Richtlijnen en dienstbeschrijving Website

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Richtlijnen en dienstbeschrijving Website"

Transcriptie

1 Richtlijnen en dienstbeschrijving Website 1. Inleiding Deze Richtlijnen en Dienstbeschrijving Website Services ( Richtlijnen ) vrmen een aanvulling p de Algemene Vrwaarden van Khris.nl ( Algemene Vrwaarden ) en zijn van tepassing p de Overeenkmst tussen Khris.nl en de Cntractant met betrekking tt het leveren van een Website en bijbehrende diensten en prducten. Dr de Overeenkmst aan te gaan verklaart Cntractant dat hij kennis heeft genmen van de Richtlijnen en instemt met de inhud daarvan. Vr zver niet anders bepaald, zijn de in deze Richtlijnen met een hfdletter geschreven begrippen gedefinieerd in de Algemene Vrwaarden. Khris.nl behudt zich het recht vr deze Richtlijnen te wijzigen. Eventuele wijzigingen zullen cnfrm artikel 2.7 van de Algemene Vrwaarden via de website bekend wrden gemaakt. 2. Definities In deze richtlijn kmt aan de met een hfdletter geschreven wrden nderstaande betekenis te. Advertentiedienst: Sftware: CMS sftware: Server: Website: Khris.nl Cntent: Cntent: Dmeinnaam: Registry: de dienst met betrekking tt de prmtie van de Website bestaande uit nder meer het samenstellen van advertenties en zekwrden, het kppelen van advertenties en zekwrden aan de Website, het plaatsen van advertenties in zekmachine(s), het inkpen van zgenaamde kliks p advertenties en het beheer van het klikbudget van de Cntractant. de CMS sftware (in bject cde) inclusief alle bijbehrende handleidingen; Cntent Management Systeem sftware; de server waarp de Website wrdt gehst; de dr Khris.nl vr Cntractant ntwikkelde website en, indien vereengekmen, de bijbehrende e mail adressen, etalagepagina s en extra webpagina s, inclusief de Sftware, de Khris.nl Cntent; de dr Khris.nl p de Website geplaatste cntent (niet afkmstig van Cntractant), waarnder mede dch niet uitsluitend wrdt verstaan de lk&feel, teksten, ft s, filmmateriaal en eventuele ander materialen; de cntent die dr Cntractant zelf (danwel p verzek van Cntractant dr Khris.nl) f dr derden p de Facebkpagina en/f zijn Website wrdt geplaatst, waarnder mede dch niet uitsluitend wrdt verstaan, teksten, ft s, filmmateriaal en eventuele andere materialen; de dmeinnaam tegekend aan Website de rganisatie waar de Dmeinnaam is geregistreerd, waarnder mede dch niet uitsluitend de Stichting Internet Dmeinregistratie Nederland (SIDN). 3. Dienstverlening Gedurende de duur van de Overeenkmst zal Khris.nl haar uiterste best den m de Website en de Advertentiedienst in vereenstemming met de vrwaarden pgenmen in de Algemene Vrwaarden en deze Richtlijnen te leveren. Indien vereengekmen bestaat de dienstverlening met betrekking tt de Website uit: Het registreren en/f transprteren van een Dmeinnaam: registreren van nieuwe Dmeinnaam indien de Cntractant deze ng niet heeft indien Cntractant wel een dmeinnaam heeft geregistreerd: het transprteren van de URL van bestaande prvider; f het p naam van Khris.nl zetten van de reeds geregistreerde dmeinnaam. Het hsten van Website p een Khris.nl server f. Het aanmaken van één f, indien vereengekmen, meerdere adres(sen) (webmail) behrende bij de Dmeinnaam. Indien u een prgramma gebruikt, is Khris.nl niet verantwrdelijk vr de kppeling tussen de webmail en het prgramma. Khris.nl verstrekt instructies via he deze kppeling gemaakt kan wrden. Het ntwerpen en pleveren van de Website inclusief de CMS sftware waarmee Cntractant zelf aanpassingen kan den aan de Cntent.

2 Indien vereengekmen, het p basis van Cntent ntwerpen en pleveren van een zgenaamde etalagepagina waarp Cntractant maximaal 30 prducten f diensten kan tentnstellen. Deze etalagepagina is uitdrukkelijk geen webshp en bevat geen betaal mdule. Het leveren van service en supprt p de Cntent (tekst en ft s) en techniek van de Website Het ter beschikking stellen van een systeem waarmee Cntractant het bezek van zijn Website kan analyseren. Zekmachineptimalisatie met 2 zekwrden per pagina van Website welke zijn afgestemd met de Cntractant. 4. Ontwikkeling van de Website 4.1 In het kader van de plevering van de Website zal Khris.nl eenmalig telefnisch cntact pnemen met Cntractant en de bendigde Khris.nl Cntent en Cntractant Cntent dr te nemen. Aan de hand van de dr Cntractant verstrekte infrmatie, zal Khris.nl haar uiterste best den m binnen de vereengekmen termijn een eerste cncept van de Website p te leveren dr aan Cntractant een te zenden met daarin een link naar de Website. 4.2 De dr Khris.nl p te leveren Website bestaat uit het aantal in de Overeenkmst vereengekmen pagina s waarp algemene infrmatie, ft s en eventuele andere Cntent met betrekking tt de prducten en dienstverlening van Cntractant staan. De Website kan zwel Khris.nl Cntent als andere Cntent bevatten. 4.3 Na de ntvangst van de pleverings heeft Cntractant 5 werkdagen de tijd m eventuele aanpassingen dr te geven aan Khris.nl. Indien deze wrden geaccepteerd zal Khris.nl de aanpassingen verwerken en de aangepaste Website p de in artikel 4.1 genemde wijze pleveren. Na deze aanpassingsrnde geldt de Website in ieder geval als geaccepteerd. Eventuele nieuwe aanpassingen kan Cntractant dr middel van de CMS sftware drveren. 4.4 De Website wrdt geacht te zijn geaccepteerd dr Cntractant: Indien Cntractant niet binnen de termijnen van 5 werkdagen een verzek tt aanpassing bij Khris.nl heeft ingediend. Indien de Website cnfrm artikel 4.3 na aflp van de aanpassingsrnde dr Khris.nl wrdt pgeleverd. Na de acceptatie zal Khris.nl de Website live zetten en kppelen aan de vereengekmen Dmeinnaam. Indien de Dmeinnaam (ng) niet beschikbaar is, zal Khris.nl de Website tijdelijk p een subdmein van dtgwebsites.nl publiceren. 4.5 Indien vereengekmen zal Khris.nl aan de Website een accunt kppelen. Indien Cntractant reeds beschikt ver een bestaand adres, dan kan dat adres geplaatst wrden p de Website. Op verzek van Cntractant kan Khris.nl een nieuw adres pzetten en Cntractant via de mail uitleggen he dat adres geïmplementeerd kan wrden p zijn/haar cmputer. Na aflp van de Overeenkmst zal Khris.nl het adres verwijderen. 5. Dmeinnaam 5.1 Indien vereengekmen zal Khris.nl de Dmeinnaam aanvragen en registreren bij de Registry van de Dmeinnaam. Cntractant is ermee bekend en akkrd dat p de aanvraag en de registratie bij de Registry en het gebruik van de Dmeinnaam de Algemene Vrwaarden en andere regels van de Registry van tepassing zijn. Op verzek van Cntractant zal Khris.nl deze Algemene Vrwaarden en regels aan Cntractant den tekmen. 5.2 Cntractant is ermee bekend dat de Registry de aanvragen van dmeinnamen behandelt p vlgrde van binnenkmst. De Registry beslist ver de uiteindelijke tekenning van de Dmeinnaam. Khris.nl zal haar uiterste best den m de Dmeinnaam vr Cntractant aan te vragen maar kan geen enkele garantie geven p het succesvl registreren van de Dmeinnaam dr Khris.nl bij de Registry. 5.3 Indien Cntractant (f een derde in pdracht van Cntractant) vrafgaand aan de Overeenkmst reeds een Dmeinnaam heeft geregistreerd, welke Cntractant in het kader van de Overeenkmst wenst te gebruiken, dient Cntractant er vr zrg te dragen dat deze wrdt vergedragen aan Khris.nl. Zdra de Dmeinnaam is vergedragen aan Khris.nl, zal Khris.nl er vr zrgdragen dat deze Dmeinnaam aan de Website gekppeld kan wrden. In het kader van de verdracht zal Cntractant steeds alle hiervr bendigde infrmatie verschaffen en medewerking verlenen, waarnder mede dch niet uitsluitend begrepen het pvragen van de EPP tken bij de huidige prvider en het verstrekken van de pdracht tt de verdracht van de Dmeinnaam. 5.4 Cntractant is ermee bekend en akkrd dat Khris.nl de Dmeinnaam uitsluitend p haar eigen naam registreert. Als gevlg hiervan heeft Cntractant geen zeggenschap ver de registratie van de Dmeinnaam. 5.5 Cntractant staat er vr in dat zijn gebruik van de Dmeinnaam geen inbreuk maakt p rechten van derden, waarnder mede dch niet uitsluitend de aan derden tekmende merk en handelsnaamrechten. Indien Cntractant vermedt dat de Dmeinnaam inbreuk maakt p rechten van derden zal hij/zij Khris.nl daarvan z spedig mgelijk p de hgte brengen. Khris.nl is te allen tijde gerechtigd de Dmeinnaam te veranderen, bijvrbeeld indien zij zelf het vermeden heeft dat het gebruik

