Huishoudelijk reglement ombudsdienst A.V. Ziekenhuis Oost-Limburg

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Huishoudelijk reglement ombudsdienst A.V. Ziekenhuis Oost-Limburg"

Transcriptie

1 Huishudelijk reglement mbudsdienst A.V. Ziekenhuis Ost-Limburg 1

2 Inhud 1. Inleiding en verwijzing naar wettelijke bepalingen Tepassingsgebied Gedkeuring en inzage huishudelijk reglement Federale cmmissie rechten van de patiënt De pdracht en psitie van de mbudspersn De pdracht van de mbudspersn: Inspanningsverbintenis Onpartijdigheid en berepsgeheim Onafhankelijkheid Zrgvuldig en binnen redelijke termijn Bereikbaarheid Vervanging tijdens afwezigheid Klacht en bemiddeling Definitie klacht Vrm van de klacht Annieme klachten Klachten van persneelsleden Eerste en tweede lijn klachten Eerste lijn: infrmele klachten Tweede lijn: frmele klachten Klachtenprces Klachtenregistratie Klachtenrapprtering Versiebeheer... 9 Huishudelijk reglement mbudsdienst A.V. Ziekenhuis Ost-Limburg 2

3 1. Inleiding en verwijzing naar wettelijke bepalingen Sinds bijna 20 jaar is er binnen het Ziekenhuis Ost-Limburg een mbudsdienst ter beschikking. De mbudsdienst werd pgericht met als hfddel de dienstverlening aan de patiënten te ptimaliseren. Dit reglement werd pgesteld vereenkmstig de bepalingen van : de Wet betreffende de Rechten van de Patiënt van 22 augustus 2002 (BS 26 september 2002) die stelt dat de patiënt het recht heeft een klacht neer te leggen bij een bevegde mbudsfunctie (in verband met de uitefening van zijn rechten tegekend dr deze wet). Het KB van 8 juli 2003 (BS 26 augustus 2003) dat de vrwaarden beschrijft waaraan deze mbudsfunctie dient te vlden. Art 10 van dit KB vermeldt het huishudelijk reglement 'waarin de specifieke mdaliteiten van de rganisatie, werking en klachtenprcedure van de mbudsfunctie wrden vastgelegd '. De mzendbrief betreffende de nafhankelijkheid en neutraliteit van de mbudsfunctie rechten van de patiënt van 6/7/2010 van de Minister van Vlksgezndheid, L. Onkelinx. 2. Tepassingsgebied Het reglement beschrijft de klachtenbehandeling in het Ziekenhuis Ost-Limburg en is van tepassing p campus Sint-Jan, campus Sint-Barbara, campus André Dumnt en de buitenraadpleging Msselerlaan. De patiënt heeft het recht een klacht neer te leggen bij de mbudspersn wanneer hij/zij rdeelt dat een van de vlgende rechten wrdt geschaad: recht p het indienen van een klacht recht p vrije keuze van de berepsbeefenaar recht p kwaliteitsvlle dienstverlening recht p pijnbestrijding recht p infrmatie ver de gezndheidstestand recht p vrije testemming en vrafgaande inf ver de medische tussenkmsten recht p een zrgvuldig bijgehuden en veilig bewaard patiëntendssier recht p inzage en p afschrift van het patiëntendssier recht p bescherming van de persnlijke levenssfeer Een centraal aanspreekpunt vr alle klachten wrdt vrpgesteld mdat een klacht vaak meerdere raakvlakken heeft met uiteenlpende aspecten en zich zelden strikt beperkt tt de wet betreffende de rechten van de patiënt. Cnfrm het mandaat van de rganisatie, is dit huishudelijk reglement tevens van tepassing vr klachten buiten dit wettelijk mschreven gebied. Huishudelijk reglement mbudsdienst A.V. Ziekenhuis Ost-Limburg 3

4 3. Gedkeuring en inzage huishudelijk reglement Deze prcedure werd dr de Raad van Bestuur van 10 februari 2014 en van het directiecmité van 28 januari 2014 gedgekeurd. Wijzigingen in het reglement wrden pgevlgd in het 'versiebeheer' nder punt 7. Het gedgekeurde reglement wrdt ter infrmatie bezrgd aan de Federale cmmissie 'Rechten van de patiënt' en ligt in het ziekenhuis ter inzage van de patiënten, de zrgverstrekkers, medewerkers van het ziekenhuis en iedere belangstellende. Dit huishudelijk reglement is tevens raadpleegbaar p de website van het Ziekenhuis Ost- Limburg ( en via intranet. 4. Federale cmmissie rechten van de patiënt Bij het Ministerie van sciale zaken, vlksgezndheid en leefmilieu is een Federale Cmmissie "rechten van de patiënt" pgericht. Deze Cmmissie heeft tt taak: het verzamelen en verwerken van natinale en internatinale infrmatie met betrekking tt patiëntrechtelijke aangelegenheden p verzek f p eigen initiatief adviseren van de minister bevegd vr de Vlksgezndheid met betrekking tt rechten en plichten van patiënten en berepsbeefenaars evalueren van de tepassing van de wet betreffende de rechten van de patiënt van 22 augustus 2002 evalueren van de werking van de mbudsfuncties behandelen van klachten mtrent de werking van een mbudsfunctie. De Federale Cmmissie gaat niet in p het inhudelijke aspect, wel p het gevlgde prces. 5. De pdracht en psitie van de mbudspersn De mbudspersn werkt als nafhankelijke stafmedewerker nder de algemene en medische directie van het ZOL. De leiding van de mbudsfunctie wrdt tevertruwd aan een dr de bestuurder benemd persn. Identiteit en cördinaten van de mbudspersn zijn terug te vinden aan het nthaal, de website en de infbrchures. mbudspersn ZOL Schiepse Bs Genk. Telefn 089/ Fax 089/ adres: 5.1 De pdracht van de mbudspersn Het vrkmen van vragen en klachten dr de cmmunicatie tussen de patiënt en de berepsbeefenaar te bevrderen Het pvangen en registreren van klachten alsk het bemiddelen met het g p het Huishudelijk reglement mbudsdienst A.V. Ziekenhuis Ost-Limburg 4

5 bereiken van een plssing Het inlichten van de patiënt inzake de mgelijkheden vr de afhandeling van zijn klacht bij gebrek aan het bereiken van een plssing Het verstrekken van infrmatie ver de rganisatie, de werking en de prcedureregels van de mbudsfunctie Het frmuleren van aanbevelingen ter vrkming van herhaling van tekrtkmingen die aanleiding kunnen geven tt klachten Beheren van dcumenten en gegevens vrtvleiende uit klachten en de werking van de dienst Het pmaken van een jaarverslag met een verzicht van het aantal klachten, het vrwerp van de klachten en het resultaat. 5.2 Inspanningsverbintenis De pdracht van de mbudspersn is een inspanningsverbintenis, geen resultaatsverbintenis ten aanzien van partijen. De mbudspersn kan, in het kader van een crrecte uitefening van zijn pdracht, niet verantwrdelijk wrden gesteld vr het al dan niet bereiken van een vr alle partijen aanvaardbare plssing. 5.3 Onpartijdigheid en berepsgeheim De mbudspersn mag niet betrkken zijn geweest bij de feiten en de pers()n(en) waarp de klacht betrekking heeft. Dit betekent nder meer dat hij tijdens het prces van bemiddeling geen standpunt inneemt. Hij is verplicht het berepsgeheim te respecteren. 5.4 Onafhankelijkheid De mbudspersn werkt, zals hger genemde wet, KB en mzendbrief het vrschrijven, autnm en nafhankelijk. Hij bekleedt een staffunctie rechtstreeks nder de medisch directeur, znder dat dit zijn nafhankelijkheid schaadt. Hij heeft, in de uitefening van zijn functie, ngehinderd tegang tt alle bij een klacht betrkken persnen. Dit betekent dat de mbudspersn, vr zver hij/zij zrgvuldig handelt, geen verantwrding verschuldigd is ver het bemiddelingsprces. Waar dit vr de rganisatie van belang is (vb. i.v.m. crrigerende f preventieve maatregelen) kan de mbudspersn de klacht eveneens bespreken met de medisch en algemeen directeur, f enige andere persn die hierin een rl heeft te vervullen. Met het g p het waarbrgen van een nafhankelijke uitefening van zijn pdracht, kan de mbudspersn niet wrden gesanctineerd wegens daden die hij in het kader van de crrecte uitefening van zijn pdracht stelt. Teneinde de nafhankelijkheid van de mbudsfunctie niet in het gedrang te brengen, is de functie van mbudspersn nverenigbaar met: a) een leidinggevende functie f beheersfunctie in een gezndheidszrgvrziening zals de functie van directeur, hfdgeneesheer, hfd van het verpleegkundig departement f vrzitter van de medische raad; b) het uitefenen in het ziekenhuis van een functie in het kader waarvan Huishudelijk reglement mbudsdienst A.V. Ziekenhuis Ost-Limburg 5

