των tōn van-de DE / HET ελαιων elaiōn Olijven OLIJF zn 1 2nv mv v G1636 G3588 εισ eis tot-in TOT-IN vzt G1519 το to DE / HET G3588

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "των tōn van-de DE / HET ελαιων elaiōn Olijven OLIJF zn 1 2nv mv v G1636 G3588 εισ eis tot-in TOT-IN vzt G1519 το to DE / HET G3588"

Transcriptie

1 annes 8 8:1 8:2 ισ ρθρυ orthr επρευθ eporeut gg GAAN G4198 van-ochtdscerg VROEGd, ochtdscerg G3722 tot- TOT- pal weer WEER G3825 τ to ρσ oros berg GEZIEN, berg ν n van- l_ 4nv ev o zn 3 4nv ev o l_ 2nv mv v G3735 παλιν παρεγετ paregeto hij-kwam-aan ~ NAAST+WORDEN, aankom wa FE vt mid 3 ev G3854 tot- TOT- ελαιων elaiōn Olijv OLIJF zn 1 2nv mv v G1636 τ to l_ 4nv ev o ιερν hieron gewij-plaats GEWIJDE, gewij-plaats zn 2 4nv ev o G2411 πασ pas alle ALLES, elk G3956 λασ laos volk VOLK G2992 ρχετ ērco kwam ~ wa FE vt mid 3 ev πρσ pros naar-toe NAARTOE G4314 8:3 αυτν au ZELF, id. hij, zij,, ze,, haar, h, ze, dit αγυσιν ags le LEIDEN, id. gaan wa HO tt act 3 mv G71 ι i καθισασ kathisas edidask zijn-gaan-zitt hij-onrwees NEERWAARTS-mak, gaan-zitt G2523 γραµµατ grammat schriftgeleern SCHRIJVer, schriftgeleer zn 3 1nv mv m 22 ι i εδιδασκ ONDERWIJZEN G1321 φαρισαιι pharisaioi Farizeeën FARIZEEER zn 2 1nv mv m G5330 αυτυσ aus h ZELF, id. hij, zij,, ze,, haar, h, ze, dit vp 4nv mv m γυναικα gunaa vrw VROUW zn 4nv ev v 35 επι epi op OP G1909 µιχα ECHTBREUK zn 1 3nv ev v G3430 κατλµµν moicha katlēmmēn echtbreuk gegrep-zijn ~ NEERWAARTS+NEMEN+[OPWAARTS], grijp wd HV tt mid 4nv ev v G2638 στσαντεσ stēsantes do-staan STAAN wd FE -- act 1nv mv m G2476 αυ au haar ZELF, id. hij, zij,, ze,, haar, h, ze, dit vp 4nv ev v σω sō midn MIDDEN bn/zn 3nv ev o G3319 λεγυσιν 8:4 legs zij-zegg LEGGEN, zegg wa HO tt act 3 mv tot- ZELF, id. hij, zij,, ze,, haar, h, ze, dit διδασκαλε didaskale Leraar! ONDERWIJZER, leraar zn 2 5nv ev m G1320 αυτ hautē ze DE+ZELF, ze, dit va 1nv ev v G3778 γυν gunē vrw VROUW zn 1nv ev v 35 κατλπται katlēptai is-gegrep ~ NEERWAARTS+NEMEN+[OPWAARTS], grijp wa HV tt mid 3 ev G2638 επαυτφωρω epautophōrō op-erdaad OP+ZELFDE+BETRAPT, op-erdaad bn 3nv ev o G1888 µιχευµ moicheuomē echtbreuk-pleg ~ ECHTBREUK-PLEGEN wd HO tt mid 1nv ev v G3431 8:5 νµω nomō wet WET zn 2 3nv ev m G3551 µιν m aan-ons WIJ, ons vp 1 3nv mv G2254 µωυσσ mōusēs Mozes MOZES G3475 ετλατ etlato geeft-structie ~ +BEEDIGEN, structie-gev wa FE -- mid 3 ev G1781 τασ tas τιαυτασ toiautas zulk (v) aan-de+zelfde, zulk, zulke l_ 4nv mv v va 4nv mv v G5108 λιθαζν STEEN-mak, stig G3034 lithaze te-stig JIJ, j vp 2 1nv ev G4771 υν τι ti wat? ENIGE, iemand, iets, e-zere, sommige, wie?, wat?, waarom?, welke? vo 4nv ev o λεγ leg -zegt LEGGEN, zegg τυτ 8:6 to dit DE+ZELF, ze, dit va 4nv ev o G5124 ελεγν elegon zij-ze πραζντεσ prazontes beproev LEGGEN, zegg BEPROEVEN wd HO tt act 1nv mv m G3985 αυτν au ZELF, id. hij, zij,, ze,, haar, h, ze, dit ινα ha op OPDAT G2443 εχωσιν echōs -zij-zull-hebb wv c HO tt act 3 mv κατγρν katēgore om-te-beschuldig NEERWAARTS+KOPEN, beschuldig G2723 αυτυ au ZELF, id. hij, zij,, ze,, haar, h, ze, dit vp 2nv ev m ισ κα ka neerwaarts NEERWAARTS, b, naar-b G2736 κυψασ kupsas bukk BUKKEN G2955 t- δακτυλω daktulō vger VGER zn 2 3nv ev m 47 κατεγραφ kategraph schreef-neer NEERWAARTS+SCHRIJVEN, neerschrijv [25] TOT- tot- γν gēn aar LAND, aar G1093 8:7 ωσ hōs als ALS, e, ongeveer G5613 επεµν epemon zij-gg-door-t OP+BLIJVEN, doorgaan-t, verblijv G1961 ερωντεσ αυτν erōntes vrag STROMEN+VERZOEKEN, vrag wd HO tt act 1nv mv m G2065 au ZELF, id. hij, zij,, ze,, haar, h, ze, dit ανυψ anups hij-richt-zich-op OPWAARTS+BUKKEN, zich-opricht G352 π p LEGGEN, zegg GNT (C) / gnt-t2 1.0 / clis.nl 1.3 / std-1.nl 1.2 / parsg-c.nl 1.4 / strong Scripture4all Publishg -

2 annes 8 αυτισ tot-h ge ZELF, id. hij, zij,, ze,, haar, h, ze, dit αναµαρττσ anamartētos zonr-zon van- ON+ON+GEMARKEERD, ON-(doel)-missd, zonr-zon bn/ G361 πρωτσ prōtos eerste VOOR-, eerste, voornaamste overtr G4413 επ ep op αυ au haar ZELF, id. hij, zij,, ze,, haar, h, ze, dit OP vp 4nv ev v G1909 βαλε bale laat--werp! WERPEN, neer-ligg, st wg HO tt act 3 ev G906 λιθν litn ste STEEN G3037 8:8 8:9 παλιν pal weer WEER G3825 κατακυψασ katakupsas zich-voorover-bukk NEERWAARTS+BUKKEN, zich-voorover-bukk [G2955] ι i aksantes g r ακυσαντεσ wd FE -- act 1nv mv m εγραφ egraph hij-schreef SCHRIJVEN 25 εξρχντ exērcnto zij-kwam-uit ~ tot- TOT- h één UIT+, uitkom, naar-buit-kom EEN, één wa FE vt mid 3 mv G1831 G1520 γν gēn aar LAND, aar G1093 καθ kath overomstig NEERWAARTS, teg (2), overomstig (4) G2596 h één EEN, één G1520 αρξαµι arxamoi begn ~ OORSPRONG-zijn, overste-zijn, d. begn wd FE -- mid 1nv mv m G756 απ apo van-af VANAF G575 ν n l_ 2nv mv m πρεσβυτερων presbuterōn dst SENIOR-er, dste, re zn 2 2nv mv m vergr G4245 εωσ heōs tot TOT, tot, terwijl G2193 ν n l_ 2nv mv m εσχαν eschan laatst LAATSTE bn/zn 2nv mv m G2078 κατελφθ katelpht werd-verlat NEERWAARTS+ONTBREKEN, nalat, verlat G2641 µνσ monos alle ALLEEN G3441 ισ γυν gunē vrw VROUW zn 1nv ev v 35 σω sō midn MIDDEN bn/zn 3nv ev o G3319 υσα sa zijn wd HO tt act 1nv ev v G5607 ( ) ανακυψασ 8:10 anakupsas zich-opricht OPWAARTS+BUKKEN, zich-opricht G352 ισ π p LEGGEN, zegg vp 3nv ev v αυτ autē tot-haar ZELF, id. hij, zij,, ze,, haar, h, ze, dit γυναι gunai vrw! VROUW zn 5nv ev v 35 πυ p waar??+van-welk, ergs, waar-ergs, waar? part vrag G4226 ιν zij-zijn wa HO tt act 3 mv G1526 ( ) υισ is niemand σε se j ++EEN, s, niemand, ge-kele JIJ, j vp 2 4nv ev G4571 κατριν katr veroorelt NEERWAARTS+OORDELEN, veroorl G2632 8:11 ge π p zij- LEGGEN, zegg υισ is niemand ++EEN, s, niemand, ge-kele κυριε kurie Heer! BEKRACHTIGER, heer zn 2 5nv ev m G2962 π p LEGGEN, zegg ισ υ ook- +, -, ook-, -ook-, zelfs-, noch G3761 8:12 σε se j JIJ, j vp 2 4nv ev G4571 παλιν pal weer WEER G3825 κατακρινω katakrō veroorel NEERWAARTS+OORDELEN, veroorl G2632 υν αυτισ tot-h πρευυ poreu ga ~! GAAN wg HO tt mid 2 ev G4198 ZELF, id. hij, zij,, ze,, haar, h, ze, dit απ VANAF G575 τυ apo van-af ελαλσ elalēs spret νυν nun nu NU, huidige l_ 2nv ev o G3568 µκετι mēketi -er TOCH-+-NOG, -er G3371 ισ λν ln zegg αµαρτανε hamartane zondig! ON+MARKEREN+[OPWAARTS], (doel)-miss, zondig wg HO tt act 2 ev G264 b LEGGEN, zegg τ to l_ 1nv ev o ]] φωσ phōs licht LICHT zn 3 1nv ev o G5457 τυ van- κσµυ kosm wereld SYSTEEM, wereld, sieraad G2889 ge ακλυθων akolthōn volg ON+VOEGEN+PLAATSEN, volg G190 εµι emoi vp 1 3nv ev G1698 υ -G3364 µ mē peripatēsē toch- -hij-z-wanl TOCH- part ontk vwd G3361-G3364 πατσ RONDOM+TREDEN, rond-gaan, wanl wv s HO ttt act 3 ev G4043 τ tē l_ 3nv ev v σκτια skotia donker DUISTERhd, donker zn 1 3nv ev v G4653 αλλ all εξ ex hij-zal-hebb wa HO ttt act 3 ev τ to l_ 4nv ev o φωσ phōs licht LICHT zn 3 4nv ev o G5457 τσ tēs zōēs van- l_ 2nv ev v ζωσ lev LEVEN zn 1 2nv ev v G2222 GNT (C) / gnt-t2 1.0 / clis.nl 1.3 / std-1.nl 1.2 / parsg-c.nl 1.4 / strong Scripture4all Publishg -

3 annes 8 8:13 πν pon ze LEGGEN, zegg υν tot- ZELF, id. hij, zij,, ze,, haar, h, ze, dit ι i φαρισαιι pharisaioi Farizeeën FARIZEEER zn 2 1nv mv m G5330 JIJ, j vp 2 1nv ev G4771 peri aangaan RONDOM, om, aangaan G4012 σεαυτυ seau jezelf JIJ+ZELF, jezelf vw 2 2nv ev m G4572 µαρτυρ martur geeft-getuigis MARKEREN, getuigis-gev G3140 µαρτυρια marturia getuigverklarg MARKEREN-hd, getuigverklarg G3141 s van-j JIJ, j vp 2 2nv ev G4675 υκ αλθσ alēts waar WAAR bn 1nv ev v G227 απριθ 8:14 aprit ant VANAF+OORDELEN, antwoorn ισ π p LEGGEN, zegg αυτισ tot-h ZELF, id. hij, zij,, ze,, haar, h, ze, dit καν kan ook-di EN+DIEN+OOIT, -di, ook-di, zelfs-di g G2579 µαρτυρω marturō --getuigis-zal-gev MARKEREN, getuigis-gev wv c HO tt act 1 ev G3140 peri aangaan RONDOM, om, aangaan G4012 εµαυτυ emau zelf MIJ+ZELF, zelf vw 1 2nv ev m G1683 αλθσ alēts waar WAAR bn 1nv ev v G227 µαρτυρια marturia getuigverklarg MARKEREN-hd, getuigverklarg G3141 µυ m ti van- τι WELK+ENIG, ιδα oida -heb-waargom πθ poth waarvandaan??+welke+plaats, waarvandaan? vrag van_plaats G4159 λθν ēltn -kwam wa FE vt act 1 ev πυ p waar? υπαγω hupagō -ga-he?+van-welk, ergs, waar-ergs, waar? ONDER+LEIDEN, hegaan part bep G4226 G5217 huis υκ ιδατε oie hebb-waargom wa HV tt act 2 mv πθ poth waarvandaan? ερχµαι ercmai -kom ~?+WELKE+PLAATS, waarvandaan? vrag van_plaats wa HO tt mid 1 ev G4159 8:15 8:16 huis κατα kata ē of OF, part G2228 πυ p overomstig NEERWAARTS, teg (2), overomstig (4) G2596 DIEN+OOIT, --geval- κρινω waar??+van-welk, ergs, waar-ergs, waar? part bep G4226 OORDELEN wv s HO ttt act 1 ev G2919 σαρκα sarka vlees VLEES zn 3 4nv ev v G4561 υπαγω hupagō -ga-he ONDER+LEIDEN, hegaan G5217 κρινετε krete oorl OORDELEN G2919 ean krō --geval- --z-oorl υ κρισισ κρινω krō oorel OORDELEN G2919 krisis beoorlg OORDEELg, beoorlg zn 3 1nv ev v G2920 υνα a niemand ++EEN, s, niemand, ge-kele bn 4nv ev m εµ emē n vb 1 1nv ev v αλθιν alēt waarachtig WAARachtig bn 1nv ev v G228 τι ti WELK+ENIG, µνσ monos alle ALLEEN G3441 υκ -b αλλ all πεµψασ pempsas zn ZENDEN G3992 πατρ Var 8:17 ook νµω nomō wet WET zn 2 3nv ev m G3551 υτερω huterō van-júllie VAN--er, VAN--t-nadruk, van-júllie vb 2 3nv ev m vergr G5212 γεγραµµν gegrammon geschrev-zijn ~ SCHRIJVEN wd HV tt mid 1nv ev o 25 -is τι ti δυ duo twee WELK+ENIG, TWEE zo telw G1417 ανθρωπων anthrōpōn van-ms OPWAARTS+BLIK+WENDER, ms zn 2 2nv mv m G444 µαρτυρια marturia getuigverklarg MARKEREN-hd, getuigverklarg G3141 8:18 b αλθσ alēts waar WAAR bn 1nv ev v G227 ge µαρτυρων marturōn getuigis-gev MARKEREN, getuigis-gev G3140 peri aangaan RONDOM, om, aangaan G4012 εµαυτυ emau zelf MIJ+ZELF, zelf vw 1 2nv ev m G1683 µαρτυρ MARKEREN, getuigis-gev G3140 martur peri geeft-getuigis aangaan RONDOM, om, aangaan G4012 εµυ em G1700 πεµψασ pempsas zn ZENDEN G3992 πατρ Var GNT (C) / gnt-t2 1.0 / clis.nl 1.3 / std-1.nl 1.2 / parsg-c.nl 1.4 / strong Scripture4all Publishg -

