Lokale participatieregeling

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Lokale participatieregeling"

Transcriptie

1 Lkale participatieregeling 1. Algemene principes p het vlak van participatief bestuur p schl Schlbesturen en alle nderwijsparticipanten (persneel, uders, leerlingen) hebben een zrgplicht m verschillende participatievrmen actief te ndersteunen. Alle leerlingen, uders en persneelsleden meten de kans krijgen m te participeren. Daarm geldt een inspanningsverplichting vr het schlbestuur, de directies en alle leden van de participatierganen m maatschappelijk kwetsbare grepen beter te betrekken bij het schlbeleid. De schlraad, pedaggische raad, uderraad en leerlingenraad hebben de mgelijkheid m ervaringsdeskundigen en experten te betrekken bij de activiteit van hun raad. De rechten die het participatiedecreet garandeert p het vlak van infrmatie, advies en verleg den geen afbreuk aan de vrijheid van nderwijs: de inspraakrechten meten uitgeefend wrden rekening hudend met het pedaggisch prject. Het schlbestuur behudt steeds de eindbeslissingsbevegdheid en de eindverantwrdelijkheid vr genmen beslissingen. De uitgetekende participatiestructuur hudt k rekening met de eerder vastgelegde syndicale verlegstructuren: de schlraad mag zich niet uitspreken ver de cnsequenties p het vlak van arbeidsvrwaarden f ver de persneelseffecten van vrstellen van beslissing die hem vr verleg wrden vrgelegd. Een vrstel van beslissing met gevlgen vr het persneel van de schl zal m.a.w. altijd eerst aan de schlraad en vervlgens aan het lkaal cmité vr verleg wrden vrgelegd. 2. De pedaggische raad, uderraad en leerlingenraad a. Oprichting van een pedaggische raad, uderraad en leerlingenraad Persneelsleden, leerlingen en uders van kinderen in een basisschl kunnen vragen m respectievelijk een pedaggische raad, een leerlingenraad en een uderraad p te richten in de schl. Deze raden meten wrden pgericht als een vldende aantal persnen daar m vraagt. Pedaggische raad Een pedaggische raad met wrden pgericht als ten minste 10% van alle persneelsleden daar m vraagt, vr zver dit percentage ten minste 3 persneelsleden betreft. Ouderraad Een uderraad met pgericht wrden als ten minste 10% van de uders daar m vraagt, vr zver dit percentage ten minste 3 uders betreft. Het begrip uder met in de ruime zin begrepen wrden: de persnen die het uderlijk gezag uitefenen f in rechte f in feite de leerling nder bewaring hebben. Om het percentage van uders te bepalen dat m de prichting vraagt, met men ervan uitgaan dat er per gezin f leefeenheid slecht één vraag tt prichting kan wrden gesteld. Leerlingenraad In het lager nderwijs met een leerlingenraad pgericht wrden als ten minste 10% van de regelmatige leerlingen uit de leeftijdsgrep 11 tt 13-jarigen daar m vraagt. b. Samenstelling van de pedaggische raad, uderraad en leerlingenraad De pedaggische raad De zetelende pedaggische raad bepaalt via het huishudelijk reglement de manier waarp deze raad vr de vlgende mandaatperide zal wrden samengesteld en staat k in vr de rganisatie van die samenstelling. Alle persneelsleden wrden p de hgte gebracht ver en betrkken bij de samenstelling van de pedaggische raad en kunnen zich kandidaat stellen. Als de zetelende pedaggische raad nalaat m dit te bepalen f als er geen zetelende pedaggische raad is, staat het schlbestuur samen met de schlraad in vr de samenstelling van de pedaggische raad via verkiezingen. Elke persneelslid kan zich in dat geval verkiesbaar stellen en is stemgerechtigd. Als er minder kandidaten zijn dan het aantal te te wijzen mandaten f als het aantal kandidaten gelijk is aan het aantal te te wijzen mandaten, zijn de kandidaten die p de kandidatenlijst wrden vermeld van rechtswege verkzen en wrdt de verkiezingsperide als beëindigd beschuwd. De uderraad De zetelende uderraad bepaalt via het huishudelijk reglement de manier waarp deze raad vr de vlgende mandaatperide zal wrden samengesteld en staat k in vr de rganisatie van die samenstelling. Alle uders wrden p de hgte gebracht ver en betrkken bij de samenstelling van de uderraad en kunnen zich kandidaat stellen. Als de zetelende uderraad nalaat m dit te bepalen f als er geen zetelende uderraad is, staat het schlbestuur samen met de schlraad in vr de samenstelling van de uderraad via verkiezingen.

2 Elke uder kan zich in dat geval verkiesbaar stellen en is stemgerechtigd. Als er minder kandidaten zijn dan het aantal te te wijzen mandaten f als het aantal kandidaten gelijk is aan het aantal te te wijzen mandaten, zijn de kandidaten die p de kandidatenlijst wrden vermeld van rechtswege verkzen en wrdt de verkiezingsperide als beëindigd beschuwd. De leerlingenraad De manier waarp een leerlingenraad in het lager nderwijs wrdt samengesteld, met wrden vastgelegd in het schlreglement. De leerlingenraad kan via verkiezingen wrden samengesteld, maar k minder frmele manieren - rekening hudend met de draagkracht en de leeftijd van de kinderen - zijn mgelijk. c. Duur van een mandaat in de pedaggische raad, uder- en leerlingenraad De raden wrden samengesteld vr een peride van 4 jaar. De raden kunnen zelf een regeling uitwerken ver de manier waarp mandaten wrden beëindigd, waarbij geheel f gedeeltelijk mag wrden afgeweken van de wettelijke regeling. Als de raden geen eigen regeling uitwerken, dan gelden de wettelijke bepalingen. Deze wettelijke regeling bepaalt dat: het persneel van rechtswege zijn mandaat beëindigt van zdra het niet langer effectief tewerkgesteld is in de schl de leerlingen van rechtswege hun mandaat beëindigen van zdra ze de schl verlaten hebben de uders van rechtswege hun mandaat beëindigen van zdra hun kinderen de schl hebben verlaten. d. Rechten, plichten en bevegdheden van de pedaggische raad, uderraad en leerlingenraad Het zwaartepunt van inspraak p schl wrdt in het participatiedecreet bij de schlraad gesitueerd. De bevegdheden van de pedaggische raad, uder- en leerlingenraad zijn mschreven vanuit de ndersteunende rl die zij bieden aan de schlraad. Recht p infrmatie en ndersteuning De pedaggische raden, uder- en leerlingenraden efenen hun recht p infrmatie uit via hun vertegenwrdigers in de schlraad. Dit betekent dat als zij vr het uitefenen van hun adviesbevegdheid meer infrmatie willen, zij hiervr uitsluitend via de leden van de schlraad een vraag aan het schlbestuur kunnen richten. Dit algemeen infrmatierecht kan én met niet wrden uitgeefend ten aanzien van: vragen die kennelijk nredelijk zijn aanvragen met betrekking tt dcumenten die niet af f nvlledig zijn gegevens die via een decreet f wet nder de geheimhudingsverplichting vallen infrmatie van persnlijke aard, tenzij de betrkkene ermee akkrd gaat dcumenten met betrekking tt een strafsanctie, een administratieve sanctie f een tuchtmaatregel dcumenten die gegevens bevatten die dr derden werden verstrekt, p vrwaarde dat ze vertruwelijk blijven. Het schlbestuur geeft de pedaggische raad, uder- en leerlingenraad de ndige lgistieke ndersteuning en de leerlingenraad de ndige begeleiding. Infrmatie- en cmmunicatieplicht De pedaggische raad, uder- en leerlingenraad hebben een infrmatie- en cmmunicatieplicht ver hun activiteiten en standpunten tegenver al het persneel, alle leerlingen en alle uders. Adviesbevegdheid De pedaggische raad, uder- en leerlingenraad kunnen p vraag van de schlraad f p eigen initiatief advies uitbrengen aan de schlraad ver alle aangelegenheden waarver de schlraad verlegbevegdheid heeft. Het schlbestuur geeft de desbetreffende raad na ntvangst van dit advies een gemtiveerd antwrd binnen 30 kalenderdagen. Elk advies van de pedaggische raad, uder- f leerlingenraad wrdt ter infrmatie bezrgd aan de verige deelraden en de schlraad. e. Werking van de pedaggische raad, uderraad en leerlingenraad De minimale inhud van het huishudelijk reglement van de pedaggische raad, uder- en leerlingenraad wrdt decretaal vastgelegd. De huishudelijke reglementen dienen cnfrm deze bepalingen te wrden aangepast. De pedaggische raad, uder- en leerlingenraad bepalen hun werking in een huishudelijk reglement dat zij zelf pstellen. Het dient minimaal vlgende elementen te bevatten: de manier van samenstelling het aantal mandaten

