Actieplan van het Instituut van de Bedrijfsrevisoren betreffende de toepassing van ISQC

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Actieplan van het Instituut van de Bedrijfsrevisoren betreffende de toepassing van ISQC 1 11.08.2014"

Transcriptie

1 Actieplan van het Instituut van de Bedrijfsrevisren betreffende de tepassing van ISQC Algemene beschuwingen 1. De Raad van het IBR is zich bewust van de meilijkheden die de cnfraters ndervinden m zich aan te passen aan de wijzigingen in het nrmenkader vr het berep in een wereld waar de glbalisering m zich heen grijpt. Deze ntwikkelingen zijn evenwel een verplichte vergang vr het berep indien het cncurrerend wil blijven en aan de eisen wil vlden die ndig zijn vr het verrichten van zijn pdrachten. In deze ptiek heeft de Raad een mderniseringsprces vr het Belgisch nrmenkader ingezet dr de gedkeuring van de nrm van 10 nvember 2009 inzake de tepassing van de ISA s in België vr wat de cntrle van de financiële verzichten betreft. 2. Overeenkmstig het begeleidingsplan van de ISA s en ISQC 1 en gezien het handbek vr het intern kwaliteitsbeheersingssysteem zals pgesteld dr het ICCI, dat de tepassing van ISQC l binnen bedrijfsrevisrenkantren mgelijk maakt, heeft de Raad van het IBR de pprtuniteit nderzcht m aan de Hge Raad vr de Ecnmische Berepen vr te stellen ISQC l van tepassing te maken p een datum die vereenstemt met deze vrzien in de nrm inzake de tepassing van de ISA s. 3. De Raad van het IBR is zich immers bewust van het feit dat dr de tepassing van de ISA s in België (en meer bepaald van ISA 220), de internatinale standaard vr kwaliteitsbeheersing (ISQC 1) met betrekking tt de kwaliteitsbeheersing vr kantren die cntrle- en berdelingspdrachten betreffende financiële verzichten uitveren, alsmede andere assurance- en aan assurance verwante pdrachten, nrechtstreeks k van tepassing kan zijn. 4. Bijgevlg heeft de Raad van het IBR, met het g p het verduidelijken van de tepassing van ISQC 1 in België, beslist m een nrm vr te stellen die de tepassing van de internatinale standaard ISQC 1 verplicht maakt in België gelijktijdig met de algehele inwerkingtreding van de ISA s, dit wil zeggen vr de pdrachtgerichte kwaliteitscntrle van de cntrlepdrachten en de berdelingspdrachten van de financiële verzichten van alle entiteiten vanaf 2014 (vr de bekjaren afgeslten vanaf 15 december 2014). Deze nrm werd ter penbare raadpleging vrgelegd tussen 28 nvember 2012 en 28 januari 2013, samen met een ntwerp van actieplan, en werd p 11 maart 2014 gedgekeurd dr de Hge Raad vr de Ecnmische Berepen en p 29 juli 2014 dr de minister die bevegd is vr Ecnmie, zals vrzien in artikel 30 van de wet van 22 juli 1953 hudende prichting van een Instituut van de Bedrijfsrevisren en rganisatie van het publiek tezicht p het berep van bedrijfsrevisr, gecördineerd p 30 april 2007 (hierna gecördineerde wet van 1953 ) met betrekking tt de prcedure tt het aannemen van nrmen. 5. De Raad van het IBR begrijpt dat de kantren vral te kampen kunnen hebben met de vlgende prblemen: ntwikkeling van de beleidslijnen en prcedures met betrekking tt: de rl van de kwaliteitsverantwrdelijken binnen het kantr; de ethische vrschriften; de aanvaarding en de handhaving van cliëntrelaties en van specifieke pdrachten; de human resurces; de uitvering van de pdracht; 1

2 de pvlging van het stelsel van kwaliteitsbeheersing; mededeling aan het persneel van het kantr van deze beleidslijnen en prcedures, de uiteindelijke verantwrdelijkheid vr het stelsel van kwaliteitsbeheersing; behandeling van de prblemen in verband met de aanvaarding en handhaving van cliëntrelaties; beleidslijnen en prcedures vr het persneel; behandeling van cnsultaties en van meningsverschillen tussen de leden van het pdrachtteam; rganisatie van de pdrachtgerichte kwaliteitsberdeling die p bepaalde pdrachten zal wrden tegepast; pvlging van het stelsel van kwaliteitsbeheersing, waarnder peridieke kwaliteitscntrles van een steekpref van vltide pdrachten. 6. De Raad van het IBR besteedt bijzndere aandacht aan het lt van de zelfstandig werkende bedrijfsrevisren ( sle practiciner ). Om aan de vereiste van een pdrachtgerichte kwaliteitsberdeling te vlden, zuden laatstgenemden samenwerkingsverbanden kunnen aangaan met kleine rganisaties dr middel van een vereniging. Bvendien vrziet de geactualiseerde versie van het handbek intern kwaliteitsbeheersingssysteem, gepubliceerd p de website van het ICCI, in een afznderlijk hfdstuk dat de zelfstandig werkende bedrijfsrevisren betreft (zie infra punt 25). 7. Teneinde een geleidelijke tepassing van ISQC 1 dr de bedrijfsrevisrenkantren te ndersteunen, heeft de Raad van het IBR, met de steun van de Cmmissie SME/SMP en de Cmmissie Nrmen, de vlgende hulpmiddelen en vrmingen uitgewerkt: a) Mededeling en mzendbrieven inzake ISQC 1 1. Mededeling inzake de geleidelijke tepassing van ISQC 1 in België 8. De Raad van het IBR heeft eind nvember 2012 een mededeling verstuurd naar de bedrijfsrevisren met het g p de invering van de hierna in punten b), c), d) en e) mschreven acties (mededeling van de naam van de ISQC 1-verantwrdelijke, terbeschikkingstelling van een ISQC 1-cach, ISQC 1-vrming en geleidelijke tepassing van het handbek vr het intern kwaliteitsbeheersingssysteem) (cf. Mededeling 2012/17: Vrbereiding p de invering van ISQC 1, van 20 nvember 2012). 2. Omzendbrief inzake de Belgische bijznderheden in verband met de tepassing van ISQC 1 in België (berepsgeheim, nafhankelijkheid en aansprakelijkheid) 9. Er dient te wrden pgemerkt dat de vertaling van ISQC 1 (clarified) naar het Nederlands en het Frans werd uitgeverd in samenwerking met de Instituten van de andere Lidstaten die twee van nze landstalen delen, met name hetzij het Nederlands, hetzij het Frans. 10. Het aannemen van de nrm inzake de tepassing van ISQC 1 in België p 28 februari 2014 heeft verduidelijkt welke persnen in België de pdrachtgerichte kwaliteitsberdeling kunnen uitveren. Dit gaat gepaard met een aantal vragen die verband huden met het berepsgeheim van de bedrijfsrevisr die de review uitvert, met zijn nafhankelijkheid en aansprakelijkheid. 11. De Raad van het IBR zal daarte een mzendbrief gedkeuren als antwrd p de verschillende vragen met betrekking tt deze pdracht. 2

