Er zijn twee types mandatarissen: Sociale Dienstverrichters Erkende Sociale Secretariaten

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Er zijn twee types mandatarissen: Sociale Dienstverrichters Erkende Sociale Secretariaten"

Transcriptie

1 GUIDELINES : RELATIE WERKGEVER DIENSTVERRICHTERS - RSZ 1. Algemene principes Werkgevers handelen in principe in eigen naam en cmmuniceren met de RSZ vr de nakming van hun administratieve verplichtingen. In de praktijk is echter de vergrte meerderheid van de werkgevers vertegenwrdigd dr een mandataris vr de ttaliteit van de verplichtingen inzake sciale zekerheid f vr een gedeelte ervan. De werkgever blijft echter steeds verantwrdelijk vr de crrecte uitvering van de verplichtingen van sciale zekerheid. Indien de aangeduide mandataris zijn verplichtingen niet crrect uitvert, zullen de instellingen van sciale zekerheid zich richten tt de werkgever. Er zijn twee types mandatarissen: Sciale Dienstverrichters Erkende Sciale Secretariaten Sciale Dienstverrichters is een verzamelnaam vr dienstverleners gaande van bekhuders tt grte hrm-kantren die technisch in staat zijn elektrnische berichten te versturen aan de RSZ in het vrgeschreven frmaat, die zich als dusdanig hebben geïdentificeerd bij de RSZ en die de instructies van de administratie naleven. Erkende Sciale Secretariaten zijn sciale dienstverrichters die bvendien de bevegdheid hebben m de sciale bijdragen te innen en dr te strten. Hiernder wrdt de term dienstverrichters gebruikt als gemene term vr de sciale dienstverrichters en de erkende sciale secretariaten. Indien er een verschil is tussen beiden wrdt expliciet verwezen naar sciale dienstverrichters en erkende sciale secretariaten (ESS). Vrdat een dienstverrichter kan ptreden vr een werkgever wrdt een vereenkmst geslten tussen de werkgever en de dienstverrichter. Deze vereenkmst bepaalt uitdrukkelijk welke pdrachten (mandaten) de dienstverrichter vr de werkgever zal vervullen. De vereenkmst wrdt zwel dr (een vertegenwrdiger van) de dienstverrichter als dr de werkgever ndertekend en kan slechts pgezegd wrden met uitwerking p de laatste dag van een kwartaal. Er wrdt uitgegaan van de cmpetentie van de vertegenwrdiger van de dienstverrichter m de betekenis en de inhud van de vereenkmst duidelijk te maken aan de werkgever. Teneinde rechtszekerheid te creëren, wrdt k een prcuratie pgesteld waarin alle tegekende mandaten aangeduid wrden. Ok dit dcument wrdt dr de dienstverrichter en de werkgever ndertekend. Indien er twijfel is ver de juiste inhud van het mandaat, is de aanduiding p de prcuratie drslaggevend. De prcuratie bevat bvendien een clausule waarin de werkgever bevestigt dat - indien hij vrheen verbnden was met een mandaatvereenkmst met een andere dienstverrichter - hij deze mandaatvereenkmst p een juridisch crrecte wijze heeft beëindigd. Van (de Guidelines NL DV.dcx 1

