WAT BEPAALT DE EUROPESE RICHTLIJN INZAKE HET RECHT OP TOEGANG TOT EEN ADVOCAAT?

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "WAT BEPAALT DE EUROPESE RICHTLIJN INZAKE HET RECHT OP TOEGANG TOT EEN ADVOCAAT?"

Transcriptie

1 WAT BEPAALT DE EUROPESE RICHTLIJN INZAKE HET RECHT OP TOEGANG TOT EEN ADVOCAAT? Vicky De Suter, FOD Justitie, DGWL, Directie Strafwetgeving Een krte terugblik - CPS - studiedag 27 maart Eurpese wetgevende prcedure 3 cmprmisteksten - Trialg: 1 cmprmistekst (september 2012 juni 2013) - EP: akkrd p 10 september Raad EU: akkrd 8 ktber 2013 Vrbehud / nthuding van België Opt-ut DK, UK en IE Officieel Publicatieblad EU van 6 nvember 2013 Omzetting dr de lidstaten vr 27 nvember 2016 CPS Studiedag 4 maart

2 Tepassingsgebied ratine persnae artikel 2 Op verdachten f beklaagden in de strafprcedure Startpunt: Vanaf het genblik dat zij er dr de bevegde autriteiten dmv een fficiële kennisgeving f anderszins van in kennis wrden gesteld dat zij ervan wrden verdacht f beschuldigd een strafbaar feit te hebben begaan, ngeacht f hen hun vrijheid is ntnmen Eindpunt: ttdat de prcedure is beëindigd = ttdat definitief is vastgesteld f de verdachte f beklaagde het strafbaar feit heeft begaan In lijn met de andere richtlijnen rutekaart prcedurele rechten : vertaling/vertlking, recht p infrmatie Uitgebreid tt persnen tegen wie een prcedure tt uitvering van een Eurpees aanhudingsbevel lpt Persnen die in de lp van een verhr verdachte f beklaagde wrden (cfr. art. 47bis, 5 Sv) CPS - Studiedag 4 maart Beperkte tepassing p lichte feiten - art. 2, 4 In dergelijke situaties zu het nredelijk zijn de bevegde autriteit te verplichten alle rechten te waarbrgen waarin deze richtlijn vrziet: Administratieve inbreuken In smmige lidstaten is een andere autriteit dan een in strafzaken bevegde rechtbank bevegd tt het pleggen van sancties, andere dan vrijheidsbeneming, met betrekking tt relatief lichte strafbare feiten. Dit kan bijvrbeeld het geval zijn met betrekking tt verkeersvertredingen die p grte schaal wrden begaan en die kunnen wrden vastgesteld naar aanleiding van een verkeerscntrle. Feiten waarvr geen vrijheidsstraf kan wrden pgelegd In smmige lidstaten zijn bepaalde lichte feiten strafbaar gesteld; het betreft met name lichte verkeersvertredingen, lichte vertredingen van algemene gemeentelijke verrdeningen en lichte vertredingen tegen de penbare rde. Indien het recht van een lidstaat erin vrziet dat vr lichte strafbare feiten geen vrijheidsstraf kan wrden pgelegd, dient deze richtlijn derhalve alleen van tepassing te zijn p prcedures vr een in strafzaken bevegde rechtbank. Maar de richtlijn is in elk geval vlledig van tepassing indien de verdachte f beklaagde zijn vrijheid is ntnmen, ngeacht de fase van de strafprcedure CPS - Studiedag 4 maart