4 annes 8 8:19 ελεγν elegon zij-ze υν LEGGEN, zegg tot- ZELF, id. hij, zij,, ze,, haar, h, ze, dit πυ p waar??+van-welk, ergs, waar-ergs, waar? part vrag G4226 πατρ var s van-j JIJ, j vp 2 2nv ev G4675 απριθ aprit ant VANAF+OORDELEN, antwoorn ισ π p hij- LEGGEN, zegg υτε te noch +BOVENDIEN, -, noch, zelfs- G3777 ε e G1691 ιδατε oie -hebb-waargom wa HV tt act 2 mv υτε te noch +BOVENDIEN, -, noch, zelfs- G3777 τν πατερα patera Var µυ m van- di DIEN G1487 ε e G1691 ιτε ēite -hadn-waargom ook wa HV vt act 2 mv τν πατερα patera Var µυ m van- αν an ooit OOIT, ook- part G302 ιτε ēite -hadn-waargom wa HV vt act 2 mv ταυτα 8:20 tauta ze τα ta ρµατα rēmata uitsprak STROMEN-reltaat, uitspraak DE+ZELF, ze, dit va 4nv mv o l_ 4nv mv o zn 3 4nv mv o G5023 G4487 ελαλσ elalēs hij-spret l_ 3nv ev o γαζφυλακιω gazophulakiō schatkistbewaarplaats διδασκων didaskōn onrwijz SCHATKIST+BEWAKEND-ig, schatkistbewaarplaats ONDERWIJZEN zn 2 3nv ev o G1049 G1321 l_ 3nv ev o ιερω hierō gewij-plaats GEWIJDE, gewij-plaats zn 2 3nv ev o G2411 υισ is niemand ++EEN, s, niemand, ge-kele επιασ epias pakt KNELLEN, pakk G4084 αυτν au τι ti WELK+ENIG, ZELF, id. hij, zij,, ze,, haar, h, ze, dit υπω pō nog- +TOT-NU-TOE, nog- G3768 ελλυθ elēluth was-gom wa HV vt act 3 ev ωρα hōra uur UUR G5610 αυτυ au van- ZELF, id. hij, zij,, ze,, haar, h, ze, dit vp 2nv ev m π 8:21 p hij- υν LEGGEN, zegg παλιν pal weer WEER G3825 αυτισ tot-h ZELF, id. hij, zij,, ze,, haar, h, ze, dit υπαγω hupagō ga-he ONDER+LEIDEN, hegaan G5217 ζτσετε zētēsete -zull-zo ZOEKEN wa HO ttt act 2 mv G2212 τ tē l_ 3nv ev v αµαρτια hamartia zon ON+GEMARKEERDhd, (doel)-misser, zon zn 1 3nv ev v van- απθανθε apothanthe -zull-sterv ~ VANAF+STERVEN, sterv G599 πυ p waar-ook υπαγω hupagō ga-he huis WELK+?+VAN-WELK, waar-ook, waar-ook- ONDER+LEIDEN, hegaan G3699 G5217 υ δυνασθε dunasthe kunn ~ VERMOGEN, kunn wa HO tt mid 2 mv G1410 ελθν elthe kom ελεγν 8:22 elegon ze LEGGEN, zegg υν ι i ιυδαιι idaioi Jon JUDA-ig, JUDA-er, Jood, Jua bn/zn 1nv mv m part vrag G2453 G3385 µτι mēti toch-? TOCH-+ENIG, toch-? απκτ apokt hij-zal-don VANAF+DODEN, don wa HO ttt act 3 ev G615 εαυτν heau zichzelf +ZELF, zichzelf vw 3 4nv ev m G1438 τι ti λεγ leg hij-zegt WELK+ENIG, LEGGEN, zegg πυ p waar-ook WELK+?+VAN-WELK, waar-ook, waar-ook- G3699 υπαγω hupagō ga-he ONDER+LEIDEN, hegaan G5217 huis υ δυνασθε dunasthe elthe kunn ~ kom VERMOGEN, kunn wa HO tt mid 2 mv G1410 ελθν ελεγ 8:23 eleg hij- LEGGEN, zegg υν αυτισ tot-h ZELF, id. hij, zij,, ze,, haar, h, ze, dit huis ν n l_ 2nv mv o κα ka b NEERWAARTS, b, naar-b G2736 zijn ν n l_ 2nv mv o ανω anō omog OPWAARTS, omog G507 b huis τυτυ ze DE+ZELF, ze, dit va 2nv ev m G5127 τυ κσµυ kosm wereld zijn SYSTEEM, wereld, sieraad G2889 υκ b τυ κσµυ kosm wereld SYSTEEM, wereld, sieraad G2889 τυτυ ze DE+ZELF, ze, dit va 2nv ev m G5127 πν 8:24 pon - LEGGEN, zegg wa FE vt act 1 ev υν hum tot- τι ti απθανθε apothanthe -zull-sterv ~ WELK+ENIG, VANAF+STERVEN, sterv G599 ταισ tais l_ 3nv mv v αµαρτιαισ hamartiais zonn ON+GEMARKEERDhd, (doel)-misser, zon zn 1 3nv mv v van- ean --geval- DIEN+OOIT, --geval- γαρ gar want ZEKER+DERHALVE, want G1063 µ mē toch- TOCH- part ontk vwd G3361 πιστευστε pisteusēte --z-gelov GELOVEN, toevertrw wv s HO ttt act 2 mv G4100 µι moi - τι ti WELK+ENIG, vp 1 3nv ev G3427 b απθανθε apothanthe -zull-sterv ~ VANAF+STERVEN, sterv G599 ταισ tais l_ 3nv mv v αµαρτιαισ hamartiais zonn ON+GEMARKEERDhd, (doel)-misser, zon zn 1 3nv mv v van- GNT (C) / gnt-t2 1.0 / clis.nl 1.3 / std-1.nl 1.2 / parsg-c.nl 1.4 / strong Scripture4all Publishg -

5 annes 8 8:25 ελεγν elegon zij-ze LEGGEN, zegg υν tot- ZELF, id. hij, zij,, ze,, haar, h, ze, dit JIJ, j vp 2 1nv ev G4771 τισ tis wie? ENIGE, iemand, iets, e-zere, sommige, wie?, wat?, waarom?, welke? vo 1nv ev m -bt π p LEGGEN, zegg G1488 ( ) υν αυτισ tot-h ZELF, id. hij, zij,, ze,, haar, h, ze, dit ισ αρχν arcn beg OORSPRONG, beg, overhd G746 wat WELKE / WELK,, die, wat, ge vr 4nv ev o τι ti iets ENIGE, iemand, iets, e-zere, sommige, wie?, wat?, waarom?, welke? vo 4nv ev o G5100 ook λαλω lalō -spre hum tot- 8:26 πλλα polla veel VEEL, talrijk bn 4nv mv o G4183 εχω echō -heb peri aangaan RONDOM, om, aangaan G4012 λαλν lale te-spr κρινν kre te-oorl OORDELEN G2919 αλλ all ge πεµψασ pempsas zn ZENDEN G3992 αλθσ alēts waar WAAR G227 καγω kagō - α ha -dg-die κυσα ēksa -or παρ par bij NAAST, bij EN+IK, ook-, EN+, ook- WELKE / WELK,, die, wat, ge g vr 4nv mv o wa FE -- act 1 ev G2504 G3844 αυτυ au ZELF, id. hij, zij,, ze,, haar, h, ze, dit vp 2nv ev m ταυτα tauta ze-dg DE+ZELF, ze, dit va 4nv mv o G5023 λαλω lalō -spre tot- TOT- τν κσµν kosmon wereld SYSTEEM, wereld, sieraad G2889 υκ εγνωσαν 8:27 egnōsan zij-wet KENNEN, wet G1097 τι ti τν πατερα patera Var WELK+ENIG, αυτισ tot-h ZELF, id. hij, zij,, ze,, haar, h, ze, dit ελεγ eleg hij- LEGGEN, zegg π 8:28 p LEGGEN, zegg υν αυτισ tot-h ZELF, id. hij, zij,, ze,, haar, h, ze, dit ισ παλιν pal weer WEER G3825 τι ti WELK+ENIG, ταν tan wanneer-ook- WELK+BOVENDIEN+OOIT, wanneer-ook- G3752 υψωστε hupsōsēte --z-verg HOOGTE-veroorzak, verg wv s HO ttt act 2 mv G5312 τν υιν huion Zoon τυ van- ανθρωπυ anthrōp ms ZOON OPWAARTS+BLIK+WENDER, ms G5207 G444 ττε tote dán HET+BOVENDIEN, op--momt, dán G5119 γνωσεσθε gnōsesthe -zull-wet ~ KENNEN, wet G1097 τι ti b WELK+ENIG, απ ap van-af VANAF G575 εµαυτυ emau zelf MIJ+ZELF, zelf vw 1 2nv ev m G1683 πιω poiō -doe υν DOEN, mak bn 4nv ev o s ++EEN, s, niemand, ge-kele αλλα alla καθωσ kathōs zo-als NEERWAARTS+ALS, zo-als G2531 εδιδαξ edidax onrwijst ONDERWIJZEN G1321 πατρ Var µυ m van- ταυτα tauta ze-dg DE+ZELF, ze, dit va 4nv mv o G5023 λαλω lalō -spre 8:29 ge πεµψασ pempsas zn ZENDEN G3992 τ t t MET (2), na (4) G3326 εµυ em υκ G1700 αφκ apk hij-laat VANAF+LATEN, lat, lat-gaan wa FV -- act 3 ev G863 µνν monon alle ALLEEN bn 4nv ev m G3441 τι ti WELK+ENIG, τα ta l_ 4nv mv o αρεστα aresta behag-dg aan- BEHAAGD, behagd bn/zn 4nv mv o G701 ZELF, id. hij, zij,, ze,, haar, h, ze, dit πιω poiō doe DOEN, mak πανττε pantote altijd ALLES+WELKE+BOVENDIEN, altijd G3842 ταυτα 8:30 DE+ZELF, ze, dit va 4nv mv o G5023 αυτυ tauta au ze-dg van- ZELF, id. hij, zij,, ze,, haar, h, ze, dit vp 2nv ev m λαλυντσ laltos spr wd HO tt act 2nv ev m πλλι polloi vel VEEL, talrijk bn 1nv mv m G4183 επιστευσαν episteusan gelov GELOVEN, toevertrw G4100 tot- TOT- αυτν au ZELF, id. hij, zij,, ze,, haar, h, ze, dit ελεγ 8:31 eleg LEGGEN, zegg υν ισ πρσ pros naar-toe NAARTOE G4314 τυσ s πεπιστευκτασ pepisteukotas geloofd-hebb GELOVEN, toevertrw l_ 4nv mv m wd HV tt act 4nv mv m G ZELF, id. hij, zij,, ze,, haar, h, ze, dit ιυδαιυσ idais Jon JUDA-ig, JUDA-er, Jood, Jua bn/zn 4nv mv m G2453 ean --geval- DIEN+OOIT, --geval- GNT (C) / gnt-t2 1.0 / clis.nl 1.3 / std-1.nl 1.2 / parsg-c.nl 1.4 / strong Scripture4all Publishg -

