Oproep tot kandidatuurstelling

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Oproep tot kandidatuurstelling"

Transcriptie

1 Oprep tt kandidatuurstelling Overheidspdracht met betrekking tt de implementatie van een dcument management systeem (DMS) Onderhandelingsprcedure met vrafgaande bekendmaking BXL systeem (DMS) 1/13

2 1. VOORWERP EN DRAAGWIJDTE VAN DE OPDRACHT 1.1. Aanbestedende dienst De aanbestedende dienst van deze verheidspdracht is de Belgische Technische Cöperatie, naamlze venntschap van publiek recht met sciaal gmerk, met maatschappelijke zetel in de Hgstraat 147, 1000 Brussel (ndernemingsnummer , RPR Brussel). In tepassing van de wet van 21 december 1998 tt prichting van de Belgische Technische Cöperatie, heeft BTC de exclusieve bevegdheid inzake de tenuitverlegging, binnen f buiten het grndgebied van België, van taken van penbare dienst p het vlak van de directe bilaterale ntwikkelingssamenwerking met de partnerlanden. Op verzek van instellingen van penbaar nut kan BTC bvendien k andere pdrachten inzake ntwikkelingssamenwerking uitveren en eigen acties ntwikkelen die bijdragen tt de realisatie van zijn delstellingen. BTC stelt zijn middelen en zijn expertise ter beschikking m de armede in de wereld uit te reien. Het agentschap sluit zich aan bij de inspanningen van de internatinale gemeenschap en wil een samenleving tt stand brengen die de huidige en tekmstige generaties alle mgelijkheden biedt m te buwen aan een duurzame en rechtvaardige wereld. De medewerkers in Brussel en in het buitenland vertlken het engagement van de Belgische staat en van andere ntwikkelingspartners vr internatinale slidariteit. Enkele kerncijfers : 200 ntwikkelingsprjecten en -prgramma s in 18 partnerlanden (Algerije, Benin, Blivia, Burundi, DR Cng, Ecuadr, Mali, Markk, Mzambique, Niger, Palestina, Peru, Rwanda, Senegal, Tanzania, Uganda, Vietnam en Zuid-Afrika) medewerkers, waarvan 175 medewerkers p het hfdkantr in Brussel 250 expats in de landenkantren en de interventies Meer dan 800 natinale medewerkers in de landenkantren en de interventies 235 miljen EUR mzet 56% van de activiteiten uitgeverd in fragiele staten 54% van de bestedingen in Centraal-Afrika Meer infrmatie ver BTC is te vinden p de website systeem (DMS) 2/13

3 1.2 Vrwerp van de pdracht De pdracht betreft de implementatie van een dcument management systeem (DMS) vr de gehele rganisatie (hfdkantr, landenkantren en interventies). Op functineel vlak met de DMS de BTC medewerkers in staat stellen m : Dcumenten te beheren van creatie f ntvangst tt archivering, met autmatisch versiebeheer Dcumenten te klasseren aan de hand van een gedefinieerde bmstructuur, metagegevens aan dcumenten te te vegen (autmatisch f dr de gebruiker zelf) en tags f sleutelwrden aan dcumenten te kppelen Dcumenten te visualiseren Templates te creëren (bv. frmulieren, brieven, etc.) Dcumenten te valideren aan de hand van geautmatiseerde wrkflws De juiste infrmatie snel terug te vinden aan de hand van zekpdrachten p basis van metagegevens, tags en/f sleutelwrden, waarbij k gezcht kan wrden in de inhud van het dcument Bepaalde dcumenten ffline te cnsulteren, bij te werken en te synchrniseren wanneer er pnieuw een internetcnnectie beschikbaar is (cf. 1.4 Technische mgeving) Het delen van dcumenten en samenwerking te faciliteren, dr middel van Bepaalde dcumenten f cntent te kunnen delen in een ruimte die specifiek is vr een bepaalde grep (bv. per land, interventie, expertisedmein, ), samengesteld uit interne medewerkers met in smmige gevallen k externe persnen (bv. pdrachtgevers, partnerrganisaties). Feedback p dcumenten Discussiefra Het DMS met een bestaande plssing zijn waarvan de standaardfunctinaliteiten beantwrden aan bvenstaande delstellingen, geen ntwikkeling p maat. Op technisch vlak met het DMS, m redenen van veiligheid en privacy, de ndige penheid, tegang en inzage in de werking van de sftware gegarandeerd wrden, zdat BTC de sftware p ieder niveau kan (laten) cntrleren. Omwille van deze vereiste, maar k mwille van de grtere mate van flexibiliteit en de mgelijkheden tt hergebruik, heeft BTC een vrkeur vr plssingen die gebaseerd zijn p pen surce technlgie. Bvendien met het DMS CMIS versie 1.1 ndersteunen, de pen standaard vr interperabiliteit vr cntent management. Dit is een ndzakelijke vrwaarde m een effectieve en efficiënte systeem (DMS) 3/13

4 integratie in de huidige en tekmstige applicatie-architectuur en technische architectuur te kunnen garanderen, aangezien het DMS verbnden zal wrden met een aantal databanken, sites en applicaties die p pen standaarden en pen surce technlgieën gebaseerd zijn (Drupal, MySQL, etc.), en m ptimaal gebruik te kunnen maken van intern aanwezige cmpetenties in het pzetten van deze verbindingen. De installatie van het DMS zal n-premise plaatsvinden p de centrale virtuele infrastructuur van BTC. De eindgebruikers zullen via web brwser tegang krijgen tt het systeem, de authentificatie van interne gebruikers met via de centrale OpenLDAP server pgezet wrden. Zals hierbven vermeld met het wel mgelijk zijn m bepaalde cntent ffline beschikbaar te stellen (bv. de dcumenten die betrekking hebben p een specifieke interventie) en te synchrniseren. Het beheer van rechten in het DMS gebeurt aan de hand van rllen, die aan een gebruiker f een grep gebruikers kunnen wrden tegekend. De functinele en technische specificaties zullen verder in detail beschreven wrden in het bestek. 1.3 Psten De pdracht is nderverdeeld in 3 psten, die 3 fasen vertegenwrdigen : Pst 1 : Prf Of Cncept Pst 2 : Ingebruikname Pst 3 : Onderhud De uitvering van psten 2 en 3 kan enkel plaatsvinden p vrwaarde dat pst 1 met succes gerealiseerd werd. Indien dit niet het geval is, kan BTC de verdere uitvering van de pdracht stpzetten, waarbij de pdrachtnemer geen enkele tegemetkming kan eisen. De gunning van de pdracht wrdt vrzien vr ktber 2015 (indicatieve planning). In dat geval start de uitvering van pst 1 in nvember Pst 1 Prf Of Cncept De eerste fase betreft een Prf f Cncept waarbij de basiswerking van de plssing wrdt pgezet vr een beperkt aantal gebruikers en met een beperkte functinele scpe. De Prf Of Cncept heeft de vlgende delstellingen : Kennismaken met de plssing Bevestigen dat de plssing in de praktijk beantwrdt aan de nden en de delstellingen Interesse en betrkkenheid creëren binnen de rganisatie Interne medewerkers pleiden m de verdere uitrl p te nemen (functineel en technisch) systeem (DMS) 4/13

5 Lessen trekken vr de algemene rll-ut Pst 2 Ingebruikname De tweede fase betreft de ingebruikname van het DMS. Deze fase mvat de pzet van het systeem in prductie mgeving en de kppeling met OpenLDAP (zie 1.4 Technische mgeving). Het prjectbeheer, de uitrl, de pleiding van eindgebruikers en het change management wrden dr het interne BTC team pgenmen. De pdrachtnemer kan evenwel gevraagd wrden m een bijdrage hieraan te leveren Pst 3 Onderhud De derde pst betreft het evlutieve en crrectieve nderhud van het DMS na ingebruikname. 1.4 Technische mgeving Het DMS wrdt geïnstalleerd p de centrale virtuele infrastructuur van BTC die in een data center van Smals gelkaliseerd is. Het DMS met via het internet tegankelijk zijn vr alle medewerkers en vr een aantal externe persnen. Hierbij is het belangrijk te nteren dat de internetverbindingen p het terrein ver het algemeen van mindere kwaliteit zijn, zwel p het vlak van bandbreedte als p het vlak van beschikbaarheid. Het gebruik van het DMS met mgelijk zijn via een internetcnnectie met gegarandeerde bandbreedte van maximaal 256 kilbits per secnde (kbps) in uplad en 512 kbps in dwnlad. Deze limieten zijn geldig per lcatie, niet per gebruiker, en deze bandbreedte wrdt gedeeld met andere applicaties. Rekening hudend met deze cntext meten een perfrmant gebruik van het systeem (DMS) 5/13

