Ik ben ziek Wat nu? Informatiebrochure voor werknemers November 2007

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Ik ben ziek Wat nu? Informatiebrochure voor werknemers November 2007"

Transcriptie

1 Ik ben ziek Wat nu? Informatiebrochure voor werknemers November 2007

2 Inhoudsopgave Inleiding... 3 De Wet Verbetering Poortwachter (WVP).. 4 Contact met de arbodienst 4 Opstellen Plan van Aanpak 5 Uitvoeren Plan van Aanpak weken ziek Wat te doen bij conflicten.. 7 Eerstejaars evaluatie.. 8 Financiële consequenties bij 1 jaar ziekte. 9 Vervolgstappen 2 e ziektejaar... 9 De WIA- aanvraag.. 10 Het WIA- onderzoek Uitstel WIA- uitkering.. 11 WIA- uitkering Tenslotte

3 Inleiding U bent nu enige tijd geheel of gedeeltelijk wegens ziekte afwezig. Een vervelende situatie voor u, uw omgeving en voor het Linde College als werkgever. Het is belangrijk dat u en uw leidinggevende er alles aan doen om ervoor te zorgen dat u weer snel aan het werk kunt, tenminste als uw situatie dat toelaat. Het Lindecollege vindt het belangrijk om in deze notitie duidelijk te maken wat er van u verwacht wordt de komende periode en wat u van de andere partijen (uw leidinggevende, uw werkgever en de bedrijfsarts) kunt verwachten en welke procedures doorlopen zullen worden. 3

4 De Wet Verbetering Poortwachter (WVP) Sinds 1 april 2002 is de Wet Verbetering Poortwachter van kracht. Deze wet heeft vergaande gevolgen voor werkgevers, werknemers en Arbodiensten. Wat houdt deze wet nu voor u in? De Wet Verbetering Poortwachter beoogt het reïntegratieproces beter te laten verlopen en de WIA-instroom (WIA = Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen; voorheen de WAO *) te beperken. De wet zegt dat werknemer, werkgever en Arbodienst er samen verantwoordelijk voor zijn dat de werknemer (u dus) weer aan de slag kunt. Als dat in uw huidige functie niet kan, is het een gezamenlijke taak om ander passend werk te vinden. In het kader van de Wet Verbetering Poortwachter toetst UWV achteraf (bij de aanvraag van een eventuele WIA-uitkering) of u en uw werkgever voldoende aan uw reïntegratie hebben gedaan. UWV bepaalt dan tevens het percentage arbeidsongeschiktheid. Bij onvoldoende reïntegratieactiviteiten kan het UWV sancties opleggen aan werknemer en/of werkgever. Contact met de arbodienst In de 2 e of 3 e week van uw afwezigheid wegens ziekte kunt u in principe een oproep voor het spreekuur bij de arbodienst ontvangen. Aan de hand van dit gesprek en eventuele vervolggesprekken zet de bedrijfsarts uiterlijk in de zesde week nadat u zich ziek heeft gemeld en als sprake is van dreigend lang verzuim op een rijtje wat de aard van uw ziekte is en wat u wel en niet kunt. Dit wordt de probleemanalyse genoemd. Deze analyse vormt de basis voor uw reïntegratietraject. In de probleemanalyse staat tevens aangegeven of u weer (gedeeltelijk) aan het werk kunt in uw huidige functie, welke mogelijkheden en beperkingen u daarbij heeft en wat de verwachtingen hierover zijn op langere termijn. Verder geeft de bedrijfsarts advies over de wijze van reïntegreren, bijvoorbeeld over het stap-voorstap opbouwen van werkzaamheden, het aanpassen van werkzaamheden, het aanpassen van de werkplek of het inzetten van deskundige ondersteuning. Ook tijdens het traject van reïntegratie heeft u met enige regelmaat (in principe iedere zes weken) contact met de bedrijfsarts. Zij zal op basis van uw verhaal, de gegevens van uw leidinggevende en haar eigen waarnemingen eventueel haar oordeel en advies aanpassen. Soms heeft de bedrijfsarts gegevens nodig van uw huisarts of specialist; deze informatie vraagt zij op met uw toestemming. 4

5 Opstellen Plan van Aanpak Op basis van de probleemanalyse stelt u samen met uw leidinggevende een Plan van Aanpak op. Het Plan van Aanpak moet klaar zijn in de achtste week van ziekte. De personeelsfunctionaris zal u en uw leidinggevende daarbij zo nodig- ondersteunen. Als het plan af is, ondertekenen u en uw leidinggevende het Plan van Aanpak. In het Plan van Aanpak zetten u en uw leidinggevende op een rijtje wat u beiden gaat doen aan uw reïntegratie en met welke doel, bijvoorbeeld dat u weer volledig aan de slag gaat of dat u ander werk gaat zoeken. Bij het opstellen van het Plan van Aanpak, gaan u en uw leidinggevende uit van de probleemanalyse van de bedrijfsarts. In het Plan van Aanpak spreekt u bijvoorbeeld af welke aanpassingen aan uw werkplek, welke activiteiten gericht op reïntegratie nodig zijn. Samengevat leggen u en uw leidinggevende in het Plan van Aanpak vast: - wie de casemanager is; - wat het doel van de reïntegratie is; - in welke stappen dat doel wordt bereikt; - welke activiteiten (aanpassingen in het werk, trainingen en therapieën, activiteiten die begeleiden naar ander werk) worden ondernomen en door wie (werknemer, werkgever, de Arbodienst of een andere organisatie); - hoe de activiteiten in de tijd gepland worden; - wanneer u, uw leidinggevende en de Arbodienst evalueren. 5

6 Uitvoeren Plan van Aanpak De afspraken die u in het Plan van Aanpak (en in de eventuele bijstellingen van dit plan) maakt, bent u verplicht na te komen. Doet u dat niet, en mocht het zover komen dat u een WIA-uitkering krijgt, dan kan het zijn dat u tijdelijk een lagere uitkering krijgt. Ook uw werkgever is verplicht zich aan de afspraken te houden. Doet uw werkgever dit niet, dan kan het zijn dat UWV de WIA-uitkering afwijst. Uw werkgever is dan verplicht om langer loon door te betalen. Na deze verlenging kunt u pas opnieuw een WIA-uitkering aanvragen. In de periode die volgt, worden als dat mogelijk is, activiteiten uitgevoerd om te zorgen dat u weer aan het werk kunt. Om de band met school te behouden vinden wij het noodzakelijk dat u gedurende uw ziekteperiode geregeld de school bezoekt en aan sociale activiteiten deelneemt. Probeer, als dit niet mogelijk is, op andere wijze met uw collega s en uw leidinggevende in contact te blijven. U en uw leidinggevende bewaken of de afspraken uit het Plan van Aanpak ook uitgevoerd worden volgens de vastgelegde planning (eventueel met ondersteuning van de casemanager). Bij reïntegratie in uw werk kan het nuttig of nodig zijn om aangepaste werkzaamheden uit te voeren of werkzaamheden op arbeidstherapeutische basis te verrichten. Uw leidinggevende zal in dat geval samen met u kijken wat de mogelijkheden hiervoor zijn. Aangepast of arbeidstherapeutisch werk is nooit een doel op zich, maar zal in de regel zijn gericht op hervatting van het oorspronkelijke werk binnen een bepaalde termijn. Aangepast of arbeidstherapeutisch werk kan tevens als middel worden ingezet om duidelijkheid te verkrijgen over de mogelijkheden van reïntegratie. U maakt met uw leidinggevende duidelijke afspraken over de termijn waarbinnen aangepast of arbeidstherapeutisch werk wordt ingezet. U en uw leidinggevende overleggen regelmatig (minimaal éénmaal per 6 weken) om te bepalen of alle afspraken in het Plan van Aanpak zijn nagekomen, en of het Plan van Aanpak nog aansluit op uw situatie. Zo niet, dan wordt het plan bijgesteld. 6

