Toelichting Checklist Optimale informatie beleggingsverzekering

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Toelichting Checklist Optimale informatie beleggingsverzekering"

Transcriptie

1 Telichting Checklist Optimale infrmatie beleggingsverzekering Algemeen Infrmatie ver beleggingsverzekeringen Beleggingsverzekeringen zijn cmplexe prducten. Om de klant beter inzicht te geven in de werking van het prduct, de risic s en de ksten is de infrmatie ver beleggingsverzekeringen nderwrpen aan aangescherpte regelgeving. Uit nderzek blijkt dat de cnsument zich nvldende bewust is van bijvrbeeld het beleggingsrisic en de ksten. Het Verbnd van Verzekeraars heeft het initiatief genmen de infrmatievrziening ver beleggingsverzekeringen flink te verbeteren. Z verstrekken verzekeraars vanaf 2008 de zgenemde Infrmatiemdellen Beleggingsverzekeringen, gebaseerd p het advies van de cmmissie De Ruiter. He berdeelt u de kwaliteit van infrmatie? Verzekeraars zijn p basis van wettelijke bepalingen en p basis van de Infrmatiemdellen Beleggingsverzekeringen verplicht m bij het afsluiten van een beleggingsverzekering vlledig transparant te zijn ver de kenmerken en alle ksten van het prduct. Deze infrmatie staat in de fferte, het Infrmatiemdel en de factsheet en/f prspectus. Uiteraard met u er als adviseur p kunnen vertruwen dat de ndzakelijke infrmatie aanwezig, juist, begrijpelijk, niet misleidend en vlledig is. Maar he kunt u de kwaliteit en juistheid van de prductinfrmatie zelf vaststellen? Deze checklist geeft u de belangrijkste zaken waarmee u de infrmatie in het belang van de klant kunt screenen vrdat tt het sluiten van een beleggingsverzekering wrdt vergegaan. Initiatief van de brancherganisaties Deze checklist is in verleg tussen de NBVA en de NVA tt stand gekmen. Wij bevelen u aan m de infrmatie die verzekeraars wettelijk verplicht zijn te verstrekken minimaal te tetsen aan nderstaande kwaliteitsnrmen. Als de infrmatie gebrekkig f niet beschikbaar blijkt te zijn, kunt u als adviseur geen adequate berdeling maken van het prduct. U kunt dan mgelijk niet vlden aan de eisen die de wet stelt m de cnsument juist, betruwbaar en niet misleidend te infrmeren. Kmt u in de praktijk njuiste infrmatie tegen? Neemt u dan cntact p met de NVA f de NBVA. Telichting Oriëntatiefase Mdel Algemene infrmatie ver beleggingsverzekeringen (mdel 1) Infrmatiemdel 1 geeft algemene infrmatie ver beleggingsverzekeringen. Dit mdel bevat infrmatie ver wat een beleggingsverzekering is en wat de risic s en ksten zijn. De verzekeraar met Infrmatiemdel 1 beschikbaar hebben. Het mdel met vr de cnsument eenvudig te vinden zijn p de website van de verzekeraar. Financiële Bijsluiter De Financiële Bijsluiter (FB) geeft inzicht in de ksten van het prduct en bevat een risicmeter waarmee in één gpslag duidelijk is he grt f he klein het risic van het prduct is. De verzekeraar met de FB beschikbaar hebben p de website. De FB met vr de cnsument eenvudig te vinden zijn.