6 DMS k p het terrein mgelijk zijn. De belangrijkste databanken, sites en applicaties die met het DMS zullen interageren, zijn de vlgende : PIT : centrale database vr de prjectgegevens en de pvlgingsdcumenten, een PHP MySQL applicatie p basis van het Zend framewrk (interne ntwikkeling) Websites en intranet zijn p Drupal gebaseerd (interne ntwikkeling) BIS (Btc Infrmatin System), een centrale MySQL data warehuse met daarin referentie tabellen vr prjectdata, BTC medewerkers, financiële data, etc. De authentificatie verlpt zveel mgelijk via de centrale OpenLDAP server die gekppeld is aan BIS. De pdrachtnemer is enkel verantwrdelijk vr de pzet van de kppeling met OpenLDAP. De andere cnnecties zullen dr BTC wrden pgezet, eventueel zal een bijdrage van de pdrachtnemer gevraagd wrden indien ndig. Andere applicaties die mmenteel gebruikt wrden m samenwerking te faciliteren, zijn de vlgende : Mail en kalender (huidige situatie, mgelijk vervangen in de nabije tekmst) : Hfdkantr : IBM Dmin 9.0.1, Ntes client geïnstalleerd p de PC's, remte tegang via passthrugh server, intes (brwser), en Traveller (smartphnes en tablets) Landenkantren en interventies: via Brussel, mailhst en webmail vr de geen gedeelde kalenders Clarline : een platfrm vr samenwerking en uitwisseling, dat wrdt afgebuwd en vervangen dr het DMS Fileclud : een aangepaste wnclud installatie vr delen van bestanden, een tussentijdse plssing in afwachting van een DMS Skype Vide cnferencing ver het internet is mgelijk tussen hfdkantr en de landenkantren van Rwanda, Burundi en Cng met eigen Plycm materiaal systeem (DMS) 6/13

7 2. BESCHRIJVING VAN DE GUNNINGSPROCEDURE Deze pdracht vr de aanneming van diensten wrdt gegund bij nderhandelingsprcedure met bekendmaking (zie artikel 26, 2, 3 van de Wet van 15 juni 2006 betreffende de verheidspdrachten). De keuze van deze prcedure wrdt bepaald dr het feit dat de diensten van die aard zijn dat de specificaties van de pdracht niet vldende nauwkeurig kunnen bepaald wrden m de pdracht vlgens de prcedure van aanbesteding f fferteaanvraag te gunnen. Gezien de cmplexiteit van de pdracht die dient gerealiseerd en de diversiteit aan functinaliteiten die dienen geleverd te wrden, verwacht BTC dat de mededinging tussen de inschrijvers ruimte biedt vr een reflectieve benadering van de implementatie van de functinaliteiten die dienen ingeverd te wrden, en dit zwel ten aanzien van de cntext als ten aanzien van het specifieke karakter van BTC. De gunningsprcedure verlpt in drie fases: 1) Eerste fase: tegangsrecht en selectie van de kandidaten Tijdens deze eerste fase zal BTC de dr de kandidaten ingediende dssiers analyseren en ze vergelijken met de tegangscriteria en de kwalitatieve selectiecriteria. De tegangscriteria en de kwalitatieve selectiecriteria hebben betrekking p de persnlijke situatie en de financiële capaciteit en technische bekwaamheid van de kandidaten (zie punt 3 infra). Er wrdt een infrmatiesessie aangaande de selectiefase van kandidaten vrzien m het risic p frmeel nregelmatige kandidaatstellingen te beperken (zie punt 5 infra). Elke kandidaat die niet wrdt geselecteerd zal binnen een redelijke termijn een gedetailleerde nderbuwde beslissing ntvangen die de redenen vr niet-selectie vermeldt. 2) Tweede fase: verzending van het bestek naar de geselecteerde kandidaten en ntvangst van de ffertes In een tweede fase zal BTC minstens drie geselecteerde kandidaten uitndigen m een fferte in te dienen p basis van het bestek dat BTC hen hierte heeft bezrgd. Het bestek zal de gunningscriteria vermelden. 3) Derde fase: analyse van ffertes en nderhandelingen BTC behudt het recht, tijdens de derde fase, nderhandelingen te veren met een f meerdere inschrijvers, die een substantieel regelmatige fferte hebben ingediend. Na analyse van de ffertes in vergelijking met de gunningscriteria die vastgesteld zijn in het bestek en na nderhandeling, krijgen de niet weerhuden inschrijvers binnen een redelijke termijn een gedetailleerde, nderbuwde beslissing met de redenen vr niet-gunning. De verheidspdracht wrdt gegund dr de kennisgeving van de gunningsbeslissing aan de inschrijver met de fferte die als meest vrdelige wrdt beschuwd p grnd van de gunningscriteria. systeem (DMS) 7/13

8 Opmerking: BTC vestigt de aandacht p het feit dat er geen enkele verplichting bestaat vr de aanbestedende verheid m de pdracht te te wijzen (cf. art. 35 van de wet van 15 juni 2006). De aanbestedende verheid kan afzien van de pdracht f de prcedure pnieuw lanceren, indien ndig met andere mdaliteiten. 3. TOEGANGSRECHT EN KWALITATIEVE SELECTIECRITERIA Indien twee f meer natuurlijke en/f rechtspersnen vr deze pdracht samenwerken, dienen zij aan hun kandidaatdssier de vereenkmst van deze tijdelijke venntschap en/f nderaanneming te te vegen met vermelding van de verschillende betrkkenen partners. Indien de vereenkmst(en) van tijdelijke venntschap en/f van nderaanneming zijn tegevegd aan het kandidaatdssier, kunnen de vereisten aangaande de financiële capaciteit en de technische bekwaamheid bewezen wrden dr een f meerdere partner(s) f nderaannemer(s) van de kandidaat. 3.1 Tegangsrecht (Art. 61 e.v. KB 15 juli 2011) Elke partner van de kandidaat met vlden aan de vrwaarden aangaande de persnlijke situatie. De uitsluiting van een van de partners maakt de hele kandidaatstelling znder waarde. Impliciete verklaring p eer Dr het feit zelf van deelname aan deze prcedure verklaart de kandidaat, evenals zijn eventuele partners, dat zij zich niet bevinden in een van de situaties van uitsluiting bedeld in artikel 61 van het KB van 15 juli Cntrle dr BTC van het tegangsrecht van de kandidaten BTC dient de juistheid van de impliciete verklaring p eer vr de kandidaten nagaan alvrens de selectiebeslissing te nemen. Daarte zal BTC aan de betrkken kandidaten vragen m z snel mgelijk en binnen de gestelde termijn infrmatie f dcumenten te bezrgen die testaan hun persnlijke situatie na te gaan, en dit vr er enige beslissing is genmen mtrent de selectie. De inlichtingen f dcumenten die BTC in staat stellen de persnlijke testand van de kandidaten f inschrijvers te nderzeken, zullen dr BTC zelf via elektrnische middelen bij de gegevensbeheerders wrden pgevraagd, indien deze via deze middelen kstels tegankelijk zijn. Resultaten van het nderzek In elk stadium van de gunningsprcedure kan een kandidaat uitgeslten wrden van de verheidspdracht indien tijdens de cntrle zu blijken dat de verklaring p eer niet vereenstemt met de persnlijke situatie, f in vrkmend geval die van een van zijn partners. Een regularisatie achteraf is he dan k niet mgelijk. Uitsluiting is k mgelijk indien in de lp van de prcedure zu blijken dat de persnlijke situatie van de kandidaat, f, in vrkmend geval, een van zijn systeem (DMS) 8/13

9 partners, niet meer vereenstemt met de verklaring p eer. Betreffende het bewijs dat de inschrijvers hun verplichtingen hebben vervuld wat de sciale zekerheidsbijdragen betreft: de inschrijvers die persneel tewerkstellen dat nderwrpen is aan de Belgische sciale zekerheidsregeling meten geen RSZ-attest bij hun fferte vegen. Hun testand zal rechtstreeks dr de aanbestedende verheid wrden gecntrleerd; de buitenlandse inschrijvers die persneel tewerkstellen dat niet is nderwrpen aan de Belgische sciale zekerheidsregeling dienen aan hun fferte het bewijs te vegen dat zij hun verplichtingen hebben vervuld vereenkmstig de wettelijke bepalingen van het land waar zij gevestigd zijn. 3.2 Financiële en ecnmische draagkracht (Art. 67 KB 15 juli 2011) Kandidaten wrden gevraagd m hun financiële en ecnmische draagkracht aan te tnen dr een kpie van de twee meest recente neergelegde jaarrekeningen aan het kandidaatdssier te te vegen. Indien de financiële en ecnmische draagkracht niet f nvldende bewezen is, wrdt de kandidaat niet geselecteerd Technische bekwaamheid (Art. 68 en 72 KB 15 juli 2011) Enkel kandidaten die beantwrden aan de vereisten aangaande de persnlijke en financiële situatie (punt 3.1 en 3.2 supra) wrden nderwrpen aan de analyse van de technische bekwaamheid Referenties (60 punten) Kandidaten wrden gevraagd m een beschrijving te geven van drie recente referentieprjecten die hun ervaring met gelijkaardige pdrachten aantnen, en die het best vereenkmen met de kenmerken van deze pdracht. Elk van deze referentieprjecten met betrekking hebben p de implementatie van een dcument management systeem, die werd uitgeverd in de 3 jaren vrafgaand aan deze publicatie. Hiermee wrdt bedeld dat de implementatie die als referentie wrdt gegeven vlledig uitgeverd is (g-live) p het mment van de indiening van het kandidaatdssier. Indien een prject met meerdere implementatiefases ng lpende is, kunnen enkel de nderdelen die al geïmplementeerd zijn als referentie dienen. De beschrijving van elk referentieprject met de vlgende infrmatie bevatten : Naam van de rganisatie Naam van de cntactpersn, functie en cntactgegevens (telefn en/f mail) systeem (DMS) 9/13

