Art. 4. De ouderraad bestaat uit ouders van de regelmatige leerlingen in de school.

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Art. 4. De ouderraad bestaat uit ouders van de regelmatige leerlingen in de school."

Transcriptie

1 Ouderraad: huishudelijk reglement Hfdstuk 1 Oprichting Art. 1. In uitvering van het Decreet van 2 april 2004 betreffende participatie p schl en de Vlaamse Onderwijsraad, B.S. 6 augustus 2004, wrdt in de nderwijsinstelling Lagere schl Sint-Jzefscllege, afdeling Pntstraat (instellingsnummer ) Pntstraat Aalst één uderraad pgericht. Art. 2. De zetel van de uderraad is gevestigd p het vlgend adres: Pntstraat Aalst. Hfdstuk 2 Samenstelling Art. 3. De uderraad wrdt in principe m de vier jaar pnieuw samengesteld. Alle uders van de schl zullen bij het begin van elk schljaar echter aangeschreven wrden met de vraag m zich kandidaat te stellen m mee te werken in de uderraad. De medewerking hudt p zijn minst de actieve deelname in aan de vergaderingen van de uderraad en de daadwerkelijke vertegenwrdiging binnen de klasudergrep. Er kunnen meerdere afgevaardigden zijn vr een klas, in dit geval zal er nderling afgesprken wrden wie wrdverder is. Dit wrdt aan de uderraad bekend gemaakt. Elk mandaat duurt 4 jaar, en is verlengbaar. Art. 4. De uderraad bestaat uit uders van de regelmatige leerlingen in de schl. Art. 5. Het aantal leden is niet beperkt. Er zal wel vr elke klas minstens één vertegenwrdiger in de uderraad zetelen. Art. 6. Aan een mandaat kmt een einde als: de kinderen van de uder de schl verlaten hebben; het lid niet pnieuw wrdt verkzen; het lid ntslag neemt; het lid driemaal nwettig afwezig is znder vrafgaande verwittiging; het lid in een testand van nverenigbaarheid kmt. Het lid verkeert in een testand van nverenigbaarheid wanneer het de hedanigheid van persneelslid van de betrkken nderwijsinstelling bezit.

2 Art. 7. De uderraad vaardigt 1 f 2 leden af naar de geleding uders van de schlraad van de Lagere schlen Sint-Jzefscllege. Het aantal vertegenwrdigers in de schlraad wrdt in verleg met de lagere schl Sint-Jzefscllege, afdeling Capucienen, bepaald. Hfdstuk 3 Vrzit(s)terschap Secretariaat Art De vrzit(s)ter wrdt vr de duur van zijn/haar mandaat (= 4 jaar) verkzen dr de leden van de uderraad. Om geldig te kunnen stemmen bij de verkiezing meten minstens 2/3 van de leden aanwezig zijn. De verkiezing wrdt geleid dr de huidige vrzit(s)ter. De kandidatuurstellingen gebeuren schriftelijk en zijn gericht aan de uittredende vrzit(s)ter. De uittredende vrzitter bepaalt de datum wanneer de kandidaturen meten gesteld zijn, deze datum is ten laatste 3 kalenderdagen vr de verkiezing. Het mandaat van de vrzitter duurt 4 jaar, waarna dit éénmaal kan verlengd wrden vr dezelfde termijn. Een gewne meerderheid van stemmen vlstaat. 2. De vrzit(s)ter pent en besluit de vergadering. Hij/zij leidt de besprekingen, staat in vr de gede werking van de uderraad en waakt ver de naleving van het huishudelijk reglement. Art De uderraad vertruwt het secretariaat vr de duur van zijn/haar mandaat te aan één van de leden. Het beheer van de financiële rekening wrdt eveneens vr de duur van zijn/haar mandaat aan één van de leden tevertruwd in de functie van penningmeester. Zwel de vrzit(s)ter als de penningmeester hebben afznderlijke vlmacht p de financiële rekening. De penningmeester geeft systematisch een verzicht van inkmsten en uitgaven van de vereniging, waarbij k de ndige bewijsstukken p een rdelijke manier wrden verzameld. Deze dcumenten zullen p elke vergadering ter inzage liggen. 2. Bij belet van de secretaris wrdt een plaatsvervangend verslaggever aangeduid. Art Alle briefwisseling bestemd vr de uderraad, wrdt aan de vrzit(s)ter gericht. 2. De briefwisseling die van de uderraad uitgaat, wrdt ndertekend dr de vrzit(s)ter en dr de secretaris. Hfdstuk 4 Bevegdheden Art. 11. De uderraad kan p vraag en ten beheve van de schlraad een advies uitbrengen. De schlraad kan, p basis van de artikels 18, 19, 21 en 36 van het decreet van 2 april 2004 betreffende participatie p schl en in de Vlaamse Onderwijsraad, B.S. 6 augustus 2004, aan de uderraad een advies vragen ver.m.: aangelegenheden die de uders en kinderen aanbelangen; de algemene rganisatie en werking van de schl; de bepaling van het prfiel van de directeur/trice; het studieaanbd; het aangaan van samenwerkingsverbanden met andere inrichtende machten en met externe instanties; Huishudelijk reglement blz. 2/6

