ERFGOEDDAG Goede afspraken om samen een succesverhaal te schrijven

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "ERFGOEDDAG Goede afspraken om samen een succesverhaal te schrijven"

Transcriptie

1 ERFGOEDDAG Gede afspraken m samen een succesverhaal te schrijven Inleiding In 2016 is Erfgeddag te aan zijn zestiende editie. Het is dr zijn aanpak, publieksbereik en innvatieve rl en vral dankzij de inzet van velen drheen de jaren uitgegreid als een van de tnaangevende erfgedevenementen van ns land. Erfgeddag is een sensibiliseringsactie rnd cultureel erfged vr publiek, sectr, pers en beleid in Vlaanderen en Brussel. Erfgeddag streeft ernaar dat iedereen p een eigentijdse, kwalitatieve en zinvlle manier mgaat met het cultureel erfged in zijn dagelijkse mgeving. Het cultureel erfged mag wrden ntdekt als iets waardevls, dat dicht bij ieder van ns staat. Alle initiatieven zijn erp gericht m het cultureel erfged inzichtelijk te maken en p die manier een mslag te realiseren in de publieke perceptie en benadering van erfged. Erfgeddag heeft anderzijds k de bedeling m de sectr zelf z ged mgelijk te laten samenwerken, innverende impulsen te cultiveren en de eigen activiteiten in een hedendaags erfgedperspectief te plaatsen. Ok wil Erfgeddag de reflectie ver erfgedntsluiting, publiekswerking en duurzaamheid stimuleren. Erfgeddag fcust p het rerend (vrwerpen) en immaterieel (verhalen) cultureel erfged en nderscheidt zich z van de Open Mnumentendag, die zich p het nrerend erfged tespitst. Wat wil Erfgeddag nder andere betekenen? Delstellingen in verband met het publiek Een z ruim mgelijk publiek p een kwalitatieve manier actief aan Erfgeddag laten participeren. Een z ruim mgelijk publiek kennis laten maken met het cultureel erfged in Vlaanderen en Brussel. Zveel mgelijk mensen infrmeren ver het evenement: - via persaandacht; - dr een gede prmtiecampagne; - dr het verzamelen van cntact (e-)mailadressen van geïnteresseerden. Zicht krijgen p het prfiel van het (niet) in erfged geïnteresseerde publiek. Delstellingen in verband met de sectr Het begrip cultureel erfged ingang den vinden bij de brede culturele sectr. Stimuleren van: - verleg en samenwerking; - kwalitatieve deelname aan de Erfgeddag; - het rganiseren van kwalitatieve en creatieve activiteiten die verband huden met een vrpgesteld thema f met erfgedzrg (behud, beheer en cllectiemanagement); - riginaliteit 1

2 He maken we samen Erfgeddag? Erfgeddag is een jaarlijks evenement dat steeds p de eerste zndag na de paasvakantie wrdt gerganiseerd. In 2016 vindt Erfgeddag plaats p zndag 24 april met als thema Rituelen. - In 2017: zndag 23 april 2017 met als thema Zrg - In 2018: zndag 22 april 2018 met als thema Kies vr erfged Het p Erfgeddag gepresenteerde aanbd vertrekt vanuit het immaterieel en rerend erfged. Dit aanbd wrdt speciaal vr Erfgeddag ntwikkeld, en hudt rechtstreeks verband met de dr de Stuurgrep gekzen thema s. Ok kunnen activiteiten wrden aangebden die verband huden met erfgedzrg. Sinds 2007 wrdt elk thema drie jaar p vrhand aangekndigd, teneinde de sectr te te laten m p een verdiepende en een z kwalitatief mgelijke manier te werken. Erfgeddag is een van de grte publieksmmenten vr erfged. De ambitie mag dan k grt zijn. Deelname aan Erfgeddag impliceert dat rganisaties een extra en aantnbare inspanning leveren m erfged te ntsluiten. De deuren pengien is in deze slechts een begin, en allerminst een eindpunt. Een Werkgrep Erfgeddag waakt samen met de lkale en reginale cördinatren ver de inzendingen en stuurt bij waar ndig. Een eerste naleesrnde dr de lkale en reginale cördinatren vindt nmiddellijk na het afsluiten van de inschrijvingen plaats. Deelnemers kunnen gevraagd wrden m de activiteit(en) ng bij te sturen, verder aan te vullen f telichting te verschaffen. Een Werkgrep Erfgeddag beslist uiteindelijk f de activiteit(en) al dan niet uit het prgramma geweerd wrdt. De Cördinatie Erfgeddag biedt steeds een luisterend r vr rganisatrische en inhudelijke meilijkheden: kandidaat-deelnemers kunnen er terecht met al hun vragen en pmerkingen. De Cördinatie prbeert hierp in de mate van het mgelijke een antwrd te bieden. De inbedding van de Cördinatie in FARO. Vlaams steunpunt vr cultureel erfged staat garant vr een gede inhudelijke begeleiding. Erfgeddag is gratis vr het publiek en vindt plaats tussen 10 en 18 uur. Kandidaat-deelnemers nemen tevens kennis van de algemene vrwaarden van Erfgeddag. Dr zich in te schrijven, verklaren deelnemers zich hiermee akkrd. 2

3 Algemene vrwaarden Artikel I. Algemeen Onder Erfgeddag wrdt verstaan het landelijk evenement rnd rerend en immaterieel erfged dat dr FARO. Vlaams steunpunt vr cultureel erfged vzw, hierna FARO, nder deze benaming (f een andere vrij dr FARO te kiezen benaming) i.s.m. andere partnerrganisaties en met de steun van de Vlaamse verheid jaarlijks wrdt gerganiseerd in Vlaanderen en het Brussels Hfdstedelijk Gewest. Onder deelnemer wrdt verstaan iedere natuurlijke persn f rechtspersn die een actie in het kader van de Erfgeddag rganiseert. Onder bezekers wrdt verstaan alle persnen die een actie bezeken die wrdt aangebden tijdens Erfgeddag. Onder Stuurgrep wrdt verstaan een feitelijk samenwerkingsverband van de betrkken partners uit de erfgedsectr. De stuurgrep kmt twee- f driemaandelijks bij elkaar en zet de inhudelijke lijnen van het evenement uit. Alle belangrijke beslissingen p vlak van cncept en cmmunicatie van de Erfgeddag wrden dr de stuurgrep genmen. Onder Werkgrep Erfgeddag wrdt verstaan een adviescmité van specialisten dat wrdt samengesteld dr de Stuurgrep van Erfgeddag, FARO-medewerkers en erfgedcellen. Deze werkgrep zal de aangemelde acties van deelnemers inhudelijk berdelen p basis van de hgerp gefrmuleerde delstellingen van Erfgeddag. Onder actie wrdt verstaan elke nderscheiden activiteit die dr één f meerdere deelnemers wrdt gerganiseerd tijdens Erfgeddag. De huidige algemene vrwaarden regelen de cntractuele relaties tussen de partner en FARO en de rechten en plichten van elk van deze partijen in verband met de rganisatie van Erfgeddag en de acties van de deelnemers. Afwijken van deze algemene vrwaarden is enkel mgelijk na een aparte schriftelijke vereenkmst tussen de partner en FARO. Elke deelnemer die met een actie aan de Erfgeddag deelneemt en zich schriftelijk dan wel nline inschrijft, verklaart zich akkrd met deze algemene vrwaarden. Artikel II. Plichten van FARO FARO verbindt er zich te: Erfgeddag te laten plaatshebben, zlang het daarte de bijzndere pdracht en middelen krijgt van de Vlaamse Gemeenschap p een dr FARO i.s.m. de Stuurgrep te bepalen dag, nder deze benaming; een landelijke cmmunicatiecampagne met diverse mediapartners te ntwikkelen vr de prmtie van Erfgeddag, met het g p een z ruim mgelijke bekendmaking; de actie die dr de deelnemers binnen Erfgeddag wrdt gerganiseerd, te prmten, en dit minimaal via een website; prmtiematerialen ter beschikking te stellen die dr de deelnemers kunnen besteld wrden aan de vrwaarden die p de website wrden vermeld, en die jaarlijks aan wijzigingen nderhevig kunnen zijn; de deelnemers te te laten m vr hun eigen evenement gratis gebruik te maken van het fficiële beeldmerk en/f het campagnebeeld van Erfgeddag en dit vanaf de fficiële start van de publiekscampagne tt en met de fficiële aflp van Erfgeddag. Het gedepneerde beeldmerk is het fficiële lg van Erfgeddag, het campagnebeeld is het beeld dat gebruikt wrdt bij de publiekscampagne en dat jaarlijks kan wijzigen. Het lg en al de campagnebeelden zijn eigendm van FARO. 3

