Zorg voor cultureel erfgoed depotwerking

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Zorg voor cultureel erfgoed depotwerking"

Transcriptie

1 Zrg vr cultureel erfged deptwerking Lkale besturen, erfgedbeheerders en -bewaarders wrden gestimuleerd m p een kwalitatieve, duurzame en dynamische manier rerend en immaterieel erfged te registreren en te dcumenteren, te behuden en te beheren. Hierte wrden een team van erfgedcnsulenten en eigen instrumenten ingezet, in afstemming en samenwerking met partners binnen en buiten de erfgedsectr. Erfgedbeleid De dienst cultuur wil cördinatr zijn vr een duurzame ntwikkeling van de mgang met erfged. Een duurzame ntwikkeling hudt in dat er vrzien wrdt in de beheften van huidige generaties znder hierbij de beheften van tekmstige generaties in gevaar te brengen. Een duurzame erfgedzrg betekent k een dynamische mgang met erfged. Erfged is p zich immers een dynamisch begrip en mgaan met erfged betekent keuzes maken. Niet alles zal, kan f met bewaard wrden vr de eeuwigheid. Er met bewust gekzen wrden vr een selectie die recht det aan het erfged van alle leden van de samenleving en die tegelijk ruimte laat vr tekmstige generaties m eigen keuzes te maken. Duurzaam en dynamisch mgaan met erfged betekent penstaan vr en marmen van samenwerking; het wrdt steeds minder een zaak vr individuele instellingen en rganisaties p zichzelf. De prvincie is als intermediair bestuur uitstekend geplaatst m een duurzame en dynamische invulling van de mgang met erfged te stimuleren en te ndersteunen dr een regierl te spelen. De bewustmaking vr een duurzame en dynamische mgang met erfged zal in al haar activiteiten vervat zitten. Cruciaal vr het uitveren van deze taak is het erfgedteam: er wrdt ingezet p een multidisciplinair en deskundig erfgedteam. De ndige middelen wrden vrzien m intern kennis, vaardigheden en attitudes met betrekking tt aspecten van zrg vr erfged te ntwikkelen. Via infrmatieverstrekking, advies en begeleiding reiken de erfgedcnsulenten vervlgens sleutels aan aan de erfgedsectr m te kmen tt cmpetentieverhging en z een duurzame erfgedwerking te stimuleren. Hierbij wrden steeds vr het erfged aangepaste, algemene (internatinale) standaarden en kwaliteitsvlle, dynamische werkvrmen en methden gehanteerd. Cnsulentschap is niet luter een zaak van mensen en hun cmpetenties en kennis; het mvat k werkvrmen en instrumenten, en dus zullen k de ndige financiële werkings- en ndersteuningsmiddelen ingezet wrden. Om het prvinciale erfgedbeleid te kunnen realiseren is netwerking en samenwerking met andere actren uit het erfgedveld ndzakelijk; het versterkt bvendien het draagvlak. Het erfgedteam betrekt de erfgedsectr bij haar werking en buwt een permanente dialg p met de erfgedsectr. De verschillende deelsectren wrden gestimuleerd m hun mening te geven ver de prvinciale erfgedwerking en hun verwachtingen kenbaar te maken. Er wrdt gestreefd naar een evenwicht tussen wat de prvincie kan en wat de sectr wil. De erfgedcnsulenten zullen zich niet alleen met actren uit het brede erfgedveld in een netwerk begeven, maar k met actren uit andere relevante dmeinen in de samenleving zals nderwijs, terisme, leefmilieu en sciaal-cultureel werk. Deptbeleid Velen zijn betrkken bij de zrg vr cultureel erfged: vr musea, heemkringen, erfgedverenigingen, culturele archiefinstellingen en erfgedbiblitheken is dit hun kerntaak, maar er zijn k besturen, rganisaties en particuliere persnen vr wie dit geen kerntaak is. Allen zijn zij delgrep van het prvinciale erfgedbeleid en de dienst cultuur tracht dit brede veld gedurende de beleidsperide evenwichtig te bedienen, rekening hudend met hun specifieke nden. Omdat in de vrige beleidsperide vrnamelijk initiatieven p pten werden gezet vr musea, heemkringen en kerkfabrieken, zal in de kmende beleidsperide meer aandacht besteed wrden aan de ndersteuning van archieven en erfgedbiblitheken. Omwille van de prvinciale taakstelling heeft deptwerking een belangrijk aandeel in het prvinciale beleid rnd de zrg vr cultureel erfged. Het beleid blijft hier echter niet te beperkt: er is immers evenzeer nd aan een gede bewaring van cultureel erfged vóór de schermen en k hierrnd heeft de sectr nd aan advies, begeleiding en ndersteuning. De prblematiek is vaak gelijklpend f zelfs hetzelfde en daarm stemmen de deptcnsulenten en de andere efgedcnsulenten, m.n. de

2 museumcnsulent, hun werking p elkaar af en ijveren zij binnen hun cnsulentschap vr een cherent en integraal verhaal rnd cllectiebeleid en -beheer. Mmenteel zijn er 2 VTE deptcnsulenten actief, ndersteund dr een 1VTE administratief medewerker. Onder vrbehud van extra budgettaire ruimte dr bijkmende aanvullende tewerkstellingssubsidies dr Vlaanderen wrdt in de peride de aanwerving van min. 1 extra VTE deptcnsulent vrzien (vrzien in het persneelsbehefteplan). Binnen erfgedzrg weerklinkt vaak dat meten is weten. Ok in het kader van het prvinciale erfged en m.n. het relatief recente deptbeleid is het belangrijk m de impact te meten en de efficiëntie en effectiviteit te mnitren, het beleid te evalueren en indien ndig bij te sturen. Er zal in de lp van de beleidsperide dan k bekeken wrden he een tussentijdse balans kan pgemaakt wrden, waarbij de wenselijkheid en mgelijkheden tt de pzet van een gemeenschappelijke effectenmeting, eventueel in samenwerking met FARO, interprvinciaal zal afgetetst wrden. Infrmatiebeheer en digitaal erfged Een belangrijke randvrwaarde vr een drdacht cllectiebeleid en adequate zrg vr erfged is ged infrmatiebeheer. Adviesverstrekking, begeleiding, vrming en de pzet van acties rnd registratie en dcumentatie zijn een wezenlijk nderdeel van het prvinciale erfged- en deptbeleid. Erfgedplus.be (een gezamenlijk prject met de prvincie Limburg) is en blijft een belangrijk beleidsinstrument m de prvinciale taak rnd infrmatiebeheer ten vlle p te nemen. Erfgedplus.be zal verder ntwikkeld en ingezet wrden m p een duurzame manier het aanwezige erfged te registreren, dcumenten te delen en dr een tenemende mate van uitwisselbaarheid en interactie de cllectiembiliteit te faciliteren en stimuleren. Er wrden stappen ndernmen m hieraan een e-dept te kppelen vr digital brn erfged, gedigitaliseerd erfged en digitale infrmatie ver erfged. De vernieuwde website is daarnaast een wegwijzer en centraal ntmetingspunt vr al wie erfgedinfrmatie zekt in de prvincies Vlaams-Brabant en Limburg. Vr de afstemming van het reginale beleid, kennisuitwisseling en de pzet van gezamenlijke acties neemt men deel (interprvinciale) verlegstructuren. Acties : Cnsulentschap ntwikkelen, verzamelen en ter beschikking stellen van expertise verlenen van advies, begeleiding en vrming stimuleren samenwerking tussen erfgedactren ndersteunen reginaal relevante prjecten participeren aan interne en externe verlegrganen Erfgedplus.be samenwerking met de prvincie Limburg uitbuw website Erfgedplus.be: verdere cntextualisering van het erfged in de databank. Betrkkenheid met de erfgedbeheerders in de prvincie dr de website te linken met de websites van de aangeslten gemeenten, cllectiebeheerders, parchies f heemkringen. De website wrdt een wegwijzer en centraal ntmetingspunt vr wie erfgedinfrmatie zekt in de prvincies Vlaams-Brabant en Limburg en geeft z het grte publiek een verzicht van en tegang tt verschillende srten erfged (participatie). Erfgedregister: uitbreiding van verdere beheers- en registratiemgelijkheden vr deptwerking dr middel van flexibele rapprtaanmaak vr standplaats- en cnditierapprtage, mgelijkheid m verdere pdelingen binnen een cllectie te maken via deel- en gastcllecties, aanpak serverprblematiek wrden aangepakt. gemiddelde aangrei van 3 aangeslten gemeenten per jaar cnversie van cllecties van.m. Kasteel van Gaasbeek, de Cllegedictaten van de Universiteitsbiblitheek Leuven, de cllectie Erfgedsite Tienen, het Stedelijk Museum Aarscht, het Museum Parkabdij, verderzetting partnerschap met de regi Pajttenland en Zennevallei vr de inver van de databank en het aanleveren van tekst vr de nieuwe website individuele begeleiding ter plekke (pvlging na aansluiting zals kwaliteitscntrles, vrming en ndersteuning erfgedvrijwilligers, jaarlijks weerkerende updates, ), jaarlijkse cntactdagen, verleg met de erfgedcel Leuven en erfgedcel Pajttenland-Zennevallei,

