Strategisch Uitvoeringsprogramma Marketing en Promotie

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Strategisch Uitvoeringsprogramma Marketing en Promotie 2007-2010"

Transcriptie

1 P r o v i c i e N o o r d - H o l l a d Beleidsveld Werke is ee project va de provicie Noord-Hollad i samewerkig met Strategisch Uitvoerigsprogramma Marketig e Promotie Toerisme Noord-Hollad

2

3 Strategisch Uitvoerigsprogramma Marketig e Promotie Toerisme Noord-Hollad

4 2 P R O V I N C I E N O O R D - H O L L A N D

5 I het collegeprogramma Krachtig i Balas geeft Gedeputeerde State aa dat zij recreatie e toerisme als ee belagrijke bedrijfstak beschouwe, die va groot belag is voor de ecoomie va Noord-Hollad. Daarbij is toegezegd ee samehaged toeristisch promotiepakket voor de belagrijkste toeristische speerpute va Noord-Hollad te otwikkele. Dit vooreme is uitgewerkt i het Strategisch Uitvoerigsprogramma Marketig e Promotie Toerisme Noord-Hollad Het is ee gezamelijk programma va de provicie Noord-Hollad e de Projectorgaisatie Toerisme Noord-Hollad va het Amsterdams Toerisme e Cogres Bureau (ATCB/ Toerisme Noord-Hollad). I samewerkig met de promotieparters ( oder adere de regio VVV vestigige i Noord-Hollad e de toeristische sector is de afgelope 4 jaar gewerkt aa de ruimere bekedheid va Noord-Hollad als toeristische bestemmig. De promotie- e marketigispaige va Toerisme Noord-Hollad begie haar vruchte af te werpe. Noord-Hollad deed het de afgelope jare beter da de rest va Nederlad. Bij de behadelig va de begrotig voor de periode hebbe Proviciale State de exclusieve relatie met ATCB/Toerisme Noord-Hollad gecotiueerd. Dit doe we omdat de algemee meig is dat de provicie ee rol heeft i het promotiebeleid e dat er ee duidelijke regierol ligt voor de gebiedspromotie. Verder bleek uit de tusseevaluatie va de Ageda Recreatie & Toerisme, waari de marketig e promotie va het toerisme i Noord-Hollad is meegeome, dat me het ee logische keuze vod om het promotiebeleid bij ee professioele orgaisatie eer te legge. De sterk veraderede vraag va de cosumet e de dyamiek i de toeristische sector vraagt om verieuwig e iovatie va mediagebruik e promotiecampages. Dat is ook de rede waarom Proviciale State het budget voor marketig e promotie va het toerisme i Noord-Hollad voor 2007 e 2008 hebbe opgehoogd. De ispaige va ATCB/ Toerisme Noord-Hollad moete leide tot ee stijgig va het aatal toeristische overachtige i Noord-Hollad met 2,5 % per jaar e de groei va de hieraa gekoppelde bestedige e werkgelegeheid. Maar ATCB/ Toerisme Noord-Hollad ka iet allee zorge voor de geweste groei. De gehele toeristische kete is hiervoor veratwoordelijk. Wat er is veel cocurretie. E je kut óg zo mooi stedeschoo hebbe, óg zo uieke liggig, maar als de kwaliteit te wese overlaat gaa ze je deur voorbij, aar ee adere plek i Europa waar de kwaliteit va de horeca, de verblijfsaccommodaties, de vriedelijkheid e gastvrijheid va het persoeel e de toegakelijkheid va voorzieige hoger ligt. Het streve aar samewerkig i de marketig e promotie e ee optimale kwaliteit is de eige maier om i die ieuwe verhoudige de cocurretieslag het hoofd te biede. Ik hoop dat de gezamelijke ispaige leide tot verbeterig va het toeristisch product e ieuwe ecoomische impulse voor Noord-Hollad. Jaap Bod, Gedeputeerde Ecoomie, Ladbouw, Toerisme e Recreatie S t r a t e g i s c h U i t v o e r i g s p r o g r a m m a M a r k e t i g e P r o m o t i e

6 P R O V I N C I E N O O R D - H O L L A N D

7 Ihoudsopgave 3 Voorwoord? Iformatie 11 1 Opdracht 17 2 Bezoekers 19 3 Treds 21 4 Strategie 4.1 Belevigscocepte 4.2 Risicospreidig 4.3 Capaciteit 27 5 Marketig & Promotie 5.1 Marktbewerkig 5.2 Marketigcommuicatie Iteret Campages, beurze e workshops Persbewerkig Drukwerk Digitaal Activiteitepla 43 6 Odersteuig 6.1 Keiscetrum 6.2 Oderzoeke 6.3 Otwikkelige 6.4 Iformatiemaagemet S t r a t e g i s c h U i t v o e r i g s p r o g r a m m a M a r k e t i g e P r o m o t i e

8 P R O V I N C I E N O O R D - H O L L A N D

9 49 7 Samewerkig 7.1 VVV vestigige Noord-Hollad 7.2 Toeristische Platform Noord-Hollad 7.3 Marketig Adviesgroep Toeristische Promotie 7.4 Nederlads Bureau voor Toerisme e Cogresse 7.5 Stichtig Kust e Cultuur Noord-Hollad 7.6 Erfgoedhuis Noord-Hollad 7.7 Iterproviciaal 7.8 Amsterdam Toerisme & Cogres Bureau 55 8 Uitgagspute uitvoerig 57 9 Fiacië 9.1 Meerjarebegrotig Toelichtig 60 Toerisme Noord-Hollad S t r a t e g i s c h U i t v o e r i g s p r o g r a m m a M a r k e t i g e P r o m o t i e 7

10 P R O V I N C I E N O O R D - H O L L A N D

11 Ileidig Hoe dit rapport te leze? I dit Strategisch Uitvoerigsprogramma Marketig e Promotie wordt de koers uitgezet voor de periode va 2007 tot e met Deze koers richt zich op het behale va de doelstellige die de Provicie Noord-Hollad gedefiieerd heeft. Het projectbureau dat de opdracht uitvoert is Toerisme Noord- Hollad, oderdeel va Amsterdam Toerisme & Cogres Bureau, hiera ATCB. Zowel atioaal als iteratioaal is het toeristisch aabod groot. Het is dus belagrijk dat ee toeristische bestemmig zich positief oderscheidt. I Nederlad is de laatste jare de otwikkelig zichtbaar dat het aatal bezoekers toeeemt maar het aatal overachtige per bezoeker afeemt. Blijkbaar wil de bezoeker zij tijd efficiët bestede e door de eorm selle otwikkelige op iformatiegebied is de voorbereidig voor ee vakatie steeds korter. Me is ook bereid extra te betale voor ee blijved positieve herierig tijdes de vakatie. De provicie Noord-Hollad wil met ee veelzijdig aabod haar cocurretiepositie de komede jare versterke. Op basis va de defiitieve cijfers va 2005 zij 9,7 miljoe overachtige geregistreerd. Dit geeft ee toeristische omzet va 1,8 miljard euro op basis va verblijfstoerisme iclusief de iet geregistreerde gaste. Voor de brache beteket dat fulltime arbeidsplaatse. Dit maakt dat de toeristische brache ee va de vijf pijlers va de ecoomie va Noord-Hollad is. Als het aatal iet geregistreerde bezoekers wel meegereked zou worde i het aatal overachtige, da zou er sprake zij va meer da tie miljoe overachtige. Welke iformatie staat waar i dit strategisch pla? I hoofdstuk 1 wordt de opdracht geformuleerd e de capaciteit va de logiesaccommodaties e de meetbaarheid va de ispaige toegelicht. Wie de bezoekers va Noord-Hollad zij, komt i hoofdstuk 2 aa de orde. I hoofdstuk 3 worde de treds behadeld. Hoofdstuk 4 belicht de uitgagspute voor de gekoze strategie. I hoofdstuk 5 wordt de marketig e promotie i beeld gebracht. Hoofdstuk 6 omschrijft de activiteite die Toerisme Noord- Hollad ter odersteuig va de uitvoerig va haar taak doet. De orgaisaties waarmee Toerisme Noord-Hollad structureel samewerkt wordt beschreve i hoofdstuk 7. I hoofdstuk 8 worde de uitgagspute voor ee succesvolle uitvoerig va de opdracht uiteegezet. De fiaciële oderbouwig staat i hoofdstuk 9. Hoofdstuk 10 beschrijft de missie e activiteite va Toerisme Noord-Hollad. 1 Bro: ATCB (op basis va de berekeig va het NRIT stadaard coëfficiët e de gegeves va CBS) S t r a t e g i s c h U i t v o e r i g s p r o g r a m m a M a r k e t i g e P r o m o t i e

12 10 P R O V I N C I E N O O R D - H O L L A N D

13 1 Opdracht Toerisme Noord-Hollad Wat moet er gebeure? Vauit de beleidsformulerig va Gedeputeerde State va Noord-Hollad, heeft Toerisme Noord- Hollad de opdracht gekrege i de plaperiode ee groei va de toeristische overachtige te realisere. Daardoor zal ee toeame va toeristische ikomste e ivesterige i Noord- Hollad worde gegeereerd. Toerisme zal daarmee als ecoomische pijler haar positie kue cosolidere. De doelstellig voor de periode luidt cocreet: groei va het aatal overachtige va bezoekers buite Noord-Hollad met gemiddeld 2,5% per jaar. Dit beteket dat er eid 2010 ruim 11 miljoe overachtige worde gerealiseerd, ee miljoe meer da aa het begi va de plaperiode. Bij gelijke omstadighede zoude de bestedige daarmee oplope tot 2,1 miljard euro (stijgig 300 miljoe) e ruim fulltime arbeidsplaatse oplevere. Overachtige die iet geregistreerd worde, zij buite beschouwig gelate (zie pagia 15). Capaciteit Om groei te realisere is meer capaciteit odig. Niet alle gebiede i Noord-Hollad zij hiervoor geschikt. Toerisme Noord-Hollad zet ee strategie uit met als éé va de doelstellige dat de risico s gespreid worde. Groei vauit éé markt of segmet ka risico s met zich meebrege i ee dyamische wereld als het toerisme. De afgelope jare zij die risico s duidelijk geworde. Bij ee evewichtige koers moet met de volgede factore rekeig gehoude worde: Groei Capaciteit Risicospreidig De drie factore zij oderlig verbode, va elkaar afhakelijk e moete idealiter met elkaar i balas blijve. Maar tusse de factore bevidt zich ook ee spaigsveld. Groei ka iet plaatsvide zoder capaciteit e om capaciteit optimaal te beutte is risicospreidig oodzakelijk. Groei: va overachtige met als gevolg ee hogere omzet e meer werkgelegeheid Risicospreidig: om stabiliteit e duurzame otwikkelig te bewerkstellige Capaciteit: om i de mider drukke periodes de capaciteit beter te beutte, (zie diagram 1) biedt het voor- e aseizoe voldoede ruimte voor groei S t r a t e g i s c h U i t v o e r i g s p r o g r a m m a M a r k e t i g e P r o m o t i e 11