3 Recht p tegang tt een advcaat art. 3 Recht p vertruwelijk verleg en vertruwelijke cmmunicatie, inclusief vr elk verhr dr plitie, andere rechtshandhavingsautriteit f rechterlijke instantie Verplichting lidstaten m het vertruwelijk karakter van de cmmunicatie te eerbiedigen (art. 4) Recht dat de advcaat aanwezig is bij het verhr en er daadwerkelijk aan kan deelnemen Geen verhr : de eerste ndervraging, dr de plitie f een andere rechtshandhavingsautriteit, waarvan het del bestaat uit het identificeren van de betrkkenen, het cntrleren p wapenbezit f andere gelijkaardige veiligheidskwesties, dan wel het nagaan f een nderzek met wrden ingesteld, bijvrbeeld tijdens cntrles langs de weg, f tijdens regelmatige steekprefsgewijze cntrles wanneer de identiteit van een verdachte f beklaagde ng niet is vastgesteld. Recht dat advcaat de vlgende nderzekshandelingen mag bijwnen: meervudige cnfrntaties, cnfrntaties, recnstructies van de plaats van het delict mits natinale recht deze vrziet en aanwezigheid verdachte is vereist f tegestaan CPS - Studiedag 4 maart Term advcaat: Rl van de advcaat Eenieder die vereenkmstig het natinale recht, daarnder begrepen p grnd van een dr een bevegde instantie verleende machtiging, gekwalificeerd en bevegd is m verdachten f beklaagden juridisch advies en juridische bijstand te verlenen Deelname aan het verhr: Deze deelname geschiedt vereenkmstig prcedures in het natinale recht, mits die prcedures de daadwerkelijke uitefening en de essentie van het desbetreffende recht nverlet laten. Wanneer een advcaat aan het verhr deelneemt, wrdt het feit dat dergelijke deelname heeft plaatsgevnden, geregistreerd dr gebruik te maken van de registratieprcedure vereenkmstig het recht van de betrkken lidstaat CPS - Studiedag 4 maart

4 Mdaliteiten van het recht p tegang art. 3, 4 Ten aanzien van alle verdachten f beklaagden Algemene inspanningsverbintenis : Algemene infrmatieverplichting in hfde lidstaat m infrmatie ter beschikking te stellen die een effectieve uitefening van het recht p tegang garanderen (via brchures, internet ) Enkel ten aanzien van verdachten f beklaagden die van hun vrijheid zijn berfd: Practieve verplichting p de lidstaten m de ndige maatregelen te nemen zdat de betrkkene zijn recht p tegang effectief kan uitefenen, tenzij hij er afstand van heeft gedaan Bv: aan hand van een lijst van beschikbare advcaten Richtlijn belet niet m recht p tegang telefnisch te rganiseren vr lichte strafbare feiten ingeval verhr niet plaatsgrijpt dr plitinele f gerechtelijke autriteiten CPS - Studiedag 4 maart Tijdelijke afwijkingen Algemene vrwaarden art. 8 Dwingende redenen Algemene vrwaarden tepasselijk p tijdelijke afwijkingen: Prprtinaliteit Strikt beperkte geldigheidsduur Niet enkel gegrnd zijn p de aard f de ernst van het feit Mgen geen afbreuk den aan het glbale eerlijke verlp van de prcedure Naar behren gemtiveerd zijn Genmen zijn dr een rechterlijke autriteit f andere autriteit, p vrwaarde dat deze nderwrpen is aan een rechterlijke tetsing Geval per geval wrden berdeeld Registratie van de beslissing tt afwijking vereenkmstig natinaal recht CPS - Studiedag 4 maart

