ZIEKTEVERZUIMBELEIDSPLAN. voor de Stichting Katholiek Onderwijs Mergelland

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "ZIEKTEVERZUIMBELEIDSPLAN. voor de Stichting Katholiek Onderwijs Mergelland"

Transcriptie

1 ZIEKTEVERZUIMBELEIDSPLAN voor de Stichting Katholiek Onderwijs Mergelland

2 INHOUDSOPGAVE PAGINA 1. INLEIDING 1.1 Uitgangspunten 2 2. BELEID Preventief beleid Inzet medewerkers Functioneringsgesprek Verzuimgesprek Curatief beleid Ziekmeldingsprocedure Betrokkenheid Werkhervatting en re-integratie Aangepast werk 5 BIJLAGE: Protocol bij ziekte en re-integratie 7 Ziekteverzuimbeleidsplan S.K.O. Mergelland Pagina 2

3 1. INLEIDING 1.1 Uitgangspunten Het ziekteverzuimbeleid van S.K.O. Mergelland maakt deel uit van het arbo- en personeelsbeleid en is gericht op het voorkomen en verminderen van verzuim van medewerkers. Het ziekteverzuimbeleid wordt uitgevoerd aan de hand van een speciaal hiervoor opgesteld plan: Het ziekteverzuimbeleidsplan. Het ziekteverzuimbeleid heeft als doel: arbeidsongeschiktheid en beroepsziekten te voorkomen; ziekteverzuim tot een minimum te beperken; de wetgeving op dit gebied na te leven. Het ziekteverzuimbeleidsplan bestaat uit de onderdelen: Preventief beleid, ter verbetering van de verdeling tussen werkbelasting en belastbaarheid van medewerkers; Curatief beleid, ter bevordering van het herstel van medewerkers en spoedige werkhervatting; Registratie en administratie. 2 BELEID 2.1 Preventief beleid Preventief beleid houdt in dat mogelijke oorzaken van verzuim worden gesignaleerd en maatregelen worden genomen om verzuim tegen te gaan. Dit gebeurt onder andere aan de hand van: signalen van preventiemedewerkers en de verzuimcoördinator; individuele gesprekken directieoverleg en teamvergaderingen waarin verzuim, welzijn en arbeidsomstandigheden worden besproken; Risico-Inventarisatie en Evaluatie (RI&E), en Plan van Aanpak; voorlichting over het verzuimbeleid; een open spreekuur over arbeidsomstandigheden door de verzuimcoördinator Inzet medewerkers Het beleid van de S.K.O. Mergelland is er op gericht oorzaken van verzuim zo veel mogelijk uit te sluiten. Alleen als schoolleiding én medewerkers zich volledig inzetten voor beperking van het ziekteverzuim, maakt het beleid kans van slagen Functioneringsgesprek Tijdens jaarlijks terugkerende functioneringsgesprekken kan het ziekteverzuim als agendapunt worden opgevoerd. Op deze manier kan op maat (indien gewenst) onderzocht worden of er (werkgebonden) oorzaken voor het verzuim zijn en kunnen medewerkers op hun verzuimgedrag worden aangesproken als hier een noodzaak voor is. Specifiek voor het bespreken van verzuim wordt gebruik gemaakt van het verzuimgesprek Verzuimgesprek De directeur of de verzuimcoördinator houden met iedere medewerker die tenminste driemaal per jaar heeft verzuimd een verzuimgesprek. Het doel is om medewerkers positief te ondersteunen om ziekteverzuim waar mogelijk te beperken. Dit gesprek staat los van eventueel actueel verzuim en heeft als onderwerp de oorzaak van het individuele verzuimgedrag. Ook de gevolgen van het verzuim voor de school en eventuele wijzigingen in het werk tijdens de verzuimperiode komen tijdens het gesprek aan de Ziekteverzuimbeleidsplan S.K.O. Mergelland februari 09 Pagina 3

