Organisatorsreglement beurs- en evenementenhal t Bau-huis

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Organisatorsreglement beurs- en evenementenhal t Bau-huis"

Transcriptie

1 Organisatrsreglement beurs- en evenementenhal t Bau-huis Artikel 1: Infrastructuur Het Autnm Gemeentebedrijf t Bau-huis staat in vr de ter beschikking stelling van de infrastructuur van de beurs- en evenementenhal t Bau-huis. AGB t Bau-huis Slachthuisstraat Sint-Niklaas T: E: W: Artikel 2: Bestemming 1 Beurs- en evenementenhal t Bau-huis kadert binnen zwel het ecnmisch als cultureel en evenementenbeleid van de stad. Het is niet enkel een plyvalente, ecnmische accmmdatie vr de rganisatie van beurzen en evenementen, het maakt eveneens deel uit van de culturele infrastructuur van Sint-Niklaas. Dankzij deze bestemming kan, binnen het inhudelijke kader dat het AGB vrpstelt, een uitgebreide waaier aan activiteiten gerganiseerd wrden. 2 Zwel bedrijven als sciaal-culturele verenigingen, jeugdverenigingen en privé-persnen kunnen een berep den p de service en infrastructuur van t Bau-huis vr de rganisatie van beurzen, bedrijfsfeesten, prductlanceringen, cncerten, fuiven, privé-feesten, samenkmsten, etc. Artikel 3: Reservering 1 Elke aanvraag vr het gebruik van de infrastructuur verlpt via het directiecmité van het AGB t Bau-huis via het daarte bestemde aanvraagfrmulier. 2 De telating tt het gebruik van de infrastructuur wrdt verleend dr het directiecmité van het AGB t Bau-huis. Het directiecmité baseert zich hiervr p het rganisatrsreglement, de beschikbaarheid, de materiële mgelijkheden van de infrastructuur en de adviezen van betrkken (veiligheids)deskundigen. 3 Het directiecmité van het AGB t Bau-huis hudt zich het recht vr het gebruik van een zaal te weigeren indien de aanvrager zich in het verleden niet aan het rganisatrs reglement heeft gehuden, wanneer de geplande activiteit niet in vereenstemming is met het inhudelijke karakter dat het AGB t Bau-huis vrpstelt f bij negatief advies van betrkken (veiligheids)deskundigen. 4 Reserveringen wrden chrnlgisch behandeld, uitgeznderd de jaarlijks wederkerende activiteiten. 5 Reserveringen gebeuren ten laatste 1 maand (tenzij anders vereengekmen) p vrhand en ten vregste 12 maanden vr de activiteit. Indien het AGB t Bau-huis geen aanvraagfrmulier ntvangt ten laatste 2 weken na reservatie, wrdt deze geannuleerd.

2 6 De reservatie is pas geldig na gedkeuring van de aanvraag en betaling van de eerste factuur (zie artikel 5 1) vr rekening van het AGB. Bij niet betalen van deze factuur binnen de 20 werkdagen na verzenddatum wrdt de reservatie geannuleerd. 7 De rganisatr mag geen enkele andere bestemming geven aan de gehuurde zalen dan deze waarvr de terbeschikkingstelling werd tegestaan. 8 De zalen mgen niet gebruikt wrden dr anderen dan de aanvrager en zijn/haar medewerkers. 9 De reservatie gebeurt dr één meerderjarige verantwrdelijke en dit namens een welbepaald bedrijf, vereniging f privé-initiatief. 10 De raad van bestuur van het AGB t Bau-huis heeft evcatierecht. Artikel 4: Waarbrg en tarieven 1 De waarbrg is geen vruitbetaling p de verschuldigde gebruiksvergeding. De waarbrg wrdt terugbetaald wanneer vaststaat dat de rganisatr aan al zijn verplichtingen, inclusief betalingen, heeft vldaan en geen schade aan het gebuw f materiaal f meubilair eigendm van het AGB t Bau-huis werd vastgesteld. 2 De tarieven vr de huur van de infrastructuur van t Bau-huis wrden bepaald dr de raad van bestuur van het AGB t Bau-huis. Deze zijn pgenmen in het Tariefreglement. 3 Wanneer schade wrdt vastgesteld aan meubilair f materiaal eigendm van t Bau-huis wrdt een schadefactuur pgesteld. Het bedrag kan variëren van een deel tt de vlledige nieuwwaarde van beschadigd meubilair f materiaal. Dit bedrag wrdt ingehuden van de waarbrg. 4 Het stadsbestuur van Sint-Niklaas dient als rganisatr van t Bau-huis geen waarbrg te betalen. Eventuele schade wrdt bijkmend aangerekend aan de stad. Artikel 5: Facturatie en betaling 1 Elke rganisatr betaalt een huurprijs, zals vastgesteld in het Tariefreglement. Een eerste factuur vr de waarbrg en de huur van de zaal/zalen met binnen 20 werkdagen na verzenddatum betaald wrden. Bij niet tijdige betaling behudt het AGB t Bau-huis het recht de reservatie te annuleren. 2 Het AGB t Bau-huis behudt zich het recht vr m een rganisatr en vrscht van 50% p het ttaalbedrag excl. btw vr bestelde dranken te vragen. 3 Na aflp van het evenement stelt het AGB t Bau-huis een eindafrekening p vr de reiniging, de bijdrage vr bjectieve en burgerlijke aansprakelijkheid, gebruik van materiaal en meubilair eigendm van het AGB t Bau-huis, verbruik van gas/water/elektriciteit, 3% partage p inkmgelden en verbruikte drank. De betaling van de eindafrekening gebeurt binnen de 20 werkdagen na verzenddatum. 4 Bij gebrek aan betaling van de eindafrekening p vervaldatum, znder ingebrekestelling dr het AGB t Bau-huis, wrdt een intrestpercentage van 10% f andere vigerende intrest p jaarbasis aan de ttaalfactuur tegevegd. Dit brengt eveneens, znder verdere aanmaning, een frfaitaire schadevergeding van 25,00 EUR met zich mee. 5 Klachten en betwistingen betreffende facturering meten binnen 8 werkdagen na de factuurdatum en per aangetekend schrijven aan het AGB t Bau-huis vergemaakt wrden. Na 2

3 deze peride wrden alle facturen geacht aanvaard te zijn. In geval van geschillen zijn enkel de Rechtbanken van Dendermnde bevegd. Artikel 6: Annulatie 1 Bij tijdige annulering, dit betekent tt ten laatste 4 maanden vr de geplande activiteit, wrdt geen annuleringskst aangerekend en wrdt de waarbrg terugbetaald. 2 Bij annulering tt ten laatste 3 maanden vr de geplande activiteit, wrdt geen annuleringskst aangerekend, maar behudt het AGB t Bau-huis de waarbrg. 3 Bij niet-tijdige annulering, minder dan 3 maanden vr de geplande activiteit, wrdt een annuleringsvergeding aangerekend gelijk aan de huurprijs geldend vr de aangevraagde zaal/zalen. Artikel 7: Overmacht Indien het AGB t Bau-huis wegens een geval van vermacht de vrziene ruimte p het vrziene mment nmgelijk kan laten gebruiken, blijft haar verantwrdelijkheid strikt beperkt tt het terugbetalen van de vraf betaalde smmen. Het AGB t Bau-huis geeft aan de rganisatr een mtivatie in geval van vermacht. Artikel 8: Billijke vergeding / SABAM / nachtvergunning 1 De billijke vergeding is ten laste van de rganisatr. 2 SABAM wrdt aangevraagd en betaald dr de rganisatr. 3 Een nachtvergunning is vereist indien er drank geschnken wrdt en de activiteit later duurt dan 1 uur p weekdagen f 2 uur tijdens de nacht van zaterdag p zndag. De rganisatr met deze vergunning p vrhand aanvragen, afhalen en betalen bij de dienst belastingen p het stadhuis van Sint-Niklaas. (tel ) Artikel 9: Verantwrdelijkheid 1 De rganisatr is verantwrdelijk vr de gebruikte infrastructuur van het AGB t Bau-huis. Hij is eindverantwrdelijke vr schade aan de infrastructuur, materiaal, meubilair en apparaten, ngeacht f deze schade verrzaakt wrdt dr zichzelf, zijn medewerkers f de deelnemers aan deze activiteit, cnfrm artikel 9, 6. 2 Het AGB t Bau-huis is niet aansprakelijk vr m het even welke schade die een rganisatr f bezeker, behudens in de gevallen bepaald in art tt 1386 van het Burgerlijk Wetbek, zu lijden. Het AGB t Bau-huis aanvaardt geen enkele verantwrdelijkheid vr gederen en andere die dr rganisatrs en/f bezekers in de zalen wrden binnengebracht. 3 De rganisatr staat in vr de rde en netheid van de gebruikte ruimten en sanitaire installaties. 4 De rganisatr is verantwrdelijk vr de inkleding van de zaal, met inachtneming van de veiligheidsvrschriften, welke als bijlage integraal deel uitmaken van dit reglement, en vr de nmiddellijke pruiming van materialen, gederen, uitrusting niet behrend tt de zaal. 5 Materiaal dat na de activiteit en afbraak ng steeds aanwezig is, wrdt dr een medewerker van het AGB t Bau-huis, p risic en ksten van de rganisatr, verwijderd. 3

