Nieuwe wet op de mede-eigendom

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Nieuwe wet op de mede-eigendom - 2010"

Transcriptie

1 Belgiëlei 182 Tel: 03/ Beste mede-eigenaar, Nieuwe wet p de mede-eigendm Zals u wellicht reeds vernmen heeft is sinds krt een nieuwe wet p de mede-eigendm van kracht. Ze werd gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 28 juni en trad in werking p 1 september Deze wet vrziet niet in vergangsbepalingen hetgeen niet znder gevlgen is, zwel vr de syndicus als vr de medeeigenaars. De nieuwe wet heeft tt del de werking van de mede-eigendm te mderniseren en transparanter te maken. Hierbij bezrgen wij U alvast een krt verzicht van de belangrijkste bepalingen: 1. Deelverenigingen Indien de hfdvereniging uit 20 kavels f meer bestaat kan ze vrzien in de vrming van deelverenigingen mits de algemene vergadering daarte heeft beslist met een meerderheid van 80%. De vrming van deelverenigingen vernderstelt een aanpassing van de basisakte. Een nderscheid wrdt gemaakt tussen deelverenigingen met rechtspersnlijkheid en deelverenigingen znder rechtspersnlijkheid. 2. Reglement van mede-eigendm De syndicus legt binnen het jaar na de inwerkingtreding van deze wet een aangepaste versie van de bestaande basisakte, het reglement van mede-eigendm en het huishudelijk reglement ter gedkeuring vr aan de algemene vergadering. Als de vergadering beslist m geen wijzigingen aan te brengen aan de basisakte is vr de aangepaste tekst van het reglement van mede-eigendm geen authentieke akte vereist. Het reglement van mede-eigendm bepaalt.a. : De wijze van beneming van de syndicus, de mvang van zijn bevegdheden, de duur van zijn mandaat, de regels van de hernieuwing en eventuele pzegging én, de uit het einde van zijn pdracht vrtvleiende verplichtingen. De jaarlijkse peride van 15 dagen waarbinnen de gewne algemene vergadering plaatsvindt. De verplichtingen en bevegdheden van de cmmissaris van de rekeningen De wijze waarp de mede-eigenaars inzage kunnen nemen van alle niet-privatieve dcumenten f gegevens ver de mede-eigendm. Het bedrag van de pdrachten en cntracten vanaf hetwelke mededinging verplicht is. 3. De syndicus De vereenkmst tussen de syndicus en de vereniging van mede-eigenaars dient schriftelijk te zijn. Het mandaat kan nit stilzwijgend verlengd wrden. BIV: Frtis: Verzekering Berepsaansprakelijkheid en Waarbrgfnds Fidea NV / Ondernemingsnummer / HPR nr. Antwerpen

2 Belgiëlei 182 Tel: 03/ Welbepaalde regels mtrent de bekendmaking, uithanging van de aanstelling en beneming van de syndicus. Bij een einde van een mandaat dient de ntslagnemende syndicus binnen de 30 dagen na het einde van diens mandaat het vlledige dssier ver te dragen aan de nieuwe syndicus. Bij diens afwezigheid aan de vrzitter van de algemene vergadering. 4. De raad van mede-eigendm Verenigingen van mede-eigenaars met 20 kavels f meer (20 met uitz. van kelders, garages en parkeerplaatsen) dienen een raad van mede-eigendm p te richten. Ze kan enkel bestaan uit medeeigenaars en heeft de taak erp te te zien dat de syndicus zijn taken naar behren uitvert. De raad van mede-eigendm dient bvendien de mede-eigenaars een mstandig halfjaarlijks verslag te bezrgen ver de uitefening van zijn taak. De raad van mede-eigendm kan een kpie maken van alle stukken f dcumenten die verband huden met het beheer van de syndicus en de mede-eigendm. De raad van mede-eigendm kan, mits beslissing van de algemene vergadering (3/4 de meerderheid), een andere pdracht f delegatie krijgen. Ze mag slechts betrekking hebben p uitdrukkelijk vermelde handelingen en geldt slechts vr 1 jaar. Indien een vereniging van mede-eigenaars, kleiner dan de vermelde 20 kavels, een raad van medeeigendm wenst p te richten kan dat mits beslissing van een 3/4 de meerderheid genmen p de algemene vergadering. 5. De Algemene Vergadering 1. Bijeenreping van de algemene vergadering De dagrde en bijeenreping van de algemene vergadering dient de syndicus aangetekend te verzenden ten minste 15 dagen vóór de vrpgestelde datum van de algemene vergadering. De bijeenreping vermeldt he de dcumenten mbt. de geagendeerde punten kunnen wrden geraadpleegd. Indien de mede-eigenaars f de vertegenwrdigers ervan individueel, uitdrukkelijk en schriftelijk hebben ingestemd de preping via een ander cmmunicatiemiddel te ntvangen kan dat. In casu wrdt vral de verzending per bedeld. De mede-eigenaars en de raad van mede-eigendm kunnen de syndicus de punten mededelen waarvan zij willen dat ze p de agenda wrden geplaatst. Die punten wrden dr de syndicus in aanmerking genmen. Indien de punten te laat werden vergemaakt aan de syndicus dient hij deze te agenderen p de vlgende algemene vergadering. De datum van de algemene vergadering dient k medegedeeld te wrden dr aanplakking p een ged zichtbare plaats in de gemeenschappelijke delen van het gebuw. Bijeenreping bijzndere algemene vergadering BIV: Frtis: Verzekering Berepsaansprakelijkheid en Waarbrgfnds Fidea NV / Ondernemingsnummer / HPR nr. Antwerpen