3 3. Omzendbrief betreffende de verduidelijking van de termen relevante ethische vrschriften van de internatinale standaard ISQC De Raad van het IBR zal een mzendbrief gedkeuren ter verduidelijking van het feit dat de relevante ethische vrschriften waarver sprake in de internatinale standaard ISQC 1 betreffende de cntrle- en berdelingspdrachten waarp de Belgische nrm ISQC 1 van tepassing is in België betrekking hebben p de van kracht zijnde natinale nrmen en regelgeving. b) Mededeling van de naam van de aangestelde ISQC 1-verantwrdelijke, in vrkmend geval, binnen een bedrijfsrevisrenkantr 13. Teneinde de invering van ISQC 1 en de pvlging hiervan dr de bedrijfsrevisrenkantren te vergemakkelijken, heeft de Raad van het IBR vrgesteld dat elk bedrijfsrevisrenkantr een ISQC 1-verantwrdelijke zu aanduiden binnen zijn kantr die zu kunnen fungeren als eerste cntactpunt met het IBR. De Raad van het IBR heeft de bedrijfsrevisrenkantren verzcht tegen eind januari 2013 de naam van deze persn mee te delen (cf. Mededeling 2012/17: Vrbereiding p de invering van ISQC 1, van 20 nvember 2012). c) Terbeschikkingstelling van een ISQC 1-cach via de helpdesk van het ICCI 14. Het ICCI stelt een helpdesk ter beschikking van de bedrijfsrevisren en van externe persnen, die nder meer en met de hulp van een cach, de vragen ver de tepassing van de ISA s (vrzien vr 2014) zal beantwrden ( ). In dit verband staat een cach (Jacques VANDERNOOT) ter beschikking van de bedrijfsrevisrenkantren en dit kstels gedurende vier uren, m een pragmatisch antwrd te geven p de praktische vragen van cnfraters met betrekking tt de tepassing van de ISA s. Na verleg met de ISA-cach, werd vrgesteld m de functie van deze cach uit te breiden tt ISQC 1 vanaf het einde van het tweede semester 2012 en dit kstels ten belpe van twee bijkmende uren per kantr (cf. Mededeling 2012/17 en Mededeling 2013/02: ISQC1 en de ISA s: stand van zaken betreffende de ISA-sftware en het Pack PE-KE en werkzaamheden van de helpdesk van de stichting ICCI - vragen die betrekking hebben p de tepassing van deze standaarden, van 22 maart 2013, die dit bevestigen). 15. Indien bedrijfsrevisrenkantren geen f nauwelijks vragen vrleggen, wrdt vrgesteld m aan de ISA/ISQC 1-cach te vragen zelf cntact p te nemen met een aantal kantren en deze, in vrkmend geval, te ntmeten teneinde hen te interpelleren ver de meilijkheden die zij hebben ndervnden met betrekking tt de tepassing van ISQC 1. d) ISQC 1-vrmingen 1. Infrmatiesessie 2012 bestemd vr de bedrijfsrevisren 16. De Raad van het IBR heeft p 17 ktber 2012 een infrmatiesessie gerganiseerd hudende vrstelling van de natinale en internatinale hulpmiddelen vr SME/SMP, waarnder meer bepaald het Handbek Intern kwaliteitsbeheersingssysteem van het ICCI en de hulpmiddelen van het SMP Cmmittee van de IFAC. 2. Seminaries 2013 bestemd vr de ISQC 1-verantwrdelijken van bedrijfsrevisrenkantren 17. Met het g p een gede vrbereiding van de tepassing van ISQC 1 binnen de bedrijfsrevisrenkantren, heeft de Raad van het IBR in juni en ktber 2013 een specifiek seminarie gerganiseerd (een in het Nederlands en een in het Frans) bestemd vr de binnen de 3

4 bedrijfsrevisrenkantren aangeduide ISQC 1-verantwrdelijken (seminarie getiteld: Vrbereiding p de invering van ISQC-1 en ndersteuning bij de uitvering van de anti-witwaswet ). Dit seminarie begde de verschillende cntrlelijsten, mdellen en vrbeelden van het ISQC 1-handbek te verlpen samen met de ISQC 1-verantwrdelijken en hen aldus de mgelijkheid te bieden vragen hiermtrent te stellen. 3. Seminaries 2012, 2013, 2014 en 2015 bestemd vr de bedrijfsrevisren 18. De Raad van het IBR plant jaarlijks een seminarie ver ISQC 1. Dit seminarie heeft als del de deelnemers cncreet te helpen bij het tepassen van een kwaliteitsberdeling p het niveau van bedrijfsrevisrenkantren. Actuele cncrete vrbeelden wrden vrgesteld met het g p de bewustmaking van de cnfraters. 19. Zals aangekndigd in de brchures Vrming, waren de seminaries van september 2012 en 2013 (in het Nederlands en het Frans) ver ISA 220 en ISQC 1, zals k in 2011, gebaseerd p het Handbek Intern kwaliteitsbeheersingssysteem zals beschikbaar p de website van het ICCI. 20. De Raad van het IBR zal k in 2014 en 2015 seminaries (van 4 uur) rganiseren met als delstelling het vrstellen en telichten van de inhud en de cncrete tepassing van ISQC 1. Ok tijdens deze seminaries zal het handbek intern kwaliteitsbeheersingssysteem als basis wrden gebruikt (cf. infra). Actuele cncrete vrbeelden zullen wrden vrgesteld met het g p de bewustmaking van de cnfraters. 4. Reginale ntmetingen De Raad van het IBR heeft in juni 2014 vijf reginale ntmetingen gerganiseerd via de Cel SP (sle practitiners/sle prprietrs), gewijd aan vragen met betrekking tt de ISA s en ISQC 1. Deze ntmetingen begen een rechtstreekser cntact met de kleine bedrijfsrevisrenkantren zdat zij hun praktische prblemen kunnen vrleggen, specifieke vragen kunnen stellen en cncrete antwrden kunnen krijgen. Er zal meer bepaald aan de ISA/ISQC 1-cach en desgevallend k aan de sprekers van de ICCI-seminaries gewijd aan ISQC 1f een SMP kantr, wrden gevraagd m deze ntmetingen te leiden. e) Tepassing van het handbek intern kwaliteitsbeheersingssysteem (ISQC 1) van het ICCI en update hiervan 22. Het ICCI heeft een handbek vr het intern kwaliteitsbeheersingssysteem pgesteld dat sinds april 2012 p zijn website kan wrden geraadpleegd (cf. het bericht hiermtrent aan de bedrijfsrevisren). Dit handbek zal m de twee jaar wrden bijgewerkt. Een geactualiseerde versie wrdt p dit genblik uitgewerkt en zal ter beschikking gesteld wrden p de website van het ICCI in de lp van de maand september Deze update begt in het bijznder rekening te huden met de Handleiding interne prcedures inzake antiwitwassen, die na dit handbek werd gedgekeurd. 23. Dit handbek bestaat uit de aanpassing dr de Cmmissie SME/SMP aan de Belgische cntext van het Kwaliteitshandbek (Deel A, B en C) van het Nivra, thans NBA (Nederland), en is geïnspireerd p de Guide t quality cntrl fr SMEs van de IFAC. 24. De bedrijfsrevisrenkantren, die dit willen, hebben de keuze m dit handbek, zijnde een nietbindend hulpmiddel, als zdanig in zijn geheel te gebruiken f aan te passen dr geleidelijk de diverse mdellen, vrbeelden en checklists die beschikbaar zijn p de ICCI-website in te vullen. De mdellen, vrbeelden en checklists zullen alsdan aangepast meten wrden aan de specifieke vereisten van het bedrijfsrevisrenkantr en zijn cliënten en meten derhalve dienvereenkmstig 4

5 wrden aangevuld teneinde een kantrspecifiek handbek vr het intern kwaliteitsbeheersingssysteem te verkrijgen. 25. Daarte zal de geactualiseerde versie van het handbek tevens een hfdstuk bevatten dat is gewijd aan de sle practiciner (zelfstandig werkende bedrijfsrevisr, natuurlijke f rechtspersn). Alle vereisten van ISQC 1 zijn hierin pgenmen maar wrden p een andere manier tegepast mwille van de grtte van het bedrijfsrevisrenkantr (in het bijznder inzake dcumentatie en tezicht). Mits aangepast aan de bijzndere situatie van de sle practiciner, kan dit hfdstuk vlstaan m te vlden aan het vlledig handbek vr het intern kwaliteitsbeheersingssysteem. Het ntslaat de sle practiner er evenwel niet van m kennis te nemen van het handbek in zijn geheel. 26. De Raad van het IBR is zich bewust van de draagwijdte van de tepassing van ISQC 1 binnen het bedrijfsrevisrenkantr en heeft aan de kantren die dit wensen vrgesteld m de tepassing van de checklists, mdellen en vrbeelden van het handbek intern kwaliteitsbeheersingssysteem van het ICCI te spreiden vlgens de vlgende termijnen pgenmen in de Mededeling 2012/17. Aangezien de nrm inzake de tepassing van ISQC 1 in België in werking is getreden, kunnen de checklists, mdellen en vrbeelden uit het handbek vr intern kwaliteitsbeheersingssysteem van het ICCI alle wrden tegepast, nder vrbehud van de pmerkingen uit punten 24 en 25, supra. * * * 5