6 gezndheidszrg wrdt verstrekt als berepsbeefenaar zals bedeld in de patiëntenrechtenwet; c) een functie f een activiteit in een vereniging die de verdediging van de belangen van patiënten tt del heeft. 5.5 Zrgvuldig en binnen redelijke termijn Met het g p een deskundige plssing vr de klacht, efent de mbudspersn zijn bemiddelingspdracht p een zrgvuldige wijze en binnen een redelijke termijn uit. De mbudspersn kan iedere infrmatie inzamelen die hij nuttig acht in het kader van de bemiddeling. De mbudspersn legt deze infrmatie vr aan de betrkken partijen, znder daarbij een standpunt in te nemen. Om z autnm en nafhankelijk mgelijk te werken is het belangrijk dat de mbudspersn het mnplie heeft ver het beheer van de bemiddeling drheen het vlledige prces ervan. Het prces begint vanaf het genblik dat er dr de patiënt een klacht wrdt neergelegd en duurt tt de afsluiting van het mbudsdssier. Dit belet niet dat andere diensten f instanties nadien de klacht verder kunnen behandelen in een andere cntext dan deze van de bemiddeling rechten van de patiënt. 5.6 Bereikbaarheid De mbudsdienst bevindt zich p campus Sint-Jan, p het gelijkvlers, dichtbij de inkmhal. De mbudsdienst is telefnisch te bereiken tijdens de kantruren f via en fax. Na de kantruren kan er een bericht nagelaten wrden bij het nthaal. 5.7 Vervanging tijdens afwezigheid Tijdens verlf, ziekte, pleiding van de mbudspersn wrdt de cntinuïteit in de pvang van klachten verzekerd dr het ziekenhuis. 6. Klacht en bemiddeling 6.1 Definitie klacht Een klacht is iedere niet-annieme uiting van ngenegen f ntevredenheid ver het zrgprces f mkadering van patiënten f zijn familie in het ziekenhuis. De subjectieve beleving van de melder geldt als uitgangspunt, nafgezien f er k bjectief een tekrt is in het zrgprces f in de zrgmkadering. 6.2 Vrm van de klacht De patiënt kan, al dan niet bijgestaan dr een vertruwenspersn, een mndelinge f schriftelijke klacht indienen bij de mbudspersn. Een schadeclaim dient steeds schriftelijk te gebeuren. Huishudelijk reglement mbudsdienst A.V. Ziekenhuis Ost-Limburg 6

7 6.3 Annieme klachten Annieme klachten zijn steeds nntvankelijk. 6.4 Klachten van persneelsleden De mbudspersn is niet bevegd m p te treden f te bemiddelen bij klachten tussen zrgverleners en/f persneelsleden nderling tenzij een klacht dr het betrkken persneelslid als patiënt wrdt gefrmuleerd. 6.5 Eerste en tweede lijn klachten 1. Eerste lijn: infrmele klachten De infrmele klachten wrden best z snel en efficiënt mgelijk tussen de klager en de betrkkenen pgelst. De plssing kan er in bestaan m de ndige crrigerende maatregelen vr te stellen en te nemen. Hierbij dienen artsen en andere ziekenhuismedewerkers p de diverse echelns in het ziekenhuis pen te staan vr kritiek van de patiënt en p een begripsvlle en prfessinele manier met klachten van patiënten / bezekers m te gaan. Indien men er niet in slaagt m tt een plssing te kmen, kan men berep den p de mbudspersn, als tweedelijnsfunctie. 2. Tweede lijn: frmele klachten Indien klachten niet tussen de directe betrkkenen kunnen pgelst wrden, kan men berep den p de mbudspersn, als tweede lijnfunctie. De mbudspersn behandelt alle schriftelijke en mndelinge niet-annieme klachten die rechtstreeks via de mbudsdienst tekmen f die drverwezen wrden via de medewerkers. Patiënten f familieleden die de mbudspersn rechtstreeks cntacteren, wrden gevraagd f er reeds een pging ndernmen is m ver hun prbleem met de betrkken zrgverstrekker te praten. 6.6 Klachtenprces Ten laatste één week na de registratiedatum, wrdt dr de mbudspersn aan de patiënt f zijn vertegenwrdiger een telefnische f schriftelijke ntvangstmelding bezrgd. Om een efficiënt (deltreffend) klachtenbeleid te veren wrdt er eerst infrmatie ingewnnen dr te luisteren naar de nvrede (klacht) van de klager en te peilen naar de verwachtingen van de klager. Indien de klager feiten signaleert luter met het g p een verbetering naar de tekmst, wrdt de klacht luter ter infrmatie vergemaakt aan de bevegde verantwrdelijken. Een klacht wrdt dr de mbudspersn rechtstreeks gebracht bij diegene die in de klacht betrkken is. Indien de betrkken berepsbeefenaar niet met naam genemd wrdt f het betreft een team, dan kan de mbudspersn nrechtstreeks het standpunt vragen via het Huishudelijk reglement mbudsdienst A.V. Ziekenhuis Ost-Limburg 7

8 departementshfd f diensthfd f verantwrdelijk directielid (algemene, medische, verpleegkundige directie) Binnen 14 dagen na ntvangst van de kpie f mschrijving van de klacht, dient de betrkken arts/ziekenhuismedewerker een vrstel tt verdere afhandeling te frmuleren aan de mbudspersn. De betrkkene arts f andere ziekenhuismedewerker stuurt aan de mbudspersn een ntwerp van antwrd f een kpie van zijn/haar afhandelend schrijven. Tijdens het verlp van de klachtenprcedure verzrgt de mbudspersn de pvlging, de terugkppeling en infrmatie naar de patiënt, familie f andere aanbrenger. Indien ndig wrden smmige klachten besprken in een verlegmment met de medisch directeur. De afhandeling naar de melder van de klacht kan plaatsvinden in een persnlijk verleg, telefnisch cntact f een schrijven dr de mbudspersn. Het resultaat van de bemiddeling wrdt dr de mbudspersn in het klachtendssier geregistreerd. Gedurende maximum drie maanden, vlgend p de registratie van de klacht, bemiddelt de mbudspersn tussen patiënt en betrkkene. Binnen deze termijn zrgt hij vr de afhandeling in een persnlijk f telefnisch nderhud met de patiënt f via een schriftelijk antwrd. Wanneer de klager zich niet kan verzenen met de beslissingen/f het vrstel na de interne bemiddeling, infrmeert de mbudspersn de klager ver de mgelijkheden vr de verdere afhandeling van zijn klacht, cnfrm de wetgeving. 6.7 Klachtenregistratie Iedere frmele klacht, die via de mbudspersn wrdt gefrmuleerd, wrdt in een dssier pgenmen en verwerkt in een intern registratiesysteem. Het dssier bevat alle stukken met betrekking tt de afhandeling van de klacht en cnfrm de desbetreffende wetgeving, wrdt het dssier na vlledige afhandeling vernietigd. Een degelijke registratie is ndzakelijk m herhalings- en structurele klachten te detecteren en aanbevelingen te kunnen frmuleren inzake verbeteringen t.a.v. het beleid. Er wrden minstens de vlgende gegevens geregistreerd: - de identiteit van de patiënt en desgevallend van de vertruwenspersn - de datum van ntvangst van de klacht - de aard en de inhud van de klacht - de datum van afhandeling van de klacht - het resultaat van de afhandeling van de klacht Na de afhandeling van het jaarrapprt wrden alle klachten p het registratiesysteem geannimiseerd en wrden de papieren dssiers vernietigd. Verzekeringsdssiers wrden niet vernietigd maar in dit stadium wel als afgehandeld beschuwd. Huishudelijk reglement mbudsdienst A.V. Ziekenhuis Ost-Limburg 8

