Tracé Brussel beheert de drie werkwinkels in het Brussels hoofdstedelijk gewest. De Brusselse Werkwinkels

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Tracé Brussel beheert de drie werkwinkels in het Brussels hoofdstedelijk gewest. De Brusselse Werkwinkels"

Transcriptie

1 BIJLAGE Bijlage nr. 1 Fiche Titel initiatief: Opdrachten in het kader van het gekruist beleid nderwijs - pleiding - arbeidsmarkt Initiatiefnemer: Tracé Brussel vzw Prjectmschrijving Tracé Brussel beheert de drie werkwinkels in het Brussels hfdstedelijk gewest. De Brusselse Werkwinkels zijn een samenwerkingsverband tussen ACTIRIS, de Vlaamse Dienst vr Arbeidsbemiddeling (VDAB) en Tracé Brussel. De Brusselse Werkwinkels hebben een basisdienstverlening vr werkzekenden en vr werkgevers. De werkwinkels zijn de frntffices van Tracé Brussel. Tracé Brussel heeft k een backffice -functie. Tracé Brussel werkt samen met de Nederlandstalige pleidings-, werkervarings- en inschakelingsrganisaties in Brussel en zet prjecten met hen p. Op die manier wil Tracé Brussel de samenhang bevrderen tussen de verschillende spelers p het terrein. Tracé Brussel engageert zich m mee te werken aan de realisatie van de beleidsdelstellingen die de VGC heeft vrp gesteld in haar bestuursakkrd. In de nieuwe legislatuur ligt het accent binnen het beleidsdmein Vrming p de synergie tussen Onderwijs, Opleiding en Werk. In dat kader gaat de priritaire aandacht naar de delgrep van de jngeren. Het accent p jngeren en schlverlaters en de keuze vr meer samenhang tussen nderwijs, pleiding en werk, wrdt in 2015 pgenmen in elk van de drie deelpdrachten die Tracé Brussel uitvert met steun van de VGC: - De partnerschappen tussen nderwijs, pleiding en werk wrden versterkt, met als priritaire pdracht de ndersteuning van de transitie van jngeren en schlverlaters uit het Nederlandstalig nderwijs in Brussel naar de arbeidsmarkt f naar een vervlgtraject. - De teleidingsacties en prmtie-activiteiten van het Brussels Nederlandstalige aanbd van pleidings-, werkervarings- en inschakelingsrganisaties wrden verruimd met het berepsgericht nderwijsaanbd (secundair nderwijs, leren en werken, de leertijd, vlwassenennderwijs, tweedekansnderwijs, hger nderwijs, universitair nderwijs), en richt zich priritair p de teleiding van Brusselse jngeren (15-30 jaar), schlverlaters uit het Brussels Nederlandstalig nderwijs en kansengrepen met interesse in een Nederlandstalig leer-/berepstraject; - De sectrndersteuning die Tracé Brussel aanbiedt - ter ndersteuning van de kwaliteit van de Nederlandstalige pleidings-, werkervarings- en inschakelingsrganisaties - wrdt verruimd naar nderwijsaanbieders die hun aanbd verder willen afstemmen p de arbeidsmarkt; In het kader van het gekruist beleid nderwijs - pleiding - werk zal de leerwinkel een belangrijke rl spelen. De leerwinkel heeft als del Brusselse jngeren en (jng)vlwassenen die kiezen vr een Nederlandstalig educatief traject te nthalen, te infrmeren en te begeleiden naar een gepaste pleiding, vrming f studie. De leerwinkel wrdt nderling cmplementair en in nauwe samenhang met de dienstverlening van de werkwinkel uitgebuwd. Dit partnerschap met een transparante en klantgerichte aanpak garanderen, p maat van elke Brusselaar die werk f een Nederlandstalige vrming zekt. De priritaire delgrep zijn Brusselse jngeren (vanaf 15/16 jaar tt 30 jaar) en schlverlaters uit het Nederlandstalig nderwijs in Brussel, met f znder diplma, die zich wensen bij te schlen f m te schlen. 1

2 Om dit te kunnen realiseren zal Tracé Brussel de partnerschappen met de pleidings- en tewerkstellingsactren (Actiris, VDAB en partners), maar k met nderwijspartners (schlen, CLB s, ) verstevigen en mee betrekken in de aansturing. Ok de wisselwerking met lkale verheden, Franstalige partners en andere sectren (jeugd, welzijn, etnisch-culturele verenigingen ), - die werkzekenden en jngeren f (jng)vlwassenen met interesse in een Nederlandstalig leer- en berepstraject bereiken - wrdt verder ntwikkeld. Resultaten en indicatren Operatinele delstelling 1: versterken van partnerschappen tussen nderwijs, pleiding en arbeidsmarkt - Tracé Brussel realiseert de pstart van een Brusselse leerwinkel, cnfrm de cnceptnta die wrdt tegevegd als bijlage bij de vereenkmst. De leerwinkel heeft als del Brusselse jngeren en (jng)vlwassenen die kiezen vr een Nederlandstalig educatief traject te nthalen, te infrmeren en te begeleiden naar een gepaste pleiding, vrming f studie. De leerwinkel: bundelt infrmatie ver alle Nederlandstalige leertrajecten (nderwijs, pleiding en vrming) in Brussel vr (jng)vlwassenen (+15/16 jaar); verstrekt infrmatie, vrlichting en advies ver de verschillende leermgelijkheden; leidt de klanten met interesse in een Nederlandstalig educatief traject te naar een passend educatief aanbd; biedt leertrajectbegeleiding p maat, aangepast aan beheften en mgelijkheden, individueel en in grep; infrmeert en ndersteunt teleiders binnen andere diensten, k uit andere sectren; stimuleert het leren in het algemeen; realiseert een mdel van samenwerking met de werkwinkel, Jump naar werk en andere prjecten in het kader van een betere aansluiting nderwijs - pleiding - arbeidsmarkt. - Tracé Brussel rganiseert en werkt mee aan initiatieven gericht p de vergang van nderwijs naar de arbeidsmarkt. Het betreft zwel initiatieven gericht p de leerlingen zelf als p de schlteams. Deze initiatieven wrden ntwikkeld in verleg met de nderwijspartners: Tracé Brussel cördineert het prgramma Jump naar werk in samenwerking met derden (VGC, Actiris, de vakbnden, Werkwinkels Brussel, UNIZO, BECI en de CLB s). Het prgramma mvat 3 luiken: vrmingssessies en bedrijfsbezeken die de cmpetenties en de capaciteiten van de schlgaande jngeren verhgen en de tegang van de jngeren tt de arbeidsmarkt vergemakkelijken. Tracé Brussel bereikt 20 nderwijsinstellingen en 426 leerlingen van de derde graad van het Nederlandstalig secundair nderwijs in Brussel, met pririteit vr de laatstejaarsschlieren uit TSO, BSO, KSO en BuSO; acties ter sensibilisering van leerkrachten en nderwijsactren betreffende de actuele arbeidsmarkt m z de verdracht van infrmatie bestemd vr de leerlingen te versterken en de effecten ervan te vergrten; individuele en grepsbegeleiding van schlgaande jngeren m.b.t. studentenjbs en stageplaatsen die de drstrm naar een (eerste) realistische ervaring in een nderneming ndersteunen. Tracé Brussel begeleidt 112 leerlingen (inclusief vierde jaar secundair nderwijs) uit het Nederlandstalig secundair nderwijs in Brussel m.b.t. studentenjbs, waarvan 50% drstrmt naar een studentenjb en biedt ndersteuning aan de schlen en jngeren vr het vinden van de stageplaatsen. Tracé Brussel ntwikkelt en realiseert nieuwe initiatieven in verleg met VGC en nderwijspartners. - Tracé Brussel ndersteunt nieuwe geïntegreerde nderwijs- en pleidingstrajecten, zwel wat betreft het initiëren, de detectie van pprtuniteiten, en de ndersteuning ervan. 2