2 Telichting Offertefase Infrmatie ver <prductnaam> (mdel 2) De nderstaande kstenpsten kunnen vermeld zijn in het mdel Infrmatie ver <prductnaam> (mdel 2), maar kunnen k nderdeel zijn van de fferte. Eerste ksten verzekeringsmaatschappij De ksten die de verzekeraar maakt bij de aanvang van een verzekering. Hiernder vallen de ksten vr prductntwikkeling, administratie, marketing van het prduct en de fferte- en acceptatieksten. Eerste ksten bemiddelaar f verzekeringsadviseur De ksten die de verzekeraar maakt vr het advies en de verkp van het prduct. Afhankelijk van het prduct en de verzekeraar bestaan deze ksten uit de afsluitprvisie, de kstenpslag vr de vrfinanciering van de afsluitprvisie en de kstenpslag vr de uitkering van bnusprvisies. Deze ksten kmen in de praktijk niet één p één vereen met de uitbetaalde afsluitprvisie. Daarm heeft het ministerie van Financiën aangegeven dat het van belang is dat als er p 1 januari 2009 prvisietransparantie wrdt gebden, de ksten die aanbieders presenteren, geen verwarring verrzaken ver de uitgekeerde prvisie. In dit licht zal de verzekeringssectr de kstenpst ksten bemiddelaar in de mdellen de Ruiter aanpassen. In eerste instantie zal hierte in de mdellen de Ruiter een nadere telichting wrden gegeven p de ksten die deze pst bevat. In tweede instantie zal wrden bezien f deze pst gegeven de reeds aanwezige prvisietransparantie zal wrden geschrapt f dat alleen de exacte prvisie wrdt gegeven (citaat brief minister van Financiën aan Tweede Kamer van 12 september 2008) In het geval een verzekeringsmaatschappij geen eerste ksten bemiddelaar in rekening brengt (bijvrbeeld bij advisering p declaratiebasis) wrdt bij deze ksten 0 vermeld f wrdt deze regel weggelaten. Drlpende ksten verzekeraar De ksten die de verzekeraar gedurende de gehele verzekeringsduur maakt. Onder deze ksten vallen nder andere de ksten vr plisbeheer, jaarlijkse administratie en de incass van de premie. Drlpende ksten bemiddelaar f verzekeringsadviseur De ksten die de bemiddelaar maakt vr advies en tijdens de lptijd van het prduct. Aan- en verkpksten fndsen Van de ingelegde premie wrden deelnemingsrechten aangekcht f verkcht. Dit leidt tt aan- en verkpksten die p het beheerde vermgen in mindering wrden gebracht. Drgaans bedragen de aan- en verkpksten tussen de 0,5 en 5 prcent van de belegde waarde in het fnds. Hge aan- en verkpksten kunnen van grte invled zijn p het prduct wanneer aan het einde van de cntractsperide gewisseld wrdt van fnds. De ksten zijn dan hg. In smmige gevallen mag de cnsument één keer per jaar gratis switchen van fnds. Premies Alle beleggingsverzekeringen kennen een verzekeringscmpnent vr risicdekking.

3 Vr de risicdekkingen met de verzekeraar inzicht geven gebden ten aanzien van de te betalen premies. Deze premies wrden alleen weergegeven in het mdel indien de verzekeringsdekking van tepassing is p het betreffende prduct. Te nderscheiden premies vr risicdekkingen zijn: Premie verlijdensrisicdekking: premie die wrdt ingehuden p de premie f de waarde van de beleggingen vr de meeverzekerde verlijdensrisicdekking. Premie arbeidsngeschiktheidsrente: premie die wrdt ingehuden vr de meeverzekerde arbeidsngeschiktheidsdekking. Premie premievrijstelling bij arbeidsngeschiktheid: premie die wrdt ingehuden vr het meeverzekeren van premievrijstelling bij arbeidsngeschiktheid. Premie verzrgingsdekking: premie die wrdt ingehuden vr het meeverzekeren van de verzrgingsdekking. Extra infrmatie in fferte De infrmatie die verzekeraars wettelijk meten verstrekken is pgenmen in de fferte. Een deel van deze infrmatie is weergegeven in het mdel Infrmatie ver <prductnaam> pgenmen. De verige infrmatie is in andere nderdelen van de fferte pgenmen. Opgave ttale ksten (verzekerings- én fndsksten) ver lptijd prduct Bij een beleggingsverzekering maakt de verzekeraar zwel ksten in de verzekering zelf als in de fndsen waarin de premie wrdt belegd. Verzekeraars zijn verplicht de ksten ver de ttale lptijd van de verzekering te vermelden in nminale bedragen. Deze meten crrespnderen met de infrmatie in de Financiële Bijsluiter. TER, indien verkrte fndsinfrmatie in de fferte wrdt gegeven De Ttal Expense Rati (TER) van een beleggingsfnds geeft aan welke ksten de beleggingsinstelling ten laste brengt van het beleggingsfnds. De TER is een weergave van de ttale drlpende ksten van een beleggingsfnds. De TER bestaat uit de beheersksten en de verige ksten. De TER wijzigt jaarlijks. Op basis van de TER kunnen de ksten van beleggingsfndsen eenvudig met elkaar vergeleken wrden. Als een verzekeraar/beleggingsinstelling belegt in een andere beleggingsinstelling is er sprake van een meervudige kstenstructuur. Er is sprake van dubbele ksten: ksten vr de beleggingsinstelling zelf en daarnaast k vr de beleggingsinstellingen waarin deze instelling p haar beurt belegt. Deze gestapelde kstenstructuur is van invled p het resultaat. Op grnd van de wet 1 met altijd een TER wrden vermeld waarin rekening is gehuden met alle ksten in de nderliggende fndsen (de zgenaamde synthetische TER). Een z nauwkeurig mgelijke mschrijving van de wijze waarp de risicpremies wrden berekend en de factren die het verlp ervan bepalen Risicpremies zijn een belangrijk element van beleggingsverzekeringen. De ksten hiervr kunnen gedurende de lp van de verzekering aanzienlijk plpen indien de premiecmpnent leeftijdsafhankelijk is. Oplpende risicpremies kunnen een beleggingsverzekering uithllen, zeker als de rendementen tegenvallen. Daarm met een z nauwkeurig mgelijke beschrijving wrden gegeven van de wijze waarp de risicpremies wrden berekend en van de factren die het verlp ervan bepalen. 1 Zie Nta van telichting van Besluit gedragstezicht financiële ndernemingen artikel 123