7 13 weken ziek Na 13 weken ziekte wordt het UWV geïnformeerd door uw werkgever. OSG Assen (ons administratiekantoor) verzorgt dan een ziekmelding richting het UWV. Wat te doen bij conflicten? Het is mogelijk dat u en uw werkgever een meningsverschil hebben. Bijvoorbeeld over de vraag of u wel of niet kunt werken of over welke begeleiding u krijgt. Of u vindt dat uw werkgever te weinig voor u doet. Probeer er eerst samen uit te komen. Lukt dat niet, vraag dan advies aan de Arbodienst. Komt u er dan nog niet uit? Dan kunt u een deskundigenoordeel aanvragen bij het UWV (Uitvoeringsorgaan Werknemers Verzekeringen). Meer informatie over wat UWV voor u kan doen, vindt u op of in de brochure over het deskundigenoordeel van UWV. Een deskundigenoordeel kan aangevraagd worden bij onenigheid over: de (on)geschiktheid om te werken, passende arbeid en over de reïntegratieinspanningen. Een deskundigenoordeel is niet bindend, het is de bedoeling dat u er daarna met uw werkgever uitkomt. Uiteindelijk beoordeelt het UWV bij de WIAaanvraag of u en uw werkgever wel voldoende inspanningen hebben verricht om u weer aan het werk te helpen. Een negatief oordeel daarover kan leiden tot sancties (korting op de WIA-uitkering voor u en verplichting tot loondoorbetaling voor het Linde College). Een deskundigenoordeel kan ook aangevraagd worden indien u het oneens bent met uw bedrijfsarts. 7

8 Eerstejaarsevaluatie Bent u ziek geworden na februari 2004, dan moet u samen met uw werkgever na één jaar ziekte het tot dan toe gelopen reïntegratietraject evalueren (deze evaluatie dient plaats te vinden tussen de 46 e en 52 e ziekteweek). Deze zogenaamde eerstejaarsevaluatie kan u en uw werkgever inzicht bieden in eventuele problemen bij het reïntegratieproces en geeft u beiden dus de kans om uw reïntegratieactiviteiten in het tweede ziektejaar alsnog bij te stellen. De uitkomst van de evaluatie moet in het reïntegratieverslag worden opgenomen. In de eerstejaarsevaluatie moet komen te staan: - wat tot nu toe gebeurd en gedaan is; - wat de actuele stand van zaken is; - of de afgesproken doelen in het (8 e weeks) Plan van Aanpak bereikt zijn; - zo nee, waarom niet en welke bijstelling van het Plan van Aanpak nodig is; - wat de doelen en afspraken voor het 2 e ziektejaar zijn; - of er nieuwe afspraken moeten komen over periodieke evaluatie en afspraken met de Arbodienst. UWV stuurt u tussen de 42 e en 52 e ziekteweek een brief om u aan de eerstejaarsevaluatie te helpen herinneren. 8

9 Financiële consequenties bij 1 jaar ziekte Een eerste stap op weg naar het nieuwe WAO-stelstel is op 1 januari 2004 gezet met de invoering van de Wet Verlenging Loondoorbetaling bij Ziekte (WVLZ). Door de invoering van deze wet mag een werkgever het loon van zieke medewerkers in het tweede ziektejaar niet meer aanvullen. Dit betekent dat als u na 1 januari 2004 ziek bent geworden, u vanaf het moment dat u één jaar ziek bent, gekort wordt op uw loon. Gedurende het tweede jaar van ziekte ontvangt u dan 70% van uw salaris (over de uren die u ziek bent, dit betreft de uren die niet gewerkt of op arbeidstherapeutische basis gewerkt worden). Het kan voorkomen dat het bedrag dat u krijgt lager is dan het bedrag van een bijstandsuitkering. In het geval uw gezinsinkomen lager is dan het sociaal minimum, heeft u mogelijk recht op een toeslag. Deze toeslag moet u zelf schriftelijk aanvragen bij UWV (voor meer informatie: of telefoon ). Vervolgstappen in het 2 e ziektejaar Na 18 maanden verzuim kan -bij voortdurende arbeidsongeschiktheid voor uw eigen werk- het Linde College overgaan tot het aanvragen van een functieongeschiktheidsadvies. Mogelijk dat deze termijn wijzigt naar 21 maanden. U wordt van deze aanvraag schriftelijk op de hoogte gesteld. Als uit het advies blijkt dat u niet meer in uw eigen functie aan het werk kunt en geen andere functie voorhanden is, zult u dan waarschijnlijk ook te horen krijgen dat u na twee jaar ziekte ontslagen zult worden. 9

10 De WIA-aanvraag Bent u ongeveer 20 maanden ziek, dan ontvangt u van UWV informatie over het aanvragen van een WIA-uitkering. Daar heeft u mogelijk recht op, als u twee jaar na de eerste ziektedag nog steeds uw eigen werk niet kunt doen. U vraagt zelf een WIA-uitkering aan bij UWV en ben zelf verantwoordelijk voor de compleetheid van de aanvraag. Bij de aanvraag voegt u het reïntegratieverslag. Dit reïntegratieverslag bestaat uit de volgende onderdelen: - probleemanalyse (inclusief eventuele bijstellingen) - Plan van Aanpak (inclusief bijstellingen en evaluaties) - medische informatie (deze informatie ontvangt u van de bedrijfsarts) - eerstejaarsevaluatie - actueel oordeel van de Arbodienst (deze informatie ontvangt u van de bedrijfsarts) - evaluatie van de reïntegratie door u en uw werkgever - eindevaluatie door uzelf UWV bekijkt aan de hand van het reïntegratieverslag of u en uw werkgever genoeg hebben gedaan voor uw reïntegratie. Nieuw hierbij is dat UWV onderzoekt of u en uw werkgever aan het einde van het eerste ziektejaar het verloop van de reïntegratie hebben geëvalueerd (middels de eerstejaarsevaluatie). Heeft u zich niet genoeg ingespannen, dan kan dat gevolgen hebben voor de hoogte van uw uitkering. Heeft uw werkgever niet genoeg gedaan, dan kan dat betekenen dat het Linde College uw salaris moet doorbetalen. Een onvolledige WIA-aanvraag wordt afgewezen, alle onderdelen van het reïntegratieverslag dienen bijgevoegd te zijn! Het WIA-onderzoek Een verzekeringsarts en een arbeidsdeskundige van UWV onderzoeken (middels een WIA-onderzoek) wat uw mogelijkheden zijn en welke werkzaamheden u nog zou kunnen verrichten. Een verzekeringsarts voert het medisch onderzoek uit. Dit bestaat uit een gesprek, en eventueel een lichamelijk onderzoek. Hij kijkt naar wat u nog kunt en waar u moeite mee heeft. Ook kan hij gegevens opvragen bij uw huisarts en medisch specialist. Heeft u volgens de verzekeringsarts voldoende mogelijkheden om te werken? Dan vindt een gesprek met een arbeidsdeskundige plaats. Hij brengt uw opleiding en arbeidsverleden in kaart en stelt vast welk werk u zou kunnen doen. Het salaris dat u met dit werk verdient of kunt verdienen, vergelijkt hij met uw oude salaris. Beide gesprekken zijn bedoeld om vast te stellen of u een WIA-uitkering krijgt. 10