3 Belgiëlei 182 Tel: 03/ De syndicus dient p aangetekend verzek van ten minste 1/5 de van de aandelen de bijeenreping van een algemene vergadering te verzenden binnen de 30 dagen na ntvangst van het verzek. Bij gebrek aan de verzending daarvan kan één van de mede-eigenaars die het verzek mee heeft ndertekend zelf de algemene vergadering bijeenrepen. 2. Verlp van de algemene vergadering 2.1. De rechtsgeldigheid van de vergadering De algemene vergadering kan rechtsgeldig beraadslagen indien wrdt vldaan aan de vlgende meerderheidsvereisten: Ofwel indien de helft van de aandelen én de helft van de eigenaars +1 vertegenwrdigd zijn; Ofwel indien meer dan drie vierde van de aandelen vertegenwrdigd zijn. Indien de algemene vergadering niet rechtsgeldig kan beraadslagen wrdt een tweede algemene vergadering bijeengerepen die ten minste 15 dagen na de eerste plaatsvindt. Ze kan ngeacht het aantal aanwezigen en vertegenwrdigde aandelen rechtsgeldig beslissingen nemen Vrzitter van de algemene vergadering De algemene vergadering wrdt vrgezeten dr een vrzitter die mede-eigenaar dient te zijn Stemrecht Ingeval van verdeling van het eigendmsrecht Ingeval van verdeling van het eigendmsrecht van een privatieve kavel f indien de eigendm van de privatieve kavel is bezwaard met een recht van erfpacht, pstal, vruchtgebruik, gebruik f bewning, wrdt het recht m aan de algemene vergadering deel te nemen geschrst ttdat de belanghebbenden de persn hebben aangewezen die als lasthebber de nverdeeldheid zal vertegenwrdigen en in die hedanigheid zal deelnemen aan de algemene vergaderingen. De belanghebbenden delen de syndicus schriftelijk de identiteit van hun lasthebber mee. Ingeval van vlmachten Niemand mag meer dan 3 vlmachten aanvaarden. Een lasthebber mag evenwel meer dan 3 vlmachten krijgen indien het ttaal van de stemmen waarver hij beschikt én die van zijn vlmachtgevers niet meer dan 10% bedraagt van het ttaal aantal stemmen dat tekmt aan alle kavels van de mede-eigendm. Ingeval van een lasthebber f aangestelde van de vereniging van mede-eigenaars Een lasthebber f aangestelde van de vereniging van mede-eigenaars mag niet persnlijk f bij vlmacht deelnemen aan de beraadslagingen en stemmingen mbt. de pdracht die hem werd tevertruwd Berekening van het stemresultaat BIV: Frtis: Verzekering Berepsaansprakelijkheid en Waarbrgfnds Fidea NV / Ondernemingsnummer / HPR nr. Antwerpen

