Er zijn twee types mandatarissen: Sociale Dienstverrichters Erkende Sociale Secretariaten

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Er zijn twee types mandatarissen: Sociale Dienstverrichters Erkende Sociale Secretariaten"

Transcriptie

1 GUIDELINES : RELATIE WERKGEVER DIENSTVERRICHTERS - RSZ 1. Algemene principes Werkgevers handelen in principe in eigen naam en cmmuniceren met de RSZ vr de nakming van hun administratieve verplichtingen. In de praktijk is echter de vergrte meerderheid van de werkgevers vertegenwrdigd dr een mandataris vr de ttaliteit van de verplichtingen inzake sciale zekerheid f vr een gedeelte ervan. De werkgever blijft echter steeds verantwrdelijk vr de crrecte uitvering van de verplichtingen van sciale zekerheid. Indien de aangeduide mandataris zijn verplichtingen niet crrect uitvert, zullen de instellingen van sciale zekerheid zich richten tt de werkgever. Er zijn twee types mandatarissen: Sciale Dienstverrichters Erkende Sciale Secretariaten Sciale Dienstverrichters is een verzamelnaam vr dienstverleners gaande van bekhuders tt grte hrm-kantren die technisch in staat zijn elektrnische berichten te versturen aan de RSZ in het vrgeschreven frmaat, die zich als dusdanig hebben geïdentificeerd bij de RSZ en die de instructies van de administratie naleven. Erkende Sciale Secretariaten zijn sciale dienstverrichters die bvendien de bevegdheid hebben m de sciale bijdragen te innen en dr te strten. Hiernder wrdt de term dienstverrichters gebruikt als gemene term vr de sciale dienstverrichters en de erkende sciale secretariaten. Indien er een verschil is tussen beiden wrdt expliciet verwezen naar sciale dienstverrichters en erkende sciale secretariaten (ESS). Vrdat een dienstverrichter kan ptreden vr een werkgever wrdt een vereenkmst geslten tussen de werkgever en de dienstverrichter. Deze vereenkmst bepaalt uitdrukkelijk welke pdrachten (mandaten) de dienstverrichter vr de werkgever zal vervullen. De vereenkmst wrdt zwel dr (een vertegenwrdiger van) de dienstverrichter als dr de werkgever ndertekend en kan slechts pgezegd wrden met uitwerking p de laatste dag van een kwartaal. Er wrdt uitgegaan van de cmpetentie van de vertegenwrdiger van de dienstverrichter m de betekenis en de inhud van de vereenkmst duidelijk te maken aan de werkgever. Teneinde rechtszekerheid te creëren, wrdt k een prcuratie pgesteld waarin alle tegekende mandaten aangeduid wrden. Ok dit dcument wrdt dr de dienstverrichter en de werkgever ndertekend. Indien er twijfel is ver de juiste inhud van het mandaat, is de aanduiding p de prcuratie drslaggevend. De prcuratie bevat bvendien een clausule waarin de werkgever bevestigt dat - indien hij vrheen verbnden was met een mandaatvereenkmst met een andere dienstverrichter - hij deze mandaatvereenkmst p een juridisch crrecte wijze heeft beëindigd. Van (de Guidelines NL DV.dcx 1

2 vertegenwrdiger van) de dienstverrichter wrdt verwacht dat hij de werkgever p deze paragraaf wijst en de betekenis ervan duidelijk maakt. De paragraaf maakt het vr de RSZ mgelijk m nmiddellijk de nieuwe mandataris te aanvaarden znder een ntslag van de vrige dienstverrichter te meten afwachten. Iedere handeling dr de dienstverrichter vr een werkgever wrdt vermed in vereenstemming te zijn met de bvengenemde vereenkmst en prcuratie. Het stellen van handelingen znder vereenkmst en/f prcuratie is een zeer ernstige vertreding waarvr de ndige sancties wrden vrzien. De dienstverrichter bewaart zwel de riginele vereenkmst als de riginele prcuratie tt 5 jaar na beëindiging van de vereenkmst en zal deze dcumenten p het eerste verzek van de RSZ vrleggen en/f vermaken. Ok p het niet naleven van deze verplichting wrden sancties vrzien. De mgelijke mandaten wrden gebundeld in clusters. De clusters zijn: 1 mandaat vr Dimna/DMFA 2 mandaat vr ASR-werklsheid 3 mandaat vr ASR-arbeidsngeschiktheid 4 mandaat vr ASR-arbeidsngevallen De benaming van een cluster is slechts een indicatie vr de cncrete inhud (= de tegankelijke tepassingen) van het mandaat. De vlledige definitie van de inhud van het mandaat vr een cluster wrdt mschreven in de Onderrichtingen aan de werkgevers van de RSZ. Naast de specifieke tepassingen die verbnden zijn aan elke individuele cluster, geeft ieder mandaat k autmatisch tegang tt een aantal algemene tepassingen van het elektrnische netwerk van de sciale zekerheid die eveneens mschreven wrden in de Onderrichtingen aan de werkgevers (mmenteel gaat het ver de tepassingen WREP, ECARORENT, FOLLOWIT, COVA, FOT2DELEGATE, Trillium Cnsult, WIDE, EBOX, RORE, RORECnsult, MEP (Limsa), MAHIS). Een werkgever kan, per cluster, maximum één dienstverrichter aanstellen. Deze dienstverrichter (= hfdmandataris) blijft steeds het eerste aanspreekpunt vr de RSZ en heeft de bevegdheid m alle gegevens van vrbije, lpende en tekmstige kwartalen te beheren. De hfdmandataris kan echter een delegatie uitveren van de cluster (f een deel ervan) vr een vrbije peride naar de dienstverrichter die vr deze vrbije peride als mandataris was aangeduid. De delegatie gebeurt p basis van een cntractuele relatie tussen hfdmandataris en de sub-mandataris en wijzigt niets aan de verantwrdelijkheid van de hfdmandataris ten aanzien van de RSZ. Deze delegatie staat ls van de afspraken inzake de technische verlenging die ngewijzigd blijven. 2. Specifieke regels inzake de prcuratie Op de prcuratie met verplicht wrden ingevuld : - een duidelijke identificatie van de nderneming (met indien mgelijk het KBO-nr. en/f RSZ-nr.) Guidelines NL DV.dcx 2

3 - naam en NISS van een wettelijk vertegenwrdiger van de nderneming zals bepaald in KBO, zijn f haar handtekening en de handgeschreven frmulering gelezen en gedgekeurd ; - naam en NISS van een vertegenwrdiger van de dienstverrichter zals bepaald in KBO, zijn f haar handtekening en de handgeschreven frmulering gelezen en gedgekeurd ; - de datum van ndertekening; - de startdatum van het mandaat (= kwartaal van aansluiting). Vr de ESS: Indien het werkgeversdssier niet p de hfdzetel van het ESS maar in een bijkantr beheerd wrdt, met dit bijkantr vermeld wrden p de prcuratie. Interne werkwijze RSZ bij twijfel ver de crrectheid van een prcuratie: Indien de tegevegde scan nvlledig f niet crrect is, stuurt de directie Identificatie een mail naar de dienstverrichter m mee te delen waarm de prcuratie niet aanvaard kan wrden en m te vragen dringend een crrecte prcuratie dr te sturen via MAHIS. Dit kan gaan m een verder aangevuld exemplaar waarbij de wijzigingen tegengetekend wrden dr de werkgever, dan wel m een vlledig nieuw exemplaar. Wanneer de nieuwe/verbeterde prcuratie ntvangen wrdt en de directie Identificatie twijfelt f de werkgever wel betrkken werd bij de wijzigingen (mwille van drhalingen, eenzelfde geschrift, ) wrdt deze prcuratie nmiddellijk vergemaakt aan de directie Inspectie. De dienstverrichter wrdt per mail verwittigd dat we twijfels hebben ver de crrectheid van de prcuratie, dat we aan nze inspectiedienst gevraagd hebben een verder nderzek uit te veren en dat het resultaat van dit nderzek binnen de 10 werkdagen gekend zal zijn. Tt zlang wrdt de prcuratie niet gevalideerd. Indien de inspectie geen nregelmatigheden vaststelt, zal de prcuratie alsng gevalideerd wrden. Indien er wel nregelmatigheden wrden vastgesteld, wrdt de prcuratie niet gevalideerd. De inspectie zal in dit geval aan de dienstverrichter meedelen dat er ng een derde, crrecte prcuratie dient vergemaakt te wrden. Gebeurt dit niet, dan gelden de gewne regels van de blkkering van een vrlpig mandaat (zie verder) f van de terugzending van de Wide naar de werkgever (bij een Identificatie-aanvraag). 3. Registratie en validatie van het mandaat Het vermaken van de prcuratie aan de directie Identificatie van de RSZ kan p twee wijzen gebeuren: Bij de aanvraag tt (her)inschrijving van een werkgever in de beveiligde mgeving met een scan van de prcuratie wrden tegevegd (teveging in de applicatie WIDE). Hierdr kan de cntrle van de prcuratie gelijktijdig met de verwerking van de identificatieaanvraag gebeuren en wrdt het mandaat gevalideerd na de tekenning van een definitief RSZ-nummer en werkgeverscategrie(ën) Guidelines NL DV.dcx 3