3 registratie-initiatieven van Vlaams-Brabantse erfgedbeheerders en bewaarders (bij vrkeur geïnitieerd en gedragen dr het lkale bestuur) kmen in aanmerking vr een prjectsubsidie ter ntsluiting van erfged Aggregatie- en preservatie-initiatieven vr digitaal cultureel erfged Cördineren en pzetten reginale aggregatie-initiatieven, bij uitstek via Erfgedplus.be. Streven naar technische, inhudelijke, ecnmische, juridische en maatschappelijke duurzaamheid. Op termijn zal deze kwaliteitsvlle pvlging zijn vruchten afwerpen dr de tenemende mate van interperabiliteit, met verdere cllectiembiliteit en gebjectiveerd herplaatsing- en afsttbeleid tt gevlg. inhud aanleveren aan Eurpeana Lcal via Erfgedplus.be. preservatie-initiatieven vr digitaal cultureel erfged: nderzeken f aan de databank Erfgedplus.be een e-dept kan gekppeld wrden. Dankzij dit e-dept zullen de drie vrmen van digitaal erfged maximaal gerdend, duurzaam pgeslagen en geraadpleegd wrden: digital brn erfged, gedigitaliseerd erfged en digitale infrmatie ver erfged. Een nieuwe samenwerkingsvereenkmst tussen KULeuven (LIBIS), de prvincie Vlaams- Brabant en prvincie Limburg zal hiervr nderhandeld en afgeslten wrden. Behud en beheer cultureel erfged Via het erfgedcnsulentschap, Mnumentenwacht Vlaams-Brabant (m.n. interieurwachters) en/f een netwerk van erfgedbeheerders en cultureel erfgedrganisaties wrdt expertise ter beschikking gesteld in verband met het prfessineel bewaren en ntsluiten van erfgedcllecties. Er wrdt hierbij extra aandacht besteed aan de prblematiek van cllectieverwerving en afstting en de nden van de sectr van het archivalisch en biblithecair erfged. De ndersteuning gebeurt dr middel van advies, begeleiding en vrming en men participeert aan de verdere ntwikkeling en uitbuw van een prtaalsite ver deptbeheer in samenwerking tussen de 5 prvincies en de Vlaamse Gemeenschapscmmissie. Om dit alles te realiseren wrdt er deelgenmen aan (interprvinciale) verlegstructuren. Zrg vr erfged vergt.m. specifiek materiaal, daarm vrziet men in lgistieke ndersteuning dr de verdere uitbuw van vr de erfgedsectr relevant materiaal. Daarnaast wrdt er jaarlijks een grepsaankp van verpakkings- en cnserveringsmaterialen gerganiseerd. Acties : Cnsulentschap ntwikkelen, verzamelen en ter beschikking stellen van expertise (eigen f inschakeling netwerk erfgedbeheerders en rganisaties met relevante expertise) verlenen van advies, begeleiding en vrming stimuleren samenwerking tussen erfgedactren ndersteunen reginaal relevante prjecten participeren aan interne en externe verlegrganen extra aandacht vr de prblematiek van cllectieverwerving en afstting extra aandacht vr de nden van de sectr van het archivalisch en biblithecair erfged Lgistieke ndersteuning jaarlijkse grepsaankp van verpakkings- en cnserveringsmaterialen vr alle srten erfgedbeheerders en bewaarders in de prvincie, gekppeld aan gerichte vrmings- en sensibiliseringsacties. Eventueel raamcntracten afsluiten. intern aanbd van kwalitatief, gespecialiseerd en vr de erfgedsectr relevant materiaal. Naar gelang de gebruiksvriendelijkheid en al dan niet vereiste vrkennis het materiaal ter beschikking stellen via de prvinciale uitleendienst f inzetten via het erfgedcnsulentschap. Regelmatig nderhuden, aanvullen en updaten van het materiaal m een kwalitatief aanbd te blijven garanderen. Kppelen aan gerichte vrmings- en sensibiliseringsacties. Financiële ndersteuning erfgeddepts: mdat deptwerking een essentieel nderdeel is van het prvinciale erfgedbeleid wrdt het instrument van investeringssubsidies vr erfgeddepts verder uitgebuwd. Omdat de reële deptnden p lkaal niveau heel acuut zijn en niet pasklaar en/f p krte termijn kunnen beantwrd wrden dr een verdere uitbuw uitbuw van reginale depts, wil de prvincie de

4 investeringsbereidheid van lkale besturen in duurzame erfgedbewaring aanmedigen. Daarm kmen vrtaan niet alleen erfgeddepts met een bvenlkale werking f ptentieel maar k deptinitiatieven van lkale penbare besturen in aanmerking vr een investeringssubsidie. Vrwaarde is wel dat de geplande deptinfrastructuur wrdt pengesteld vr de cllecties van lkale erfgedspelers, hetzij als gezamenlijk, nd- f transitdept. Interprvinciale afstemming en samenwerking: afstemming van het reginale erfged- en deptbeleid, kennisuitwisseling en de pzet van gezamenlijke acties dr deelname aan het museumcnsulentenverleg, het Interprvinciale Deptverleg (IDO) en Interprvinciale Registratieverleg. verder ntwikkelen en uitwisselen van expertise rnd het thema cllectieverwerving en afstting via de Werkgrep Selectie en Waardering, pgestart binnen de scht van het IDO netwerking, expertisentwikkeling en kennisuitwisseling p gebied van deptinfrastructuur via de dr het Agentschap Kunsten en Erfged gecördineerde Kenniscluster Deptinfrastructuur. prtaalsite ver deptbeheer; een financiële en inhudelijke samenwerking tussen de 5 prvincies en de VGC. De prvincie is pdrachtgever en prefinanciert de technische ntwikkeling, vrmgeving, het nderhud, de hsting en de technische ndersteuning van de website. De erfgedcnsulenten leveren mee inhud vr de website. Interprvinciaal een taakafbakening vastleggen met de landelijke expertisecentra en de landelijke rganisaties vr vlkscultuur p het gebied van cnsulentschap Interprvinciaal aftetsen van de mgelijkheden vr meer afstemming en samenwerking rnd de grepsaankpen van bewaar- en cnserveringsmateriaal Interprvinciaal aftetsen van de wenselijkheid en mgelijkheden vr de pzet van een gemeenschappelijke effectenmeting van het geverde deptbeleid in samenwerking met FARO Interprvinciaal aftetsen van de mgelijkheden m p lange termijn te greien naar een gemeenschappelijk beleid en aanpak p het vlak van netwerken van cultureel-erfgeddepts en infrastructurele plssingen vr ndpvang, transitdepts en thematische pslag ver de prvinciegrenzen heen Uitbuw reginale deptinfrastructuur en netwerking Met het g p duurzame bewaring blijven de prvinciale cnsulenten een bemiddelende rl vervullen tussen de vraag naar geschikte deptruimte (gezamenlijk, nd- en transitdept) en het aanbd van beschikbare deptinfrastructuur. Binnen het netwerk van erfgeddepts helpen zij erfgedrganisaties met een deptnd mee zeken naar een aangepaste bewaarplaats, zwel binnen de eigen prvinciale deptinfrastructuur als bij erfgeddepts van derden. Hierte brengt men enerzijds erfgeddepts in kaart (m.n. capaciteit, faciliteiten, criteria, prcedures, ) en investeert men anderzijds in de uitbuw van (eigen) reginale erfgeddepts en een netwerk van erfgeddepts. Interprvinciaal wrden de mgelijkheden afgetetst m p lange termijn te greien naar een gemeenschappelijk beleid en aanpak p het vlak van infrastructurele plssingen vr ndpvang, transitdepts en thematische pslag ver de prvinciegrenzen heen. Acties Uitbuw reginale deptinfrastructuur en werking: samenwerking met de reginale partners (Erfgedsite Tienen, FeliXart Museum en Sprtimnium) inzake deptwerkingwrdt verder geperatinaliseerd, geëvalueerd en waar ndig aangevuld f bijgestuurd. Nieuwe investeringen en partnerschappen met betrekking tt reginale deptinfrastructuur wrden niet uitgeslten, maar telkens zullen baten en ksten en de relevantie vr het prvinciale erfgedbeleid afgewgen wrden. peratinalisering van het prvinciaal archelgisch en nddept p de PIVO-site in Asse. aankp gespecialiseerd cnserveringsmateriaal in functie van reginale deptwerking, vr zwel het prvinciale dept als de partnerinstellingen. Netwerking en samenwerking: platfrm vr kennisuitwisseling rnd deptwerking tussen de belangrijke spelers in het museumveld (reginale partners, M - Museum Leuven, Kasteel van Gaasbeek; ) enerzijds

