OPLEIDING tot Verzorgende-IG. Ondersteuningsmagazijn Praktijk Beroepstaak E Startbekaam

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "OPLEIDING tot Verzorgende-IG. Ondersteuningsmagazijn Praktijk Beroepstaak E Startbekaam"

Transcriptie

1 OPLEIDING tt Verzrgende-IG Ondersteuningsmagazijn Berepstaak E Startbekaam Albeda cllege Branche gezndheidszrg Kwalificatieniveau 4 Chrt: Fase: Startbekaam Naam student:.

2 P.E1-3.start.gesprek pname, verplaatsing f ntslag Ondersteuning vr de cmpetenties: De student vert een pname-, verplaatsings- f ntslag gesprek en verwerkt gegevens uit dit gesprek. Bereid het gesprek vr met de gestandaardiseerde vragenlijsten. Zek de gegevens van de zrgvrager en plan het gesprek in. Aan de hand van de evaluatievragen. D: Aandacht en begrip tnen, H: vertuigen en beïnvleden, M:analyseren, T: instructies en prcedures vlgen. Ver een pname-, verplaatsings- f ntslaggesprek. Werkwijze Geef aan bij je werkbegeleider dat je deze activiteit wil gaan den. Bereid het gesprek ged vr dr de nderwerpen die je wilt bespreken vr jezelf te nteren en de vragenlijsten te bestuderen. Maak een afspraak met de zrgvrager en vraag deze zich vr te bereiden dr vragen die er ng zijn te nteren. Ga na f er ng familie f mantelzrgers bij het gesprek aanwezig willen zijn. Reserveer een ruimte m het gesprek in te veren en zrg vr kffie en/f thee. Ver het gesprek Nteer gegevens die je wilt pschrijven in het zrgplan f dr wilt geven aan de andere afdeling f thuiszrg. Vul het zrgplan f frmulieren vr verplaatsing f ntslag in. Reflecteer aan de hand van de vlgende vragen: 1. He is het gesprek verlpen, wat ging ged en wat ging minder ged? Gebruik hiervr nderstaande bservatielijst. Deze kun je zelf invullen en/f laten invullen dr je begeleider 2. Waarm ging het wel f niet ged? 3. He zu je het een vlgende keer den? 4. Frmuleer vr jezelf een leerdel (zie cmpetenties) en herhaal deze activiteit. bservatielijst V O nvt O O O Bereidt het gesprek ged vr. O O O Heeft de te bespreken nderwerpen genteerd. O O O Heeft een afspraak gemaakt met de zrgvrager. O O O Vraagt de zrgvrager zich vr te bereiden dr vragen te nteren. O O O Gaat na f er familie/relatie bij aanwezig kan zijn. O O O Neemt de tijd vr het gesprek. O O O Zrgt vr een rustige mgeving. O O O Bespreekt alle nderwerpen. O O O Heeft aandacht vr de gevelens van de zrgvrager. O O O Gaat in p vragen van de zrgvrager. O O O Reageert p nnverbale signalen van de zrgvrager. O O O Gaat na f de zrgvrager het begrijpt. O O O Vat het gesprek samen.

3 O O O Vraagt de zrgvrager f er ng vragen zijn.

4 P.E1-3.start.zrgleefplan De student is in staat een leefplan p te stellen vr een zrgvrager. Bespreek met je werkbegeleider welke zrgvrager f mantelzrger je gaat bevragen. Print de vragenlijst uit Therie Reader Zrgleefplan, vragenlijst 2 Bespreek je zrgleefplan met je werkbegeleider en eventueel zrgvrager en/f mantelzrger. Beantwrd de reflectievragen. Ondersteuning vr de cmpetentie D Aandacht en begrip tnen, M analyseren. Maak een zrgleefplan vr een zrgvrager Werkwijze: Lees de reader zrgleefplan. Gebruik vragenlijst 2 Stel de vragen aan een zrgvrager en/f mantelzrger Werk de antwrden uit in een zrgleefplan vr deze zrgvrager. Bespreek je bevindingen met de werkbegeleider aan de hand van de vragen: - Is het zrgleefplan iets wat de zrgvrager prettig zu vinden? - Mtiveer waarm wel f niet. - Op welke punten met je het leefplan bijstellen en waarm? Reflectie: Vnd je het makkelijk f meilijk de vragen te stellen? Mtiveer je antwrd. Wat heb je geleerd ten aanzien van de cmpetentie: analyseren van gegevens? Geef het verschil aan tussen het zrgplan van deze zrgvrager en het zrgleefplan wat jij hebt gemaakt. Waardr is het verschil ntstaan? Geef je mening ver de vlgende stelling: Het maakt niet uit f vr een bewner een zrgplan f zrgleefplan wrdt gemaakt.

5 P.E4.start.Werkbegeleiding geven Therie Ondersteuning vr de cmpetentie De student begeleidt een leerling/stagiair p de werkvler Kies een leerling uit,in verleg met de praktijkpleider, die je een aantal dagen gaat begeleiden. Zek een ruimte waar je het intrductiegesprek kunt den. Reader werkbegeleiden Met je praktijkpleider aan de hand van een checklist B aansturen, D aandacht en begrip tnen, H vertuigen en beinvleden, K vakdeskundigheid tepassen, M analyseren, P leren, Q plannen en rganiseren, U mgaan met veranderingen en aanpassingen Begeleid een leerling in het eerste leerjaar gedurende 4 dagen f 8 dagdelen en schrijf daar een reflectieverslag ver. (hguit 2 A4tjes) Werkwijze: Lees eerst de hele pdracht dr alvrens te starten met het eerste aandachtsblletje Bespreek met je praktijkpleider welke leerling je kunt gaan begeleiden. Maak een planning he je dat gaat den Maak gebruik van de bijgevegde checklist Licht de betreffende leerling in ver je pdracht en de frmaliteiten die daarbij hren Ver de pdracht uit In aansluiting bij deze pdracht kun je hierna de pdracht vrtgangsgesprek veren uitveren Checklist werkbegeleiden; Is de leerling gekzen i..m. de praktijkpleider? Is de betreffende leerling ingelicht mtrent de pdracht die jij uit gaat veren? Heb je een planning gemaakt he je deze pdracht uit gaat veren? Is er een intrductiegesprek gepland met de leerling? Is de delstelling van het intrductiegesprek gefrmuleerd? Is de delstelling van het intrductiegesprek aan de rde gekmen tijdens het intrductiegesprek? Is er een planning gemaakt m.b.t. de werkbegeleiding i..v. met de leerling? Wrden er afspraken gemaakt? Wrden de afspraken nagekmen? Z niet, wrdt er dan ver gecmmuniceerd? He wrdt er dan gecmmuniceerd? Wrdt er iedere dag geevalueerd he de werkbegeleiding dr de leerling en de deelnemer wrdt ervaren? Wrdt er regelmatig cntact gehuden tussen de deelnemer en de praktijkpleider ver de stand van zaken? Is je reflectieverslag geschreven? Is er na de afrnding van de pdracht een evaluatiegesprek met je praktijkpleider geweest? Welke leerpunten heb je hieruit meegenmen?

6 P.E4.start.werkbegeleiding vrtgangsgesprek Therie Ondersteuning vr de cmpetentie De student vert een vrtgangsgesprek. Begeleid een leerling en bereid dit vrtgangsgesprek vr met je eigen begeleider. Lees de reader werkbegeleiding slechtnieuwsgesprek en kijk bij E gevrderd: reader werkbegeleiding. Met elkaar drnemen van de feedback die je krijgt van juw begeleider en de leerling Bespreek het reflectieverslag met je werkbegeleider B Aansturen, D aandacht en begrip tnen, H vertuigen en beïnvleden, P leren (feedback ntvangen) Ver een vrtgangsgesprek met een leerling nder begeleiding van juw eigen werkbegeleider Werkwijze: Maak vraf een planning he je het gesprek gaat veren, welke zaken je wilt bespreken. Bespreek dit vraf met je werkbegeleider. Daarna ver je het gesprek uit. Jij vert het gesprek en de werkbegeleider bserveert aan de hand van een feedbackfrmulier die achter de berepspdracht E startbekwaam in je pdrachtenbek zit. Na het gesprek bespreek je samen met de werkbegeleider aan de hand van het feedbackfrmulier he je het gesprek hebt gedaan. Let vral p de cmpetenties die vr deze activiteit van belang zijn. Maak hierna een reflectieverslag ver het geverde gesprek met de student waarbij je ingaat p de cmpetenties en het verlp van het gesprek beschrijft. Gebruik hierbij de stappen van Krthage(zie E gevrderd)