4 Belgiëlei 182 Tel: 03/ De beslissingen wrden genmen vlgens bepaalde meerderheden die wrden berekend p basis van de, p het genblik van de stemming, aanwezige f vertegenwrdigde aandelen. Vr de berekening van de vereiste meerderheid wrden de nthudingen, de blanc- en ngeldige stemmen niet beschuwd als uitgebrachte stemmen Verslaggeving De syndicus stelt de ntulen p met vermelding van de behaalde meerderheden en vermeldt de namen van de mede-eigenaars die tegen hebben gestemd f zich hebben nthuden. De ntulen wrden aan het einde van de zitting en na lezing ndertekend dr de vrzitter van de algemene vergadering en de aangewezen secretaris (syndicus) en alle p dat genblik ng aanwezige mede-eigenaars f hun lasthebbers. 3. Na de algemene vergadering De syndicus bezrgt binnen de 30 dagen na de algemene vergadering het verslag van de algemene vergadering aan de mede-eigenaars en de andere syndici. De peride van 3 maanden vlgend p een algemene vergadering waarbinnen een mede-eigenaar zich tt de rechter kan wenden wrdt gebracht p 4 maanden. 6. Financieel beheer en de cmmissaris De syndicus dient jaarlijks aan de gewne algemene vergadering : Een evaluatierapprt vr te leggen i.v.m. de vereenkmsten vr geregeld verrichte leveringen. Een begrtingsraming m.b.t. de lpende uitgaven vr te leggen. Een begrtingsraming m.b.t. de buitengewne te verwachten ksten vr te leggen. De financiële balans van de vereniging vr te leggen. Vrmelde zaken dienen eveneens te wrden tegevegd aan de agenda van de algemene vergadering die ver die begrtingen met stemmen. De algemene vergadering wijst jaarlijks een cmmissaris van de rekeningen aan, die al dan niet medeeigenaar is, wiens verplichtingen en bevegdheden dr het reglement van mede-eigendm wrden bepaald. Het reservekapitaal dient p een afznderlijke rekening te wrden geplaatst. Vr gebuwen vanaf 20 kavels dient een dubbele bekhuding te wrden geverd vlgens een genrmaliseerd rekeningstelsel. Dat rekeningstelsel dient ng te wrden bepaald middels een ng te verschijnen Kninklijk Besluit. 7. Juridisch beheer De syndicus is gemachtigd iedere vrdering m dringende redenen f vrdering tt bewaring van rechten m.b.t. de gemeenschappelijke delen in te stellen, p vrwaarde dat die z snel mgelijk wrdt BIV: Frtis: Verzekering Berepsaansprakelijkheid en Waarbrgfnds Fidea NV / Ondernemingsnummer / HPR nr. Antwerpen

5 Belgiëlei 182 Tel: 03/ bekrachtigd dr de algemene vergadering. De syndicus stelt alle mede-eigenaars en de anderen die het recht hebben deel te nemen aan de algemene vergaderingen nverwijld in kennis van rechtsvrderingen die dr f tegen de vereniging wrden ingesteld. De regels m.b.t. de verdeling van de ksten die de vereniging heeft n.a.v. een prcedure met een medeeigenaar zijn nauwkeuriger bepaald. 8. Bij de verdracht van een kavel 1. Vrafgaand aan een verdracht Vrafgaand aan een verdracht dient de syndicus aan de ntaris en aan eenieder die berepshalve ptreedt als tussenpersn óf de verdrager, welbepaalde inlichtingen te bezrgen binnen de 15 dagen nadat daarm werd verzcht. Deze inlichtingen zijn: Bedrag van het werkingskapitaal en het reservekapitaal. Bedrag van de eventuele dr de verdrager verschuldigde achterstallen. De testand van de prepen tt kapitaalinbreng. Een verzicht van de hangende gerechtelijke prcedures. De ntulen van de gewne en bijzndere algemene vergaderingen van de vrige 3 jaar. De peridieke afrekeningen van de vrige 2 jaar. Een afschrift van de recentste balans die dr de algemene vergadering van mede-eigenaars werd gedgekeurd. 2. Ingeval van verdracht f van aanwijzing van het eigendmsrecht Ingeval van verdracht f van aanwijzing van het eigendmsrecht van een kavel verzekt de ntaris de syndicus m een aantal inlichtingen. De syndicus antwrdt binnen de 30 dagen. Deze inlichtingen zijn: Bedrag van de uitgaven vr behud, nderhud, herstelling en vernieuwing waarte de algemene vergadering f de syndicus vóór de vaste datum van de eigendmsverdracht heeft beslten maar waarvan de syndicus pas na die datum m betaling heeft verzcht. Een staat van de prepen tt kapitaalinbreng die dr de algemene vergadering zijn gedgekeurd vóór de vaste datum van de eigendmverdracht. Kstprijs van de dringende werkzaamheden waarvan de syndicus pas na de vaste datum van de eigendmverdracht m betaling heeft verzcht. Een staat van de ksten verbnden aan het verkrijgen van gemeenschappelijke delen, waarte de algemene vergadering vóór de vaste datum van de eigendmsverdracht heeft beslten, maar waarvan de syndicus pas na die datum m betaling heeft verzcht. Een staat van de dr de vereniging van mede-eigenaars vaststaande verschuldigde bedragen, ten gevlge van geschillen ntstaan vóór de vaste datum van de eigendmsverdracht, maar waarvan de syndicus pas na die datum m betaling heeft verzcht. De regels met betrekking tt de verdeling van de ksten tussen kper en verkper werden nauwkeurig BIV: Frtis: Verzekering Berepsaansprakelijkheid en Waarbrgfnds Fidea NV / Ondernemingsnummer / HPR nr. Antwerpen