5 Tijdelijke afwijkingen in functie van het recht Tijdelijke afwijking van nndig uitstel ingeval van gegrafische afstand waarp betrkkene zich bevindt (art. 3, 5) Niet verhren, geen nderzekshandelingen uitveren Indien mgelijk tegang rganiseren via telefn f videcnferentie Tijdelijk afwijken in uitznderlijke mstandigheden van de tegang tt een advcaat vr zver, gelet p de bijzndere mstandigheden van het geval, één f meer van de vlgende dwingende redenen zulks rechtvaardigen (art. 3, 6): Ingeval van een dringende ndzaak m ernstige negatieve gevlgen vr het leven, de vrijheid f de fysieke integriteit van een persn te vrkmen Ingeval nmiddellijk ptreden dr de nderzeksautriteiten ndzakelijk is m de vrkmen dat de strafprcedure substantiële schade wrdt tegebracht Verhr znder advcaat is mgelijk p vrwaarde dat: Infrmatie ver zwijgrecht is gegeven Verhr enkel veren met het pzet de ndige infrmatie te bekmen vr bereiken van het del waarvr afwijking is gegeven Tijdelijk afwijken recht m derde p de hgte te laten brengen van de vrijheidsbeneming (art. 5, 3) CPS - Studiedag 4 maart Afstand van het recht p tegang - art. 9 Verdachte f beklaagde kan afstand den van: Mits: recht p vertruwelijk verleg recht p bijstand tijdens het verhr recht p bijstand tijdens nderzekshandelingen Hem vrafgaandelijk, mndeling OF schriftelijk, duidelijke en tereikende infrmatie is gegeven ver de inhud van het recht waar hij afstand van det en de mgelijke gevlgen van de afstand De afstand vrijwillig en ndubbelzinnig plaatsgrijpt Afstand kan schriftelijk OF mndeling gebeuren + registratie van de afstand vereenkmstig regels natinaal recht Afstand met in elke fase van kunnen wrden herrepen! Richtlijn vrziet geen uitzndering vr minderjarigen CPS - Studiedag 4 maart

6 Sanctie Art. 12 Telaatbaarheid van bewijs = al dan niet harmnisering Bevegdheid EU? Vandaar: Onverminderd natinale bepalingen en stelsels inzake de telaatbaarheid van bewijs zrgen de lidstaten er in strafprcedures vr dat bij de berdeling van de verklaringen van verdachten f beklaagden f van bewijs dat is verkregen in strijd met hun recht p een advcaat f in gevallen waarin vereenkmstig artikel 3, lid 6, een afwijking van dit recht was tegestaan, de rechten van de verdediging en het eerlijke verlp van de prcedure wrden geëerbiedigd. CPS - Studiedag 4 maart Tepassing in het kader van het Eurpees aanhudingsbevel art. 10 Recht p tegang tt een advcaat in de uitverende lidstaat Recht p vertruwelijk verleg en cmmunicatie Recht p bijstand van advcaat tijdens het verhr Recht p de aanduiding van een advcaat in de uitvaardigende lidstaat Bijstand van een advcaat in de uitvaardigende lidstaat Verplichting in hfde van de uitvaardigende lidstaat m de betrkkene de ndige infrmatie te verschaffen ver de wijze van aanduiding van een advcaat CPS - Studiedag 4 maart

7 Andere rechten pgenmen in de richtlijn Recht m een derde p de hgte te laten brengen van de vrijheidsbeneming (art. 5) Minderjarigen: persn die uderlijke verantwrdelijkheid draagt, tenzij in strijd met belang van het kind in welk geval andere vlwassen p de hgte wrdt gebracht Recht m gedurende de vrijheidsbeneming met derden te cmmuniceren (art. 6) Inperking mgelijk p grnd van dwingende f prprtinele peratinele vereisten Recht p cmmunicatie met de cnsulaire autriteiten (art. 7) CPS - Studiedag 4 maart Tt slt t Sal-duz misschien tch ng niet gedaan zijn 7

8 Kwetsbare persnen (art.13): rekening huden met de specifieke beheften van kwetsbare verdachten en beklaagden Vrstel vr een richtlijn van het Eurpees Parlement en de Raad betreffende prcedurele waarbrgen vr kinderen die verdachte f beklaagde zijn in een strafprcedure is in nderhandeling (aanvatten trialg) Vrstel vr richtlijn inzake vrlpige bijstand vr verdachten en beklaagden wie de vrijheid is ntnmen, alsk inzake rechtsbijstand in prcedures ter uitvering van een Eurpees aanhudingsbevel is in nderhandeling (bijna fase algemene riëntatie van de Raad dan riëntatiestemming in het Parlement trialg) CPS - Studiedag 4 maart Dank vr de aandacht! CPS - Studiedag 4 maart