3 de manier waarp nieuwe leden tijdens de mandaatperide kunnen tetreden tt de raad en de redenen en de manier waarp mandaten vervregd beëindigd kunnen wrden de manier waarp de raad zijn afvaardiging vr de schlraad bepaalt de manier waarp ervaringsdeskundigen en experten bij de werkzaamheden van de raad kunnen wrden betrkken de manier waarp de raad wrdt samengerepen en de vergaderfrequentie de manier van besluitvrming de manier waarp de raad zijn cmmunicatie- en infrmatieplicht zal realiseren de vakantieperides die de termijn schrsen waarbinnen het schlbestuur het advies van de raad met beantwrden (30 kalenderdagen). f. Verband tussen de samenstelling van de pedaggische raad, de uder- en leerlingenraad enerzijds en de schlraad anderzijds Gesubsidieerd nderwijs Het participatiedecreet van 2 april 2004 verplicht de prichting van een schlraad in elke basisschl van het gesubsidieerd nderwijs. Een pedaggische raad, uder- en leerlingenraad kan er vr pteren m in zijn raad een aantal persnen aan te duiden die respectievelijk de persneels-, uder- en leerlingengeleding in de schlraad meten uitmaken. Als de pedaggische raad, uder- f leerlingenraad zelf geen vertegenwrdigers vr de schlraad aanduiden, wrdt de schlraad samengesteld via gerganiseerde verkiezingen. Gemeenschapsnderwijs De prichting, samenstelling, bevegdheden en werking van de schlraad in basisschlen die behren tt het gemeenschapsnderwijs wrdt geregeld in het bijznder decreet van 14 juli 1998 betreffende het gemeenschapsnderwijs. Ouders, persneel en vertegenwrdigers van de lkale gemeenschap waren reeds vertegenwrdigd in de schlraad. Leerlingen daarentegen niet. 3. De schlraad a. Oprichting van de schlraad In welke schlen met een schlraad pgericht wrden? In alle basisschlen van het vrij gesubsidieerd en het fficieel gesubsidieerd nderwijs met een schlraad wrden pgericht. Hierp zijn twee uitznderingen: De schlen van het buitengewn nderwijs type 5 meten geen schlraad hebben, gezien de specificiteit van deze schlen (bv. het grte leerlingenverlp) Schlen met een schlbestuur dat participatief is samengesteld, meten evenmin een schlraad hebben. 'Participatief samengesteld' betekent dat aan een aantal vrwaarden is vldaan. Z met het schlbestuur vr minstens 2/3 bestaan uit rechtstreeks gekzen vertegenwrdigers van persneel en van uders. Ok met er een billijk evenwicht zijn tussen het aantal vertegenwrdigers van persneel en van uders. Dit evenwicht is gewaarbrgd wanneer zwel uders als persneel evenveel stemmen hebben, óf wanneer het aantal stemmen van de grtste geleding kleiner is dan de helft van het ttaal aantal stemmen binnen het schlbestuur. Op welk niveau met er een schlraad pgericht wrden? In principe wrdt een schlraad pgericht p het niveau van de schl (dus niet p het niveau van de vestigingsplaats). Hierp is één uitzndering mgelijk: schlbesturen kunnen vr verschillende schlen één schlraad prichten, p vrwaarde dat: deze schlen tt hetzelfde nderwijsniveau behren (m.a.w. allemaal tt het basisnderwijs f allemaal tt het secundair nderwijs) EN de vestigingen van al deze schlen gelegen zijn binnen dezelfde gemeente f binnen een straal van 2 km. Deze regeling geldt dan vr de duur van het lpende mandaat van de schlraad, d.w.z. 4 jaar. b. Samenstelling van de schlraad Wie zetelt in de schlraad? Een schlraad bestaat uit vertegenwrdigers van de uders, het persneel en de lkale gemeenschap. Heveel vertegenwrdigers van elke geleding zetelen in de schlraad?

4 Ouders, persneel en leden van de lkale gemeenschap hebben steeds een gelijk aantal vertegenwrdigers in de schlraad. Bij de prichting van de eerste schlraad heeft elke geleding ten minste 2 vertegenwrdigers. Nadien kan de schlraad dit aantal zelf bepalen, maar het bedraagt altijd ten minste 2 vertegenwrdigers per geleding. Ok meten alle geledingen steeds een gelijk aantal vertegenwrdigers tebedeeld krijgen. Een schlbestuur kan waarbrgen uitwerken m er vr te zrgen dat verschillende vestigingsplaatsen f verschillende schlen in de schlraad wrden vertegenwrdigd. Wie kan de schlraad vrzitten? De schlraad duidt zelf een vrzitter aan. Deze vrzitter kan eventueel buiten de leden van de raad wrden aangeduid, maar dan is hij niet stemgerechtigd. Het decreet bepaalt k dat nch de directeur, nch een lid van het schlbestuur als vrzitter kunnen aangeduid wrden. Zetelt het schlbestuur k in de schlraad? Om er vr te zrgen dat de schlraad maximaal geïnfrmeerd wrdt ver geplande beslissingen en achterliggende beweegredenen, wnt het schlbestuur als vlwaardig lid de vergaderingen van de schlraad bij en treedt het in verleg ver alle geplande beslissingen die vr verleg aan de schlraad wrden vrgelegd. Het schlbestuur kan er vr kiezen m zich te laten afvaardigen p de schlraad f de directeur daarte te mandateren. Ok kan het schlbestuur samen met de directeur aanwezig zijn p de schlraad. Alleen als de schlraad wil vergaderen m een advies p eigen initiatief p te stellen, kan de schlraad aangeven dat zij dit liever det znder de aanwezigheid van het schlbestuur, een afgevaardigde van het schlbestuur f de directeur. He wrden de vertegenwrdigers vr de schlraad aangeduid? Wijziging vanaf de eerstvlgende wedersamenstelling : De pedaggische raad, uder- en leerlingenraad hebben het recht m zelf uit hun respectievelijke raad afgevaardigden vr de schlraad aan te duiden. Indien de pedaggische raad, uder- f leerlingenraad geen gebruik wil maken van dit recht, f als er geen pedaggische raad, uder- f leerlingenraad bestaat, meten de vertegenwrdigers vr de schlraad via verkiezingen uit die raden wrden aangeduid. Vertegenwrdigers van persneel, uders en leerlingen Er zijn twee mgelijkheden m de vertegenwrdigers in de schlraad samen te stellen: via aanduiding van persnen dr en uit de pedaggische raad, uder- en leerlingenraad (deelraden), f via verkiezingen. Aanduiding van persnen dr en uit de deelraden Als in een schl een pedaggische raad, uder- f leerlingenraad bestaat, hebben deze raden het recht m hun geleding in de schlraad zelf aan te duiden vanuit hun raad. De geledingen in de schlraad kunnen m.a.w. wrden samengesteld uit afgevaardigden die zijn aangeduid dr en uit deze raden. Via verkiezingen Het aanduiden van vertegenwrdigers vr de schlraad vanuit de pedaggische raad, uder- en leerlingenraad is echter geen verplichting. Deze deelraden kunnen er ng steeds vr kiezen m de vertegenwrdiging van persneel, uders en leerlingen niet vanuit hun raad aan te duiden, maar de samenstelling van de schlraad via verkiezingen te rganiseren. Ok als één van deze deelraden niet bestaat in een schl, meten de vertegenwrdigers vr de schlraad vr die geleding aangeduid wrden via verkiezingen. Het schlbestuur f zijn gemandateerde bepaalt de verdere uitwerking van de verkiezingsprcedure, en verzekert daarbij dat iedereen die verkiesbaar is zich kandidaat kan stellen en dat iedereen die stemgerechtigd is, kan stemmen. Het schlbestuur kan k beslissen m deze bevegdheid te delegeren. Vertegenwrdigers van de leden van de lkale gemeenschap : via cöptatie De vertegenwrdigers van de lkale gemeenschap wrden bij cnsensus aangeduid dr de andere geledingen in de schlraad. Met de lkale gemeenschap wrdt bedeld de sci-ecnmische f sci-culturele mgeving van de schl: leden van sci-ecnmische f -culturele verenigingen, mensen met een verdienste p het vlak van bv. nderwijs, wetenschap, ecnmie f cultuur en met een betrkkenheid bij de schl. Wat als er vr een bepaalde geleding geen f nvldende vertegenwrdigers zijn? Als er minder kandidaten zijn dan het aantal te te wijzen mandaten f als het aantal kandidaten gelijk is aan het aantal te te wijzen mandaten, zijn de kandidaten die p de kandidatenlijst wrden vermeld van rechtswege verkzen en wrdt de verkiezingsprcedure als beëindigd beschuwd.