2 vertegenwrdiger van) de dienstverrichter wrdt verwacht dat hij de werkgever p deze paragraaf wijst en de betekenis ervan duidelijk maakt. De paragraaf maakt het vr de RSZ mgelijk m nmiddellijk de nieuwe mandataris te aanvaarden znder een ntslag van de vrige dienstverrichter te meten afwachten. Iedere handeling dr de dienstverrichter vr een werkgever wrdt vermed in vereenstemming te zijn met de bvengenemde vereenkmst en prcuratie. Het stellen van handelingen znder vereenkmst en/f prcuratie is een zeer ernstige vertreding waarvr de ndige sancties wrden vrzien. De dienstverrichter bewaart zwel de riginele vereenkmst als de riginele prcuratie tt 5 jaar na beëindiging van de vereenkmst en zal deze dcumenten p het eerste verzek van de RSZ vrleggen en/f vermaken. Ok p het niet naleven van deze verplichting wrden sancties vrzien. De mgelijke mandaten wrden gebundeld in clusters. De clusters zijn: 1 mandaat vr Dimna/DMFA 2 mandaat vr ASR-werklsheid 3 mandaat vr ASR-arbeidsngeschiktheid 4 mandaat vr ASR-arbeidsngevallen De benaming van een cluster is slechts een indicatie vr de cncrete inhud (= de tegankelijke tepassingen) van het mandaat. De vlledige definitie van de inhud van het mandaat vr een cluster wrdt mschreven in de Onderrichtingen aan de werkgevers van de RSZ. Naast de specifieke tepassingen die verbnden zijn aan elke individuele cluster, geeft ieder mandaat k autmatisch tegang tt een aantal algemene tepassingen van het elektrnische netwerk van de sciale zekerheid die eveneens mschreven wrden in de Onderrichtingen aan de werkgevers (mmenteel gaat het ver de tepassingen WREP, ECARORENT, FOLLOWIT, COVA, FOT2DELEGATE, Trillium Cnsult, WIDE, EBOX, RORE, RORECnsult, MEP (Limsa), MAHIS). Een werkgever kan, per cluster, maximum één dienstverrichter aanstellen. Deze dienstverrichter (= hfdmandataris) blijft steeds het eerste aanspreekpunt vr de RSZ en heeft de bevegdheid m alle gegevens van vrbije, lpende en tekmstige kwartalen te beheren. De hfdmandataris kan echter een delegatie uitveren van de cluster (f een deel ervan) vr een vrbije peride naar de dienstverrichter die vr deze vrbije peride als mandataris was aangeduid. De delegatie gebeurt p basis van een cntractuele relatie tussen hfdmandataris en de sub-mandataris en wijzigt niets aan de verantwrdelijkheid van de hfdmandataris ten aanzien van de RSZ. Deze delegatie staat ls van de afspraken inzake de technische verlenging die ngewijzigd blijven. 2. Specifieke regels inzake de prcuratie Op de prcuratie met verplicht wrden ingevuld : - een duidelijke identificatie van de nderneming (met indien mgelijk het KBO-nr. en/f RSZ-nr.) Guidelines NL DV.dcx 2

3 - naam en NISS van een wettelijk vertegenwrdiger van de nderneming zals bepaald in KBO, zijn f haar handtekening en de handgeschreven frmulering gelezen en gedgekeurd ; - naam en NISS van een vertegenwrdiger van de dienstverrichter zals bepaald in KBO, zijn f haar handtekening en de handgeschreven frmulering gelezen en gedgekeurd ; - de datum van ndertekening; - de startdatum van het mandaat (= kwartaal van aansluiting). Vr de ESS: Indien het werkgeversdssier niet p de hfdzetel van het ESS maar in een bijkantr beheerd wrdt, met dit bijkantr vermeld wrden p de prcuratie. Interne werkwijze RSZ bij twijfel ver de crrectheid van een prcuratie: Indien de tegevegde scan nvlledig f niet crrect is, stuurt de directie Identificatie een mail naar de dienstverrichter m mee te delen waarm de prcuratie niet aanvaard kan wrden en m te vragen dringend een crrecte prcuratie dr te sturen via MAHIS. Dit kan gaan m een verder aangevuld exemplaar waarbij de wijzigingen tegengetekend wrden dr de werkgever, dan wel m een vlledig nieuw exemplaar. Wanneer de nieuwe/verbeterde prcuratie ntvangen wrdt en de directie Identificatie twijfelt f de werkgever wel betrkken werd bij de wijzigingen (mwille van drhalingen, eenzelfde geschrift, ) wrdt deze prcuratie nmiddellijk vergemaakt aan de directie Inspectie. De dienstverrichter wrdt per mail verwittigd dat we twijfels hebben ver de crrectheid van de prcuratie, dat we aan nze inspectiedienst gevraagd hebben een verder nderzek uit te veren en dat het resultaat van dit nderzek binnen de 10 werkdagen gekend zal zijn. Tt zlang wrdt de prcuratie niet gevalideerd. Indien de inspectie geen nregelmatigheden vaststelt, zal de prcuratie alsng gevalideerd wrden. Indien er wel nregelmatigheden wrden vastgesteld, wrdt de prcuratie niet gevalideerd. De inspectie zal in dit geval aan de dienstverrichter meedelen dat er ng een derde, crrecte prcuratie dient vergemaakt te wrden. Gebeurt dit niet, dan gelden de gewne regels van de blkkering van een vrlpig mandaat (zie verder) f van de terugzending van de Wide naar de werkgever (bij een Identificatie-aanvraag). 3. Registratie en validatie van het mandaat Het vermaken van de prcuratie aan de directie Identificatie van de RSZ kan p twee wijzen gebeuren: Bij de aanvraag tt (her)inschrijving van een werkgever in de beveiligde mgeving met een scan van de prcuratie wrden tegevegd (teveging in de applicatie WIDE). Hierdr kan de cntrle van de prcuratie gelijktijdig met de verwerking van de identificatieaanvraag gebeuren en wrdt het mandaat gevalideerd na de tekenning van een definitief RSZ-nummer en werkgeverscategrie(ën) Guidelines NL DV.dcx 3