6 Belgiëlei 182 Tel: 03/ bepaald: deze zijn integraal ten laste van de verkper. In bepaalde gevallen dient de ntaris de dr de verdrager verschuldigde achterstallen p de prijs van de verdracht af te huden. 9. Verder ng het vlgende Elke mede-eigenaar is verplicht zijn adresveranderingen f de wijzigingen in het zakelijk statuut van het privatief deel nverwijld ter kennis te brengen aan de syndicus. Idem vr wat betreft persnlijke rechten die hij aan derden p zijn kavel zu hebben tegestaan. De vereniging van mede-eigenaars draagt de benaming vereniging van mede-eigenaars, gevlgd dr de vermeldingen betreffende de ligging van het gebuw f de grep van gebuwen. Elk dcument uitgaande van de vereniging dient bvendien het ndernemingsnummer te vermelden. Deze bepalingen en de gevlgen ervan,.a. vr wat betreft het ereln en de ksten van de syndicus, zullen p de eerstvlgende algemene vergadering van uw gebuw wrden tegelicht. Met de meeste hgachting, Tm Van Campenhut Zaakverder BIV: Frtis: Verzekering Berepsaansprakelijkheid en Waarbrgfnds Fidea NV / Ondernemingsnummer / HPR nr. Antwerpen

Reglement OC en COR. Kinderdagverblijven (KDV), Buitenschoolse opvang (BSO), Halve Dagopvang (HaDO) en Tienercentrum (TC) Versie juni 2011

Reglement OC en COR. Kinderdagverblijven (KDV), Buitenschoolse opvang (BSO), Halve Dagopvang (HaDO) en Tienercentrum (TC) Versie juni 2011 Reglement OC en COR Kinderdagverblijven (KDV), Buitenschlse pvang (BSO), Halve Dagpvang (HaDO) en Tienercentrum (TC) Versie juni 2011 Telichting bij Reglement Oudercmmissie en Reglement Centrale Ouderraad

Nadere informatie

Allianz@Y. Traffic Plan. Algemene Voorwaarden. VERZEKERING Traffic Plan o I.t') I.t') CL

Allianz@Y. Traffic Plan. Algemene Voorwaarden. VERZEKERING Traffic Plan o I.t') I.t') CL Allianz@Y Algemene Vrwaarden VERZEKERING I.t') I.t') CL Allianz@ Lr) Lr) a.. Allianz@) INHOUDSTAFEL Blz. Begripsmschrijvingen 5 DEEL EEN Uw cntract Artikel 1 - Vrwerp van het cntract Artikel 2 - Persnen

Nadere informatie

Allianz (ffi) lij. Persoonlijke Verzekering Lichamelijke Ongevallen. VERZEKERING Persoonlijke Verzekering Lichamelijke Ongevallen o Ir) Ir) 0..