6 annes 8 ιντε huis ēte --z-blijv 8:32 8:33 BLIJVEN wv s HO ttt act 2 mv G3306 γνωσεσθε gnōsesthe -zull-kn ~ KENNEN, wet G1097 απριθσαν SLAAF-zijn wa HV tt act 1 mv G1398 apritsan zij-antn VANAF+OORDELEN, antwoorn wa FE vt pas 3 mv δυλευκαµ πρσ pros naar-toe NAARTOE G4314 πωπτε dleukam pōpote wij-zijn-slaaf-geweest ooit 8:34 απριθ aprit ant VANAF+OORDELEN, antwoorn λγω logō LEGGENDE, zegg, zn 2 3nv ev m αλθαν alēthan WAARhd G225 αυτν?+als+?+welk+bovendien, ooit G4455 αυτισ h au ZELF, id. hij, zij,, ze,, haar, h, ze, dit πωσ pōs e? σπερµα sperma zaad ZAAIEN-reltaat, zaad zn 3 1nv ev o G4690 JIJ, j εµω emō n vb 1 3nv ev m αλθα alētha WAARhd G225 van- zo g λεγ leg zegt αλθωσ alēthōs waarlijk WAAR+ALS, waarlijk G230 µαθται mattai leerlg LEERr, leerlg zn 1 1nv mv m G3101 ελευθερωσ eleutherōs zal-vrij-mak υµασ humas VRIJ-veroorzak, bevrijn, vrij-mak wa HO ttt act 3 ev vp 2 4nv mv G1659 G5209 τι ti WELK+ENIG,?+ALS, e, op--e-of-anre-manier LEGGEN, zegg vrag vp 2 1nv ev G4459 G4771 ισ ZELF, id. hij, zij,, ze,, haar, h, ze, dit αµν amēn am αµν amēn λ l am -zeg εσµ esm wij-zijn wa HO tt act 1 mv G2070 ( ) LEGGEN, zegg vrij VRIJ bn 1nv mv m ελευθερι eleutheroi G1658 hum tot- µυ m van- υνι i voor-niemand -zijn ++EEN, s, niemand, ge-kele bn 3nv ev m γσεσθε gēsesthe -zull-worn ~ WORDEN G1096 τι ti WELK+ENIG, πασ pas elke ALLES, elk G3956 πιων poiōn ge do DOEN, mak αµαρτιαν hamartian zon ON+GEMARKEERDhd, (doel)-misser, zon δυλσ dlos slaaf SLAAF G1401 τσ tēs van- l_ 2nv ev v αµαρτιασ hamartias zon ON+GEMARKEERDhd, (doel)-misser, zon zn 1 2nv ev v 8:35 δυλσ dlos slaaf SLAAF G1401 υ ι i blijft BLIJVEN G3306 τ tē l_ 3nv ev v ικια oia woonhuis HUIS-hd, woonhuis zn 1 3nv ev v G3614 TOT- τν tot- αιωνα aiōna aeon ON+DIEN+DE, steeds-de, aeon G165 υισ huios Zoon ZOON G5207 ι i blijft BLIJVEN G3306 TOT- τν tot- 8:36 αιωνα aiōna aeon ON+DIEN+DE, steeds-de, aeon G165 ean --geval- DIEN+OOIT, --geval- υν υισ huios Zoon ZOON G5207 υµασ humas vp 2 4nv mv G5209 ελευθερωσ VRIJ-veroorzak, bevrijn, vrij-mak wv s HO ttt act 3 ev G1659 νσ ons eleutherōsē -hij-vrij-z-mak werkelijk ελευθερι eleutheroi vrij DE+ALS, werkelijk VRIJ bn 1nv mv m G3689 G1658 εσεσθε esesthe -zull-zijn ~ G2071 ( ) ιδα 8:37 oida -heb-waargom τι ti σπερµα sperma zaad WELK+ENIG, ZAAIEN-reltaat, zaad zn 3 1nv ev o zo g G4690 van- αλλα alla -zijn ζττε zētte -zo ZOEKEN G2212 απκτναι apokteai te-don VANAF+DODEN, don wo FE -- act G615 τι ti WELK+ENIG, λγσ logos LEGGENDE, zegg, εµσ emos n vb 1 1nv ev m υ χωρ chōr e-plaats-neemt RUIMTE, plaats-bi, bevatt, e-plaats-nem G5562 hum α 8:38 ha -dg-die WELKE / WELK,, die, wat, ge vr 4nv mv o εωρακα heōraka heb-gezi ZIEN G3708 παρα para bij NAAST, bij G3844 πατρι patri Var zn 3 3nv ev m µυ m van- λαλω lalō -spre huis υν wat WELKE / WELK,, die, wat, ge vr 4nv ev o κυσατε ēksate -r wa FE -- act 2 mv παρα para bij NAAST, bij G3844 τυ πατρσ patros var zn 3 2nv ev m van- πιτε poite -do DOEN, mak GNT (C) / gnt-t2 1.0 / clis.nl 1.3 / std-1.nl 1.2 / parsg-c.nl 1.4 / strong Scripture4all Publishg -

7 annes 8 απριθσαν 8:39 apritsan zij-antn VANAF+OORDELEN, antwoorn wa FE vt pas 3 mv παν pan zegg LEGGEN, zegg tot- ZELF, id. hij, zij,, ze,, haar, h, ze, dit πατρ var µων mōn van-ons WIJ, ons vp 1 2nv mv G2257 zo g απριθ aprit ant VANAF+OORDELEN, antwoorn αυτισ h ZELF, id. hij, zij,, ze,, haar, h, ze, dit ισ di DIEN G1487 τνα tna kr τυ van- VOORTGEBRACHT, kd zn 2 1nv mv o zo g G5043 -zijn τα ta l_ 4nv mv o εργα erga werk WERK zn 2 4nv mv o G2041 τυ van- zo g επιτε epoite -n DOEN, mak wa FE vt act 2 mv αν an ooit OOIT, ook- part G302 νυν 8:40 nun nu NU, huidige G3568 ζττε ZOEKEN G2212 zētte -zo απκτναι apokteai te-don VANAF+DODEN, don wo FE -- act G615 ανθρωπν anthrōpon ms OPWAARTS+BLIK+WENDER, ms G444 σ s die WELKE / WELK,, die, wat, ge vr 1nv ev m αλθαν alēthan hum tot- WAARhd G225 λελαλκα lelalēka -heb-gesprok 8:41 huis ν n wat WELKE / WELK,, die, wat, ge vr 4nv ev v πιτε poite do τα ta κυσα ēksa -or wa FE -- act 1 ev εργα erga werk παρα para bij NAAST, bij G3844 τυ τυ van- patros var θευ the PLAATSer, G2316 πατρσ DOEN, mak WERK l_ 4nv mv o zn 2 4nv mv o zn 3 2nv ev m G2041 τυτ to dit DE+ZELF, ze, dit va 4nv ev o zo g G5124 van- παν pan zij-zegg LEGGEN, zegg υκ tot- επισ epoiēs doet DOEN, mak ZELF, id. hij, zij,, ze,, haar, h, ze, dit µ WIJ, ons vp 1 1nv mv G2249 is wij πρνασ pornas ontucht ONTUCHTIG-hd, ontucht zn 1 2nv ev v G4202 υκ εγνθµ egnētm wern-gebor WORDEN, verwk, bar, gebor-worn wa FE vt pas 1 mv G1080 α ha één EEN, één bn 4nv ev m G1520 πατερα patera Var εχµ ecm wij-hebb wa HO tt act 1 mv τν θ theon PLAATSer, G2316 π 8:42 p LEGGEN, zegg υν αυτισ tot-h ZELF, id. hij, zij,, ze,, haar, h, ze, dit ισ di θεσ theos PLAATSer, DIEN G1487 G2316 πατρ Var van- ν ēn was G2258 ( ) γαπατε ēgapate -hadn-lief LIEF wa FE vt act 2 mv G25 αν an ooit OOIT, ook- part G302 ε e G1691 γαρ gar want ZEKER+DERHALVE, want G1063 τυ θευ the PLAATSer, G2316 εξλθν exēltn kwam-uit UIT+, uitkom, naar-buit-kom wa FE vt act 1 ev G1831 κω kō -arriveer ARRIVEREN G2240 υ ook- +, -, ook-, -ook-, zelfs-, noch G3761 8:43 δια dia vanwege DOOR (2), vanwege (4) G1223 τι ti wat? γαρ gar want απ ap van-af ZEKER+DERHALVE, want VANAF G1063 G575 εµαυτυ emau zelf MIJ+ZELF, zelf vw 1 2nv ev m G1683 ENIGE, iemand, iets, e-zere, sommige, wie?, wat?, waarom?, welke? vo 4nv ev o ελλυθα elēlutha -b-gom λαλιαν lalian spr -hd, -spr G2981 αλλ all εµν emēn n νσ eos diege UIT+, die, va 1nv ev m G1565 υ γινωσκετε gōskete -wet KENNEN, wet vb 1 4nv ev v G1097 απιλ apil vaardigt-af VANAF+STELLEN, afvaardig G649 τι ti WELK+ENIG, υ δυνασθε dunasthe -kunn ~ VERMOGEN, kunn wa HO tt mid 2 mv G1410 8:44 ακυν ake r huis τν τυ λγν logon LEGGENDE, zegg, πατρσ patros var zn 3 2nv ev m τυ τν εµν emon διαβλυ n vb 1 4nv ev m diabol Verdachtmaker DOOR+WERPER, verdachtmaker G1228 zijn τασ tas l_ 4nv mv v επιθυµιασ epithumias begeert OP+VOEL-hd, OP+VOELg, begeerte zn 1 4nv mv v G1939 τυ van- πατρσ patros var zn 3 2nv ev m van- GNT (C) / gnt-t2 1.0 / clis.nl 1.3 / std-1.nl 1.2 / parsg-c.nl 1.4 / strong Scripture4all Publishg -

8 annes 8 θελετε thelete -will WILLEN G2309 πιν poie do DOEN, mak νσ eos diege UIT+, die, va 1nv ev m G1565 ανθρωπκτνσ anthrōpokos ms-moornaar OPWAARTS+GEWEND+BLIK+DODER, ms-moornaar G443 ν ēn was G2258 ( ) απ VANAF G575 αρχσ ap arcs van-af beg OORSPRONG, beg, overhd zn 1 2nv ev v G746 τ tē αλθα alētha WAARhd l_ 3nv ev v zn 1 3nv ev v G225 υκ εστκ hestēk hij-staat STAAN wa HV tt act 3 ev G2476 ψευδσ pseudos leug VERVALSG, leug zn 3 4nv ev o G5579 8:45 8:46 τι ti WELK+ENIG, τισ tis wie? υκ ν n l_ 2nv mv o τι ti WELK+ENIG, ιδιων EIGEN bn/zn 2nv mv o G2398 αλθα alētha WAARhd G225 λαλ idiōn lal ti g-dg hij-spret αλθαν alēthan WAARhd G225 εξ ENIGE, iemand, iets, e-zere, sommige, wie?, wat?, waarom?, welke? vo 1nv ev m ZELF, id. hij, zij,, ze,, haar, h, ze, dit τι WELK+ENIG, λ l -zeg LEGGEN, zegg ex ψευστσ pseustēs leugaar VERVALSer, leugaar zn 1 1nv ev m G5583 υ elegch ontmaskert BLOOTLEGGEN, ontmasker G1651 ταν tan wanneer-ook- hij-is WELK+BOVENDIEN+OOIT, wanneer-ook- G3752 πιστευετε pisteuete -gelov GELOVEN, toevertrw G4100 ελεγχ µι moi vp 1 3nv ev G3427 peri aangaan λαλ wv c HO tt act 3 ev τ lalē to -hij-zal-spr πατρ var αµαρτιασ hamartias zon αυτυ au van- RONDOM, om, aangaan ON+GEMARKEERDhd, (doel)-misser, zon zn 1 2nv ev v G4012 l_ 4nv ev o ZELF, id. hij, zij,, ze,, haar, h, ze, dit vp 2nv ev o di DIEN G1487 αλθαν alēthan WAARhd G225 λ l -zeg LEGGEN, zegg 8:47 δια dia vanwege τι ti wat? huis DOOR (2), vanwege (4) ENIGE, iemand, iets, e-zere, sommige, wie?, wat?, waarom?, welke? vo 4nv ev o G1223 ge ων ōn zijn G5607 ( ) τυ θευ the τα ta PLAATSer, l_ 4nv mv o G2316 υ ρµατα rēmata uitsprak STROMEN-reltaat, uitspraak zn 3 4nv mv o G4487 πιστευετε pisteuete moi gelov GELOVEN, toevertrw G4100 τυ van- θευ µι the PLAATSer, vp 1 3nv ev G3427 ακυ ak ort G2316 δια dia vanwege DOOR (2), vanwege (4) G1223 τυτ to dit DE+ZELF, ze, dit va 4nv ev o G5124 huis υκ ακυετε akete r 8:48 apritsan τι ti απριθσαν antn VANAF+OORDELEN, antwoorn wa FE vt pas 3 mv WELK+ENIG, ι i τυ θευ the PLAATSer, G2316 ιυδαιι idaioi Jon JUDA-ig, JUDA-er, Jood, Jua bn/zn 1nv mv m G2453 υκ παν pan zegg LEGGEN, zegg -zijn tot- ZELF, id. hij, zij,, ze,, haar, h, ze, dit υ καλωσ kalōs op-iale-wijze IDEAAL+ALS, op-iale-wijze G2573 λεγµ legom zegg LEGGEN, zegg wa HO tt act 1 mv µ is wij WIJ, ons vp 1 1nv mv G2249 τι ti σαµαρτσ samartēs Samaritaan WELK+ENIG, SAMARITAAN zn 1 1nv ev m G4541 8:49 απριθ aprit ant b G1488 ( ) ισ VANAF+OORDELEN, antwoorn JIJ, j vp 2 1nv ev G4771 π p hij- LEGGEN, zegg δαιµνιν daimonion mon ONDERWIJZENDE-verklew., mon zn 2 4nv ev o 40 δαιµνιν daimonion mon εχ ech -hebt ONDERWIJZENDE-verklew., mon zn 2 4nv ev o 40 υκ εχω echō heb αλλα alla τιµω timō -eer WAARDEREN, op-waar-schatt, er G5091 τν πατερα patera Var µυ m van- 8:50 ατιµαζετε huis atimazete onter ON+WAARDEREN, onter G818 υ ζ zē zo δξαν doxan heerlijkhd TOESCHIJNEN, heerlijkhd ZOEKEN G2212 G1391 µυ m van- hij-is ge ζν zēn zo ZOEKEN G2212 κρινων krōn oorl OORDELEN G2919 GNT (C) / gnt-t2 1.0 / clis.nl 1.3 / std-1.nl 1.2 / parsg-c.nl 1.4 / strong Scripture4all Publishg -

