Europees benchmarkonderzoek B2Cenergieleveranciers

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Europees benchmarkonderzoek B2Cenergieleveranciers"

Transcriptie

1 I d e t i f i e r ; s e c t o r o r o f f e r i g ; a k k u r a t b o l d 7 / 1 2 ; 1 l i e m a x i m u m Europees bechmarkoderzoek B2Ceergieleveraciers de hoofdpute Koste e wistgevedheid va Nederladse e Europese leveraciers vergeleke

2

3 Sectio Capgemii Title Cosultig vergelijkt koste e wistgevedheid va 39 Europese B2C-leveraciers Sectio Itro Hetgee dat de bechmarkmethodiek va Capgemii Cosultig positief oderscheidt va adere bechmarkoderzoeke is dat iet appels met pere worde vergeleke. Je otvagt betekeisvolle resultate waarmee je daadwerkelijk kut werke! Maiova AG I ee markt met lage marges, toeemede cocurretie e hoge klatverwachtige is het beheerse va koste essetieel om de wistgevedheid te verbetere. De ettomarges va B2C-eergieleveraciers zij laag (ogeveer 3%). Uit oze equêteresultate blijkt dat het ee op de drie leveraciers iet lukt om wist te geerere i het huishoudelijke segmet. Bovedie ka i de meest competitieve omgevige zoals het Vereigd Koikrijk of Nederlad ee klei verschil i prijs of ee gebrek aa klatetevredeheid ee grote ivloed hebbe op het behoude va klate. Kostebeheersig va de bedrijfsvoerig e klattevredeheid zij essetieel voor ee sterke cocurretiepositie e wistgevedheid. I het Europese multi-cliet utilities bechmarkoderzoek aalyseert Capgemii Cosultig de drie drijfvere voor wistgevedheid va B2C-leveraciers: cost to serve (CtS), cost to acquire (CtA) e marketigkoste. Het doel va de studie is om de leveraciers te helpe hu huidige positie te beoordele e zich te vergelijke met de best preseterede bedrijve i Nederlad e Europa. Izicht i de prestaties helpt om de groeiede verschille e bijbehorede strategieë te begrijpe e geeft ee aatal hadvatte om lagere CtS, CtA e marketigkoste te realisere. 39 Europese leveraciers ame deel aa het derde bechmarkoderzoek Dakzij de 39 deelemers is de Europese bechmark va Capgemii Cosultig uiek i de brache. Bij de eerste editie i mei 2009 dede twitig leveraciers mee aa het oderzoek. De deelemers i de laatste editie zij afkomstig uit zevetie lade e omvat daarmee bija alle grote EU-lidstate, die overiges allemaal op ee ader iveau va competitie verkere. Daaraast bevat de laatste editie zes va de twaalf grote Europese eergieleveraciers. Er zij grote verschille i omvag, aast de bekede grote spelers zij ook kleiere spelers e ieuwe toetreders meegeome. Same komt dat eer op 90 miljoe cotracte i de B2C-retailmarkt. Tweederde va de deelemers biedt zowel elektriciteit als gas aa; de helft va de deelemers biedt hoofdzakelijk elektriciteit e 15% biedt vooramelijk gas aa; acht bedrijve hebbe ekel elektriciteitscotracte e twee hebbe ekel gascotracte i hu aabod opgeome. Europees bechmarkoderzoek Footer Right; Documet B2C-eergieleveraciers Title Akkurat Bold pt; - de maximum hoofdpute 1 lie 1

4 Oze eerste deelame aa het bechmarkoderzoek va Capgemii Cosultig heeft os geholpe om acties te iitiëre voor het verbetere va oze prestaties. Oze tweede deelame belichtte de fiaciële gevolge. Romade Eergie Commerce SA Alle deelemers otvage ee uitgebreid rapport met aabevelige e vergelijkige op maat. Het rapport bevat aabevelige e gedetailleerde vergelijkige va relevate cocurrete (peer groups) waardoor verdere grodige aalyse e actieplae mogelijk worde gemaakt. Wij make de koste iteratioaal vergelijkbaar door het gelijkstelle va de Purchase Power Parirty (PPP) e de verschille i arbeidskoste door het opstelle va peer groups met vergelijkbare kemerke, zoals lad, grootte e cocurrede omgevig. Iedere participat otvagt de resultate e vergelijkige i de lokale valuta. De koste worde geaalyseerd per categorie, proces e kaaal e deze worde teves gekoppeld met de zakelijke Key Performace Idicators (KPI). Figuur 1: Participerede leveraciers op de kaart NO FI SE EE IE UK FR DK NL BE DE LU CH CZ AT SI PL SK HU LV LT RO PT ES IT BG GR Coutry with at least oe participatig compay Coutry without participatig compay 2