5 Als er vr een bepaalde geleding nvldende vertegenwrdigers zijn, dan is de schlraad tch regelmatig samengesteld. Uiteraard geldt deze bepaling enkel p vrwaarde dat het schlbestuur alle stappen ndernmen heeft die decretaal pgelegd zijn m een schlraad samen te stellen. He lang duurt een mandaat in de schlraad? De schlraden wrden samengesteld vr een peride van 4 jaar. De schlraad kan zelf in zijn huishudelijk reglement een regeling uitwerken ver de manier waarp mandaten beëindigd wrden. Werkt de schlraad geen eigen regeling uit, dan gelden dezelfde wettelijke bepalingen als bij de pedaggische raad, uder- en leerlingenraad. c. Rechten, plichten en bevegdheden van de schlraad De verplichte adviesbevegdheid van de schlraad wrdt afgeschaft. De schlraad heeft vrtaan verlegbevegdheid ver alle materies zals hiernder beschreven. De manier waarp de schlraad zijn cmmunicatie- en infrmatieplicht ver de eigen werking zal realiseren, met wrden pgenmen in het huishudelijk reglement. Recht p infrmatie De leden van de schlraad hebben een algemeen infrmatierecht ten aanzien van het schlbestuur en de directeur. Het infrmatierecht van de schlraad betreft die aangelegenheden waarver de raad zijn advies- en verlegrechten uitefent. Het recht p infrmatie kan én mag niet wrden uitgeefend ten aanzien van: vragen die kennelijk nredelijk zijn aanvragen met betrekking tt dcumenten die niet af f nvlledig zijn gegevens die via een decreet f wet nder de geheimhudingsverplichting vallen infrmatie van persnlijke aard, tenzij de betrkkene ermee akkrd gaat dcumenten met betrekking tt een strafsanctie, een administratieve sanctie f een tuchtmaatregel dcumenten die gegevens bevatten die dr derden werden verstrekt, p vrwaarde dat ze vertruwelijk blijven. Cmmunicatie- en infrmatieplicht van de schlraad De schlraad met persneelsleden, leerlingen en uders regelmatig infrmeren ver zijn activiteiten, zijn standpunten en de manier waarp hij zijn bevegdheden uitefent. De manier waarp de schlraad deze cmmunicatie- en infrmatieplicht zal realiseren, met wrden pgenmen in het huishudelijk reglement. Adviesbevegdheid p eigen initiatief De schlraad kan aan het schlbestuur p eigen initiatief een schriftelijk advies uitbrengen ver alle aangelegenheden waarver de schlraad verlegbevegdheid heeft. Het schlbestuur geeft na ntvangst van dit advies binnen 30 kalenderdagen een gemtiveerd antwrd aan de schlraad. Overlegbevegdheid Het schlbestuur infrmeert de schlraad tijdig ver de geplande beslissingen die vr verleg aan de schlraad zullen wrden vrgelegd. Op basis van deze infrmatie bepaalt de schlraad bij het begin van het schljaar zijn verlegagenda. Als daar in de lp van het schljaar een beslissing aan wrdt tegevegd, kmt die k in aanmerking vr verleg. Als een verleg niet plaats vindt binnen een termijn van 21 kalenderdagen - met ingang p de dag nadat een geplande beslissing vr verleg wrdt vrgelegd - wrdt verndersteld dat het verleg heeft plaats gevnden. Een schlraad kan k afzien van zijn recht p verleg. Het verleg vindt plaats in een gezamenlijke vergadering van het schlbestuur f zijn gemandateerde en de schlraad, en mndt uit in een verslag waarin alle standpunten wrden pgenmen. Het schlbestuur f zijn gemandateerde neemt een gemtiveerde eindbeslissing na het verleg (f na de nderhandeling) en brengt de schlraad p de hgte van deze beslissing. Als er na het verleg in de schlraad ng een syndicaal verleg plaats vindt, zal de beslissing en de terugkppeling ervan aan de schlraad pas kunnen gebeuren na afrnding van dat syndicaal verleg. Het schlbestuur f zijn gemandateerde legt elk nderwerp van beslissing vr verleg aan de schlraad vr als het betrekking heeft p: de bepaling van het prfiel van de directeur het studieaanbd het aangaan van samenwerkingsverbanden met andere schlbesturen en met externe instanties de pstapplaatsen en de busbegeleiding in het kader van het verver dat het schlbestuur aanbiedt

6 de vaststelling van het naschlingsbeleid het beleid met betrekking tt experimenten en prjecten het pstellen f wijzigen van het schlreglement, het schlwerkplan in het basisnderwijs en het beleidsplan f het beleidscntract dat de samenwerking tussen de schl en het centrum vr leerlingenbegeleiding (CLB) regelt de infrastructuurwerken waarvan de ksten p eur f meer wrden geraamd de vaststelling van de criteria vr de aanwending van lestijden, uren, uren-leraar en punten het welzijns-, veiligheids- en gezndheidsbeleid van de schl t.a.v. de leerlingen, met inbegrip van het in eigen beheer f dr derden verstrekken van geznde en evenwichtige schlmaaltijden; de bevegdheid van de schlraad p het vlak van het welzijns- en veiligheidsbeleid raakt niet aan de bevegdheid van het cmité vr welzijn p het werk, maar met eerder gezien wrden als cmplementair het beleid met betrekking tt interne kwaliteitszrg, met inbegrip van de bespreking van de resultaten van de schldrlichting. d. Werking van de schlraad De minimale inhud van het huishudelijk reglement van de schlraad wrdt decretaal vastgelegd. De huishudelijke reglementen dienen cnfrm deze bepalingen te wrden aangepast. De schlraad bepaalt zelf zijn werking in een huishudelijk reglement, dat minimaal vlgende elementen met bevatten: het aantal mandaten per geleding de manier waarp nieuwe leden tijdens de mandaatperide kunnen tetreden tt de schlraad en de redenen en de manier waarp mandaten vervregd beëindigd kunnen wrden de manier waarp ervaringsdeskundigen en experten bij de werkzaamheden van de schlraad kunnen wrden betrkken de manier waarp de schlraad wrdt bijeen gerepen en de vergaderfrequentie het tijdstip en de manier waarp de agenda en de bijhrende dcumenten wrden bezrgd aan de leden van de schlraad en aan de pedaggische raad, de leerlingen- en de uderraad de taken van de vrzitter de manier van besluitvrming, in het bijznder de aanwezigheidsquta en de stemverhudingen de manier waarp de schlraad zijn cmmunicatie- en infrmatieplicht zal realiseren de mdaliteiten ver het afzien van het recht p verleg de vakantieperides die de termijn schrsen waarbinnen het schlbestuur een advies p eigen initiatief van de schlraad met beantwrden (30 kalenderdagen) en waarbinnen het verleg binnen de schlraad met plaatsvinden (21 kalenderdagen). Dit huishudelijk reglement wrdt pgesteld in cnsensus. Als dit niet lukt, wrdt erver beslist bij meerderheid van stemmen. e. Relaties tussen de schlraad, het schlbestuur en de directie Het schlbestuur, de directeur en de schlraad zijn niet verplicht m de prcedureregels vr het uitefenen van de participatierechten in een vereenkmst vast te leggen. Deze prcedureregels meten in het huishudelijk reglement wrden geregeld. Het schlbestuur met de vertegenwrdigers van leerlingen in de schlraad de ndige ndersteuning bieden m hun functie te kunnen uitefenen. De leden van de schlraad meten het pedaggisch prject van de schl nderschrijven en z de fundamentele uitgangspunten van de betrkken schl mee ndersteunen. De inspraakrechten die aan de schlraad wrden tegekend, wrden uitgeefend ten aanzien van wie p schl de eindbeslissing neemt. In principe is dit het schlbestuur. Als het schlbestuur de directeur echter mandateert vr bevegdheden die het vrwerp uitmaken van verleg, met dit mandaat de directeur in staat stellen m ten aanzien van de schlraad autnm p te treden. Het schlbestuur geeft de schlraad de ndige lgistieke ndersteuning en geeft de vertegenwrdigers van de leerlingen in de schlraad de ndige begeleiding. f. Geschillenregeling Als de schlraad van rdeel is dat de decretale bepalingen i.v.m. het besluitvrmingsprces, de bevegdheden f de prcedure niet werden gerespecteerd, kan de schlraad een klacht indienen bij de Cmmissie Zrgvuldig Bestuur. Ok iedere geleding afznderlijk f iedere belanghebbende (elke uder, elke leerling, elk persneelslid, het schlbestuur,...) kan dergelijke klacht indienen. Vr de manier waarp deze

7 klachtenbehandeling verlpt en de vlledige prcedure kan u terecht p de website van de Cmmissie Zrgvuldig Bestuur ( 4. Het medezeggenschapscllege Schlen binnen dezelfde schlengemeenschap kunnen kiezen m inspraak te rganiseren via de individuele schlraden f via een apart medezeggenschapscllege als minstens één schlraad daarm vraagt en deze vraag mtiveert. Schlraden (m.u.v. schlen van het buitengewn nderwijs type 5) die tt dezelfde schlengemeenschap behren, meten in een vereenkmst een medezeggenschapscllege rganiseren als minstens één schlraad daarm vraagt en deze vraag mtiveert. In dat geval meten alle schlraden van de schlen behrend tt diezelfde schlengemeenschap vertegenwrdigd wrden in dit medezeggenschapscllege. Deze vereenkmst geldt vr de duur van de mandaten van de betrkken schlraden en regelt de vertegenwrdiging van de verschillende schlraden in het medezeggenschapscllege, de manier waarp de tegewezen bevegdheden wrden uitgeefend en de vrwaarden waarnder de vereenkmst vregtijdig kan wrden beëindigd (bv. als alle schlraden uit het medezeggenschapscllege willen stappen f als de schlengemeenschap een andere samenstelling krijgt). De schlengemeenschap is verplicht m het medezeggenschapscllege te raadplegen wanneer ze beslissingen p het niveau van de schlengemeenschap vrbereidt ver aangelegenheden die de vertegenwrdigde geledingen aanbelangen. Bij beslissingen ver de rdening van een ratineel nderwijsaanbd en beslissingen ver leerlingenriëntering en -begeleiding met deze raadpleging nder de vrm van verleg verlpen. Meer inf:

Opmerking : Aandachtspunten voor 2014 worden in de tekst op een grijze achtergrond weergegeven. 2.1 Oprichting... 3

Opmerking : Aandachtspunten voor 2014 worden in de tekst op een grijze achtergrond weergegeven. 2.1 Oprichting... 3 PARTICIPATIEDECREET: DE SCHOOLRAAD Sarah Walscht 2014-04-22 Opmerking : Aandachtspunten vr 2014 wrden in de tekst p een grijze achtergrnd weergegeven. INHOUD 1 INLEIDING... 3 2 SAMENSTELLING VAN DE SCHOOLRAAD...