7 P.E5.start.klinische les geven Therie Ondersteuning vr de cmpetenties: De student geeft een klinische les ver een zelfgekzen nderwerp. Bereid de les vr. Studiebek deskundigheid, prfessinalisering en kwaliteitszrg hfdstuk Ëen presentatie geven en reader klinische les Aan de hand van de evaluatievragen met de begeleider. B Aansturen H Overtuigen en beïnvleden K Vakdeskundigheid tepassen Geef een klinische les ver een zelfgekzen nderwerp. Werkwijze Kies een nderwerp waarver je je cllega s iets zu willen vertellen. Beslis welke werkvrm je wilt gebruiken: - Een klassikale les f - Een discussiemment in een teamvergadering waarbij jij het nderwerp inbrengt en inleidt dr krt iets ver het nderwerp te vertellen. Jij bereidt k de vragen vr die je aan de deelnemers van de vergadering wilt stellen en leidt de discussie. Ver de les uit Evalueer de les met de deelnemers dr hen nderstaande vragen te stellen. Evalueer de les met je begeleider aan de hand van de bservatielijst. Schrijf een reflectie ver het geven van de les aan de hand van de bservatielijst. vragen vr de deelnemers: Wat vnd u aan deze les ged wat betreft inhud en de manier van presenteren? Wat vnd u aan deze les minder ged wat betreft inhud en de manier van presenteren? Welke tips kunt u mij geven m de les te verbeteren? Observatielijst: V O nvt O O O Bereidt de les ged vr. O O O Gebruikt het nderwijsmateriaal p een gede manier en heeft daarin een juiste keuze gemaakt. O O O Heeft de delstelling van de les duidelijk weergegeven. O O O Heeft de juiste werkvrm gebruikt m het nderwerp te bespreken. O O O Hudt rekening met de beginsituatie van de tehrders. O O O Gaat na f het nderwerp vr de tehrders duidelijk is. O O O Hudt zich aan de tijd vr de les O O O Zrgt vr een rustige mgeving m de les te geven. O O O Bespreekt het nderwerp en geeft ruimte m vragen te stellen. O O O Spreekt p verstaanbare tn en kijkt tehrders aan. O O O Gaat in p vragen van de tehrders en beantwrd deze. O O O Reageert p nnverbale signalen van de tehrders. O O O Gaat na f de tehrders het nderwerp begrijpen O O O Vat de les samen. O O O Vraagt de tehrders f er ng vragen zijn. O O O Evalueert met de tehrders de les.

8 P.E6.start.MDO verleg Therie Ondersteuning vr de cmpetenties: De student levert een actieve bijdrage aan een M.D.O verleg en verwerkt de gegevens in het zrgplan. Nteer welke zrgvrager je in het MDO wilt bespreken en welke punten je aan de rde wilt stellen. Reader samenwerken Aan de hand van de bservatiepunten ver je een gesprek met je begeleider E: Samenwerken en verleggen, H:Overtuigen en beïnvleden, J: Frmuleren en rapprteren, K: Vakdeskundigheid tepassen, M: Analyseren, Q: Plannen en rganiseren. Lever een actieve bijdrage aan het MDO verleg en verwerkt de gegevens in het zrgplan van de besprken zrgvrager. Werkwijze Overleg met je begeleider welke zrgvrager vr het MDO verleg in aanmerking kmt. Raadpleeg de gegevens van de vrige bespreking Bespreek met de zrgvrager het verleg vr. (Indien mgelijk) Bereid het MDO verleg vr vlgens de in juw instelling geldende criteria. Ver het MDO verleg en breng juw zrgvrager naar vren. Verwerk de gegevens uit het verleg Reflecteer p deze activiteit aan de hand van de vlgende vragen en besluit f je deze activiteit wilt herhalen. 1. He is juw inbreng verlpen, wat ging ged en wat ging minder ged? Gebruik hiervr nderstaande bservatielijst. Deze kun je zelf invullen en/f laten invullen dr je begeleider 2. Waarm ging het wel f niet ged? 3. He zu je het een vlgende keer den? 4. Frmuleer vr jezelf een leerdel (zie cmpetenties) en herhaal deze activiteit. Bespreek deze activiteit na met je begeleider aan de hand van nderstaande bservatielijst en je reflectieverslag. Alle punten p de bservatielijst met je ged hebben uitgeverd. Observatie lijst Vrbereiding Heeft de gegevens f het zrgplan van de vrige bespreking geraadpleegd. Heeft met de zrgvrager een vrbespreking gehuden. Heeft het MDO vrbereid vlgens de criteria van de instelling. Uitvering Luistert en beantwrdt vragen p basis van deskundigheid. Kan zich mndeling duidelijk uitdrukken. Stelt vragen en/f draagt vrbeelden aan, aangaande het nderwerp f prbleem. Er is sprake van inzicht in de zrgbehefte van de zrgvrager. Nazrg Heeft de afspraken van het MDO verwerkt in het zrgplan van de zrgvrager. Heeft de afspraken in de verdracht besprken. (indien ndig) Heeft een gesprek geplant met de zrgvrager vr een nabespreking.

9 P.E6.start.ntuleren van een vergadering (taaltaak) Therie Ondersteuning vr de cmpetentie De student kan een vergadering ntuleren. Pen en papier m te ntuleren, afspraak maken met de echte ntulist dat je mee gaat ntuleren en feedback wil ntvangen Reader Ntuleren Leg de ntulen die jij gemaakt hebt naast die van de andere ntulist. K Vakdeskundigheid tepassen, M Analyseren Maak een ntulen van een vergadering. Werkwijze: Zek een vergadering uit die jij zu willen ntuleren Spreek met de echte ntulist af dat jij mee ntuleert. Meld in de vergadering dat jij ntuleert. Ntuleer de vergadering. Maak binnen een week het verslag van de vergadering Spreek af met de echte ntulist dat je zijn/haar ntulen k binnen een week krijgt. Leg beide ntulen naast elkaar en nderstreep de verschillen met een blauwe pen en de vereenkmsten met een rde pen. Bespreek met de echte ntulist de verschillen en bepaal waardr deze verschillen zijn ntstaan. Werk eventueel je verslag bij. Reflectie p cmpetentie analyseren: Wat vnd je meilijk wat betreft het analyseren van de gegevens? Vnd je het meilijk te bepalen wat in de ntulen beschreven mest wrden? Mtiveer je antwrd. Wat vnd je makkelijk wat betreft analyseren? Waardr werd dat verrzaakt? Mtiveer je antwrd. Wat heb je geleerd dr het naast elkaar leggen van de ntulen? Wat zu je ng meer willen leren wat betreft ntuleren?

10 P.E6.start.samenwerken en geleerde kennis tepassen Therie Ondersteuning vr de cmpetentie De student brengt de therie met betrekking tt samenwerken in de praktijk. Aanwezig zijn bij de verdracht in de mrgen. Reader samenwerken en verleggen. Bespreek het verslag van deze activiteit met de werkbegeleider en met de dcent. Vakdeskundigheid tepassen, samenwerken en verleggen, vertuigen en beïnvleden, analyseren, plannen en rganiseren Wn het verleg bij aan de start van de dag en maak een verslag waarbij je laat zien dat je de therie ver samenwerken kan kppelen aan een praktijksituatie Werkwijze. Plan je aanwezigheid bij de verdracht in de mrgen. Observeer de verdracht met de therie in je achterhfd. Nteer: - He wrden de taken verdeeld? Wie det dat? Waarm is deze persn degene die de taken verdeeld? - Zijn de taken evenredig verdeeld? He kun je dit bserveren? - He reageren de cllega s p de taakverdeling. Welke rllen spelen zij: cmmunicatr, samenwerker, werknemer, regisseur, prfessinal? He zie je dat? - Wrdt er rekening gehuden met elkaar? He zag je dat? Maak een verslag van bvenstaande punten. Maak gebruik van het theriemdel m.b.t. samenwerken en leg per punt uit waar jij het verband ziet tussen de therie en de praktijk.