14 12 P R O V I N C I E N O O R D - H O L L A N D

15 Diagram 1: bro ATCB/Toerisme Noord-Hollad Het blijkt dat Noord-Hollad og voldoede capaciteit heeft i het voor- e aseizoe. Er zij sectorale verschille maar het algemee beeld wordt i de grafiek weergegeve. I het voor- e aseizoe worde vaak korte vakaties gemaakt. Dit is positief voor het uitgavepatroo va de bezoekers. Wat ee bezoeker die mider tijd heeft, geeft per defiitie meer geld uit. Ee belagrijk deel va de ispaige zal daarom op de korte vakaties gericht worde. Met als gevolg ee goed redemet op igezette middele. Het hoogseizoe is de ruggegraat va de omzet. Ispaige e mete De doelstellig die geformuleerd is door de Provicie Noord-Hollad, is ee zogeoemde resultaat doelstellig (outcome doelstellig). Dit beteket dat de ispaige va Toerisme Noord-Hollad hierop gericht zij. Doordat vele extere factore het behale va deze doelstellig kue beïvloede, stelt Toerisme Noord-Hollad ook jaarlijks prestatie doelstellige op (output doelstellige). Dit zij meetbare elemete waaraa de kwaliteit e kwatiteit va de activiteite afgemete ka worde. Deze laatste, meetbare doelstellige worde opgeome i het activiteitepla va Toerisme Noord- Hollad. Om de effectiviteit va de activiteite te mete, wordt gebruik gemaakt va gegeves die beschikbaar kome via zoals: registratie va het aatal aavrage, aatal pageviews, aatal bezoekers va de site e de atioaliteit va de bezoekers op de site. Ook wordt bij samewerkig bie de sector via evaluaties de effectiviteit va de op de reisidustrie gerichte activiteite i kaart gebracht. I de jaarlijkse activiteiteplae staat per activiteit het meetbare elemet aagegeve. Het is te kostbaar om va alle activiteite de effecte op het gedrag va de cosumet te late oderzoeke. Het activiteitepla heeft ee toeame va het aatal overachtige tot doel, gerealiseerd door bezoekers va buite de provicie. Het Cetraal Bureau voor de Statistiek, hiera CBS, meet het aatal overachtige e deze cijfers worde door S t r a t e g i s c h U i t v o e r i g s p r o g r a m m a M a r k e t i g e P r o m o t i e 13

16 14 P R O V I N C I E N O O R D - H O L L A N D

17 het keiscetrum bie ATCB verwerkt. Omdat het CBS i steekproeve allee gebruik maakt va de gegeves va bedrijve bie accommodatiecategorieë, worde iet alle verblijfstoeriste meegeome i het oderzoek. I Noord-Hollad vide amelijk ook veel overachtige plaats i voorzieige die buite de CBS steekproef valle. Zoals overachtige aa boord va pleziervaartuige, cruiseschepe, persoe die met campers reize e die i particuliere vakatiewoige e - kamers zoals Bed & Breakfast. Vooral aa de kust vorme het aatal iet geregistreerde overachtige ee aazielijk deel va de bezoekers. Hierva zij gee officiële cijfers beked. Naar schattig wordt gemiddeld 20% va de overachtige i Noord- Hollad iet geregistreerd. Toerisme Noord-Hollad zal bij betrokke partije aadrige om de overachtige aa boord va pleziervaartuige structureel i kaart te brege, zodat ee beter beeld verkrege ka worde va de omvag va deze vorm va verblijfstoerisme i Noord-Hollad. I samewerkig met de provicie Noord-Hollad worde i het begi va de plaperiode de mogelijkhede hiervoor oderzocht. S t r a t e g i s c h U i t v o e r i g s p r o g r a m m a M a r k e t i g e P r o m o t i e 15

18 16 P R O V I N C I E N O O R D - H O L L A N D

19 2 Bezoekers Wie zij ze? De belagrijkste lade va herkomst va de bezoekers va Noord-Hollad zij: Nederlad, Duitslad, België e Groot-Brittaië (zie diagram 2). Duidelijk opkomede markte voor Noord-Hollad zij Spaje, Italië, Amerika e Chia. De marketigactiviteite va Toerisme Noord-Hollad richte zich de komede plaperiode op deze markte. Opvalled is het hoge herhaalbezoek i de badplaatse: circa 80% va de dagbezoekers e circa 60% va de verblijfsbezoekers is eerder i de betreffede badplaats geweest. Naast ee hoge tevredeheid beteket dit ook dat er relatief weiig verieuwig plaatsvidt oder de bezoekersgroepe. Dit gecombieerd met ee relatief hoge leeftijd va de kustbezoekers maakt dat de bezoekersgroep ogal eezijdig is samegesteld. Bro: Kustoderzoek Noord-Hollad 2003, Toerisme Noord-Hollad Oderzoeke oder kustbezoekers i 2003 e overige bezoekers i 2005 geve ee duidelijk beeld va de bezoekers e hu redee om Noord- Hollad te bezoeke. Duitsers e Nederladers richte zich vooral op de kust e de stede e het zij veelal herhaalbezoekers i de groep 50 plus. Nieuwe markte zoals de Spaje e Italië kome vooral voor cultuur e cultuurhistorie aar Noord- Hollad: de leeftijd ligt overweged tusse de 20 e de 50 jaar e ze bezoeke Noord-Hollad vaak voor de eerste keer. Deze markte zulle i de komede plaperiode de groei vorme va de bezoekersaatalle. De huidige markt va Nederladse e Duitse bezoekers blijft weliswaar stabiel maar laat voor de toekomst op dit momet og ovoldoede verieuwig zie. Het is voor alle partije die betrokke zij bij het toerisme i Noord- Hollad, belagrijk om te wete hoe bezoekers aakijke tege het toeristisch aabod va de provicie. Uit het eerdergeoemde bezoekersoderzoek komt ook aar vore dat Noord-Hollad vooral wordt geassocieerd met: Diagram 2: bro ATCB/Toerisme Noord-Hollad S t r a t e g i s c h U i t v o e r i g s p r o g r a m m a M a r k e t i g e P r o m o t i e 17

20 18 P R O V I N C I E N O O R D - H O L L A N D

21 Water e zee Noordzeekust, strad e duie IJsselmeerkust Cultuurhistorie Noord-Holladse ladschap: polders, uitgestrektheid, wid e bollevelde Noord-Hollad wordt beleefd als ee waterprovicie: kaale, mere, plasse, grachte, brugge e haves zij oderdele va Noord-Hollad die blijved herierd worde e bijdrage aa de belevig va Noord-Hollad. Naast de bestaade markte, Nederlad e Duitslad, worde ook de zogeoemde ieuwe markte beaderd: Italië, Spaje, Vereigde State e Azië. Bie het project Amsterdam Plus worde de Italië, Spaje e Chia bewerkt waarbij de aatrekkigskracht va Amsterdam igezet wordt om de toeriste de regio te late bezoeke. S t r a t e g i s c h U i t v o e r i g s p r o g r a m m a M a r k e t i g e P r o m o t i e 19

22 20 P R O V I N C I E N O O R D - H O L L A N D

23 3 Treds Wat gebeurt er allemaal? Modiale otwikkelige Het herstel va de ecoomie zal zich tijdes de komede plaperiode voortzette, al wordt gesproke va ee voorzichtige groei. De dreigig va calamiteite zoals terroristische aaslage of atuurrampe blijft aawezig e is va ivloed op de beslissige die mese eme. Mede door de uitgebreide e selle otwikkelig va commuicatiekaale die sids de itrede va de mobiele telefoie e iteret hu opmars make, is iederee op de hoogte va wat er elders op de wereld gebeurt. De mobiliteit zal verder toeeme: mede door de lage prijze va vliegtickets wordt reize voor steeds meer mese toegakelijk. Er is ee duidelijk toeemede vergrijzig zichtbaar i de geïdustrialiseerde e keislade. E doordat mese ee hogere leeftijd bereike, stijgt de vraag aar professioele verzorgig. Dit alles biedt de toeristische recreatieve brache goede mogelijkhede om op i te hake met bijvoorbeeld aagepaste arragemete. Veraderige i de toeristische sector Het aabod va toeristische producte zal toeeme. Nu zij al treds zichtbaar als welless e zorgtoerisme. Toeriste wille hu tijd effectief bestede, maar er toch helemaal tusseuit zij e ee uieke beleveis meemake. Dit vraagt maatwerk, kwaliteit e aadacht voor persoolijke wese. De toerist va de toekomst is og beter op de hoogte va zij bestemmig door de optimale iformatiestroom e stelt zich daardoor kritischer op. Deze tedes is ook zichtbaar i de marketigcommuicatie 2. Mese worde overspoeld door iformatie via TV, radio e adere media. Zij selectere veel seller da ee deceium gelede welke boodschap tot zich wese te eme e welke iet. Dat gebeurt op basis va betrokkeheid bij het merk e de autheticiteit va de boodschap. Deze otwikkelig zal zich i de toekomst doorzette. De cosumet zal ook steeds mider duidelijk i marketigcategorieë igedeeld daardoor mider gericht aagesproke kue worde. Toekomst toerisme i Noord-Hollad De otwikkelig is dat het aatal bezoekers aa Noord-Hollad toeeemt maar de verblijfsduur korter is. Dus eme de overachtige relatief i aatal af. Dit is duidelijk zichtbaar i de markt e wordt door oderzoek bevestigd. Deze tred zal zich aar verwachtig verder doorzette. Het aabod va toeristische producte e dieste zal ook i Noord-Hollad toeeme e zal zich aa deze otwikkelige moete aapasse om aa de verwachtig va de bezoeker te voldoe. Ook zal het de komede jare steeds belagrijker worde om ee toeristische bestemmig of product oderscheided te late zij bie ee groeied atioaal e iteratioaal aabod. De toerist va de toekomst wil efficiët zij tijd bestede e goed geïformeerd zij. Dit beteket dat er ee bad met de bezoeker moet worde opgebouwd bie de korte tijd dat hij beslist aar 2 Oderzoek va Brad Coectio: Effective reach S t r a t e g i s c h U i t v o e r i g s p r o g r a m m a M a r k e t i g e P r o m o t i e 21