3 - Tracé Brussel rganiseert het Reginaal Overlegplatfrm Leren en Werken en signaleert specifieke nden en vragen aan de bevegde verheden en initieert cncrete acties die bijdragen tt de samenwerking en de kwaliteit van het aanbd aan jngeren in de Centra Leren en Werken, en de leertijd, en de samenwerkingsmgelijkheden met de aanbieders van berepspleidingen en andere aanbieders met een berepsgericht aanbd vr jngeren en (jng)vlwassenen. - Tracé Brussel ntwikkelt nieuwe initiatieven in samenwerking met de bedrijfswereld ter bevrdering van ndernemerschap van jngeren. - Tracé Brussel ndersteunt nieuwe prjecten vr de bevrdering van de tewerkstelling van jngeren die wrden pgestart in het kader van het Brusselse Jeugdgarantieplan. - Tracé Brussel betrekt Brusselse nderwijsactren in de bestuurs- en verlegrganen, en ratinaliseert de verschillende platfrmen en werkgrepen m.b.t. nderwijs, pleiding en werk. Indicatren: - stand van zaken uitbuw leerwinkel: - pstart leerwinkel, en verzicht gerealiseerde acties/begeleiding, en respectievelijke klanten/infvragen (aantal, prfiel, wervingskanaal, aard van vraag/interesses), de resultaten/teleidingen; - actualisatie van de missie en visie - stand van zaken van uitbuw methdieken en materialen, en mnitringssysteem (afgestemd p de werkwinkel); - vrtgang uitbuw vestiging p het Ruppeplein en in de Astrtren; - stand van zaken cmmunicatieplan leerwinkel, uitbuw partnerschappen, en samenwerkingsmdel; - rapprtage ver de uitvering van het prject Jump naar werk, het bereik van leerlingen en schlen, de sensibiliseringsacties vr leerkrachten en nderwijsactren ver de arbeidsmarkt, het begeleidingsaanbd m.b.t. stageplaatsen en vakantiejbs, en de drstrm van de jngeren naar studentenjbs en/f stageplaatsen; - gerealiseerde ndersteuningsacties vr (nieuwe) geïntegreerde nderwijs- en pleidingstrajecten. - rapprtage ver de cncrete acties die hebben bijgedragen tt de samenwerking en de kwaliteit van het aanbd aan jngeren in de Centra Leren en Werken en in de leertijd; - rapprtage ver de cncrete acties in samenwerking met de bedrijfswereld die hebben bijgedragen tt het ndernemerschap van jngeren; - rapprtage ver de bijdrage aan het Jeugdgarantieplan; - stand van zaken bestuurs- en verlegrganen. Operatinele delstelling 2: prmtie van het Nederlandstalig pleidings-, werkervarings- en inschakelingsaanbd in Brussel en het berepsgericht aanbd van nderwijsaanbieders vr jngeren en (jng)vlwassenen, met pririteit vr de teleiding naar dit aanbd van Brusselse jngeren (15-30 jaar) en kansengrepen met interesse in een Nederlandstalig leer-/berepstraject - Tracé Brussel beheert en actualiseert actief de website Schakels naar werk met daarp het permanent actuele Brussels Nederlandstalige pleidings-, werkervarings- en inschakelingsaanbd en breidt dit uit met het berepsgericht(e) nderwijsaanbd vr (jng)vlwassenen (cfr. delgrep/missie leerwinkel ) en stemt dit af met Onderwijs in Brussel van VGC. Tracé Brussel realiseert een vertaling van deze website naar het Frans en het Engels. - Tracé Brussel maakt een vernieuwde versie van de A4- verzichtsbrchure Schakels naar werk vr werkzekenden, cnsulenten en intermediairen. - Tracé Brussel werkt samen met Maks vzw aan een nieuwe editie van Uw Gids naar Werk en digitaliseert dit tt een interactief platfrm vr jngeren p de bestaande website Schakels 3

4 Naar Werk, waarbij gestreefd wrdt naar meer samenwerking met Nederlandstalige jeugdrganisaties, en dat wrdt afgestemd met het Franstalig platfrm Bruxelles J. - Tracé Brussel rganiseert een zevende editie van de pleidings- en werkervaringsbeurs waarbij rganisaties die begeleiding, riëntatie, werkervaring, berepspleiding en berepsgerichte nderwijstrajecten vr (jng)vlwassenen aanbieden, de kans krijgen hun diensten vr te stellen aan Brusselse werkzekenden. Gekppeld aan dit evenement richt Tracé Brussel een aangepast aanbd in vr prfessinelen die met jngeren werken. - Tracé Brussel zet in p de bekendmaking van het Nederlandstalig aanbd p gemeentelijk niveau en breidt de samenwerking met lkale verheden uit. Tracé Brussel zrgt vr bekendmaking van Nederlandstalige trajecten bij gemeentelijke initiatieven (jb- en pleidingsbeurzen, evenementen gericht p werkzekenden, gemeentelijke events, ); Tracé Brussel legt cntacten met de lkale verheden, bevegd vr tewerkstelling, in alle Brusselse gemeenten. Na gesprekken met de Schepenen van Nederlandstalige Aangelegenheden en de Schepenen van Tewerkstelling wrdt een plan van aanpak pgesteld en uitgeverd; - Tracé Brussel ndersteunt Brusselse inschakelingspartners en andere intermediairen, en rganiseert kennismakingsrndes en infsessies p maat, in functie van de teleiding van kansengrepen en jngeren naar het Brussels Nederlandstalig pleidings-, werkervarings- en inschakelingsaanbd en het berepsgericht aanbd van nderwijsaanbieders: Tracé Brussel rganiseert intrductie- en kennismakingsrndes (interactief aanbd) en infsessies ver het Brussels Nederlandstalig pleidings-, werkervarings- en inschakelingsaanbd en het berepsgericht aanbd van nderwijsaanbieders en maakt het aanbd ruim bekend bij werkgerelateerde partners (bv. gemeenten, OCMW s, Agentschappen Actiris, PWA s, Jbhuizen, ) en niet-werkgerelateerde partners (schlen, brede schlen, nderwijspartners, Time-Out, jeugdwelzijnswerk, integrale jeugdhulpverleners, WMKJ s, etnisch-culturele verenigingen cfr. prject Werk-In-Zicht, gemeenschapscentra, partners in het kader van het Jeugdgarantieplan ); Tracé Brussel verleent hierver k vraaggestuurde ndersteuning aan partners uit het Nederlandstalig werkveld in Brussel die in cntact kmen met werkzekenden en jngeren / (jng)vlwassenen met interesse in een Nederlandstalig leertraject Tracé Brussel vervult - in verleg met het Minderhedenfrum en de federaties en verenigingen van etnisch-culturele verenigingen en - een signaalfunctie ver drempels die wrden ervaren dr jngeren/persnen met een migratie-achtergrnd in hun zektcht naar werk f leertrajecten en zekt mee naar plssingen. Indicatren: - stand van zaken update m.b.t. uitbreiding en vertaling van de website; - actualisatie en herdruk van de verzichtsbrchure; - realisatie van een nieuwe gids en interactief platfrm vr jngeren; - evaluatie van de beurs en prmtie-activiteiten met het verzicht van het aantal deelnemende partners en bezekers/deelnemers; - evaluatie van de samenwerking met lkale verheden en de cncrete acties, deelnemers en resultaten; - evaluatie van de kennismakingsrndes en infsessies in samenwerking met intermediairen/partners p het terrein, en de cncrete acties, deelnemers en resultaten. 4