11 Uitstel WIA-aanvraag U kunt eventueel ook samen met uw werkgever besluiten om de WIA-aanvraag uit te stellen. Bijvoorbeeld als verwacht wordt dat u op korte termijn weer volledig aan de slag gaat. Er kan éénmaal uitstel worden aangevraagd. Na 104 weken (2 jaar) verzuim kunt u in het nieuwe WAO-stelstel instromen of begint de periode van de verlengde wachttijd als u en uw werkgever uitstel van de WIA hebben aangevraagd. WIA- uitkering De WIA bestaat uit twee regelingen: - de regeling Inkomensvoorziening Volledig Arbeidsongeschikten (IVA). De IVA geldt voor mensen die volledig en duurzaam arbeidsongeschikt zijn. Volledig wil zeggen dat iemand minder dan 20% van het laatstverdiende loon kan verdienen en duurzaam wil zeggen dat er geen of slechts een geringe kans op herstel is. De IVA regelt een uitkering van 75% van het (gemaximeerde) dagloon tot aan het 65 e jaar. - de regeling Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsgehandicapten (WGA). De WGA geldt voor gedeeltelijk arbeidsgeschikten (men kan nog tussen 20% en 65% van het laatste loon verdienen) en voor mensen die wel volledig maar niet duurzaam arbeidsongeschikt zijn. Uitgangspunt van de WGA is dat het gaat om mensen die een kans hebben om al dan niet gedeeltelijk weer aan de slag te gaan. Het uitkeringsniveau is afhankelijk van een aantal factoren. Volledig maar niet duurzaam arbeidsongeschikten en gedeeltelijk arbeidsgeschikten krijgen in de eerste fase 70% van hun laatst verdiende loon (gemaximeerd). Dit wordt de loongerelateerde uitkering genoemd. Wordt niet aan de toegangseis voldaan, of loopt de periode van de loongerelateerde uitkering af, dan volgt een loonaanvullingsuitkering of een vervolguitkering, waarvan de hoogte afhankelijk is van de mate waarin wordt gewerkt. In de WIA moet beoordeeld worden of het om duurzame arbeidsongeschiktheid gaat. De toelatingsdrempel is verhoogd van ten minste 15% arbeidsongeschikt (WAO) naar ten minste 35% (WIA). Kan men nog minimaal 65% van het laatste loon verdienen, dan komt men niet in aanmerking voor uitkering in het kader van de WIA. Een eerste stap op weg naar het nieuwe WAO-stelsel is op 1 januari 2004 reeds gezet met de invoering van de Wet Verlenging Loondoorbetaling bij Ziekte (WVLZ)(1 e ziektejaar 100% loondoorbetaling, 2 e ziektejaar 70% loondoorbetaling over de verlofuren wegens ziekte). 11

12 Tenslotte Wij hopen natuurlijk dat u snel weer herstelt en aan het werk kunt. Mocht dit niet zo zijn, dan hopen wij u met deze notitie enigszins voorbereid te hebben op de stappen die komen gaan. Met vragen kunt u terecht bij uw leidinggevende of de personeelsfunctionaris. 12

Arbeidsongeschiktheid in het UMC. Wat nu?

Arbeidsongeschiktheid in het UMC. Wat nu? Arbeidsongeschiktheid in het UMC. Wat nu? Inhoudsopgave pagina 1 Antwoorden op vragen over arbeidsongeschiktheid 3 2 Wat wordt er van u verwacht en wie kunnen u ondersteunen? 3 3 Andere functie gevonden?

Nadere informatie

Nierpatiënten Vereniging Nederland. Biedt perspectief!

Nierpatiënten Vereniging Nederland. Biedt perspectief! Nierpatiënten Vereniging Nederland Biedt perspectief! PROCEDURE Wet verbetering poortwachter Week 1: ziekmelding bij werkgever en arbodienstverlening. Week 6: probleemanalyse bedrijfsarts (evaluatie/bijstelling

Nadere informatie

Het stappenplan bij ziekte. Een checklist voor de terugkeer naar werk, stap voor stap

Het stappenplan bij ziekte. Een checklist voor de terugkeer naar werk, stap voor stap Het stappenplan bij ziekte. Een checklist voor de terugkeer naar werk, stap voor stap In dit stappenplan staan van week tot week alle afspraken over wat te doen als een werknemer ziek of arbeidsongeschikt

Nadere informatie

Afdeling Interne Dienstverlening/Unit Personele Administratie van de Dienst Organisatie en Ondersteuning

Afdeling Interne Dienstverlening/Unit Personele Administratie van de Dienst Organisatie en Ondersteuning GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Heerenveen. Nr. 4351 29 januari 2014 Verzuimprocol gemeente Heerenveen Hoofdstuk 1. Inleiding Op grond van de CAR/UWO, artikel 7:9, lid 5 stelt het college een

Nadere informatie

De volgende partijen zijn betrokken bij de uitvoering van het ziekteverzuimbeleid.

De volgende partijen zijn betrokken bij de uitvoering van het ziekteverzuimbeleid. Verzuimprotocol Inleiding De Arbowet verplicht de werkgever tot het voeren van een ziekteverzuimbeleid. Dit protocol maakt deel uit van het verzuimbeleid. Het verzuimprotocol is bestemd voor alle werkgevers

Nadere informatie

De wet Werk en Inkomen naar. Arbeidsvermogen. Deze wet is van kracht geworden. Op 29 december 2005

De wet Werk en Inkomen naar. Arbeidsvermogen. Deze wet is van kracht geworden. Op 29 december 2005 De WIA De wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen. Deze wet is van kracht geworden Op 29 december 2005 1 De poortwachter De Wet Verbetering Poortwachter 1 is van kracht geworden Op 1april 2002 2 De arbodienst

Nadere informatie

Protocol Ziekteverzuim

Protocol Ziekteverzuim Protocol Ziekteverzuim Dit protocol beschrijft de gedragsregels die bij de Hogeschool der Kunsten Den Haag gelden ten aanzien van ziekte en arbeidsongeschiktheid. De gedragsregels zijn in overeenstemming

Nadere informatie

TIJDPAD RE-INTEGRATIEMODEL

TIJDPAD RE-INTEGRATIEMODEL TIJDPAD RE-INTEGRATIEMODEL Eerste ziektedag De leidinggevende geeft de ziekmelding door aan de PSA (personeels- en salarisadministratie) en de PSA registreert de ziekmelding in Sapiens. Meldt zich op de

Nadere informatie

VeReFi model Verzuimprotocol

VeReFi model Verzuimprotocol VeReFi model Verzuimprotocol Als een werknemer zich ziek meldt, is het belangrijk om zo snel mogelijk vast te stellen hoe ernstig de situatie is. Gaat het om kortdurend of langer verzuim, zijn er aanpassingen

Nadere informatie

Verzuim- en reïntegratietraject

Verzuim- en reïntegratietraject Verzuim- en reïntegratietraject Q-koorts Juan Bouwmans, bedrijfsarts 30 november Even voorstellen Bedrijfsarts Arbo Unie Den Bosch en Tilburg Projectleider infectieziekten Brabants Kennisnetwerk Zoönosen

Nadere informatie

Als werkgever en werknemer hulp nodig hebben bij de re-integratie Een deskundigenoordeel van UWV