24 22 P R O V I N C I E N O O R D - H O L L A N D

25 Noord-Hollad te kome e gedurede de tijd dat hij er daadwerkelijk is. De toerist laat zich steeds mider eevoudig i ee bepaalde categorie plaatse met de daarbij behorede maier e middel va commuicere. Iteret ka ee oplossig biede om ee ee-op-ee bad op te bouwe. De reclame wordt gekoppeld aa het tijdstip waarop de klat beslist om op vakatie te gaa. Toerisme Noord- Hollad is beked met de beslissigsmomete door de oderzoeke die het keiscetrum heeft verricht. S t r a t e g i s c h U i t v o e r i g s p r o g r a m m a M a r k e t i g e P r o m o t i e 23

26 24 P R O V I N C I E N O O R D - H O L L A N D

27 4 Strategie Wat is de basis? De maier waarop de bezoeker het toeristische product beleeft, speelt ee belagrijke rol bij marketig e promotie. Omdat de verwachtig va de toerist e het aabod va de sector op elkaar moete aasluite, zal iovatie va het aabod odig zij. Naast autheticiteit speelt de kwaliteit va het product daarbij ook ee belagrijke rol. Aa de basis voor de strategie ligt het volgede te grodslag: De cosumet heeft behoefte aa emotioele betrokkeheid bij het toeristisch product. Om ee risicospreidig te bewerkstellige beadert e beut Toerisme Noord-Hollad de ieuwe markte. Door ee optimale commuicatie richtig cosumet e reisidustrie kue het voor- e aseizoe extra aadacht krijge e wordt de capaciteit beter beut. 4.1 Va beleveisecoomie 3 aar belevigscocepte Bij de marktbeaderig door Toerisme Noord- Hollad staat de belevig va de cosumet cetraal. Hiervoor is het odig te achterhale wat de behoefte va de cosumet zij, maar het is ook belagrijk dat het toeristisch product i Noord- Hollad wordt afgestemd op deze behoefte. Toerisme Noord-Hollad iformeert oderemers Het begrip beleveisecoomie staat symbool voor ee iteressate otwikkelig i de 21 ste eeuw. De cosumet is bereid extra te betale voor ee diest of product die ee blijved positieve herierig oplevert: ee beleveis. Bij de keuze om ee bestemmig te bezoeke speelt belevig ee belagrijke rol. Uieke beleveisse, je lekker voele, iets meemake: me wil ee hoge belevigswaarde realisere. De (korte) vakatie komt i toeemede mate tegemoet aa deze belevigswaarde. Markte worde mider bepaald door socioecoomische factore, maar sterker door behoefte. Product-marktcombiaties veradere zo i product-behoefte-combiaties. i de toeristische brache over cosumetetreds e de resultate va oderzoeke oder bezoekers. Als behoeftevervullig tijdes vrijetijdsbestedig ka ee aatal hoofdmotieve worde oderscheide die uiterste vorme 4 : actief versus passief (fysieke compoet) e absorptie versus oderdompelig i (i mate va betrokke voele de metale compoet). Same vorme deze ee assestelsel. Ee vrijetijdsbestedig ka altijd i éé va de kwadrate worde geplaatst: de vier elemete make steeds i meer of mider mate deel uit va de activiteit. Bepaled hierbij zij de behoefte die worde vervuld: othaaste is voor de ee persoo vooral ee passieve vrijetijdsbestedig, voor ee ader is het ook gedeeltelijk ee actieve vrijetijdsbestedig. 3 Bro: De beleveisecoomie, Werk is theater e elke oderemig creëert zij eige podium, B.Joseph Pie II & James H. Gilmore, Bro: De beleveisecoomie, Werk is theater e elke oderemig creëert zij eige podium, B.Joseph Pie II & James H. Gilmore, 2001 S t r a t e g i s c h U i t v o e r i g s p r o g r a m m a M a r k e t i g e P r o m o t i e 25

28 26 P R O V I N C I E N O O R D - H O L L A N D

29 De domeie va de beleveis Absorptie Amusemet Lere Door beleveisse ka de bezoeker betrokke rake op ee willekeurig aatal dimesies. Op de horizotale as is het iveau va deelame va de bezoeker weergegeve. Aa het ee eide va de as zie wij de passieve deelame, waarbij de bezoeker het aabod Passieve deelame Esthetiek Otsappig Actieve deelame iet rechtstreeks ka beïvloede. Aa het adere uiteide va de as bevidt zich de actieve deelame: de bezoeker oefet persoolijk ivloed uit op het eveemet dat ee beleveis oplevert. Oderdompelig Otleed aa: Eugologi Bordas Rubies/THR e Pie & Gilmore, Ee voorbeeld is het verschil tusse ee bezoeker va ee cocert die de muziek komt beluistere (passief) e ee bezoeker die deeleemt aa ee zeilwedstrijd (actief). bewerkig door ATCB/Toerisme Noord-Hollad Bij de behoefte-ivullig is Noord-Hollad het decor. De verticale lij toot de verhoudig tot de omgevig, die de bezoekers va de beleveis of het eveemet bijeebregt. Aa het ee uiteide staat Absorptie: iemads aadacht zodaig vasthoude dat hij de beleveis i zich opeemt. E aa het adere uiteide staat Oderdompele: iemad fysiek (of virtueel) zelf deel uit late make va de beleveis. De kwadrate sluite op elkaar aa e vloeie iee tot uieke persoolijke ervarige. Belevigscocepte als itegrale beaderig va beleveis Beleveisse worde gekemerkt door ee sterke betrokkeheid va de cosumet, ze zij memorabel e persoolijk e hebbe ee ivloed op de Kwaliteit is voor de hededaagse cosumet belagrijk. Maar het gevoel erges bij te hore, geïspireerd te worde e de eige ideeë te kue toevoege is mistes zo belagrijk. E om dat laatste te bereike moete bedrijve hu diestverleig of product aabiede op ee maier dat het de cosumet ispireert e emotioeert. Het product moet wel authetiek zij, wat aders is het kopieerbaar. Ee kopieerbaar product bregt hoge koste met zich mee op het gebied va marketig e promotie e geeft de koper iet het gevoel va ee echte beleveis. Toeristische bestemmige hebbe het voordeel dat ze moeilijk te kopiëre zij omdat ze veelal ee sterk eige karakter hebbe. Bro: presetatie Diaa Nijs lector NHTV, Toeristische Netwerkdag Noord-Hollad gemoedstoestad va die cosumet. Daarom zij beleveisse iteressat voor imagieers. Imagieerig staat voor ee itegrale aapak va het vormgeve va beleveisse. Modelle toe aa dat er ee oorzakelijk verbad bestaat tusse belevig e emotie, e dat emotie ivloed heeft op merkeattitude, koopgedrag e cosumptiegedrag. Toerisme Noord-Hollad zal het toeristisch product i de marktbewerkig zoveel mogelijk vertale aar beleveiscocepte. De iteresse va de potetiële bezoeker zal gewekt worde door ee totaalbeeld i plaats va losse, mider samehagede, oderdele. 4.2 Risicospreidig Het grootste aatal bezoekers aa Noord-Hollad is afkomstig uit Nederlad e Duitslad zoals diagram 2 aageeft. Dit beteket dat het toeristisch bedrijfsleve sterk afhakelijk is va de ecoomische situatie i deze lade. Omdat Nederladers e Duitsers het grootste volume vorme voor de toeristische brache, blijft Toerisme Noord- Hollad ivestere i deze doelgroep. De actieve belevig zoals fietse e wadele zal bij deze doelgroep de komede jare gepromoot worde om ee verdiepig te geve aa het herhaalbezoek dat zij aa de provicie brege. S t r a t e g i s c h U i t v o e r i g s p r o g r a m m a M a r k e t i g e P r o m o t i e 27

30 28 P R O V I N C I E N O O R D - H O L L A N D

31 Om het risico beter te spreide kiest Toerisme Noord- Hollad ervoor om ook te ivestere i markte die ee sterke groei vertoe zoals Spaje e Italië. Deze markte hebbe ee sterke voorkeur voor de cultuur e de cultuurhistorie va Noord-Hollad. Hierdoor wordt het toeristisch product beter beut. Daaraast kiest Toerisme Noord-Hollad voor promotie-ivesterig i Noord-Amerika e Chia om zo te profitere va de groei die va deze markte wordt verwacht 5. Deze doelgroepe wille bij het bezoek aa Noord-Hollad de toeristische attracties zie die kemerked zij voor Nederlad: bloeme, moles, klompe, kaas, droogmakerije, dijke e historische stede. Op middelage termij beteket dit voor Noord- Hollad dat het toerisme mider sterk afhakelijk wordt va bezoek uit Nederlad e Duitslad dat tot u toe het grootste volume vormt. 4.3 Capaciteit De bezoekers uit Nederlad e Duitslad kee ee sterk seizoesgebode patroo wat ee grote ivloed heeft op de beuttig va de capaciteit. Door haar activiteite wil Noord-Hollad ieuwe markte bereike om zodoede ee bijdrage te levere aa risicospreidig. E daarmee ook aa ee betere beuttig va de capaciteit i voor- e aseizoe. Daaraast wil Toerisme Noord-Hollad i Nederlad e Duitslad ieuwe doelgroepe bereike die worde gestimuleerd juist ook i het voor- e aseizoe ee bezoek aa Noord-Hollad te brege. Deze ieuwe doelgroepe zulle worde bepaald aar aaleidig va ee oderzoek dat Toerisme Noord-Hollad medio 2007 zal starte. Diagram 3: bro ATCB/Toerisme Noord-Hollad Progose overachtige 2010 aar herkomst Nederlad Duitslad UK Frakrijk Italië Spaje België Chia Overig (oa VS) Diagram 4: bro ATCB/Toerisme Noord-Hollad 5 UMWTO S t r a t e g i s c h U i t v o e r i g s p r o g r a m m a M a r k e t i g e P r o m o t i e 29