5 Operatinele delstelling 3: ndersteuning van de kwaliteit van het Brussels Nederlandstalig pleidings-, werkervarings- en inschakelingsaanbd en het berepsgericht aanbd van nderwijsaanbieders vr (jng)vlwassenen. - Tracé Brussel biedt sectrndersteuning, met pririteit vr de sectren zrg, buw en hreca, ter ndersteuning van de kwaliteit van, instrm in en drstrm uit de Nederlandstalige pleidings- en werkervaringsinitiatieven en van nderwijsverstrekkers met een berepsgericht aanbd: Tracé Brussel ndersteunt het aanbd en de activiteiten van de partners (waarnder de berepenreferentiecentra en vzw Huis vr Gezndheid) - gericht naar het Nederlandstalig nderwijs in Brussel. Tracé Brussel versterkt de pleidingskansen van delgrepwerknemers in werkervaringsprjecten (DSP en art. 60) dr het ndersteunen en ntwikkelen van kwalificerende leertrajecten, en nderneemt acties m de drempels naar de Nederlandstalige nderwijs- en pleidingstrajecten te verlagen. - Tracé Brussel zet de drstrmbegeleiding van deelnemers van de pleidings- en werkervaringsprjecten hreca met het g p het verbeteren van de drstrm naar de arbeidsmarkt in de sectr hreca verder tt augustus Tracé Brussel realiseert een verankering van de uitstrmbegeleiding binnen Actiris f de werkwinkels. Indicatren: - evaluatie van de sectrndersteuning, en de gerealiseerde acties en resultaten; - evaluatie van de drstrmbegeleiding: actueel verzicht van de capaciteit van de werkervaringsplaatsen per deelnemende partner: aantal beschikbare plaatsen pleiding en werkervaring vr de delgrep, met vermelding van het statuut, VTE, en gemiddelde duur van het traject; verzicht van de invulling en prfiel van de deelnemers: wnplaats, studieniveau, taal, leeftijd van de deelnemers, en de evlutie van het aandeel bereikte jngeren; registratie van het aantal cntactmmenten / acties met daarin een nderscheid tussen de individuele kennismakingscntacten in functie van de warme verdracht, de persnlijke cntactmmenten vr een individuele begeleiding in functie van het vinden van werk, en de deelname aan de cllectieve acties; rapprtage met kwalitatieve infrmatie ver de aard van de begeleiding en cllectieve acties, met vermelding van de samenwerking die hiervr werd aangegaan met andere diensten; verzicht van de drstrm-/uitstrmresultaten p 6 maand na het beëindigen van het traject: drstrm naar werk, drstrm naar kwalificerende pleiding, kandidaat (tijdelijk) niet f niet meer bemiddelbaar, f (ng) geen drstrmresultaat; evaluatie van de behaalde drstrm/uitstrmresultaten; verankering van de drstrmbegeleiding in Actiris f de werkwinkels; 5

6 Tracé Brussel gebruikt de infrmatiefrmulieren van de VGC m de gevraagde gegevens aan te leveren. Tracé Brussel bezrgt de VGC p 15 nvember 2015 een inhudelijk tussentijds verslag met betrekking tt het werkjaar Dit verslag rapprteert ver het verlp van het initiatief ver de peride 1 januari tt en met 31 ktber 2015 en zal in het bijznder aantnen in welke mate de resultaten, zals deze zullen wrden pgenmen in de glbale vereenkmst, zijn gerealiseerd met de vereiste verantwrding indien deze niet f niet vlledig zijn gerealiseerd, en geeft k verbetervrstellen mee. Gezien m gevegd te wrden bij Cllegebesluit hudende de gedkeuring van de vereenkmst met vzw Tracé Brussel en de tekenning van subsidies nr van De cllegeleden, Bianca DEBAETS Pascal SMET Guy VANHENGEL 6

Het project wisselt de gehanteerde methodieken, expertise en ervaring uit met de andere gemeenschapscentra.

Het project wisselt de gehanteerde methodieken, expertise en ervaring uit met de andere gemeenschapscentra. BIJLAGE Bijlage nr. 1 Fiches Titel prject: Caleidscp Initiatiefnemer: GC De Vaartkapen Prjectmschrijving Caleidscp is een zelfrganisatie die is ingebed in het gemeenschapscentrum. Het draagvlak wrdt gevrmd

Nadere informatie

BIJLAGE. Bijlage nr. 1

BIJLAGE. Bijlage nr. 1 BIJLAGE Bijlage nr. 1 Titel initiatief: Initiatiefnemer: vzw Huis van het Nederlands Brussel (0862.910.119), Philippe de Champagnestraat 23, 1000 Brussel Omschrijving van het initiatief De vzw Huis van

Nadere informatie

BIJLAGE. Bijlage nr. 08/01. Fiches

BIJLAGE. Bijlage nr. 08/01. Fiches BIJLAGE Bijlage nr. 08/01 Fiches Titel initiatief: Vruwenwerking Caleidscp Gemeenschapscentrum De Vaartkapen Prjectmschrijving Caleidscp rganiseert activiteiten vr vruwen. Centraal staat de educatie/emancipatie

Nadere informatie

Implementatie van het nieuw geestelijk gezondheidsbeleid voor kinderen en jongeren

Implementatie van het nieuw geestelijk gezondheidsbeleid voor kinderen en jongeren Implementatie van het nieuw geestelijk gezndheidsbeleid vr kinderen en jngeren Template vr de beschrijving van het netwerk 1. Inleiding Op 30 maart 2015 werd de Gids naar een nieuw geestelijk gezndheidsbeleid

Nadere informatie

Beoogde resultaten in de beheersovereenkomst voor de periode 2012-2016

Beoogde resultaten in de beheersovereenkomst voor de periode 2012-2016 JAARPLAN 2012 Begde resultaten in de beheersvereenkmst vr de peride 2012-2016 De Vlaamse Wetenschappelijke Vereniging vr Jeugdgezndheidszrg (VWVJ) werkt aan de realisatie van de vlgende resultaatgebieden:

Nadere informatie

VACANTVERKLARING : INHOUDELIJKE BIJLAGE EMR PROJECT

VACANTVERKLARING : INHOUDELIJKE BIJLAGE EMR PROJECT POM Limburg DC/D/2011-09 VACANTVERKLARING : INHOUDELIJKE BIJLAGE EMR PROJECT Prjectmanager ACTIE 1: Verdieping partnership: de nulmeting van de Euregi in kaart Om de Eureginale prblematiek van de zrgberepen

Nadere informatie

Intensief voorbereidingsjaar hoger onderwijs voor anderstalige nieuwkomers

Intensief voorbereidingsjaar hoger onderwijs voor anderstalige nieuwkomers Intensief vrbereidingsjaar hger nderwijs vr anderstalige nieuwkmers Prvincieplein 1 Cntact: Functieprfiel: studiecach intensief vrbereidingsjaar hger nderwijs vr anderstalige nieuwkmers Samenvatting L4-Vlwassenennderwijs

Nadere informatie

ONTWIKKELPLAN SAMEN VERANTWOORDELIJK EN BETROKKEN

ONTWIKKELPLAN SAMEN VERANTWOORDELIJK EN BETROKKEN ONTWIKKELPLAN SAMEN VERANTWOORDELIJK EN BETROKKEN INLEIDING Dit dcument vervangt de mnitrprcedure die blmd en de eerder samen hebben pgesteld en die aan elke nieuwe LMD deelnemer 1 van ntwikkelactiviteiten

Nadere informatie

ARBOBELEIDSPLAN. voor de stichting PCBO BAARN SOEST

ARBOBELEIDSPLAN. voor de stichting PCBO BAARN SOEST ARBOBELEIDSPLAN vr de stichting PCBO BAARN SOEST Inhudspgave 1. Uitgangspunten Arbbeleid in essentie Preventieve zrg Arbdienst 2. Organisatie Arbcmmissie Arbcördinatr Bedrijfshulpverlening 3. Risic-inventarisatie

Nadere informatie

FUNCTIEBESCHRIJVING VERTEGENWOORDIGER RETAIL

FUNCTIEBESCHRIJVING VERTEGENWOORDIGER RETAIL 1. Functietitel : FUNCTIEBESCHRIJVING VERTEGENWOORDIGER RETAIL Vertegenwrdiger retail 2. Afdeling in de rganisatie : Sales departement unit retail 3. Psitinering binnen het bedrijf : De vertegenwrdiger

Nadere informatie

W I M D Beleidsplan Versie 1 februari 2013

W I M D Beleidsplan Versie 1 februari 2013 W M I D Beleidsplan Versie 1 februari 2013 Vraf Vr u ligt het beleidsplan van de Stichting Wninitiatief Midden-Delfland (Stichting WIMD). Het plan mvat een verzicht van de delstellingen, activiteiten en

Nadere informatie

Functiebeschrijving: Directeur Communicatie

Functiebeschrijving: Directeur Communicatie Functiebeschrijving: Directeur Cmmunicatie Functiefamilie Lager Kader Vr akkrd Naam leidinggevende Kristien Verbraeken Datum + handtekening Naam functiehuder Datum + Handtekening 1. Cntext van de functie