Als werkgever en werknemer hulp nodig hebben bij de re-integratie Een deskundigenoordeel van UWV Als werkgever en werknemer hulp nodig hebben bij de re-integratie Een deskundigenoordeel van UWV UWV Juni 2006 Aan deze uitgave kunnen geen rechten worden ontleend. VOOR RE-INTEGRATIE EN TIJDELIJK INKOMEN

Nadere informatie

Wet Verbetering Poortwachter

Wet Verbetering Poortwachter Wet Verbetering Poortwachter Snel en effectief ingrijpen bij verzuim Om het aantal werknemers dat langdurig ziek is terug te dringen, is de Wet Verbetering Poortwachter ingesteld. Het uitgangspunt hierbij

Nadere informatie

Dubbel U - Verzuimreglement

Dubbel U - Verzuimreglement Dubbel U - Verzuimreglement Inleiding In dit verzuimprotocol zijn de regels vastgelegd die gelden voor werknemers van Dubbel U die de werkzaamheden niet kunnen verrichten in verband met ziekte (hierna

Nadere informatie

Als u arbeidsongeschikt bent

Als u arbeidsongeschikt bent Landelijke vereniging Artsen in Dienstverban Als u arbeidsongeschikt bent Na twee jaar ziekte Arbeidsongeschiktheid heeft ingrijpende gevolgen. Door ziekte of een handicap kunt u uw vroegere werkzaamheden

Nadere informatie

15 meest gestelde vragen 2 e spoor traject door werknemer

15 meest gestelde vragen 2 e spoor traject door werknemer 15 meest gestelde vragen 2 e spoor traject door werknemer E info@amplooi.nl I www.amplooi.nl Vraag en Antwoord op de meest gestelde vragen rondom spoor 2 en Wet Verbetering Poortwachter: 1) Als er sprake

Nadere informatie

Wat wordt van u verwacht als werknemer?

Wat wordt van u verwacht als werknemer? Zo'n 12.000 mensen krijgen dementie voordat ze 65 jaar zijn. Deze mensen vaak nog aan het werk op het moment dat iemand de diagnose dementie krijgt. Dementie kan veel invloed hebben op het werk. Het ligt

Nadere informatie

Wet Verbetering poortwachter (WvP) uitgewerkt

Wet Verbetering poortwachter (WvP) uitgewerkt - ALGEMENE INFORMATIE- Wet Verbetering poortwachter (WvP) in het kort Dag 1 - verzuimmelding bij uw arbodienst» U meldt het verzuim bij uw arbodienst» Het verzuimbegeleidingsproces start Week 6 - probleemanalyse»

Nadere informatie

Protocol bij ziekte en re-integratie

Protocol bij ziekte en re-integratie Protocol bij ziekte en re-integratie Voorwoord: Het komt regelmatig voor dat zieke medewerkers niet weten waar ze aan toe zijn op het gebied van hun rechten en plichten jegens SOPOGO met betrekking tot

Nadere informatie

Model verzuimprotocol

Model verzuimprotocol Model verzuimprotocol 1 Ziekmelding Bij ziekte moet de werknemer zich op de eerste ziektedag telefonisch ziekmelden bij zijn direct leidinggevende. Wordt een werknemer tijdens werktijd

Nadere informatie

Verzuimverlof aanvragen

Verzuimverlof aanvragen In dit protocol staan de door [naam organisatie] verplicht gestelde voorschriften en procedures als je door ziekte arbeidsongeschikt bent en je eigen werk niet kunt doen. 1. Verzuimverlof aanvragen Verzuimverlof

Nadere informatie

Ziekteverzuimprotocol Kerobei: Ik ben ziek, wat nu?

Ziekteverzuimprotocol Kerobei: Ik ben ziek, wat nu? Ziekteverzuimprotocol Kerobei: Ik ben ziek, wat nu? Vanaf 1 april 2002 geldt de Wet verbetering Poortwachter. Doel van de wet is: kansen op re-integratie van zieke werknemers verbeteren, door werknemers

Nadere informatie

HersenletselCongres Spoorboekje komend uur. A9 De weg naar arbeid, een weg vol regels en obstakels? Geschiedenis.

HersenletselCongres Spoorboekje komend uur. A9 De weg naar arbeid, een weg vol regels en obstakels? Geschiedenis. Spoorboekje komend uur A9 De weg naar arbeid, een weg vol regels en obstakels? Wichert van den Brink Voor 18 levensjaar een arbeidsbeperking waardoor je niet het WML kan verdienen. Marielle Kurstjens Uitval

Nadere informatie

Periode Protocol Actie

Periode Protocol Actie 34 Verzuimprotocol Periode Protocol Actie Dag 1 Na 1 e dag ZIEKMELDING De werknemer meldt zich zo snel mogelijk op de eerste dag van ziekte bij zijn of haar leidinggevende ziek. De leidinggevende zorgt

Nadere informatie

Ik heb een zieke werknemer. Wat nu?

Ik heb een zieke werknemer. Wat nu? uwv.nl werk.nl Ik heb een zieke werknemer. Wat nu? Informatie voor werkgevers over re-integratie tijdens de eerste twee jaar ziekte en de Ziektewet Wilt u meer weten? Deze brochure geeft algemene informatie

Nadere informatie

V&VN Arboverpleegkundigen

V&VN Arboverpleegkundigen Dik Roseboom V&VN Arboverpleegkundigen Sociale Zekerheid Van WAO naar WIA Wet verbetering Poortwachter Nieuwe ziektewet Van WAO naar WIA Wijziging regelgeving 2005-2006 1 juli 2004: nieuw schattingsbesluit

Nadere informatie

verzuimbrochure Ziek melden voor 10.00 uur bij de administratie Tel: 023-5319348

verzuimbrochure Ziek melden voor 10.00 uur bij de administratie Tel: 023-5319348 verzuimbrochure Ziek melden voor 10.00 uur bij de administratie Tel: 023-5319348 Hersteld melden zo spoedig mogelijk, ook op roostervrije dagen, bij de administratie 21 februari 2012 1 Verzuimbeleid Hart

Nadere informatie

Deskundigenoordeel van UWV. Informatie voor werkgever en werknemer

Deskundigenoordeel van UWV. Informatie voor werkgever en werknemer Deskundigenoordeel van UWV Informatie voor werkgever en werknemer Werken aan perspectief Werken is belangrijk, voor uzelf en voor de maatschappij. UWV helpt u om werk te vinden en te houden. Is werken

Nadere informatie

Ik heb een zieke werknemer. Wat nu?

Ik heb een zieke werknemer. Wat nu? uwv.nl werk.nl Ik heb een zieke werknemer. Wat nu? Informatie voor werkgevers over re-integratie tijdens de eerste twee jaar ziekte en de Ziektewet Wilt u meer weten? Deze brochure geeft algemene informatie

Nadere informatie

Ik ben ziek. Wat nu? uwv.nl werk.nl. Wilt u meer weten? Heeft u een werkgever? Vraag dan bij hem of uw bedrijfsarts om meer informatie.

Ik ben ziek. Wat nu? uwv.nl werk.nl. Wilt u meer weten? Heeft u een werkgever? Vraag dan bij hem of uw bedrijfsarts om meer informatie. uwv.nl werk.nl Ik ben ziek. Wat nu? Wilt u meer weten? Vraag dan bij hem of uw bedrijfsarts om meer informatie. Kijk dan voor meer informatie op uwv.nl. Wilt u daarna nog meer weten over uw uitkering?