32 30 P R O V I N C I E N O O R D - H O L L A N D

33 5 Marketig e Promotie Hoe wordt de markt beaderd? De behoefte va de cosumet staat ook i de komede jare cetraal. Toerisme Noord-Hollad gaat de belevigscocepte (ook wel imagieerig geoemd) verder uitwerke om vervolges de cosumet hiermee te beadere. Belagrijke voorwaarde is dat de toeristische sector de waarde e het ut va de belevigscocepte oderschrijft e op de aapak ihaakt. Toerisme Noord-Hollad heeft ee digitale persoolijke reisgids otwikkeld die i 2007 verieuwd zal worde. Bezoekers aa de site kue door het beatwoorde va ee aatal vrage ee olie brochure met tips e cotactgegeves dowloade. Voor de komede plaperiode wordt ee uitbreidig gerealiseerd door ee duidelijke thematiserig e het uitbreide va de keuzemogelijkhede. I de marketigbeaderig bregt Toerisme Noord-Hollad op twee maiere de belevigscocepte bij bestaade e potetiële bezoekers aa Noord-Hollad oder de aadacht: Imagoversterked: het versterke va het algemee beeld va Noord-Hollad Actiemarketig: het geve va sigale aa cosumete om he te prikkele actie te odereme Het algemee beeld va Noord-Hollad versterke Om Noord-Hollad sterk te positioere zij oderscheidede elemete odig die moete aasluite bij de behoefte va de cosumet. Voorbeelde zij de Zuiderzeestede, de Noordzeekust, de bloembollevelde, cultuurhistorisch erfgoed (Zaase Schas) e Amsterdam. Voor degee die Noord-Hollad voor de eerste maal bezoeke zij de tulpe, klompe, kaas, moles e de omdijkte droogmakerije herkebare elemete die zij ook verwachte te zie bij hu bezoek 6. 6 Bro: Bezoekersoderzoek Noord-Hollad (Toerisme Noord- Hollad, ) Stimulere va bezoek De huidige marktsituatie vraagt va Toerisme Noord-Hollad ee aapak die ook gericht is op actiemarketig i met ame Nederlad e Duitslad. Actiemarketig geeft impulse die zorge dat de cosumet u aar Noord-Hollad komt e zij bezoek iet uitstelt. De actiemarketig is gericht op het stimulere va het verblijfsbezoek. De cosumete website is ee belagrijk istrumet i de marketigcampages. Iteretactiviteite worde odersteud door adverteties i dagblade, radiocampages e adere middele die actie geerere. Prijsvrage, scherpe aabiedige, uieke arragemete va het toeristische bedrijfsleve kue mede de ihoud vorme va dergelijke activiteite. Imag o Actie Ad-hoc PBC* Nederlad/Duitslad - XXX actualiteit actieve belevig België /Groot Brittaië X XX cultuurhistorie Zuid-Europa (Fr/It/Sp) XX X cultuurhistorie USA/Chia XXX - traditioee l Hollad *PB C: product-beh oefte-comb iaties S t r a t e g i s c h U i t v o e r i g s p r o g r a m m a M a r k e t i g e P r o m o t i e 31

34 32 P R O V I N C I E N O O R D - H O L L A N D

35 5.1 Marktbeaderig Nederladse marktbeaderig I de komede plaperiode otwikkelt Toerisme Noord-Hollad campages waarbij alle commuicatieuitige dezelfde uitstralig e boodschap hebbe waarmee het merk Noord-Hollad herkebaar gepositioeerd wordt. Daarmee wordt samehag gecreëerd i de marktbewerkig ook met het oog op de participate. Duitse Markt Duitse bezoekers zij overweged beked met de kuststreek. De multimediale campage die Toerisme Noord-Hollad i samewerkig met parters zal uitwerke, is erop gericht Noord-Hollad breder oder de aadacht te blijve houde va Duitse bezoekers. Ook de thematiserig ispireert tot ee bezoek e speelt i op de belevig. De gedetailleerde iformatie is te vide op waar alle commuicatie-uitige cosequet aar verwijze. De website zal i dit kader ook igericht worde voor gericht zoeke op thema s. Actiemarketig i de grootste markte Voor de Nederladse e ee gedeelte va de Duitse markt gaat Toerisme Noord-Hollad de markt bewerke door i te hake op de actualiteit om de boodschap te versterke. Het weer bijvoorbeeld lijkt zeer bepaled te zij voor ee bezoek aa Noord-Hollad. De Noord-Holladse kust heeft vaak beter weer da adere dele va Nederlad. Voor potetiële bezoekers is het actuele weerbericht ee impuls om op het laatste momet te besluite ee weekedje weg te gaa. Ee ader voorbeeld ka zij dat uit oderzoek blijkt dat de zeelucht ee goede uitwerkig heeft op mese met luchtweg- Bro KNMI probleme of dat de overheid meer bewege zoals fietse e wadele stimuleert. Toerisme Noord-Hollad voert daarom i de komede plaperiode ad hoc promotieactiviteite uit om i te spele op deze situaties. Voor de toeriste die al ees eerder ee bezoek aa de provicie gebracht hebbe, zij uieke, vaak kleischaliger kemerke belagrijk. Dit oeme we smaakmakers: het kleiste museum ter wereld, wadele e fietse door ee atuurgebied of slape i ee bedstede. Vooral Nederladers e Duitsers fietse e wadele veel tijdes hu vakatie. Noord-Hollad heeft ee uitgebreid aabod va fiets- e wadelmogelijkhede. Dit recreatief toeristisch etwerk zal de komede jare worde uitgebreid. Door dit te combiere met de belevigswaarde (rust, ruimte, gezodheid) wordt ee product-behoefte-combiatie gevormd. Toerisme Noord-Hollad zal het bedrijfsleve hierover iformere e odersteue bij het samestelle e commuicere va dergelijke iitiatieve. S t r a t e g i s c h U i t v o e r i g s p r o g r a m m a M a r k e t i g e P r o m o t i e 33

DE PASSER. Een nieuw Strategisch Beleidsplan: Samen beter, beter samen! RESPONZ Passend antwoord op speciaal onderwijsvragen

DE PASSER. Een nieuw Strategisch Beleidsplan: Samen beter, beter samen! RESPONZ Passend antwoord op speciaal onderwijsvragen JANUARI 2016, NUMMER 7 DE PASSER RESPONZ Passed atwoord op speciaal oderwijsvrage Ifobulleti over relevate otwikkelige voor medewerkers Ee ieuw Strategisch Beleidspla: Same beter, beter same! THEMANUMMER

Nadere informatie

Verbeterbeleid. Avonturijn

Verbeterbeleid. Avonturijn Verbeterbeleid Avoturij 2 Als u ee keer mider tevrede over os bet... Ee verbeterput Odaks dat wij os best doe de opvag va uw kid zo goed mogelijk te verzorge, ka het voorkome dat u ees wat mider tevrede

Nadere informatie

RAADS IN FORMATIE BRIE F

RAADS IN FORMATIE BRIE F RAADS IN FORMATIE BRIE F gemeete WOERDEN Va: college va burgemeester e wethouders Datum: 1 december 2011 Portefeuillehouder(s): Titia Cosse Portefeuille(s): portefeuille Moumete e Archeologie Cotactpersoo:

Nadere informatie

Klanten binden door excellente dienstverlening

Klanten binden door excellente dienstverlening Klate bide door excellete diestverleig Customer excellece als oderscheided vermoge De wijze waarop cosumete aar diestverleig kijke, veradert met hoge selheid. Steeds meer cosumete gebruike de digitale

Nadere informatie

Strategic Workforce Management

Strategic Workforce Management Strategic Workforce Maagemet Ee strategische focus op persoeelsplaig is belagrijker da ooit. Itroductie Het is aa de orde va de dag; persoeel wordt otslage e de werkloosheid stijgt, maar tegelijkertijd

Nadere informatie

Effectief document- en risicobeheer

Effectief document- en risicobeheer Tekee voor efficiecy Effectief documet- e risicobeheer Met KOVO s techisch iformatiecetrum (TIC) altijd toegag tot actuele tekeige e documete é voldoe aa de eise va wet- e regelgevig. Succesvol documetbeheer

Nadere informatie

Evaluatie pilot ipad onder docenten

Evaluatie pilot ipad onder docenten Evaluatie pilot ipad oder docete Oderwerp equête Geëquêteerde Istellig Evaluatie pilot ipad Docete OSG Sigellad locatie Drachtster Lyceum Datum aamake equête 19-06-2012 Datum uitzette equête 21-06-2012

Nadere informatie

PUBAS, een vernieuwd systeem voor arbeidsbegroting In: Agro Informatica 4 (oktober 1999), p. 25 28.

PUBAS, een vernieuwd systeem voor arbeidsbegroting In: Agro Informatica 4 (oktober 1999), p. 25 28. PUBAS, ee verieuwd systeem voor arbeidsbegrotig I: Agro Iformatica 4 (oktober 999), p. 25 28. Aet Vik, tel. 037-476452 Gerrit Kroeze, tel. 037-476459 Istituut voor Milieu- e Agritechiek, Cluster Systeemkude

Nadere informatie

VAIO-Link Online Service Gids

VAIO-Link Online Service Gids VAIO-Lik Olie Service Gids "Wij behadele iedere idividuele klacht met zorg, aadacht e respect e we zorge ervoor dat iedere klat ee goed gevoel heeft over de ervarig die hij had of zal hebbe met het VAIO-Lik

Nadere informatie

Tabellenrapportage CQ-index Kraamzorg

Tabellenrapportage CQ-index Kraamzorg Tabellerapportage CQ-idex Kraamzorg Jauari 2011 Ihoud Pagia Algemee uitleg 1 Deelame e bevalmaad 1 De itake 2 3 Zorg tijdes de bevallig 3 4 Zorg tijdes de kraamperiode 4 10 Samewerkig e afstemmig 11 Algemee

Nadere informatie

OOM Verzekeringen. De specialistische verzekeraar

OOM Verzekeringen. De specialistische verzekeraar Jaa rov erzi cht 201 3 Bra dv erze keri ge e g i r e k dverze a l e t i Bu OOM Verzekerige De specialistische verzekeraar Kercijfers verzekerigsactiviteite (x 1.000) Resultate 2013 2012 Omzet Bruto verdiede