4 Een verwerping van de prcuratie zal autmatisch k de validering van de identificatieaanvraag blkkeren. In dit geval zal de dienstverrichter p de hgte wrden gebracht van de weigering van de prcuratie en de blkkering van de identificatieaanvraag. (De blkkering van de aanvraag verhindert niet dat Dimna s kunnen gebeuren p basis van het vrlpig nummer). Een identificatieaanvraag die vlledig en eenduidig is, wrdt in principe binnen de acht werkdagen verwerkt. De bevestiging van de identificatie wrdt hierp nmiddellijk naar de dienstverrichter verstuurd (elektrnisch naar de E-bx). Opmerking: De aanvraag tt inschrijving van een werkgever in de beveiligde mgeving is vrlpig enkel mgelijk vr de ESS maar wrdt vr alle dienstverrichters vrzien vanaf eind Bij een (her)inschrijvingsaanvraag in de nbeveiligde mgeving met het inschrijvingsfrmulier afgeprint en dr de werkgever ndertekend wrden. De identificatie wrdt pas pgestart zdra het ndertekende frmulier ntvangen is. (Dimna kan p basis van het vrlpig nummer maar de ntificatie wrdt naar de werkgever verstuurd). Het mandaat dat eventueel afgeslten werd met een sciale dienstverrichter, dient na de identificatie en het bekmen van een definitief RSZ-nummer in MAHIS ingeverd wrden (zie hiernder). Vr een reeds bestaande werkgever met de scan van de prcuratie vergemaakt wrden via de tepassing MAHIS. Indien de prcuratie vlledig crrect is, wrdt het mandaat dr de directie Identificatie gevalideerd. Een mandaat dat in MAHIS ingebracht wrdt, heeft autmatisch het statuut van vrlpig mandaat. Een vrlpig mandaat blijft maximum dertig dagen geldig. Indien er binnen deze termijn geen validatie gebeurt (waardr het vrlpig mandaat definitief wrdt), wrdt het vrlpig mandaat autmatisch geblkkeerd en kan er geen nieuw vrlpig mandaat wrden ingebracht. In dit geval dient er cntact te wrden pgenmen met de directie Identificatie. Delegatie van een mandaat: Via MAHIS kan een dienstverrichter zelf een delegatie naar een andere dienstverrichter inbrengen. De hfd-dienstverrichter dient zelf in te staan vr de registratie en beheer van de delegatie(s) in MAHIS. Vr de ESS: Een wijziging van het bevegd bijkantr van een ESS met dr het ESS zelf ingeverd wrden in MAHIS en vereist geen verdere frmaliteiten (geen nieuwe vereenkmst f prcuratie vereist). Het in MAHIS pgenmen bijkantr dient steeds vereen te stemmen met het bijkantr waar het werkgeversdssier zich p dat genblik bevindt. Indien een ESS gelijktijdig meer dan 50 werkgeversdssiers dient ver te zetten (bijvrbeeld bij de sluiting van een bijkantr) kan een Excel-bestand met de betrkken werkgevers aan de RSZ vergemaakt wrden m deze vergang p een geautmatiseerde wijze te laten gebeuren Guidelines NL DV.dcx 4