Nadere informatie

vertegenwoordigd door dhr. Pascal SMET, Collegelid bevoegd voor Cultuur, Jeugd, Sport en Stedelijk beleid

vertegenwoordigd door dhr. Pascal SMET, Collegelid bevoegd voor Cultuur, Jeugd, Sport en Stedelijk beleid BIJLAGE Bijlage nr. 1 Overeenkmst tussen de gevangenis Sint-Gillis, gemeente Sint-Gillis en de Vlaamse Gemeenschapscmmissie ver de biblitheekwerking in de gevangenis van Sint-Gillis Deze vereenkmst wrdt

Nadere informatie

Opleiding en werkervaring aanvullende thuiszorg vzw Aksent

Opleiding en werkervaring aanvullende thuiszorg vzw Aksent BIJLAGE Bijlage nr. 1 Fiches Titel initiatief: Initiatiefnemer: Opleiding en werkervaring aanvullende thuiszorg vzw Aksent Projectomschrijving Het project wordt opgenomen binnen volgende strategische en

Nadere informatie

Voorbereidingsjaar hoger onderwijs voor anderstaligen. Functieprofiel: Leerondersteuner Voorbereidingsjaar Hoger Onderwijs voor Anderstaligen

Voorbereidingsjaar hoger onderwijs voor anderstaligen. Functieprofiel: Leerondersteuner Voorbereidingsjaar Hoger Onderwijs voor Anderstaligen Vrbereidingsjaar hger nderwijs vr anderstaligen Prvincieplein 1 Cntact: Functieprfiel: Leerndersteuner Vrbereidingsjaar Hger Onderwijs vr Anderstaligen Samenvatting Als leerndersteuner begeleid en ndersteun

Nadere informatie

Vooraf. Operationeel programma ESF. 01.01.2014 t/m 31.12.2020

Vooraf. Operationeel programma ESF. 01.01.2014 t/m 31.12.2020 Subsidieregeling ESF 2014-2020 De Subsidieregeling ESF 2014-2020 (ESF) is gericht p de ndersteuning van prjecten p het gebied van actieve inclusie en actief en geznd uder wrden. Algemene infrmatie Aanvraagtermijn:

Nadere informatie

BIJLAGE H- Concrete uitwerking Management SWV PassendWijs bij JAARPLANNING- WERKAGENDA 2014-2015 SWV PASSENDWIJS

BIJLAGE H- Concrete uitwerking Management SWV PassendWijs bij JAARPLANNING- WERKAGENDA 2014-2015 SWV PASSENDWIJS Cncrete uitwerking Management SWV PassendWijs Schljaar 2014-2015 Inleiding: Hiernder vlgt een cncrete uitwerking van het vrstel vr de cördinatie van het SWV PassendWijs in het schljaar 2014-2015. Deze

Nadere informatie

Excellente werving, Excellente studenten. Studentenwerving

Excellente werving, Excellente studenten. Studentenwerving Excellente werving, Excellente studenten Studentenwerving Ondersteuningstraject werving Vraag vanuit de Centres en Centra Gebaseerd p ndersteuningsvraag Individuele benadering, inzichten vr iedereen 2

Nadere informatie

Actieplan leeftijdsbewust personeelsbeleid 2013-2023

Actieplan leeftijdsbewust personeelsbeleid 2013-2023 Nvember 2013 Actieplan leeftijdsbewust persneelsbeleid 2013-2023 Actie 1: Ontwikkelen van een stagebeleid. Stagiaires zijn ptentiële nieuwe cllega s. Een stageperide kunnen we aanzien als een inwerkperide.

Nadere informatie

Functie-eisen coördinatoren

Functie-eisen coördinatoren Functie-eisen cördinatren Psitinering De beide cördinatren hebben de leiding van de rganisatie. De vrijwilligers zijn de spil in de rganisatie. Functieniveau De stichting Hspice Zwlle heeft gekzen vr 2

Nadere informatie

Onderwerp: Realisatie van buitensignalisatie om bezoekers wegwijs te maken en de herkenbaarheid van de Elishoutcampus te verhogen.

Onderwerp: Realisatie van buitensignalisatie om bezoekers wegwijs te maken en de herkenbaarheid van de Elishoutcampus te verhogen. BIJLAGE Bijlage nr. 1 Lastenbek buitensignalisatie Campus Elishut Vlaamse Gemeenschapscmmissie algemene directie Onderwijs en Vrming - Overheidspdracht bij nderhandelingsprcedure znder bekendmaking - BUITENSIGNALISATIE

Nadere informatie

Oproep voor de aanleg van een wervingsreserve van deskundigen voor de lokale overlegplatforms (LOP s)

Oproep voor de aanleg van een wervingsreserve van deskundigen voor de lokale overlegplatforms (LOP s) Oprep vr de aanleg van een wervingsreserve van deskundigen vr de lkale verlegplatfrms (LOP s) Situering In uitvering van artikel IV.3. 3. van het decreet betreffende gelijke nderwijskansen-i dd. 28.06.2002

Nadere informatie

FAQ Innovatieve bedrijfsnetwerken versie 18 november 2015

FAQ Innovatieve bedrijfsnetwerken versie 18 november 2015 FAQ Innvatieve bedrijfsnetwerken versie 18 nvember 2015 Wanneer kan het IBN effectief van start gaan? De steun aan een innvatiecluster kan p zijn vregst starten p de eerste werkdag van de maand die vlgt

Nadere informatie

Zorg voor cultureel erfgoed depotwerking

Zorg voor cultureel erfgoed depotwerking Zrg vr cultureel erfged deptwerking Lkale besturen, erfgedbeheerders en -bewaarders wrden gestimuleerd m p een kwalitatieve, duurzame en dynamische manier rerend en immaterieel erfged te registreren en

Nadere informatie

Programma Welzijn en Zorg. Nieuwe Zorg en Domotica

Programma Welzijn en Zorg. Nieuwe Zorg en Domotica Prgramma Welzijn en Zrg Nieuwe Zrg en Dmtica Aanleiding De mgelijkheden vr het langer zelfstandig thuis blijven wnen, meten wrden verbreed. Technlgische ntwikkelingen die zrg p afstand en het participeren

Nadere informatie

HANDLEIDING: AANVRAAG VOOR EEN SUBSIDIE IN HET ZUIDEN INVULFORMULIER

HANDLEIDING: AANVRAAG VOOR EEN SUBSIDIE IN HET ZUIDEN INVULFORMULIER 1 JUNI 2015 HANDLEIDING: AANVRAAG VOOR EEN SUBSIDIE IN HET ZUIDEN INVULFORMULIER SEYS VEERLE PROVINCIEBESTUUR WEST-VLAANDEREN Hug Verriesstraat 22 8800 ROESELARE Vrwrd Sinds 1971 ndersteunt de prvincie

Nadere informatie

RIZIV: Opleiden van werkzoekenden, die erkend arbeidsongeschikt zijn.

RIZIV: Opleiden van werkzoekenden, die erkend arbeidsongeschikt zijn. RIZIV: Opleiden van werkzekenden, die erkend arbeidsngeschikt zijn. VERSIE 2015 Inhudspgave OOK ERKEND ARBEIDSONGESCHIKTE PERSONEN HEBBEN RECHT OP OPLEIDING...2 Visie...2 Delgrep...2 Partners in het traject...2

Nadere informatie

Oproep erkenning en subsidiëring van groepsgericht aanbod. opvoedingsondersteuning door vrijwilligers

Oproep erkenning en subsidiëring van groepsgericht aanbod. opvoedingsondersteuning door vrijwilligers Oprep erkenning en subsidiëring van grepsgericht aanbd pvedingsndersteuning dr vrijwilligers In het kader van het versterken van aanbd pvedingsndersteuning in de Huizen van het Kind lanceert Kind en Gezin

Nadere informatie

ECTS-fiche. 1. Identificatie. Opleiding. Module. Lestijden 40

ECTS-fiche. 1. Identificatie. Opleiding. Module. Lestijden 40 ECTS-fiche 1. Identificatie Opleiding Ondernemingscmmunicatie Mdule MarketingManagement Cde A2 Lestijden 40 Studiepunten n.v.t. Ingeschatte ttale studiebelasting (in uren) 1 Mgelijkheid tt JA aanvragen

Nadere informatie

Handleiding TechFinder: gebruikers

Handleiding TechFinder: gebruikers Handleiding TechFinder: gebruikers Wetenschap- en techniekaanbd p maat Inhud Wat is TechFinder?... 1 Vr wie?... 1 Registreren... 1 Inlggen... 2 Prduct zeken... 3 Resultaat zekpdracht... 6 Prduct aanvragen...

