Arbeidszorg in het meerbanenplan samenvatting september 2006

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Arbeidszorg in het meerbanenplan samenvatting september 2006"

Transcriptie

1 Arbeidszrg in het meerbanenplan samenvatting september 2006 Leeswijzer: in het eerste deel vind je een algemene samenvatting. In bijlage staan per thema meer details, pmerkingen, aandachtspunten, enz. 1. Algemene inleiding In het kader van het meerbanenplan heeft de Vlaamse verheid 4,4 miljen eur vrijgemaakt vr het creëren van nieuwe plaatsen arbeidszrg (1,7 miljen eur), naast het versterken van de screening van langdurig werklzen (met een niet-arbeidsmarkt gerelateerde prblematiek 1 ) en het aanbieden van activeringstrajecten (samen 2,7 miljen eur). De delgrep die men vr gen heeft wrdt bij het van start gaan van deze nieuwe regelgeving beperkt tt verplicht ingeschreven RVA uitkeringsgerechtigden dit geldt zwel vr de plaatsen arbeidszrg (279 VTE) als vr de screenings- en bservatiestages. Het betreft langdurig werkzekenden met acute f chrnische zware medische, mentale, psychische en/f psychiatrische prblemen, die de afgelpen 2 jaar geen begeleiding f begeleidingsaanbd hebben gekregen. 2. Screening De teleiding naar arbeidszrgplaatsen en/f activeringsstages gebeurt steeds p basis van een gespecialiseerde screening. De screening gebeurt waarschijnlijk dr één van de erkende CGVB s (centra vr gespecialiseerde berepsvrlichting bij berepskeuze). Daarenbven wrden in het kader van de screening bservatiestages vrzien p de werkvler. De screener (bvb CGVB) zal tt een bservatiestage vergaan indien hij p krte termijn geen duidelijk beeld krijgt van de mgelijkheden en beperkingen van de delpersn. Hierin kunnen arbeidszrginitiatieven participeren. Duur bservatiestages: men vrziet waarschijnlijk dat bservatiestages 1 maand duren, waarbij de delpersn maximaal 2 dagdelen (van 4 uur) per week aan arbeidszrg det. Een bservatiestage vrziet in ttaal dus 32 uren per delpersn (dit vrstel is ng NIET definitief) Financiering bservatiestages: de bservatieplaatsen zijn in feite arbeidszrgplaatsen die vrijgehuden wrden vr bservatie. De financiering gebeurt dus via de financiering arbeidszrg, d.w.z. 3,5 eur per gepresteerd/begeleid arbeidszrguur (zie verderp). Startdatum: vanaf 1 nvember Persnen met ernstige medische en/f psychische prblemen, al dan niet gecmbineerd met prblemen van sciale aard.

2 2 3. Activeringstrajecten Wanneer uit de gespecialiseerde screening (zie 2) blijkt dat een persn ng niet klaar is vr arbeidszrg, maar p termijn ten minste het niveau arbeidszrg kan behalen, dan kan hij/zij instappen in een activeringstraject. De delgrep die men vr gen heeft zijn persnen (vrlpig vrstel): - Waarbij de persnlijke zrgvraag acuut f chrnisch-prminent aanwezig is, waardr er ng vlp aan de stabilisatie en cntrle van de zrgprblematiek met gewerkt wrden. - Waarvr een wekelijkse deelname p regelmatige basis van 2 dagdelen per week ng niet mgelijk is. Praktisch gezien staat tijdens een activeringstraject de zrg centraal, maar blijft de link met arbeid gedurende de begeleiding behuden en wrdt deze versterkt p termijn. De delpersn krijgt (minimaal) individuele begeleiding dr een gespecialiseerde dienstverlener. Dit hudt.a. in: Persnsgerichte vrming. Stimuleren van prbleemplssend handelen. Remediëren van de belemmeringen. Daarenbven wrdt de delpersn in de lp van het jaar geleidelijk aan ingeschakeld in arbeidszrg (activeringsstages p de werkvler). Op het einde van het traject begt men dat de delpersn minimaal in arbeidszrg ingeschakeld kan wrden. De begeleiding in een activeringstraject zu maximaal 1 jaar duren, en naderhand geëvalueerd en eventueel verlengd wrden. Vr de begeleiding van persnen in een activeringstraject wil men een berep den p activeringspartnerschappen. Deze wrden als vlgt samengesteld: Arbeidszrgpartner (Met bij indienen dssier een SW zijn die reeds een AZerkenning heeft). Zrgpartner (OCMW; CAW; vrziening vr revalidatie; GGZ; HAN) Trajectbegeleider De partners rganiseren systematisch en frequent (m de 4 tt 6 weken) een cliëntverleg. De werkbegeleiding hudt dan rekening met de zrgvraag van de delpersn. Bedeling is m de zrgnden en de arbeidsmgelijkheden z sterk mgelijk p elkaar af te stemmen. Tel Land Van Waaslaan 2, bus 2