5 en de sectr van het archivalisch en biblithecair erfged anderzijds. Mdellen ntwikkelen m de expertise en dienstverlening van deze spelers cncreet vr de bredere erfgedsectr in te schakelen lkale besturen en intergemeentelijke samenwerkingsverbanden zveel mgelijk inschakelen binnen een netwerkstructuur p reginaal niveau m te sensibiliseren en infrmeren rnd deptwerking en samen efficiënte deptplssingen te ntwikkelen. Belangrijke aanspreekpunten m de diverse netwerken mee vrm te geven zijn de reginale depts, cllectiebeherende instellingen met een kwaliteitslabel, landelijke expertisecentra, landelijke rganisaties vr vlkscultuur, de cultureel-erfgedcnvenants,. infmmenten ver het prvinciale deptbeleid en/f jaarlijkse verlegplatfrmen vr enerzijds de prfessinele en anderzijds niet-prfessinele erfgedspelers in de prvincie rganiseren samenwerking met Mnumentenwacht Vlaams-Brabant: in eerste instantie met de Mnumentenwachters Interieur p gebied van cnsulentschap en expertise rnd behud en beheer van erfged, maar k met de verige Mnumentenwachters inzake bepaalde buwfysische aspecten van bewaarruimtes Interprvinciaal een taakafbakening en samenwerking vastleggen met de landelijke expertisecentra en de landelijke rganisaties vr vlkscultuur bemiddeling tussen de vraag naar geschikte deptruimte (gezamenlijk, nd- en transitdept) en het aanbd van beschikbare deptinfrastructuur. Binnen het netwerk van erfgeddepts helpen de erfgedcnsulenten erfgedrganisaties met een deptnd mee zeken naar een aangepaste bewaarplaats, zwel binnen de eigen prvinciale deptinfrastructuur als bij erfgeddepts van derden. Interprvinciaal wrden de mgelijkheden afgetetst m p lange termijn te greien naar een gemeenschappelijk beleid en aanpak p het vlak van infrastructurele plssingen vr ndpvang, transitdepts en thematische pslag ver de prvinciegrenzen heen. Ondersteuning van en samenwerking met reginale erfgedzrgers Er wrdt ingestaan vr de reginale indeling en subsidiëring van cllectiebeherende cultureelerfgedrganisaties, in de eerste plaats musea en culturele archiefinstellingen. De reginaal ingedeelde cllectiebeherende cultureel-erfgedrganisaties zijn een priritaire delgrep én bevrrechte partner van de prvincie binnen haar reginale erfgedbeleid. Initiatieven van cultureel-erfgedrganisaties met reginale relevantie wrden (prjectmatig) ndersteund. Naast ndersteuning zal dus k ingezet wrden p expertisedeling met en expertiseversterking met de hierbven vernemde reginale erfgedzrgers. Om elkaars werking en aldus de reginale erfgedwerking te versterken, zullen kennis en expertise via netwerking gebundeld en nderling gedeeld wrden en zullen de inspanningen en instrumenten p elkaar afgestemd wrden. Acties Ondersteuning reginale cllectiebeherende erfgedinstellingen: indelen bij het reginale niveau van Vlaams-Brabantse musea en culturele archiefinstellingen met een kwaliteitslabel en tekennen van een jaarlijkse werkingssubsidie. Onderzeken van de nden en (m.n. budgettaire) mgelijkheden vr erfgedbiblitheken met een kwaliteitslabel expertisedeling met en expertiseversterking van reginale cultureel-erfgedinstellingen via netwerking Ondersteuning cultureel-erfgedrganisaties met reginale relevantie: ndersteuning van initiatieven die bijdragen tt de ntwikkeling van een reginaal beleid en niet in cnflict zijn met een landelijke f lkale taakstelling van de rganisaties. De ndersteuning zal in principe niet structureel zijn, maar prjectmatig en bij vrkeur ressrterend nder bestaande subsidiereglementen. expertisedeling met en expertiseversterking van reginale cultureel-erfgedrganisaties via netwerking

Projectaanvraag Versterking sociale infrastructuur t.b.v. burgerkracht in Fryslân

Projectaanvraag Versterking sociale infrastructuur t.b.v. burgerkracht in Fryslân 1 Prjectaanvraag Versterking sciale infrastructuur t.b.v. burgerkracht in Fryslân 1. Aanleiding Eind 2012 heeft Prvinciale Staten van de prvincie Fryslân keuzes gemaakt mtrent de 'kerntakendiscussie'.

Nadere informatie

Het project wisselt de gehanteerde methodieken, expertise en ervaring uit met de andere gemeenschapscentra.

Het project wisselt de gehanteerde methodieken, expertise en ervaring uit met de andere gemeenschapscentra. BIJLAGE Bijlage nr. 1 Fiches Titel prject: Caleidscp Initiatiefnemer: GC De Vaartkapen Prjectmschrijving Caleidscp is een zelfrganisatie die is ingebed in het gemeenschapscentrum. Het draagvlak wrdt gevrmd

Nadere informatie

Bibliotheek en basisvaardigheden. Handreiking voor een structurele aanpak op lokaal niveau

Bibliotheek en basisvaardigheden. Handreiking voor een structurele aanpak op lokaal niveau Biblitheek en basisvaardigheden Handreiking vr een structurele aanpak p lkaal niveau 1 Inhud Een structurele aanpak van laaggeletterdheid p lkaal niveau 3 1. Draagvlak bij de gemeente 3 2. Draagvlak in

Nadere informatie

Projectplan Peel en MaasNet

Projectplan Peel en MaasNet Prjectplan Peel en MaasNet Prjectnaam : Peel en MaasNet Datum : 4 februari 2014 Opsteller : Stuurgrep Peel en MaasNet 1. Aanleiding In de gemeente Peel en Maas is er sprake van een greiende behefte aan

Nadere informatie

Tracé Brussel beheert de drie werkwinkels in het Brussels hoofdstedelijk gewest. De Brusselse Werkwinkels

Tracé Brussel beheert de drie werkwinkels in het Brussels hoofdstedelijk gewest. De Brusselse Werkwinkels BIJLAGE Bijlage nr. 1 Fiche Titel initiatief: Opdrachten in het kader van het gekruist beleid nderwijs - pleiding - arbeidsmarkt Initiatiefnemer: Tracé Brussel vzw Prjectmschrijving Tracé Brussel beheert

Nadere informatie

Mijn stad, mijn dorp

Mijn stad, mijn dorp Visiedcument Mijn Stad Mijn Drp Mijn stad, mijn drp Visiedcument (Cncept) Auteur : Wendy Oude Nijeweme d Hllsy Dcument : Visiedcument Mijn Stad Mijn Drp Versie 1.0.dc 1 Visiedcument Mijn Stad Mijn Drp

Nadere informatie

Handleiding. Het opstellen van een diaconaal beleidsplan

Handleiding. Het opstellen van een diaconaal beleidsplan Handleiding Het pstellen van een diacnaal beleidsplan Versie 1.0 Generale diacnale cmmissie Datum: augustus 2015 Generale diacnale cmmissie Vendelier 51-D 3905 PC VEENENDAAL Telefn (0318) 505541 Website:

Nadere informatie

Actieplan Streekgericht Bibliotheekbeleid (SBB) dienst cultuur 2015

Actieplan Streekgericht Bibliotheekbeleid (SBB) dienst cultuur 2015 Actieplan Streekgericht Biblitheekbeleid (SBB) dienst cultuur 2015 Januari 2015 1 Inhud Inhud... 2 Inleiding... 3 Budget 2015... 4 I. PBS / DIGITALE BIBLIOTHEEK... 5 Actie 1 Aansluiting nieuwe biblitheken...