Nadere informatie

Evaluatierapport. Tevredenheidsonderzoek NMV Nederlandse Montessori Vereniging 2005. Eindrapportage. BvPO

Evaluatierapport. Tevredenheidsonderzoek NMV Nederlandse Montessori Vereniging 2005. Eindrapportage. BvPO Evaluatierapport Tevredeheidsoderzoek NMV Nederladse Motessori Vereigig 2005 Eidrapportage BvPO Bureau voor praktijkgericht oderzoek, Groige BvPO BUREAU VOOR PRAKTIJKGERICHT ONDERZOEK POSTBUS 9505, 9703

Nadere informatie

P r o v i n c i e N o o r d - H o l l a n d. Convenant Samenwerken Waterketen Noord-Holland

P r o v i n c i e N o o r d - H o l l a n d. Convenant Samenwerken Waterketen Noord-Holland P r o v i c i e N o o r d - H o l l a d Coveat Samewerke Waterkete Noord-Hollad Coveat Samewerke Waterkete Noord-Hollad P R O V I N C I E N O O R D - H O L L A N D Odergetekede College va Gedeputeerde

Nadere informatie

www. POspiegel.nl Online Instrument voor CB Het Talent schooljaar februari DigiDoc

www. POspiegel.nl Online Instrument voor CB Het Talent schooljaar februari DigiDoc POspiegel.l Olie Istrumet voor CB Het Talet schooljaar 2009-2010 februari 2010 2010 DigiDoc www. Algemee Algemee. pagia 1 Eigeschappe Equête Nummer ENQ60536 Naam schooljaar 2009-2010 Istellig CB Het Talet

Nadere informatie

Committee / Commission ECON. Meeting of / Réunion du 31/08/2011 BUDGETARY AMENDMENTS / AMENDEMENTS BUDGÉTAIRES. Rapporteur: Olle LUDVIGSSON

Committee / Commission ECON. Meeting of / Réunion du 31/08/2011 BUDGETARY AMENDMENTS / AMENDEMENTS BUDGÉTAIRES. Rapporteur: Olle LUDVIGSSON Committee / Commissio ECON Meetig of / Réuio du 31/08/2011 BUDGETARY AMENDMENTS / AMENDEMENTS BUDGÉTAIRES Rapporteur: Olle LUDVIGSSON NL NL Otwerpamedemet 6802 === ECON/6802 === igedied door Commissie

Nadere informatie

Stand van zaken, april 2008. bibliotheekvernieuwing in Noord-Holland

Stand van zaken, april 2008. bibliotheekvernieuwing in Noord-Holland Stad va zake, april 2008 bibliotheekverieuwig i Noord-Hollad P R O V I N C I E N O O R D - H O L L A N D Ihoudsopgave 5 1 Voorwoord 7 2 Ileidig 2.1 Rapport va commissie Meijer e start bibliotheekverieuwigsproces

Nadere informatie

Toelichting bij Opbrengstgegevens VAVO 2011-2013

Toelichting bij Opbrengstgegevens VAVO 2011-2013 Toelichtig bij Opbregstgegeves VAVO 2011-2013 Ihoud Ileidig Aatal deelemers exame Kegetalle toezicht exames CE-cijfer alle vakke CE-cijfer alle vakke - tred SE-cijfer mius CE cijfer alle vakke Percetage

Nadere informatie

Enquête social media gebruik ROC West-Brabant

Enquête social media gebruik ROC West-Brabant Equête social media gebruik ROC West-Brabat Jauari / februari 2012 I jauari 2012 is ee studeteequête geoped, met als thema social media i het oderwijs. De equête is door 514 mbo-studete igevuld. Afhakelijk

Nadere informatie

Overlijden: uw rechten in Duitsland en Nederland

Overlijden: uw rechten in Duitsland en Nederland Regelige e voorzieige CODE 1.1.3.46 Overlijde: uw rechte i Duitslad e Nederlad brochure broe Bureau voor Duitse Zake, www.svb.l/bdz Ihoudsopgave Overlijde Uw rechte i Duitslad e Nederlad Deskudig e betrouwbaar

Nadere informatie

Ja, ik wil. Trouwen in Vlaardingen

Ja, ik wil. Trouwen in Vlaardingen Ja, ik wil Trouwe i Vlaardige Ihoud Pagia 4 Locatie kieze Pagia 5 Tijdstip kieze Pagia 6 De plechtigheid Pagia 8 I odertrouw Pagia 9 Tot slot Pagia 11 Bijlage Gefeliciteerd met uw voorgeome huwelijk of

Nadere informatie

ROUTEKAART ENERGIEOPSLAG NL 2030. Systeemintegratie en de rol van energieopslag

ROUTEKAART ENERGIEOPSLAG NL 2030. Systeemintegratie en de rol van energieopslag ROUTEKAART ENERGIEOPSLAG NL 2030 Systeemitegratie e de rol va eergieopslag INHOUDSOPGAVE Ileidig Aapak project Dieste die geleverd kue worde met eergieopslag systeme Scearioaalyse e ecoomische aalyse

Nadere informatie

ROUTEKAART ENERGIEOPSLAG NL 2030

ROUTEKAART ENERGIEOPSLAG NL 2030 ROUTEKAART ENERGIEOPSLAG NL 2030 Systeemitegratie e de rol va eergieopslag CONTACT DETAILS DNV GL Utrechtseweg 310, 6812 AR Arhem Postbus 9035, 6800 ET Arhem Nederlad T +31 26 356 9111 F +31 26 443 4025

Nadere informatie

Huisstijl en logogebruik Associatie KU Leuven

Huisstijl en logogebruik Associatie KU Leuven Huisstijl e logogebruik Associatie KU Leuve Associatie huisstijlhadboek > Ihoudstafel 1 Ihoudstafel 1. Gebruik va de huisstijl of opame va het associatielogo 3 2. Huisstijl Associatie KU Leuve 4 2.1 Opame

Nadere informatie

Wijzigingsformulier Ziektekostenverzekering

Wijzigingsformulier Ziektekostenverzekering De Amersfoortse Verzekerige Stadsrig 15, postbus 42 3800 AA Amersfoort Tel. (033) 464 29 11 Fax (033) 464 29 30 Wijzigigsformulier Ziektekosteverzekerig Gegevesverwerkig Bij deze wijzigig worde persoosgegeves

Nadere informatie

SCHELDETHEATER. Terneuzen. Het ideale decor voor iedere ontmoeting, voor elk evenement,zakelijk en particulier

SCHELDETHEATER. Terneuzen. Het ideale decor voor iedere ontmoeting, voor elk evenement,zakelijk en particulier SCHELDETHEATER Tereuze Het ideale decor voor iedere otmoetig, voor elk eveemet,zakelijk e particulier 1 Meer da ee mooi gebouw Elk eveemet ee succes Het multifuctioele gebouw is uitermate geschikt voor

Nadere informatie

Een toelichting op het belang en het berekenen van de steekproefomvang in marktonderzoek.

Een toelichting op het belang en het berekenen van de steekproefomvang in marktonderzoek. 006 Wolters-Noordhoff bv Groige/Houte De steekproefomvag Ee toelichtig op het belag e het berekee va de steekproefomvag i marktoderzoek. Ihoud 1 Ileidig Eerst ekele defiities 3 Steekproefomvag e respose

Nadere informatie

I d e n t i f i e r ; s e c t o r o r o f f e r i n g ; a k k u r a t b o l d 7 / 1 2 ; 1 l i n e m a x i m u m

I d e n t i f i e r ; s e c t o r o r o f f e r i n g ; a k k u r a t b o l d 7 / 1 2 ; 1 l i n e m a x i m u m I d e t i f i e r ; s e c t o r o r o f f e r i g ; a k k u r a t b o l d 7 / 1 2 ; 1 l i e m a x i m u m Cliet Logo Crowdfudig Ee ieuw fiacierigsmodel voor start-ups? Ileidig Olags werd de restauratie

Nadere informatie

strategie en schoolplan voorjaar 2015 Amersfoort Barneveld Ede Hoevelaken Kesteren richtinggever

strategie en schoolplan voorjaar 2015 Amersfoort Barneveld Ede Hoevelaken Kesteren richtinggever strategie e schoolpla voorjaar 2015 Amersfoort Bareveld Ede Hoevelake Kestere richtiggever 2015-2020 www.valodestei.l s tr ategie e Schoolpla Te geleide D it boekje bevat de strategische doele e de hoofdlije

Nadere informatie

Inzicht in voortgang. Versnellingsvraag 9 Inzichten periode maart t/m juni

Inzicht in voortgang. Versnellingsvraag 9 Inzichten periode maart t/m juni Izicht i voortgag Verselligsvraag 9 Izichte periode maart t/m jui Terugblik Ee idicatie hoe ee leerlig zich otwikkeld per vakgebied Ee referetieiveau waarmee elke leerlig vergeleke ka worde 2 Terugblik

Nadere informatie

Naar SKOFV GMR 2.0! eindrapport GMR werkgroep 8 Mei 2012

Naar SKOFV GMR 2.0! eindrapport GMR werkgroep 8 Mei 2012 Naar SKOFV GMR 2.0! eidrapport GMR werkgroep 8 Mei 2012 Pagia 1 va 22 Ihoudsopgave 1. Ileidig... 3 2. Equêtes... 4 2.1 Aalyse equête GMR lede... 4 2.2 Aalyse equête school MR-e... 4 3. Voorbeelde uit de

Nadere informatie

DE ROL VAN GIS BIJ DE HEDONISCHE WAARDEBEPALING VAN VASTGOED

DE ROL VAN GIS BIJ DE HEDONISCHE WAARDEBEPALING VAN VASTGOED DE ROL VAN GIS BIJ DE HEDONISCHE WAARDEBEPALING VAN VASTGOED Prof. ir. P. Ampe, Prof. dr. ir. A. De Wulf, ig. J. De Corte. 1. Ileidig e probleemstellig. Sedert deceia gebruike schatters zowel i België

Nadere informatie

Aanvullende Voorwaarden Webdiensten en Producten

Aanvullende Voorwaarden Webdiensten en Producten a G Silvesterstraat 19 6603 DW Wijche T 024 66 90 558 E ifo@rapolie.l Aavullede Voorwaarde Webdieste e Producte 1 Ileidig Deze Aavullede Voorwaarde Webdieste e Producte ( AVWP ) vorme ee aavullig op de