10 Startdatum van het prject en datum van plevering Aantal mandagen Aantal eindgebruikers Lcatie(s) Namen van de cnsultants en hun rllen Del en scpe van het prject Geïmplementeerde plssing Behaalde resultaten Attest van gede uitvering ndertekend dr de klant Kwalificaties van de cnsultants (40 punten) Kandidaten wrden gevraagd m de naam, de rl en de kwalificaties te vermelden van de cnsultants die belast wrden met de uitvering van de pdracht. Om in aanmerking te kmen met een cnsultant beschikken ver minimum drie jaar relevante ervaring en ver een uitstekende kennis (mndeling en schriftelijk) van het Nederlands f van het Frans. Vr elke cnsultant wrdt een CV bijgevegd, die duidelijk vermelding maakt van de pleiding (academisch en prfessinele pleiding), het aantal jaren relevante ervaring, de werkgevers, de prjecten en klanten, de inhudelijke dmeinen waarin hij f zij gewerkt heeft en die vereenkmen met het vrwerp van deze pdracht, en de talenkennis (in niveaus, met nderscheid tussen begrijpen, spreken en schrijven). Kandidaten wrden gevraagd aan te duiden f het eigen persneelsleden zijn dan wel ingehuurde krachten betreft. De kandidaat geeft dus een mschrijving p van het gedeelte van de pdracht dat hij desgevallend in nderaanneming aan een derde zal geven. 4. SELECTIE VAN DE KANDIDATEN EN VERZENDEN VAN HET BESTEK BTC zal minstens de drie best geklasseerde kandidaten selecteren en hen uitndigen m een fferte in te dienen p basis van het bestek dat hen met dit del zal tegestuurd wrden. De nietgeselecteerde kandidaten zullen binnen een redelijke termijn een gedetailleerde nderbuwde beslissing ntvangen met de redenen vr niet-selectie. 5. INFORMATIESESSIE Er wrdt een infrmatiesessie gepland ver de selectiefase vr kandidaten p het hfdkantr van BTC, Hgstraat 147 te 1000 Brussel, p m 10u00. systeem (DMS) 10/13

11 Deze vergadering zal tt del hebben m deelnemers te infrmeren ver de vrziene selectieregels vr deze pdracht m het risic p frmeel nregelmatige kandidaatstellingen te beperken. Geïnteresseerden die wensen deel te nemen aan deze infrmatiesessie meten zich ten laatste p per inschrijven p het adres (cc: 6. DEADLINE EN WIJZE VAN KANDIDAATSTELLING Kandidaatstellingen dienen ingediend te zijn ten laatste p m 12u00. Een kandidaatstelling wrdt in drie exemplaren ingediend : Twee papieren exemplaren, een rigineel en een kpie, fwel per pst verznden, fwel ingediend p de kantren van BTC, Hgstraat 147 te 1000 Brussel, in twee afznderlijke geslten mslagen ter attentie van dhr. Didier Pcet met vlgende vermelding p de mslag: Kandidaatstelling Opdracht vr de aanneming van diensten Bxl 1575 : Implementatie van een dcument management systeem (DMS) - "ORIGINEEL" f "KOPIE", evenals de cntactgegevens van de kandidaat. Eén digitaal exemplaar in PDF-frmaat wrdt via ingediend naar het adres (cc: 7. SAMENSTELLING VAN HET KANDIDAATDOSSIER De kandidaatstelling dient samengesteld als vlgt: Het getekend identificatiefrmulier van de kandidaat in bijlage I bij deze kandidatennta Indien twee f meer natuurlijke en/f rechtspersnen vr deze pdracht samenwerken, dienen zij aan hun kandidaatdssier de vereenkmst van deze tijdelijke venntschap en/f nderaanneming te te vegen met vermelding van de verschillende betrkkenen partners. Indien de inschrijver een rechtspersn is met rechtspersnlijkheid, dienen de dcumenten die de handtekeningbevegdheid aantnen van de kandida(a)t(en) tegevegd te wrden (m.n. de statuten van de nderneming en het uittreksel van het Belgisch Staatsblad dat de handtekeningbevegdheid aantnt). Indien de ndertekenaar handelt p basis van een mandaat, met de vlmacht tevens tegevegd wrden. In dat geval dient duidelijk te blijken uit de statuten en het uittreksel dat de mandataris beschikt ver de ndige delegatie bevegdheden. Vr niet-belgische kandidaten, het bewijs dat de kandidaat in rde is met het betalen van sciale zekerheidsbijdragen, cnfrm het wettelijk kader van het land waarin zij gevestigd is; systeem (DMS) 11/13

12 Een kpie van de twee meest recente neergelegde jaarrekeningen Een beschrijving van de drie referentieprjecten, cfr. hfdstuk Referenties ; De CV s van de cnsultants die belast wrden met de uitvering van de pdracht, cfr. hfdstuk Kwalificaties van de cnsultants ; Het deel van de pdracht dat de kandidaat desgevallend in nderaanneming zal geven. 8. INDIENINGSTERMIJN VAN DE INFORMATIEAANVRAGEN Tt en met kunnen de kandidaten hun pmerkingen f vragen ver deze prep tt kandidatuurstelling sturen naar het adres (cc: Als dat ndig blijkt, zal BTC al deze vragen verzamelen en er een antwrd p geven dr een rechtzetting te publiceren via de fficiële kanalen. systeem (DMS) 12/13

13 BIJLAGE I : IDENTIFICATIEFORMULIER Firmanaam: Rechtsvrm: Maatschappelijke zetel (adres): Vertegenwrdigd dr ndergetekende Naam, vrnaam: Hedanigheid: Cntactpersn: Telefnnummer: RSZ-inschrijvingsnummer f equivalent: Ondernemingsnummer: Rekeningnummer vr de betalingen: Financiële instelling: Op naam van: Gedaan te., p. Handtekening/naam: systeem (DMS) 13/13

Oproep tot kandidatuurstelling BXL 1599

Oproep tot kandidatuurstelling BXL 1599 Oprep tt kandidatuurstelling BXL 1599 Overheidspdracht met betrekking tt de aankp en implementatie van sftware vr administratief beheer (bekhuding, budgetbeheer, verheidspdrachten en lgistiek) en mnitring

Nadere informatie

Oproep erkenning en subsidiëring van groepsgericht aanbod. opvoedingsondersteuning door vrijwilligers

Oproep erkenning en subsidiëring van groepsgericht aanbod. opvoedingsondersteuning door vrijwilligers Oprep erkenning en subsidiëring van grepsgericht aanbd pvedingsndersteuning dr vrijwilligers In het kader van het versterken van aanbd pvedingsndersteuning in de Huizen van het Kind lanceert Kind en Gezin

Nadere informatie

BXL 1278 ERP BEHEERSTOOL

BXL 1278 ERP BEHEERSTOOL BXL 1278 ERP BEHEERSTOOL INFOSESSIE AAN KANDIDATEN 24.09.2012 DOEL VAN INFOSESSIE Deze infosessie zal tot doel hebben om deelnemers te informeren over de procedure en selectieregels voor deze opdracht.

Nadere informatie

Conceptnota. Raamovereenkomst voor een planningstool CD000639

Conceptnota. Raamovereenkomst voor een planningstool CD000639 c nceptnta Cnceptnta Raamvereenkmst vr een planningstl CD000639 Versie 7.0 CD000639_cnceptnta.dcx Pagina 1 van 6 c nceptnta Inhudspgave 1 Delstelling cnceptnta... 3 1.1 De pdracht... 3 1.2 Digiplis...