4 Een verwerping van de prcuratie zal autmatisch k de validering van de identificatieaanvraag blkkeren. In dit geval zal de dienstverrichter p de hgte wrden gebracht van de weigering van de prcuratie en de blkkering van de identificatieaanvraag. (De blkkering van de aanvraag verhindert niet dat Dimna s kunnen gebeuren p basis van het vrlpig nummer). Een identificatieaanvraag die vlledig en eenduidig is, wrdt in principe binnen de acht werkdagen verwerkt. De bevestiging van de identificatie wrdt hierp nmiddellijk naar de dienstverrichter verstuurd (elektrnisch naar de E-bx). Opmerking: De aanvraag tt inschrijving van een werkgever in de beveiligde mgeving is vrlpig enkel mgelijk vr de ESS maar wrdt vr alle dienstverrichters vrzien vanaf eind Bij een (her)inschrijvingsaanvraag in de nbeveiligde mgeving met het inschrijvingsfrmulier afgeprint en dr de werkgever ndertekend wrden. De identificatie wrdt pas pgestart zdra het ndertekende frmulier ntvangen is. (Dimna kan p basis van het vrlpig nummer maar de ntificatie wrdt naar de werkgever verstuurd). Het mandaat dat eventueel afgeslten werd met een sciale dienstverrichter, dient na de identificatie en het bekmen van een definitief RSZ-nummer in MAHIS ingeverd wrden (zie hiernder). Vr een reeds bestaande werkgever met de scan van de prcuratie vergemaakt wrden via de tepassing MAHIS. Indien de prcuratie vlledig crrect is, wrdt het mandaat dr de directie Identificatie gevalideerd. Een mandaat dat in MAHIS ingebracht wrdt, heeft autmatisch het statuut van vrlpig mandaat. Een vrlpig mandaat blijft maximum dertig dagen geldig. Indien er binnen deze termijn geen validatie gebeurt (waardr het vrlpig mandaat definitief wrdt), wrdt het vrlpig mandaat autmatisch geblkkeerd en kan er geen nieuw vrlpig mandaat wrden ingebracht. In dit geval dient er cntact te wrden pgenmen met de directie Identificatie. Delegatie van een mandaat: Via MAHIS kan een dienstverrichter zelf een delegatie naar een andere dienstverrichter inbrengen. De hfd-dienstverrichter dient zelf in te staan vr de registratie en beheer van de delegatie(s) in MAHIS. Vr de ESS: Een wijziging van het bevegd bijkantr van een ESS met dr het ESS zelf ingeverd wrden in MAHIS en vereist geen verdere frmaliteiten (geen nieuwe vereenkmst f prcuratie vereist). Het in MAHIS pgenmen bijkantr dient steeds vereen te stemmen met het bijkantr waar het werkgeversdssier zich p dat genblik bevindt. Indien een ESS gelijktijdig meer dan 50 werkgeversdssiers dient ver te zetten (bijvrbeeld bij de sluiting van een bijkantr) kan een Excel-bestand met de betrkken werkgevers aan de RSZ vergemaakt wrden m deze vergang p een geautmatiseerde wijze te laten gebeuren Guidelines NL DV.dcx 4

5 4. Wijzigingen aan het mandaat 4.1. Einde mandaat dienstverrichter Ontslag aangevraagd dr werkgever De werkgever kan zelf een aanvraag tt stpzetting van het mandaat vermaken aan de directie Identificatie (per mail, brief, fax, ). De directie Identificatie brengt ambtshalve het einde van het mandaat in in MAHIS. Zwel de dienstverrichter als de werkgever ntvangen een ntificatie. De schrapping van een hfdmandaat heeft autmatisch k de schrapping van de delegaties tt gevlg. Termijn: In de lp van een kwartaal kan de werkgever vragen aan zijn mandaat een einde te stellen p de laatste dag van dit kwartaal (*). Hij kan k anticiperen en dit vragen vr de laatste dag van een kwartaal Kw+1 tt Kw+4 (*). In de lp van de eerste maand van een kwartaal kan de werkgever k vragen een einde aan zijn mandaat te stellen p de laatste dag van het kwartaal Kw-1 (*), en dit znder bijkmende frmaliteiten te vervullen. Hij kan dit k vragen vr de laatste dag van het kwartaal Kw-2 (*), p vrwaarde dat hij de reden van deze laattijdige afsluiting pgeeft. Het is aan de directie Identificatie m deze reden te berdelen. In de lp van de tweede en derde maand van een kwartaal - p vrwaarde dat er een reden pgegeven wrdt die dr de directie Identificatie berdeeld wrdt - kan de werkgever k vragen een einde aan zijn mandaat te stellen p de laatste dag van het kwartaal Kw-1 (*). (*) laatste dag van het kwartaal = laatste dag waarp het mandaat ng geldig is Eventuele vragen tt ntslag die niet vlden aan de bvenstaande vrwaarden kunnen met de ndige argumentatie (per mail) vergemaakt wrden aan de directie Identificatie Uitsluiting/stpzetting van het mandaat dr dienstverrichter Wanneer een dienstverrichter beslist m een mandaat stp te zetten, met de dienstverrichter dit ntslag in principe zelf inveren in MAHIS. Termijn: In de lp van een kwartaal kan de dienstverrichter een einde aan zijn mandaat stellen p de laatste dag van dit kwartaal (*). De dienstverrichter kan k anticiperen en dit den p de laatste dag van een kwartaal Kw+1 t Kw+4 (*). In de lp van de eerste maand van een kwartaal kan de dienstverrichter k een einde aan zijn mandaat stellen p de laatste dag van het kwartaal Kw-1 (*), en dit znder bijkmende frmaliteiten te vervullen. De dienstverrichter kan dit k den p de laatste dag van het kwartaal Kw Guidelines NL DV.dcx 5

6 (*) p vrwaarde dat de reden van deze laattijdige pzegging meegedeeld wrdt. In MAHIS zijn vier mgelijke redenen vrzien: - Stilzwijgende werkgever - Werkgever-debiteur - Laattijdige mededeling van de pzegging dr de werkgever - Andere redenen (de dienstverrichter met de reden van de laattijdige pzegging meedelen). Er is vrzien dat de inspectiediensten van de RSZ a psteriri kunnen cntrleren f de pgegeven reden wel crrect is. In de lp van de tweede en derde maand van een kwartaal - p vrwaarde dat één van de hierbven vermelde redenen pgegeven wrdt - kan de dienstverrichter k een einde aan zijn mandaat stellen p de laatste dag van het kwartaal Kw-1(*). (*) laatste dag van het kwartaal = laatste dag waarp het mandaat ng geldig is Eventuele aanvragen tt ntslag die niet vlden aan de bvenstaande vrwaarden kunnen met de ndige argumentatie (per mail) vergemaakt wrden aan de directie Identificatie. Deze aanvragen zullen individueel nderzcht wrden waarbij echter steeds nagegaan zal wrden f de dienstverrichter ng bepaalde handelingen vr de werkgever heeft verricht. Cncreet: Er wrdt nagegaan f de dienstverrichter Dimna s heeft gedaan in de peride waarvr het ntslag gevraagd wrdt. Het handelt ver Dimna s verricht in het kwartaal waarvr de dienstverrichter geen mandataris meer wenst te zijn. De peride waarp de Dimna betrekking heeft, is znder belang. (Reden: Dimna = een actie p de dag waarp de Dimna gebeurt. Een dienstverrichter kan geen Dimna meer verrichten als het p die dag geen mandaat zu hebben). Er wrdt nagegaan f de dienstverrichter ng een DMFA-aangifte heeft verznden en/f prvisies (vr de ESS) heeft drgestrt vr het kwartaal waarvr het ntslag gevraagd wrdt. (Het drstrten van reeds ntvangen bijdragen en prvisies vr een vrig kwartaal is geen beletsel vr een ntslag). De dienstverrichter dient te bevestigen dat er geen ASR werd verricht vr het betrkken kwartaal. Welke dienstverrichter bevegd is vr een ASR wrdt immers bepaald aan de hand van de risicdatum. De mandataris die bevegd is vr het kwartaal waarin de risicdatum valt, wrdt verndersteld de aangifte ASR in te dienen. Een mandataris blijft bevegd vr alle aangiften die binnen zijn mandaatsperide vallen, tt het einde van de technische verlenging. Uiteraard kunnen de werkgever en de actuele mandataris k steeds een aangifte indienen Guidelines NL DV.dcx 6

