbeleid voetbalvereniging N.B.S.V.V.

Vrijwilligersbeleid voetbalvereniging N.B.S.V.V. Vrijwilligersbeleid vetbalvereniging N.B.S.V.V. Waarm deze richtlijn? Geen enkele amateur-sprtvereniging kan tegenwrdig ng bestaan znder de inzet en bijdrage van (veel) vrijwilligers. Ok binnen nze vereniging

Nadere informatie

Samenvatting Deelprojecten Ouderen Samen

Samenvatting Deelprojecten Ouderen Samen Samenvatting Deelprjecten Ouderen Samen Vughtse Ouderen aan het Wrd In januari 2007 zijn dr het Prject Ouderen Samen vier bijeenkmsten gerganiseerd waarvr alle Vughtse inwners van 55 jaar en uder waren

Nadere informatie

Wie zijn we? Brochure Zorggroep Kans

Wie zijn we? Brochure Zorggroep Kans Wie zijn we? Zrggrep KANS is een zrginstelling die ptimale zrg, begeleiding en huisvesting biedt aan zwel jngvlwassenen met psychiatrische strnissen en daarmee samenhangende gedragsprblematiek, als aan

Nadere informatie

Beleidsregels voorziening jobcoaching Participatiewet 2015

Beleidsregels voorziening jobcoaching Participatiewet 2015 Beleidsregels vrziening jbcaching Participatiewet 2015 1-7-2015 Jbcaching Reginale beleidsregels jbcaching Participatiewet regi Achterhek Inleiding Jbcaching gaat ver het ndersteunen van mensen bij het

Nadere informatie

Functiebeschrijving: Directeur Communicatie

Functiebeschrijving: Directeur Communicatie Functiebeschrijving: Directeur Cmmunicatie Functiefamilie Lager Kader Vr akkrd Naam leidinggevende Kristien Verbraeken Datum + handtekening Naam functiehuder Datum + Handtekening 1. Cntext van de functie

Nadere informatie

HANDLEIDING: AANVRAAG VOOR EEN SUBSIDIE IN HET ZUIDEN INVULFORMULIER

HANDLEIDING: AANVRAAG VOOR EEN SUBSIDIE IN HET ZUIDEN INVULFORMULIER 1 JUNI 2015 HANDLEIDING: AANVRAAG VOOR EEN SUBSIDIE IN HET ZUIDEN INVULFORMULIER SEYS VEERLE PROVINCIEBESTUUR WEST-VLAANDEREN Hug Verriesstraat 22 8800 ROESELARE Vrwrd Sinds 1971 ndersteunt de prvincie

Nadere informatie

Samenvatting - Reacties oko-leden n.a.v. de testronde format (Kiosk)

Samenvatting - Reacties oko-leden n.a.v. de testronde format (Kiosk) Samenvatting - Reacties K-leden n.a.v. de testrnde frmat (Kisk) VOORAF K dankt CJSM, Afdeling Kunsten, vr de mgelijkheid m de frmats te testen. In een eerste fase hebben 20 K-leden de frmulieren getest

Nadere informatie

Alle secundaire scholen, binnen de regio MidLim, met een klasgroep in de 2de of 3de graad waarin: o o o o o

Alle secundaire scholen, binnen de regio MidLim, met een klasgroep in de 2de of 3de graad waarin: o o o o o Klas-in-zicht Een negatieve grepsdynamiek, leerlingen die niet met elkaar vereen kunnen kmen, een vertrebelde relatie tussen leerlingen en leerkrachten, meilijk les kunnen geven dr strend gedrag, zijn

Nadere informatie

INFORMATIE UITWISSELING TUSSEN UITZENDBUREAUS IVM VEILIGHEID EN

INFORMATIE UITWISSELING TUSSEN UITZENDBUREAUS IVM VEILIGHEID EN RVB10004.dc 1/5 RVB 2010/04 INFORMATIE UITWISSELING TUSSEN UITZENDBUREAUS IVM VEILIGHEID EN Situering GEZONDHEID OP HET WERK : EEN GESTRUCTUREERDE AANPAK Preventie en Interim heeft in 2008, in het kader