4 6 De rganisatr ziet erp te dat alle lkalen rkvrij zijn. Om de verlast vr de buurt tt een absluut minimum te beperken en te zrgen vr een veilig verlp, ziet de rganisatr er eveneens p te dat alle veiligheids- en verlastvrschriften wrden nageleefd. 7 Het is verbden ramen, deuren, muren, panelen en vleren te benagelen en te beplakken, er hechtingsmateriaal p aan te brengen f te beschilderen. 8 Elk rganisatr verbindt er zich te zich in regel te stellen inzake andere taksen p vertning en vermakelijkheden, auteursrecht en plitiereglement. Artikel 10: Tezicht/veiligheid 1 Bij aanvang van een evenement verkeren alle zalen, het materiaal, het meubilair en aanwezige apparaten eigendm van t Bau-huis zich in gede staat. 2 De pbuw en afbraak van een evenement wrdt uitgeverd dr de rganisatr, nder tezicht van de technische verantwrdelijke van het AGB t Bau-huis. Een pstellingsplan met psmming van gebruikte materialen en decratie met vr ten laatste 2 weken vr het evenement plaatsvindt, ingediend wrden. Zwel de technisch verantwrdelijke, de dienst publieke veiligheid, brandweer en lkale plitie kunnen, mwille van veiligheidsredenen wijzigingen in het plan aanbrengen. 3 De rganisatr mag niet meer persnen telaten tt de gehuurde zalen dan dr het AGB t Bau-huis bepaald is. 4 De rganisatr is verplicht m tijdens het evenement tezicht te vrzien in de sanitaire ruimten. 5 Bij fuiven en muziekevenementen is de rganisatr verplicht veiligheidspersneel te vrzien, erkende security f vrijwilligers. Het aantal medewerkers staat in verhuding tt de risicfactr van het evenement en wrdt bepaald dr het directiecmité van het AGB t Bauhuis en vastgesteld in het cntract. 6 Vr het inzetten van veiligheidsvrijwilligers met een aanvraagfrmulier ingediend wrden bij de lkale plitie. Deze aanvraag wrdt, na akkrd van de lkale plitie, gedgekeurd dr de burgemeester. 7 Bij beurzen, cnferenties en andere dagevenementen is de rganisatr verantwrdelijk vr al dan niet inschakelen van veiligheidspersneel. Dit staat in verhuding tt de risicfactr van het evenement. 8 De security staat in vr de tegangscntrle, de algemene veiligheid, rde en rust in en rnd het gebuw. De security is aanwezig vanaf het genblik dat er publiek aanwezig is tt de laatste bezeker het gebuw verlaten heeft. 9 De rganisatr dient ervr te zrgen dat geen enkele in- en (nd)uitgang wrdt belemmerd. 10 Samen met de huurvereenkmst wrdt de rganisatr in tweevud een Akkrdverklaring vrgelegd. De rganisatr bezrgt een getekende Akkrdverklaring uiterlijk vr de datum vermeld p het dcument aan het AGB t Bau-huis. 4

5 Artikel 11: Technische installaties/geluid 1 Vr technische installaties die dr de rganisatr wrden aangeslten, met een keuringsattest wrden vrgelegd. Schade die aan het elektriciteitsnet zu ntstaan dr het gebruik van ndeugdelijk materiaal dr de rganisatr, zal aan de rganisatr wrden aangerekend. 2 Zware strmaansluitingen gebeuren steeds in verleg met de technische verantwrdelijke. 3 De rganisatr is zelf verantwrdelijk vr de geluidversterking die vldet aan de algemene veiligheidsvrwaarden. Bij evenementen is het geprduceerde geluid beperkt zals mschreven in de VLAREM-wetgeving. Artikel 12: Beschikbaar materiaal 1 Aan de rganisatr wrdt, mits betaling, een basispakket stelen, tafels, en panelen ter beschikking gesteld. De precieze aantallen en tarieven wrden pgenmen in het cntract. 2 De Kleine Zaal beschikt ver een vaste geluidsmeter, ingesteld p de maximum tegestane 98 db(a). Enkel bij muziek- f dansevenementen in deze zaal is het gebruik van de geluidsmeter verplicht. Het huur- en waarbrgtarief werd pgenmen in het Tariefreglement. Artikel 13: Opkuis na evenementen 1 Na aflp van het evenement met de gehuurde zaal nmiddellijk pgeruimd wrden: Alle afval srteren in de daarte bestemde afvalzakken Kauwgm verwijderen Alle versiering, decratie, affiches en andere verwijderen De zaal vlledig uitvegen Tafels en stelen reinigen en verzamelen p de daarvr aangeduide plaats Er wrdt 1 afvalcntainer (240l) ter beschikking gesteld. 2 Het reinigen van de zaal/zalen gebeurt dr nze eigen diensten. Afhankelijk van de gehuurde zaal/zalen wrdt hiervr een vast tarief aangerekend. Dit werd pgenmen in het apart tariefreglement. 3 Een schadefactuur wrdt pgesteld wanneer de pkuis na het evenement niet crrect werd uitgeverd. Het bedrag kan variëren van een deel tt het vlledige tarief vr reiniging zals pgenmen in het Tariefreglement. Dit bedrag wrdt ingehuden van de waarbrg. Artikel 15: Inkm, drank & spijzen, catering 1 De rganisatr is vrij tegangsgeld aan te rekenen. t Bau-huis rekent een partage van 3% aan p het ttaalbedrag van aangerekend tegangsgeld. De partage wrdt berekend p basis van het geraamde aantal betalende bezekers en p basis van de nrmale inkmprijs aan de kassa znder krtingen. Deze infrmatie wrdt dr de rganisatr vermeld p het aanvraagfrmulier. 2 De rganisatr bestelt drank bij t Bau-huis via bijgevegd bestelfrmulier. Afwijkingen kunnen, in het kader van spnsring, dr de raad van bestuur van het AGB t Bau-huis tegestaan wrden. 3 Vr het schenken van sterke dranken bven 21 % vl alchl met een telating wrden gevraagd aan het directiecmité van het AGB t Bau-huis. 5