3 3 Financiering: Het activeringspartnerschap krijgt vr de begeleiding van één delpersn 2000 eur. Het partnerschap zet deze middelen z efficiënt mgelijk in met als del het ndersteunen en trajectmatig begeleiden van de delpersn naar arbeidszrg f bezldigde arbeid. De activeringsstages in arbeidszrg wrden waarschijnlijk niet met deze 2000 eur gefinancierd. Er wrden een aantal plaatsen arbeidszrg vrijgehuden vr activeringsstages. Dit zijn maximaal 8 weken van maximaal 20u per week, dus ttaal van 160 uren per delpersn. Dus 560 eur vr de activeringsstage van 1 delpersn. Startdatum: vanaf 1 januari Arbeidszrg Tensltte wrden er in ttaal 273 VTE arbeidszrg gecreëerd (een 800-tal kppen indien 1 VTE plaats arbeidszrg vereenkmt met 2,9 kppen arbeidszrg). Wanneer, na de gespecialiseerde screening blijkt dat een persn het prfiel arbeidszrg heeft, dan wrdt hij f zij drverwezen naar ATB. ATB det dan de teleiding naar arbeidszrg en vlgt het traject verder p. De regelgeving wrdt gezien als een piltprject rnd arbeidszrg. Het prject zal regelmatig geëvalueerd en bijgestuurd wrden. Z wil men p termijn kmen tt een standaarderkenning rnd arbeidszrg, met kwaliteits- en kwantiteitseisen vr arbeidszrginitiatieven. Delgrep: 1) Persnen die, vanuit de gespecialiseerde screening, naar arbeidszrg wrden tegeleid. 2) Persnen in een activeringstraject die geleidelijk aan ingeschakeld wrden in arbeidszrg. 3) Persnen tijdens de screeningsfase, in een bservatieplaats. Ondergrens (vrlpige afbakening met activeringstrajecten): - De medisch, mentale psychische en/f psychiatrische prblematiek is chrnisch, maar latent en gestabiliseerd. - Arbeidszrg p regelmatige basis is mgelijk: minimaal 2 dagdelen van 4 uur per week. Tch kan de arbeidszrgmedewerker af en te (dus niet herhaaldelijk en frequent) en/f vr krte perides (maximaal 2 maanden) uitvallen. - Minimaal rendement aanwezig (ng niet gespecificeerd). Tel Land Van Waaslaan 2, bus 2

4 4 Financieel: men vrziet 50 nieuwe erkenningen van arbeidszrginitiatieven (SW, BW f samenwerkingsverbanden). Aan elke erkenning is een basissubsidie van eur vrzien, bvenp de subsidie van de begeleiding. Daarnaast zijn er twee verschillende financieringsmechanismen vr de begeleiding: VTE arbeidszrg wrden gecreëerd in de sciale werkplaatsen. Hier vlgt men de ude regelgeving: per VTE begeleider wrdt eur vrzien. Men vrziet 20 VTE begeleiders die elk 5 VTE arbeidszrgmedewerkers begeleiden VTE arbeidszrg wrden gecreëerd via piltprjecten, dit wil zeggen: beschutte werkplaatsen f partnerschappen arbeidszrg. In een partnerschap arbeidszrg zit minstens één BW f SW. Daarenbven kunnen k andere arbeidszrginitiatieven lid wrden van z n partnerschap. De financiering van deze arbeidszrgplaatsen verlpt anders. Het arbeidszrginitiatief ntvangt 3,5 eur per gepresteerd/begeleid arbeidszrguur. Wanneer we rekening huden met 30 verlfdagen 2 is dit p jaarbasis 3,5 x 150 (uren per week) x 46 (weken)= eur m één vltijds begeleider te financieren. Van het ttaal aantal plaatsen arbeidszrg zal een percentage vrzien wrden vr bservatieplaatsen en activeringsstages. Deze wrden niet afznderlijk gefinancierd verlfdagen + 10 feestdagen (kerstmis, paasmaandag, enz). Tel Land Van Waaslaan 2, bus 2