4 orde. Uit het gesprek zal blijken of verzuimd werd als gevolg van medische klachten, arbeidsomstandigheden of privé-omstandigheden. Indien de oorzaak van het verzuim bekend is, proberen werkgever en medewerkers tot een oplossing te komen. Naar aanleiding van het verzuimgesprek kan worden overwogen om in voorkomende situaties de werkzaamheden tijdelijk aan te passen, dan wel een afspraak te regelen bij de verzuimcoördinator. Indien gewenst kan de verzuimcoördinator een consult aanvragen bij de bedrijfsarts. Van elk verzuimgesprek wordt een verslag opgesteld en wordt ondertekend door alle betrokkenen. 2.1 Curatief beleid In geval van ziekmelding streeft de S.K.O. Mergelland primair naar het herstel van de medewerkers en een zo spoedig mogelijke werkhervatting dan wel re-integratie. De stappen daartoe worden hieronder beschreven Ziekmeldingsprocedure De medewerkers meldt zich ziek bij de directeur van de school (of diens plaatsvervanger). Werkgever en medewerkers dienen zich te houden aan het Protocol bij ziekte en re-integratie (zie bijlage ). Het bestuur van S.K.O. Mergelland zorgt dat alle medewerkers op de hoogte zijn van het Protocol bij ziekte en reintegratie via de website: De bedrijfsarts kan na overleg met de medewerkers medisch advies vragen aan een behandelend (huis)arts om zijn advies te formuleren Betrokkenheid S.K.O. Mergelland stimuleert de betrokkenheid van leidinggevenden en collega s bij de situatie waarin de zieke zich bevindt. De verzuimcoördinator en de directeur houden regelmatig contact met de zieke en maken na elk contact een vervolgafspraak. Ter bevordering van de betrokkenheid wordt relevante post en andere informatie van de school doorgestuurd Werkhervatting en re-integratie Werkhervatting brengt een aantal regels met zich mee voor werkgever en medewerkers. Het bestuur van S.K.O. Mergelland, de verzuimcoördinator en de schoolleiding bevorderen de reintegratie van zieke medewerkers door tijdig maatregelen te treffen en voorschriften te leveren aan de hand waarvan de medewerkers zijn werk kan hervatten, dan wel een aangepaste functie kan vervullen. Als blijkt dat de medewerkers het eigen werk niet meer kan uitvoeren en er geen geschikte andere arbeid voorhanden is, probeert de werkgever de medewerkers in een andere organisatie van passend werk te voorzien. Zo nodig schakelt de verzuimcoördinator de re-integratiedeskundige van het Vervangingsfonds in Aangepast werk Door middel van tijdelijk aangepaste werkzaamheden blijft de medewerkers betrokken bij zijn werk en zal hij minder snel in de WIA belanden. De werkgever bekijkt welke deeltaken van de functie kunnen worden aangeboden. Bij aangepast werk dan wel arbeidstherapeutisch werk moeten afspraken worden gemaakt over het doel, de aard, inhoud en duur van het werk. Aangepast of therapeutisch werk is gericht op hervatting van het oorspronkelijke werk binnen een bepaalde termijn. Aangepast of therapeutisch werk kan tevens als middel worden ingezet om duidelijkheid te verkrijgen over de mogelijkheden van reintegratie. Ziekteverzuimbeleidsplan S.K.O. Mergelland februari 09 Pagina 4

