Financial accounting:

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Financial accounting:"

Transcriptie

1 Fiacial accoutig: DE PENSIOENVERPLICHTING VAN DE ONDERNEMING I dit artikel wordt de stellig uitgewerkt dat Iteratioal Accoutig Stadard 19, Employee Beefits, i het algemee, maar i de huidige volatiele omgevig i het bijzoder, aazet tot de keuze voor ee ojuiste e verhullede discoterigscurve, terwijl aderzijds waardevolle risicomitigerede reële istrumete worde geegeerd. MaxFX: beeld MCA: augustus 2008, ummer 5 31

2 Drs. Frak J.M. Gosselik RC: I de fiaciële markte is de laatste maade veel bewegig. Dat is iet op de laatste plaats te zie aa uitlopede credit spreads e toeemede volatiliteit. De grotere verschille tusse de verschillede retecurve toe het fale va IAS 19 e de ovolledigheid va de riskmaagemetpricipes i IFRS pijlijk auwkeurig aa. De gevolge va ee verkeerde discoterigsvoet zij te gustig voorgestelde pesioevoorzieige i de jaarrekeig va oderemige e zwaardere toekomstige pesioelaste voor oderemige. Jammer geoeg late ook de accoutats e actuarisse i Nederlad de te letterlijke iterpretatie va IAS 19 voor oderemige prevalere. Daaraast is de weergave va de bijbehorede fiaciële activa oder IAS 19 iet trasparat e ovolledig, waardoor ee evewichtige afwegig va de pesioeverplichtig iet mogelijk is e de waarderig voor risicodelig otbreekt. Ee vlucht aar relatief dure defied-cotributioregelige is het gevolg. Oderemige moete oder IFRS de pesioeverplichtig opeme i de jaarrekeig. Ee betere weergave va deze verplichtig is echter iet zivol zoder betere waarderig va alle bijbehorede activa, iclusief embedded optios, i de postemploymet beefit obligatios va de oderemig. De hier bepleite discoterigscurve moet gezie worde als ee pogig de gehele waarderigsproblematiek va pesioee te verbetere, gezie vauit de oderemig. IAS 19 berijdt de verkeerde curve Het belag va de juiste discoterigscurve is eevoudig i te zie als de impact va ee verkeerde curve wordt geaalyseerd. I de fiaciële markte is de waarderig (op marktwaarde) gebaseerd op de va de swapcurve afgeleide retetermijstructuur: de zero-coupo curve. Aagezie deze curve wereldwijd wordt gebruikt voor vele fiaciële istrumete i zeer liquide markte, is deze curve iteratioaal bove twijfel liquide e fugeert als opportuity cost of capital (ook wel risk free rate) i de fiaciële wereld. De zero-coupo curve wordt redelijk eevoudig afgeleid va de swapcurve. Voor theorie e rekevoorbeelde verwijs ik graag aar het stadaard hadboek over fiaciële producte Optios, Futures ad Other Derivatives va Joh C. Hull. De grotere verschille tusse de verschillede retecurve toe het fale va IAS 19 pijlijk auwkeurig aa De Nederladsche Bak (DNB) biedt via haar website kosteloos omiale retetermijstructuurdata aa. Figuur 1 is va deze website gekopieerd, waar og veel meer retetermijstructuurdata beschikbaar zij (i ieder geval voor ieder maadeide ee omiale retetermijstructuur vaaf ultimo 2003). Ook het oderstaade ieuwsbericht va 10 augustus 2007 voor pesioefodse e verzekeraars is va deze website gekopieerd. Versellig publicatie retetermijstructuur De publicatie va de retetermijstructuur is met éé dag verseld. De curve wordt u elke tweede werkdag va de maad gepubliceerd. Dit is met uitzoderig va de publicatie va de eidejaarscurve (dit blijft de vijfde werkdag). De curve wordt door zowel pesioefodse als verzekeraars gebruikt voor de discoterig va de voorzieige. Hier staat de basis va de waarderig va ee pesioeverplichtig volges de Nederladse toezichthouder. Pesioefodse e verzekeraars zulle zich hieraa houde. Voor oderemige die iet direct oder toezicht va DNB staa, ligt dit jammer geoeg totaal aders. Dat komt door ee te letterlijke iterpretatie va de paragrafe uit Iteratioal Accoutig Stadard 19, Employee Beefits. Paragraaf 78 luidt letterlijk: The rate used to discout post-employmet beefit obligatios (both fuded ad ufuded) shall be determied by referece to market yields at the balace sheet date o high quality corporate bods. I coutries where there is o deep market i such bods, the market yields (at the balace sheet date) o govermet bods shall be used. The currecy ad term of the corporate bods or govermet bods shall be cosistet with the currecy ad estimated term of the post-employmet beefit obligatios. 32 MCA: augustus 2008, ummer 5