4 Artikel III. Plichten van de deelnemer 3.1 De deelnemer zrgt ervr dat zijn actie aan de vlgende vrwaarden vldet: de actie met vereenkmen met wat vrgesteld werd in het kandidatuurdssier (gegevens bij inschrijving) dat aanvaard werd; de actie met plaatsvinden tijdens de Erfgeddag, bij vrkeur tussen 10 en 18 uur; de actie met passen binnen de delstellingen van Erfgeddag (zie p de website en in andere publicaties van de rganisatie, waar deze zijn pgenmen); de actie mag de rechten van derden niet schenden, nch tegen enige wettelijke bepaling indruisen; de actie met uiterlijk p de laatste dag van de inschrijvingsperide aangemeld zijn bij FARO; de actie met gratis zijn vr de bezeker. Betalende activiteiten wrden niet aanvaard. 3.2 De deelnemer verbindt zich erte het imag van FARO en/f van Erfgeddag, nder welke vrm dan k, niet te beschadigen f te misbruiken. FARO heeft het recht de nmiddellijke beëindiging van gebruik van dragers en cmmunicatiemiddelen te vrderen indien deze dragers en cmmunicatiemiddelen het imag van Erfgeddag kunnen schaden; 3.3 Betreffende het gebruik van het beeldmerk (lg) en het campagnebeeld van Erfgeddag verbindt de deelnemer zich tt het vlgende: het beeldmerk (lg) znder enige wijziging f aanpassing en p een duidelijk zichtbare manier aan te brengen p elke drager en elk cmmunicatiemiddel van de deelnemer, dat de bedeling heeft de actie van de deelnemer in het kader van Erfgeddag te prmten via eigen kanalen f via externe kanalen (persmededelingen, brchures, advertenties, publiciteit p tv f radi, f elke andere vrm van reclame en publiciteit); het campagnebeeld p geen enkele wijze te gebruiken vrafgaand aan de fficiële startdatum van de publiekscampagne f na de fficiële aflp van Erfgeddag ; na de start van de publiekscampagne de stijl van die campagne zveel mgelijk ver te nemen in brchures en andere al dan niet gedrukte media (dr gebruik van zelfde lettertype, kleuren, campagnebeeld); eventuele campagneslgans znder enige wijziging f aanpassing te hanteren in elke cmmunicatie, en steeds in cmbinatie met het beeldmerk (lg). Artikel IV. Cmmunicatie en prmtie FARO staat zelf exclusief in vr de landelijke prmtie- en cmmunicatiecampagne m Erfgeddag te prmten via de landelijke media (geschreven pers, radi en tv), de website en ander prmtiemateriaal. De deelnemer kan evenwel eigen prmtie veren vr zijn actie en de in het kader daarvan gebruikte prducten f verleende diensten, nder de vlgende vrwaarden: zich hudende aan het vrschrift van artikel 3.3.; de deelnemer gaat akkrd dat de ingediende teksten die gebruikt wrden p de website wrden geredigeerd vlgens cmmunicatieve f prmtinele beheften; elke benadering van f vereenkmst met landelijke media (persbureaus, geschreven pers, landelijke tv- f radistatins, enz.) is nderwrpen aan vrafgaandelijk verleg met en schriftelijke gedkeuring dr FARO; met uitzndering van de reclameplannen (vergezeld van dcumenten f ntwerpen die daarte wrden gebruikt) aangegeven in het kandidatuurdssier en die gedgekeurd werden in het kader van de kandidatuur, is elke reclame f publiciteit die wrdt geverd naar aanleiding van f in het kader van Erfgeddag, en waarbij een directe link wrdt gelegd met dit evenement, nderwrpen aan de vrafgaande schriftelijke gedkeuring van FARO. 4

5 de vermelding met de steun van de Vlaamse verheid p elke cmmunicatiedrager te plaatsen. De partner respecteert k de vigerende richtlijnen rnd steunvermelding en lg s van de Vlaamse verheid (zie: - deze link kan wijzigen). De Vlaams minister van cultuur heeft het recht een vrwrd te schrijven die p de website verschijnt en in elke afgeleide reginale brchure. Artikel V. Financiering van de actie 5.1 Ksten ten laste van de deelnemer De deelnemer neemt alle financiële lasten p zich vr het rganiseren van zijn actie. Bij de inschrijving kan de deelnemer prmtiemateriaal bestellen. De handling- en verzendingsksten van dit prmtiemateriaal zijn ten laste van de deelnemer. Ok alle verzekeringen (zals burgerlijke aansprakelijkheid) vallen ten laste van de deelnemer. 5.2 Ksten ten laste van FARO FARO draagt, zlang daarte de pdracht en de bijbehrende middelen dr de Vlaamse verheid gegeven wrden, de financiële lasten van de landelijke cmmunicatie en prmtie zals vermeld in artikel II. FARO kmt niet tussen in de rganisatieksten van de partners/deelnemers. Artikel VI. Prcedure vr deelneming 6.1 Prcedure Elke actie met apart wrden aangemeld via de daarte vrziene kanalen en binnen de aanmeldingsperide, die start vanaf het begin van de deelnemerscampagne. Acties van de partners die niet via de daarte vrziene kanalen wrden aangemeld, zullen niet aanvaard wrden. Onvlledig f nleesbaar aangemelde acties kunnen eveneens geweigerd wrden. Inschrijvingen die rechtstreeks via UiTinVlaanderen.be wrden pgeladen, krijgen geen plaats in het prgramma van Erfgeddag. Initiatieven znder culturele f educatieve meerwaarde zullen evenmin aanvaard wrden. De merknaam van het evenement Erfgeddag kan niet als benaming van een actie wrden gebruikt Werkgrep Erfgeddag Na de naleesrnde dr lkale en reginale cördinatren kunnen de aangemelde acties van de deelnemers vr advies wrden vrgelegd aan een Werkgrep Erfgeddag, dat de acties berdeelt p basis van de algemene delstellingen, de aard en het karakter van Erfgeddag. De samenstelling van de Werkgrep behrt tt de bevegdheden van FARO, i.s.m. de Stuurgrep Aanpassingen f afwijzing van de kandidatuur FARO, i.s.m. de Stuurgrep behudt zich het recht m aanpassingen aan de aangemelde actie vr te stellen, waaraan zal meten wrden vldaan dr de deelnemer, zdat de actie past binnen de algemene delstellingen, f m de actie die niet aan de delstellingen beantwrdt, af te wijzen. De deelnemer zal hiervan schriftelijk p de hgte wrden gebracht. 6.4 Aanvaarding van de kandidatuur Wanneer de dr de deelnemer aangebden actie wrdt aanvaard, zal de deelnemer daarvan dr FARO p de hgte wrden gebracht. In afwezigheid van schriftelijke bevestiging van aanvaarding zal de partner niet kunnen inrepen dat hij aanvaard werd. 5