11 P.E6.start.verantwrding dragen Therie Ondersteuning vr de cmpetenties: De student draagt de verantwrding tijdens een dienst vr de unit/afdelingsgedeelte f wngrep. (udste dienst draaien) Overleg met de begeleider wanneer je de verantwrding vr de unit/afdelingsgedeelte f wngrep gaat dragen. Geef dr aan de eindverantwrdelijke van die dag wanneer je de verantwrding p je gaat nemen. Reader samenwerken Aan de hand van de bservatiepunten en reflectieverslag ver je een gesprek met je begeleider E: Samenwerken en verleggen, H: Overtuigen en beïnvleden, J: Frmuleren en rapprteren, K: Vakdeskundigheid tepassen, M: Analyseren, Q: Plannen en rganiseren. Draag de verantwrding vr de uit te veren werkzaamheden p een unit/afdelingsgedeelte f wngrep tijdens je dienst. (Oudste dienst draaien) Werkwijze Spreek ruim van tevren met je begeleider af wanneer je de verantwrding draagt vr de uit te veren werkzaamheden p de unit/afdelingsgedeelte f wngrep. Waarschuw de eindverantwrdelijke van die dag dat je aan deze activiteit gaat werken. Zij/hij kan altijd geraadpleegd wrden vr verleg. Verzamel infrmatie die je ndig hebt m een aandachtspuntenlijst te maken die je die dienst als leidraad kunt gebruiken. (bv taken, persneelsleden, bijznderheden van zrgvragers) Bespreek deze lijst met je begeleider vrdat je de udste dienst gaat draaien. Ga nu de dienst draaien. Rapprteer bijznderheden van je dienst en draag deze ver aan je cllega s. Reflecteer p deze activiteit aan de hand van de vlgende vragen en besluit f je deze activiteit wilt herhalen. He de activiteit verlpen, wat ging ged en wat ging minder ged? Gebruik hiervr nderstaande bservatielijst. Deze kun je zelf invullen en/f laten invullen dr je begeleider Waarm ging het wel f niet ged? He zu je het een vlgende keer den? Frmuleer vr jezelf een leerdel (zie cmpetenties) en herhaal deze activiteit. Bespreek deze activiteit na met je begeleider aan de hand van nderstaande bservatielijst en je reflectieverslag. Alle punten p de bservatielijst met je ged hebben uitgeverd. Observatielijst Vrbereiding - Verzamelt relevante infrmatie die ndig is m een aandachtspuntenlijst te maken. - Maakt een aandachtspuntenlijst en bespreekt deze met de begeleider. Uitvering

12 - Gaat bij aanvang van de verantwrdelijke dienst na f de aandachtspuntenlijst klpt en stelt deze z ndig bij. - Infrmeert cllega's en delegeert z ndig taken. - Gaat na f de werkzaamheden vlgens planning verlpen en grijpt z ndig in. - Geeft daar waar ndig ndersteuning aan cllega's. - Treedt handelend p tijdens nverwachte/acute situaties, raadpleegt daarbij de eindverantwrdelijke. - Schakelt, in verleg met de eindverantwrdelijke z ndig andere disciplines in. - Staat familie en bezekers te wrd. - Infrmeert cllega's ver veranderingen en bijznderheden. Nazrg - Bijznderheden zijn gerapprteerd en/f vergedragen.

13 tets verantwrding dragen pagina 2 Punten die van belang zijn bij het verantwrding dragen zijn: Een actieve rl tijdens de verdracht (schrijft bijznderheden p, cliëntenagenda) Draagt er zrg vr dat er p tijd gestart wrdt p de gang met de dagelijkse verzrging van de zrgvragers. Maakt werkverdeling, wie det wat etc.( delegeert taken zals medicatie delen, bledsuikercntrle s etc.) Hudt gedurende de chtend cntact met cllega s ver de werkzaamheden Hudt pauzes in de gaten Overlegt met cllega s ver de werkzaamheden die ng gedaan meten wrden. Checkt f dingen gedaan zijn Lpt mee met arts f andere discipline (f zrgt er vr dat het gedaan wrdt) Hudt cmmunicatie in stand binnen het team tijdens de dienst Is p de hgte van bijznderheden Is verantwrdelijk vr de rapprtage (zwel mndeling als schriftelijk) en de agenda. Is verantwrdelijk vr de verdracht

14 P.E7.start.PDCA cyclus nderzeksplan Therie Ondersteuning vr de cmpetentie De student gebruikt de PDCA cyclus vr het nderzeken van een mgelijk verbeterpunt in de praktijk p mes niveau. Onderwerp kiezen samen met praktijkpleider De PDCA-reader De praktijk Je bepreekt je nderzek met je praktijkpleider. Vakdeskundigheid tepassen, plannen en rganiseren, kwaliteit leveren. Gebruik de PDCA-cyclus vr het nderzeken van een mgelijk verbeterpunt in de praktijk. Werkwijze: Inventariseer samen met je praktijkpleider welk punt je graag zu willen nderzeken en in kaart zu willen brengen mdat er mgelijk iets te verbeteren valt. Dit kan bijvrbeeld zijn: de manier waarp met prtcllen wrdt mgegaan. In het vrbeeld hiernder wrdt dit nderwerp uitgewerkt. Maak een plan he je wilt gaan nderzeken he er met prtcllen wrdt mgegaan. Dit kan bijvrbeeld dr je cllega s vragen te gaan stellen, te interviewen f een enquête te huden. Werk dit plan uit p papier: Plan:... Ga daarna uitvering geven aan je plan. Je gaat bijvrbeeld de enquête maken en uitdelen. En verwerkt de gegevens uit deze enquête in een krt verslag. D:... Cntrleer f alles vlgens plan is verlpen (prces) en wat het resultaat is (prduct). Is het plan verlpen zals je je dat had vrgesteld? Heeft iedereen meegewerkt aan de enquête zals je had gewild? Heb je inderdaad antwrd p je vraag he er met prtcllen wrdt mgegaan? Check:... Stel het plan bij aan de hand van het verkregen resultaat. Is dat k het resultaat dat bedeld werd? Als je geen antwrd hebt gekregen p he er met prtcllen wrdt mgegaan, start dan pnieuw de PDCA cyclus. Act:... Reflectie p cmpetentie kwaliteit leveren: Wat vnd je meilijk aan het maken en uitveren van het plan? Mtiveer je antwrd. Wat vnd je makkelijk aan deze activiteit? Waardr werd dat verrzaakt? Mtiveer je antwrd. Wat heb je geleerd met betrekking tt de cmpetenties? Wat zu je ng meer willen leren?

15 P.E7.start.PDCA cyclus verbeterplan. Therie Ondersteuning vr de cmpetentie De student gebruikt de PDCA cyclus vr het verbeteren van een situatie in de praktijk p micrniveau. Onderwerp kiezen samen met praktijkpleider De PDCA-reader De praktijk Na een week bespreek je met elkaar f je plan gewerkt heeft Vakdeskundigheid tepassen, plannen en rganiseren, kwaliteit leveren. Gebruik de PDCA-cyclus vr een verbetering in de praktijk. Werkwijze: Inventariseer samen met je praktijkpleider welk punt in de praktijk te verbeteren valt. Dit kan bijvrbeeld zijn: de manier waarp met prtcllen wrdt mgaan, de manier waarp met materialen wrdt mgegaan, werkwijze ten aanzien van hygiëne, he er met medicatie wrdt mgegaan, mndverzrging en tandenbrstels, he er wrdt mgegaan met zalven enz Neem niet een te grt nderwerp. Het met wel uit te veren zijn in de praktijk. Inventariseer eerst de gewenste situatie. Wat is je del? Schrijf dit p. Del: Maak daarna een plan he je dit del wilt gaan halen. Werk dit plan uit p papier: Plan:... Ga daarna uitvering geven aan je plan, een week lang. Hiervr met je je cllega s gaan vertellen wat je plan is. Zij meten eraan meewerken. Gebruik je creativiteit; he kun je hen het beste bij je plan betrekken? D:... Cntrleer f alles vlgens plan is verlpen (prces) en wat het resultaat is (prduct). Check:... Stel het plan bij aan de hand van het verkregen resultaat. Is dat k het resultaat dat bedeld werd? Act:... Reflectie p cmpetentie kwaliteit leveren: Wat vnd je meilijk aan het maken en uitveren van het plan? He vnd je het aan anderen duidelijk te maken wat je plan was en hen te mtiveren het vl te huden? Mtiveer je antwrd. Wat vnd je makkelijk aan deze activiteit? Waardr werd dat verrzaakt? Mtiveer je antwrd. Wat heb je geleerd met betrekking tt de cmpetenties? Wat zu je ng meer willen leren?

Leer / ontwikkelingslijnen. Opleiding Helpende Zorg en Welzijn. BOL en BBL NAAM STUDENT:..