3 De iterpretatie va high quality corporate bods wordt gedaa met behulp va de termiologie e ordeig va de ratig agecies. Corporate bods met ee credit ratig va Aa (Moody s) of AA (Stadard & Poor s) worde beschouwd als high quality. I IAS 19 wordt dus iet de voor de had liggede zero-coupo curve gekoze, maar ee veel mider liquide yield curve, met alle bijbehorede implicaties, iclusief kredietrisico. De opslag voor dit kredietrisico is door de tijd hee iet costat e ka i tijde va ozekerheid tietalle basispute hoger ligge. Het verschil heeft zoveel impact vawege de grote duratio va pesioeverplichtige. De zeer lage retetypische looptijd va de verplichtige geeft ee zeer grote retegevoeligheid bij het bepale va de verplichtig. I de oderstaade berekeig wordt gekoze voor ee zeer eevoudig voorbeeld met ee vlakke curve plus parallelle shift. Dat doet i de praktijk weiig tekort aa de door ee cosultat uitgevoerde berekeige (gelegitimeerd door IAS 19, paragraaf 80), aagezie i dergelijke berekeige og vaak met ee vast percetage verdiscoteerd wordt e iet met ee curve. Rekevoorbeeld ~ Ee vlakke omiale retetermijstructuur (zerocoupo curve) va 4,5%. ~ Ee AA credit spread va 50 basispute. ~ Toekomstige betalige c op tijdstip i weergegeve als ci. ~ Ee voorzieig pesioeverplichtig V va EUR 100 miljoe. Dit is de cotate waarde va de pesioeverplichtig a verdiscoterig met 5% (i dit voorbeeld de AA-curve). ~ Ee duratio D va 20 jaar, alleszis redelijk voor ee pesioeverplichtig. Als de credit spread wordt weggelate, wordt de V fors hoger. De berekeig is vrij eevoudig. De relatie tusse duratio e de eerste afgeleide va de voorzieig aar de rete luidt: V y V = c i e- yt i= 100 D = c i t i e- yt i/ V = 20 =- c i t i e- yt i= -VD Dat beteket voor ee kleie parallelle verschuivig: δv = -Dδy V Vertaald aar de praktijk: door de marge voor kredietrisico toe te voege, zij oder IFRS gerapporteerde pesioevoorzieige geflatteerd. Zo leidt ee mutatie va mius 50 basispute weglate credit spread oftewel i casu ee 10% lagere discoterigsvoet tot ee verhogig va de voorzieig pesioeverplichtig V met 10% (i dit simpele voorbeeld met ee vlakke curve wordt gee rekeig gehoude met tweede-orde-effecte e hoger). Met de huidige volatiliteit i spreads is bovestaad voorbeeld zeker gee theoretische exercitie. Waardevolle fiaciële derivate krijge gee waarderig Daaraast zij de volatiliteit va de credit spread e het gebrek aa ee causale relatie met ee pesioeverplichtig de vooraamste redee om de door IAS 19 voorgeschreve spread apart izichtelijk te make (activere), wellicht de volatiliteit va de spread i te dekke e liefst over tijd af te schrijve (op te eme i ee schommeled surplus). Ee wijze va presetere die meer izicht geeft, zou kue worde igericht zoals weergegeve i figuur 2. Het is hierbij adrukkelijk de bedoelig overige fiaciële activa (uit de regelig volgede derivate), zoals de waarde va het premie-istrumet (de mogelijkheid va evetuele toekomstige premieverhogige e verlagige) e de coditioele idexatie va igegae e og iet igegae pesioee (de mogelijkheid voorbij te gaa aa aapassige aa iflatie) mee te eme i de presetatie. De waarde va dergelijke fiaciële istrumete geeft mede de robuustheid va de regelig weer. Assets kue voorzie zij va ee door ee verzekeraar afgegeve garatie voor de omiale pesioee (putoptie). Als de voorzieig relatief groot is te opzichte va de ruimte door toekomstige premieverhogige e coditioele idexatie, is ee risicovol profiel voor de beleggige (grotere verwachte opbregst) mider goed te rechtvaardige. Zie voor ee aalyse va de verschillede compoete ook Curious Cotracts va Theo P. Kocke. MCA: augustus 2008, ummer 5 33