7 Zwel de werkgever als de dienstverrichter ntvangen een ntificatie van het ntslag. De schrapping van een hfdmandaat hudt autmatisch k de schrapping van de delegaties in Schrapping van de werkgever De werkgever (f de dienstverrichter) vraagt de schrapping van zijn inschrijvingsnummer aan. De schrappingsdatum als werkgever is de datum waarp de laatste nderwrpen werknemer uit dienst gaat. Dr de schrapping vervallen autmatisch alle (sub)mandaten p de laatste dag van het kwartaal (met behud van de technische verlenging). Bij een her-inschrijving dient de prcedure vr het tekennen van een mandaat vlledig hernmen te wrden (tekenen vereenkmst + prcuratie, verzending scan, cntrle, validatie, registratie in MAHIS) Failliete werkgevers Er wrdt geen uitzndering vrzien vr failliete werkgevers f curatren. De curatr neemt de plaats in van de failliete werkgever. Ongeveer 14 dagen na de bekendmaking van het faillissement wrdt de curatr aangeschreven met de vraag f hij de tewerkstelling ng (tijdelijk) wenst verder te zetten: Indien de curatr de schrapping van de werkgever vraagt, zal het mandaat k autmatisch beëindigd wrden p de laatste dag van het kwartaal. Indien een curatr de tewerkstelling wenst verder te zetten, blijft het mandaat geldig ttdat er een stpzetting gevraagd wrdt dr de curatr f de dienstverrichter. Indien de curatr wil veranderen van dienstverrichter, dan gelden hiervr eveneens de algemene regels (enkel per kwartaal, binnen de termijnen, nieuwe prcuratie, ) Bestaande werkgever (znder dienstverrichter) neemt dienstverrichter De dienstverrichter met in MAHIS nmiddellijk de mandaten inbrengen ( vrlpig mandaat ). Als er ng geen dienstverrichter was, is een nbeperkte retractieve aansluiting mgelijk. De directie Identificatie kijkt de prcuraties na en valideert de mandaten in principe binnen de twee werkdagen waardr het vrlpig mandaat verandert in een definitief mandaat. Op basis van een vrlpig mandaat kan de dienstverrichter al een ASR versturen. Een vrlpig mandaat blijft maximum dertig dagen geldig. Indien hierna ng geen validatie is gebeurd, wrdt het vrlpig mandaat geblkkeerd en kan er geen nieuw vrlpig mandaat wrden ingebracht en dient er cntact te wrden pgenmen met de RSZ (directie Identificatie) Guidelines NL DV.dcx 7

8 4.3. Overgang naar een andere dienstverrichter Deze vergang kan slechts ingaan p de eerste dag van een kwartaal. De nieuwe dienstverrichter maakt via MAHIS de scan van de nieuwe prcuratie ver aan de Identificatie. In MAHIS duidt de dienstverrichter de cluster(s) aan waarvr hij bevegd wrdt ( vrlpig mandaat ) waardr autmatisch het eventueel bestaande mandaat vr deze cluster afgeslten wrdt met als datum de laatste dag van het kwartaal vrafgaand aan de datum van ingang van het nieuwe mandaat. Termijn: De nieuwe dienstverrichter kan tt één maand na het begin van een kwartaal ng een mandaat starten vr het lpende kwartaal (waardr de vrige dienstverrichter k autmatisch pgezegd wrdt vanaf het begin van het kwartaal) en dit znder pgave van een reden. Een verdere retractieve vergang is niet mgelijk. Deze ptie kan enkel in twee bewegingen wrden uitgeverd: De ude dienstverrichter dient eerst retractief zijn ntslag in te veren, met pgave van de redenen. (Ok de werkgever kan dit ntslag aanvragen via de hierbven beschreven prcedure.) Daarna kan het nieuwe mandaat in MAHIS wrden ingeverd dr de nieuwe dienstverrichter. Omdat het vrgaande kwartaal is vrijgekmen, is er geen prbleem van retractiviteit. (zie k bestaande werkgever neemt dienstverrichter ) 5. Speciale ndernemingen 5.1. Ondernemingen waarvr geen vertegenwrdiger gevraagd wrdt in MAHIS Kerkfabrieken, Vereniging van mede-eigenaars Buitenlandse ndernemingen De mandaten vr deze ndernemingen wrden dr MAHIS aanvaard znder dat er een vertegenwrdiger met wrden ingevuld Ondernemingen met in de "functies in KBO" andere ndernemingen ( cascade ): De prcuratie (een kpie, geen riginele) met samen met de bewijzen dat de ndertekenaar rechtsgeldig de nderneming kan vertegenwrdigen, aan de directie Identificatie wrden vergemaakt. Dit kan per brief, mail fax, De Identificatie nderzekt deze stukken (f eventueel rechtstreeks in KBO ) en indien de prcuratie aanvaard kan wrden, creëert de directie Identificatie het mandaat Guidelines NL DV.dcx 8

Bankoverstapdienst - reglement

Bankoverstapdienst - reglement versie 3.0-1/7/2011 Bankverstapdienst - reglement Dit reglement vrmt het algemeen kader waarbinnen de deelnemende banken in België een bankverstapdienst vr zichtrekeningen aanbieden aan de cnsument. De

Nadere informatie

Bankoverstapdienst - reglement

Bankoverstapdienst - reglement versie 1.0-28/10/2009 Bankverstapdienst - reglement Dit reglement vrmt het algemeen kader waarbinnen de deelnemende banken in België een bankverstapdienst vr zichtrekeningen aanbieden aan de cnsument.

Nadere informatie

Eenheidsstatuut Een kleine samenvatting

Eenheidsstatuut Een kleine samenvatting Eenheidsstatuut Een kleine samenvatting Afschaffing prefbeding Met de invering van het eenheidsstatuut kmt er een einde aan het prefbeding. Er wrdt wel een uitzndering vrzien vr studentenarbeid, tijdelijke

Nadere informatie

1. Lid: onder een lid wordt verstaan een bij Pennyplace ingeschreven particulier of ZZP-er / bedrijf die / dat als doel heeft:

1. Lid: onder een lid wordt verstaan een bij Pennyplace ingeschreven particulier of ZZP-er / bedrijf die / dat als doel heeft: ALGEMENE VOORWAARDEN VAN PENNYPLACE VOOR LEDEN Inhudspgave: Artikel 1: Definities... 1 Artikel 2 - Identiteit van de ndernemer... 1 Artikel 3 -Tepasselijkheid en wijziging Algemene Vrwaarden... 2 Artikel

Nadere informatie

Oproep erkenning en subsidiëring van groepsgericht aanbod. opvoedingsondersteuning door vrijwilligers

Oproep erkenning en subsidiëring van groepsgericht aanbod. opvoedingsondersteuning door vrijwilligers Oprep erkenning en subsidiëring van grepsgericht aanbd pvedingsndersteuning dr vrijwilligers In het kader van het versterken van aanbd pvedingsndersteuning in de Huizen van het Kind lanceert Kind en Gezin

Nadere informatie

Mijn egov-rollenbeheer Handleiding voor Roltoekenningsgebruikers

Mijn egov-rollenbeheer Handleiding voor Roltoekenningsgebruikers Mijn egv-rllenbeheer Handleiding vr Rltekenningsgebruikers Versie 1 11 december 2013 Inhud 1 Over deze handleiding... 3 1.1 Vr wie... 3 1.2 Gebruik icnen... 3 2 Veelgebruikte termen en definities... 4

Nadere informatie

Bestaat er een economische en/of organisatorische eenheid met andere bedrijven? Zo ja, graag nadere informatie waaronder een organogram.

Bestaat er een economische en/of organisatorische eenheid met andere bedrijven? Zo ja, graag nadere informatie waaronder een organogram. Aanvraagfrmulier Berepsaansprakelijkheidsverzekering algemeen 1. Verzekeringnemer Naam bedrijf:.... Crrespndentieadres:... Pstcde en plaats:... Cntactpersn:... man vruw E-mail cntactpersn:.. Rechtsvrm:.