WETTELIJKE EN REGLEMENTAIRE GRONDSLAGEN VAN HET REGLEMENT

WETTELIJKE EN REGLEMENTAIRE GRONDSLAGEN VAN HET REGLEMENT REGLEMENT AANGAANDE DE BESCHERMING VAN DE BIJ DE BEHANDELING VAN GEGEVENS VAN PERSOONLIJKE AARD MET BETREKKING TOT DE PATIËNT IN HET UMC SINT-PIETER I. INLEIDING Het ziekenhuis en alle persneelsleden van

Nadere informatie

Aarzel niet om contact met ons op te nemen als u vragen heeft met betrekking tot onze algemene voorwaarden.

Aarzel niet om contact met ons op te nemen als u vragen heeft met betrekking tot onze algemene voorwaarden. Algemene Vrwaarden Hsting4ever.nl Hsting4ever is een dienst van ME Media V.O.F. Abraham Strickstraat 4 7521EV Enschede Laatste aanpassing: 09-09-2015 We vragen u deze vereenkmst dr te nemen vr u een bestelling

Nadere informatie

Reglement OC en COR. Kinderdagverblijven (KDV), Buitenschoolse opvang (BSO), Halve Dagopvang (HaDO) en Tienercentrum (TC) Versie juni 2011

Reglement OC en COR. Kinderdagverblijven (KDV), Buitenschoolse opvang (BSO), Halve Dagopvang (HaDO) en Tienercentrum (TC) Versie juni 2011 Reglement OC en COR Kinderdagverblijven (KDV), Buitenschlse pvang (BSO), Halve Dagpvang (HaDO) en Tienercentrum (TC) Versie juni 2011 Telichting bij Reglement Oudercmmissie en Reglement Centrale Ouderraad

Nadere informatie

Allianz (ill) Mondial Car-full. VERZEKERING Mondial Car-full U"'I U"'I 0..

Allianz (ill) Mondial Car-full. VERZEKERING Mondial Car-full U'I U'I 0.. Allianz (ill) Algemene Vrwaarden Mndial Car-full VERZEKERING Mndial Car-full U"'I U"'I 0.. INHOUDSOPGA VE Inleiding DEEL EEN Tepassingsvrwaarden Artikel I Artikel 2 Artikel 3 Artikel 4 ArtikelS Artikel

Nadere informatie

1. Bereik. 1.3. De Database en de Data hebben het volgende doel:

1. Bereik. 1.3. De Database en de Data hebben het volgende doel: Gebruiksvrwaarden - trustbx v.2-16.06.2014 1. Bereik 1.1. Trustbx B2C is een geregistreerd handelsmerk van GS1 Belgium and Luxemburg, en is een database ( Database ), in exclusief bezit van GS1 Belgium

Nadere informatie

Artikel 1 Vaststelling en reikwijdte reglement

Artikel 1 Vaststelling en reikwijdte reglement Reglement Raad van Cmmissarissen Cncept III REGLEMENT VOOR DE RAAD VAN COMMISSARISSEN VAN WONINGSTICHTING MAASDRIEL Dit reglement en bijlagen A, B en C zijn vastgesteld dr de raad van cmmissarissen van

Nadere informatie

Customer Due Diligence Beleid

Customer Due Diligence Beleid Custmer Due Diligence Beleid Syntrus Achmea Vermgensbeheer B.V. Versie 1.0, nvember 2014 Custmer Due Diligence Beleid Syntrus Achmea Vermgensbeheer B.V. 1 van 14 Inhudspgave 1 INLEIDING... 4 1.1 REIKWIJDTE