Leer / ontwikkelingslijnen. Opleiding Helpende Zorg en Welzijn. BOL en BBL NAAM STUDENT:.. Leer / ntwikkelingslijnen Opleiding Helpende Zrg en Welzijn BOL en BBL NAAM SUDEN:.. 1 2 Uitleg van het leerlijnenbekje Vr je ligt het leerlijnenbekje van je pleiding Helpende Zrg & Welzijn niveau 2. ijdens

Nadere informatie

Vergaderen Informatieblad (VP) IEV1 Bladzijde 1 van 7. Vergaderen

Vergaderen Informatieblad (VP) IEV1 Bladzijde 1 van 7. Vergaderen Vergaderen Infrmatieblad (VP) IEV1 Bladzijde 1 van 7 Vergaderen Vergaderen Infrmatieblad (VP) IEV1 Bladzijde 2 van 7 Vergaderen Elke vergadering kent een vaste structuur en een vaste vlgrde. Deze structuur

Nadere informatie

LOGBOEK van: klas: 1

LOGBOEK van: klas: 1 LOGBOEK van: klas: 1 Inhudspgave Inleiding en inhud van het lgbek Wat is de maatschappelijke stage? Delen van de maatschappelijke stage Waar de je maatschappelijke stage? Kaders waarbinnen de maatschappelijke

Nadere informatie

Maatschappelijke Stage

Maatschappelijke Stage Maatschappelijke Stage 2 Inhud 1. Wat is MAS? 1.1 MAS algemeen. 1.2 MAS p het Gren van Prinstererlyceum 1.3 Deadlines 2. Stage zeken 2.1 De stage cördinatr p schl. 2.2 Masactief 3. De frmulieren 3.1 Aanvraagfrmulier

Nadere informatie

PROJECTBESCHRIJVING HISTORISCHE PLEKKEN

PROJECTBESCHRIJVING HISTORISCHE PLEKKEN PROJECTBESCHRIJVING HISTORISCHE PLEKKEN Leerlijn Cultureel Erfged Thema Identiteit Grep 5 en 6 Maart 2016 Cultuurnderwijs p zijn Haags Leerlijn Cultureel Erfged Thema Identiteit Grep 5 en 6 Maart 2016

Nadere informatie

MedewerkerMonitor Benchmark in de Zorg

MedewerkerMonitor Benchmark in de Zorg MedewerkerMnitr Benchmark in de Zrg Telichting pzet vragenlijst en invulinstructies U heeft een inlgcde ntvangen per brief f per e-mail. Mcht u geen inlgcde ntvangen hebben, dan kunt u terecht bij de benchmarkcördinatr

Nadere informatie

Evaluatie zorgleefplan met cliënt thuis en in het verzorgingshuis

Evaluatie zorgleefplan met cliënt thuis en in het verzorgingshuis Evaluatie zrgleefplan met cliënt thuis en in het verzrgingshuis Artikel: 2010-003 Datum: 30-11-2010 Auteur: Merel van Uden Prtcl vr halfjaarlijkse evaluatiegesprek ver zrgleefplan van een cliënt met een

Nadere informatie

Zijn in de aanvraag bijlagen genoemd en zijn die bijgevoegd? Zo ja, welke? Nummer desgewenst de bijlagen.

Zijn in de aanvraag bijlagen genoemd en zijn die bijgevoegd? Zo ja, welke? Nummer desgewenst de bijlagen. Checklist berdeling adviesaanvraag 1. De adviesaanvraag Heeft de r een adviesaanvraag gehad? Let p: een rapprt is in principe geen adviesaanvraag. Met een adviesaanvraag wrdt bedeld: het dr de ndernemer

Nadere informatie

PROFESSIONELE ROL EN COMMUNICATIEVE VAARDIGHEDEN

PROFESSIONELE ROL EN COMMUNICATIEVE VAARDIGHEDEN ! MEDISCHE BASISKENNIS MODULE PROFESSIONELE ROL EN COMMUNICATIEVE VAARDIGHEDEN 2014/2015 INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding tt de mdule 3 2. Overzicht zelfstudiepad 5 3. Blk 1 6 Blk 2 7 Blk 3 8 4. Tetsing 10 TalenTXT

Nadere informatie

Handreiking functionerings- en beoordelingsgesprekken griffiers

Handreiking functionerings- en beoordelingsgesprekken griffiers Handreiking functinerings- en berdelingsgesprekken griffiers September 2014 Functineringsgesprek Als de griffier is aangesteld, is het verstandig m met elkaar te blijven reflecteren p het functineren.

Nadere informatie

Training Werken aan Welbevinden. Opleidingscurriculum. Facit, Velsen-Noord Februari 2011

Training Werken aan Welbevinden. Opleidingscurriculum. Facit, Velsen-Noord Februari 2011 Training Werken aan Welbevinden Opleidingscurriculum Facit, Velsen-Nrd Februari 2011 Inhudspgave Inleiding 3 1. Algemene beschrijving van de pleiding 4 1.1 Delgrep 4 1.2 Kwalificaties 4 1.3 Uitgangspunten

Nadere informatie

o lezen om te schrijven schrijven om te lezen genre/register centraal vertrekpunt inhoud andere vakken o o

o lezen om te schrijven schrijven om te lezen genre/register centraal vertrekpunt inhoud andere vakken o o Titel, mschrijving beprefde les / lessenserie Angstzweet: een lessenserie geïntegreerd literatuur, leesen schrijfnderwijs Schltype, leerjaar Vmb-tl, leerjaar 3 Tijdsinvestering Typering GLS lezen m te

Nadere informatie

8.2. Ziekteverzuim en (ziekte)verzuimbegeleiding

8.2. Ziekteverzuim en (ziekte)verzuimbegeleiding 8.2. Ziekteverzuim en (ziekte)verzuimbegeleiding Aangepast d.d. 10 januari 2014. Ziektemelding Persneelsleden dienen zich uiterlijk vr 7.30 uur s mrgens ziek te melden bij de schldirecteur en ingeval van

Nadere informatie

Begeleidende tekst bij de presentatie Ieder kind heeft recht op Gedifferentieerd RekenOnderwijs.

Begeleidende tekst bij de presentatie Ieder kind heeft recht op Gedifferentieerd RekenOnderwijs. Begeleidende tekst bij de presentatie Ieder kind heeft recht p Gedifferentieerd RekenOnderwijs. Dia 1 Opmerking vr de presentatr: in het geval u tijd te krt kmt, kunt u de blauwe tekst als ptineel beschuwen

Nadere informatie

Medmec04 Engagement Week 4

Medmec04 Engagement Week 4 Medmec04 Engagement Week 4 Les Week 1 2 3 4 5 Onderwerpen Inleiding mdule en werkwijze Inleiding pdracht 1 en 2 Hrcllege (verplicht) (Recensie schrijven vr bnuspunt, zie p. 11) Inleveren pdracht 1, uitgeprint

Nadere informatie

Huiswerk Informatie voor alle ouders

Huiswerk Informatie voor alle ouders Nummer 6 mei 2010 Huiswerk Infrmatie vr alle uders Huiswerk en efening Ged leren lezen en rekenen is belangrijk, want je hebt deze vaardigheden in het dagelijks leven veral ndig. Kinderen ged leren lezen

Nadere informatie

Protocol bij het overlijden van een gezinslid van een leerling

Protocol bij het overlijden van een gezinslid van een leerling Prtcl bij het verlijden van een gezinslid van een leerling Algemeen: Er wrden geen mededelingen aan de pers gedaan. Het lcatie aanspreekpunt f de directeur meldt alleen dat nze 1 ste zrg de nabestaanden

Nadere informatie

Pestprotocol basisschool Pieter Wijten

Pestprotocol basisschool Pieter Wijten Pestprtcl basisschl Pieter Wijten Basisschl Pieter Wijten werkt aan een veilig schlklimaat waarin kinderen respectvl met elkaar mgaan. Ze hanteert drie principes: Ik zrg ged vr mezelf Ik zrg ged vr de

Nadere informatie

Let op!! Niet zwemmen i.v.m. blauwalg. Leerdoelen: Kerndoelen Curriculum watereducatie SLO: NME leergebied: Werkvormen: Vakgebied: Niveau: Tijdsduur:

Let op!! Niet zwemmen i.v.m. blauwalg. Leerdoelen: Kerndoelen Curriculum watereducatie SLO: NME leergebied: Werkvormen: Vakgebied: Niveau: Tijdsduur: Let p!! Niet zwemmen i.v.m. blauwalg Vakgebied: Niveau: Tijdsduur: Bilgie, Aardrijkskunde klas 3 hav/vw ± 140 minuten Niet zwemmen i.v.m. blauwalg, we zien deze brden steeds vaker. Maar wat is blauwalg

Nadere informatie

Beschermd Wonen met een pgb onder verantwoordelijkheid van gemeenten

Beschermd Wonen met een pgb onder verantwoordelijkheid van gemeenten Beschermd Wnen met een pgb nder verantwrdelijkheid van gemeenten Een factsheet vr cliënten, cliëntvertegenwrdigers en familievertegenwrdigers 1 februari 2016 Sinds 1 januari 2015 valt Beschermd Wnen (vrheen

Nadere informatie

De aandachtspuntenlijst

De aandachtspuntenlijst De aandachtspuntenlijst Wat is de aandachtspuntenlijst? De aandachtspuntenlijst is een verzicht van nderwerpen die aan de rde kunnen kmen tijdens een afspraak met de neurlg. Onderwerpen waarver u meer

Nadere informatie

Huiswerk. Waarom geven wij op school huiswerk? Wij vinden huiswerk zinvol, omdat we denken daar het volgende mee te kunnen bereiken :

Huiswerk. Waarom geven wij op school huiswerk? Wij vinden huiswerk zinvol, omdat we denken daar het volgende mee te kunnen bereiken : Versie: ktber 2016 Huiswerk Op nze schl wrdt in diverse grepen huiswerk gegeven. Onder huiswerk verstaan we werk dat vanuit de schl meegegeven wrdt en waarvan verwacht wrdt dat het dr de kinderen thuis

Nadere informatie

Inventarisatie van wensen & verwachtingen over gezondheidsactiviteiten Leefstijl vragenlijst

Inventarisatie van wensen & verwachtingen over gezondheidsactiviteiten Leefstijl vragenlijst Inventarisatie van wensen & verwachtingen ver gezndheidsactiviteiten Leefstijl vragenlijst Let p: Deze vragenlijst dient vr verspreiding p maat gemaakt te wrden vr uw bedrijf. Ver daar waar [bedrijfsnaam]

Nadere informatie

Communicatie voor beleid Interactie (raadplegen, dialoog, participatie) en procescommunicatie; betrokkenheid, betere besluiten en beleid

Communicatie voor beleid Interactie (raadplegen, dialoog, participatie) en procescommunicatie; betrokkenheid, betere besluiten en beleid Samenvatting BEELDEN OVER COMMUNICATIE TEYLINGEN Bevindingen gesprekken ver Cmmunicatie, raad- en cllegeleden, rganisatie en samenleving In deze ntitie zijn de resultaten van zwel de gesprekken van 9 ktber

Nadere informatie

Je weet nu op welke level je gaat lezen. Dit is wat je te doen staat: Kies een PENGUIN READER uit op jouw level, NIET lager!