Nadere informatie

STTS Sociaal Telefoontarief - Tarif Téléphonique Social Gebruikershandleiding

STTS Sociaal Telefoontarief - Tarif Téléphonique Social Gebruikershandleiding STTS Sciaal Telefntarief - Tarif Téléphnique Scial Gebruikershandleiding Versie 1.0 April 2006 1 Inhud 1 Inleiding...5 1.1 De tekenning van een sciaal telefntarief... 5 1.1.1 De rl van de STTS-tepassing...

Nadere informatie

S&A bvba. 1. Startverklaring definitief goedgekeurd. Ambachtsweg 20-9820 Merelbeke. Inhoudstafel 1. STARTVERKLARING DEFINITIEF GOEDGEKEURD...

S&A bvba. 1. Startverklaring definitief goedgekeurd. Ambachtsweg 20-9820 Merelbeke. Inhoudstafel 1. STARTVERKLARING DEFINITIEF GOEDGEKEURD... S&A bvba Ambachtsweg 20-9820 Merelbeke tel 09/329 87 75 fax 09/329 87 85 URL: www.sabvba.cm e-mail: inf@sabvba.cm Startverklaring definitief gedgekeurd Inhudstafel 1. STARTVERKLARING DEFINITIEF GOEDGEKEURD...

Nadere informatie

ORGANISATIENOTA VRIJWILLIGERS

ORGANISATIENOTA VRIJWILLIGERS ORGANISATIENOTA VRIJWILLIGERS 1. Gegevens rganisatie - Naam rganisatie : - Juridisch statuut : - Maatschappelijke zetel : - Telefnnummer en eventueel emailadres : - Omschrijving sciale delstelling : 2.

Nadere informatie

DOCUMENT VEEL GESTELDE VRAGEN

DOCUMENT VEEL GESTELDE VRAGEN DOCUMENT VEEL GESTELDE VRAGEN Met ik mijn kind aanmelden? Als u uw kind niet aanmeldt, kunt u het pas vanaf de eerste schldag van mei 2014 inschrijven vr het schljaar 2014-2015 in een Dilbeekse kleuter

Nadere informatie

Aanduiding van een vertegenwoordiger (artikel 14 1 van de wet van 22 augustus 2002 betreffende de rechten van de patiënt)

Aanduiding van een vertegenwoordiger (artikel 14 1 van de wet van 22 augustus 2002 betreffende de rechten van de patiënt) Aanduiding van een vertegenwrdiger (artikel 14 1 van de wet van 22 augustus 2002 betreffende de rechten van de patiënt) Ik, (vrnaam en naam van de patiënt), duid hierbij nderstaande persn aan als mijn

Nadere informatie

Aanvraagformulier subsidieregeling isolatiemaatregelen woningen 2015

Aanvraagformulier subsidieregeling isolatiemaatregelen woningen 2015 Aanvraagfrmulier subsidieregeling islatiemaatregelen wningen 2015 Raadhuisplein 2 Pstbus 500 3850 AM Ermel t 0341 56 73 21 Vul dit frmulier in, zet uw handtekening en stuur het p naar de Gemeente Ermel,

Nadere informatie

Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen

Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen Federaal Agentschap vr de Veiligheid van de Vedselketen Omzendbrief betreffende de cntrle van de identiteit van paarden en de uitsluiting vr de slacht vr menselijke cnsumptie van buiten de wettelijke termijn

Nadere informatie

WAT BEPAALT DE EUROPESE RICHTLIJN INZAKE HET RECHT OP TOEGANG TOT EEN ADVOCAAT?

WAT BEPAALT DE EUROPESE RICHTLIJN INZAKE HET RECHT OP TOEGANG TOT EEN ADVOCAAT? WAT BEPAALT DE EUROPESE RICHTLIJN INZAKE HET RECHT OP TOEGANG TOT EEN ADVOCAAT? Vicky De Suter, FOD Justitie, DGWL, Directie Strafwetgeving Een krte terugblik - CPS - studiedag 27 maart 2013 - Eurpese

Nadere informatie

Bestemd voor AANVRAGER namens: Eenmanszaak Vennootschap onder firma (v.o.f.) Commanditaire vennootschap (c.v.)

Bestemd voor AANVRAGER namens: Eenmanszaak Vennootschap onder firma (v.o.f.) Commanditaire vennootschap (c.v.) BIBOB Vragenlijsten Mdel 1 t/m 4 versie 2012 Frmulier vr: aanvrager namens eenmanszaak aanvrager namens v..f. f c.v. BIBOB VRAGENFORMULIER Bestemd vr AANVRAGER namens: Eenmanszaak Venntschap nder firma

Nadere informatie

Toelichting bij het formulier subsidievaststelling behorend bij artikel 7.1 van de Kaderregeling subsidies OCW, SZW en VWS

Toelichting bij het formulier subsidievaststelling behorend bij artikel 7.1 van de Kaderregeling subsidies OCW, SZW en VWS Telichting bij het frmulier subsidievaststelling behrend bij artikel 7.1 van de Kaderregeling subsidies OCW, SZW en VWS Dit dcument licht stapsgewijs alle nderdelen van het aanvraagfrmulier vr een subsidievaststelling

Nadere informatie

Werken met uitzendkrachten

Werken met uitzendkrachten Uitzendkrachten-Werken met uitzendkrachten-telichting 1/8 Werken met uitzendkrachten Uitzendkrachten zijn werknemers die vallen nder twee srten werkgevers. Enerzijds heeft men de werkgever van de uitzendkracht

Nadere informatie

1.6 Heeft de onderneming buitenlandse vestigingen. Zo ja, graag nadere informatie met betrekking tot de vestigingsplaats en de activiteiten ja nee

1.6 Heeft de onderneming buitenlandse vestigingen. Zo ja, graag nadere informatie met betrekking tot de vestigingsplaats en de activiteiten ja nee Stuur dit frmulier naar MKBdirect Pst: Kryptnstraat 41, 7463 PB Rijssen E-mail: inf@rab-rijssen.nl Aanvraagfrmulier (Bereps) Aansprakelijkheidsverzekering Algemeen 1. Algemene Gegevens 1.1 Naam van de

Nadere informatie

Het bewind. Inleiding

Het bewind. Inleiding Het bewind Inleiding Wanneer iemand meerderjarig is, wrdt hij juridisch zelfstandig. De persn kan bijvrbeeld cntracten afsluiten, een bankrekening penen, Smmigen zijn hierte echter niet in staat. Deze

Nadere informatie

Nieuwe wet op de mede-eigendom - 2010

Nieuwe wet op de mede-eigendom - 2010 Belgiëlei 182 Tel: 03/239 34 30 inf@03beheer.be Beste mede-eigenaar, Nieuwe wet p de mede-eigendm - 2010 Zals u wellicht reeds vernmen heeft is sinds krt een nieuwe wet p de mede-eigendm van kracht. Ze

Nadere informatie

Door Datalab B.V. geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer:

Door Datalab B.V. geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer: Algemene Vrwaarden MyOV Dr Datalab B.V. geregistreerd bij de Kamer van Kphandel nder nummer: 59087757 0000 000028408217 Wij verzeken u deze algemene vrwaarden zrgvuldig te lezen. Uw gebruik van de applicatie

Nadere informatie

Naam Klachtenprocedure SZZ versie 1.0 vastgesteld 25-6-2014 Door RvB evaluatie 25-6-2015 Door RvB

Naam Klachtenprocedure SZZ versie 1.0 vastgesteld 25-6-2014 Door RvB evaluatie 25-6-2015 Door RvB Alle zrgberderijen van SZZ zijn aangeslten bij de Federatie Landbuw en Zrg (www.zrgberen.nl). De Federatie heeft vr de cliënten van haar leden een nafhankelijke klachtencmmissie ingericht. SZZ vindt het

Nadere informatie

Eenheidsstatuut arbeiders - bedienden

Eenheidsstatuut arbeiders - bedienden Eenheidsstatuut arbeiders - bedienden Al twee jaar wachten we p een grte stap in het dssier ver het eenheidsstatuut arbeiders en bedienden. Dit sinds het fameuze arrest van het Grndwettelijk Hf van 7 juli

Nadere informatie

1.6 Heeft de onderneming buitenlandse vestigingen. Zo ja, graag nadere informatie met betrekking tot de vestigingsplaats en de activiteiten ja nee

1.6 Heeft de onderneming buitenlandse vestigingen. Zo ja, graag nadere informatie met betrekking tot de vestigingsplaats en de activiteiten ja nee Aanvraagfrmulier (Bereps) Aansprakelijkheidsverzekering Algemeen 1. Algemene Gegevens 1.1 Naam van de nderneming 1.2 Adres 1.3 Website www. 1.4 Rechtsvrm 1.5 Datum van vestiging 1.6 Heeft de nderneming

Nadere informatie

3. De sociaal inspecteur kan van iedereen, waarvan dit nodig wordt geacht, een verhoor afnemen met inachtneming van de rechten van de verhoorde.