4 Retetermijstructuur (zero coupo retes) Procete 6,0 5,5 5,0 4,5 4,0 3,5 3,0 2,5 2,0 1,5 1, looptijd i jare per per per Figuur 1. Retetermijstructuur 2007/2008 (bro: DNB) Pesioevoorzieig Assets 100 Geactiveerde AA credit spread 10 Coditioele idexatie 10 Premiemutatie 10 Voorzieig op basis zero-coupo curve 110 Surplus 20 Figuur 2. Pesioebalas 34 MCA: augustus 2008, ummer 5 MaxFX: beeld

5 De zeer lage retetypische looptijd va de verplichtige geeft ee zeer grote retegevoeligheid Dit gekwatificeerde izicht zou bijzoder uttig zij bij de afwegig tusse defied-beefit- e defied-cotributio-regelige. I The Ecoomist va 14 jui 2008 werde wederom de verschille tusse beide regelige verduidelijkt. Het gaat echter iet allee om koste, iclusief risicokoste, voor de oderemig e iedere deelemer, maar ook om flexibiliteit, robuustheid e iherete risicomitigatie (voorhee solidariteit). Tot slot og ee opmerkig over het verwachte toekomstig redemet bij het bepale va de pesioelast. Zoals Meo Tammiga terecht opmerkt i NRC Hadelsblad va 14 jui 2008, is het verwachte redemet op pesioebeleggige ee istrumet geworde voor de CFO om het oderemigsresultaat te sture. Het is merkwaardig uit te gaa va ee verwacht redemet zoder rekeig te houde met volatiliteit e correlatie met de overige parameters i ee IAS 19-berekeig. Samegevat: bij het berekee va de pesioelast oder IAS 19 otbreekt het izicht e wordt gee veratwoordig afgelegd over de samehag tusse: ~ de credit spread e de volatiliteit va de credit spread i het gekoze discoterigpercetage, ~ de kracht va het premie-istrumet (het kue sture va de toekomstige premie-ikomste), ~ al da iet coditioele toegezegde toekomstige pesioeidexatie op basis va loo of prijsiflatie e ~ het complete risicoprofiel va de beleggige, iclusief de correlatie met rete e iflatie. Literatuur e broverwijzige ~ De Nederladsche Bak, ~ Hull, Joh C. (2002, 5 th editio). Optios, Futures ad Other Derivatives. Pretice Hall, Upper Saddle River. ~ Iteratioal Accoutig Stadards Board (2007), Iteratioal Fiacial Reportig Stadards (IFRSs ) icludig Iteratioal Accoutig Stadards (IASs ) ad Iterpretatios as at 1 Jauary ~ Kocke, Theo P. (2006), Curious Cotracts, Tutei Noltheius, s-hertogebosch. ~ Tammiga, Meo (14 jui 2008), Met reketrucs make bedrijve wist op pesioee, NRC Hadelsblad. ~ The Ecoomist (Jue 14 th 2008), Fallig short: The trouble with pesios. Drs. Frak J.M. Gosselik RC schreef op persoolijke titel ee stuk over de waarderigsproblematiek rod de pesioeverplichtig va de oderemig. Hij is werkzaam als director risk maagemet voor de Nederladse Fiacierigs-Maatschappij voor Otwikkeligslade NV. Goed izicht, gebaseerd op vergelijkbare grodslage e alle relevate fiaciële istrumete, is ee eerste vereiste voor het kue beoordele va deze belagrijke post i de jaarrekeig. MCA: augustus 2008, ummer 5 35

Crisismaatregelen niet verrassend

Crisismaatregelen niet verrassend jaargag 10 > ummer 4 > APRIL 2009 Verlieze verrekee 4 Ruile zoder huile 12 Wape tege wabetalers 18 Goedkoop is duurkoop? 28 Hopelijk is het op uw bedrijf iet va Flexibele beloig e zo mi moge- U moet zorge

Nadere informatie

Europees benchmarkonderzoek B2Cenergieleveranciers

Europees benchmarkonderzoek B2Cenergieleveranciers I d e t i f i e r ; s e c t o r o r o f f e r i g ; a k k u r a t b o l d 7 / 1 2 ; 1 l i e m a x i m u m Europees bechmarkoderzoek B2Ceergieleveraciers 2011 - de hoofdpute Koste e wistgevedheid va Nederladse