Je weet nu op welke level je gaat lezen. Dit is wat je te doen staat: Kies een PENGUIN READER uit op jouw level, NIET lager! Dear Student Je weet nu p welke level je gaat lezen. Dit is wat je te den staat: Kies een PENGUIN READER uit p juw level, NIET lager! Lees het bek Vul de Reading Recrd in. Als je de Reading Recrd naar

Nadere informatie

Gespreksleidraad WOII geïnteresseerden

Gespreksleidraad WOII geïnteresseerden Gespreksleidraad WOII geïnteresseerden Delstellingen Diepgaand inzicht krijgen in infrmatiebehefte m.b.t. WOII persnlijke betekenis WOII ntstaan interesse in WOII beiende/interessante thema s gebruik en

Nadere informatie

Neem deze kijkwijzer eerst goed door op school. Als er nog vragen zijn, stel die dan nog!

Neem deze kijkwijzer eerst goed door op school. Als er nog vragen zijn, stel die dan nog! Kijkwijzer Rute Namen Du: Neem deze kijkwijzer eerst ged dr p schl Als er ng vragen zijn, stel die dan ng! Deze kijkwijze neem je vervlgens mee als je p pad gaat De inhud van de kijkwijzer is de basis

Nadere informatie

Scenario Onderwijstijd. Thuisles

Scenario Onderwijstijd. Thuisles Scenari Onderwijstijd Thuisles Erik Mndriaan en JaapJan Vrm ROC Deltin Cllege, Zwlle ktber 2013 Scenari: Thuisles Algemeen Dit scenari is ntwikkeld mdat er gedacht wrdt dat het elementen bevat die ervr

Nadere informatie

*** Enquête *** afstudeerscriptie over de huidige elektronische verbindingen*

*** Enquête *** afstudeerscriptie over de huidige elektronische verbindingen* *** Enquête *** Inleidend Als student van de Universiteit Twente de ik in het kader van mijn masterstudie Public Safety een (klik hier vr definitie) afstudeerscriptie ver de huidige elektrnische verbindingen*

Nadere informatie

Actie keuze 5. a. Campagne rookvrij schoolplein. b. Hoofd- en deelvragen. Hoofdvraag: 1: Wat zijn de gevolgen en gevaren van roken?

Actie keuze 5. a. Campagne rookvrij schoolplein. b. Hoofd- en deelvragen. Hoofdvraag: 1: Wat zijn de gevolgen en gevaren van roken? Actie keuze 5 a. Campagne rkvrij schlplein Jullie Stappenplan hebben vr actie 5 gekzen: Maak het schlplein rkvrij grepjes Maak de twee gebruik nderzekspdracht psters: brnnenpagina Presenteer 1. argumenten

Nadere informatie

PROJECTBESCHRIJVING DIT BEN IK

PROJECTBESCHRIJVING DIT BEN IK PROJECTBESCHRIJVING DIT BEN IK Leerlijn Theater Thema Identiteit Grep 3 en 4 Maart 2016 Cultuurnderwijs p zijn Haags Leerlijn Theater Thema Identiteit Grep 3 en 4 Maart 2016 Deze prjectbeschrijving wrdt

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Inleiding 2. Leerdoelen 3. Samenwerken, hypotheses & onderzoeksonderwerpen 5. Wat wordt ervan jullie verwacht? 6.

Inhoudsopgave. Inleiding 2. Leerdoelen 3. Samenwerken, hypotheses & onderzoeksonderwerpen 5. Wat wordt ervan jullie verwacht? 6. Inhudspgave Pagina Inleiding 2 Leerdelen 3 Samenwerken, hyptheses & nderzeksnderwerpen 5 Wat wrdt ervan jullie verwacht? 6 Berdeling 8 Prjectrster 2012 11 Afspraken 13 Werkgrepen 2012 14 Onderzeksplan

Nadere informatie

OPLEIDING tot MBO- VERPLEEGKUNDIGE. Opdrachtenboek startbekwame fase. Inclusief ondersteuningsmagazijn en examens beroepsopdrachten ZIEKENHUIS

OPLEIDING tot MBO- VERPLEEGKUNDIGE. Opdrachtenboek startbekwame fase. Inclusief ondersteuningsmagazijn en examens beroepsopdrachten ZIEKENHUIS SB Opdrachtenbek Ziekenhuis OPLEIDING tt MBO- VERPLEEGKUNDIGE Opdrachtenbek startbekwame fase Inclusief ndersteuningsmagazijn en examens berepspdrachten ZIEKENHUIS Albeda cllege Branche gezndheidszrg Kwalificatieniveau

Nadere informatie

PROTOCOL bij OVERLIJDEN

PROTOCOL bij OVERLIJDEN PROTOCOL bij OVERLIJDEN Vetbalvereniging Lenermark Lnapark 5 7371 EH Lenen Gld Tel.: 055-5051656 Versie: 27 augustus 2015 1 / 9 1. Inleiding Het prtcl 'Bij verlijden' treedt na vaststelling van het bestuur

Nadere informatie

Beleidsplan directe instructie : 1. Verantwoording 2. Doelstellingen 3. Model 4. Kijkwijzer 5. -Werkwijze en tijdsplanning.

Beleidsplan directe instructie : 1. Verantwoording 2. Doelstellingen 3. Model 4. Kijkwijzer 5. -Werkwijze en tijdsplanning. Beleidsplan directe instructie : 1. Verantwrding 2. Delstellingen 3. Mdel 4. Kijkwijzer 5. -Werkwijze en tijdsplanning 1 Verantwrding: Wij willen binnen het nderwijs dat wij geven rekening huden met de

Nadere informatie

Maak van 2015 jouw persoonlijk professionaliseringsjaar

Maak van 2015 jouw persoonlijk professionaliseringsjaar Maak van 2015 juw persnlijk prfessinaliseringsjaar en wrd Nlc erkend Register Lpbaanprfessinal (RL) Nlc erkend Register Lpbaanprfessinal (RL) Deze status wrdt bereikt na certificering dr het nafhankelijke

Nadere informatie

LOOPBAANORIËNTATIE VMBO-4 Periode 1 t/m periode 3

LOOPBAANORIËNTATIE VMBO-4 Periode 1 t/m periode 3 LOOPBAANORIËNTATIE VMBO-4 Peride 1 t/m peride 3 In leerjaar 4 met je de keus gaan maken; wat wil jij gaan den wanneer je het vmbdiplma hebt? Om te laten zien dat je uiteindelijk een studie, die bij je

Nadere informatie

Kwaliteitsaspecten van onderwijs. Wat vinden pedicures belangrijk aan kwaliteit van opleiders

Kwaliteitsaspecten van onderwijs. Wat vinden pedicures belangrijk aan kwaliteit van opleiders Kwaliteitsaspecten van nderwijs Wat vinden pedicures belangrijk aan kwaliteit van pleiders Clfn Titel Kwaliteitsaspecten van nderwijs. Wat vinden pedicures belangrijk aan kwaliteit van pleiders. Auteur

Nadere informatie

CMD EVALUATIE STAGEBEDRIJVEN 2014

CMD EVALUATIE STAGEBEDRIJVEN 2014 CMD EVALUATIE STAGEBEDRIJVEN 2014 Inhud Respns... 1 Samenvatting van de resultaten... 1 Vragen ver de pleiding... 2 Vragen ver de stagiair... 3 Wat ziet u als sterke punten van de pleiding CMD?... 4 Wat

Nadere informatie

NTA 8009:2007. Veiligheidsmanagementsysteem voor ziekenhuizen en instellingen die ziekenhuiszorg verlenen