6 Tijdschema van het actieplan betreffende de tepassing van ISQC 1 Acties Inhud Termijn Aanname van een mededeling en mzendbrieven 1. Mededeling van het IBR 19 nvember Omzendbrief hudende september 2014 telichting van de Belgische bijznderheden 3. Omzendbrief betreffende de september 2014 verduidelijking van de termen relevante ethische vrschriften van de internatinale standaard ISQC 1 Mededeling van de naam van de ISQC 1-verantwrdelijke Terbeschikkingstelling van een ISQC 1-cach ISQC 1-vrmingen Aanwijzing en mededeling van de naam aan het IBR Seminaries NL en FR bestemd vr de ISQC 1-verantwrdelijken eind januari 2013 Sinds eind tweede semester 2012 (bevestigd in de Mededeling 2013/02) juni en ktber 2013 Geleidelijke (niet verplichte) tepassing van het handbek vr het intern kwaliteitsbeheersingssysteem en update Seminaries bestemd vr de bedrijfsrevisren (NL en FR) Infrmatiesessie Seminaries en reginale ntmetingen 12 september september ktber 2012 juni 2014, 2015 Sinds 30 september 2013 september

Instituut van de Bedrijfsrevisoren lnstltut des Réviseurs d'entreprises Koninklij l? Instituut - lnstitut royal

Instituut van de Bedrijfsrevisoren lnstltut des Réviseurs d'entreprises Koninklij l? Instituut - lnstitut royal Instituut van de Bedrijfsrevisren lnstltut des Réviseurs d'entreprises Kninklij l? Instituut - lnstitut ryal Rue d'arenbergstraat 13, Brussei!HOOO BruxeRes Actieplan van het Instituut van de Bedrijfsrevisren

Nadere informatie

Middelen Financiële middelen o De organisatie heeft een actueel beleid met betrekking tot het verkrijgen van de benodigde financiële middelen.

Middelen Financiële middelen o De organisatie heeft een actueel beleid met betrekking tot het verkrijgen van de benodigde financiële middelen. Categrie C Per aspect van het framewrk zijn nrmen pgesteld. Vetgedrukt zijn de verplichte nrmen. Organisaties die nder categrie C vallen, zullen verder zijn met het implementeren van kwaliteitssystemen

Nadere informatie

Medewerkingsopdracht van de erkende commissarissen

Medewerkingsopdracht van de erkende commissarissen Circulaire _2010_06 dd. 9 februari 2010 Medewerkingspdracht van de erkende cmmissarissen Tepassingsveld: De pdracht tt medewerking aan het prudentieel tezicht dr de erkende cmmissarissen bij de vlgende

Nadere informatie

Ontwikkelingsplan 2010-2020 van het transmissienet voor elektriciteit ELIA

Ontwikkelingsplan 2010-2020 van het transmissienet voor elektriciteit ELIA Ontwikkelingsplan 2010-2020 van het transmissienet vr elektriciteit ELIA Verklaring van de Algemene Directie Energie met het g p de gedkeuring van het plan dr de federale Minister van Energie Deze verklaring

Nadere informatie

Oproep erkenning en subsidiëring van groepsgericht aanbod. opvoedingsondersteuning door vrijwilligers

Oproep erkenning en subsidiëring van groepsgericht aanbod. opvoedingsondersteuning door vrijwilligers Oprep erkenning en subsidiëring van grepsgericht aanbd pvedingsndersteuning dr vrijwilligers In het kader van het versterken van aanbd pvedingsndersteuning in de Huizen van het Kind lanceert Kind en Gezin

Nadere informatie

OVEREENKOMST BETREFFENDE DE PUBLIEK - PUBLIEKE SAMENWERKING VOOR HET PROJECTGEBIED RECHTEROEVER NIEUWPOORT

OVEREENKOMST BETREFFENDE DE PUBLIEK - PUBLIEKE SAMENWERKING VOOR HET PROJECTGEBIED RECHTEROEVER NIEUWPOORT OVEREENKOMST BETREFFENDE DE PUBLIEK - PUBLIEKE SAMENWERKING VOOR HET PROJECTGEBIED RECHTEROEVER NIEUWPOORT TUSSEN: 1. Het Vlaamse Gewest, hier vertegenwrdigd dr de administrateur-generaal van het Agentschap

Nadere informatie

Zijn in de aanvraag bijlagen genoemd en zijn die bijgevoegd? Zo ja, welke? Nummer desgewenst de bijlagen.

Zijn in de aanvraag bijlagen genoemd en zijn die bijgevoegd? Zo ja, welke? Nummer desgewenst de bijlagen. Checklist berdeling adviesaanvraag 1. De adviesaanvraag Heeft de r een adviesaanvraag gehad? Let p: een rapprt is in principe geen adviesaanvraag. Met een adviesaanvraag wrdt bedeld: het dr de ndernemer

Nadere informatie

N Aard van de arbeidsrelaties A2 Brussel, 12 februari 2013 MH/JC/AS 695-2012 ADVIES. over

N Aard van de arbeidsrelaties A2 Brussel, 12 februari 2013 MH/JC/AS 695-2012 ADVIES. over N Aard van de arbeidsrelaties A2 Brussel, 12 februari 2013 MH/JC/AS 695-2012 ADVIES ver DE INVOERING VAN SPECIFIEKE CRITERIA VOOR HET BEOORDELEN VAN DE AARD VAN DE ARBEIDSRELATIE IN DE SECTOREN BOUW, LAND-

Nadere informatie

Middelen Financiële middelen o De organisatie heeft een actueel beleid met betrekking tot het verkrijgen van de benodigde financiële middelen.

Middelen Financiële middelen o De organisatie heeft een actueel beleid met betrekking tot het verkrijgen van de benodigde financiële middelen. Categrie D Per aspect van het framewrk zijn nrmen pgesteld. Vetgedrukt zijn de verplichte nrmen. Vr grtere rganisaties heeft het de vrkeur m een grter aantal diepgaande nrmen te hanteren. Deze rganisaties

Nadere informatie

Beleidsplan Genootschap Nederland -Israël

Beleidsplan Genootschap Nederland -Israël Beleidsplan Gentschap Nederland -Israël Gentschap Nederland - Israel 1. Prfiel van het Gentschap Nederland - Israël De vereniging Gentschap Nederland - Israël (GNI) werd p 1 juni 1967 pgericht en in Amsterdam

Nadere informatie

COMMISSIE VOOR AANVULLENDE PENSIOENEN ADVIES nr. 19 de dato 13 februari 2007

COMMISSIE VOOR AANVULLENDE PENSIOENEN ADVIES nr. 19 de dato 13 februari 2007 COMMISSIE VOOR AANVULLENDE PENSIOENEN ADVIES nr. 19 de dat 13 februari 2007 Gelet dat de Cmmissie vr aanvullende pensienen, samengesteld krachtens art. 53 van de Wet van 28 april 2003 betreffende de aanvullende

Nadere informatie

Gedragscode voor de leden van de Beroepsvereniging van Nederlandse Stedebouwkundigen en Planologen

Gedragscode voor de leden van de Beroepsvereniging van Nederlandse Stedebouwkundigen en Planologen Gedragscde vr de leden van de Berepsvereniging van Nederlandse Stedebuwkundigen en Planlgen Gedragscde vr de leden van de Berepsvereniging van Nederlandse Stedebuwkundigen en Planlgen Inhudspgave Hfdstuk