6 Artikel 16: Vrschriften 1 Het KB van 15/05/1990 hudende het verbieden van het rken in bepaalde penbare plaatsen is van tepassing in t Bau-huis. In het hele gebuw geldt dan k een algemeen rkverbd. De rganisatr is verantwrdelijk vr pgelpen betes indien tijdens het evenement tch gerkt wrdt. 2 Illegale drugs zijn ten strengste verbden. De rganisatr treft dan k de ndige maatregelen m het gebruik/dealen van drugs in t Bau-huis te vrkmen. Het tlereren als rganisatr kan, na beslissing van het directiecmité, leiden tt weigering bij de rganisatie van een vlgend evenement. 3 Er mgen geen alchlische dranken geschnken wrden aan jngeren nder de 16 jaar, nch aan genschijnlijk drnken persnen. (De wet betreffende de beteugeling van drnkenschap ( ). Het is eveneens verbden sterke dranken, inclusief alchlpps, te schenken aan persnen nder de 18 jaar. (de wet van 28 december 1983 betreffende het verstrekken van sterke dranken aan minderjarigen in drankgelegenheden en het vergunningsrecht) Artikel 17: Verzekering De rganisatr is verplicht m bij te dragen aan de verzekering vr bjectieve en cntractuele aansprakelijkheid afgeslten dr het AGB t Bau-huis. Het is wenselijk wanneer vrijwilligers wrden ingezet is dit zelfs wettelijk verplicht - m een aanvullende verzekering burgerlijke aansprakelijkheid af te sluiten. Artikel 18: Sltbepalingen 1 Dr het vastleggen van de reservatie, aanvaardt de rganisatr de bepalingen van de algemene vrwaarden. Het niet naleven van de bepalingen in het reglement kan de weigering van een vlgend initiatief tt gevlg hebben. Dit wrdt uitgesprken dr het directiecmité van het AGB t Bau-huis. 2 Het directiecmité van het AGB t Bau-huis behudt het recht m van de in dit reglement vermelde bepalingen af te wijken, na de mededeling aan de betrkkenen, mits bekrachtiging in de vlgende vergadering van de raad van bestuur van het AGB t Bau-huis. Artikel 19: Cntactgegevens AGB t Bau-huis Slachthuisstraat Sint-Niklaas T: E: W: Rekeningnr. BE BIC: GKCCBEBB BTW BE

7 Inhud Artikel 1: Infrastructuur... 1 Artikel 2: Bestemming... 1 Artikel 3: Reservering... 1 Artikel 4: Waarbrg en tarieven... 2 Artikel 5: Facturatie en betaling... 2 Artikel 6: Annulatie... 3 Artikel 7: Overmacht... 3 Artikel 8: Billijke vergeding / SABAM / nachtvergunning... 3 Artikel 9: Verantwrdelijkheid... 3 Artikel 10: Tezicht/veiligheid... 4 Artikel 11: Technische installaties/geluid... 5 Artikel 12: Beschikbaar materiaal... 5 Artikel 13: Opkuis na evenementen... 5 Artikel 15: Inkm, drank & spijzen, catering... 5 Artikel 16: Vrschriften... 6 Artikel 17: Verzekering... 6 Artikel 18: Sltbepalingen... 6 Artikel 19: Cntactgegevens... 6 Inhud

Huishoudelijk reglement Muziekcentrum Trix

Huishoudelijk reglement Muziekcentrum Trix Huishudelijk reglement Muziekcentrum Trix Aard van de activiteiten De lkalen van Trix wrden niet ter beschikking gesteld vr de vlgende activiteiten f deleinden: Activiteiten die verlast verrzaken aan de

Nadere informatie

GEBRUIKSREGLEMENT Zomertent 2014 1. Algemene informatie Twee opties: Kleine hal Kleine & grote hal

GEBRUIKSREGLEMENT Zomertent 2014 1. Algemene informatie Twee opties: Kleine hal Kleine & grote hal Besluit: Artikel 1 Gedkeuring te hechten aan het aangepaste gebruiksreglement van de zmertent 2014 waarbij de rganisatren bijkmend 12 uur krijgen vr de pbuw en 12 uur vr de afbuw van de activiteit. Deze

Nadere informatie

Aanvraagformulier evenementen

Aanvraagformulier evenementen Aanvraagfrmulier evenementen Aan de hand van dit dcument kan u al de ndige gegevens en aanvragen bezrgen aan het feestlket van de gemeente Lepldsburg. LET OP: dit frmulier is enkel vr de vergunningen die

Nadere informatie

Bankoverstapdienst - reglement

Bankoverstapdienst - reglement versie 1.0-28/10/2009 Bankverstapdienst - reglement Dit reglement vrmt het algemeen kader waarbinnen de deelnemende banken in België een bankverstapdienst vr zichtrekeningen aanbieden aan de cnsument.

Nadere informatie

ARTIKEL 1 Algemeenheden en aansprakelijkheden

ARTIKEL 1 Algemeenheden en aansprakelijkheden INTERN REGLEMENT EN ALGEMENE VOORWAARDEN ARTIKEL 1 Algemeenheden en aansprakelijkheden 1.1 - Tenzij er een vrafgaand geschreven akkrd is van PARKING, heeft het luter feit van in de inrichting binnen te

Nadere informatie

Gebruikersreglement Openbare Bibliotheek Genk. Artikel 1 Dit reglement is van toepassing in de Openbare Bibliotheek Genk.

Gebruikersreglement Openbare Bibliotheek Genk. Artikel 1 Dit reglement is van toepassing in de Openbare Bibliotheek Genk. Gebruikersreglement Openbare Biblitheek Genk Artikel 1 Dit reglement is van tepassing in de Openbare Biblitheek Genk. Artikel 2 Iedereen is welkm in de biblitheek en mag gratis alle aanwezige dcumenten

Nadere informatie

Algemene Leveringsvoorwaarden

Algemene Leveringsvoorwaarden Algemene Leveringsvrwaarden 1. Tepasselijkheid 1.1 Deze algemene vrwaarden zijn van tepassing p alle ffertes en alle vereenkmsten, en de uitvering daarvan, welke dr WaterWerk Training, Caching & Cnsultancy

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN BEN KORTMAN COMMUNICATIE/FOTOGRAFIE

ALGEMENE VOORWAARDEN BEN KORTMAN COMMUNICATIE/FOTOGRAFIE ALGEMENE VOORWAARDEN BEN KORTMAN COMMUNICATIE/FOTOGRAFIE 1. Algemeen De ft s p www.benkrtman.nl zijn alleen bestemd vr de eigenaar van Ben Krtman Cmmunicatie. Bezekers kunnen deze ft s bekijken, maar zijn

Nadere informatie

Bankoverstapdienst - reglement

Bankoverstapdienst - reglement versie 3.0-1/7/2011 Bankverstapdienst - reglement Dit reglement vrmt het algemeen kader waarbinnen de deelnemende banken in België een bankverstapdienst vr zichtrekeningen aanbieden aan de cnsument. De

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VERHUUR CAFETARIA/POLYVALENTE RUIMTEN HUIS DRIANE

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VERHUUR CAFETARIA/POLYVALENTE RUIMTEN HUIS DRIANE HUISHOUDELIJK REGLEMENT VERHUUR CAFETARIA/POLYVALENTE RUIMTEN HUIS DRIANE De beschikbare ruimten zijn gelegen in de grep van assistentiewningen en lkaal dienstencentrum Huis Driane, Mlenstraat 56 2270

Nadere informatie

Model-veiligheidsplan

Model-veiligheidsplan Mdel-veiligheidsplan Inleiding Vr evenementen waarbij meer dan 500 bezekers p hetzelfde mment aanwezig zijn en die plaatsvinden in de penlucht f een tent is een veiligheidsplan verplicht. Bij de verige

Nadere informatie

Oproep erkenning en subsidiëring van groepsgericht aanbod. opvoedingsondersteuning door vrijwilligers

Oproep erkenning en subsidiëring van groepsgericht aanbod. opvoedingsondersteuning door vrijwilligers Oprep erkenning en subsidiëring van grepsgericht aanbd pvedingsndersteuning dr vrijwilligers In het kader van het versterken van aanbd pvedingsndersteuning in de Huizen van het Kind lanceert Kind en Gezin