Nadere informatie

JAARACTIEPLAN LEERRECHT LIMBURG

JAARACTIEPLAN LEERRECHT LIMBURG 1. ORGANOGRAM: WAT WIE WANNEER & INHOUD Netwerk Leerrecht Limburg Alle betrkken partners en actren in Limburg. Zij nderschrijven de visie van Leerrecht Limburg en zijn betrkken p alle activiteiten rnd

Nadere informatie

van gebruikers, en het toekennen van lees- en schrijfrechten (zie hiervoor http://www.grensregio.eu/project-indienen/ ).

van gebruikers, en het toekennen van lees- en schrijfrechten (zie hiervoor http://www.grensregio.eu/project-indienen/ ). LEIDRAAD AANMELDING Bij het aanmaken van een prjectaanmelding in het digitale e-lket kunnen er verschillende vragen bij u pkmen, zals: He lang mag een tekst zijn? Welk detailniveau wrdt er gevraagd? Waar

Nadere informatie

VACANTVERKLARING : INHOUDELIJKE BIJLAGE EMR PROJECT

VACANTVERKLARING : INHOUDELIJKE BIJLAGE EMR PROJECT POM Limburg DC/D/2011-09 VACANTVERKLARING : INHOUDELIJKE BIJLAGE EMR PROJECT Prjectmanager ACTIE 1: Verdieping partnership: de nulmeting van de Euregi in kaart Om de Eureginale prblematiek van de zrgberepen

Nadere informatie

Gefaseerde implementatie projectbeheersing methodiek Hogeschool van Utrecht

Gefaseerde implementatie projectbeheersing methodiek Hogeschool van Utrecht Prject Shared Services Gefaseerde implementatie prjectbeheersing methdiek Hgeschl van Utrecht Vervlg van Deelprjectplan Prjectadministraties (januari 2004) Het beheersen van prjectadministraties dr de

Nadere informatie

Programma Welzijn en Zorg. Nieuwe Zorg en Domotica

Programma Welzijn en Zorg. Nieuwe Zorg en Domotica Prgramma Welzijn en Zrg Nieuwe Zrg en Dmtica Aanleiding De mgelijkheden vr het langer zelfstandig thuis blijven wnen, meten wrden verbreed. Technlgische ntwikkelingen die zrg p afstand en het participeren

Nadere informatie

FAQ Innovatieve bedrijfsnetwerken versie 18 november 2015

FAQ Innovatieve bedrijfsnetwerken versie 18 november 2015 FAQ Innvatieve bedrijfsnetwerken versie 18 nvember 2015 Wanneer kan het IBN effectief van start gaan? De steun aan een innvatiecluster kan p zijn vregst starten p de eerste werkdag van de maand die vlgt

Nadere informatie

Beoogde resultaten in de beheersovereenkomst voor de periode 2012-2016

Beoogde resultaten in de beheersovereenkomst voor de periode 2012-2016 JAARPLAN 2012 Begde resultaten in de beheersvereenkmst vr de peride 2012-2016 De Vlaamse Wetenschappelijke Vereniging vr Jeugdgezndheidszrg (VWVJ) werkt aan de realisatie van de vlgende resultaatgebieden:

Nadere informatie

Sociaal akkoord arbeidsmarkt Zorg en Welzijn Stedendriehoek en Noord-Veluwe

Sociaal akkoord arbeidsmarkt Zorg en Welzijn Stedendriehoek en Noord-Veluwe Sciaal akkrd arbeidsmarkt Zrg en Welzijn Stedendriehek en Nrd-Veluwe De aanleiding tt het vrmen van een sciaal akkrd In 2013 waren ruim 57860 (brn: WGV Zrg en Welzijn) inwners in de regi s Stedendriehek

Nadere informatie

Kinderopvang met een sociale functie Hoe kun je dit vanuit een centrum voor kinderopvang in de praktijk realiseren?

Kinderopvang met een sociale functie Hoe kun je dit vanuit een centrum voor kinderopvang in de praktijk realiseren? K ind e r p v a n g m e t e e n s c i a l e f u n c t i e Kinderpvang met een sciale functie He kun je dit vanuit een centrum vr kinderpvang in de praktijk realiseren? De sciale functie van kinderpvang

Nadere informatie

Implementatie van het nieuw geestelijk gezondheidsbeleid voor kinderen en jongeren

Implementatie van het nieuw geestelijk gezondheidsbeleid voor kinderen en jongeren Implementatie van het nieuw geestelijk gezndheidsbeleid vr kinderen en jngeren Template vr de beschrijving van het netwerk 1. Inleiding Op 30 maart 2015 werd de Gids naar een nieuw geestelijk gezndheidsbeleid

Nadere informatie

Strategisch project Fortengordels rond Antwerpen

Strategisch project Fortengordels rond Antwerpen Strategisch prject Frtengrdels rnd Antwerpen Vrtgangsrapprt 1 September 2014 maart 2015 Strategisch prject Frtengrdels rnd Antwerpen Vrtgangsrapprt 1 2 Inhud Inhud... 2 1. Inleiding... 3 2. Stand van zaken

Nadere informatie

Functie- en competentieprofiel Deskundige team ontspannen

Functie- en competentieprofiel Deskundige team ontspannen Functie- en cmpetentieprfiel Deskundige team ntspannen 1. Identificatiegegevens Functietitel Afdeling - Dienst Niveau Graad Deskundige Team Ontspannen B B1-B3 2. Psitinering in het rgangram Rapprteert

Nadere informatie

Handleiding Handleiding Communicatie voor. Promotoren. Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling VLAANDEREN 2014-2020.

Handleiding Handleiding Communicatie voor. Promotoren. Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling VLAANDEREN 2014-2020. Handleiding Handleiding Cmmunicatie vr Prmtren Eurpees Fnds vr Reginale Ontwikkeling VLAANDEREN 2014-2020 1 Eurpese Unie Inhud 1 Inleiding... 1 2 De minimale cmmunicatieverplichtingen... 1 a) Weergave

Nadere informatie

Convenant Platform Binnenstad Arnhem - C o n c e p t 23/11/ 15

Convenant Platform Binnenstad Arnhem - C o n c e p t 23/11/ 15 Cnvenant Platfrm Binnenstad Arnhem - C n c e p t 23/11/ 15 De Partijen: OKA CCA KHN-A CNA HORA VECA GWA OndernemersKntakt Arnhem Vereniging City Centrum Arnhem Kninklijke Hreca Nederland, afdeling Arnhem

Nadere informatie

Bij leefbaarheid gaat het er om hoe mensen hun omgeving ervaren en beoordelen.

Bij leefbaarheid gaat het er om hoe mensen hun omgeving ervaren en beoordelen. 1 Leefbaarheid is een belangrijk, z niet hét thema van de laatste jaren. De wnmgeving wrdt vr mensen steeds belangrijker vr de ervaren wn. Ok vanuit het perspectief van sciale chesie, veiligheid en sciaal-ecnmische

Nadere informatie

HANDLEIDING: AANVRAAG VOOR EEN SUBSIDIE IN HET ZUIDEN INVULFORMULIER

HANDLEIDING: AANVRAAG VOOR EEN SUBSIDIE IN HET ZUIDEN INVULFORMULIER 1 JUNI 2015 HANDLEIDING: AANVRAAG VOOR EEN SUBSIDIE IN HET ZUIDEN INVULFORMULIER SEYS VEERLE PROVINCIEBESTUUR WEST-VLAANDEREN Hug Verriesstraat 22 8800 ROESELARE Vrwrd Sinds 1971 ndersteunt de prvincie

Nadere informatie

ALS OUDERS GAAN SCHEIDEN. BILOCATIE ALS KANS? Visie van de vereniging Bemiddeling vzw *

ALS OUDERS GAAN SCHEIDEN. BILOCATIE ALS KANS? Visie van de vereniging Bemiddeling vzw * ALS OUDERS GAAN SCHEIDEN. BILOCATIE ALS KANS? Visie van de vereniging Bemiddeling vzw * Wanneer uders bij een scheiding cnflicten hebben, dan heeft dat vaak grte gevlgen vr de ntwikkeling van de kinderen.

Nadere informatie

Actieplan leeftijdsbewust personeelsbeleid 2013-2023

Actieplan leeftijdsbewust personeelsbeleid 2013-2023 Nvember 2013 Actieplan leeftijdsbewust persneelsbeleid 2013-2023 Actie 1: Ontwikkelen van een stagebeleid. Stagiaires zijn ptentiële nieuwe cllega s. Een stageperide kunnen we aanzien als een inwerkperide.