Nadere informatie

VAN OUDERCOMITÉ NAAR OUDERRAAD

VAN OUDERCOMITÉ NAAR OUDERRAAD VAN OUDERCOMITÉ NAAR OUDERRAAD Sinds 1 september 2004 kan elke schl een uderraad prichten vlgens het participatiedecreet. Het schlbestuur is verplicht m een uderraad p te richten als 10% van de uders er

Nadere informatie

Art. 4. De ouderraad bestaat uit ouders van de regelmatige leerlingen in de school.

Art. 4. De ouderraad bestaat uit ouders van de regelmatige leerlingen in de school. Ouderraad: huishudelijk reglement Hfdstuk 1 Oprichting Art. 1. In uitvering van het Decreet van 2 april 2004 betreffende participatie p schl en de Vlaamse Onderwijsraad, B.S. 6 augustus 2004, wrdt in de

Nadere informatie

Inschrijven van leerlingen

Inschrijven van leerlingen Inschrijven van leerlingen 1 Telatingsvrwaarden Een inschrijving kan pas ingaan na instemming met het schlreglement en het pedaggische prject van de schl. Bij de inschrijving dient een fficieel dcument

Nadere informatie

Klachtenbeleid Stichting KOM Kinderopvang

Klachtenbeleid Stichting KOM Kinderopvang Klachtenbeleid Stichting KOM Kinderpvang KOM Kinderpvang verzrgt kinderpvang vr kinderen in de leeftijdsgrep 0 tt en met 12 jaar. Alle medewerkers van de stichting zetten zich vlledig in m kwalitatief

Nadere informatie

DOCUMENT VEEL GESTELDE VRAGEN

DOCUMENT VEEL GESTELDE VRAGEN DOCUMENT VEEL GESTELDE VRAGEN Met ik mijn kind aanmelden? Als u uw kind niet aanmeldt, kunt u het pas vanaf de eerste schldag van mei 2014 inschrijven vr het schljaar 2014-2015 in een Dilbeekse kleuter

Nadere informatie

Reglement betreffende een Provinciale herkenbaarheid bij elke vorm van provinciale subsidie.

Reglement betreffende een Provinciale herkenbaarheid bij elke vorm van provinciale subsidie. Reglement betreffende een Prvinciale herkenbaarheid bij elke vrm van prvinciale subsidie. DE PROVINCIERAAD VAN WEST - VLAANDEREN, Overwegende dat het belang van de prvinciale herkenbaarheid, naar aanleiding

Nadere informatie

Zijn in de aanvraag bijlagen genoemd en zijn die bijgevoegd? Zo ja, welke? Nummer desgewenst de bijlagen.

Zijn in de aanvraag bijlagen genoemd en zijn die bijgevoegd? Zo ja, welke? Nummer desgewenst de bijlagen. Checklist berdeling adviesaanvraag 1. De adviesaanvraag Heeft de r een adviesaanvraag gehad? Let p: een rapprt is in principe geen adviesaanvraag. Met een adviesaanvraag wrdt bedeld: het dr de ndernemer

Nadere informatie

WAT BEPAALT DE EUROPESE RICHTLIJN INZAKE HET RECHT OP TOEGANG TOT EEN ADVOCAAT?

WAT BEPAALT DE EUROPESE RICHTLIJN INZAKE HET RECHT OP TOEGANG TOT EEN ADVOCAAT? WAT BEPAALT DE EUROPESE RICHTLIJN INZAKE HET RECHT OP TOEGANG TOT EEN ADVOCAAT? Vicky De Suter, FOD Justitie, DGWL, Directie Strafwetgeving Een krte terugblik - CPS - studiedag 27 maart 2013 - Eurpese

Nadere informatie

Verordening Adviesraad Wet Maatschappelijke Ondersteuning en Sociale Zaken

Verordening Adviesraad Wet Maatschappelijke Ondersteuning en Sociale Zaken Verrdening Adviesraad Wet Maatschappelijke Ondersteuning en Sciale Zaken 1 Tekst van de regeling Artikel 1 Definities A. Maatschappelijke ndersteuning: ndersteuning zals bedeld in de Wet Maatschappelijke

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement ombudsdienst A.V. Ziekenhuis Oost-Limburg

Huishoudelijk reglement ombudsdienst A.V. Ziekenhuis Oost-Limburg Huishudelijk reglement mbudsdienst A.V. Ziekenhuis Ost-Limburg 1 Inhud 1. Inleiding en verwijzing naar wettelijke bepalingen... 3 2. Tepassingsgebied... 3 3. Gedkeuring en inzage huishudelijk reglement...

Nadere informatie

Naam Klachtenprocedure SZZ versie 1.0 vastgesteld 25-6-2014 Door RvB evaluatie 25-6-2015 Door RvB

Naam Klachtenprocedure SZZ versie 1.0 vastgesteld 25-6-2014 Door RvB evaluatie 25-6-2015 Door RvB Alle zrgberderijen van SZZ zijn aangeslten bij de Federatie Landbuw en Zrg (www.zrgberen.nl). De Federatie heeft vr de cliënten van haar leden een nafhankelijke klachtencmmissie ingericht. SZZ vindt het

Nadere informatie

Vacature en procedure benoeming voorzitter landelijk bestuur Verantwoordelijke

Vacature en procedure benoeming voorzitter landelijk bestuur Verantwoordelijke Bijlage 6 Ledenraad 27 nvember 2014 Vrlegger Onderwerp Vacature en prcedure beneming vrzitter landelijk bestuur Verantwrdelijke Landelijk bestuur Aanleiding Er ntstaat een vacature vanwege het niet beschikbaar

Nadere informatie

GOVERNANCE MVO PLATFORM

GOVERNANCE MVO PLATFORM Gvernancedcument MVO Platfrm, 22 nvember 2012 GOVERNANCE MVO PLATFORM Inleiding Het MVO Platfrm is een in 2002 pgericht infrmeel samenwerkingsverband van maatschappelijke rganisaties 1 en vakbndsrganisaties

Nadere informatie

Samenstelling van de ouderraad

Samenstelling van de ouderraad DECRETALE OUDERRAAD Inhoudstabel Inhoudstabel... 2 Samenstelling van de ouderraad... 3 Werking van de ouderraad en het huishoudelijk reglement... 3 Wijziging Participatiedecreet vanaf 1 september 2014:...

Nadere informatie

Werken met uitzendkrachten

Werken met uitzendkrachten Uitzendkrachten-Werken met uitzendkrachten-telichting 1/8 Werken met uitzendkrachten Uitzendkrachten zijn werknemers die vallen nder twee srten werkgevers. Enerzijds heeft men de werkgever van de uitzendkracht

Nadere informatie

REGLEMENT VAN ORDE van de GEBRUIKERSGROEP met betrekking tot het IWT VIS Traject RenoFase (IWT 120784)

REGLEMENT VAN ORDE van de GEBRUIKERSGROEP met betrekking tot het IWT VIS Traject RenoFase (IWT 120784) REGLEMENT VAN ORDE van de GEBRUIKERSGROEP met betrekking tt het IWT VIS Traject RenFase (IWT 120784) Bvengenemd prject kadert in een prgramma dat de inrichting van een gebruikersgrep dr de ntvanger van

Nadere informatie

De burgemeester, het college en de raad van de gemeente Muiden;

De burgemeester, het college en de raad van de gemeente Muiden; Vrbeeld handvest De burgemeester, het cllege en de raad van de gemeente Muiden; Gelet p artikel 169, tweede en derde lid, en artikel 180, tweede en derde lid, Gemeentewet; Hebben de vlgende uitgangspunten

Nadere informatie

Ouderblik. Vrijwilligers in de ouderwerking verzekeren

Ouderblik. Vrijwilligers in de ouderwerking verzekeren Ouderblik Vrijwilligers in de uderwerking verzekeren Inleiding Ouderparticipatie p schl kan verschillende vrmen aannemen aangepast aan de nden van de schl en de uders: een maandelijks udercafé, kffiechtenden,

Nadere informatie

KINDEREN EN JONGEREN.