4 Dit is mgelijk p verschillende manieren. De meest transparante manier is het tevegen van een tabel van de leeftijdsafhankelijke risicpremies gedurende de lptijd van de verzekering óf een weergave van het verlp van de risicpremies p basis van de in de fferte vermelde rendementspercentages. De wet biedt k de mgelijkheid m de geschatte premiesm ver de hele lptijd te vermelden f het aangeven van een bandbreedte f een cijfermatige en/f tekstuele telichting te geven p basis van de in de fferte vermelde lptijd en rendementspercentages.\ Omschrijving van de gevlgen van een verhging f verlaging van de premie met inbegrip van premievrijmaking Het is wettelijk geregeld dat verzekeraars een mschrijving meten geven van de gevlgen van een verhging f verlaging van de premie en van het premievrijmaken van de beleggingsverzekering. Het is van belang dat de cnsument inzicht heeft in de premievrije waarden van zijn verzekering m te kunnen berdelen wat de financiële gevlgen zijn van het premievrijmaken van het verzekeringscntract. Dit kan bijvrbeeld dr een pgave van de premievrije waarde te geven ver de eerste 10 jaar f de jaren 1, 5, 10, 15, f de gehele lptijd van het cntract. In alle gevallen nder vermelding van het gehanteerde rendementspercentage. Opgave van de afkpwaarde gedurende tenminste de eerste tien jaar met vermelding van het gehanteerde rendementspercentage Het niet vrdelig vr de verzekerde m een verzekeringscntract vr de einddatum te beëindigen f af te kpen. Dit geldt zeker vr de eerste tien jaar, waarin de meeste ksten wrden gemaakt. Dr het in rekening brengen van de eerste ksten in de eerste jaren van de verzekering zijn de afkpwaarden dan k laag. Het is belangrijk hier inzicht in te hebben m de cnsument hierp te wijzen. Ok als de cnsument van een lijfrenteverzekering wil switchen naar een bankspaarprduct is het van belang te weten wat de afkpwaarde is in enig jaar m vervlgens dit bedrag te kunnen verdragen. Switchksten Dit zijn de ksten die bij de verzekerde in rekening wrden gebracht bij het switchen van fndsen. Deze kunnen bestaan uit een vast bedrag en/f een percentage van het belegde vermgen. De ksten kunnen in dit laatste geval hg plpen aan het einde van de cntractsperide. Bij smmige cntracten is het mgelijk één keer per jaar kstels te switchen. Prspectus en/f factsheet Vr bancaire fndsen is het wettelijk verplicht een prspectus p te stellen. Hierin meten gegevens pgenmen zijn die vr beleggers van belang zijn vr het berdelen van het vermgen, de financiële psitie, de resultaten en de vruitzichten van de beleggingsnderneming. In afznderlijke paragrafen in de prspectus meten alle gegevens ver de ksten en risic s van de beleggingsinstelling wrden pgenmen. Vr unit linkedfndsen is het niet verplicht m een prspectus p te stellen. Verzekeraars stellen hiervr een factsheet p met de belangrijkste infrmatie ver de ksten en risic s per fnds. Verzekeraars beleggen zwel in bancaire als in unit linkedfndsen.