NTA 8009:2007. Veiligheidsmanagementsysteem voor ziekenhuizen en instellingen die ziekenhuiszorg verlenen NTA 8009:2007 Veiligheidsmanagementsysteem vr ziekenhuizen en instellingen die ziekenhuiszrg verlenen Unifrm en inzichtelijk veiligheidsmanagementsysteem Openheid ver patiëntveiligheid Basis vr interne

Nadere informatie

Aanbod Diensten Baan in Beeld

Aanbod Diensten Baan in Beeld Aanbd Diensten Baan in Beeld 3751 LM Bunschten inf@baaninbeeld.cm www.baaninbeeld.cm Inhudspgave 1. Over Baan in Beeld p. 3 Wie wij zijn, utplacement en lpbaanadvies, fcus, resultaat en lcatie. 2. Outplacementprgramma

Nadere informatie

Zorgplan. Naam. Adres. Uitgerekende datum. Administratienummer. Naam en adres verloskundige praktijk

Zorgplan. Naam. Adres. Uitgerekende datum. Administratienummer. Naam en adres verloskundige praktijk Zrgplan Naam Adres Uitgerekende datum Administratienummer Naam en adres verlskundige praktijk datum tijd Met wie Afsprakenlijst Gefeliciteerd met uw zwangerschap! Tijdens uw zwangerschap zal u nder cntrle

Nadere informatie

Voorbereidingsjaar hoger onderwijs voor anderstaligen. Functieprofiel: Leerondersteuner Voorbereidingsjaar Hoger Onderwijs voor Anderstaligen

Voorbereidingsjaar hoger onderwijs voor anderstaligen. Functieprofiel: Leerondersteuner Voorbereidingsjaar Hoger Onderwijs voor Anderstaligen Vrbereidingsjaar hger nderwijs vr anderstaligen Prvincieplein 1 Cntact: Functieprfiel: Leerndersteuner Vrbereidingsjaar Hger Onderwijs vr Anderstaligen Samenvatting Als leerndersteuner begeleid en ndersteun

Nadere informatie

BEGELEIDING LEERLINGEN MET DYSCALCULIE

BEGELEIDING LEERLINGEN MET DYSCALCULIE BEGELEIDING LEERLINGEN MET DYSCALCULIE Begeleiding van leerlingen met ernstige rekenprblemen en/f dyscalculie Delen en uitgangspunten Binnen het Veluws Cllege Crtenbsch hanteren wij het Prtcl Ernstige

Nadere informatie

o o o BIJLAGE PEDAGOGISCHE VISIE A. Gedragsindicatoren personeel in relatie tot leerlingen (vice versa)

o o o BIJLAGE PEDAGOGISCHE VISIE A. Gedragsindicatoren personeel in relatie tot leerlingen (vice versa) PEDAGOGISCHE VISIE A. Algemeen De pedaggische visie vertelt he de schl met leerlingen, persneel en uders van leerlingen wil mgaan en wat de schl verwacht ten aanzien van de relatie tussen leerlingen en

Nadere informatie

Rollenspel Jezus redt

Rollenspel Jezus redt Rllenspel Jezus redt Krte mschrijving prgrammanderdeel De leerlingen spelen samen een bestuursrechtzaak bij de Raad van State na. De Raad van State is de hgste bestuursrechter van Nederland. In deze rechtszaak

Nadere informatie

1 3 4 Analysefrmat Aandacht vr taal in het pleidingscurriculum Onderzek Nederlands in het berepsgericht nderwijs versie 4-07 12 12 A Algemene gegevens ver nderwijsinstelling

Nadere informatie

Onze groep bezoekt de voorstelling op: LESBRIEF

Onze groep bezoekt de voorstelling op: LESBRIEF Onze grep bezekt de vrstelling p: LESBRIEF 1 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Geachte leerkracht, Deze lesbrief is bedeld

Nadere informatie

De burgemeester, het college en de raad van de gemeente Muiden;

De burgemeester, het college en de raad van de gemeente Muiden; Vrbeeld handvest De burgemeester, het cllege en de raad van de gemeente Muiden; Gelet p artikel 169, tweede en derde lid, en artikel 180, tweede en derde lid, Gemeentewet; Hebben de vlgende uitgangspunten

Nadere informatie

Stap 1 : Oriënteren op jongerenparticipatie en maatschappelijke stage

Stap 1 : Oriënteren op jongerenparticipatie en maatschappelijke stage >> Stappenplan vr stagebieders Wilt u als rganisatie aan de slag met MaS? Neem dan het stappenplan stapsgewijs dr, zdat u weet f u er echt klaar vr bent m met jngeren te werken en maatschappelijke stage

Nadere informatie

Vier beproefde manieren om de pot met goud, leren van elkaars ervaringen, open te maken

Vier beproefde manieren om de pot met goud, leren van elkaars ervaringen, open te maken Vier beprefde manieren m de pt met gud, leren van elkaars ervaringen, pen te maken Het leren van ervaringen vraagt m het nderzeken van die ervaringen, het liefst in een grep samen met anderen. Dit kan

Nadere informatie

Verpleeghuis, verzorgingshuis en thuiszorg

Verpleeghuis, verzorgingshuis en thuiszorg OPLEIDING tt MBO- VERPLEEGKUNDIGE Opdrachtenbek startbekwame fase Inclusief ndersteuningsmagazijn en examens berepspdrachten Verpleeghuis, verzrgingshuis en thuiszrg Albeda cllege Branche gezndheidszrg

Nadere informatie

Klachtenbeleid Stichting KOM Kinderopvang

Klachtenbeleid Stichting KOM Kinderopvang Klachtenbeleid Stichting KOM Kinderpvang KOM Kinderpvang verzrgt kinderpvang vr kinderen in de leeftijdsgrep 0 tt en met 12 jaar. Alle medewerkers van de stichting zetten zich vlledig in m kwalitatief

Nadere informatie

Verzuim Beleid. www.smallsteps.info. Opgemaakt door Human Resource Management. Doelgroep Alle werknemers. Ingangsdatum 4 juli 2014. Versie 0.

Verzuim Beleid. www.smallsteps.info. Opgemaakt door Human Resource Management. Doelgroep Alle werknemers. Ingangsdatum 4 juli 2014. Versie 0. Verzuim Beleid Opgemaakt dr Human Resurce Management Delgrep Alle werknemers Ingangsdatum 4 juli 2014 Versie 0.1 www.smallsteps.inf clfn Verzuimbeleid Visie en aanpak verzuim Delgrep: alle werknemers Versie:

Nadere informatie

Competentieprofiel van de hulpverlenerambulancier

Competentieprofiel van de hulpverlenerambulancier Cmpetentieprfiel van de hulpverlenerambulancier (Wet hudende diverse bepalingen inzake gezndheidszrg van 19 december 2008) 1. De ambulancier ntwikkelt zich persnlijk en prfessineel De ambulancier neemt

Nadere informatie

Baan in Beeld. Outplacementprogramma Goud

Baan in Beeld. Outplacementprogramma Goud Baan in Beeld. Outplacementprgramma Gud De utplacementprgramma s van Baan in Beeld zijn bestemd vr medewerkers die een rganisatie gaan verlaten en nieuw werk zeken. Om aan de unieke behefte van uw medewerker

Nadere informatie

ECTS-fiche. 1. Identificatie. Opleiding. Module. Lestijden 40

ECTS-fiche. 1. Identificatie. Opleiding. Module. Lestijden 40 ECTS-fiche 1. Identificatie Opleiding Ondernemingscmmunicatie Mdule MarketingManagement Cde A2 Lestijden 40 Studiepunten n.v.t. Ingeschatte ttale studiebelasting (in uren) 1 Mgelijkheid tt JA aanvragen

Nadere informatie

Rapportage inspectiebezoek aan Woon- en zorgcentrum Boschoord te Lunteren op 18 juli 2013. Zwolle, juli 2013

Rapportage inspectiebezoek aan Woon- en zorgcentrum Boschoord te Lunteren op 18 juli 2013. Zwolle, juli 2013 Rapprtage inspectiebezek aan Wn- en zrgcentrum Bschrd te Lunteren p 18 juli 2013 Zwlle, juli 2013 Inhud 1 Inleiding 3 2 Resultaten verbetermaatregelen 4 3 Bevindingen en Cnclusie 7 Pagina 2 van 7 1 Inleiding

Nadere informatie

Meldcode bij een vermoeden van kindermishandeling voor scheidingsbegeleiders [versie 28-04-2009]

Meldcode bij een vermoeden van kindermishandeling voor scheidingsbegeleiders [versie 28-04-2009] 1 Algemeen Meldcde bij een vermeden van kindermishandeling vr scheidingsbegeleiders [versie 28-04-2009] 1.1 Iedere ScS Scheidingsspecialist, ScS Zandkasteelcach, ScS OKEE-cach, hierna te nemen scheidingsbegeleider,