3 daarvan dr Cntractant inbreuk maakt p (intellectuele eigendms)rechten van derden danwel anderszins nrechtmatig is jegens derden. Daar waar mgelijk zal Khris.nl Cntractant vrafgaand schriftelijk p de hgte brengen van de verandering. De verandering van de Dmeinnaam leidt niet tt een verplichting van Khris.nl tt betaling van een vergeding aan Cntractant vr de dr hem gemaakte ksten f geleden schade. Indien een derde Khris.nl aanspreekt in verband met een inbreuk p de aan hem tekmende rechten, zal Khris.nl deze derde drverwijzen naar Cntractant. Cntractant vrijwaart Khris.nl vr alle ksten en schade als gevlg van aanspraken van derden dienaangaande. 5.6 Cntractant is gerechtigd m na aflp van de Overeenkmst de vr hem geregistreerde Dmeinnaam kstels ver te nemen. Op verzek zal Khris.nl een transfercde aanmaken en per aan Cntractant verzenden. De transfercde blijft gedurende 5 dagen geldig. Wanneer Cntractant binnen 5 dagen geen gebruik maakt van de transfercde, wrdt de Dmeinnaam vrijgegeven en (na een quarantaineperide van 40 dagen) beschikbaar gesteld vr registratie dr derden. Indien Cntractant de Dmeinnaam verneemt, verhuist het adres autmatisch mee (prces van circa 5 dagen). 6. Gebruiksrecht Sftware 6.1 Gedurende de duur van de Overeenkmst verleent Khris.nl Cntractant een nietexclusieve, beperkte en nietverdraagbare licentie met betrekking tt de Sftware. Cntractant is uitsluitend gerechtigd de Sftware te gebruiken (via de aan hem tegekend wachtwrd en gebruiksnaam) p de Server ten beheve van het wijzigen, ntwikkelen en aanpassen van de Website. Cntractant is niet gerechtigd de Sftware geheel f gedeeltelijk penbaar te maken, te verveelvudigen, tegankelijk te maken, ver te dragen aan f p welke wijze dan k beschikbaar te maken vr enige derde. Tevens is het Cntractant niet tegestaan aanpassingen f wijzigingen in de Sftware aan te brengen, reservekpieën van de Sftware te maken, de Sftware te decmpileren, de cde te verveelvudigen f anderszins de Sftware aan reverse engineering te nderwerpen. 6.2 Cntractant erkent dat alle intellectuele eigendmsrechten met betrekking tt de Sftware uitsluitend tekmen aan Khris.nl en f haar licentiegevers. Niets uit de Overeenkmst strekt tt de verdracht van enige intellectuele eigendmsrechten. 6.3 Het is Khris.nl tegestaan technische maatregelen te nemen ter bescherming van de Sftware, vr zver dit de werking niet nadelig beïnvledt. Het is Cntractant niet afgesprken tegestaan een dergelijke technische maatregel te verwijderen f te ntwijken. 7. Hsting 7.1 Gedurende de duur van de Overeenkmst zal Khris.nl aan Cntractant een hstingdienst met betrekking tt de Website leveren. In het kader van de hstingdienst zal Khris.nl schijfruimte p een dr Khris.nl te bepalen Server ter beschikking stellen vr het plaatsen van de Website, het verhelpen van stringen en het verzrgen van de bereikbaarheid van de Website. 7.2 Khris.nl verbindt zich tt het verzrgen en aan de stand der techniek aanpassen van de beveiliging van de Server en Website en zal haar best den m nbevegde tegang tt en nbevegd aanpassen van de Website te vrkmen. 8. Gebruik Website 8.1 Cntractant zal dr het gebruik van de Website geen rechten van derden (waarnder mede dch niet uitsluitend begrepen derden die eveneens van de Websitediensten gebruik maken) schenden, zich ten pzichte van die derden niet nwelvegelijk f nrechtmatig gedragen en aan derden geen schade tebrengen. In het bijznder zal Cntractant: Geen spam f grte heveelheden s per keer, via de Website versturen; Zich geen tegang verschaffen tt cmputers, cmputersystemen f websites waarvr hij niet is geautriseerd; Niet pzettelijk virussen f andere prgramma s f gegevens verspreiden die schade kunnen tebrengen aan de apparatuur, prgrammatuur f gegevens van derden. Niet zdanig gebruikmaken van de Website dat daardr de juiste werking van de cmputersystemen van Khris.nl en haar leveranciers f derden wrdt verhinderd, dat daardr klanten van Khris.nl f van de leveranciers van Khris.nl in het gebruik van hun Website wrden gehinderd f dat daardr het internetverkeer hinder ndervindt. 8.2 Cntractant verkrijgt via een wachtwrd en tegangscde tegang tt de CMS sftware en de Website. Cntractant dient te allen tijde vertruwelijk m te gaan met de tegangscdes en de wachtwrden en draagt er zrg vr dat de CMS Sftware uitsluitend dr de bevegde persnen gebruikt kan wrden. Cntractant is vlledig aansprakelijk vr alle aanpassingen in de Website via zijn tegang tt de CMS Sftware.