9 6.8 Klachtenrapprtering Op basis van het registratiesysteem wrdt er dr de mbudspersn jaarlijks een geannimiseerd rapprt pgesteld, het jaarrapprt genaamd. Het jaarrapprt wrdt intern verspreid. Het verslag zal geen elementen bevatten waardr één van de natuurlijke persnen betrkken bij de afhandeling van de klacht, kan wrden geïdentificeerd. In dit jaarrapprt wrden aanbevelingen gefrmuleerd vr de rganisatie m het zrgtraject van de patiënt te ptimaliseren. Tevens kunnen meilijkheden die de mbudspersn ndervindt in de uitefening van zijn pdracht en eventuele suggesties m deze te verhelpen, wrden pgenmen. Het jaarrapprt van het afgelpen jaar wrdt uiterlijk in de maand april vrgelegd aan: - de medische directeur, hfdgeneesheer - de raad van bestuur en de directie - het managementcmité - het medische diensthfdenverleg De directie, betrkken managers en diensthfden dragen zrg vr verdere pvlging en implementatie van de ndige crrigerende en preventieve maatregelen. Het jaarverslag kan bij de mbudspersn wrden geraadpleegd dr de bevegde geneesheer- inspecteur. Het jaarrapprt (versie FOD) van het afgelpen jaar wrdt in de lp van april vergemaakt aan: 7. Versiebeheer - het Directraat-generaal Organisatie gezndheidsvrzieningen, Federale Overheidsdienst Vlksgezndheid, Veiligheid van de Vedselketen en Leefmilieu. - De VVOVAZ: de Vlaamse Vereniging van Ombudspersnen Van Alle Zrginstellingen. (in het kader van de benchmarking) Januari 2014 : startversie is de rsprnkelijke versie die gedgekeurd werd dr de Raad van Bestuur p 10/02/2014. Mei 2014: versie aangepast - Buitenraadpleging Msselerlaan is tegevegd p pg. 3 punt 2 - Het adres is verwijderd p pg. 4 punt 5 Huishudelijk reglement mbudsdienst A.V. Ziekenhuis Ost-Limburg 9

Klachtenbeleid Stichting KOM Kinderopvang

Klachtenbeleid Stichting KOM Kinderopvang Klachtenbeleid Stichting KOM Kinderpvang KOM Kinderpvang verzrgt kinderpvang vr kinderen in de leeftijdsgrep 0 tt en met 12 jaar. Alle medewerkers van de stichting zetten zich vlledig in m kwalitatief

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT OMBUDSDIENST AZ JAN PORTAELS

HUISHOUDELIJK REGLEMENT OMBUDSDIENST AZ JAN PORTAELS HUISHOUDELIJK REGLEMENT OMBUDSDIENST AZ JAN PORTAELS Gedgekeurd p het Directiecmité van 12/01/2017 en de Raad van Bestuur van 19/01/2017 pagina 2 van 7 Inleiding Vrwrd De medewerkers en artsen van het

Nadere informatie

een klacht die niet op een bevredigende wijze is opgelost en als geschil moet worden voorgelegd aan de Geschillencommissie Mondzorg.

een klacht die niet op een bevredigende wijze is opgelost en als geschil moet worden voorgelegd aan de Geschillencommissie Mondzorg. Klachtenregeling NVM-mndhygiënisten Met inwerkingtreding van de Wet Kwaliteit Klachten en Geschillen Zrg (Wkkgz) heeft de wetgever begd de kwaliteit van zrgverlening te verbeteren en beter te kunnen bewaken.

Nadere informatie

Naam Klachtenprocedure SZZ versie 1.0 vastgesteld 25-6-2014 Door RvB evaluatie 25-6-2015 Door RvB

Naam Klachtenprocedure SZZ versie 1.0 vastgesteld 25-6-2014 Door RvB evaluatie 25-6-2015 Door RvB Alle zrgberderijen van SZZ zijn aangeslten bij de Federatie Landbuw en Zrg (www.zrgberen.nl). De Federatie heeft vr de cliënten van haar leden een nafhankelijke klachtencmmissie ingericht. SZZ vindt het

Nadere informatie

Hoofdstuk 1 - Inleidende bepalingen p.2. Hoofdstuk 2 - Opdrachten van de ombudspersoon p.3

Hoofdstuk 1 - Inleidende bepalingen p.2. Hoofdstuk 2 - Opdrachten van de ombudspersoon p.3 HUISHOUDELIJK REGLEMENT OMBUDSFUNCTIE INHOUDSTAFEL Inleiding p.2 Hoofdstuk 1 - Inleidende bepalingen p.2 Artikel 1 Begripsomschrijving p.2 Artikel 2 Toepassingsgebied p.3 Hoofdstuk 2 - Opdrachten van de

Nadere informatie

Aanduiding van een vertegenwoordiger (artikel 14 1 van de wet van 22 augustus 2002 betreffende de rechten van de patiënt)

Aanduiding van een vertegenwoordiger (artikel 14 1 van de wet van 22 augustus 2002 betreffende de rechten van de patiënt) Aanduiding van een vertegenwrdiger (artikel 14 1 van de wet van 22 augustus 2002 betreffende de rechten van de patiënt) Ik, (vrnaam en naam van de patiënt), duid hierbij nderstaande persn aan als mijn

Nadere informatie

PRIVACYREGLEMENT ZIEKENHUIS OOST-LIMBURG

PRIVACYREGLEMENT ZIEKENHUIS OOST-LIMBURG PRIVACYREGLEMENT ZIEKENHUIS OOST-LIMBURG Inhudstabel Artikel 1: Delstelling van dit reglement... 2 Artikel 2: Aangewezen verantwrdelijken en veiligheidscnsulent... 2 Artikel 3: Gebruik van patiëntengegevens...