Nadere informatie

A. ADR REGLEMENT. A1. Vervoerdocument. A2. Schriftelijke richtlijnen

A. ADR REGLEMENT. A1. Vervoerdocument. A2. Schriftelijke richtlijnen A. ADR REGLEMENT A1. Ververdcument Artikel 5.4.1 van het ADR bepaalt de gegevens die in het ververdcument meten wrden pgenmen. Artikel 5.4.1.1 mvat de algemene gegevens en artikel 5.4.1.2.5 mvat de bijkmende

Nadere informatie

BIJLAGE. Bevindingen en aanbevelingen van de auditors van DG REGIO

BIJLAGE. Bevindingen en aanbevelingen van de auditors van DG REGIO BIJLAGE Bevindingen en aanbevelingen van de auditrs van DG REGIO In september 2011 heeft de auditeenheid van Directraat-generaal Reginaal Beleid (DG REGIO) van de Eurpese Cmmissie een derdelijnscntrle

Nadere informatie

Controleprotocol Sociaal Domein

Controleprotocol Sociaal Domein Cntrleprtcl Sciaal Dmein Cntrleprtcl vr de accuntantscntrle bij: dr de gemeenten in de regi Amersfrt* gesubsidieerde rganisaties vr Jeugdzrg en WMO dr de gemeenten in de regi Amersfrt f dr de gemeente

Nadere informatie

IMPLEMENTATIE WET VERPLICHTE MELDCODE HUISELIJK GEWELD EN KINDERMISHANDELING GEMEENTEN NOORDOOST-BRABANT

IMPLEMENTATIE WET VERPLICHTE MELDCODE HUISELIJK GEWELD EN KINDERMISHANDELING GEMEENTEN NOORDOOST-BRABANT BIJLAGE 1 IMPLEMENTATIE WET VERPLICHTE MELDCODE HUISELIJK GEWELD EN KINDERMISHANDELING GEMEENTEN NOORDOOST-BRABANT 1. Inleiding Op 1 juli 2013 is de Wet verplichte meldcde huiselijk geweld en kindermishandeling

Nadere informatie

Werken met uitzendkrachten

Werken met uitzendkrachten Uitzendkrachten-Werken met uitzendkrachten-telichting 1/8 Werken met uitzendkrachten Uitzendkrachten zijn werknemers die vallen nder twee srten werkgevers. Enerzijds heeft men de werkgever van de uitzendkracht

Nadere informatie

TOEZICHTKADER ACCREDITATIESTELSEL HOGER ONDERWIJS. september 2014

TOEZICHTKADER ACCREDITATIESTELSEL HOGER ONDERWIJS. september 2014 TOEZICHTKADER ACCREDITATIESTELSEL HOGER ONDERWIJS september 2014 INHOUD Inleiding 4 1 Del en uitvering van het tezicht 5 1.1 Wat willen we bereiken? 5 1.2 Werkwijze 5 1.3 Waarderingskader 7 2 Relatie met

Nadere informatie

Instituut van de Bedrijfsrevisoren lnstitut des Réviseurs d'entreprises

Instituut van de Bedrijfsrevisoren lnstitut des Réviseurs d'entreprises Koninklijk Instituut- lnstitut royal MEDEDELING 1 2012/17 VAN HET INSTITUUTVAN DE BEDRIJFSREVISOREN De Voorzitter Correspondent sg@ibr-ire.be Onze referte DS/SQIIVB/gvw Uw referte Daturn ~ Q "11-2012 Geachte

Nadere informatie

FUNCTIEBESCHRIJVING STAFMEDEWERKER PERSONEELSZAKEN. Niveau. Plaats in het organogram. Hoofddoel van de functie. Resultaatsgebieden B1-B2-B3

FUNCTIEBESCHRIJVING STAFMEDEWERKER PERSONEELSZAKEN. Niveau. Plaats in het organogram. Hoofddoel van de functie. Resultaatsgebieden B1-B2-B3 FUNCTIEBESCHRIJVING STAFMEDEWERKER PERSONEELSZAKEN Niveau B1-B2-B3 Plaats in het rgangram De stafmedewerker persneelszaken rapprteert aan de secretaris en maakt deel uit van het managementteam. Je maakt

Nadere informatie

Handleiding Handleiding Communicatie voor. Promotoren. Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling VLAANDEREN 2014-2020.

Handleiding Handleiding Communicatie voor. Promotoren. Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling VLAANDEREN 2014-2020. Handleiding Handleiding Cmmunicatie vr Prmtren Eurpees Fnds vr Reginale Ontwikkeling VLAANDEREN 2014-2020 1 Eurpese Unie Inhud 1 Inleiding... 1 2 De minimale cmmunicatieverplichtingen... 1 a) Weergave

Nadere informatie

LOGBOEK van: klas: 1

LOGBOEK van: klas: 1 LOGBOEK van: klas: 1 Inhudspgave Inleiding en inhud van het lgbek Wat is de maatschappelijke stage? Delen van de maatschappelijke stage Waar de je maatschappelijke stage? Kaders waarbinnen de maatschappelijke

Nadere informatie

KINDEREN EN JONGEREN.

KINDEREN EN JONGEREN. SubsidiereglementJEUGDWERK VOOR MAATSCHAPPELIJK KWETSBARE KINDEREN EN JONGEREN. Art. 1 : Delstelling Dit reglement begt de financiële ndersteuning van rganisaties die jeugdwerk aanbieden aan maatschappelijk

Nadere informatie

Dienst Overheidsbedrijven en Spoorbeleid

Dienst Overheidsbedrijven en Spoorbeleid Dienst Overheidsbedrijven en Sprbeleid De Dienst Overheidsbedrijven en Sprbeleid (tt eind augustus 2010: Directie Sprverver) is belast met de vrbereiding en de uitvering van het beleid van de federale

Nadere informatie

Richtsnoeren en aanbevelingen Richtsnoeren voor de informatie die ratingbureaus periodiek aan ESMA moeten meedelen

Richtsnoeren en aanbevelingen Richtsnoeren voor de informatie die ratingbureaus periodiek aan ESMA moeten meedelen Richtsneren en aanbevelingen Richtsneren vr de infrmatie die ratingbureaus peridiek aan ESMA meten meedelen 23/06/15 ESMA/2015/609 Inhud 1 Tepassingsgebied... 3 2 Definities... 3 3 Del van de richtsneren...

Nadere informatie

CPR305/2011/EU VERORDENING BOUWPRODUCTEN

CPR305/2011/EU VERORDENING BOUWPRODUCTEN XCDC Trading & Cnsultancy B.V.B.A. B-8780 Ostrzebeke 1. Algemeen CPR305/2011/EU VERORDENING BOUWPRODUCTEN Vanaf 1 st juli 2014 is de CE MARKERING van buwprducten die nder een geharmniseerde nrm vallen,

Nadere informatie

Projectformulier ten behoeve van Openbare Instellingen

Projectformulier ten behoeve van Openbare Instellingen Prjectfrmulier ten beheve van Openbare Instellingen Praktische infrmatie naam van penbare instelling die het prject heeft ingediend: Federale Overheidsdienst Infrmatieen Cmmunicatietechnlgie (Fedict).