5 5 BIJLAGE In deze bijlage staan pmerkingen, aanvullingen f meer details bij het eerste deel van de tekst. 1. Algemene inleiding - aanvullingen - Wat de delgrep betreft: deze wrdt in eerste instantie beperkt tt verplicht ingeschreven RVA uitkeringsgerechtigden. Het kabinet beschuwd deze regelgeving in het kader van het meerbanenplan echter als een experiment f piltprject. Dit wil zeggen dat de regelgeving p krte termijn pgevlgd, geëvalueerd en bijgestuurd kan wrden. Wat betreft de delgrep: indien p termijn blijkt dat de nieuwe plaatsen arbeidszrg en/f de activeringstrajecten niet pgevuld geraken p basis van de screening, dan kan de delgrep pengetrkken wrden naar persnen met een ander uitkeringsstatuut. Meer duidelijkheid hierver na het van start gaan van de regelgeving. - Via dit piltprject wil men p termijn kmen tt een standaarderkenning rnd arbeidszrg. In deze erkenning zal geen nderscheid gemaakt wrden tussen de verschillende uitkeringsstatuten. - Persnen met ernstige psychische en/f medische prblemen. Delgrep met ENKEL sciale prblemen wrden niet pgenmen (medische benadering), bijvrbeeld: Medisch: rugklachten; CVS; ziekte van Crn; MS; NAH; autisme; Psychisch: depressie; angsten; neursen; brderline; psychische afhankelijkheid; verslaving; 2. Screening - aanvullingen - Een verzicht van de erkende CGVB s p: - Men vrziet dat 3000 persnen gescreend zullen wrden, waarvan er 1500 een bservatiestage zullen drlpen alvrens een traject te bepalen. - Mgelijke pistes na de screening: Activeringstraject. Arbeidszrg. traject naar werk in NEC. SB f BW Geen traject, maar geen transmissie vanuit VDAB naar RVA: in eerste instantie krijgen deze mensen een cde vr de statistieken. Tel Land Van Waaslaan 2, bus 2

6 6 3. Activeringstrajecten - aanvullingen - De activeringspartnerschappen dienen vanuit het werkveld gerganiseerd te wrden. Het kabinet werk zal hiervr waarschijnlijk een call verspreiden. Een partnerschap zu p prvinciaal niveau gecördineerd wrden en bestaan uit verschillende deelpartnerschappen in functie van bepaalde prblematieken f methdieken. Bij de verdeling van de middelen zu men rekening huden met de reginale spreiding van (deel-) partnerschappen. Daarnaast is de samenstelling, kwaliteit en expertise van het partnerschap van belang. - Organisatie van het partnerschap: er wrdt een prtcl afgeslten tussen VDAB en de activeringspartnerschappen met afspraken ver: Garantie p zrgbegeleiding. Infrmatie-uitwisseling. Terugverwijzing. Wijze van verleg. - De regie, trajectbepaling en trajectpvlging van de delpersn gebeurt dr de VDAB. De actr werk (het arbeidszrginitiatief) is de brugfiguur tussen VDAB en het activeringspartnerschap. Het arbeidszrginitiatief geeft daarenbven uitvering aan het traject, in samenwerking en verleg met de zrgpartner(s). - Vrbeeld: Case 1: Persn X kampt met een verslaving. X wrdt dr verwezen naar experten in gespecialiseerde arbeidsmatige screening. X kan vr krte bservatie, als deel van de screening, k terecht in een bservatieplaats in het arbeidszrgpartnerschap Uit het screeningsverslag blijkt dat X zelfs geen arbeidszrg aankan, maar mgelijk wel na remediëring van de verslavingsprblematiek. X start een activeringstraject in afwachting van een traject naar werk. Cnsulent kent de samenstelling van het activeringspartnerschap en wijst X te aan meest geschikte deelsamenwerking in functie van verslaving (vb. arbeidszrg in SW - revalidatie De sleutel OCMW f CAW). Het is de actr prfessinele integratie i.c. de SW, die in samenwerking met de zrgpartners uitvering geeft aan het traject. X wrdt in eerste instantie begeleid dr De sleutel en het OCMW. Af en te kan hij k aan de slag in de arbeidszrg in de SW p een activeringsplaats. De arbeidstijd wrdt geleidelijk aan pgebuwd. Dit duurt maximum 1 jaar. Indien daarna geen arbeidszrgprfiel wrdt gehaald, is deze persn niet teleidbaar naar werk. Indien hij wel het arbeidszrgprfiel haalt, kan de begeleiding verder gezet wrden in arbeidszrg. De cntacten met het OCMW en De Sleutel blijven verder lpen. Zdra de persn zijn verslaving nder cntrle heeft, kan deze aan de slag in de sciale werkplaats f kan hij drstrmen naar de reguliere arbeidsmarkt. Tel Land Van Waaslaan 2, bus 2