Nadere informatie

Strategisch Uitvoeringsprogramma Marketing en Promotie 2007-2010

Strategisch Uitvoeringsprogramma Marketing en Promotie 2007-2010 P r o v i c i e N o o r d - H o l l a d Beleidsveld Werke is ee project va de provicie Noord-Hollad i samewerkig met Strategisch Uitvoerigsprogramma Marketig e Promotie 2007-2010 Toerisme Noord-Hollad

Nadere informatie

I d e n t i f i e r ; s e c t o r o r o f f e r i n g ; a k k u r a t b o l d 7 / 1 2 ; 1 l i n e m a x i m u m

I d e n t i f i e r ; s e c t o r o r o f f e r i n g ; a k k u r a t b o l d 7 / 1 2 ; 1 l i n e m a x i m u m I d e t i f i e r ; s e c t o r o r o f f e r i g ; a k k u r a t b o l d 7 / 1 2 ; 1 l i e m a x i m u m Cliet Logo Crowdfudig Ee ieuw fiacierigsmodel voor start-ups? Ileidig Olags werd de restauratie

Nadere informatie

more message in the media 3XM JAARVERSLAG2014

more message in the media 3XM JAARVERSLAG2014 more message i the media 4 1 3XM JAARVERSLAG2014 2 VOORWOORD 4 1 DOELSTELLING EN STRATEGIE 6 1.1 Dit is 3xM 8 1.2 Strategie 8 1.3 Parters 10 1.4 Omgag met belaghebbede 10 1.5 Kercompeteties e SWOT-aalyse

Nadere informatie

Ddyslexie. Diagnose en behandeling van dyslexie. Geheel herziene versie, 2008. Brochure van de Stichting Dyslexie Nederland (SDN) nederland

Ddyslexie. Diagnose en behandeling van dyslexie. Geheel herziene versie, 2008. Brochure van de Stichting Dyslexie Nederland (SDN) nederland Dyslexie Diagose e behadelig va dyslexie Brochure va de Stichtig Dyslexie Nederlad (SDN) Ddyslexie STICHTING ederlad Geheel herziee versie, 2008 G Geheel herziee versie, 2008 Deze brochure is de vierde,

Nadere informatie

HANDLEIDING CONDITIONELE ORDERS

HANDLEIDING CONDITIONELE ORDERS hadleidig coditioele orders HANDLEIDING CONDITIONELE ORDERS Ee coditioele order kut u vergelijke met ee istructie die u geeft aa uw wekkerradio: als het 7.30 uur is, wil ik dat de radio aagaat e ik gewekt

Nadere informatie

Grid groeit door van klassiek naar smart

Grid groeit door van klassiek naar smart Grid groeit door va klassiek aar smart Ee smart grid is ee elektriciteitsetwerk dat itelliget de acties va alle aa het et gekoppelde gebruikers e opwekkers itegreert. Doel is efficiëtie, betrouwbaarheid

Nadere informatie

2012-2013. Studeren aan Kulak

2012-2013. Studeren aan Kulak 2012-2013 Studere aa Kulak INFODAG 29 februari e 2 maart 2012 www.kuleuve-kulak.be/ ifodag BACHELOR- BEURS OPEN- LESWEEK Tijdes herfst- e krokusvakatie www.kuleuve.be/ opelesweek Ifodage gemist? Extra

Nadere informatie

2014-2015. Academie Financiën, conomie & Management. saxion.nl/fem. Bacheloropleidingen Accountancy Bedrijfseconomie Fiscaal Recht en Economie

2014-2015. Academie Financiën, conomie & Management. saxion.nl/fem. Bacheloropleidingen Accountancy Bedrijfseconomie Fiscaal Recht en Economie Kom verder Studiegids 2014-2015 Academie Fiacië, coomie & Maagemet Bacheloropleidige Accoutacy Bedrijfsecoomie Fiscaal Recht e Ecoomie saxio.l/fem Ihoud Voorwoord 1 Over Saxio....6. Bijzoder actief. Historie

Nadere informatie

LOF Prijs voor Vakinformatie 2010. Juryrapport

LOF Prijs voor Vakinformatie 2010. Juryrapport LOF Prijs voor Vakiformatie Juryrapport Ileidig Nomiaties LOF Prijs voor Vakiformatie Elsevier FiscaalTotaal Het deelemersveld Dit jaar ware er opvalled veel izedige va vereigigstijdschrifte. Daaruit blijkt