Nadere informatie

aan carine.callemin@ocmwkortrijk.be of OCMW Kortrijk, t.a.v. Carine Callemin, Budastraat 27 te 8500 Kortrijk

aan carine.callemin@ocmwkortrijk.be of OCMW Kortrijk, t.a.v. Carine Callemin, Budastraat 27 te 8500 Kortrijk SELECTIE ADMINISTRATIEF MEDEWERKER OKTOBER - NOVEMBER 2013 VERLOOP VAN DE SELECTIEPROCEDURE 1. indienen van de kandidaturen tegen uiterlijk 11 ktber 2013 mtivatiebrief uitgebreid CV - afschrift diplma

Nadere informatie

Functiebeschrijving Vaste Instructeur WOBRA

Functiebeschrijving Vaste Instructeur WOBRA Functiebeschrijving Vaste Instructeur WOBRA Del De vzw WOBRA werft een vltijds Instructeur (m/v) aan in cntractueel verband vr nbepaalde duur. De instructeur heeft taken en bevegdheden in: - het vakbekwaam

Nadere informatie

Beleidsplan 2014 tot en met 2016

Beleidsplan 2014 tot en met 2016 Blessed Generatin Nederland Falkejacht 25 9254 EJ Hurdegaryp Beleidsplan 2014 tt en met 2016 Blessed Generatin Nederland (0511) 47 21 37 - www.blessedgeneratin.nl - inf@blessedgeneratin.nl KvK 01100560

Nadere informatie

Functie- en competentieprofiel

Functie- en competentieprofiel GEMEENTE WINGENE Het Gemeentebestuur van Wingene wenst ver te gaan tt het aanwerven van een vltijds Stafmedewerker HRM en Beleid (m/v) in statutair verband. Functie- en cmpetentieprfiel Functie-benaming

Nadere informatie

Onderwerp Vervolg Programma Eigen Kracht - het stimuleren van laagopgeleide vrouwen naar werk

Onderwerp Vervolg Programma Eigen Kracht - het stimuleren van laagopgeleide vrouwen naar werk Cllegevrstel Openbaar Onderwerp Vervlg Prgramma Eigen Kracht - het stimuleren van laagpgeleide vruwen naar werk Prgramma / Prgrammanummer Werk & Inkmen / 1061 BW-nummer Prtefeuillehuder T. Tankir Samenvatting

Nadere informatie

GPS naar werk. Wat is het doel van uw organisatie? - (Huistaak-)begeleiding organiseren voor GOK-leerlingen (en hun ouders) in Zele.

GPS naar werk. Wat is het doel van uw organisatie? - (Huistaak-)begeleiding organiseren voor GOK-leerlingen (en hun ouders) in Zele. GPS naar werk Wat is het del van uw rganisatie? - (Huistaak-)begeleiding rganiseren vr GOK-leerlingen (en hun uders) in Zele. - Overleg tussen lkale initiatieven (van huistaakbegeleiding), het LOP, de

Nadere informatie

Samenvatting Deelprojecten Ouderen Samen

Samenvatting Deelprojecten Ouderen Samen Samenvatting Deelprjecten Ouderen Samen Vughtse Ouderen aan het Wrd In januari 2007 zijn dr het Prject Ouderen Samen vier bijeenkmsten gerganiseerd waarvr alle Vughtse inwners van 55 jaar en uder waren

Nadere informatie

Werken met uitzendkrachten

Werken met uitzendkrachten Uitzendkrachten-Werken met uitzendkrachten-telichting 1/8 Werken met uitzendkrachten Uitzendkrachten zijn werknemers die vallen nder twee srten werkgevers. Enerzijds heeft men de werkgever van de uitzendkracht

Nadere informatie

GENERIEKE FUNCTIEBESCHRIJVING TEAMVERANTWOORDELIJKE

GENERIEKE FUNCTIEBESCHRIJVING TEAMVERANTWOORDELIJKE GENERIEKE FUNCTIEBESCHRIJVING TEAMVERANTWOORDELIJKE Identificatiegegevens Functie: teamverantwrdelijke Niveau/rang: B 4-5 Plaats in het rgangram: departement maatschappelijke dienstverlening/ financiën/persneel/facility/

Nadere informatie

Baan in Beeld. Outplacementprogramma Goud

Baan in Beeld. Outplacementprogramma Goud Baan in Beeld. Outplacementprgramma Gud De utplacementprgramma s van Baan in Beeld zijn bestemd vr medewerkers die een rganisatie gaan verlaten en nieuw werk zeken. Om aan de unieke behefte van uw medewerker

Nadere informatie

ADMINISTRATIEF LOGISTIEK DIENSTHOOFD APOTHEEK

ADMINISTRATIEF LOGISTIEK DIENSTHOOFD APOTHEEK Mariaziekenhuis vzw Maesensveld 1 B-900 Overpelt Tel. + 2 11 826 000 Fax + 2 11 826 001 www.mariaziekenhuis.be inf@mznl.be ADMINISTRATIEF LOGISTIEK DIENSTHOOFD APOTHEEK ZORGONDERSTEUNENDE EENHEDEN Plaats

Nadere informatie

beta brugklas secties 2004 2005 1 Ontwikkeling bètatechniek op het Newmancollege. 1. Inleiding

beta brugklas secties 2004 2005 1 Ontwikkeling bètatechniek op het Newmancollege. 1. Inleiding beta brugklas secties 2004 2005 1 Ontwikkeling bètatechniek p het Newmancllege. 1. Inleiding Het Newmancllege streeft naar een sterke prfilering p het gebied van de bètatechnische vakken. De argumenten

Nadere informatie

ECTS-fiche. Graduaat Maatschappelijk werk Sociaal agogische vaardigheden

ECTS-fiche. Graduaat Maatschappelijk werk Sociaal agogische vaardigheden ECTS-fiche 1. Identificatie Opleiding Mdule Cde Graduaat Maatschappelijk werk Sciaal aggische vaardigheden Bc5 Lestijden 40 Studiepunten Ingeschatte ttale n.v.t. studiebelasting 50 (in uren) 1 Mgelijkheid

Nadere informatie

Arbeidszorg in het meerbanenplan samenvatting september 2006

Arbeidszorg in het meerbanenplan samenvatting september 2006 Arbeidszrg in het meerbanenplan samenvatting september 2006 Leeswijzer: in het eerste deel vind je een algemene samenvatting. In bijlage staan per thema meer details, pmerkingen, aandachtspunten, enz.

Nadere informatie

HOOFD GRONDGEBIEDZAKEN. (A1a A3a) 1.1. Functiebeschrijving

HOOFD GRONDGEBIEDZAKEN. (A1a A3a) 1.1. Functiebeschrijving HOOFD GRONDGEBIEDZAKEN (A1a A3a) 1.1. Functiebeschrijving 1.1.1. Benaming (+ dienst): Hfd Grndgebiedzaken 1.1.2. Plaats in het rganigram: Hij/zij werkt nder het rechtstreeks gezag van de Gemeentesecretaris

Nadere informatie

COÖRDINATOR LEERLINGENVERVOER (V/M)

COÖRDINATOR LEERLINGENVERVOER (V/M) Het departement Onderwijs en Vrming werft aan in cntractueel dienstverband een COÖRDINATOR LEERLINGENVERVOER (V/M) Vlaams ministerie van Onderwijs en Vrming Entiteit Departement Onderwijs en Vrming Afdeling

Nadere informatie

Beleidsplan 2014 Versie Zomer 2014

Beleidsplan 2014 Versie Zomer 2014 Beleidsplan 2014 Versie Zmer 2014 Pagina 1 van 6 Beleidsplan 2014 Supprt t Cnnect Vraf Vr u ligt het beleidsplan van de Stichting SUPPORT TO CONNECT. Het plan mvat een verzicht van de delstellingen, activiteiten

Nadere informatie

Beleidsplan 2012 Versie Februari 2012

Beleidsplan 2012 Versie Februari 2012 Beleidsplan 2012 Versie Februari 2012 Pagina 1 van 5 Beleidsplan 2012 Supprt t Cnnect Vraf Vr u ligt het beleidsplan van de Stichting SUPPORT TO CONNECT. Het plan mvat een verzicht van de delstellingen,