Nadere informatie

Oproep voor de aanleg van een wervingsreserve van deskundigen voor de lokale overlegplatforms (LOP s)

Oproep voor de aanleg van een wervingsreserve van deskundigen voor de lokale overlegplatforms (LOP s) Oprep vr de aanleg van een wervingsreserve van deskundigen vr de lkale verlegplatfrms (LOP s) Situering In uitvering van artikel IV.3. 3. van het decreet betreffende gelijke nderwijskansen-i dd. 28.06.2002

Nadere informatie

Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE) Winterswijk 2013-2018

Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE) Winterswijk 2013-2018 Vr- en Vregschlse Educatie (VVE) Winterswijk 2013-2018 1. Inleiding Vr- en Vregschlse Educatie, als nderdeel van het bredere beleidsterrein nderwijsachterstandbeleid, wrdt sinds 2002 in Winterswijk vrmgegeven.

Nadere informatie

Functie-eisen coördinatoren

Functie-eisen coördinatoren Functie-eisen cördinatren Psitinering De beide cördinatren hebben de leiding van de rganisatie. De vrijwilligers zijn de spil in de rganisatie. Functieniveau De stichting Hspice Zwlle heeft gekzen vr 2

Nadere informatie

IMPLEMENTATIE WET VERPLICHTE MELDCODE HUISELIJK GEWELD EN KINDERMISHANDELING GEMEENTEN NOORDOOST-BRABANT

IMPLEMENTATIE WET VERPLICHTE MELDCODE HUISELIJK GEWELD EN KINDERMISHANDELING GEMEENTEN NOORDOOST-BRABANT BIJLAGE 1 IMPLEMENTATIE WET VERPLICHTE MELDCODE HUISELIJK GEWELD EN KINDERMISHANDELING GEMEENTEN NOORDOOST-BRABANT 1. Inleiding Op 1 juli 2013 is de Wet verplichte meldcde huiselijk geweld en kindermishandeling

Nadere informatie

OPROEP EXPERTISENETWERKEN CULTUUREDUCATIE (ENCE)

OPROEP EXPERTISENETWERKEN CULTUUREDUCATIE (ENCE) OPROEP EXPERTISENETWERKEN CULTUUREDUCATIE (ENCE) Om de wederzijdse samenwerking tussen reginale partners in de drie sectren cultuur, jeugd en nderwijs te stimuleren lanceren Jke Schauvliege, Vlaams minister

Nadere informatie

BIJLAGE. Bijlage nr. 1

BIJLAGE. Bijlage nr. 1 BIJLAGE Bijlage nr. 1 Titel initiatief: Initiatiefnemer: vzw Huis van het Nederlands Brussel (0862.910.119), Philippe de Champagnestraat 23, 1000 Brussel Omschrijving van het initiatief De vzw Huis van

Nadere informatie

Ondersteuning gericht op kwaliteit van leven en maatschappelijke participatie van personen met een beperking. Een wetenschappelijke stand van zaken.

Ondersteuning gericht op kwaliteit van leven en maatschappelijke participatie van personen met een beperking. Een wetenschappelijke stand van zaken. Ondersteuning gericht p kwaliteit van leven en maatschappelijke participatie van persnen met een beperking. Een wetenschappelijke stand van zaken. Bea Maes KU Leuven Een veld in beweging Vlwaardig burgerschap

Nadere informatie

Visietekst Continuïteitsmanagement Bekrachtigd tijdens Comité art.107 RELING op 13/05/2015

Visietekst Continuïteitsmanagement Bekrachtigd tijdens Comité art.107 RELING op 13/05/2015 Visietekst Cntinuïteitsmanagement Bekrachtigd tijdens Cmité art.107 RELING p 13/05/2015 Van ntslagmanagement naar cntinuïteitsmanagement Ontslagmanagement (OM) werd als methdiek binnen de psychiatrische

Nadere informatie

Reglement betreffende een Provinciale herkenbaarheid bij elke vorm van provinciale subsidie.

Reglement betreffende een Provinciale herkenbaarheid bij elke vorm van provinciale subsidie. Reglement betreffende een Prvinciale herkenbaarheid bij elke vrm van prvinciale subsidie. DE PROVINCIERAAD VAN WEST - VLAANDEREN, Overwegende dat het belang van de prvinciale herkenbaarheid, naar aanleiding

Nadere informatie

Participatie van het Publiek

Participatie van het Publiek Participatie van het Publiek KU Leuven Prf. Dr. Frankie Schram Frankie.schram@sc.kuleuven.be Ideeën Cmmissie Versnelling Maatschappelijk Belangrijke Investeringsprjecten (Cmmissie Sauwens) Te ruime inspraak-

Nadere informatie

Cycloon-beleidsplan 2011 2013. Noord Nederland. Drenthe, Friesland, Groningen

Cycloon-beleidsplan 2011 2013. Noord Nederland. Drenthe, Friesland, Groningen Cycln-beleidsplan 2011 2013 Nrd Nederland Drenthe, Friesland, Grningen Auteur: Stuurgrep Cycln Datum: 1 juni 2011 Versie: 0-5 Clfn Titel: Cycln-beleidsplan 2011-2013 Auteur: Stuurgrep Cycln Nrd Nederland

Nadere informatie

PWO-oproep 2014-2015 Personeelsmededeling

PWO-oproep 2014-2015 Personeelsmededeling PWO-prep 2014-2015 Persneelsmededeling 20 januari 2014 Persneelsmededeling PWO-prep (Prjectmatig Wetenschappelijk Onderzek) 2014-2015 1. Inleiding en cntext Het prfessineel hger nderwijs in Vlaanderen

Nadere informatie

Eindtekst goedgekeurd door de Raad van Beheer van 11 september 2007

Eindtekst goedgekeurd door de Raad van Beheer van 11 september 2007 Vereniging van OCMW s - Kerkstraat 1, 3910 Neerpelt T 011/80 16 67 - F 011/80 18 29 - E inf@welzijnsregi.be Missie en Visie Welzijnsregi Nrd-Limburg Eindtekst gedgekeurd dr de Raad van Beheer van 11 september

Nadere informatie

Handleiding TechFinder: gebruikers

Handleiding TechFinder: gebruikers Handleiding TechFinder: gebruikers Wetenschap- en techniekaanbd p maat Inhud Wat is TechFinder?... 1 Vr wie?... 1 Registreren... 1 Inlggen... 2 Prduct zeken... 3 Resultaat zekpdracht... 6 Prduct aanvragen...

Nadere informatie

Mobiliteitsexpert. Functiebeschrijving: Functiegegevens. Doel van de functie. Verantwoordelijkheden. Team Planning en Openbaar Domein

Mobiliteitsexpert. Functiebeschrijving: Functiegegevens. Doel van de functie. Verantwoordelijkheden. Team Planning en Openbaar Domein Functiebeschrijving: Mbiliteitsexpert Functiegegevens Functiebenaming: Team: Lnschaal: Mbiliteitsexpert Team Planning en Openbaar Dmein A1a-A3a Del van de functie Als mbiliteitsexpert sta je mee in vr

Nadere informatie

Werkblad ontwikkelwijzer Gouden Standaard

Werkblad ontwikkelwijzer Gouden Standaard Werkblad ntwikkelwijzer Guden Standaard Beeld van de leerling Vraag Opmerkingen/antwrden Actie He brengen wij nze leerlingen in beeld? (met g p telating tt gymnasiumstrm) Op welke manier maken wij ptimaal

Nadere informatie

Bijlage 4. Toetsingskader ontwerp levensloopbestendig Zeist-Oost

Bijlage 4. Toetsingskader ontwerp levensloopbestendig Zeist-Oost Bijlage 4 Tetsingskader ntwerp levenslpbestendig Zeist-Ost 1. Opzet Het tetsingskader Levenslpbestendig Zeist-Ost bestaat uit een aantel nderdelen. Een algemeen deel gaat ver de levenslpbestendige wijk:

Nadere informatie

Beleidsregels voorziening jobcoaching Participatiewet 2015

Beleidsregels voorziening jobcoaching Participatiewet 2015 Beleidsregels vrziening jbcaching Participatiewet 2015 1-7-2015 Jbcaching Reginale beleidsregels jbcaching Participatiewet regi Achterhek Inleiding Jbcaching gaat ver het ndersteunen van mensen bij het

Nadere informatie

Haren mei Initiatiefvoorstel Sociaal Platform. Initiatiefvoorstel. Sociaal Platform in de gemeente Haren. Haren, 27 mei 2015 AAN DE RAAD

Haren mei Initiatiefvoorstel Sociaal Platform. Initiatiefvoorstel. Sociaal Platform in de gemeente Haren. Haren, 27 mei 2015 AAN DE RAAD Haren mei 2015 Initiatiefvrstel Sciaal Platfrm Initiatiefvrstel Onderwerp: Sciaal Platfrm in de gemeente Haren Haren, 27 mei 2015 AAN DE RAAD 1. Samenvatting Dit vrstel is een pleidi vr het pzetten van