Nadere informatie

Conceptnota. Raamovereenkomst voor de aankoop, implementatie en ondersteuning van toegangscontrole CD000529

Conceptnota. Raamovereenkomst voor de aankoop, implementatie en ondersteuning van toegangscontrole CD000529 Cnceptnta Raamvereenkmst vr de aankp, implementatie en ndersteuning van tegangscntrle CD000529 Pagina 1 van 8 Inhudspgave 1 Delstelling cnceptnta... 3 1.1 De pdracht... 3 1.2 Digiplis... 3 2 Opdrachtgevend

Nadere informatie

INFORMATIE UITWISSELING TUSSEN UITZENDBUREAUS IVM VEILIGHEID EN

INFORMATIE UITWISSELING TUSSEN UITZENDBUREAUS IVM VEILIGHEID EN RVB10004.dc 1/5 RVB 2010/04 INFORMATIE UITWISSELING TUSSEN UITZENDBUREAUS IVM VEILIGHEID EN Situering GEZONDHEID OP HET WERK : EEN GESTRUCTUREERDE AANPAK Preventie en Interim heeft in 2008, in het kader

Nadere informatie

Aanvraagformulier Uitvoeringsverordening EBU - NOMMIF. 1 van 9. 1.1. Gegevens van de hoofdaanvrager

Aanvraagformulier Uitvoeringsverordening EBU - NOMMIF. 1 van 9. 1.1. Gegevens van de hoofdaanvrager Let p: Alleen de aanvragen die vlden aan strategische agenda van de Ecnmic Bard Utrecht (EBU) en het tpsectrenbeleid in de regi kmen in aanmerking vr subsidie. Alleen vlledig ingevulde en ndertekende frmulieren

Nadere informatie

Reglement betreffende een Provinciale herkenbaarheid bij elke vorm van provinciale subsidie.

Reglement betreffende een Provinciale herkenbaarheid bij elke vorm van provinciale subsidie. Reglement betreffende een Prvinciale herkenbaarheid bij elke vrm van prvinciale subsidie. DE PROVINCIERAAD VAN WEST - VLAANDEREN, Overwegende dat het belang van de prvinciale herkenbaarheid, naar aanleiding

Nadere informatie

Opdrachtgever en opdrachtnemer samen te noemen: partijen, verklaren te zijn overeengekomen als volgt:

Opdrachtgever en opdrachtnemer samen te noemen: partijen, verklaren te zijn overeengekomen als volgt: RAAMOVEREENKOMST INCL. BIJLAGEN: JURIDISCHE DIENSTVERLENING VOOR DE GEMEENTE EDE DE ONDERGETEKENDEN: 1. De gemeente Ede, gevestigd aan Bergstraat 4 te 6711 DD Ede, rechtsgeldig vertegenwrdigd dr haar burgemeester,

Nadere informatie

Bankoverstapdienst - reglement

Bankoverstapdienst - reglement versie 1.0-28/10/2009 Bankverstapdienst - reglement Dit reglement vrmt het algemeen kader waarbinnen de deelnemende banken in België een bankverstapdienst vr zichtrekeningen aanbieden aan de cnsument.

Nadere informatie

Werken met uitzendkrachten

Werken met uitzendkrachten Uitzendkrachten-Werken met uitzendkrachten-telichting 1/8 Werken met uitzendkrachten Uitzendkrachten zijn werknemers die vallen nder twee srten werkgevers. Enerzijds heeft men de werkgever van de uitzendkracht

Nadere informatie

Bankoverstapdienst - reglement

Bankoverstapdienst - reglement versie 3.0-1/7/2011 Bankverstapdienst - reglement Dit reglement vrmt het algemeen kader waarbinnen de deelnemende banken in België een bankverstapdienst vr zichtrekeningen aanbieden aan de cnsument. De

Nadere informatie

Er zijn twee types mandatarissen: Sociale Dienstverrichters Erkende Sociale Secretariaten

Er zijn twee types mandatarissen: Sociale Dienstverrichters Erkende Sociale Secretariaten GUIDELINES : RELATIE WERKGEVER DIENSTVERRICHTERS - RSZ 1. Algemene principes Werkgevers handelen in principe in eigen naam en cmmuniceren met de RSZ vr de nakming van hun administratieve verplichtingen.

Nadere informatie

Oproep tot kandidaatstelling

Oproep tot kandidaatstelling Oproep tot kandidaatstelling Overheidsopdracht voor de implementatie van een geïnformatiseerd loonbeheersysteem voor Onderhandelingsprocedure met bekendmaking BXL 1608 1/13 1. VOORWERP EN DRAAGWIJDTE VAN

Nadere informatie

Kracht door balans Biofeedback opleiding

Kracht door balans Biofeedback opleiding Algemene vrwaarden De algemene vrwaarden zijn van tepassing p iedere aanbieding en fferte van, alsmede elke vereenkmst tussen Kracht dr balans, vertegenwrdigd dr Mevr. drs. D.M. Matt, hierna te nemen:

Nadere informatie

Reglement Vlaams-Nederlandse Journalistenbeurs Onderzoeksbeurs & Uitwisseling 2016

Reglement Vlaams-Nederlandse Journalistenbeurs Onderzoeksbeurs & Uitwisseling 2016 Reglement Vlaams-Nederlandse Jurnalistenbeurs Onderzeksbeurs & Uitwisseling 2016 In 2016 kennen de Vlaamse en Nederlandse verheid pnieuw de Vlaams-Nederlandse Jurnalistenbeur(zen) (VNJB) te aan Nederlandse

Nadere informatie

FAQ Innovatieve bedrijfsnetwerken versie 18 november 2015

FAQ Innovatieve bedrijfsnetwerken versie 18 november 2015 FAQ Innvatieve bedrijfsnetwerken versie 18 nvember 2015 Wanneer kan het IBN effectief van start gaan? De steun aan een innvatiecluster kan p zijn vregst starten p de eerste werkdag van de maand die vlgt

Nadere informatie

Klachtenbeleid Stichting KOM Kinderopvang

Klachtenbeleid Stichting KOM Kinderopvang Klachtenbeleid Stichting KOM Kinderpvang KOM Kinderpvang verzrgt kinderpvang vr kinderen in de leeftijdsgrep 0 tt en met 12 jaar. Alle medewerkers van de stichting zetten zich vlledig in m kwalitatief

Nadere informatie

Aanvraagformulier subsidie gevelrenovatie en renovatie handelspanden

Aanvraagformulier subsidie gevelrenovatie en renovatie handelspanden Vak bestemd vr administratie Dssiernummer:................. Aanvraagdatum:................. Aanvraagfrmulier subsidie gevelrenvatie en renvatie handelspanden Met dit frmulier dient u een aanvraag in vr

Nadere informatie

Bestaat er een economische en/of organisatorische eenheid met andere bedrijven? Zo ja, graag nadere informatie waaronder een organogram.

Bestaat er een economische en/of organisatorische eenheid met andere bedrijven? Zo ja, graag nadere informatie waaronder een organogram. Aanvraagfrmulier Berepsaansprakelijkheidsverzekering algemeen 1. Verzekeringnemer Naam bedrijf:.... Crrespndentieadres:... Pstcde en plaats:... Cntactpersn:... man vruw E-mail cntactpersn:.. Rechtsvrm:.

Nadere informatie

uw schrijven van uw kenmerk ons kenmerk uw correspondent datum

uw schrijven van uw kenmerk ons kenmerk uw correspondent datum NBB-SF de Berlaimntlaan 14 BE-1000 BRUSSEL uw schrijven van uw kenmerk ns kenmerk uw crrespndent datum EX/2007-4805/F H. Schllaert 2007-09-26 HS/MT Tegangsbeheer CSSR tel. + 32 2 221 54 86 fax + 32 2 221

Nadere informatie

Aanvraag verlening eenmalige subsidie gemeente Wageningen

Aanvraag verlening eenmalige subsidie gemeente Wageningen Aanvraag verlening eenmalige subsidie gemeente Wageningen Dit aanvraagfrmulier is bedeld vr een eenmalige subsidie. Een eenmalige subsidie wrdt verleend vr een eenmalige activiteit f ander incidenteel

Nadere informatie

Mijn egov-rollenbeheer Handleiding voor Roltoekenningsgebruikers

Mijn egov-rollenbeheer Handleiding voor Roltoekenningsgebruikers Mijn egv-rllenbeheer Handleiding vr Rltekenningsgebruikers Versie 1 11 december 2013 Inhud 1 Over deze handleiding... 3 1.1 Vr wie... 3 1.2 Gebruik icnen... 3 2 Veelgebruikte termen en definities... 4

Nadere informatie

1.6 Heeft de onderneming buitenlandse vestigingen. Zo ja, graag nadere informatie met betrekking tot de vestigingsplaats en de activiteiten ja nee

1.6 Heeft de onderneming buitenlandse vestigingen. Zo ja, graag nadere informatie met betrekking tot de vestigingsplaats en de activiteiten ja nee Stuur dit frmulier naar MKBdirect Pst: Kryptnstraat 41, 7463 PB Rijssen E-mail: inf@rab-rijssen.nl Aanvraagfrmulier (Bereps) Aansprakelijkheidsverzekering Algemeen 1. Algemene Gegevens 1.1 Naam van de