Nadere informatie

De overeenkomst inzake geneeskundige behandeling (WGBO)

De overeenkomst inzake geneeskundige behandeling (WGBO) De vereenkmst inzake geneeskundige behandeling (WGBO) Artikel 446 1.De vereenkmst inzake geneeskundige behandeling in deze afdeling verder aangeduid als de behandelingsvereenkmst is de vereenkmst waarbij

Nadere informatie

Gedragscode voor de leden van de Beroepsvereniging van Nederlandse Stedebouwkundigen en Planologen

Gedragscode voor de leden van de Beroepsvereniging van Nederlandse Stedebouwkundigen en Planologen Gedragscde vr de leden van de Berepsvereniging van Nederlandse Stedebuwkundigen en Planlgen Gedragscde vr de leden van de Berepsvereniging van Nederlandse Stedebuwkundigen en Planlgen Inhudspgave Hfdstuk

Nadere informatie

IMPLEMENTATIE WET VERPLICHTE MELDCODE HUISELIJK GEWELD EN KINDERMISHANDELING GEMEENTEN NOORDOOST-BRABANT

IMPLEMENTATIE WET VERPLICHTE MELDCODE HUISELIJK GEWELD EN KINDERMISHANDELING GEMEENTEN NOORDOOST-BRABANT BIJLAGE 1 IMPLEMENTATIE WET VERPLICHTE MELDCODE HUISELIJK GEWELD EN KINDERMISHANDELING GEMEENTEN NOORDOOST-BRABANT 1. Inleiding Op 1 juli 2013 is de Wet verplichte meldcde huiselijk geweld en kindermishandeling

Nadere informatie

Lokale participatieregeling

Lokale participatieregeling Lkale participatieregeling 1. Algemene principes p het vlak van participatief bestuur p schl Schlbesturen en alle nderwijsparticipanten (persneel, uders, leerlingen) hebben een zrgplicht m verschillende

Nadere informatie

Klachtenreglement Zorgkantoor DWO/NWN

Klachtenreglement Zorgkantoor DWO/NWN Klachtenreglement Zrgkantr DWO/NWN Januari 2015 1. Algemene bepalingen De Wet langdurige zrg (Wlz) is vanaf 1 januari 2015 van kracht. Deze wet wrdt uitgeverd dr de zrgkantren. Deze kantren zijn vr smmige

Nadere informatie

Functie- en competentieprofiel Maatschappelijk werker

Functie- en competentieprofiel Maatschappelijk werker Functie- en cmpetentieprfiel Maatschappelijk werker 1. Identificatiegegevens Functietitel Afdeling Dienst Niveau Graad Maatschappelijk werker Sciale dienst B B1-B3 2. Psitinering in het rgangram Rapprteert

Nadere informatie

INFORMATIE UITWISSELING TUSSEN UITZENDBUREAUS IVM VEILIGHEID EN

INFORMATIE UITWISSELING TUSSEN UITZENDBUREAUS IVM VEILIGHEID EN RVB10004.dc 1/5 RVB 2010/04 INFORMATIE UITWISSELING TUSSEN UITZENDBUREAUS IVM VEILIGHEID EN Situering GEZONDHEID OP HET WERK : EEN GESTRUCTUREERDE AANPAK Preventie en Interim heeft in 2008, in het kader

Nadere informatie

Klachtenprocedure: huishoudelijk reglement ombudsdienst

Klachtenprocedure: huishoudelijk reglement ombudsdienst Klachtenprocedure: huishoudelijk reglement ombudsdienst INHOUDSTAFEL Inleiding p.2 Hoofdstuk 1 - Inleidende bepalingen p.2 Artikel 1 Begripsomschrijving p.2 Artikel 2 Toepassingsgebied p.3 Hoofdstuk 2

Nadere informatie

Vergaderen Informatieblad (VP) IEV1 Bladzijde 1 van 7. Vergaderen

Vergaderen Informatieblad (VP) IEV1 Bladzijde 1 van 7. Vergaderen Vergaderen Infrmatieblad (VP) IEV1 Bladzijde 1 van 7 Vergaderen Vergaderen Infrmatieblad (VP) IEV1 Bladzijde 2 van 7 Vergaderen Elke vergadering kent een vaste structuur en een vaste vlgrde. Deze structuur

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement

Huishoudelijk reglement Huishoudelijk reglement Inhoud 1. Klacht 1.1 Definitie 1.2 Wijze van indiening van een klacht 2. Ombudspersoon 2.1 Opdracht 2.2 Onafhankelijkheid Bevoegdheid 2.3 Verantwoordelijkheid van het ziekenhuis

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement voor de ombudsdienst

Huishoudelijk reglement voor de ombudsdienst Huishoudelijk reglement voor de ombudsdienst Ann Willemans november 2014 1 1. Voorwoord De medewerkers en artsen van het ziekenhuis zetten zich dagelijks in om u een goede en professionele dienstverlening

Nadere informatie

WAT BEPAALT DE EUROPESE RICHTLIJN INZAKE HET RECHT OP TOEGANG TOT EEN ADVOCAAT?

WAT BEPAALT DE EUROPESE RICHTLIJN INZAKE HET RECHT OP TOEGANG TOT EEN ADVOCAAT? WAT BEPAALT DE EUROPESE RICHTLIJN INZAKE HET RECHT OP TOEGANG TOT EEN ADVOCAAT? Vicky De Suter, FOD Justitie, DGWL, Directie Strafwetgeving Een krte terugblik - CPS - studiedag 27 maart 2013 - Eurpese

Nadere informatie

Protocol voor afname Centraal Ontwikkelde Examens Nederlandse taal en rekenen.

Protocol voor afname Centraal Ontwikkelde Examens Nederlandse taal en rekenen. . Bij de afname van examens zijn diverse functinarissen van de nderwijsinstelling betrkken. In dit prtcl wrden de vlgende (grepen van) examenbetrkkenen nderscheiden, met een krte mschrijving van de betrkkenheid

Nadere informatie

Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen

Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen Federaal Agentschap vr de Veiligheid van de Vedselketen Omzendbrief betreffende de cntrle van de identiteit van paarden en de uitsluiting vr de slacht vr menselijke cnsumptie van buiten de wettelijke termijn

Nadere informatie

Voorwaarden waaraan een arts moet voldoen om geaccrediteerd te worden en te blijven

Voorwaarden waaraan een arts moet voldoen om geaccrediteerd te worden en te blijven BIJLAGE 2: VOORWAARDEN VOOR ACCREDITERING Brn: http://www.riziv.be/care/nl/dctrs/accreditatin/individual accreditatin/cnditins accreditatin.htm Vrwaarden waaraan een arts met vlden m geaccrediteerd te

Nadere informatie

Klachtenregeling. Bureau Bloei - Valeriaan SP Nootdorp KvK

Klachtenregeling. Bureau Bloei - Valeriaan SP Nootdorp KvK Klachtenregeling Bureau Blei - Valeriaan 8-2631 SP Ntdrp - 015-8891964 - www.bureaublei.nl - inf@bureaublei.nl - KvK 55250955 1 Inhud 1. Intrductie... 3 2. Uitgangspunten... 4 3. Begripsmschrijvingen...

Nadere informatie

In onze praktijken wordt u als eerste te woord gestaan door één van onze assistentes.

In onze praktijken wordt u als eerste te woord gestaan door één van onze assistentes. Geachte mijnheer/mevruw, Wij heten u van harte welkm als patiënt van de SHG! In nze praktijken wrdt u als eerste te wrd gestaan dr één van nze assistentes. Om de vergang van uw huidige huisarts naar uw

Nadere informatie

Privacy -reglement

Privacy -reglement Dit reglement is gebaseerd p de Wet Bescherming Persnsgegevens (augustus 2001), die de Wet persnsregistratie vervangt. 1. Begripsbepalingen 1. Persnsgegevens: elk gegeven betreffende een geïdentificeerde

Nadere informatie

Werken met uitzendkrachten

Werken met uitzendkrachten Uitzendkrachten-Werken met uitzendkrachten-telichting 1/8 Werken met uitzendkrachten Uitzendkrachten zijn werknemers die vallen nder twee srten werkgevers. Enerzijds heeft men de werkgever van de uitzendkracht

Nadere informatie

Naar Gekoppelde Toetsing van Koppelverzoeken

Naar Gekoppelde Toetsing van Koppelverzoeken Intentieverklaring tt samenwerking bij en afstemming van het tetsen van verzeken tt het kppelen van gezndheidsgegevens van meerdere instellingen ten beheve van wetenschappelijk nderzek aan de wettelijke

Nadere informatie

RIZIV: Opleiden van werkzoekenden, die erkend arbeidsongeschikt zijn.