5 4. Wijzigingen aan het mandaat 4.1. Einde mandaat dienstverrichter Ontslag aangevraagd dr werkgever De werkgever kan zelf een aanvraag tt stpzetting van het mandaat vermaken aan de directie Identificatie (per mail, brief, fax, ). De directie Identificatie brengt ambtshalve het einde van het mandaat in in MAHIS. Zwel de dienstverrichter als de werkgever ntvangen een ntificatie. De schrapping van een hfdmandaat heeft autmatisch k de schrapping van de delegaties tt gevlg. Termijn: In de lp van een kwartaal kan de werkgever vragen aan zijn mandaat een einde te stellen p de laatste dag van dit kwartaal (*). Hij kan k anticiperen en dit vragen vr de laatste dag van een kwartaal Kw+1 tt Kw+4 (*). In de lp van de eerste maand van een kwartaal kan de werkgever k vragen een einde aan zijn mandaat te stellen p de laatste dag van het kwartaal Kw-1 (*), en dit znder bijkmende frmaliteiten te vervullen. Hij kan dit k vragen vr de laatste dag van het kwartaal Kw-2 (*), p vrwaarde dat hij de reden van deze laattijdige afsluiting pgeeft. Het is aan de directie Identificatie m deze reden te berdelen. In de lp van de tweede en derde maand van een kwartaal - p vrwaarde dat er een reden pgegeven wrdt die dr de directie Identificatie berdeeld wrdt - kan de werkgever k vragen een einde aan zijn mandaat te stellen p de laatste dag van het kwartaal Kw-1 (*). (*) laatste dag van het kwartaal = laatste dag waarp het mandaat ng geldig is Eventuele vragen tt ntslag die niet vlden aan de bvenstaande vrwaarden kunnen met de ndige argumentatie (per mail) vergemaakt wrden aan de directie Identificatie Uitsluiting/stpzetting van het mandaat dr dienstverrichter Wanneer een dienstverrichter beslist m een mandaat stp te zetten, met de dienstverrichter dit ntslag in principe zelf inveren in MAHIS. Termijn: In de lp van een kwartaal kan de dienstverrichter een einde aan zijn mandaat stellen p de laatste dag van dit kwartaal (*). De dienstverrichter kan k anticiperen en dit den p de laatste dag van een kwartaal Kw+1 t Kw+4 (*). In de lp van de eerste maand van een kwartaal kan de dienstverrichter k een einde aan zijn mandaat stellen p de laatste dag van het kwartaal Kw-1 (*), en dit znder bijkmende frmaliteiten te vervullen. De dienstverrichter kan dit k den p de laatste dag van het kwartaal Kw Guidelines NL DV.dcx 5

6 (*) p vrwaarde dat de reden van deze laattijdige pzegging meegedeeld wrdt. In MAHIS zijn vier mgelijke redenen vrzien: - Stilzwijgende werkgever - Werkgever-debiteur - Laattijdige mededeling van de pzegging dr de werkgever - Andere redenen (de dienstverrichter met de reden van de laattijdige pzegging meedelen). Er is vrzien dat de inspectiediensten van de RSZ a psteriri kunnen cntrleren f de pgegeven reden wel crrect is. In de lp van de tweede en derde maand van een kwartaal - p vrwaarde dat één van de hierbven vermelde redenen pgegeven wrdt - kan de dienstverrichter k een einde aan zijn mandaat stellen p de laatste dag van het kwartaal Kw-1(*). (*) laatste dag van het kwartaal = laatste dag waarp het mandaat ng geldig is Eventuele aanvragen tt ntslag die niet vlden aan de bvenstaande vrwaarden kunnen met de ndige argumentatie (per mail) vergemaakt wrden aan de directie Identificatie. Deze aanvragen zullen individueel nderzcht wrden waarbij echter steeds nagegaan zal wrden f de dienstverrichter ng bepaalde handelingen vr de werkgever heeft verricht. Cncreet: Er wrdt nagegaan f de dienstverrichter Dimna s heeft gedaan in de peride waarvr het ntslag gevraagd wrdt. Het handelt ver Dimna s verricht in het kwartaal waarvr de dienstverrichter geen mandataris meer wenst te zijn. De peride waarp de Dimna betrekking heeft, is znder belang. (Reden: Dimna = een actie p de dag waarp de Dimna gebeurt. Een dienstverrichter kan geen Dimna meer verrichten als het p die dag geen mandaat zu hebben). Er wrdt nagegaan f de dienstverrichter ng een DMFA-aangifte heeft verznden en/f prvisies (vr de ESS) heeft drgestrt vr het kwartaal waarvr het ntslag gevraagd wrdt. (Het drstrten van reeds ntvangen bijdragen en prvisies vr een vrig kwartaal is geen beletsel vr een ntslag). De dienstverrichter dient te bevestigen dat er geen ASR werd verricht vr het betrkken kwartaal. Welke dienstverrichter bevegd is vr een ASR wrdt immers bepaald aan de hand van de risicdatum. De mandataris die bevegd is vr het kwartaal waarin de risicdatum valt, wrdt verndersteld de aangifte ASR in te dienen. Een mandataris blijft bevegd vr alle aangiften die binnen zijn mandaatsperide vallen, tt het einde van de technische verlenging. Uiteraard kunnen de werkgever en de actuele mandataris k steeds een aangifte indienen Guidelines NL DV.dcx 6