Nadere informatie

Baan in Beeld. Outplacementprogramma Goud

Baan in Beeld. Outplacementprogramma Goud Baan in Beeld. Outplacementprgramma Gud De utplacementprgramma s van Baan in Beeld zijn bestemd vr medewerkers die een rganisatie gaan verlaten en nieuw werk zeken. Om aan de unieke behefte van uw medewerker

Nadere informatie

Voorwaarden voor deelname en verklaring van vertrouwelijkheid. I. Voorwaarden voor deelname

Voorwaarden voor deelname en verklaring van vertrouwelijkheid. I. Voorwaarden voor deelname Vrwaarden vr deelname en verklaring van vertruwelijkheid I. Vrwaarden vr deelname 1- De "Prijs Karel Van Miert vr Studenten" wrdt uitgereikt aan een student(e) aan één van de hgeschlen f universiteiten

Nadere informatie

OFFERTEFORMULIER. BESTEK nr. 6 «Informaticavorming : Trajecten Cobol-Java 2»

OFFERTEFORMULIER. BESTEK nr. 6 «Informaticavorming : Trajecten Cobol-Java 2» Offertefrmulier / bestek nr. 6, «infrmaticavrming : trajecten CblJava 2»/ pagina 1/12 OFFERTEFORMULIER Aanbestedende verheid FOD Financiën Stafdienst ICT Technische Dienst Nrth Galaxy Kning Albert II laan

Nadere informatie

Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen

Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen Federaal Agentschap vr de Veiligheid van de Vedselketen Omzendbrief betreffende de cntrle van de identiteit van paarden en de uitsluiting vr de slacht vr menselijke cnsumptie van buiten de wettelijke termijn

Nadere informatie

Registratie na opleiding in het buitenland

Registratie na opleiding in het buitenland Registratie na pleiding in het buitenland Beleidsregel Uitwerking van de bepalingen inzake de registratie als verpleegkundig specialist na het vlgen van een pleiding in het buitenland, zals vastgelegd

Nadere informatie

Conceptnota. Collectieve Verzekering Gezondheidszorgen. (Hospitalisatie)

Conceptnota. Collectieve Verzekering Gezondheidszorgen. (Hospitalisatie) Selectieprcedure- Cnceptnta AP Hgeschl Antwerpen Cllectieve Verzekering Gezndheidszrgen (Hspitalisatie) Cnceptnta Cllectieve Verzekering Gezndheidszrgen (Hspitalisatie) Versie 9 september 2015 Cnceptnta

Nadere informatie

PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN

PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN Vergadering van 25 april 2013 Verslag van de deputatie Bevegd deputatielid: Luk Lemmens Telefn: 03 240 52 65 Agenda nr. 1/1 Prvinciaal Biblitheekcentrum. Aanpassing van het

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement ombudsdienst A.V. Ziekenhuis Oost-Limburg

Huishoudelijk reglement ombudsdienst A.V. Ziekenhuis Oost-Limburg Huishudelijk reglement mbudsdienst A.V. Ziekenhuis Ost-Limburg 1 Inhud 1. Inleiding en verwijzing naar wettelijke bepalingen... 3 2. Tepassingsgebied... 3 3. Gedkeuring en inzage huishudelijk reglement...

Nadere informatie

Masterclass SharePoint Online. in het onderwijs. APS IT-diensten, Utrecht

Masterclass SharePoint Online. in het onderwijs. APS IT-diensten, Utrecht Office 365 in het nderwijs Masterclass SharePint Online Masterclass Office 365 - SharePint Online in het nderwijs. APS IT-diensten, Utrecht Micrsft Office 365 in het nderwijs Micrsft Office 365 biedt nderwijsinstellingen

Nadere informatie

Vlaams Audiovisueel Fonds. Prioriteitennota voor de selectie van. documentaires

Vlaams Audiovisueel Fonds. Prioriteitennota voor de selectie van. documentaires Vlaams Audivisueel Fnds Pririteitennta vr de selectie van dcumentaires 1. Inleiding Vr een ged begrip is het belangrijk deze pririteitennta ged te situeren in het parcurs dat dssiers in het Fnds drlpen:

Nadere informatie

PROJECTOPROEP "be Circular - be Brussels" Kandidatuurdossier 2016

PROJECTOPROEP be Circular - be Brussels Kandidatuurdossier 2016 Kandidatuurfrmulier vr luik 4 PROJECTOPROEP "be Circular - be Brussels" Kandidatuurdssier 2016 Vr gratis begeleiding bij de implementatie van de methde "Resilience Design" ter identificatie van de relevante

Nadere informatie

Inkoop- en aanbestedingsbeleid Energiefonds Overijssel

Inkoop- en aanbestedingsbeleid Energiefonds Overijssel Inkp- en aanbestedingsbeleid Energiefnds Overijssel 2013 Inhudspgave 1 Inleiding 3 2 Het beleid 4 2.1 Rechtmatigheidsthema's 4 Prcedures 4 Meerwerk en herhalingspdrachten 4 2B-diensten 5 Integriteit 5

Nadere informatie

1.6 Heeft de onderneming buitenlandse vestigingen. Zo ja, graag nadere informatie met betrekking tot de vestigingsplaats en de activiteiten ja nee

1.6 Heeft de onderneming buitenlandse vestigingen. Zo ja, graag nadere informatie met betrekking tot de vestigingsplaats en de activiteiten ja nee Aanvraagfrmulier (Bereps) Aansprakelijkheidsverzekering Algemeen 1. Algemene Gegevens 1.1 Naam van de nderneming 1.2 Adres 1.3 Website www. 1.4 Rechtsvrm 1.5 Datum van vestiging 1.6 Heeft de nderneming

Nadere informatie

Actieplan van het Instituut van de Bedrijfsrevisoren betreffende de toepassing van ISQC 1 11.08.2014

Actieplan van het Instituut van de Bedrijfsrevisoren betreffende de toepassing van ISQC 1 11.08.2014 Actieplan van het Instituut van de Bedrijfsrevisren betreffende de tepassing van ISQC 1 11.08.2014 Algemene beschuwingen 1. De Raad van het IBR is zich bewust van de meilijkheden die de cnfraters ndervinden

Nadere informatie

1.6 Heeft de onderneming buitenlandse vestigingen. Zo ja, graag nadere informatie met betrekking tot de vestigingsplaats en de activiteiten ja nee

1.6 Heeft de onderneming buitenlandse vestigingen. Zo ja, graag nadere informatie met betrekking tot de vestigingsplaats en de activiteiten ja nee Aanvraagfrmulier (Bereps) Aansprakelijkheidsverzekering Accuntants 1. Algemene Gegevens 1.1 Naam van de nderneming 1.2 Adres 1.3 Website www. 1.4 Rechtsvrm 1.5 Datum van vestiging 1.6 Heeft de nderneming

Nadere informatie

Prospectbeheer : Te exporteren adressen

Prospectbeheer : Te exporteren adressen Prspectbeheer : Te exprteren adressen 2 Inhudstafel 1. Inleiding: Te exprteren adressen p3 2. Wat verstaan we nder een gekwalificeerd adres? p4 2.1 Particulier=eindklant 2.2 Bestuurder verbnden aan een

Nadere informatie

A. ADR REGLEMENT. A1. Vervoerdocument. A2. Schriftelijke richtlijnen

A. ADR REGLEMENT. A1. Vervoerdocument. A2. Schriftelijke richtlijnen A. ADR REGLEMENT A1. Ververdcument Artikel 5.4.1 van het ADR bepaalt de gegevens die in het ververdcument meten wrden pgenmen. Artikel 5.4.1.1 mvat de algemene gegevens en artikel 5.4.1.2.5 mvat de bijkmende

Nadere informatie

Naar Gekoppelde Toetsing van Koppelverzoeken

Naar Gekoppelde Toetsing van Koppelverzoeken Intentieverklaring tt samenwerking bij en afstemming van het tetsen van verzeken tt het kppelen van gezndheidsgegevens van meerdere instellingen ten beheve van wetenschappelijk nderzek aan de wettelijke

Nadere informatie

PROJECT JEUGDSPORTFONDS SEIZOEN 2014-2015

PROJECT JEUGDSPORTFONDS SEIZOEN 2014-2015 PROJECT JEUGDSPORTFONDS SEIZOEN 2014-201 Net als de vrige jaren geven we de clubs de kans infrmatie ver hun jeugdwerking dr te geven aan de Vlaamse Vlleybalbnd (VVB). Op basis van criteria waaraan de clubs

Nadere informatie

Reglement van de wedstrijd FC de Kampioenen

Reglement van de wedstrijd FC de Kampioenen Reglement van de wedstrijd FC de Kampienen Artikel 1: Organisatr AG Insurance nv, met maatschappelijke zetel in 1000 Brussel, Emile Jacqmainlaan 53, RPR Brussel - BTW BE 0404.494.849, rganiseert de wedstrijd