4 8.3 Khris.nl zal Cntractant een handleiding vr het gebruik van de CMS sftware verstrekken. In aanvulling hierp biedt Khris.nl Cntractant supprt met betrekking tt het gebruik van de CMS sftware, één en ander in vereenstemming met artikel 13. Cntractant zal de dr Khris.nl verstrekte aanwijzingen met betrekking tt maatregelen ter vrkming en beperking van stringen, calamiteiten, verminking f verlies van gegevens steeds nauwkeurig pvlgen. 8.4 Onverminderd haar verige rechten en znder schadeplichtig te zijn, is Khris.nl gerechtigd m haar verplichtingen uit de Overeenkmst p te schrten, waarnder het verwijderen van de Website, indien Cntractant in strijd met dit artikel handelt, Cntractant vrijwaart Khris.nl vr aanspraken van derden die verband huden met het handelen van Cntractant in strijd met dit artikel. 9. Khris.nl Cntent 9.1 De Website kan bestaan uit Khris.nl Cntent en Cntent afkmstig van Cntractant. Cntractant is ermee bekend en akkrd dat de Khris.nl Cntent niet specifiek vr hem is ntwikkeld en dat de Khris.nl Cntent eveneens gebruikt kan wrden vr de prducten van derden. 9.2 Indien vereengekmen kan de Khris.nl Cntent bestaan uit een vide van de (activiteiten en/f het bedrijf van) Cntractant. Khris.nl zal er in dat geval vr zrg dragen dat een filmmaker p het vereengekmen tijdstip en adres de vide zal maken. De vide zal tegelijkertijd met de plevering van de Website wrden pgeleverd. Indien dr de Cntractant akkrd bevnden, zal Khris.nl deze vide p de Website plaatsen. De vide wrdt geleverd as is znder enige garantie f tezegging. Op Khris.nl rust geen verplichting m de vide na de plevering kstels aan te passen. 9.3 Alle intellectuele eigendmsrechten met betrekking tt de Website (exclusief de Cntractant Cntent) berusten bij Khris.nl en/ f haar licentiegever. Gedurende de duur van de Overeenkmst verkrijgt Cntractant een nietexclusief recht m de Khris.nl Cntent te gebruiken ten beheve van de Website. Khris.nl is te allen tijde gerechtigd de Khris.nl Cntent aan te passen f te verwijderen znder aansprakelijk te zijn vr enige schade die daaruit kan vrtvleien. 10. Cntractant Cntent 10.1 Cntractant staat ervr in dat alle dr hem verstrekte en geplaatste Cntent, en alle verige infrmatie, juist en vlledig is, alsmede dat hij gerechtigd is deze Cntent vr de Website te gebruiken Cntractant garandeert dat de Cntent en zijn gebruik daarvan niet in strijd is met de in Nederland geldende wet en regelgeving, geen inbreuk maakt p (intellectuele eigendms)rechten van derden danwel anders niet nrechtmatig is. In het bijznder garandeert Cntractant dat de Cntent geen prngrafisch materiaal bevat, niet haatdragend f beledigend is en niet aanzet tt geweld. Cntractant vrijwaart Khris.nl vlledig tegen alle aanspraken van derden inzake schade f anderszins, p enigerlei wijze ntstaan dr zijn Cntent en het gebruik daarvan, danwel dr het niet nakmen van zijn verplichtingen uit deze Overeenkmst f het handelen in strijd daarmee Het maken van een backup f een kpie van de Cntent en Khris.nl Cntent maakt geen nderdeel uit van de dienst, Khris.nl is dan k niet aansprakelijk vr het verlies f de beschadigen daarvan. Cntractant zelf verantwrdelijk vr het maken van een kpie f back up van de inhud van de Website Indien Khris.nl het vermeden heeft dat de Cntent inbreuk maakt p de aan derden tekmende (intellectuele eigendms) rechten dan wel anderszins nrechtmatig is, zal Khris.nl Cntractant hiervan p de hgte brengen en hem een termijn stellen waarbinnen de Cntent dient te wrden aangepast. Indien Cntractant aan dit verzek geen gehr geeft, acht Khris.nl zich gerechtigd de Cntent te verwijderen. Indien naar de mening van Khris.nl een nadere termijn echter niet kan wrden afgewacht is zij gerechtigd per direct tt verwijdering ver te gaan, znder gehuden te zijn tt enige schadevergeding. Khris.nl is gerechtigd m.zip, mp3, jpg en srtgelijke bestanden te verwijderen indien deze bestanden leiden tt een te grte belasting van de Servers. 11. Zekmachineptimalisatie Ten einde de vindbaarheid van de Website in de zekmachines te ptimaliseren zal Khris.nl de dr Cntractant pgegeven zektermen verwerken, dr iedere pagina van de Website met 2 zekwrden te ptimaliseren.

5 12. Advertentiedienst 12.1 Indien vereengekmen zal Khris.nl, in het kader van de Advertentiedienst, haar uiterste best den m kliks naar de Website te genereren dr nder meer advertentielinks in zekmachine(s) en/f websites plaatsen. De advertentielink zal wrden gekppeld aan zgenaamde zektermen. Cntractant is ermee bekend en akkrd dat Khris.nl het beleid met betrekking tt de advertentielinks, zektermen en kliks zelfstandig vaststelt. Op Khris.nl rust geen verplichting m ten aanzien hiervan rapprtages te verstrekken. Cntractant is verder mee bekend en akkrd dat in de zekmachines advertentielinks wrden getnd in vlgrde van ranking en p basis van de biedprijzen. De biedprijzen kunnen veranderen. Khris.nl kan hier geen invled p uitefenen Vr het plaatsten van de advertentielinks is Khris.nl gebnden aan de vrwaarden van zekmachine(s) en/f website(s) Khris.nl is te allen tijde gerechtigd bepaalde zektermen en advertenties te weigeren f te verwijderen, bijvrbeeld indien deze inbreuk maken p rechten van derden. DTG zal zich daarbij steeds huden aan de richtlijnen van de betreffende zekmachines Cntractant is ermee bekend en akkrd dat de prijs per klik steeds wrdt bepaald dr de marktprijs en dat Khris.nl daar geen invled p kan uitefenen. De marktprijs is nderhevig aan vraag en aanbd en staat dus niet vast Khris.nl zal zich zveel mgelijk inspannen m het maandbudget vr de kliks gelijkmatig ver een maand te verdelen. Na het aflpen van een campagne wrdt het niet gebruikte advertentiebudget dr Khris.nl gecrediteerd De zekmachine(s) waar de tekstadvertenties dr Khris.nl geplaatst wrden hebben verfijnde hulpmiddelen m klikfraude vrkmen te en te identificeren. Zij gebruiken nder meer fraudefilters m neigenlijke kliks eruit te filteren. De zekmachines laden geen kliks die verdacht wrden geacht Indien Cntractant het vermeden heeft dat er sprake is van nbevegde kliks naar zijn Website, ngewn lage cnversie cijfers, en/f kliks die van buiten Nederland wrden gegeneerd, kan hij per cntact pnemen met Khris.nl. Cntractant zal zijn vrzien van een nadere nderbuwing van zijn vermeden. Indien Khris.nl als gevlg hiervan tt de cnclusie kmt dat er sprake zu kunnen zijn van kliks zal zij de betreffende zekmachine hierver infrmeren. Khris.nl zal de richtlijnen van de klikfraude zals die dr elke zekmachine wrdt pgesteld vlgen. Het besluit/advies van de zekmachine hierin is dan k leidend. 13. Supprt 13.1 Na plevering van de Website levert Khris.nl supprt p basis van fair use plicy p het gebied van het gebruik van de Website. De supprt kan bestaan uit: upladen van Cntent; verstrekken van vrlichting met betrekking tt de plaatsing van de Cntent; adviseren p het gebied van zektermen; aanpassen en aanvullen van de Website; het telichten van de rapprtage; aanpassen van beeldmateriaal met betrekking tt de Website; adviseren ver andere bestaande prducten die Khris.nl aanbiedt. 14. Duur vereenkmst Vr Website gaat Cntractant een Overeenkmst met een minimale lptijd van 1 jaar aan. Daarna wrdt de Overeenkmst autmatisch mgezet naar een Overeenkmst vr nbepaalde tijd. Vanaf dat mment kan Cntractant de Overeenkmst tegen het eind van iedere maand pzeggen. Versie 31 ktber 2013

Richtlijnen en dienstbeschrijving Website Services

Richtlijnen en dienstbeschrijving Website Services Schweizerlaan 60 1187 JD Amstelveen (the Netherlands) tel. +31 (0)629272770 email: info@archidion.com Richtlijnen en dienstbeschrijving Website Services 1. Inleiding Deze Richtlijnen en Dienstbeschrijving

Nadere informatie

Richtlijnen en dienstbeschrijving websites WasabiWeb.nl.

Richtlijnen en dienstbeschrijving websites WasabiWeb.nl. Richtlijnen en dienstbeschrijving websites. 1. Inleiding Deze Richtlijnen en Dienstbeschrijving Website Services ( Richtlijnen ) vormen een aanvulling op de Algemene Voorwaarden van (hierna te noemen WW

Nadere informatie

Richtlijnen en dienstbeschrijving Website Services

Richtlijnen en dienstbeschrijving Website Services Richtlijnen en dienstbeschrijving Website Services 1. Inleiding Deze Richtlijnen en Dienstbeschrijving Website Services ( Richtlijnen ) vormen een aanvulling op de Algemene Voorwaarden Vuewer ( Algemene

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden en Richtlijn van We Build Your Website

Algemene Voorwaarden en Richtlijn van We Build Your Website Algemene Voorwaarden en Richtlijn van We Build Your Website 1. Inleiding Deze Richtlijnen en Dienstbeschrijving Website Services ( Richtlijnen ) vormen de Algemene Voorwaarden van We Build Your Website

Nadere informatie

Aanmeldformulier voor Partnerschap Vernieuwing Bouw

Aanmeldformulier voor Partnerschap Vernieuwing Bouw Aanmeldfrmulier vr Partnerschap Vernieuwing Buw ALGEMENE GEGEVENS OVER DE ORGANISATIE 1. Naam van de rganisatie 2. Ingangsdatum partnerschap 3. Cntactgegevens algemeen Pstbusnummer Pstcde + plaats Straatnaam

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden i m Storm

Algemene Voorwaarden i m Storm Artikel 1. Definities 1.1 In deze algemene vrwaarden wrdt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven, nder de hiernavlgende termen de vlgende betekenis verstaan: pdrachtgever: de wederpartij van i m Strm;

Nadere informatie

Modellencontract. TFP(Time for Prints)/TFCD (Time for CD) Contract tussen Model en amateurfotograaf. Naam :... Adres :... Postcode/Woonplaats :...