9 annes 8 8:51 αµν αµν amēn amēn am am λ l -zeg LEGGEN, zegg hum tot- ean tis --geval- iemand DIEN+OOIT, --geval- τισ ENIGE, iemand, iets, e-zere, sommige, wie?, wat?, waarom?, welke? vo 1nv ev m G5100 τν εµν emon n vb 1 4nv ev m λγν logon LEGGENDE, zegg, τρσ tērēsē -hij-z-bewar BEWAREN wv s HO ttt act 3 ev G5083 8:52 παν pan zegg θανατν thana dood υ GESTORVENhd, dood G2288 -G3364 LEGGEN, zegg tot- ZELF, id. hij, zij,, ze,, haar, h, ze, dit ι i µ mē toch- TOCH- part ontk vwd G3361-G3364 θεωρσ theōrēsē -hij-z-aanscuw PLAATSEN+ZIEN, aanscuw wv s HO ttt act 3 ev G2334 ιυδαιι idaioi Jon JUDA-ig, JUDA-er, Jood, Jua bn/zn 1nv mv m G2453 νυν nun nu tot- TOT- εγνωκαµ NU, huidige KENNEN, wet wa HV tt act 1 mv G3568 G1097 τν αιωνα aiōna aeon ON+DIEN+DE, steeds-de, aeon G165 τι WELK+ENIG, δαιµνιν mon ONDERWIJZENDE-verklew., mon zn 2 4nv ev o 40 εχ egnōkam ti daimonion ech wij-hebb-gewet -hebt zo g απεθαν apethan stierf VANAF+STERVEN, sterv G599 ι i πρφται proptai profet VOOR+MET-NADRUK-ZEGGer, profeet zn 1 1nv mv m G4396 JIJ, j vp 2 1nv ev G4771 λεγ leg zegt LEGGEN, zegg ean --geval- DIEN+OOIT, --geval- τισ tis iemand ENIGE, iemand, iets, e-zere, sommige, wie?, wat?, waarom?, welke? vo 1nv ev m G5100 τν λγν logon µυ m van- LEGGENDE, zegg, 8:53 ι i 8:54 µ mē toch- TOCH- part ontk vwd G3361 πρφται proptai profet τρσ tērēsē -hij-z-bewar BEWAREN wv s HO ttt act 3 ev G5083 ιζων izōn groter bt υ -G3364 τυ van- µ mē toch- TOCH- part ontk vwd G3361-G3364 πατρσ patros var JIJ, j GROTER vp 2 1nv ev vergr zn 3 2nv ev m G4771 G3187 G1488 ( ) VOOR+MET-NADRUK-ZEGGer, profeet zn 1 1nv mv m G4396 απριθ aprit ant VANAF+OORDELEN, antwoorn απεθανν apethanon stierv VANAF+STERVEN, sterv G599 ισ τινα ta wie? γευσται geusētai -hij-z-proev ~ PROEVEN wv s HO ttt mid 3 ev G1089 µων mōn van-ons WIJ, ons vp 1 2nv mv G2257 ENIGE, iemand, iets, e-zere, sommige, wie?, wat?, waarom?, welke? vo 4nv ev m ean --geval- DIEN+OOIT, --geval- δξασω zo g σεαυτν seau jezelf JIJ+ZELF, jezelf vw 2 4nv ev m G4572 TOESCHIJNEN-mak, verheerlijk wv s HO ttt act 1 ev G1392 θανατυ thana van-dood GESTORVENhd, dood G2288 στισ stis die e tot- TOT- τν αιωνα aiōna aeon WELKE/WELK+ENIG, iemand-die, iets-, e, die e, welke e, wie e, -ook vo 1nv ev m G3748 πι poi -maakt DOEN, mak εµαυτν doxasō emau --z-verheerlijk zelf MIJ+ZELF, zelf vw 1 4nv ev m G1683 ON+DIEN+DE, steeds-de, aeon G165 δξα doxa heerlijkhd απεθαν apethan stierf VANAF+STERVEN, sterv G599 µυ m van- TOESCHIJNEN, heerlijkhd G1391 ook υν s ++EEN, s, niemand, ge-kele bn 4nv ev o -is πατρ Var µυ m van- ge δξαζων doxazōn verheerlijk TOESCHIJNEN-mak, verheerlijk G1392 ν n die WELKE / WELK,, die, wat, ge vr 4nv ev m huis λεγετε legete zegg LEGGEN, zegg 8:55 τι ti WELK+ENIG, υκ θεσ theos PLAATSer, G2316 KENNEN, wet wa HV tt act 2 mv G1097 van- hij-is εγνωκατε egnōkate -hebb-gd αυτν au ZELF, id. hij, zij,, ze,, haar, h, ze, dit ιδα oida heb-waargom αυτν au ZELF, id. hij, zij,, ze,, haar, h, ze, dit --geval- DIEN+OOIT, --geval- πω ean pō ti --zal-zegg ψευστσ pseustēs leugaar VERVALSer, leugaar zn 1 1nv ev m G5583 αλλα alla LEGGEN, zegg wv c HO tt act 1 ev τι WELK+ENIG, ιδα oida -heb-waargom υκ αυτν ιδα αυτν oida au -heb-waargom au ZELF, id. hij, zij,, ze,, haar, h, ze, dit τν ZELF, id. hij, zij,, ze,, haar, h, ze, dit λγν logon LEGGENDE, zegg, αυτυ au van- εσµαι esomai -zal-zijn ~ wa HO ttt mid 1 ev G2071 ( ) µισ moios lijkd-op GELIJKEND, lijkd-op G3664 τρω hum tērō -bewaar ZELF, id. hij, zij,, ze,, haar, h, ze, dit BEWAREN vp 2nv ev m G5083 GNT (C) / gnt-t2 1.0 / clis.nl 1.3 / std-1.nl 1.2 / parsg-c.nl 1.4 / strong Scripture4all Publishg -

10 annes 8 8:56 zo g πατρ var van- γαλλιασατ ινα ēgalliasato jubelt ~ HEEL-VEEL+SPRGEN, jubel wa FE -- mid 3 ev G21 ha op OPDAT G2443 δ dē -hij-zal-waarnem wv c HO tt act 3 ev ραν ran dag DAG G2250 εµν emēn n vb 1 4nv ev v ν e hij-nam-waar εχαρ echarē verheug-zich VREUGDE-hebb, zich-verheug G5463 πν 8:57 pon ze LEGGEN, zegg υν ι i ιυδαιι idaioi Jon πρσ pros naar-toe JUDA-ig, JUDA-er, Jood, Jua NAARTOE bn/zn 1nv mv m G2453 G4314 αυτν au ZELF, id. hij, zij,, ze,, haar, h, ze, dit πτκντα ptēkonta vijftig VIJFtig zo telw G4004 ετ etē jar JAAR zn 3 4nv mv o G2094 υπω pō nog- +TOT-NU-TOE, nog- G3768 εχ ech -hebt zo g π 8:58 b p εωρακασ heōrakas -hebt-gezi ZIEN wa HV tt act 2 ev G3708 LEGGEN, zegg ραν 8:59 ēran zij-pakk-op αυτισ tot-h ZELF, id. hij, zij,, ze,, haar, h, ze, dit υν HEFFEN, opheff, oppakk, optill, wegnem, ophijs G142 λιθυσ litus st STEEN zn 2 4nv mv m G3037 ισ ινα ha op OPDAT G2443 αµν amēn am αµν βαλωσιν WERPEN, neer-ligg, st wv s HO ttt act 3 mv G906 λ amēn l am -zeg LEGGEN, zegg balōs -zij-z-werp hum tot- επ ep op πριν pr voor VOORDAT G4250 αυτν au zo g OP ZELF, id. hij, zij,, ze,, haar, h, ze, dit G1909 γεσθαι gesthai te-worn ~ WORDEN wo HO tt mid G1096 ισ ρυβ rubē VERBERGEN G2928 werd-verborg εξλθ exēlth kwam-uit UIT+, uitkom, naar-buit-kom G1831 τυ l_ 2nv ev o ιερυ hier gewij-plaats GEWIJDE, gewij-plaats zn 2 2nv ev o G2411 διελθων dielthōn doorhe-kom DOOR+, doorhe-kom G1330 δια dia door DOOR (2), vanwege (4) G1223 s midn MIDDEN bn/zn 2nv ev o G3319 ν n van-h επρευετ eporeueto hij-gg ~ ZELF, id. hij, zij,, ze,, haar, h, ze, dit GAAN vp 2nv mv m wa FE vt mid 3 ev G4198 παργ parēg passeer NAAST+LEIDEN, passer G3855 υσ us zó DE+ZELF+ALS, dit-als, zó G3779 GNT (C) / gnt-t2 1.0 / clis.nl 1.3 / std-1.nl 1.2 / parsg-c.nl 1.4 / strong Scripture4all Publishg -

ασθενων asthenōn zwak-zijnde ON+STEVIG-zijn, zwak-zijn wd HO tt act 1nv ev m G770 λαζαροσ lazaros Lazarus LAZARUS zn 2 1nv ev m G2976

ασθενων asthenōn zwak-zijnde ON+STEVIG-zijn, zwak-zijn wd HO tt act 1nv ev m G770 λαζαροσ lazaros Lazarus LAZARUS zn 2 1nv ev m G2976 annes 11 ν 11:1 was iemand ENIGE, iemand, iets, e-zekere, sommige, wie?, wat?, waarom?, welke? ασθων asthōn zwak-zijn ON+STEVIG-zijn, zwak-zijn G770 λαζαρσ lazaros απ apo van-af VANAF G575 βθανιασ bēthanias

Nadere informatie

παραβολαισ parabolais parabels NAAST+WERPing, parabel zn 1 3nv mv v G3850 εν en in IN vzt G1722 ωρυξεν ōruxen graaft GRAVEN wa FE -- act 3 ev G3736

παραβολαισ parabolais parabels NAAST+WERPing, parabel zn 1 3nv mv v G3850 εν en in IN vzt G1722 ωρυξεν ōruxen graaft GRAVEN wa FE -- act 3 ev G3736 12:1 ρξατ ērxato hij-begt ~ OORSPRONG-zijn, overste-zijn, med. begn wa FE -- mid 3 ev G756 αυτισ tot-h ZELF, id. hij, zij,, ze,, haar, h, ze, dit παραβλαισ parabolais parabels NAAST+WERPg, parabel zn 1

Nadere informatie

ο ho de DE / HET l_ 1nv ev m G3588 hēmin ons WIJ, ons vp 1 3nv mv G2254 τουτο touto dit DE+ZELF, deze, dit va 4nv ev o G5124

ο ho de DE / HET l_ 1nv ev m G3588 hēmin ons WIJ, ons vp 1 3nv mv G2254 τουτο touto dit DE+ZELF, deze, dit va 4nv ev o G5124 3:1 ιδετε ite neemt-waar! wg HO tt act 2 mv ππν popēn wat-voor-e?+welk+bovendien+, wat-voor-e bn 4nv ev v G4217 αγν agēn lief δεδωκ dōk GEVEN µιν m heeft-gegev aan- πατρ patēr Var VADER zn 3 1nv ev m G3962

Nadere informatie

δια eiserchomenos dia binnen-komende ~ εισερχοµενοσ ο ho degene DE / HET l_ 1nv ev m G3588 TOT-IN+KOMEN, binnenkomen wd HO tt mid 1nv ev m G1525

δια eiserchomenos dia binnen-komende ~ εισερχοµενοσ ο ho degene DE / HET l_ 1nv ev m G3588 TOT-IN+KOMEN, binnenkomen wd HO tt mid 1nv ev m G1525 annes 10 10:1 αν αν an an l am am λ -g LEGGEN, gg vp 2 3nv mv ge toch- TOCH- ερχµσ TOT-+, bnkom wd HO tt mid 1nv ev m ercmos dia bn-kom ~ door θυρασ thuras ur DEUR G2374 tot- TOT- αυλ aul schaapskooi HOF,

Nadere informatie

περαν peran aan-de-overkant ANDERE-KANT, (aan)-de-overkant bijw G4008 πολυσ polus talrijke VEEL, talrijk bn 1nv ev m G4183

περαν peran aan-de-overkant ANDERE-KANT, (aan)-de-overkant bijw G4008 πολυσ polus talrijke VEEL, talrijk bn 1nv ev m G4183 annes 6 6:1 ta na MET (2), na (4) G3326 υ tauta ze-dg DE+ZELF, ze, va 4nv mv o G5023 απηλθ apēlth kwam-weg VANAF+, weg-kom G565 ιησυσ περαν peran aan--overkant ANDERE-KANT, (aan)--overkant G4008 van- θαλασσησ