Nadere informatie

Algemene Leveringsvoorwaarden

Algemene Leveringsvoorwaarden Algemene Leveringsvrwaarden 1. Tepasselijkheid 1.1 Deze algemene vrwaarden zijn van tepassing p alle ffertes en alle vereenkmsten, en de uitvering daarvan, welke dr WaterWerk Training, Caching & Cnsultancy

Nadere informatie

Cubro BVBA Algemene voorwaarden

Cubro BVBA Algemene voorwaarden Cubr BVBA Algemene vrwaarden Hiernder vindt u de algemene vrwaarden van Cubr BVBA. Deze vrwaarden zijn van tepassing p alle geleverde diensten en gemaakte vereenkmsten dr Cubr BVBA, tenzij expliciet anders

Nadere informatie

1.6 Heeft de onderneming buitenlandse vestigingen. Zo ja, graag nadere informatie met betrekking tot de vestigingsplaats en de activiteiten ja nee

1.6 Heeft de onderneming buitenlandse vestigingen. Zo ja, graag nadere informatie met betrekking tot de vestigingsplaats en de activiteiten ja nee Aanvraagfrmulier (Bereps) Aansprakelijkheidsverzekering Administratiekantren/ Belastingadviseurs 1. Algemene Gegevens 1.1 Naam van de nderneming 1.2 Adres 1.3 Website www. 1.4 Rechtsvrm 1.5 Datum van vestiging

Nadere informatie

Aanduiding van een vertegenwoordiger (artikel 14 1 van de wet van 22 augustus 2002 betreffende de rechten van de patiënt)

Aanduiding van een vertegenwoordiger (artikel 14 1 van de wet van 22 augustus 2002 betreffende de rechten van de patiënt) Aanduiding van een vertegenwrdiger (artikel 14 1 van de wet van 22 augustus 2002 betreffende de rechten van de patiënt) Ik, (vrnaam en naam van de patiënt), duid hierbij nderstaande persn aan als mijn

Nadere informatie

Nieuwe wet op de mede-eigendom - 2010

Nieuwe wet op de mede-eigendom - 2010 Belgiëlei 182 Tel: 03/239 34 30 inf@03beheer.be Beste mede-eigenaar, Nieuwe wet p de mede-eigendm - 2010 Zals u wellicht reeds vernmen heeft is sinds krt een nieuwe wet p de mede-eigendm van kracht. Ze

Nadere informatie

Toelichting bij het gebruik van het Model Legionella Risicoanalyse en Beheersplan Luchtbevochtingsinstallatie

Toelichting bij het gebruik van het Model Legionella Risicoanalyse en Beheersplan Luchtbevochtingsinstallatie Telichting bij het gebruik van het Mdel Leginella Risicanalyse en Beheersplan Luchtbevchtingsinstallatie 1 Del van het mdel Het Mdel is te beschuwen als een nderlegger f mdel bij het pstellen van de risicanalyse

Nadere informatie

HANDLEIDING: AANVRAAG VOOR EEN SUBSIDIE IN HET ZUIDEN INVULFORMULIER

HANDLEIDING: AANVRAAG VOOR EEN SUBSIDIE IN HET ZUIDEN INVULFORMULIER 1 JUNI 2015 HANDLEIDING: AANVRAAG VOOR EEN SUBSIDIE IN HET ZUIDEN INVULFORMULIER SEYS VEERLE PROVINCIEBESTUUR WEST-VLAANDEREN Hug Verriesstraat 22 8800 ROESELARE Vrwrd Sinds 1971 ndersteunt de prvincie

Nadere informatie

Gefaseerde implementatie projectbeheersing methodiek Hogeschool van Utrecht

Gefaseerde implementatie projectbeheersing methodiek Hogeschool van Utrecht Prject Shared Services Gefaseerde implementatie prjectbeheersing methdiek Hgeschl van Utrecht Vervlg van Deelprjectplan Prjectadministraties (januari 2004) Het beheersen van prjectadministraties dr de

Nadere informatie

Naar Gekoppelde Toetsing van Koppelverzoeken

Naar Gekoppelde Toetsing van Koppelverzoeken Intentieverklaring tt Samenwerking bij en Afstemming van het tetsen van verzeken tt het kppelen van gezndheidsgegevens van meerdere instellingen ten beheve van wetenschappelijk nderzek aan de hand van

Nadere informatie

WAT BEPAALT DE EUROPESE RICHTLIJN INZAKE HET RECHT OP TOEGANG TOT EEN ADVOCAAT?

WAT BEPAALT DE EUROPESE RICHTLIJN INZAKE HET RECHT OP TOEGANG TOT EEN ADVOCAAT? WAT BEPAALT DE EUROPESE RICHTLIJN INZAKE HET RECHT OP TOEGANG TOT EEN ADVOCAAT? Vicky De Suter, FOD Justitie, DGWL, Directie Strafwetgeving Een krte terugblik - CPS - studiedag 27 maart 2013 - Eurpese

Nadere informatie

ERRATUM MET ANTWOORDEN OP VRAGEN VAN DIENSTVERLENERS DIENSTEN SHAREPOINT DIENSTVERLENING EMMAÜS VZW

ERRATUM MET ANTWOORDEN OP VRAGEN VAN DIENSTVERLENERS DIENSTEN SHAREPOINT DIENSTVERLENING EMMAÜS VZW ERRATUM MET ANTWOORDEN OP VRAGEN VAN DIENSTVERLENERS VOOR DE OVERHEIDSOPDRACHT VOOR DIENSTEN MET ALS VOORWERP SHAREPOINT DIENSTVERLENING Opdrachtgevend bestuur EMMAÜS VZW Ontwerper Cördinatiedienst, Jeri

Nadere informatie

VEILIGHEIDSENGAGEMENT CONTRACTANTEN

VEILIGHEIDSENGAGEMENT CONTRACTANTEN Bladzijde : 1/8 VEILIGHEIDSENGAGEMENT CONTRACTANTEN Het bedrijf: Adres: Registratienummer:. BTW-nr. :.... Fax : Telefn: E-mail: Vertegenwrdigd dr: Naam: Functie: Verklaart: kennis genmen te hebben van

Nadere informatie

PROJECTOPROEP VOOR VERENIGINGEN EN PROJECTEN AANVRAAGFORMULIER SUBSIDIE VOLKSGEZONDHEID 2017

PROJECTOPROEP VOOR VERENIGINGEN EN PROJECTEN AANVRAAGFORMULIER SUBSIDIE VOLKSGEZONDHEID 2017 Pagina 1 van 5 Gemeente Sint-Gillis Dienst Vlksgezndheid Munthfstraat 70 1060 Sint-Gillis Dienstgegevens (aan te vullen dr de dienst Vlksgezndheid) DOSSIERNUMMER: DATUM: PROJECTNAAM: NAAM PROMOTOR: PROJECTNAAM:

Nadere informatie

(Beroeps) Aansprakelijkheidsverzekering Makelaars onroerende zaken

(Beroeps) Aansprakelijkheidsverzekering Makelaars onroerende zaken Aanvraagfrmulier (Bereps) Aansprakelijkheidsverzekering Makelaars nrerende zaken 1. Algemene Gegevens 1.1 Naam van de nderneming 1.2 Adres 1.3 Website www. 1.4 Rechtsvrm 1.5 Datum van vestiging 1.6 Heeft

Nadere informatie

Implementatie van een organisatiebreed elektronisch dossierbeheer, gebaseerd op de concepten van een MID-Office

Implementatie van een organisatiebreed elektronisch dossierbeheer, gebaseerd op de concepten van een MID-Office Implementatie van een rganisatiebreed elektrnisch dssierbeheer, gebaseerd p de cncepten van een MID-Office Aanvraag tt deelneming Opdracht van aanneming van diensten - 2 Implementatie van een rganisatiebreed

Nadere informatie

1. Lid: onder een lid wordt verstaan een bij Pennyplace ingeschreven particulier of ZZP-er / bedrijf die / dat als doel heeft:

1. Lid: onder een lid wordt verstaan een bij Pennyplace ingeschreven particulier of ZZP-er / bedrijf die / dat als doel heeft: ALGEMENE VOORWAARDEN VAN PENNYPLACE VOOR LEDEN Inhudspgave: Artikel 1: Definities... 1 Artikel 2 - Identiteit van de ndernemer... 1 Artikel 3 -Tepasselijkheid en wijziging Algemene Vrwaarden... 2 Artikel

Nadere informatie

Reglement goedkope energielening FRGE

Reglement goedkope energielening FRGE Reglement gedkpe energielening FRGE Particuliere bewners niet-delgrep & particuliere verhuurders 1 Definities 1.1 Lkale Entiteit is een instantie die, p het niveau van één f meerdere gemeenten, instaat

Nadere informatie

PARTIJEN. Achtergrond

PARTIJEN. Achtergrond PARTIJEN Het Cllege van de Onafhankelijke Pst- en Telecmmunicatieautriteit, vertegenwrdigd dr de vrzitter mr. C.A. Fnteijn, verder te nemen: OPTA; en De Minister van Binnenlandse Zaken en Kninkrijksrelaties,