7 Zwel de werkgever als de dienstverrichter ntvangen een ntificatie van het ntslag. De schrapping van een hfdmandaat hudt autmatisch k de schrapping van de delegaties in Schrapping van de werkgever De werkgever (f de dienstverrichter) vraagt de schrapping van zijn inschrijvingsnummer aan. De schrappingsdatum als werkgever is de datum waarp de laatste nderwrpen werknemer uit dienst gaat. Dr de schrapping vervallen autmatisch alle (sub)mandaten p de laatste dag van het kwartaal (met behud van de technische verlenging). Bij een her-inschrijving dient de prcedure vr het tekennen van een mandaat vlledig hernmen te wrden (tekenen vereenkmst + prcuratie, verzending scan, cntrle, validatie, registratie in MAHIS) Failliete werkgevers Er wrdt geen uitzndering vrzien vr failliete werkgevers f curatren. De curatr neemt de plaats in van de failliete werkgever. Ongeveer 14 dagen na de bekendmaking van het faillissement wrdt de curatr aangeschreven met de vraag f hij de tewerkstelling ng (tijdelijk) wenst verder te zetten: Indien de curatr de schrapping van de werkgever vraagt, zal het mandaat k autmatisch beëindigd wrden p de laatste dag van het kwartaal. Indien een curatr de tewerkstelling wenst verder te zetten, blijft het mandaat geldig ttdat er een stpzetting gevraagd wrdt dr de curatr f de dienstverrichter. Indien de curatr wil veranderen van dienstverrichter, dan gelden hiervr eveneens de algemene regels (enkel per kwartaal, binnen de termijnen, nieuwe prcuratie, ) Bestaande werkgever (znder dienstverrichter) neemt dienstverrichter De dienstverrichter met in MAHIS nmiddellijk de mandaten inbrengen ( vrlpig mandaat ). Als er ng geen dienstverrichter was, is een nbeperkte retractieve aansluiting mgelijk. De directie Identificatie kijkt de prcuraties na en valideert de mandaten in principe binnen de twee werkdagen waardr het vrlpig mandaat verandert in een definitief mandaat. Op basis van een vrlpig mandaat kan de dienstverrichter al een ASR versturen. Een vrlpig mandaat blijft maximum dertig dagen geldig. Indien hierna ng geen validatie is gebeurd, wrdt het vrlpig mandaat geblkkeerd en kan er geen nieuw vrlpig mandaat wrden ingebracht en dient er cntact te wrden pgenmen met de RSZ (directie Identificatie) Guidelines NL DV.dcx 7

8 4.3. Overgang naar een andere dienstverrichter Deze vergang kan slechts ingaan p de eerste dag van een kwartaal. De nieuwe dienstverrichter maakt via MAHIS de scan van de nieuwe prcuratie ver aan de Identificatie. In MAHIS duidt de dienstverrichter de cluster(s) aan waarvr hij bevegd wrdt ( vrlpig mandaat ) waardr autmatisch het eventueel bestaande mandaat vr deze cluster afgeslten wrdt met als datum de laatste dag van het kwartaal vrafgaand aan de datum van ingang van het nieuwe mandaat. Termijn: De nieuwe dienstverrichter kan tt één maand na het begin van een kwartaal ng een mandaat starten vr het lpende kwartaal (waardr de vrige dienstverrichter k autmatisch pgezegd wrdt vanaf het begin van het kwartaal) en dit znder pgave van een reden. Een verdere retractieve vergang is niet mgelijk. Deze ptie kan enkel in twee bewegingen wrden uitgeverd: De ude dienstverrichter dient eerst retractief zijn ntslag in te veren, met pgave van de redenen. (Ok de werkgever kan dit ntslag aanvragen via de hierbven beschreven prcedure.) Daarna kan het nieuwe mandaat in MAHIS wrden ingeverd dr de nieuwe dienstverrichter. Omdat het vrgaande kwartaal is vrijgekmen, is er geen prbleem van retractiviteit. (zie k bestaande werkgever neemt dienstverrichter ) 5. Speciale ndernemingen 5.1. Ondernemingen waarvr geen vertegenwrdiger gevraagd wrdt in MAHIS Kerkfabrieken, Vereniging van mede-eigenaars Buitenlandse ndernemingen De mandaten vr deze ndernemingen wrden dr MAHIS aanvaard znder dat er een vertegenwrdiger met wrden ingevuld Ondernemingen met in de "functies in KBO" andere ndernemingen ( cascade ): De prcuratie (een kpie, geen riginele) met samen met de bewijzen dat de ndertekenaar rechtsgeldig de nderneming kan vertegenwrdigen, aan de directie Identificatie wrden vergemaakt. Dit kan per brief, mail fax, De Identificatie nderzekt deze stukken (f eventueel rechtstreeks in KBO ) en indien de prcuratie aanvaard kan wrden, creëert de directie Identificatie het mandaat Guidelines NL DV.dcx 8

PLDA Noodprocedures - werkdocument

PLDA Noodprocedures - werkdocument Federale Overheidsdienst FINANCIEN BELASTINGEN EN INVORDERING Administratie van Duane en Accijnzen PLDA Ndprcedures - werkdcument Geïntegreerde Verwerking Duane en Accijnzen Versin 0.1 7/02/2009 Aanvullende

Nadere informatie

Waarom krijg ik bij LeasePlan Bank een aantrekkelijke rente?