Nadere informatie

µαθηται mathētai leerlingen LEERder, leerling zn 1 1nv mv m G3101 τω tō tot-de DE / HET l_ 3nv ev m G3588 οι hoi de DE / HET l_ 1nv ev m G3588

µαθηται mathētai leerlingen LEERder, leerling zn 1 1nv mv m G3101 τω tō tot-de DE / HET l_ 3nv ev m G3588 οι hoi de DE / HET l_ 1nv ev m G3588 18:1 εκειν eke UIT+,, va 3nv ev v τ t l_ 3nv ev v ωρα hōra uur UUR zn 1 3nv ev v G5610 πρσλθν prosltn kwam-naare NAARTOE+KOMEN, naare-kom, kom-t wa FE vt act 3 mv G4334 ι i l_ 1nv mv m µαθι mathi leerlg

Nadere informatie

ηκουσαν ēkousan horen HOREN wa FE obt bdr 3 mv G191 οτι hoti dat WELK+ENIG, dat vgw G3754 οι hoi de DE, het l_ 1nv mv m G3588

ηκουσαν ēkousan horen HOREN wa FE obt bdr 3 mv G191 οτι hoti dat WELK+ENIG, dat vgw G3754 οι hoi de DE, het l_ 1nv mv m G3588 annes 4 ωσ 4:1 hōs als ALS, e, ongeveer G5613 υν εγνω egnō wist KENNEN, wet G1097 κυρισ kurios Heer BEKRACHTIGER, heer G2962 τι ti WELK+ENIG, κυσαν ēkousan r HOREN G191 ι i φαρισαιι pharisaioi Farizeeën

Nadere informatie

mathētas leerlingen LEERder, leerling zn 1 4nv mv m G3101 kōmēn dorp tot-in kai

mathētas leerlingen LEERder, leerling zn 1 4nv mv m G3101 kōmēn dorp tot-in kai 21:1 τε te wanneer γγισαν ēggisan zij-nar WELK+BOVENDIEN, wanneer, NABIJ-mak, nar G3753 G1448 t- TOT- ιερσλυµα ierosoluma Jeruzalem JERUZALEM zn 4nv ev v G2414 λθν ēltn kwam t- TOT- βθφαγ bēthphagē Betfage

Nadere informatie

ειδωσ eidōs waargenomen-hebbende WAARNEMEN wd HV tt act 1nv ev m G1492 του τον ton de DE / HET l_ 4nv ev m G3588

ειδωσ eidōs waargenomen-hebbende WAARNEMEN wd HV tt act 1nv ev m G1492 του τον ton de DE / HET l_ 4nv ev m G3588 annes 13 πρ 13:1 pro vóór VOOR G4253 τησ tēs l_ 2nv ev v ερτησ heortēs pascha van- Pascha feest FEEST, feest zn 1 2nv ev v G1859 τυ πασχα PASCHA G3957 ειδωσ eidōs waargom-hebb wd HV tt act 1nv ev m ιησυσ

Nadere informatie

δι di door DOOR (2), vanwege (4) vzt G1223 ηµερων hēmerōn dagen DAG zn 1 2nv mv v G2250 en binnen-komende weer EN, ook vgw G2532

δι di door DOOR (2), vanwege (4) vzt G1223 ηµερων hēmerōn dagen DAG zn 1 2nv mv v G2250 en binnen-komende weer EN, ook vgw G2532 ελθων 2:1 selthōn pal bn-kom weer TOT-+, bnkom G1525 παλιν WEER G3825 s t- TOT- καφαρναυµ kapharnaoum Kapernaüm KAPERNAUM zo g G2584 δι di door DOOR (2), (4) ηµερων hēmerōn dag DAG zn 1 2nv mv v G2250

Nadere informatie

gar want ZEKER+DERHALVE, want vgw ephobounto zij-vreesden ~ VREZEN wa FE vt mid 3 mv G5399 kaloumenon geroepen-wordende ~ degene

gar want ZEKER+DERHALVE, want vgw ephobounto zij-vreesden ~ VREZEN wa FE vt mid 3 mv G5399 kaloumenon geroepen-wordende ~ degene 22:1 22:2 γγιζ ēggiz nar NABIJ-mak, nar G1448 εζτυν ezēun zocht ZOEKEN G2212 ι i ανελιν anelōs dat-zij-uit--weg-zull-ruim WAARTS+HEFFEN, uit--weg-ruim, -heff, -till wv c HO tt act 3 mv G337 22:3 λθ ēlth

Nadere informatie

τοπω topō plaats POSITIE, plaats zn 2 3nv ev m G5117 των tōn van-de DE / HET G3101 G3588 διδαξον didaxon onderwijs! ONDERWIJZEN

τοπω topō plaats POSITIE, plaats zn 2 3nv ev m G5117 των tōn van-de DE / HET G3101 G3588 διδαξον didaxon onderwijs! ONDERWIJZEN 11:1 εγετ ege -werd ~ wa FE vt mid 3 ev τω tō l_ 3nv ev m ναι eai te-zijn G1511 ( G1510 ) αυτν aun ZELF, id. hij, zij,, ze,, haar, h, ze, dit τπω pō plaats POSITIE, plaats zn 2 3nv ev m G5117 τινι ti e-zekere

Nadere informatie

καλον kalon ideaal IDEAAL bn 1nv ev o G2570 moi aan-mij IK, mij vp 1 3nv ev G3427 zn 2 3nv ev m την tēn de DE / HET l_ 4nv ev v G3588

καλον kalon ideaal IDEAAL bn 1nv ev o G2570 moi aan-mij IK, mij vp 1 3nv ev G3427 zn 2 3nv ev m την tēn de DE / HET l_ 4nv ev v G3588 1 Kortiërs 7 7:1 περι peri aangaan RONDOM, om, aangaan G4012 ων hōn welke-dg εγραψατε egrapsate jullie-schrijv SCHRIJVEN WELKE / WELK, dat, die, wat, ge vr 2nv mv o wa FE -- act 2 mv G1125 µι moi aan-mij

Nadere informatie

ēn hij-was ekeinēs van-die UIT+ZIJN, die, dat va 2nv ev v G1565

ēn hij-was ekeinēs van-die UIT+ZIJN, die, dat va 2nv ev v G1565 19:1 19:2 ειλθων elthōn diērco bn-kom hij-kwam-doorhe ~ TOT-+, bnkom G1525 ιδυ idou neem-waar! wg HO tt act 2 ev ανρ anēr man MAN zn 3 1nv ev m G435 διρχετ DOOR+, doorhe-kom G1330 νµα onoma met-naam NAAM

Nadere informatie

µαθητασ mathētas leerlingen LEERder, leerling zn 1 4nv mv m G3101 ZELF, id. hij, zij, het, ze, hem, haar, hen, deze, dit LEGGEN, zeggen

µαθητασ mathētas leerlingen LEERder, leerling zn 1 4nv mv m G3101 ZELF, id. hij, zij, het, ze, hem, haar, hen, deze, dit LEGGEN, zeggen 10:1 πρσκαλεσαµσ proskalesamos t-zich-roep ~ NAARTOE+ROEPEN, naare-roep, t-zich-roep wd FE -- mid 1nv ev m G4341 τυσ s l_ 4nv mv m δωκα dōka twaalf TWEE+TIEN, twaalf G1427 µαθτασ mathtas leerlg LEERr,

Nadere informatie

και kai en EN, ook vgw G2532 αποστολουσ apostolous afgevaardigden VANAF+GESTELD, afgevaardigde GEVEN ECHTER vgw G1161 G1325

και kai en EN, ook vgw G2532 αποστολουσ apostolous afgevaardigden VANAF+GESTELD, afgevaardigde GEVEN ECHTER vgw G1161 G1325 συγκαλεσαµσ 9:1 sugkalesamos bije-roep ~ SAMEN+ROEPEN, bijeroep wd FE -- mid 1nv ev m G4779 τυσ s δωκα dōka twaalf TWEE+TIEN, twaalf G1427 απστλυσ aposlous afgevaardign +GESTELD, afgevaardig GEVEN G652

Nadere informatie

niet NIET bijw ontk abs G3756 GELIJKTIJDIG+BAARMOEDER, broeder zn 2 5nv mv m G80 ητε ēte jullie-waren ZIJN wa FE vt act 2 mv G2258 ( G1510 )

niet NIET bijw ontk abs G3756 GELIJKTIJDIG+BAARMOEDER, broeder zn 2 5nv mv m G80 ητε ēte jullie-waren ZIJN wa FE vt act 2 mv G2258 ( G1510 ) 1 Kortiërs 12 περι 12:1 12:2 peri aangaan RONDOM, om, aangaan G4012 WAARNEMEN wa HV tt act 2 mv G1492 ν n l_ 2nv mv o ιδατε oie jullie-hebb-waargom κων BLAZEN-resulat-isch, elijk bn/zn 2nv mv o G4152 αλφι

Nadere informatie

των tōn van-de DE / HET l_ 2nv mv m G3588 θαλασσησ την tēn de DE / HET l_ 4nv ev v G3588 ZEE zn 1 2nv ev v G2281 του tou

των tōn van-de DE / HET l_ 2nv mv m G3588 θαλασσησ την tēn de DE / HET l_ 4nv ev v G3588 ZEE zn 1 2nv ev v G2281 του tou 5:1 λθν ēltn zij-kwam περαν peran overkant τσ ANDERE-KANT, (aan)--overkant G4008 θαλασσσ thalassēs van- zee ZEE zn 1 2nv ev v G2281 χωραν chōran landstreek RUIMTE, landstreek zn 1 4nv ev v G5561 ν n van-

Nadere informatie

αυτου autou van-hem ZELF, id. hij, zij, het, ze, hem, haar, hen, deze, dit vp 2nv ev m G846 τα ta de DE / HET l_ 4nv mv o G3588

αυτου autou van-hem ZELF, id. hij, zij, het, ze, hem, haar, hen, deze, dit vp 2nv ev m G846 τα ta de DE / HET l_ 4nv mv o G3588 17:1 ειπ eip LEGGEN, zegg πρσ pros naar-toe NAARTOE G4314 τυσ s l_ 4nv mv m µαθσ mats leerlg LEERr, leerlg zn 1 4nv mv m G3101 αυτυ au ZELF, id. hij, zij,, ze,, haar, h, ze, dit κτν kton onanemelijk ON++ONTVANGEN,

Nadere informatie

αυτου autou van-hem ZELF, id. hij, zij, het, ze, hem, haar, hen, deze, dit LEGGEN, zeggen vp 2nv ev m και kai en EN, ook vgw G2532

αυτου autou van-hem ZELF, id. hij, zij, het, ze, hem, haar, hen, deze, dit LEGGEN, zeggen vp 2nv ev m και kai en EN, ook vgw G2532 16:1 ελεγ eleg LEGGEN, zegg πρσ pros naar-e τυσ s µαθσ mathēs leerlg LEERr, leerlg zn 1 4nv mv m G3101 αυτυ au ZELF, id. hij, zij,, ze,, haar, h, ze, dit ανθρωπσ anthrōpos ms OPWAARTS+BLIK+WENDER, ms e-zekere

Nadere informatie

απο apo van-af VANAF vzt G575 ιεροσολυµων ierosolumōn Jeruzalem JERUZALEM zn 2nv mv m/v G2414 ιησου iēsou Jezus JEZUS, Jozua zn 3nv ev m G2424

απο apo van-af VANAF vzt G575 ιεροσολυµων ierosolumōn Jeruzalem JERUZALEM zn 2nv mv m/v G2414 ιησου iēsou Jezus JEZUS, Jozua zn 3nv ev m G2424 15:1 ττε te dán HET+BOVENDIEN, op--momt, dán G5119 πρσερχνι prosercni kom-t ~ NAARTOE+KOMEN, naare-kom, kom-t G4334 τω tō l_ 3nv ev m ισυ iēs zn 3nv ev m απ ιερσλυµων ierosolumōn Jeruzalem JERUZALEM zn

Nadere informatie

Beknopte grammatica. voor. de cursus. Grieks van het Nieuwe Testament

Beknopte grammatica. voor. de cursus. Grieks van het Nieuwe Testament Beknopte grammatica voor de cursus Grieks van het Nieuwe Testament versie 1.0 Menno Haaijman scripture4all.org Tijdens de try-out voor de cursus bleek dat veel, zo niet alle, toehoorders de Nederlandse

Nadere informatie

1 Korintiërs. παυλοσ paulos Paulus PAULUS zn 2 1nv ev m G3972. ιησου. δια dia door DOOR (2), vanwege (4) vzt G1223. iēsou Jezus

1 Korintiërs. παυλοσ paulos Paulus PAULUS zn 2 1nv ev m G3972. ιησου. δια dia door DOOR (2), vanwege (4) vzt G1223. iēsou Jezus 1 Kortiërs 1 1 Kortiërs 1:1 παυλσ paulos Paulus αλφσ alps broer GELIJKTIJDIG+BAARMOEDER, broer κλητσ klēs geroep απστλσ ιησυ aposlos chris afgevaardig van- VANAF+GESTELD, afgevaardig G652 χρισ θεληµατσ

Nadere informatie

T I P S I N V U L L I N G E N H O O G T E T E G E N P R E S T A T I E S B O M +

T I P S I N V U L L I N G E N H O O G T E T E G E N P R E S T A T I E S B O M + T I P S I N V U L L I N G E N H O O G T E T E G E N P R E S T A T I E S B O M + A a n l e i d i n g I n d e St a t e nc o m m i s si e v o or R ui m t e e n G r o e n ( n u g e n o em d d e St at e n c