Nadere informatie

Verzuimprotocol: ziekteverlof aanvragen

Verzuimprotocol: ziekteverlof aanvragen Bij verzuim ligt het accent op wat je nog wel kan. Ziek is ziek, maar betekent niet automatisch dat je niet kunt werken. Ziekteverzuim is minder vrijblijvend en vraagt van werkgever en medewerker meer

Nadere informatie

Werknemer ziek. Wat Nu? Stappenplan bij ziekte.

Werknemer ziek. Wat Nu? Stappenplan bij ziekte. Werknemer ziek. Wat Nu? Stappenplan bij ziekte. Heeft een werknemer zich ziek gemeld? Beoordeel de verzuimmelding en meld binnen 8 uur uw zieke werknemer aan bij uw arbodienst of bedrijfsarts. Doe dit

Nadere informatie

Deskundigenoordeel van UWV

Deskundigenoordeel van UWV uwv.nl werk.nl Deskundigenoordeel van UWV Informatie voor werkgever en werknemer Wilt u meer weten? Kijk voor meer informatie op uwv.nl. Als u daarna nog vragen heeft, bel dan met: UWV Telefoon Werknemers

Nadere informatie

Ik ben ziek. Wat nu? Informatie over re-integratie en inkomen

Ik ben ziek. Wat nu? Informatie over re-integratie en inkomen Ik ben ziek. Wat nu? Informatie over re-integratie en inkomen Werk boven uitkering UWV verstrekt tijdelijk inkomen in het kader van wettelijke regelingen als de WW, WIA en de WAO. Maar koppelt dat altijd

Nadere informatie

ZIEKTEVERZUIMBELEIDSPLAN. voor de Stichting Katholiek Onderwijs Mergelland

ZIEKTEVERZUIMBELEIDSPLAN. voor de Stichting Katholiek Onderwijs Mergelland ZIEKTEVERZUIMBELEIDSPLAN voor de Stichting Katholiek Onderwijs Mergelland INHOUDSOPGAVE PAGINA 1. INLEIDING 1.1 Uitgangspunten 2 2. BELEID 3 2.1 Preventief beleid 3 2.1.1 Inzet medewerkers 3 2.1.2 Functioneringsgesprek

Nadere informatie

Ik heb een zieke werknemer. Wat nu? Informatie voor werkgevers over re-integratie tijdens de eerste twee jaar ziekte en de Ziektewet

Ik heb een zieke werknemer. Wat nu? Informatie voor werkgevers over re-integratie tijdens de eerste twee jaar ziekte en de Ziektewet Ik heb een zieke werknemer. Wat nu? Informatie voor werkgevers over re-integratie tijdens de eerste twee jaar ziekte en de Ziektewet Werken aan perspectief Werken is belangrijk, voor uzelf en voor de maatschappij.

Nadere informatie

Als werkgever en werknemer hulp nodig hebben bij de reïntegratie Een deskundigenoordeel van UWV

Als werkgever en werknemer hulp nodig hebben bij de reïntegratie Een deskundigenoordeel van UWV Als werkgever en werknemer hulp nodig hebben bij de reïntegratie Een deskundigenoordeel van UWV Werk boven uitkering UWV verstrekt tijdelijk inkomen in het kader van wettelijke regelingen als de WW en

Nadere informatie

Ik heb een zieke werknemer. Wat nu? Informatie voor werkgevers over reïntegratie en Ziektewet

Ik heb een zieke werknemer. Wat nu? Informatie voor werkgevers over reïntegratie en Ziektewet Ik heb een zieke werknemer. Wat nu? Informatie voor werkgevers over reïntegratie en Ziektewet Inhoud Als u een zieke werknemer heeft 4 Reïntegratie: zo snel mogelijk beginnen 5 Zodra uw werknemer ziek

Nadere informatie

VERZUIMKAART. Dag 1 Aanvraag verzuimverlof

VERZUIMKAART. Dag 1 Aanvraag verzuimverlof Dag 1 Aanvraag verzuimverlof Vraagt vóór aanvang van de werkdag persoonlijk verzuimverlof aan bij de direct leidinggevende Medewerkers productie en kantoorpersoneel melden zich voor aanvang werktijd bij

Nadere informatie

Hoe vraag ik een WIA-uitkering aan?

Hoe vraag ik een WIA-uitkering aan? uwv.nl werk.nl Hoe vraag ik een WIA-uitkering aan? Wat u moet weten als u al enige tijd ziek bent Wilt u meer informatie? Meer informatie vindt u op uwv.nl. Wilt u daarna nog meer weten over uw uitkering?

Nadere informatie

Hoe voorkom ik een loonsanctie WELKOM. Henriëtte Sterken Werkgeversrelaties UWV

Hoe voorkom ik een loonsanctie WELKOM. Henriëtte Sterken Werkgeversrelaties UWV Hoe voorkom ik een loonsanctie WELKOM Henriëtte Sterken Werkgeversrelaties UWV 1 Re-integratieverslag Het eerste spoor Deskundigenoordelen Het tweede spoor Loonsanctie WIA beoordeling Het re-integratieverslag

Nadere informatie

VERZUIMREGLEMENT (VE R S I E 2. 2 )

VERZUIMREGLEMENT (VE R S I E 2. 2 ) VERZUIMREGLEMENT (VE R S I E 2. 2 ) 1 Begripsbepalingen Medewerker: personeelslid van stichting PCPO Capelle-Krimpen Werkgever: Stichting PCPO Capelle-Krimpen Directeur: eindverantwoordelijke van de school.

Nadere informatie

Werknemer ziek. Wat Nu? Stappenplan bij ziekte.

Werknemer ziek. Wat Nu? Stappenplan bij ziekte. Werknemer ziek. Wat Nu? Stappenplan bij ziekte. Heeft een werknemer zich ziek gemeld? Beoordeel de verzuimmelding en meld binnen 8 uur uw zieke werknemer aan bij uw arbodienst of bedrijfsarts. Doe dit

Nadere informatie

Procesbeschrijving Ziekteverzuim

Procesbeschrijving Ziekteverzuim Procesbeschrijving Ziekteverzuim Algemene gegevens Belangrijke kaders Wet Verbetering Poortwachter Wet bescherming persoonsgegevens Archiefwet Wet op de Ondernemingsraden Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen

Nadere informatie

Model voor verzuimprotocol

Model voor verzuimprotocol Model voor verzuimprotocol Toelichting In een verzuimprotocol leggen werkgever en werknemer de spelregels vast die gelden voor de interactie tussen de zieke werknemer en de werkgever. Deze spelregels zijn

Nadere informatie

Loondoorbetaling bij ziekte. Informatie voor werknemers

Loondoorbetaling bij ziekte. Informatie voor werknemers Loondoorbetaling bij ziekte Informatie voor werknemers Betaalt uw werkgever uw loon door als u ziek bent? Uw werkgever betaalt maximaal twee jaar uw loon door als u ziek bent. U krijgt tijdens uw ziekte

Nadere informatie

Ik ben ziek. Wat nu? Informatie over re-integratie en inkomen VOOR RE-INTEGRATIE EN TIJDELIJK INKOMEN

Ik ben ziek. Wat nu? Informatie over re-integratie en inkomen VOOR RE-INTEGRATIE EN TIJDELIJK INKOMEN Ik ben ziek. Wat nu? Informatie over re-integratie en inkomen VOOR RE-INTEGRATIE EN TIJDELIJK INKOMEN Werk boven uitkering UWV verstrekt tijdelijk inkomen in het kader van wettelijke regelingen als de