Nadere informatie

Bachelor of Engineering. Een competentiegerichte profielbeschrijving

Bachelor of Engineering. Een competentiegerichte profielbeschrijving Bachelor of Egieerig Ee competetiegerichte profielbeschrijvig COLOFON Auteurs drs. Frak Buskermole Haagse Hogeschool Marieke va het Erve FME-CWM drs. Marc va Kempe Saxio Hogeschole ir. Jollig Lodema Hogeschool

Nadere informatie

CONTACT GEBOUW EN ICT. Integratie door vraaggestuurde aanpak RELATIEMAGAZINE VAN ASCOM

CONTACT GEBOUW EN ICT. Integratie door vraaggestuurde aanpak RELATIEMAGAZINE VAN ASCOM Nummer 1-2010 CONTACT RELATIEMAGAZINE VAN ASCOM GEBOUW EN ICT Itegratie door vraaggestuurde aapak IN DIT NUMMER: Nieuws op beveiligigsgebied p. 2 Maatwerk BHV-oplossig ieuw pad Rabobak p. 3 De bidigskracht

Nadere informatie

ter zake Duurzaamheid We zullen vroeg of laat moeten omschakelen Duurzaamheid begint bij basis Steenwijkerland Jaargang 1 oktober 2010 over ondernemen

ter zake Duurzaamheid We zullen vroeg of laat moeten omschakelen Duurzaamheid begint bij basis Steenwijkerland Jaargang 1 oktober 2010 over ondernemen s t e e w i j k e r l a d 2 ter zake Steewijkerlad Jaargag 1 oktober 2010 over odereme Duurzaamheid We zulle vroeg of laat moete omschakele Duurzaamheid begit bij basis Steewijkerlad! W I L L E M S O O

Nadere informatie

Aanvullende Voorwaarden Webdiensten en Producten

Aanvullende Voorwaarden Webdiensten en Producten a G Silvesterstraat 19 6603 DW Wijche T 024 66 90 558 E ifo@rapolie.l Aavullede Voorwaarde Webdieste e Producte 1 Ileidig Deze Aavullede Voorwaarde Webdieste e Producte ( AVWP ) vorme ee aavullig op de

Nadere informatie

De Praktijk als Landingsbaan

De Praktijk als Landingsbaan 1 1 De Praktijk als Ladigsbaa 2 2 ebook: De Praktijk als Ladigsbaa Ihoudsopgave Wat wete we? Wat kue we? Wat wille we? Wat is daarvoor odig? Wat wete we? Wat kue we? Wat wille we? Wat is daarvoor odig?

Nadere informatie

Informatie voor studenten uit Nederland. www.kuleuven.be/nederlandsestudenten

Informatie voor studenten uit Nederland. www.kuleuven.be/nederlandsestudenten Iformatie voor studete uit Nederlad www.kuleuve.be/ederladsestudete Waarom Leuve? De KU Leuve werd gesticht i 1425 e is daarmee de oudste uiversiteit va de Lage Lade. Vadaag de dag staat de Leuvese uiversiteit

Nadere informatie

www.rocspiegel.nl Zadkine dienstverlening bij Zadkine Zadkine Online Evaluatie Instrument locatie: Marconistraat april 2014

www.rocspiegel.nl Zadkine dienstverlening bij Zadkine Zadkine Online Evaluatie Instrument locatie: Marconistraat april 2014 diestverleig bij Zadkie Pagia 1 va 10 www.rocspiegel.l Olie Evaluatie Istrumet Zadkie Zadkie diestverleig bij Zadkie locatie: Marcoistraat april 2014 Alle rechte voorbehoude. CopyRight 2014 DigiDoc ROCspiegel.l

Nadere informatie

Opleidingen voor IT-professionals. Catalogus najaar 2012. kluwer Opleidingen. Unfold your potential. www.kluweropleidingen.be

Opleidingen voor IT-professionals. Catalogus najaar 2012. kluwer Opleidingen. Unfold your potential. www.kluweropleidingen.be Opleidige voor IT-professioals Catalogus ajaar 2012 kluwer Opleidige Ufold your potetial www.kluweropleidige.be Wie meer weet, komt verder U bet IT-professioal, techische spil bie uw bedrijf e bro va vakkeis.