3. De sociaal inspecteur kan van iedereen, waarvan dit nodig wordt geacht, een verhoor afnemen met inachtneming van de rechten van de verhoorde. SCHOONMAAKSECTOR: CHECKLIST Deze checklist wrdt pgesteld in aansluiting p het Plan vr Eerlijke Cncurrentie in de schnmaaksectr, dat meer duidelijkheid en transparantie garandeert aan werkgevers en werknemers.

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden - Equrion Services B.V. Inhoudsopgave: Artikel 1 - Definities. Artikel 2 - Identiteit van de ondernemer

Algemene Voorwaarden - Equrion Services B.V. Inhoudsopgave: Artikel 1 - Definities. Artikel 2 - Identiteit van de ondernemer Algemene Vrwaarden - Equrin Services B.V. Inhudspgave: Artikel 1 - Definities Artikel 2 - Identiteit van de ndernemer Artikel 3 - Tepasselijkheid Artikel 4 - Het aanbd Artikel 5 - De vereenkmst Artikel

Nadere informatie

Werkinstructie. Contractering Huisartsen 2015

Werkinstructie. Contractering Huisartsen 2015 Werkinstructie Cntractering Huisartsen 2015 Belangrijkste pmerkingen met betrekking tt de digitale cntractering U sluit uw cntract af via de website van DSW. U lgt in met uw individueel VeCZ certificaat,

Nadere informatie

(Beroeps) Aansprakelijkheidsverzekering Makelaars onroerende zaken

(Beroeps) Aansprakelijkheidsverzekering Makelaars onroerende zaken Aanvraagfrmulier (Bereps) Aansprakelijkheidsverzekering Makelaars nrerende zaken 1. Algemene Gegevens 1.1 Naam van de nderneming 1.2 Adres 1.3 Website www. 1.4 Rechtsvrm 1.5 Datum van vestiging 1.6 Heeft

Nadere informatie

1.6 Heeft de onderneming buitenlandse vestigingen. Zo ja, graag nadere informatie met betrekking tot de vestigingsplaats en de activiteiten ja nee

1.6 Heeft de onderneming buitenlandse vestigingen. Zo ja, graag nadere informatie met betrekking tot de vestigingsplaats en de activiteiten ja nee Aanvraagfrmulier (Bereps) Aansprakelijkheidsverzekering Administratiekantren/ Belastingadviseurs 1. Algemene Gegevens 1.1 Naam van de nderneming 1.2 Adres 1.3 Website www. 1.4 Rechtsvrm 1.5 Datum van vestiging

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Artikel 1- Identiteit van de ondernemer Artikel 2 - Toepasselijkheid Artikel 3 - Het aanbod

Algemene Voorwaarden Artikel 1- Identiteit van de ondernemer Artikel 2 - Toepasselijkheid Artikel 3 - Het aanbod Algemene Vrwaarden Artikel 1- Identiteit van de ndernemer Trend mda Oudemansstraat 82 1504 KP Zaandam Telefnnummer: (0031) 0623281926 Tussen 09;00 / 17;00 E-mailadres: inf@trendmda.nl KvK-nummer: 54290228

Nadere informatie

Algemene voorwaarden picturefix. Download & print de algemene voorwaarden. Inhoudsopgave:

Algemene voorwaarden picturefix. Download & print de algemene voorwaarden. Inhoudsopgave: Algemene vrwaarden picturefix Dwnlad & print de algemene vrwaarden Inhudspgave: Artikel 1 - Definities Artikel 2 - Identiteit van de ndernemer Artikel 3 - Tepasselijkheid Artikel 4 - Het aanbd Artikel

Nadere informatie

Projectsourcing volgens de nieuwe regels. Brochure voor de klanten van de projectsourcingbureaus

Projectsourcing volgens de nieuwe regels. Brochure voor de klanten van de projectsourcingbureaus 20130215 Prjectsurcing vlgens de nieuwe regels Brchure vr de klanten van de prjectsurcingbureaus Werknemers van andere werkgevers diensten laten uitveren binnen uw nderneming, is inmiddels een reeds lang

Nadere informatie

Herinnering Opvolging Tewerkstellingsfonds (VAP dagen)

Herinnering Opvolging Tewerkstellingsfonds (VAP dagen) DIENST BELEIDSCOÖRDINATIE Brussel, 23 april 2013 VSKO/DB/13.07 Cntact: Hans De Becker, hans.debecker@vsk.be, 02 507 08 39 Rudi Warsn, rudi.warsn@vsk.be, 02 529 04 00 Meesters-, vak- en dienstpersneel (PC

Nadere informatie

Deel 1. Procedure voor het indienen van een schakelprogramma

Deel 1. Procedure voor het indienen van een schakelprogramma Deel 1. Prcedure vr het indienen van een schakelprgramma Waarm een schakelprgramma? Vr telating tt de pstinitiële master pleiding Kwaliteit en veiligheid in de patiëntenzrg is een geaccrediteerd master

Nadere informatie

Artikel 5 - De overeenkomst Artikel 6 - Herroepingsrecht Artikel 7 - Kosten in geval van herroeping

Artikel 5 - De overeenkomst Artikel 6 - Herroepingsrecht Artikel 7 - Kosten in geval van herroeping Algemene Vrwaarden het Anbi register Inhudspgave: Artikel 1 - Definities Artikel 2 - Identiteit van het ANBI register Artikel 3 - Tepasselijkheid Artikel 4 - Het aanbd Artikel 5 - De vereenkmst Artikel

Nadere informatie

Bestemd voor NATUURLIJKE PERSONEN - VENNOOT in: o Vennootschap onder firma (v.o.f.) o Commanditaire vennootschap (c.v.)

Bestemd voor NATUURLIJKE PERSONEN - VENNOOT in: o Vennootschap onder firma (v.o.f.) o Commanditaire vennootschap (c.v.) Mdel 2: frmulier vr vennt in v..f. f c.v. versie 2012 Frmulier vr: vennt in v..f. f c.v. BIBOB VRAGENFORMULIER Bestemd vr NATUURLIJKE PERSONEN - VENNOOT in: Venntschap nder firma (v..f.) Cmmanditaire venntschap

Nadere informatie

1.6 Heeft de onderneming buitenlandse vestigingen. Zo ja, graag nadere informatie met betrekking tot de vestigingsplaats en de activiteiten ja nee

1.6 Heeft de onderneming buitenlandse vestigingen. Zo ja, graag nadere informatie met betrekking tot de vestigingsplaats en de activiteiten ja nee Aanvraagfrmulier (Bereps) Aansprakelijkheidsverzekering Accuntants 1. Algemene Gegevens 1.1 Naam van de nderneming 1.2 Adres 1.3 Website www. 1.4 Rechtsvrm 1.5 Datum van vestiging 1.6 Heeft de nderneming

Nadere informatie

1.6 Is de onderneming in het bezit van een Wft-vergunning. Zo ja, graag hieronder de gegevens invullen. ja nee

1.6 Is de onderneming in het bezit van een Wft-vergunning. Zo ja, graag hieronder de gegevens invullen. ja nee Aanvraagfrmulier (Bereps) Aansprakelijkheidsverzekering Assurantietussenpersn 1. Algemene Gegevens 1.1 Naam van de nderneming 1.2 Adres 1.3 Website www. 1.4 Rechtsvrm 1.5 Datum van vestiging 1.6 Is de

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN KOPEN OP AFSTAND (CONSUMENTEN)

ALGEMENE VOORWAARDEN KOPEN OP AFSTAND (CONSUMENTEN) GROEP pstadres Pstbus 176 1270 AD Huizen vestigingsadres Arendstraat 16 1223 RE Hilversum 088-8648400 inf@unividuals.nl www.unividuals.nl Handelsregister 32138630 BTW nummer NL819770292B01 Bank (Rabbank)

Nadere informatie

CPR305/2011/EU VERORDENING BOUWPRODUCTEN

CPR305/2011/EU VERORDENING BOUWPRODUCTEN XCDC Trading & Cnsultancy B.V.B.A. B-8780 Ostrzebeke 1. Algemeen CPR305/2011/EU VERORDENING BOUWPRODUCTEN Vanaf 1 st juli 2014 is de CE MARKERING van buwprducten die nder een geharmniseerde nrm vallen,

Nadere informatie

Aanvraag verlening eenmalige subsidie gemeente Wageningen

Aanvraag verlening eenmalige subsidie gemeente Wageningen Aanvraag verlening eenmalige subsidie gemeente Wageningen Dit aanvraagfrmulier is bedeld vr een eenmalige subsidie. Een eenmalige subsidie wrdt verleend vr een eenmalige activiteit f ander incidenteel

Nadere informatie

Stappenplan BTW-verhoging van 19 naar 21% per 1 oktober 2012

Stappenplan BTW-verhoging van 19 naar 21% per 1 oktober 2012 Stappenplan BTW-verhging van 19 naar 21% per 1 ktber 2012 Supprt ID: 57354 Versies: AccuntView Windws Dit stappenplan hebt u ndig m uw administraties in AccuntView gereed te maken vr het nieuwe BTW-percentage.