Allianz (ffi) lij. Persoonlijke Verzekering Lichamelijke Ongevallen. VERZEKERING Persoonlijke Verzekering Lichamelijke Ongevallen o Ir) Ir) 0.. Allianz (ffi) lij Algemene Vrwaarden Persnlijke Verzekering Lichamelijke Ongevallen VERZEKERING Persnlijke Verzekering Lichamelijke Ongevallen Ir) Ir) 0.. Allianz@) '" c.. Allianz@) INHOUDSTAFEL Blz. DEEL

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN DATACENTER NOORD B.V. Inleiding. ARTIKEL 1 Definities. ARTIKEL 2 Werkingsfeer en aard voorwaarden. ARTIKEL 3 Totstandkoming.

ALGEMENE VOORWAARDEN DATACENTER NOORD B.V. Inleiding. ARTIKEL 1 Definities. ARTIKEL 2 Werkingsfeer en aard voorwaarden. ARTIKEL 3 Totstandkoming. ALGEMENE VOORWAARDEN DATACENTER NOORD B.V. Inleiding. Tevens gedepneerd bij de Kamer van Kphandel Leeuwarden,, nder nummer 01121628. Te allen tijde raadpleegbaar p de website van DataCenter Nrd B.V. ARTIKEL

Nadere informatie

nieuw boekhoudplan voor verenigingen van mede-eigenaars

nieuw boekhoudplan voor verenigingen van mede-eigenaars nieuw boekhoudplan voor verenigingen van mede-eigenaars Bulletin 63 CBN Commissie voor Boekhoudkundige Normen Voorwoord In augustus 2012 werd het boekhoudplan voor verenigingen van mede-eigenaars gepubliceerd

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Digi-Muse B.V. AV 1 november 2013

Algemene Voorwaarden Digi-Muse B.V. AV 1 november 2013 Algemene Vrwaarden Digi-Muse B.V. AV 1 nvember 2013 Bij de aankp van prducten heeft de cnsument de mgelijkheid de vereenkmst znder pgave van redenen te ntbinden gedurende 7 dagen. Uitgeslten van dit recht

Nadere informatie

Art. 4. De ouderraad bestaat uit ouders van de regelmatige leerlingen in de school.

Art. 4. De ouderraad bestaat uit ouders van de regelmatige leerlingen in de school. Ouderraad: huishudelijk reglement Hfdstuk 1 Oprichting Art. 1. In uitvering van het Decreet van 2 april 2004 betreffende participatie p schl en de Vlaamse Onderwijsraad, B.S. 6 augustus 2004, wrdt in de

Nadere informatie

BERICHT AAN DE WERKGEVERS EN AAN DE ANDERE SCHULDENAARS VAN AAN DE BEDRIJFSVOORHEFFING ONDERWORPEN INKOMSTEN FICHE 281.11 * * *

BERICHT AAN DE WERKGEVERS EN AAN DE ANDERE SCHULDENAARS VAN AAN DE BEDRIJFSVOORHEFFING ONDERWORPEN INKOMSTEN FICHE 281.11 * * * Federale Overheidsdienst FINANCIEN Algemene administratie van de FISCALITEIT BERICHT AAN DE WERKGEVERS EN AAN DE ANDERE SCHULDENAARS VAN AAN DE BEDRIJFSVOORHEFFING ONDERWORPEN INKOMSTEN FICHE 281.11 *

Nadere informatie

Spelregels ebook cadeau

Spelregels ebook cadeau Spelregels ebk cadeau Inhudspgave: Artikel 1 - Definities Pagina: 1 Artikel 2 - Identiteit van de ndernemer Pagina: 1 Artikel 3 - Tepasselijkheid Pagina: 2 Artikel 4 - Het aanbd Pagina: 2 Artikel 5 - De

Nadere informatie

Rondzendbrief inzake vergoedingen en toelagen voor de vertegenwoordigers van de Vlaamse Regering - Departement internationaal Vlaanderen

Rondzendbrief inzake vergoedingen en toelagen voor de vertegenwoordigers van de Vlaamse Regering - Departement internationaal Vlaanderen Agentschap vr verheidspersneel SECTORCOMITE XVIII VLAAMSE GEMEENSCHAP EN VLAAMS GEWEST prtcl nr. 272.890 PROTOCOL HOUDENDE DE CONCLUSIES VAN DE ONDERHANDELINGEN VAN 23 MAART 2009 DIE GEVOERD WERDEN IN