5 Sectio De koste Title weerspiegele de leercurve va Europese leveraciers Sectio Itro Het is duidelijk dat het liberalisere va de Europese elektriciteitsmarkt grote impact heeft op de koste. Leveraciers i geliberaliseerde markte hebbe i het eerste jaar bija tweemaal zo veel koste als leveraciers i lade zoder effectieve cocurretie. Alle leveraciers worde gegroepeerd op basis va de competitieve omgevig e het aatal klate. Bij het aalysere va de gemiddelde koste va deze groepe (zie figuur 2) zie we dat: de koste voor de leveraciers hoger zij gedurede de eerste jare a het opee va markt % voor marketigkoste - +50% tot +90% voor CtA tot +65% voor CtS omvag maakt ecoomies of scale mogelijk: tusse 10% e 33% voor CtS Figuur 2: Gemiddelde cost to serve e cost to acquire per groep Splitsig e aapassig aa de competitie zij kostbaar Leveraciers die al ee paar jaar i ee cocurrerede omgevig operere, hebbe eveees hogere koste. Dit is het gevolg va meerdere factore: Aapassig va marketig- e salesstrategieë Met de opestellig va de markt e toeemede cocurretie kue klate overstappe voor ee goedkopere prijs of als ze otevrede zij. Leveraciers moete hu loyaliteits- e acquisitiestrategieë hierop aapasse. Hoe positioeer ik het merk, op welke segmete richt ik mij proposities e hoe bereik ik de doelgroep tege de laagste koste? Deze wijzigig aa de klatzijde heeft impact op de processe e de kaale. Leveraciers probere ieuwe aapakke uit e otwikkele trasformatieprogramma s. CtS : E / cotract CtA : E / acquired cotract (EU PPP & labor costs applied) Large Small Marktregulerig Marktregulerig rodom de splitsig heeft grote impact op de operatioele processe e IT-systeme. Leveraciers hebbe diepgaade trasformaties va orgaisaties e processe doorgevoerd, die og iet volledig zij geoptimaliseerd. Ze hebbe grote ivesterige i IT-systeme gedaa om zich aa de ieuwe omgevig aa te passe. 0 No effective competitio Ope to competitio <10 years >10 years CtS CtA I de cotext va ecoomische crisis, hebbe deze trasformaties de meter to cash -processe verzwakt. Dit leidt tot ee hoger risico va slecht ibare tegoede. Europees bechmarkoderzoek Footer Right; Documet B2C-eergieleveraciers Title Akkurat Bold pt; - de maximum hoofdpute 1 lie 3

6 Omvag e commerciële volwasseheid beïvloede de koste Operatioele koste zij 7 hoger per cotract voor leveraciers die recet op de markt zij gekome Figuur 3: Gemiddelde operatioele cost to serve per groep 7 komt voort uit ee groei va % va de koste, te verklare door ee verdubbelig va de arbeidskoste (fte + outsourcig), terwijl adere OPEX (operatig expeditures) (iclusief bakig, telco, prit e mail) 20% lager zij. Bij het aalysere va de processe, blijkt het verschil gecocetreerd te zij op klateservice, iig va de rekeige e de relatie met de etbeheerder. We zie ook dat retailers met competitie i ee jaar 35% meer klatcotact hebbe (zie figuur 3). Slecht ibare tegoede va ieuwe toetreders zij drie keer zo hoog Zo kue wabetalers profitere va de opegestelde markt door over te stappe va de ee aar de adere retailer om afschakelig te voorkome. Dit verschijsel, beoemd door meerdere participate, is vergelijkbaar met wat er gebeurde i de telecommarkt voor het ivoere va de zwarte lijste (zie figuur 4). De trasformatie va de processe heeft ook de meter to cash-kete verzwakt. Grote spelers lijke hier meer last va te hebbe, omvag is gee voordeel waeer het gaat om het beheerse e optimalisere va het ed-to-ed proces. E / cotract (EU PPP & labor costs applied) No effective competitio Ope to competitio <10 years Ope to competitio >10 years Figuur 4: Gemiddeld bedrag va slecht ibare tegoede per groep E / cotract (EU PPP & labor costs applied) 5,0 4,0 3,0 2,0 1,0 - No effective competitio Ope to competitio <10 years Large Ope to competitio >10 years Small Large Small 4

7 Sectio Title Sectio Itro Figuur 5: Gemiddelde overheadkoste per groep E / cotract (EU PPP & labor costs applied) Figuur 6: Gemiddelde IT-koste per groep E / cotract (EU PPP & labor costs applied) 8,0 6,0 4,0 2,0-8,0 6,0 4,0 2,0 - No effective competitio No effective competitio Ope to competitio <10 years Ope to competitio <10 years Ope to competitio >10 years Ope to competitio >10 years Small Large Large Small Schaalgrootte beïvloedt de overheadkoste i positieve zi: grote spelers hebbe gemiddeld 40% mider overheadkoste vergeleke met kleiere spelers (zie figuur 5). Overheadkoste halvere i de verschillede stadia aar volwasseheid Dit komt waarschijlijk voort uit druk vauit de competitie e aadeelhouders. Aagezie deze koste slechts 12% va de CtS vertegewoordige, biedt ee besparig va 1 tot 3 per cotract op overheadkoste slechts gedeeltelijke compesatie voor de geobserveerde additioele koste va 7 op de operatioele koste (zie figuur 5). Grote retailers i competitieve markte hebbe tweemaal hogere IT-koste Voor de kleie spelers is het verschil 20%, waaruit blijkt dat grote spelers meer last da plezier hebbe va hu omvag als het gaat om de IT-koste. Grote bedrijve behere gemiddeld bija twitig keer zo veel cotracte, maar i plaats va te profitere va de schaalgrootte hebbe zij hogere koste als gevolg va meer e complexere IT-oplossige (zie figuur 6). Europees bechmarkoderzoek Footer Right; Documet B2C-eergieleveraciers Title Akkurat Bold pt; - de maximum hoofdpute 1 lie 5