Nadere informatie

Resultaten De te bereiken resultaten m.b.t. de periode januari december 2013 kunnen als volgt worden omschreven:

Resultaten De te bereiken resultaten m.b.t. de periode januari december 2013 kunnen als volgt worden omschreven: BIJLAGE Bijlage nr. 1 Fiche Titel initiatief: Initiatiefnemer: vzw Huis van het Nederlands Brussel Prjectmschrijving De vzw Huis van het Nederlands Brussel levert een bijdrage aan de realisatie van de

Nadere informatie

AGENDAPUNT voor burgemeester en wethouders

AGENDAPUNT voor burgemeester en wethouders AGENDAPUNT vr burgemeester en wethuders Nummer: Datum vergadering: 22-09-2009 Onderwerp: Herijking museumbeleid Steenwijkerland Cnceptbesluit: Opdracht geven vr de ntwikkeling van een nieuwe inhudelijke

Nadere informatie

OVER-gemeenten Afdeling Beleid en regie M. ten Brink Juni 2012 CULTUURNOTA GEMEENTE WORMERLAND 2013-2016

OVER-gemeenten Afdeling Beleid en regie M. ten Brink Juni 2012 CULTUURNOTA GEMEENTE WORMERLAND 2013-2016 OVER-gemeenten Afdeling Beleid en regie M. ten Brink Juni 2012 CULTUURNOTA GEMEENTE WORMERLAND 2013-2016 INHOUDSOPGAVE Inhudspgave...pag. 1 1. Inleiding...pag. 2 1.1 Kernachtig cultuurbeleid.pag. 2 1.2

Nadere informatie

Beleidsplan Stichting Gevangenenzorg Albanië

Beleidsplan Stichting Gevangenenzorg Albanië Stichting Gevangenenzrg Albanië Stichting Gevangenenzrg Albanië Inhudspgave Intrductie... 3 Missie en visie... 4 Strategische delstellingen... 5 Fndswerving... 7 Financieel beleid... 8 Stichting Gevangenenzrg

Nadere informatie

KENNISBANK - PROJECTPLANNEN

KENNISBANK - PROJECTPLANNEN KENNISBANK - PROJECTPLANNEN BIJEENKOMST OPEN CLUB STICHTING MEER DAN VOETBAL Samenvatting De afgelpen jaren rganiseerde Meer dan Vetbal samen met een BVO en de KNVB diverse Open Club-bijeenkmsten. Del

Nadere informatie

AGE Algemene Vergadering 2013 Declaratie 17 May 2013

AGE Algemene Vergadering 2013 Declaratie 17 May 2013 AGE Algemene Vergadering 2013 Declaratie 17 May 2013 De Eurpese Unie is p een cruciaal mment gekmen en nderzekt de hervrming van haar visie en haar bij vrrang belangrijkste dmeinen, in het licht van de

Nadere informatie

Training Werken aan Welbevinden. Opleidingscurriculum. Facit, Velsen-Noord Februari 2011

Training Werken aan Welbevinden. Opleidingscurriculum. Facit, Velsen-Noord Februari 2011 Training Werken aan Welbevinden Opleidingscurriculum Facit, Velsen-Nrd Februari 2011 Inhudspgave Inleiding 3 1. Algemene beschrijving van de pleiding 4 1.1 Delgrep 4 1.2 Kwalificaties 4 1.3 Uitgangspunten

Nadere informatie

vertegenwoordigd door dhr. Pascal SMET, Collegelid bevoegd voor Cultuur, Jeugd, Sport en Stedelijk beleid

vertegenwoordigd door dhr. Pascal SMET, Collegelid bevoegd voor Cultuur, Jeugd, Sport en Stedelijk beleid BIJLAGE Bijlage nr. 1 Overeenkmst tussen de gevangenis Sint-Gillis, gemeente Sint-Gillis en de Vlaamse Gemeenschapscmmissie ver de biblitheekwerking in de gevangenis van Sint-Gillis Deze vereenkmst wrdt

Nadere informatie

ARBOBELEIDSPLAN. voor de stichting PCBO BAARN SOEST

ARBOBELEIDSPLAN. voor de stichting PCBO BAARN SOEST ARBOBELEIDSPLAN vr de stichting PCBO BAARN SOEST Inhudspgave 1. Uitgangspunten Arbbeleid in essentie Preventieve zrg Arbdienst 2. Organisatie Arbcmmissie Arbcördinatr Bedrijfshulpverlening 3. Risic-inventarisatie

Nadere informatie

STILTEMAP V1.0 NAAR EEN DUURZAME ARCHIVERING EN ONTSLUITING VAN EEN GEMENGDE EN DYNAMISCHE MULTIMEDIA SETS AUTEUR

STILTEMAP V1.0 NAAR EEN DUURZAME ARCHIVERING EN ONTSLUITING VAN EEN GEMENGDE EN DYNAMISCHE MULTIMEDIA SETS AUTEUR NAAR EEN DUURZAME ARCHIVERING EN ONTSLUITING VAN EEN GEMENGDE EN DYNAMISCHE MULTIMEDIA SETS AUTEUR DIRK DEROM EXPERT IN NEW MEDIA AND KNOWLEDGE MANAGEMENT BNA-BBOT LAKENSESTRAAT 119 1000 BRUSSEL 02/223.21.51

Nadere informatie

Voorbereidingsjaar hoger onderwijs voor anderstaligen. Functieprofiel: Leerondersteuner Voorbereidingsjaar Hoger Onderwijs voor Anderstaligen

Voorbereidingsjaar hoger onderwijs voor anderstaligen. Functieprofiel: Leerondersteuner Voorbereidingsjaar Hoger Onderwijs voor Anderstaligen Vrbereidingsjaar hger nderwijs vr anderstaligen Prvincieplein 1 Cntact: Functieprfiel: Leerndersteuner Vrbereidingsjaar Hger Onderwijs vr Anderstaligen Samenvatting Als leerndersteuner begeleid en ndersteun

Nadere informatie

Oproep erkenning en subsidiëring van groepsgericht aanbod. opvoedingsondersteuning door vrijwilligers

Oproep erkenning en subsidiëring van groepsgericht aanbod. opvoedingsondersteuning door vrijwilligers Oprep erkenning en subsidiëring van grepsgericht aanbd pvedingsndersteuning dr vrijwilligers In het kader van het versterken van aanbd pvedingsndersteuning in de Huizen van het Kind lanceert Kind en Gezin

Nadere informatie

Beleidsnotitie 2013-2016. 100, uw welzijns- en zorgnetwerk. Vastgesteld op 26 april 2013

Beleidsnotitie 2013-2016. 100, uw welzijns- en zorgnetwerk. Vastgesteld op 26 april 2013 Beleidsntitie 2013-2016 100, uw welzijns- en zrgnetwerk Vastgesteld p 26 april 2013 1 1 Inleiding Begin 2012 maakte 100, uw welzijns- en zrgnetwerk een drstart, na vier jaar nder de naam Zwel NN vanuit

Nadere informatie

Transmuraal Programma Management

Transmuraal Programma Management Transmuraal Prgramma Management Een prpsitie van Vitha versie 1 Inhudspgave 1 Inleiding... 3 2 Transmurale behandelpraktijken... 3 2.1 Transmurale zrg nader gedefinieerd... 3 2.2 Transmurale zrg in de

Nadere informatie

Verslag Platformbijeenkomst Wonen Welzijn Zorg 20 Maart 2013 Regio Brabant Noordoost-oost

Verslag Platformbijeenkomst Wonen Welzijn Zorg 20 Maart 2013 Regio Brabant Noordoost-oost Verslag Platfrmbijeenkmst Wnen Welzijn Zrg 20 Maart 2013 Regi Brabant Nrdst-st Op 20 maart vnd de platfrmbijeenkmst Wnen Welzijn Zrg plaats. Ok deze platfrmbijeenkmst stnd geheel in het teken van de Transitie

Nadere informatie

BIJLAGE H- Concrete uitwerking Management SWV PassendWijs bij JAARPLANNING- WERKAGENDA 2014-2015 SWV PASSENDWIJS

BIJLAGE H- Concrete uitwerking Management SWV PassendWijs bij JAARPLANNING- WERKAGENDA 2014-2015 SWV PASSENDWIJS Cncrete uitwerking Management SWV PassendWijs Schljaar 2014-2015 Inleiding: Hiernder vlgt een cncrete uitwerking van het vrstel vr de cördinatie van het SWV PassendWijs in het schljaar 2014-2015. Deze