6 Artikel VII. Gegevens aangeleverd dr de deelnemer FARO heeft een nline systeem ntwikkeld waardr alle gegevens inzake aanbd, rganisaties en persnen m.b.t. het evenement Erfgeddag wrden verzameld. De gegevens in deze databank zullen tegankelijk zijn vr het publiek,.a. p de website van Erfgeddag, en p de website van CultuurNet, en ze wrden k gepubliceerd in prgrammabrchures, p de websites van partners en via allerlei andere publieke infrmatiekanalen (media, pers, e.d. meer). De deelnemers zullen zich schikken naar de vereisten van dit nline inschrijvingssysteem. Indien bepaalde gegevens, aangeleverd dr de deelnemers auteursrechtelijk beschermd zijn, verlenen de deelnemers aan FARO het recht m deze gegevens te wijzigen, aan te passen, p alle dragers te reprduceren en dr alle middelen aan het publiek mede te delen, met het g p de rganisatie en prmtie van Erfgeddag. FARO kan niet verantwrdelijk f aansprakelijk gesteld wrden vr mgelijk geleden (in)directe f incidentele schade, winstderving f vr welke schade dan k ten gevlge van het aanleveren van fute gegevens dr de deelnemers, f ten gevlge van futen en vergissingen bij de verwerking van de aangeleverde gegevens dr FARO. Artikel VIII. Intellectuele eigendmsrechten Het beeldmerk (lg) en de campagnebeelden van Erfgeddag en de eventuele andere lg s gebruikt m Erfgeddag te prmten, zijn eigendm van FARO. Bij elk nrechtmatig gebruik van een lg zal FARO ptreden. Indien een lg als merk wrdt geregistreerd, zijn de partners niet gerechtigd de registratie van een licentie bij het Benelux Merkenbureau te eisen. Indien FARO dr derden wegens gebruik van een lg wrdt aangesprken, zal FARO gerechtigd zijn van de deelnemers de nmiddellijke stpzetting te vrderen van elk gebruik van dit lg, znder tt enige schadevergeding van de deelnemers gehuden te zijn. FARO verleent testemming aan de deelnemers m alle nderdelen van de prmtiepakketten, zals vermeld in artikel II, te gebruiken vanaf de fficiële startdatum van de prmtiecampagne en tijdens Erfgeddag. De tijdens de Erfgeddag vrgestelde activiteiten kunnen uiteraard langer duren dan Erfgeddag zelf. Artikel IX. Exneratie f vrijwaringsclausules Behalve in geval van pzettelijke daden van FARO kan FARO niet verantwrdelijk gesteld wrden vr mgelijk geleden (in)directe f incidentele schade, winstderving f vr welke schade dan k die dr partners, deelnemers, bezekers f derden wrdt pgelpen in het kader van de rganisatie van f deelname aan Erfgeddag. Een partner/deelnemer (en/f zijn eventuele televeranciers) verklaart dat hij afstand det van welk verhaal dan k tegen FARO. De partner/deelnemer draagt alle gevlgen van zijn actie ten pzichte van de bezekers, en vrijwaart FARO vr elke schadeclaim die bezekers f derden zuden kunnen uitefenen in verband met zijn evenement. Vr de gede rde en teneinde een efficiënte schadevergeding van bezekers en derden te waarbrgen zal de partner/deelnemer zich verzekeren bij de verzekeringsmakelaar van zijn keuze, tegen: burgerlijke aansprakelijkheid in het kader van het evenement: met name vr de mgelijke schade die wrdt verrzaakt aan bezekers f derden tijdens zijn actie; schade aan gederen die gebruikt wrden ten beheve van f naar aanleiding van zijn actie; 6

7 p eerste verzek van FARO zal de partner het bewijs vrleggen van het afsluiten van deze verzekering. Artikel X. Annulering Wanneer de deelnemer zijn actie annuleert, verbindt hij zich erte FARO, eventuele c-partners en k de eventueel ingeschreven bezekers daarvan z snel mgelijk schriftelijk p de hgte te brengen. Alle ksten van de annulering zijn ten laste van de deelnemer. In geval van annulering behudt FARO al de aan hem eventueel betaalde smmen (vr bv. de eventueel al aangekchte/bestelde prmtiematerialen). In geval van annulering dr FARO kan FARO niet verantwrdelijk gesteld wrden vr mgelijk geleden (in)directe f incidentele schade, winstderving f vr welke schade dan k die dr eventuele c-partners f televeranciers wrdt pgelpen. Artikel XI. Opzegging FARO heeft steeds het recht de deelneming aan Erfgeddag eenzijdig p te zeggen. Als het imag van het evenement Erfgeddag, al dan niet bewust, wrdt beschadigd dr de deelnemer, f wanneer de deelnemer niet vldet aan de vrwaarden van deze algemene vrwaarden, kan de deelneming van de deelnemer aan Erfgeddag nmiddellijk wrden pgezegd znder plichtplegingen f vrafgaande kennisgeving en zullen alle prmtieacties van FARO rnd de actie van de deelnemer kunnen wrden stpgezet. Deze pzegging impliceert vr de deelnemer een nmiddellijk verbd m het lg van Erfgeddag f de prmtiepakketten verder te gebruiken, f m te verwijzen, p welke wijze f p welk mment dan k, naar Erfgeddag. Bij pzegging van de deelneming van de deelnemer wegens niet-naleving van huidige algemene vrwaarden, behudt FARO zich het recht m schadevergeding vanwege de deelnemer te vrderen, vr de geleden schade. Artikel XII. Betwisting In geval van betwisting van de interpretatie f de uitvering van de in deze algemene vrwaarden verleende rechten en plichten, en bij gebrek aan een minnelijke schikking, is de rechtbank van Brussel bevegd. 7

1. Lid: onder een lid wordt verstaan een bij Pennyplace ingeschreven particulier of ZZP-er / bedrijf die / dat als doel heeft:

1. Lid: onder een lid wordt verstaan een bij Pennyplace ingeschreven particulier of ZZP-er / bedrijf die / dat als doel heeft: ALGEMENE VOORWAARDEN VAN PENNYPLACE VOOR LEDEN Inhudspgave: Artikel 1: Definities... 1 Artikel 2 - Identiteit van de ndernemer... 1 Artikel 3 -Tepasselijkheid en wijziging Algemene Vrwaarden... 2 Artikel

Nadere informatie

Huurdersvereniging In De Goede Woning ACTIVITEITENPLAN

Huurdersvereniging In De Goede Woning ACTIVITEITENPLAN ACTIVITEITENPLAN 2014 Activiteitenplan 2014 : INLEIDING In 1997 werd de in Zetermeer pgericht met als del het behartigen van de belangen van huurders van de cmplexen van R.K. Wningbuwstichting De Gede

Nadere informatie

Oproep erkenning en subsidiëring van groepsgericht aanbod. opvoedingsondersteuning door vrijwilligers

Oproep erkenning en subsidiëring van groepsgericht aanbod. opvoedingsondersteuning door vrijwilligers Oprep erkenning en subsidiëring van grepsgericht aanbd pvedingsndersteuning dr vrijwilligers In het kader van het versterken van aanbd pvedingsndersteuning in de Huizen van het Kind lanceert Kind en Gezin

Nadere informatie

Beleidsplan Genootschap Nederland -Israël

Beleidsplan Genootschap Nederland -Israël Beleidsplan Gentschap Nederland -Israël Gentschap Nederland - Israel 1. Prfiel van het Gentschap Nederland - Israël De vereniging Gentschap Nederland - Israël (GNI) werd p 1 juni 1967 pgericht en in Amsterdam

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement Muziekcentrum Trix

Huishoudelijk reglement Muziekcentrum Trix Huishudelijk reglement Muziekcentrum Trix Aard van de activiteiten De lkalen van Trix wrden niet ter beschikking gesteld vr de vlgende activiteiten f deleinden: Activiteiten die verlast verrzaken aan de

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden i m Storm

Algemene Voorwaarden i m Storm Artikel 1. Definities 1.1 In deze algemene vrwaarden wrdt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven, nder de hiernavlgende termen de vlgende betekenis verstaan: pdrachtgever: de wederpartij van i m Strm;

Nadere informatie

Inkoop- en aanbestedingsbeleid Energiefonds Overijssel

Inkoop- en aanbestedingsbeleid Energiefonds Overijssel Inkp- en aanbestedingsbeleid Energiefnds Overijssel 2013 Inhudspgave 1 Inleiding 3 2 Het beleid 4 2.1 Rechtmatigheidsthema's 4 Prcedures 4 Meerwerk en herhalingspdrachten 4 2B-diensten 5 Integriteit 5

Nadere informatie

Schade protocol Zuiderpark Stadswalzone

Schade protocol Zuiderpark Stadswalzone Schade prtcl Zuiderpark Stadswalzne Gemeente s-hertgenbsch december 2012 Schadeprtcl Zuiderpark - Stadswalzne In dit dcument staat he de gemeente s-hertgenbsch mgaat met schadeclaims. Het is er p gericht

Nadere informatie

Richtlijnen en dienstbeschrijving Website

Richtlijnen en dienstbeschrijving Website Richtlijnen en dienstbeschrijving Website 1. Inleiding Deze Richtlijnen en Dienstbeschrijving Website Services ( Richtlijnen ) vrmen een aanvulling p de Algemene Vrwaarden van Khris.nl ( Algemene Vrwaarden

Nadere informatie

Wij doen graag zaken!