Nadere informatie

εγενετο egeneto werd ~ WORDEN wa FE vt mid 3 ev G1096 kai en EN, ook vgw G2532 in IN vzt G1722

εγενετο egeneto werd ~ WORDEN wa FE vt mid 3 ev G1096 kai en EN, ook vgw G2532 in IN vzt G1722 annes 2 2:1 τ - µερα mera dag τ τριτ tri r DRIE, r bn 3nv ev v G5154 γαµσ gamos bruiloft HUWELIJK, bruiloft, huwelijksfesviteit G1062 εγετ ege werd ~ WORDEN wa FE vt mid 3 ev G1096 κανα kana Kana KANA

Nadere informatie

εκκλησιασ ekklēsias uitgeroepen-vergadering UIT+GEROEPEN-heid, uitgeroepen-vergadering zn 1 2nv ev v G1577 επτα hepta zeven ZEVEN zo telw G2033 θεου

εκκλησιασ ekklēsias uitgeroepen-vergadering UIT+GEROEPEN-heid, uitgeroepen-vergadering zn 1 2nv ev v G1577 επτα hepta zeven ZEVEN zo telw G2033 θεου arg 3 3:1 aggelō aan- boodschapper van- σαρδεσιν sars Sars SARDES zn 3 3nv mv m/v 4 κλσιασ klēsias uitgeroep-vrg UIT+GEROEPEN-hd, uitgeroep-vrg γραψν δε nu-ze-dg DE+ECHTER, déze, echter-aan-ze, nu-ze-dg

Nadere informatie

pseudomai sunmarturousēs VERVALSEN, liegen wa HO tt mid 1 ev G5574 SAMEN+MARKEREN, samen-getuigen wd HO tt act 2nv ev v G4828

pseudomai sunmarturousēs VERVALSEN, liegen wa HO tt mid 1 ev G5574 SAMEN+MARKEREN, samen-getuigen wd HO tt act 2nv ev v G4828 e 9 9:1 αλθει althei waarheid WAARheid G225 λεγω legō ik-zeg LEGGEN, zegg wa HO tt act 1 ev χρισ chris GEZALFDE, G5547 υ ontk abs ψευδµαι συνµαρτυρυσσ pseudomai sunmarturss ik-lieg ~ v-sam-getuig VERVALSEN,

Nadere informatie

και kai en EN, ook vgw G2532 ηλθεν hij-kwam tot-in KOMEN wa HO vt bdr 3 ev G2064 TOT-IN και kai en EN, ook vgw G2532 ειπεν eipen hij-zei

και kai en EN, ook vgw G2532 ηλθεν hij-kwam tot-in KOMEN wa HO vt bdr 3 ev G2064 TOT-IN και kai en EN, ook vgw G2532 ειπεν eipen hij-zei 9:1 εµβασ embas -stapp t- +STAPPEN, stapp TOT- wd FE obt bdr 1nv ev m G1684 πλιν ploion schip VARd, schip zn 2 4nv ev o G4143 διεπερασ dieperas hij-vaart-over DOOR+ANDERE-KANT, overvar G1276 λθ ēlth hij-kwam

Nadere informatie

την tēn het DE / HET l_ 4nv ev v G3588 απολλωνιαν apollōnian Apollonia zn 1 4nv ev v G624 ιουδαιων ioudaiōn Joden

την tēn het DE / HET l_ 4nv ev v G3588 απολλωνιαν apollōnian Apollonia zn 1 4nv ev v G624 ιουδαιων ioudaiōn Joden Hanlg 17 17:1 διυσανσ diousans door-reiz DOOR+WEG-zijn, door-reiz G1353 αµφιπλιν amphipol Amfipolis AMFIPOLIS G295 απλλωνιαν apollōnian Apollonia APOLLONIA G624 λθν ltn zij-kwam KOMEN G2064 TOT- t- θεσσαλνικν

Nadere informatie

ο ho de BEEINDIGEN, tot-een-einde-brengen, belasting-betalen, voldoen DE / HET wa FE -- act 3 ev G5055 IN DE / HET VOLK l_ 1nv ev m G3588 το to het

ο ho de BEEINDIGEN, tot-een-einde-brengen, belasting-betalen, voldoen DE / HET wa FE -- act 3 ev G5055 IN DE / HET VOLK l_ 1nv ev m G3588 το to het 26:1 εγετ ege -werd ~ wa FE vt mid 3 ev τε te wanneer WELK+BOVENDIEN, wanneer, G3753 ετελεσ eteles t-e-e-brgt BEEDIGEN, t-e-e-brg, belastg-betal, voldo G5055 ισυσ παντασ pantas alle bn 4nv mv m τυσ s l_

Nadere informatie

H a n d l e i d i n g d o e l m a t i g h e i d s t o e t s M W W +

H a n d l e i d i n g d o e l m a t i g h e i d s t o e t s M W W + H a n d l e i d i n g d o e l m a t i g h e i d s t o e t s M W W + D o e l m a t i g h e i d s t o e t s v o o r g e b i e d e n w a a r v o o r g e e n b o d e m b e h e e r p l a n i s v a s t g e s

Nadere informatie

ακουσατε akousate hoort! HOREN wg FE ttt act 2 mv G191 τησ tēs de DE / HET l_ 2nv ev v vzt mou van-mij IK, mij vp 1 2nv ev G3450 G3588

ακουσατε akousate hoort! HOREN wg FE ttt act 2 mv G191 τησ tēs de DE / HET l_ 2nv ev v vzt mou van-mij IK, mij vp 1 2nv ev G3450 G3588 Hanlg 22 ανδρεσ 22:1 andres mann! MAN zn 3 5nv mv m αλφι alpi broers! GELIJKTIJDIG+BAARMOEDER, broer zn 2 5nv mv m G80 παρεσ pateres vars! VADER zn 3 5nv mv m G3962 ακυσα akousate ort! wg FE ttt act 2

Nadere informatie

B e l e i d s k a d e r K e r k e n, K l o o s t e r s e n a n d e r e r e l i g i e u z e g e b o u w e n

B e l e i d s k a d e r K e r k e n, K l o o s t e r s e n a n d e r e r e l i g i e u z e g e b o u w e n B e l e i d s k a d e r K e r k e n, K l o o s t e r s e n a n d e r e r e l i g i e u z e g e b o u w e n I n é é n d a g k a n r e l i g i e u s e r f g o e d v a n m e e r d e r e g e n e r a t i e

Nadere informatie

Q u i c k -s c a n W M O i n L i m b u r g De e e r s t e e r v a r i n g e n v a n g e m e e n t e n e n c l i ë n t e n

Q u i c k -s c a n W M O i n L i m b u r g De e e r s t e e r v a r i n g e n v a n g e m e e n t e n e n c l i ë n t e n Q u i c k -s c a n W M O i n L i m b u r g De e e r s t e e r v a r i n g e n v a n g e m e e n t e n e n c l i ë n t e n M w. d r s. E. L. J. E n g e l s ( P r o v i n c i e L i m b u r g ) M w. d r s.

Nadere informatie

ουρανον ouranon hemel ZIEN+OPWAARTS, hemel zn 2 4nv ev m G3772 ο kainēn ho de DE / HET l_ 1nv ev m G3588 και kai en EN, ook vgw G2532

ουρανον ouranon hemel ZIEN+OPWAARTS, hemel zn 2 4nv ev m G3772 ο kainēn ho de DE / HET l_ 1nv ev m G3588 και kai en EN, ook vgw G2532 arg 21 21:1 ειδν eidon υρανν ranon νν non nieuwe bn 4nv ev m γν gēn aar LAND, aar νν nieuwe bn 4nv ev v nēn πρωτσ prōs υρανσ ranos ZEKER+DERHALVE, VOOR-meeste,, voornaamste overtr πρωτ prōtē VOOR-meeste,,

Nadere informatie

R e g i o M i d d e n -L i m b u r g O o s t. G r e n z e l o o s w o n e n i n M i d d e n -L i m b u r g R e g i o n a l e W o o n v i s i e

R e g i o M i d d e n -L i m b u r g O o s t. G r e n z e l o o s w o n e n i n M i d d e n -L i m b u r g R e g i o n a l e W o o n v i s i e R e g i o M i d d e n -L i m b u r g O o s t G r e n z e l o o s w o n e n i n M i d d e n -L i m b u r g R e g i o n a l e W o o n v i s i e 4 o k t o b e r 2 0 0 6 P r o j e c t n r. 2 9 5 7. 7 2 B o

Nadere informatie

TEKENLIJST SPIJKERSCHRIFT

TEKENLIJST SPIJKERSCHRIFT TEKENLIJST SPIJKERSCHRIFT Dit is een vereenvoudigde lijst met spijkerschrifttekens uit Mesopotamië. Deze lijst maakt het mogelijk de tijdens de workshop Graven om te Weten bestudeerde tablet te vertalen.

Nadere informatie

Romeinen. χριστου christou van-christus GEZALFDE, Christus zn 2 2nv ev m G5547. αποστολοσ. afgevaardigde VANAF+GESTELD, afgevaardigde G652

Romeinen. χριστου christou van-christus GEZALFDE, Christus zn 2 2nv ev m G5547. αποστολοσ. afgevaardigde VANAF+GESTELD, afgevaardigde G652 e 1 e 1:1 παυλσ paulos Paulus PAULUS G3972 δυλσ doulos slaaf SLAAF G1401 χρισ chris van- ισυ κλσ klēs aposlos geroep GEROEPEN bn 1nv ev m G2822 απσλσ afgevaardig VANAF+GESTELD, afgevaardig G652 αφωρισµσ

Nadere informatie

R e s u l t a a t g e r i c h t h e i d e n c o m p e t e n t i e m a n a g e m e n t b i j d r i e o v e r h e i d s o r g a n i s a t i e s

R e s u l t a a t g e r i c h t h e i d e n c o m p e t e n t i e m a n a g e m e n t b i j d r i e o v e r h e i d s o r g a n i s a t i e s R e s u l t a a t g e r i c h t h e i d e n c o m p e t e n t i e m a n a g e m e n t b i j d r i e o v e r h e i d s o r g a n i s a t i e s O p le i d i n g: M a s t e r P u b l i c M a n a g e m e n

Nadere informatie

Jezus, het licht van de wereld

Jezus, het licht van de wereld Jezus, het licht van de wereld Het evangelie naar Johannes 8: 1-30 1 Overzicht 1. De overspelige vrouw 2. Jezus als het Licht der wereld 3. Twistgesprekken met de Farizeeën 2 De overspelige vrouw Bijbeltekst

Nadere informatie

τησ tēs hēgemonias ηγεµονιασ LEIDEN-heid, LEIDERschap, regering zn 1 2nv ev v G2231 zn 2 2nv ev m G5086 τησ tēs van-het DE / HET l_ 2nv ev v G3588

τησ tēs hēgemonias ηγεµονιασ LEIDEN-heid, LEIDERschap, regering zn 1 2nv ev v G2231 zn 2 2nv ev m G5086 τησ tēs van-het DE / HET l_ 2nv ev v G3588 3:1 ετει etei jaar JAAR G2094 πτεκατω ptekatō vijfti VIJF+EN+TIEN, vijfti G4003 hēgemonias regerg ηγεµνιασ LEIDEN-heid, LEIDERschap, regerg G2231 τιβεριυ tiberiou van-tiberius TIBERIUS G5086 σαρσ saros

Nadere informatie

παντεσ pantes alle ALLES, elk bn 1nv mv m G3956 kai DE / HET vgw συνεσθιει sunesthiei eet-samen SAMEN+ETEN, samen-eten wa HO tt act 3 ev G4906

παντεσ pantes alle ALLES, elk bn 1nv mv m G3956 kai DE / HET vgw συνεσθιει sunesthiei eet-samen SAMEN+ETEN, samen-eten wa HO tt act 3 ev G4906 15:1 ησαν ēsan war wa FE vt act 3 mv t- ZELF, id. hij, zij,, ze,, haar, h, ze, dit εγγιζντεσ eggizontes nar NABIJ-mak, nar wd HO tt act 1nv mv m G1448 παντεσ pantes alle ALLES, elk bn 1nv mv m G3956 ι

Nadere informatie

ειδον eidon ik-nam-waar WAARNEMEN wa FE vt act 1 ev de DE / HET l_ 1nv ev m G3588 κλεισ kleis sleutel SLUITER, sleutel zn 3 1nv ev v G2807

ειδον eidon ik-nam-waar WAARNEMEN wa FE vt act 1 ev de DE / HET l_ 1nv ev m G3588 κλεισ kleis sleutel SLUITER, sleutel zn 3 1nv ev v G2807 arg 9 9:1 t- TOT- 9:2 τν γν gēn aar LAND, aar G1093 νιξ ēnoix hij-t πεµπτσ pemps vijf VIJF bn 1nv ev m G3991 εδθ αγγελσ aggelos edot werd-gegev WAARTS+ENEN,, -do G455 τ l_ 4nv ev o vp 3nv ev m εσαλπισ

Nadere informatie

επεβαλεν epebalen καιρον kairon periode

επεβαλεν epebalen καιρον kairon periode Hanlg 12 12:1 κατ kat overomstig NEERWAARTS, teg (2), overomstig (4) G2596 εινν eon UIT+,, va 4nv ev m G1565 τν ρν ron perio επεβαλ epebal wierp-op PERIODE, gelegheid, tijdstip +WERPEN, werp-op, opzett,

Nadere informatie

B01 B02 B03 B04 B05 B06 B07 B08 B09 B10 B11 B12 B13 B14 B15 B16 B17 B18 B19 BR* BR+

B01 B02 B03 B04 B05 B06 B07 B08 B09 B10 B11 B12 B13 B14 B15 B16 B17 B18 B19 BR* BR+ B01 B02 B03 B04 B05 B06 B07 B08 B09 B10 B11 B12 B13 B14 B15 B16 B17 B18 B19 BR* BR+ LH 262 BK JV 151 FA KR 069 MU ET 160 TK VK 010 MT JE 139 EN AW 228 WI KT 247 BI BT 172 FA PW 261 BK HF 119 EN NF 107

Nadere informatie

Sinterklaasliedjes. Sinterklaas Kapoentje. poen - tje, œ œ. Sinterklaasje bonne bonne bonne. Hop, hop hop! Paardje in galop. recht - ga - nu in

Sinterklaasliedjes. Sinterklaas Kapoentje. poen - tje, œ œ. Sinterklaasje bonne bonne bonne. Hop, hop hop! Paardje in galop. recht - ga - nu in Sterklaasliedes & c Sterklaas Kapote S - klaas ka - po - te, gooi m scho - te, & gooi m laars - e, Dank u S - klaas - e! & c St - klaas - e Sterklaase bonne bonne bonne bon -ne bon- ne bon - ne, gooi m

Nadere informatie

ταυτα ει ei indien INDIEN part voorw G1487 DE+ZELF, deze, dit va 1nv mv o G5023 GELIJKTIJDIG+BAARMOEDER, broeder zn 2 5nv mv m G80

ταυτα ει ei indien INDIEN part voorw G1487 DE+ZELF, deze, dit va 1nv mv o G5023 GELIJKTIJDIG+BAARMOEDER, broeder zn 2 5nv mv m G80 Hanlg 7 ειπ 7:1 eip zei 7:2 LEGGEN, zegg ge αρχιερευσ archiereus gepriester OORSPRONG+GEWIJDe, overste-van-priesters, gepriester zn 3 1nv ev m G749 εφη ephē andres alpi hij-zei-met-nadruk mann! broers!