KINDEREN EN JONGEREN. SubsidiereglementJEUGDWERK VOOR MAATSCHAPPELIJK KWETSBARE KINDEREN EN JONGEREN. Art. 1 : Delstelling Dit reglement begt de financiële ndersteuning van rganisaties die jeugdwerk aanbieden aan maatschappelijk

Nadere informatie

Oproep erkenning en subsidiëring van groepsgericht aanbod. opvoedingsondersteuning door vrijwilligers

Oproep erkenning en subsidiëring van groepsgericht aanbod. opvoedingsondersteuning door vrijwilligers Oprep erkenning en subsidiëring van grepsgericht aanbd pvedingsndersteuning dr vrijwilligers In het kader van het versterken van aanbd pvedingsndersteuning in de Huizen van het Kind lanceert Kind en Gezin

Nadere informatie

Federatiestatuut. Walburggroep. -concept -

Federatiestatuut. Walburggroep. -concept - Federatiestatuut Walburggrep -cncept - Federatiestatuut pagina 1/12 Inhud 1 Overwegingen 3 2 Naam en delstelling van de federatie 4 2.1 Naam 4 2.2 Delstelling 4 3 Bestuur 5 3.1 Federatiebestuur, beneming

Nadere informatie

Reglement Geschillencommissie Wonen Zuid-Holland Zuid

Reglement Geschillencommissie Wonen Zuid-Holland Zuid Reglement Geschillencmmissie Wnen Zuid-Hlland Zuid DEFINITIES Artikel 1: Dit reglement verstaat nder: crpratie: de bij de Geschillencmmissie Wnen Zuid-Hlland zuid aangeslten rganisatie p wiens handelen

Nadere informatie

Nieuwe wet op de mede-eigendom - 2010

Nieuwe wet op de mede-eigendom - 2010 Belgiëlei 182 Tel: 03/239 34 30 inf@03beheer.be Beste mede-eigenaar, Nieuwe wet p de mede-eigendm - 2010 Zals u wellicht reeds vernmen heeft is sinds krt een nieuwe wet p de mede-eigendm van kracht. Ze

Nadere informatie

Bankoverstapdienst - reglement

Bankoverstapdienst - reglement versie 3.0-1/7/2011 Bankverstapdienst - reglement Dit reglement vrmt het algemeen kader waarbinnen de deelnemende banken in België een bankverstapdienst vr zichtrekeningen aanbieden aan de cnsument. De

Nadere informatie

Beleidsplan 2014 tot en met 2016

Beleidsplan 2014 tot en met 2016 Blessed Generatin Nederland Falkejacht 25 9254 EJ Hurdegaryp Beleidsplan 2014 tt en met 2016 Blessed Generatin Nederland (0511) 47 21 37 - www.blessedgeneratin.nl - inf@blessedgeneratin.nl KvK 01100560

Nadere informatie

OVEREENKOMST BETREFFENDE DE PUBLIEK - PUBLIEKE SAMENWERKING VOOR HET PROJECTGEBIED RECHTEROEVER NIEUWPOORT

OVEREENKOMST BETREFFENDE DE PUBLIEK - PUBLIEKE SAMENWERKING VOOR HET PROJECTGEBIED RECHTEROEVER NIEUWPOORT OVEREENKOMST BETREFFENDE DE PUBLIEK - PUBLIEKE SAMENWERKING VOOR HET PROJECTGEBIED RECHTEROEVER NIEUWPOORT TUSSEN: 1. Het Vlaamse Gewest, hier vertegenwrdigd dr de administrateur-generaal van het Agentschap

Nadere informatie

JAARVERSLAG MEDEZEGGENSCHAPSRAAD DE AANLOOP SCHOOLJAAR 2014/2015

JAARVERSLAG MEDEZEGGENSCHAPSRAAD DE AANLOOP SCHOOLJAAR 2014/2015 JAARVERSLAG MEDEZEGGENSCHAPSRAAD DE AANLOOP SCHOOLJAAR 2014/2015 1 Samenstelling MR Evelien Wubbels: Trea Kamps: Gerda de Ruiter: Geert Kst: Kim van Middendrp: Rik Tiezema: Vrzitter MR* MR-lid* MR-lid*

Nadere informatie

8.2. Ziekteverzuim en (ziekte)verzuimbegeleiding

8.2. Ziekteverzuim en (ziekte)verzuimbegeleiding 8.2. Ziekteverzuim en (ziekte)verzuimbegeleiding Aangepast d.d. 10 januari 2014. Ziektemelding Persneelsleden dienen zich uiterlijk vr 7.30 uur s mrgens ziek te melden bij de schldirecteur en ingeval van

Nadere informatie

Maatschappelijke Stage

Maatschappelijke Stage Maatschappelijke Stage 2 Inhud 1. Wat is MAS? 1.1 MAS algemeen. 1.2 MAS p het Gren van Prinstererlyceum 1.3 Deadlines 2. Stage zeken 2.1 De stage cördinatr p schl. 2.2 Masactief 3. De frmulieren 3.1 Aanvraagfrmulier

Nadere informatie

Tussenrapportage: plan van aanpak raadsenquête grondexploitatie Duivenvoordecorridor.

Tussenrapportage: plan van aanpak raadsenquête grondexploitatie Duivenvoordecorridor. Tussenrapprtage: plan van aanpak raadsenquête grndexplitatie Duivenvrdecrridr. Enquêtecmmissie grndexplitatie Duivenvrdecrridr 16 februari 2015 Inhudspgave: 1. Inleiding 2. Organisatie 3. Verfijning nderzeksvraag

Nadere informatie

Addendum stappenplan plaatsing

Addendum stappenplan plaatsing Addendum stappenplan plaatsing In het kader van de aangekndigde (vrgenmen) rerganisatie d.d. 4 december 2012 heeft er nader verleg plaatsgevnden tussen de betrkken vakbnden en de werkgever ver de inhud

Nadere informatie

1.2 De zetel van de schoolraad is gevestigd op het volgende adres:

1.2 De zetel van de schoolraad is gevestigd op het volgende adres: 1 Huishoudelijk reglement voor de schoolraad 1 Oprichting 1.1 In uitvoering van het Decreet van 2 april 2004 betreffende participatie op school en de Vlaamse Onderwijsraad, B.S. 6 augustus 2004, zoals

Nadere informatie

Reglement OC en COR. Kinderdagverblijven (KDV), Buitenschoolse opvang (BSO), Halve Dagopvang (HaDO) en Tienercentrum (TC) Versie juni 2011

Reglement OC en COR. Kinderdagverblijven (KDV), Buitenschoolse opvang (BSO), Halve Dagopvang (HaDO) en Tienercentrum (TC) Versie juni 2011 Reglement OC en COR Kinderdagverblijven (KDV), Buitenschlse pvang (BSO), Halve Dagpvang (HaDO) en Tienercentrum (TC) Versie juni 2011 Telichting bij Reglement Oudercmmissie en Reglement Centrale Ouderraad

Nadere informatie

Reglement van de wedstrijd FC de Kampioenen

Reglement van de wedstrijd FC de Kampioenen Reglement van de wedstrijd FC de Kampienen Artikel 1: Organisatr AG Insurance nv, met maatschappelijke zetel in 1000 Brussel, Emile Jacqmainlaan 53, RPR Brussel - BTW BE 0404.494.849, rganiseert de wedstrijd

Nadere informatie

1. Lid: onder een lid wordt verstaan een bij Pennyplace ingeschreven particulier of ZZP-er / bedrijf die / dat als doel heeft:

1. Lid: onder een lid wordt verstaan een bij Pennyplace ingeschreven particulier of ZZP-er / bedrijf die / dat als doel heeft: ALGEMENE VOORWAARDEN VAN PENNYPLACE VOOR LEDEN Inhudspgave: Artikel 1: Definities... 1 Artikel 2 - Identiteit van de ndernemer... 1 Artikel 3 -Tepasselijkheid en wijziging Algemene Vrwaarden... 2 Artikel

Nadere informatie

Cubro BVBA Algemene voorwaarden

Cubro BVBA Algemene voorwaarden Cubr BVBA Algemene vrwaarden Hiernder vindt u de algemene vrwaarden van Cubr BVBA. Deze vrwaarden zijn van tepassing p alle geleverde diensten en gemaakte vereenkmsten dr Cubr BVBA, tenzij expliciet anders

Nadere informatie

Registratie na opleiding in het buitenland

Registratie na opleiding in het buitenland Registratie na pleiding in het buitenland Beleidsregel Uitwerking van de bepalingen inzake de registratie als verpleegkundig specialist na het vlgen van een pleiding in het buitenland, zals vastgelegd

Nadere informatie

Bankoverstapdienst - reglement

Bankoverstapdienst - reglement versie 1.0-28/10/2009 Bankverstapdienst - reglement Dit reglement vrmt het algemeen kader waarbinnen de deelnemende banken in België een bankverstapdienst vr zichtrekeningen aanbieden aan de cnsument.

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden. Artikel 1 Definities

Algemene Voorwaarden. Artikel 1 Definities Algemene Vrwaarden Dit zijn de Algemene Vrwaarden van Fiets Clinics Nederland, gevestigd: Waalbandijk 20, 6541AJ Nijmegen. Op alle prducten van Fiets Clinics Nederland zijn deze Algemene Vrwaarden van

Nadere informatie

Subsidiereglement Energiezorg op School 2014. Hoofdstuk I: Algemene bepalingen

Subsidiereglement Energiezorg op School 2014. Hoofdstuk I: Algemene bepalingen Subsidiereglement Energiezrg p Schl 2014 Hfdstuk I: Algemene bepalingen Artikel 1.- Stedenfnds De subsidie Energiezrg p Schl past in de Beleidsvereenkmst Stedenfnds tussen de Vlaamse Gemeenschap en de

Nadere informatie

IMPLEMENTATIE WET VERPLICHTE MELDCODE HUISELIJK GEWELD EN KINDERMISHANDELING GEMEENTEN NOORDOOST-BRABANT

IMPLEMENTATIE WET VERPLICHTE MELDCODE HUISELIJK GEWELD EN KINDERMISHANDELING GEMEENTEN NOORDOOST-BRABANT BIJLAGE 1 IMPLEMENTATIE WET VERPLICHTE MELDCODE HUISELIJK GEWELD EN KINDERMISHANDELING GEMEENTEN NOORDOOST-BRABANT 1. Inleiding Op 1 juli 2013 is de Wet verplichte meldcde huiselijk geweld en kindermishandeling

Nadere informatie

Protocol voor afname Centraal Ontwikkelde Examens Nederlandse taal en rekenen.