8 Leveraciers probere ieuwe commuicatiee trasactiekaale uit De acquisitiekaale veradere drastisch waeer de cocurretie toeeemt I lade met weiig cocurretie gebruike retailers vooramelijk traditioele kaale, zoals iboud callceters e retailwikels/klatebalies aast het iteretkaaal. Naarmate de competitie toeeemt, kue de meeste retailers iet meer ekel vertrouwe op iboud kaale (met ame telefoo, e iteret). Ze zoeke aar ieuwe acquisitiestrategieë om het verloop va klate te compesere. Ze probere ieuwe kaale uit, aast het traditioele iboud callceter voor ee groter deel va hu klatewervig. Leveraciers die ee lage tijd i ee competitieve omgevig operere, gebruike ee verscheideheid aa kaale. Ze hebbe allemaal te miste drie belagrijke kaale e de fractie va de ikomede telefoos is mider da eederde. Bija gee ee leveracier gebruikt wikels of wikelketes. Gee uieke kaaalmix om de cost to acquire te verlage De vijf retailers met de laagst CtA i ee competitieve omgevig hebbe ee zeer verschillede kaaalmix. Ieder heeft ee mix, aagepast aa zij marktpositie e cotext (zie figuur 7). Ee silver bullet strategie voor kaaaloptimalisatie bestaat iet. Bovedie, er is gee duidelijke lik tusse wervig e kaale, zelfs iet voor het iteret. Commuicatiekaale beïvloede trasactiekaale e koste Ee kleie retailer meldde dat ee reclamecampage ee piek va telefoogesprekke veroorzaakte doordat bezorgde klate de uitgezode boodschap verkeerd begrepe. We merke dat sommige retailers ee hoop service-cotactmomete kee, ekel om iformatie te verschaffe. Ee op de drie participate heeft mider da 0,1 klatcotact per cotract per jaar met het doel iformatie te verlee. Daaretege heeft 20% hierva meer da 0,5 klatcotact per cotract per jaar, twee participate hebbe gemiddeld meer da éé klatcotact per cotract per jaar, ekel om iformatie te verschaffe. Deze bevidige moete ee aaleidig vorme om de commuicatiestrategie te herzie, iclusief de keuze e cosistetie va boodschappe e kaale. Vauit oze ervarige met verschillede idustrieë, zij we erva overtuigd dat de meeste leveraciers de cross-chaelaapak voor commuicatie e het uitvoere va trasacties verder kue optimalisere. Figuur 7: Kaaalmix voor wervig - vijf best preseterede participate 100% 80% 60% 40% 20% 0% Others Retail partership Resellig parters Sales reps Direct mail Web CC Outboud CC Iboud 6

9 Sectio Wat valt Title op waeer we izoome op de Nederladse deelemers? Sectio Uiteraard zij Itro de meeste coclusies va het oderzoek vertrouwelijk e allee izichtelijk voor de deelemede bedrijve. Toch kue we wel ee aatal meer algemee bevidige presetere. Nederladse leveraciers make fors hogere koste voor service aa klate, klatacquisitie e marketig. Waar Europese eergieleveraciers voor hu 90 miljoe klatcotracte per klatcotract gemiddeld 28 per jaar kwijt zij aa servicekoste, betale Nederladse eergieleveraciers voor ieder klatcotract 36 per jaar. Niet allee de koste voor service, maar ook de koste voor klatacquisitie e marketig zij hoger da het EU-gemiddelde. Hoe ka dit verschil verklaard worde? De hogere koste kue voor ee belagrijk deel verklaard worde door de verregaade liberaliserig va de Nederladse eergiemarkt. Hierdoor geldt Nederlad als ee va de meest competitieve markte va Europa, waardoor de koste voor het werve e bediee va klate hoger uitvalle. Dit beeld veradert iet waeer de bedrijve die operere i iet-competitieve markte, zoals i Oost-Europa, uit het resultaat gefilterd worde. Liberaliserig Nederlad is ee va de meest geliberaliseerde e competitieve markte va Europa. De liberaliserig heeft de koste va de klatbedieig verhoogd. De komede aderhalf jaar worde bijvoorbeeld opieuw belagrijke ivesterige voorzie om ieuwe wet- e regelgevig te implemetere oder adere voor de itroductie va slimme meters. Het is de vraag of extra efficiecyverbeterige opwege tege de extra koste. De verregaade liberaliserig va de eergiemarkt vergt omvagrijke ivesterige i IT i Nederlad. Veel aadacht gaat da ook uit aar het beheerse va de IT-koste. Het aadeel va IT i de koste die gemaakt worde om de klat te bediee, is gemiddeld 9% waardoor ee exclusieve focus op IT beperkte kostereducties oplevert. Het gaat om de effectiviteit va IT, die potetieel 75% va de totale koste ka beïvloede. Marketig e sales Leveraciers spedere bovedie meer geld aa marketig e acquisitie da hu Europese cocurrete om het marktaadeel uit te breide of juist te verdedige. Nederladse eergieleveraciers zie we a de liberaliserig steevast terugkome i raglijste met bedrijve, die fors ivestere i marketigcommuicatie. Wistgevedheid De ettomarges i de huishoudelijke markt zij erg laag. Uit het oderzoek blijkt dat het ee op de drie Europese leveraciers iet lukt om wist te geerere. Bovedie ka i de meest competitieve omgevige zoals het Vereigd Koikrijk of Nederlad, ee klei verschil i prijs of ee gebrek aa klattevredeheid ee grote ivloed hebbe op klatverloop. Het beheerse va de koste voor de bedrijfsvoerig e de klattevredeheid zij essetieel voor ee sterke cocurretiepositie e wistgevedheid. Lage koste om klate te bediee zij essetieel om ee gezode marge op het klatebestad te realisere. Het oderzoek laat echter ook zie dat de kampioe lage koste i klatbedieig iet automatisch de grootste wistmarge pakt. Naast ee lage CtS bepale het prijsbeleid, ee effectieve acquisitiestrategie e marketig mede de wistgevedheid. Klate die als beste i staat zij de shift te make va traditioele kaale aar olie klatbedieig e acquisitie kue hu koste sigificat verlage. Europees bechmarkoderzoek Footer Right; Documet B2C-eergieleveraciers Title Akkurat Bold pt; - de maximum hoofdpute 1 lie 7