Nadere informatie

5 Dit is de boodschap die we van Hem gehoord hebben en u bekend maken: dat God licht is en in Hem totaal geen duisternis is.

5 Dit is de boodschap die we van Hem gehoord hebben en u bekend maken: dat God licht is en in Hem totaal geen duisternis is. 1 JOHANNES vertaling dr. A. Dirkzwager 1 Wat er was vanaf het begin, wat we gehoord hebben, wat we met onze ogen gezien hebben, wat we bekeken hebben en onze handen aangeraakt hebben in verband met het

Nadere informatie

Toegang tot het Grieks van het Nieuwe Testament. Les 6

Toegang tot het Grieks van het Nieuwe Testament. Les 6 Toegang tot het Grieks van het Nieuwe Testament Les 6 Toegang tot het Grieks van het Nieuwe Testament Status : proef / work-in-progress Versie : 0.2 Datum : 27-1-2017 presentatie : 27-1-2017 2017 Menno

Nadere informatie

Uitleg Toerklas s e 1e traject 42e Nacht van Venlo 2009. Punt Goe d Fout Oms c hr i j vi ng

Uitleg Toerklas s e 1e traject 42e Nacht van Venlo 2009. Punt Goe d Fout Oms c hr i j vi ng Pagina 1 van 14 Punt Goe d Fout Oms c hr i j vi ng 3 Z Al s u z ag dat de punt ac ht e r "SUCCES" e e n kl e i ne o was had u uw e e r s t e goe de c ont r ol e t e pakke n. Ooooooooo z i t dat z o!!!!!!

Nadere informatie

Johannes 8 : 11. dia 1

Johannes 8 : 11. dia 1 Johannes 8 : 11 in de wet van Mozes stond het duidelijk (Deut. 22:22) als een man wordt betrapt met een getrouwde vrouw moeten beiden ter dood gebracht worden zowel de man als de vrouw met wie hij geslapen

Nadere informatie

Wij zingen voor de dienst: Lied 170: 1 en 2

Wij zingen voor de dienst: Lied 170: 1 en 2 Wij zingen voor de dienst: Lied 170: 1 en 2 Lied 170: 1, 3 Lied 170: refr. Lied 170: refr. Lied 170: 1, 3 Lied 170: refr. Lied 170: refr. Wij zingen als intochtslied: Psalm 150: 1 en 2 Psalm 150: 1a,

Nadere informatie

Toetsing en examinering in de bovenbouw. Praktische handleiding bij de toetsweken en het centraal examen

Toetsing en examinering in de bovenbouw. Praktische handleiding bij de toetsweken en het centraal examen Toetsing examiring in de bovbouw Prtische handleiding j de toetswek het ctraal exam Gerrit van der Ve College 2014-2015 1 Inleiding Beste leerling, Met dit boekje Toetsing examiring in de bovbouw will

Nadere informatie

Is het God die ons veroordeeld of doen wij dat zelf?

Is het God die ons veroordeeld of doen wij dat zelf? Is het God die ons veroordeeld of doen wij dat zelf? 1. Hoe ontstaat de manier waarop je naar jezelf kijkt? 2. Wie is God? 3. Wat is DE Waarheid over onszelf? 4. Wie worden er door God wel veroordeeld?

Nadere informatie

LIEDERENBLAD TIME 2 SING 18 september 2011 Thema: Je steentje bijdragen. Refrein

LIEDERENBLAD TIME 2 SING 18 september 2011 Thema: Je steentje bijdragen. Refrein LIEDERENBLAD TIME 2 SING 18 september 2011 Thema: Je steentje bijdragen 19.00 uur LAAT HET FEEST ZIJN IN DE HUIZEN (Opw. 533) Laat het feest zijn in de huizen, mensen dansen op de straat, als het onrecht

Nadere informatie

Toetsing en examinering in de bovenbouw. Praktische handleiding bij de toetsweken en het centraal examen

Toetsing en examinering in de bovenbouw. Praktische handleiding bij de toetsweken en het centraal examen Toetsing examiring in de bovbouw Prtische handleiding j de toetswek het ctraal exam Gerrit van der Ve College 2014-2015 1 Inleiding Beste leerling, Met dit boekje Toetsing examiring in de bovbouw will

Nadere informatie

1:100. Plattegronden. onderwerp. schaal. datum

1:100. Plattegronden. onderwerp. schaal. datum drwr ttgrd s Otis tkigr KO - 40 M 0. 0 N N N 7 N 6 6 N 7 N 6 EL N LEKESL. stdrd / g ti DM O - rgig g D D m g EL EL EL EL N 6 LEKESL. - dk V - SLK V - SLK - dk O - rgig N 7 LEKESL. O - rgig g N LEKESL.

Nadere informatie

βασιλεια η hē het DE / HET l_ 1nv ev v G3588 των tōn KONING-heid, koninkrijk zn 1 1nv ev v G932 DE / HET l_ 2nv mv m G3588

βασιλεια η hē het DE / HET l_ 1nv ev v G3588 των tōn KONING-heid, koninkrijk zn 1 1nv ev v G932 DE / HET l_ 2nv mv m G3588 ττε 25:1 te HET+BOVENDIEN, -dat-momt, µιωθι moiōthi zal-gelijkd-gemaakt-word GELIJKEND-veroorzak, gelijkd-mak wa HO ttt pas 3 ev G3666 h l_ 1nv ev v βασιλεια KONG-heid, konkrijk zn 1 1nv ev v G932 υρανων

Nadere informatie

Lantaarntje. œ œ œ œ. œ œ œ. b œ. œ œ. Uit Zwitserland Acanthus Music CH-4522 Rüttenen. La Lan. tärn taarn - - li, tje, li, tje, La lan - - -

Lantaarntje. œ œ œ œ. œ œ œ. b œ. œ œ. Uit Zwitserland Acanthus Music CH-4522 Rüttenen. La Lan. tärn taarn - - li, tje, li, tje, La lan - - - Lantaarnte Uit Zitserland La Lan - - tärn taarn - - - - - - li, te, La lan - - tärn taarn - - - - - - li, te, F F Son zon F - ne, Mond ond Stärn - - - en maan en ster - - - Bb b b F li ren 01 Acanthus

Nadere informatie

Oneindig? Hoeveel is dat?

Oneindig? Hoeveel is dat? Oneindig? Hoeveel is dat? Non impeditus ab ulla scientia K. P. Hart Faculteit EWI TU Delft Leiden, 21 oktober 2009: 20:45 21:30 Wat zegt Van Dale? De allereerste editie (1864): eindig: bn. en bijw. een

Nadere informatie

Vraag Antwoord Scores. Aan het juiste antwoord op een meerkeuzevraag wordt 1 scorepunt toegekend.

Vraag Antwoord Scores. Aan het juiste antwoord op een meerkeuzevraag wordt 1 scorepunt toegekend. Aan het juiste antwoord op een meerkeuzevraag wordt 1 scorepunt toegekend. Tekst 1 1 maximumscore 1 Als rechters/jury(leden). Fout rekenen wanneer als antwoord is gegeven publiek (of een woord / woorden

Nadere informatie

R e g i o n a a l Pr o g r a m m a L u c h t k w a l i t e i t

R e g i o n a a l Pr o g r a m m a L u c h t k w a l i t e i t Limburgs Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit R e g i o n a a l Pr o g r a m m a L u c h t k w a l i t e i t T e n b e h o e v e v a n h e t: K a b i n e t s s t a n d p u n t Nationaal Samenwerkingsprogramma

Nadere informatie

Wie is Jezus, deel 2. les 5b FOLLOW

Wie is Jezus, deel 2. les 5b FOLLOW Wie is Jezus, deel 2 les 5b DEEL 2B FOLLOW JEZUS, DE REDDER Joh 4:7-9,22 Jezus deed in dit verhaal een aantal dingen die niet gebruikelijk waren. Hij sprak alleen met een vrouw. Dit was ook nog eens een

Nadere informatie

Hoe? Hand. 2: Waarom? Matt. 28: We lezen: Matt

Hoe? Hand. 2: Waarom? Matt. 28: We lezen: Matt Hernieuwde visie: Als leerlingen van Jezus met elkaar op weg om Gods Koninkrijk zichtbaar te maken op aarde Gemeente zijn = leerlingen/discipelen zijn Hoe? Hand. 2: 37-47 Waarom? Matt. 28: 18-20 We lezen:

Nadere informatie

Romeinen. αποστολοσ apostolos afgevaardigde VANAF+GESTELD, afgevaardigde zn 2 1nv ev m G652. των tōn

Romeinen. αποστολοσ apostolos afgevaardigde VANAF+GESTELD, afgevaardigde zn 2 1nv ev m G652. των tōn e 1 e παυλσ 1:1 paulos Paulus PAULUS 1:2 1:3 G3972 περι σαρκα sarka vlees VLEES G4561 WELKE,, die, wat, ge vr 4nv ev o peri aangaan RONDOM, om, aangaan G4012 1:4 δυλσ doulos slaaf SLAAF G1401 χρισ chris

Nadere informatie

Voorwoord. B e s t e le e r l i n g e n o u de r s / v e r z o r g e r s,

Voorwoord. B e s t e le e r l i n g e n o u de r s / v e r z o r g e r s, Voorwoord B e s t e le e r l i n g e n o u de r s / v e r z o r g e r s, V o o r j e l i gt het prog r amma van toe t s i ng en a f s l u i t i n g ( P TA ) v a n Be u k en r o d e Ond e r w i j s. B e

Nadere informatie

Stel jezelf niet onder de Wet!

Stel jezelf niet onder de Wet! Dit document is een script van onderwijs dat is bedoeld om via video te worden getoond. In de video worden relevante tekst, dia s, media en afbeeldingen getoond om de presentatie te vereenvoudigen. Daarom

Nadere informatie

Inleiding over het kernwoord zonde

Inleiding over het kernwoord zonde Inleiding over het kernwoord zonde Door Eline Lezen: Mattheüs 5 : 21 t/m 48 Zingen: Psalm 6 : 1 en 4 1. Waarom moeten wij weten wat zonde is? Toen ik deze inleiding begon te maken vroeg ik me af wat ik

Nadere informatie

ungle Speed is een spel voor 3 tot 15 spelers ( zelfs meer!). Vanaf 7 jaar.

ungle Speed is een spel voor 3 tot 15 spelers ( zelfs meer!). Vanaf 7 jaar. J ungle Speed is e spel voor 3 tot 15 spelers ( zelfs meer!). Vanaf 7 jaar. Doel van het spel Probeer zo snel mogelijk al je kaart kwijt te rak. Spelvoorbereiding De totem wordt in het midn tuss spelers

Nadere informatie

107 Scheppingsliedje. 108 Lied van de lieve aarde. 1 En God schiep al-les met zijn Woord: 1 De we - reld heeft God goed ge - maakt

107 Scheppingsliedje. 108 Lied van de lieve aarde. 1 En God schiep al-les met zijn Woord: 1 De we - reld heeft God goed ge - maakt 107 Scheppingsliedje 108 Lied van de lieve aarde E. Linger W. ter Burg 1 En God schiep al-les met zijn Woord: 1 De we - reld heeft God goed ge - maakt de vos, het hert, de ko - li - brie met ei - gen vin

Nadere informatie

Gerard Hendrik van Doorn & Denise Pater

Gerard Hendrik van Doorn & Denise Pater Orde voor de trouwdienst van Gerard Hendrik van Doorn & Denise Pater Maranathakerk te Lunteren Voorganger: Ds. Jaap Hansum Ouderling: Mw. Tiny de Koning Organist/pianist: Dhr. Jan-Hendrik van Schothorst