7 7 - Aanbeveling: de verheid benadrukt sterk de nd aan netwerken en samenwerking, zdat de brug tussen arbeid en zrg ptimaal gebuwd wrdt. Vandaar de vraag naar partnerschappen met vldende verleg tussen de verschillende partners. He deze partnerschappen in de praktijk samengesteld zullen zijn is ng niet eenduidig uitgewerkt. Waarschijnlijk zal hierbij veel vrijheid gelaten wrden aan de partnerschappen die een dssier indienen p de call. De beste dssiers zullen dan weerhuden wrden dr een evaluatiecmmissie. Zaak is dus m een sterk dssier af te leveren. Enkele tips: Vreerst is een reginale spreiding van belang. Men wil dat alle LKC s (Lkaal Klantencentrum van de VDAB) ver een activeringspartnerschap beschikken. Prvinciale cördinatie is hierbij aangewezen, zdat de ingediende dssiers een grtere kans p slagen hebben. Activeringspartnerschappen kunnen best hun sterke punten uitspelen wat betreft de zrgndersteuning die zij kunnen aanbieden. In die zin is specialisatie rnd een f meerdere zrgprblematieken mgelijk. De samenwerking tussen een arbeidszrginitiatief met wrtel in de GGZ, met bijvrbeeld een CGG, beschut wnen, CAD, enz. heeft dan een sterkere kan p slagen. Hetzelfde geldt vr andere prblematieken (gehandicaptensectr (dagcentra, tehuis vr niet werkenden, enz) f sciale prblemen (cmw; CAW; enz). Ideaal zu zijn dat elke regi (elk LKC) één verkepelend partnerschap heeft waarbinnen zich verschillende deelpartnerschappen met cmplementaire specialisaties bevinden. Daarenbven kan de nadruk gelegd wrden p de differentiatie in aanbd (arbeidsmatige activiteiten) binnen een partnerschap. Dit versterkt de mgelijkheid m aan de delgrep arbeid p maat aan te bieden. Wees pr-actief: in feite kunnen de samenwerkingsverbanden en de ndige afspraken hier rnd best (frmeel f infrmeel) reeds gemaakt zijn alvrens je de call ntvangt. Op die manier kan er snel geanticipeerd wrden p de call en kunnen sterke dssiers ingediend wrden. 4. Arbeidszrg - In de praktijk zal een arbeidszrgpartnerschap (waar ten minste 1 SW f BW deel van uitmaakt) k deel uitmaken van een activeringspartnerschap. Het is daarm best m, bij de samenstelling van partnerschappen, deze twee partnerschappen reeds p elkaar af te stemmen. Tel Land Van Waaslaan 2, bus 2