Protocol voor afname Centraal Ontwikkelde Examens Nederlandse taal en rekenen. . Bij de afname van examens zijn diverse functinarissen van de nderwijsinstelling betrkken. In dit prtcl wrden de vlgende (grepen van) examenbetrkkenen nderscheiden, met een krte mschrijving van de betrkkenheid

Nadere informatie

Vrijwilligersbeleid voetbalvereniging N.B.S.V.V.

Vrijwilligersbeleid voetbalvereniging N.B.S.V.V. Vrijwilligersbeleid vetbalvereniging N.B.S.V.V. Waarm deze richtlijn? Geen enkele amateur-sprtvereniging kan tegenwrdig ng bestaan znder de inzet en bijdrage van (veel) vrijwilligers. Ok binnen nze vereniging

Nadere informatie

Omgaan met kindermisbruik in onderwijs of internaat

Omgaan met kindermisbruik in onderwijs of internaat 2010-09-17 Omgaan met kindermisbruik in nderwijs f internaat 1 Inleiding De vrbije maanden werd de Kerk gecnfrnteerd met verschillende klachten rnd kindermisbruik dr haar geestelijken. Smmige geestelijken

Nadere informatie

Enquête dienstverlening en kosten accountant in primair en voortgezet onderwijs

Enquête dienstverlening en kosten accountant in primair en voortgezet onderwijs Enquête dienstverlening en ksten accuntant in primair en vrtgezet nderwijs Dit nderzek heeft betrekking p de dienstverlening dr uw accuntant in 2010, ver de jaarstukken 2009. 1. In welke categrie valt

Nadere informatie

BIJLAGE H- Concrete uitwerking Management SWV PassendWijs bij JAARPLANNING- WERKAGENDA 2014-2015 SWV PASSENDWIJS

BIJLAGE H- Concrete uitwerking Management SWV PassendWijs bij JAARPLANNING- WERKAGENDA 2014-2015 SWV PASSENDWIJS Cncrete uitwerking Management SWV PassendWijs Schljaar 2014-2015 Inleiding: Hiernder vlgt een cncrete uitwerking van het vrstel vr de cördinatie van het SWV PassendWijs in het schljaar 2014-2015. Deze

Nadere informatie

Jaarverslag. Format jaarverslag 2013. Ridderkerk, 13 januari 2014 VGS Adivio

Jaarverslag. Format jaarverslag 2013. Ridderkerk, 13 januari 2014 VGS Adivio Jaarverslag Frmat jaarverslag 2013 Ridderkerk, 13 januari 2014 VGS Adivi Inhudspgave VERSLAG VAN DE TOEZICHTHOUDER... 3 OVERVIEW & ALGEMEEN... 4 IDENTITEIT... 5 ONDERWIJS... 6 PERSONEEL... 7 HUISVESTING

Nadere informatie

Onderwerp Vervolg Programma Eigen Kracht - het stimuleren van laagopgeleide vrouwen naar werk

Onderwerp Vervolg Programma Eigen Kracht - het stimuleren van laagopgeleide vrouwen naar werk Cllegevrstel Openbaar Onderwerp Vervlg Prgramma Eigen Kracht - het stimuleren van laagpgeleide vruwen naar werk Prgramma / Prgrammanummer Werk & Inkmen / 1061 BW-nummer Prtefeuillehuder T. Tankir Samenvatting

Nadere informatie

Leidraad voor het aantonen van de modules als landelijk georganiseerde jeugdvereniging

Leidraad voor het aantonen van de modules als landelijk georganiseerde jeugdvereniging Departement Cultuur, Jeugd, Sprt en Media Afdeling Jeugd Arenbergstraat 9 1000 Brussel subsidiedssierjeugd@cjsm.vlaanderen.be Leidraad vr het aantnen van de mdules als landelijk gerganiseerde jeugdvereniging

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement van de Stichting Talenten in Verbinding Vastgesteld in de bestuursvergadering 14 december 2015

Huishoudelijk reglement van de Stichting Talenten in Verbinding Vastgesteld in de bestuursvergadering 14 december 2015 Huishudelijk reglement van de Stichting Talenten in Verbinding Vastgesteld in de bestuursvergadering 14 december 2015 Begripsbepaling In dit reglement wrdt verstaan nder: de stichting: de Stichting Talenten

Nadere informatie

Leerreglement voor de opleiding van jongeren met een b eroepsinlevingsovereenkomst bij werkgevers die vallen onder PC 200

Leerreglement voor de opleiding van jongeren met een b eroepsinlevingsovereenkomst bij werkgevers die vallen onder PC 200 Leerreglement vr de pleiding van jngeren met een b erepsinlevingsvereenkmst bij werkgevers die vallen nder PC 200 Beschrijving van de sectr APCB 200 Bedienden Mgelijke pleidingen en duur Bijzndere erkenningsregels

Nadere informatie

Schade protocol Zuiderpark Stadswalzone

Schade protocol Zuiderpark Stadswalzone Schade prtcl Zuiderpark Stadswalzne Gemeente s-hertgenbsch december 2012 Schadeprtcl Zuiderpark - Stadswalzne In dit dcument staat he de gemeente s-hertgenbsch mgaat met schadeclaims. Het is er p gericht

Nadere informatie

Bijlagen. A plan van aanpak 2009-2010. adviesbevoegdheden CCR. samenwerkingsovereenkomst CCR-RvB. jaarcyclus. E begroting-uitgaven 2010

Bijlagen. A plan van aanpak 2009-2010. adviesbevoegdheden CCR. samenwerkingsovereenkomst CCR-RvB. jaarcyclus. E begroting-uitgaven 2010 Bijlagen A plan van aanpak 2009-2010 B C D adviesbevegdheden CCR samenwerkingsvereenkmst CCR-RvB jaarcyclus E begrting-uitgaven 2010 F schema adviesaanvragen 2010 Bijlage A: CCR plan van aanpak 2009-2010

Nadere informatie

INFORMATIE UITWISSELING TUSSEN UITZENDBUREAUS IVM VEILIGHEID EN

INFORMATIE UITWISSELING TUSSEN UITZENDBUREAUS IVM VEILIGHEID EN RVB10004.dc 1/5 RVB 2010/04 INFORMATIE UITWISSELING TUSSEN UITZENDBUREAUS IVM VEILIGHEID EN Situering GEZONDHEID OP HET WERK : EEN GESTRUCTUREERDE AANPAK Preventie en Interim heeft in 2008, in het kader

Nadere informatie

TOEZICHTKADER ACCREDITATIESTELSEL HOGER ONDERWIJS. september 2014

TOEZICHTKADER ACCREDITATIESTELSEL HOGER ONDERWIJS. september 2014 TOEZICHTKADER ACCREDITATIESTELSEL HOGER ONDERWIJS september 2014 INHOUD Inleiding 4 1 Del en uitvering van het tezicht 5 1.1 Wat willen we bereiken? 5 1.2 Werkwijze 5 1.3 Waarderingskader 7 2 Relatie met

Nadere informatie

Passend onderwijs. Passend onderwijs. SWV PO Twente Noord 1

Passend onderwijs. Passend onderwijs. SWV PO Twente Noord 1 Passend nderwijs Passend nderwijs SWV PO Twente Nrd 1 Opbuw presentatie Passend nderwijs SWV PO Twente Nrd 2 1. De Basis basis Passend nderwijs SWV PO Twente Nrd 3 Waarm passend nderwijs? Alle leerlingen

Nadere informatie

Aanmeldformulier voor Partnerschap Vernieuwing Bouw

Aanmeldformulier voor Partnerschap Vernieuwing Bouw Aanmeldfrmulier vr Partnerschap Vernieuwing Buw ALGEMENE GEGEVENS OVER DE ORGANISATIE 1. Naam van de rganisatie 2. Ingangsdatum partnerschap 3. Cntactgegevens algemeen Pstbusnummer Pstcde + plaats Straatnaam

Nadere informatie

dat u gemakkelijker het huurcontract kunt opzeggen als u een koper voor de woning heeft gevonden.

dat u gemakkelijker het huurcontract kunt opzeggen als u een koper voor de woning heeft gevonden. Telichting huurcntract Tijdelijke verhuur p basis Leegstandwet behrende bij het huurcntract p de website van Vereniging Eigen Huis datum van pstellen telichting: 14 december 2012 Inleiding Het verhuren

Nadere informatie

Beleidsregels voorziening jobcoaching Participatiewet 2015

Beleidsregels voorziening jobcoaching Participatiewet 2015 Beleidsregels vrziening jbcaching Participatiewet 2015 1-7-2015 Jbcaching Reginale beleidsregels jbcaching Participatiewet regi Achterhek Inleiding Jbcaching gaat ver het ndersteunen van mensen bij het