3 de pstapplaatsen en de busbegeleiding in het kader van het dr de inrichtende macht aangebden verver; de vaststelling van het naschlingsbeleid; het beleid inzake experimenten en prjecten; het pstellen f wijzigen van het schlreglement; het pstellen f wijzigen van de lijst van bijdragen die aan uders kunnen wrden gevraagd, evenals de regeling inzake de afwijkingen die p deze bijdrageregeling wrden tegekend, vrzver deze regelingen niet zijn pgenmen in het schlreglement; het schlwerkplan; het beleidsplan f het beleidscntract dat de samenwerking regelt tussen de schl en het CLB; elk ntwerp van beslissing inzake de jaarplanning van extra murs-activiteiten en parasclaire activiteiten; elk ntwerp van beslissing inzake de infrastructuurwerken die niet nder het tepassingsgebied vallen van artikel 17, 2, 1, a) en c), van de wet van 24 december 1993 betreffende de verheidspdrachten en smmige pdrachten vr aanneming van werken, leveringen en diensten; elk ntwerp van beslissing inzake de vaststelling van de criteria vr de aanwending van lestijden, uren, uren-leraar en punten; elk ntwerp van beslissing inzake het welzijns- en veiligheidsbeleid p schl;... Art. 12. De uderraad kan uit eigen beweging een advies uitbrengen ver nderwerpen die niet vermeld zijn in artikel 11 en die betrekking hebben p een materie die de uders en kinderen aanbelangt. Hfdstuk 5 Recht p infrmatie Art. 13. Indien de uderraad ten beheve van zijn werking infrmatie f inzage in een bestuursdcument wenst, dan wrdt dit recht uitgeefend via de vertegenwrdigers van de geleding uders in de schlraad. Hfdstuk 6 Vergaderingen Afdeling I - Bijeenreping Art. 14. Tijdens de eerste vergadering van elk schljaar legt de uderraad de vergadermmenten vr het hele schljaar vast. De secretaris van de uderraad bezrgt de data van deze vergadermmenten aan de directeur/trice en aan de vrzit(s)ter van de schlraad. Art. 15. De uderraad vergadert p uitndiging van de vrzit(s)ter: p de vergadermmenten vastgelegd tijdens de eerste vergadering van elk schljaar; Vergaderfrequentie: de uderraad vergadert minstens p de vlgende dagen: Huishudelijk reglement blz. 3/6