5 BIJLAGE: PROTOCOL BIJ ZIEKTE EN RE-INTEGRATIE 1.1 PROTOCOL (van toepassing op medewerkers op of na 1 januari 2004 ziek geworden) Tijd Actie Wie Toelichting Dag 1 Ziekmelden bij directeur / plaatsvervanger Medewerker meldt zich ziek bij directeur of plaatsvervanger. Vanaf deze dag wordt de medewerker gebeld door de directeur om te informeren naar de klacht / ziekte.de directeur maakt aantekeningen van alle gesprekken en een vervolgafspraak. De medewerker dient gedurende de ziekte bereikbaar te zijn voor de directeur zover als de ziekte dat toelaat. De zieke medewerkers zorgt voor het lesprogramma en coördinatie van Week 1/6 Ziekmelden bij verzuimcoördinator en/of arbodienstverlener extern Week 6 Probleemanalyse /BA Week 8 Plan van aanpak / Tussen Uitvoeren, Periode evalueren, bijstellen Week 50 1 e Jaars evaluatie Tussen periode Week 83 Uitvoeren, evalueren, bijstellen Evalueren reintegratie Week 85 Re-integratieverslag Week 87 Tussen periode Week 104 WIA-aanvraag & reintegratieverslag Beoordeling reïntegratieinspanningen Mogelijk start WIA uitkering Gedurende het hele proces UWV UWV eventuele afspraken. Uiterlijk in de 2 e week neemt de directeur contact op met de verzuimcoördinator. Samen overleggen ze of en wanneer de medewerkers wordt opgeroepen voor een spreekuurcontact en bij wie: verzuimcoördinator of de bedrijfsarts. Tijdstip van het 1 e spreekuur hangt af van de aard van het verzuim. Dit gebeurt meestal in de 3 e week van het verzuim. Tot de 6 e week neemt de directeur minimaal 1x per week contact op met de medewerker, in de 3 e week maakt hij/zij een afspraak voor een huisbezoek indien gewenst. De directeur neemt contact op met de verzuimcoördinator als huisbezoek of spoedcontrole gewenst is. De verzuimcoördinator bepaalt in overleg met de directeur en/of de medewerkers of een consult bij de bedrijfsarts (in ieder geval bij medische vraagstukken) gewenst is m.b.t. het opstellen van de probleemanalyse. De verzuimcoördinator of de arboarts maakt een probleemanalyse. De verzuimcoördinator stuurt UWV-brochure Als u niet kunt werken naar de medewerker. De medewerker en de verzuimcoördinator maken samen een re-integratieplan n.a.v. de probleemanalyse na overleg met de directeur. Medewerker en directeur voeren re-integratie activiteiten uit, de verzuimcoördinator overlegt en evalueert minimaal zeswekelijks het plan van aanpak en stelt het zo nodig bij. Minimaal elke 6 weken informeert de directeur de verzuimcoördinator en stuurt eventueel de verslaglegging van de tussentijdse evaluaties m.b.t. het plan van aanpak. De verzuimcoördinator en de directeur houden een gesprek met de zieke medewerkers en er wordt terug gekeken op de re-integratieperiode. Moet er gekeken worden naar mogelijkheden buiten S.K.O. Mergelland? In het 2 e ziektejaar wordt 30% van het salaris gekort. Vervolgens wordt de re-integratie voortgezet tot week 87. Medewerker en directeur voeren re-integratie activiteiten uit, evalueren minimaal zeswekelijks met de verzuimcoördinator het plan van aanpak en stellen het zo nodig bij. Minimaal elke 6 weken informeert de directeur de verzuimcoördinator en stuurt hem/haar eventueel de verslaglegging van de tussentijdse evaluaties m.b.t. het plan van aanpak. De medewerker ontvangt eventuele medische info van de ARBO dienst. De verzuimcoördinator ontvangt het actueel oordeel bij de probleemanalyse van de arbodienst en informeert de verzuimcoördinator en de directeur. De medewerker, verzuimcoördinator en de directeur evalueren plan van aanpak. De verzuimcoördinator levert alle documenten voor het re-integratieverslag, nl. probleemanalyse, plan van aanpak, medische info en evaluatie medewerker De medewerker verzendt het complete re-integratieverslag uiterlijk in 87 e week naar UWV en kan hierbij ondersteund worden door de verzuimcoördinator. De directeur en de verzuimcoördinator ontvangen een kopie. (behalve de vertrouwelijke medische informatie). UWV toetst op basis van het re-integratieverslag of de directeur en de medewerker voldoende re-integratie- inspanningen hebben geleverd. Zo niet, dan leidt dit tot sancties. Vervolgens wordt de medewerker uitgenodigd voor WIA keuring. Na 24 maanden verzuim kan bij voortdurende arbeidsongeschiktheid voor het eigen werk de werkgever overgaan tot ontslag. Zie verder bijlage 6. Contact onderhouden met zieke Administratieve afhandeling op schoolniveau,bovenschools niveau en arbodienst. Verslaglegging van de gevoerde gesprekken in het medewerkerssdossier Informeren van en overleggen met de verzuimcoördinator Ziekteverzuimbeleidsplan S.K.O. Mergelland februari 09 Pagina 5

SKB De Veenplas ZIEKTEVERZUIMBELEIDSPLAN. Januari 2015

SKB De Veenplas ZIEKTEVERZUIMBELEIDSPLAN. Januari 2015 SKB De Veenplas ZIEKTEVERZUIMBELEIDSPLAN Januari 2015 Opgesteld door werkgroep Personeel juni 2014 Goedgekeurd in MT d.d. 16 september 2014 Voorzien van instemming personeelsgeleding in GMR d.d. 7 oktober