Nadere informatie

Verkoopsvoorwaarden Boekenbeurs dd. 1 september 2015

Verkoopsvoorwaarden Boekenbeurs dd. 1 september 2015 A. Ticketfrmules Bekenbeurs Verkpsvrwaarden Bekenbeurs dd. 1 september 2015 Wij bieden de vlgende ticketmgelijkheden aan: Dagticket nrmaal tarief; dit is het ticket dat je tegang geeft tt de bekenbeurs

Nadere informatie

Cubro BVBA Algemene voorwaarden

Cubro BVBA Algemene voorwaarden Cubr BVBA Algemene vrwaarden Hiernder vindt u de algemene vrwaarden van Cubr BVBA. Deze vrwaarden zijn van tepassing p alle geleverde diensten en gemaakte vereenkmsten dr Cubr BVBA, tenzij expliciet anders

Nadere informatie

Algemene voorwaarden trainingen Edunova

Algemene voorwaarden trainingen Edunova Algemene vrwaarden trainingen Edunva Edunva Meddsestraat 47 Winterswijk Artikel 1. Definities Opdrachtgever: de natuurlijke persn f rechtspersn, met wie een vereenkmst met betrekking tt deelname aan een

Nadere informatie

Aanvraagformulier evenementen

Aanvraagformulier evenementen Aanvraagfrmulier evenementen Aan de hand van dit dcument kan u al de ndige gegevens en aanvragen bezrgen aan het feestlket van de gemeente Lepldsburg. LET OP: dit frmulier is enkel vr de vergunningen die

Nadere informatie

Aanmeldformulier cursus

Aanmeldformulier cursus Aanmeldfrmulier cursus Cursus Prijs Gegevens Deelnemer Geslacht Achternaam* Vrletter(s)* Repnaam* Man / Vruw Gebrtedatum* Gebrtegemeente* Gebrteland* Burgerservicenummer* Berep / Functie Adresgegevens

Nadere informatie

PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN

PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN Vergadering van 27 juni 2013 Verslag van de deputatie Bevegd deputatielid: Luk Lemmens Telefn: 03 240 52 65 Agenda nr. 0/1 Invulling van het begrip dagelijks bestuur in de zin

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN

ALGEMENE VOORWAARDEN ALGEMENE VOORWAARDEN VisumPr B.V., Raamweg 1, 2596 HL, Den Haag Artikel 1. Definities In deze algemene vrwaarden wrden de vlgende definities tegepast: Opdrachtgever: de wederpartij van VisumPr B.V. VisumPr:

Nadere informatie

Veiligheidsreglement van toepassing voor derden die werken uitvoeren in de Koninklijke Bibliotheek van België (KBR)

Veiligheidsreglement van toepassing voor derden die werken uitvoeren in de Koninklijke Bibliotheek van België (KBR) 1 Veiligheidsreglement van tepassing vr derden die werken uitveren in de Kninklijke Biblitheek van België (KBR) Dit reglement sluit aan bij de tepassing van de wet van 4 augustus 1996 betreffende het welzijn

Nadere informatie

plaatsen van materialen of tijdelijke opstellingen op (of over) de openbare weg, openbaar domein of een publiek toegankelijk terrein

plaatsen van materialen of tijdelijke opstellingen op (of over) de openbare weg, openbaar domein of een publiek toegankelijk terrein plaatsen van materialen f tijdelijke pstellingen p (f ver) de penbare weg, penbaar dmein f een publiek tegankelijk terrein Altijd een vrije drgang van minimaal 4 m hgte en 4 m breedte vrzien: Opstelling

Nadere informatie

ORGANISATIENOTA VRIJWILLIGERS

ORGANISATIENOTA VRIJWILLIGERS ORGANISATIENOTA VRIJWILLIGERS 1. Gegevens rganisatie - Naam rganisatie : - Juridisch statuut : - Maatschappelijke zetel : - Telefnnummer en eventueel emailadres : - Omschrijving sciale delstelling : 2.

Nadere informatie

Veenendaalse Atletiek Vereniging. Reglement Kantine-Commissie. ( doel / taken / bevoegdheden )

Veenendaalse Atletiek Vereniging. Reglement Kantine-Commissie. ( doel / taken / bevoegdheden ) Veenendaalse Atletiek Vereniging Reglement Kantine-Cmmissie ( del / taken / bevegdheden ) Mei 2015 Reglement Kantine-Cmmissie VAV ( del / taken / bevegdheden ) Inleiding. In de Statuten van de Veenendaalse

Nadere informatie

Aanvraagformulier subsidie gevelrenovatie en renovatie handelspanden

Aanvraagformulier subsidie gevelrenovatie en renovatie handelspanden Vak bestemd vr administratie Dssiernummer:................. Aanvraagdatum:................. Aanvraagfrmulier subsidie gevelrenvatie en renvatie handelspanden Met dit frmulier dient u een aanvraag in vr

Nadere informatie

Bibliotheekreglement

Bibliotheekreglement Biblitheekreglement 1-1-2015 Algemene bepalingen 1. Als in dit reglement gesprken wrdt ver de biblitheek, dan wrden alle vestigingen van de Biblitheek Haarlemmermeer bedeld. 2. De biblitheek is vrij tegankelijk

Nadere informatie

dat u gemakkelijker het huurcontract kunt opzeggen als u een koper voor de woning heeft gevonden.

dat u gemakkelijker het huurcontract kunt opzeggen als u een koper voor de woning heeft gevonden. Telichting huurcntract Tijdelijke verhuur p basis Leegstandwet behrende bij het huurcntract p de website van Vereniging Eigen Huis datum van pstellen telichting: 14 december 2012 Inleiding Het verhuren

Nadere informatie

Gastouderbureau Noorderlicht

Gastouderbureau Noorderlicht Algemene richtlijnen: Vraag- en gastuders wrden geacht kennis te hebben genmen van de werkwijze van ; Gastuders wrden geacht bij aanvang van de pvang te handelen cnfrm het pedaggisch plan; hanteert de

Nadere informatie

KINDEREN EN JONGEREN.

KINDEREN EN JONGEREN. SubsidiereglementJEUGDWERK VOOR MAATSCHAPPELIJK KWETSBARE KINDEREN EN JONGEREN. Art. 1 : Delstelling Dit reglement begt de financiële ndersteuning van rganisaties die jeugdwerk aanbieden aan maatschappelijk

Nadere informatie

Het bewind. Inleiding

Het bewind. Inleiding Het bewind Inleiding Wanneer iemand meerderjarig is, wrdt hij juridisch zelfstandig. De persn kan bijvrbeeld cntracten afsluiten, een bankrekening penen, Smmigen zijn hierte echter niet in staat. Deze

Nadere informatie

AANSCHAF EN ACTIVERING

AANSCHAF EN ACTIVERING 1. AANVAARDING Dr de aanschaf, het gebruik f een pging tt gebruik van een Cadeaubn: (a) aanvaardt u en stemt u ermee in dat u aan deze Vrwaarden bent gebnden; en Geeft u een ander testemming uw Cadeaubn

Nadere informatie

REGLEMENT VAN INWENDIGE ORDE

REGLEMENT VAN INWENDIGE ORDE I. Tepasselijkheid 1. Het reglement van inwendige rde (hierna het Reglement ) is van tepassing in deze biscp, met name Kineplis Antwerpen, Grenendaallaan 394, 2030 Antwerpen, deel van de biscpgrep Kineplis

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden. Artikel 1 Definities

Algemene Voorwaarden. Artikel 1 Definities Algemene Vrwaarden Dit zijn de Algemene Vrwaarden van Fiets Clinics Nederland, gevestigd: Waalbandijk 20, 6541AJ Nijmegen. Op alle prducten van Fiets Clinics Nederland zijn deze Algemene Vrwaarden van

Nadere informatie

Modellencontract. TFP(Time for Prints)/TFCD (Time for CD) Contract tussen Model en amateurfotograaf. Naam :... Adres :... Postcode/Woonplaats :...