Nadere informatie

Spelregels ebook cadeau

Spelregels ebook cadeau Spelregels ebk cadeau Inhudspgave: Artikel 1 - Definities Pagina: 1 Artikel 2 - Identiteit van de ndernemer Pagina: 1 Artikel 3 - Tepasselijkheid Pagina: 2 Artikel 4 - Het aanbd Pagina: 2 Artikel 5 - De

Nadere informatie

NOTA (Z)150115-CDC-1395

NOTA (Z)150115-CDC-1395 Niet-vertruwelijk Cmmissie vr de Regulering van de Elektriciteit en het Gas Nijverheidsstraat 26-38 1040 Brussel Tel.: 02/289.76.11 Fax: 02/289.76.09 COMMISSIE VOOR DE REGULERING VAN DE ELEKTRICITEIT EN

Nadere informatie

Werken met uitzendkrachten

Werken met uitzendkrachten Uitzendkrachten-Werken met uitzendkrachten-telichting 1/8 Werken met uitzendkrachten Uitzendkrachten zijn werknemers die vallen nder twee srten werkgevers. Enerzijds heeft men de werkgever van de uitzendkracht

Nadere informatie

Alle betrokken partijen rondom een pleegzorgplaatsing hebben een eigen en een gezamenlijke

Alle betrokken partijen rondom een pleegzorgplaatsing hebben een eigen en een gezamenlijke Hfdstuk 7 l Overige Zaken Alle betrkken partijen rndm een pleegzrgplaatsing hebben een eigen en een gezamenlijke verantwrdelijkheid vr het z ged mgelijk verlpen van de plaatsing. Overleg en afstemming

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Digi-Muse B.V. AV 1 november 2013

Algemene Voorwaarden Digi-Muse B.V. AV 1 november 2013 Algemene Vrwaarden Digi-Muse B.V. AV 1 nvember 2013 Bij de aankp van prducten heeft de cnsument de mgelijkheid de vereenkmst znder pgave van redenen te ntbinden gedurende 7 dagen. Uitgeslten van dit recht

Nadere informatie

Notities Economisch en Financieel Recht Prof. C. Van Acker

Notities Economisch en Financieel Recht Prof. C. Van Acker Ntities Ecnmisch en Financieel Recht Prf. C. Van Acker INLEIDING Praktische Zaken: -slides beschikbaar vanaf zndagavnd -2 dcumentatiebundels + slides -besprken teksten zijn te kennen vr het mndelinge examen

Nadere informatie

BERICHT AAN DE WERKGEVERS EN AAN DE ANDERE SCHULDENAARS VAN AAN DE BEDRIJFSVOORHEFFING ONDERWORPEN INKOMSTEN FICHE 281.11 * * *

BERICHT AAN DE WERKGEVERS EN AAN DE ANDERE SCHULDENAARS VAN AAN DE BEDRIJFSVOORHEFFING ONDERWORPEN INKOMSTEN FICHE 281.11 * * * Federale Overheidsdienst FINANCIEN Algemene administratie van de FISCALITEIT BERICHT AAN DE WERKGEVERS EN AAN DE ANDERE SCHULDENAARS VAN AAN DE BEDRIJFSVOORHEFFING ONDERWORPEN INKOMSTEN FICHE 281.11 *

Nadere informatie

Allianz@Y. Traffic Plan. Algemene Voorwaarden. VERZEKERING Traffic Plan o I.t') I.t') CL

Allianz@Y. Traffic Plan. Algemene Voorwaarden. VERZEKERING Traffic Plan o I.t') I.t') CL Allianz@Y Algemene Vrwaarden VERZEKERING I.t') I.t') CL Allianz@ Lr) Lr) a.. Allianz@) INHOUDSTAFEL Blz. Begripsmschrijvingen 5 DEEL EEN Uw cntract Artikel 1 - Vrwerp van het cntract Artikel 2 - Persnen