Nadere informatie

De vernieuwing van Slotjes-Midden. Sociaal Statuut

De vernieuwing van Slotjes-Midden. Sociaal Statuut De verieuwig va Slotjes-Midde Sociaal Statuut Ihoudsopgave Sociaal Statuut voor de verieuwig va Slotjes-Midde 3 Artikel 1: Overwegige 4 Artikel 2: Algemee 4 Artikel 3: Procedure bij sloop 4 Artikel 4:

Nadere informatie

DROOM.NH. Wedstrijdprogramma voor de openbare ideeënprijsvraag DROOM.NH

DROOM.NH. Wedstrijdprogramma voor de openbare ideeënprijsvraag DROOM.NH P r o v i c i e N o o r d - H o l l a d S T R U C T U U r V I S I E DROOM.NH OKTOBER 2008 Wedstrijdprogramma voor de opebare ideeëprijsvraag DROOM.NH Ileidig De groeiede ruimtebehoefte e het veraderede

Nadere informatie

Provinciaal Verkeers- en Vervoerplan

Provinciaal Verkeers- en Vervoerplan P r o v i c i e N o o r d - H o l l a d Proviciaal Verkeers- e Vervoerpla Actualisatie va het PVVP 2007-2013 Proviciaal Verkeers- e Vervoerpla Actualisatie va het PVVP 2007-2013 Vastgesteld door Proviciale

Nadere informatie

Natuur en klimaatverandering

Natuur en klimaatverandering Natuur e klimaatveraderig Leefgebiede worde voedselrijker, droger, zouter e warmer Natuurgebiede Zuid-Hollad heeft aar verhoudig weiig bos e ope atuurlijk terrei: 6% tege ladelijk 12%. Rede temeer om er

Nadere informatie

Elke leerling een nieuwe kans. Tijdelijk naar onderwijsopvang om uitval te voorkomen

Elke leerling een nieuwe kans. Tijdelijk naar onderwijsopvang om uitval te voorkomen Elke leerlig ee ieuwe kas Tijdelijk aar oderwijsopvag om uitval te voorkome 0 Samewerkigsverbad Koers VO werkt met de schole voor voortgezet oderwijs aa ee passede plek voor elke leerlig. Soms wijkt de

Nadere informatie

Wijzigingsformulier Ziektekostenverzekering

Wijzigingsformulier Ziektekostenverzekering De Amersfoortse Verzekerige Stadsrig 15, postbus 42 3800 AA Amersfoort Tel. (033) 464 29 11 Fax (033) 464 29 30 Gegevesverwerkig Wijzigigsformulier Ziektekosteverzekerig Bij deze wijzigig worde persoosgegeves

Nadere informatie

SYMPOSIUM BETERE ZORG? MIJN IDEE!

SYMPOSIUM BETERE ZORG? MIJN IDEE! SYMPOSIUM BETERE ZORG? MIJN IDEE! 6 maart 2015, Proviciehuis Lelystad Het etwerkplatform voor iovaties, treds e otwikkelige i zorg e welzij. Voor iformatie e registratie: www.beterezorgmijidee.l Op vrijdag

Nadere informatie

OV-Taxi Zuid-Kennemerland/IJmond

OV-Taxi Zuid-Kennemerland/IJmond P r o v i c i e N o o r d - H o l l a d jaarverslag OV-Taxi Zuid-Keemerlad/IJmod 2007 jaarverslag OV-Taxi Zuid-Keemerlad/IJmod 2007 1 jauari 2007 t/m 31 december 2007 P R O V I N C I E N O O R D - H O

Nadere informatie

Hoe los ik het op, samen met Thuisvester? Ik heb een klacht

Hoe los ik het op, samen met Thuisvester? Ik heb een klacht Klachte? Hoe los ik het op, same met Thuisvester? Ik heb ee klacht Thuisvester doet haar uiterste best de beste service te verlee aa haar huurders. We vide ee goede relatie met oze klate erg belagrijk.

Nadere informatie

Vlottrekken Bouwprojecten Samenvattende rapportage

Vlottrekken Bouwprojecten Samenvattende rapportage Vlottrekke Bouwprojecte Samevattede rapportage Opdrachtgevers: Miisterie va Bieladse Zake e Koikrijksrelaties e Bouwed Nederlad Februari 2015 Ihoud Hoofdlije e advieze 4 1. Over dit rapport 7 Vlottrekke

Nadere informatie

Schatgraven. Werken aan de zelfstandigheid van kinderen

Schatgraven. Werken aan de zelfstandigheid van kinderen Werke aa de zelfstadigheid va kidere 2 Ileidig Werke aa zelfstadigheid is ee oderwerp dat al vele jare ee belagrijk oderdeel is va het oderwijsaabod op OBS De Spiegel. I 2008 is beslote om Zelfstadig werke

Nadere informatie

DEFINITIEF RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING BIJ. PC SBO De Sleutel

DEFINITIEF RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING BIJ. PC SBO De Sleutel DEFINITIEF RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING BIJ PC SBO De Sleutel Plaats : Vroomshoop BRIN-ummer : 01KZ Arragemetsummer : 77559 Oderzoek uitgevoerd op : 26 ovember 2009 Rapport

Nadere informatie

Haal het maximale uit jezelf. valkenburg. m a s t e r e x p e r i e n c e. p r o g r a m m a 2012-2015 1

Haal het maximale uit jezelf. valkenburg. m a s t e r e x p e r i e n c e. p r o g r a m m a 2012-2015 1 Haal het maximale uit jezelf valkeburg m a s t e r e x p e r i e c e p r o g r a m m a 2012-2015 1 Maximaal redemet voor mes e orgaisatie De Valkeburg Master Experiece is bedoeld voor mese die het maximale

Nadere informatie

Onveilige bedrijven betalen méér

Onveilige bedrijven betalen méér SAFETY & ACCIDENT MANAGER, software voor ee prevetiebeleid zoder zorge! Oveilige bedrijve betale méér maager Beheer e opvolgig va risico s MANAGER Aagifte, opvolgig e statistiek va arbeidsogevalle Behere

Nadere informatie

Examen PC 2 onderdeel 4A

Examen PC 2 onderdeel 4A Exame PC 2 oderdeel 4A Istructieblad Betreft: exame: PC 2 oderdeel 4A leergag 3 oderdeel: Fiaciële Rekekude datum: 30 mei 2012 tijdsduur: 90 miute (09:30-11:00 uur) Deze aawijzige goed leze voor u met

Nadere informatie

Internationale mobiliteit: kennisvermenigvuldiging door Hogeschool Utrecht (HU)

Internationale mobiliteit: kennisvermenigvuldiging door Hogeschool Utrecht (HU) Iteratioale mobiliteit: keisvermeigvuldigig door Hogeschool Utrecht (HU) 17 jui 2010 Elske Bares, Ige Saders, Bart Faber Barbara Krop, Ivar Ros Aaleidig Steeds meer buiteladse studete Extra aadacht vauit

Nadere informatie

Geld verdienen. met duurzaamheid. Mijn klant vraagt daar helemaal niet om Waarom consumenten de keuzes maken die ze maken

Geld verdienen. met duurzaamheid. Mijn klant vraagt daar helemaal niet om Waarom consumenten de keuzes maken die ze maken Geld verdiee met duurzaamheid Praktische odersteuig voor het MKB dat zich richt op het duurzaam verbouwe va idividuele koopwoige. Mij klat vraagt daar helemaal iet om Waarom cosumete de keuzes make die

Nadere informatie

Steekproeftrekking Onderzoekspopulatie Steekproef

Steekproeftrekking Onderzoekspopulatie Steekproef Steekproeftrekkig I dit artikel worde twee begrippe beschreve die va belag zij voor het uitvoere va ee oderzoek. Het gaat om de populatie va het oderzoek e de steekproef. Voor wat betreft steekproeve lichte

Nadere informatie

Formaliteiten bij overlijden Informatie voor nabestaanden

Formaliteiten bij overlijden Informatie voor nabestaanden Formaliteite bij overlijde Iformatie voor abestaade NFOINFOINFOIN FOINFOINFOINF 2 Ileidig Omdat ee aaste uit uw familie of vriedekrig is overlede e het u moeilijk valt u uw aadacht te richte op de formaliteite

Nadere informatie

OOM Verzekeringen. De specialistische verzekeraar

OOM Verzekeringen. De specialistische verzekeraar Jaa rov erzi cht 201 2 Bra dv erze keri ge e g i r e k dverze a l e t i Bu De specialistische verzekeraar Kercijfers verzekerigsactiviteite (x 1.000) Resultate 2012 2011 Omzet Bruto verdiede premie Ziektekoste

Nadere informatie

Naar een werkbare verhouding tussen gemeenten en corporaties. Lessen uit het SEV-experiment Bod op de woonvisie

Naar een werkbare verhouding tussen gemeenten en corporaties. Lessen uit het SEV-experiment Bod op de woonvisie Naar ee werkbare verhoudig tusse gemeete e corporaties Lesse uit het SEV-experimet Bod op de woovisie Dit is ee publicatie uit het SEV-programma: Woe e Orgaisatie U kut SEV-publicaties vide op www.sev.l

Nadere informatie

JOGG-Noordwest: positieve resultaten bieden kansen voor de toekomst

JOGG-Noordwest: positieve resultaten bieden kansen voor de toekomst JOGG-Noordwest: positieve resultate biede kase voor de toekomst Ee evaluatieoderzoek va de pilotfase va ee wijkgerichte aapak i de Utrechtse aadachtswijk Noordwest Gôkky Zeistra, Naah Tak, Moique de Koig,,

Nadere informatie

Software As A Service. voor optimaal container beheer. eenvoudige oplossingen voor complexe processen

Software As A Service. voor optimaal container beheer. eenvoudige oplossingen voor complexe processen Software As A Service voor optimaal cotaier beheer eevoudige oplossige voor complexe processe Otwikkele is vooruitzie De (olie) webportal WiCosyst WMS is ee totaaloplossig voor het behere va odergrodse

Nadere informatie

On line studentenbegeleiding

On line studentenbegeleiding VOORBEELDEN & HOGESCHOOL GENT 1 & 1 O lie studetebegeleidig Titel : Bestaat uit : Uitgever : Cotactpersoo : Productiejaar : Kostprijs : http ://docet.hoget.be/~ep786 of de digitale campuspsycholoog ee