5 Verzekeraars meten in ieder geval de vlgende infrmatie pnemen in de factsheet (per 1 september 2008). Maximale p- en afslagen Naast de aan- en verkpksten kunnen p- en afslagen in rekening gebracht bij het in- en uittreden van een fnds. Dit zijn bedragen waarmee het bedrag van de intrinsieke waarde van het deelnemingsrecht maximaal kan wrden verhgd bij het in- f uittreden van een fnds. TER/Synthetische TER ver het laatst bekende verslagjaar De Ttal Expense Rati (TER) van een beleggingsfnds geeft aan welke ksten de beleggingsinstelling ten laste brengt van het beleggingsfnds. De TER is een weergave van de ttale drlpende ksten van een beleggingsfnds. De TER bestaat uit de beheerksten en de verige ksten. De TER wijzigt jaarlijks. Op basis van de TER kunnen de ksten van beleggingsfndsen eenvudig met elkaar vergeleken wrden. Als een verzekeraar/beleggingsinstelling belegt in een andere beleggingsinstelling is er sprake van een meervudige kstenstructuur. Er is sprake van dubbele ksten: ksten vr de beleggingsinstelling zelf en daarnaast k vr de beleggingsinstellingen waarin deze instelling p haar beurt belegt. Deze gestapelde kstenstructuur is van invled p het resultaat. Op grnd van de wet 2 met altijd een TER wrden vermeld waarin rekening is gehuden met alle ksten in de nderliggende fndsen (de zgenaamde synthetische TER). De cnsument zal hierp gewezen meten wrden in begrijpelijke bewrdingen. Histrisch rendement Het histrisch fndsrendement wrdt vastgesteld vlgens regels van de Autriteit Financiële Markten (AFM). Vr een fnds met een histrie van twintig jaar f langer, wrdt het histrisch rendement gebaseerd p het gemiddelde rendement van dat fnds in de afgelpen twintig jaar. Vr een fnds met een histrie langer dan vier jaar, maar krter dan twintig jaar, wrdt de eigen histrie aangevuld met een dr de AFM vrgeschreven rendementspercentage. Vr een fnds met een histrie krter dan vier jaar, wrdt een dr de AFM vrgeschreven rendementspercentage gebruikt. Mate van risic van het fnds Zie hiervr de infrmatie in de Financiële Bijsluiter. Brut en nett fndsrendement Brut fndsrendement is het rendement dat een beleggingsfnds vóór aftrek van welke ksten dan k behaalt met beleggen. Nett fndsrendement is het rendement 2 Zie Nta van telichting van Besluit gedragstezicht financiële ndernemingen artikel 123