Nadere informatie

Werkveld Datum Instemming (P)GMR Vastgesteld CvB

Werkveld Datum Instemming (P)GMR Vastgesteld CvB 3.5 Werkveld Datum Instemming (P)GMR Vastgesteld CvB Personeel 26-05-2014 02-06-2014 3.5 Ziekteverzuimbeleid versie 140526 Personeel/Ziekteverzuimbeleid 3.5 Inhoudsopgave 1. Uitgangspunten en doelstellingen

Nadere informatie

Ziekteverzuimbeleidsplan Borgesiusstichting

Ziekteverzuimbeleidsplan Borgesiusstichting Ziekteverzuimbeleidsplan Borgesiusstichting Inhoudsopgave: blz. 1 Inleiding blz. 2 1. Uitgangspunten blz. 2 1.1 - Het begrip ziekteverzuim blz. 2 1.2 - Factoren binnen het ziekteverzuim blz. 3 1.3 Verantwoordelijkheid

Nadere informatie

Ziekteverzuimbeleid. Stichting ROOS 2012-2016

Ziekteverzuimbeleid. Stichting ROOS 2012-2016 Bestuur 2012-07-19 2.1 Ziekteverzuimbeleid Stichting ROOS 2012-2016 Verzuimbeleid Stichting ROOS pagina 1 (concept 10 juli 2012) Inhoudsopgave 1. Aanleiding/Inleiding pagina 1 2. Visie op verzuim en ziekte

Nadere informatie

Ziekteverzuimbeleid Ziekteverzuimbeleid_20120515.docx 0 13-12-2012

Ziekteverzuimbeleid Ziekteverzuimbeleid_20120515.docx 0 13-12-2012 Ziekteverzuimbeleid Ziekteverzuimbeleid_20120515.docx 0 13-12-2012 1. Beleid 2 2. Verzuim Onderwijsstichting KempenKind 2 3. Doel 3 4. Organisatie 3 5. Maatregelen 4 6. Re-integratie 5 7. Protocol bij

Nadere informatie

Verzuimbeleid. Panta Rhei

Verzuimbeleid. Panta Rhei Verzuimbeleid Panta Rhei Inhoud 1. Inleiding... 4 2. Uitgangspunten... 4 3. Preventief beleid... 5 4. Curatief beleid... 6 5. Hoe verloopt het verzuim-, re-integratietraject?... 7 5.1 Aanvraag ziekteverlof...

Nadere informatie

2. Eerste dag Medewerker en leidinggevende

2. Eerste dag Medewerker en leidinggevende Eerste dag: Verantwoordelijkheid 1 Ziekmelding Medewerker De meldt zich vóór 9.00 uur ziek bij zijn leidinggevende. Als leidinggevende niet aanwezig is meldt zich bij diens vervanger. Medewerker houdt

Nadere informatie

Arbo-, Verzuim- en Re-integratiebeleid

Arbo-, Verzuim- en Re-integratiebeleid Arbo-, Verzuim- en Re-integratiebeleid INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding 3 1.1 Visie 3 1.2 Waarden verzuim bij AWBR 3 2. Bestuur en organisatie 4 2.1 4 2.2 Schooldirecteur 4 2.3 Bestuur 4 2.4 Medezeggenschapsraad

Nadere informatie

VERZUIMREGLEMENT PIETER VAN FOREEST

VERZUIMREGLEMENT PIETER VAN FOREEST VERZUIMREGLEMENT PIETER VAN FOREEST Pagina 1 van 13 Inhoudsopgave Inleiding... 3 Van verzuimmelding tot 104 weken verzuim... 4 1 Ziekmelding... 4 2 De eerste 6 weken... 4 3 Bij 6 weken (Probleemanalyse

Nadere informatie

Voorbeeld Reglement ziekteverzuim en re-integratie

Voorbeeld Reglement ziekteverzuim en re-integratie Voorbeeld Reglement ziekteverzuim en re-integratie Voorbeeld reglement Ziekteverzuim & Re-integratie Inhoudsopgave 1. Inleiding 4 Arbo-en verzuimbeleid 4 Context 4 Toepassing 4 Vragen 4 2. Procedure ziek

