Richtlijnen en dienstbeschrijving Website

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Richtlijnen en dienstbeschrijving Website"

Transcriptie

1 Richtlijnen en dienstbeschrijving Website 1. Inleiding Deze Richtlijnen en Dienstbeschrijving Website Services ( Richtlijnen ) vrmen een aanvulling p de Algemene Vrwaarden van Khris.nl ( Algemene Vrwaarden ) en zijn van tepassing p de Overeenkmst tussen Khris.nl en de Cntractant met betrekking tt het leveren van een Website en bijbehrende diensten en prducten. Dr de Overeenkmst aan te gaan verklaart Cntractant dat hij kennis heeft genmen van de Richtlijnen en instemt met de inhud daarvan. Vr zver niet anders bepaald, zijn de in deze Richtlijnen met een hfdletter geschreven begrippen gedefinieerd in de Algemene Vrwaarden. Khris.nl behudt zich het recht vr deze Richtlijnen te wijzigen. Eventuele wijzigingen zullen cnfrm artikel 2.7 van de Algemene Vrwaarden via de website bekend wrden gemaakt. 2. Definities In deze richtlijn kmt aan de met een hfdletter geschreven wrden nderstaande betekenis te. Advertentiedienst: Sftware: CMS sftware: Server: Website: Khris.nl Cntent: Cntent: Dmeinnaam: Registry: de dienst met betrekking tt de prmtie van de Website bestaande uit nder meer het samenstellen van advertenties en zekwrden, het kppelen van advertenties en zekwrden aan de Website, het plaatsen van advertenties in zekmachine(s), het inkpen van zgenaamde kliks p advertenties en het beheer van het klikbudget van de Cntractant. de CMS sftware (in bject cde) inclusief alle bijbehrende handleidingen; Cntent Management Systeem sftware; de server waarp de Website wrdt gehst; de dr Khris.nl vr Cntractant ntwikkelde website en, indien vereengekmen, de bijbehrende e mail adressen, etalagepagina s en extra webpagina s, inclusief de Sftware, de Khris.nl Cntent; de dr Khris.nl p de Website geplaatste cntent (niet afkmstig van Cntractant), waarnder mede dch niet uitsluitend wrdt verstaan de lk&feel, teksten, ft s, filmmateriaal en eventuele ander materialen; de cntent die dr Cntractant zelf (danwel p verzek van Cntractant dr Khris.nl) f dr derden p de Facebkpagina en/f zijn Website wrdt geplaatst, waarnder mede dch niet uitsluitend wrdt verstaan, teksten, ft s, filmmateriaal en eventuele andere materialen; de dmeinnaam tegekend aan Website de rganisatie waar de Dmeinnaam is geregistreerd, waarnder mede dch niet uitsluitend de Stichting Internet Dmeinregistratie Nederland (SIDN). 3. Dienstverlening Gedurende de duur van de Overeenkmst zal Khris.nl haar uiterste best den m de Website en de Advertentiedienst in vereenstemming met de vrwaarden pgenmen in de Algemene Vrwaarden en deze Richtlijnen te leveren. Indien vereengekmen bestaat de dienstverlening met betrekking tt de Website uit: Het registreren en/f transprteren van een Dmeinnaam: registreren van nieuwe Dmeinnaam indien de Cntractant deze ng niet heeft indien Cntractant wel een dmeinnaam heeft geregistreerd: het transprteren van de URL van bestaande prvider; f het p naam van Khris.nl zetten van de reeds geregistreerde dmeinnaam. Het hsten van Website p een Khris.nl server f. Het aanmaken van één f, indien vereengekmen, meerdere adres(sen) (webmail) behrende bij de Dmeinnaam. Indien u een prgramma gebruikt, is Khris.nl niet verantwrdelijk vr de kppeling tussen de webmail en het prgramma. Khris.nl verstrekt instructies via he deze kppeling gemaakt kan wrden. Het ntwerpen en pleveren van de Website inclusief de CMS sftware waarmee Cntractant zelf aanpassingen kan den aan de Cntent.