Nadere informatie

Schoenen voor diabetes en reuma

Schoenen voor diabetes en reuma Schoee voor diabetes e reuma Comfortschoee gemaakt voor de extra kwetsbare voet Officieel gee vergoedig via zorgverzekeraar. Echter bij ekele zorgverzekeraars is door middel va idividuele aavraag vergoedig

Nadere informatie

OV-Taxi Noord-Holland Noord

OV-Taxi Noord-Holland Noord P r o v i c i e N o o r d - H o l l a d jaarverslag OV-Taxi Noord-Hollad Noord 2006 jaarverslag OV-Taxi Noord-Hollad Noord 2006 September 2007 P R O V I N C I E N O O R D - H O L L A N D Ihoudsopgave

Nadere informatie

MEDICAL SYSTEMS INNOVATE WITH CARE. inter VISUAL SYSTEMS

MEDICAL SYSTEMS INNOVATE WITH CARE. inter VISUAL SYSTEMS MEDICAL SYSTEMS INNOVATE WITH CARE inter VISUAL SYSTEMS MEDISCHE VISUALISATIE OPLOSSINGEN, ONZE ZORG! I multidiscipliaire teams tot de beste behadelplae kome; zoveel mogelijk miimaal ivasief operere voor

Nadere informatie

Aanvraag voor een woning in de gemeente(n)... 1. Personalia aanvrager huurwoning

Aanvraag voor een woning in de gemeente(n)... 1. Personalia aanvrager huurwoning Aavraagformulier Huurwoig Hoofdkatoor: J.L. va Rijweg 20, Postbus 612 2700 AP Zoetermeer Tel. : 079-329 66 66 Fax : 079-329 66 00 Iteret : www.hof-rijlad.l E-mail : ifo@hof-rijlad.l Regiokatore: Groeewoudsedijk

Nadere informatie

VERDIENEN MET DUURZAAMHEID

VERDIENEN MET DUURZAAMHEID GELD VERDIENEN MET DUURZAAMHEID PRAKTISCHE ONDERSTEUNING VOOR HET MKB DAT ZICH RICHT OP HET DUURZAAM VERBOUWEN VAN INDIVIDUELE KOOPWONINGEN. Mij klat vraagt daar helemaal iet om Waarom cosumete de keuzes

Nadere informatie

TAF Overlijdensrisicoverzekering

TAF Overlijdensrisicoverzekering TAF Overlijdesrisicoverzekerig Ee overlijdesrisicoverzekerig zoals ú het wilt TAF biedt u uitstekede overlijdesrisicoverzekerige die uw abestaade bescherme tege de ogeweste fiaciële gevolge va overlijde.

Nadere informatie

Sponsoring Best Vooruit sportief en ondernemend

Sponsoring Best Vooruit sportief en ondernemend Sposorig Best Vooruit sportief e oderemed Sposorpakkette Stersposorpakket RKVV Best Vooruit is ee voetbalvereigig waar het sportieve elemet wordt verbode met ee sociaal maatschappelijk gezie belagrijke

Nadere informatie

Examen PC 2 onderdeel 4A

Examen PC 2 onderdeel 4A Exame PC 2 oderdeel 4A Istructieblad Betreft: exame: PC 2 oderdeel 4A leergag 1 oderdeel: Fiaciële Rekekude datum: 27 mei 2011 tijdsduur: 90 miute (10.00-11.30 uur) Deze aawijzige goed leze voor u met

Nadere informatie

Kwaliteitshandboek 3. Gebruikersgerichte processen 3.3 Het beëindigen van de individuele dienstverleningsovereenkomst

Kwaliteitshandboek 3. Gebruikersgerichte processen 3.3 Het beëindigen van de individuele dienstverleningsovereenkomst De Meader Kwaliteitshadboek 3. Gebruikersgerichte processe 3.3 Het beëidige va de idividuele diestverleigsovereekomst 1/7 Beoordeeld: Stuurgroep Kwaliteit Geldig vaaf: 26/06/2013 Procedurehouder: Sociale

Nadere informatie

Waarstaatjegemeente.nl Beleidsthema s

Waarstaatjegemeente.nl Beleidsthema s Waarstaatjegemeete.l Beleidsthema s Gemeete Emme 2016 C. Beye MSc M. Tuider MSc B. va Dale MSc het PON, keis i uitvoerig Tilburg, maart 2017 Colofo Het PON heeft dit oderzoek verricht i opdracht va Gemeete

Nadere informatie

Mobile Business Efficiënt communiceren met uw zakenrelaties

Mobile Business Efficiënt communiceren met uw zakenrelaties Mobile Busiess Efficiët commuicere met uw zakerelaties Uiek! Exteded Fleet Obeperkt belle aar alle Mobistar-ummers e vaste lije! Ik kies voor mij bedrijf Het geheim achter efficiët zakedoe? De juiste beslissige

Nadere informatie

Waar moet je aan denken? Verhuizen. Stap 1: Hoe zeg ik de huur op?

Waar moet je aan denken? Verhuizen. Stap 1: Hoe zeg ik de huur op? Verhuize Waar moet je aa deke? Verhuize Bij verhuize komt heel wat kijke. Naast het ipakke va spulle e doorgeve va adreswijzigige, is het ook belagrijk dat u same met Thuisvester ee aatal zake regelt.

Nadere informatie

P r o v i n c i e N o o r d - H o l l a n d ONTWERP. Waterplan 2010-2015. Beschermen, Benutten, Beleven en Beheren. Provincie Noord-Holland

P r o v i n c i e N o o r d - H o l l a n d ONTWERP. Waterplan 2010-2015. Beschermen, Benutten, Beleven en Beheren. Provincie Noord-Holland P r o v i c i e N o o r d - H o l l a d ONTWERP Waterpla 2010-2015 Provicie Noord-Hollad Bescherme, Beutte, Beleve e Behere otwerp Waterpla 2010-2015 Provicie Noord-Hollad Bescherme, Beutte, Beleve e Behere

Nadere informatie

Jaarplan 2016 Vastgesteld door het Algemeen Bestuur op 16 nov 2015

Jaarplan 2016 Vastgesteld door het Algemeen Bestuur op 16 nov 2015 Jaarpla 2016 Vastgesteld door het Algemee Bestuur op 16 ov 2015 Ihoudsopgave 1. Ileidig 2. Terugblik 2015 3. Speerpute voor 2016 4. Fiacië I. uitgagspute e aaames II. operatioele koste MA.l 2016 III. liquiditeit/fiacierig

Nadere informatie

Analyse wijze en stimuleren van invullen Nationale Studenten Enquête 2012. Pascal Brenders 19 juni 2013

Analyse wijze en stimuleren van invullen Nationale Studenten Enquête 2012. Pascal Brenders 19 juni 2013 Aalyse wijze e stimulere va ivulle atioale Studete Equête 20. Pascal Breders 19 jui 2013 Aaleidig Studiekeuze3 is veratwoordelijk voor de uitvoerig va de atioale Studete Equête (SE). De atioale Studete

Nadere informatie

TAF GoedGezekerd AOV. De eerste AOV waarmee u zelf de touwtjes in handen heeft

TAF GoedGezekerd AOV. De eerste AOV waarmee u zelf de touwtjes in handen heeft TAF GoedGezekerd AOV De eerste AOV waarmee u zelf de touwtjes i hade heeft Als zelfstadig oderemer bet u gewed aa het eme va risico s. Daarbij beoordeelt u per situatie hoe groot het risico is dat u wilt

Nadere informatie

www.hbospiegel.nl Hogeschool Van Hall Larenstein 16-11-13 Open Dag Wageningen 'Wageningen (Larenstein)' Online Evaluatie Instrument december 2013

www.hbospiegel.nl Hogeschool Van Hall Larenstein 16-11-13 Open Dag Wageningen 'Wageningen (Larenstein)' Online Evaluatie Instrument december 2013 16-11-13 Ope Dag Wageige: Pagia 1 va 11 www.hbospiegel.l Olie Evaluatie Istrumet Hogeschool Va Hall Larestei 'Wageige (Larestei)' 16-11-13 Ope Dag Wageige december 2013 Alle rechte voorbehoude. CopyRight

Nadere informatie

Welkom bij Avonturijn

Welkom bij Avonturijn Hoofdkatoor Ruurlo: Nieuwe Weg 5-01 7261 NL Ruurlo Telefoo (0573) 760 200 ifo@avoturij.l www.avoturij.l Welkom bij Avoturij Uitgave: oktober 2015 Niets i deze uitgave mag gekopieerd of gebruikt worde zoder

Nadere informatie

imtech Arbodienst (versie 2.0)

imtech Arbodienst (versie 2.0) imtech Arbodiest (versie 2.0) veilig e gezod werke (Gezodheids)risico s bij autorijde Buite de verkeersveiligheid e de oderhoudsstaat va de auto ka ook het lagdurig zitte i de auto tot (gezodheids)klachte

Nadere informatie

Provinciale Staten VOORBLAD

Provinciale Staten VOORBLAD Proviciale State VOORBLAD Oderwerp SIS-ummer Agederig (advies Griffie) Digitale bereikbaarheid PS2012-852 Commissie MIE 28 ovember 2012 Proviciale State Behadelwijze x Kaderstelle Cotrolere Advisere PS

Nadere informatie

STUDIEKEUZESTAPPENPLAN

STUDIEKEUZESTAPPENPLAN STUDIEKEUZESTAPPENPLAN www.uva.l/studie-kieze Hoe kies je ee studie? studiekeuzestappepla Weet je og iet wat je wilt studere? Begeleidig bij het studiekeuzestappepla Misschie ka dit studiekeuzestappepla

Nadere informatie

Examen HAVO. wiskunde A. tijdvak 2 woensdag 19 juni 13.30-16.30 uur. Bij dit examen hoort een uitwerkbijlage.