Nadere informatie

Reactie op uitkomsten audit Beheervoorziening BSN

Reactie op uitkomsten audit Beheervoorziening BSN Directie Dienstverlening, Regeldruk en infrmatiebeleid Cluster Infrmatiebeleid Basisvrzieningen Overheid Reactie p uitkmsten audit Beheervrziening BSN Bijlage nummer 1 Ons Kenmerk 2011-2000282822 Aanleiding

Nadere informatie

ECTS-fiche. Graduaat Maatschappelijk werk Sociaal agogische vaardigheden

ECTS-fiche. Graduaat Maatschappelijk werk Sociaal agogische vaardigheden ECTS-fiche 1. Identificatie Opleiding Mdule Cde Graduaat Maatschappelijk werk Sciaal aggische vaardigheden Bc5 Lestijden 40 Studiepunten Ingeschatte ttale n.v.t. studiebelasting 50 (in uren) 1 Mgelijkheid

Nadere informatie

beta brugklas secties 2004 2005 1 Ontwikkeling bètatechniek op het Newmancollege. 1. Inleiding

beta brugklas secties 2004 2005 1 Ontwikkeling bètatechniek op het Newmancollege. 1. Inleiding beta brugklas secties 2004 2005 1 Ontwikkeling bètatechniek p het Newmancllege. 1. Inleiding Het Newmancllege streeft naar een sterke prfilering p het gebied van de bètatechnische vakken. De argumenten

Nadere informatie

HOOFD GRONDGEBIEDZAKEN. (A1a A3a) 1.1. Functiebeschrijving

HOOFD GRONDGEBIEDZAKEN. (A1a A3a) 1.1. Functiebeschrijving HOOFD GRONDGEBIEDZAKEN (A1a A3a) 1.1. Functiebeschrijving 1.1.1. Benaming (+ dienst): Hfd Grndgebiedzaken 1.1.2. Plaats in het rganigram: Hij/zij werkt nder het rechtstreeks gezag van de Gemeentesecretaris

Nadere informatie

Actieplan Streekgericht Bibliotheekbeleid (SBB) dienst cultuur 2016

Actieplan Streekgericht Bibliotheekbeleid (SBB) dienst cultuur 2016 Actieplan Streekgericht Biblitheekbeleid (SBB) dienst cultuur 2016 Januari 2016 1 Inhud Inhud... 2 Budget 2016... 4 I. PBS / DIGITALE BIBLIOTHEEK... 5 Actie 1 Cntinuering van de basisdienstverlening...

Nadere informatie

Huurdersvereniging In De Goede Woning ACTIVITEITENPLAN

Huurdersvereniging In De Goede Woning ACTIVITEITENPLAN ACTIVITEITENPLAN 2014 Activiteitenplan 2014 : INLEIDING In 1997 werd de in Zetermeer pgericht met als del het behartigen van de belangen van huurders van de cmplexen van R.K. Wningbuwstichting De Gede

Nadere informatie

Begeleidende tekst bij de presentatie Ieder kind heeft recht op Gedifferentieerd RekenOnderwijs.

Begeleidende tekst bij de presentatie Ieder kind heeft recht op Gedifferentieerd RekenOnderwijs. Begeleidende tekst bij de presentatie Ieder kind heeft recht p Gedifferentieerd RekenOnderwijs. Dia 1 Opmerking vr de presentatr: in het geval u tijd te krt kmt, kunt u de blauwe tekst als ptineel beschuwen

Nadere informatie

BIJLAGE. Bijlage nr. 08/01. Fiches

BIJLAGE. Bijlage nr. 08/01. Fiches BIJLAGE Bijlage nr. 08/01 Fiches Titel initiatief: Vruwenwerking Caleidscp Gemeenschapscentrum De Vaartkapen Prjectmschrijving Caleidscp rganiseert activiteiten vr vruwen. Centraal staat de educatie/emancipatie

Nadere informatie

OVERZICHT VORMINGSINITIATIEVEN PRAXISP

OVERZICHT VORMINGSINITIATIEVEN PRAXISP Praktijkcentrum Psychlgie en Pedaggische Wetenschappen OVERZICHT VORMINGSINITIATIEVEN PRAXISP Er zijn in PraxisP verschillende mgelijkheden m een vrmingsinitiatief te rganiseren, nl.: 1. Lezingenreeks

Nadere informatie

Gedragscode voor de leden van de Beroepsvereniging van Nederlandse Stedebouwkundigen en Planologen

Gedragscode voor de leden van de Beroepsvereniging van Nederlandse Stedebouwkundigen en Planologen Gedragscde vr de leden van de Berepsvereniging van Nederlandse Stedebuwkundigen en Planlgen Gedragscde vr de leden van de Berepsvereniging van Nederlandse Stedebuwkundigen en Planlgen Inhudspgave Hfdstuk

Nadere informatie

Reglement Vlaams-Nederlandse Journalistenbeurs Onderzoeksbeurs & Uitwisseling 2016

Reglement Vlaams-Nederlandse Journalistenbeurs Onderzoeksbeurs & Uitwisseling 2016 Reglement Vlaams-Nederlandse Jurnalistenbeurs Onderzeksbeurs & Uitwisseling 2016 In 2016 kennen de Vlaamse en Nederlandse verheid pnieuw de Vlaams-Nederlandse Jurnalistenbeur(zen) (VNJB) te aan Nederlandse

Nadere informatie

Beweeg Mee! De gecombineerde leefstijlinterventie (GLI) 1 in de collectieve verzekering voor de minima van de gemeente Den Haag

Beweeg Mee! De gecombineerde leefstijlinterventie (GLI) 1 in de collectieve verzekering voor de minima van de gemeente Den Haag Beweeg Mee! De gecmbineerde leefstijlinterventie (GLI) 1 in de cllectieve verzekering vr de minima van de gemeente Den Haag Mensen niet alleen aan het bewegen brengen, maar k aan het bewegen huden. Dat

Nadere informatie

Meldcode bij een vermoeden van kindermishandeling voor scheidingsbegeleiders [versie 28-04-2009]

Meldcode bij een vermoeden van kindermishandeling voor scheidingsbegeleiders [versie 28-04-2009] 1 Algemeen Meldcde bij een vermeden van kindermishandeling vr scheidingsbegeleiders [versie 28-04-2009] 1.1 Iedere ScS Scheidingsspecialist, ScS Zandkasteelcach, ScS OKEE-cach, hierna te nemen scheidingsbegeleider,

Nadere informatie

Concept Kwaliteitssysteem Perifere Accreditatie Medewerkers november Concept. Kwaliteitssysteem. Perifere Accreditatie Medewerkers

Concept Kwaliteitssysteem Perifere Accreditatie Medewerkers november Concept. Kwaliteitssysteem. Perifere Accreditatie Medewerkers Cncept Kwaliteitssysteem Perifere Accreditatie Medewerkers nvember 2015 Cncept Kwaliteitssysteem Perifere Accreditatie Medewerkers 1 Cncept Kwaliteitssysteem Perifere Accreditatie Medewerkers nvember 2015

Nadere informatie

Excellente werving, Excellente studenten. Studentenwerving

Excellente werving, Excellente studenten. Studentenwerving Excellente werving, Excellente studenten Studentenwerving Ondersteuningstraject werving Vraag vanuit de Centres en Centra Gebaseerd p ndersteuningsvraag Individuele benadering, inzichten vr iedereen 2

Nadere informatie

Implementatie Taakherschikking

Implementatie Taakherschikking Werkfrmulier Implementatie Taakherschikking Verpleegkundig Specialist Dit frmulier is pgesteld dr de Werkgrep Taakherschikking van de Federatie Medisch Specialisten en wrdt ndersteund dr de V&VN Verpleegkundig

Nadere informatie

Inhoudelijke en/of artistieke kwaliteit van het product/dienst: Kwaliteit van de organisatie: Regionale uitstraling/werking:

Inhoudelijke en/of artistieke kwaliteit van het product/dienst: Kwaliteit van de organisatie: Regionale uitstraling/werking: Criteria structurele subsidie 2017-2020 A. Algemene criteria vr alle instellingen Wij vragen alle instellingen in hun aanvraag in te gaan p nderstaande punten en aan te geven he aan nderstaande criteria

Nadere informatie

ERFGOEDDAG Goede afspraken om samen een succesverhaal te schrijven

ERFGOEDDAG Goede afspraken om samen een succesverhaal te schrijven ERFGOEDDAG Gede afspraken m samen een succesverhaal te schrijven Inleiding In 2016 is Erfgeddag te aan zijn zestiende editie. Het is dr zijn aanpak, publieksbereik en innvatieve rl en vral dankzij de inzet

Nadere informatie

Beleidsregels Hulp bij humanitaire rampen.