Nadere informatie

ZIEKTEVERLOF EN ARBEIDSONGESCHIKTHEID

ZIEKTEVERLOF EN ARBEIDSONGESCHIKTHEID ZIEKTEVERLOF EN ARBEIDSONGESCHIKTHEID 105/januari 2013/pne 2 INHOUD Voorwoord... 4 1. Algemeen... 4 2. Ziekteverlof... 5 3. Begeleiding door arbodienst of bedrijfsarts... 5 4. Rechten en plichten tijdens

Nadere informatie

Uitgangspunt: re-integratie is een zaak van werkgever en werknemer samen en dient in overleg plaats te vinden

Uitgangspunt: re-integratie is een zaak van werkgever en werknemer samen en dient in overleg plaats te vinden RE-INTEGRATIE 1 e : Verplichtingen werkgever 2 e : Verplichtingen werknemer Uitgangspunt: re-integratie is een zaak van werkgever en werknemer samen en dient in overleg plaats te vinden 1 e : - bij contract

Nadere informatie

Verzuimprotocol Mei 2010 1

Verzuimprotocol Mei 2010 1 Verzuimprotocol Mei 2010 1 1 Ziekmelding Bij ziekte moet de medewerker zich op de eerste ziektedag (of uiterlijk op de eerste werkdag) voor 9.30 uur telefonisch ziekmelden bij zijn direct leidinggevende.

Nadere informatie

Model verzuimprotocol

Model verzuimprotocol Model verzuimprotocol 1 Toelichting op Model verzuimprotocol In een verzuimprotocol leggen werkgever en werknemer de spelregels vast die gelden voor de interactie tussen de zieke werknemer en de werkgever.

Nadere informatie

Verzuimprotocol Stichting Verenigde Nederlandse Apotheken

Verzuimprotocol Stichting Verenigde Nederlandse Apotheken Wanneer u wegens ziekte niet kunt werken, houdt u zich dan aan de volgende regels. 1. Op tijd ziekmelden Meldt u zich voor aanvang van de werktijd, echter uiterlijk om 09.00 uur s ochtends telefonisch

Nadere informatie

VERZU IMPROT OCOL Ziekmeldingen Formulier Registratie ziekmeldinggesprek. Contact tijdens ziekte

VERZU IMPROT OCOL Ziekmeldingen  Formulier Registratie ziekmeldinggesprek. Contact tijdens ziekte VERZUIMPROTOCOL Ziekmeldingen De medewerker moet zich voor 9.00 uur telefonisch ziekmelden bij zijn / haar direct leidinggevende. Indien de direct leidinggevende niet aanwezig is, moet de ziekmelding doorgegeven

Nadere informatie

Ik word ziek, en dan..

Ik word ziek, en dan.. Ik word ziek, en dan.. Verzuimregels in vogelvlucht Geestelijk gezond in Zeeland Wat zijn je rechten en plichten bij ziekte? Burgerlijk Wetboek & Wet Verbetering Poortwachter (WVP) Uitgangspunt is: loon

Nadere informatie

Voorbeeld-reïntegratieprotocol

Voorbeeld-reïntegratieprotocol Dit TNO rapport is gemaakt in opdracht van Sectorfondsen Zorg en Welzijn 1 Voorbeeld-reïntegratieprotocol Beknopte reïntegratieprotocol (m.n. voor kleinere instellingen) TNO rapport 17944/35419.bru/wyn

Nadere informatie

Eerste ervaringen met de WIA in 2006 en 2007

Eerste ervaringen met de WIA in 2006 en 2007 Eerste ervaringen met de WIA in 2006 en 2007 Presentatie: Herwin Schrijver Maandag 29 en woensdag 31 januari 2007 WIA-update, Herwin Schrijver t.b.v. NVP, januari 2007 1 Verzuimeffecten (1) Eind 2006 bleek

Nadere informatie

Hoe vraag ik een WIA-uitkering aan? Wat u moet weten als u al enige tijd ziek bent

Hoe vraag ik een WIA-uitkering aan? Wat u moet weten als u al enige tijd ziek bent Hoe vraag ik een WIA-uitkering aan? Wat u moet weten als u al enige tijd ziek bent Inhoud Wat is de WIA? 2 Wanneer vraagt u een WIA-uitkering aan? 3 Als u een werkgever heeft 4 Als u geen werkgever heeft

Nadere informatie

Het kiezen van het juiste re-integratie bureau

Het kiezen van het juiste re-integratie bureau Het kiezen van het juiste re-integratie bureau Presentatie: Het kiezen van het juiste re-integratie bureau Re-integratie tweede spoor biedt werkgevers en werknemers de mogelijkheid om naar passende arbeid

Nadere informatie

H12 Ziektewet en wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen

H12 Ziektewet en wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen Samenvatting Sociale kaart en sociale zekerheid Sharon. D 22-05-2017 H12 Ziektewet en wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen In dit hoofdstuk gaat het om 2 werknemersverzekeringen namelijk de ZW(ziektewet)

Nadere informatie

Ik heb een zieke werknemer. Wat nu? Informatie voor werkgevers over reïntegratie en Ziektewet

Ik heb een zieke werknemer. Wat nu? Informatie voor werkgevers over reïntegratie en Ziektewet Ik heb een zieke werknemer. Wat nu? Informatie voor werkgevers over reïntegratie en Ziektewet Werk boven uitkering UWV verstrekt tijdelijk inkomen in het kader van wettelijke regelingen als de WW en de

Nadere informatie

Ik ben langdurig ziek. Wat nu?

Ik ben langdurig ziek. Wat nu? Ik ben langdurig ziek. Wat nu? Werken aan perspectief Werken is belangrijk, voor uzelf en voor de maatschappij. UWV helpt u om werk te vinden en te houden. Is werken niet mogelijk, dan zorgen wij voor

Nadere informatie

Ik heb een zieke werknemer. Wat nu? Informatie voor werkgevers over re-integratie en Ziektewet

Ik heb een zieke werknemer. Wat nu? Informatie voor werkgevers over re-integratie en Ziektewet Ik heb een zieke werknemer. Wat nu? Informatie voor werkgevers over re-integratie en Ziektewet Inhoud Als u een zieke werknemer heeft 2 Re-integratie: zo snel mogelijk beginnen 3 Hoe zit het met het inkomen

Nadere informatie

Ziek zijn en werken in de taxisector. 2 jaar doorbetaald Werken als het kan. En verder?

Ziek zijn en werken in de taxisector. 2 jaar doorbetaald Werken als het kan. En verder? Ziek zijn en werken in de taxisector 2 jaar doorbetaald Werken als het kan En verder? Ziek zijn en werken in de taxisector Arbeidsongeschiktheid betekent dat je niet of maar deels je normale functie uit

Nadere informatie

Ik ben ziek Wat nu? Informatie over ziekteverzuim en reïntegratie

Ik ben ziek Wat nu? Informatie over ziekteverzuim en reïntegratie Ik ben ziek Wat nu? Informatie over ziekteverzuim en reïntegratie Vooraf In deze brochure lees je wat je bij ziekteverzuim moet doen. Verzuimen is een vervelende situatie, die niemand wil, maar iedereen

Nadere informatie

3.8 RE-INTEGRATIEVERPLICHTINGEN VAN WERKGEVER EN WERKNEMER

3.8 RE-INTEGRATIEVERPLICHTINGEN VAN WERKGEVER EN WERKNEMER aanspraak op loon wanneer de werknemer erop heeft mogen vertrouwen dat de bedongen arbeid stilzwijgend is gewijzigd. Daarvoor is echter van belang dat is vastgesteld dat de werknemer blijvend ongeschikt