Examen HAVO. wiskunde A. tijdvak 2 woensdag 19 juni 13.30-16.30 uur. Bij dit examen hoort een uitwerkbijlage. Exame HAVO 2013 tijdvak 2 woesdag 19 jui 13.30-16.30 uur wiskude A Bij dit exame hoort ee uitwerkbijlage. Dit exame bestaat uit 21 vrage. Voor dit exame zij maximaal 80 pute te behale. Voor elk vraagummer

Nadere informatie

p r o v i n c i e n o o r d - h o l l a n d Krachtig, in Balans Collegeprogramma 2007-2011

p r o v i n c i e n o o r d - h o l l a n d Krachtig, in Balans Collegeprogramma 2007-2011 p r o v i c i e o o r d h o l l a d Krachtig, i Balas Collegeprogramma 20072011 Krachtig, i Balas Collegeprogramma 20072011 VVD PvdA CDA GroeLiks 5 april 2007 Ihoud 3 Preambule 4 Ruimtelijke irichtig 14

Nadere informatie

www.hbospiegel.nl Hogeschool Utrecht Enquete project Cross Your Borders Faculteit Educatie Online Evaluatie Instrument juli 2014

www.hbospiegel.nl Hogeschool Utrecht Enquete project Cross Your Borders Faculteit Educatie Online Evaluatie Instrument juli 2014 Equete project Cross Your Borders Pagia 1 va 7 www.hbospiegel.l Olie Evaluatie Istrumet Hogeschool Utrecht Faculteit Educatie Equete project Cross Your Borders juli 2014 Alle rechte voorbehoude. CopyRight

Nadere informatie

TAF Overlijdensrisicoverzekering

TAF Overlijdensrisicoverzekering TAF Overlijdesrisicoverzekerig Ee overlijdesrisicoverzekerig zoals ú het wilt TAF biedt u uitstekede overlijdesrisicoverzekerige die uw abestaade bescherme tege de ogeweste fiaciële gevolge va overlijde.

Nadere informatie

Lesje Keniaanse cultuur

Lesje Keniaanse cultuur ieuwsbrief@looijetomate.l 30 maart 2012 Lesje Keiaase cultuur Door Michiel Botebal begoe met het samestelle va het team e het orgaisere va de reis. Toe ik de reis voor ee groot gedeelte had geregeld, liet

Nadere informatie

we willen graag zelf klussen in onze nieuwe woning.

we willen graag zelf klussen in onze nieuwe woning. ZELF AANGEBRACHTE VOORZIENINGEN we wille graag zelf klusse i oze ieuwe woig. ECHT WEL. Zelf uw woig aar wes veradere De woig die u va os huurt, wilt u atuurlijk aar uw eige smaak irichte. U kiest zelf

Nadere informatie

PageScope Enterprise Suite. Afdruk- en gebruikersbeheer van A tot Z. i-solutions PageScope Enterprise Suite

PageScope Enterprise Suite. Afdruk- en gebruikersbeheer van A tot Z. i-solutions PageScope Enterprise Suite Eterprise Suite Afdruk- e gebruikersbeheer va A tot Z i-solutios Eterprise Suite Eterprise Suite Cetraal e gestroomlijd beheer, absolute efficiëtie I de hededaagse zakewereld staat tijd cetraal. Iederee

Nadere informatie

Rapportage Klantenmonitor Omgevingsvergunning. Gemeente Oss

Rapportage Klantenmonitor Omgevingsvergunning. Gemeente Oss Rapportage Klatemoitor Omgevigsverguig Gemeete Oss Rapportageperiode: Q4 2006 - Q3 2007 Deze rapportage is opgesteld door PricewaterhouseCoopers i samewerkig met i-lik2. PricewaterhouseCoopers Mario Schepers

Nadere informatie

Streekplan Noord Holland Zuid

Streekplan Noord Holland Zuid P r o v i c i e N o o r d - H o l l a d Partiële herzieig Actualiserig Streekpla Noord Hollad Zuid e streekpla(otwikkeligsbeeld) Noord-Hollad Noord Partiële herzieig Actualiserig Streekpla Noord Hollad

Nadere informatie

Eindrapport Leerlingtevredenheidsonderzoek Floracollege Eindexamenklassen 2013

Eindrapport Leerlingtevredenheidsonderzoek Floracollege Eindexamenklassen 2013 Eidrapport Leerligtevredeheidsoderzoek Floracollege Eidexameklasse 2013 Juli 2013 Ihoudsopgave Samevattig 3 Vrage over schoolwerk 5 Vrage over jezelf 6 Vrage over docete 8 Vrage over de metor 11 Vrage

Nadere informatie

Coachen van gedragsverandering

Coachen van gedragsverandering Oude Parklaa 111 1901 ZZ Castricum 0800-999 79 99 ifo@ierlad.l www.ierlad.l KvK 37080176 Coache va gedragsveraderig Wil je adere og succesvoller coache e verder brege i hu otwikkelig? Coache va gedragsveraderig

Nadere informatie

www.hbospiegel.nl Hogeschool Utrecht Faculteit Educatie Enquete studenten Farel College Instituut Archimedes Online Evaluatie Instrument juli 2014

www.hbospiegel.nl Hogeschool Utrecht Faculteit Educatie Enquete studenten Farel College Instituut Archimedes Online Evaluatie Instrument juli 2014 Equete studete Farel College Pagia 1 va 11 www.hbospiegel.l Olie Evaluatie Istrumet Hogeschool Utrecht Faculteit Educatie Istituut Archimedes Equete studete Farel College juli 201 Alle rechte voorbehoude.

Nadere informatie

Geen taken naast lesgeven. Beperkt aantal verschillende

Geen taken naast lesgeven. Beperkt aantal verschillende Draaiboek 2013-2014 Scala College Alphe aa de Rij maatregele werksituatie doel i werk cocretiserig va doele Werkdruk vermidere optimaliserig va orgaisatorische radvoorwaarde e werksituatie maatregel die

Nadere informatie

Bindend advies. Stichting Klachten en Geschillen Zorgverzekeringen. c. d. Partijen. : A te B, in deze vertegenwoordigd door C vs.

Bindend advies. Stichting Klachten en Geschillen Zorgverzekeringen. c. d. Partijen. : A te B, in deze vertegenwoordigd door C vs. c. d. Stichtig Zorgverzekerige f I- I J /' Bided advies Partije, Zaak Zaakummer Zittigsdatum : A te B, i deze vertegewoordigd door C vs. D te E : Hulpmiddelezorg, MOTOmed : 2006,02175 : 2 mei 2007 Geschillecommissie

Nadere informatie

Efficiënt communiceren met uw zakenrelaties 09/2012

Efficiënt communiceren met uw zakenrelaties 09/2012 Mobile Busiess Mobile Busiess Efficiët commuicere met uw zakerelaties 9040413 09/2012 Ik kies voor mij bedrijf Het geheim achter efficiët zakedoe? De juiste beslissige eme, odersteud door ee optimale commuicatie.

Nadere informatie

Meer waarde. met PIA. Evaluatie Project Professioneel Inkopen en Aanbesteden (PIA)

Meer waarde. met PIA. Evaluatie Project Professioneel Inkopen en Aanbesteden (PIA) Meer waarde met PIA Evaluatie Project Professioeel Ikope e Aabestede (PIA) Meer waarde met PIA Evaluatie Project Professioeel Ikope e Aabestede (PIA) Voorwoord De Stuurgroep PIA heeft i maart 2006 aa

Nadere informatie

WAI-NOT. Stefan Agten en Gaby Thierry (secretariaat@wai-not.org) Auteur van deze beschrijvende fiche : Eric Beke E-LEEROMGEVINGEN & WAI-NOT 1 & 1

WAI-NOT. Stefan Agten en Gaby Thierry (secretariaat@wai-not.org) Auteur van deze beschrijvende fiche : Eric Beke E-LEEROMGEVINGEN & WAI-NOT 1 & 1 E-LEEROMGEVINGEN & WAI-NOT 1 & 1 WAI-NOT Titel : Bestaat uit : WAI-NOT iterettools voor kidere e jogere met verstadelijke beperkige (website met educatieve e (re)creatieve elemete, speciale e-mailcliet,...)

Nadere informatie

Pedicure bij Rameau. Verzorgde voeten lopen het prettigst. Om in aanmerking te komen voor vergoeding zijn gemachtigd voor te schrijven:

Pedicure bij Rameau. Verzorgde voeten lopen het prettigst. Om in aanmerking te komen voor vergoeding zijn gemachtigd voor te schrijven: Verzorgde voete lope het prettigst Pedicure behadelige worde bij diabetes e reuma patiëte door ekele zorgverzekeraars vergoed. Om i aamerkig te kome voor vergoedig zij gemachtigd voor te schrijve: Huisartse

Nadere informatie

Manifest Op naar een gezonde mortelsector. FNV Bouw & Infra is een onderdeel van FNV Bouw

Manifest Op naar een gezonde mortelsector. FNV Bouw & Infra is een onderdeel van FNV Bouw Maifest Op aar ee gezode mortelsector FNV Bouw & Ifra is ee oderdeel va FNV Bouw Maifest Op aar ee gezode mortelsector 2 Maifest Op aar ee gezode mortelsector Ihoudsopgave 1. Waarom ee maifest?........................................................

Nadere informatie

Buren en overlast. waar je thuis bent...

Buren en overlast. waar je thuis bent... Bure e overlast waar je thuis bet... Goed wooklimaat HEEMwoe vidt het belagrijk dat bewoers prettig woe i ee fije buurt. De meeste buurtbewoers kue het goed met elkaar vide. Soms gaat het sameleve i ee

Nadere informatie

Semi-orthopedische schoenen (OSB)

Semi-orthopedische schoenen (OSB) Semi-orthopedische schoee speciaal voor uw voete gemaakt Om i aamerkig te kome voor vergoedig zij gemachtigd voor te schrijve: Eerste verstrekkig: Revalidatieartse Orthopedische chirurge Reumatologe AWBZ

Nadere informatie

KONINGSDAG. beleef je KONINGSNACHT & APRIL 2016. www.oranjeparkfestival.nl DINSDAG 26 & WOENSDAG 27

KONINGSDAG. beleef je KONINGSNACHT & APRIL 2016. www.oranjeparkfestival.nl DINSDAG 26 & WOENSDAG 27 G A D S G KONIN beleef je 1DO0NG0EN e i t a m r o f i r Sposo KONINGSNACHT & KONINGSDAG DINSDAG 26 & WOENSDAG 27 APRIL 2016 www.orajeparkfestival.l i 26 e 27 april 2016 Koigsdag beleef je 100% i Doge KONINGSDAG

Nadere informatie

Postgraduaat Community Service Engineering

Postgraduaat Community Service Engineering Postgraduaat Commuity Service Egieerig Techologie voor empowermet, leveskwaliteit, performate socialprofitorgaisaties Faculteit Idustriële Igeieursweteschappe Faculteit Igeieursweteschappe i.s.m.thomas

Nadere informatie