Nadere informatie

van de Hoge Raad voor Vrijwilligers

van de Hoge Raad voor Vrijwilligers Memrandum van de Hge Raad vr Vrijwilligers Nvember 2014 Memrandum van de Hge Raad vr Vrijwilligers Vrijwilligerswerk: brandend actueel In een veranderende maatschappij die een ecnmische crisis drmaakt,

Nadere informatie

Naar Gekoppelde Toetsing van Koppelverzoeken

Naar Gekoppelde Toetsing van Koppelverzoeken Intentieverklaring tt samenwerking bij en afstemming van het tetsen van verzeken tt het kppelen van gezndheidsgegevens van meerdere instellingen ten beheve van wetenschappelijk nderzek aan de wettelijke

Nadere informatie

Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen

Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen Federaal Agentschap vr de Veiligheid van de Vedselketen Omzendbrief betreffende de cntrle van de identiteit van paarden en de uitsluiting vr de slacht vr menselijke cnsumptie van buiten de wettelijke termijn

Nadere informatie

Huurdersvereniging In De Goede Woning ACTIVITEITENPLAN

Huurdersvereniging In De Goede Woning ACTIVITEITENPLAN ACTIVITEITENPLAN 2014 Activiteitenplan 2014 : INLEIDING In 1997 werd de in Zetermeer pgericht met als del het behartigen van de belangen van huurders van de cmplexen van R.K. Wningbuwstichting De Gede

Nadere informatie

GOVERNANCE MVO PLATFORM

GOVERNANCE MVO PLATFORM Gvernancedcument MVO Platfrm, 22 nvember 2012 GOVERNANCE MVO PLATFORM Inleiding Het MVO Platfrm is een in 2002 pgericht infrmeel samenwerkingsverband van maatschappelijke rganisaties 1 en vakbndsrganisaties

Nadere informatie

Openbare raadpleging over de evaluatie van de Europese strategie inzake handicaps 2010/2020

Openbare raadpleging over de evaluatie van de Europese strategie inzake handicaps 2010/2020 Openbare raadpleging ver de evaluatie van de Eurpese strategie inzake handicaps 2010/2020 Er zijn in de EU ngeveer 80 miljen mensen met een handicap. Vr deze mensen is het, dr allerlei belemmeringen, vaak

Nadere informatie

Naar Gekoppelde Toetsing van Koppelverzoeken

Naar Gekoppelde Toetsing van Koppelverzoeken Intentieverklaring tt Samenwerking bij en Afstemming van het tetsen van verzeken tt het kppelen van gezndheidsgegevens van meerdere instellingen ten beheve van wetenschappelijk nderzek aan de hand van

Nadere informatie

Reglement betreffende een Provinciale herkenbaarheid bij elke vorm van provinciale subsidie.

Reglement betreffende een Provinciale herkenbaarheid bij elke vorm van provinciale subsidie. Reglement betreffende een Prvinciale herkenbaarheid bij elke vrm van prvinciale subsidie. DE PROVINCIERAAD VAN WEST - VLAANDEREN, Overwegende dat het belang van de prvinciale herkenbaarheid, naar aanleiding

Nadere informatie

PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN

PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN Vergadering van 25 april 2013 Verslag van de deputatie Bevegd deputatielid: Luk Lemmens Telefn: 03 240 52 65 Agenda nr. 1/1 Prvinciaal Biblitheekcentrum. Aanpassing van het

Nadere informatie

Omzendbrief betreffende de identificatie en de encodering van de paardachtigen in een centrale gegevensbank

Omzendbrief betreffende de identificatie en de encodering van de paardachtigen in een centrale gegevensbank Federaal Agentschap vr de Veiligheid van de Vedselketen Omzendbrief betreffende de identificatie en de encdering van de paardachtigen in een centrale gegevensbank Referentie PCCB/S2/CRR/1176598 Datum 11/05/2016

Nadere informatie

HOOFD GRONDGEBIEDZAKEN. (A1a A3a) 1.1. Functiebeschrijving

HOOFD GRONDGEBIEDZAKEN. (A1a A3a) 1.1. Functiebeschrijving HOOFD GRONDGEBIEDZAKEN (A1a A3a) 1.1. Functiebeschrijving 1.1.1. Benaming (+ dienst): Hfd Grndgebiedzaken 1.1.2. Plaats in het rganigram: Hij/zij werkt nder het rechtstreeks gezag van de Gemeentesecretaris

Nadere informatie

Visie op toezicht Raad van Toezicht Deventer Ziekenhuis

Visie op toezicht Raad van Toezicht Deventer Ziekenhuis Visie p tezicht Raad van Tezicht Deventer Inleiding: de algemene taken van de Raad van Tezicht De Raad van Tezicht tetst f de Raad van Bestuur bij zijn beleidsvrming en de uitvering van zijn bestuurstaken

Nadere informatie

Effectenbeoordeling inzake parkeerplaatsen

Effectenbeoordeling inzake parkeerplaatsen Effectenberdeling inzake parkeerplaatsen Basisstructuur van het dcument vr de parkings die 3 tt 10 'vertllige' parkeerplaatsen bevatten ten pzichte van de vrschriften van art. 2.3.54, 1 en 2 van het BWLKE

Nadere informatie

Betreft: Reactie op Consultatiedocument 'Standaard 4400N - Opdrachten tot het verrichten van overeengekomen specifieke werkzaamheden (2e ontwerp)'

Betreft: Reactie op Consultatiedocument 'Standaard 4400N - Opdrachten tot het verrichten van overeengekomen specifieke werkzaamheden (2e ontwerp)' Nederlandse Berepsrganisatie van Accuntants (NBA) T.a.v. het Adviescllege vr Berepsreglementering Pstbus 7984 1008AD Amsterdam 31 ktber 2016 Referentie: HR/TvV/31102016 Betreft: Reactie p Cnsultatiedcument

Nadere informatie

TARIFERING EDPB. Nota over de wetgeving

TARIFERING EDPB. Nota over de wetgeving FD/NB Brussel, 23 mei 2014 TARIFERING EDPB Nta ver de wetgeving Op 23 mei 2014 is een reeds lang aangekndigd KB verschenen: Het kninklijk besluit van 24 april 2014 tt wijziging van het kninklijk besluit

Nadere informatie

Versie 2: 10.11.2005 SOCIAAL PLAN

Versie 2: 10.11.2005 SOCIAAL PLAN Versie 2: 10.11.2005 SOCIAAL PLAN De ndergetekenden, 1. Stichting Lindenhf te Schiedam, vr deze de heer L. Kppejan, zijnde ude werkgever 2. Stichting Bureau Jeugdzrg Stadsregi Rtterdam, vr deze de heer

Nadere informatie

Voorwaarden waaraan een arts moet voldoen om geaccrediteerd te worden en te blijven

Voorwaarden waaraan een arts moet voldoen om geaccrediteerd te worden en te blijven BIJLAGE 2: VOORWAARDEN VOOR ACCREDITERING Brn: http://www.riziv.be/care/nl/dctrs/accreditatin/individual accreditatin/cnditins accreditatin.htm Vrwaarden waaraan een arts met vlden m geaccrediteerd te

Nadere informatie

Implementatie van het nieuw geestelijk gezondheidsbeleid voor kinderen en jongeren

Implementatie van het nieuw geestelijk gezondheidsbeleid voor kinderen en jongeren Implementatie van het nieuw geestelijk gezndheidsbeleid vr kinderen en jngeren Template vr de beschrijving van het netwerk 1. Inleiding Op 30 maart 2015 werd de Gids naar een nieuw geestelijk gezndheidsbeleid

Nadere informatie

PROJECTOPROEP "be Circular - be Brussels" Kandidatuurdossier 2016

PROJECTOPROEP be Circular - be Brussels Kandidatuurdossier 2016 Kandidatuurfrmulier vr luik 4 PROJECTOPROEP "be Circular - be Brussels" Kandidatuurdssier 2016 Vr gratis begeleiding bij de implementatie van de methde "Resilience Design" ter identificatie van de relevante

Nadere informatie

behorend bij de Subsidieregeling stageplaatsen zorg II

behorend bij de Subsidieregeling stageplaatsen zorg II Cpr 18047A Accuntantsprtcl behrend bij de Subsidieregeling stageplaatsen zrg II Dit Accuntantsprtcl is p maat gemaakt vr de Subsidieregeling stageplaatsen zrg II. Het betreft het vlgende prduct, genemd

Nadere informatie

Het interfederaal Centrum dient te evolueren naar een volwaardig algemeen mensenrechtenorgaan

Het interfederaal Centrum dient te evolueren naar een volwaardig algemeen mensenrechtenorgaan Aan de heer Pascal Smet Vlaams minister van Onderwijs, Jeugd, Gelijke Kansen en Brussel Kning Albert II-laan 15 - Cnsciencegebuw 1210 BRUSSEL cntactpersn ns kenmerk Brussel Liseltte Hedebuw DIVER_ADV_20130916_CGKR

Nadere informatie

Privacy Statement Medewerkers

Privacy Statement Medewerkers Privacy Statement Medewerkers Hgeschl Leiden respecteert de privacy van haar medewerkers en gaat zrgvuldig en vertruwelijk m met juw persnsgegevens. Daarbij vldet de hgeschl aan de eisen van de Algemene

Nadere informatie

Ter voorbereiding op uw aanvraag vindt u in dit document de criteria en vragenlijst voor het themacertificaat Relaties en seksualiteit.