8 8 5. Tussen de regels 1) Piltprject Deze regelgeving wrdt duidelijk gezien als een piltprject f experiment dat met leiden tt een standaarderkenning en regelgeving arbeidszrg. Het experimentele karakter maakt dat vele zaken niet vlledig vastliggen. Er is veel ruimte vr evaluatie en bijsturing na het van start gaan van de regelgeving. Indien de 273 VTE niet pgevuld zuden raken met RVA-uitkeringsgerechtigden (als de vijver leeg is), dan zuden de plaatsen k pengesteld kunnen wrden vr andere uitkeringsstatuten. Hierver zijn echter GEEN garanties. Ondertussen werkt men aan een statuut arbeidszrgmedewerker. Dit statuut blijft niet beperkt tt RVA uitkeringsgerechtigden. 2) Partnerschappen Met de prichting van partnerschappen wil de verheid samenwerking stimuleren en een brug buwen tussen zrg en arbeid. De kans p slagen van een dssier wrdt vergrt indien de arbeidszrgpartnerschappen k deel uitmaken van de activeringspartnerschappen. Bij de verdeling van de middelen en het evalueren van dssiers zal men rekening huden met: - Reginale aanwezigheid van MMPP prblematieken 3 Antwerpen: 30% Vlaams Brabant: 6,5% West-Vlaanderen: 17,5% Ost-Vlaanderen: 25,5% Limburg: 20% - Prvinciale / reginale dekking dr de dssiers. Welke regi s wrden bediend? Met welke LWW/VDAB werkt men samen? Differentiatie in zrgspecialisatie. Differentiatie in arbeidsmatig aanbd. - Indien mgelijk en gewenst is een prvinciale visie/cördinatie een pluspunt vr de dssiers. Naast het indienen van de individuele dssiers kan een prvinciale nta ter aanvulling de slaagkans van dssiers verhgen. SST wil dit prces ndersteunen en vrziet prvinciaal verleg eind september f begin ktber. Meer inf bij de prvinciale steunpunten. 3 Schatting p basis van eerste analyse VDAB Tel Land Van Waaslaan 2, bus 2

Inhoudsopgave. Inleiding...13

Inhoudsopgave. Inleiding...13 Inhudspgave Inleiding 2 1 Over wie gaat het? 5 2 Een nieuwe visie p de jeugdzrg 10 21 Jeugdzrg al langer p plitieke agenda 10 22 Een nieuwe visie 11 3 Een systeembeschrijving van de huidige jeugdzrg13

Nadere informatie

BELEIDSKADER TRAJECTEN JEUGDZORG PLUS. Richtinggevend kader voor periode 2011-2015. Vooraf

BELEIDSKADER TRAJECTEN JEUGDZORG PLUS. Richtinggevend kader voor periode 2011-2015. Vooraf BELEIDSKADER TRAJECTEN JEUGDZORG PLUS. Richtinggevend kader vr peride 2011-2015 Vraf Het vrliggende beleidskader wrdt in de peride tt en met 2015 richtinggevend vr de instellingen Jeugdzrg plus. Uitvering

Nadere informatie

Overlegplatform Sport voor Allen. Uitbouwen van een lokaal Sport voor Allen beleid

Overlegplatform Sport voor Allen. Uitbouwen van een lokaal Sport voor Allen beleid Overlegplatfrm Sprt vr Allen Uitbuwen van een lkaal Sprt vr Allen beleid Synthesenta werkgrep 1 gedgekeurd dr het Overlegplatfrm Sprt vr Allen p19/12/2005 Op het Overlegplatfrm Sprt vr Allen van 16 december

Nadere informatie

Hoofdstuk 5 Werkend Leren: eerst de praktijk, dan kiezen voor een opleiding. Stichting Humanitas zet de deur open.