10 Digitale trasformatie: wat beteket dat voor de eergieleveraciers? Ee kwart va de deelemers leest al het commetaar va klate op het web, acht deelemers hebbe ee Facebookapplicatie. De toekomstige eergieklat is meer e meer ee digitale klat. De digitale klat bakiert olie, gebruikt smartphoes om muziek te kope, ee tablet om boodschappe te doe e bregt olie gekochte klere terug die iet passe. De digitale klat is olie op de sociale etwerksites, is prijs- e merkbewust e twittert aar ee groot aatal volgers va zij Twitter-accout. De demografie varieert va lad tot lad maar de tred is duidelijk zichtbaar. De toekomstige eergieleveracier is ee leveracier die izicht west i de wijze waarop de digitale klat zij dieste wil otvage. Deze leveraciers gaa hu dieste via digitale apparate aabiede, toegag krijge tot iformatie over klatgedrag e izichte afleide uit ee grote hoeveelheid iformatie met als doel het optimalisere va wistmarges. Deze wijze va werke ka zowel de CtS, de marketigkoste alsook de CtA reducere. De meerderheid va de leveraciers i Europa gebruikt mometeel mistes éé digitaal kaaal. De uitdagig ligt i de trasformatie aar e de adoptie va digitale kaale. Ee shift va kaale voor ee selecte groep klate, die het voor simpele iteracties gebruikt, aar ee primair kaaal voor veelzijdige commuicatie met de klat. De eergieleveraciers die dit doe, zette hu kaaalmix op zij kop, waarbij de digitale kaale de traditioele kaale gaa terugdrige. Om deze radicale veraderig te bereike, is er éé hoofdvraag die beatwoord diet te worde: Waarom zou ee klat cotact opeme met de leveracier via digitale kaale? De voordele va digitale trasformatie kue worde gerealiseerd door uit te gaa va de volgede drie uitgagspute: Ee sterke basis Alhoewel klate gemiddeld relatief weiig cotact opeme met hu leveracier, vergeleke met adere sectore, is hu ervarig vaak iet optimaal. Klate kome terecht i verkeerde kaale voor de geweste trasactie; de oplossig is te vaak va lage kwaliteit. Dit komt doordat orgaisatieafdelige og veel i silo s werke, gebruikmake va verschillede data e dieste aabiede via ee verscheideheid aa kaale. De basis legge voor het levere va ee goede klatervarig op alle kaale, iclusief de digitale kaale, is het begrijpe va de klatbehoefte e data, procesoptimalisatie e het levere va ee cosistete e prettige klatervarig. De trasformatie va ee eergieleveracier aar ee eergieprovider met toegevoegde waarde te levere dieste Veel leveraciers begie digitale kaale te gebruike voor het uitvoere va trasactie-gebaseerde dieste (betale va ee factuur, doorgeve va ee verhuizig of het verstrekke va ee meteropame). Om va de digitale kaale ee hoofdkaaal va commuicatie te make, moete er toegevoegde waarde worde aagebode. Dit ka op ee aatal maiere. - Levere va ee groter productportfolio, odersteud door advieze e educatie Veel leveraciers hebbe ee ambitie om hogere ikomste te geerere uit producte aders da ekel eergie, zoals zoepaele e adere eergiebesparede apparate. I de huidige prijsgevoelige e milieubewuste wereld zoeke klate aar maiere om deze dieste af te eme e daarmee hu rekeige te verlage e de impact op het milieu te verkleie. Echter, klate rake vaak i de war over welke va deze extra dieste voor he va toepassig ka zij e de impact die het met zich meebregt. Digitale kaale zij bij uitstek geschikt voor het aabiede va ee persoolijke e op maat geleverde diest. - De kracht va ee gemeeschap Klate prate over leveraciers, of ze het u leuk vide of iet. De uitdagig is om te begrijpe wat de klate over ee orgaisatie zegge e deze izichte om te zette i acties om de perceptie bij de klat over de orgaisatie te verbetere. - 'Gamificatio' Het izette va ee spel om klate aa te moedige om ee kaaal te adoptere e bepaalde gedragige aa te moedige. Klate zulle via deze route ee rede hebbe om zich vaker bezig te houde met leveraciers; dit ka gaa over het doe va simpele trasacties e adere zake, zoals eergiebesparig. Wat mogelijkhede biedt voor het sture va gedragige, verbeterd klatizicht e het versterke va het merk. Klatkaale zij iet geoeg: digitale trasformatie houdt iet allee op bij de kaale voor de klat. Om alle voordele te beutte moet ee orgaisatie haar busiessmodel heririchte, met ame het operatioele model, de chaelstrategie e de strategie voor klatiteractie e klateservice. Het volledige spectrum va ee orgaisatie iclusief de mese, processe, techologie e klate komt aa de orde. 8

11 Sectio Ee complete Title aalyse va de kostestructuur e gerelateerde KPI s Sectio Itro Ee va de sterke pute va dit bechmarkoderzoek is de mogelijkheid om performace af te wege tege klattevredeheid-kpi s. GDF SUEZ Frace Cost to serve is gegroeid i éé jaar Bij het vergelijke va de gemiddelde ( 26,80/cotract) CtS i deze editie met het gemiddelde uit vorige edities ( 35,70), zou me kue deke dat deze koste afgeome zij. Dit is echter schij doordat meer efficiëte retailers opgeome zij i os oderzoek: kleie spelers op de markt opegesteld aa de competitie voor ee lage periode e grote gevestigde partije op de markt, zoder competitie. I werkelijkheid is voor de ege participate va vorig jaar de CtS gemiddeld gegroeid met 6%. De compoet geeral CtS (figuur 8) is ogeveer gelijk gebleve (ee 10%-stijgig i slecht ibare tegoede wordt gecompeseerd door dalige va 1% op IT e 3% op overheadkoste e adere koste). De stijgig i CtS is toe te schrijve aa de met 12% gestege operatioele CtS; vooral te verklare door ee 40%-verhogig op outsourcig (bijvoorbeeld koste va extere callceters, icassobureaus etc.). De stijgig is vooral gecocetreerd op het ie (+40%) e ook op klateservice e facturerig (+6% ieder). Retailers hebbe 11% meer telefoogesprekke gepleegd i 2010 da i 2009 (zie figuur 8). Opmerkige: bovestaade waarde zij ee gemiddelde uit oze verzamelig e reflectere iet de specifieke situatie va ee peer group. De koste zij uitgedrukt i euro s e gecorrigeerd met Purchase Power Parirty e arbeidskoste volges het Europese gemiddelde. Bovedie, lezers diee te beseffe dat ee vergelijkig misleided ka Figuur 8: Cost to serve decompositie - gemiddelde koste Cost Category View Process View Chael View FTE costs 8.0 Customer Service 6.4 Cost by cotact SMS/ 4.7 Outsourcig costs 3.0 Billig 3.4 Iboud call 9.2 Full CtS 26.8 Operatioal Cost to Serve 15.2 Bakig costs Prit & Mail costs Telco cost s Payme t Collectio DNO relatio Mgm t Retail outlet 16.6 Letter 33.5 Average Hadlig Time First Call Resolutio 6:28 84% Real estate costs 0.9 Othe r 1.5 Cost per bill 1.3 CtS Geeral 11.6 IT costs Overhead costs Bad debts costs Other costs Europees bechmarkoderzoek Footer Right; Documet B2C-eergieleveraciers Title Akkurat Bold pt; - de maximum hoofdpute 1 lie 9