Nadere informatie

Besteknr. 2014-20403 Beroepsopleiding grootkeukenmedewerker

Besteknr. 2014-20403 Beroepsopleiding grootkeukenmedewerker Vlaamse verheid Beleidsdmein Werk en Sciale Ecnmie Agentschap: Vlaamse Dienst vr Arbeidsbemiddeling en Berepspleiding, Publiekrechtelijk vrmgegeven extern verzelfstandigd agentschap Besteknr. 2014-20403

Nadere informatie

VAF/Filmfonds. Prioriteitennota voor de selectie van. documentaires

VAF/Filmfonds. Prioriteitennota voor de selectie van. documentaires VAF/Filmfnds Pririteitennta vr de selectie van dcumentaires 1. Inleiding Vr een ged begrip is het belangrijk deze pririteitennta ged te situeren in het parcurs dat dssiers in het Fnds drlpen: zij vervangt

Nadere informatie

Aanmeldformulier cursus

Aanmeldformulier cursus Aanmeldfrmulier cursus Cursus Prijs Gegevens Deelnemer Geslacht Achternaam* Vrletter(s)* Repnaam* Man / Vruw Gebrtedatum* Gebrtegemeente* Gebrteland* Burgerservicenummer* Berep / Functie Adresgegevens

Nadere informatie

Handleiding Handleiding Communicatie voor. Promotoren. Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling VLAANDEREN 2014-2020.

Handleiding Handleiding Communicatie voor. Promotoren. Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling VLAANDEREN 2014-2020. Handleiding Handleiding Cmmunicatie vr Prmtren Eurpees Fnds vr Reginale Ontwikkeling VLAANDEREN 2014-2020 1 Eurpese Unie Inhud 1 Inleiding... 1 2 De minimale cmmunicatieverplichtingen... 1 a) Weergave

Nadere informatie

ONTWIKKELPLAN SAMEN VERANTWOORDELIJK EN BETROKKEN

ONTWIKKELPLAN SAMEN VERANTWOORDELIJK EN BETROKKEN ONTWIKKELPLAN SAMEN VERANTWOORDELIJK EN BETROKKEN INLEIDING Dit dcument vervangt de mnitrprcedure die blmd en de eerder samen hebben pgesteld en die aan elke nieuwe LMD deelnemer 1 van ntwikkelactiviteiten

Nadere informatie

AGE Algemene Vergadering 2013 Declaratie 17 May 2013

AGE Algemene Vergadering 2013 Declaratie 17 May 2013 AGE Algemene Vergadering 2013 Declaratie 17 May 2013 De Eurpese Unie is p een cruciaal mment gekmen en nderzekt de hervrming van haar visie en haar bij vrrang belangrijkste dmeinen, in het licht van de

Nadere informatie

Unieke identificatie gebruikers energieprestatiedatabank

Unieke identificatie gebruikers energieprestatiedatabank 1 Unieke identificatie gebruikers energieprestatiedatabank Inhudstafel INHOUDSTAFEL... 1 INLEIDING... 2 1. UNIEKE IDENTIFICATIE BIJ REGISTRATIE OP DE ENERGIEPRESTATIEDATABANK... 2 2. HERNIEUWEN BESTAANDE

Nadere informatie

BIJLAGE. Bevindingen en aanbevelingen van de auditors van DG REGIO

BIJLAGE. Bevindingen en aanbevelingen van de auditors van DG REGIO BIJLAGE Bevindingen en aanbevelingen van de auditrs van DG REGIO In september 2011 heeft de auditeenheid van Directraat-generaal Reginaal Beleid (DG REGIO) van de Eurpese Cmmissie een derdelijnscntrle

Nadere informatie

Aanbod Diensten Baan in Beeld

Aanbod Diensten Baan in Beeld Aanbd Diensten Baan in Beeld 3751 LM Bunschten inf@baaninbeeld.cm www.baaninbeeld.cm Inhudspgave 1. Over Baan in Beeld p. 3 Wie wij zijn, utplacement en lpbaanadvies, fcus, resultaat en lcatie. 2. Outplacementprgramma

Nadere informatie

juli nieuwe hoofdstuk 3 CAR: Selecteren en aanleveren relevante lokale regelingen beloningsbeleid

juli nieuwe hoofdstuk 3 CAR: Selecteren en aanleveren relevante lokale regelingen beloningsbeleid Het sprbekje geeft inzicht in de activiteiten vr een zrgvuldige vergang nder vermelding van de peride waarin die stappen meten zijn gezet. Per activiteit is aangegeven wat wij hierin vr u kunnen betekenen.

Nadere informatie

ORGANISATIENOTA VRIJWILLIGERS

ORGANISATIENOTA VRIJWILLIGERS ORGANISATIENOTA VRIJWILLIGERS 1. Gegevens rganisatie - Naam rganisatie : - Juridisch statuut : - Maatschappelijke zetel : - Telefnnummer en eventueel emailadres : - Omschrijving sciale delstelling : 2.

Nadere informatie

Reglement renteloze energielening FRGE

Reglement renteloze energielening FRGE Reglement rentelze energielening FRGE Particuliere bewners delgrep 1 Definities 1.1 Lkale Entiteit is een instantie die, p het niveau van één f meerdere gemeenten, instaat vr de lkale realisering van de

Nadere informatie

zitting van 18 juni 2009. verontschuldigd : S. Van Heybeeck, raadslid. De Raad, vergaderd in openbare zitting,

zitting van 18 juni 2009. verontschuldigd : S. Van Heybeeck, raadslid. De Raad, vergaderd in openbare zitting, Gemeente KALMTHOUT - Uittreksel uit het register der beraadslagingen van de GEMEENTERAAD. zitting van 18 juni 2009. Aanwezig : L. Jacbs, burgemeester-vrzitter ; J. Van Hydnck, A. Van Ln, C. De Rydt, R.

Nadere informatie

Privacyreglement Libereaux BV

Privacyreglement Libereaux BV Privacyreglement Libereaux BV versie 3.0 20-05-2015 Inhud 1. Inleiding... 3 1.1 Begripsbepalingen... 3 1.2 Melding verwerking persnsgegevens... 4 1.3 Testemming verwerking persnsgegevens... 4 2. Omgaan

Nadere informatie

Sollicitatieformulier. Beleidsadviseur Toegankelijkheid. aanwerving bij vzw DiversLeuven een extern verzelfstandigd agentschap van de Stad Leuven

Sollicitatieformulier. Beleidsadviseur Toegankelijkheid. aanwerving bij vzw DiversLeuven een extern verzelfstandigd agentschap van de Stad Leuven Sllicitatiefrmulier Beleidsadviseur Tegankelijkheid (cntractueel, PC 389 - L1) aanwerving bij vzw DiversLeuven een extern verzelfstandigd agentschap van de Stad Leuven GELIEVE DIT FORMULIER VOLLEDIG IN

Nadere informatie

1.6 Is de onderneming in het bezit van een Wft-vergunning. Zo ja, graag hieronder de gegevens invullen. ja nee

1.6 Is de onderneming in het bezit van een Wft-vergunning. Zo ja, graag hieronder de gegevens invullen. ja nee Aanvraagfrmulier (Bereps) Aansprakelijkheidsverzekering Assurantietussenpersn 1. Algemene Gegevens 1.1 Naam van de nderneming 1.2 Adres 1.3 Website www. 1.4 Rechtsvrm 1.5 Datum van vestiging 1.6 Is de

Nadere informatie

Wie verkoopt uw huis?

Wie verkoopt uw huis? Wie verkpt uw huis? Accuntnet Verkp Vertruwens Persn Service Accuntnet V V P Service Wie verkpt uw huis? Als u uw huis wilt verkpen, schakelt u k in Spanje een makelaar in. Echter in Spanje geeft men nrmaal

Nadere informatie

KINDEREN EN JONGEREN.

KINDEREN EN JONGEREN. SubsidiereglementJEUGDWERK VOOR MAATSCHAPPELIJK KWETSBARE KINDEREN EN JONGEREN. Art. 1 : Delstelling Dit reglement begt de financiële ndersteuning van rganisaties die jeugdwerk aanbieden aan maatschappelijk

Nadere informatie

Inschrijvingsformulier: Kandidaat voor een sociale koopwoning

Inschrijvingsformulier: Kandidaat voor een sociale koopwoning Inschrijvingsfrmulier: Kandidaat vr een sciale kpwning In te vullen dr Wnpunt Mechelen: initialen medewerker:... Aanmeldingdatum:... Aanmeldingsuur:... Uw persnlijke infrmatie (kper 1) Persnlijke infrmatie

Nadere informatie

Verklarende nota over de procedure voor de hervestiging van vluchtelingen in België en de modaliteiten tot deelname van de OCMW s.