2 Indien vereengekmen, het p basis van Cntent ntwerpen en pleveren van een zgenaamde etalagepagina waarp Cntractant maximaal 30 prducten f diensten kan tentnstellen. Deze etalagepagina is uitdrukkelijk geen webshp en bevat geen betaal mdule. Het leveren van service en supprt p de Cntent (tekst en ft s) en techniek van de Website Het ter beschikking stellen van een systeem waarmee Cntractant het bezek van zijn Website kan analyseren. Zekmachineptimalisatie met 2 zekwrden per pagina van Website welke zijn afgestemd met de Cntractant. 4. Ontwikkeling van de Website 4.1 In het kader van de plevering van de Website zal Khris.nl eenmalig telefnisch cntact pnemen met Cntractant en de bendigde Khris.nl Cntent en Cntractant Cntent dr te nemen. Aan de hand van de dr Cntractant verstrekte infrmatie, zal Khris.nl haar uiterste best den m binnen de vereengekmen termijn een eerste cncept van de Website p te leveren dr aan Cntractant een te zenden met daarin een link naar de Website. 4.2 De dr Khris.nl p te leveren Website bestaat uit het aantal in de Overeenkmst vereengekmen pagina s waarp algemene infrmatie, ft s en eventuele andere Cntent met betrekking tt de prducten en dienstverlening van Cntractant staan. De Website kan zwel Khris.nl Cntent als andere Cntent bevatten. 4.3 Na de ntvangst van de pleverings heeft Cntractant 5 werkdagen de tijd m eventuele aanpassingen dr te geven aan Khris.nl. Indien deze wrden geaccepteerd zal Khris.nl de aanpassingen verwerken en de aangepaste Website p de in artikel 4.1 genemde wijze pleveren. Na deze aanpassingsrnde geldt de Website in ieder geval als geaccepteerd. Eventuele nieuwe aanpassingen kan Cntractant dr middel van de CMS sftware drveren. 4.4 De Website wrdt geacht te zijn geaccepteerd dr Cntractant: Indien Cntractant niet binnen de termijnen van 5 werkdagen een verzek tt aanpassing bij Khris.nl heeft ingediend. Indien de Website cnfrm artikel 4.3 na aflp van de aanpassingsrnde dr Khris.nl wrdt pgeleverd. Na de acceptatie zal Khris.nl de Website live zetten en kppelen aan de vereengekmen Dmeinnaam. Indien de Dmeinnaam (ng) niet beschikbaar is, zal Khris.nl de Website tijdelijk p een subdmein van dtgwebsites.nl publiceren. 4.5 Indien vereengekmen zal Khris.nl aan de Website een accunt kppelen. Indien Cntractant reeds beschikt ver een bestaand adres, dan kan dat adres geplaatst wrden p de Website. Op verzek van Cntractant kan Khris.nl een nieuw adres pzetten en Cntractant via de mail uitleggen he dat adres geïmplementeerd kan wrden p zijn/haar cmputer. Na aflp van de Overeenkmst zal Khris.nl het adres verwijderen. 5. Dmeinnaam 5.1 Indien vereengekmen zal Khris.nl de Dmeinnaam aanvragen en registreren bij de Registry van de Dmeinnaam. Cntractant is ermee bekend en akkrd dat p de aanvraag en de registratie bij de Registry en het gebruik van de Dmeinnaam de Algemene Vrwaarden en andere regels van de Registry van tepassing zijn. Op verzek van Cntractant zal Khris.nl deze Algemene Vrwaarden en regels aan Cntractant den tekmen. 