12 zij als adere defiities da de oze worde gebruikt of als de koste iet volledig worde geïdetificeerd. De prestatie va het callceter beïvloedt de CtS e klattevredeheid Meetdata, facturerig e icassostrategieë spele ee hoofdrol i de performace Verbetere klatcotact ratio e shift aar kaale met lage koste We hebbe de lik tusse CtS e kaaal-gerelateerde KPI s geaalyseerd door middel va het aatal cotactmomete per kaaal, koste per kaaal e de rede voor ieder cotactmomet. Hoe meer klatcotact, des te hoger de CtS. Alle retailers die veel klatcotact (meer da éé per cotract per jaar) hebbe, late ee hoge CtS zie terwijl retailers met ee lage CtS eri slage om de klatcotactratio laag te houde (mider da 0,6). We hebbe ee hoge correlatie otdekt tusse CtS e het aatal klatcotacte gerelateerd aa facturerig e betalig. I feite zij de meeste klate tevrede waeer ze weiig klatcotact hebbe met hu eergieretailer e iet te make krijge met foute. Verder, waeer de koste per kaaal worde geaalyseerd, is het duidelijk dat de CtS iet stijgt waeer het aatal gedigitaliseerde klatcotacte stijgt (zoals iteret e iteractieve voice respose). Aa de adere kat, beatwoorde va klatbrieve is het kostbaarste kaaal. Dit oderstreept opieuw het belag va het herzie va de strategie voor de gebruikte kaale e het izette va ee digitale aapak. De beaderige moete bouwe op operatioele excelletie, zoals opgemerkt door ee participat bij wie de uitval va de website leidde tot ee overbelastig bij de callceters e uiteidelijk tot ee groter aatal brieve e klachte. We hebbe ook het verbad tusse koste e callceter-kpi s geaalyseerd: de prestaties va de callceters (iclusief first call resolutio, total hadlig time, e access rate), klattevredeheid, klachte e het verloop va klate zij hierbij oderzocht. Door het uitvoere va deze aalyse hebbe we ee correlatie gevode tusse first call resolutio e klattevredeheid (zie figuur 9). Figuur 9: Eerste gesprek oplossig e klattevredeheid First Call Resolutio less tha 80% 80% to 90% Average Customer Satisfactio 90% ad above 80% Figuur 10: Klachtredee Others (price, rise, supply..) Acquisitio (sales, error i switch or move i/out..) Het is essetieel voor retailers om robuuste meter to cash-processe te hebbe: meteropame, facturerig, betalig e iig. Accurate iformatieverzamelig e -delig met klate zal het aatal klachte reducere e de koste voor de medewerkers die de klachte moete oplosse, verlage. I os oderzoek heeft tweederde va de klachte betrekkig op slechte processe (zie figuur 10). Service (billig, poor service, usatisfactory resolutio...) 58% 67% 10