Nadere informatie

Rondzendbrief inzake vergoedingen en toelagen voor de vertegenwoordigers van de Vlaamse Regering - Departement internationaal Vlaanderen

Rondzendbrief inzake vergoedingen en toelagen voor de vertegenwoordigers van de Vlaamse Regering - Departement internationaal Vlaanderen Agentschap vr verheidspersneel SECTORCOMITE XVIII VLAAMSE GEMEENSCHAP EN VLAAMS GEWEST prtcl nr. 272.890 PROTOCOL HOUDENDE DE CONCLUSIES VAN DE ONDERHANDELINGEN VAN 23 MAART 2009 DIE GEVOERD WERDEN IN

Nadere informatie

Vrienden van het Goois Natuurreservaat

Vrienden van het Goois Natuurreservaat MEMO Van Aan CMS, mr. N.A. van Renssen Vrienden van het Gis Natuurreservaat CMS Derks Star Busmann N.V. Mndriaantren Amstelplein 8A NL-1096 BC Amsterdam Pstbus 94700 NL-1090 GS Amsterdam Kpie Datum 15

Nadere informatie

Vallen niet echt onder de rubriek Omnium, maar kunnen ook in het kader van een autoverzekering worden afgesloten :

Vallen niet echt onder de rubriek Omnium, maar kunnen ook in het kader van een autoverzekering worden afgesloten : De Omnium verzekering : wat zit daar allemaal in? Naast de verplichte verzekering 1, waarbij de burgerrechtelijke aansprakelijkheid (BA) met wrden gedekt bij het gebruik van een mtrvertuig p de penbare

Nadere informatie

Opdracht: een overeenkomst van opdracht in de zin van artikel 7:400 e.v. BW.

Opdracht: een overeenkomst van opdracht in de zin van artikel 7:400 e.v. BW. Algemene Vrwaarden Algemene Vrwaarden bij de uitvering van webbuw, webdiensten, advies-, trainings- en cachingspdrachten dr Sparkling Business Innvatin (Papiermlen 30, 3994 DK, Huten, KVK:30262720), hierna

Nadere informatie

Opleiding overheidsopdrachten. Bart Gheysens 29 Oktober 2013

Opleiding overheidsopdrachten. Bart Gheysens 29 Oktober 2013 Opleiding verheidspdrachten Bart Gheysens 29 Oktber 2013 Cntext Basispleiding Fcus p: Opdrachten vr diensten. De klassieke sectr. Crrect indienen van een fferte. Aandacht vr: Specifieke aspecten inzake

Nadere informatie

Protocol, opgemaakt op 17 maart 2010 door de Overeenkomstencommissie

Protocol, opgemaakt op 17 maart 2010 door de Overeenkomstencommissie Prtcl, pgemaakt p 17 maart 2010 dr de Overeenkmstencmmissie verpleegkundigen - verzekeringsinstellingen, hudende de vrwaarden en mdaliteiten vlgens welke bewijskracht kan wrden gegeven tt het bewijs van

Nadere informatie

Allianz@ ...".., Algemene Voorwaarden. n! l~ Controle Verzekering. r.-& o U"') U"') c..

Allianz@ ....., Algemene Voorwaarden. n! l~ Controle Verzekering. r.-& o U') U') c.. Allianz@...".., Algemene Vrwaarden n! l~ r.-& U"') U"') c.. Allianz@) CGASCON-05/00 INHOUDSTAFEL Pagina Begripsbepalingen 3 Artikel 1 Verzekerde Persnen 3 AFDELING A : DEKKINGEN BETREFFENDE DE OPRICHTINGSTERMIJN

Nadere informatie

- Overeenkomst op afstand: art. 2,21 WMPC

- Overeenkomst op afstand: art. 2,21 WMPC I. CONSUMENTENRECHT: OVEREENKOMSTEN OP AFSTAND = vereenkmsten waarbij de partijen zich vrafgaand aan en bij het sluiten van de vereenkmst niet in elkaars aanwezigheid bevinden. Schema Drie categrieën 1.