4 De eerste dinsdag van september; De tweede dinsdag van ktber; De derde dinsdag van januari; De tweede dinsdag van maart; De tweede dinsdag van mei. Ouderraad Sint Jzefscllege Aalst Lagere Schl Pntstraat Indien deze dagen in een vakantie vallen, f p een vrije dag, wrdt de vergadering een week later gepland. bij het begin van het schljaar kunnen eventuele agendawijzigingen afgesprken wrden. De jaaragenda wrdt dan gepubliceerd. wanneer de vrzit(s)ter een vraag tt advies krijgt van de schlraad. Art. 16. De secretaris verstuurt de uitndiging. Ze bevat agenda, datum, plaats en uur van de vergadering, en z mgelijk, bijhrende dcumenten en nta s. Bij het vaststellen van datum en uur wrdt rekening gehuden met de mgelijkheden van de leden. Art De uitndiging wrdt tegestuurd 7 kalenderdagen vóór de vergadering. Deze kan k per verstuurd wrden. 2. Wanneer minstens 50% +1 van de leden van de uderraad m een vergadering verzekt, dient de vrzit(s)ter de uderraad bijeen te repen uiterlijk 15 kalenderdagen na ntvangst van het verzek. Art De directeur/trice en 1 nderwijzend persneelslid zijn aanwezig p de vergadering. Afdeling II - Agenda 2. De uderraad kan externen uitndigen. Art De vrzit(s)ter stelt de agenda p. 2. Op vraag van een lid wrdt elk nderwerp dat binnen de bevegdheid van de uderraad valt, p de agenda van de eerstvlgende vergadering geplaatst. Deze vraag wrdt gericht aan de vrzit(s)ter minstens 10 kalenderdagen vr de vergadering. Afdeling III Verlp Besluitvrming Stemming Art Bij de aanvang van de vergadering stelt de vrzit(s)ter de vlgrde van de besprekingen vr, rekening hudend met de p de agenda ingeschreven punten. 2. Op de agenda kan ter zitting geen punt wrden tegevegd tenzij alle leden daarmee akkrd gaan. Art In principe streven de leden van de uderraad bij het verstrekken van adviezen f het bepalen van standpunten een cnsensus na. 2. In uitznderlijke gevallen kan de uderraad tt een stemming vergaan. In dat geval beschikt elk lid van de uderraad ver één stem. De directie nthudt zich van de stemming. 3. De stemming gebeurt bij handpsteking, behudens wanneer een lid m een geheime stemming verzekt. De beslissing wrdt genmen bij gewne meerderheid. Onthudingen wrden niet meegeteld. Huishudelijk reglement blz. 4/6

5 Bij staking van stemmen wrdt het vrstel niet aangenmen. Art Op het einde van de vergadering leest de vrzit(s)ter de standpunten van de vergadering vr. Deze wrden gedgekeurd dr de leden van de vergadering. Eventuele minderheidsstandpunten kunnen hieraan tegevegd wrden. 2. De secretaris van de uderraad deelt de standpunten van de vergadering nverwijld mee aan de vrzit(s)ter van de schlraad. In geval de directeur/trice afwezig is p de vergadering, zal k hij/zij nverwijld p de hgte gesteld wrden, vr zver deze betrekking hebben p de werking van de schlraad. In vrkmend geval wrden k de minderheidsstandpunten aan de vrzit(s)ter van de schlraad meegedeeld. Art. 23. De uderraad kan slechts geldig vergaderen als minstens 50% van de leden aanwezig zijn. Indien dit qurum niet wrdt bereikt, wrdt een nieuwe vergadering samengerepen. Afdeling IV Verslag Art. 24. De secretaris maakt een verslag p van elke vergadering. Het verslag wrdt de vlgende vergadering gedgekeurd. Het verslag wrdt binnen de 2 weken na de vergadering aan alle leden tegestuurd, dit kan eveneens k per gebeuren. Hfdstuk 7 Cmmunicatie Art. 25. De gedgekeurde verslagen van de uderraad wrden aan de uders bekend gemaakt: ze zijn ter inzage bij alle leden van de uderraad en bij de directie van de schl; ze kunnen p eenvudig verzek aangevraagd wrden bij de directie. Er wrdt een krtverslag gepubliceerd in het schlkrantje Jnger Leven. Art. 26. De uders kunnen infrmatie verkrijgen bij en pmerkingen geven aan de leden van de uderraad. Hfdstuk 8 Wijziging van het huishudelijk reglement Art. 27. Dit huishudelijk reglement treedt nmiddellijk in werking. Art. 28. Dit huishudelijk reglement geldt vr nbepaalde duur. Het kan gewijzigd wrden p vrstel van ten minste de helft van de leden van de uderraad. Een vrstel van wijziging van dit reglement met schriftelijk gebeuren. De redenen m het reglement te wijzigen, de te wijzigen artikels en een vrstel van tekstwijziging dienen te wrden tegevegd. Een wijziging van het reglement wrdt slechts aanvaard met instemming van 50 % van de leden van de uderraad. Huishudelijk reglement blz. 5/6