6 dat een beleggingsfnds behaalt met beleggen na aftrek van alle ksten van het fnds en de nderliggende fndsen. Beheerksten in % Ksten die de beleggingsinstelling jaarlijks betaalt aan de beheerder van de beleggingsinstelling vr het beheren van het tevertruwde vermgen. Beheersksten kunnen bij de verzekering in rekening wrden gebracht en bij de fndsen. Als de beheersksten ten laste van kmen van het fnds, zijn deze ksten pgenmen in de TER/Synthetische TER. Overige ksten, bijvrbeeld perfrmance fee, etc. Op grnd van het Bgf zijn verzekeraars verplicht infrmatie te geven ver de ttale ksten ver de lptijd van de verzekering, alsk de wijze waarp dit is verdeeld ver de lptijd van de verzekering. Alle ksten die dus hiervr niet wrden genemd, meten alsng genemd wrden. Te denken valt aan perfrmance fee, kickback fee etc. Als bijvrbeeld een kickback fee wrdt verstrekt, zal dit pgenmen meten zijn in de TER en kan de TER hg zijn. Een perfrmance fee zal tegekend wrden na het behalen van een gede perfrmance. Het kan dus zijn dat het dit jaar niet in de (S)TER zit en vlgend jaar dus pas zichtbaar wrdt. Vr de gede infrmatieverstrekking is het ndzakelijk dit p vrhand vr de cnsument en zijn adviseur inzichtelijk te hebben. Plisvrwaarden Plisvrwaarden beschikbaar Plisvrwaarden bevatten alle uitgangspunten van de vereenkmst die de cnsument met de verzekeraar aangaat. De adviseur dient deze in het belang van de cnsument te kunnen raadplegen m kennis te nemen van specifieke cntractsvrwaarden en van de mgelijkheden die de verzekeraar heeft m eventueel de ksten aan te passen gedurende de lptijd van het cntract. Kennis van de cntractsvrwaarden is nder andere van belang m vraf kennis te kunnen nemen van bijzndere bepalingen. Bijvrbeeld ten aanzien van krtingen die p de hgte van de beheersksten gegeven kunnen wrden, tussentijdse aanpassingen van de kstenvergedingen, gestaffelde aanen verkpksten en verschillen in uitsluitingen, etc. Krtm: de plisvrwaarden meten beschikbaar zijn bij de fferte óf te raadplegen zijn via de website van de verzekeraar. Extra aandachtspunt: en blc-clausule Ten aanzien van de plisvrwaarden dient de adviseur te letten p het al dan niet vrkmen van een en blc-clausule. Een en blc-clausule kan van tepassing zijn p de verzekeringsvrwaarden f p de fndsvrwaarden. Op grnd van een zgenemde en blc-clausule heeft de verzekeraar het recht de vrwaarden en de tarieven van een verzekering f fnds eenzijdig te wijzigen. Een en blc-clausule kan ruim f minder ruim gefrmuleerd zijn. Vrbeeld ruime en blc-clausule

7 Een vrbeeld van een ruime frmulering is de bepaling met de strekking dat de verzekeraar zich het recht vrbehudt m de ksten vr administratie en beheer en de ksten vr de verlijdensrisicdekking alsk de dr de cnsument aangewezen beleggingsmgelijkheden en de ksteninhudingen in de nderliggende beleggingsfndsen eenzijdig te wijzigen. Dergelijke ruime en blc-clausules zijn niet in het belang van de cnsument. Strikte en blc-clausule In het geval een strikte en blc-clausule wrdt gehanteerd zal de verzekeraar slechts ingrijpen bij zeer uitznderlijke extremiteiten/catastrfes die buiten de invledssfeer van de verzekeraar liggen en die het vrbestaan van de verzekeraar bedreigen (vergelijkbaar met de gevlgen van terrrisme f rlg). Deze bescherming dr middel van een strikte en blc-clausule is van belang, mdat de cnsument met een beleggingsverzekering drgaans niet de mgelijkheid heeft m ver te stappen naar een andere verzekeraar znder nadelige gevlgen.

INHOUDSOPGAVE DIENSTENWIJZER

INHOUDSOPGAVE DIENSTENWIJZER DIENSTENWIJZER Op alle diensten die dr Veldhuizen Investments BV wrden geleverd, zijn de Algemene Leveringsvrwaarden van tepassing. Deze vrwaarden zijn gedepneerd bij de K.v.K Centraal Gelderland. De tekst

Nadere informatie

Waarom krijg ik bij LeasePlan Bank een aantrekkelijke rente?