Wij doen graag zaken! BRIXS Wij den graag zaken! De algemene vrwaarden van BRIXS GROEP zijn gedepneerd bij de kamer van kphandel te Den Haag nder nummer 59425458. Laatste wijziging 1 maart 2014. Algemene Vrwaarden BRIXS GROEP

Nadere informatie

Handleiding bij het voorbereiden van een activiteit met of bij een partner

Handleiding bij het voorbereiden van een activiteit met of bij een partner Handleiding bij het vrbereiden van een activiteit met f bij een partner Deze handleiding is.a. ndzakelijk mdat wij (het regiteam) geen rechtspersn zijn en derhalve niet namens De Hart&Vaatgrep kunnen pereren

Nadere informatie

07 A Rolverdeling arbodienst / Amsterdam Thuiszorg, maart 2003

07 A Rolverdeling arbodienst / Amsterdam Thuiszorg, maart 2003 A(rb) Aktiviteiten Rl Amsterdam Thuiszrg Rl arbdienst K(ritische) P(restatie) I(ndicatren) arbdienst Vertruwenspersn ngewenst gedrag (pesten, discriminatie, agressie, seksuele intimidatie) Het arbeidsmstandigheden

Nadere informatie

Vergaderen Informatieblad (VP) IEV1 Bladzijde 1 van 7. Vergaderen

Vergaderen Informatieblad (VP) IEV1 Bladzijde 1 van 7. Vergaderen Vergaderen Infrmatieblad (VP) IEV1 Bladzijde 1 van 7 Vergaderen Vergaderen Infrmatieblad (VP) IEV1 Bladzijde 2 van 7 Vergaderen Elke vergadering kent een vaste structuur en een vaste vlgrde. Deze structuur

Nadere informatie

Reglement betreffende een Provinciale herkenbaarheid bij elke vorm van provinciale subsidie.

Reglement betreffende een Provinciale herkenbaarheid bij elke vorm van provinciale subsidie. Reglement betreffende een Prvinciale herkenbaarheid bij elke vrm van prvinciale subsidie. DE PROVINCIERAAD VAN WEST - VLAANDEREN, Overwegende dat het belang van de prvinciale herkenbaarheid, naar aanleiding

Nadere informatie

Eerstelijns ServicePunt B.V.

Eerstelijns ServicePunt B.V. WebsiteService 2015 Eerstelijns ServicePunt B.V. Eerstelijns ServicePunt B.V. Trenallee 20, Videlab Strijp-S 5617 BC Eindhven inf@eerstelijnsservicepunt.nl www.eerstelijnsservicepunt.nl De WebsiteService

Nadere informatie

PROJECTWEDSTRIJD Promoot de Week van de Fair Trade 2015!

PROJECTWEDSTRIJD Promoot de Week van de Fair Trade 2015! PROJECTWEDSTRIJD Prmt de Week van de Fair Trade 2015! De Week van de Fair Trade is een jaarlijkse campagne die als del heeft m Belgen te sensibiliseren rnd fair trade. Het is een initiatief van het Trade

Nadere informatie

WAT BEPAALT DE EUROPESE RICHTLIJN INZAKE HET RECHT OP TOEGANG TOT EEN ADVOCAAT?

WAT BEPAALT DE EUROPESE RICHTLIJN INZAKE HET RECHT OP TOEGANG TOT EEN ADVOCAAT? WAT BEPAALT DE EUROPESE RICHTLIJN INZAKE HET RECHT OP TOEGANG TOT EEN ADVOCAAT? Vicky De Suter, FOD Justitie, DGWL, Directie Strafwetgeving Een krte terugblik - CPS - studiedag 27 maart 2013 - Eurpese

Nadere informatie

PARTIJEN. Achtergrond

PARTIJEN. Achtergrond PARTIJEN Het Cllege van de Onafhankelijke Pst- en Telecmmunicatieautriteit, vertegenwrdigd dr de vrzitter mr. C.A. Fnteijn, verder te nemen: OPTA; en De Minister van Binnenlandse Zaken en Kninkrijksrelaties,

Nadere informatie

Artikel 5 - De overeenkomst Artikel 6 - Herroepingsrecht Artikel 7 - Kosten in geval van herroeping

Artikel 5 - De overeenkomst Artikel 6 - Herroepingsrecht Artikel 7 - Kosten in geval van herroeping Algemene Vrwaarden het Anbi register Inhudspgave: Artikel 1 - Definities Artikel 2 - Identiteit van het ANBI register Artikel 3 - Tepasselijkheid Artikel 4 - Het aanbd Artikel 5 - De vereenkmst Artikel

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN BEN KORTMAN COMMUNICATIE/FOTOGRAFIE

ALGEMENE VOORWAARDEN BEN KORTMAN COMMUNICATIE/FOTOGRAFIE ALGEMENE VOORWAARDEN BEN KORTMAN COMMUNICATIE/FOTOGRAFIE 1. Algemeen De ft s p www.benkrtman.nl zijn alleen bestemd vr de eigenaar van Ben Krtman Cmmunicatie. Bezekers kunnen deze ft s bekijken, maar zijn

Nadere informatie

Algemene voorwaarden van Ballast Personeelsdiensten v.o.f.

Algemene voorwaarden van Ballast Personeelsdiensten v.o.f. Algemene vrwaarden van Ballast Persneelsdiensten v..f. 1. Definities Algemene Vrwaarden Cliënt Dienstverlening Opdrachtgever Opdracht Opdrachttarief Opdrachtbevestiging Transitietraject De algemene vrwaarden

Nadere informatie

Ouderblik. Vrijwilligers in de ouderwerking verzekeren

Ouderblik. Vrijwilligers in de ouderwerking verzekeren Ouderblik Vrijwilligers in de uderwerking verzekeren Inleiding Ouderparticipatie p schl kan verschillende vrmen aannemen aangepast aan de nden van de schl en de uders: een maandelijks udercafé, kffiechtenden,

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Webshop Uil VR Solutions BV

Algemene Voorwaarden Webshop Uil VR Solutions BV Algemene Vrwaarden Webshp Uil VR Slutins BV Inhudspgave: Artikel 1 - Definities Artikel 2 - Identiteit van de ndernemer Artikel 3 - Tepasselijkheid Artikel 4 - Het aanbd Artikel 5 - De vereenkmst Artikel

Nadere informatie

Zijn in de aanvraag bijlagen genoemd en zijn die bijgevoegd? Zo ja, welke? Nummer desgewenst de bijlagen.