6 Gedaan te Aalst, p 25 mei 2005 Vr de uders (handtekening van de leden van de uderraad) ledenlijst p datum van 25 mei 2005: Mertens Wenceslaus Langhendries Frede Bmbeek Heidi De Vijlder Marc Gabriëls Kim De Ridder Dirk Van den Brempt Lieve Van Der Eecken Peter Vandesmpele Martine Delz James De Waegeneer Inge Van de Winkel Jhan De Gent Katy De Rijck Annemie Mertens Ellen Tbakulv Makhset Vermesen Inge Jansegers Jan Willems Geert Van Vaerenbergh Lieve Bel Kaï-Uwe Van Driessche An De Leenheer Jan Tytgat Marie-Hélène Vuyts Karla Uvin Bart Huishudelijk reglement blz. 6/6

Reglement OC en COR. Kinderdagverblijven (KDV), Buitenschoolse opvang (BSO), Halve Dagopvang (HaDO) en Tienercentrum (TC) Versie juni 2011

Reglement OC en COR. Kinderdagverblijven (KDV), Buitenschoolse opvang (BSO), Halve Dagopvang (HaDO) en Tienercentrum (TC) Versie juni 2011 Reglement OC en COR Kinderdagverblijven (KDV), Buitenschlse pvang (BSO), Halve Dagpvang (HaDO) en Tienercentrum (TC) Versie juni 2011 Telichting bij Reglement Oudercmmissie en Reglement Centrale Ouderraad

Nadere informatie

Werken met uitzendkrachten

Werken met uitzendkrachten Uitzendkrachten-Werken met uitzendkrachten-telichting 1/8 Werken met uitzendkrachten Uitzendkrachten zijn werknemers die vallen nder twee srten werkgevers. Enerzijds heeft men de werkgever van de uitzendkracht

Nadere informatie

Inleiding... 3. Toepasselijke wettelijke bepalingen... 4 Wie is kunstenaar in de ogen van de RVA?... 5

Inleiding... 3. Toepasselijke wettelijke bepalingen... 4 Wie is kunstenaar in de ogen van de RVA?... 5 Werklsheid Juw rechten en plichten Inhud Inleiding... 3 Tepasselijke wettelijke bepalingen... 4 Wie is kunstenaar in de gen van de RVA?... 5 Deel 1 Wanneer heb je recht p een werklsheidsuitkering?... 8

Nadere informatie

Gemeentelijk reglement betreffende de erkenning en de subsidiëring van het jeugdwerk

Gemeentelijk reglement betreffende de erkenning en de subsidiëring van het jeugdwerk Gemeentelijk reglement betreffende de erkenning en de subsidiëring van het jeugdwerk 2 I. ALGEMENE BEPALINGEN Art. 1 - Binnen de perken van de kredieten, daarte gedgekeurd p de gemeentebegrting, kunnen

Nadere informatie

Waarom krijg ik bij LeasePlan Bank een aantrekkelijke rente?

Waarom krijg ik bij LeasePlan Bank een aantrekkelijke rente? Veelgestelde vragen Over LeasePlan Bank Wie is LeasePlan Bank? LeasePlan Bank is een Nederlandse internetspaarbank. Wij zijn nderdeel van het wereldwijd pererende LeasePlan Crpratin N.V. Klanten kunnen

Nadere informatie

OFFERTEAANVRAAG VOOR DIENSTEN BESTEK NR. DLA/COM/13. 02. Onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking Ontwikkelen van de website www.vgc.