Waarom krijg ik bij LeasePlan Bank een aantrekkelijke rente? Veelgestelde vragen Over LeasePlan Bank Wie is LeasePlan Bank? LeasePlan Bank is een Nederlandse internetspaarbank. Wij zijn nderdeel van het wereldwijd pererende LeasePlan Crpratin N.V. Klanten kunnen

Nadere informatie

OFFERTEAANVRAAG VOOR DIENSTEN BESTEK NR. DLA/COM/13. 02. Onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking Ontwikkelen van de website www.vgc.

OFFERTEAANVRAAG VOOR DIENSTEN BESTEK NR. DLA/COM/13. 02. Onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking Ontwikkelen van de website www.vgc. BIJLAG Bijlage nr. 1 Bestek nderhandelingsprcedure znder bekendmaking vr het ntwikkelen van de website www.vgc.be OFFRTAANVRAAG VOOR DINSTN BSTK NR. DLA/COM/13. 02 Onderhandelingsprcedure znder bekendmaking

Nadere informatie

Het bewind. Inleiding

Het bewind. Inleiding Het bewind Inleiding Wanneer iemand meerderjarig is, wrdt hij juridisch zelfstandig. De persn kan bijvrbeeld cntracten afsluiten, een bankrekening penen, Smmigen zijn hierte echter niet in staat. Deze

Nadere informatie

Allianz@ ...".., Algemene Voorwaarden. n! l~ Controle Verzekering. r.-& o U"') U"') c..

Allianz@ ....., Algemene Voorwaarden. n! l~ Controle Verzekering. r.-& o U') U') c.. Allianz@...".., Algemene Vrwaarden n! l~ r.-& U"') U"') c.. Allianz@) CGASCON-05/00 INHOUDSTAFEL Pagina Begripsbepalingen 3 Artikel 1 Verzekerde Persnen 3 AFDELING A : DEKKINGEN BETREFFENDE DE OPRICHTINGSTERMIJN

Nadere informatie

Uniforme Pensioenaangifte

Uniforme Pensioenaangifte Unifrme Pensienaangifte Prject Architectuur Bestandsnaam 20130121 UPA Prjectarchitectuur versie 1.1 Versie en -datum 1.0, 21 januari 2013 Laatst bewerkt dr en -datum Pascal van Puijvelde, 21 januari 2013

Nadere informatie

Spelregels ebook cadeau

Spelregels ebook cadeau Spelregels ebk cadeau Inhudspgave: Artikel 1 - Definities Pagina: 1 Artikel 2 - Identiteit van de ndernemer Pagina: 1 Artikel 3 - Tepasselijkheid Pagina: 2 Artikel 4 - Het aanbd Pagina: 2 Artikel 5 - De

Nadere informatie

SERVICE LEVEL AGREEMENT TUSSEN ASTRID EN HAAR KLANTEN

SERVICE LEVEL AGREEMENT TUSSEN ASTRID EN HAAR KLANTEN SERVICE LEVEL AGREEMENT TUSSEN ASTRID EN HAAR KLANTEN VERSIE: 1.9 DATUM: 16.03.2015 Inhudspgave 1 Inleiding... 3 2 Catalgus van de diensten... 3 3 ASTRID Service Centre... 3 3.1 Rl en pdracht van het ASTRID

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Digi-Muse B.V. AV 1 november 2013

Algemene Voorwaarden Digi-Muse B.V. AV 1 november 2013 Algemene Vrwaarden Digi-Muse B.V. AV 1 nvember 2013 Bij de aankp van prducten heeft de cnsument de mgelijkheid de vereenkmst znder pgave van redenen te ntbinden gedurende 7 dagen. Uitgeslten van dit recht

Nadere informatie

uw schrijven van uw kenmerk ons kenmerk uw correspondent datum

uw schrijven van uw kenmerk ons kenmerk uw correspondent datum NBB-SF de Berlaimntlaan 14 BE-1000 BRUSSEL uw schrijven van uw kenmerk ns kenmerk uw crrespndent datum EX/2007-4805/F H. Schllaert 2007-09-26 HS/MT Tegangsbeheer CSSR tel. + 32 2 221 54 86 fax + 32 2 221