Nadere informatie

Denktank Boeien & Binden. De gesprekscyclus

Denktank Boeien & Binden. De gesprekscyclus Denktank Beien & Binden De gesprekscyclus Dóór bedrijven, vóór bedrijven Aan de denktanks Beien & Binden binnen TechniekTalent.nu namen in 2009 de vlgende bedrijven deel: DKC Installatiegrep (Nijmegen),

Nadere informatie

IMPLEMENTATIE WET VERPLICHTE MELDCODE HUISELIJK GEWELD EN KINDERMISHANDELING GEMEENTEN NOORDOOST-BRABANT

IMPLEMENTATIE WET VERPLICHTE MELDCODE HUISELIJK GEWELD EN KINDERMISHANDELING GEMEENTEN NOORDOOST-BRABANT BIJLAGE 1 IMPLEMENTATIE WET VERPLICHTE MELDCODE HUISELIJK GEWELD EN KINDERMISHANDELING GEMEENTEN NOORDOOST-BRABANT 1. Inleiding Op 1 juli 2013 is de Wet verplichte meldcde huiselijk geweld en kindermishandeling

Nadere informatie

ADMINISTRATIEF LOGISTIEK DIENSTHOOFD APOTHEEK

ADMINISTRATIEF LOGISTIEK DIENSTHOOFD APOTHEEK Mariaziekenhuis vzw Maesensveld 1 B-900 Overpelt Tel. + 2 11 826 000 Fax + 2 11 826 001 www.mariaziekenhuis.be inf@mznl.be ADMINISTRATIEF LOGISTIEK DIENSTHOOFD APOTHEEK ZORGONDERSTEUNENDE EENHEDEN Plaats

Nadere informatie

PESTEN. Deze folder is een hulpmiddel voor jou en je kind om samen te leren over pesten en hoe je dit kan stoppen.

PESTEN. Deze folder is een hulpmiddel voor jou en je kind om samen te leren over pesten en hoe je dit kan stoppen. PESTEN Deze flder is een hulpmiddel vr ju en je kind m samen te leren ver pesten en he je dit kan stppen. WAT IS PESTEN? Pesten is iemand anders bewust bedreigen, bang maken, uitdagen, uitschelden f pijn

Nadere informatie

Saxionstudent.nl CE 1

Saxionstudent.nl CE 1 Thema: Marktanalyse (semester 1) Prject: Desk en Fieldresearch 56357 Vrwrd Vr u ligt het plan van aanpak vr het prject Desk en Fieldresearch, vr het thema marktanalyse van semester 1. Het is de bedeling

Nadere informatie

Presenteren met Impact:

Presenteren met Impact: Presenteren met Impact: Gelven Presenteren is geweldig! Ik geef te, de eerste keer dat ik vr een grep stnd had ik zweethanden en een rd hfd, maar de afgelpen jaren heb ik tientallen keren vr grepen gestaan

Nadere informatie

ECTS-fiche. 1. Identificatie TECHNIEKEN VAN MARKTONDERZOEK

ECTS-fiche. 1. Identificatie TECHNIEKEN VAN MARKTONDERZOEK ECTS-fiche Opzet van de ECTS-fiche is m een uitgebreid verzicht te krijgen van de invulling en pbuw van de mdule. Er bestaat slechts één ECTS-fiche vr elke mdule. 1. Identificatie Opleiding GRADUAAT MARKETING

Nadere informatie

Stappenplan BTW-verhoging van 19 naar 21% per 1 oktober 2012

Stappenplan BTW-verhoging van 19 naar 21% per 1 oktober 2012 Stappenplan BTW-verhging van 19 naar 21% per 1 ktber 2012 Supprt ID: 57354 Versies: AccuntView Windws Dit stappenplan hebt u ndig m uw administraties in AccuntView gereed te maken vr het nieuwe BTW-percentage.

Nadere informatie

Statenvoorstel nr. PS/2014/341

Statenvoorstel nr. PS/2014/341 Statenvrstel nr. PS/2014/341 Initiatiefvrstel Cde Maatschappelijke Participatie Datum Inlichtingen bij 23 april 2014 mevruw G.J. Overmeen-Bakhuis Aan Prvinciale Staten Onderwerp Initiatiefvrstel Cde Maatschappelijke

Nadere informatie

Evaluatierapport Scalda - Groep 3 29 januari 26 maart 2014

Evaluatierapport Scalda - Groep 3 29 januari 26 maart 2014 Evaluatierapprt Scalda - Grep 3 29 januari 26 maart 2014 1. Inleiding, deelnemers en activiteiten In dit dcument wrden de bevindingen weergegeven van begeleiders en deelnemers die betrkken waren bij de

Nadere informatie

Schade protocol Zuiderpark Stadswalzone

Schade protocol Zuiderpark Stadswalzone Schade prtcl Zuiderpark Stadswalzne Gemeente s-hertgenbsch december 2012 Schadeprtcl Zuiderpark - Stadswalzne In dit dcument staat he de gemeente s-hertgenbsch mgaat met schadeclaims. Het is er p gericht

Nadere informatie

Wegwijzer. Dagbehandeling in Behandelcentrum Heideheuvel Informatie voor kinderen en ouders

Wegwijzer. Dagbehandeling in Behandelcentrum Heideheuvel Informatie voor kinderen en ouders Wegwijzer Dagbehandeling in Behandelcentrum Heideheuvel Infrmatie vr kinderen en uders WELKOM! De kmende tijd kmen jij en je uders een dagbehandeling vlgen in Heideheuvel. In Heideheuvel werken we in een

Nadere informatie

Verbetering begeleiding op de werkplek. Checklists

Verbetering begeleiding op de werkplek. Checklists Verbetering begeleiding p de werkplek Checklists Rapprtage Equal 2004, Cnnectins, delstelling 4.1 Delstelling 4.1 van het prject Equal 2004 luidt: Het ndersteunen van werkgevers bij het bieden van een

Nadere informatie

Career & Kids Franchise Organisatie

Career & Kids Franchise Organisatie Cliëntenaudit rapprt Blik Op Werk Caching, Re-integratie, Lpbaanadvies, Outplacement, Training 11 28 februari 2013 DNV Team Leader Audit Team Tn Berema Tn Berema Clienten Audit Rapprt Blik p Werk keurmerk

Nadere informatie

Groep 6. Werkboek Werkstuk

Groep 6. Werkboek Werkstuk Grep 6 Werkbek Werkstuk Naam: Wat ga je den? In de kmende tijd ga je werken aan een werkstuk. Je met je vrstellen dat je ver juw nderwerp gaat vertellen. Net zals bij een spreekbeurt! Maar nu schrijf je

Nadere informatie

Vlaanderen: Primair onderwijs Brongebruik Kerndoel 7: De leerlingen kunnen op hun niveau verschillende informatiebronnen raadplegen.

Vlaanderen: Primair onderwijs Brongebruik Kerndoel 7: De leerlingen kunnen op hun niveau verschillende informatiebronnen raadplegen. Lesbeschrijving Brn vr Werk Aan de hand van deze 5 lessen ntdekken de leerlingen dat de Schelde veel mgelijkheden biedt vr werk. En daarmee van essentieel belang is vr nze regi. Relatie met kerndelen:

Nadere informatie

Als uitgangspunt zijn er drie wensen waar jij uit kunt kiezen:

Als uitgangspunt zijn er drie wensen waar jij uit kunt kiezen: Stap 2 Wat ga je den? Je gaat een wens kiezen ver wat jij anders wilt in het met elkaar mgaan. Daarna kies je twee manieren waarp jullie die wens gaan waarmaken. Je schrijft k ng p welke kwaliteiten en

Nadere informatie

Zorgroutes interne en externe zorgstructuur in basisscholen Versie oktober 2013

Zorgroutes interne en externe zorgstructuur in basisscholen Versie oktober 2013 Zrgrutes interne en externe zrgstructuur in basisschlen Versie ktber 2013 Inhud 1. Inleiding CJG en zrgrutes gemeenten Westerkwartier 2. Meldcde kindermishandeling en huiselijk geweld 3. Criteria zrgrutes

Nadere informatie

Uitstroomprofiel opleiding Klinisch Informatica September 2014

Uitstroomprofiel opleiding Klinisch Informatica September 2014 Uitstrmprfiel pleiding Klinisch Infrmatica 1 Inleiding Dit uitstrmprfiel sluit aan p het berepsprfiel van de klinisch infrmaticus. Het berepsprfiel beschrijft evenwel de ttale breedte van het veld van

Nadere informatie

Aanvraagformulier vergoeding individueel gedupeerden

Aanvraagformulier vergoeding individueel gedupeerden Aanvraagfrmulier vergeding individueel gedupeerden Aanvraag vergeding in natura Met dit aanvraagfrmulier verzekt u de Stichting Bevrdering Kwaliteit Leefmgeving Schiphlregi (afgekrt: Stichting Leefmgeving

Nadere informatie

Handleiding. Het opstellen van een diaconaal beleidsplan

Handleiding. Het opstellen van een diaconaal beleidsplan Handleiding Het pstellen van een diacnaal beleidsplan Versie 1.0 Generale diacnale cmmissie Datum: augustus 2015 Generale diacnale cmmissie Vendelier 51-D 3905 PC VEENENDAAL Telefn (0318) 505541 Website:

Nadere informatie

Het Grote Geldonderzoek: hoe ga je met je geld om?