Zijn in de aanvraag bijlagen genoemd en zijn die bijgevoegd? Zo ja, welke? Nummer desgewenst de bijlagen. Checklist berdeling adviesaanvraag 1. De adviesaanvraag Heeft de r een adviesaanvraag gehad? Let p: een rapprt is in principe geen adviesaanvraag. Met een adviesaanvraag wrdt bedeld: het dr de ndernemer

Nadere informatie

PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN

PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN Vergadering van 27 juni 2013 Verslag van de deputatie Bevegd deputatielid: Luk Lemmens Telefn: 03 240 52 65 Agenda nr. 0/1 Invulling van het begrip dagelijks bestuur in de zin

Nadere informatie

Organisatorsreglement beurs- en evenementenhal t Bau-huis

Organisatorsreglement beurs- en evenementenhal t Bau-huis Organisatrsreglement beurs- en evenementenhal t Bau-huis Artikel 1: Infrastructuur Het Autnm Gemeentebedrijf t Bau-huis staat in vr de ter beschikking stelling van de infrastructuur van de beurs- en evenementenhal

Nadere informatie

Voorwaarden voor deelname en verklaring van vertrouwelijkheid. I. Voorwaarden voor deelname

Voorwaarden voor deelname en verklaring van vertrouwelijkheid. I. Voorwaarden voor deelname Vrwaarden vr deelname en verklaring van vertruwelijkheid I. Vrwaarden vr deelname 1- De "Prijs Karel Van Miert vr Studenten" wrdt uitgereikt aan een student(e) aan één van de hgeschlen f universiteiten

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Lidaholm Garens

Algemene Voorwaarden Lidaholm Garens Algemene Vrwaarden Lidahlm Garens Inhudspgave: Artikel 1 - Definities Artikel 2 - Identiteit van de ndernemer Artikel 3 - Tepasselijkheid Artikel 4 - Het aanbd Artikel 5 - De vereenkmst Artikel 6 - Herrepingsrecht

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN

ALGEMENE VOORWAARDEN ALGEMENE VOORWAARDEN VisumPr B.V., Raamweg 1, 2596 HL, Den Haag Artikel 1. Definities In deze algemene vrwaarden wrden de vlgende definities tegepast: Opdrachtgever: de wederpartij van VisumPr B.V. VisumPr:

Nadere informatie

Handleiding Handleiding Communicatie voor. Promotoren. Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling VLAANDEREN 2014-2020.

Handleiding Handleiding Communicatie voor. Promotoren. Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling VLAANDEREN 2014-2020. Handleiding Handleiding Cmmunicatie vr Prmtren Eurpees Fnds vr Reginale Ontwikkeling VLAANDEREN 2014-2020 1 Eurpese Unie Inhud 1 Inleiding... 1 2 De minimale cmmunicatieverplichtingen... 1 a) Weergave

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement van de Stichting Ruilhandel Oosterhout Vastgesteld in de bestuursvergadering van 3 november 2015

Huishoudelijk reglement van de Stichting Ruilhandel Oosterhout Vastgesteld in de bestuursvergadering van 3 november 2015 Huishudelijk reglement van de Stichting Ruilhandel Osterhut Vastgesteld in de bestuursvergadering van 3 nvember 2015 1. Begripsbepaling In dit reglement wrdt verstaan nder: de stichting: de Stichting Ruilhandel

Nadere informatie

Algemene voorwaarden trainingen Edunova

Algemene voorwaarden trainingen Edunova Algemene vrwaarden trainingen Edunva Edunva Meddsestraat 47 Winterswijk Artikel 1. Definities Opdrachtgever: de natuurlijke persn f rechtspersn, met wie een vereenkmst met betrekking tt deelname aan een

Nadere informatie

Functie-eisen coördinatoren

Functie-eisen coördinatoren Functie-eisen cördinatren Psitinering De beide cördinatren hebben de leiding van de rganisatie. De vrijwilligers zijn de spil in de rganisatie. Functieniveau De stichting Hspice Zwlle heeft gekzen vr 2

Nadere informatie

2013-2014. Trainingsinformatieblad nr. 5.4. Coöperatie Baronije UA

2013-2014. Trainingsinformatieblad nr. 5.4. Coöperatie Baronije UA Trainingsinfrmatieblad nr. 5.4 Cöperatie Barnije UA 2013-2014 Cöperatie Barnije UA Edisnbaan 16a - 3439 MN NIEUWEGEIN Pstbus 1383-3430 BJ NIEUWEGEIN T: 030-214 80 34 (algemeen) F: 030-214 80 36 E: cntact@barnije.nl

Nadere informatie

PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN

PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN Vergadering van 25 april 2013 Verslag van de deputatie Bevegd deputatielid: Luk Lemmens Telefn: 03 240 52 65 Agenda nr. 1/1 Prvinciaal Biblitheekcentrum. Aanpassing van het

Nadere informatie

PROTOCOL bij OVERLIJDEN

PROTOCOL bij OVERLIJDEN PROTOCOL bij OVERLIJDEN Vetbalvereniging Lenermark Lnapark 5 7371 EH Lenen Gld Tel.: 055-5051656 Versie: 27 augustus 2015 1 / 9 1. Inleiding Het prtcl 'Bij verlijden' treedt na vaststelling van het bestuur

Nadere informatie

Algemene voorwaarden www.grandesvillasdefrance.{be nl}

Algemene voorwaarden www.grandesvillasdefrance.{be nl} Algemene vrwaarden Grandes Villas de France stelt haar webplatfrm www.grandesvillasdefrance.{be nl} ter beschikking van de verhuurder/eigenaar/aanbieder vr de prmtie en de publiciteit van diens vakantievilla.

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN VERMEERSCH-DECONINCK NV

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN VERMEERSCH-DECONINCK NV ALGEMENE VOORWAARDEN VAN VERMEERSCH-DECONINCK NV Deze website is eigendm van Vermeersch-Decninck nv. Maatschappelijke zetel: Vermeersch-Decninck nv Edewallestraat 96 8610 Krtemark België Telefn: +32 (0)

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Webshop Ginger.

Algemene voorwaarden Webshop Ginger. Algemene vrwaarden Webshp Ginger. Inhudspgave: Artikel 1 - Definities Artikel 2 - Identiteit van de ndernemer Artikel 3 - Tepasselijkheid Artikel 4 - Het aanbd Artikel 5 - De vereenkmst Artikel 6 - Herrepingsrecht

Nadere informatie

Reglement Vlaams-Nederlandse Journalistenbeurs Onderzoeksbeurs & Uitwisseling 2016

Reglement Vlaams-Nederlandse Journalistenbeurs Onderzoeksbeurs & Uitwisseling 2016 Reglement Vlaams-Nederlandse Jurnalistenbeurs Onderzeksbeurs & Uitwisseling 2016 In 2016 kennen de Vlaamse en Nederlandse verheid pnieuw de Vlaams-Nederlandse Jurnalistenbeur(zen) (VNJB) te aan Nederlandse

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Belsimpel.nl:

Algemene voorwaarden Belsimpel.nl: Algemene vrwaarden Belsimpel.nl: Artikel 1 Definities In deze vrwaarden wrdt verstaan nder: Ondernemer: de natuurlijke f rechtspersn die prducten en/f diensten p afstand aan cnsumenten aanbiedt; Cnsument:

Nadere informatie

Door Datalab B.V. geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer:

Door Datalab B.V. geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer: Algemene Vrwaarden MyOV Dr Datalab B.V. geregistreerd bij de Kamer van Kphandel nder nummer: 59087757 0000 000028408217 Wij verzeken u deze algemene vrwaarden zrgvuldig te lezen. Uw gebruik van de applicatie

Nadere informatie

Modellencontract. TFP(Time for Prints)/TFCD (Time for CD) Contract tussen Model en amateurfotograaf. Naam :... Adres :... Postcode/Woonplaats :...

Modellencontract. TFP(Time for Prints)/TFCD (Time for CD) Contract tussen Model en amateurfotograaf. Naam :... Adres :... Postcode/Woonplaats :... Mdellencntract TFP(Time fr Prints)/TFCD (Time fr CD) Cntract tussen Mdel en amateurftgraaf Ondergetekenden: Naam :... Adres :... Pstcde/Wnplaats:... Telefn :... Email/Website :... Hierna genemd Ftgraaf,

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden webshop (h)eerlijk vlees

Algemene Voorwaarden webshop (h)eerlijk vlees Algemene Vrwaarden webshp (h)eerlijk vlees Inhudspgave: Artikel 1 - Definities Artikel 2 - Identiteit van de ndernemer Artikel 3 - Tepasselijkheid Artikel 4 - Het aanbd Artikel 5 - De vereenkmst Artikel

Nadere informatie

Functiebeschrijving: Directeur Communicatie

Functiebeschrijving: Directeur Communicatie Functiebeschrijving: Directeur Cmmunicatie Functiefamilie Lager Kader Vr akkrd Naam leidinggevende Kristien Verbraeken Datum + handtekening Naam functiehuder Datum + Handtekening 1. Cntext van de functie

Nadere informatie

Naam Klachtenprocedure SZZ versie 1.0 vastgesteld 25-6-2014 Door RvB evaluatie 25-6-2015 Door RvB

Naam Klachtenprocedure SZZ versie 1.0 vastgesteld 25-6-2014 Door RvB evaluatie 25-6-2015 Door RvB Alle zrgberderijen van SZZ zijn aangeslten bij de Federatie Landbuw en Zrg (www.zrgberen.nl). De Federatie heeft vr de cliënten van haar leden een nafhankelijke klachtencmmissie ingericht. SZZ vindt het

Nadere informatie

Projectaanvraag Versterking sociale infrastructuur t.b.v. burgerkracht in Fryslân

Projectaanvraag Versterking sociale infrastructuur t.b.v. burgerkracht in Fryslân 1 Prjectaanvraag Versterking sciale infrastructuur t.b.v. burgerkracht in Fryslân 1. Aanleiding Eind 2012 heeft Prvinciale Staten van de prvincie Fryslân keuzes gemaakt mtrent de 'kerntakendiscussie'.