OFFERTEAANVRAAG VOOR DIENSTEN BESTEK NR. DLA/COM/13. 02. Onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking Ontwikkelen van de website www.vgc. BIJLAG Bijlage nr. 1 Bestek nderhandelingsprcedure znder bekendmaking vr het ntwikkelen van de website www.vgc.be OFFRTAANVRAAG VOOR DINSTN BSTK NR. DLA/COM/13. 02 Onderhandelingsprcedure znder bekendmaking

Nadere informatie

Alle betrokken partijen rondom een pleegzorgplaatsing hebben een eigen en een gezamenlijke

Alle betrokken partijen rondom een pleegzorgplaatsing hebben een eigen en een gezamenlijke Hfdstuk 7 l Overige Zaken Alle betrkken partijen rndm een pleegzrgplaatsing hebben een eigen en een gezamenlijke verantwrdelijkheid vr het z ged mgelijk verlpen van de plaatsing. Overleg en afstemming

Nadere informatie

Allianz@Y. Traffic Plan. Algemene Voorwaarden. VERZEKERING Traffic Plan o I.t') I.t') CL

Allianz@Y. Traffic Plan. Algemene Voorwaarden. VERZEKERING Traffic Plan o I.t') I.t') CL Allianz@Y Algemene Vrwaarden VERZEKERING I.t') I.t') CL Allianz@ Lr) Lr) a.. Allianz@) INHOUDSTAFEL Blz. Begripsmschrijvingen 5 DEEL EEN Uw cntract Artikel 1 - Vrwerp van het cntract Artikel 2 - Persnen

Nadere informatie

Stichting Haagsche Schoolvereeniging. Bestuursnummer: 95694

Stichting Haagsche Schoolvereeniging. Bestuursnummer: 95694 Stichting Haagsche Schlvereeniging Bestuursnummer: 95694 Jaarverslag 2013 1 Algemeen: De rechtspersn is een Stichting met de naam: Stichting Haagsche Schlvereeniging. Tezicht en bestuur zijn in handen

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Digi-Muse B.V. AV 1 november 2013

Algemene Voorwaarden Digi-Muse B.V. AV 1 november 2013 Algemene Vrwaarden Digi-Muse B.V. AV 1 nvember 2013 Bij de aankp van prducten heeft de cnsument de mgelijkheid de vereenkmst znder pgave van redenen te ntbinden gedurende 7 dagen. Uitgeslten van dit recht

Nadere informatie

DE VMSW EN DE VLAAMSE WOONLENING

DE VMSW EN DE VLAAMSE WOONLENING 1 DE VMSW EN DE VLAAMSE WOONLENING De VMSW (vluit Vlaamse Maatschappij vr Sciaal Wnen) is een extern verzelfstandigd agentschap binnen het beleidsdmein Ruimtelijke Ordening, Wnbeleid en Onrerend Erfged

Nadere informatie

Oproep tot kandidatuurstelling

Oproep tot kandidatuurstelling Oprep tt kandidatuurstelling Overheidspdracht met betrekking tt de implementatie van een dcument management systeem (DMS) Onderhandelingsprcedure met vrafgaande bekendmaking BXL 1575 22.05.2015 systeem

Nadere informatie

Participatie op school:

Participatie op school: v l a a m s e c o n f e d e r a t i e v a n o u d e r s e n o u d e r v e r e n i g i n g e n Participatie op school: de ouderraad Brochure van de Vlaamse Confederatie van Ouders en Ouderverenigingen [

Nadere informatie

Vrienden van het Goois Natuurreservaat

Vrienden van het Goois Natuurreservaat MEMO Van Aan CMS, mr. N.A. van Renssen Vrienden van het Gis Natuurreservaat CMS Derks Star Busmann N.V. Mndriaantren Amstelplein 8A NL-1096 BC Amsterdam Pstbus 94700 NL-1090 GS Amsterdam Kpie Datum 15

Nadere informatie

Spelregels ebook cadeau

Spelregels ebook cadeau Spelregels ebk cadeau Inhudspgave: Artikel 1 - Definities Pagina: 1 Artikel 2 - Identiteit van de ndernemer Pagina: 1 Artikel 3 - Tepasselijkheid Pagina: 2 Artikel 4 - Het aanbd Pagina: 2 Artikel 5 - De

Nadere informatie

STATUTEN. afdeling beschikt over een eigen bestuur (het afdelingsbestuur) en een eigen administratie. Art. 5

STATUTEN. afdeling beschikt over een eigen bestuur (het afdelingsbestuur) en een eigen administratie. Art. 5 Belgische Vereniging voor Interne Communicatie, vzw Zetel: Vonckstraat 24, 1210 Brussel Identificatienummer: 2963/65 Ondernemingsnummer: 408948238 STATUTEN Benaming, zetel, doel en structuur Art. 1 l.de