5.2 Cntractant is ermee bekend dat de Registry de aanvragen van dmeinnamen behandelt p vlgrde van binnenkmst. De Registry beslist ver de uiteindelijke tekenning van de Dmeinnaam. Khris.nl zal haar uiterste best den m de Dmeinnaam vr Cntractant aan te vragen maar kan geen enkele garantie geven p het succesvl registreren van de Dmeinnaam dr Khris.nl bij de Registry. 5.3 Indien Cntractant (f een derde in pdracht van Cntractant) vrafgaand aan de Overeenkmst reeds een Dmeinnaam heeft geregistreerd, welke Cntractant in het kader van de Overeenkmst wenst te gebruiken, dient Cntractant er vr zrg te dragen dat deze wrdt vergedragen aan Khris.nl. Zdra de Dmeinnaam is vergedragen aan Khris.nl, zal Khris.nl er vr zrgdragen dat deze Dmeinnaam aan de Website gekppeld kan wrden. In het kader van de verdracht zal Cntractant steeds alle hiervr bendigde infrmatie verschaffen en medewerking verlenen, waarnder mede dch niet uitsluitend begrepen het pvragen van de EPP tken bij de huidige prvider en het verstrekken van de pdracht tt de verdracht van de Dmeinnaam. 5.4 Cntractant is ermee bekend en akkrd dat Khris.nl de Dmeinnaam uitsluitend p haar eigen naam registreert. Als gevlg hiervan heeft Cntractant geen zeggenschap ver de registratie van de Dmeinnaam. 5.5 Cntractant staat er vr in dat zijn gebruik van de Dmeinnaam geen inbreuk maakt p rechten van derden, waarnder mede dch niet uitsluitend de aan derden tekmende merk en handelsnaamrechten. Indien Cntractant vermedt dat de Dmeinnaam inbreuk maakt p rechten van derden zal hij/zij Khris.nl daarvan z spedig mgelijk p de hgte brengen. Khris.nl is te allen tijde gerechtigd de Dmeinnaam te veranderen, bijvrbeeld indien zij zelf het vermeden heeft dat het gebruik

3 daarvan dr Cntractant inbreuk maakt p (intellectuele eigendms)rechten van derden danwel anderszins nrechtmatig is jegens derden. Daar waar mgelijk zal Khris.nl Cntractant vrafgaand schriftelijk p de hgte brengen van de verandering. De verandering van de Dmeinnaam leidt niet tt een verplichting van Khris.nl tt betaling van een vergeding aan Cntractant vr de dr hem gemaakte ksten f geleden schade. Indien een derde Khris.nl aanspreekt in verband met een inbreuk p de aan hem tekmende rechten, zal Khris.nl deze derde drverwijzen naar Cntractant. Cntractant vrijwaart Khris.nl vr alle ksten en schade als gevlg van aanspraken van derden dienaangaande. 5.6 Cntractant is gerechtigd m na aflp van de Overeenkmst de vr hem geregistreerde Dmeinnaam kstels ver te nemen. Op verzek zal Khris.nl een transfercde aanmaken en per aan Cntractant verzenden. De transfercde blijft gedurende 5 dagen geldig. Wanneer Cntractant binnen 5 dagen geen gebruik maakt van de transfercde, wrdt de Dmeinnaam vrijgegeven en (na een quarantaineperide van 40 dagen) beschikbaar gesteld vr registratie dr derden. Indien Cntractant de Dmeinnaam verneemt, verhuist het adres autmatisch mee (prces van circa 5 dagen). 