Nadere informatie

Allianz (ffi) lij. Persoonlijke Verzekering Lichamelijke Ongevallen. VERZEKERING Persoonlijke Verzekering Lichamelijke Ongevallen o Ir) Ir) 0..

Allianz (ffi) lij. Persoonlijke Verzekering Lichamelijke Ongevallen. VERZEKERING Persoonlijke Verzekering Lichamelijke Ongevallen o Ir) Ir) 0.. Allianz (ffi) lij Algemene Vrwaarden Persnlijke Verzekering Lichamelijke Ongevallen VERZEKERING Persnlijke Verzekering Lichamelijke Ongevallen Ir) Ir) 0.. Allianz@) '" c.. Allianz@) INHOUDSTAFEL Blz. DEEL

Nadere informatie

Gedragscode Goed Zorgverzekeraarschap. Bijlage - ZN-11-102

Gedragscode Goed Zorgverzekeraarschap. Bijlage - ZN-11-102 Gedragscde Ged Zrgverzekeraarschap Bijlage - ZN-11-102 Inhudspgave Pag. Vrwrd 3 Deel 1 Cde Ged Zrgverzekeraarschap 4 1.1 Inleiding 4 1.1.1 Verantwrdelijkheden van de zrgverzekeraar 4 1.1.2 Basiswaarden

Nadere informatie

AANSPRAKELIJKHEID VAN LEIDINGGEVENDEN. (analyse naar Belgisch recht)

AANSPRAKELIJKHEID VAN LEIDINGGEVENDEN. (analyse naar Belgisch recht) AANSPRAKELIJKHEID VAN LEIDINGGEVENDEN (analyse naar Belgisch recht) Uitgangspunt van de uiteenzetting: - eerst zeer beknpt verzicht van de verschillende aansprakelijkheidsgrnden (in vgelvlucht - een uitgebreide

Nadere informatie

Inleiding... 3. Toepasselijke wettelijke bepalingen... 4 Wie is kunstenaar in de ogen van de RVA?... 5

Inleiding... 3. Toepasselijke wettelijke bepalingen... 4 Wie is kunstenaar in de ogen van de RVA?... 5 Werklsheid Juw rechten en plichten Inhud Inleiding... 3 Tepasselijke wettelijke bepalingen... 4 Wie is kunstenaar in de gen van de RVA?... 5 Deel 1 Wanneer heb je recht p een werklsheidsuitkering?... 8

Nadere informatie

Algemeen reglement rioolaansluitingen

Algemeen reglement rioolaansluitingen Tussenmuren 17 9700 Oudenaarde 1 Stad Oudenaarde Algemeen reglement rilaansluitingen Tussenmuren 17 9700 Oudenaarde 2 INHOUDSOPGAVE Opzet van het Algemeen Reglement Rilaansluitingen 2. Administratieve

Nadere informatie

Bijzondere studie: successierechten (prof. dr. M. Maus)

Bijzondere studie: successierechten (prof. dr. M. Maus) Bijzndere studie: successierechten (prf. dr. M. Maus) Academiejaar 2012-2013 Samenvatting dr Jasper Dupnt HOOFDSTUK 1. Kenmerken en tepassingsgebied HOOFDSTUK 1. KENMERKEN EN TOEPASSINGSGEBIED a. Successierechten

Nadere informatie

Richtlijnen i.v.m. het beveiligen van gegevens en documenten op basis van classificatie.

Richtlijnen i.v.m. het beveiligen van gegevens en documenten op basis van classificatie. Richtlijnen i.v.m. het beveiligen van gegevens en dcumenten p basis van classificatie. KMS PROC OP-ICT-PB-IB Inhud 1 Del... 2 2 Classificatie als methdiek vr een 'passende' beveiliging... 2 2.1 Classificatie

Nadere informatie