Hoofdstuk 5 Werkend Leren: eerst de praktijk, dan kiezen voor een opleiding. Stichting Humanitas zet de deur open. Hfdstuk 5 Werkend Leren: eerst de praktijk, dan kiezen vr een pleiding. Stichting Humanitas zet de deur pen. Het kunstje kun je best wel leren, maar de mensen mesten er verder niet bij zijn. Je met leren

Nadere informatie

Roadbook Informatisering Woonzorgcentra

Roadbook Informatisering Woonzorgcentra Klanten & Diensten Onderzek R. Lyln www.s mals.be Radbk Infrmatisering Wnzrgcentra Versie 1.0 Versin Statut Date Auteur(s) Aard van de wijzigingen 1 Eerste versie 19/03/2013 R. Lyln 1.0 Finale versie 03/02/2014

Nadere informatie

FOD Financiën Programma Multi-kanaal Dienstverlening Oplevering werkstroom Mensen Versie 4 Voorgelegd ter validatie aan de stuurgroep van 19/05/2004

FOD Financiën Programma Multi-kanaal Dienstverlening Oplevering werkstroom Mensen Versie 4 Voorgelegd ter validatie aan de stuurgroep van 19/05/2004 FOD Financiën Prgramma Multi-kanaal Dienstverlening Oplevering werkstrm Mensen Versie 4 Vrgelegd ter validatie aan de stuurgrep van 19/05/2004 Vrstudie Prgramma MKDV. Inhud Blz. 1. Inleiding... 4 1.1.

Nadere informatie

Inleiding... 3. Toepasselijke wettelijke bepalingen... 4 Wie is kunstenaar in de ogen van de RVA?... 5

Inleiding... 3. Toepasselijke wettelijke bepalingen... 4 Wie is kunstenaar in de ogen van de RVA?... 5 Werklsheid Juw rechten en plichten Inhud Inleiding... 3 Tepasselijke wettelijke bepalingen... 4 Wie is kunstenaar in de gen van de RVA?... 5 Deel 1 Wanneer heb je recht p een werklsheidsuitkering?... 8

Nadere informatie

SERVICEDOCUMENT BIJ DE LEERPLANNEN OH EN OA DERDE GRAAD BSO

SERVICEDOCUMENT BIJ DE LEERPLANNEN OH EN OA DERDE GRAAD BSO SERVICEDOCUMENT BIJ DE LEERPLANNEN OH EN OA DERDE GRAAD BSO Juni 2014 (D/2014/7841/031 en D/2014/7841/036) Vlaams Verbnd van het Kathliek Secundair Onderwijs Guimardstraat 1, 1040 Brussel Inhud Inleiding

Nadere informatie

Inhoudsopgave schoolplan

Inhoudsopgave schoolplan 1 Inhudspgave schlplan Pagina 1. Inleiding 1.0 Vrwrd 3 1.1 uitgangspunten 5 1.2 De grndslag vr het functineren van de Viersprng 6 1.3 Delen en functies van het plan 1.4 Prcedure pstellen en vaststellen

Nadere informatie

Almeerse kinderen doen het beter!

Almeerse kinderen doen het beter! Almeerse kinderen den het beter! Ouders en schlen werken samen aan ptimale mstandigheden vr hun ntwikkeling Nbdy is perfect, but a team can be René Peeters 1. Inleiding... 2 Veel bereikt... 2 He nu verder...

Nadere informatie

Ouderblik. Vrijwilligers in de ouderwerking verzekeren

Ouderblik. Vrijwilligers in de ouderwerking verzekeren Ouderblik Vrijwilligers in de uderwerking verzekeren Inleiding Ouderparticipatie p schl kan verschillende vrmen aannemen aangepast aan de nden van de schl en de uders: een maandelijks udercafé, kffiechtenden,

Nadere informatie

VOORWOORD. Beste lezer,

VOORWOORD. Beste lezer, VOORWOORD Beste lezer, Vr ju ligt het nieuwe Jeugdbeleidsplan 2011-2013 dat je een verzicht geeft van de vele delstellingen rnd jeugdbeleid die de stad zichzelf stelt en de middelen die wrden ingezet m

Nadere informatie

Projectaanvraag Versterking sociale infrastructuur t.b.v. burgerkracht in Fryslân

Projectaanvraag Versterking sociale infrastructuur t.b.v. burgerkracht in Fryslân 1 Prjectaanvraag Versterking sciale infrastructuur t.b.v. burgerkracht in Fryslân 1. Aanleiding Eind 2012 heeft Prvinciale Staten van de prvincie Fryslân keuzes gemaakt mtrent de 'kerntakendiscussie'.