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN FREELANCERZZPPLACE VOOR AANBIEDERS VAN KORTINGEN

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN FREELANCERZZPPLACE VOOR AANBIEDERS VAN KORTINGEN ALGEMENE VOORWAARDEN VAN FREELANCERZZPPLACE VOOR AANBIEDERS VAN KORTINGEN Inhudspgave: Artikel 1: Definities... 1 Artikel 2 - Identiteit van de ndernemer... 2 Artikel 3 -Tepasselijkheid en wijziging Algemene

Nadere informatie

ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN OP AFSTAND. Inhoudsopgave:

ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN OP AFSTAND. Inhoudsopgave: ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN OP AFSTAND Inhudspgave: Artikel 1 - Definities Artikel 2 - Identiteit van de nderneming Artikel 3 - Tepasselijkheid Artikel 4 - Het aanbd Artikel 5 - De vereenkmst Artikel

Nadere informatie

Cubro BVBA Algemene voorwaarden

Cubro BVBA Algemene voorwaarden Cubr BVBA Algemene vrwaarden Hiernder vindt u de algemene vrwaarden van Cubr BVBA. Deze vrwaarden zijn van tepassing p alle geleverde diensten en gemaakte vereenkmsten dr Cubr BVBA, tenzij expliciet anders

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Webshop Uil VR Solutions BV

Algemene Voorwaarden Webshop Uil VR Solutions BV Algemene Vrwaarden Webshp Uil VR Slutins BV Inhudspgave: Artikel 1 - Definities Artikel 2 - Identiteit van de ndernemer Artikel 3 - Tepasselijkheid Artikel 4 - Het aanbd Artikel 5 - De vereenkmst Artikel

Nadere informatie

Documentatie voor update BHIwin 9.01

Documentatie voor update BHIwin 9.01 Dcumentatie vr update BHIwin 9.01 1. Elektrnische BTW-aangifte... 3 1.1 Algemeen.... 3 1.2 Tepassing in prgramma... 3 1.3 Instellen map... 4 2. Aankpfactuur Factr aftrekbaar... 5 3. Rapprtenbeheer... 6

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Inhoudsopgave: Artikel 1 - Definities Bedenktijd Consument Dag Duurtransactie Duurzame gegevensdrager Herroepingsrecht

Algemene Voorwaarden Inhoudsopgave: Artikel 1 - Definities Bedenktijd Consument Dag Duurtransactie Duurzame gegevensdrager Herroepingsrecht Algemene Vrwaarden Inhudspgave: Artikel 1 - Definities Artikel 2 - Identiteit van de ndernemer Artikel 3 - Tepasselijkheid Artikel 4 - Het aanbd Artikel 5 - De vereenkmst Artikel 6 - Herrepingsrecht Artikel

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Lidaholm Garens

Algemene Voorwaarden Lidaholm Garens Algemene Vrwaarden Lidahlm Garens Inhudspgave: Artikel 1 - Definities Artikel 2 - Identiteit van de ndernemer Artikel 3 - Tepasselijkheid Artikel 4 - Het aanbd Artikel 5 - De vereenkmst Artikel 6 - Herrepingsrecht

Nadere informatie

o o o o o o o o o o o o o o o Algemene voorwaarden Gastouderbureau Charno VOF Definities In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:

o o o o o o o o o o o o o o o Algemene voorwaarden Gastouderbureau Charno VOF Definities In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder: Algemene vrwaarden Gastuderbureau Charn VOF Definities In deze Algemene Vrwaarden wrdt verstaan nder: Gastuderbureau: Gastuderbureau Charn VOF Gastuder: degene die na bemiddeling dr het gastuderbureau

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Inhoudsopgave:

Algemene Voorwaarden Inhoudsopgave: Algemene Vrwaarden Inhudspgave: Artikel 1 - Definities Artikel 2 - Identiteit van de ndernemer Artikel 3 - Tepasselijkheid Artikel 4 - Het aanbd Artikel 5 - De vereenkmst Artikel 6 - Herrepingsrecht Artikel

Nadere informatie

Dossier Ecocheques. Bron: Lex4you op www.securex.eu. BOL BUDIV vzw Kerkstraat 108 9050 Gentbrugge 09 324 38 77. helpdesk@bol budiv.be www.bol budiv.

Dossier Ecocheques. Bron: Lex4you op www.securex.eu. BOL BUDIV vzw Kerkstraat 108 9050 Gentbrugge 09 324 38 77. helpdesk@bol budiv.be www.bol budiv. Dssier Eccheques Brn: Lex4yu p www.securex.eu BOL BUDIV vzw Kerkstraat 108 9050 Gentbrugge 09 324 38 77 helpdesk@bl budiv.be www.bl budiv.be Dssier Eccheques Wat is een eccheque? Eccheques zijn een initiatief

Nadere informatie

Vrijwilligersbeleid voetbalvereniging N.B.S.V.V.

Vrijwilligersbeleid voetbalvereniging N.B.S.V.V. Vrijwilligersbeleid vetbalvereniging N.B.S.V.V. Waarm deze richtlijn? Geen enkele amateur-sprtvereniging kan tegenwrdig ng bestaan znder de inzet en bijdrage van (veel) vrijwilligers. Ok binnen nze vereniging

Nadere informatie

Nieuwe beperkingen aan het recht op tijdskrediet en werkloosheid met bedrijfstoeslag: een bespreking van de maatregelen van de regering-michel

Nieuwe beperkingen aan het recht op tijdskrediet en werkloosheid met bedrijfstoeslag: een bespreking van de maatregelen van de regering-michel Nieuwe beperkingen aan het recht p tijdskrediet en werklsheid met bedrijfsteslag: een bespreking van de maatregelen van de regering-michel FORUM ADVOCATEN BVBA Nassaustraat 37-41 2000 Antwerpen T 03 369

Nadere informatie

uw schrijven van uw kenmerk ons kenmerk uw correspondent datum

uw schrijven van uw kenmerk ons kenmerk uw correspondent datum NBB-SF de Berlaimntlaan 14 BE-1000 BRUSSEL uw schrijven van uw kenmerk ns kenmerk uw crrespndent datum EX/2007-4805/F H. Schllaert 2007-09-26 HS/MT Tegangsbeheer CSSR tel. + 32 2 221 54 86 fax + 32 2 221

Nadere informatie

Reglement renteloze energielening FRGE

Reglement renteloze energielening FRGE Reglement rentelze energielening FRGE Particuliere bewners delgrep 1 Definities 1.1 Lkale Entiteit is een instantie die, p het niveau van één f meerdere gemeenten, instaat vr de lkale realisering van de

Nadere informatie

Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen

Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen Federaal Agentschap vr de Veiligheid van de Vedselketen Omzendbrief betreffende de cntrle van de identiteit van paarden en de uitsluiting vr de slacht vr menselijke cnsumptie van buiten de wettelijke termijn

Nadere informatie

Bestemd voor NATUURLIJKE PERSONEN - VENNOOT in: Vennootschap onder firma (v.o.f.) Commanditaire vennootschap (c.v.)