Waarom krijg ik bij LeasePlan Bank een aantrekkelijke rente? Veelgestelde vragen Over LeasePlan Bank Wie is LeasePlan Bank? LeasePlan Bank is een Nederlandse internetspaarbank. Wij zijn nderdeel van het wereldwijd pererende LeasePlan Crpratin N.V. Klanten kunnen

Nadere informatie

Gedragscode Goed Zorgverzekeraarschap. Bijlage - ZN-11-102

Gedragscode Goed Zorgverzekeraarschap. Bijlage - ZN-11-102 Gedragscde Ged Zrgverzekeraarschap Bijlage - ZN-11-102 Inhudspgave Pag. Vrwrd 3 Deel 1 Cde Ged Zrgverzekeraarschap 4 1.1 Inleiding 4 1.1.1 Verantwrdelijkheden van de zrgverzekeraar 4 1.1.2 Basiswaarden

Nadere informatie

Customer Due Diligence Beleid

Customer Due Diligence Beleid Custmer Due Diligence Beleid Syntrus Achmea Vermgensbeheer B.V. Versie 1.0, nvember 2014 Custmer Due Diligence Beleid Syntrus Achmea Vermgensbeheer B.V. 1 van 14 Inhudspgave 1 INLEIDING... 4 1.1 REIKWIJDTE

Nadere informatie

Vallen niet echt onder de rubriek Omnium, maar kunnen ook in het kader van een autoverzekering worden afgesloten :

Vallen niet echt onder de rubriek Omnium, maar kunnen ook in het kader van een autoverzekering worden afgesloten : De Omnium verzekering : wat zit daar allemaal in? Naast de verplichte verzekering 1, waarbij de burgerrechtelijke aansprakelijkheid (BA) met wrden gedekt bij het gebruik van een mtrvertuig p de penbare

Nadere informatie

Beste geïnteresseerde,

Beste geïnteresseerde, INFORMATIE DOCUMENT Beste geïnteresseerde, Future4prfits is een bedrijf dat unieke trendvlgende systemen heeft ntwikkeld die zeer winstgevende aan- en verkp signalen genereren vr diverse beurzen (.a. de

Nadere informatie

RAPPORTAGE VOOR Melior Example BV

RAPPORTAGE VOOR Melior Example BV IN SAMENWERKING MET SCA RESULT GROUP Dit is een extract van een rapprtage die u kunt verwachten als u de nderzeksvragen heeft beantwrd. Met dit extract willen wij u een indruk geven van de pzet van de

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Digi-Muse B.V. AV 1 november 2013

Algemene Voorwaarden Digi-Muse B.V. AV 1 november 2013 Algemene Vrwaarden Digi-Muse B.V. AV 1 nvember 2013 Bij de aankp van prducten heeft de cnsument de mgelijkheid de vereenkmst znder pgave van redenen te ntbinden gedurende 7 dagen. Uitgeslten van dit recht

Nadere informatie

Spelregels ebook cadeau

Spelregels ebook cadeau Spelregels ebk cadeau Inhudspgave: Artikel 1 - Definities Pagina: 1 Artikel 2 - Identiteit van de ndernemer Pagina: 1 Artikel 3 - Tepasselijkheid Pagina: 2 Artikel 4 - Het aanbd Pagina: 2 Artikel 5 - De

Nadere informatie

Vrienden van het Goois Natuurreservaat

Vrienden van het Goois Natuurreservaat MEMO Van Aan CMS, mr. N.A. van Renssen Vrienden van het Gis Natuurreservaat CMS Derks Star Busmann N.V. Mndriaantren Amstelplein 8A NL-1096 BC Amsterdam Pstbus 94700 NL-1090 GS Amsterdam Kpie Datum 15

Nadere informatie

Veelgestelde vragen Zon-Privé gemeente Utrecht

Veelgestelde vragen Zon-Privé gemeente Utrecht Veelgestelde vragen Zn-Privé gemeente Utrecht In dit dcument beantwrden we een aantal veel gestelde vragen. Deze zijn als vlgt gecategriseerd: Zn-Privé actie Utrecht Het plaatsen van znnepanelen p een

Nadere informatie

Hoofdstuk 1 KMO S Voordelen van een kleine onderneming : Nadelen van een kleine onderneming: Functies in een onderneming:(4 pijlers)

Hoofdstuk 1 KMO S Voordelen van een kleine onderneming : Nadelen van een kleine onderneming: Functies in een onderneming:(4 pijlers) Hfdstuk 1 KMO S zijn ndernemingen die niet meer dan 1 van de vlgende criteria verschrijden : -gemiddeld aantal werknemers