6. Gebruiksrecht Sftware 6.1 Gedurende de duur van de Overeenkmst verleent Khris.nl Cntractant een nietexclusieve, beperkte en nietverdraagbare licentie met betrekking tt de Sftware. Cntractant is uitsluitend gerechtigd de Sftware te gebruiken (via de aan hem tegekend wachtwrd en gebruiksnaam) p de Server ten beheve van het wijzigen, ntwikkelen en aanpassen van de Website. Cntractant is niet gerechtigd de Sftware geheel f gedeeltelijk penbaar te maken, te verveelvudigen, tegankelijk te maken, ver te dragen aan f p welke wijze dan k beschikbaar te maken vr enige derde. Tevens is het Cntractant niet tegestaan aanpassingen f wijzigingen in de Sftware aan te brengen, reservekpieën van de Sftware te maken, de Sftware te decmpileren, de cde te verveelvudigen f anderszins de Sftware aan reverse engineering te nderwerpen. 6.2 Cntractant erkent dat alle intellectuele eigendmsrechten met betrekking tt de Sftware uitsluitend tekmen aan Khris.nl en f haar licentiegevers. Niets uit de Overeenkmst strekt tt de verdracht van enige intellectuele eigendmsrechten. 6.3 Het is Khris.nl tegestaan technische maatregelen te nemen ter bescherming van de Sftware, vr zver dit de werking niet nadelig beïnvledt. Het is Cntractant niet afgesprken tegestaan een dergelijke technische maatregel te verwijderen f te ntwijken. 7. Hsting 7.1 Gedurende de duur van de Overeenkmst zal Khris.nl aan Cntractant een hstingdienst met betrekking tt de Website leveren. In het kader van de hstingdienst zal Khris.nl schijfruimte p een dr Khris.nl te bepalen Server ter beschikking stellen vr het plaatsen van de Website, het verhelpen van stringen en het verzrgen van de bereikbaarheid van de Website. 7.2 Khris.nl verbindt zich tt het verzrgen en aan de stand der techniek aanpassen van de beveiliging van de Server en Website en zal haar best den m nbevegde tegang tt en nbevegd aanpassen van de Website te vrkmen. 8. Gebruik Website 8.1 Cntractant zal dr het gebruik van de Website geen rechten van derden (waarnder mede dch niet uitsluitend begrepen derden die eveneens van de Websitediensten gebruik maken) schenden, zich ten pzichte van die derden niet nwelvegelijk f nrechtmatig gedragen en aan derden geen schade tebrengen. In het bijznder zal Cntractant: Geen spam f grte heveelheden s per keer, via de Website versturen; Zich geen tegang verschaffen tt cmputers, cmputersystemen f websites waarvr hij niet is geautriseerd; Niet pzettelijk virussen f andere prgramma s f gegevens verspreiden die schade kunnen tebrengen aan de apparatuur, prgrammatuur f gegevens van derden. Niet zdanig gebruikmaken van de Website dat daardr de juiste werking van de cmputersystemen van Khris.nl en haar leveranciers f derden wrdt verhinderd, dat daardr klanten van Khris.nl f van de leveranciers van Khris.nl in het gebruik van hun Website wrden gehinderd f dat daardr het internetverkeer hinder ndervindt. 8.2 Cntractant verkrijgt via een wachtwrd en tegangscde tegang tt de CMS sftware en de Website. Cntractant dient te allen tijde vertruwelijk m te gaan met de tegangscdes en de wachtwrden en draagt er zrg vr dat de CMS Sftware uitsluitend dr de bevegde persnen gebruikt kan wrden. Cntractant is vlledig aansprakelijk vr alle aanpassingen in de Website via zijn tegang tt de CMS Sftware.