Nadere informatie

Instrumentaal: Adagio en Allegro William Babell

Instrumentaal: Adagio en Allegro William Babell Instrumentaal: Adagio en Allegro William Babell door Heleen van der Sijs en Willem Blonk Solo: Waar is God? door Fleur Dekker Je vraagt je wel eens af, het klinkt een beetje maf, kan iemand mij misschien

Nadere informatie

ανανιασ hananias Ananias ANANIAS zn 1 1nv ev m G367 ονοµατι onomati met-naam NAAM zn 3 3nv ev o G3686 συνειδυιησ suneiduiēs van-zich-bewust-zijnde

ανανιασ hananias Ananias ANANIAS zn 1 1nv ev m G367 ονοµατι onomati met-naam NAAM zn 3 3nv ev o G3686 συνειδυιησ suneiduiēs van-zich-bewust-zijnde Hanlg 5 ανρ 5:1 anēr man zn 3 1nv ev m σ s e-zekere ENIGE, iemand, iets, e-zekere, sommige, wie?, wat?, waarom?, welke? vo 1nv ev m ανανιασ hananias Ananias ANANIAS zn 1 1nv ev m G367 νµα onoma met-naam

Nadere informatie

Iiturgie voor de -12 jeugddienst van zondagmorgen 28 Juni in de Westerkerk te Veenendaal

Iiturgie voor de -12 jeugddienst van zondagmorgen 28 Juni in de Westerkerk te Veenendaal Iiturgie voor de -12 jeugddienst van zondagmorgen 28 Juni in de Westerkerk te Veenendaal Op Toon Hoogte 182 Door Uw genade Vader Door Uw genade, Vader, mogen wij hier binnengaan. Niet door rechtvaardige

Nadere informatie

Het evangelie van Maria Magdalena

Het evangelie van Maria Magdalena Het evangelie van Maria Magdalena (Hieronder volgt een vertaling van Esther de Boer overgezet uit de Koptische tekst. De hoofdletters zijn toegevoegd. De nummering van de pagina's en de regels is overgenomen

Nadere informatie

zondagmorgen 14 november 2010 Welkomkerk ds. W.H. Hendriks-Vogelaar

zondagmorgen 14 november 2010 Welkomkerk ds. W.H. Hendriks-Vogelaar Gemeente van de Heer Jezus Christus, Jongeren, ouderen, kinderen van God, Zoals ik voor de lezing al gezegd heb; het gaat vanmorgen niet over trouwen of getrouwd zijn, dat is alleen een voorbeeld verhaal.

Nadere informatie

Daadwerkelijk luisteren naar Gods boodschap, In afhankelijkheid en vertrouwen voortdurend bidden Geestelijk en praktisch zorgen voor elkaar en

Daadwerkelijk luisteren naar Gods boodschap, In afhankelijkheid en vertrouwen voortdurend bidden Geestelijk en praktisch zorgen voor elkaar en Lezen : Efeze 1:1-14 & Zondag 12 Welkom en mededelingen Apostolische geloofsbelijdenis Evangelisch Liedboek 147 Lezen : Efeze 1:1-14 & Zondag 12 Inleiding onderwijs Kom tot Mij die vermoeid en belast zijn

Nadere informatie

Op basis van een aantal teksten uit de brief kunnen we ontdekken wat Paulus bedoeling 2 is.

Op basis van een aantal teksten uit de brief kunnen we ontdekken wat Paulus bedoeling 2 is. Waar gaat de brief aan de Galaten over? Deze brief van Paulus is vaak aanleiding tot (soms heftige) discussies onder gelovigen. Het is dan ook een uiterst belangrijke brief, waarin Paulus uiteenzet wat

Nadere informatie

Wees mij genadig, God, in uw trouw, u bent vol erbarmen, doe mijn fouten teniet, was mij schoon van alle schuld,reinig mij van mijn zonden.

Wees mij genadig, God, in uw trouw, u bent vol erbarmen, doe mijn fouten teniet, was mij schoon van alle schuld,reinig mij van mijn zonden. LEESROOSTER VAN TAIZÉ voor de 40dagentijd wo. 5 maart ASWOENSDAG Wees mij genadig, God, in uw trouw, u bent vol erbarmen, doe mijn fouten teniet, was mij schoon van alle schuld,reinig mij van mijn zonden.

Nadere informatie

de Anderslander eerste evaluatie laat positieve resultaten zien. We laten de directeur van het samenwerkingsverband

de Anderslander eerste evaluatie laat positieve resultaten zien. We laten de directeur van het samenwerkingsverband A 2014 1.. f@. v (026) 352 34 20 v v S G I v D A v G. E v v :,. D v. I v f f v v fv. H G. H v G. V A. O v, G f v. W v f. I v v, v. H, v v v -v. D, f: A H v v v, f. N. T v v. D v v v. D v,,. W v v v f.

Nadere informatie

De eerste liefde van God

De eerste liefde van God De eerste liefde van God Trouwpreek over 1 Johannes 3:16 (ds. Jos Douma) gehouden in de trouwdienst van Jeroen en Marjoke Wij hebben Gods liefde, die in ons is, leren kennen en vertrouwen daarop. God is

Nadere informatie

Het leven van Christus

Het leven van Christus Het leven van Christus Hoofdstuk 6/16: De aanspraken van Christus Bron: http://www.middletownbiblechurch.org/. NL-vertaling: http://www.verhoevenmarc.be/levenchristus.htm. Alle Schriftaanhalingen komen

Nadere informatie

BIJBELSTUDIES VOOR JONGE GELOVIGEN LES 2. Les 2 - Redding: Waarom is het voor ieder mens nodig om gered te worden?

BIJBELSTUDIES VOOR JONGE GELOVIGEN LES 2. Les 2 - Redding: Waarom is het voor ieder mens nodig om gered te worden? Les 2 - Redding: Waarom is het voor ieder mens nodig om gered te worden? In deze bijbelstudies wordt gebruik gemaakt van de NBG-vertaling Als je de volgende lessen maakt, neem dan de tijd om elk bijbelvers

Nadere informatie

VOORWOORD. Harold Hamersma

VOORWOORD. Harold Hamersma 1 VOORWOORD V W?. E - -. H 1973, C- 7-U. E? J. A F - ID ; -. E,. E. H N : 8,89 10,37. S : 20. E. M. Z. (L. D : D? W! ). E :. A,. V D G H 2017. E. E Z. H. H H 3 DUITSLAND ROOD ZV E ZV --- P Z. N 12 I, 2008.

Nadere informatie

Sterker dan de dood Paasprogramma 2016 Groep 1 t/m 4 Joh. Bogermanschool Houten

Sterker dan de dood Paasprogramma 2016 Groep 1 t/m 4 Joh. Bogermanschool Houten Sterker dan de dood Paasprogramma 2016 Groep 1 t/m 4 Joh. Bogermanschool Houten Kinderen zingen Vertel me eens Heer Jezus Toen u op aarde was Waarom geloofde niemand toen Dat u de koning was? Ze wilden

Nadere informatie

2'3"4"')3%()!"#$%&'),56-) ),78"3'9"(&4*'9':'("(&'() ;$<7=8>)*?1'@>)*'8?(>) *'8?("#A'9B)

2'34')3%()!#$%&'),56-) ),783'9(&4*'9':'((&'() ;$<7=8>)*?1'@>)*'8?(>) *'8?(#A'9B) "#$""&'()*+)&)#&',-('$-&.##)#&')/$/0/'1233"#4567 "#$&'( ) ) "#$&'()*"#) +''$),-).'/01''$) 2'3"4"')3()"#$&'),56-) ),78"3'9"(&4*'9':'("(&'() ;$)*?1'@>)*'8?(>) *'8?("#A'9B) ) ) ) 2'3"4"')CCDE6D5ECF)

Nadere informatie

Thema: Johannes 3:16 gedecodeerd

Thema: Johannes 3:16 gedecodeerd Thema: Johannes 3:16 gedecodeerd Lucas 2:41-47 41 Zijn ouders gingen jaarlijks voor het pesachfeest naar Jeruzalem. 42 Toen hij twaalf jaar was, maakten ze weer hun gebruikelijke pelgrimstocht. 43 Na afloop

Nadere informatie

Romeinen 3:1-31 1 Wat is dan het voorrecht van de Jood, of wat is het nut van de besnijdenis? 2 Velerlei in elk opzicht. In de eerste plaats [toch]

Romeinen 3:1-31 1 Wat is dan het voorrecht van de Jood, of wat is het nut van de besnijdenis? 2 Velerlei in elk opzicht. In de eerste plaats [toch] Romeinen 3:1-31 1 Wat is dan het voorrecht van de Jood, of wat is het nut van de besnijdenis? 2 Velerlei in elk opzicht. In de eerste plaats [toch] dit, dat hun de woorden Gods zijn toevertrouwd. 3 Wat

Nadere informatie

Bladmuziek. midden- / bovenbouw 2014-2015 / 3. Inhoud. Doe maar mee! (cd-2; track 1 en 2) 2 Veel verdiend! (cd-2; track 3 en 4) 3

Bladmuziek. midden- / bovenbouw 2014-2015 / 3. Inhoud. Doe maar mee! (cd-2; track 1 en 2) 2 Veel verdiend! (cd-2; track 3 en 4) 3 Inhoud oe maar mee! (cd2; track 1 2) 2 Veel verdid! (cd2; track 3 4) 3 20e aargang Trefwoord, afverg 3 opyright Kwtesss, 2015. Het aan schol, die abonneerd z op Trefwoord, toestaan all voor tern bruik

Nadere informatie

Jezus raadsel, ruzie of redding

Jezus raadsel, ruzie of redding Jezus raadsel, ruzie of redding Het evangelie naar Johannes 7: 1-53 1 Terugkijken Geloven in de Zoon van God en daardoor eeuwig leven ontvangen Jezus is het licht der wereld, de eniggeboren Zoon, de Schepper,

Nadere informatie

Al g e m e e n : O p a l o n z e a a n b i ed i n g en, a a n v a a r d i n g en, m ed ed el i n g en en o v er een k o m s t en v o o r o n d er s t a a n d e v er r i c h t i n g en z i j n u i t s l

Nadere informatie

Jezus volgen! Echt? Het evangelie naar Johannes 6:22-71. dinsdag 2 juni 2015

Jezus volgen! Echt? Het evangelie naar Johannes 6:22-71. dinsdag 2 juni 2015 Jezus volgen! Echt? Het evangelie naar Johannes 6:22-71 dinsdag 2 juni 2015 1 ev. Johannes tot nu toe 1:1-18 Jezus is het Woord: bij God en zelf God 1:19-52 Jezus is het Lam van God discipelen volgen Hem

Nadere informatie

Samen rondom het Woord. (een weergave van een grammatica-sessie)

Samen rondom het Woord. (een weergave van een grammatica-sessie) Samen rondom het Woord (een weergave van een grammatica-sessie) - Ja, luister eens, broeder, je hebt nu zoveel grammatica met ons gedaan, en sorry hoor in zo n sneltreinvaart, kunnen we vandaag niet eens

Nadere informatie

In de buik van een zwangere vrouw waren eens twee ongeboren kinderen: een kleine gelovige en een kleine scepticus.

In de buik van een zwangere vrouw waren eens twee ongeboren kinderen: een kleine gelovige en een kleine scepticus. In de buik van een zwangere vrouw waren eens twee ongeboren kinderen: een kleine gelovige en een kleine scepticus. De kleine skepticus vraagt: Geloof jij eigenlijk in een leven na de geboorte? De kleine

Nadere informatie

GROTE VERRASSING Efeze 3:9; Colosse 1:26

GROTE VERRASSING Efeze 3:9; Colosse 1:26 DE GROTE VERRASSING Efeze 3:9; Colosse 1:26 De bovenvermelde Bijbelteksten spreken van het geheimenis dat eeuwen en geslachten lang verborgen is ge weest en verborgen is gebleven in God. Dit geheimenis

Nadere informatie

Het horizontale coördinatenstelsel

Het horizontale coördinatenstelsel Het horizontale coördinatenstelsel De positie van een hemellichaam wordt beschreven door - Azimuth: gemeten in graden van noord (0 o ) over oost (90 o ) - Hoogte: 0 o op de horizon, 90 o op zenith - Zenith

Nadere informatie

Examen VWO. Grieks. tijdvak 2 woensdag 18 juni uur. Bij dit examen hoort een bijlage.

Examen VWO. Grieks. tijdvak 2 woensdag 18 juni uur. Bij dit examen hoort een bijlage. Examen VWO 2014 tijdvak 2 woensdag 18 juni 13.30-16.30 uur Grieks Bij dit examen hoort een bijlage. Dit examen bestaat uit 24 vragen en een vertaalopdracht. Voor dit examen zijn maximaal 76 punten te behalen.

Nadere informatie

De Bijbel zegt JHWH, de Vader, is de enige God!

De Bijbel zegt JHWH, de Vader, is de enige God! De Bijbel zegt JHWH, de Vader, is de enige God! Bekijk de Bijbelverzen die bewijzen dat alleen de Vader God is. https://www.youtube.com/watch?v=yu7wi2bkl0i Enige God Hij zeide: Gij zult mijn aangezicht

Nadere informatie

Marcus 14:22-24 - Jezus geeft zich voor jou

Marcus 14:22-24 - Jezus geeft zich voor jou Marcus 14:22-24 - Jezus geeft zich voor jou Het kruis staat centraal in het christelijk geloof: Jezus geeft zich voor jou. Maar wat is dat offer van Jezus eigenlijk? Wat heb je eraan? Kun je het aannemen

Nadere informatie