Nadere informatie

Modulebeschrijving AR 1 Inleiding in Verzekeringsbedrijf en Pensioenfondsen

Modulebeschrijving AR 1 Inleiding in Verzekeringsbedrijf en Pensioenfondsen Mdulebeschrijving AR 1 Inleiding in Verzekeringsbedrijf en Pensienfndsen Actuarieel geschlde persnen zijn hfdzakelijk werkzaam in de financiële dienstverlening zals verzekeringsmaatschappijen en pensienfndsen.

Nadere informatie

Handleiding Boekhouding (sociale) onderneming

Handleiding Boekhouding (sociale) onderneming Handleiding Bekhuding (sciale) nderneming www.finance- slutins.nl Herestraat 113 9711 LG Grningen Inf@finance- slutins.nl Finance- Slutins N.V. maart 15 Dit is een geannimiseerde versie van een handleiding

Nadere informatie

Inkoop- en aanbestedingsbeleid Energiefonds Overijssel

Inkoop- en aanbestedingsbeleid Energiefonds Overijssel Inkp- en aanbestedingsbeleid Energiefnds Overijssel 2013 Inhudspgave 1 Inleiding 3 2 Het beleid 4 2.1 Rechtmatigheidsthema's 4 Prcedures 4 Meerwerk en herhalingspdrachten 4 2B-diensten 5 Integriteit 5

Nadere informatie

Toezicht Dataretentie en het verwerken van persoons-en locatiegegevens voor bedrijfsdoeleinden

Toezicht Dataretentie en het verwerken van persoons-en locatiegegevens voor bedrijfsdoeleinden Agentschap Telecm Ministerie van Ecnmische Zaken, Landbuw en Innvatie Tezicht Dataretentie en het verwerken van persns-en lcatiegegevens vr bedrijfsdeleinden De l-meting Clfn Aan Hfd Tezicht Team Infrmatieveiligheid

Nadere informatie

Waarom zou je kiezen voor M&O?

Waarom zou je kiezen voor M&O? Waarm zu je kiezen vr M&O? Onderzek naar het keuzegedrag van leerlingen vr het vak Management & Organisatie Grningen, mei 2013 Auteurs Brenda Bergkamp Bvenhuis Arjan Wrd Masterpleiding leraar Algemene

Nadere informatie

Hoofdstuk 6 Verzekeringen

Hoofdstuk 6 Verzekeringen Hfdstuk 6 Verzekeringen In dit hfdstuk bespreken we de meest vrkmende verzekeringen die betrekking hebben p pleegzrgplaatsingen. 1. W.A.-verzekering a. 15 b. 15-16 jaar c. 16+ d. 18 + 2. Rechtsbijstandverzekering

Nadere informatie

Alle betrokken partijen rondom een pleegzorgplaatsing hebben een eigen en een gezamenlijke

Alle betrokken partijen rondom een pleegzorgplaatsing hebben een eigen en een gezamenlijke Hfdstuk 7 l Overige Zaken Alle betrkken partijen rndm een pleegzrgplaatsing hebben een eigen en een gezamenlijke verantwrdelijkheid vr het z ged mgelijk verlpen van de plaatsing. Overleg en afstemming

Nadere informatie

Scheiden. Een lastig proces

Scheiden. Een lastig proces Scheiden. Een lastig prces Deze tekst is pgesteld dr een werkgrep bestaande uit vertegenwrdigers van de advcatuur, de rechtspraak en het ministerie van Veiligheid en Justitie, mei 2011. Inhudspgave pagina

Nadere informatie

Financiële Informatiefiche voor niet fiscale levensverzekering Geldig vanaf 01/01/2013

Financiële Informatiefiche voor niet fiscale levensverzekering Geldig vanaf 01/01/2013 DL Strategy Financiële Infrmatiefiche vr niet fiscale levensverzekering Geldig vanaf 01/01/2013 Type levensverzekering Levensverzekering samengesteld uit fndsen met een interestvet gewaarbrgd dr de verzekeringsmaatschappij