13 E N E R G Y, U T I L I T I E S A N D C H E M I C A L S Sectio Title s s e ith Sectio Itro It is obvious that local regulatios protectig customers (like restrictios o discoectio) may have a sigificat impact. We have ot yet foud a way to measure their fiacial impact. Nevertheless, we observe performace discrepacies withi the same coutry showig that strategy ad process implemetatio play a key role. We hebbe de verbade va CtS met Retailers facturerig, have to betalig adapt their e icassostrategieë collectio strategies geaalyseerd to a (iclusief ew cotext: frequetie, Processes gebruikte & IT solutios middele, have geschatte chaged, rekeige, weakeig strategie the Meter voor to de Cash bemeterig, chai e foutratio s). Discoectio ow has to be maaged with the DNO Bad debtors ca switch to aother retailer. Iedere deelemer otvagt ee uitgebreid rapport We deliver to each participat comprehesive views of their Cost to Serve, Cost to Acquire ad Marketig Costs liked with relevat Aa busiess iedere participat KPIs levere we ee uitgebreid overzicht va de CtS, CtA e de marketigkoste. Het overzicht is gerelateerd aa relevate busiess-kpi s, zodat ze de relatieve prestaties kue vergelijke met relevate peer groups e de afstad We provide tot de iformatio best presterede to each participat partij bepaald so that ka they worde. kow their relative performace compared with their peers ad the gap to best performers. De kosteboom is ee makkelijk toegakelijke kaart va de prestatieiveaus (zie voorbeeld). Het voorbeeld laat ee typische situatie va CtS zie (meter to cash e The IT cost i dit tree voorbeeld) becomes (zie a figuur easy-to-uderstad 11). map of performace levels. The sample shows a typical situatio of CtS with a global performace based o heterogeous performaces with difficulties i some areas (Meter to Cash ad IT i this sample) (see Figure 11). Figuur 11: Voorbeeld va ee cost to serve-prestatieaalyse Figure 11: Example of a Cost to Serve tree performace aalysis Full CtS Operatioal CtS CtS Geeral Cost Category View Process View Chael View FTE costs Outsourcig costs Bakig costs Prit & Mail costs Telco costs Real estate costs IT Customer Service Overhead Billig Paymet Collectio DNO Relatio Maagemet Other Bad debts Cost by cotact SMS/ Iboud call Retail outlet Letter Average Hadlig Time First Call Resolutio Cost per bill Other CtS gaat ook over meter to cash-efficiëtie Steeds meer klate verkere i fiaciële moeilijkhede, die leide tot schulde die ze iet (kue) betale. We hebbe de prestaties va de meter to cash-kete geaalyseerd: de koste va de processe (facturerig, betalig, iig e resulterede slecht ibare tegoede) e verbade met icassostrategieë oderzocht. Door het evaluere va de efficiëtie va het ed-to-ed proces, hebbe we koste bepaald tusse 5 e 10 per cotract voor de meeste leveraciers. Leveraciers met hoge oibare schulde zij relatief meer kwijt aa facturerig, betalig e iig. Dit demostreert het belag va het maage va ieder proces bie de totale kete. Het is evidet dat lokale wet- e regelgevig, bijvoorbeeld regelgevig die klate beschermt (bijvoorbeeld klate iet afsluite i de witer), ee aazielijke impact hebbe. We hebbe og gee maier gevode om hu fiaciële impact te mete. Desaliettemi, zie we prestatieverschille bie eezelfde lad, waaruit blijkt dat strategie e implemetatie va processe ee belagrijke rol spele. Performace amog peers: Top 20% First half Secod half Last 20% Retailers moete hu iigstrategieë aapasse aa ee ieuwe cotext: Source: Capgemii Cosultig Europea Multi-Cliet Retail Utilities B2C Bechmark I most cases, this aalysis cofirms what the participat already felt. I some cases, I participats de meeste are gevalle surprised bevestigt by some deze elemets. aalyse But wat i de all participate cases it gives solid al vermoedde. evidece o I the sommige mai area gevalle for improvemet, zij de participate a evaluatio verrast of improvemet door sommige potetial elemete. ad a hit Maar of i the alle uderlyig gevalle reasos. geeft het ee duidelijk bewijs voor het gebied dat verbetert diet te worde, ee evaluatie va het potetieel tot verbeterig e ee idicatie voor de oderliggede redee. ass market bechmark 10 processe & IT-oplossige zij veraderd, hierdoor is de meter to cash-kete verzwakt; otkoppelig moet u met de etbeheerder worde afgestemd; klate met slecht ibare tegoede kue makkelijk overschakele aar ee adere leveracier. Europees bechmarkoderzoek Footer Right; Documet B2C-eergieleveraciers Title Akkurat Bold pt; - de maximum hoofdpute 1 lie 11

14 Efficiëte wervig tege lage koste I ee cocurrerede markt waar hoge acquisitiescores geeutraliseerd worde door chur, staa de marketig- e wervigskoste voor vele maade tot 3-4 jaar aa marge. Dit laat zie dat ee lage CtA e klatbidig belagrijke succesfactore zij. Dus ee strategie voor het allocere va ee groter deel va de koste aa marketig, gebalaceerd door ee gediversifieerd e geoptimaliseerd gebruik va goedkope kaale voor klatewervig e gestroomlijde processe lijkt ee effectieve maier om de CtA te optimalisere om competitief te blijve (zie figuur 12). Bij het aalysere va deelemers uit de vorige editie toot de CtA ee stijgig va bija 8%, die volledig aa operatioele CtA toegereked ka worde (algemee koste zij lichtelijk gedaald). Fte-koste zij gedaald met 12%, terwijl outsourcigkoste (bijvoorbeeld extere wervigsbureaus) zij gestege met 45%. Dit toot eerzijds aa dat outsourcig iet de sleutel is tot het verlage va de koste, omdat retailers met de hoogste outsourcigratio s ook de deelemers zij met de hoogte CtA. Aderzijds diet aageteked te worde dat extere partije gewooweg meer igezet worde voor klatewervig i ee groeied aatal geliberaliseerde markte, wat ook ka leide tot ee toeame va de outsourcigkoste. Aalyseer de kaaalkoste i de juiste cotext We hebbe de koste va ieder kaaal exclusief de extreme geaalyseerd (zie figuur 13). We zie zeer verschillede waarde tusse de leveraciers voor ieuw verworve Figuur 12: Cost to acquire - gemiddelde koste Cost Category View Process View Chael View FTE costs 24.3 Campaig Maagemet % CC Iboud 48 Outsourcig costs 18.2 Third party fees 13.6 Customer Cotact % CC Outboud % Sales reps 94 Full CtA 80.4 Operatioal CtA 60.3 Prit & Mail costs Telco costs Cotacts Lists costs Real estate costs 4.2 Cotract Activatio DNO Relatioship % Web 41 6% Resellig parters 56 5% Retail Outlets 70 Other 4.6 5% Direct Mail 40 CtA Geeral 20.1 IT costs 10.9 Overhead costs 5.5 Other costs 3.7 3% Retail partership 30 12

Ddyslexie. Diagnose en behandeling van dyslexie. Geheel herziene versie, 2008. Brochure van de Stichting Dyslexie Nederland (SDN) nederland

Ddyslexie. Diagnose en behandeling van dyslexie. Geheel herziene versie, 2008. Brochure van de Stichting Dyslexie Nederland (SDN) nederland Dyslexie Diagose e behadelig va dyslexie Brochure va de Stichtig Dyslexie Nederlad (SDN) Ddyslexie STICHTING ederlad Geheel herziee versie, 2008 G Geheel herziee versie, 2008 Deze brochure is de vierde,

Nadere informatie

Opleidingen voor IT-professionals. Catalogus najaar 2012. kluwer Opleidingen. Unfold your potential. www.kluweropleidingen.be

Opleidingen voor IT-professionals. Catalogus najaar 2012. kluwer Opleidingen. Unfold your potential. www.kluweropleidingen.be Opleidige voor IT-professioals Catalogus ajaar 2012 kluwer Opleidige Ufold your potetial www.kluweropleidige.be Wie meer weet, komt verder U bet IT-professioal, techische spil bie uw bedrijf e bro va vakkeis.