Ter voorbereiding op uw aanvraag vindt u in dit document de criteria en vragenlijst voor het themacertificaat Relaties en seksualiteit. Criteria en vragenlijst themacertificaat Relaties en seksualiteit Primair nderwijs Ter vrbereiding p uw aanvraag vindt u in dit dcument de criteria en vragenlijst vr het themacertificaat Relaties en seksualiteit.

Nadere informatie

ERFGOEDDAG Goede afspraken om samen een succesverhaal te schrijven

ERFGOEDDAG Goede afspraken om samen een succesverhaal te schrijven ERFGOEDDAG Gede afspraken m samen een succesverhaal te schrijven Inleiding In 2016 is Erfgeddag te aan zijn zestiende editie. Het is dr zijn aanpak, publieksbereik en innvatieve rl en vral dankzij de inzet

Nadere informatie

Privacy Statement andere betrokkenen (niet zijnde studenten of medewerkers)

Privacy Statement andere betrokkenen (niet zijnde studenten of medewerkers) Privacy Statement andere betrkkenen (niet zijnde studenten f medewerkers) Hgeschl Leiden respecteert de privacy van haar bezekers en externe cntacten en gaat zrgvuldig en vertruwelijk m met uw persnsgegevens.

Nadere informatie

EU GDPR Roadmap Belgium ACTIEPUNT 1 : screening en aanpassing regelgeving in het algemeen

EU GDPR Roadmap Belgium ACTIEPUNT 1 : screening en aanpassing regelgeving in het algemeen EU GDPR Radmap Belgium ACTIEPUNT 1 : screening en aanpassing regelgeving in het algemeen - de wet van 8 december 1992 tt bescherming van de persnlijke levenssfeer ten pzichte van de verwerking van persnsgegevens

Nadere informatie

zitting van 18 juni 2009. verontschuldigd : S. Van Heybeeck, raadslid. De Raad, vergaderd in openbare zitting,

zitting van 18 juni 2009. verontschuldigd : S. Van Heybeeck, raadslid. De Raad, vergaderd in openbare zitting, Gemeente KALMTHOUT - Uittreksel uit het register der beraadslagingen van de GEMEENTERAAD. zitting van 18 juni 2009. Aanwezig : L. Jacbs, burgemeester-vrzitter ; J. Van Hydnck, A. Van Ln, C. De Rydt, R.

Nadere informatie

WAT BEPAALT DE EUROPESE RICHTLIJN INZAKE HET RECHT OP TOEGANG TOT EEN ADVOCAAT?

WAT BEPAALT DE EUROPESE RICHTLIJN INZAKE HET RECHT OP TOEGANG TOT EEN ADVOCAAT? WAT BEPAALT DE EUROPESE RICHTLIJN INZAKE HET RECHT OP TOEGANG TOT EEN ADVOCAAT? Vicky De Suter, FOD Justitie, DGWL, Directie Strafwetgeving Een krte terugblik - CPS - studiedag 27 maart 2013 - Eurpese

Nadere informatie

PROTOCOL 10. Grondlijnen van de interpretatie van de Akte van Mannheim. Besluit

PROTOCOL 10. Grondlijnen van de interpretatie van de Akte van Mannheim. Besluit - 3 - De Centrale Cmmissie, PROTOCOL 10 Grndlijnen van de interpretatie van de Akte van Mannheim Besluit keurt de grndlijnen van de interpretatie van de Herziene Rijnvaartakte in de bijlage van dit besluit

Nadere informatie

Bestaat er een economische en/of organisatorische eenheid met andere bedrijven? Zo ja, graag nadere informatie waaronder een organogram.

Bestaat er een economische en/of organisatorische eenheid met andere bedrijven? Zo ja, graag nadere informatie waaronder een organogram. Aanvraagfrmulier Berepsaansprakelijkheidsverzekering algemeen 1. Verzekeringnemer Naam bedrijf:.... Crrespndentieadres:... Pstcde en plaats:... Cntactpersn:... man vruw E-mail cntactpersn:.. Rechtsvrm:.

Nadere informatie

juli nieuwe hoofdstuk 3 CAR: Selecteren en aanleveren relevante lokale regelingen beloningsbeleid

juli nieuwe hoofdstuk 3 CAR: Selecteren en aanleveren relevante lokale regelingen beloningsbeleid Het sprbekje geeft inzicht in de activiteiten vr een zrgvuldige vergang nder vermelding van de peride waarin die stappen meten zijn gezet. Per activiteit is aangegeven wat wij hierin vr u kunnen betekenen.

Nadere informatie

P.C. n 218. AMP heeft het voornemen een aantal werknemers te ontslaan binnen het wettelijk kader van collectieve ontslagen.

P.C. n 218. AMP heeft het voornemen een aantal werknemers te ontslaan binnen het wettelijk kader van collectieve ontslagen. GESCHREVEN VERSLAG aan de Ondernemingsraad van AMP NV ( AMP ) met maatschappelijke zetel te 1070 Brussel, Lenniksebaan, 451, ndernemingsnummer 0403.482.188 P.C. n 218 Art. 6, al. 4 van CAO nr. 24 betreffende

Nadere informatie

Beleidsplan directe instructie : 1. Verantwoording 2. Doelstellingen 3. Model 4. Kijkwijzer 5. -Werkwijze en tijdsplanning.

Beleidsplan directe instructie : 1. Verantwoording 2. Doelstellingen 3. Model 4. Kijkwijzer 5. -Werkwijze en tijdsplanning. Beleidsplan directe instructie : 1. Verantwrding 2. Delstellingen 3. Mdel 4. Kijkwijzer 5. -Werkwijze en tijdsplanning 1 Verantwrding: Wij willen binnen het nderwijs dat wij geven rekening huden met de

Nadere informatie

1.1 Verantwoording 2 1.2 Indeling Treasurystatuut 2

1.1 Verantwoording 2 1.2 Indeling Treasurystatuut 2 TREASURYSTATUUT INHOUDSOPGAVE 1 INLEIDING 1.1 Verantwrding 2 1.2 Indeling Treasurystatuut 2 2 DOELSTELLING TREASURYFUNCTIE 2.1 Liquiditeitenbeheer 3 2.2 Financieren 4 2.3 Beleggen 5 2.4 Betalingsverkeer

Nadere informatie

Resultaten De te bereiken resultaten m.b.t. de periode januari december 2013 kunnen als volgt worden omschreven:

Resultaten De te bereiken resultaten m.b.t. de periode januari december 2013 kunnen als volgt worden omschreven: BIJLAGE Bijlage nr. 1 Fiche Titel initiatief: Initiatiefnemer: vzw Huis van het Nederlands Brussel Prjectmschrijving De vzw Huis van het Nederlands Brussel levert een bijdrage aan de realisatie van de

Nadere informatie

Met vriendelijke groet, mede name;j(s,^hr. W. .CM. Schellekens, hoofdinspecteur curatieve zorg.