Nadere informatie

Beoogde resultaten in de beheersovereenkomst voor de periode 2012-2016

Beoogde resultaten in de beheersovereenkomst voor de periode 2012-2016 JAARPLAN 2012 Begde resultaten in de beheersvereenkmst vr de peride 2012-2016 De Vlaamse Wetenschappelijke Vereniging vr Jeugdgezndheidszrg (VWVJ) werkt aan de realisatie van de vlgende resultaatgebieden:

Nadere informatie

Reglement Vlaams-Nederlandse Journalistenbeurs Onderzoeksbeurs & Uitwisseling 2016

Reglement Vlaams-Nederlandse Journalistenbeurs Onderzoeksbeurs & Uitwisseling 2016 Reglement Vlaams-Nederlandse Jurnalistenbeurs Onderzeksbeurs & Uitwisseling 2016 In 2016 kennen de Vlaamse en Nederlandse verheid pnieuw de Vlaams-Nederlandse Jurnalistenbeur(zen) (VNJB) te aan Nederlandse

Nadere informatie

Meerjarenplanaanpassing nr 2

Meerjarenplanaanpassing nr 2 Meerjarenplanaanpassing nr 2 Inhud 1. strategische nta... 2 1.1 Priritair beleid... 4 1.2 Overig beleid in beleidsdelstellingen pgenmen beleid.... 8 2. Financiële nta... 9 2.1 Financieel delstellingenplan...

Nadere informatie

Ons kenmerk MO10/15.0006656. Datum uw brief --

Ons kenmerk MO10/15.0006656. Datum uw brief -- Beleidsntwikkeling Aan de gemeenteraad van Nijmegen Krte Nieuwstraat 6 6511 PP Nijmegen Telefn 14024 Telefax (024) 323 59 92 E-mail gemeente@nijmegen.nl Pstbus 9105 6500 HG Nijmegen Datum 1 september 2015

Nadere informatie

Checklist Veranderaanpak Inhoud en Proces

Checklist Veranderaanpak Inhoud en Proces list Veranderaanpak Inhud en Prces AdMva 2011 www.admva.nl www.arbcatalgusvvt.nl list Veranderaanpak Inhud en Prces www.arbcatalgusvvt.nl Clfn Sturen p Werkdrukbalans en Energie AdMva 2011 Erna van der

Nadere informatie

Learning & Development Awards 2015 Competentiemanagement als gezelschapsspel

Learning & Development Awards 2015 Competentiemanagement als gezelschapsspel Learning & Develpment Awards 2015 Cmpetentiemanagement als gezelschapsspel Vrstelling van de rganisatie en cntactgegevens Zrgbedrijf Antwerpen, vereniging naar Publiek recht. Lange Gasthuisstraat 39, 2000

Nadere informatie

VACANTVERKLARING : INHOUDELIJKE BIJLAGE EMR PROJECT

VACANTVERKLARING : INHOUDELIJKE BIJLAGE EMR PROJECT POM Limburg DC/D/2011-09 VACANTVERKLARING : INHOUDELIJKE BIJLAGE EMR PROJECT Prjectmanager ACTIE 1: Verdieping partnership: de nulmeting van de Euregi in kaart Om de Eureginale prblematiek van de zrgberepen

Nadere informatie

Handleiding. Het opstellen van een diaconaal beleidsplan

Handleiding. Het opstellen van een diaconaal beleidsplan Handleiding Het pstellen van een diacnaal beleidsplan Versie 1.0 Generale diacnale cmmissie Datum: augustus 2015 Generale diacnale cmmissie Vendelier 51-D 3905 PC VEENENDAAL Telefn (0318) 505541 Website:

Nadere informatie

Controleprotocol Sociaal Domein

Controleprotocol Sociaal Domein Cntrleprtcl Sciaal Dmein Cntrleprtcl vr de accuntantscntrle bij: dr de gemeenten in de regi Amersfrt* gesubsidieerde rganisaties vr Jeugdzrg en WMO dr de gemeenten in de regi Amersfrt f dr de gemeente

Nadere informatie

Naar Gekoppelde Toetsing van Koppelverzoeken

Naar Gekoppelde Toetsing van Koppelverzoeken Intentieverklaring tt Samenwerking bij en Afstemming van het tetsen van verzeken tt het kppelen van gezndheidsgegevens van meerdere instellingen ten beheve van wetenschappelijk nderzek aan de hand van