Nadere informatie

Bachelor of Engineering. Een competentiegerichte profielbeschrijving

Bachelor of Engineering. Een competentiegerichte profielbeschrijving Bachelor of Egieerig Ee competetiegerichte profielbeschrijvig COLOFON Auteurs drs. Frak Buskermole Haagse Hogeschool Marieke va het Erve FME-CWM drs. Marc va Kempe Saxio Hogeschole ir. Jollig Lodema Hogeschool

Nadere informatie

2012-2013. Studeren aan Kulak

2012-2013. Studeren aan Kulak 2012-2013 Studere aa Kulak INFODAG 29 februari e 2 maart 2012 www.kuleuve-kulak.be/ ifodag BACHELOR- BEURS OPEN- LESWEEK Tijdes herfst- e krokusvakatie www.kuleuve.be/ opelesweek Ifodage gemist? Extra

Nadere informatie

Gezonde Wijk in Praktijk

Gezonde Wijk in Praktijk 1 1 Gezode Wijk i Praktijk Ervarige e tips wijkgerichte aapak Maart 2013 2 Leeswijzer Gezode Wijk i praktijk - maart 2013 Op 8 maart 2012 is versie 1.0 va het e-boek Gezode wijk i praktijk gelaceerd. We

Nadere informatie

De Praktijk als Landingsbaan

De Praktijk als Landingsbaan 1 1 De Praktijk als Ladigsbaa 2 2 ebook: De Praktijk als Ladigsbaa Ihoudsopgave Wat wete we? Wat kue we? Wat wille we? Wat is daarvoor odig? Wat wete we? Wat kue we? Wat wille we? Wat is daarvoor odig?

Nadere informatie

Curriculum ontwerp: het Overbruggen van het Gat tussen Theorie en Praktijk in het Middelbaar Beroepsonderwijs

Curriculum ontwerp: het Overbruggen van het Gat tussen Theorie en Praktijk in het Middelbaar Beroepsonderwijs Curriculum otwerp: het Overbrugge va het Gat tusse Theorie e Praktijk i het Midlbaar Beroepsorwijs Curriculum velopmet: Bridgig the Gap betwee Theory ad Practice i Vocatioal Educatio. Jaie Kleij-Warmerdam

Nadere informatie

Hardware Gids. PCV-RS serie (PCV-2236)

Hardware Gids. PCV-RS serie (PCV-2236) PCV-RS serie (PCV-2236) Lees dit eerst Lees dit eerst Opmerkig 2003 Soy Corporatio. Alle rechte voorbehoude. 1 Deze hadleidig e de hieri beschreve software mag zoder voorafgaade schriftelijke toestemmig

Nadere informatie

Gezondheidszorg Verzorgende

Gezondheidszorg Verzorgende Niveau 3 oder de kie Keis i ee otedop Gezodheidszorg Verzorgede Niveau 3 oder de kie Keis i ee otedop Aeke Ormel Ak va de Wiel Derde druk, eerste oplage, 2013 Noordhoff Uitgevers Omslagotwerp: 178 Aardige

Nadere informatie

Starten aan de KU Leuven

Starten aan de KU Leuven 2015-2016 Starte aa de KU Leuve Praktische gids over de KU Leuve i Leuve Aa de KU Leuve i Leuve studeer je iet allee. Oze dieste e begeleidig helpe je waar odig op weg. Ifomomete e opleidigsiformatie

Nadere informatie

Informatie voor studenten uit Nederland. www.kuleuven.be/nederlandsestudenten

Informatie voor studenten uit Nederland. www.kuleuven.be/nederlandsestudenten Iformatie voor studete uit Nederlad www.kuleuve.be/ederladsestudete Waarom Leuve? De KU Leuve werd gesticht i 1425 e is daarmee de oudste uiversiteit va de Lage Lade. Vadaag de dag staat de Leuvese uiversiteit

Nadere informatie

Effectieve Internetmarketing in 8 stappen

Effectieve Internetmarketing in 8 stappen Effectieve Internetmarketing in 8 stappen Als u dit ebook leest, bent u waarschijnlijk een marketingprofessional of een ondernemer die het belang van Internet marketing onderkent. U merkt dat traditionele

Nadere informatie

cursusboek Go Social social media workshop aangeboden door ActiZ, brancheorganisatie voor zorgondernemers

cursusboek Go Social social media workshop aangeboden door ActiZ, brancheorganisatie voor zorgondernemers cursusboek Go Social social media workshop aangeboden door ActiZ, brancheorganisatie voor zorgondernemers, 2014 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1: social media anno nu... 4 1.1 Hoeveel mensen maken er gebruik

Nadere informatie

Strategie in social media Herziene versie van het social strategy model (2011)

Strategie in social media Herziene versie van het social strategy model (2011) goed in direct klantcontact Strategie in social media Herziene versie van het social strategy model (2011) bekijk onze website op www.pondressocialmarketing.nl Ralph Merkle If you look at the various

Nadere informatie

Van Social Media naar Social CRM

Van Social Media naar Social CRM Van Social Media naar Social CRM In welke mate zijn Vlaamse bedrijven bewust van het bestaan, de mogelijkheden en de beperkingen van Social CRM? Masterproef Guillaume Matton Guillaume.Matton@Ugent.be 0497/21.95.04

Nadere informatie

ken uw klant de kunst van het omarmen en behouden

ken uw klant de kunst van het omarmen en behouden ken uw klant de kunst van het omarmen en behouden 1 ken uw klant de kunst van het omarmen en behouden 3 Voorwoord 4 Inleiding 8 Waarde 12 Wat 16 Waar 2 Wie 26 Waarom 34 Conclusie: Voor u telt rendement