Modellencontract. TFP(Time for Prints)/TFCD (Time for CD) Contract tussen Model en amateurfotograaf. Naam :... Adres :... Postcode/Woonplaats :... Mdellencntract TFP(Time fr Prints)/TFCD (Time fr CD) Cntract tussen Mdel en amateurftgraaf Ondergetekenden: Naam :... Adres :... Pstcde/Wnplaats:... Telefn :... Email/Website :... Hierna genemd Ftgraaf,

Nadere informatie

Cubro BVBA Algemene voorwaarden

Cubro BVBA Algemene voorwaarden Cubr BVBA Algemene vrwaarden Hiernder vindt u de algemene vrwaarden van Cubr BVBA. Deze vrwaarden zijn van tepassing p alle geleverde diensten en gemaakte vereenkmsten dr Cubr BVBA, tenzij expliciet anders

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Prestum.nl

Algemene Voorwaarden Prestum.nl Algemene Vrwaarden Prestum.nl Inhudspgave: Artikel 1 - Definities Artikel 2 - Tepasselijkheid Artikel 3 - Het aanbd Artikel 4 - De vereenkmst Artikel 5 - Herrepingsrecht Artikel 6 - Ksten in geval van

Nadere informatie

Definities Toepasselijkheid Algemeen

Definities Toepasselijkheid Algemeen Dr het aangaan van een relatie met Quinz zijn alle betrekkingen tussen Quinz en haar cliënten nderwrpen aan deze algemene vrwaarden, vr zver daar in nderlinge vereenstemming tussen partijen niet schriftelijk

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN

ALGEMENE VOORWAARDEN ALGEMENE VOORWAARDEN VisumPr B.V., Raamweg 1, 2596 HL, Den Haag Artikel 1. Definities In deze algemene vrwaarden wrden de vlgende definities tegepast: Opdrachtgever: de wederpartij van VisumPr B.V. VisumPr:

Nadere informatie

Voor partners, werknemers, uitzendkrachten, inleenkrachten, student-stagiaires, en sollicitanten van imailo is een ander beleid van toepassing.

Voor partners, werknemers, uitzendkrachten, inleenkrachten, student-stagiaires, en sollicitanten van imailo is een ander beleid van toepassing. PRIVACY STATEMENT Versie mei 2018 Imail B.V. (imail) hecht er waarde aan dat uw gegevens p een juiste wijze wrden verwerkt. Wij (imail) gaan daarm met de grtst mgelijke zrgvuldigheid m met persnsgegevens

Nadere informatie

1. Lid: onder een lid wordt verstaan een bij Pennyplace ingeschreven particulier of ZZP-er / bedrijf die / dat als doel heeft:

1. Lid: onder een lid wordt verstaan een bij Pennyplace ingeschreven particulier of ZZP-er / bedrijf die / dat als doel heeft: ALGEMENE VOORWAARDEN VAN PENNYPLACE VOOR LEDEN Inhudspgave: Artikel 1: Definities... 1 Artikel 2 - Identiteit van de ndernemer... 1 Artikel 3 -Tepasselijkheid en wijziging Algemene Vrwaarden... 2 Artikel

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden. Artikel 1 Definities

Algemene Voorwaarden. Artikel 1 Definities Algemene Vrwaarden Dit zijn de Algemene Vrwaarden van Fiets Clinics Nederland, gevestigd: Waalbandijk 20, 6541AJ Nijmegen. Op alle prducten van Fiets Clinics Nederland zijn deze Algemene Vrwaarden van

Nadere informatie

Artikel 5 - De overeenkomst Artikel 6 - Herroepingsrecht Artikel 7 - Kosten in geval van herroeping

Artikel 5 - De overeenkomst Artikel 6 - Herroepingsrecht Artikel 7 - Kosten in geval van herroeping Algemene Vrwaarden het Anbi register Inhudspgave: Artikel 1 - Definities Artikel 2 - Identiteit van het ANBI register Artikel 3 - Tepasselijkheid Artikel 4 - Het aanbd Artikel 5 - De vereenkmst Artikel

Nadere informatie

Algemene voorwaarden van Selja

Algemene voorwaarden van Selja Algemene vrwaarden van Selja 1. Definities Opdrachtgever, afnemer f cliënt: de natuurlijke f rechtspersn met wie de vereenkmst tt levering van prducten en diensten van Selja wrdt geslten f wenst af te

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN BEN KORTMAN COMMUNICATIE/FOTOGRAFIE

ALGEMENE VOORWAARDEN BEN KORTMAN COMMUNICATIE/FOTOGRAFIE ALGEMENE VOORWAARDEN BEN KORTMAN COMMUNICATIE/FOTOGRAFIE 1. Algemeen De ft s p www.benkrtman.nl zijn alleen bestemd vr de eigenaar van Ben Krtman Cmmunicatie. Bezekers kunnen deze ft s bekijken, maar zijn

Nadere informatie

Disclaimer Auteursrecht Aansprakelijkheid Hyperlinks

Disclaimer Auteursrecht Aansprakelijkheid Hyperlinks Ondanks de cnstante zrg en aandacht die wij besteden aan de inhud van deze internetsite, is het mgelijk dat infrmatie p deze internetsite nvlledig f njuist is. Auteursrecht Wij hebben p de inhud van deze

Nadere informatie

Algemene voorwaarden van Ballast Personeelsdiensten v.o.f.

Algemene voorwaarden van Ballast Personeelsdiensten v.o.f. Algemene vrwaarden van Ballast Persneelsdiensten v..f. 1. Definities Algemene Vrwaarden Cliënt Dienstverlening Opdrachtgever Opdracht Opdrachttarief Opdrachtbevestiging Transitietraject De algemene vrwaarden

Nadere informatie

Reglement van de wedstrijd FC de Kampioenen

Reglement van de wedstrijd FC de Kampioenen Reglement van de wedstrijd FC de Kampienen Artikel 1: Organisatr AG Insurance nv, met maatschappelijke zetel in 1000 Brussel, Emile Jacqmainlaan 53, RPR Brussel - BTW BE 0404.494.849, rganiseert de wedstrijd

Nadere informatie

Door Datalab B.V. geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer:

Door Datalab B.V. geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer: Algemene Vrwaarden MyOV Dr Datalab B.V. geregistreerd bij de Kamer van Kphandel nder nummer: 59087757 0000 000028408217 Wij verzeken u deze algemene vrwaarden zrgvuldig te lezen. Uw gebruik van de applicatie

Nadere informatie

Wij doen graag zaken!

Wij doen graag zaken! BRIXS Wij den graag zaken! De algemene vrwaarden van BRIXS GROEP zijn gedepneerd bij de kamer van kphandel te Den Haag nder nummer 59425458. Laatste wijziging 1 maart 2014. Algemene Vrwaarden BRIXS GROEP

Nadere informatie

o o o o o o o o o o o o o o o Algemene voorwaarden Gastouderbureau Charno VOF Definities In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:

o o o o o o o o o o o o o o o Algemene voorwaarden Gastouderbureau Charno VOF Definities In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder: Algemene vrwaarden Gastuderbureau Charn VOF Definities In deze Algemene Vrwaarden wrdt verstaan nder: Gastuderbureau: Gastuderbureau Charn VOF Gastuder: degene die na bemiddeling dr het gastuderbureau

Nadere informatie

Algemene voorwaarden trainingen Edunova

Algemene voorwaarden trainingen Edunova Algemene vrwaarden trainingen Edunva Edunva Meddsestraat 47 Winterswijk Artikel 1. Definities Opdrachtgever: de natuurlijke persn f rechtspersn, met wie een vereenkmst met betrekking tt deelname aan een

Nadere informatie

Eerstelijns ServicePunt B.V.