Nadere informatie

Interne Beheersing Verkennend onderzoek in opdracht van het Voorlopig College van hoven en rechtbanken

Interne Beheersing Verkennend onderzoek in opdracht van het Voorlopig College van hoven en rechtbanken Interne Beheersing Verkennend nderzek in pdracht van het Vrlpig Cllege van hven en rechtbanken Patrick Meulepas DECEMBER 2014 1. INLEIDING...3 1.1. CONTEXT...3 1.2. TERMINOLOGIE...4 1.2.1. interne beheersing

Nadere informatie

BOEKHOUDKUNDIG BEDIENDE

BOEKHOUDKUNDIG BEDIENDE BOEKHOUDKUNDIG BEDIENDE SECRETARIAATSMEDEWERKER 2015-2016 INHOUD 1 VOORWOORD 1 2 OVER DE OPLEIDING ZELF 3 2.1 WAAROM KIEZEN VOOR ÉÉN VAN DEZE OPLEIDINGEN? 3 2.2 TOELATINGSVOORWAARDEN 3 2.3 ORGANISATIE

Nadere informatie

Implementatie van een organisatiebreed elektronisch dossierbeheer, gebaseerd op de concepten van een MID-Office

Implementatie van een organisatiebreed elektronisch dossierbeheer, gebaseerd op de concepten van een MID-Office Implementatie van een rganisatiebreed elektrnisch dssierbeheer, gebaseerd p de cncepten van een MID-Office Aanvraag tt deelneming Opdracht van aanneming van diensten - 2 Implementatie van een rganisatiebreed

Nadere informatie

STATUTEN HOOFDSTUK 1 BENAMING, ZETEL, MAATSCHAPPELIJK DOEL, DUUR

STATUTEN HOOFDSTUK 1 BENAMING, ZETEL, MAATSCHAPPELIJK DOEL, DUUR STATUTEN HOOFDSTUK 1 BENAMING, ZETEL, MAATSCHAPPELIJK DOEL, DUUR Artikel 1 De vereniging zonder winstoogmerk draagt de naam European Design and Automation Association (EDAA) en heeft de rechtsvorm van

Nadere informatie

SUPPLEMENT. betreffende. Mn Services Levensloop Fonds. Subfonds: Staal Metaal & Techniek. Versienummer: 3.1.2 (231209)

SUPPLEMENT. betreffende. Mn Services Levensloop Fonds. Subfonds: Staal Metaal & Techniek. Versienummer: 3.1.2 (231209) SUPPLEMENT betreffende Mn Services Levenslp Fnds Subfnds: Staal Versienummer: 3.1.2 (231209) Levenslp (en haar subfndsen) is één van de namen waarnder het Mn Services Levenslp Fnds (en haar subfndsen)

Nadere informatie

Europa in balans? Didactisch pakket over het sociaal en economisch beleid van de Europese Unie voor hogescholen in West-Vlaanderen

Europa in balans? Didactisch pakket over het sociaal en economisch beleid van de Europese Unie voor hogescholen in West-Vlaanderen Ryckevelde vzw Beweging vr Eurpees burgerschap T 050 35 27 20 www.ryckevelde.be inf@ryckevelde.be Eurpa in balans? Didactisch pakket ver het sciaal en ecnmisch beleid van de Eurpese Unie vr hgeschlen in

Nadere informatie

BERICHT AAN DE WERKGEVERS EN AAN DE ANDERE SCHULDENAARS VAN AAN DE BEDRIJFSVOORHEFFING ONDERWORPEN INKOMSTEN FICHE 281.11 * * *

BERICHT AAN DE WERKGEVERS EN AAN DE ANDERE SCHULDENAARS VAN AAN DE BEDRIJFSVOORHEFFING ONDERWORPEN INKOMSTEN FICHE 281.11 * * * Federale Overheidsdienst FINANCIEN Algemene administratie van de FISCALITEIT BERICHT AAN DE WERKGEVERS EN AAN DE ANDERE SCHULDENAARS VAN AAN DE BEDRIJFSVOORHEFFING ONDERWORPEN INKOMSTEN FICHE 281.11 *