Het Grote Geldonderzoek: hoe ga je met je geld om? Het Grte Geldnderzek: he ga je met je geld m? Natinaal Instituut vr Budgetvrlichting (Nibud) Tijdsduur: één les Werkvrm: individueel met een discussie in de klas Niveau: bedeld vr alle leerlingen van klas

Nadere informatie

Asbestbeleidsplan. Beleid en beheer asbest

Asbestbeleidsplan. Beleid en beheer asbest Asbestbeleidsplan Beleid en beheer asbest Dcumenttitel. Asbestbeleidsplan Status. Cncept Definitief Versie. 1.1 Datum. 22-03-2014 Organisatie. Wningcrpratie Rentree Opstellers. Wningcrpratie Rentree i.s.m.

Nadere informatie

PEST PROTOCOL. Prins Willem-Alexanderschool

PEST PROTOCOL. Prins Willem-Alexanderschool PEST PROTOCOL Prins Willem-Alexanderschl Wat is een pestprtcl? Een pestprtcl is een aantal vereenkmsten ver het tegengaan van pesten. Een afspraak tussen de schl, de kinderen en de uders. Waarm een pestprtcl?

Nadere informatie

Visitatie praktijkinstellingen. Brochure

Visitatie praktijkinstellingen. Brochure Visitatie praktijkinstellingen Brchure Inleiding In het kader van haar tezichthudende taak, is de Registratiecmmissie Specialismen Verpleegkunde (RSV) in 2014 gestart met het visiteren van de pleiding

Nadere informatie

Bewegen en samenleving 3.3 (Sportcultuur) Opdracht 3 Maken van een documentaire

Bewegen en samenleving 3.3 (Sportcultuur) Opdracht 3 Maken van een documentaire Bewegen en samenleving 3.3 (Sprtcultuur) Opdracht 3 Maken van een dcumentaire Klas: Dcent: Schljaar: Peride: FASE 3/4 del Activiteit / vaardigheden Omvang Samenwerking Tetsing (vrm) Berdeling weging Inzicht

Nadere informatie

AGENDAPUNT voor burgemeester en wethouders

AGENDAPUNT voor burgemeester en wethouders AGENDAPUNT vr burgemeester en wethuders Nummer: Datum vergadering: 25-06-2013 Onderwerp: Meldcde huiselijk geweld en kindermishandeling Cnceptbesluit: Het cllege stelt de meldcde huiselijk geweld en kindermishandeling

Nadere informatie

Confidentieel. 16 januari 2013 2013/11989. Sectorbrief Themaonderzoek Uitbesteding Vermogensbeheer. Geacht bestuur,

Confidentieel. 16 januari 2013 2013/11989. Sectorbrief Themaonderzoek Uitbesteding Vermogensbeheer. Geacht bestuur, Tezicht pensienfndsen en beleggingsndernemingen Middelgrte en kleine pensienfndsen Pstbus 98 1000 AB Amsterdam Cnfidentieel Datum Bijlage(n) 1 Onderwerp Sectrbrief Themanderzek Uitbesteding Vermgensbeheer

Nadere informatie

Het is ook mogelijk om deze training op maat op locatie uit te voeren.

Het is ook mogelijk om deze training op maat op locatie uit te voeren. CURSUSAANBOD NAJAAR 2010 VRIJWILLIGERS 1. SWOFFICE SWOffice is een belangrijk instrument m inzicht te verkrijgen in je resultaten, maar k m infrmatie te geven ver het gebruik van de dienstverlening aan

Nadere informatie

Helpt de GGZ? Kort verslag van de 2de informatiebijeenkomst over ROM ggz 12 oktober 2010, Amersfoort

Helpt de GGZ? Kort verslag van de 2de informatiebijeenkomst over ROM ggz 12 oktober 2010, Amersfoort Helpt de GGZ? Krt verslag van de 2de infrmatiebijeenkmst ver ROM ggz 12 ktber 2010, Amersfrt Op 12 ktber zijn 50 cliënten, verwanten, leden van cliënten- en familieraden en ervaringsdeskundigen in Amersfrt

Nadere informatie

Transmuraal Programma Management

Transmuraal Programma Management Transmuraal Prgramma Management Een prpsitie van Vitha versie 1 Inhudspgave 1 Inleiding... 3 2 Transmurale behandelpraktijken... 3 2.1 Transmurale zrg nader gedefinieerd... 3 2.2 Transmurale zrg in de

Nadere informatie

Als u een toelichting wilt geven, op één van uw antwoorden, dan kunt u dat aan het einde van de vragenlijst doen.

Als u een toelichting wilt geven, op één van uw antwoorden, dan kunt u dat aan het einde van de vragenlijst doen. VRAGENLIJST Beste mantelzrger, Deze vragenlijst is bedeld vr u. Dr het invullen van bijgaande vragenlijst krijgt u inzicht in de rzaken van uw belasting. Het maakt u bewust van uw situatie. In de vragenlijst

Nadere informatie

Beleidsregels voorziening jobcoaching Participatiewet 2015

Beleidsregels voorziening jobcoaching Participatiewet 2015 Beleidsregels vrziening jbcaching Participatiewet 2015 1-7-2015 Jbcaching Reginale beleidsregels jbcaching Participatiewet regi Achterhek Inleiding Jbcaching gaat ver het ndersteunen van mensen bij het

Nadere informatie

De Ultieme Sollicitatie Gids.

De Ultieme Sollicitatie Gids. De Ultieme Sllicitatie Gids. Ha Aanstaande Superheld! Hierbij een mie verzameling met nuttige infrmatie. Lees het dr en kijk wat je eruit kunt halen. Sms staan er bepaalde tips f acties dubbel in. Dat

Nadere informatie

[STUDIEHANDLEIDING KENNIS INFORMATIE AVOND]

[STUDIEHANDLEIDING KENNIS INFORMATIE AVOND] 2014/2015 Rc van Amsterdam Kennis Infrmatie Avnd (KIA) Schljaar 2014/2015;Jerie Smit [STUDIEHANDLEIDING KENNIS INFORMATIE AVOND] De studenten rganiseren een Kennis Infrmatie Avnd vr uders. Inleiding/Briefing

Nadere informatie

1. Opstellen van de enquête

1. Opstellen van de enquête Tips vr enquêtes: meten = weten = actie Een enquête is meer dan een vragenlijstje. Het is een ideaal cmmunicatie- en drukkingsmiddel m milieuprblemen te registreren en aan te kaarten in de media f bij

Nadere informatie

Plaatsingsrichtlijnen Dr. Nassau College

Plaatsingsrichtlijnen Dr. Nassau College Plaatsingsrichtlijnen Dr. Nassau Cllege vr schljaar 2014-2015 Plaatsingsrichtlijnen p het Dr. Nassau Cllege In de kmende jaren zal de Cit eindtets in het basisnderwijs niet meer afgenmen wrden in februari,

Nadere informatie

Rouwprotocol Widdonckschool Weert overlijden van een leerling

Rouwprotocol Widdonckschool Weert overlijden van een leerling Ruwprtcl Widdnckschl Weert Ruwprtcl Widdnckschl Weert verlijden van een leerling In dit prtcl wrdt beschreven he Widdnckschl Weert kan handelen bij het verlijden van een leerling(en) van nze schl. Dit

Nadere informatie

Omgaan met kindermisbruik in onderwijs of internaat

Omgaan met kindermisbruik in onderwijs of internaat 2010-09-17 Omgaan met kindermisbruik in nderwijs f internaat 1 Inleiding De vrbije maanden werd de Kerk gecnfrnteerd met verschillende klachten rnd kindermisbruik dr haar geestelijken. Smmige geestelijken

Nadere informatie

Checklist Veranderaanpak Inhoud en Proces

Checklist Veranderaanpak Inhoud en Proces list Veranderaanpak Inhud en Prces AdMva 2011 www.admva.nl www.arbcatalgusvvt.nl list Veranderaanpak Inhud en Prces www.arbcatalgusvvt.nl Clfn Sturen p Werkdrukbalans en Energie AdMva 2011 Erna van der

Nadere informatie

Contract gedragsverandering

Contract gedragsverandering Cntract gedragsverandering Stappenplan m je delen te bereiken Tips m je delen te bereiken Cntract vr gedragsverandering (vrbeeld) Del/gedrag Om deel te nemen aan de Dam tt Dam lp met mijn vriendengrep

Nadere informatie