Nadere informatie

RESIDENTIE COSTA DEL SOL

RESIDENTIE COSTA DEL SOL RESIDENTIE COSTA DEL SOL Leopoldlaan 148 8430 Middelkerke 0829.593.191 Gecoördineerde statuten ingevolge de wet van 2 juni 2010 Y&E Invest BVBA Ooststraat 103 8434 Middelkerke (Westende) RPR Oostende BTW

Nadere informatie

VVE Beheer B.V. 000093648

VVE Beheer B.V. 000093648 VvE De Oude Scheepswerf te CAPELLE AA DE IJSSEL Aan de leden van de Vereniging Rijswijk, 22 september 2010 01952 Geachte leden, Bijgaand gelieve u aan te treffen de uitndiging 2010. vr de algemene ledenvergadering

Nadere informatie

Gemeentelijk reglement betreffende de erkenning en de subsidiëring van het jeugdwerk

Gemeentelijk reglement betreffende de erkenning en de subsidiëring van het jeugdwerk Gemeentelijk reglement betreffende de erkenning en de subsidiëring van het jeugdwerk 2 I. ALGEMENE BEPALINGEN Art. 1 - Binnen de perken van de kredieten, daarte gedgekeurd p de gemeentebegrting, kunnen

Nadere informatie

GECOORDINEERDE STATUTEN

GECOORDINEERDE STATUTEN GECOORDINEERDE STATUTEN RESIDENTIE SCHUBERT Te 9900 Eeklo, Molenstraat, 40 KBO nummer 0851.463.426 Ten jare NEGENTIENHONDERD DRIEËNNEGENTIG Op TIEN FEBRUARI Voor ons meester JOZEF DAUWE, notaris ter standplaats

Nadere informatie

OFFERTEAANVRAAG VOOR DIENSTEN BESTEK NR. DLA/COM/13. 02. Onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking Ontwikkelen van de website www.vgc.

OFFERTEAANVRAAG VOOR DIENSTEN BESTEK NR. DLA/COM/13. 02. Onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking Ontwikkelen van de website www.vgc. BIJLAG Bijlage nr. 1 Bestek nderhandelingsprcedure znder bekendmaking vr het ntwikkelen van de website www.vgc.be OFFRTAANVRAAG VOOR DINSTN BSTK NR. DLA/COM/13. 02 Onderhandelingsprcedure znder bekendmaking

Nadere informatie

Het bewind. Inleiding

Het bewind. Inleiding Het bewind Inleiding Wanneer iemand meerderjarig is, wrdt hij juridisch zelfstandig. De persn kan bijvrbeeld cntracten afsluiten, een bankrekening penen, Smmigen zijn hierte echter niet in staat. Deze

Nadere informatie

Gedragscode Goed Zorgverzekeraarschap. Bijlage - ZN-11-102

Gedragscode Goed Zorgverzekeraarschap. Bijlage - ZN-11-102 Gedragscde Ged Zrgverzekeraarschap Bijlage - ZN-11-102 Inhudspgave Pag. Vrwrd 3 Deel 1 Cde Ged Zrgverzekeraarschap 4 1.1 Inleiding 4 1.1.1 Verantwrdelijkheden van de zrgverzekeraar 4 1.1.2 Basiswaarden

Nadere informatie

DE VMSW EN DE VLAAMSE WOONLENING

DE VMSW EN DE VLAAMSE WOONLENING 1 DE VMSW EN DE VLAAMSE WOONLENING De VMSW (vluit Vlaamse Maatschappij vr Sciaal Wnen) is een extern verzelfstandigd agentschap binnen het beleidsdmein Ruimtelijke Ordening, Wnbeleid en Onrerend Erfged

Nadere informatie

Oproep tot kandidatuurstelling

Oproep tot kandidatuurstelling Oprep tt kandidatuurstelling Overheidspdracht met betrekking tt de implementatie van een dcument management systeem (DMS) Onderhandelingsprcedure met vrafgaande bekendmaking BXL 1575 22.05.2015 systeem

Nadere informatie

Werken met uitzendkrachten

Werken met uitzendkrachten Uitzendkrachten-Werken met uitzendkrachten-telichting 1/8 Werken met uitzendkrachten Uitzendkrachten zijn werknemers die vallen nder twee srten werkgevers. Enerzijds heeft men de werkgever van de uitzendkracht