Modellencontract. TFP(Time for Prints)/TFCD (Time for CD) Contract tussen Model en amateurfotograaf. Naam :... Adres :... Postcode/Woonplaats :... Mdellencntract TFP(Time fr Prints)/TFCD (Time fr CD) Cntract tussen Mdel en amateurftgraaf Ondergetekenden: Naam :... Adres :... Pstcde/Wnplaats:... Telefn :... Email/Website :... Hierna genemd Ftgraaf,

Nadere informatie

ERFGOEDDAG Goede afspraken om samen een succesverhaal te schrijven

ERFGOEDDAG Goede afspraken om samen een succesverhaal te schrijven ERFGOEDDAG Gede afspraken m samen een succesverhaal te schrijven Inleiding In 2016 is Erfgeddag te aan zijn zestiende editie. Het is dr zijn aanpak, publieksbereik en innvatieve rl en vral dankzij de inzet

Nadere informatie

Reglement betreffende een Provinciale herkenbaarheid bij elke vorm van provinciale subsidie.

Reglement betreffende een Provinciale herkenbaarheid bij elke vorm van provinciale subsidie. Reglement betreffende een Prvinciale herkenbaarheid bij elke vrm van prvinciale subsidie. DE PROVINCIERAAD VAN WEST - VLAANDEREN, Overwegende dat het belang van de prvinciale herkenbaarheid, naar aanleiding

Nadere informatie

REGLEMENT VLAAMSE JEUGD CHAMPIONS LEAGUE 2014-2015

REGLEMENT VLAAMSE JEUGD CHAMPIONS LEAGUE 2014-2015 + REGLEMENT VLAAMSE JEUGD CHAMPIONS LEAGUE 2014-2015 01. De Vlaamse Vlleybalbnd richt de VLAAMSE JEUGD CHAMPIONS LEAGUE in vr zwel jngens als vr meisjes en dit in de categrieën U19, U17, U15 en U13. 02.

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN 123dubbelglas BV

ALGEMENE VOORWAARDEN 123dubbelglas BV 1 ALGEMENE VOORWAARDEN 123dubbelglas BV I. ALGEMENE GEDEELTE Artikel 1 Definities In deze Algemene Verkp-, Leverings-, en Aannemingsvrwaarden wrdt verstaan nder: 123dubbelglas : 123dubbelglas bv, Niclaas

Nadere informatie

Aanmeldformulier voor Partnerschap Vernieuwing Bouw

Aanmeldformulier voor Partnerschap Vernieuwing Bouw Aanmeldfrmulier vr Partnerschap Vernieuwing Buw ALGEMENE GEGEVENS OVER DE ORGANISATIE 1. Naam van de rganisatie 2. Ingangsdatum partnerschap 3. Cntactgegevens algemeen Pstbusnummer Pstcde + plaats Straatnaam

Nadere informatie

In bijlage vindt u een inschrijvingsformulier. Mogen wij u verzoeken om dit ons zo snel mogelijk en tegen uiterlijk 29 september terug te bezorgen.

In bijlage vindt u een inschrijvingsformulier. Mogen wij u verzoeken om dit ons zo snel mogelijk en tegen uiterlijk 29 september terug te bezorgen. Gent, juli 2010 Betreft: Uitndiging vr Agriflanders 2011 13, 14, 15 & 16 januari 2011 Gent site Flanders Exp Geachte, Van dnderdag 13 tt en met zndag 16 januari 2011 gaat p de site Flanders Exp de 7 de

Nadere informatie

Top-Hat Plus Plan 1. Type levensverzekering. Waarborgen

Top-Hat Plus Plan 1. Type levensverzekering. Waarborgen Tp-Hat Plus Plan 1 Type levensverzekering Waarbrgen Levensverzekering met gewaarbrgde rentevet (Tak 21). Mgelijkheid m te kiezen vr een frmule waarbij dit met betrekking tt de winstdeelname gecmbineerd

Nadere informatie

WIJ RADEN U AAN ONDERSTAANDE TEKST GRONDIG TE LEZEN, ALVORENS TOT HET HUREN VAN HET ENTREPOT OVER TE GAAN.

WIJ RADEN U AAN ONDERSTAANDE TEKST GRONDIG TE LEZEN, ALVORENS TOT HET HUREN VAN HET ENTREPOT OVER TE GAAN. HUURVOORWAARDEN HET ENTREPOT WIJ RADEN U AAN ONDERSTAANDE TEKST GRONDIG TE LEZEN, ALVORENS TOT HET HUREN VAN HET ENTREPOT OVER TE GAAN. 1. Cntractuele bepalingen: Het cntract geeft recht p: - Het gebruik

Nadere informatie

Toelichting bij het document opnameverklaring bij opname in een psychiatrisch ziekenhuis

Toelichting bij het document opnameverklaring bij opname in een psychiatrisch ziekenhuis 72095942000 VZW Psych. Centrum Caritas Caritasstraat 76 9090 MELLE Telichting bij het dcument pnameverklaring bij pname in een psychiatrisch ziekenhuis U kan als patiënt een aantal keuzes in verband met

Nadere informatie

Facturatie in 2015 Definitieve regeling. Gonda Schelfhaut - Accountant/Belastingconsulent IAB Director VAT RSM Belgium InterTax

Facturatie in 2015 Definitieve regeling. Gonda Schelfhaut - Accountant/Belastingconsulent IAB Director VAT RSM Belgium InterTax Facturatie in 2015 Definitieve regeling Gnda Schelfhaut - Accuntant/Belastingcnsulent IAB Directr VAT RSM Belgium InterTax Inleiding Omzetting van Richtlijn 2010/45/EU in de Belgische wetgeving Unifrmiseren

Nadere informatie

Controleprotocol Sociaal Domein

Controleprotocol Sociaal Domein Cntrleprtcl Sciaal Dmein Cntrleprtcl vr de accuntantscntrle bij: dr de gemeenten in de regi Amersfrt* gesubsidieerde rganisaties vr Jeugdzrg en WMO dr de gemeenten in de regi Amersfrt f dr de gemeente

Nadere informatie

UITTREKSEL UIT HET NOTULENBOEK VAN DE GEMEENTERAAD

UITTREKSEL UIT HET NOTULENBOEK VAN DE GEMEENTERAAD Prvincie Ost-Vlaanderen Gemeentebestuur WICHELEN DE GEMEENTERAAD VAN WICHELEN UITTREKSEL UIT HET NOTULENBOEK VAN DE GEMEENTERAAD Zitting van wensdag 26 augustus 2015 Aanwezig: Afwezig: Verntschuldigd:

Nadere informatie

Reglement Vlaams-Nederlandse Journalistenbeurs Onderzoeksbeurs & Uitwisseling 2016

Reglement Vlaams-Nederlandse Journalistenbeurs Onderzoeksbeurs & Uitwisseling 2016 Reglement Vlaams-Nederlandse Jurnalistenbeurs Onderzeksbeurs & Uitwisseling 2016 In 2016 kennen de Vlaamse en Nederlandse verheid pnieuw de Vlaams-Nederlandse Jurnalistenbeur(zen) (VNJB) te aan Nederlandse

Nadere informatie

Algemene voorwaarden van Ballast Personeelsdiensten v.o.f.

Algemene voorwaarden van Ballast Personeelsdiensten v.o.f. Algemene vrwaarden van Ballast Persneelsdiensten v..f. 1. Definities Algemene Vrwaarden Cliënt Dienstverlening Opdrachtgever Opdracht Opdrachttarief Opdrachtbevestiging Transitietraject De algemene vrwaarden

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN RES PREPAID

ALGEMENE VOORWAARDEN RES PREPAID ALGEMENE VOORWAARDEN RES PREPAID 1. Inleiding & definities RES is een netwerk van lkale bedrijven, km's, handelaars en persnen, die vrije berepen uitefenen. Particulieren wrden gemtiveerd m aan te kpen

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Stepwise b.v.