Nadere informatie

Integratie via buitenschoolse activiteiten Een initiatief van het Fonds Baillet Latour, beheerd door de Koning Boudewijnstichting

Integratie via buitenschoolse activiteiten Een initiatief van het Fonds Baillet Latour, beheerd door de Koning Boudewijnstichting Prjectprep 2016 Integratie via buitenschlse activiteiten Een initiatief van het Fnds Baillet Latur, beheerd dr de Kning Budewijnstichting Begeleiding en ndersteuning van actren van buitenschlse activiteiten

Nadere informatie

Reglement betreffende een Provinciale herkenbaarheid bij elke vorm van provinciale subsidie.

Reglement betreffende een Provinciale herkenbaarheid bij elke vorm van provinciale subsidie. Reglement betreffende een Prvinciale herkenbaarheid bij elke vrm van prvinciale subsidie. DE PROVINCIERAAD VAN WEST - VLAANDEREN, Overwegende dat het belang van de prvinciale herkenbaarheid, naar aanleiding

Nadere informatie

Beschermd Wonen met een pgb onder verantwoordelijkheid van gemeenten

Beschermd Wonen met een pgb onder verantwoordelijkheid van gemeenten Beschermd Wnen met een pgb nder verantwrdelijkheid van gemeenten Een factsheet vr cliënten, cliëntvertegenwrdigers en familievertegenwrdigers 1 februari 2016 Sinds 1 januari 2015 valt Beschermd Wnen (vrheen

Nadere informatie

Academiejaar 2013-2014

Academiejaar 2013-2014 Arteveldehgeschl Dienst studieadvies Hgprt 15 9000 Gent Tel. 09/234 90 30 studieadvies@arteveldehs.be Gids vr studenten: studie en werk/ndernemerschap/kunst/plitiek/ studentenvertegenwrdiging/sciale f

Nadere informatie

EXPERTISESTEEKKAART. 1) Naam van de school/dienst/voorziening: begeleidingscentrum Ter Heide

EXPERTISESTEEKKAART. 1) Naam van de school/dienst/voorziening: begeleidingscentrum Ter Heide EXPERTISESTEEKKAART 1) Naam van de schl/dienst/vrziening: begeleidingscentrum Ter Heide Adresgegevens: Kltsraat 125 3600 Genk 2) Dmein van expertise: Aanbd aan persnen met EMB: Basale stimulatieactiviteiten

Nadere informatie

Formulier voor het indienen van de eerste ronde proeftuinen ihkv decentralisatie jeugdzorg Regio Rotterdam Rijnmond

Formulier voor het indienen van de eerste ronde proeftuinen ihkv decentralisatie jeugdzorg Regio Rotterdam Rijnmond Frmulier vr het indienen van de eerste rnde preftuinen ihkv decentralisatie jeugdzrg Regi Rtterdam Rijnmnd Alléén gemeenten in de regi Rtterdam Rijnmnd kunnen vrstellen vr preftuinen indienen! Dit frmulier

Nadere informatie

Gefaseerde implementatie projectbeheersing methodiek Hogeschool van Utrecht

Gefaseerde implementatie projectbeheersing methodiek Hogeschool van Utrecht Prject Shared Services Gefaseerde implementatie prjectbeheersing methdiek Hgeschl van Utrecht Vervlg van Deelprjectplan Prjectadministraties (januari 2004) Het beheersen van prjectadministraties dr de

Nadere informatie

HERSTELPLAN Bachelor in de Vroedkunde Vives Noord, campus Brugge

HERSTELPLAN Bachelor in de Vroedkunde Vives Noord, campus Brugge 1 HERSTELPLAN Bachelr in de Vredkunde Vives Nrd, campus Brugge INLEIDING Op basis van de externe berdeling die p 21 en 22 maart 2013 heeft plaatsgevnden, heeft de pleiding Vredkunde p 18 nvember 2013 het

Nadere informatie

Retailmanagement brochure voor bedrijven

Retailmanagement brochure voor bedrijven Campus Schnmeersen Gebuw B Valentin Vaerwyckweg 1 BE-9000 Gent Retailmanagement brchure vr bedrijven Deze brchure bevat de belangrijkste infrmatie ver de pleiding Retailmanagement. De meest up t date infrmatie