Nadere informatie

Nota Risicomanagement & Weerstandsvermogen. Gemeente Dordrecht Maart 2013

Nota Risicomanagement & Weerstandsvermogen. Gemeente Dordrecht Maart 2013 Nta Risicmanagement & Weerstandsvermgen Gemeente Drdrecht Maart 2013 Inhudspgave Inleiding en wettelijk kader 3 1 Risicmanagementbeleid 5 1.1 Strategie en risichuding 5 1.2 Scpe en delstellingen van risicmanagement

Nadere informatie

Cottage Industries Grensverleggend ondernemen voor een economische vitaal en leefbaar platteland. Groningen, maart 2012.

Cottage Industries Grensverleggend ondernemen voor een economische vitaal en leefbaar platteland. Groningen, maart 2012. Cttage Industries Grensverleggend ndernemen vr een ecnmische vitaal en leefbaar platteland Grningen, maart 2012 Pagina 1 van 53 Verantwrding Prject Cttage Industries Opdrachtgever Kamer van Kphandel Nrd-Nederland

Nadere informatie

Rapportering van de voordrachten

Rapportering van de voordrachten 1 De farmaceutische zrg in het zrgteam De farmaceutische zrg in het zrgteam Rapprtering van de vrdrachten Les sins pharmaceutiques dans l équipe de sins Studiedag 30/04/2010 Jurnée d étude Netwerk van

Nadere informatie

RAPPORT GEVOELIGHEIDSANALYSE ORTHODONTIEMARKT

RAPPORT GEVOELIGHEIDSANALYSE ORTHODONTIEMARKT RAPPORT GEVOELIGHEIDSANALYSE ORTHODONTIEMARKT AMSTERDAM - HEERLEN 29 OKTOBER 2010 INHOUDSOPGAVE INLEIDING EN ONDERZOEKSVERANTWOORDING 4 INLEIDING 4 ONDERZOEKSOPZET 4 INHOUD VAN HET ONDERZOEK 6 OPBOUW RAPPORTAGE

Nadere informatie

RIGO Research en Advies Woon- werk- en leefomgeving www.rigo.nl Provinciaal beleid transformatie kantoren en Rijksvastgoed

RIGO Research en Advies Woon- werk- en leefomgeving www.rigo.nl Provinciaal beleid transformatie kantoren en Rijksvastgoed RIGO Research en Advies Wn- werk- en leefmgeving www.rig.nl Prvinciaal beleid transfrmatie kantren en Rijksvastged Krte schets van de stand van zaken begin 2014 De verantwrdelijkheid vr de inhud berust

Nadere informatie

Interne Beheersing Verkennend onderzoek in opdracht van het Voorlopig College van hoven en rechtbanken

Interne Beheersing Verkennend onderzoek in opdracht van het Voorlopig College van hoven en rechtbanken Interne Beheersing Verkennend nderzek in pdracht van het Vrlpig Cllege van hven en rechtbanken Patrick Meulepas DECEMBER 2014 1. INLEIDING...3 1.1. CONTEXT...3 1.2. TERMINOLOGIE...4 1.2.1. interne beheersing

Nadere informatie

Sterktes van nu, de kracht van 2015. Sterktes, zwaktes, kansen en bedreigingen voor vrijwillige inzet

Sterktes van nu, de kracht van 2015. Sterktes, zwaktes, kansen en bedreigingen voor vrijwillige inzet Sterktes van nu, de kracht van 2015 Sterktes, zwaktes, kansen en bedreigingen vr vrijwillige inzet MOVISIE Kennis en advies vr maatschappelijke ntwikkeling MOVISIE verzamelt, ntwikkelt en verspreidt kennis

Nadere informatie

REFLECTEREND EN ONDERZOEKEND HANDELEN

REFLECTEREND EN ONDERZOEKEND HANDELEN 1 REFLECTEREND EN ONDERZOEKEND HANDELEN HANDLEIDING Titularis: Prf. dr. Linda Van Ly C- Titularis: Prf. dr. Gustaaf Crnelis Begeleiders: dra. Esther Gudsmit & dra. Eva De Mesmaeker Academiejaar 2014-2015