Eerstelijns ServicePunt B.V. WebsiteService 2015 Eerstelijns ServicePunt B.V. Eerstelijns ServicePunt B.V. Trenallee 20, Videlab Strijp-S 5617 BC Eindhven inf@eerstelijnsservicepunt.nl www.eerstelijnsservicepunt.nl De WebsiteService

Nadere informatie

Algemene Leveringsvoorwaarden

Algemene Leveringsvoorwaarden Algemene Leveringsvrwaarden 1. Tepasselijkheid 1.1 Deze algemene vrwaarden zijn van tepassing p alle ffertes en alle vereenkmsten, en de uitvering daarvan, welke dr WaterWerk Training, Caching & Cnsultancy

Nadere informatie

Kracht door balans Biofeedback opleiding

Kracht door balans Biofeedback opleiding Algemene vrwaarden De algemene vrwaarden zijn van tepassing p iedere aanbieding en fferte van, alsmede elke vereenkmst tussen Kracht dr balans, vertegenwrdigd dr Mevr. drs. D.M. Matt, hierna te nemen:

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Webshop Uil VR Solutions BV

Algemene Voorwaarden Webshop Uil VR Solutions BV Algemene Vrwaarden Webshp Uil VR Slutins BV Inhudspgave: Artikel 1 - Definities Artikel 2 - Identiteit van de ndernemer Artikel 3 - Tepasselijkheid Artikel 4 - Het aanbd Artikel 5 - De vereenkmst Artikel

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN 123dubbelglas BV

ALGEMENE VOORWAARDEN 123dubbelglas BV 1 ALGEMENE VOORWAARDEN 123dubbelglas BV I. ALGEMENE GEDEELTE Artikel 1 Definities In deze Algemene Verkp-, Leverings-, en Aannemingsvrwaarden wrdt verstaan nder: 123dubbelglas : 123dubbelglas bv, Niclaas

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Lidaholm Garens

Algemene Voorwaarden Lidaholm Garens Algemene Vrwaarden Lidahlm Garens Inhudspgave: Artikel 1 - Definities Artikel 2 - Identiteit van de ndernemer Artikel 3 - Tepasselijkheid Artikel 4 - Het aanbd Artikel 5 - De vereenkmst Artikel 6 - Herrepingsrecht

Nadere informatie

Algemene voorwaarden picturefix. Download & print de algemene voorwaarden. Inhoudsopgave:

Algemene voorwaarden picturefix. Download & print de algemene voorwaarden. Inhoudsopgave: Algemene vrwaarden picturefix Dwnlad & print de algemene vrwaarden Inhudspgave: Artikel 1 - Definities Artikel 2 - Identiteit van de ndernemer Artikel 3 - Tepasselijkheid Artikel 4 - Het aanbd Artikel

Nadere informatie

Leveringsvoorwaarden Eyecatcher Webdesign

Leveringsvoorwaarden Eyecatcher Webdesign Leveringsvrwaarden Eyecatcher Webdesign 1 Definities Opdrachtnemer : Opdrachtgever : Overeenkmst : Dienst : Prduct : Eyecatcher Webdesign De natuurlijke f rechtspersn met wie Eyecatcher Webdesign een vereenkmst

Nadere informatie

PARTIJEN. Achtergrond

PARTIJEN. Achtergrond PARTIJEN Het Cllege van de Onafhankelijke Pst- en Telecmmunicatieautriteit, vertegenwrdigd dr de vrzitter mr. C.A. Fnteijn, verder te nemen: OPTA; en De Minister van Binnenlandse Zaken en Kninkrijksrelaties,

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Thuiswinkel voor de levering van diensten Inhoudsopgave: Artikel 1 - Definities Bedenktijd Consument Dag Duurtransactie

Algemene Voorwaarden Thuiswinkel voor de levering van diensten Inhoudsopgave: Artikel 1 - Definities Bedenktijd Consument Dag Duurtransactie Algemene Vrwaarden Thuiswinkel vr de levering van diensten Deze Algemene Vrwaarden van de Nederlandse Thuiswinkel Organisatie zijn tt stand gekmen in verleg met de Cnsumentenbnd in het kader van de Cördinatiegrep

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden - Equrion Services B.V. Inhoudsopgave: Artikel 1 - Definities. Artikel 2 - Identiteit van de ondernemer

Algemene Voorwaarden - Equrion Services B.V. Inhoudsopgave: Artikel 1 - Definities. Artikel 2 - Identiteit van de ondernemer Algemene Vrwaarden - Equrin Services B.V. Inhudspgave: Artikel 1 - Definities Artikel 2 - Identiteit van de ndernemer Artikel 3 - Tepasselijkheid Artikel 4 - Het aanbd Artikel 5 - De vereenkmst Artikel

Nadere informatie

Gebruiksvoorwaarden - trustbox v.2-21/06/2013

Gebruiksvoorwaarden - trustbox v.2-21/06/2013 TERMS OF USE DATA AFNEMERS Gebruiksvrwaarden - trustbx v.2-21/06/2013 1. Bereik 1.1. Trustbx B2C is een gedepneerd handelsmerk van GS1 Belgium & Luxemburg en is een database ('Database') die de exclusieve

Nadere informatie

Modellencontract. Contract tussen Model en amateurfotograaf. Naam :... Adres :... Postcode/Woonplaats :... Telefoon :... /Website :...

Modellencontract. Contract tussen Model en amateurfotograaf. Naam :... Adres :... Postcode/Woonplaats :... Telefoon :...  /Website :... Mdellencntract Cntract tussen Mdel en amateurftgraaf Ondergetekenden: Naam :... Adres :... Pstcde/Wnplaats:... Telefn :... Email/Website :... Hierna genemd Ftgraaf, waarnder steeds begrepen wrdt: amateurftgraaf

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Belsimpel.nl:

Algemene voorwaarden Belsimpel.nl: Algemene vrwaarden Belsimpel.nl: Artikel 1 Definities In deze vrwaarden wrdt verstaan nder: Ondernemer: de natuurlijke f rechtspersn die prducten en/f diensten p afstand aan cnsumenten aanbiedt; Cnsument:

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden. Artikel 1 Definities In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

Algemene Voorwaarden. Artikel 1 Definities In deze voorwaarden wordt verstaan onder: Artikel 1 Definities In deze vrwaarden wrdt verstaan nder: 1. Ondernemer: de natuurlijke f rechtspersn die prducten en/f diensten p afstand aan cnsumenten aanbiedt; 2. Cnsument: de natuurlijke persn die

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN FREELANCERZZPPLACE VOOR AANBIEDERS VAN KORTINGEN

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN FREELANCERZZPPLACE VOOR AANBIEDERS VAN KORTINGEN ALGEMENE VOORWAARDEN VAN FREELANCERZZPPLACE VOOR AANBIEDERS VAN KORTINGEN Inhudspgave: Artikel 1: Definities... 1 Artikel 2 - Identiteit van de ndernemer... 2 Artikel 3 -Tepasselijkheid en wijziging Algemene

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden webshop (h)eerlijk vlees

Algemene Voorwaarden webshop (h)eerlijk vlees Algemene Vrwaarden webshp (h)eerlijk vlees Inhudspgave: Artikel 1 - Definities Artikel 2 - Identiteit van de ndernemer Artikel 3 - Tepasselijkheid Artikel 4 - Het aanbd Artikel 5 - De vereenkmst Artikel

Nadere informatie

Subsidieregeling economie en innovatie Noord-Brabant - provincie Noord-Brabant -

Subsidieregeling economie en innovatie Noord-Brabant - provincie Noord-Brabant - Subsidieregeling ecnmie en innvatie Nrd-Brabant - prvincie Nrd-Brabant - Het del van de Subsidieregeling ecnmie en innvatie Nrd-Brabant (ECOINNONB) is het realiseren van een aantal delstellingen uit het

Nadere informatie

Algemene v((rwaarden ten beh(eve van het schildersbedrijf

Algemene v((rwaarden ten beh(eve van het schildersbedrijf Algemene v((rwaarden ten beh(eve van het schildersbedrijf 1. Definities In deze algemene v++rwaarden w+rdt verstaan +nder: Opdrachtnemer: het schildersbedrijf Opdrachtgever: Degene met wie +pdrachtnemer

Nadere informatie

Opdrachtgever en opdrachtnemer samen te noemen: partijen, verklaren te zijn overeengekomen als volgt:

Opdrachtgever en opdrachtnemer samen te noemen: partijen, verklaren te zijn overeengekomen als volgt: RAAMOVEREENKOMST INCL. BIJLAGEN: JURIDISCHE DIENSTVERLENING VOOR DE GEMEENTE EDE DE ONDERGETEKENDEN: 1. De gemeente Ede, gevestigd aan Bergstraat 4 te 6711 DD Ede, rechtsgeldig vertegenwrdigd dr haar burgemeester,

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Thuiswinkel

Algemene Voorwaarden Thuiswinkel Algemene Vrwaarden Thuiswinkel Deze Algemene Vrwaarden van de Nederlandse Thuiswinkel Organisatie zijn tt stand gekmen in verleg met de Cnsumentenbnd in het kader van de Cördinatiegrep Zelfreguleringsverleg

Nadere informatie

Privacy statement GastouderCarola

Privacy statement GastouderCarola Privacy statement GastuderCarla Adres: Clenbranderstraat 79 Pstcde en wnplaats: 6921 NC Duiven Telefnnummer: 0316-847432 Website: www.gastudercarla.nl Facebk: https://www.facebk.cm/carlagastuder Inhud

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Webshop Ginger.