Nadere informatie

Evaluatie passend onderwijs

Evaluatie passend onderwijs Evaluatie passend nderwijs Prgrammering langere termijn 2015-2020 Sjerp van der Pleg Vraf Verzek van OCW m een beleidsgerichte en praktijkgerichte evaluatie Ok ten beheve van mnitring invering en advies

Nadere informatie

Aanbod Diensten Baan in Beeld

Aanbod Diensten Baan in Beeld Aanbd Diensten Baan in Beeld 3751 LM Bunschten inf@baaninbeeld.cm www.baaninbeeld.cm Inhudspgave 1. Over Baan in Beeld p. 3 Wie wij zijn, utplacement en lpbaanadvies, fcus, resultaat en lcatie. 2. Outplacementprgramma

Nadere informatie

Gefaseerde implementatie projectbeheersing methodiek Hogeschool van Utrecht

Gefaseerde implementatie projectbeheersing methodiek Hogeschool van Utrecht Prject Shared Services Gefaseerde implementatie prjectbeheersing methdiek Hgeschl van Utrecht Vervlg van Deelprjectplan Prjectadministraties (januari 2004) Het beheersen van prjectadministraties dr de

Nadere informatie

Klaar voor de toekomst?!

Klaar voor de toekomst?! Klaar vr de tekmst?! Een stevige rganisatie in strmachtige tijden beleidsplan 2013 in aansluiting p het meerjarenbeleidsplan 2011-2012 Beleidsplan 2013 A&O-fnds Waterschappen In aansluiting p het Meerjarenbeleidsplan

Nadere informatie

Implementatie van het nieuw geestelijk gezondheidsbeleid voor kinderen en jongeren

Implementatie van het nieuw geestelijk gezondheidsbeleid voor kinderen en jongeren Implementatie van het nieuw geestelijk gezndheidsbeleid vr kinderen en jngeren Template vr de beschrijving van het prgramma intersectrale cnsult en liaisn 1. Inleiding Op 30 maart 2015 werd de Gids naar

Nadere informatie

1 BEGROTINGSRAADGEVER (M/V)

1 BEGROTINGSRAADGEVER (M/V) Het Departement Financiën en Begrting werft in cntractueel dienstverband aan: 1 BEGROTINGSRAADGEVER (M/V) WIJ ZIJN het Vlaams ministerie Financiën en Begrting, het financiële hart van de Vlaamse verheid.

Nadere informatie

Werkblad ontwikkelwijzer Gouden Standaard

Werkblad ontwikkelwijzer Gouden Standaard Werkblad ntwikkelwijzer Guden Standaard Beeld van de leerling Vraag Opmerkingen/antwrden Actie He brengen wij nze leerlingen in beeld? (met g p telating tt gymnasiumstrm) Op welke manier maken wij ptimaal

Nadere informatie

Leidraad voor het aantonen van de modules als landelijk georganiseerde jeugdvereniging

Leidraad voor het aantonen van de modules als landelijk georganiseerde jeugdvereniging Departement Cultuur, Jeugd, Sprt en Media Afdeling Jeugd Arenbergstraat 9 1000 Brussel subsidiedssierjeugd@cjsm.vlaanderen.be Leidraad vr het aantnen van de mdules als landelijk gerganiseerde jeugdvereniging

Nadere informatie

Zorgroutes interne en externe zorgstructuur in basisscholen Versie oktober 2013

Zorgroutes interne en externe zorgstructuur in basisscholen Versie oktober 2013 Zrgrutes interne en externe zrgstructuur in basisschlen Versie ktber 2013 Inhud 1. Inleiding CJG en zrgrutes gemeenten Westerkwartier 2. Meldcde kindermishandeling en huiselijk geweld 3. Criteria zrgrutes

Nadere informatie

FUNCTIEBESCHRIJVING STAFMEDEWERKER PERSONEELSZAKEN. Niveau. Plaats in het organogram. Hoofddoel van de functie. Resultaatsgebieden B1-B2-B3

FUNCTIEBESCHRIJVING STAFMEDEWERKER PERSONEELSZAKEN. Niveau. Plaats in het organogram. Hoofddoel van de functie. Resultaatsgebieden B1-B2-B3 FUNCTIEBESCHRIJVING STAFMEDEWERKER PERSONEELSZAKEN Niveau B1-B2-B3 Plaats in het rgangram De stafmedewerker persneelszaken rapprteert aan de secretaris en maakt deel uit van het managementteam. Je maakt

Nadere informatie

procesbegeleiders (en beleidsmedewerkers)

procesbegeleiders (en beleidsmedewerkers) prcesbegleiders (en beleidsmedewerkers) prcesbegeleiders (en beleidsmedewerkers) Deze thematische fiche wil inzicht verschaffen in de vereenkmsten en de verschillen van een prcesbegeleider en een beleidsmedewerker

Nadere informatie

OO: De sector van de verwerking van duurzame voeding ontwikkelen

OO: De sector van de verwerking van duurzame voeding ontwikkelen OO: De sectr van de verwerking van duurzame veding ntwikkelen Uitdagingen Op het vlak van milieu - Verwerkte duurzame vedingswaren aanbieden aan verbruikers: het aanbd vergrten m de milieu-impact van het

Nadere informatie

Convenant brancheorganisatie beroepsverenigingen in het kader van: Versterking beroepsvereniging Beroepenregister en Beroepsregistratie

Convenant brancheorganisatie beroepsverenigingen in het kader van: Versterking beroepsvereniging Beroepenregister en Beroepsregistratie Cnvenant brancherganisatie berepsverenigingen in het kader van: Versterking berepsvereniging Berepenregister en Berepsregistratie De ndergetekenden, I. De rganisatie van brancherganisatie MOgrep Jeugdzrg

Nadere informatie

c. Relatiebeheer algemene en éénmalige groepen d. Relatiebeheer maatschappelijke organisaties e. Contacten en samenwerking met bedrijven

c. Relatiebeheer algemene en éénmalige groepen d. Relatiebeheer maatschappelijke organisaties e. Contacten en samenwerking met bedrijven Inhudspgave Inleiding 1. Huidige situatie 2. Delstellingen 2014 2.1 Algemeen Del 2.2 Jaarvisie 3. Actieplan 3.1 Algemeen Del 3.2 Jaarvisie a. Cördinatie b. Relatiebeheer kerken c. Relatiebeheer algemene

Nadere informatie

Boschveld on Tour. Herijking Sociale Visie Boschveld 2015-2019

Boschveld on Tour. Herijking Sociale Visie Boschveld 2015-2019 Bschveld n Tur Herijking Sciale Visie Bschveld 2015-2019 Inleiding Vr u ligt het verslag van de herijking van de sciale visie van Bschveld vr de peride 2015 2019. In 2007 is de sciale visie van Bschveld

Nadere informatie

07 A Rolverdeling arbodienst / Amsterdam Thuiszorg, maart 2003

07 A Rolverdeling arbodienst / Amsterdam Thuiszorg, maart 2003 A(rb) Aktiviteiten Rl Amsterdam Thuiszrg Rl arbdienst K(ritische) P(restatie) I(ndicatren) arbdienst Vertruwenspersn ngewenst gedrag (pesten, discriminatie, agressie, seksuele intimidatie) Het arbeidsmstandigheden

Nadere informatie

SIG Groene ICT & Duurzaamheid jaarverslag 2014 / jaarplan 2015

SIG Groene ICT & Duurzaamheid jaarverslag 2014 / jaarplan 2015 SIG Grene ICT & Duurzaamheid jaarverslag 2014 / jaarplan 2015 Inleiding Hiernder treft u het jaarverslag 2014 en het jaarplan 2015 van de Special Interest Grup Grene ICT & Duurzaamheid aan. Het jaarverslag

Nadere informatie

Jaarplan 2014 STRAATHOEKWERK

Jaarplan 2014 STRAATHOEKWERK BIJLAGE Bijlage nr. 1 Jaarplan 2014 STRAATHOEKWERK JES: Grtstedelijk welzijnsgericht straathekwerk met fcus p jngeren 1. Straathekwerk in het Brussel hfdstedelijk gewest JES straathekwerk richt zich p

Nadere informatie

Actieplan Streekgericht Bibliotheekbeleid (SBB) dienst cultuur 2015

Actieplan Streekgericht Bibliotheekbeleid (SBB) dienst cultuur 2015 Actieplan Streekgericht Biblitheekbeleid (SBB) dienst cultuur 2015 Januari 2015 1 Inhud Inhud... 2 Inleiding... 3 Budget 2015... 4 I. PBS / DIGITALE BIBLIOTHEEK... 5 Actie 1 Aansluiting nieuwe biblitheken...