RIZIV: Opleiden van werkzoekenden, die erkend arbeidsongeschikt zijn. RIZIV: Opleiden van werkzekenden, die erkend arbeidsngeschikt zijn. VERSIE 2015 Inhudspgave OOK ERKEND ARBEIDSONGESCHIKTE PERSONEN HEBBEN RECHT OP OPLEIDING...2 Visie...2 Delgrep...2 Partners in het traject...2

Nadere informatie

Protocol en klachtenregeling ongewenst gedrag

Protocol en klachtenregeling ongewenst gedrag Prtcl en klachtenregeling ngewenst gedrag Geactualiseerd: december 2016 1 I. Vrkming van ngewenst gedrag 1. Binnen de Gruitprt wrdt agressie en geweld, (seksuele) intimidatie, discriminatie, pesten en

Nadere informatie

PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN

PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN Vergadering van 25 april 2013 Verslag van de deputatie Bevegd deputatielid: Luk Lemmens Telefn: 03 240 52 65 Agenda nr. 1/1 Prvinciaal Biblitheekcentrum. Aanpassing van het

Nadere informatie

ONTWIKKELPLAN SAMEN VERANTWOORDELIJK EN BETROKKEN

ONTWIKKELPLAN SAMEN VERANTWOORDELIJK EN BETROKKEN ONTWIKKELPLAN SAMEN VERANTWOORDELIJK EN BETROKKEN INLEIDING Dit dcument vervangt de mnitrprcedure die blmd en de eerder samen hebben pgesteld en die aan elke nieuwe LMD deelnemer 1 van ntwikkelactiviteiten

Nadere informatie

PROTOCOL bij OVERLIJDEN

PROTOCOL bij OVERLIJDEN PROTOCOL bij OVERLIJDEN Vetbalvereniging Lenermark Lnapark 5 7371 EH Lenen Gld Tel.: 055-5051656 Versie: 27 augustus 2015 1 / 9 1. Inleiding Het prtcl 'Bij verlijden' treedt na vaststelling van het bestuur

Nadere informatie

Veenendaalse Atletiek Vereniging. Reglement Kantine-Commissie. ( doel / taken / bevoegdheden )

Veenendaalse Atletiek Vereniging. Reglement Kantine-Commissie. ( doel / taken / bevoegdheden ) Veenendaalse Atletiek Vereniging Reglement Kantine-Cmmissie ( del / taken / bevegdheden ) Mei 2015 Reglement Kantine-Cmmissie VAV ( del / taken / bevegdheden ) Inleiding. In de Statuten van de Veenendaalse

Nadere informatie

Naar Gekoppelde Toetsing van Koppelverzoeken

Naar Gekoppelde Toetsing van Koppelverzoeken Intentieverklaring tt Samenwerking bij en Afstemming van het tetsen van verzeken tt het kppelen van gezndheidsgegevens van meerdere instellingen ten beheve van wetenschappelijk nderzek aan de hand van

Nadere informatie

Reglement Geschillencommissie Wonen Zuid-Holland Zuid

Reglement Geschillencommissie Wonen Zuid-Holland Zuid Reglement Geschillencmmissie Wnen Zuid-Hlland Zuid DEFINITIES Artikel 1: Dit reglement verstaat nder: crpratie: de bij de Geschillencmmissie Wnen Zuid-Hlland zuid aangeslten rganisatie p wiens handelen

Nadere informatie

Implementatie Taakherschikking

Implementatie Taakherschikking Werkfrmulier Implementatie Taakherschikking Verpleegkundig Specialist Dit frmulier is pgesteld dr de Werkgrep Taakherschikking van de Federatie Medisch Specialisten en wrdt ndersteund dr de V&VN Verpleegkundig

Nadere informatie

Justitieasssitent (M/V)

Justitieasssitent (M/V) MOD WVG afdeling Persneel Kning Albert II-laan 35 bus 30 1030 BRUSSEL T 02 553 31 52 F 02 553 34 77 persneel@wvg.vlaanderen.be FUNCTIEBESCHRIJVING ////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Nadere informatie

Tussenrapportage: plan van aanpak raadsenquête grondexploitatie Duivenvoordecorridor.

Tussenrapportage: plan van aanpak raadsenquête grondexploitatie Duivenvoordecorridor. Tussenrapprtage: plan van aanpak raadsenquête grndexplitatie Duivenvrdecrridr. Enquêtecmmissie grndexplitatie Duivenvrdecrridr 16 februari 2015 Inhudspgave: 1. Inleiding 2. Organisatie 3. Verfijning nderzeksvraag

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement beoordelingscomité Starterscontract

Huishoudelijk reglement beoordelingscomité Starterscontract Huishudelijk reglement berdelingscmité Starterscntract Gedgekeurd in de gemeenteraad van 22 maart 2010 Gewijzigd in de gemeenteraad van 14 december 2015 Bekendgemaakt p 25 maart 2010 en 15 december 2015

Nadere informatie

Zijn in de aanvraag bijlagen genoemd en zijn die bijgevoegd? Zo ja, welke? Nummer desgewenst de bijlagen.

Zijn in de aanvraag bijlagen genoemd en zijn die bijgevoegd? Zo ja, welke? Nummer desgewenst de bijlagen. Checklist berdeling adviesaanvraag 1. De adviesaanvraag Heeft de r een adviesaanvraag gehad? Let p: een rapprt is in principe geen adviesaanvraag. Met een adviesaanvraag wrdt bedeld: het dr de ndernemer

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Personenalarmering Zorgalarm Nederland (versie januari 2014)

Algemene Voorwaarden Personenalarmering Zorgalarm Nederland (versie januari 2014) ZrgAlarm Nederland Klantenservice Antwrdnummer 68 7940 VB Meppel Telefn: 088-126 85 55 inf@zrgalarmnederland.nl www.zrgalarmnederland.nl Algemene Vrwaarden Persnenalarmering Zrgalarm Nederland (versie

Nadere informatie

De Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer;

De Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer; 1/7 Advies nr 32/2011 van 30 nvember 2011 Betreft: Klacht met betrekking tt de drgifte van persnsgegevens dr een werkgever aan een prvider van mbiele telefnie in het kader van een systeem van gesplitste

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement ombudsfunctie

Huishoudelijk reglement ombudsfunctie Huishoudelijk reglement ombudsfunctie INHOUDSOPGAVE * * * * 1 Voorwerp van huishoudelijk reglement... 2 2 Begrippen en definities... 2 3 Toepassingsgebied... 2 4 Opdracht van de ombudspersoon... 2 5 Odracht

Nadere informatie

Met vriendelijke groet, mede name;j(s,^hr. W. .CM. Schellekens, hoofdinspecteur curatieve zorg.

Met vriendelijke groet, mede name;j(s,^hr. W. .CM. Schellekens, hoofdinspecteur curatieve zorg. WERKGEBIED ZUIDWEST Bezekadres Pstadres Telefeen Telefax Internet Wilhelmina van Pruisenweg 52 Den Haag Pstbus 90700 2509 LS Den Haag (070)304 15 00 (070) 304 15 00 www.igz.nl STAATSTOEZICHT OP DE VOLKSGEZONDHEID

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Stepwise b.v.