Met vriendelijke groet, mede name;j(s,^hr. W. .CM. Schellekens, hoofdinspecteur curatieve zorg. WERKGEBIED ZUIDWEST Bezekadres Pstadres Telefeen Telefax Internet Wilhelmina van Pruisenweg 52 Den Haag Pstbus 90700 2509 LS Den Haag (070)304 15 00 (070) 304 15 00 www.igz.nl STAATSTOEZICHT OP DE VOLKSGEZONDHEID

Nadere informatie

Toegangscontrole en (voor)aanmelding

Toegangscontrole en (voor)aanmelding Tegangscntrle en (vr)aanmelding Telichting ISPS Sinds 1 juli 2004 zijn passagiersschepen en vrachtschepen (BT 500 en meer) die internatinale reizen maken en havenfaciliteiten die deze vr internatinale

Nadere informatie

Federatiestatuut. Walburggroep. -concept -

Federatiestatuut. Walburggroep. -concept - Federatiestatuut Walburggrep -cncept - Federatiestatuut pagina 1/12 Inhud 1 Overwegingen 3 2 Naam en delstelling van de federatie 4 2.1 Naam 4 2.2 Delstelling 4 3 Bestuur 5 3.1 Federatiebestuur, beneming

Nadere informatie

Inkoop- en aanbestedingsbeleid Energiefonds Overijssel

Inkoop- en aanbestedingsbeleid Energiefonds Overijssel Inkp- en aanbestedingsbeleid Energiefnds Overijssel 2013 Inhudspgave 1 Inleiding 3 2 Het beleid 4 2.1 Rechtmatigheidsthema's 4 Prcedures 4 Meerwerk en herhalingspdrachten 4 2B-diensten 5 Integriteit 5

Nadere informatie

Kwaliteit van de arbeid van kamermeisjes

Kwaliteit van de arbeid van kamermeisjes HIER FOTO INVOEGEN BREEDTE 210mm x HOOGTE 99mm Kwaliteit van de arbeid van kamermeisjes Samengevat 2011 Guidea - Kenniscentrum vr Terisme en Hreca vzw Deze infrmatie werd met de grtste zrg samengesteld.

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement van Stichting Buurthuis de Poort. Inhoud:

Huishoudelijk reglement van Stichting Buurthuis de Poort. Inhoud: Huishudelijk reglement van Stichting Buurthuis de Prt Vastgesteld in de bestuursvergadering van 12 maart 2014. Bijgesteld tijdens de jaarvergadering van 22 maart 2017. Inhud: 1. Algemeen 2. Begripsbepaling

Nadere informatie

Toezicht op het verloop van gerechtelijke onderzoeken. Lessen uit de zaak ABC in Veurne.

Toezicht op het verloop van gerechtelijke onderzoeken. Lessen uit de zaak ABC in Veurne. Bijznder nderzek Tezicht p het verlp van gerechtelijke nderzeken. Lessen uit de zaak ABC in Veurne. Aanbevelingen gedgekeurd dr de algemene vergadering p 20 februari 2019. Cnseil supérieur de la Justice

Nadere informatie

Een cultureel plan voor Brussel, hoofdstad en laboratorium van Europa

Een cultureel plan voor Brussel, hoofdstad en laboratorium van Europa Een cultureel plan vr Brussel, hfdstad en labratrium van Eurpa 1. Visie Brussel is in vele pzichten een bijznder actieterrein p cultureel vlak. Dr de grte diversiteit aan culturen en talen kent deze stad

Nadere informatie

Vlaamse overheid - Raamcontracten voor lokale besturen - Instapmogelijkheid brandweerzones

Vlaamse overheid - Raamcontracten voor lokale besturen - Instapmogelijkheid brandweerzones SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 695 van MARTINE FOURNIER datum: 29 april 2015 aan LIESBETH HOMANS VICEMINISTER-PRESIDENT VAN DE VLAAMSE REGERING, VLAAMS MINISTER VAN BINNENLANDS BESTUUR, INBURGERING, WONEN, GELIJKE

Nadere informatie

Voorstel voor nieuwe normen fondsenwervende instellingen, per categorie (A t/m D)*

Voorstel voor nieuwe normen fondsenwervende instellingen, per categorie (A t/m D)* Vrstel vr nieuwe nrmen fndsenwervende instellingen, per categrie (A t/m D)* Categrie A Per aspect van het framewrk zijn nrmen pgesteld. Vetgedrukt zijn de verplichte nrmen. De enkele aandachtspunten hebben.a.

Nadere informatie

REGLEMENT. Artikel 1. - Doelstellingen. de onderwijskwaliteit en het leerrendement verhogen

REGLEMENT. Artikel 1. - Doelstellingen. de onderwijskwaliteit en het leerrendement verhogen REGLEMENT Subsidiereglement vr de aankp van uitrustingsgederen vr het TSO-BSO en het Stelsel Leren en Werken en vr het STEM-nderwijs in het KSO-ASO vr het schljaar 2017-2018 Investeren in uitrusting draagt

Nadere informatie

Per artikel is aangegeven of het van toepassing is op het bovengrondse of ondergrondse deel van een bodemenergiesysteem is.

Per artikel is aangegeven of het van toepassing is op het bovengrondse of ondergrondse deel van een bodemenergiesysteem is. Regels vr Bdemenergiesystemen: Regels vr Bdemenergiesystemen zijn pgenmen in het Wijzigingsbesluit Bdemenergiesystemen (Wbbe). In nderstaande mem een verzicht van de meest relevante artikelen vr het ntwerpen,

Nadere informatie

Voorstel voor een BESLUIT VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD

Voorstel voor een BESLUIT VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD EUROPESE COMMISSIE Brussel, 12.11.2010 COM(2010) 662 definitief 2010/0325 (COD) Vrstel vr een BESLUIT VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD betreffende de lijst van reisdcumenten waarmee de huder de buitengrenzen

Nadere informatie

ISA 265, Meedelen van tekortkomingen in de interne beheersing aan de met governance belaste personen en het management

ISA 265, Meedelen van tekortkomingen in de interne beheersing aan de met governance belaste personen en het management INTERNATIONAL STANDARD ON AUDITING (ISA) ISA 265, Meedelen van tekrtkmingen in de interne beheersing aan de met gvernance belaste persnen en het management Cpyright IFAC Deze Internatinale cntrlestandaard

Nadere informatie

SUBSIDIEREGLEMENT LOVENDEGEM GEMEENTELIJKE RAAD VOOR CULTUURBELEID

SUBSIDIEREGLEMENT LOVENDEGEM GEMEENTELIJKE RAAD VOOR CULTUURBELEID GR 30.08.2012 SUBSIDIEREGLEMENT LOVENDEGEM GEMEENTELIJKE RAAD VOOR CULTUURBELEID TITEL I: ALGEMENE BEPALINGEN HOOFDSTUK 1: De verenigingen en persnen die subsidies kunnen verkrijgen Artikel 1. De erkende

Nadere informatie

Beslissingsondersteunende instrumenten. Criteria 2016. September 2015 Stichting Kwaliteit in Basis GGZ

Beslissingsondersteunende instrumenten. Criteria 2016. September 2015 Stichting Kwaliteit in Basis GGZ Beslissingsndersteunende instrumenten September 2015 Stichting Kwaliteit in Basis GGZ Beslissingsndersteunende instrumenten Inleiding Stichting Kwaliteit in Basis GGZ gelft dat de mentale zrg in Nederland

Nadere informatie

Toelichting bij het formulier subsidievaststelling behorend bij artikel 7.1 van de Kaderregeling subsidies OCW, SZW en VWS

Toelichting bij het formulier subsidievaststelling behorend bij artikel 7.1 van de Kaderregeling subsidies OCW, SZW en VWS Telichting bij het frmulier subsidievaststelling behrend bij artikel 7.1 van de Kaderregeling subsidies OCW, SZW en VWS Dit dcument licht stapsgewijs alle nderdelen van het aanvraagfrmulier vr een subsidievaststelling

Nadere informatie

Europees toezichthouder voor gegevensbescherming

Europees toezichthouder voor gegevensbescherming Eurpees tezichthuder vr gegevensbescherming JAARVERSLAG 2004 Samenvatting Het jaarverslag ver 2004 behandelt het eerste jaar in het bestaan van de Eurpese Tezichthuder vr gegevensbescherming (EDPS) als

Nadere informatie

Leidraad voor het aantonen van de modules als landelijk georganiseerde jeugdvereniging

Leidraad voor het aantonen van de modules als landelijk georganiseerde jeugdvereniging Departement Cultuur, Jeugd, Sprt en Media Afdeling Jeugd Arenbergstraat 9 1000 Brussel subsidiedssierjeugd@cjsm.vlaanderen.be Leidraad vr het aantnen van de mdules als landelijk gerganiseerde jeugdvereniging