Nadere informatie

College van Burgemeester en Wethouders. 15 november 2006 invoeringwmo.nl. Geacht college,

College van Burgemeester en Wethouders. 15 november 2006 invoeringwmo.nl. Geacht college, Cllege van Burgemeester en Wethuders Ons kenmerk Inlichtingen bij Drkiesnummer Den Haag Helpdesk Wm helpdesk@ 15 nvember 2006 inveringwm.nl Onderwerp Bijlage(n) Uw brief Wet maatschappelijke ndersteuning

Nadere informatie

Algemeen reglement rioolaansluitingen

Algemeen reglement rioolaansluitingen Tussenmuren 17 9700 Oudenaarde 1 Stad Oudenaarde Algemeen reglement rilaansluitingen Tussenmuren 17 9700 Oudenaarde 2 INHOUDSOPGAVE Opzet van het Algemeen Reglement Rilaansluitingen 2. Administratieve

Nadere informatie

Dienstenwijzer Reigerdael

Dienstenwijzer Reigerdael Reigerdael B.V. Reigerdael Advies Bislett 12 7825 SB Emmen T +31(0)591 659705 F +31(0)591 659466 Dienstenwijzer Reigerdael De Dienstenwijzer van Reigerdael heeft tt del duidelijkheid en een ged inzicht

Nadere informatie

DE VMSW EN DE VLAAMSE WOONLENING

DE VMSW EN DE VLAAMSE WOONLENING 1 DE VMSW EN DE VLAAMSE WOONLENING De VMSW (vluit Vlaamse Maatschappij vr Sciaal Wnen) is een extern verzelfstandigd agentschap binnen het beleidsdmein Ruimtelijke Ordening, Wnbeleid en Onrerend Erfged

Nadere informatie

Inleiding... 3. Toepasselijke wettelijke bepalingen... 4 Wie is kunstenaar in de ogen van de RVA?... 5

Inleiding... 3. Toepasselijke wettelijke bepalingen... 4 Wie is kunstenaar in de ogen van de RVA?... 5 Werklsheid Juw rechten en plichten Inhud Inleiding... 3 Tepasselijke wettelijke bepalingen... 4 Wie is kunstenaar in de gen van de RVA?... 5 Deel 1 Wanneer heb je recht p een werklsheidsuitkering?... 8

Nadere informatie

Oproep tot kandidatuurstelling

Oproep tot kandidatuurstelling Oprep tt kandidatuurstelling Overheidspdracht met betrekking tt de implementatie van een dcument management systeem (DMS) Onderhandelingsprcedure met vrafgaande bekendmaking BXL 1575 22.05.2015 systeem

Nadere informatie

BELGISCHE INVESTERINGSMAATSCHAPPIJ VOOR ONTWIKKELINGSLANDEN NV ('BIO') ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG MET EUROPESE BEKENDMAKING

BELGISCHE INVESTERINGSMAATSCHAPPIJ VOOR ONTWIKKELINGSLANDEN NV ('BIO') ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG MET EUROPESE BEKENDMAKING BELGISCHE INVESTERINGSMAATSCHAPPIJ VOOR ONTWIKKELINGSLANDEN NV ('BIO') ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG MET EUROPESE BEKENDMAKING OVERHEIDSOPDRACHT VOOR DIENSTEN MET BETREKKING TOT DE IMPLEMENTATIE EN HET ONDERHOUD

Nadere informatie

Allianz@Y. Traffic Plan. Algemene Voorwaarden. VERZEKERING Traffic Plan o I.t') I.t') CL

Allianz@Y. Traffic Plan. Algemene Voorwaarden. VERZEKERING Traffic Plan o I.t') I.t') CL Allianz@Y Algemene Vrwaarden VERZEKERING I.t') I.t') CL Allianz@ Lr) Lr) a.. Allianz@) INHOUDSTAFEL Blz. Begripsmschrijvingen 5 DEEL EEN Uw cntract Artikel 1 - Vrwerp van het cntract Artikel 2 - Persnen

Nadere informatie

Door Datalab B.V. geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer:

Door Datalab B.V. geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer: Algemene Vrwaarden MyOV Dr Datalab B.V. geregistreerd bij de Kamer van Kphandel nder nummer: 59087757 0000 000028408217 Wij verzeken u deze algemene vrwaarden zrgvuldig te lezen. Uw gebruik van de applicatie