Algemene Voorwaarden Stepwise b.v. Algemene Vrwaarden Stepwise b.v. Artikel 1. Begripsbepalingen In deze algemene vrwaarden wrdt verstaan nder: Opdrachtnemer: Stepwise bv te Bemmel Opdrachtgever De natuurlijke persn f rechtspersn die met

Nadere informatie

een psycholoog die als zodanig is geregistreerd in het kader van de Wet BIG.

een psycholoog die als zodanig is geregistreerd in het kader van de Wet BIG. Deel II: Bijzndere Cntractuele Bepalingen Artikel 1 - Begripsmschrijvingen In deze vereenkmst wrdt verstaan nder: GZ-psychlg een psychlg die als zdanig is geregistreerd in het kader van de Wet BIG. Kinder

Nadere informatie

Gedragscode inzake bankverhuisdienst

Gedragscode inzake bankverhuisdienst Belgische Vereniging van Banken en Beursvenntschappen switching - selfregulatin- Nl (versie 2 van 15062009).dcx versin 0.5 Patrick Wynant 20/10/2009 Gedragscde inzake bankverhuisdienst Het Eurpean Banking

Nadere informatie

Voorwaarden voor deelname en verklaring van vertrouwelijkheid. I. Voorwaarden voor deelname

Voorwaarden voor deelname en verklaring van vertrouwelijkheid. I. Voorwaarden voor deelname Vrwaarden vr deelname en verklaring van vertruwelijkheid I. Vrwaarden vr deelname 1- De "Prijs Karel Van Miert vr Studenten" wrdt uitgereikt aan een student(e) aan één van de hgeschlen f universiteiten

Nadere informatie

Openbare raadpleging over de evaluatie van de Europese strategie inzake handicaps 2010/2020

Openbare raadpleging over de evaluatie van de Europese strategie inzake handicaps 2010/2020 Openbare raadpleging ver de evaluatie van de Eurpese strategie inzake handicaps 2010/2020 Er zijn in de EU ngeveer 80 miljen mensen met een handicap. Vr deze mensen is het, dr allerlei belemmeringen, vaak

Nadere informatie

Bestemd voor Alle medewerkers, cliënten, kinderen, andere personen die zich op locaties van Stichting D.W.R.P. bevinden.

Bestemd voor Alle medewerkers, cliënten, kinderen, andere personen die zich op locaties van Stichting D.W.R.P. bevinden. MIC-melding Del van de prcedure Het dr een cmmissie analyseren en berdelen van futen en (bijna) ngelukken in de rganisatie m hiervan te leren, z ndig actie te ndernemen en z herhaling f erger te vrkmen

Nadere informatie

een gezondheidspsycholoog die geregistreerd staat conform de voorwaarden als bedoeld in artikel 3 van de Wet BIG.

een gezondheidspsycholoog die geregistreerd staat conform de voorwaarden als bedoeld in artikel 3 van de Wet BIG. Deel II: Bijzndere Cntractuele Bepalingen Artikel 1 - Begripsmschrijvingen In deze vereenkmst wrdt verstaan nder: GZ-psychlg een gezndheidspsychlg die geregistreerd staat cnfrm de vrwaarden als bedeld

Nadere informatie

Art. 4. De ouderraad bestaat uit ouders van de regelmatige leerlingen in de school.

Art. 4. De ouderraad bestaat uit ouders van de regelmatige leerlingen in de school. Ouderraad: huishudelijk reglement Hfdstuk 1 Oprichting Art. 1. In uitvering van het Decreet van 2 april 2004 betreffende participatie p schl en de Vlaamse Onderwijsraad, B.S. 6 augustus 2004, wrdt in de

Nadere informatie

Reglement van de Stichting Atlas Massage Groep Vastgesteld in de bestuursvergadering 25-06-2015

Reglement van de Stichting Atlas Massage Groep Vastgesteld in de bestuursvergadering 25-06-2015 1 Reglement van de Stichting Atlas Massage Grep Vastgesteld in de bestuursvergadering 25-06-2015 Inhud 1. Begripsbepaling 2. Beleid 3. Taken en bevegdheden van het bestuur 4. Besluiten 5. Raad van Advies

Nadere informatie

Reglement betreffende een Provinciale herkenbaarheid bij elke vorm van provinciale subsidie.

Reglement betreffende een Provinciale herkenbaarheid bij elke vorm van provinciale subsidie. Reglement betreffende een Prvinciale herkenbaarheid bij elke vrm van prvinciale subsidie. DE PROVINCIERAAD VAN WEST - VLAANDEREN, Overwegende dat het belang van de prvinciale herkenbaarheid, naar aanleiding

Nadere informatie

Type vergoeding SEL-overleg GDT-overleg Overleg psychiatrische patiënt Welzijns-overleg (proefproject vanaf 2014) Enkel indien voldaan aan SELcriteria

Type vergoeding SEL-overleg GDT-overleg Overleg psychiatrische patiënt Welzijns-overleg (proefproject vanaf 2014) Enkel indien voldaan aan SELcriteria Vergedingen 2013 SEL Amberes Type vergeding SEL-verleg GDT-verleg Overleg psychiatrische patiënt Welzijns-verleg (prefprject vanaf 2014) Organisatr 200 per MDO Vergeding enkel vr erkende SEL-rganisatren.

Nadere informatie

Implementatie Taakherschikking

Implementatie Taakherschikking Werkfrmulier Implementatie Taakherschikking Physician Assistant Dit frmulier is pgesteld dr de van Federatie Medisch Specialisten en wrdt ndersteund dr de Nederlandse Assciatie Physician Assistants (NAPA).

Nadere informatie

Intern en extern toezicht op de reguliere politie: de diversiteit aan spelers. Prof.dr. Dirk Van Daele Astrid Bink

Intern en extern toezicht op de reguliere politie: de diversiteit aan spelers. Prof.dr. Dirk Van Daele Astrid Bink Intern en extern tezicht p de reguliere plitie: de diversiteit aan spelers Prf.dr. Dirk Van Daele Astrid Bink Inleiding Het nderscheid tussen intern en extern tezicht Intern tezicht Gerganiseerd dr de

Nadere informatie

Functie- en competentieprofiel. Intergemeentelijke Preventie-adviseur

Functie- en competentieprofiel. Intergemeentelijke Preventie-adviseur Functie- en cmpetentieprfiel Intergemeentelijke preventie-adviseur 1. Identificatiegegevens Functietitel Afdeling - Dienst Niveau Graad Intergemeentelijke Preventie-adviseur In staf B B1-B3 2. Psitinering

Nadere informatie

4.f.6. Voorkomen, detecteren en gepast reageren op grensoverschrijdend gedrag ten aanzien van cliënten

4.f.6. Voorkomen, detecteren en gepast reageren op grensoverschrijdend gedrag ten aanzien van cliënten Kwaliteitshandbek MFC Sint-Gregrius OC De Beweging 4.f.6. Vrkmen, detecteren en gepast reageren p grensverschrijdend gedrag ten aanzien van cliënten G Berdeeld MFC: CTZ dd 12/12/2013 Gebruikersraad dd.

Nadere informatie

Bijlagen. A plan van aanpak 2009-2010. adviesbevoegdheden CCR. samenwerkingsovereenkomst CCR-RvB. jaarcyclus. E begroting-uitgaven 2010

Bijlagen. A plan van aanpak 2009-2010. adviesbevoegdheden CCR. samenwerkingsovereenkomst CCR-RvB. jaarcyclus. E begroting-uitgaven 2010 Bijlagen A plan van aanpak 2009-2010 B C D adviesbevegdheden CCR samenwerkingsvereenkmst CCR-RvB jaarcyclus E begrting-uitgaven 2010 F schema adviesaanvragen 2010 Bijlage A: CCR plan van aanpak 2009-2010

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN VERMEERSCH-DECONINCK NV

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN VERMEERSCH-DECONINCK NV ALGEMENE VOORWAARDEN VAN VERMEERSCH-DECONINCK NV Deze website is eigendm van Vermeersch-Decninck nv. Maatschappelijke zetel: Vermeersch-Decninck nv Edewallestraat 96 8610 Krtemark België Telefn: +32 (0)

Nadere informatie

Toelichting bij het formulier subsidievaststelling behorend bij artikel 7.1 van de Kaderregeling subsidies OCW, SZW en VWS

Toelichting bij het formulier subsidievaststelling behorend bij artikel 7.1 van de Kaderregeling subsidies OCW, SZW en VWS Telichting bij het frmulier subsidievaststelling behrend bij artikel 7.1 van de Kaderregeling subsidies OCW, SZW en VWS Dit dcument licht stapsgewijs alle nderdelen van het aanvraagfrmulier vr een subsidievaststelling

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden i m Storm

Algemene Voorwaarden i m Storm Artikel 1. Definities 1.1 In deze algemene vrwaarden wrdt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven, nder de hiernavlgende termen de vlgende betekenis verstaan: pdrachtgever: de wederpartij van i m Strm;

Nadere informatie

ORGANISATIENOTA VRIJWILLIGERS

ORGANISATIENOTA VRIJWILLIGERS ORGANISATIENOTA VRIJWILLIGERS 1. Gegevens rganisatie - Naam rganisatie : - Juridisch statuut : - Maatschappelijke zetel : - Telefnnummer en eventueel emailadres : - Omschrijving sciale delstelling : 2.