Nadere informatie

Toelichting Verzuimprotocol

Toelichting Verzuimprotocol Toelichting Verzuimprotocol Inleiding In artikel 7:9, lid 4 van de lokale arbeidsvoorwaardenregeling (CAR/UWO) staat: Het college stelt een protocol vast, waarin de regels zijn opgenomen met betrekking

Nadere informatie

Verzuimbegeleiding. in één oogopslag. Verzuimprotocol. Verzuimtijdlijn. Goed om te weten

Verzuimbegeleiding. in één oogopslag. Verzuimprotocol. Verzuimtijdlijn. Goed om te weten < 2 3 4 5 7 9 0 2 > < VORIGE PAGINA VOLGENDE PAGINA > Protocol verzuimbegeleiding Voor de leidinggevende Jij en je medewerker zijn samen verantwoordelijk voor reintegratie. De eerste weken zijn het belangrijkst

Nadere informatie

Ziekteverzuimreglement Payroll Select

Ziekteverzuimreglement Payroll Select Ziekteverzuimreglement Payroll Select Inleiding Dit Ziekteverzuimreglement is bestemd voor alle medewerkers die bij Payroll Select Diensten B.V. en Payroll Select CC Diensten B.V. (nader te noemen; Payroll

Nadere informatie

Er-wel-zijn - beleid. Bijlage 3 bij het arbeidsreglement. Goedgekeurd op de OCMW-raad van xxxx/2015

Er-wel-zijn - beleid. Bijlage 3 bij het arbeidsreglement. Goedgekeurd op de OCMW-raad van xxxx/2015 Er-wel-zijn - beleid Bijlage 3 bij het arbeidsreglement Goedgekeurd op de OCMW-raad van xxxx/2015 versie 1: xxxx 2015 Inhoudstafel A. Visie 2 B. Doelstellingen 2 C. Gemeenschappelijke verantwoordelijkheid

Nadere informatie

Verzuimprotocol NHTV. Verzuimprotocol NHTV - versie 20140922 Pagina 1

Verzuimprotocol NHTV. Verzuimprotocol NHTV - versie 20140922 Pagina 1 Verzuimprotocol NHTV In dit ziekteverzuimprotocol staat de procedure beschreven voor de aanpak en werkwijze rond ziekteverzuimbegeleiding en re-integratie binnen NHTV. Het geeft inzicht in de verantwoordelijkheden

Nadere informatie

Ziekteverlof en Arbeidsongeschiktheid

Ziekteverlof en Arbeidsongeschiktheid Onderwijs Jouw partner in de school Ziekteverlof en Arbeidsongeschiktheid Inhoud Voorwoord ------------------------------------------------------------------------------------------------- 3 1. Algemeen---------------------------------------------------------------------------------------------

Nadere informatie

Inleiding Inhoud Bijlagen

Inleiding Inhoud Bijlagen Inleiding Het ziekteverzuimpercentage is een graadmeter voor de gezondheid van de organisatie. is nooit volledig te voorkomen, iedereen is immers wel eens ziek. Een hoog ziekteverzuimpercentage zegt echter

Nadere informatie

VERZUIMPROTOCOL STICHTING SPORTSERVICE NOORD-BRABANT. (versie 1.3 d.d. 01-01-2009)

VERZUIMPROTOCOL STICHTING SPORTSERVICE NOORD-BRABANT. (versie 1.3 d.d. 01-01-2009) VERZUIMPROTOCOL STICHTING SPORTSERVICE NOORD-BRABANT (versie 1.3 d.d. 01-01-2009) VERZUIMPROTOCOL STICHTING SPORTSERVICE NOORD-BRABANT Inleiding Stichting Sportservice Noord-Brabant heeft als formeel werkgever

Nadere informatie

Arbeidsongeschiktheid in het UMC. Wat nu?

Arbeidsongeschiktheid in het UMC. Wat nu? Arbeidsongeschiktheid in het UMC. Wat nu? Inhoudsopgave pagina 1 Antwoorden op vragen over arbeidsongeschiktheid 3 2 Wat wordt er van u verwacht en wie kunnen u ondersteunen? 3 3 Andere functie gevonden?

Nadere informatie

Voorbeeld Verzuimprotocol Ambulancezorg

Voorbeeld Verzuimprotocol Ambulancezorg Voorbeeld Verzuimprotocol Ambulancezorg Toelichting Het percentage verzuim als gevolg van ziekte/arbeidsongeschiktheid is in de sector ambulancezorg betrekkelijk laag. Medewerkers zijn betrokken bij hun

Nadere informatie

Informatie Xerio bedrijfsartsen5 B.V.