Nadere informatie

Roadbook Informatisering Woonzorgcentra

Roadbook Informatisering Woonzorgcentra Klanten & Diensten Onderzek R. Lyln www.s mals.be Radbk Infrmatisering Wnzrgcentra Versie 1.0 Versin Statut Date Auteur(s) Aard van de wijzigingen 1 Eerste versie 19/03/2013 R. Lyln 1.0 Finale versie 03/02/2014

Nadere informatie

Nieuwe wet op de mede-eigendom - 2010

Nieuwe wet op de mede-eigendom - 2010 Belgiëlei 182 Tel: 03/239 34 30 inf@03beheer.be Beste mede-eigenaar, Nieuwe wet p de mede-eigendm - 2010 Zals u wellicht reeds vernmen heeft is sinds krt een nieuwe wet p de mede-eigendm van kracht. Ze

Nadere informatie

Werken met uitzendkrachten

Werken met uitzendkrachten Uitzendkrachten-Werken met uitzendkrachten-telichting 1/8 Werken met uitzendkrachten Uitzendkrachten zijn werknemers die vallen nder twee srten werkgevers. Enerzijds heeft men de werkgever van de uitzendkracht

Nadere informatie

Rondzendbrief inzake vergoedingen en toelagen voor de vertegenwoordigers van de Vlaamse Regering - Departement internationaal Vlaanderen

Rondzendbrief inzake vergoedingen en toelagen voor de vertegenwoordigers van de Vlaamse Regering - Departement internationaal Vlaanderen Agentschap vr verheidspersneel SECTORCOMITE XVIII VLAAMSE GEMEENSCHAP EN VLAAMS GEWEST prtcl nr. 272.890 PROTOCOL HOUDENDE DE CONCLUSIES VAN DE ONDERHANDELINGEN VAN 23 MAART 2009 DIE GEVOERD WERDEN IN

Nadere informatie

Reglement renteloze energielening FRGE

Reglement renteloze energielening FRGE Reglement rentelze energielening FRGE Particuliere bewners delgrep 1 Definities 1.1 Lkale Entiteit is een instantie die, p het niveau van één f meerdere gemeenten, instaat vr de lkale realisering van de

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN DATACENTER NOORD B.V. Inleiding. ARTIKEL 1 Definities. ARTIKEL 2 Werkingsfeer en aard voorwaarden. ARTIKEL 3 Totstandkoming.

ALGEMENE VOORWAARDEN DATACENTER NOORD B.V. Inleiding. ARTIKEL 1 Definities. ARTIKEL 2 Werkingsfeer en aard voorwaarden. ARTIKEL 3 Totstandkoming. ALGEMENE VOORWAARDEN DATACENTER NOORD B.V. Inleiding. Tevens gedepneerd bij de Kamer van Kphandel Leeuwarden,, nder nummer 01121628. Te allen tijde raadpleegbaar p de website van DataCenter Nrd B.V. ARTIKEL

Nadere informatie

1. Bereik. 1.3. De Database en de Data hebben het volgende doel:

1. Bereik. 1.3. De Database en de Data hebben het volgende doel: Gebruiksvrwaarden - trustbx v.2-16.06.2014 1. Bereik 1.1. Trustbx B2C is een geregistreerd handelsmerk van GS1 Belgium and Luxemburg, en is een database ( Database ), in exclusief bezit van GS1 Belgium

Nadere informatie

Gedragscode Goed Zorgverzekeraarschap. Bijlage - ZN-11-102

Gedragscode Goed Zorgverzekeraarschap. Bijlage - ZN-11-102 Gedragscde Ged Zrgverzekeraarschap Bijlage - ZN-11-102 Inhudspgave Pag. Vrwrd 3 Deel 1 Cde Ged Zrgverzekeraarschap 4 1.1 Inleiding 4 1.1.1 Verantwrdelijkheden van de zrgverzekeraar 4 1.1.2 Basiswaarden

Nadere informatie

Reglement goedkope energielening FRGE

Reglement goedkope energielening FRGE Reglement gedkpe energielening FRGE Particuliere bewners niet-delgrep & particuliere verhuurders 1 Definities 1.1 Lkale Entiteit is een instantie die, p het niveau van één f meerdere gemeenten, instaat

Nadere informatie

BOEKHOUDKUNDIG BEDIENDE

BOEKHOUDKUNDIG BEDIENDE BOEKHOUDKUNDIG BEDIENDE SECRETARIAATSMEDEWERKER 2015-2016 INHOUD 1 VOORWOORD 1 2 OVER DE OPLEIDING ZELF 3 2.1 WAAROM KIEZEN VOOR ÉÉN VAN DEZE OPLEIDINGEN? 3 2.2 TOELATINGSVOORWAARDEN 3 2.3 ORGANISATIE

Nadere informatie