Nadere informatie

Betreft: aanvraag van Brussels Network Operations tot herziening van de beraadslaging RR nr. 10/2008 van 12 maart 2008 (RN/MA/2008/013)

Betreft: aanvraag van Brussels Network Operations tot herziening van de beraadslaging RR nr. 10/2008 van 12 maart 2008 (RN/MA/2008/013) 1/10 Sectraal cmité van het Rijksregister Beraadslaging RR nr. 24/2008 van 4 juni 2008 Betreft: aanvraag van Brussels Netwrk Operatins tt herziening van de beraadslaging RR nr. 10/2008 van 12 maart 2008

Nadere informatie

Oproep voor de aanleg van een wervingsreserve van deskundigen voor de lokale overlegplatforms (LOP s)

Oproep voor de aanleg van een wervingsreserve van deskundigen voor de lokale overlegplatforms (LOP s) Oprep vr de aanleg van een wervingsreserve van deskundigen vr de lkale verlegplatfrms (LOP s) Situering In uitvering van artikel IV.3. 3. van het decreet betreffende gelijke nderwijskansen-i dd. 28.06.2002

Nadere informatie

Reglement Vlaams-Nederlandse Journalistenbeurs Onderzoeksbeurs & Uitwisseling 2016

Reglement Vlaams-Nederlandse Journalistenbeurs Onderzoeksbeurs & Uitwisseling 2016 Reglement Vlaams-Nederlandse Jurnalistenbeurs Onderzeksbeurs & Uitwisseling 2016 In 2016 kennen de Vlaamse en Nederlandse verheid pnieuw de Vlaams-Nederlandse Jurnalistenbeur(zen) (VNJB) te aan Nederlandse

Nadere informatie

Gastouderbureau Noorderlicht

Gastouderbureau Noorderlicht Algemene richtlijnen: Vraag- en gastuders wrden geacht kennis te hebben genmen van de werkwijze van ; Gastuders wrden geacht bij aanvang van de pvang te handelen cnfrm het pedaggisch plan; hanteert de

Nadere informatie

Regeling Financiële Ondersteuning Overige Bijzondere Omstandigheden Profileringsfonds

Regeling Financiële Ondersteuning Overige Bijzondere Omstandigheden Profileringsfonds AANVRAAGFORMULIER 1 studiefinancieringsvrm vr chrten vóór 1-9-2015 én studiefinancieringsvrm(en) vr chrten na 1-9-2015 Regeling Financiële Ondersteuning Overige Bijzndere Omstandigheden Prfileringsfnds

Nadere informatie

ARBOBELEIDSPLAN. voor de stichting PCBO BAARN SOEST

ARBOBELEIDSPLAN. voor de stichting PCBO BAARN SOEST ARBOBELEIDSPLAN vr de stichting PCBO BAARN SOEST Inhudspgave 1. Uitgangspunten Arbbeleid in essentie Preventieve zrg Arbdienst 2. Organisatie Arbcmmissie Arbcördinatr Bedrijfshulpverlening 3. Risic-inventarisatie

Nadere informatie

Door Datalab B.V. geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer:

Door Datalab B.V. geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer: Algemene Vrwaarden MyOV Dr Datalab B.V. geregistreerd bij de Kamer van Kphandel nder nummer: 59087757 0000 000028408217 Wij verzeken u deze algemene vrwaarden zrgvuldig te lezen. Uw gebruik van de applicatie

Nadere informatie

Alleen m.b.t. vergoedingen pedagogisch Instemming. medewerkers (hoofdstuk 1 uit de regeling) Advies

Alleen m.b.t. vergoedingen pedagogisch Instemming. medewerkers (hoofdstuk 1 uit de regeling) Advies Satusverzicht. Cnsultatie Unitmanagers/Lcatiemanagers mei 2011 evaluatie Cnsultatie cliëntenraad Besluit Bestuursgrep 22 april 2003 OR Alleen m.b.t. vergedingen pedaggisch Instemming medewerkers (hfdstuk

Nadere informatie

PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN

PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN Vergadering van 27 juni 2013 Verslag van de deputatie Bevegd deputatielid: Luk Lemmens Telefn: 03 240 52 65 Agenda nr. 0/1 Invulling van het begrip dagelijks bestuur in de zin

Nadere informatie

2015-2016 Jaarplan Medezeggenschap

2015-2016 Jaarplan Medezeggenschap 2015-2016 Jaarplan Medezeggenschap Medezeggenschapsraad de Bras mr@rkbsdebras.lucasnderwijs.nl 2015-2016 INHOUD Inleiding... 3 Algemeen... 3 Wat is de Medezeggenschapsraad (MR)... 3 Missie, Visie en speerpunten

Nadere informatie

Bestaat er een economische en/of organisatorische eenheid met andere bedrijven? Zo ja, graag nadere informatie waaronder een organogram.

Bestaat er een economische en/of organisatorische eenheid met andere bedrijven? Zo ja, graag nadere informatie waaronder een organogram. Aanvraagfrmulier Berepsaansprakelijkheidsverzekering algemeen 1. Verzekeringnemer Naam bedrijf:.... Crrespndentieadres:... Pstcde en plaats:... Cntactpersn:... man vruw E-mail cntactpersn:.. Rechtsvrm:.

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement van de Eerste Bossche Scootmobiel Club

Huishoudelijk reglement van de Eerste Bossche Scootmobiel Club Huishudelijk reglement van de Eerste Bssche Sctmbiel Club Vastgesteld in de bestuursvergadering 12 april 2014 Begripsbepaling In dit reglement wrdt verstaan nder: de Eerste Bssche Sctmbiel Club gevestigd

Nadere informatie

Controleprotocol Sociaal Domein

Controleprotocol Sociaal Domein Cntrleprtcl Sciaal Dmein Cntrleprtcl vr de accuntantscntrle bij: dr de gemeenten in de regi Amersfrt* gesubsidieerde rganisaties vr Jeugdzrg en WMO dr de gemeenten in de regi Amersfrt f dr de gemeente

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement schoolraad basisscholen Sint-Victor

Huishoudelijk reglement schoolraad basisscholen Sint-Victor 1 Huishoudelijk reglement schoolraad basisscholen Sint-Victor 1 Oprichting 1.1 In uitvoering van het Decreet van 2 april 2004 betreffende participatie op school en de Vlaamse Onderwijsraad, B.S. 6 augustus

Nadere informatie

PROTOCOL bij OVERLIJDEN

PROTOCOL bij OVERLIJDEN PROTOCOL bij OVERLIJDEN Vetbalvereniging Lenermark Lnapark 5 7371 EH Lenen Gld Tel.: 055-5051656 Versie: 27 augustus 2015 1 / 9 1. Inleiding Het prtcl 'Bij verlijden' treedt na vaststelling van het bestuur

Nadere informatie

AANMELDINGS- en INSCHRIJVINGSBELEID MONDIAL COLLEGE NIJMEGEN. Schooljaar 2016-2017 en 2017-2018

AANMELDINGS- en INSCHRIJVINGSBELEID MONDIAL COLLEGE NIJMEGEN. Schooljaar 2016-2017 en 2017-2018 AANMELDINGS- en INSCHRIJVINGSBELEID MONDIAL COLLEGE NIJMEGEN Schljaar 2016-2017 en 2017-2018 Vastgesteld dr CMT: nvember 2015 Met instemming MR: 30 maart 2016 1 Aanmelding- en inschrijvingsbeleid Mndial

Nadere informatie

1.1 Verantwoording 2 1.2 Indeling Treasurystatuut 2

1.1 Verantwoording 2 1.2 Indeling Treasurystatuut 2 TREASURYSTATUUT INHOUDSOPGAVE 1 INLEIDING 1.1 Verantwrding 2 1.2 Indeling Treasurystatuut 2 2 DOELSTELLING TREASURYFUNCTIE 2.1 Liquiditeitenbeheer 3 2.2 Financieren 4 2.3 Beleggen 5 2.4 Betalingsverkeer

Nadere informatie

Leerreglement voor de opleiding van jongeren met een b eroepsinlevingsovereenkomst bij werkgevers die vallen onder PC 200

Leerreglement voor de opleiding van jongeren met een b eroepsinlevingsovereenkomst bij werkgevers die vallen onder PC 200 Leerreglement vr de pleiding van jngeren met een b erepsinlevingsvereenkmst bij werkgevers die vallen nder PC 200 Beschrijving van de sectr APCB 200 Bedienden Mgelijke pleidingen en duur Bijzndere erkenningsregels

Nadere informatie

LOGBOEK van: klas: 1

LOGBOEK van: klas: 1 LOGBOEK van: klas: 1 Inhudspgave Inleiding en inhud van het lgbek Wat is de maatschappelijke stage? Delen van de maatschappelijke stage Waar de je maatschappelijke stage? Kaders waarbinnen de maatschappelijke

Nadere informatie

Reglement renteloze energielening FRGE

Reglement renteloze energielening FRGE Reglement rentelze energielening FRGE Particuliere bewners delgrep 1 Definities 1.1 Lkale Entiteit is een instantie die, p het niveau van één f meerdere gemeenten, instaat vr de lkale realisering van de