Nadere informatie

Algemene voorwaarden picturefix. Download & print de algemene voorwaarden. Inhoudsopgave:

Algemene voorwaarden picturefix. Download & print de algemene voorwaarden. Inhoudsopgave: Algemene vrwaarden picturefix Dwnlad & print de algemene vrwaarden Inhudspgave: Artikel 1 - Definities Artikel 2 - Identiteit van de ndernemer Artikel 3 - Tepasselijkheid Artikel 4 - Het aanbd Artikel

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Prestum.nl

Algemene Voorwaarden Prestum.nl Algemene Vrwaarden Prestum.nl Inhudspgave: Artikel 1 - Definities Artikel 2 - Tepasselijkheid Artikel 3 - Het aanbd Artikel 4 - De vereenkmst Artikel 5 - Herrepingsrecht Artikel 6 - Ksten in geval van

Nadere informatie

Actieplan van het Instituut van de Bedrijfsrevisoren betreffende de toepassing van ISQC 1 11.08.2014

Actieplan van het Instituut van de Bedrijfsrevisoren betreffende de toepassing van ISQC 1 11.08.2014 Actieplan van het Instituut van de Bedrijfsrevisren betreffende de tepassing van ISQC 1 11.08.2014 Algemene beschuwingen 1. De Raad van het IBR is zich bewust van de meilijkheden die de cnfraters ndervinden

Nadere informatie

Beleidsplan 2014 tot en met 2016

Beleidsplan 2014 tot en met 2016 Blessed Generatin Nederland Falkejacht 25 9254 EJ Hurdegaryp Beleidsplan 2014 tt en met 2016 Blessed Generatin Nederland (0511) 47 21 37 - www.blessedgeneratin.nl - inf@blessedgeneratin.nl KvK 01100560

Nadere informatie

Voorwaarden waaraan een arts moet voldoen om geaccrediteerd te worden en te blijven

Voorwaarden waaraan een arts moet voldoen om geaccrediteerd te worden en te blijven BIJLAGE 2: VOORWAARDEN VOOR ACCREDITERING Brn: http://www.riziv.be/care/nl/dctrs/accreditatin/individual accreditatin/cnditins accreditatin.htm Vrwaarden waaraan een arts met vlden m geaccrediteerd te

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Inhoudsopgave:

Algemene Voorwaarden Inhoudsopgave: Algemene Vrwaarden Inhudspgave: Artikel 1 - Definities Artikel 2 - Identiteit van de ndernemer Artikel 3 - Tepasselijkheid Artikel 4 - Het aanbd Artikel 5 - De vereenkmst Artikel 6 - Herrepingsrecht Artikel

Nadere informatie

Werken met uitzendkrachten

Werken met uitzendkrachten Uitzendkrachten-Werken met uitzendkrachten-telichting 1/8 Werken met uitzendkrachten Uitzendkrachten zijn werknemers die vallen nder twee srten werkgevers. Enerzijds heeft men de werkgever van de uitzendkracht

Nadere informatie

REGLEMENT VAN ORDE van de GEBRUIKERSGROEP met betrekking tot het IWT VIS Traject RenoFase (IWT 120784)

REGLEMENT VAN ORDE van de GEBRUIKERSGROEP met betrekking tot het IWT VIS Traject RenoFase (IWT 120784) REGLEMENT VAN ORDE van de GEBRUIKERSGROEP met betrekking tt het IWT VIS Traject RenFase (IWT 120784) Bvengenemd prject kadert in een prgramma dat de inrichting van een gebruikersgrep dr de ntvanger van

Nadere informatie

Rapport. Bekend maakt bemind Onderzoek naar de bekendheid van en waardering voor het Expertisecentrum Veilige Publieke Taak

Rapport. Bekend maakt bemind Onderzoek naar de bekendheid van en waardering voor het Expertisecentrum Veilige Publieke Taak Rapprt Bekend maakt bemind Onderzek naar de bekendheid van en waardering vr het Expertisecentrum Veilige Publieke Taak Over het CAOP Het CAOP is hét kennis- en dienstencentrum p het gebied van arbeidszaken

Nadere informatie

o o o o o o o o o o o o o o o Algemene voorwaarden Gastouderbureau Charno VOF Definities In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:

o o o o o o o o o o o o o o o Algemene voorwaarden Gastouderbureau Charno VOF Definities In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder: Algemene vrwaarden Gastuderbureau Charn VOF Definities In deze Algemene Vrwaarden wrdt verstaan nder: Gastuderbureau: Gastuderbureau Charn VOF Gastuder: degene die na bemiddeling dr het gastuderbureau

Nadere informatie

Registratie na opleiding in het buitenland

Registratie na opleiding in het buitenland Registratie na pleiding in het buitenland Beleidsregel Uitwerking van de bepalingen inzake de registratie als verpleegkundig specialist na het vlgen van een pleiding in het buitenland, zals vastgelegd

Nadere informatie

Vacature en procedure benoeming voorzitter landelijk bestuur Verantwoordelijke

Vacature en procedure benoeming voorzitter landelijk bestuur Verantwoordelijke Bijlage 6 Ledenraad 27 nvember 2014 Vrlegger Onderwerp Vacature en prcedure beneming vrzitter landelijk bestuur Verantwrdelijke Landelijk bestuur Aanleiding Er ntstaat een vacature vanwege het niet beschikbaar

Nadere informatie

D i e n s t v e r l e n i n g s d o c u m e n t

D i e n s t v e r l e n i n g s d o c u m e n t D i e n s t v e r l e n i n g s d c u m e n t Ons kantr hudt zich bezig met financiële dienstverlening en heeft zich gespecialiseerd in schade- en levensverzekeringen en is daarbij actief p de zakelijkeen

Nadere informatie

Bankoverstapdienst - reglement

Bankoverstapdienst - reglement versie 1.0-28/10/2009 Bankverstapdienst - reglement Dit reglement vrmt het algemeen kader waarbinnen de deelnemende banken in België een bankverstapdienst vr zichtrekeningen aanbieden aan de cnsument.