Bestemd voor NATUURLIJKE PERSONEN - VENNOOT in: Vennootschap onder firma (v.o.f.) Commanditaire vennootschap (c.v.) Mdel 2: frmulier vr vennt in een v..f. f c.v. Frmulier vr: vennt in v..f. f c.v. BIBOB VRAGENFORMULIER Bestemd vr NATUURLIJKE PERSONEN - VENNOOT in: Venntschap nder firma (v..f.) Cmmanditaire venntschap

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden webshop (h)eerlijk vlees

Algemene Voorwaarden webshop (h)eerlijk vlees Algemene Vrwaarden webshp (h)eerlijk vlees Inhudspgave: Artikel 1 - Definities Artikel 2 - Identiteit van de ndernemer Artikel 3 - Tepasselijkheid Artikel 4 - Het aanbd Artikel 5 - De vereenkmst Artikel

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Belsimpel.nl:

Algemene voorwaarden Belsimpel.nl: Algemene vrwaarden Belsimpel.nl: Artikel 1 Definities In deze vrwaarden wrdt verstaan nder: Ondernemer: de natuurlijke f rechtspersn die prducten en/f diensten p afstand aan cnsumenten aanbiedt; Cnsument:

Nadere informatie

Gedragscode inzake bankverhuisdienst

Gedragscode inzake bankverhuisdienst Belgische Vereniging van Banken en Beursvenntschappen switching - selfregulatin- Nl (versie 2 van 15062009).dcx versin 0.5 Patrick Wynant 20/10/2009 Gedragscde inzake bankverhuisdienst Het Eurpean Banking

Nadere informatie

PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN

PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN Vergadering van 27 juni 2013 Verslag van de deputatie Bevegd deputatielid: Luk Lemmens Telefn: 03 240 52 65 Agenda nr. 0/1 Invulling van het begrip dagelijks bestuur in de zin

Nadere informatie

INFORMATIE UITWISSELING TUSSEN UITZENDBUREAUS IVM VEILIGHEID EN

INFORMATIE UITWISSELING TUSSEN UITZENDBUREAUS IVM VEILIGHEID EN RVB10004.dc 1/5 RVB 2010/04 INFORMATIE UITWISSELING TUSSEN UITZENDBUREAUS IVM VEILIGHEID EN Situering GEZONDHEID OP HET WERK : EEN GESTRUCTUREERDE AANPAK Preventie en Interim heeft in 2008, in het kader

Nadere informatie

Aanvraagformulier subsidie gevelrenovatie en renovatie handelspanden

Aanvraagformulier subsidie gevelrenovatie en renovatie handelspanden Vak bestemd vr administratie Dssiernummer:................. Aanvraagdatum:................. Aanvraagfrmulier subsidie gevelrenvatie en renvatie handelspanden Met dit frmulier dient u een aanvraag in vr

Nadere informatie

Unieke identificatie gebruikers energieprestatiedatabank

Unieke identificatie gebruikers energieprestatiedatabank 1 Unieke identificatie gebruikers energieprestatiedatabank Inhudstafel INHOUDSTAFEL... 1 INLEIDING... 2 1. UNIEKE IDENTIFICATIE BIJ REGISTRATIE OP DE ENERGIEPRESTATIEDATABANK... 2 2. HERNIEUWEN BESTAANDE

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Webshop Ginger.

Algemene voorwaarden Webshop Ginger. Algemene vrwaarden Webshp Ginger. Inhudspgave: Artikel 1 - Definities Artikel 2 - Identiteit van de ndernemer Artikel 3 - Tepasselijkheid Artikel 4 - Het aanbd Artikel 5 - De vereenkmst Artikel 6 - Herrepingsrecht

Nadere informatie

De overeenkomst inzake geneeskundige behandeling (WGBO)

De overeenkomst inzake geneeskundige behandeling (WGBO) De vereenkmst inzake geneeskundige behandeling (WGBO) Artikel 446 1.De vereenkmst inzake geneeskundige behandeling in deze afdeling verder aangeduid als de behandelingsvereenkmst is de vereenkmst waarbij

Nadere informatie

Inschrijven van leerlingen

Inschrijven van leerlingen Inschrijven van leerlingen 1 Telatingsvrwaarden Een inschrijving kan pas ingaan na instemming met het schlreglement en het pedaggische prject van de schl. Bij de inschrijving dient een fficieel dcument

Nadere informatie

CBR. 01/11 wordt gebruikt in volgende gevallen: o de afgifte van een VRB. De in te voeren gegevens zijn deze van het theoretisch examen

CBR. 01/11 wordt gebruikt in volgende gevallen: o de afgifte van een VRB. De in te voeren gegevens zijn deze van het theoretisch examen 1 CBR 1. Afgifte van een dcument 01/11 afgifte van een dcument na een geslaagd examen Anders dan bij de registratie van een dcument, hudt deze cmbinatie autmatisch een intrekking in van een vrgaand dcument(en).

Nadere informatie

Beteugeling van bedrog met de kilometerstand

Beteugeling van bedrog met de kilometerstand Beteugeling van bedrg met de kilmeterstand CAR-PASS PATRICK PIRET Juridisch Adviseur 2 I. INLEIDING...5 II. DE WET VAN 11 JUNI 2004...7 1. Bedelde vertuigen...7 2. Fundamentele principes...7 3. Dcumenten

Nadere informatie

INLICHTINGENFORMULIER SCHRIFTELIJKE OVEREENKOMST (1 per kind)

INLICHTINGENFORMULIER SCHRIFTELIJKE OVEREENKOMST (1 per kind) INLICHTINGENFORMULIER SCHRIFTELIJKE OVEREENKOMST (1 per kind) 1 INFO KINDEROPVANG Naam: 3Wplus Kinderpvang Adres: Brusselsesteenweg 617, 1731 Zellik Mallebt Huizingen A. Vaucampslaan 80, 1654 Huizingen

Nadere informatie

Wij doen graag zaken!

Wij doen graag zaken! BRIXS Wij den graag zaken! De algemene vrwaarden van BRIXS GROEP zijn gedepneerd bij de kamer van kphandel te Den Haag nder nummer 59425458. Laatste wijziging 1 maart 2014. Algemene Vrwaarden BRIXS GROEP

Nadere informatie

Addendum stappenplan plaatsing

Addendum stappenplan plaatsing Addendum stappenplan plaatsing In het kader van de aangekndigde (vrgenmen) rerganisatie d.d. 4 december 2012 heeft er nader verleg plaatsgevnden tussen de betrkken vakbnden en de werkgever ver de inhud

Nadere informatie

dat u gemakkelijker het huurcontract kunt opzeggen als u een koper voor de woning heeft gevonden.

dat u gemakkelijker het huurcontract kunt opzeggen als u een koper voor de woning heeft gevonden. Telichting huurcntract Tijdelijke verhuur p basis Leegstandwet behrende bij het huurcntract p de website van Vereniging Eigen Huis datum van pstellen telichting: 14 december 2012 Inleiding Het verhuren

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Prestum.nl

Algemene Voorwaarden Prestum.nl Algemene Vrwaarden Prestum.nl Inhudspgave: Artikel 1 - Definities Artikel 2 - Tepasselijkheid Artikel 3 - Het aanbd Artikel 4 - De vereenkmst Artikel 5 - Herrepingsrecht Artikel 6 - Ksten in geval van

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden. Artikel 3 - Toepasselijkheid

Algemene Voorwaarden. Artikel 3 - Toepasselijkheid Algemene Vrwaarden Inhudspgave: Artikel 1 - Definities Artikel 2 - Identiteit van de ndernemer Artikel 3 - Tepasselijkheid Artikel 4 - Het aanbd Artikel 5 - De vereenkmst Artikel 6 - Herrepingsrecht Artikel

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Taximetkorting.nl

Algemene Voorwaarden Taximetkorting.nl Algemene Vrwaarden Taximetkrting.nl Inhudspgave: Artikel 1 - Definities Artikel 2 - Identiteit van de ndernemer Artikel 3 - Tepasselijkheid Artikel 4 - Het aanbd Artikel 5 - De vereenkmst Artikel 6 - Herrepingsrecht

Nadere informatie

Gebruiksvoorwaarden - trustbox v.2-21/06/2013

Gebruiksvoorwaarden - trustbox v.2-21/06/2013 TERMS OF USE DATA AFNEMERS Gebruiksvrwaarden - trustbx v.2-21/06/2013 1. Bereik 1.1. Trustbx B2C is een gedepneerd handelsmerk van GS1 Belgium & Luxemburg en is een database ('Database') die de exclusieve

Nadere informatie

het rapport vastgesteld (zie bijlage). Dobra Dentistry tandarts T.a.v. de heer C.F. Leithuijser Rijnsburgstraat 70 1059 AX AMSTERDAM

het rapport vastgesteld (zie bijlage). Dobra Dentistry tandarts T.a.v. de heer C.F. Leithuijser Rijnsburgstraat 70 1059 AX AMSTERDAM > Returadres Pstbus 20584 1001 NN Amsterdam Dbra Dentistry tandarts T.a.v. de heer C.F. Leithuijser Rijnsburgstraat 70 1059 AX AMSTERDAM AANGETEKEND EN PER EMAIL VERZONDEN 4 ktber 2012 Onderwerp bevel