Nadere informatie

Criteria Plusklassen Samenwerkingsverband WSNS Kop van Noord-Holland

Criteria Plusklassen Samenwerkingsverband WSNS Kop van Noord-Holland Criteria Plusklassen Samenwerkingsverband WSNS Kp van Nrd-Hlland Er is sprake van hgbegaafdheid, blijkens uit: Een ttale intelligentie gelijk f hger dan 130 N.B.: bij een intelligentienderzek wrdt nrmaliter

Nadere informatie

Openbare raadpleging over de evaluatie van de Europese strategie inzake handicaps 2010/2020

Openbare raadpleging over de evaluatie van de Europese strategie inzake handicaps 2010/2020 Openbare raadpleging ver de evaluatie van de Eurpese strategie inzake handicaps 2010/2020 Er zijn in de EU ngeveer 80 miljen mensen met een handicap. Vr deze mensen is het, dr allerlei belemmeringen, vaak

Nadere informatie

FAQ Innovatieve bedrijfsnetwerken versie 18 november 2015

FAQ Innovatieve bedrijfsnetwerken versie 18 november 2015 FAQ Innvatieve bedrijfsnetwerken versie 18 nvember 2015 Wanneer kan het IBN effectief van start gaan? De steun aan een innvatiecluster kan p zijn vregst starten p de eerste werkdag van de maand die vlgt

Nadere informatie

Algemene voorwaarden picturefix. Download & print de algemene voorwaarden. Inhoudsopgave:

Algemene voorwaarden picturefix. Download & print de algemene voorwaarden. Inhoudsopgave: Algemene vrwaarden picturefix Dwnlad & print de algemene vrwaarden Inhudspgave: Artikel 1 - Definities Artikel 2 - Identiteit van de ndernemer Artikel 3 - Tepasselijkheid Artikel 4 - Het aanbd Artikel

Nadere informatie

Klachtenregeling CSG Reggesteyn

Klachtenregeling CSG Reggesteyn Klachtenregeling CSG Reggesteyn Opnieuw vastgesteld dr het cllege van bestuur, 20 mei 2008 Instemming dr de Medezeggenschapsraad, 23 juni 2008 Redactinele aanpassingen, 6 juli 2009 Klachtenregeling CSG

Nadere informatie

7. Welkom bij de Algemene Onderwijsbond!

7. Welkom bij de Algemene Onderwijsbond! 7. Welkm bij de Algemene Onderwijsbnd! Inhud 1. Inleiding 2. De Algemene Onderwijsbnd 3. He is de AOb gerganiseerd? 4. Waar kmt u de Algemene Onderwijsbnd tegen? 5. Dienstverlening van de AOb Inleiding

Nadere informatie

HOE WERKT HET INTERGOVERNMENTAL PANEL ON CLIMATE CHANGE (IPCC)?

HOE WERKT HET INTERGOVERNMENTAL PANEL ON CLIMATE CHANGE (IPCC)? HOE WERKT HET INTERGOVERNMENTAL PANEL ON CLIMATE CHANGE (IPCC)? Wat is IPCC en wat is het niet? Het Intergvernmental Panel n Climate Change van de VN is pgericht dr de Wrld Metelgical Organizatin ( WMO)

Nadere informatie

Gedragscode inzake reclame en informatieverstrekking over individuele levensverzekeringen: Toelichting bij de toepassing van de gedragscode

Gedragscode inzake reclame en informatieverstrekking over individuele levensverzekeringen: Toelichting bij de toepassing van de gedragscode VS10052 09.03.2012 Gedragscde inzake reclame en infrmatieverstrekking ver individuele levensverzekeringen: Telichting bij de tepassing van de gedragscde In deze nta wrdt nadere telichting gegeven bij de

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Webshop Uil VR Solutions BV

Algemene Voorwaarden Webshop Uil VR Solutions BV Algemene Vrwaarden Webshp Uil VR Slutins BV Inhudspgave: Artikel 1 - Definities Artikel 2 - Identiteit van de ndernemer Artikel 3 - Tepasselijkheid Artikel 4 - Het aanbd Artikel 5 - De vereenkmst Artikel

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement van de vereniging ZZPPS (ZZP-Podium Smallingerland) Vastgesteld in de bestuursvergadering <datum>

Huishoudelijk reglement van de vereniging ZZPPS (ZZP-Podium Smallingerland) Vastgesteld in de bestuursvergadering <datum> Huishudelijk reglement van de vereniging ZZPPS (ZZP-Pdium Smallingerland) Vastgesteld in de bestuursvergadering Begripsbepaling In dit reglement wrdt verstaan nder: de vereniging: de vereniging

Nadere informatie

Het Nieuwe Werken: hieperdepiep hoera? De rol van de OR bij de invoering van Het Nieuwe Werken

Het Nieuwe Werken: hieperdepiep hoera? De rol van de OR bij de invoering van Het Nieuwe Werken Het Nieuwe Werken: hieperdepiep hera? De rl van de OR bij de invering van Het Nieuwe Werken De kans is grt dat er in uw rganisatie al wrdt gesprken ver de invering van Het Nieuwe Werken. En z niet, dan

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Webshop Ginger.

Algemene voorwaarden Webshop Ginger. Algemene vrwaarden Webshp Ginger. Inhudspgave: Artikel 1 - Definities Artikel 2 - Identiteit van de ndernemer Artikel 3 - Tepasselijkheid Artikel 4 - Het aanbd Artikel 5 - De vereenkmst Artikel 6 - Herrepingsrecht

Nadere informatie

o o o o o o o o o o o o o o o Algemene voorwaarden Gastouderbureau Charno VOF Definities In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:

o o o o o o o o o o o o o o o Algemene voorwaarden Gastouderbureau Charno VOF Definities In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder: Algemene vrwaarden Gastuderbureau Charn VOF Definities In deze Algemene Vrwaarden wrdt verstaan nder: Gastuderbureau: Gastuderbureau Charn VOF Gastuder: degene die na bemiddeling dr het gastuderbureau

Nadere informatie

Stel uw inkomen zeker, sluit een arbeidsongeschiktheidsverzekering af

Stel uw inkomen zeker, sluit een arbeidsongeschiktheidsverzekering af Stel uw inkmen zeker, sluit een arbeidsngeschiktheids af Eindelijk geniet u van een heerlijke skivakantie. En natuurlijk verkmt het u niet, want u bent een ervaren skiër. Maar laat dat ngeluk nu net in

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Thuiswinkel

Algemene Voorwaarden Thuiswinkel Algemene Vrwaarden Thuiswinkel Deze Algemene Vrwaarden van de Nederlandse Thuiswinkel Organisatie zijn tt stand gekmen in verleg met de Cnsumentenbnd in het kader van de Cördinatiegrep Zelfreguleringsverleg

Nadere informatie

zitting van 18 juni 2009. verontschuldigd : S. Van Heybeeck, raadslid. De Raad, vergaderd in openbare zitting,

zitting van 18 juni 2009. verontschuldigd : S. Van Heybeeck, raadslid. De Raad, vergaderd in openbare zitting, Gemeente KALMTHOUT - Uittreksel uit het register der beraadslagingen van de GEMEENTERAAD. zitting van 18 juni 2009. Aanwezig : L. Jacbs, burgemeester-vrzitter ; J. Van Hydnck, A. Van Ln, C. De Rydt, R.

Nadere informatie

Algemene voorwaarden. Algemene Voorwaarden Thuiswinkel

Algemene voorwaarden. Algemene Voorwaarden Thuiswinkel Algemene vrwaarden Algemene Vrwaarden Thuiswinkel Deze Algemene Vrwaarden van de Nederlandse Thuiswinkel Organisatie zijn tt stand gekmen in verleg met de Cnsumentenbnd in het kader van de Cördinatiegrep

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Stepwise b.v.

Algemene Voorwaarden Stepwise b.v. Algemene Vrwaarden Stepwise b.v. Artikel 1. Begripsbepalingen In deze algemene vrwaarden wrdt verstaan nder: Opdrachtnemer: Stepwise bv te Bemmel Opdrachtgever De natuurlijke persn f rechtspersn die met

Nadere informatie

Beleidsplan ICT 2005-2006 op het niveau van de Scholengemeenschap O.L.V. van Groeninge

Beleidsplan ICT 2005-2006 op het niveau van de Scholengemeenschap O.L.V. van Groeninge Schlengemeenschap O.L.V. van greninge Beleidsplan ICT 2005-2006 p het niveau van de Schlengemeenschap O.L.V. van Greninge Inhud: A. Algemene delen... 1 B. Cncrete invulling... 2 1. Infrmatie... 2 2. Ondersteuning...

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden - Equrion Services B.V. Inhoudsopgave: Artikel 1 - Definities. Artikel 2 - Identiteit van de ondernemer

Algemene Voorwaarden - Equrion Services B.V. Inhoudsopgave: Artikel 1 - Definities. Artikel 2 - Identiteit van de ondernemer Algemene Vrwaarden - Equrin Services B.V. Inhudspgave: Artikel 1 - Definities Artikel 2 - Identiteit van de ndernemer Artikel 3 - Tepasselijkheid Artikel 4 - Het aanbd Artikel 5 - De vereenkmst Artikel

Nadere informatie