Nadere informatie

Subsidiereglement Steenokkerzeel 2016

Subsidiereglement Steenokkerzeel 2016 Subsidiereglement Steenkkerzeel 2016 Hfdstuk 1: Algemene bepalingen Artikel 1 Binnen de perken van de kredieten, daarte gedgekeurd p de gemeentebegrting en rekening hudende met de gebden mgelijkheden m

Nadere informatie

Aanbod Diensten Baan in Beeld

Aanbod Diensten Baan in Beeld Aanbd Diensten Baan in Beeld 3751 LM Bunschten inf@baaninbeeld.cm www.baaninbeeld.cm Inhudspgave 1. Over Baan in Beeld p. 3 Wie wij zijn, utplacement en lpbaanadvies, fcus, resultaat en lcatie. 2. Outplacementprgramma

Nadere informatie

Naar Gekoppelde Toetsing van Koppelverzoeken

Naar Gekoppelde Toetsing van Koppelverzoeken Intentieverklaring tt samenwerking bij en afstemming van het tetsen van verzeken tt het kppelen van gezndheidsgegevens van meerdere instellingen ten beheve van wetenschappelijk nderzek aan de wettelijke

Nadere informatie

INTERNATIONALE SAMENWERKING AANVRAAGFORMULIER Infotoelagen voor sensibiliserende en educatieve activiteiten

INTERNATIONALE SAMENWERKING AANVRAAGFORMULIER Infotoelagen voor sensibiliserende en educatieve activiteiten INTERNATIONALE SAMENWERKING AANVRAAGFORMULIER Inftelagen vr sensibiliserende en educatieve activiteiten Stad Aalst wenst niet enkel prjecten in andere landen te steunen, maar wil k de Aalstenaars warm

Nadere informatie

Beleidsnotitie 2013-2016. 100, uw welzijns- en zorgnetwerk. Vastgesteld op 26 april 2013

Beleidsnotitie 2013-2016. 100, uw welzijns- en zorgnetwerk. Vastgesteld op 26 april 2013 Beleidsntitie 2013-2016 100, uw welzijns- en zrgnetwerk Vastgesteld p 26 april 2013 1 1 Inleiding Begin 2012 maakte 100, uw welzijns- en zrgnetwerk een drstart, na vier jaar nder de naam Zwel NN vanuit

Nadere informatie

BIJLAGE. Bijlage nr. 1

BIJLAGE. Bijlage nr. 1 BIJLAGE Bijlage nr. 1 Titel initiatief: Initiatiefnemer: vzw Huis van het Nederlands Brussel (0862.910.119), Philippe de Champagnestraat 23, 1000 Brussel Omschrijving van het initiatief De vzw Huis van

Nadere informatie

Deelprojectplan. Projectadministraties

Deelprojectplan. Projectadministraties Deelprjectplan Prjectadministraties Het beheersen van prjectadministraties dr de invering van een hgeschlbrede methdiek. 1 INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding 2. Prbleemverkenning en stelling 3. Prjectdelen 4.

Nadere informatie

Stichting de Wielborgh Wonen, zorg en welzijn. Van harte welkom. Training Meten moet! Casper van der Most

Stichting de Wielborgh Wonen, zorg en welzijn. Van harte welkom. Training Meten moet! Casper van der Most Stichting de Wielbrgh Wnen, zrg en welzijn Van harte welkm Training Meten met! Casper van der Mst Stichting de Wielbrgh Wnen, zrg en welzijn Prfessinele rganisatie Meten Analyseren Plannen Verbeteren Reviews

Nadere informatie

Verslag vergadering LMN P 2015 01 07

Verslag vergadering LMN P 2015 01 07 Verslag vergadering LMN P 2015 01 07 Aanwezig: dr. F. Peiffer, dr. Van Winghem - endcrinlgen dr. J Dewachter, dr. Jan Piryns, dr. Wim Reyntjens HPO Els Breckx, Lieve Sak, Nrtje Segers, Daisy Van Calster,

Nadere informatie

Zorg voor cultureel erfgoed depotwerking

Zorg voor cultureel erfgoed depotwerking Zrg vr cultureel erfged deptwerking Lkale besturen, erfgedbeheerders en -bewaarders wrden gestimuleerd m p een kwalitatieve, duurzame en dynamische manier rerend en immaterieel erfged te registreren en

Nadere informatie

Middelen Financiële middelen o De organisatie heeft een actueel beleid met betrekking tot het verkrijgen van de benodigde financiële middelen.