Nadere informatie

Addendum stappenplan plaatsing

Addendum stappenplan plaatsing Addendum stappenplan plaatsing In het kader van de aangekndigde (vrgenmen) rerganisatie d.d. 4 december 2012 heeft er nader verleg plaatsgevnden tussen de betrkken vakbnden en de werkgever ver de inhud

Nadere informatie

Verkoopsvoorwaarden Boekenbeurs dd. 1 september 2015

Verkoopsvoorwaarden Boekenbeurs dd. 1 september 2015 A. Ticketfrmules Bekenbeurs Verkpsvrwaarden Bekenbeurs dd. 1 september 2015 Wij bieden de vlgende ticketmgelijkheden aan: Dagticket nrmaal tarief; dit is het ticket dat je tegang geeft tt de bekenbeurs

Nadere informatie

TripleM Design Vliehors 10 8223 CX Lelystad ALGEMENE VOORWAARDEN

TripleM Design Vliehors 10 8223 CX Lelystad ALGEMENE VOORWAARDEN Vliehrs 10 ALGEMENE VOORWAARDEN Acceptatie U accepteert deze algemene vrwaarden p het mment dat u akkrd gaat met een fferte. Wijziging TripleM Design heeft het recht m deze algemene vrwaarden te wijzigen

Nadere informatie

Aanvraag EXPLOITATIE SPEELAUTOMATENHAL

Aanvraag EXPLOITATIE SPEELAUTOMATENHAL Aanvraag EXPLOITATIE SPEELAUTOMATENHAL Aanvraag vr het verkrijgen van een vergunning vr het expliteren van een speelautmatenhal p grnd van de Speelautmatenhalverrdening Gemeente Tilburg 2014. Aan de burgemeester

Nadere informatie

Reglement Geschillencommissie Wonen Zuid-Holland Zuid

Reglement Geschillencommissie Wonen Zuid-Holland Zuid Reglement Geschillencmmissie Wnen Zuid-Hlland Zuid DEFINITIES Artikel 1: Dit reglement verstaat nder: crpratie: de bij de Geschillencmmissie Wnen Zuid-Hlland zuid aangeslten rganisatie p wiens handelen

Nadere informatie

Toegangscontrole en (voor)aanmelding

Toegangscontrole en (voor)aanmelding Tegangscntrle en (vr)aanmelding Telichting ISPS Sinds 1 juli 2004 zijn passagiersschepen en vrachtschepen (BT 500 en meer) die internatinale reizen maken en havenfaciliteiten die deze vr internatinale

Nadere informatie

De overeenkomst inzake geneeskundige behandeling (WGBO)

De overeenkomst inzake geneeskundige behandeling (WGBO) De vereenkmst inzake geneeskundige behandeling (WGBO) Artikel 446 1.De vereenkmst inzake geneeskundige behandeling in deze afdeling verder aangeduid als de behandelingsvereenkmst is de vereenkmst waarbij

Nadere informatie

Algemene Leveringsvoorwaarden

Algemene Leveringsvoorwaarden Algemene Leveringsvrwaarden 1. Tepasselijkheid 1.1 Deze algemene vrwaarden zijn van tepassing p alle ffertes en alle vereenkmsten, en de uitvering daarvan, welke dr WaterWerk Training, Caching & Cnsultancy

Nadere informatie

Samenvatting Deelprojecten Ouderen Samen

Samenvatting Deelprojecten Ouderen Samen Samenvatting Deelprjecten Ouderen Samen Vughtse Ouderen aan het Wrd In januari 2007 zijn dr het Prject Ouderen Samen vier bijeenkmsten gerganiseerd waarvr alle Vughtse inwners van 55 jaar en uder waren

Nadere informatie

Bestaat er een economische en/of organisatorische eenheid met andere bedrijven? Zo ja, graag nadere informatie waaronder een organogram.

Bestaat er een economische en/of organisatorische eenheid met andere bedrijven? Zo ja, graag nadere informatie waaronder een organogram. Aanvraagfrmulier Berepsaansprakelijkheidsverzekering algemeen 1. Verzekeringnemer Naam bedrijf:.... Crrespndentieadres:... Pstcde en plaats:... Cntactpersn:... man vruw E-mail cntactpersn:.. Rechtsvrm:.

Nadere informatie

Aanmeldformulier voor Partnerschap Vernieuwing Bouw

Aanmeldformulier voor Partnerschap Vernieuwing Bouw Aanmeldfrmulier vr Partnerschap Vernieuwing Buw ALGEMENE GEGEVENS OVER DE ORGANISATIE 1. Naam van de rganisatie 2. Ingangsdatum partnerschap 3. Cntactgegevens algemeen Pstbusnummer Pstcde + plaats Straatnaam

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Taximetkorting.nl

Algemene Voorwaarden Taximetkorting.nl Algemene Vrwaarden Taximetkrting.nl Inhudspgave: Artikel 1 - Definities Artikel 2 - Identiteit van de ndernemer Artikel 3 - Tepasselijkheid Artikel 4 - Het aanbd Artikel 5 - De vereenkmst Artikel 6 - Herrepingsrecht

Nadere informatie

Kracht door balans Biofeedback opleiding

Kracht door balans Biofeedback opleiding Algemene vrwaarden De algemene vrwaarden zijn van tepassing p iedere aanbieding en fferte van, alsmede elke vereenkmst tussen Kracht dr balans, vertegenwrdigd dr Mevr. drs. D.M. Matt, hierna te nemen:

Nadere informatie

Verantwoordelijkheden... 11. Afkortingen en definities... 12. Regelgeving en wetten... 13. Relevante websites... 13

Verantwoordelijkheden... 11. Afkortingen en definities... 12. Regelgeving en wetten... 13. Relevante websites... 13 MEDISCHE APPARATUUR ZONDER CE-MARKERING prjectgrep: CEWAZ versie: 1.1.1 februari 2015 www.wibaz.nl Inhud Overzicht Medische Hulpmiddelen... 3 Inleiding... 4 Del... 5 Tepassingsgebied... 5 Uitgangssituaties...

Nadere informatie

Leveringsvoorwaarden Eyecatcher Webdesign

Leveringsvoorwaarden Eyecatcher Webdesign Leveringsvrwaarden Eyecatcher Webdesign 1 Definities Opdrachtnemer : Opdrachtgever : Overeenkmst : Dienst : Prduct : Eyecatcher Webdesign De natuurlijke f rechtspersn met wie Eyecatcher Webdesign een vereenkmst

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden. Artikel 3 - Toepasselijkheid

Algemene Voorwaarden. Artikel 3 - Toepasselijkheid Algemene Vrwaarden Inhudspgave: Artikel 1 - Definities Artikel 2 - Identiteit van de ndernemer Artikel 3 - Tepasselijkheid Artikel 4 - Het aanbd Artikel 5 - De vereenkmst Artikel 6 - Herrepingsrecht Artikel

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement van de Stichting Kamermuziek Hengelo Vastgesteld in de bestuursvergadering dd 20 juli 2015

Huishoudelijk reglement van de Stichting Kamermuziek Hengelo Vastgesteld in de bestuursvergadering dd 20 juli 2015 Huishudelijk reglement van de Stichting Kamermuziek Hengel Vastgesteld in de bestuursvergadering dd 20 juli 2015 Begripsbepaling In dit reglement wrdt verstaan nder: de stichting: de Stichting Kamermuziek

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden - Equrion Services B.V. Inhoudsopgave: Artikel 1 - Definities. Artikel 2 - Identiteit van de ondernemer

Algemene Voorwaarden - Equrion Services B.V. Inhoudsopgave: Artikel 1 - Definities. Artikel 2 - Identiteit van de ondernemer Algemene Vrwaarden - Equrin Services B.V. Inhudspgave: Artikel 1 - Definities Artikel 2 - Identiteit van de ndernemer Artikel 3 - Tepasselijkheid Artikel 4 - Het aanbd Artikel 5 - De vereenkmst Artikel

Nadere informatie

GEBRUIKSREGLEMENT Zomertent 2014 1. Algemene informatie Twee opties: Kleine hal Kleine & grote hal

GEBRUIKSREGLEMENT Zomertent 2014 1. Algemene informatie Twee opties: Kleine hal Kleine & grote hal Besluit: Artikel 1 Gedkeuring te hechten aan het aangepaste gebruiksreglement van de zmertent 2014 waarbij de rganisatren bijkmend 12 uur krijgen vr de pbuw en 12 uur vr de afbuw van de activiteit. Deze

Nadere informatie

Vraag en antwoorden over de volmacht

Vraag en antwoorden over de volmacht Vraag en antwrden ver de vlmacht Hiernder treft u een verzicht aan van de vragen en antwrden die zijn gesteld ver de vlmacht. Heeft de vlmacht een lptijd? Heeft de deelnemersraad psitief advies gegeven

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN KOPEN OP AFSTAND (CONSUMENTEN)