4 8.3 Khris.nl zal Cntractant een handleiding vr het gebruik van de CMS sftware verstrekken. In aanvulling hierp biedt Khris.nl Cntractant supprt met betrekking tt het gebruik van de CMS sftware, één en ander in vereenstemming met artikel 13. Cntractant zal de dr Khris.nl verstrekte aanwijzingen met betrekking tt maatregelen ter vrkming en beperking van stringen, calamiteiten, verminking f verlies van gegevens steeds nauwkeurig pvlgen. 8.4 Onverminderd haar verige rechten en znder schadeplichtig te zijn, is Khris.nl gerechtigd m haar verplichtingen uit de Overeenkmst p te schrten, waarnder het verwijderen van de Website, indien Cntractant in strijd met dit artikel handelt, Cntractant vrijwaart Khris.nl vr aanspraken van derden die verband huden met het handelen van Cntractant in strijd met dit artikel. 9. Khris.nl Cntent 9.1 De Website kan bestaan uit Khris.nl Cntent en Cntent afkmstig van Cntractant. Cntractant is ermee bekend en akkrd dat de Khris.nl Cntent niet specifiek vr hem is ntwikkeld en dat de Khris.nl Cntent eveneens gebruikt kan wrden vr de prducten van derden. 9.2 Indien vereengekmen kan de Khris.nl Cntent bestaan uit een vide van de (activiteiten en/f het bedrijf van) Cntractant. Khris.nl zal er in dat geval vr zrg dragen dat een filmmaker p het vereengekmen tijdstip en adres de vide zal maken. De vide zal tegelijkertijd met de plevering van de Website wrden pgeleverd. Indien dr de Cntractant akkrd bevnden, zal Khris.nl deze vide p de Website plaatsen. De vide wrdt geleverd as is znder enige garantie f tezegging. Op Khris.nl rust geen verplichting m de vide na de plevering kstels aan te passen. 9.3 Alle intellectuele eigendmsrechten met betrekking tt de Website (exclusief de Cntractant Cntent) berusten bij Khris.nl en/ f haar licentiegever. Gedurende de duur van de Overeenkmst verkrijgt Cntractant een nietexclusief recht m de Khris.nl Cntent te gebruiken ten beheve van de Website. Khris.nl is te allen tijde gerechtigd de Khris.nl Cntent aan te passen f te verwijderen znder aansprakelijk te zijn vr enige schade die daaruit kan vrtvleien. 10. Cntractant Cntent 10.1 Cntractant staat ervr in dat alle dr hem verstrekte en geplaatste Cntent, en alle verige infrmatie, juist en vlledig is, alsmede dat hij gerechtigd is deze Cntent vr de Website te gebruiken Cntractant garandeert dat de Cntent en zijn gebruik daarvan niet in strijd is met de in Nederland geldende wet en regelgeving, geen inbreuk maakt p (intellectuele eigendms)rechten van derden danwel anders niet nrechtmatig is. In het bijznder garandeert Cntractant dat de Cntent geen prngrafisch materiaal bevat, niet haatdragend f beledigend is en niet aanzet tt geweld. Cntractant vrijwaart Khris.nl vlledig tegen alle aanspraken van derden inzake schade f anderszins, p enigerlei wijze ntstaan dr zijn Cntent en het gebruik daarvan, danwel dr het niet nakmen van zijn verplichtingen uit deze Overeenkmst f het handelen in strijd daarmee Het maken van een backup f een kpie van de Cntent en Khris.nl Cntent maakt geen nderdeel uit van de dienst, Khris.nl is dan k niet aansprakelijk vr het verlies f de beschadigen daarvan. Cntractant zelf verantwrdelijk vr het maken van een kpie f back up van de inhud van de Website Indien Khris.nl het vermeden heeft dat de Cntent inbreuk maakt p de aan derden tekmende (intellectuele eigendms) rechten dan wel anderszins nrechtmatig is, zal Khris.nl Cntractant hiervan p de hgte brengen en hem een termijn stellen waarbinnen de Cntent dient te wrden aangepast. Indien Cntractant aan dit verzek geen gehr geeft, acht Khris.nl zich gerechtigd de Cntent te verwijderen. Indien naar de mening van Khris.nl een nadere termijn echter niet kan wrden afgewacht is zij gerechtigd per direct tt verwijdering ver te gaan, znder gehuden te zijn tt enige schadevergeding. Khris.nl is gerechtigd m.zip, mp3, jpg en srtgelijke bestanden te verwijderen indien deze bestanden leiden tt een te grte belasting van de Servers. 11. Zekmachineptimalisatie Ten einde de vindbaarheid van de Website in de zekmachines te ptimaliseren zal Khris.nl de dr Cntractant pgegeven zektermen verwerken, dr iedere pagina van de Website met 2 zekwrden te ptimaliseren.