Middelen Financiële middelen o De organisatie heeft een actueel beleid met betrekking tot het verkrijgen van de benodigde financiële middelen. Categrie C Per aspect van het framewrk zijn nrmen pgesteld. Vetgedrukt zijn de verplichte nrmen. Organisaties die nder categrie C vallen, zullen verder zijn met het implementeren van kwaliteitssystemen

Nadere informatie

BEOORDELINGSHANDLEIDING BESTEK 09/10138

BEOORDELINGSHANDLEIDING BESTEK 09/10138 BEOORDELINGSHANDLEIDING BESTEK 09/10138 Opstellen van de rangschikking: 1. Per gunningscriterium wrdt een scre tegekend. 2. Vr de gunningscriteria aanpak en methdiek, prfessinaliteitswaarbrgen en kwaliteit

Nadere informatie

Een cultureel plan voor Brussel, hoofdstad en laboratorium van Europa

Een cultureel plan voor Brussel, hoofdstad en laboratorium van Europa Een cultureel plan vr Brussel, hfdstad en labratrium van Eurpa 1. Visie Brussel is in vele pzichten een bijznder actieterrein p cultureel vlak. Dr de grte diversiteit aan culturen en talen kent deze stad

Nadere informatie

Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen

Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen Federaal Agentschap vr de Veiligheid van de Vedselketen Omzendbrief betreffende de cntrle van de identiteit van paarden en de uitsluiting vr de slacht vr menselijke cnsumptie van buiten de wettelijke termijn

Nadere informatie

Actieplan leeftijdsbewust personeelsbeleid 2013-2023

Actieplan leeftijdsbewust personeelsbeleid 2013-2023 Nvember 2013 Actieplan leeftijdsbewust persneelsbeleid 2013-2023 Actie 1: Ontwikkelen van een stagebeleid. Stagiaires zijn ptentiële nieuwe cllega s. Een stageperide kunnen we aanzien als een inwerkperide.

Nadere informatie

OUDERBLIK. Een rugzak vol ideeën voor ouders en school SCHRIFTELIJKE COMMUNICATIE MET OUDERS

OUDERBLIK. Een rugzak vol ideeën voor ouders en school SCHRIFTELIJKE COMMUNICATIE MET OUDERS OUDERBLIK Een rugzak vl ideeën vr uders en schl SCHRIFTELIJKE COMMUNICATIE MET OUDERS 2012 1. Schriftelijke cmmunicatie met anderstalige uders Schriftelijke cmmunicatie gaat ver alle cmmunicatie naar uders

Nadere informatie

Introductie MVO Prestatieladder

Introductie MVO Prestatieladder Intrductie De is een certificeerbare nrm vr Maatschappelijke Verantwrdelijkheid van Organisaties (MVO). De nrm is gemaakt vr rganisaties die hun eigen MVO ambities en perfrmance aantnbaar willen maken,

Nadere informatie

procesbegeleiders (en beleidsmedewerkers)

procesbegeleiders (en beleidsmedewerkers) prcesbegleiders (en beleidsmedewerkers) prcesbegeleiders (en beleidsmedewerkers) Deze thematische fiche wil inzicht verschaffen in de vereenkmsten en de verschillen van een prcesbegeleider en een beleidsmedewerker

Nadere informatie

beta brugklas secties 2004 2005 1 Ontwikkeling bètatechniek op het Newmancollege. 1. Inleiding

beta brugklas secties 2004 2005 1 Ontwikkeling bètatechniek op het Newmancollege. 1. Inleiding beta brugklas secties 2004 2005 1 Ontwikkeling bètatechniek p het Newmancllege. 1. Inleiding Het Newmancllege streeft naar een sterke prfilering p het gebied van de bètatechnische vakken. De argumenten

Nadere informatie