Nadere informatie

Gedragscode Goed Zorgverzekeraarschap. Bijlage - ZN-11-102

Gedragscode Goed Zorgverzekeraarschap. Bijlage - ZN-11-102 Gedragscde Ged Zrgverzekeraarschap Bijlage - ZN-11-102 Inhudspgave Pag. Vrwrd 3 Deel 1 Cde Ged Zrgverzekeraarschap 4 1.1 Inleiding 4 1.1.1 Verantwrdelijkheden van de zrgverzekeraar 4 1.1.2 Basiswaarden

Nadere informatie

Taxandria cvo Turnhout Centrum voor volwassenenonderwijs. Boekhoudkundig Bediende

Taxandria cvo Turnhout Centrum voor volwassenenonderwijs. Boekhoudkundig Bediende Taxandria cv Turnhut Centrum vr vlwassenennderwijs Bekhudkundig Bediende Bmgaardstraat 56 2300 Turnhut Tel : +32 14 47 05 11 Fax: +32 14 47 05 12 Mailt: inf@cvturnhut.be Schljaar 2015-2016 1 INHOUDSTAFEL

Nadere informatie

" WASE WIND " Coöperatieve Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid Kouterstraat 116 bus 2 9120 Beveren (Vrasene) ----- STATUTEN

 WASE WIND  Coöperatieve Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid Kouterstraat 116 bus 2 9120 Beveren (Vrasene) ----- STATUTEN " WASE WIND " Coöperatieve Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid Kouterstraat 116 bus 2 9120 Beveren (Vrasene) ----- STATUTEN AFDELING I : BENAMING - ZETEL - DOEL - DUUR Artikel 1 De vennootschap

Nadere informatie

Model Huishoudelijk reglement voor de VOR Artikel 1. Begripsbepaling 1.1 Organisatie De organisatie of instelling waarbinnen de VOR functioneert.

Model Huishoudelijk reglement voor de VOR Artikel 1. Begripsbepaling 1.1 Organisatie De organisatie of instelling waarbinnen de VOR functioneert. Pagina 1 van 3 Model Huishoudelijk reglement voor de VOR Artikel 1. Begripsbepaling 1.1 Organisatie De organisatie of instelling waarbinnen de VOR functioneert. 1.2 Directie De rechtspersoon (stichting

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN DATACENTER NOORD B.V. Inleiding. ARTIKEL 1 Definities. ARTIKEL 2 Werkingsfeer en aard voorwaarden. ARTIKEL 3 Totstandkoming.

ALGEMENE VOORWAARDEN DATACENTER NOORD B.V. Inleiding. ARTIKEL 1 Definities. ARTIKEL 2 Werkingsfeer en aard voorwaarden. ARTIKEL 3 Totstandkoming. ALGEMENE VOORWAARDEN DATACENTER NOORD B.V. Inleiding. Tevens gedepneerd bij de Kamer van Kphandel Leeuwarden,, nder nummer 01121628. Te allen tijde raadpleegbaar p de website van DataCenter Nrd B.V. ARTIKEL

Nadere informatie

SCHOOLPLAN 2011-2015

SCHOOLPLAN 2011-2015 SCHOOLPLAN 2011-2015 1 SCHOOL MET DE BIJBEL MARKTVELD 11 3264 AL NIEUW-BEIJERLAND Schlplan 2011-2015 Schl met de Bijbel NB Inhudspgave 1. Inleiding... 4 1.1 Del en functie schlplan... 4 1.2 Ttstandkming

Nadere informatie

Allianz (ffi) lij. Persoonlijke Verzekering Lichamelijke Ongevallen. VERZEKERING Persoonlijke Verzekering Lichamelijke Ongevallen o Ir) Ir) 0..

Allianz (ffi) lij. Persoonlijke Verzekering Lichamelijke Ongevallen. VERZEKERING Persoonlijke Verzekering Lichamelijke Ongevallen o Ir) Ir) 0.. Allianz (ffi) lij Algemene Vrwaarden Persnlijke Verzekering Lichamelijke Ongevallen VERZEKERING Persnlijke Verzekering Lichamelijke Ongevallen Ir) Ir) 0.. Allianz@) '" c.. Allianz@) INHOUDSTAFEL Blz. DEEL

Nadere informatie