ALGEMENE VOORWAARDEN KOPEN OP AFSTAND (CONSUMENTEN) GROEP pstadres Pstbus 176 1270 AD Huizen vestigingsadres Arendstraat 16 1223 RE Hilversum 088-8648400 inf@unividuals.nl www.unividuals.nl Handelsregister 32138630 BTW nummer NL819770292B01 Bank (Rabbank)

Nadere informatie

FAQ Innovatieve bedrijfsnetwerken versie 18 november 2015

FAQ Innovatieve bedrijfsnetwerken versie 18 november 2015 FAQ Innvatieve bedrijfsnetwerken versie 18 nvember 2015 Wanneer kan het IBN effectief van start gaan? De steun aan een innvatiecluster kan p zijn vregst starten p de eerste werkdag van de maand die vlgt

Nadere informatie

REGLEMENT VAN INWENDIGE ORDE

REGLEMENT VAN INWENDIGE ORDE I. Tepasselijkheid 1. Het reglement van inwendige rde (hierna het Reglement ) is van tepassing in deze biscp, met name Kineplis Antwerpen, Grenendaallaan 394, 2030 Antwerpen, deel van de biscpgrep Kineplis

Nadere informatie

Gedragscode gebruik persoonsgegevens

Gedragscode gebruik persoonsgegevens Gedragscde gebruik persnsgegevens 1. Inleiding Aanleiding en del Binnen TMG wrden p een grt aantal plaatsen en p diverse wijzen persnsgegevens Verwerkt (de definities van de wrden met een hfdletter staan

Nadere informatie

Het project wisselt de gehanteerde methodieken, expertise en ervaring uit met de andere gemeenschapscentra.

Het project wisselt de gehanteerde methodieken, expertise en ervaring uit met de andere gemeenschapscentra. BIJLAGE Bijlage nr. 1 Fiches Titel prject: Caleidscp Initiatiefnemer: GC De Vaartkapen Prjectmschrijving Caleidscp is een zelfrganisatie die is ingebed in het gemeenschapscentrum. Het draagvlak wrdt gevrmd

Nadere informatie

Protocol bij het overlijden van een gezinslid van een leerling

Protocol bij het overlijden van een gezinslid van een leerling Prtcl bij het verlijden van een gezinslid van een leerling Algemeen: Er wrden geen mededelingen aan de pers gedaan. Het lcatie aanspreekpunt f de directeur meldt alleen dat nze 1 ste zrg de nabestaanden

Nadere informatie

Ontwikkelingsplan 2010-2020 van het transmissienet voor elektriciteit ELIA

Ontwikkelingsplan 2010-2020 van het transmissienet voor elektriciteit ELIA Ontwikkelingsplan 2010-2020 van het transmissienet vr elektriciteit ELIA Verklaring van de Algemene Directie Energie met het g p de gedkeuring van het plan dr de federale Minister van Energie Deze verklaring

Nadere informatie

Naar Gekoppelde Toetsing van Koppelverzoeken

Naar Gekoppelde Toetsing van Koppelverzoeken Intentieverklaring tt Samenwerking bij en Afstemming van het tetsen van verzeken tt het kppelen van gezndheidsgegevens van meerdere instellingen ten beheve van wetenschappelijk nderzek aan de hand van

Nadere informatie

Naar Gekoppelde Toetsing van Koppelverzoeken

Naar Gekoppelde Toetsing van Koppelverzoeken Intentieverklaring tt samenwerking bij en afstemming van het tetsen van verzeken tt het kppelen van gezndheidsgegevens van meerdere instellingen ten beheve van wetenschappelijk nderzek aan de wettelijke

Nadere informatie

2014-2015. Trainingsinformatieblad nr. 20_A. Coöperatie Baronije UA

2014-2015. Trainingsinformatieblad nr. 20_A. Coöperatie Baronije UA nr. 20_A Cöperatie Barnije UA 2014-2015 Cöperatie Barnije UA Edisnbaan 16a - 3439 MN NIEUWEGEIN Pstbus 1383-3430 BJ NIEUWEGEIN T: 030-214 80 34 (algemeen) F: 030-214 80 36 E: cntact@barnije.nl KVK: 30283429

Nadere informatie

Bankoverstapdienst - reglement

Bankoverstapdienst - reglement versie 3.0-1/7/2011 Bankverstapdienst - reglement Dit reglement vrmt het algemeen kader waarbinnen de deelnemende banken in België een bankverstapdienst vr zichtrekeningen aanbieden aan de cnsument. De

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Artikel 1- Identiteit van de ondernemer Artikel 2 - Toepasselijkheid Artikel 3 - Het aanbod

Algemene Voorwaarden Artikel 1- Identiteit van de ondernemer Artikel 2 - Toepasselijkheid Artikel 3 - Het aanbod Algemene Vrwaarden Artikel 1- Identiteit van de ndernemer Trend mda Oudemansstraat 82 1504 KP Zaandam Telefnnummer: (0031) 0623281926 Tussen 09;00 / 17;00 E-mailadres: inf@trendmda.nl KvK-nummer: 54290228

Nadere informatie

UITTREKSEL UIT HET NOTULENBOEK VAN DE GEMEENTERAAD

UITTREKSEL UIT HET NOTULENBOEK VAN DE GEMEENTERAAD Prvincie Ost-Vlaanderen Gemeentebestuur WICHELEN DE GEMEENTERAAD VAN WICHELEN UITTREKSEL UIT HET NOTULENBOEK VAN DE GEMEENTERAAD Zitting van wensdag 26 augustus 2015 Aanwezig: Afwezig: Verntschuldigd:

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden voor leden Stichting WebwinkelKeur

Algemene Voorwaarden voor leden Stichting WebwinkelKeur Algemene Vrwaarden vr leden Stichting WebwinkelKeur Inhudspgave: Artikel 1 - Definities Artikel 2 - Identiteit van de ndernemer Artikel 3 - Tepasselijkheid Artikel 4 - Het aanbd Artikel 5 - De vereenkmst

Nadere informatie

Confidentieel. 16 januari 2013 2013/11989. Sectorbrief Themaonderzoek Uitbesteding Vermogensbeheer. Geacht bestuur,

Confidentieel. 16 januari 2013 2013/11989. Sectorbrief Themaonderzoek Uitbesteding Vermogensbeheer. Geacht bestuur, Tezicht pensienfndsen en beleggingsndernemingen Middelgrte en kleine pensienfndsen Pstbus 98 1000 AB Amsterdam Cnfidentieel Datum Bijlage(n) 1 Onderwerp Sectrbrief Themanderzek Uitbesteding Vermgensbeheer

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Personenalarmering Zorgalarm Nederland (versie januari 2014)

Algemene Voorwaarden Personenalarmering Zorgalarm Nederland (versie januari 2014) ZrgAlarm Nederland Klantenservice Antwrdnummer 68 7940 VB Meppel Telefn: 088-126 85 55 inf@zrgalarmnederland.nl www.zrgalarmnederland.nl Algemene Vrwaarden Persnenalarmering Zrgalarm Nederland (versie

Nadere informatie

Het bewind. Inleiding

Het bewind. Inleiding Het bewind Inleiding Wanneer iemand meerderjarig is, wrdt hij juridisch zelfstandig. De persn kan bijvrbeeld cntracten afsluiten, een bankrekening penen, Smmigen zijn hierte echter niet in staat. Deze

Nadere informatie

Algemene consumentenvoorwaarden verkoop en levering bouw- en afbouwmaterialen en uitvoering van werkzaamheden

Algemene consumentenvoorwaarden verkoop en levering bouw- en afbouwmaterialen en uitvoering van werkzaamheden Algemene cnsumentenvrwaarden verkp en levering buw- en afbuwmaterialen en uitvering van werkzaamheden Deze algemene Vrwaarden van de Verenging van Handelaren in Buwmaterialen in Nederland (HIBIN) zijn

Nadere informatie

Grip op reclame Internet (cookies)

Grip op reclame Internet (cookies) DDMA PRIVACY AUTORITEIT - CONSUMENTEN HANDBOEK Grip p reclame Internet (ckies) PRAKTISCH ADVIES BIJ COMMERCIËLE COMMUNICATIE Vrwrd Aan de hand van cncrete infrmatie en handige checklists bieden wij u via

Nadere informatie