Nadere informatie

het rapport vastgesteld (zie bijlage). Dobra Dentistry tandarts T.a.v. de heer C.F. Leithuijser Rijnsburgstraat 70 1059 AX AMSTERDAM

het rapport vastgesteld (zie bijlage). Dobra Dentistry tandarts T.a.v. de heer C.F. Leithuijser Rijnsburgstraat 70 1059 AX AMSTERDAM > Returadres Pstbus 20584 1001 NN Amsterdam Dbra Dentistry tandarts T.a.v. de heer C.F. Leithuijser Rijnsburgstraat 70 1059 AX AMSTERDAM AANGETEKEND EN PER EMAIL VERZONDEN 4 ktber 2012 Onderwerp bevel

Nadere informatie

Betreft: aanvraag van Brussels Network Operations tot herziening van de beraadslaging RR nr. 10/2008 van 12 maart 2008 (RN/MA/2008/013)

Betreft: aanvraag van Brussels Network Operations tot herziening van de beraadslaging RR nr. 10/2008 van 12 maart 2008 (RN/MA/2008/013) 1/10 Sectraal cmité van het Rijksregister Beraadslaging RR nr. 24/2008 van 4 juni 2008 Betreft: aanvraag van Brussels Netwrk Operatins tt herziening van de beraadslaging RR nr. 10/2008 van 12 maart 2008

Nadere informatie

Missie, visie en organisatiedoelstellingen GHOR organisaties Gooi & Vechtstreek en Flevoland In het kader van de intensivering van de samenwerking

Missie, visie en organisatiedoelstellingen GHOR organisaties Gooi & Vechtstreek en Flevoland In het kader van de intensivering van de samenwerking Missie, visie en rganisatiedelstellingen GHOR rganisaties Gi & Vechtstreek en Flevland In het kader van de intensivering van de samenwerking Afdeling GHOR Flevland/ GHOR Gi & Vechtstreek Datum 7 juni 2010

Nadere informatie

Beleidsplan 2014 tot en met 2016

Beleidsplan 2014 tot en met 2016 Blessed Generatin Nederland Falkejacht 25 9254 EJ Hurdegaryp Beleidsplan 2014 tt en met 2016 Blessed Generatin Nederland (0511) 47 21 37 - www.blessedgeneratin.nl - inf@blessedgeneratin.nl KvK 01100560

Nadere informatie

R I Z I V Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering

R I Z I V Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering R I Z I V Rijksinstituut vr Ziekte- en Invaliditeitsverzekering OMZENDBRIEF AAN DE VERPLEEGINRICHTINGEN OMZ. ZH. 2008/27 OMZ. PSY. 2008/12 Dienst vr geneeskundige verzrging Crrespndent: Iris Zwaenepel

Nadere informatie

Notulen van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn Zitting van 25 juni 2014

Notulen van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn Zitting van 25 juni 2014 Ntulen van de Raad vr Maatschappelijk Welzijn Zitting van 25 juni 2014 Aanwezig: Luc Op de Beeck, vrzitter; Stephan Brdeyne, Jan Bulliard, Clara Calis, Gnda Claessen, Erik De Quick, Laurent de Vries, Rudy

Nadere informatie

Toelichting bij het gebruik van het Model Legionella Risicoanalyse en Beheersplan Luchtbevochtingsinstallatie

Toelichting bij het gebruik van het Model Legionella Risicoanalyse en Beheersplan Luchtbevochtingsinstallatie Telichting bij het gebruik van het Mdel Leginella Risicanalyse en Beheersplan Luchtbevchtingsinstallatie 1 Del van het mdel Het Mdel is te beschuwen als een nderlegger f mdel bij het pstellen van de risicanalyse

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement ombudsdienst A.V. Ziekenhuis Oost-Limburg

Huishoudelijk reglement ombudsdienst A.V. Ziekenhuis Oost-Limburg Huishudelijk reglement mbudsdienst A.V. Ziekenhuis Ost-Limburg 1 Inhud 1. Inleiding en verwijzing naar wettelijke bepalingen... 3 2. Tepassingsgebied... 3 3. Gedkeuring en inzage huishudelijk reglement...

Nadere informatie

Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen

Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen Federaal Agentschap vr de Veiligheid van de Vedselketen Omzendbrief betreffende de cntrle van de identiteit van paarden en de uitsluiting vr de slacht vr menselijke cnsumptie van buiten de wettelijke termijn

Nadere informatie

IKZ DEEL II : De informatieronde

IKZ DEEL II : De informatieronde Vanuit het standpunt van de zn is de schaduw nzichtbaar (Gethe) IKZ DEEL II : De infrmatiernde Het is méér dan een cliché f butade: m aan een breed kwaliteitsbeleid te werken, heb je écht steun, inbreng

Nadere informatie

Handelend in overeenstemming met de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport;

Handelend in overeenstemming met de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport; Beleidsregel van de Staatssecretaris van Ecnmische Zaken van 24 maart 2016, nr. WJZ/15136568, hudende kanalisatie van individuele diergeneesmiddelen 2016 De Staatssecretaris van Ecnmische Zaken, Handelend

Nadere informatie

Aanvraag EXPLOITATIE SPEELAUTOMATENHAL

Aanvraag EXPLOITATIE SPEELAUTOMATENHAL Aanvraag EXPLOITATIE SPEELAUTOMATENHAL Aanvraag vr het verkrijgen van een vergunning vr het expliteren van een speelautmatenhal p grnd van de Speelautmatenhalverrdening Gemeente Tilburg 2014. Aan de burgemeester

Nadere informatie

Bijlagen. A plan van aanpak 2009-2010. adviesbevoegdheden CCR. samenwerkingsovereenkomst CCR-RvB. jaarcyclus. E begroting-uitgaven 2010

Bijlagen. A plan van aanpak 2009-2010. adviesbevoegdheden CCR. samenwerkingsovereenkomst CCR-RvB. jaarcyclus. E begroting-uitgaven 2010 Bijlagen A plan van aanpak 2009-2010 B C D adviesbevegdheden CCR samenwerkingsvereenkmst CCR-RvB jaarcyclus E begrting-uitgaven 2010 F schema adviesaanvragen 2010 Bijlage A: CCR plan van aanpak 2009-2010

Nadere informatie

Medewerkingsopdracht van de erkende commissarissen

Medewerkingsopdracht van de erkende commissarissen Circulaire _2009_19 dd. 8 mei 2009 Medewerkingspdracht van de erkende cmmissarissen Tepassingsveld: De pdracht tt medewerking aan het prudentieel tezicht dr de erkende cmmissarissen bij de vlgende instellingen

Nadere informatie

4. Deze Privacy Policy was laatst bijgewerkt op 23/05/2018. FOODSERVICE ALLIANCE l Kastelein 50 B-2300 Turnhout Belgium T +32(0)

4. Deze Privacy Policy was laatst bijgewerkt op 23/05/2018. FOODSERVICE ALLIANCE l Kastelein 50 B-2300 Turnhout Belgium T +32(0) P R I V A C Y P O L I C Y 1. Deze privacy plicy ( Privacy Plicy ) regelt de verwerking van juw persnsgegevens als een nderdeel van juw gebruik van nze Website (de Website ) en de diensten die daarmee verband

Nadere informatie

Memo coördinatie gemeentelijke taken ten aanzien van Proo

Memo coördinatie gemeentelijke taken ten aanzien van Proo Mem cördinatie gemeentelijke taken ten aanzien van Pr Waar gaat het m? De vergang van het huidige externe tezicht p Stichting Pr naar de inrichting van intern tezicht leidt tt verschuiving van een aantal

Nadere informatie

Klachtenbeleid Stichting KOM Kinderopvang

Klachtenbeleid Stichting KOM Kinderopvang Klachtenbeleid Stichting KOM Kinderpvang KOM Kinderpvang verzrgt kinderpvang vr kinderen in de leeftijdsgrep 0 tt en met 12 jaar. Alle medewerkers van de stichting zetten zich vlledig in m kwalitatief

Nadere informatie