Nadere informatie

De Loonsanctie. Hayat Barrahmun Anouk Cordang. Roermond, 19 juni 2013

De Loonsanctie. Hayat Barrahmun Anouk Cordang. Roermond, 19 juni 2013 De Loonsanctie Hayat Barrahmun Anouk Cordang Roermond, 19 juni 2013 1 Eerste en tweede ziektejaar Re-integratie Bedongen arbeid; Passende arbeid; 2 Re-integratiedossier Probleemanalyse, in de 6 de ziekteweek;

Nadere informatie

Ziekteverlof en Arbeidsongeschiktheid

Ziekteverlof en Arbeidsongeschiktheid Onderwijs Jouw partner in de school Ziekteverlof en Arbeidsongeschiktheid Inhoud Voorwoord ------------------------------------------------------------------------------------------------- 3 1. Algemeen---------------------------------------------------------------------------------------------

Nadere informatie

Verzuimprotocol LINDE COLLEGE

Verzuimprotocol LINDE COLLEGE Verzuimprotocol LINDE COLLEGE 1 1 Ziekmelding 1. Bij ziekte moet de medewerker zich op de eerste ziektedag vóór 08.00 uur telefonisch ziekmelden bij de balie. Als de medewerker zelf niet in staat is zich

Nadere informatie

Titel Ziekteverzuimprotocol. Doelgroep Medewerkers

Titel Ziekteverzuimprotocol. Doelgroep Medewerkers Titel Ziekteverzuimprotocol Doelgroep Medewerkers Doel In het ziekteverzuimprotocol zijn de voorschriften opgenomen waar de medewerker zich aan dient te houden vanaf het moment van de aanvraag van het

Nadere informatie

Protocol Ziekteverzuim

Protocol Ziekteverzuim Protocol Ziekteverzuim Dit protocol beschrijft de gedragsregels die bij de Hogeschool der Kunsten Den Haag gelden ten aanzien van ziekte en arbeidsongeschiktheid. De gedragsregels zijn in overeenstemming

Nadere informatie

Arbeidsongeschiktheid kortdurend

Arbeidsongeschiktheid kortdurend Titel: Arbeidsongeschiktheid van personeel *** KWALITEITSDOCUMENT KINDEROPVANG SNOOPY *** Document code: 5.28 Soort document: Procedure Aantal pagina s: 6 Aantal bijlagen: Status: Vastgesteld Datum: Mei

Nadere informatie

Tegenover het recht op ziekengeld staan ook een aantal (op wet- en regelgeving gebaseerde) verplichtingen.

Tegenover het recht op ziekengeld staan ook een aantal (op wet- en regelgeving gebaseerde) verplichtingen. Verzuimprotocol Medewerkers Pay for People U bent werknemer van Pay for People en bent ziek waardoor u niet kunt werken. Het kan ook zijn dat u een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met Pay for People

Nadere informatie

Ziekteverzuimprotocol Pietje Puk BV

Ziekteverzuimprotocol Pietje Puk BV Ziekteverzuimprotocol Pietje Puk BV 1 Inleiding Voor de ziekteverzuimbegeleiding maken wij gebruik van een arboverpleegkundige. Per 16-12-2009 is onze arbeidsorganisatie contractueel verbonden aan een

Nadere informatie

gezien het voorstel van Burgemeester en Wethouders d.d.23 juni 2015;

gezien het voorstel van Burgemeester en Wethouders d.d.23 juni 2015; GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Maastricht. Nr. 58584 1 juli 2015 Verzuimprotocol Maastricht 2015 gezien het voorstel van Burgemeester en Wethouders d.d.23 juni 2015; Gelet op artikel 7:9,

Nadere informatie

Wet verbetering Poortwachter. Marcel Geerts, bedrijfsarts 15 april 2015 marcel.geerts@arbounie.nl

Wet verbetering Poortwachter. Marcel Geerts, bedrijfsarts 15 april 2015 marcel.geerts@arbounie.nl Wet verbetering Poortwachter Marcel Geerts, bedrijfsarts 15 april 2015 marcel.geerts@arbounie.nl Psychische steeds groter aandeel van verzuim Jaar Oorzaak Mannen Vrouwen Totaal Totaal GVD a 2010 Klachten

Nadere informatie

WIA verzekering Individueel Overheid & Onderwijs

WIA verzekering Individueel Overheid & Onderwijs WIA verzekering Individueel Overheid & Onderwijs Waar is deze verzekering voor? Wat is WIA? In deze brochure leggen wij uit waarvoor deze verzekering is, welke dekkingen u kunt sluiten, welke uitkering

Nadere informatie

Deskundigenoordeel van UWV

Deskundigenoordeel van UWV uwv.nl werk.nl Deskundigenoordeel van UWV Informatie voor werkgever en werknemer Wilt u meer weten? Kijk voor meer informatie op uwv.nl. Als u daarna nog vragen heeft, bel dan met: UWV Telefoon Werknemers

Nadere informatie

2. Eerste dag Medewerker en leidinggevende

2. Eerste dag Medewerker en leidinggevende Eerste dag: Verantwoordelijkheid 1 Ziekmelding Medewerker De meldt zich vóór 9.00 uur ziek bij zijn leidinggevende. Als leidinggevende niet aanwezig is meldt zich bij diens vervanger. Medewerker houdt

Nadere informatie

U bent ziek. Ziekteverzuim en re-integratie. Veel gestelde vragen en antwoorden over de cao primair onderwijs

U bent ziek. Ziekteverzuim en re-integratie. Veel gestelde vragen en antwoorden over de cao primair onderwijs U bent ziek Ziekteverzuim en re-integratie 1 Februari 2015 Veel gestelde vragen en antwoorden over de cao primair onderwijs Versie mei 2017 CK/IO/PR Inhoudsopgave Inleiding pagina 4 Vijf belangrijke tips

Nadere informatie

Regels bij verzuim Tenzij anders afgesproken met de schoolleiding, neemt u de eerste 8 weken wekelijks contact op om te informeren over het verloop

Regels bij verzuim Tenzij anders afgesproken met de schoolleiding, neemt u de eerste 8 weken wekelijks contact op om te informeren over het verloop Verzuimprotocol Verzuim voorkomen Voorkomen is beter dan genezen. Het is inmiddels bekend dat onderwijzend personeel over het algemeen een grote psychische werkdruk ervaart in het werk. Ook de andere medewerkers

Nadere informatie

Niet (kunnen) werken. 1. Werkloosheidswet (WW)

Niet (kunnen) werken. 1. Werkloosheidswet (WW) Niet (kunnen) werken Hieronder worden een aantal uitkeringen besproken waar mensen een beroep op kunnen doen wanneer zij buiten hun eigen toedoen niet kunnen werken. Bijvoorbeeld omdat zij hun baan verliezen,

Nadere informatie

Ziek, verzuim, reïntegratie

Ziek, verzuim, reïntegratie Ziek, verzuim, reïntegratie Stappenplan voor de zieke medewerker, de leidinggevende, HR en de bedrijfsarts Tijdsverloop in ZIEKMELDING 1 e kalenderdag meldt zich voor 10.00 uur telefonisch of per e-mail

Nadere informatie

1. Ziekmelding. 2. Bereikbaarheid

1. Ziekmelding. 2. Bereikbaarheid 1. Ziekmelding De eerste dag dat u ziek bent, moet u zich telefonisch ziekmelden bij uw direct leidinggevende op uw feitelijke werkplek én bij Stiptwerk. Op werkdagen zijn wij bereikbaar van 08.30 uur