5 12. Advertentiedienst 12.1 Indien vereengekmen zal Khris.nl, in het kader van de Advertentiedienst, haar uiterste best den m kliks naar de Website te genereren dr nder meer advertentielinks in zekmachine(s) en/f websites plaatsen. De advertentielink zal wrden gekppeld aan zgenaamde zektermen. Cntractant is ermee bekend en akkrd dat Khris.nl het beleid met betrekking tt de advertentielinks, zektermen en kliks zelfstandig vaststelt. Op Khris.nl rust geen verplichting m ten aanzien hiervan rapprtages te verstrekken. Cntractant is verder mee bekend en akkrd dat in de zekmachines advertentielinks wrden getnd in vlgrde van ranking en p basis van de biedprijzen. De biedprijzen kunnen veranderen. Khris.nl kan hier geen invled p uitefenen Vr het plaatsten van de advertentielinks is Khris.nl gebnden aan de vrwaarden van zekmachine(s) en/f website(s) Khris.nl is te allen tijde gerechtigd bepaalde zektermen en advertenties te weigeren f te verwijderen, bijvrbeeld indien deze inbreuk maken p rechten van derden. DTG zal zich daarbij steeds huden aan de richtlijnen van de betreffende zekmachines Cntractant is ermee bekend en akkrd dat de prijs per klik steeds wrdt bepaald dr de marktprijs en dat Khris.nl daar geen invled p kan uitefenen. De marktprijs is nderhevig aan vraag en aanbd en staat dus niet vast Khris.nl zal zich zveel mgelijk inspannen m het maandbudget vr de kliks gelijkmatig ver een maand te verdelen. Na het aflpen van een campagne wrdt het niet gebruikte advertentiebudget dr Khris.nl gecrediteerd De zekmachine(s) waar de tekstadvertenties dr Khris.nl geplaatst wrden hebben verfijnde hulpmiddelen m klikfraude vrkmen te en te identificeren. Zij gebruiken nder meer fraudefilters m neigenlijke kliks eruit te filteren. De zekmachines laden geen kliks die verdacht wrden geacht Indien Cntractant het vermeden heeft dat er sprake is van nbevegde kliks naar zijn Website, ngewn lage cnversie cijfers, en/f kliks die van buiten Nederland wrden gegeneerd, kan hij per cntact pnemen met Khris.nl. Cntractant zal zijn vrzien van een nadere nderbuwing van zijn vermeden. Indien Khris.nl als gevlg hiervan tt de cnclusie kmt dat er sprake zu kunnen zijn van kliks zal zij de betreffende zekmachine hierver infrmeren. Khris.nl zal de richtlijnen van de klikfraude zals die dr elke zekmachine wrdt pgesteld vlgen. Het besluit/advies van de zekmachine hierin is dan k leidend. 13. Supprt 13.1 Na plevering van de Website levert Khris.nl supprt p basis van fair use plicy p het gebied van het gebruik van de Website. De supprt kan bestaan uit: upladen van Cntent; verstrekken van vrlichting met betrekking tt de plaatsing van de Cntent; adviseren p het gebied van zektermen; aanpassen en aanvullen van de Website; het telichten van de rapprtage; aanpassen van beeldmateriaal met betrekking tt de Website; adviseren ver andere bestaande prducten die Khris.nl aanbiedt. 14. Duur vereenkmst Vr Website gaat Cntractant een Overeenkmst met een minimale lptijd van 1 jaar aan. Daarna wrdt de Overeenkmst autmatisch mgezet naar een Overeenkmst vr nbepaalde tijd. Vanaf dat mment kan Cntractant de Overeenkmst tegen het eind van iedere maand pzeggen. Versie 31 ktber 2013