Nadere informatie

HANDLEIDING: AANVRAAG VOOR EEN SUBSIDIE IN HET ZUIDEN INVULFORMULIER

HANDLEIDING: AANVRAAG VOOR EEN SUBSIDIE IN HET ZUIDEN INVULFORMULIER 1 JUNI 2015 HANDLEIDING: AANVRAAG VOOR EEN SUBSIDIE IN HET ZUIDEN INVULFORMULIER SEYS VEERLE PROVINCIEBESTUUR WEST-VLAANDEREN Hug Verriesstraat 22 8800 ROESELARE Vrwrd Sinds 1971 ndersteunt de prvincie

Nadere informatie

Actieplan van het Instituut van de Bedrijfsrevisoren betreffende de toepassing van ISQC 1 11.08.2014

Actieplan van het Instituut van de Bedrijfsrevisoren betreffende de toepassing van ISQC 1 11.08.2014 Actieplan van het Instituut van de Bedrijfsrevisren betreffende de tepassing van ISQC 1 11.08.2014 Algemene beschuwingen 1. De Raad van het IBR is zich bewust van de meilijkheden die de cnfraters ndervinden

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN BEN KORTMAN COMMUNICATIE/FOTOGRAFIE

ALGEMENE VOORWAARDEN BEN KORTMAN COMMUNICATIE/FOTOGRAFIE ALGEMENE VOORWAARDEN BEN KORTMAN COMMUNICATIE/FOTOGRAFIE 1. Algemeen De ft s p www.benkrtman.nl zijn alleen bestemd vr de eigenaar van Ben Krtman Cmmunicatie. Bezekers kunnen deze ft s bekijken, maar zijn

Nadere informatie

Bankoverstapdienst - reglement

Bankoverstapdienst - reglement versie 1.0-28/10/2009 Bankverstapdienst - reglement Dit reglement vrmt het algemeen kader waarbinnen de deelnemende banken in België een bankverstapdienst vr zichtrekeningen aanbieden aan de cnsument.

Nadere informatie

Klachtenregeling CSG Reggesteyn

Klachtenregeling CSG Reggesteyn Klachtenregeling CSG Reggesteyn Opnieuw vastgesteld dr het cllege van bestuur, 20 mei 2008 Instemming dr de Medezeggenschapsraad, 23 juni 2008 Redactinele aanpassingen, 6 juli 2009 Klachtenregeling CSG

Nadere informatie

Richtlijnen functioneringsgesprek evangelist. Versie 1.0

Richtlijnen functioneringsgesprek evangelist. Versie 1.0 Richtlijnen functineringsgesprek evangelist Versie 1.0 Datum: mei 2015 1. Inleiding In deze brchure krijgt u een praktische handreiking met betrekking tt het huden van een functineringsgesprek met een

Nadere informatie

Competentieprofiel van de hulpverlenerambulancier

Competentieprofiel van de hulpverlenerambulancier Cmpetentieprfiel van de hulpverlenerambulancier (Wet hudende diverse bepalingen inzake gezndheidszrg van 19 december 2008) 1. De ambulancier ntwikkelt zich persnlijk en prfessineel De ambulancier neemt

Nadere informatie

ARBOBELEIDSPLAN. voor de stichting PCBO BAARN SOEST

ARBOBELEIDSPLAN. voor de stichting PCBO BAARN SOEST ARBOBELEIDSPLAN vr de stichting PCBO BAARN SOEST Inhudspgave 1. Uitgangspunten Arbbeleid in essentie Preventieve zrg Arbdienst 2. Organisatie Arbcmmissie Arbcördinatr Bedrijfshulpverlening 3. Risic-inventarisatie

Nadere informatie

Subsidiereglement Steenokkerzeel 2016

Subsidiereglement Steenokkerzeel 2016 Subsidiereglement Steenkkerzeel 2016 Hfdstuk 1: Algemene bepalingen Artikel 1 Binnen de perken van de kredieten, daarte gedgekeurd p de gemeentebegrting en rekening hudende met de gebden mgelijkheden m

Nadere informatie

De burgemeester, het college en de raad van de gemeente Muiden;

De burgemeester, het college en de raad van de gemeente Muiden; Vrbeeld handvest De burgemeester, het cllege en de raad van de gemeente Muiden; Gelet p artikel 169, tweede en derde lid, en artikel 180, tweede en derde lid, Gemeentewet; Hebben de vlgende uitgangspunten

Nadere informatie

Handreiking functionerings- en beoordelingsgesprekken griffiers

Handreiking functionerings- en beoordelingsgesprekken griffiers Handreiking functinerings- en berdelingsgesprekken griffiers September 2014 Functineringsgesprek Als de griffier is aangesteld, is het verstandig m met elkaar te blijven reflecteren p het functineren.

Nadere informatie

Aanmeldformulier cursus

Aanmeldformulier cursus Aanmeldfrmulier cursus Cursus Prijs Gegevens Deelnemer Geslacht Achternaam* Vrletter(s)* Repnaam* Man / Vruw Gebrtedatum* Gebrtegemeente* Gebrteland* Burgerservicenummer* Berep / Functie Adresgegevens

Nadere informatie

Schade protocol Zuiderpark Stadswalzone

Schade protocol Zuiderpark Stadswalzone Schade prtcl Zuiderpark Stadswalzne Gemeente s-hertgenbsch december 2012 Schadeprtcl Zuiderpark - Stadswalzne In dit dcument staat he de gemeente s-hertgenbsch mgaat met schadeclaims. Het is er p gericht

Nadere informatie

LUC GOUTRY VOLKSVERTEGENWOORDIGER

LUC GOUTRY VOLKSVERTEGENWOORDIGER maart 2006 NIEUWE WET OP DE VOORLOPIGE BEWINDVOERING LUC GOUTRY VOLKSVERTEGENWOORDIGER F O V I G 1 NIEUWE WET OP DE VOORLOPIGE BEWINDVOERING LUC GOUTRY VOLKSVERTEGENWOORDIGER Alternatieven vr vrlpige bewindvering

Nadere informatie

Registratie na opleiding in het buitenland

Registratie na opleiding in het buitenland Registratie na pleiding in het buitenland Beleidsregel Uitwerking van de bepalingen inzake de registratie als verpleegkundig specialist na het vlgen van een pleiding in het buitenland, zals vastgelegd

Nadere informatie

TOEZICHTKADER ACCREDITATIESTELSEL HOGER ONDERWIJS. september 2014

TOEZICHTKADER ACCREDITATIESTELSEL HOGER ONDERWIJS. september 2014 TOEZICHTKADER ACCREDITATIESTELSEL HOGER ONDERWIJS september 2014 INHOUD Inleiding 4 1 Del en uitvering van het tezicht 5 1.1 Wat willen we bereiken? 5 1.2 Werkwijze 5 1.3 Waarderingskader 7 2 Relatie met

Nadere informatie

TARIFERING EDPB. Nota over de wetgeving

TARIFERING EDPB. Nota over de wetgeving FD/NB Brussel, 23 mei 2014 TARIFERING EDPB Nta ver de wetgeving Op 23 mei 2014 is een reeds lang aangekndigd KB verschenen: Het kninklijk besluit van 24 april 2014 tt wijziging van het kninklijk besluit