Nadere informatie

Functiefamilie: Directie

Functiefamilie: Directie Bijlage 3 bij Regeling ntwikkelen, functineren en berdelen (Cmpetenties per functieprfiel) Functiefamilie: Directie Cmpetentie: Netwerken De mate waarin de persn relaties en/f samenwerkingsverbanden binnen

Nadere informatie

VACATURE PROJECTCOÖRDINATOR SPEERPUNT TAAL

VACATURE PROJECTCOÖRDINATOR SPEERPUNT TAAL Persneel 2 juli 2014 POV-140702-DOC-PWE Budewijnlaan 20-21, 1000 Brussel VACATURE PROJECTCOÖRDINATOR SPEERPUNT TAAL Prvinciaal Onderwijs Vlaanderen is de nderwijskepel vr het prvinciaal nderwijs in Vlaanderen.

Nadere informatie

Outplacementprogramma Zilver

Outplacementprogramma Zilver Haarbrug 18, 3751 LM Bunschten inf@baaninbeeld.cm www.baaninbeeld.cm Outplacementprgramma Zilver De utplacementprgramma s van Baan in Beeld zijn bestemd vr medewerkers die een rganisatie gaan verlaten

Nadere informatie

FUNCTIEBESCHRIJVING ADMINISTRATIEF MEDEWERKER backoffice

FUNCTIEBESCHRIJVING ADMINISTRATIEF MEDEWERKER backoffice FUNCTIEBESCHRIJVING ADMINISTRATIEF MEDEWERKER backffice Identificatiegegevens Functie: administratief medewerker Functietitel: administratief medewerker backffice Niveau/rang: administratief medewerker

Nadere informatie

FUNCTIEBESCHRIJVING CENTRUMLEIDER DIENSTENCENTRA EN BUURTCENTRA

FUNCTIEBESCHRIJVING CENTRUMLEIDER DIENSTENCENTRA EN BUURTCENTRA FUNCTIEBESCHRIJVING CENTRUMLEIDER DIENSTENCENTRA EN BUURTCENTRA Identificatiegegevens Functie: centrumleider Niveau/rang: B 1-3 Plaats in het rgangram: departement maatschappelijke dienstverlening Aard

Nadere informatie

NTA 8009:2007. Veiligheidsmanagementsysteem voor ziekenhuizen en instellingen die ziekenhuiszorg verlenen

NTA 8009:2007. Veiligheidsmanagementsysteem voor ziekenhuizen en instellingen die ziekenhuiszorg verlenen NTA 8009:2007 Veiligheidsmanagementsysteem vr ziekenhuizen en instellingen die ziekenhuiszrg verlenen Unifrm en inzichtelijk veiligheidsmanagementsysteem Openheid ver patiëntveiligheid Basis vr interne

Nadere informatie

FUNCTIEBESCHRIJVING ICT Projectleider - Expert

FUNCTIEBESCHRIJVING ICT Projectleider - Expert FUNCTIEBESCHRIJVING ICT Prjectleider - Epert 1. CONTEXT VAN DE FUNCTIE BINNEN DE ORGANISATIE De Vlaamse ICT-vereniging is een ksten- en kennisdelende rganisatie, die strategische ICT-brugfuncties ter beschikking

Nadere informatie

FUNCTIEBESCHRIJVING ONTHAALMEDEWERKER

FUNCTIEBESCHRIJVING ONTHAALMEDEWERKER FUNCTIEBESCHRIJVING ONTHAALMEDEWERKER Identificatiegegevens Functie: administratief medewerker Functietitel: nthaalmedewerker Niveau/rang: administratief medewerker C 1-3 Plaats in het rgangram: de nthaalmedewerkers

Nadere informatie

Cycloon-beleidsplan 2011 2013. Noord Nederland. Drenthe, Friesland, Groningen

Cycloon-beleidsplan 2011 2013. Noord Nederland. Drenthe, Friesland, Groningen Cycln-beleidsplan 2011 2013 Nrd Nederland Drenthe, Friesland, Grningen Auteur: Stuurgrep Cycln Datum: 1 juni 2011 Versie: 0-5 Clfn Titel: Cycln-beleidsplan 2011-2013 Auteur: Stuurgrep Cycln Nrd Nederland

Nadere informatie

OO: het aanbod lokale, seizoen- en bio producten in de distributiesector vergroten

OO: het aanbod lokale, seizoen- en bio producten in de distributiesector vergroten OO: het aanbd lkale, seizen- en bi prducten in de distributiesectr vergrten Onder 'distributiesectr' verstaat men alle handelszaken van het intermediaire aanbd (grthandel) en het eindaanbd (grtdistributie,

Nadere informatie

Visietekst Continuïteitsmanagement Bekrachtigd tijdens Comité art.107 RELING op 13/05/2015

Visietekst Continuïteitsmanagement Bekrachtigd tijdens Comité art.107 RELING op 13/05/2015 Visietekst Cntinuïteitsmanagement Bekrachtigd tijdens Cmité art.107 RELING p 13/05/2015 Van ntslagmanagement naar cntinuïteitsmanagement Ontslagmanagement (OM) werd als methdiek binnen de psychiatrische

Nadere informatie

Handleiding Handleiding Communicatie voor. Promotoren. Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling VLAANDEREN 2014-2020.

Handleiding Handleiding Communicatie voor. Promotoren. Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling VLAANDEREN 2014-2020. Handleiding Handleiding Cmmunicatie vr Prmtren Eurpees Fnds vr Reginale Ontwikkeling VLAANDEREN 2014-2020 1 Eurpese Unie Inhud 1 Inleiding... 1 2 De minimale cmmunicatieverplichtingen... 1 a) Weergave

Nadere informatie

Jaarplan 2015 STRAATHOEKWERK

Jaarplan 2015 STRAATHOEKWERK Bijlage nr. 1 Jaarplan 2015 STRAATHOEKWERK JES: Grtstedelijk welzijnsgericht straathekwerk met fcus p jngeren 1. Straathekwerk in het Brussel hfdstedelijk gewest JES straathekwerk richt zich p Brusselse

Nadere informatie

Projectaanvraag Versterking sociale infrastructuur t.b.v. burgerkracht in Fryslân

Projectaanvraag Versterking sociale infrastructuur t.b.v. burgerkracht in Fryslân 1 Prjectaanvraag Versterking sciale infrastructuur t.b.v. burgerkracht in Fryslân 1. Aanleiding Eind 2012 heeft Prvinciale Staten van de prvincie Fryslân keuzes gemaakt mtrent de 'kerntakendiscussie'.

Nadere informatie

V-ICT-OR begeleidt besturen in hun informatiehuishouding voor optimaal verloop van samenvoeging gemeente en OCMW

V-ICT-OR begeleidt besturen in hun informatiehuishouding voor optimaal verloop van samenvoeging gemeente en OCMW V-ICT-OR begeleidt besturen in hun infrmatiehuishuding vr ptimaal verlp van samenveging gemeente en OCMW De infrmatica in steden en gemeenten greide sinds de jaren 80 rganisch. Dat stapje bij stapje greien

Nadere informatie

INTERNATIONALE SAMENWERKING AANVRAAGFORMULIER Infotoelagen voor sensibiliserende en educatieve activiteiten

INTERNATIONALE SAMENWERKING AANVRAAGFORMULIER Infotoelagen voor sensibiliserende en educatieve activiteiten INTERNATIONALE SAMENWERKING AANVRAAGFORMULIER Inftelagen vr sensibiliserende en educatieve activiteiten Stad Aalst wenst niet enkel prjecten in andere landen te steunen, maar wil k de Aalstenaars warm

Nadere informatie

DE INDIVIDUELE BEROEPSOPLEIDING IN ENKELE ANTWOORDEN

DE INDIVIDUELE BEROEPSOPLEIDING IN ENKELE ANTWOORDEN DE INDIVIDUELE BEROEPSOPLEIDING IN ENKELE ANTWOORDEN Auteurs: Ingrid Martens: Expert IBO - VDAB Kris Deckers: Expert Methdieken en Instrumenten - VDAB Ellen Freyman: Juridisch adviseur - SD Wrx 1 intrductietekst

Nadere informatie

ICT IN HET BASISONDERWIJS?