Nadere informatie

BERICHT AAN DE WERKGEVERS EN AAN DE ANDERE SCHULDENAARS VAN AAN DE BEDRIJFSVOORHEFFING ONDERWORPEN INKOMSTEN FICHE 281.11 * * *

BERICHT AAN DE WERKGEVERS EN AAN DE ANDERE SCHULDENAARS VAN AAN DE BEDRIJFSVOORHEFFING ONDERWORPEN INKOMSTEN FICHE 281.11 * * * Federale Overheidsdienst FINANCIEN Algemene administratie van de FISCALITEIT BERICHT AAN DE WERKGEVERS EN AAN DE ANDERE SCHULDENAARS VAN AAN DE BEDRIJFSVOORHEFFING ONDERWORPEN INKOMSTEN FICHE 281.11 *

Nadere informatie

onderdelen jaarrekening

onderdelen jaarrekening Bedrijfsecnmische analyse van de jaarrekening nderdelen jaarrekening Wettelijke indeling van de balans Actiefzijde = Actiefbestanddelen, die een aanwending van vermgen aanduiden, vlgens liquiditeitsgraad

Nadere informatie

SCHOOLPLAN 2011-2015

SCHOOLPLAN 2011-2015 SCHOOLPLAN 2011-2015 1 SCHOOL MET DE BIJBEL MARKTVELD 11 3264 AL NIEUW-BEIJERLAND Schlplan 2011-2015 Schl met de Bijbel NB Inhudspgave 1. Inleiding... 4 1.1 Del en functie schlplan... 4 1.2 Ttstandkming

Nadere informatie

Meer winst met. consumenten versmerken

Meer winst met. consumenten versmerken Meer winst met cnsumenten versmerken in pdracht van uitgeverd dr Frans-Peter Dechering RM april 2013 (definitieve versie) 1 Inhudspgave INHOUDSOPGAVE 2 SAMENVATTING 3 I. MERK OF GEEN MERK? 5 REDEN VAN

Nadere informatie

Handleiding voorbereidingsopdracht

Handleiding voorbereidingsopdracht Handleiding vrbereidingspdracht Verplichte training berepsethiek accuntants in business Uitleg prces en inhud Algemeen: telichting vrbereidingspdracht Inleiding Vrafgaand aan de verplichte training Berepsethiek

Nadere informatie

- Overeenkomst op afstand: art. 2,21 WMPC

- Overeenkomst op afstand: art. 2,21 WMPC I. CONSUMENTENRECHT: OVEREENKOMSTEN OP AFSTAND = vereenkmsten waarbij de partijen zich vrafgaand aan en bij het sluiten van de vereenkmst niet in elkaars aanwezigheid bevinden. Schema Drie categrieën 1.

Nadere informatie

OPZET EN UITVOERING VAN ONDERZOEK

OPZET EN UITVOERING VAN ONDERZOEK Peter van t Riet, Inge Strijker, Wim Trster Lectraat ICT en Onderwijsinnvatie, Hgeschl Windesheim, Zwlle 2011 INHOUD 1 INLEIDING... 3 2 ONDERZOEK IN HET HBO... 3 3 VIER SOORTEN ONDERZOEK... 3 Tepassingsgericht

Nadere informatie

VEREISTEN ONDERSTEUNENDE PROCESSEN

VEREISTEN ONDERSTEUNENDE PROCESSEN ICT Cntract 2015 Explitatiegebnden ICT-diensten Vereisten ndersteunende prcessen VEREISTEN ONDERSTEUNENDE PROCESSEN Pagina 1 van 39 Versie: 4 nvember 2013 Inhud ICT Cntract 2015 Explitatiegebnden ICT-diensten

Nadere informatie

DE VMSW EN DE VLAAMSE WOONLENING

DE VMSW EN DE VLAAMSE WOONLENING 1 DE VMSW EN DE VLAAMSE WOONLENING De VMSW (vluit Vlaamse Maatschappij vr Sciaal Wnen) is een extern verzelfstandigd agentschap binnen het beleidsdmein Ruimtelijke Ordening, Wnbeleid en Onrerend Erfged

Nadere informatie