Algemene Voorwaarden Stepwise b.v. Algemene Vrwaarden Stepwise b.v. Artikel 1. Begripsbepalingen In deze algemene vrwaarden wrdt verstaan nder: Opdrachtnemer: Stepwise bv te Bemmel Opdrachtgever De natuurlijke persn f rechtspersn die met

Nadere informatie

Wij doen graag zaken!

Wij doen graag zaken! BRIXS Wij den graag zaken! De algemene vrwaarden van BRIXS GROEP zijn gedepneerd bij de kamer van kphandel te Den Haag nder nummer 59425458. Laatste wijziging 1 maart 2014. Algemene Vrwaarden BRIXS GROEP

Nadere informatie

Vallen niet echt onder de rubriek Omnium, maar kunnen ook in het kader van een autoverzekering worden afgesloten :

Vallen niet echt onder de rubriek Omnium, maar kunnen ook in het kader van een autoverzekering worden afgesloten : De Omnium verzekering : wat zit daar allemaal in? Naast de verplichte verzekering 1, waarbij de burgerrechtelijke aansprakelijkheid (BA) met wrden gedekt bij het gebruik van een mtrvertuig p de penbare

Nadere informatie

Kracht door balans Biofeedback opleiding

Kracht door balans Biofeedback opleiding Algemene vrwaarden De algemene vrwaarden zijn van tepassing p iedere aanbieding en fferte van, alsmede elke vereenkmst tussen Kracht dr balans, vertegenwrdigd dr Mevr. drs. D.M. Matt, hierna te nemen:

Nadere informatie

Opdrachtgever en opdrachtnemer samen te noemen: partijen, verklaren te zijn overeengekomen als volgt:

Opdrachtgever en opdrachtnemer samen te noemen: partijen, verklaren te zijn overeengekomen als volgt: RAAMOVEREENKOMST INCL. BIJLAGEN: JURIDISCHE DIENSTVERLENING VOOR DE GEMEENTE EDE DE ONDERGETEKENDEN: 1. De gemeente Ede, gevestigd aan Bergstraat 4 te 6711 DD Ede, rechtsgeldig vertegenwrdigd dr haar burgemeester,

Nadere informatie

CONCESSIEOVEREENKOMST Concessieverlening met vaststelling van de voorwaarden voor de uitbating van de gemeenteeigendom

CONCESSIEOVEREENKOMST Concessieverlening met vaststelling van de voorwaarden voor de uitbating van de gemeenteeigendom CONCESSIEOVEREENKOMST Cncessieverlening met vaststelling van de vrwaarden vr de uitbating van de gemeenteeigendm gelegen Kasteeldreef 61-2900 Schten (Fyer Cafetaria De Kelder) deel uitmakend van het privaat

Nadere informatie

Vereniging van mede-eigenaars Residentieel Complex WATERFRONT Robert Orlentpromenade 13 (8620) Nieuwpoort

Vereniging van mede-eigenaars Residentieel Complex WATERFRONT Robert Orlentpromenade 13 (8620) Nieuwpoort Vereniging van mede-eigenaars Residentieel Cmplex WATERFRONT Rbert Orlentprmenade 13 (8620) Nieuwprt Bepalingen uit het reglement van mede-eigendm betreffende het gebruik van de privatieve en de gemeenschappelijke

Nadere informatie

Addendum stappenplan plaatsing

Addendum stappenplan plaatsing Addendum stappenplan plaatsing In het kader van de aangekndigde (vrgenmen) rerganisatie d.d. 4 december 2012 heeft er nader verleg plaatsgevnden tussen de betrkken vakbnden en de werkgever ver de inhud

Nadere informatie

Algemene voorwaarden www.grandesvillasdefrance.{be nl}

Algemene voorwaarden www.grandesvillasdefrance.{be nl} Algemene vrwaarden Grandes Villas de France stelt haar webplatfrm www.grandesvillasdefrance.{be nl} ter beschikking van de verhuurder/eigenaar/aanbieder vr de prmtie en de publiciteit van diens vakantievilla.

Nadere informatie

Zijn in de aanvraag bijlagen genoemd en zijn die bijgevoegd? Zo ja, welke? Nummer desgewenst de bijlagen.

Zijn in de aanvraag bijlagen genoemd en zijn die bijgevoegd? Zo ja, welke? Nummer desgewenst de bijlagen. Checklist berdeling adviesaanvraag 1. De adviesaanvraag Heeft de r een adviesaanvraag gehad? Let p: een rapprt is in principe geen adviesaanvraag. Met een adviesaanvraag wrdt bedeld: het dr de ndernemer

Nadere informatie

Reglement van de wedstrijd FC de Kampioenen

Reglement van de wedstrijd FC de Kampioenen Reglement van de wedstrijd FC de Kampienen Artikel 1: Organisatr AG Insurance nv, met maatschappelijke zetel in 1000 Brussel, Emile Jacqmainlaan 53, RPR Brussel - BTW BE 0404.494.849, rganiseert de wedstrijd

Nadere informatie

Reglement goedkope energielening FRGE

Reglement goedkope energielening FRGE Reglement gedkpe energielening FRGE Particuliere bewners niet-delgrep & particuliere verhuurders 1 Definities 1.1 Lkale Entiteit is een instantie die, p het niveau van één f meerdere gemeenten, instaat

Nadere informatie

Algemene consumentenvoorwaarden verkoop en levering bouw- en afbouwmaterialen en uitvoering van werkzaamheden

Algemene consumentenvoorwaarden verkoop en levering bouw- en afbouwmaterialen en uitvoering van werkzaamheden Algemene cnsumentenvrwaarden verkp en levering buw- en afbuwmaterialen en uitvering van werkzaamheden Deze algemene Vrwaarden van de Verenging van Handelaren in Buwmaterialen in Nederland (HIBIN) zijn

Nadere informatie

PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN

PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN Vergadering van 25 april 2013 Verslag van de deputatie Bevegd deputatielid: Luk Lemmens Telefn: 03 240 52 65 Agenda nr. 1/1 Prvinciaal Biblitheekcentrum. Aanpassing van het

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN VERMEERSCH-DECONINCK NV

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN VERMEERSCH-DECONINCK NV ALGEMENE VOORWAARDEN VAN VERMEERSCH-DECONINCK NV Deze website is eigendm van Vermeersch-Decninck nv. Maatschappelijke zetel: Vermeersch-Decninck nv Edewallestraat 96 8610 Krtemark België Telefn: +32 (0)

Nadere informatie

Schade protocol Zuiderpark Stadswalzone

Schade protocol Zuiderpark Stadswalzone Schade prtcl Zuiderpark Stadswalzne Gemeente s-hertgenbsch december 2012 Schadeprtcl Zuiderpark - Stadswalzne In dit dcument staat he de gemeente s-hertgenbsch mgaat met schadeclaims. Het is er p gericht

Nadere informatie

IMPLEMENTATIE WET VERPLICHTE MELDCODE HUISELIJK GEWELD EN KINDERMISHANDELING GEMEENTEN NOORDOOST-BRABANT

IMPLEMENTATIE WET VERPLICHTE MELDCODE HUISELIJK GEWELD EN KINDERMISHANDELING GEMEENTEN NOORDOOST-BRABANT BIJLAGE 1 IMPLEMENTATIE WET VERPLICHTE MELDCODE HUISELIJK GEWELD EN KINDERMISHANDELING GEMEENTEN NOORDOOST-BRABANT 1. Inleiding Op 1 juli 2013 is de Wet verplichte meldcde huiselijk geweld en kindermishandeling

Nadere informatie

Voorwaarden waaraan een arts moet voldoen om geaccrediteerd te worden en te blijven