Nadere informatie

Scheiden. Een lastig proces

Scheiden. Een lastig proces Scheiden. Een lastig prces Deze tekst is pgesteld dr een werkgrep bestaande uit vertegenwrdigers van de advcatuur, de rechtspraak en het ministerie van Veiligheid en Justitie, mei 2011. Inhudspgave pagina

Nadere informatie

VEREISTEN ONDERSTEUNENDE PROCESSEN

VEREISTEN ONDERSTEUNENDE PROCESSEN ICT Cntract 2015 Explitatiegebnden ICT-diensten Vereisten ndersteunende prcessen VEREISTEN ONDERSTEUNENDE PROCESSEN Pagina 1 van 39 Versie: 4 nvember 2013 Inhud ICT Cntract 2015 Explitatiegebnden ICT-diensten

Nadere informatie

HET AUTONOME HUIS VOOR MEER ZELFVOORZIENING

HET AUTONOME HUIS VOOR MEER ZELFVOORZIENING 1 HET AUTONOME HUIS VOOR MEER ZELFVOORZIENING NIEUWSBRIEF NR 12 -- NOV jaargang 2013 De inhud van deze gratis nieuwsbrief mag gebruikt wrden vr publicaties en nderricht, mits brnvermelding en de vermelding

Nadere informatie

Alle betrokken partijen rondom een pleegzorgplaatsing hebben een eigen en een gezamenlijke

Alle betrokken partijen rondom een pleegzorgplaatsing hebben een eigen en een gezamenlijke Hfdstuk 7 l Overige Zaken Alle betrkken partijen rndm een pleegzrgplaatsing hebben een eigen en een gezamenlijke verantwrdelijkheid vr het z ged mgelijk verlpen van de plaatsing. Overleg en afstemming

Nadere informatie

Praktische tips voor de kmo die wil werken aan een genderbewust personeelsbeleid

Praktische tips voor de kmo die wil werken aan een genderbewust personeelsbeleid Praktische tips vr de km die wil werken aan een genderbewust persneelsbeleid blanc Cntactgegevens Kamer van Kphandel Ost-Vlaanderen Anne Knings Prjectcördinatr C-efficiënt tel. 052 33 98 35 anne.knings@kvkv.vka.be

Nadere informatie

CURSUSBOEK VOOR LEERLINGEN

CURSUSBOEK VOOR LEERLINGEN Kieskeurig Een cursus die je helpt bij het kiezen van een vervlgpleiding na de HAVO f het VWO CURSUSBOEK VOOR LEERLINGEN Franca Hiddink Hanzehgeschl Grningen / Lectraat Rehabilitatie Crrespndentie: f.j.m.hiddink@pl.hanze.nl

Nadere informatie

Organisatiecultuurtraject Stichtse Vecht

Organisatiecultuurtraject Stichtse Vecht Organisatie Organisatiecultuurtraject Stichtse Vecht Onderzek naar naar de veranderbereidheid van medewerkers Erasmus Universiteit Rtterdam Afstudeerscriptie Marleen Scherpenzeel Nvember 2011 Organisatiecultuurtraject

Nadere informatie

Conceptnota CDA001212. Vervanging van de bibliotheek- en archiefsoftware

Conceptnota CDA001212. Vervanging van de bibliotheek- en archiefsoftware Cnceptnta CDA001212 Vervanging van de biblitheek- en archiefsftware Layut versie 3.0 Pagina 1 van 33 Inhudspgave 1 Delstelling cnceptnta... 3 1.1 De pdracht... 3 1.2 Digiplis... 3 2 Opdrachtgevend bestuur,

Nadere informatie

c. Relatiebeheer algemene en éénmalige groepen d. Relatiebeheer maatschappelijke organisaties e. Contacten en samenwerking met bedrijven

c. Relatiebeheer algemene en éénmalige groepen d. Relatiebeheer maatschappelijke organisaties e. Contacten en samenwerking met bedrijven Inhudspgave Inleiding 1. Huidige situatie 2. Delstellingen 2014 2.1 Algemeen Del 2.2 Jaarvisie 3. Actieplan 3.1 Algemeen Del 3.2 Jaarvisie a. Cördinatie b. Relatiebeheer kerken c. Relatiebeheer algemene

Nadere informatie