Nadere informatie

Gezondheidszorg Verzorgende

Gezondheidszorg Verzorgende Niveau 3 oder de kie Keis i ee otedop Gezodheidszorg Verzorgede Niveau 3 oder de kie Keis i ee otedop Aeke Ormel Ak va de Wiel Derde druk, eerste oplage, 2013 Noordhoff Uitgevers Omslagotwerp: 178 Aardige

Nadere informatie

Curriculum ontwerp: het Overbruggen van het Gat tussen Theorie en Praktijk in het Middelbaar Beroepsonderwijs

Curriculum ontwerp: het Overbruggen van het Gat tussen Theorie en Praktijk in het Middelbaar Beroepsonderwijs Curriculum otwerp: het Overbrugge va het Gat tusse Theorie e Praktijk i het Midlbaar Beroepsorwijs Curriculum velopmet: Bridgig the Gap betwee Theory ad Practice i Vocatioal Educatio. Jaie Kleij-Warmerdam

Nadere informatie

Advies Commissie Parameters

Advies Commissie Parameters Advies Commissie Parameters Commissie Parameters 27 februari 2014 mr. drs. T.W. Langejan (voorzitter) dr. G.M.M. Gelauff prof. dr. Th.E. Nijman prof. dr. O.C.H.M. Sleijpen prof. dr. O.W. Steenbeek 0 Samenvatting

Nadere informatie

EVALUATIE VAN RISICOMAATSTAVEN

EVALUATIE VAN RISICOMAATSTAVEN EVALUATIE VAN RISICOMAATSTAVEN Anti-VaR T.R. Bank 1114271 trbank@few.vu.nl Bedrijfswiskunde & Informatica April 2007 vrije Universiteit amsterdam INTENTIONALLY LEFT BLANK Voorwoord Aan het eind van de

Nadere informatie

Hardware Gids. PCV-RS serie (PCV-2236)

Hardware Gids. PCV-RS serie (PCV-2236) PCV-RS serie (PCV-2236) Lees dit eerst Lees dit eerst Opmerkig 2003 Soy Corporatio. Alle rechte voorbehoude. 1 Deze hadleidig e de hieri beschreve software mag zoder voorafgaade schriftelijke toestemmig

Nadere informatie

Optimaal rente- en inflatiebeheer: een integrale matchingaanpak

Optimaal rente- en inflatiebeheer: een integrale matchingaanpak Optimaal rente- en inflatiebeheer: een integrale matchingaanpak Inleiding Door de malaise op de financiële markten is het voor veel pensioenfondsen zaak om hun financiële beleid (verder) te optimaliseren.

Nadere informatie

Handboek functie-indeling uitzendkrachten. Behorend bij de ABU-CAO voor Uitzendkrachten 2012-2017 versie december 2014

Handboek functie-indeling uitzendkrachten. Behorend bij de ABU-CAO voor Uitzendkrachten 2012-2017 versie december 2014 Hadboek fuctie-idelig uitzedkrachte Behored bij de ABU-CAO voor Uitzedkrachte 2012-2017 versie december 2014 Ihoudsopgave Voorwoord 7 Ileidig 8 Procedure voor fuctie-idelig i ABU-iveaus 9 Proces va aalytisch

Nadere informatie

Wanneer koopt u een Turbo?

Wanneer koopt u een Turbo? Turbo s zijn complexe en risicovolle financiële producten en kennen geen gegarandeerde waarde of vooraf bepaalde looptijd. Aan een belegging in deze financiële producten zijn financiële risico s verbonden

Nadere informatie

Vastgoed in ALM context

Vastgoed in ALM context Vastgoed in ALM context april 2010 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 3 2 Nieuw uitgevoerde ALM analyses... 4 2.1 Huidige economische basisset... 4 2.2 Direct OG in goed gespreide portefeuille... 5 2.3 Beursgenoteerd

Nadere informatie

De waardering van pensioenverplichtingen onder de richtlijnen van IAS 19

De waardering van pensioenverplichtingen onder de richtlijnen van IAS 19 De waardering van pensioenverplichtingen onder de richtlijnen van IAS 19 De bepaling van financiële veronderstellingen en de verwerking van actuariële resultaten in de jaarrekening S.J. de Ridder Erasmus

Nadere informatie

Leidraad informatie over risicoprofielen. Aanbevelingen voor een betere aansluiting tussen beleggingen en risicoprofielen

Leidraad informatie over risicoprofielen. Aanbevelingen voor een betere aansluiting tussen beleggingen en risicoprofielen Leidraad informatie over risicoprofielen Aanbevelingen voor een betere aansluiting tussen beleggingen en risicoprofielen Autoriteit Financiële Markten De AFM bevordert eerlijke en transparante financiële

Nadere informatie