Voorwaarden waaraan een arts moet voldoen om geaccrediteerd te worden en te blijven BIJLAGE 2: VOORWAARDEN VOOR ACCREDITERING Brn: http://www.riziv.be/care/nl/dctrs/accreditatin/individual accreditatin/cnditins accreditatin.htm Vrwaarden waaraan een arts met vlden m geaccrediteerd te

Nadere informatie

Algemene voorwaarden trainingen Edunova

Algemene voorwaarden trainingen Edunova Algemene vrwaarden trainingen Edunva Edunva Meddsestraat 47 Winterswijk Artikel 1. Definities Opdrachtgever: de natuurlijke persn f rechtspersn, met wie een vereenkmst met betrekking tt deelname aan een

Nadere informatie

LOGBOEK van: klas: 1

LOGBOEK van: klas: 1 LOGBOEK van: klas: 1 Inhudspgave Inleiding en inhud van het lgbek Wat is de maatschappelijke stage? Delen van de maatschappelijke stage Waar de je maatschappelijke stage? Kaders waarbinnen de maatschappelijke

Nadere informatie

Regeling: strategisch plan duurzame ontwikkeling werknemer

Regeling: strategisch plan duurzame ontwikkeling werknemer Regeling: strategisch plan duurzame ntwikkeling werknemer Lptijd : 1 maart 2017 t/m 31 december 2018 Aanbd vr metalektrbedrijven He verandert u daadwerkelijk het gedrag en de werkwijze van teams/afdelingen

Nadere informatie

Toegangscontrole en (voor)aanmelding

Toegangscontrole en (voor)aanmelding Tegangscntrle en (vr)aanmelding Telichting ISPS Sinds 1 juli 2004 zijn passagiersschepen en vrachtschepen (BT 500 en meer) die internatinale reizen maken en havenfaciliteiten die deze vr internatinale

Nadere informatie

Interne Clubreglement BBC Wytewa vzw

Interne Clubreglement BBC Wytewa vzw Datum 01.04.2015 Interne Clubreglement BBC Wytewa vzw ARTIKEL 1 Dit reglement is van tepassing p alle leden van de Basketbalclub Wytewa vzw en de leden van de VZW. Wie als lid verbnden is, f tetreedt,

Nadere informatie

Aansluitingstarieven 2012-2015

Aansluitingstarieven 2012-2015 Aansluitingstarieven 2012-2015 DE TARIFAIRE VOORWAARDEN VOOR DE KLANTEN DIRECT AANGESLOTEN OP HET ELIA- NET De tarifaire vrwaarden vr elke aansluiting p het Elia-net, zals bepaald dr de beslissing van

Nadere informatie

RIZIV: Opleiden van werkzoekenden, die erkend arbeidsongeschikt zijn.

RIZIV: Opleiden van werkzoekenden, die erkend arbeidsongeschikt zijn. RIZIV: Opleiden van werkzekenden, die erkend arbeidsngeschikt zijn. VERSIE 2015 Inhudspgave OOK ERKEND ARBEIDSONGESCHIKTE PERSONEN HEBBEN RECHT OP OPLEIDING...2 Visie...2 Delgrep...2 Partners in het traject...2

Nadere informatie

OPLEIDING FUIFCOACH: DE INHOUD DE TOTALE VORMING BESTAAT UIT 4 DAGDELEN EN IS GRATIS

OPLEIDING FUIFCOACH: DE INHOUD DE TOTALE VORMING BESTAAT UIT 4 DAGDELEN EN IS GRATIS OPLEIDING FUIFCOACH: DE INHOUD DE TOTALE VORMING BESTAAT UIT 4 DAGDELEN EN IS GRATIS SESSIE 1 16 APRIL 2013 (18U - 22U) Wettelijk kader van de fuifcach (1 lesuur) kennismaking met de lkale plitiezne rl

Nadere informatie

OPLEIDING PORT FACILITY SECURITY OFFICER 24 UREN

OPLEIDING PORT FACILITY SECURITY OFFICER 24 UREN OPLEIDING PORT FACILITY SECURITY OFFICER 24 UREN Prgramma Financiële vrwaarden ISPS-cde en aanverwante wetgeving Verantwrdelijkheden en functies van andere veiligheidsrganisaties Veiligheidsmaatregelen

Nadere informatie

Functiebeschrijving Toezicht en onderhoudsmedewerker vrijetijdsgebouw & conciërge gemeenschapscentrum en vrijetijdsgebouw

Functiebeschrijving Toezicht en onderhoudsmedewerker vrijetijdsgebouw & conciërge gemeenschapscentrum en vrijetijdsgebouw Functiebeschrijving Tezicht en nderhudsmedewerker vrijetijdsgebuw & cnciërge gemeenschapscentrum en vrijetijdsgebuw 1. Plaats in de rganisatie De medewerker rapprteert rechtstreeks aan het afdelingshfd

Nadere informatie

Beleidsregels verrekenen inkomsten uit commerciële (onder) verhuur en commerciële kostgeverschap 2015

Beleidsregels verrekenen inkomsten uit commerciële (onder) verhuur en commerciële kostgeverschap 2015 Beleidsregels verrekenen inkmsten uit cmmerciële (nder) verhuur en cmmerciële kstgeverschap 2015 Inhud Beleidsregels verrekenen inkmsten uit cmmerciële (nder) verhuur en cmmerciële kstgeverschap 2015...

Nadere informatie

Aanvraagformulier subsidieregeling woonboten

Aanvraagformulier subsidieregeling woonboten Klant, Markt & Relaties Planadvies & Vergunningen v.201102 Aanvraagfrmulier subsidieregeling wnbten De aanvraag wrdt ingediend p grnd van de Subsidieregeling rilering wnbten AGV, 22 mei 2008, nr. AB 08/018;

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden - Equrion Services B.V. Inhoudsopgave: Artikel 1 - Definities. Artikel 2 - Identiteit van de ondernemer

Algemene Voorwaarden - Equrion Services B.V. Inhoudsopgave: Artikel 1 - Definities. Artikel 2 - Identiteit van de ondernemer Algemene Vrwaarden - Equrin Services B.V. Inhudspgave: Artikel 1 - Definities Artikel 2 - Identiteit van de ndernemer Artikel 3 - Tepasselijkheid Artikel 4 - Het aanbd Artikel 5 - De vereenkmst Artikel

Nadere informatie

Reglement renteloze energielening FRGE

Reglement renteloze energielening FRGE Reglement rentelze energielening FRGE Particuliere bewners delgrep 1 Definities 1.1 Lkale Entiteit is een instantie die, p het niveau van één f meerdere gemeenten, instaat vr de lkale realisering van de

Nadere informatie

Algemene voorwaarden picturefix. Download & print de algemene voorwaarden. Inhoudsopgave:

Algemene voorwaarden picturefix. Download & print de algemene voorwaarden. Inhoudsopgave: Algemene vrwaarden picturefix Dwnlad & print de algemene vrwaarden Inhudspgave: Artikel 1 - Definities Artikel 2 - Identiteit van de ndernemer Artikel 3 - Tepasselijkheid Artikel 4 - Het aanbd Artikel

Nadere informatie

Indien u in de loop van 2011 de leeftijd van 50 jaar bereikt heeft, of ouder bent, kan u op vrijwillige basis deelnemen aan dit initiatief.