Nadere informatie

Voor vestiging in Nederland van buiten de Europese Unie

Voor vestiging in Nederland van buiten de Europese Unie Onderstaande bescheiden zijn ndig m een deelnemer fficieel in te kunnen schrijven. Breng het gevraagde mee naar de intake. (kpieën kunnen gemaakt wrden p schl). Inschrijffrmulier(en): vlledig ingevuld,

Nadere informatie

Klachtenbeleid Stichting KOM Kinderopvang

Klachtenbeleid Stichting KOM Kinderopvang Klachtenbeleid Stichting KOM Kinderpvang KOM Kinderpvang verzrgt kinderpvang vr kinderen in de leeftijdsgrep 0 tt en met 12 jaar. Alle medewerkers van de stichting zetten zich vlledig in m kwalitatief

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN

ALGEMENE VOORWAARDEN ALGEMENE VOORWAARDEN VisumPr B.V., Raamweg 1, 2596 HL, Den Haag Artikel 1. Definities In deze algemene vrwaarden wrden de vlgende definities tegepast: Opdrachtgever: de wederpartij van VisumPr B.V. VisumPr:

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF DECEMBER 2015

NIEUWSBRIEF DECEMBER 2015 NIEUWSBRIEF DECEMBER 2015 1. Partner in de kijker: Edenred In nze rubriek partner in de kijker stellen wij u graag nze bevrrechte partners vr. Edenred is deze keer aan de beurt. Via deze weg willen wij

Nadere informatie

INFORMATIE- EN TOESTEMMINGSFORMULIER. inguïnale orchidectomie voor een testistumor

INFORMATIE- EN TOESTEMMINGSFORMULIER. inguïnale orchidectomie voor een testistumor INFORMATIE- EN TOESTEMMINGSFORMULIER inguïnale rchidectmie vr een testistumr De BAU geeft de testemming aan urlgen m het nderstaand infrmatie- en testemmingsfrmulier te gebruiken vr hun praktijk. Het is

Nadere informatie

Omzendbrief betreffende de identificatie en de encodering van de paardachtigen in een centrale gegevensbank

Omzendbrief betreffende de identificatie en de encodering van de paardachtigen in een centrale gegevensbank Federaal Agentschap vr de Veiligheid van de Vedselketen Omzendbrief betreffende de identificatie en de encdering van de paardachtigen in een centrale gegevensbank Referentie PCCB/S2/CRR/1176598 Datum 11/05/2016

Nadere informatie

Aanmeldformulier voor Partnerschap Vernieuwing Bouw

Aanmeldformulier voor Partnerschap Vernieuwing Bouw Aanmeldfrmulier vr Partnerschap Vernieuwing Buw ALGEMENE GEGEVENS OVER DE ORGANISATIE 1. Naam van de rganisatie 2. Ingangsdatum partnerschap 3. Cntactgegevens algemeen Pstbusnummer Pstcde + plaats Straatnaam

Nadere informatie

Klachtenreglement Zorgkantoor DWO/NWN

Klachtenreglement Zorgkantoor DWO/NWN Klachtenreglement Zrgkantr DWO/NWN Januari 2015 1. Algemene bepalingen De Wet langdurige zrg (Wlz) is vanaf 1 januari 2015 van kracht. Deze wet wrdt uitgeverd dr de zrgkantren. Deze kantren zijn vr smmige

Nadere informatie

Reglement goedkope energielening FRGE

Reglement goedkope energielening FRGE Reglement gedkpe energielening FRGE Particuliere bewners niet-delgrep & particuliere verhuurders 1 Definities 1.1 Lkale Entiteit is een instantie die, p het niveau van één f meerdere gemeenten, instaat

Nadere informatie

Voorwaarden waaraan een arts moet voldoen om geaccrediteerd te worden en te blijven

Voorwaarden waaraan een arts moet voldoen om geaccrediteerd te worden en te blijven BIJLAGE 2: VOORWAARDEN VOOR ACCREDITERING Brn: http://www.riziv.be/care/nl/dctrs/accreditatin/individual accreditatin/cnditins accreditatin.htm Vrwaarden waaraan een arts met vlden m geaccrediteerd te

Nadere informatie

Zijn in de aanvraag bijlagen genoemd en zijn die bijgevoegd? Zo ja, welke? Nummer desgewenst de bijlagen.

Zijn in de aanvraag bijlagen genoemd en zijn die bijgevoegd? Zo ja, welke? Nummer desgewenst de bijlagen. Checklist berdeling adviesaanvraag 1. De adviesaanvraag Heeft de r een adviesaanvraag gehad? Let p: een rapprt is in principe geen adviesaanvraag. Met een adviesaanvraag wrdt bedeld: het dr de ndernemer

Nadere informatie

Openbare zitting Algemene diensten 14. Beslissing delegatie van de handtekeningbevoegdheid van de ontvanger/financieel beheerder

Openbare zitting Algemene diensten 14. Beslissing delegatie van de handtekeningbevoegdheid van de ontvanger/financieel beheerder OPENBAAR CENTRUM VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN MAASMECHELEN Vergadering van de Raad vr Maatschappelijk Welzijn van 26 maart 2012 m 20.00 uur. AANWEZIG: Chr. De Cuyper, vrzitter N. Claesen, P. Debis, M.

Nadere informatie

BIBOB VRAGENFORMULIER RECHTSPERSONEN BESTUURDER/ VENNOOT/ AANDEELHOUDER

BIBOB VRAGENFORMULIER RECHTSPERSONEN BESTUURDER/ VENNOOT/ AANDEELHOUDER Mdel 4: frmulier vr bestuurder/aandeelhuder/vennt in de rechtspersn versie 2012 Frmulier vr: Bestuurder/vennt/aandeelhuder in de rechtspersn BIBOB VRAGENFORMULIER RECHTSPERSONEN BESTUURDER/ VENNOOT/ AANDEELHOUDER

Nadere informatie

Algemene Leveringsvoorwaarden

Algemene Leveringsvoorwaarden Algemene Leveringsvrwaarden 1. Tepasselijkheid 1.1 Deze algemene vrwaarden zijn van tepassing p alle ffertes en alle vereenkmsten, en de uitvering daarvan, welke dr WaterWerk Training, Caching & Cnsultancy

Nadere informatie

Reglement Geschillencommissie Wonen Zuid-Holland Zuid

Reglement Geschillencommissie Wonen Zuid-Holland Zuid Reglement Geschillencmmissie Wnen Zuid-Hlland Zuid DEFINITIES Artikel 1: Dit reglement verstaat nder: crpratie: de bij de Geschillencmmissie Wnen Zuid-Hlland zuid aangeslten rganisatie p wiens handelen

Nadere informatie

Opdrachtgever en opdrachtnemer samen te noemen: partijen, verklaren te zijn overeengekomen als volgt:

Opdrachtgever en opdrachtnemer samen te noemen: partijen, verklaren te zijn overeengekomen als volgt: RAAMOVEREENKOMST INCL. BIJLAGEN: JURIDISCHE DIENSTVERLENING VOOR DE GEMEENTE EDE DE ONDERGETEKENDEN: 1. De gemeente Ede, gevestigd aan Bergstraat 4 te 6711 DD Ede, rechtsgeldig vertegenwrdigd dr haar burgemeester,

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Thuiswinkel. Inhoudsopgave: Artikel 1 - Definities

Algemene Voorwaarden Thuiswinkel. Inhoudsopgave: Artikel 1 - Definities Algemene Vrwaarden Thuiswinkel Deze Algemene Vrwaarden van de Nederlandse Thuiswinkel Organisatie zijn tt stand gekmen in verleg met de Cnsumentenbnd in het kader van de Cördinatiegrep Zelfreguleringsverleg

Nadere informatie

BIBOB VRAGENFORMULIER RECHTSPERSONEN BESTUURDER/ VENNOOT/ AANDEELHOUDER

BIBOB VRAGENFORMULIER RECHTSPERSONEN BESTUURDER/ VENNOOT/ AANDEELHOUDER Mdel 4: frmulier vr bestuurder/aandeelhuder/vennt in de rechtspersn n.a.v. nieuwe wet BIBOB ktber 2013 Zaaktype B1460 Frmulier vr: rechtspersn bestuurder, vennt, aandeelhuder BIBOB VRAGENFORMULIER RECHTSPERSONEN

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden. Artikel 1 Definities In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

Algemene Voorwaarden. Artikel 1 Definities In deze voorwaarden wordt verstaan onder: Artikel 1 Definities In deze vrwaarden wrdt verstaan nder: 1. Ondernemer: de natuurlijke f rechtspersn die prducten en/f diensten p afstand aan cnsumenten aanbiedt; 2. Cnsument: de natuurlijke persn die

Nadere informatie