ICT IN HET BASISONDERWIJS? OVERZICHT SESSIE DATAGEBRUIK BIJ HET VORMGEVEN VAN SCHOOLSPECIFIEK ICT-BELEID ICT in het nderwijs ICT-eindtermen 22 NOVEMBER 2012 Dr. Ruben Vanderlinde Vakgrep Onderwijskunde Meer inf: Ruben.Vanderlinde@UGent.

Nadere informatie

Geschoold arbeider / Erfgoedbewaker (m/v) Raversyde

Geschoold arbeider / Erfgoedbewaker (m/v) Raversyde Niveau D Functiebeschrijving Geschld arbeider / Erfgedbewaker (m/v) Raversyde I. Functiebenaming Geschld arbeider erfgedbewaker Functiefamilie 11 : tezichtsfuncties II. Plaats in de rganisatie Je wrdt

Nadere informatie

Solliciteren Voor humane wetenschappen. Solliciteerweek 2 april 2014 Annelies Somers Karel Joos Dienst Studieadvies

Solliciteren Voor humane wetenschappen. Solliciteerweek 2 april 2014 Annelies Somers Karel Joos Dienst Studieadvies Slliciteren Vr humane wetenschappen Slliciteerweek 2 april 2014 Annelies Smers Karel Js Dienst Studieadvies Overzicht Vacatures Bevraag jezelf CV Brief Interview Andere Inleiding Inleiding : enkele bedenkingen

Nadere informatie

Solliciteren kan je leren. Solliciteerweek 27 april 2015 Greet Van de Vyver Dienst Studieadvies

Solliciteren kan je leren. Solliciteerweek 27 april 2015 Greet Van de Vyver Dienst Studieadvies Slliciteren kan je leren Slliciteerweek 27 april 2015 Greet Van de Vyver Dienst Studieadvies Overzicht Vacatures Bevraag jezelf CV Brief Interview Andere Inleiding Inleiding : enkele bedenkingen Stel :

Nadere informatie

Samenvattend rapport Operationeel Leidinggevenden

Samenvattend rapport Operationeel Leidinggevenden Samenvattend rapprt Operatineel Leidinggevenden Organisatie: Bevragingsperide: Rapprtdatum: ttaal 25/11/2014-24/12/2014 27/01/2015 He situeert u dit rapprt? Dit rapprt bevat het glbale verzicht van de

Nadere informatie

PROJECT JONGEREN MET ASS EN TEWERKSTELLING. Algemene informatie project autisme en tewerkstelling Algemene informatie.

PROJECT JONGEREN MET ASS EN TEWERKSTELLING. Algemene informatie project autisme en tewerkstelling Algemene informatie. PROJECT JONGEREN MET ASS EN TEWERKSTELLING Algemene infrmatie prject autisme en tewerkstelling Algemene infrmatie Het prject 'autisme en tewerkstelling' wrdt dr de 3 nderwijskepels van Vlaanderen uitgeverd.

Nadere informatie

Sociaal akkoord arbeidsmarkt Zorg en Welzijn Stedendriehoek en Noord-Veluwe

Sociaal akkoord arbeidsmarkt Zorg en Welzijn Stedendriehoek en Noord-Veluwe Sciaal akkrd arbeidsmarkt Zrg en Welzijn Stedendriehek en Nrd-Veluwe De aanleiding tt het vrmen van een sciaal akkrd In 2013 waren ruim 57860 (brn: WGV Zrg en Welzijn) inwners in de regi s Stedendriehek

Nadere informatie

ECTS-fiche. Opleiding. Maatschappelijk werker als beroep. Lestijden. Ingeschatte totale studiebelasting (in uren) 1 Mogelijkheid tot

ECTS-fiche. Opleiding. Maatschappelijk werker als beroep. Lestijden. Ingeschatte totale studiebelasting (in uren) 1 Mogelijkheid tot ECTS-fiche Opzet van de ECTS-fiche is m een uitgebreid verzicht te krijgen van de invulling en pbuw van de mdule. Er bestaat slechts één ECTS-fiche vr elke mdule. 1. Identificatie Opleiding Mdule Cde Lestijden

Nadere informatie

AGE Algemene Vergadering 2013 Declaratie 17 May 2013

AGE Algemene Vergadering 2013 Declaratie 17 May 2013 AGE Algemene Vergadering 2013 Declaratie 17 May 2013 De Eurpese Unie is p een cruciaal mment gekmen en nderzekt de hervrming van haar visie en haar bij vrrang belangrijkste dmeinen, in het licht van de

Nadere informatie

van gebruikers, en het toekennen van lees- en schrijfrechten (zie hiervoor http://www.grensregio.eu/project-indienen/ ).

van gebruikers, en het toekennen van lees- en schrijfrechten (zie hiervoor http://www.grensregio.eu/project-indienen/ ). LEIDRAAD AANMELDING Bij het aanmaken van een prjectaanmelding in het digitale e-lket kunnen er verschillende vragen bij u pkmen, zals: He lang mag een tekst zijn? Welk detailniveau wrdt er gevraagd? Waar

Nadere informatie

juli nieuwe hoofdstuk 3 CAR: Selecteren en aanleveren relevante lokale regelingen beloningsbeleid

juli nieuwe hoofdstuk 3 CAR: Selecteren en aanleveren relevante lokale regelingen beloningsbeleid Het sprbekje geeft inzicht in de activiteiten vr een zrgvuldige vergang nder vermelding van de peride waarin die stappen meten zijn gezet. Per activiteit is aangegeven wat wij hierin vr u kunnen betekenen.

Nadere informatie

Leerreglement voor de opleiding van jongeren met een b eroepsinlevingsovereenkomst bij werkgevers die vallen onder PC 200

Leerreglement voor de opleiding van jongeren met een b eroepsinlevingsovereenkomst bij werkgevers die vallen onder PC 200 Leerreglement vr de pleiding van jngeren met een b erepsinlevingsvereenkmst bij werkgevers die vallen nder PC 200 Beschrijving van de sectr APCB 200 Bedienden Mgelijke pleidingen en duur Bijzndere erkenningsregels

Nadere informatie

Implementatie Taakherschikking

Implementatie Taakherschikking Werkfrmulier Implementatie Taakherschikking Verpleegkundig Specialist Dit frmulier is pgesteld dr de Werkgrep Taakherschikking van de Federatie Medisch Specialisten en wrdt ndersteund dr de V&VN Verpleegkundig

Nadere informatie

FUNCTIEBESCHRIJVING ICT Architect - Expert

FUNCTIEBESCHRIJVING ICT Architect - Expert FUNCTIEBESCHRIJVING ICT Architect - Epert 1. CONTEXT VAN DE FUNCTIE BINNEN DE ORGANISATIE De Vlaamse ICT-vereniging is een ksten- en kennisdelende rganisatie, die strategische ICT-brugfuncties ter beschikking

Nadere informatie

Competentieprofiel hoofdbegeleid(st)er dagcentrum

Competentieprofiel hoofdbegeleid(st)er dagcentrum Cmpetentieprfiel hfdbegeleid(st)er dagcentrum 1. Hfddel en plaats van de functie Onder supervisie van de cördinatie/directie van het dagcentrum de dagelijkse dienstverlening naar nze gebruiker(s) binnen

Nadere informatie

Subsidieregeling economie en innovatie Noord-Brabant - provincie Noord-Brabant -

Subsidieregeling economie en innovatie Noord-Brabant - provincie Noord-Brabant - Subsidieregeling ecnmie en innvatie Nrd-Brabant - prvincie Nrd-Brabant - Het del van de Subsidieregeling ecnmie en innvatie Nrd-Brabant (ECOINNONB) is het realiseren van een aantal delstellingen uit het

Nadere informatie