Indien u in de loop van 2011 de leeftijd van 50 jaar bereikt heeft, of ouder bent, kan u op vrijwillige basis deelnemen aan dit initiatief. GO! MEMO GO!mem/GPD/GB/2011-7 01-07-2011 Medische check-up Deze mem heeft betrekking p alle persneelsleden van de centrale administratie van het GO! die 50 jaar zijn f uder. Sinds enkele jaren biedt het

Nadere informatie

Door Datalab B.V. geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer:

Door Datalab B.V. geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer: Algemene Vrwaarden MyOV Dr Datalab B.V. geregistreerd bij de Kamer van Kphandel nder nummer: 59087757 0000 000028408217 Wij verzeken u deze algemene vrwaarden zrgvuldig te lezen. Uw gebruik van de applicatie

Nadere informatie

Werken met uitzendkrachten

Werken met uitzendkrachten Uitzendkrachten-Werken met uitzendkrachten-telichting 1/8 Werken met uitzendkrachten Uitzendkrachten zijn werknemers die vallen nder twee srten werkgevers. Enerzijds heeft men de werkgever van de uitzendkracht

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDENN

ALGEMENE VOORWAARDENN ALGEMENE VOORWAARDENN ALGEMENE VOORWAARDEN DEFENITIES De klant: de natuurlijke persn zals vermeld p de vrzijde van dit frmulier die de persnal trainer tegen betaling inhuurt vr advies en begeleiding van

Nadere informatie

Protocol voor afname Centraal Ontwikkelde Examens Nederlandse taal en rekenen.

Protocol voor afname Centraal Ontwikkelde Examens Nederlandse taal en rekenen. . Bij de afname van examens zijn diverse functinarissen van de nderwijsinstelling betrkken. In dit prtcl wrden de vlgende (grepen van) examenbetrkkenen nderscheiden, met een krte mschrijving van de betrkkenheid

Nadere informatie

BEDRIJFSPOLIS AANSPRAKELIJKHEIDSVERZEKERINGEN

BEDRIJFSPOLIS AANSPRAKELIJKHEIDSVERZEKERINGEN BEDRIJFSPOLIS AANSPRAKELIJKHEIDSVERZEKERINGEN De bedrijfsplis aansprakelijkheidsverzekeringen zijn berepsleven. beschermt de verzekerde(n) tegen allerlei risic's in Delgrep Al wie een nderneming f een

Nadere informatie

Vrijwilligersbeleid voetbalvereniging N.B.S.V.V.

Vrijwilligersbeleid voetbalvereniging N.B.S.V.V. Vrijwilligersbeleid vetbalvereniging N.B.S.V.V. Waarm deze richtlijn? Geen enkele amateur-sprtvereniging kan tegenwrdig ng bestaan znder de inzet en bijdrage van (veel) vrijwilligers. Ok binnen nze vereniging

Nadere informatie

Aarzel niet om contact met ons op te nemen als u vragen heeft met betrekking tot onze algemene voorwaarden.

Aarzel niet om contact met ons op te nemen als u vragen heeft met betrekking tot onze algemene voorwaarden. Algemene Vrwaarden Hsting4ever.nl Hsting4ever is een dienst van ME Media V.O.F. Abraham Strickstraat 4 7521EV Enschede Laatste aanpassing: 09-09-2015 We vragen u deze vereenkmst dr te nemen vr u een bestelling

Nadere informatie

Gedragscode voor de leden van de Beroepsvereniging van Nederlandse Stedebouwkundigen en Planologen

Gedragscode voor de leden van de Beroepsvereniging van Nederlandse Stedebouwkundigen en Planologen Gedragscde vr de leden van de Berepsvereniging van Nederlandse Stedebuwkundigen en Planlgen Gedragscde vr de leden van de Berepsvereniging van Nederlandse Stedebuwkundigen en Planlgen Inhudspgave Hfdstuk

Nadere informatie

De overeenkomst inzake geneeskundige behandeling (WGBO)

De overeenkomst inzake geneeskundige behandeling (WGBO) De vereenkmst inzake geneeskundige behandeling (WGBO) Artikel 446 1.De vereenkmst inzake geneeskundige behandeling in deze afdeling verder aangeduid als de behandelingsvereenkmst is de vereenkmst waarbij

Nadere informatie

WAT BEPAALT DE EUROPESE RICHTLIJN INZAKE HET RECHT OP TOEGANG TOT EEN ADVOCAAT?

WAT BEPAALT DE EUROPESE RICHTLIJN INZAKE HET RECHT OP TOEGANG TOT EEN ADVOCAAT? WAT BEPAALT DE EUROPESE RICHTLIJN INZAKE HET RECHT OP TOEGANG TOT EEN ADVOCAAT? Vicky De Suter, FOD Justitie, DGWL, Directie Strafwetgeving Een krte terugblik - CPS - studiedag 27 maart 2013 - Eurpese

Nadere informatie

UITGEBREIDE STANDAARDVOORWAARDEN M.B.T. ERELOON, KOSTEN EN UITGAVEN (MR. LUC DECEUNINCK ADVOCAAT 1 februari 2016)

UITGEBREIDE STANDAARDVOORWAARDEN M.B.T. ERELOON, KOSTEN EN UITGAVEN (MR. LUC DECEUNINCK ADVOCAAT 1 februari 2016) 1 UITGEBREIDE STANDAARDVOORWAARDEN M.B.T. ERELOON, KOSTEN EN UITGAVEN (MR. LUC DECEUNINCK ADVOCAAT 1 februari 2016) I. HET ERELOON: Ereln dient begrepen als de dr de cliënt(e) aan de advcaat verschuldigde

Nadere informatie

KLACHT OVER DE TOESTAND VAN MIJN HUURWONING

KLACHT OVER DE TOESTAND VAN MIJN HUURWONING KLACHT OVER DE TOESTAND VAN MIJN HUURWONING Ontvangstdatum: / / (in te vullen dr dienst vergunningen) Ontvangen dr: Iedereen heeft recht p een gede wning. De Vlaamse Wncde legt daarm kwaliteitsnrmen p

Nadere informatie

AANVRAAG VOOR HET SIGNALEREN VAN WERKEN EN VERKEERSBELEMMERING OP DE OPENBARE WEG (grote werkzaamheden)

AANVRAAG VOOR HET SIGNALEREN VAN WERKEN EN VERKEERSBELEMMERING OP DE OPENBARE WEG (grote werkzaamheden) Lkale Plitie Kastze Tervuursesteenweg 295 1820 Steenkkerzeel 02/759.78.72 02/759.69.21 Datum IN:. Dssiernummer:. Behandeld dr:. AANVRAAG VOOR HET SIGNALEREN VAN WERKEN EN VERKEERSBELEMMERING OP DE OPENBARE

Nadere informatie

Ouderblik. Vrijwilligers in de ouderwerking verzekeren

Ouderblik. Vrijwilligers in de ouderwerking verzekeren Ouderblik Vrijwilligers in de uderwerking verzekeren Inleiding Ouderparticipatie p schl kan verschillende vrmen aannemen aangepast aan de nden van de schl en de uders: een maandelijks udercafé, kffiechtenden,

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden i m Storm

Algemene Voorwaarden i m Storm Artikel 1. Definities 1.1 In deze algemene vrwaarden wrdt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven, nder de hiernavlgende termen de vlgende betekenis verstaan: pdrachtgever: de wederpartij van i m Strm;

Nadere informatie

Rubriek 6 REGLEMENT VAN INWENDIGE ORDE

Rubriek 6 REGLEMENT VAN INWENDIGE ORDE Rubriek 6 REGLEMENT VAN INWENDIGE ORDE Inhudspgave 1. Inleiding... 2 2. Teveging in verband met bijwnen... 2 3. Teveging in verband met de huurlasten... 2 3.1. Vr wat betreft de hgblkken van Velleke en

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Lidaholm Garens

Algemene Voorwaarden Lidaholm Garens Algemene Vrwaarden Lidahlm Garens Inhudspgave: Artikel 1 - Definities Artikel 2 - Identiteit van de ndernemer Artikel 3 - Tepasselijkheid Artikel 4 - Het aanbd Artikel 5 - De vereenkmst Artikel 6 - Herrepingsrecht

Nadere informatie

Vergunning exploiteren van een taxidienst

Vergunning exploiteren van een taxidienst Inf Vergunning expliteren van een taxidienst Neem vr bijkmende inf cntact p met de dienst lkale ecnmie: ecnmie@rijkevrsel.be - 03 340 00 30 (*) verplicht in te vullen Dit frmulier gebruik je m: een vergunning

Nadere informatie