Verklarende nota over de procedure voor de hervestiging van vluchtelingen in België en de modaliteiten tot deelname van de OCMW s. Dit prgramma wrdt gefinancierd dr het Fnds Asiel, Migratie en Integratie HERVESTIGING VAN VLUCHTELINGEN IN BELGIË PROGRAMMA 2015 Verklarende nta ver de prcedure vr de hervestiging van vluchtelingen in

Nadere informatie

Onderwerp Vervolg Programma Eigen Kracht - het stimuleren van laagopgeleide vrouwen naar werk

Onderwerp Vervolg Programma Eigen Kracht - het stimuleren van laagopgeleide vrouwen naar werk Cllegevrstel Openbaar Onderwerp Vervlg Prgramma Eigen Kracht - het stimuleren van laagpgeleide vruwen naar werk Prgramma / Prgrammanummer Werk & Inkmen / 1061 BW-nummer Prtefeuillehuder T. Tankir Samenvatting

Nadere informatie

PROJECTWEDSTRIJD Promoot de Week van de Fair Trade 2015!

PROJECTWEDSTRIJD Promoot de Week van de Fair Trade 2015! PROJECTWEDSTRIJD Prmt de Week van de Fair Trade 2015! De Week van de Fair Trade is een jaarlijkse campagne die als del heeft m Belgen te sensibiliseren rnd fair trade. Het is een initiatief van het Trade

Nadere informatie

BUDGETPLAN JEUGDHULP. Hebt u vragen over het invullen van het budgetplan? Neemt u dan contact op met uw contactpersoon van de Toegang.

BUDGETPLAN JEUGDHULP. Hebt u vragen over het invullen van het budgetplan? Neemt u dan contact op met uw contactpersoon van de Toegang. BUDGETPLAN JEUGDHULP Vr u ligt het budgetplan Jeugdhulp. U vult dit budgetplan in als u zelf de ndersteuning vr uw kind/een minderjarige wilt cördineren met een persnsgebnden budget (pgb). In dit budgetplan

Nadere informatie

Toelichting bij het formulier subsidievaststelling behorend bij artikel 7.1 van de Kaderregeling subsidies OCW, SZW en VWS

Toelichting bij het formulier subsidievaststelling behorend bij artikel 7.1 van de Kaderregeling subsidies OCW, SZW en VWS Telichting bij het frmulier subsidievaststelling behrend bij artikel 7.1 van de Kaderregeling subsidies OCW, SZW en VWS Dit dcument licht stapsgewijs alle nderdelen van het aanvraagfrmulier vr een subsidievaststelling

Nadere informatie

Subsidiereglement Steenokkerzeel 2016

Subsidiereglement Steenokkerzeel 2016 Subsidiereglement Steenkkerzeel 2016 Hfdstuk 1: Algemene bepalingen Artikel 1 Binnen de perken van de kredieten, daarte gedgekeurd p de gemeentebegrting en rekening hudende met de gebden mgelijkheden m

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement van de Stichting Kamermuziek Hengelo Vastgesteld in de bestuursvergadering dd 20 juli 2015

Huishoudelijk reglement van de Stichting Kamermuziek Hengelo Vastgesteld in de bestuursvergadering dd 20 juli 2015 Huishudelijk reglement van de Stichting Kamermuziek Hengel Vastgesteld in de bestuursvergadering dd 20 juli 2015 Begripsbepaling In dit reglement wrdt verstaan nder: de stichting: de Stichting Kamermuziek

Nadere informatie

1. Driestroomloket (voor nieuwe cliënten): Mijn Plan-0

1. Driestroomloket (voor nieuwe cliënten): Mijn Plan-0 1 Prcesrichtlijn WLZ met behandeling Rllen Prceseigenaar Behandelcördinatr(verantwrdelijke) Uitverend Persnlijk Begeleider, Driestrmlket Cntrlerend Behandelcördinatr Adviserend - 1. Driestrmlket (vr nieuwe

Nadere informatie

Regeling: strategisch plan duurzame ontwikkeling werknemer

Regeling: strategisch plan duurzame ontwikkeling werknemer Regeling: strategisch plan duurzame ntwikkeling werknemer Lptijd : 1 maart 2017 t/m 31 december 2018 Aanbd vr metalektrbedrijven He verandert u daadwerkelijk het gedrag en de werkwijze van teams/afdelingen

Nadere informatie

Sinds 1 juli 2014 zijn de justitiehuizen officieel bevoegdheid van de regio s. Personeel en middelen werden overgedragen op 1 januari 2015.

Sinds 1 juli 2014 zijn de justitiehuizen officieel bevoegdheid van de regio s. Personeel en middelen werden overgedragen op 1 januari 2015. SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 148 van KATRIEN SCHRYVERS datum: 26 nvember 2015 aan JO VANDEURZEN VLAAMS MINISTER VAN WELZIJN, VOLKSGEZONDHEID EN GEZIN Justitiehuizen - Huisvesting Elk gerechtelijk arrndissement

Nadere informatie

Gedragscode voor de leden van de Beroepsvereniging van Nederlandse Stedebouwkundigen en Planologen

Gedragscode voor de leden van de Beroepsvereniging van Nederlandse Stedebouwkundigen en Planologen Gedragscde vr de leden van de Berepsvereniging van Nederlandse Stedebuwkundigen en Planlgen Gedragscde vr de leden van de Berepsvereniging van Nederlandse Stedebuwkundigen en Planlgen Inhudspgave Hfdstuk

Nadere informatie

Beslissingsondersteunende instrumenten. Criteria 2016. September 2015 Stichting Kwaliteit in Basis GGZ

Beslissingsondersteunende instrumenten. Criteria 2016. September 2015 Stichting Kwaliteit in Basis GGZ Beslissingsndersteunende instrumenten September 2015 Stichting Kwaliteit in Basis GGZ Beslissingsndersteunende instrumenten Inleiding Stichting Kwaliteit in Basis GGZ gelft dat de mentale zrg in Nederland

Nadere informatie

Outplacementprogramma Zilver

Outplacementprogramma Zilver Haarbrug 18, 3751 LM Bunschten inf@baaninbeeld.cm www.baaninbeeld.cm Outplacementprgramma Zilver De utplacementprgramma s van Baan in Beeld zijn bestemd vr medewerkers die een rganisatie gaan verlaten

Nadere informatie

1.6 Heeft de onderneming buitenlandse vestigingen. Zo ja, graag nadere informatie met betrekking tot de vestigingsplaats en de activiteiten ja nee

1.6 Heeft de onderneming buitenlandse vestigingen. Zo ja, graag nadere informatie met betrekking tot de vestigingsplaats en de activiteiten ja nee Aanvraagfrmulier (Bereps) Aansprakelijkheidsverzekering technische berepen 1. Algemene Gegevens 1.1 Naam van de nderneming 1.2 Adres 1.3 Website www. 1.4 Rechtsvrm 1.5 Datum van vestiging 1.6 Heeft de

Nadere informatie

BlackBerry Standard Support

BlackBerry Standard Support BlackBerry Standard Supprt Versie 2.5 Auteur Ken Wittevrngel Datum 24 ktber 2006 Bladzijde 2 Inhudspgave 1 SERVICE TIJDEN...3 2 BEREIKBAARHEID...4 3 DIENSTVERLENING...5 4 INCIDENTENBEHEER...6 4.1 PROCEDURE

Nadere informatie

GOVERNANCE MVO PLATFORM

GOVERNANCE MVO PLATFORM Gvernancedcument MVO Platfrm, 22 nvember 2012 GOVERNANCE MVO PLATFORM Inleiding Het MVO Platfrm is een in 2002 pgericht infrmeel samenwerkingsverband van maatschappelijke rganisaties 1 en vakbndsrganisaties

Nadere informatie

IMPLEMENTATIE WET VERPLICHTE MELDCODE HUISELIJK GEWELD EN KINDERMISHANDELING GEMEENTEN NOORDOOST-BRABANT

IMPLEMENTATIE WET VERPLICHTE MELDCODE HUISELIJK GEWELD EN KINDERMISHANDELING GEMEENTEN NOORDOOST-BRABANT BIJLAGE 1 IMPLEMENTATIE WET VERPLICHTE MELDCODE HUISELIJK GEWELD EN KINDERMISHANDELING GEMEENTEN NOORDOOST-BRABANT 1. Inleiding Op 1 juli 2013 is de Wet verplichte meldcde huiselijk geweld en kindermishandeling

Nadere informatie

Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen

Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen Federaal Agentschap vr de Veiligheid van de Vedselketen Omzendbrief betreffende de cntrle van de identiteit van paarden en de uitsluiting vr de slacht vr menselijke cnsumptie van buiten de wettelijke termijn

Nadere informatie

Projectformulier ten behoeve van Openbare Instellingen

Projectformulier ten behoeve van Openbare Instellingen Prjectfrmulier ten beheve van Openbare Instellingen Praktische infrmatie naam van penbare instelling die het prject heeft ingediend: Federale Overheidsdienst Infrmatieen Cmmunicatietechnlgie (Fedict).

Nadere informatie