Informatie Xerio bedrijfsartsen5 B.V. Informatie Xerio bedrijfsartsen5 B.V. 1. Inleiding Xerio bedrijfsartsen5 B.V. is een volledig zelfstandige onderneming met vestigingen in Breda, Roosendaal en Rotterdam. Door de kleinschaligheid zijn wij

Nadere informatie

Arbo, ziekteverzuim en re-integratie

Arbo, ziekteverzuim en re-integratie Arbo, ziekteverzuim en re-integratie Inhoudsopgave Introductie 3 1. Waar moet ik bij verzuim om denken? 4 2. Wat staat de werkgever vanaf de eerste verzuimdag te doen? 6 3. Wat als de medewerker na twee

Nadere informatie

LOGBOEK ZIEKE WERKNEMERS

LOGBOEK ZIEKE WERKNEMERS LOGBOEK ZIEKE WERKNEMERS voor de werknemer die langdurig ziek is of arbeidsongeschikt dreigt te worden Deze brochure bevat praktische tips en een overzicht van rechten en plichten tijdens ziekte. Juni

Nadere informatie

Wijzigingen tov de vorige versie: 1. Het adres van de arbodienst is verplaatst naar Protocol arbodeskundigen (PT Ac01)

Wijzigingen tov de vorige versie: 1. Het adres van de arbodienst is verplaatst naar Protocol arbodeskundigen (PT Ac01) 01-02-12 Verzuimvoorschrift blz. 1 van 7 Opgesteld: Goedgekeurd: Geautoriseerd: FUNCTIE Senior HR Advisor Operationeel Directeur QESH manager DATUM Wijzigingen tov de vorige versie: 1. Het adres van de

Nadere informatie

U bent ziek en dan 8.0204 DP/KW/HP Juli 2010

U bent ziek en dan 8.0204 DP/KW/HP Juli 2010 U bent ziek en dan 8.0204 DP/KW/HP Juli 2010 1. Inleiding In vrij korte tijd zijn de wettelijke regels met betrekking tot ziekte en arbeidsongeschiktheid drastisch veranderd. Werkgevers zijn verplicht

Nadere informatie

3.4.1.2 Ziekteverzuim en re-integratieprotocol: Wie doet wat, wanneer en hoe?

3.4.1.2 Ziekteverzuim en re-integratieprotocol: Wie doet wat, wanneer en hoe? 3.4.1.2 Ziekteverzuim en re-integratieprotocol: Wie doet wat, wanneer en hoe? Een ziekteverzuim- en een re-integratieprotocol geeft vanuit een visie vorm aan de weg van arbeidsongeschiktheid naar -geschiktheid.

Nadere informatie

Re-integratieplicht werkgever Advisering werkgevers in geval van een arbeidsongeschikte werknemer

Re-integratieplicht werkgever Advisering werkgevers in geval van een arbeidsongeschikte werknemer Afstudeerscriptie s-hertogenbosch, mei 2012 Re-integratieplicht werkgever Advisering werkgevers in geval van een arbeidsongeschikte werknemer Naam: Kelly Kreunen Studentnummer: 2020673 Stageorganisatie:

Nadere informatie

VerzuimVizier. productkenmerken. informatie voor de werkgever

VerzuimVizier. productkenmerken. informatie voor de werkgever VerzuimVizier productkenmerken informatie voor de werkgever VerzuimVizier Productkenmerken Een complete oplossing voor al uw personeelsperikelen. Dat is VerzuimVizier van De Goudse. Pro-actieve preventie,

Nadere informatie

Inhoud. 1. De ziekmelding. 2. Informatieverplichting. 3. Bereikbaarheid. 4. Afspraak bedrijfsarts of casemanager. 5.

Inhoud. 1. De ziekmelding. 2. Informatieverplichting. 3. Bereikbaarheid. 4. Afspraak bedrijfsarts of casemanager. 5. VERZUIMPROTOCOL Inhoud 1. De ziekmelding 2. Informatieverplichting 3. Bereikbaarheid 4. Afspraak bedrijfsarts of casemanager 5. Aangepast werk 6. Herstelbevordering 7. Andere arbeid tijdens ziekte 8. Herstelmelding

Nadere informatie