Beleidsregels Hulp bij humanitaire rampen. Beleidsregels Hulp bij humanitaire rampen. Inhudspgave 1. Inleiding 3 2. De eerste dagen na een ramp: riëntatie en besluitvrming 4 3. Een hulpkanaal kiezen 5 3.1 Hulpkanaal A: Ndhulp via de SHO 6 3.2 Hulpkanaal

Nadere informatie

Uitstroomprofiel opleiding Klinisch Informatica September 2014

Uitstroomprofiel opleiding Klinisch Informatica September 2014 Uitstrmprfiel pleiding Klinisch Infrmatica 1 Inleiding Dit uitstrmprfiel sluit aan p het berepsprfiel van de klinisch infrmaticus. Het berepsprfiel beschrijft evenwel de ttale breedte van het veld van

Nadere informatie

Er kan voor sponsoring worden gekozen om twee verschillende redenen:

Er kan voor sponsoring worden gekozen om twee verschillende redenen: Ntitie Onderwerp Prvinciale richtlijn spnsring 1. Inleiding Het financieel ndersteunen van Brabantse evenementen is een ged instrument vr de prfilering en zichtbaarheid van de prvincie. Daarnaast draagt

Nadere informatie

Bijlage bij de kaderovereenkomst voor freelance pedagogisch maatwerk in kinderopvangvoorzieningen

Bijlage bij de kaderovereenkomst voor freelance pedagogisch maatwerk in kinderopvangvoorzieningen Bijlage bij de kadervereenkmst vr freelance pedaggisch maatwerk in kinderpvangvrzieningen 6 maart 2017 1 Cntext De Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten (VVSG vzw) is de ledenrganisatie van de lkale

Nadere informatie

Projectvoorstel gemeente Leeuwarden voor de kandidaatstelling van Leeuwarden/Ljouwert als Europese Hoofdstad van Cultuur 2018

Projectvoorstel gemeente Leeuwarden voor de kandidaatstelling van Leeuwarden/Ljouwert als Europese Hoofdstad van Cultuur 2018 Prjectvrstel gemeente Leeuwarden vr de kandidaatstelling van Leeuwarden/Ljuwert als Eurpese Hfdstad van Cultuur 2018 Inleiding. Het cllege van burgemeester en wethuders heeft samen met Gedeputeerde Staten

Nadere informatie

Een cultureel plan voor Brussel, hoofdstad en laboratorium van Europa

Een cultureel plan voor Brussel, hoofdstad en laboratorium van Europa Een cultureel plan vr Brussel, hfdstad en labratrium van Eurpa 1. Visie Brussel is in vele pzichten een bijznder actieterrein p cultureel vlak. Dr de grte diversiteit aan culturen en talen kent deze stad

Nadere informatie

Samenvatting - Reacties oko-leden n.a.v. de testronde format (Kiosk)

Samenvatting - Reacties oko-leden n.a.v. de testronde format (Kiosk) Samenvatting - Reacties K-leden n.a.v. de testrnde frmat (Kisk) VOORAF K dankt CJSM, Afdeling Kunsten, vr de mgelijkheid m de frmats te testen. In een eerste fase hebben 20 K-leden de frmulieren getest

Nadere informatie

Solliciteren bij bnr. Selectiecriteria juniormedewerker

Solliciteren bij bnr. Selectiecriteria juniormedewerker Slliciteren bij bnr Fijn dat je wilt slliciteren p de functie van junirmedewerker bnr. Dat kan dr nderstaande vragen te beantwrden, die gebaseerd zijn p de selectiecriteria vr junirmedewerkers. Het eindprfiel

Nadere informatie

Functiebeschrijving: Directeur Communicatie

Functiebeschrijving: Directeur Communicatie Functiebeschrijving: Directeur Cmmunicatie Functiefamilie Lager Kader Vr akkrd Naam leidinggevende Kristien Verbraeken Datum + handtekening Naam functiehuder Datum + Handtekening 1. Cntext van de functie

Nadere informatie

Principes uitrol ondersteuningsmodel

Principes uitrol ondersteuningsmodel Principes uitrl ndersteuningsmdel De nderwijsbeheften van de leerlingen staan centraal. De middelen kmen daar te waar leerlingen nden hebben, p de klasvler. In het ndersteuningsmdel kmt naast het leerlinggerichte

Nadere informatie

Arbeidszorg in het meerbanenplan samenvatting september 2006

Arbeidszorg in het meerbanenplan samenvatting september 2006 Arbeidszrg in het meerbanenplan samenvatting september 2006 Leeswijzer: in het eerste deel vind je een algemene samenvatting. In bijlage staan per thema meer details, pmerkingen, aandachtspunten, enz.

Nadere informatie

PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN

PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN Vergadering van 25 april 2013 Verslag van de deputatie Bevegd deputatielid: Luk Lemmens Telefn: 03 240 52 65 Agenda nr. 1/1 Prvinciaal Biblitheekcentrum. Aanpassing van het

Nadere informatie

Leidraad voor het aantonen van de modules als landelijk georganiseerde jeugdvereniging

Leidraad voor het aantonen van de modules als landelijk georganiseerde jeugdvereniging Departement Cultuur, Jeugd, Sprt en Media Afdeling Jeugd Arenbergstraat 9 1000 Brussel subsidiedssierjeugd@cjsm.vlaanderen.be Leidraad vr het aantnen van de mdules als landelijk gerganiseerde jeugdvereniging

Nadere informatie

Convenant brancheorganisatie beroepsverenigingen in het kader van: Versterking beroepsvereniging Beroepenregister en Beroepsregistratie

Convenant brancheorganisatie beroepsverenigingen in het kader van: Versterking beroepsvereniging Beroepenregister en Beroepsregistratie Cnvenant brancherganisatie berepsverenigingen in het kader van: Versterking berepsvereniging Berepenregister en Berepsregistratie De ndergetekenden, I. De rganisatie van brancherganisatie MOgrep Jeugdzrg

Nadere informatie

Voorstel aan de Gemeenteraad

Voorstel aan de Gemeenteraad Vrstel aan de Gemeenteraad 13-04-2012 DSO/2012/2302451svdz Onderwerp Regiplan Windenergie en Beleidsvisie tijdelijke windenergie Almere Beleidsveld Duurzame Ruimtelijke Ontwikkeling Prtefeuillehuder H.

Nadere informatie

Mediteren voor Musici

Mediteren voor Musici Het Sandelhut Meditatietechnieken, Caching en Training Mediteren vr Musici Lcatie: Het Beekse Bshuis Girlesedijk ngenummerd Hilvarenbeek Pst: Gildelaan 41 5081 PJ Hilvarenbeek Cntact: 06 155 77 510 infrmatie@hetsandelhut.nl

Nadere informatie

KINDEREN EN JONGEREN.

KINDEREN EN JONGEREN. SubsidiereglementJEUGDWERK VOOR MAATSCHAPPELIJK KWETSBARE KINDEREN EN JONGEREN. Art. 1 : Delstelling Dit reglement begt de financiële ndersteuning van rganisaties die jeugdwerk aanbieden aan maatschappelijk

Nadere informatie

p r o v i n c i e L i m b u r g

p r o v i n c i e L i m b u r g 2008-09-19 p r v i n c i e L i m b u r g gedeputeerde Mieke RAMAEKERS NOTA Oprep preftuinen thuiszrg Limburg Vrwerp: Limburgse Mantel in de zrg van de tekmst - Limani Redactie: Hilde De Wilde AANLEIDING

Nadere informatie

ADVIES AR100714-046 ALGEMENE RAAD RAADALGEMENE RAAD COMMISSIE VOOR DE REGULERING VAN DE ELEKTRICITEIT EN HET GAS. over

ADVIES AR100714-046 ALGEMENE RAAD RAADALGEMENE RAAD COMMISSIE VOOR DE REGULERING VAN DE ELEKTRICITEIT EN HET GAS. over Cmmissie vr de Regulering van de Elektriciteit en het Gas Nijverheidsstraat 26-38 1040 Brussel Tel. : 02/289.76.11 Fax : 02/289.76.09 COMMISSIE VOOR DE REGULERING VAN DE ELEKTRICITEIT EN HET GAS ALGEMENE

Nadere informatie

Beschermd Wonen met een pgb onder verantwoordelijkheid van gemeenten

Beschermd Wonen met een pgb onder verantwoordelijkheid van gemeenten Beschermd Wnen met een pgb nder verantwrdelijkheid van gemeenten Een factsheet vr cliënten, cliëntvertegenwrdigers en familievertegenwrdigers 1 februari 2016 Sinds 1 januari 2015 valt Beschermd Wnen (vrheen

Nadere informatie