Nadere informatie

magazine NIEUWE KLANT = ZILVER TROUWE KLANT = GOUD DE DO'S EN DON'TS VAN KLANTBEHOUD HOE ZET U E-MAIL- MARKETING IN VOOR KLANTBEHOUD?

magazine NIEUWE KLANT = ZILVER TROUWE KLANT = GOUD DE DO'S EN DON'TS VAN KLANTBEHOUD HOE ZET U E-MAIL- MARKETING IN VOOR KLANTBEHOUD? Jaargang 3 nr.2 magazine HOE ZET U E-MAIL- MARKETING IN VOOR KLANTBEHOUD? BEZORG UW KLANT VERTROUWD GEVOEL DE ZEVEN GEBODEN VAN KLANTBEHOUD DE BOUWSTENEN VOOR EEN STEVIGE KLANTRELATIE TERUGBLIK OP DE E-COMMERCE

Nadere informatie

Eric Wesselman. Best Outsourcing Partnership of the Year 2010 & 2011. European Call Centre & Customer Service Awards

Eric Wesselman. Best Outsourcing Partnership of the Year 2010 & 2011. European Call Centre & Customer Service Awards Dit is een bijlage bij dagblad de telegraaf. de inhoud van deze bijlage valt niet onder de hoofdredactionele verantwoordelijkheid Outsourcing De weg naar operational excellence december 2011 Bekijk onze

Nadere informatie

Adviseurs. Thema: Indexproducten

Adviseurs. Thema: Indexproducten Indexproducten Adviseurs Thema: Indexproducten in de frontlinie Indexproducten raken steeds meer ingeburgerd bij beleggers. Maar hebben beleggingsadviseurs wel het juiste arsenaal in huis om aan de wensen

Nadere informatie

e-mail marketing webwinkeliers voor Voor praktische professionals

e-mail marketing webwinkeliers voor Voor praktische professionals e-mail marketing voor webwinkeliers Voor praktische professionals Alle grote webwinkels doen aan e-mail marketing. Dat doen ze natuurlijk niet voor niets. Ze weten namelijk dat e-mail marketing meer oplevert

Nadere informatie

Logistieke. sierteeltsector

Logistieke. sierteeltsector Logistieke samenwerking in de sierteeltsector Succesvolle samenwerking in de distributie: de casus van marktplaats Plantion in Ede. Datum: 25 september 2012 Projectnummer: 052.0253 TNO-060-DTM-2012-02532

Nadere informatie

Leidraad actief en passief beleggen in het belang van de klant

Leidraad actief en passief beleggen in het belang van de klant Leidraad actief en passief beleggen in het belang van de klant 1 Autoriteit Financiële Markten De AFM bevordert eerlijke en transparante financiële markten. Wij zijn de onafhankelijke gedragstoezichthouder

Nadere informatie

White Paper. We kunnen niet zonder de telefoon! Wat is de plaats van de telefoon in de huidige omni channel klantcontact omgeving?

White Paper. We kunnen niet zonder de telefoon! Wat is de plaats van de telefoon in de huidige omni channel klantcontact omgeving? Quality Support BV Wagenhoeve 57 3992 PB Houten Postbus 279 3990 GB HOUTEN T 030 63 522 75 K.v.K. Utrecht nr. 30192231 NL75ABNA0630730458 White Paper We kunnen niet zonder de telefoon! Wat is de plaats

Nadere informatie

www.pwc.nl Marktstudie financiële functie Goed voorbereid op de toekomst

www.pwc.nl Marktstudie financiële functie Goed voorbereid op de toekomst www.pwc.nl Marktstudie financiële functie Goed voorbereid op de toekomst Maart 2014 2 Marktstudie financiële functie PwC Inhoud Introductie 6 Samenvatting 8 Financiële functie als business partner 9 Inzicht

Nadere informatie

Gids Praktijkbeheer van kleine en middelgrote praktijken

Gids Praktijkbeheer van kleine en middelgrote praktijken Originally published by Gids Praktijkbeheer van kleine en middelgrote praktijken Module 3 Uw praktijk opbouwen en uitbouwen Module 3 Uw praktijk opbouwen en uitbouwen 1 Small and Medium Practices Committee

Nadere informatie

ENERGIE & KLIMAATBESCHERMING

ENERGIE & KLIMAATBESCHERMING Om bij te drage aa de beschmig va het klimaat, bepke we de CO2-voetafdruk i oze gehele waardekete. Daarbij kijke we vd da oze eige activiteite. Ook door auw same te wke met oze parts, sprige we efficiët

Nadere informatie

Hoe je de klant centraal concreet maakt (en van een noodzaak een duurzaam onderscheid) Roger Peverelli

Hoe je de klant centraal concreet maakt (en van een noodzaak een duurzaam onderscheid) Roger Peverelli Hoe je de klant centraal concreet maakt (en van een noodzaak een duurzaam onderscheid) Roger Peverelli Hoe je de klant centraal concreet maakt (en van een noodzaak een duurzaam onderscheid) Roger Peverelli

Nadere informatie

DOSSIERS Nieuwe e-commerce cijfers Gepersonaliseerde producten Kwaliteitslabels in België Last mile levering van pakjes

DOSSIERS Nieuwe e-commerce cijfers Gepersonaliseerde producten Kwaliteitslabels in België Last mile levering van pakjes INSPIRATIE VOOR DE ONLINE ONDERNEMER Met getuigenissen van online ondernemers JAARGANG 2 - NUMMER 3 - NAJAAR 2014 DIT MAGAZINE IS EEN REALISATIE VAN INDIE GROUP WWW.ECOMMERCEXPO.BE TIPS & TRICKS Boekentips

Nadere informatie