Algemene voorwaarden Webshop Ginger. Algemene vrwaarden Webshp Ginger. Inhudspgave: Artikel 1 - Definities Artikel 2 - Identiteit van de ndernemer Artikel 3 - Tepasselijkheid Artikel 4 - Het aanbd Artikel 5 - De vereenkmst Artikel 6 - Herrepingsrecht

Nadere informatie

BlackBerry Standard Support

BlackBerry Standard Support BlackBerry Standard Supprt Versie 2.5 Auteur Ken Wittevrngel Datum 24 ktber 2006 Bladzijde 2 Inhudspgave 1 SERVICE TIJDEN...3 2 BEREIKBAARHEID...4 3 DIENSTVERLENING...5 4 INCIDENTENBEHEER...6 4.1 PROCEDURE

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Inhoudsopgave:

Algemene Voorwaarden Inhoudsopgave: Algemene Vrwaarden Inhudspgave: Artikel 1 - Definities Artikel 2 - Identiteit van de ndernemer Artikel 3 - Tepasselijkheid Artikel 4 - Het aanbd Artikel 5 - De vereenkmst Artikel 6 - Herrepingsrecht Artikel

Nadere informatie

Privacy en Cookie Policy van OxHill7

Privacy en Cookie Policy van OxHill7 Privacy en Ckie Plicy van OxHill7 Wij ( OxHill7 ) hechten veel waarde aan de bescherming van de privacy van nze websitebezekers en nze klanten. In deze Privacy en Ckie Plicy wrdt u geïnfrmeerd ver de wijze

Nadere informatie

Handleiding voor het aanmaken van een profiel en het beheer van vacatures en/of trainingen. 1. Het aanmaken van een organisatieprofiel 1

Handleiding voor het aanmaken van een profiel en het beheer van vacatures en/of trainingen. 1. Het aanmaken van een organisatieprofiel 1 Handleiding vr het aanmaken van een prfiel en het beheer van vacatures en/f trainingen 1. Het aanmaken van een rganisatieprfiel 1 2. He het beheer van uw gegevens werkt 3 3. Vacatures 4 We verwachten van

Nadere informatie

AANSCHAF EN ACTIVERING

AANSCHAF EN ACTIVERING 1. AANVAARDING Dr de aanschaf, het gebruik f een pging tt gebruik van een Cadeaubn: (a) aanvaardt u en stemt u ermee in dat u aan deze Vrwaarden bent gebnden; en Geeft u een ander testemming uw Cadeaubn

Nadere informatie

Aanmeldformulier cursus

Aanmeldformulier cursus Aanmeldfrmulier cursus Cursus Prijs Gegevens Deelnemer Geslacht Achternaam* Vrletter(s)* Repnaam* Man / Vruw Gebrtedatum* Gebrtegemeente* Gebrteland* Burgerservicenummer* Berep / Functie Adresgegevens

Nadere informatie

1. Wedstrijdvoorwaarden. 2. Wedstrijdperiode. 3. Deelname

1. Wedstrijdvoorwaarden. 2. Wedstrijdperiode. 3. Deelname Wedstrijdvrwaarden Win tickets vr de UEFA Champins League bij Santander vr Paris Saint-Germain versus Manchester United FC Santander Cnsumer Finance Benelux B.V. 1. Wedstrijdvrwaarden 1.1. Deze Wedstrijdvrwaarden

Nadere informatie

De burgemeester, het college en de raad van de gemeente Muiden;

De burgemeester, het college en de raad van de gemeente Muiden; Vrbeeld handvest De burgemeester, het cllege en de raad van de gemeente Muiden; Gelet p artikel 169, tweede en derde lid, en artikel 180, tweede en derde lid, Gemeentewet; Hebben de vlgende uitgangspunten

Nadere informatie

VERKLARING. Inzake gegevensverwerking klanten. Volgens de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

VERKLARING. Inzake gegevensverwerking klanten. Volgens de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) VERKLARING Inzake gegevensverwerking klanten Vlgens de Algemene Verrdening Gegevensbescherming (AVG) Deze verklaring inzake gegevensverwerking is van Schnmaakbedrijf L.J. de Vries B.V., gevestigd te Aalsmeer

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Inhoudsopgave: Artikel 1 - Definities Bedenktijd Consument Dag Duurtransactie Duurzame gegevensdrager Herroepingsrecht

Algemene Voorwaarden Inhoudsopgave: Artikel 1 - Definities Bedenktijd Consument Dag Duurtransactie Duurzame gegevensdrager Herroepingsrecht Algemene Vrwaarden Inhudspgave: Artikel 1 - Definities Artikel 2 - Identiteit van de ndernemer Artikel 3 - Tepasselijkheid Artikel 4 - Het aanbd Artikel 5 - De vereenkmst Artikel 6 - Herrepingsrecht Artikel

Nadere informatie

Wij adviseren je om het Privacy beleid door te lezen en te bewaren voor je eigen administratie.

Wij adviseren je om het Privacy beleid door te lezen en te bewaren voor je eigen administratie. 1. Bewust f nbewust deel je persnsgegevens met ns. Alkmaarse Shtkan Karate-d Jhan Bult (hierna: de vereniging ) respecteert juw privacy en vindt het belangrijk m zrgvuldig met de persnsgegevens van haar

Nadere informatie

Actievoorwaarden Mastercard-promotie 90 jaar Mickey-magie

Actievoorwaarden Mastercard-promotie 90 jaar Mickey-magie Actievrwaarden Mastercard-prmtie 90 jaar Mickey-magie 1. Actievrwaarden 1.1. Deze actievrwaarden (hierna: Actievrwaarden ) zijn van tepassing p actie 90 jaar Mickey-magie (hierna: Actie ) die gerganiseerd

Nadere informatie

Diezerplein CT Zwolle m

Diezerplein CT Zwolle m Algemene vrwaarden vr verlening van diensten dr WeerZin Supervisie & Caching,, 8021 CT Zwlle, ingeschreven bij de Kamer van Kphandel nder nummer 05082961, hierna te nemen: WeerZin Supervisie & Caching.