Nadere informatie

VERZUIMREGLEMENT PIETER VAN FOREEST

VERZUIMREGLEMENT PIETER VAN FOREEST VERZUIMREGLEMENT PIETER VAN FOREEST Pagina 1 van 13 Inhoudsopgave Inleiding... 3 Van verzuimmelding tot 104 weken verzuim... 4 1 Ziekmelding... 4 2 De eerste 6 weken... 4 3 Bij 6 weken (Probleemanalyse

Nadere informatie

Datum 15 oktober weken verzuim wegens ziekte. «Briefaanhef (Aanhef)»,

Datum 15 oktober weken verzuim wegens ziekte. «Briefaanhef (Aanhef)», «Initialen voorvoegsel achternaam (incl. titel)» «Adresregel 1 (straat - huisnr)» «Adresregel 2 (toevoeging)» «Adresregel 3 (postc - wpl)» «Adresregel 4 (land)» Postbus 1806 3000 BV Rotterdam Calandstraat

Nadere informatie

Verzuimprotocol Adopsa Payroll

Verzuimprotocol Adopsa Payroll Verzuimprotocol Adopsa Payroll 1. Ziekmelding De medewerker meldt zich op de eerste dag van ziekte telefonisch vóór 10.00 uur ziek bij zowel Adopsa Payroll als bij zijn opdrachtgever. Wanneer een medewerker

Nadere informatie

Re-integratieprotocol

Re-integratieprotocol Re-integratieprotocol Voorbeeld voor kleinere organisaties Inhoud Inhoud... Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd. Aandacht voor vroegtijdige re-integratie loont!... 2 1. Gebruik van het re-integratieprotocol

Nadere informatie

WIA verzekering Individueel Overheid & Onderwijs

WIA verzekering Individueel Overheid & Onderwijs WIA verzekering Individueel Overheid & Onderwijs De Stichting Sociaal Fonds Infrastructuur en Milieu Waar is deze verzekering voor? Wat is WIA? In deze brochure leggen wij uit voor wie en waarvoor deze

Nadere informatie

Het artikel dat hieronder is weergegeven bevat de tekst zoals die gold op 30 juni 2008.

Het artikel dat hieronder is weergegeven bevat de tekst zoals die gold op 30 juni 2008. Het artikel dat hieronder is weergegeven bevat de tekst zoals die gold op 30 juni 2008. Artikel 8:5 Ontslag wegens arbeidsongeschiktheid Lid 1 Ontslag kan aan de ambtenaar worden verleend op grond van

Nadere informatie

Verzuimprotocol Centrum Arbeid en Mobiliteit B.V.

Verzuimprotocol Centrum Arbeid en Mobiliteit B.V. Verzuimprotocol Centrum Arbeid en Mobiliteit B.V. 1. Ziekmelding De medewerker meldt zich op de eerste dag van ziekte telefonisch vóór 10.00 uur ziek bij zowel Centrum Arbeid en Mobiliteit B.V. (CAM) als

Nadere informatie

De zieke werknemer, de werkgever en. Vereniging voor Arbeidsrecht Den Haag 10-06-2010

De zieke werknemer, de werkgever en. Vereniging voor Arbeidsrecht Den Haag 10-06-2010 De zieke werknemer, de werkgever en Vereniging voor Arbeidsrecht Den Haag 10-06-2010 Eric van der Jagt verzekeringsarts / beleidsmedewerker UWV SMZ CEC Amsterdam Poortwachter Re-integratieverslag Toetsing

Nadere informatie

WIA verzekering Individueel Overheid & Onderwijs

WIA verzekering Individueel Overheid & Onderwijs WIA verzekering Individueel Overheid & Onderwijs Waar is deze verzekering voor? Wat is WIA? In deze brochure leggen wij uit voor wie en waarvoor deze verzekering is, welke dekkingen u kunt sluiten, welke

Nadere informatie

15 meest gestelde vragen 2 e spoor traject door werkgever

15 meest gestelde vragen 2 e spoor traject door werkgever 15 meest gestelde vragen 2 e spoor traject door werkgever E info@amplooi.nl I www.amplooi.nl Vraag /Antwoord op de meest gestelde vragen over re-integratie Wet Verbetering Poortwachter: 1) Wanneer er sprake

Nadere informatie

De Loonsanctie. mr. Hayat Barrahmun. 27 maart 2014

De Loonsanctie. mr. Hayat Barrahmun. 27 maart 2014 De Loonsanctie mr. Hayat Barrahmun 27 maart 2014 1 Eerste en tweede ziektejaar Re-integratie; Bedongen arbeid; Passende arbeid. 2 Vangnet-regeling/no-risk polis (I) Tegemoetkoming loondoorbetalingsplicht

Nadere informatie

Model verzuimprotocol Informatie voor werkgevers en werknemers

Model verzuimprotocol Informatie voor werkgevers en werknemers Model verzuimprotocol Informatie voor werkgevers en werknemers 1 Ziekmelding Bij ziekte moet de werknemer zich op de eerste ziektedag telefonisch ziekmelden bij zijn direct leidinggevende.

Nadere informatie

Individuele WIA werknemersverzekering

Individuele WIA werknemersverzekering Individuele WIA werknemersverzekering Inhoud Individuele WIA werknemersverzekering 3 Waar is deze verzekering voor? 3 Voor wie is deze verzekering? 3 Welke risico s verzekeren we? 3 Welke uitkering krijgt

Nadere informatie

De Lichtenvoorde. Protocol Ziekteverzuim

De Lichtenvoorde. Protocol Ziekteverzuim De Lichtenvoorde P.R. Stroeve, adviseur personeelszaken mei 2011 Status Beleidsnotitie Notitie Ziekteverzuim Auteur(s) P.R. Stroeve, adviseur personeelszaken Datum Datum bespreking MT 26 april 2011 Datum

Nadere informatie

Verzuim- en re-integratieprotocol AURO

Verzuim- en re-integratieprotocol AURO Verzuim- en re-integratieprotocol AURO vastgesteld 15 september 2015 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. Begrippenlijst 3. Rechten en plichten 4. Ik ben ziek en nu? 5. Rolverdeling 6. Procesverloop 7. Ziek

Nadere informatie

inkomensverzekeringen

inkomensverzekeringen inkomensverzekeringen Productinformatie voor werkgevers Alles goed geregeld bij ziekte en arbeidsongeschiktheid van uw medewerkers Uw medewerker ziek of arbeidsongeschikt. Wat nu? Of u nu veel of weinig

Nadere informatie

FNV Bondgenoten. Rechten en plichten bij ziekte, WIA en re-integratie

FNV Bondgenoten. Rechten en plichten bij ziekte, WIA en re-integratie FNV Bondgenoten Rechten en plichten bij ziekte, WIA en re-integratie Rechten en plichten_a4_2012.indd 1 03-01-13 (w1) 11:50 Rechten en plichten_a4_2012.indd 2 03-01-13 (w1) 11:50 Inhoudsopgave Inleiding

Nadere informatie

UITVOERINGSHANDLEIDING EIGENRISICODRAGER WGA. Versie 1.4 1 februari 2007

UITVOERINGSHANDLEIDING EIGENRISICODRAGER WGA. Versie 1.4 1 februari 2007 UITVOERINGSHANDLEIDING EIGENRISICODRAGER WGA Versie 1.4 1 februari 2007 INHOUD 1 MIJN WERKNEMER IS ZIEK. WAT BETEKENT DAT VOOR MIJ ALS EIGENRISICODRAGER? 3 2 ZIEK EN BETER MELDEN 4 3 RE-INTEGRATIE TIJDENS

Nadere informatie