Nadere informatie

Privacyreglement Libereaux BV

Privacyreglement Libereaux BV Privacyreglement Libereaux BV versie 3.0 20-05-2015 Inhud 1. Inleiding... 3 1.1 Begripsbepalingen... 3 1.2 Melding verwerking persnsgegevens... 4 1.3 Testemming verwerking persnsgegevens... 4 2. Omgaan

Nadere informatie

het rapport vastgesteld (zie bijlage). Dobra Dentistry tandarts T.a.v. de heer C.F. Leithuijser Rijnsburgstraat 70 1059 AX AMSTERDAM

het rapport vastgesteld (zie bijlage). Dobra Dentistry tandarts T.a.v. de heer C.F. Leithuijser Rijnsburgstraat 70 1059 AX AMSTERDAM > Returadres Pstbus 20584 1001 NN Amsterdam Dbra Dentistry tandarts T.a.v. de heer C.F. Leithuijser Rijnsburgstraat 70 1059 AX AMSTERDAM AANGETEKEND EN PER EMAIL VERZONDEN 4 ktber 2012 Onderwerp bevel

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement van de Stichting Kamermuziek Hengelo Vastgesteld in de bestuursvergadering dd 20 juli 2015

Huishoudelijk reglement van de Stichting Kamermuziek Hengelo Vastgesteld in de bestuursvergadering dd 20 juli 2015 Huishudelijk reglement van de Stichting Kamermuziek Hengel Vastgesteld in de bestuursvergadering dd 20 juli 2015 Begripsbepaling In dit reglement wrdt verstaan nder: de stichting: de Stichting Kamermuziek

Nadere informatie

Standaard voor de certificeringsproef sociaal vertalen

Standaard voor de certificeringsproef sociaal vertalen Standaard vr de certificeringspref sciaal vertalen Januari 2013 1. Omschrijving van het berep De sciaal vertaler zet geschreven bdschappen in een sciale cntext m uit een brntaal in een deltaal. Hij vertaalt

Nadere informatie

Cubro BVBA Algemene voorwaarden

Cubro BVBA Algemene voorwaarden Cubr BVBA Algemene vrwaarden Hiernder vindt u de algemene vrwaarden van Cubr BVBA. Deze vrwaarden zijn van tepassing p alle geleverde diensten en gemaakte vereenkmsten dr Cubr BVBA, tenzij expliciet anders

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Prestum.nl

Algemene Voorwaarden Prestum.nl Algemene Vrwaarden Prestum.nl Inhudspgave: Artikel 1 - Definities Artikel 2 - Tepasselijkheid Artikel 3 - Het aanbd Artikel 4 - De vereenkmst Artikel 5 - Herrepingsrecht Artikel 6 - Ksten in geval van

Nadere informatie

Betreft: aanvraag van Brussels Network Operations tot herziening van de beraadslaging RR nr. 10/2008 van 12 maart 2008 (RN/MA/2008/013)

Betreft: aanvraag van Brussels Network Operations tot herziening van de beraadslaging RR nr. 10/2008 van 12 maart 2008 (RN/MA/2008/013) 1/10 Sectraal cmité van het Rijksregister Beraadslaging RR nr. 24/2008 van 4 juni 2008 Betreft: aanvraag van Brussels Netwrk Operatins tt herziening van de beraadslaging RR nr. 10/2008 van 12 maart 2008

Nadere informatie

Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen

Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen Federaal Agentschap vr de Veiligheid van de Vedselketen Omzendbrief betreffende de cntrle van de identiteit van paarden en de uitsluiting vr de slacht vr menselijke cnsumptie van buiten de wettelijke termijn

Nadere informatie

Projectaanvraag Versterking sociale infrastructuur t.b.v. burgerkracht in Fryslân

Projectaanvraag Versterking sociale infrastructuur t.b.v. burgerkracht in Fryslân 1 Prjectaanvraag Versterking sciale infrastructuur t.b.v. burgerkracht in Fryslân 1. Aanleiding Eind 2012 heeft Prvinciale Staten van de prvincie Fryslân keuzes gemaakt mtrent de 'kerntakendiscussie'.

Nadere informatie

Modellencontract. TFP(Time for Prints)/TFCD (Time for CD) Contract tussen Model en amateurfotograaf. Naam :... Adres :... Postcode/Woonplaats :...

Modellencontract. TFP(Time for Prints)/TFCD (Time for CD) Contract tussen Model en amateurfotograaf. Naam :... Adres :... Postcode/Woonplaats :... Mdellencntract TFP(Time fr Prints)/TFCD (Time fr CD) Cntract tussen Mdel en amateurftgraaf Ondergetekenden: Naam :... Adres :... Pstcde/Wnplaats:... Telefn :... Email/Website :... Hierna genemd Ftgraaf,

Nadere informatie

Verzuimprotocol gemeente s-hertogenbosch

Verzuimprotocol gemeente s-hertogenbosch Verzuimprtcl gemeente s-hertgenbsch 1. De werknemer meldt zich p de eerste ziektedag bij de direct leidinggevende ziek dan wel vindt er z spedig mgelijk na de ziekmelding cntact tussen de direct leidinggevende

Nadere informatie

Addendum stappenplan plaatsing

Addendum stappenplan plaatsing Addendum stappenplan plaatsing In het kader van de aangekndigde (vrgenmen) rerganisatie d.d. 4 december 2012 heeft er nader verleg plaatsgevnden tussen de betrkken vakbnden en de werkgever ver de inhud

Nadere informatie

PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN

PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN Vergadering van 27 juni 2013 Verslag van de deputatie Bevegd deputatielid: Luk Lemmens Telefn: 03 240 52 65 Agenda nr. 0/1 Invulling van het begrip dagelijks bestuur in de zin

Nadere informatie

Nieuwe wet op de mede-eigendom - 2010

Nieuwe wet op de mede-eigendom - 2010 Belgiëlei 182 Tel: 03/239 34 30 inf@03beheer.be Beste mede-eigenaar, Nieuwe wet p de mede-eigendm - 2010 Zals u wellicht reeds vernmen heeft is sinds krt een nieuwe wet p de mede-eigendm van kracht. Ze

Nadere informatie

Stage-beleid CoMensha 2016 2017

Stage-beleid CoMensha 2016 2017 Stage-beleid CMensha 2016 2017 1 Cördinatiecentrum Mensenhandel La Strada Nederland Barchman Wuytierslaan 10 3818 LH Amersfrt www.cmensha.nl Vrwrd Afgelpen jaren heeft CMensha meerdere HBO studenten Maatschappelijk

Nadere informatie

Omgaan met kindermisbruik in onderwijs of internaat

Omgaan met kindermisbruik in onderwijs of internaat 2010-09-17 Omgaan met kindermisbruik in nderwijs f internaat 1 Inleiding De vrbije maanden werd de Kerk gecnfrnteerd met verschillende klachten rnd kindermisbruik dr haar geestelijken. Smmige geestelijken

Nadere informatie

Bankoverstapdienst - reglement

Bankoverstapdienst - reglement versie 3.0-1/7/2011 Bankverstapdienst - reglement Dit reglement vrmt het algemeen kader waarbinnen de deelnemende banken in België een bankverstapdienst vr zichtrekeningen aanbieden aan de cnsument. De

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN RES PREPAID

ALGEMENE VOORWAARDEN RES PREPAID ALGEMENE VOORWAARDEN RES PREPAID 1. Inleiding & definities RES is een netwerk van lkale bedrijven, km's, handelaars en persnen, die vrije berepen uitefenen. Particulieren wrden gemtiveerd m aan te kpen

Nadere informatie

Algemene Leveringsvoorwaarden

Algemene Leveringsvoorwaarden Algemene Leveringsvrwaarden 1. Tepasselijkheid 1.1 Deze algemene vrwaarden zijn van tepassing p alle ffertes en alle vereenkmsten, en de uitvering daarvan, welke dr WaterWerk Training, Caching & Cnsultancy

Nadere informatie