Nadere informatie

Reglement Geschillencommissie Wonen Zuid-Holland Zuid

Reglement Geschillencommissie Wonen Zuid-Holland Zuid Reglement Geschillencmmissie Wnen Zuid-Hlland Zuid DEFINITIES Artikel 1: Dit reglement verstaat nder: crpratie: de bij de Geschillencmmissie Wnen Zuid-Hlland zuid aangeslten rganisatie p wiens handelen

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden. Artikel 3 - Toepasselijkheid

Algemene Voorwaarden. Artikel 3 - Toepasselijkheid Algemene Vrwaarden Inhudspgave: Artikel 1 - Definities Artikel 2 - Identiteit van de ndernemer Artikel 3 - Tepasselijkheid Artikel 4 - Het aanbd Artikel 5 - De vereenkmst Artikel 6 - Herrepingsrecht Artikel

Nadere informatie

Controleprotocol Sociaal Domein

Controleprotocol Sociaal Domein Cntrleprtcl Sciaal Dmein Cntrleprtcl vr de accuntantscntrle bij: dr de gemeenten in de regi Amersfrt* gesubsidieerde rganisaties vr Jeugdzrg en WMO dr de gemeenten in de regi Amersfrt f dr de gemeente

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN KOPEN OP AFSTAND (CONSUMENTEN)

ALGEMENE VOORWAARDEN KOPEN OP AFSTAND (CONSUMENTEN) GROEP pstadres Pstbus 176 1270 AD Huizen vestigingsadres Arendstraat 16 1223 RE Hilversum 088-8648400 inf@unividuals.nl www.unividuals.nl Handelsregister 32138630 BTW nummer NL819770292B01 Bank (Rabbank)

Nadere informatie

Vraag en antwoorden over de volmacht

Vraag en antwoorden over de volmacht Vraag en antwrden ver de vlmacht Hiernder treft u een verzicht aan van de vragen en antwrden die zijn gesteld ver de vlmacht. Heeft de vlmacht een lptijd? Heeft de deelnemersraad psitief advies gegeven

Nadere informatie

Privacy Statement andere betrokkenen (niet zijnde studenten of medewerkers)

Privacy Statement andere betrokkenen (niet zijnde studenten of medewerkers) Privacy Statement andere betrkkenen (niet zijnde studenten f medewerkers) Hgeschl Leiden respecteert de privacy van haar bezekers en externe cntacten en gaat zrgvuldig en vertruwelijk m met uw persnsgegevens.

Nadere informatie

Regeling: strategisch plan duurzame ontwikkeling werknemer

Regeling: strategisch plan duurzame ontwikkeling werknemer Regeling: strategisch plan duurzame ntwikkeling werknemer Lptijd : 1 maart 2017 t/m 31 december 2018 Aanbd vr metalektrbedrijven He verandert u daadwerkelijk het gedrag en de werkwijze van teams/afdelingen

Nadere informatie

Opdracht: een overeenkomst van opdracht in de zin van artikel 7:400 e.v. BW.

Opdracht: een overeenkomst van opdracht in de zin van artikel 7:400 e.v. BW. Algemene Vrwaarden Algemene Vrwaarden bij de uitvering van webbuw, webdiensten, advies-, trainings- en cachingspdrachten dr Sparkling Business Innvatin (Papiermlen 30, 3994 DK, Huten, KVK:30262720), hierna

Nadere informatie

een klacht die niet op een bevredigende wijze is opgelost en als geschil moet worden voorgelegd aan de Geschillencommissie Mondzorg.

een klacht die niet op een bevredigende wijze is opgelost en als geschil moet worden voorgelegd aan de Geschillencommissie Mondzorg. Klachtenregeling NVM-mndhygiënisten Met inwerkingtreding van de Wet Kwaliteit Klachten en Geschillen Zrg (Wkkgz) heeft de wetgever begd de kwaliteit van zrgverlening te verbeteren en beter te kunnen bewaken.

Nadere informatie

Mijn OndernemersPlatform Gebruikersovereenkomst

Mijn OndernemersPlatform Gebruikersovereenkomst Mijn OndernemersPlatfrm Gebruikersvereenkmst Hartelijk dank vr je interesse in Mijn OndernemersPlatfrm. Hiernder staat de gebruikersvereenkmst, die bestaat uit: A. de vrwaarden vr het gebruik van de Mijn

Nadere informatie

Wij hanteren dezelfde algemene voorwaarde als de Nederlandse thuiswinkel organisatie die tot stand zijn gekomen in overleg met de Consumentenbond

Wij hanteren dezelfde algemene voorwaarde als de Nederlandse thuiswinkel organisatie die tot stand zijn gekomen in overleg met de Consumentenbond Vrwaarden Wij hanteren dezelfde algemene vrwaarde als de Nederlandse thuiswinkel rganisatie die tt stand zijn gekmen in verleg met de Cnsumentenbnd Artikel 1 - Definities In deze vrwaarden wrdt verstaan

Nadere informatie

Het herroepingsrecht voor buiten verkoopruimten gesloten overeenkomsten. Boek VI van het Wetboek van economisch recht (art. VI.67 en volgende WER)

Het herroepingsrecht voor buiten verkoopruimten gesloten overeenkomsten. Boek VI van het Wetboek van economisch recht (art. VI.67 en volgende WER) Het herrepingsrecht vr buiten verkpruimten geslten vereenkmsten Bek VI van het Wetbek van ecnmisch recht (art. VI.67 en vlgende WER) Binnen welke termijn mag de cnsument zijn herrepingsrecht den gelden?

Nadere informatie

AANVRAAG OM TEGEMOETKOMING IN PLANSCHADE

AANVRAAG OM TEGEMOETKOMING IN PLANSCHADE Gegevens gemeente Registratienummer: Datum ntvangst: Indienen bij afdeling: Dienstverlening Verzendadres gemeente Bunnik Pstbus 5, 3980 CA Bunnik Singelpark 1, 3984 NC Odijk AANVRAAG OM TEGEMOETKOMING

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Artikel 1- Identiteit van de ondernemer Artikel 2 - Toepasselijkheid Artikel 3 - Het aanbod

Algemene Voorwaarden Artikel 1- Identiteit van de ondernemer Artikel 2 - Toepasselijkheid Artikel 3 - Het aanbod Algemene Vrwaarden Artikel 1- Identiteit van de ndernemer Trend mda Oudemansstraat 82 1504 KP Zaandam Telefnnummer: (0031) 0623281926 Tussen 09;00 / 17;00 E-mailadres: inf@trendmda.nl KvK-nummer: 54290228

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Taximetkorting.nl

Algemene Voorwaarden Taximetkorting.nl Algemene Vrwaarden Taximetkrting.nl Inhudspgave: Artikel 1 - Definities Artikel 2 - Identiteit van de ndernemer Artikel 3 - Tepasselijkheid Artikel 4 - Het aanbd Artikel 5 - De vereenkmst Artikel 6 - Herrepingsrecht

Nadere informatie

Artikel 2 - Identiteit van Bij Jelle. Inhoudsopgave: Algemene Voorwaarden Bij Jelle per 1 juni 2014.

Artikel 2 - Identiteit van Bij Jelle. Inhoudsopgave: Algemene Voorwaarden Bij Jelle per 1 juni 2014. Algemene Vrwaarden Bij Jelle per 1 juni 2014. Inhudspgave: Artikel 1 - Definities Artikel 2 - Identiteit van Bij Jelle Artikel 3 - Tepasselijkheid Artikel 4 - Het aanbd Artikel 5 - De vereenkmst Artikel

Nadere informatie

2.2 CMS: Content Management System, het systeem waarmee de Content van de website beheerd kan worden.

2.2 CMS: Content Management System, het systeem waarmee de Content van de website beheerd kan worden. Artikel 1. INLEIDING Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op de Overeenkomst tussen Artis en de Contractant met betrekking tot het leveren van een Website en bijbehorende diensten en producten.

Nadere informatie

Gedragscode gebruik persoonsgegevens

Gedragscode gebruik persoonsgegevens Gedragscde gebruik persnsgegevens 1. Inleiding Aanleiding en del Binnen TMG wrden p een grt aantal plaatsen en p diverse wijzen persnsgegevens Verwerkt (de definities van de wrden met een hfdletter staan

Nadere informatie

1. In deze Algemene Voorwaarden wordt onder de volgende begrippen verstaan, waarbij het enkelvoud tevens het meervoud wordt geacht te omvatten:

1. In deze Algemene Voorwaarden wordt onder de volgende begrippen verstaan, waarbij het enkelvoud tevens het meervoud wordt geacht te omvatten: Algemene vrwaarden Definities 1. In deze Algemene Vrwaarden wrdt nder de vlgende begrippen verstaan, waarbij het enkelvud tevens het meervud wrdt geacht te mvatten: PrtaPay Dr Atane Sftware ntwikkelde

Nadere informatie

Schade protocol Zuiderpark Stadswalzone

Schade protocol Zuiderpark Stadswalzone Schade prtcl Zuiderpark Stadswalzne Gemeente s-hertgenbsch december 2012 Schadeprtcl Zuiderpark - Stadswalzne In dit dcument staat he de gemeente s-hertgenbsch mgaat met schadeclaims. Het is er p gericht

Nadere informatie

Inhoud Leveringsvoorwaarden... 2

Inhoud Leveringsvoorwaarden... 2 Inhud Leveringsvrwaarden... 2 DEFINITIES... 2 TOEPASSELIJKHEID... 2 AANBIEDING EN ACCEPTATIE... 3 UITVOERING VAN DE OVEREENKOMST... 3 DUUR EN BEËINDIGING... 4 LEVERING EN LEVERTIJD... 4 OVERMACHT... 5

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Thuiswinkel. Inhoudsopgave: Artikel 1 - Definities

Algemene Voorwaarden Thuiswinkel. Inhoudsopgave: Artikel 1 - Definities Algemene Vrwaarden Thuiswinkel Deze Algemene Vrwaarden van de Nederlandse Thuiswinkel Organisatie zijn tt stand gekmen in verleg met de Cnsumentenbnd in het kader van de Cördinatiegrep Zelfreguleringsverleg

Nadere informatie

3. De in opdracht van Verantwoordelijke te Verwerken persoonsgegevens blijven eigendom van Verantwoordelijke en/of de betreffende betrokkenen.