Nadere informatie

Inleiding... 3. Toepasselijke wettelijke bepalingen... 4 Wie is kunstenaar in de ogen van de RVA?... 5

Inleiding... 3. Toepasselijke wettelijke bepalingen... 4 Wie is kunstenaar in de ogen van de RVA?... 5 Werklsheid Juw rechten en plichten Inhud Inleiding... 3 Tepasselijke wettelijke bepalingen... 4 Wie is kunstenaar in de gen van de RVA?... 5 Deel 1 Wanneer heb je recht p een werklsheidsuitkering?... 8

Nadere informatie

Taxandria cvo Turnhout Centrum voor volwassenenonderwijs. Boekhoudkundig Bediende

Taxandria cvo Turnhout Centrum voor volwassenenonderwijs. Boekhoudkundig Bediende Taxandria cv Turnhut Centrum vr vlwassenennderwijs Bekhudkundig Bediende Bmgaardstraat 56 2300 Turnhut Tel : +32 14 47 05 11 Fax: +32 14 47 05 12 Mailt: inf@cvturnhut.be Schljaar 2015-2016 1 INHOUDSTAFEL

Nadere informatie

De mede-eigendom en u

De mede-eigendom en u De mede-eigendom en u Gratis bijlage bij de krant Le Soir van 30 september 2010 TREVI G R O U P édito Le Soir. Ismael Moumin. (St ) Enkele honderdduizenden Belgen mogen zich mede-eigenaar noemen. Een naam,

Nadere informatie

Vrienden van het Goois Natuurreservaat

Vrienden van het Goois Natuurreservaat MEMO Van Aan CMS, mr. N.A. van Renssen Vrienden van het Gis Natuurreservaat CMS Derks Star Busmann N.V. Mndriaantren Amstelplein 8A NL-1096 BC Amsterdam Pstbus 94700 NL-1090 GS Amsterdam Kpie Datum 15

Nadere informatie

Stichting Haagsche Schoolvereeniging. Bestuursnummer: 95694

Stichting Haagsche Schoolvereeniging. Bestuursnummer: 95694 Stichting Haagsche Schlvereeniging Bestuursnummer: 95694 Jaarverslag 2013 1 Algemeen: De rechtspersn is een Stichting met de naam: Stichting Haagsche Schlvereeniging. Tezicht en bestuur zijn in handen

Nadere informatie

Financiële richtlijnen 2014 2016

Financiële richtlijnen 2014 2016 Financiële richtlijnen 2014 2016 Gebaseerd p richtlijnen Gids vr besteding, verantwrding en cntrle van subsidies, p de Financiële nrmen en administratieve bepalingen van de prgramma s vr gesplitste kredieten,

Nadere informatie

BOEKHOUDKUNDIG BEDIENDE

BOEKHOUDKUNDIG BEDIENDE BOEKHOUDKUNDIG BEDIENDE SECRETARIAATSMEDEWERKER 2015-2016 INHOUD 1 VOORWOORD 1 2 OVER DE OPLEIDING ZELF 3 2.1 WAAROM KIEZEN VOOR ÉÉN VAN DEZE OPLEIDINGEN? 3 2.2 TOELATINGSVOORWAARDEN 3 2.3 ORGANISATIE

Nadere informatie

1. Bereik. 1.3. De Database en de Data hebben het volgende doel:

1. Bereik. 1.3. De Database en de Data hebben het volgende doel: Gebruiksvrwaarden - trustbx v.2-16.06.2014 1. Bereik 1.1. Trustbx B2C is een geregistreerd handelsmerk van GS1 Belgium and Luxemburg, en is een database ( Database ), in exclusief bezit van GS1 Belgium

Nadere informatie

Bijzondere studie: successierechten (prof. dr. M. Maus)

Bijzondere studie: successierechten (prof. dr. M. Maus) Bijzndere studie: successierechten (prf. dr. M. Maus) Academiejaar 2012-2013 Samenvatting dr Jasper Dupnt HOOFDSTUK 1. Kenmerken en tepassingsgebied HOOFDSTUK 1. KENMERKEN EN TOEPASSINGSGEBIED a. Successierechten

Nadere informatie