3. De in opdracht van Verantwoordelijke te Verwerken persoonsgegevens blijven eigendom van Verantwoordelijke en/of de betreffende betrokkenen. Bijlage: Bewerkersvereenkmst FTM Fld Management Versie: 1.0 Datum: 01-01-2019 Deze bewerkersvereenkmst is een bijlage bij FTM Fld Management Algemene vrwaarden (hierna: de Hfdvereenkmst) tussen klant (hierna:

Nadere informatie

Privacy Statement Medewerkers

Privacy Statement Medewerkers Privacy Statement Medewerkers Hgeschl Leiden respecteert de privacy van haar medewerkers en gaat zrgvuldig en vertruwelijk m met juw persnsgegevens. Daarbij vldet de hgeschl aan de eisen van de Algemene

Nadere informatie

Bankoverstapdienst - reglement

Bankoverstapdienst - reglement versie 1.0-28/10/2009 Bankverstapdienst - reglement Dit reglement vrmt het algemeen kader waarbinnen de deelnemende banken in België een bankverstapdienst vr zichtrekeningen aanbieden aan de cnsument.

Nadere informatie

Persoonsgegevens van klanten worden door Apollon Travel verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

Persoonsgegevens van klanten worden door Apollon Travel verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en): PRIVACY POLICY Aplln Travel hecht veel waarde aan de bescherming van uw persnsgegevens. In deze Privacy plicy willen we heldere en transparante infrmatie geven ver he wij mgaan met persnsgegevens. Wij

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Personenalarmering Zorgalarm Nederland (versie januari 2014)

Algemene Voorwaarden Personenalarmering Zorgalarm Nederland (versie januari 2014) ZrgAlarm Nederland Klantenservice Antwrdnummer 68 7940 VB Meppel Telefn: 088-126 85 55 inf@zrgalarmnederland.nl www.zrgalarmnederland.nl Algemene Vrwaarden Persnenalarmering Zrgalarm Nederland (versie

Nadere informatie

Privacyverklaring Luscii

Privacyverklaring Luscii Privacyverklaring Luscii 1. Luscii Luscii healthtech B.V. is een Nederlands bedrijf. Onze bedrijfsactiviteiten vinden plaats in de Eurpese Ecnmische Ruimte (EER) en tenzij anders aangegeven bewaren wij

Nadere informatie

Toelichting bij het formulier subsidievaststelling behorend bij artikel 7.1 van de Kaderregeling subsidies OCW, SZW en VWS

Toelichting bij het formulier subsidievaststelling behorend bij artikel 7.1 van de Kaderregeling subsidies OCW, SZW en VWS Telichting bij het frmulier subsidievaststelling behrend bij artikel 7.1 van de Kaderregeling subsidies OCW, SZW en VWS Dit dcument licht stapsgewijs alle nderdelen van het aanvraagfrmulier vr een subsidievaststelling

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden. Inhoudsopgave:

Algemene Voorwaarden. Inhoudsopgave: Algemene Vrwaarden Inhudspgave: Artikel 1 - Definities Artikel 2 - Identiteit van de ndernemer Artikel 3 - Tepasselijkheid Artikel 4 - Het aanbd Artikel 5 - De vereenkmst Artikel 6 - Herrepingsrecht Artikel

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Stepwise b.v.

Algemene Voorwaarden Stepwise b.v. Algemene Vrwaarden Stepwise b.v. Artikel 1. Begripsbepalingen In deze algemene vrwaarden wrdt verstaan nder: Opdrachtnemer: Stepwise bv te Bemmel Opdrachtgever De natuurlijke persn f rechtspersn die met

Nadere informatie

Model Verwerkersovereenkomst. Generieke e-learning

Model Verwerkersovereenkomst. Generieke e-learning Mdel Verwerkersvereenkmst Generieke e-learning Tussen De Staat der Nederlanden, namens Ministerie van Financiën, namens het Directraat-Generaal Belastingdienst En [leverancier], Hrend bij de aanbesteding:

Nadere informatie

Ons kantoor vraagt uw persoonsgegevens alleen op voor de volgende doeleinden: het uitvoeren van opdrachten voor advies of andere diensten;

Ons kantoor vraagt uw persoonsgegevens alleen op voor de volgende doeleinden: het uitvoeren van opdrachten voor advies of andere diensten; Privacyverklaring Van Grafhrst Ntarissen Deze verklaring geeft infrmatie ver he ns kantr mgaat met persnsgegevens die in het kader van de werkzaamheden en dienstverlening wrden verwerkt. Onze cntactgegevens

Nadere informatie

Privacy Policy. Privacy Policy WO=MEN, Dutch Gender Platform april 2018 Pagina 1 van 9

Privacy Policy. Privacy Policy WO=MEN, Dutch Gender Platform april 2018 Pagina 1 van 9 Privacy Plicy WO=MEN, Dutch Gender Platfrm (WO=MEN) hecht veel waarde aan de bescherming van uw persnsgegevens. In deze Privacy plicy willen we heldere en transparante infrmatie geven ver he wij mgaan

Nadere informatie

Werkinstructie. Contractering Huisartsen 2015

Werkinstructie. Contractering Huisartsen 2015 Werkinstructie Cntractering Huisartsen 2015 Belangrijkste pmerkingen met betrekking tt de digitale cntractering U sluit uw cntract af via de website van DSW. U lgt in met uw individueel VeCZ certificaat,

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Veilige Kluizen.com. Inhoudsopgave: Artikel 1 - Definities

Algemene Voorwaarden Veilige Kluizen.com. Inhoudsopgave: Artikel 1 - Definities Algemene Vrwaarden Veilige Kluizen.cm Inhudspgave: Artikel 1 - Definities Artikel 2 - Identiteit van de ndernemer Artikel 3 - Tepasselijkheid Artikel 4 - Het aanbd Artikel 5 - De vereenkmst Artikel 6 -

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Jos Erkens fotografie / Fightview

Algemene voorwaarden Jos Erkens fotografie / Fightview Algemene vrwaarden Js Erkens ftgrafie / Fightview In deze Algemene Vrwaarden wrdt verstaan nder: Aw: Auteurswet 1912 Ftgrafisch werk: ftgrafische werken zals bedeld in artikel 10 lid 1 sub 9 Aw, dan wel

Nadere informatie

Frans Halslaan 4, 1921EP Akersloot

Frans Halslaan 4, 1921EP Akersloot Privacy Verklaring Per 25 mei 2018 gelden er verscherpte regels vr alle rganisaties binnen de EU die persnsgegevens verwerken. Om deze reden is de privacy verklaring aangepast en vragen we u deze dr te

Nadere informatie

Privacyreglement Lamers Zorg & Arbeid

Privacyreglement Lamers Zorg & Arbeid Privacyreglement Lamers Zrg & Arbeid 1. Del en herkmst In dit Privacyreglement Lamers Zrg & Arbeid wrdt uitleg gegeven ver de bescherming van privacygevelige infrmatie. In de infrmatiesystemen van Zrg

Nadere informatie

PRIVACY- EN COOKIEVERKLARING

PRIVACY- EN COOKIEVERKLARING PRIVACY- EN COOKIEVERKLARING Welkm p de privacy- en ckie verklaring (de Verklaring) van advcatenkantr FlexIEbel (hierna k aangeduid als FlexIEbel, wij, ns en nze). Wij respecteren uw privacy en zijn vastberaden

Nadere informatie